Glossary and Vocabulary for Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 大薩遮尼乾子所說經, Scroll 10

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 48 如來 rúlái Tathagata 如來世尊
2 48 如來 Rúlái Tathagata 如來世尊
3 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來世尊
4 35 zhě ca 應見帝釋身而受化者
5 35 一切 yīqiè temporary 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
6 35 一切 yīqiè the same 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
7 34 self 汝今問我此事
8 34 [my] dear 汝今問我此事
9 34 Wo 汝今問我此事
10 34 self; atman; attan 汝今問我此事
11 34 ga 汝今問我此事
12 34 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
13 34 zhōng medium; medium sized 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
14 34 zhōng China 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
15 34 zhòng to hit the mark 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
16 34 zhōng midday 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
17 34 zhōng inside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
18 34 zhōng during 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
19 34 zhōng Zhong 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
20 34 zhōng intermediary 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
21 34 zhōng half 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
22 34 zhòng to reach; to attain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
23 34 zhòng to suffer; to infect 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
24 34 zhòng to obtain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
25 34 zhòng to pass an exam 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
26 34 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
27 34 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
28 34 to go; to 於第一義中
29 34 to rely on; to depend on 於第一義中
30 34 Yu 於第一義中
31 34 a crow 於第一義中
32 31 ér Kangxi radical 126 應見帝釋身而受化者
33 31 ér as if; to seem like 應見帝釋身而受化者
34 31 néng can; able 應見帝釋身而受化者
35 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 應見帝釋身而受化者
36 31 ér to arrive; up to 應見帝釋身而受化者
37 31 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
38 31 jiàn opinion; view; understanding 應見帝釋身而受化者
39 31 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 應見帝釋身而受化者
40 31 jiàn refer to; for details see 應見帝釋身而受化者
41 31 jiàn to listen to 應見帝釋身而受化者
42 31 jiàn to meet 應見帝釋身而受化者
43 31 jiàn to receive (a guest) 應見帝釋身而受化者
44 31 jiàn let me; kindly 應見帝釋身而受化者
45 31 jiàn Jian 應見帝釋身而受化者
46 31 xiàn to appear 應見帝釋身而受化者
47 31 xiàn to introduce 應見帝釋身而受化者
48 31 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 應見帝釋身而受化者
49 29 wáng Wang 佛名實慧幢王
50 29 wáng a king 佛名實慧幢王
51 29 wáng Kangxi radical 96 佛名實慧幢王
52 29 wàng to be king; to rule 佛名實慧幢王
53 29 wáng a prince; a duke 佛名實慧幢王
54 29 wáng grand; great 佛名實慧幢王
55 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 佛名實慧幢王
56 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 佛名實慧幢王
57 29 wáng the head of a group or gang 佛名實慧幢王
58 29 wáng the biggest or best of a group 佛名實慧幢王
59 29 wáng king; best of a kind; rāja 佛名實慧幢王
60 29 善男子 shàn nánzi good men 薩遮善男子以種種形
61 29 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 薩遮善男子以種種形
62 28 chuáng a banner; a penant streamer 佛名實慧幢王
63 28 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 佛名實慧幢王
64 28 tóng to waver; to sway 佛名實慧幢王
65 28 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 佛名實慧幢王
66 28 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 佛名實慧幢王
67 28 chuáng a banner; ketu 佛名實慧幢王
68 28 shí time; a point or period of time 於幾所時
69 28 shí a season; a quarter of a year 於幾所時
70 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於幾所時
71 28 shí fashionable 於幾所時
72 28 shí fate; destiny; luck 於幾所時
73 28 shí occasion; opportunity; chance 於幾所時
74 28 shí tense 於幾所時
75 28 shí particular; special 於幾所時
76 28 shí to plant; to cultivate 於幾所時
77 28 shí an era; a dynasty 於幾所時
78 28 shí time [abstract] 於幾所時
79 28 shí seasonal 於幾所時
80 28 shí to wait upon 於幾所時
81 28 shí hour 於幾所時
82 28 shí appropriate; proper; timely 於幾所時
83 28 shí Shi 於幾所時
84 28 shí a present; currentlt 於幾所時
85 28 shí time; kāla 於幾所時
86 28 shí at that time; samaya 於幾所時
87 27 bǎi one hundred 城郭周匝七寶牆障百千萬重
88 27 bǎi many 城郭周匝七寶牆障百千萬重
89 27 bǎi Bai 城郭周匝七寶牆障百千萬重
90 27 bǎi all 城郭周匝七寶牆障百千萬重
91 27 bǎi hundred; śata 城郭周匝七寶牆障百千萬重
92 27 yìng to answer; to respond 應見帝釋身而受化者
93 27 yìng to confirm; to verify 應見帝釋身而受化者
94 27 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應見帝釋身而受化者
95 27 yìng to accept 應見帝釋身而受化者
96 27 yìng to permit; to allow 應見帝釋身而受化者
97 27 yìng to echo 應見帝釋身而受化者
98 27 yìng to handle; to deal with 應見帝釋身而受化者
99 27 yìng Ying 應見帝釋身而受化者
100 26 shēn human body; torso 應見帝釋身而受化者
101 26 shēn Kangxi radical 158 應見帝釋身而受化者
102 26 shēn self 應見帝釋身而受化者
103 26 shēn life 應見帝釋身而受化者
104 26 shēn an object 應見帝釋身而受化者
105 26 shēn a lifetime 應見帝釋身而受化者
106 26 shēn moral character 應見帝釋身而受化者
107 26 shēn status; identity; position 應見帝釋身而受化者
108 26 shēn pregnancy 應見帝釋身而受化者
109 26 juān India 應見帝釋身而受化者
110 26 shēn body; kāya 應見帝釋身而受化者
111 26 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 何等世界
112 26 世界 shìjiè the earth 何等世界
113 26 世界 shìjiè a domain; a realm 何等世界
114 26 世界 shìjiè the human world 何等世界
115 26 世界 shìjiè the conditions in the world 何等世界
116 26 世界 shìjiè world 何等世界
117 26 世界 shìjiè a world; lokadhatu 何等世界
118 26 zhē to cover up; to hide; to conceal 此薩遮尼乾子現此外道相
119 26 zhē an umbrella 此薩遮尼乾子現此外道相
120 26 zhē to shield; to protect; to obstruct 此薩遮尼乾子現此外道相
121 26 zhē to distinguish between 此薩遮尼乾子現此外道相
122 26 zhē to entrust 此薩遮尼乾子現此外道相
123 26 zhě to avoid 此薩遮尼乾子現此外道相
124 26 zhě to cover a fault 此薩遮尼乾子現此外道相
125 26 zhē ca 此薩遮尼乾子現此外道相
126 24 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
127 24 無量 wúliàng immeasurable 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
128 24 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
129 24 無量 wúliàng Atula 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
130 24 Buddha; Awakened One 佛告目連
131 24 relating to Buddhism 佛告目連
132 24 a statue or image of a Buddha 佛告目連
133 24 a Buddhist text 佛告目連
134 24 to touch; to stroke 佛告目連
135 24 Buddha 佛告目連
136 24 Buddha; Awakened One 佛告目連
137 24 yán to speak; to say; said 爾時慧命大目揵連白佛言
138 24 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時慧命大目揵連白佛言
139 24 yán Kangxi radical 149 爾時慧命大目揵連白佛言
140 24 yán phrase; sentence 爾時慧命大目揵連白佛言
141 24 yán a word; a syllable 爾時慧命大目揵連白佛言
142 24 yán a theory; a doctrine 爾時慧命大目揵連白佛言
143 24 yán to regard as 爾時慧命大目揵連白佛言
144 24 yán to act as 爾時慧命大目揵連白佛言
145 24 yán word; vacana 爾時慧命大目揵連白佛言
146 24 yán speak; vad 爾時慧命大目揵連白佛言
147 24 眾生 zhòngshēng all living things 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
148 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
149 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
150 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
151 23 Sa 此薩遮尼乾子現此外道相
152 23 sa; sat 此薩遮尼乾子現此外道相
153 22 huì intelligent; clever 佛名實慧幢王
154 22 huì mental ability; intellect 佛名實慧幢王
155 22 huì wisdom; understanding 佛名實慧幢王
156 22 huì Wisdom 佛名實慧幢王
157 22 huì wisdom; prajna 佛名實慧幢王
158 22 huì intellect; mati 佛名實慧幢王
159 22 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 何故不成阿耨多羅三藐三菩提
160 20 千萬 qiānwàn ten million 城郭周匝七寶牆障百千萬重
161 20 míng fame; renown; reputation 佛名何等
162 20 míng a name; personal name; designation 佛名何等
163 20 míng rank; position 佛名何等
164 20 míng an excuse 佛名何等
165 20 míng life 佛名何等
166 20 míng to name; to call 佛名何等
167 20 míng to express; to describe 佛名何等
168 20 míng to be called; to have the name 佛名何等
169 20 míng to own; to possess 佛名何等
170 20 míng famous; renowned 佛名何等
171 20 míng moral 佛名何等
172 20 míng name; naman 佛名何等
173 20 míng fame; renown; yasas 佛名何等
174 20 to be near by; to be close to 即現帝釋身教化眾生
175 20 at that time 即現帝釋身教化眾生
176 20 to be exactly the same as; to be thus 即現帝釋身教化眾生
177 20 supposed; so-called 即現帝釋身教化眾生
178 20 to arrive at; to ascend 即現帝釋身教化眾生
179 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
180 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
181 20 xiàn to appear; to manifest; to become visible 此薩遮尼乾子現此外道相
182 20 xiàn at present 此薩遮尼乾子現此外道相
183 20 xiàn existing at the present time 此薩遮尼乾子現此外道相
184 20 xiàn cash 此薩遮尼乾子現此外道相
185 20 xiàn to manifest; prādur 此薩遮尼乾子現此外道相
186 20 xiàn to manifest; prādur 此薩遮尼乾子現此外道相
187 20 xiàn the present time 此薩遮尼乾子現此外道相
188 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今說其少分
189 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今說其少分
190 19 shuì to persuade 我今說其少分
191 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今說其少分
192 19 shuō a doctrine; a theory 我今說其少分
193 19 shuō to claim; to assert 我今說其少分
194 19 shuō allocution 我今說其少分
195 19 shuō to criticize; to scold 我今說其少分
196 19 shuō to indicate; to refer to 我今說其少分
197 19 shuō speach; vāda 我今說其少分
198 19 shuō to speak; bhāṣate 我今說其少分
199 19 shuō to instruct 我今說其少分
200 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
201 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
202 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
203 19 法門 fǎmén Dharma gate 彼實慧幢王如來說此法門時
204 19 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 彼實慧幢王如來說此法門時
205 18 shòu to suffer; to be subjected to 應見帝釋身而受化者
206 18 shòu to transfer; to confer 應見帝釋身而受化者
207 18 shòu to receive; to accept 應見帝釋身而受化者
208 18 shòu to tolerate 應見帝釋身而受化者
209 18 shòu feelings; sensations 應見帝釋身而受化者
210 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴希有
211 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴希有
212 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴希有
213 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴希有
214 18 big; huge; large 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
215 18 Kangxi radical 37 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
216 18 great; major; important 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
217 18 size 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
218 18 old 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
219 18 oldest; earliest 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
220 18 adult 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
221 18 dài an important person 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
222 18 senior 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
223 18 an element 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
224 18 great; mahā 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
225 17 zuò to do 云何迦葉而作是言
226 17 zuò to act as; to serve as 云何迦葉而作是言
227 17 zuò to start 云何迦葉而作是言
228 17 zuò a writing; a work 云何迦葉而作是言
229 17 zuò to dress as; to be disguised as 云何迦葉而作是言
230 17 zuō to create; to make 云何迦葉而作是言
231 17 zuō a workshop 云何迦葉而作是言
232 17 zuō to write; to compose 云何迦葉而作是言
233 17 zuò to rise 云何迦葉而作是言
234 17 zuò to be aroused 云何迦葉而作是言
235 17 zuò activity; action; undertaking 云何迦葉而作是言
236 17 zuò to regard as 云何迦葉而作是言
237 17 zuò action; kāraṇa 云何迦葉而作是言
238 17 shí real; true 實慧幢王如來
239 17 shí nut; seed; fruit 實慧幢王如來
240 17 shí substance; content; material 實慧幢王如來
241 17 shí honest; sincere 實慧幢王如來
242 17 shí vast; extensive 實慧幢王如來
243 17 shí solid 實慧幢王如來
244 17 shí abundant; prosperous 實慧幢王如來
245 17 shí reality; a fact; an event 實慧幢王如來
246 17 shí wealth; property 實慧幢王如來
247 17 shí effect; result 實慧幢王如來
248 17 shí an honest person 實慧幢王如來
249 17 shí to fill 實慧幢王如來
250 17 shí complete 實慧幢王如來
251 17 shí to strengthen 實慧幢王如來
252 17 shí to practice 實慧幢王如來
253 17 shí namely 實慧幢王如來
254 17 shí to verify; to check; to confirm 實慧幢王如來
255 17 shí full; at capacity 實慧幢王如來
256 17 shí supplies; goods 實慧幢王如來
257 17 shí Shichen 實慧幢王如來
258 17 shí Real 實慧幢王如來
259 17 shí truth; reality; tattva 實慧幢王如來
260 17 huà to make into; to change into; to transform 應見帝釋身而受化者
261 17 huà to convert; to persuade 應見帝釋身而受化者
262 17 huà to manifest 應見帝釋身而受化者
263 17 huà to collect alms 應見帝釋身而受化者
264 17 huà [of Nature] to create 應見帝釋身而受化者
265 17 huà to die 應見帝釋身而受化者
266 17 huà to dissolve; to melt 應見帝釋身而受化者
267 17 huà to revert to a previous custom 應見帝釋身而受化者
268 17 huà chemistry 應見帝釋身而受化者
269 17 huà to burn 應見帝釋身而受化者
270 17 huā to spend 應見帝釋身而受化者
271 17 huà to manifest 應見帝釋身而受化者
272 17 huà to convert 應見帝釋身而受化者
273 17 infix potential marker 不說三乘教化之法
274 17 wéi to act as; to serve 為彼時會所集大眾
275 17 wéi to change into; to become 為彼時會所集大眾
276 17 wéi to be; is 為彼時會所集大眾
277 17 wéi to do 為彼時會所集大眾
278 17 wèi to support; to help 為彼時會所集大眾
279 17 wéi to govern 為彼時會所集大眾
280 17 wèi to be; bhū 為彼時會所集大眾
281 16 身教 shēnjiāo to teach by example 即現帝釋身教化眾生
282 16 zhòng many; numerous 除諸菩薩摩訶薩眾
283 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 除諸菩薩摩訶薩眾
284 16 zhòng general; common; public 除諸菩薩摩訶薩眾
285 16 Kangxi radical 49 汝已供養無量諸佛
286 16 to bring to an end; to stop 汝已供養無量諸佛
287 16 to complete 汝已供養無量諸佛
288 16 to demote; to dismiss 汝已供養無量諸佛
289 16 to recover from an illness 汝已供養無量諸佛
290 16 former; pūrvaka 汝已供養無量諸佛
291 16 化眾生 huà zhòngshēng to transform living beings 即現帝釋身教化眾生
292 16 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 薩遮善男子供養幾所諸佛
293 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 薩遮善男子供養幾所諸佛
294 16 供養 gòngyǎng offering 薩遮善男子供養幾所諸佛
295 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 薩遮善男子供養幾所諸佛
296 16 名為 míngwèi to be called 名為無為
297 16 suǒ a few; various; some 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
298 16 suǒ a place; a location 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
299 16 suǒ indicates a passive voice 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
300 16 suǒ an ordinal number 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
301 16 suǒ meaning 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
302 16 suǒ garrison 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
303 16 suǒ place; pradeśa 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
304 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是故不可以身得菩提
305 15 děi to want to; to need to 是故不可以身得菩提
306 15 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
307 15 de 是故不可以身得菩提
308 15 de infix potential marker 是故不可以身得菩提
309 15 to result in 是故不可以身得菩提
310 15 to be proper; to fit; to suit 是故不可以身得菩提
311 15 to be satisfied 是故不可以身得菩提
312 15 to be finished 是故不可以身得菩提
313 15 děi satisfying 是故不可以身得菩提
314 15 to contract 是故不可以身得菩提
315 15 to hear 是故不可以身得菩提
316 15 to have; there is 是故不可以身得菩提
317 15 marks time passed 是故不可以身得菩提
318 15 obtain; attain; prāpta 是故不可以身得菩提
319 15 děng et cetera; and so on 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
320 15 děng to wait 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
321 15 děng to be equal 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
322 15 děng degree; level 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
323 15 děng to compare 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
324 15 děng same; equal; sama 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
325 15 wén to hear 不可聞
326 15 wén Wen 不可聞
327 15 wén sniff at; to smell 不可聞
328 15 wén to be widely known 不可聞
329 15 wén to confirm; to accept 不可聞
330 15 wén information 不可聞
331 15 wèn famous; well known 不可聞
332 15 wén knowledge; learning 不可聞
333 15 wèn popularity; prestige; reputation 不可聞
334 15 wén to question 不可聞
335 15 wén heard; śruta 不可聞
336 15 wén hearing; śruti 不可聞
337 15 fēi Kangxi radical 175 菩提者非色法
338 15 fēi wrong; bad; untruthful 菩提者非色法
339 15 fēi different 菩提者非色法
340 15 fēi to not be; to not have 菩提者非色法
341 15 fēi to violate; to be contrary to 菩提者非色法
342 15 fēi Africa 菩提者非色法
343 15 fēi to slander 菩提者非色法
344 15 fěi to avoid 菩提者非色法
345 15 fēi must 菩提者非色法
346 15 fēi an error 菩提者非色法
347 15 fēi a problem; a question 菩提者非色法
348 15 fēi evil 菩提者非色法
349 15 miào wonderful; fantastic 極妙
350 15 miào clever 極妙
351 15 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 極妙
352 15 miào fine; delicate 極妙
353 15 miào young 極妙
354 15 miào interesting 極妙
355 15 miào profound reasoning 極妙
356 15 miào Miao 極妙
357 15 miào Wonderful 極妙
358 15 miào wonderful; beautiful; suksma 極妙
359 15 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命大目揵連白佛言
360 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時慧命大目揵連白佛言
361 14 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
362 14 chéng to become; to turn into 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
363 14 chéng to grow up; to ripen; to mature 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
364 14 chéng to set up; to establish; to develop; to form 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
365 14 chéng a full measure of 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
366 14 chéng whole 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
367 14 chéng set; established 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
368 14 chéng to reache a certain degree; to amount to 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
369 14 chéng to reconcile 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
370 14 chéng to resmble; to be similar to 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
371 14 chéng composed of 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
372 14 chéng a result; a harvest; an achievement 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
373 14 chéng capable; able; accomplished 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
374 14 chéng to help somebody achieve something 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
375 14 chéng Cheng 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
376 14 chéng Become 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
377 14 chéng becoming; bhāva 可不已成阿耨多羅三藐三菩提
378 14 菩提 pútí bodhi; enlightenment 教化令住聲聞菩提
379 14 菩提 pútí bodhi 教化令住聲聞菩提
380 14 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 教化令住聲聞菩提
381 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 薩遮善男子供養幾所諸佛
382 13 Kangxi radical 71 無表
383 13 to not have; without 無表
384 13 mo 無表
385 13 to not have 無表
386 13 Wu 無表
387 13 mo 無表
388 13 shí ten 說法品第十之二
389 13 shí Kangxi radical 24 說法品第十之二
390 13 shí tenth 說法品第十之二
391 13 shí complete; perfect 說法品第十之二
392 13 shí ten; daśa 說法品第十之二
393 13 néng can; able 彼能出如來
394 13 néng ability; capacity 彼能出如來
395 13 néng a mythical bear-like beast 彼能出如來
396 13 néng energy 彼能出如來
397 13 néng function; use 彼能出如來
398 13 néng talent 彼能出如來
399 13 néng expert at 彼能出如來
400 13 néng to be in harmony 彼能出如來
401 13 néng to tend to; to care for 彼能出如來
402 13 néng to reach; to arrive at 彼能出如來
403 13 néng to be able; śak 彼能出如來
404 13 教化 jiāohuà to educate and transform; to civilize 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
405 13 教化 jiàohuā a beggar 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
406 13 教化 jiàohuā to beg 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
407 13 教化 jiāohuà Teach and Transform 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
408 13 教化 jiāohuà teach and convert; instruct and transform 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
409 13 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 菩提者不可見
410 13 不可 bù kě improbable 菩提者不可見
411 13 shēng to be born; to give birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
412 13 shēng to live 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
413 13 shēng raw 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
414 13 shēng a student 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
415 13 shēng life 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
416 13 shēng to produce; to give rise 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
417 13 shēng alive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
418 13 shēng a lifetime 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
419 13 shēng to initiate; to become 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
420 13 shēng to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
421 13 shēng unfamiliar 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
422 13 shēng not experienced 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
423 13 shēng hard; stiff; strong 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
424 13 shēng having academic or professional knowledge 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
425 13 shēng a male role in traditional theatre 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
426 13 shēng gender 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
427 13 shēng to develop; to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
428 13 shēng to set up 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
429 13 shēng a prostitute 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
430 13 shēng a captive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
431 13 shēng a gentleman 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
432 13 shēng Kangxi radical 100 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
433 13 shēng unripe 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
434 13 shēng nature 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
435 13 shēng to inherit; to succeed 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
436 13 shēng destiny 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
437 13 shēng birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
438 12 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 以為門闕
439 12 以為 yǐwéi to act as 以為門闕
440 12 以為 yǐwèi to think 以為門闕
441 12 以為 yǐwéi to use as 以為門闕
442 12 Yi 心亦不可見
443 12 method; way 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
444 12 France 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
445 12 the law; rules; regulations 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
446 12 the teachings of the Buddha; Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
447 12 a standard; a norm 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
448 12 an institution 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
449 12 to emulate 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
450 12 magic; a magic trick 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
451 12 punishment 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
452 12 Fa 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
453 12 a precedent 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
454 12 a classification of some kinds of Han texts 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
455 12 relating to a ceremony or rite 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
456 12 Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
457 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
458 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
459 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
460 12 quality; characteristic 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
461 11 mén door; gate; doorway; gateway 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
462 11 mén phylum; division 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
463 11 mén sect; school 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
464 11 mén Kangxi radical 169 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
465 11 mén a door-like object 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
466 11 mén an opening 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
467 11 mén an access point; a border entrance 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
468 11 mén a household; a clan 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
469 11 mén a kind; a category 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
470 11 mén to guard a gate 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
471 11 mén Men 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
472 11 mén a turning point 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
473 11 mén a method 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
474 11 mén a sense organ 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
475 11 mén door; gate; dvara 說此菩薩行方便境界奮迅大法門
476 11 大德 dàdé most virtuous 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
477 11 大德 dàdé Dade reign 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
478 11 大德 dàdé a major festival 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
479 11 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
480 11 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言
481 11 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútí xīn aspiration to attain supreme perfect enlightenment 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
482 11 功德 gōngdé achievements and virtue 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
483 11 功德 gōngdé merit 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
484 11 功德 gōngdé quality; guṇa 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
485 11 功德 gōngdé merit; puṇya 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
486 11 gào to tell; to say; said; told 佛告目連
487 11 gào to request 佛告目連
488 11 gào to report; to inform 佛告目連
489 11 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告目連
490 11 gào to accuse; to sue 佛告目連
491 11 gào to reach 佛告目連
492 11 gào an announcement 佛告目連
493 11 gào a party 佛告目連
494 11 gào a vacation 佛告目連
495 11 gào Gao 佛告目連
496 11 gào to tell; jalp 佛告目連
497 11 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 大德迦葉
498 11 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 大德迦葉
499 11 妙法 miào fǎ Wondrous Dharma 如來說此妙法門時
500 11 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha 如來說此妙法門時

Frequencies of all Words

Top 922

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 that; those 彼不可以身證
2 90 another; the other 彼不可以身證
3 90 that; tad 彼不可以身證
4 49 this; these 此薩遮尼乾子現此外道相
5 49 in this way 此薩遮尼乾子現此外道相
6 49 otherwise; but; however; so 此薩遮尼乾子現此外道相
7 49 at this time; now; here 此薩遮尼乾子現此外道相
8 49 this; here; etad 此薩遮尼乾子現此外道相
9 48 如來 rúlái Tathagata 如來世尊
10 48 如來 Rúlái Tathagata 如來世尊
11 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來世尊
12 43 zhū all; many; various 具足成就無量無邊諸功德聚
13 43 zhū Zhu 具足成就無量無邊諸功德聚
14 43 zhū all; members of the class 具足成就無量無邊諸功德聚
15 43 zhū interrogative particle 具足成就無量無邊諸功德聚
16 43 zhū him; her; them; it 具足成就無量無邊諸功德聚
17 43 zhū of; in 具足成就無量無邊諸功德聚
18 43 zhū all; many; sarva 具足成就無量無邊諸功德聚
19 35 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 應見帝釋身而受化者
20 35 zhě that 應見帝釋身而受化者
21 35 zhě nominalizing function word 應見帝釋身而受化者
22 35 zhě used to mark a definition 應見帝釋身而受化者
23 35 zhě used to mark a pause 應見帝釋身而受化者
24 35 zhě topic marker; that; it 應見帝釋身而受化者
25 35 zhuó according to 應見帝釋身而受化者
26 35 zhě ca 應見帝釋身而受化者
27 35 一切 yīqiè all; every; everything 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
28 35 一切 yīqiè temporary 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
29 35 一切 yīqiè the same 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
30 35 一切 yīqiè generally 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
31 35 一切 yīqiè all, everything 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
32 35 一切 yīqiè all; sarva 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
33 34 I; me; my 汝今問我此事
34 34 self 汝今問我此事
35 34 we; our 汝今問我此事
36 34 [my] dear 汝今問我此事
37 34 Wo 汝今問我此事
38 34 self; atman; attan 汝今問我此事
39 34 ga 汝今問我此事
40 34 I; aham 汝今問我此事
41 34 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
42 34 zhōng medium; medium sized 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
43 34 zhōng China 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
44 34 zhòng to hit the mark 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
45 34 zhōng in; amongst 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
46 34 zhōng midday 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
47 34 zhōng inside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
48 34 zhōng during 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
49 34 zhōng Zhong 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
50 34 zhōng intermediary 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
51 34 zhōng half 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
52 34 zhōng just right; suitably 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
53 34 zhōng while 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
54 34 zhòng to reach; to attain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
55 34 zhòng to suffer; to infect 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
56 34 zhòng to obtain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
57 34 zhòng to pass an exam 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
58 34 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
59 34 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
60 34 in; at 於第一義中
61 34 in; at 於第一義中
62 34 in; at; to; from 於第一義中
63 34 to go; to 於第一義中
64 34 to rely on; to depend on 於第一義中
65 34 to go to; to arrive at 於第一義中
66 34 from 於第一義中
67 34 give 於第一義中
68 34 oppposing 於第一義中
69 34 and 於第一義中
70 34 compared to 於第一義中
71 34 by 於第一義中
72 34 and; as well as 於第一義中
73 34 for 於第一義中
74 34 Yu 於第一義中
75 34 a crow 於第一義中
76 34 whew; wow 於第一義中
77 34 near to; antike 於第一義中
78 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 應見帝釋身而受化者
79 31 ér Kangxi radical 126 應見帝釋身而受化者
80 31 ér you 應見帝釋身而受化者
81 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 應見帝釋身而受化者
82 31 ér right away; then 應見帝釋身而受化者
83 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 應見帝釋身而受化者
84 31 ér if; in case; in the event that 應見帝釋身而受化者
85 31 ér therefore; as a result; thus 應見帝釋身而受化者
86 31 ér how can it be that? 應見帝釋身而受化者
87 31 ér so as to 應見帝釋身而受化者
88 31 ér only then 應見帝釋身而受化者
89 31 ér as if; to seem like 應見帝釋身而受化者
90 31 néng can; able 應見帝釋身而受化者
91 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 應見帝釋身而受化者
92 31 ér me 應見帝釋身而受化者
93 31 ér to arrive; up to 應見帝釋身而受化者
94 31 ér possessive 應見帝釋身而受化者
95 31 ér and; ca 應見帝釋身而受化者
96 31 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
97 31 jiàn opinion; view; understanding 應見帝釋身而受化者
98 31 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 應見帝釋身而受化者
99 31 jiàn refer to; for details see 應見帝釋身而受化者
100 31 jiàn passive marker 應見帝釋身而受化者
101 31 jiàn to listen to 應見帝釋身而受化者
102 31 jiàn to meet 應見帝釋身而受化者
103 31 jiàn to receive (a guest) 應見帝釋身而受化者
104 31 jiàn let me; kindly 應見帝釋身而受化者
105 31 jiàn Jian 應見帝釋身而受化者
106 31 xiàn to appear 應見帝釋身而受化者
107 31 xiàn to introduce 應見帝釋身而受化者
108 31 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 應見帝釋身而受化者
109 29 wáng Wang 佛名實慧幢王
110 29 wáng a king 佛名實慧幢王
111 29 wáng Kangxi radical 96 佛名實慧幢王
112 29 wàng to be king; to rule 佛名實慧幢王
113 29 wáng a prince; a duke 佛名實慧幢王
114 29 wáng grand; great 佛名實慧幢王
115 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 佛名實慧幢王
116 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 佛名實慧幢王
117 29 wáng the head of a group or gang 佛名實慧幢王
118 29 wáng the biggest or best of a group 佛名實慧幢王
119 29 wáng king; best of a kind; rāja 佛名實慧幢王
120 29 善男子 shàn nánzi good men 薩遮善男子以種種形
121 29 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 薩遮善男子以種種形
122 28 chuáng a banner; a penant streamer 佛名實慧幢王
123 28 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 佛名實慧幢王
124 28 zhuàng measure word for buildings 佛名實慧幢王
125 28 tóng to waver; to sway 佛名實慧幢王
126 28 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 佛名實慧幢王
127 28 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 佛名實慧幢王
128 28 chuáng a banner; ketu 佛名實慧幢王
129 28 shí time; a point or period of time 於幾所時
130 28 shí a season; a quarter of a year 於幾所時
131 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於幾所時
132 28 shí at that time 於幾所時
133 28 shí fashionable 於幾所時
134 28 shí fate; destiny; luck 於幾所時
135 28 shí occasion; opportunity; chance 於幾所時
136 28 shí tense 於幾所時
137 28 shí particular; special 於幾所時
138 28 shí to plant; to cultivate 於幾所時
139 28 shí hour (measure word) 於幾所時
140 28 shí an era; a dynasty 於幾所時
141 28 shí time [abstract] 於幾所時
142 28 shí seasonal 於幾所時
143 28 shí frequently; often 於幾所時
144 28 shí occasionally; sometimes 於幾所時
145 28 shí on time 於幾所時
146 28 shí this; that 於幾所時
147 28 shí to wait upon 於幾所時
148 28 shí hour 於幾所時
149 28 shí appropriate; proper; timely 於幾所時
150 28 shí Shi 於幾所時
151 28 shí a present; currentlt 於幾所時
152 28 shí time; kāla 於幾所時
153 28 shí at that time; samaya 於幾所時
154 28 shí then; atha 於幾所時
155 27 bǎi one hundred 城郭周匝七寶牆障百千萬重
156 27 bǎi many 城郭周匝七寶牆障百千萬重
157 27 bǎi Bai 城郭周匝七寶牆障百千萬重
158 27 bǎi all 城郭周匝七寶牆障百千萬重
159 27 bǎi hundred; śata 城郭周匝七寶牆障百千萬重
160 27 yīng should; ought 應見帝釋身而受化者
161 27 yìng to answer; to respond 應見帝釋身而受化者
162 27 yìng to confirm; to verify 應見帝釋身而受化者
163 27 yīng soon; immediately 應見帝釋身而受化者
164 27 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應見帝釋身而受化者
165 27 yìng to accept 應見帝釋身而受化者
166 27 yīng or; either 應見帝釋身而受化者
167 27 yìng to permit; to allow 應見帝釋身而受化者
168 27 yìng to echo 應見帝釋身而受化者
169 27 yìng to handle; to deal with 應見帝釋身而受化者
170 27 yìng Ying 應見帝釋身而受化者
171 27 yīng suitable; yukta 應見帝釋身而受化者
172 26 shēn human body; torso 應見帝釋身而受化者
173 26 shēn Kangxi radical 158 應見帝釋身而受化者
174 26 shēn measure word for clothes 應見帝釋身而受化者
175 26 shēn self 應見帝釋身而受化者
176 26 shēn life 應見帝釋身而受化者
177 26 shēn an object 應見帝釋身而受化者
178 26 shēn a lifetime 應見帝釋身而受化者
179 26 shēn personally 應見帝釋身而受化者
180 26 shēn moral character 應見帝釋身而受化者
181 26 shēn status; identity; position 應見帝釋身而受化者
182 26 shēn pregnancy 應見帝釋身而受化者
183 26 juān India 應見帝釋身而受化者
184 26 shēn body; kāya 應見帝釋身而受化者
185 26 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 何等世界
186 26 世界 shìjiè the earth 何等世界
187 26 世界 shìjiè a domain; a realm 何等世界
188 26 世界 shìjiè the human world 何等世界
189 26 世界 shìjiè the conditions in the world 何等世界
190 26 世界 shìjiè world 何等世界
191 26 世界 shìjiè a world; lokadhatu 何等世界
192 26 zhē to cover up; to hide; to conceal 此薩遮尼乾子現此外道相
193 26 zhē an umbrella 此薩遮尼乾子現此外道相
194 26 zhē to shield; to protect; to obstruct 此薩遮尼乾子現此外道相
195 26 zhē to distinguish between 此薩遮尼乾子現此外道相
196 26 zhē to entrust 此薩遮尼乾子現此外道相
197 26 zhē these 此薩遮尼乾子現此外道相
198 26 zhě to avoid 此薩遮尼乾子現此外道相
199 26 zhě to cover a fault 此薩遮尼乾子現此外道相
200 26 zhē ca 此薩遮尼乾子現此外道相
201 25 such as; for example; for instance 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
202 25 if 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
203 25 in accordance with 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
204 25 to be appropriate; should; with regard to 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
205 25 this 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
206 25 it is so; it is thus; can be compared with 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
207 25 to go to 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
208 25 to meet 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
209 25 to appear; to seem; to be like 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
210 25 at least as good as 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
211 25 and 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
212 25 or 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
213 25 but 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
214 25 then 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
215 25 naturally 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
216 25 expresses a question or doubt 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
217 25 you 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
218 25 the second lunar month 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
219 25 in; at 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
220 25 Ru 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
221 25 Thus 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
222 25 thus; tathā 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
223 25 like; iva 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
224 25 suchness; tathatā 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
225 25 yǒu is; are; to exist 我若有見
226 25 yǒu to have; to possess 我若有見
227 25 yǒu indicates an estimate 我若有見
228 25 yǒu indicates a large quantity 我若有見
229 25 yǒu indicates an affirmative response 我若有見
230 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 我若有見
231 25 yǒu used to compare two things 我若有見
232 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 我若有見
233 25 yǒu used before the names of dynasties 我若有見
234 25 yǒu a certain thing; what exists 我若有見
235 25 yǒu multiple of ten and ... 我若有見
236 25 yǒu abundant 我若有見
237 25 yǒu purposeful 我若有見
238 25 yǒu You 我若有見
239 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 我若有見
240 25 yǒu becoming; bhava 我若有見
241 24 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
242 24 無量 wúliàng immeasurable 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
243 24 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
244 24 無量 wúliàng Atula 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
245 24 Buddha; Awakened One 佛告目連
246 24 relating to Buddhism 佛告目連
247 24 a statue or image of a Buddha 佛告目連
248 24 a Buddhist text 佛告目連
249 24 to touch; to stroke 佛告目連
250 24 Buddha 佛告目連
251 24 Buddha; Awakened One 佛告目連
252 24 yán to speak; to say; said 爾時慧命大目揵連白佛言
253 24 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時慧命大目揵連白佛言
254 24 yán Kangxi radical 149 爾時慧命大目揵連白佛言
255 24 yán a particle with no meaning 爾時慧命大目揵連白佛言
256 24 yán phrase; sentence 爾時慧命大目揵連白佛言
257 24 yán a word; a syllable 爾時慧命大目揵連白佛言
258 24 yán a theory; a doctrine 爾時慧命大目揵連白佛言
259 24 yán to regard as 爾時慧命大目揵連白佛言
260 24 yán to act as 爾時慧命大目揵連白佛言
261 24 yán word; vacana 爾時慧命大目揵連白佛言
262 24 yán speak; vad 爾時慧命大目揵連白佛言
263 24 眾生 zhòngshēng all living things 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
264 24 眾生 zhòngshēng living things other than people 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
265 24 眾生 zhòngshēng sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
266 24 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
267 23 Sa 此薩遮尼乾子現此外道相
268 23 sadhu; excellent 此薩遮尼乾子現此外道相
269 23 sa; sat 此薩遮尼乾子現此外道相
270 22 huì intelligent; clever 佛名實慧幢王
271 22 huì mental ability; intellect 佛名實慧幢王
272 22 huì wisdom; understanding 佛名實慧幢王
273 22 huì Wisdom 佛名實慧幢王
274 22 huì wisdom; prajna 佛名實慧幢王
275 22 huì intellect; mati 佛名實慧幢王
276 22 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 何故不成阿耨多羅三藐三菩提
277 20 千萬 qiānwàn ten million 城郭周匝七寶牆障百千萬重
278 20 千萬 qiānwàn countless; many 城郭周匝七寶牆障百千萬重
279 20 千萬 qiānwàn absolutely [do not] 城郭周匝七寶牆障百千萬重
280 20 míng measure word for people 佛名何等
281 20 míng fame; renown; reputation 佛名何等
282 20 míng a name; personal name; designation 佛名何等
283 20 míng rank; position 佛名何等
284 20 míng an excuse 佛名何等
285 20 míng life 佛名何等
286 20 míng to name; to call 佛名何等
287 20 míng to express; to describe 佛名何等
288 20 míng to be called; to have the name 佛名何等
289 20 míng to own; to possess 佛名何等
290 20 míng famous; renowned 佛名何等
291 20 míng moral 佛名何等
292 20 míng name; naman 佛名何等
293 20 míng fame; renown; yasas 佛名何等
294 20 promptly; right away; immediately 即現帝釋身教化眾生
295 20 to be near by; to be close to 即現帝釋身教化眾生
296 20 at that time 即現帝釋身教化眾生
297 20 to be exactly the same as; to be thus 即現帝釋身教化眾生
298 20 supposed; so-called 即現帝釋身教化眾生
299 20 if; but 即現帝釋身教化眾生
300 20 to arrive at; to ascend 即現帝釋身教化眾生
301 20 then; following 即現帝釋身教化眾生
302 20 so; just so; eva 即現帝釋身教化眾生
303 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
304 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
305 20 xiàn to appear; to manifest; to become visible 此薩遮尼乾子現此外道相
306 20 xiàn then; at that time; while 此薩遮尼乾子現此外道相
307 20 xiàn at present 此薩遮尼乾子現此外道相
308 20 xiàn existing at the present time 此薩遮尼乾子現此外道相
309 20 xiàn cash 此薩遮尼乾子現此外道相
310 20 xiàn to manifest; prādur 此薩遮尼乾子現此外道相
311 20 xiàn to manifest; prādur 此薩遮尼乾子現此外道相
312 20 xiàn the present time 此薩遮尼乾子現此外道相
313 20 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
314 20 old; ancient; former; past 何以故
315 20 reason; cause; purpose 何以故
316 20 to die 何以故
317 20 so; therefore; hence 何以故
318 20 original 何以故
319 20 accident; happening; instance 何以故
320 20 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
321 20 something in the past 何以故
322 20 deceased; dead 何以故
323 20 still; yet 何以故
324 20 therefore; tasmāt 何以故
325 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今說其少分
326 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今說其少分
327 19 shuì to persuade 我今說其少分
328 19 shuō to teach; to recite; to explain 我今說其少分
329 19 shuō a doctrine; a theory 我今說其少分
330 19 shuō to claim; to assert 我今說其少分
331 19 shuō allocution 我今說其少分
332 19 shuō to criticize; to scold 我今說其少分
333 19 shuō to indicate; to refer to 我今說其少分
334 19 shuō speach; vāda 我今說其少分
335 19 shuō to speak; bhāṣate 我今說其少分
336 19 shuō to instruct 我今說其少分
337 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
338 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
339 19 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
340 19 法門 fǎmén Dharma gate 彼實慧幢王如來說此法門時
341 19 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 彼實慧幢王如來說此法門時
342 18 shòu to suffer; to be subjected to 應見帝釋身而受化者
343 18 shòu to transfer; to confer 應見帝釋身而受化者
344 18 shòu to receive; to accept 應見帝釋身而受化者
345 18 shòu to tolerate 應見帝釋身而受化者
346 18 shòu suitably 應見帝釋身而受化者
347 18 shòu feelings; sensations 應見帝釋身而受化者
348 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴希有
349 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴希有
350 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴希有
351 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴希有
352 18 big; huge; large 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
353 18 Kangxi radical 37 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
354 18 great; major; important 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
355 18 size 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
356 18 old 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
357 18 greatly; very 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
358 18 oldest; earliest 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
359 18 adult 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
360 18 tài greatest; grand 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
361 18 dài an important person 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
362 18 senior 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
363 18 approximately 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
364 18 tài greatest; grand 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
365 18 an element 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
366 18 great; mahā 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
367 18 jiē all; each and every; in all cases 皆悉迷沒
368 18 jiē same; equally 皆悉迷沒
369 18 jiē all; sarva 皆悉迷沒
370 17 zuò to do 云何迦葉而作是言
371 17 zuò to act as; to serve as 云何迦葉而作是言
372 17 zuò to start 云何迦葉而作是言
373 17 zuò a writing; a work 云何迦葉而作是言
374 17 zuò to dress as; to be disguised as 云何迦葉而作是言
375 17 zuō to create; to make 云何迦葉而作是言
376 17 zuō a workshop 云何迦葉而作是言
377 17 zuō to write; to compose 云何迦葉而作是言
378 17 zuò to rise 云何迦葉而作是言
379 17 zuò to be aroused 云何迦葉而作是言
380 17 zuò activity; action; undertaking 云何迦葉而作是言
381 17 zuò to regard as 云何迦葉而作是言
382 17 zuò action; kāraṇa 云何迦葉而作是言
383 17 shí real; true 實慧幢王如來
384 17 shí nut; seed; fruit 實慧幢王如來
385 17 shí substance; content; material 實慧幢王如來
386 17 shí honest; sincere 實慧幢王如來
387 17 shí vast; extensive 實慧幢王如來
388 17 shí solid 實慧幢王如來
389 17 shí abundant; prosperous 實慧幢王如來
390 17 shí reality; a fact; an event 實慧幢王如來
391 17 shí wealth; property 實慧幢王如來
392 17 shí effect; result 實慧幢王如來
393 17 shí an honest person 實慧幢王如來
394 17 shí truly; in reality; in fact; actually 實慧幢王如來
395 17 shí to fill 實慧幢王如來
396 17 shí finally 實慧幢王如來
397 17 shí complete 實慧幢王如來
398 17 shí to strengthen 實慧幢王如來
399 17 shí to practice 實慧幢王如來
400 17 shí namely 實慧幢王如來
401 17 shí to verify; to check; to confirm 實慧幢王如來
402 17 shí this 實慧幢王如來
403 17 shí full; at capacity 實慧幢王如來
404 17 shí supplies; goods 實慧幢王如來
405 17 shí Shichen 實慧幢王如來
406 17 shí Real 實慧幢王如來
407 17 shí truth; reality; tattva 實慧幢王如來
408 17 huà to make into; to change into; to transform 應見帝釋身而受化者
409 17 huà -ization 應見帝釋身而受化者
410 17 huà to convert; to persuade 應見帝釋身而受化者
411 17 huà to manifest 應見帝釋身而受化者
412 17 huà to collect alms 應見帝釋身而受化者
413 17 huà [of Nature] to create 應見帝釋身而受化者
414 17 huà to die 應見帝釋身而受化者
415 17 huà to dissolve; to melt 應見帝釋身而受化者
416 17 huà to revert to a previous custom 應見帝釋身而受化者
417 17 huà chemistry 應見帝釋身而受化者
418 17 huà to burn 應見帝釋身而受化者
419 17 huā to spend 應見帝釋身而受化者
420 17 huà to manifest 應見帝釋身而受化者
421 17 huà to convert 應見帝釋身而受化者
422 17 not; no 不說三乘教化之法
423 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不說三乘教化之法
424 17 as a correlative 不說三乘教化之法
425 17 no (answering a question) 不說三乘教化之法
426 17 forms a negative adjective from a noun 不說三乘教化之法
427 17 at the end of a sentence to form a question 不說三乘教化之法
428 17 to form a yes or no question 不說三乘教化之法
429 17 infix potential marker 不說三乘教化之法
430 17 no; na 不說三乘教化之法
431 17 wèi for; to 為彼時會所集大眾
432 17 wèi because of 為彼時會所集大眾
433 17 wéi to act as; to serve 為彼時會所集大眾
434 17 wéi to change into; to become 為彼時會所集大眾
435 17 wéi to be; is 為彼時會所集大眾
436 17 wéi to do 為彼時會所集大眾
437 17 wèi for 為彼時會所集大眾
438 17 wèi because of; for; to 為彼時會所集大眾
439 17 wèi to 為彼時會所集大眾
440 17 wéi in a passive construction 為彼時會所集大眾
441 17 wéi forming a rehetorical question 為彼時會所集大眾
442 17 wéi forming an adverb 為彼時會所集大眾
443 17 wéi to add emphasis 為彼時會所集大眾
444 17 wèi to support; to help 為彼時會所集大眾
445 17 wéi to govern 為彼時會所集大眾
446 17 wèi to be; bhū 為彼時會所集大眾
447 16 身教 shēnjiāo to teach by example 即現帝釋身教化眾生
448 16 zhòng many; numerous 除諸菩薩摩訶薩眾
449 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 除諸菩薩摩訶薩眾
450 16 zhòng general; common; public 除諸菩薩摩訶薩眾
451 16 zhòng many; all; sarva 除諸菩薩摩訶薩眾
452 16 already 汝已供養無量諸佛
453 16 Kangxi radical 49 汝已供養無量諸佛
454 16 from 汝已供養無量諸佛
455 16 to bring to an end; to stop 汝已供養無量諸佛
456 16 final aspectual particle 汝已供養無量諸佛
457 16 afterwards; thereafter 汝已供養無量諸佛
458 16 too; very; excessively 汝已供養無量諸佛
459 16 to complete 汝已供養無量諸佛
460 16 to demote; to dismiss 汝已供養無量諸佛
461 16 to recover from an illness 汝已供養無量諸佛
462 16 certainly 汝已供養無量諸佛
463 16 an interjection of surprise 汝已供養無量諸佛
464 16 this 汝已供養無量諸佛
465 16 former; pūrvaka 汝已供養無量諸佛
466 16 former; pūrvaka 汝已供養無量諸佛
467 16 化眾生 huà zhòngshēng to transform living beings 即現帝釋身教化眾生
468 16 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 薩遮善男子供養幾所諸佛
469 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 薩遮善男子供養幾所諸佛
470 16 供養 gòngyǎng offering 薩遮善男子供養幾所諸佛
471 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 薩遮善男子供養幾所諸佛
472 16 名為 míngwèi to be called 名為無為
473 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
474 16 suǒ an office; an institute 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
475 16 suǒ introduces a relative clause 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
476 16 suǒ it 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
477 16 suǒ if; supposing 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
478 16 suǒ a few; various; some 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
479 16 suǒ a place; a location 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
480 16 suǒ indicates a passive voice 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
481 16 suǒ that which 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
482 16 suǒ an ordinal number 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
483 16 suǒ meaning 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
484 16 suǒ garrison 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
485 16 suǒ place; pradeśa 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
486 16 suǒ that which; yad 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
487 15 de potential marker 是故不可以身得菩提
488 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是故不可以身得菩提
489 15 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
490 15 děi to want to; to need to 是故不可以身得菩提
491 15 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
492 15 de 是故不可以身得菩提
493 15 de infix potential marker 是故不可以身得菩提
494 15 to result in 是故不可以身得菩提
495 15 to be proper; to fit; to suit 是故不可以身得菩提
496 15 to be satisfied 是故不可以身得菩提
497 15 to be finished 是故不可以身得菩提
498 15 de result of degree 是故不可以身得菩提
499 15 de marks completion of an action 是故不可以身得菩提
500 15 děi satisfying 是故不可以身得菩提

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
this; here; etad
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
zhū all; many; sarva
zhě ca
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
zhōng middle
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
near to; antike

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
白净王 白淨王 98 Shuddhodana; Suddhodana
八美 98 Bamay
宝云 寶雲 66 Bao Yun
北方 98 The North
波罗捺 波羅捺 98 Vārānasī
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
阐陀迦 闡陀迦 99 Channa; Chandaka
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 100 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地天 100 Prthivi; Earth Deva
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天王 70 Brahmā
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
欢喜世界 歡喜世界 104 Abhirati
迦陵伽 106 Kaliṅga
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
瞿夷 106 Gautami; Gautamī; Gotami; Gotamī
76 Kunlun (Karakorum) mountain range
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 109 Mahapajapati Gotami; Mahaprajapati
摩耶 109 Maya
魔怨 109 Māra
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩提留支 112 Bodhiruci
瞿昙弥 瞿曇彌 113 Gautami; Gautamī; Gotami
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
天竺 116 India; Indian subcontinent
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
因陀罗 因陀羅 121 Indra
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
镇国 鎮國 122 Zhenguo
中说 中說 122 Zhong Shuo
自在比丘 90 Zi Zai

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 181.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
八大 98 eight great
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
薄福 98 little merit
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍处 遍處 98 kasina
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
钵头摩 鉢頭摩 98 padma
补处 補處 98 occupies a vacated place
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
幢幡 99 a hanging banner
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
大塔 100
 1. great stupa
 2. Mahabodhi temple
 3. daitō
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
分陀利花 102 pundarika
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
覆世界 102 worlds turned upside-down
甘露法 103 ambrosial Dharma
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
观众生 觀眾生 103 observing living beings
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
净妙 淨妙 106 pure and subtle
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
伎乐 伎樂 106 music
俱生 106 occuring together
卷第十 106 scroll 10
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩那婆 109 māṇava; a youth
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
难信 難信 110 hard to believe
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
頗梨 112 crystal
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净国土 清淨國土 113 pure land
耆婆耆婆 113 kalavinka
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
人众 人眾 114 many people; crowds of people
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实智 如實智 114 knowledge of all things
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身证 身證 115 bodily witness; one who has bodily testimony; kāyasākṣin
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
时众 時眾 115 present company
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
授记品 授記品 115 Chapter on Bestowing a Prophesy
水界 115 water; water realm; water element
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四天下 115 the four continents
天众 天眾 116 devas
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我身 119 I; myself
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
香水海 120
 1. The Perfume Ocean
 2. Ocean of Fragrant Water
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
心所 120 a mental factor; caitta
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
虚空界 虛空界 120 visible space
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切大众 一切大眾 121 all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
怨敌 怨敵 121 an enemy
赞歎 讚歎 122 praise
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara