Glossary and Vocabulary for Tradition of Deva Bodhisattva 《提婆菩薩傳》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 28 yán to speak / to say / said 盡者唯以人不信用其言為憂
2 18 rén person / people / a human being 提婆菩薩者南天竺人
3 18 提婆 típó Devadatta 提婆詣廟求入
4 12 wáng Wang 南天竺王總御諸
5 10 shén divine / mysterious / magical / supernatural 提婆言若神必能如汝所說乃
6 8 shí real / true 我以實刀困汝
7 8 qiú to request 人有求願能令現世如意
8 8 wèn to ask 汝但詣問求
9 7 wèi Eighth earthly branch 未言之間
10 7 néng can / able 人有求願能令現世如意
11 7 yǎn eye 天像搖動其眼怒目視
12 7 dāo knife / a blade 心結怨忿囓刀自誓
13 7 jiàn to see 天像至神人有見者既不敢
14 7 to bend / to flex 將無名過其實理屈其辭也
15 7 one 大自在天何為一小婆羅門所
16 6 弟子 dìzi disciple / follower / student 龍樹菩薩弟子婆
17 6 lùn to comment / to discuss 此非虛論
18 6 xīn heart 我得其心故
19 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 名既重加以智參神契
20 6 tiān day
21 5 desire 若不如是豈是吾之所欲見耶
22 5 to pity / to regret 惜身情重惜名次之
23 5 便 biàn convenient / handy / easy 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
24 5 天神 tiānshén a god / a deity / devatā 天神
25 5 to conceal / to hide / to ambush 時人奇其志氣伏其明正
26 5 kuáng insane / mad 但念汝等為狂心所欺
27 4 reason / logic / truth 將無名過其實理屈其辭也
28 4 shí time / a point or period of time 時人奇其志氣伏其明正
29 4 big / great / huge / large / major 其國中有大
30 4 不如 bùrú not equal to / not as good as 若不如是豈是吾之所欲見耶
31 4 zhuī to pursue / to chase 追入廟者數千萬
32 4 shàng top / a high position 見與者真上施也
33 4 zài in / at 在坐
34 4 lìng to make / to cause to be / to lead 人有求願能令現世如意
35 4 yuē to speak / to say 天神讚曰
36 4 shòu to suffer / to be subjected to 受出家
37 4 yuàn to hope / to wish / to desire 人有求願能令現世如意
38 4 shēn human body / torso 惜身情重惜名次之
39 4 hài to injure / to harm to 誰親誰怨誰賊誰害
40 4 miào temple / shrine 提婆詣廟求入
41 4 kùn to be sleepy / to be drowsy
42 4 shī teacher 念我為智主大論議師
43 4 zhōng middle 是時提婆於王都中建
44 4 zhī to know 令汝等知神不假質精不託
45 4 gōng to present to / to supply / to provide 其夜求諸供備
46 4 xíng appearance
47 3 happy / glad / cheerful / joyful 樂隨
48 3 dào way / road / path 皆化其道
49 3 suí to follow 力故出而隨生
50 3 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
51 3 niàn to read aloud 提婆念曰
52 3 第一 dì yī first 言一切諸聖中佛聖最第一
53 3 zhuàn food 一夜之中供具精饌有物必備
54 3 shì matter / thing / item 而其在事恭謹閑
55 3 zhàn war / fighting / battle 今與阿修羅戰
56 3 汝等 rǔ děng you all 令汝等知神不假質精不託
57 3 to break / to split / to smash 又造四百論以破邪見
58 3 to go to / to arrive / to reach 提婆詣廟求入
59 3 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 斬以謝屈甚不惜也
60 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 提婆言若神必能如汝所說乃
61 3 thing / matter 感人智德伏物
62 3 答言 dá yán to reply 侍者答言此人
63 3 to stand 高座立三論
64 3 huà to make into / to change into / to transform 法剃頭法服周遊揚化
65 3 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 今與阿修羅戰
66 3 jìng to respect /to honor 明日清旦敬祠天神
67 3 shù tree 樹不伐本則條不傾
68 3 strong 無人無主哀酷者
69 3 day of the month / a certain day 又令人退後失守百日
70 3 shèng to beat / to win / to conquer 求勝之言
71 3 Buddha / Awakened One 言一切諸聖中佛聖最第一
72 3 shì a gentleman / a knight 士有能壞此語者
73 3 xiǎo small / tiny / insignificant 提婆問天神則神矣何其小也
74 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 鑄黃金像之座身長二丈
75 3 zhòng many / numerous 提婆曉眾
76 3 to enter 提婆詣廟求入
77 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法中佛法
78 3 bitterness / bitter flavor 而有我有人有苦有樂
79 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 大自在天何為一小婆羅門所
80 3 shī the practice of selfless giving / dāna 見與者真上施也
81 3 a halberd 荷戟前驅
82 3 lái to come 左眼枯涸而來
83 3 can / may / permissible 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
84 3 斬首 zhǎnshǒu to behead 我當斬首以謝其屈
85 3 shēng to be born / to give birth 力故出而隨生
86 3 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 立理不明是為愚癡
87 3 idea 者咸有疑意
88 2 shèn cautious 山去慎勿下就平道
89 2 jīn today / modern / present / current / this / now 不得已而問天今何為耶
90 2 to go 山去慎勿下就平道
91 2 wàn ten thousand
92 2 zhǔ owner 主廟者言
93 2 wén to hear 聞此言亦各來集
94 2 fāng square / quadrilateral / one side 方論
95 2 jié cut off / to stop 或有狂突奔走追截要路
96 2 zhì matter / material / substance 令汝等知神不假質精不託
97 2 zhǒng kind / type 羅門種也
98 2 zéi thief 愍此愚賊而告之
99 2 頗梨 pōlí a kind of crystal 動頗梨以
100 2 power / force / strength 嘉其德力能有
101 2 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 苦樂之來但依
102 2 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 答言我是一切智人
103 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為所不
104 2 zhèng upright / straight 時人奇其志氣伏其明正
105 2 shǔ to count 追入廟者數千萬
106 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 提婆乃應募為其將
107 2 soil / ground / land 決之五藏委地命未絕間
108 2 Germany 嘉其德力能有
109 2 dēng to rise / to ascend / to climb 即便登梯鑿出其眼
110 2 號曰 hào yuē to be named / called 號曰大自在
111 2 南天竺 Nán Tiānzhú Southern India 提婆菩薩者南天竺人
112 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 解著則無依
113 2 yàn to examine / to test / to check 驗之
114 2 words / speech / expression / phrase / dialog 將無名過其實理屈其辭也
115 2 xiān first 提婆先
116 2 zhēn real / true / genuine 見與者真上施也
117 2 tóu head 愚癡之頭非
118 2 ministry / department 行伍勒部曲
119 2 qíng feeling / emotion / mood 智淺情短者一言便屈
120 2 退 tuì to retreat / to move back 又令人退後失守百日
121 2 心所 xīn suǒ a mental factor 但念汝等為狂心所欺
122 2 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nagarjuna 龍樹菩薩弟子婆
123 2 sòng to deliver / to carry / to give 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
124 2 huàn to suffer from a misfortune 患累出焉
125 2 zuò to sit 在坐
126 2 不假 bùjià not needing help 令汝等知神不假質精不託
127 2 èr two 鑄黃金像之座身長二丈
128 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所發言聲之所及
129 2 night 其夜求諸供備
130 2 xiè to thank 我當斬首以謝其屈
131 2 無主 wú zhǔ impermanence 受之者實自無主
132 2 to doubt / to disbelieve 者咸有疑意
133 2 zhòng heavy 名既重加以智參神契
134 2 xíng to walk / to move 行伍勒部曲
135 2 干戈 gāngē arms / weapons 干戈來下
136 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 無人無主哀酷者
137 2 八方 bā fāng the eight points of the compass / all directions 八方諸論
138 2 mìng life 提婆言神鑑我心唯命是
139 2 zuǒ left 左眼枯涸而來
140 2 提婆菩薩傳 Típó Púsà Chuán Tradition of Deva Bodhisattva 提婆菩薩傳
141 2 grandmother 龍樹菩薩弟子婆
142 2 shì to vow / to pledge / to swear 心結怨忿囓刀自誓
143 2 jiàn to build / to construct 是時提婆於王都中建
144 2 kōng empty / void / hollow 手足指及其耳鼻從空而下
145 2 method / way 法剃頭法服周遊揚化
146 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 國信用邪道
147 2 zhōng end / finish / conclusion 索之不已從旦終朝出眼數
148 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡者唯以人不信用其言為憂
149 2 不知 bùzhī do not know 不知信受我言
150 2 poison / venom 忿毒所燒罪報未
151 2 suì to comply with / to follow along 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
152 2 devoid of content / void / false / empty / vain 當令我言不虛設
153 2 黃金 huángjīn gold 鑄黃金像之座身長二丈
154 2 jīng essence 令汝等知神不假質精不託
155 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 言一切諸聖中佛聖最第一
156 2 lín a wood / a forest / a grove
157 2 guó a country / a nation 為諸國所推
158 2 míng bright / brilliant 時人奇其志氣伏其明正
159 2 zào to make / to build / to manufacture 造百論二十品
160 2 shēng sound 其所發言聲之所及
161 2 yuān grievance / injustice / a wrong 冤哉酷哉誰取
162 2 告之 gàozhī to tell / to inform 而告之言汝得我心
163 2 dàn dawn 明日清旦敬祠天神
164 2 無人 wú rén unmanned / uninhabited 自無人
165 2 to cheat / to double-cross / to deceive 但念汝等為狂心所欺
166 2 guān to look at / to watch / to observe 時諸觀
167 1 受者 shòu zhě The Recipient 無受者亦無害者
168 1 盡善盡美 jìn shàn jìn měi perfect / perfection / the best of all possible worlds / as good as it gets 汝所供饌盡善盡美矣
169 1 侍者 shìzhě an attendant 侍者答言此人
170 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 皆棄其束髮受成
171 1 child / son
172 1 guān an office 必當捉汝或當相得送汝於官
173 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 遍觀供饌歎未曾有
174 1 大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign 號曰大自在
175 1 智德 zhì dé the virtue of wisdom / wisdom 感人智德伏物
176 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 王乃稽首伏其
177 1 younger brother 當剃汝鬚髮以為弟
178 1 yīng England 諸方論士英傑都盡
179 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 無不響應
180 1 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
181 1 kuì to lack 則辭理俱匱
182 1 名次 míngcì position in a ranking of names 惜身情重惜名次之
183 1 yuàn to blame / to complain 誰親誰怨誰賊誰害
184 1 to fly 習如此
185 1 zuò seat 鑄黃金像之座身長二丈
186 1 不敢 bùgǎn to not dare 天像至神人有見者既不敢
187 1 lǐn a government granary 既不食廩又不取錢
188 1 an ancestral hall / a temple 明日清旦敬祠天神
189 1 to examine / to spy on 作是誓已挾一利刀伺求
190 1 國中 guózhōng junior high school 其國中有大
191 1 píng flat / level / smooth 山去慎勿下就平道
192 1 wèi to guard / to protect / to defend 人宿衛
193 1 脫然 tuōrán unconcerned / without worries 於是放身脫然無矜
194 1 怒目 nùmù with glaring eyes / glowering 天像搖動其眼怒目視
195 1 搖動 yáodòng to shake / to sway 天像搖動其眼怒目視
196 1 不行 bùxíng will not do / will not work 人主不化則道不行
197 1 身長 shēnzhǎng body height 鑄黃金像之座身長二丈
198 1 自言 zìyán to admit 汝自言是何以
199 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
200 1 shàn to be skillful in / to be good at 擅名天竺
201 1 to think / consider / to ponder 汝等思之慎無
202 1 cān to take part in / to participate 名既重加以智參神契
203 1 可取 kěqǔ desirable / worth having 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
204 1 cháo to face 索之不已從旦終朝出眼數
205 1 chǐ a shame / a sense of shame
206 1 剃頭 tìtóu to have one's head shaved 法剃頭法服周遊揚化
207 1 周遊 zhōuyóu to travel around / to tour / to cross 法剃頭法服周遊揚化
208 1 zhǐ to point 手足指及其耳鼻從空而下
209 1 to defend / to resist 南天竺王總御諸
210 1 hào number 相分部號叫追之聲聒幽谷
211 1 不已 bùyǐ endlessly / incessantly 索之不已從旦終朝出眼數
212 1 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 姚秦三藏鳩摩羅什譯
213 1 hòu after / later 又令人退後失守百日
214 1 táo to wail 妄生著見而大號咷種不善業
215 1 zhuō to clutch / to grab 必當捉汝或當相得送汝於官
216 1 a device / a tool / a utensil / an implement 戟雖是戰器
217 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿上有萬婆羅門
218 1 高數 gāoshǔ further math / advanced mathematics 自在天貫一肉形高數四丈
219 1 明日 míngrì tomorrow 明日清旦敬祠天神
220 1 jué to decide / to determine / to judge 決之五藏委地命未絕間
221 1 huí to return / to revolve 顛倒所迴見得
222 1 to slap / to pat / to tap 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
223 1 jiā house / home / residence 其國政法王家出錢雇
224 1 之中 zhīzhōng inside 一夜之中供具精饌有物必備
225 1 短兵 duǎnbīng a short weapon 長戟短兵相係而落
226 1 to give / to bestow favors 神賜我願必
227 1 abdomen / stomach / belly 汝以口破我師何如我以刀破汝腹
228 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 唯無我之所須能以
229 1 胸懷 xiōnghuái one's bosom / breast 賾探胸懷既無所愧
230 1 譬如 pìrú for examlpe 王得此言譬如人噎既不得
231 1 jià vacation 而假黃金以自多
232 1 to translate / to interpret 姚秦三藏鳩摩羅什譯
233 1 tuō to entrust / to rely on 令汝等知神不假質精不託
234 1 yān pharynx / throat / narrow pass 吐又不得咽
235 1 five 決之五藏委地命未絕間
236 1 所願 suǒyuàn wished-for / desired 必如所願
237 1 to hire / to employ 其國政法王家出錢雇
238 1 yào to want / to wish for 立此要已各撰名理建無
239 1 zuò to do 作是誓已挾一利刀伺求
240 1 wēi prestige / majesty 威不嚴而令行
241 1 záo to bore / to pierce 即便登梯鑿出其眼
242 1 zhāng clear / obvious 德不彰而物
243 1 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
244 1 tàn to sigh 遍觀供饌歎未曾有
245 1 Wu 行伍勒部曲
246 1 之間 zhījiān between / among 未言之間
247 1 修法 xiūfǎ a ritual 提婆言我所修法
248 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 擅名天竺
249 1 guò to cross / to go over / to pass 將無名過其實理屈其辭也
250 1 to choke 王得此言譬如人噎既不得
251 1 失聲 shīshēng to lose one's voice / (to cry out) involuntarily 來者失聲大喚
252 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 才辯絕倫
253 1 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 自在天貫一肉形高數四丈
254 1 大號 dà hào tuba 妄生著見而大號咷種不善業
255 1 忍者 rěnzhě ninja 我諸弟子未得法忍者
256 1 chù to touch / to feel 觸著
257 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 樹不伐本則條不傾
258 1 kuì shame / decorum / propriety 賾探胸懷既無所愧
259 1 必備 bìbèi to be essential 一夜之中供具精饌有物必備
260 1 xiào school 不如校以實事
261 1 酬酢 chóucù to exchange toasts 而與酬酢
262 1 cáng to hide 決之五藏委地命未絕間
263 1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 人所害害諸業報非害我也
264 1 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 念我為智主大論議師
265 1 zhèng proof 欲非其言復無以證之
266 1 wài outside 提婆言我稟明於心不假外也
267 1 當令 dānglìng to be in season / seasonal 當令我言不虛設
268 1 來到 láidào to come / to arrive 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
269 1 心結 xīnjié a matter that gnaws at one's mind / preoccupation / sore point / rancor 心結怨忿囓刀自誓
270 1 strange / unusual / uncanny 時人奇其志氣伏其明正
271 1 shì to look at / to see 天像搖動其眼怒目視
272 1 國人 guórén people of that country 國人遠近
273 1 手足 shǒu zú hands and feet 手足指及其耳鼻從空而下
274 1 withered / dried up 左眼枯涸而來
275 1 jiàn a mirror 提婆言神鑑我心唯命是
276 1 tàn to visit 賾探胸懷既無所愧
277 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
278 1 sēng a monk 正第一一切救世中佛僧為第一
279 1 to agree / to get along well with somebody 名既重加以智參神契
280 1 wán obstinate / stubborn / recalcitrant 有一邪道弟子凶頑無智
281 1 法王 fǎwáng Buddha 其國政法王家出錢雇
282 1 鬚髮 xūfà hair and beard 當剃汝鬚髮以為弟
283 1 dòng to move / to act 動頗梨以
284 1 妄見 wàngjiàn a delusion 愚人無聞為妄見所侵
285 1 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 人有求願能令現世如意
286 1 何須 xīn xiāng why should / there is no need 願何須見耶
287 1 jīn to pity / feel sorry for 於是放身脫然無矜
288 1 shí ten 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
289 1 wěi to delegate / to commission 決之五藏委地命未絕間
290 1 mǐn to pity / to sympathize 愍此愚賊而告之
291 1 huài bad / spoiled / broken / defective 士有能壞此語者
292 1 來集 lái jí to assemble 聞此言亦各來集
293 1 rén a kernel / a pit 仁活萬物
294 1 xiǎo xiao 提婆曉眾
295 1 zhǎn to cut / to chop / to sever 斬以謝屈甚不惜也
296 1 束髮 shùfà a topknot / to bind one's hair in a topknot 皆棄其束髮受成
297 1 高座 gāo zuò a high seat / a pulpit 高座立三論
298 1 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 言訖空中便有
299 1 shí food / food and drink 既不食廩又不取錢
300 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 王小待須臾有驗
301 1 huàn to call 來者失聲大喚
302 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 吾蒙佛之遺法不復爾
303 1 qīn relatives 誰親誰怨誰賊誰害
304 1 è startled 王大驚愕而
305 1 suǒ to search / to inquire 索之不已從旦終朝出眼數
306 1 前驅 qiánqū precursor / pioneer 荷戟前驅
307 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愍此愚賊而告之
308 1 zhào to call together / to summon / to convene 王召而問之汝
309 1 zhuàn to compose / to write / to compile 立此要已各撰名理建無
310 1 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求何願
311 1 無名 wúmíng nameless 將無名過其實理屈其辭也
312 1 提婆菩薩 Típó púsà Āryadeva 提婆菩薩者南天竺人
313 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一切諸法中佛法
314 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 法剃頭法服周遊揚化
315 1 國政 guó zhèng national politics 其國政法王家出錢雇
316 1 jué to awake 覺經行
317 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解著則無依
318 1 法服 fǎfú Buddhist robes 法剃頭法服周遊揚化
319 1 wèi to fear / to dread 而敬我者汝畏而誣我者人
320 1 威靈 wēilíng authority / prestige / supernatural spirit 當以威靈
321 1 不信用 bùxìnyòng distrust 盡者唯以人不信用其言為憂
322 1 號泣 háoqì to wail / to sob 號泣受之
323 1 jié hero 諸方論士英傑都盡
324 1 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑非所望也
325 1 zhěng whole / complete
326 1 to carry
327 1 luò to fall / to drop 長戟短兵相係而落
328 1 shī to lose 又令人退後失守百日
329 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 威不嚴而令行
330 1 fàng to put / to place 於是放身脫然無矜
331 1 深情 shēnqíng a deep emotion 深情長者遠至二日
332 1 jiè to quit 就戒
333 1 huó alive / living 仁活萬物
334 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 月度百餘萬人
335 1 qióng poor / destitute / impoverished 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
336 1 tuī to push / to shove 為諸國所推
337 1 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha 沙門釋子一不得見
338 1 悠悠 yōuyōu at ease / unhurried 恨悠悠童矇
339 1 qǐng to ask / to inquire 唯此為請他無所須
340 1 to shave 當剃汝鬚髮以為弟
341 1 無害 wúhài harmless 無受者亦無害者
342 1 忿 fèn to get angry 忿毒所燒罪報未
343 1 罪報 zuìbào retribution 忿毒所燒罪報未
344 1 to lack 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
345 1 感人 gǎnrén touching / moving 感人智德伏物
346 1 xián salty / briny 者咸有疑意
347 1 jīn gold 登金聚出頗梨
348 1 lēi to tighten / to strangle 行伍勒部曲
349 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又令人退後失守百日
350 1 月度 yuèdù monthly 月度百餘萬人
351 1 要路 yàolù important road / main thoroughfare / key position 或有狂突奔走追截要路
352 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門釋子一不得見
353 1 to reach 其所發言聲之所及
354 1 小事 xiǎoshì a small matter 一旦不如此非小事
355 1 不得已 bù déyǐ have no choice but to 不得已而問天今何為耶
356 1 三論 sānlùn three treatises 高座立三論
357 1 不須 bùxū not needed 不須斬首也
358 1 如意 rúyì satisfactory 人有求願能令現世如意
359 1 to apprehend / to realize / to become aware 未悟此者
360 1 mysterious profound 賾探胸懷既無所愧
361 1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒所迴見得
362 1 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 國人遠近
363 1 jiā excellent 嘉其德力能有
364 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 月度百餘萬人
365 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 癡毒所欺
366 1 hurried / worried 急上
367 1 yōu to worry / to be concerned 盡者唯以人不信用其言為憂
368 1 dialect / language / speech 說此語已弟子先
369 1 二十 èrshí twenty 造百論二十品
370 1 長者 zhǎngzhě the elderly 深情長者遠至二日
371 1 lèi to be tired 患累出焉
372 1 to cut / to divide / to partition 誰冤誰酷誰割誰截
373 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄生著見而大號咷種不善業
374 1 ěr ear 手足指及其耳鼻從空而下
375 1 business / industry 妄生著見而大號咷種不善業
376 1 lǎn to grasp / to seize 博識淵攬
377 1 信用 xìnyòng credit 國信用邪道
378 1 取錢 qǔqián to withdraw money 既不食廩又不取錢
379 1 恭謹 gōngjǐn to be respectful 而其在事恭謹閑
380 1 sān three
381 1 shān a mountain / a hill / a peak 山去慎勿下就平道
382 1 宿 to lodge / to stay overnight 人宿衛
383 1 我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self 而有我有人有苦有樂
384 1 gài a beggar 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
385 1 wàng to gaze / to look towards 熒惑非所望也
386 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 受出家
387 1 shè to set up / to establish 當令我言不虛設
388 1 良久 liáng jiǔ a long time 疑良久
389 1 一眼 yīyǎn a glance / a quick look / a glimpse 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
390 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 又造四百論以破邪見
391 1 shāo to burn 忿毒所燒罪報未
392 1 門人 mén rén disciple 門人各各從林樹間集
393 1 four 自在天貫一肉形高數四丈
394 1 日日 rìrì every day 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
395 1 a song 行伍勒部曲
396 1 法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma 法化
397 1 interest 苦樂既無則幾乎息矣
398 1 yuān a gulf / an abyss 博識淵攬
399 1 to vomit / to throw up 吐又不得咽
400 1 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
401 1 號咷 hàotáo to cry / to wail 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
402 1 奔走 bēnzǒu to run / to rush about / to be on the go 或有狂突奔走追截要路
403 1 幽谷 yōu gǔ deep valley 相分部號叫追之聲聒幽谷
404 1 遠大 yuǎndà long-range 人言神明遠大
405 1 niè to gnaw 心結怨忿囓刀自誓
406 1 神人 shénrén a god / a deity 天像至神人有見者既不敢
407 1 驚怖 jīngbù to surprise 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
408 1 biān side / boundary / edge / margin 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
409 1 羅門 luómén Brahman 羅門種也
410 1 發言 fāyán to make a statement / to make an utterance 其所發言聲之所及
411 1 chē a vehicle 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
412 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 為狂心所惑
413 1 所致 suǒzhì to be caused by 所致
414 1 kuì food 供人以質饋知
415 1 qīng clear / pure / clean 明日清旦敬祠天神
416 1 萬物 wànwù all living things 仁活萬物
417 1 相分 xiāngfēn an idea / a form 相分部號叫追之聲聒幽谷
418 1 來者 láizhě future things 來者失聲大喚
419 1 kòu to decorate a vessel with metal or jade inlay 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
420 1 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦三藏鳩摩羅什譯
421 1 志氣 zhìqì ambition / resolve / aspiration / morale 時人奇其志氣伏其明正
422 1 千萬 qiānwàn ten million 追入廟者數千萬
423 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 而立誓言
424 1 左手 zuǒ shǒu left hand 提婆言敬如天命即以左手出眼與之
425 1 本則 běnzé main kōan / main case / benze 樹不伐本則條不傾
426 1 見得 jiànde to seem / to appear / (in a negative or interrogative sentence) to be sure 顛倒所迴見得
427 1 to gather / to collect 門人各各從林樹間集
428 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而假黃金以自多
429 1 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 問之能屈猶不足名
430 1 máo spear 王言干戈矛
431 1 虛言 xūyán empty words / false words 婆言構之虛言
432 1 hair
433 1 曠代 kuàngdài unrivalled / without peer in this generation 言一切智人曠代一有
434 1 a lotus 荷戟前驅
435 1 to dry up / to exhaust 左眼枯涸而來
436 1 màn slow 吾既不慢神亦不辱也
437 1 guàn to go through 自在天貫一肉形高數四丈
438 1 乃是 nǎishì nevertheless 身名者乃是大患之本
439 1 不亦 bùyì is that not also? 不亦哀哉
440 1 xìn a quarrel 眾釁生焉
441 1 to stop 言訖空中便有
442 1 to leave behind 吾蒙佛之遺法不復爾
443 1 to take / to get / to fetch 冤哉酷哉誰取
444 1 悲哀 bēi āi grieved / sorrowful 以狂追狂以哀悲哀也
445 1 不復 bùfù to not go back 吾蒙佛之遺法不復爾
446 1 絕倫 juélún outstanding / peerless / beyond compare 才辯絕倫
447 1 zhù to melt / to cast 鑄黃金像之座身長二丈
448 1 shì to test / to try / to experiment 故以近事試我
449 1 huì to instruct / to teach 提婆誨諸人言
450 1 須臾 xūyú a moment 王小待須臾有驗
451 1 語者 yǔzhě speaker 士有能壞此語者
452 1 qiǎn shallow 智淺情短者一言便屈
453 1 bèi to prepare / get ready 其夜求諸供備
454 1 hèn to resent / to hate 恨悠悠童矇
455 1 nose 手足指及其耳鼻從空而下
456 1 如此 rúcǐ in this way / so 習如此
457 1 愚人 yúrén stupid person / ignoramus 愚人無聞為妄見所侵
458 1 神明 shénmíng deities / gods 人言神明遠大
459 1 gain / advantage / benefit 汝未得法利
460 1 實事 shíshì fact / actual thing / practical matter 不如校以實事
461 1 duǎn short 智淺情短者一言便屈
462 1 chù a place / location / a spot / a point 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
463 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 又令人退後失守百日
464 1 一有 yīyǒu as soon as there is 言一切智人曠代一有
465 1 三衣 sān yī the three robes of monk 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
466 1 jiào to call / to yell / to be called / to order 相分部號叫追之聲聒幽谷
467 1 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise 造百論二十品
468 1 book / volume
469 1 一言 yīyán one sentence / brief remark 智淺情短者一言便屈
470 1 bǎi one hundred 又令人退後失守百日
471 1 to humiliate / to insult / to abuse 吾既不慢神亦不辱也
472 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 提婆言敬如天命即以左手出眼與之
473 1 to cut down 樹不伐本則條不傾
474 1 蟬蛻 chántuì cicada slough 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
475 1 不明 bù míng not clear / unknown 立理不明是為愚癡
476 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
477 1 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka 善哉摩納真上施也
478 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 有一邪道弟子凶頑無智
479 1 yuǎn far / distant 深情長者遠至二日
480 1 救世 jiùshì to save / to be saved 正第一一切救世中佛僧為第一
481 1 拜見 bàijiàn to pay a formal visit / to call to pay respects / to meet one's senior or superior 拜見
482 1 正視 zhèngshì to look ahead 正視
483 1 to be fond of / to like 王甚喜之而問是何人
484 1 近事 jìnshì disciple / lay person 故以近事試我
485 1 稟明 bǐngmíng to state formally 提婆言我稟明於心不假外也
486 1 利刀 lìdāo sharp knife / knife (weapon) 作是誓已挾一利刀伺求
487 1 博識 bóshí knowledgeable / erudite / erudition / proficient 博識淵攬
488 1 to make a false accusation / to defame 而敬我者汝畏而誣我者人
489 1 供具 gōngjù an offering 一夜之中供具精饌有物必備
490 1 人主 rénzhǔ a monarch 人主不化則道不行
491 1 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
492 1 qīn to invade / to encroach upon / to raid 愚人無聞為妄見所侵
493 1 zàn to praise 天神讚曰
494 1 to connect / to relate 長戟短兵相係而落
495 1 pǐn product / goods / thing 造百論二十品
496 1 大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 大自在天何為一小婆羅門所
497 1 ròu meat / muscle 自在天貫一肉形高數四丈
498 1 xié to clasp under the arm 作是誓已挾一利刀伺求
499 1 a ladder / steps / stairs 即便登梯鑿出其眼
500 1 王家 wángjiā princely 如是日日王家日送十車衣鉢終竟

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 zhī him / her / them / that 鑄黃金像之座身長二丈
2 28 yán to speak / to say / said 盡者唯以人不信用其言為憂
3 26 so as to / in order to 盡者唯以人不信用其言為憂
4 26 his / hers / its / theirs 盡者唯以人不信用其言為憂
5 24 I / me / my 故以近事試我
6 23 you / thou 汝但詣問求
7 23 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而假黃金以自多
8 22 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 提婆菩薩者南天竺人
9 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為諸國所推
10 18 rén person / people / a human being 提婆菩薩者南天竺人
11 18 提婆 típó Devadatta 提婆詣廟求入
12 16 yǒu is / are / to exist 其國中有大
13 15 no 賾探胸懷既無所愧
14 15 also / too 羅門種也
15 14 not / no 以為所不
16 12 wèi for / to 為諸國所推
17 12 shì is / are / am / to be 若不如是豈是吾之所欲見耶
18 12 wáng Wang 南天竺王總御諸
19 12 zhū all / many / various 為諸國所推
20 11 this / these 唯此為請他無所須
21 10 shéi who / whoever 誰以實求之
22 10 chū to go out / to leave 即便登梯鑿出其眼
23 10 shén divine / mysterious / magical / supernatural 提婆言若神必能如汝所說乃
24 9 already / since 賾探胸懷既無所愧
25 8 dāng to be / to act as / to serve as 當以威靈
26 8 shí real / true 我以實刀困汝
27 8 qiú to request 人有求願能令現世如意
28 8 wèn to ask 汝但詣問求
29 7 and 見與者真上施也
30 7 wèi Eighth earthly branch 未言之間
31 7 néng can / able 人有求願能令現世如意
32 7 otherwise / but / however 提婆問天神則神矣何其小也
33 7 yǎn eye 天像搖動其眼怒目視
34 7 de potential marker 我得其心故
35 7 dāo knife / a blade 心結怨忿囓刀自誓
36 7 jiàn to see 天像至神人有見者既不敢
37 7 to bend / to flex 將無名過其實理屈其辭也
38 7 one 大自在天何為一小婆羅門所
39 6 each 聞此言亦各來集
40 6 already / afterwards 言已而出
41 6 míng measure word for people 擅名天竺
42 6 fēi not / non- / un- 熒惑非所望也
43 6 弟子 dìzi disciple / follower / student 龍樹菩薩弟子婆
44 6 lùn to comment / to discuss 此非虛論
45 6 xīn heart 我得其心故
46 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 名既重加以智參神契
47 6 tiān day
48 5 desire 若不如是豈是吾之所欲見耶
49 5 to pity / to regret 惜身情重惜名次之
50 5 便 biàn convenient / handy / easy 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
51 5 certainly / must / will / necessarily 提婆言若神必能如汝所說乃
52 5 cóng from
53 5 I 若不如是豈是吾之所欲見耶
54 5 wěi yes 盡者唯以人不信用其言為憂
55 5 also / too 吾既不慢神亦不辱也
56 5 naturally / of course / certainly 而假黃金以自多
57 5 天神 tiānshén a god / a deity / devatā 天神
58 5 such as / for example / for instance 提婆言若神必能如汝所說乃
59 5 xià next 干戈來下
60 5 to conceal / to hide / to ambush 時人奇其志氣伏其明正
61 5 kuáng insane / mad 但念汝等為狂心所欺
62 5 what / where / which 提婆問天神則神矣何其小也
63 5 promptly / right away / immediately 即以
64 4 reason / logic / truth 將無名過其實理屈其辭也
65 4 shí time / a point or period of time 時人奇其志氣伏其明正
66 4 big / great / huge / large / major 其國中有大
67 4 不如 bùrú not equal to / not as good as 若不如是豈是吾之所欲見耶
68 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故以近事試我
69 4 zhuī to pursue / to chase 追入廟者數千萬
70 4 shàng top / a high position 見與者真上施也
71 4 zài in / at 在坐
72 4 lìng to make / to cause to be / to lead 人有求願能令現世如意
73 4 yuē to speak / to say 天神讚曰
74 4 shòu to suffer / to be subjected to 受出家
75 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 提婆言若神必能如汝所說乃
76 4 yuàn to hope / to wish / to desire 人有求願能令現世如意
77 4 shēn human body / torso 惜身情重惜名次之
78 4 dàn but / yet / however 汝但詣問求
79 4 hài to injure / to harm to 誰親誰怨誰賊誰害
80 4 yòu again / also 又令人退後失守百日
81 4 miào temple / shrine 提婆詣廟求入
82 4 kùn to be sleepy / to be drowsy
83 4 zhe indicates that an action is continuing 心著
84 4 shī teacher 念我為智主大論議師
85 4 zhōng middle 是時提婆於王都中建
86 4 zhī to know 令汝等知神不假質精不託
87 4 gōng to present to / to supply / to provide 其夜求諸供備
88 4 in / at 提婆既入於廟
89 4 xíng appearance
90 3 happy / glad / cheerful / joyful 樂隨
91 3 dào way / road / path 皆化其道
92 3 suí to follow 力故出而隨生
93 3 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
94 3 niàn to read aloud 提婆念曰
95 3 第一 dì yī first 言一切諸聖中佛聖最第一
96 3 zhuàn food 一夜之中供具精饌有物必備
97 3 shì matter / thing / item 而其在事恭謹閑
98 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是而退詣龍樹菩薩
99 3 zhàn war / fighting / battle 今與阿修羅戰
100 3 汝等 rǔ děng you all 令汝等知神不假質精不託
101 3 to break / to split / to smash 又造四百論以破邪見
102 3 to go to / to arrive / to reach 提婆詣廟求入
103 3 final particle 提婆問天神則神矣何其小也
104 3 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 斬以謝屈甚不惜也
105 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 沙門釋子一不得見
106 3 jiù right away 就戒
107 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 提婆言若神必能如汝所說乃
108 3 thing / matter 感人智德伏物
109 3 jiē all / each and every / in all cases 皆化其道
110 3 答言 dá yán to reply 侍者答言此人
111 3 to stand 高座立三論
112 3 final interogative 願何須見耶
113 3 huà to make into / to change into / to transform 法剃頭法服周遊揚化
114 3 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 今與阿修羅戰
115 3 jìng to respect /to honor 明日清旦敬祠天神
116 3 shù tree 樹不伐本則條不傾
117 3 strong 無人無主哀酷者
118 3 yīng should / ought 提婆乃應募為其將
119 3 day of the month / a certain day 又令人退後失守百日
120 3 shèng to beat / to win / to conquer 求勝之言
121 3 Buddha / Awakened One 言一切諸聖中佛聖最第一
122 3 shì a gentleman / a knight 士有能壞此語者
123 3 xiǎo small / tiny / insignificant 提婆問天神則神矣何其小也
124 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 鑄黃金像之座身長二丈
125 3 zhòng many / numerous 提婆曉眾
126 3 to enter 提婆詣廟求入
127 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法中佛法
128 3 bitterness / bitter flavor 而有我有人有苦有樂
129 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 大自在天何為一小婆羅門所
130 3 shī the practice of selfless giving / dāna 見與者真上施也
131 3 necessary / must 唯無我之所須能以
132 3 a halberd 荷戟前驅
133 3 lái to come 左眼枯涸而來
134 3 can / may / permissible 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
135 3 一切 yīqiè all / every / everything 言一切諸聖中佛聖最第一
136 3 斬首 zhǎnshǒu to behead 我當斬首以謝其屈
137 3 shēng to be born / to give birth 力故出而隨生
138 3 ruò to seem / to be like / as 提婆言若神必能如汝所說乃
139 3 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 立理不明是為愚癡
140 3 idea 者咸有疑意
141 2 shèn cautious 山去慎勿下就平道
142 2 jīn today / modern / present / current / this / now 不得已而問天今何為耶
143 2 dōu all 是時提婆於王都中建
144 2 to go 山去慎勿下就平道
145 2 wàn ten thousand
146 2 zhǔ owner 主廟者言
147 2 again / more / repeatedly 欲非其言復無以證之
148 2 wén to hear 聞此言亦各來集
149 2 fāng square / quadrilateral / one side 方論
150 2 jié cut off / to stop 或有狂突奔走追截要路
151 2 zhì matter / material / substance 令汝等知神不假質精不託
152 2 zhǒng kind / type 羅門種也
153 2 zéi thief 愍此愚賊而告之
154 2 頗梨 pōlí a kind of crystal 動頗梨以
155 2 power / force / strength 嘉其德力能有
156 2 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 苦樂之來但依
157 2 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 答言我是一切智人
158 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為所不
159 2 zhèng upright / straight 時人奇其志氣伏其明正
160 2 jiāng will / shall (future tense) 將無名過其實理屈其辭也
161 2 shǔ to count 追入廟者數千萬
162 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 提婆乃應募為其將
163 2 soil / ground / land 決之五藏委地命未絕間
164 2 Germany 嘉其德力能有
165 2 何為 héwéi what are you doing? 大自在天何為一小婆羅門所
166 2 yān where / how 患累出焉
167 2 dēng to rise / to ascend / to climb 即便登梯鑿出其眼
168 2 zāi exclamatory particle 冤哉酷哉誰取
169 2 號曰 hào yuē to be named / called 號曰大自在
170 2 得法 defǎ (doing sth) in the right way / suitable / properly 我諸弟子未得法忍者
171 2 zhì to / until 天像至神人有見者既不敢
172 2 南天竺 Nán Tiānzhú Southern India 提婆菩薩者南天竺人
173 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 解著則無依
174 2 yàn to examine / to test / to check 驗之
175 2 words / speech / expression / phrase / dialog 將無名過其實理屈其辭也
176 2 xiān first 提婆先
177 2 zhēn real / true / genuine 見與者真上施也
178 2 tóu head 愚癡之頭非
179 2 ministry / department 行伍勒部曲
180 2 xiāng each other / one another / mutually 長戟短兵相係而落
181 2 qíng feeling / emotion / mood 智淺情短者一言便屈
182 2 退 tuì to retreat / to move back 又令人退後失守百日
183 2 心所 xīn suǒ a mental factor 但念汝等為狂心所欺
184 2 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nagarjuna 龍樹菩薩弟子婆
185 2 sòng to deliver / to carry / to give 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
186 2 huàn to suffer from a misfortune 患累出焉
187 2 何人 hérén who 王甚喜之而問是何人
188 2 zuò to sit 在坐
189 2 不假 bùjià not needing help 令汝等知神不假質精不託
190 2 xián idle 而其在事恭謹閑
191 2 èr two 鑄黃金像之座身長二丈
192 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所發言聲之所及
193 2 night 其夜求諸供備
194 2 xiè to thank 我當斬首以謝其屈
195 2 無主 wú zhǔ impermanence 受之者實自無主
196 2 to doubt / to disbelieve 者咸有疑意
197 2 zhòng heavy 名既重加以智參神契
198 2 shén what 王甚喜之而問是何人
199 2 xíng to walk / to move 行伍勒部曲
200 2 干戈 gāngē arms / weapons 干戈來下
201 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 無人無主哀酷者
202 2 八方 bā fāng the eight points of the compass / all directions 八方諸論
203 2 mìng life 提婆言神鑑我心唯命是
204 2 zuǒ left 左眼枯涸而來
205 2 提婆菩薩傳 Típó Púsà Chuán Tradition of Deva Bodhisattva 提婆菩薩傳
206 2 grandmother 龍樹菩薩弟子婆
207 2 shì to vow / to pledge / to swear 心結怨忿囓刀自誓
208 2 jiàn to build / to construct 是時提婆於王都中建
209 2 kōng empty / void / hollow 手足指及其耳鼻從空而下
210 2 method / way 法剃頭法服周遊揚化
211 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 國信用邪道
212 2 zhōng end / finish / conclusion 索之不已從旦終朝出眼數
213 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡者唯以人不信用其言為憂
214 2 不知 bùzhī do not know 不知信受我言
215 2 poison / venom 忿毒所燒罪報未
216 2 suì to comply with / to follow along 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
217 2 devoid of content / void / false / empty / vain 當令我言不虛設
218 2 黃金 huángjīn gold 鑄黃金像之座身長二丈
219 2 huò or / either / else 必當捉汝或當相得送汝於官
220 2 jīng essence 令汝等知神不假質精不託
221 2 如是 rúshì thus / so 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
222 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口勝伏我
223 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 言一切諸聖中佛聖最第一
224 2 zhàng zhang 鑄黃金像之座身長二丈
225 2 lín a wood / a forest / a grove
226 2 guó a country / a nation 為諸國所推
227 2 míng bright / brilliant 時人奇其志氣伏其明正
228 2 zào to make / to build / to manufacture 造百論二十品
229 2 shēng sound 其所發言聲之所及
230 2 yuān grievance / injustice / a wrong 冤哉酷哉誰取
231 2 告之 gàozhī to tell / to inform 而告之言汝得我心
232 2 dàn dawn 明日清旦敬祠天神
233 2 無人 wú rén unmanned / uninhabited 自無人
234 2 to cheat / to double-cross / to deceive 但念汝等為狂心所欺
235 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 決之五藏委地命未絕間
236 2 guān to look at / to watch / to observe 時諸觀
237 1 受者 shòu zhě The Recipient 無受者亦無害者
238 1 盡善盡美 jìn shàn jìn měi perfect / perfection / the best of all possible worlds / as good as it gets 汝所供饌盡善盡美矣
239 1 do not 山去慎勿下就平道
240 1 哀哉 āizāi alas 不亦哀哉
241 1 侍者 shìzhě an attendant 侍者答言此人
242 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 皆棄其束髮受成
243 1 child / son
244 1 guān an office 必當捉汝或當相得送汝於官
245 1 雖是 suīshì although / even though / even if 戟雖是戰器
246 1 及其 jíqí as well as 手足指及其耳鼻從空而下
247 1 jìng actually / in the end 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
248 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 遍觀供饌歎未曾有
249 1 entirely / without exception 則辭理俱匱
250 1 大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign 號曰大自在
251 1 智德 zhì dé the virtue of wisdom / wisdom 感人智德伏物
252 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 王乃稽首伏其
253 1 younger brother 當剃汝鬚髮以為弟
254 1 yīng England 諸方論士英傑都盡
255 1 gòng together
256 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 無不響應
257 1 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
258 1 kuì to lack 則辭理俱匱
259 1 名次 míngcì position in a ranking of names 惜身情重惜名次之
260 1 yuàn to blame / to complain 誰親誰怨誰賊誰害
261 1 to fly 習如此
262 1 zuò seat 鑄黃金像之座身長二丈
263 1 不敢 bùgǎn to not dare 天像至神人有見者既不敢
264 1 lǐn a government granary 既不食廩又不取錢
265 1 an ancestral hall / a temple 明日清旦敬祠天神
266 1 to examine / to spy on 作是誓已挾一利刀伺求
267 1 國中 guózhōng junior high school 其國中有大
268 1 píng flat / level / smooth 山去慎勿下就平道
269 1 wèi to guard / to protect / to defend 人宿衛
270 1 脫然 tuōrán unconcerned / without worries 於是放身脫然無矜
271 1 怒目 nùmù with glaring eyes / glowering 天像搖動其眼怒目視
272 1 搖動 yáodòng to shake / to sway 天像搖動其眼怒目視
273 1 不行 bùxíng will not do / will not work 人主不化則道不行
274 1 身長 shēnzhǎng body height 鑄黃金像之座身長二丈
275 1 自言 zìyán to admit 汝自言是何以
276 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
277 1 shàn to be skillful in / to be good at 擅名天竺
278 1 to think / consider / to ponder 汝等思之慎無
279 1 cān to take part in / to participate 名既重加以智參神契
280 1 可取 kěqǔ desirable / worth having 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
281 1 cháo to face 索之不已從旦終朝出眼數
282 1 chǐ a shame / a sense of shame
283 1 剃頭 tìtóu to have one's head shaved 法剃頭法服周遊揚化
284 1 周遊 zhōuyóu to travel around / to tour / to cross 法剃頭法服周遊揚化
285 1 zhǐ to point 手足指及其耳鼻從空而下
286 1 to defend / to resist 南天竺王總御諸
287 1 hào number 相分部號叫追之聲聒幽谷
288 1 不已 bùyǐ endlessly / incessantly 索之不已從旦終朝出眼數
289 1 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 姚秦三藏鳩摩羅什譯
290 1 cái just now 才辯絕倫
291 1 hòu after / later 又令人退後失守百日
292 1 táo to wail 妄生著見而大號咷種不善業
293 1 zhuō to clutch / to grab 必當捉汝或當相得送汝於官
294 1 a device / a tool / a utensil / an implement 戟雖是戰器
295 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿上有萬婆羅門
296 1 高數 gāoshǔ further math / advanced mathematics 自在天貫一肉形高數四丈
297 1 明日 míngrì tomorrow 明日清旦敬祠天神
298 1 jué to decide / to determine / to judge 決之五藏委地命未絕間
299 1 huí to return / to revolve 顛倒所迴見得
300 1 to slap / to pat / to tap 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
301 1 即便 jíbiàn even if / even though 即便登梯鑿出其眼
302 1 jiā house / home / residence 其國政法王家出錢雇
303 1 之中 zhīzhōng inside 一夜之中供具精饌有物必備
304 1 短兵 duǎnbīng a short weapon 長戟短兵相係而落
305 1 to give / to bestow favors 神賜我願必
306 1 abdomen / stomach / belly 汝以口破我師何如我以刀破汝腹
307 1 何如 hérú what / how 汝以口破我師何如我以刀破汝腹
308 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 唯無我之所須能以
309 1 胸懷 xiōnghuái one's bosom / breast 賾探胸懷既無所愧
310 1 how can it be that? 若不如是豈是吾之所欲見耶
311 1 譬如 pìrú for examlpe 王得此言譬如人噎既不得
312 1 jià vacation 而假黃金以自多
313 1 to translate / to interpret 姚秦三藏鳩摩羅什譯
314 1 tuō to entrust / to rely on 令汝等知神不假質精不託
315 1 yān pharynx / throat / narrow pass 吐又不得咽
316 1 five 決之五藏委地命未絕間
317 1 所願 suǒyuàn wished-for / desired 必如所願
318 1 to hire / to employ 其國政法王家出錢雇
319 1 yào to want / to wish for 立此要已各撰名理建無
320 1 zuò to do 作是誓已挾一利刀伺求
321 1 wēi prestige / majesty 威不嚴而令行
322 1 záo to bore / to pierce 即便登梯鑿出其眼
323 1 zhāng clear / obvious 德不彰而物
324 1 that / those
325 1 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
326 1 tàn to sigh 遍觀供饌歎未曾有
327 1 Wu 行伍勒部曲
328 1 之間 zhījiān between / among 未言之間
329 1 修法 xiūfǎ a ritual 提婆言我所修法
330 1 suddenly / abruptly / unexpectedly 或有狂突奔走追截要路
331 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 擅名天竺
332 1 guò to cross / to go over / to pass 將無名過其實理屈其辭也
333 1 to choke 王得此言譬如人噎既不得
334 1 失聲 shīshēng to lose one's voice / (to cry out) involuntarily 來者失聲大喚
335 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 才辯絕倫
336 1 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 自在天貫一肉形高數四丈
337 1 大號 dà hào tuba 妄生著見而大號咷種不善業
338 1 忍者 rěnzhě ninja 我諸弟子未得法忍者
339 1 便是 biànshì precisely / exactly / even / if / just like / in the same way as 若其不問便是一屈
340 1 chù to touch / to feel 觸著
341 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 樹不伐本則條不傾
342 1 kuì shame / decorum / propriety 賾探胸懷既無所愧
343 1 必備 bìbèi to be essential 一夜之中供具精饌有物必備
344 1 xiào school 不如校以實事
345 1 酬酢 chóucù to exchange toasts 而與酬酢
346 1 cáng to hide 決之五藏委地命未絕間
347 1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 人所害害諸業報非害我也
348 1 suī although / even though 其師屈形雖隨眾
349 1 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 念我為智主大論議師
350 1 biàn turn / one time 遍觀供饌歎未曾有
351 1 zhèng proof 欲非其言復無以證之
352 1 要不 yàobù otherwise / or else 要不如者
353 1 wài outside 提婆言我稟明於心不假外也
354 1 當令 dānglìng to be in season / seasonal 當令我言不虛設
355 1 來到 láidào to come / to arrive 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
356 1 心結 xīnjié a matter that gnaws at one's mind / preoccupation / sore point / rancor 心結怨忿囓刀自誓
357 1 strange / unusual / uncanny 時人奇其志氣伏其明正
358 1 shì to look at / to see 天像搖動其眼怒目視
359 1 國人 guórén people of that country 國人遠近
360 1 手足 shǒu zú hands and feet 手足指及其耳鼻從空而下
361 1 withered / dried up 左眼枯涸而來
362 1 jiàn a mirror 提婆言神鑑我心唯命是
363 1 chū at first / at the beginning / initially 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
364 1 tàn to visit 賾探胸懷既無所愧
365 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
366 1 sēng a monk 正第一一切救世中佛僧為第一
367 1 to agree / to get along well with somebody 名既重加以智參神契
368 1 wán obstinate / stubborn / recalcitrant 有一邪道弟子凶頑無智
369 1 法王 fǎwáng Buddha 其國政法王家出錢雇
370 1 鬚髮 xūfà hair and beard 當剃汝鬚髮以為弟
371 1 dòng to move / to act 動頗梨以
372 1 妄見 wàngjiàn a delusion 愚人無聞為妄見所侵
373 1 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 人有求願能令現世如意
374 1 何須 xīn xiāng why should / there is no need 願何須見耶
375 1 jīn to pity / feel sorry for 於是放身脫然無矜
376 1 shí ten 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
377 1 wěi to delegate / to commission 決之五藏委地命未絕間
378 1 mǐn to pity / to sympathize 愍此愚賊而告之
379 1 huài bad / spoiled / broken / defective 士有能壞此語者
380 1 來集 lái jí to assemble 聞此言亦各來集
381 1 rén a kernel / a pit 仁活萬物
382 1 xiǎo xiao 提婆曉眾
383 1 zhǎn to cut / to chop / to sever 斬以謝屈甚不惜也
384 1 束髮 shùfà a topknot / to bind one's hair in a topknot 皆棄其束髮受成
385 1 高座 gāo zuò a high seat / a pulpit 高座立三論
386 1 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 言訖空中便有
387 1 shí food / food and drink 既不食廩又不取錢
388 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 王小待須臾有驗
389 1 huàn to call 來者失聲大喚
390 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 吾蒙佛之遺法不復爾
391 1 according to 苦樂之來但依
392 1 qīn relatives 誰親誰怨誰賊誰害
393 1 è startled 王大驚愕而
394 1 suǒ to search / to inquire 索之不已從旦終朝出眼數
395 1 前驅 qiánqū precursor / pioneer 荷戟前驅
396 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愍此愚賊而告之
397 1 zhào to call together / to summon / to convene 王召而問之汝
398 1 zhuàn to compose / to write / to compile 立此要已各撰名理建無
399 1 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求何願
400 1 無名 wúmíng nameless 將無名過其實理屈其辭也
401 1 提婆菩薩 Típó púsà Āryadeva 提婆菩薩者南天竺人
402 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一切諸法中佛法
403 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 法剃頭法服周遊揚化
404 1 國政 guó zhèng national politics 其國政法王家出錢雇
405 1 jué to awake 覺經行
406 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解著則無依
407 1 法服 fǎfú Buddhist robes 法剃頭法服周遊揚化
408 1 加以 jiāyǐ in addition / moreover 名既重加以智參神契
409 1 zuì most / extremely / exceedingly 言一切諸聖中佛聖最第一
410 1 wèi to fear / to dread 而敬我者汝畏而誣我者人
411 1 威靈 wēilíng authority / prestige / supernatural spirit 當以威靈
412 1 不信用 bùxìnyòng distrust 盡者唯以人不信用其言為憂
413 1 號泣 háoqì to wail / to sob 號泣受之
414 1 jié hero 諸方論士英傑都盡
415 1 無不 wúbù not lacking 無不響應
416 1 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 熒惑非所望也
417 1 zhěng whole / complete
418 1 to carry
419 1 luò to fall / to drop 長戟短兵相係而落
420 1 shī to lose 又令人退後失守百日
421 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 威不嚴而令行
422 1 fàng to put / to place 於是放身脫然無矜
423 1 深情 shēnqíng a deep emotion 深情長者遠至二日
424 1 幾乎 jīhū almost / nearly / practically 苦樂既無則幾乎息矣
425 1 jiè to quit 就戒
426 1 huó alive / living 仁活萬物
427 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 月度百餘萬人
428 1 qióng poor / destitute / impoverished 婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰
429 1 tuī to push / to shove 為諸國所推
430 1 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha 沙門釋子一不得見
431 1 悠悠 yōuyōu at ease / unhurried 恨悠悠童矇
432 1 qǐng to ask / to inquire 唯此為請他無所須
433 1 to shave 當剃汝鬚髮以為弟
434 1 無害 wúhài harmless 無受者亦無害者
435 1 忿 fèn to get angry 忿毒所燒罪報未
436 1 罪報 zuìbào retribution 忿毒所燒罪報未
437 1 to lack 神言我所乏者左眼能施我者便可出之
438 1 感人 gǎnrén touching / moving 感人智德伏物
439 1 xián salty / briny 者咸有疑意
440 1 jīn gold 登金聚出頗梨
441 1 lēi to tighten / to strangle 行伍勒部曲
442 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又令人退後失守百日
443 1 月度 yuèdù monthly 月度百餘萬人
444 1 要路 yàolù important road / main thoroughfare / key position 或有狂突奔走追截要路
445 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門釋子一不得見
446 1 to reach 其所發言聲之所及
447 1 小事 xiǎoshì a small matter 一旦不如此非小事
448 1 不得已 bù déyǐ have no choice but to 不得已而問天今何為耶
449 1 三論 sānlùn three treatises 高座立三論
450 1 不須 bùxū not needed 不須斬首也
451 1 如意 rúyì satisfactory 人有求願能令現世如意
452 1 to apprehend / to realize / to become aware 未悟此者
453 1 mysterious profound 賾探胸懷既無所愧
454 1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒所迴見得
455 1 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 國人遠近
456 1 jiā excellent 嘉其德力能有
457 1 zhǎng director / chief / head / elder 長戟短兵相係而落
458 1 百餘 bǎiyú a hundred or more 月度百餘萬人
459 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 癡毒所欺
460 1 hurried / worried 急上
461 1 yōu to worry / to be concerned 盡者唯以人不信用其言為憂
462 1 dialect / language / speech 說此語已弟子先
463 1 二十 èrshí twenty 造百論二十品
464 1 長者 zhǎngzhě the elderly 深情長者遠至二日
465 1 lèi to be tired 患累出焉
466 1 ěr thus / so / like that 吾蒙佛之遺法不復爾
467 1 一旦 yīdàn in one day 一旦不如此非小事
468 1 to cut / to divide / to partition 誰冤誰酷誰割誰截
469 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄生著見而大號咷種不善業
470 1 ěr ear 手足指及其耳鼻從空而下
471 1 business / industry 妄生著見而大號咷種不善業
472 1 lǎn to grasp / to seize 博識淵攬
473 1 信用 xìnyòng credit 國信用邪道
474 1 取錢 qǔqián to withdraw money 既不食廩又不取錢
475 1 恭謹 gōngjǐn to be respectful 而其在事恭謹閑
476 1 sān three
477 1 shān a mountain / a hill / a peak 山去慎勿下就平道
478 1 何以 héyǐ why 汝自言是何以
479 1 宿 to lodge / to stay overnight 人宿衛
480 1 我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self 而有我有人有苦有樂
481 1 gài a beggar 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
482 1 wàng to gaze / to look towards 熒惑非所望也
483 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 受出家
484 1 shè to set up / to establish 當令我言不虛設
485 1 良久 liáng jiǔ a long time 疑良久
486 1 一眼 yīyǎn a glance / a quick look / a glimpse 遂蟬蛻而去初出眼與神故遂無一眼
487 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 又造四百論以破邪見
488 1 shāo to burn 忿毒所燒罪報未
489 1 門人 mén rén disciple 門人各各從林樹間集
490 1 four 自在天貫一肉形高數四丈
491 1 日日 rìrì every day 如是日日王家日送十車衣鉢終竟
492 1 yóu also / as if / still 問之能屈猶不足名
493 1 a song 行伍勒部曲
494 1 法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma 法化
495 1 interest 苦樂既無則幾乎息矣
496 1 yuān a gulf / an abyss 博識淵攬
497 1 to vomit / to throw up 吐又不得咽
498 1 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 吾有三衣鉢釪在吾坐處汝可取之
499 1 號咷 hàotáo to cry / to wail 法忍者驚怖號咷拊匃扣地
500 1 奔走 bēnzǒu to run / to rush about / to be on the go 或有狂突奔走追截要路

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
rén Human Realm
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
shí Real
koan / kōan / gong'an
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
弟子 dìzi disciple
lùn a treatise / a thesis / śastra
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百论 百論 Bǎi Lùn Śataśāstra / Hundred Treatise
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大自在天 Dàzìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
迦那提婆 jiānàtípó Kānadeva
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
摩纳 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka
南天竺 Nán Tiānzhú Southern India
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
受者 shòu zhě The Recipient
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
提婆菩萨 提婆菩薩 Típó púsà Āryadeva
提婆菩萨传 提婆菩薩傳 Típó Púsà Chuán Tradition of Deva Bodhisattva
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
biàn everywhere fragrant / paricitra
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chéng Become
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
de di
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
弟子 dìzi disciple
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法服 fǎfú Buddhist robes
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法 fófǎ the power of the Buddha
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gōng to offer in worship
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié Outstanding
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jìng Respect
经行 經行 jīngxíng walking meditation
近事 jìnshì disciple / lay person
救世 jiùshì to save / to be saved
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuì shame / decorum / propriety
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
Joy
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗门 羅門 luómén Brahman
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
pǐn chapter / varga
qíng sentience / cognition
qīng Clear
clinging / grasping /upādāna
rén Benevolence
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
三衣 sān yī the three robes of monk
三论 三論 sānlùn three treatises
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shèn Cautious
shēn body / kāya
shēng birth
神明 shénmíng god, deity
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shì meaning / phenomena
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
侍者 shìzhě an acolyte
shòu feelings / sensations
 1. volition / cetanā
 2. Think
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
Joy
latent tendencies / predisposition
Cherish
to calm oneself
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相分 xiāngfēn an idea / a form
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心所 xīn suǒ a mental factor
修法 xiūfǎ a ritual
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
yīng to accept
一切 yīqiè all, everything
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一言 yīyán one word
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
zhēn True
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
zhì Wisdom
zhī Understanding
智德 zhì dé the virtue of wisdom / wisdom
zhǔ abbot
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
zhuó to attach / to grasp
自言 zìyán to admit
罪報 罪報 zuìbào retribution
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate