Glossary and Vocabulary for Supernatural Powers and Enlightenment Dharani Sutra (Bao Xi Di Cheng Fo Tuoluoni Jing) 寶悉地成佛陀羅尼經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 gain; advantage; benefit 光明中出現設利如意寶珠
2 34 profit 光明中出現設利如意寶珠
3 34 sharp 光明中出現設利如意寶珠
4 34 to benefit; to serve 光明中出現設利如意寶珠
5 34 Li 光明中出現設利如意寶珠
6 34 to be useful 光明中出現設利如意寶珠
7 34 smooth; without a hitch 光明中出現設利如意寶珠
8 34 benefit; hita 光明中出現設利如意寶珠
9 30 shè to set up; to establish 光明中出現設利如意寶珠
10 30 shè to display; to arrange 光明中出現設利如意寶珠
11 30 shè completely setup 光明中出現設利如意寶珠
12 30 shè an army detachment 光明中出現設利如意寶珠
13 30 shè to build 光明中出現設利如意寶珠
14 23 big; huge; large 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
15 23 Kangxi radical 37 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
16 23 great; major; important 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
17 23 size 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
18 23 old 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
19 23 oldest; earliest 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
20 23 adult 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
21 23 dài an important person 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
22 23 senior 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
23 23 an element 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
24 23 great; mahā 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
25 22 一切 yīqiè temporary 我以佛眼觀察一切諸有情類
26 22 一切 yīqiè the same 我以佛眼觀察一切諸有情類
27 20 zhě ca 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
28 19 有情 yǒuqíng having feelings for 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
29 19 有情 yǒuqíng friends with 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
30 19 有情 yǒuqíng having emotional appeal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
31 19 有情 yǒuqíng sentient being 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
32 19 有情 yǒuqíng sentient beings 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
33 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
34 18 relating to Buddhism 爾時佛告金剛
35 18 a statue or image of a Buddha 爾時佛告金剛
36 18 a Buddhist text 爾時佛告金剛
37 18 to touch; to stroke 爾時佛告金剛
38 18 Buddha 爾時佛告金剛
39 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
40 15 如來 rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
41 15 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
42 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
43 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得如是
44 15 děi to want to; to need to 即得如是
45 15 děi must; ought to 即得如是
46 15 de 即得如是
47 15 de infix potential marker 即得如是
48 15 to result in 即得如是
49 15 to be proper; to fit; to suit 即得如是
50 15 to be satisfied 即得如是
51 15 to be finished 即得如是
52 15 děi satisfying 即得如是
53 15 to contract 即得如是
54 15 to hear 即得如是
55 15 to have; there is 即得如是
56 15 marks time passed 即得如是
57 15 obtain; attain; prāpta 即得如是
58 15 děng et cetera; and so on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
59 15 děng to wait 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
60 15 děng to be equal 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
61 15 děng degree; level 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
62 15 děng to compare 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
63 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
64 15 zhōng medium; medium sized 從頂上肉髻中放大光明
65 15 zhōng China 從頂上肉髻中放大光明
66 15 zhòng to hit the mark 從頂上肉髻中放大光明
67 15 zhōng midday 從頂上肉髻中放大光明
68 15 zhōng inside 從頂上肉髻中放大光明
69 15 zhōng during 從頂上肉髻中放大光明
70 15 zhōng Zhong 從頂上肉髻中放大光明
71 15 zhōng intermediary 從頂上肉髻中放大光明
72 15 zhōng half 從頂上肉髻中放大光明
73 15 zhòng to reach; to attain 從頂上肉髻中放大光明
74 15 zhòng to suffer; to infect 從頂上肉髻中放大光明
75 15 zhòng to obtain 從頂上肉髻中放大光明
76 15 zhòng to pass an exam 從頂上肉髻中放大光明
77 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
78 14 Yi 亦無別心
79 13 infix potential marker 因不證樂果
80 13 to reach 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
81 13 to attain 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
82 13 to understand 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
83 13 able to be compared to; to catch up with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
84 13 to be involved with; to associate with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
85 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
86 13 and; ca; api 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
87 13 zhī to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
88 13 zhī to arrive; to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
89 13 zhī is 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
90 13 zhī to use 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
91 13 zhī Zhi 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
92 12 Qi 灌其惡人等類口中及灑頂上
93 12 bǎo a treasure; a valuable item 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
94 12 bǎo treasured; cherished 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
95 12 bǎo a jewel; gem 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
96 12 bǎo precious 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
97 12 bǎo noble 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
98 12 bǎo an imperial seal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
99 12 bǎo a unit of currency 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
100 12 bǎo Bao 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
101 12 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
102 12 bǎo jewel; gem; mani 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
103 12 to be near by; to be close to 是人即名大毘盧遮那
104 12 at that time 是人即名大毘盧遮那
105 12 to be exactly the same as; to be thus 是人即名大毘盧遮那
106 12 supposed; so-called 是人即名大毘盧遮那
107 12 to arrive at; to ascend 是人即名大毘盧遮那
108 12 míng fame; renown; reputation 是人即名大毘盧遮那
109 12 míng a name; personal name; designation 是人即名大毘盧遮那
110 12 míng rank; position 是人即名大毘盧遮那
111 12 míng an excuse 是人即名大毘盧遮那
112 12 míng life 是人即名大毘盧遮那
113 12 míng to name; to call 是人即名大毘盧遮那
114 12 míng to express; to describe 是人即名大毘盧遮那
115 12 míng to be called; to have the name 是人即名大毘盧遮那
116 12 míng to own; to possess 是人即名大毘盧遮那
117 12 míng famous; renowned 是人即名大毘盧遮那
118 12 míng moral 是人即名大毘盧遮那
119 12 míng name; naman 是人即名大毘盧遮那
120 12 míng fame; renown; yasas 是人即名大毘盧遮那
121 11 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 不得悉地無有出期
122 11 zhòu charm; spell; incantation 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
123 11 zhòu a curse 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
124 11 zhòu urging; adjure 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
125 11 zhòu mantra 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
126 11 èr two 既相互融性即非二佛身
127 11 èr Kangxi radical 7 既相互融性即非二佛身
128 11 èr second 既相互融性即非二佛身
129 11 èr twice; double; di- 既相互融性即非二佛身
130 11 èr more than one kind 既相互融性即非二佛身
131 11 èr two; dvā; dvi 既相互融性即非二佛身
132 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
133 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
134 10 shuì to persuade 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
135 10 shuō to teach; to recite; to explain 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
136 10 shuō a doctrine; a theory 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
137 10 shuō to claim; to assert 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
138 10 shuō allocution 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
139 10 shuō to criticize; to scold 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
140 10 shuō to indicate; to refer to 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
141 10 shuō speach; vāda 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
142 10 shuō to speak; bhāṣate 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
143 10 one 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
144 10 Kangxi radical 1 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
145 10 pure; concentrated 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
146 10 first 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
147 10 the same 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
148 10 sole; single 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
149 10 a very small amount 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
150 10 Yi 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
151 10 other 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
152 10 to unify 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
153 10 accidentally; coincidentally 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
154 10 abruptly; suddenly 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
155 10 one; eka 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
156 10 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 即時證得佛性智海大龍王印
157 10 yìn India 即時證得佛性智海大龍王印
158 10 yìn a mudra; a hand gesture 即時證得佛性智海大龍王印
159 10 yìn a seal; a stamp 即時證得佛性智海大龍王印
160 10 yìn to tally 即時證得佛性智海大龍王印
161 10 yìn a vestige; a trace 即時證得佛性智海大龍王印
162 10 yìn Yin 即時證得佛性智海大龍王印
163 10 yìn to leave a track or trace 即時證得佛性智海大龍王印
164 10 yìn mudra 即時證得佛性智海大龍王印
165 10 shēn human body; torso 成就佛身還
166 10 shēn Kangxi radical 158 成就佛身還
167 10 shēn self 成就佛身還
168 10 shēn life 成就佛身還
169 10 shēn an object 成就佛身還
170 10 shēn a lifetime 成就佛身還
171 10 shēn moral character 成就佛身還
172 10 shēn status; identity; position 成就佛身還
173 10 shēn pregnancy 成就佛身還
174 10 juān India 成就佛身還
175 10 shēn body; kaya 成就佛身還
176 10 can; may; permissible 可置設利
177 10 to approve; to permit 可置設利
178 10 to be worth 可置設利
179 10 to suit; to fit 可置設利
180 10 khan 可置設利
181 10 to recover 可置設利
182 10 to act as 可置設利
183 10 to be worth; to deserve 可置設利
184 10 used to add emphasis 可置設利
185 10 beautiful 可置設利
186 10 Ke 可置設利
187 10 can; may; śakta 可置設利
188 10 to use; to grasp 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
189 10 to rely on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
190 10 to regard 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
191 10 to be able to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
192 10 to order; to command 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
193 10 used after a verb 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
194 10 a reason; a cause 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
195 10 Israel 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
196 10 Yi 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
197 10 use; yogena 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
198 9 金剛 jīngāng a diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
199 9 金剛 jīngāng King Kong 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
200 9 金剛 jīngāng a hard object 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
201 9 金剛 jīngāng gorilla 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
202 9 金剛 jīngāng diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
203 9 金剛 jīngāng vajra 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
204 9 zhù to dwell; to live; to reside 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
205 9 zhù to stop; to halt 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
206 9 zhù to retain; to remain 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
207 9 zhù to lodge at [temporarily] 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
208 9 zhù verb complement 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
209 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
210 9 爾時 ěr shí at that time 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
211 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
212 9 shēng to be born; to give birth 滅罪生福降伏魔王
213 9 shēng to live 滅罪生福降伏魔王
214 9 shēng raw 滅罪生福降伏魔王
215 9 shēng a student 滅罪生福降伏魔王
216 9 shēng life 滅罪生福降伏魔王
217 9 shēng to produce; to give rise 滅罪生福降伏魔王
218 9 shēng alive 滅罪生福降伏魔王
219 9 shēng a lifetime 滅罪生福降伏魔王
220 9 shēng to initiate; to become 滅罪生福降伏魔王
221 9 shēng to grow 滅罪生福降伏魔王
222 9 shēng unfamiliar 滅罪生福降伏魔王
223 9 shēng not experienced 滅罪生福降伏魔王
224 9 shēng hard; stiff; strong 滅罪生福降伏魔王
225 9 shēng having academic or professional knowledge 滅罪生福降伏魔王
226 9 shēng a male role in traditional theatre 滅罪生福降伏魔王
227 9 shēng gender 滅罪生福降伏魔王
228 9 shēng to develop; to grow 滅罪生福降伏魔王
229 9 shēng to set up 滅罪生福降伏魔王
230 9 shēng a prostitute 滅罪生福降伏魔王
231 9 shēng a captive 滅罪生福降伏魔王
232 9 shēng a gentleman 滅罪生福降伏魔王
233 9 shēng Kangxi radical 100 滅罪生福降伏魔王
234 9 shēng unripe 滅罪生福降伏魔王
235 9 shēng nature 滅罪生福降伏魔王
236 9 shēng to inherit; to succeed 滅罪生福降伏魔王
237 9 shēng destiny 滅罪生福降伏魔王
238 9 shēng birth 滅罪生福降伏魔王
239 9 suǒ a few; various; some 愍念有情及與我等解釋所疑
240 9 suǒ a place; a location 愍念有情及與我等解釋所疑
241 9 suǒ indicates a passive voice 愍念有情及與我等解釋所疑
242 9 suǒ an ordinal number 愍念有情及與我等解釋所疑
243 9 suǒ meaning 愍念有情及與我等解釋所疑
244 9 suǒ garrison 愍念有情及與我等解釋所疑
245 9 suǒ place; pradeśa 愍念有情及與我等解釋所疑
246 8 jìn nearby 善友不近智人
247 8 jìn to approach; to be near; to draw close to 善友不近智人
248 8 jìn simple; ordinary 善友不近智人
249 8 jìn to be intimate 善友不近智人
250 8 jìn Jin 善友不近智人
251 8 祕密 mìmì a secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
252 8 祕密 mìmì secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
253 8 yán to speak; to say; said 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
254 8 yán language; talk; words; utterance; speech 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
255 8 yán Kangxi radical 149 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
256 8 yán phrase; sentence 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
257 8 yán a word; a syllable 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
258 8 yán a theory; a doctrine 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
259 8 yán to regard as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
260 8 yán to act as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
261 8 yán speech; vāc 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
262 8 yán speak; vad 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
263 8 to go; to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
264 8 to rely on; to depend on 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
265 8 Yu 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
266 8 a crow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
267 8 chí to grasp; to hold 持佛設利誦此真言
268 8 chí to resist; to oppose 持佛設利誦此真言
269 8 chí to uphold 持佛設利誦此真言
270 8 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛設利誦此真言
271 8 chí to administer; to manage 持佛設利誦此真言
272 8 chí to control 持佛設利誦此真言
273 8 chí to be cautious 持佛設利誦此真言
274 8 chí to remember 持佛設利誦此真言
275 8 chí to assist 持佛設利誦此真言
276 8 chí to hold; dhara 持佛設利誦此真言
277 8 chí with; using 持佛設利誦此真言
278 8 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
279 8 zhèng proof 因不證樂果
280 8 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 因不證樂果
281 8 zhèng to advise against 因不證樂果
282 8 zhèng certificate 因不證樂果
283 8 zhèng an illness 因不證樂果
284 8 zhèng to accuse 因不證樂果
285 8 zhèng realization; adhigama 因不證樂果
286 7 cháng Chang 常沒苦海無有出期
287 7 cháng common; general; ordinary 常沒苦海無有出期
288 7 cháng a principle; a rule 常沒苦海無有出期
289 7 cháng eternal; nitya 常沒苦海無有出期
290 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
291 7 chéng to become; to turn into 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
292 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
293 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
294 7 chéng a full measure of 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
295 7 chéng whole 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
296 7 chéng set; established 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
297 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
298 7 chéng to reconcile 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
299 7 chéng to resmble; to be similar to 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
300 7 chéng composed of 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
301 7 chéng a result; a harvest; an achievement 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
302 7 chéng capable; able; accomplished 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
303 7 chéng to help somebody achieve something 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
304 7 chéng Cheng 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
305 7 chéng Become 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
306 7 chéng becoming; bhāva 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
307 7 平等 píngděng be equal in social status 畢竟平等無所不至
308 7 平等 píngděng equal 畢竟平等無所不至
309 7 平等 píngděng equal; without partiality 畢竟平等無所不至
310 7 平等 píngděng equality 畢竟平等無所不至
311 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 一切悉地即得成就
312 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 一切悉地即得成就
313 7 成就 chéngjiù accomplishment 一切悉地即得成就
314 7 成就 chéngjiù Achievements 一切悉地即得成就
315 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 一切悉地即得成就
316 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 一切悉地即得成就
317 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 一切悉地即得成就
318 7 法身 Fǎshēn Dharma body 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
319 7 法身 fǎshēn Dharma Body 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
320 7 安置 ānzhì to find a place for; to arrange for 金銀水精及土木安置佛骨
321 7 安置 ānzhì to banish an official from court 金銀水精及土木安置佛骨
322 7 安置 ānzhì to sleep 金銀水精及土木安置佛骨
323 7 yuē to speak; to say 以伽陀讚曰
324 7 yuē Kangxi radical 73 以伽陀讚曰
325 7 yuē to be called 以伽陀讚曰
326 7 hōng hum
327 7 óu to bellow
328 7 hōng dull; stupid
329 7 hōng hum
330 7 xīn heart [organ] 亦無別心
331 7 xīn Kangxi radical 61 亦無別心
332 7 xīn mind; consciousness 亦無別心
333 7 xīn the center; the core; the middle 亦無別心
334 7 xīn one of the 28 star constellations 亦無別心
335 7 xīn heart 亦無別心
336 7 xīn emotion 亦無別心
337 7 xīn intention; consideration 亦無別心
338 7 xīn disposition; temperament 亦無別心
339 7 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦無別心
340 7 to give 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
341 7 to accompany 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
342 7 to particate in 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
343 7 of the same kind 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
344 7 to help 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
345 7 for 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
346 7 biàn all; complete 可誦真言二萬三千遍
347 7 biàn to be covered with 可誦真言二萬三千遍
348 7 biàn everywhere; sarva 可誦真言二萬三千遍
349 7 biàn pervade; visva 可誦真言二萬三千遍
350 7 biàn everywhere fragrant; paricitra 可誦真言二萬三千遍
351 7 無有 wú yǒu there is not 心性寶珠無有污染
352 7 rén person; people; a human being 當知是人是
353 7 rén Kangxi radical 9 當知是人是
354 7 rén a kind of person 當知是人是
355 7 rén everybody 當知是人是
356 7 rén adult 當知是人是
357 7 rén somebody; others 當知是人是
358 7 rén an upright person 當知是人是
359 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知是人是
360 7 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 持佛設利誦此真言
361 7 sòng to recount; to narrate 持佛設利誦此真言
362 7 sòng a poem 持佛設利誦此真言
363 7 sòng recite; priase; pāṭha 持佛設利誦此真言
364 6 a grain 得佛設利乃至一粒分散一分信受受持
365 6 世間 shìjiān world; the human world 起大雲雨潤世間
366 6 世間 shìjiān world 起大雲雨潤世間
367 6 ǎn to contain
368 6 ǎn to eat with the hands
369 6 to enter 而入穢惡胎藏世界
370 6 Kangxi radical 11 而入穢惡胎藏世界
371 6 radical 而入穢惡胎藏世界
372 6 income 而入穢惡胎藏世界
373 6 to conform with 而入穢惡胎藏世界
374 6 to descend 而入穢惡胎藏世界
375 6 the entering tone 而入穢惡胎藏世界
376 6 to pay 而入穢惡胎藏世界
377 6 to join 而入穢惡胎藏世界
378 6 entering; praveśa 而入穢惡胎藏世界
379 6 method; way 爾時如來說是法時
380 6 France 爾時如來說是法時
381 6 the law; rules; regulations 爾時如來說是法時
382 6 the teachings of the Buddha; Dharma 爾時如來說是法時
383 6 a standard; a norm 爾時如來說是法時
384 6 an institution 爾時如來說是法時
385 6 to emulate 爾時如來說是法時
386 6 magic; a magic trick 爾時如來說是法時
387 6 punishment 爾時如來說是法時
388 6 Fa 爾時如來說是法時
389 6 a precedent 爾時如來說是法時
390 6 a classification of some kinds of Han texts 爾時如來說是法時
391 6 relating to a ceremony or rite 爾時如來說是法時
392 6 Dharma 爾時如來說是法時
393 6 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 爾時如來說是法時
394 6 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 爾時如來說是法時
395 6 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 爾時如來說是法時
396 6 quality; characteristic 爾時如來說是法時
397 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
398 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
399 6 清淨 qīngjìng concise 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
400 6 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
401 6 清淨 qīngjìng pure and clean 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
402 6 清淨 qīngjìng purity 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
403 6 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
404 6 shí time; a point or period of time 時金剛手重白佛言
405 6 shí a season; a quarter of a year 時金剛手重白佛言
406 6 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時金剛手重白佛言
407 6 shí fashionable 時金剛手重白佛言
408 6 shí fate; destiny; luck 時金剛手重白佛言
409 6 shí occasion; opportunity; chance 時金剛手重白佛言
410 6 shí tense 時金剛手重白佛言
411 6 shí particular; special 時金剛手重白佛言
412 6 shí to plant; to cultivate 時金剛手重白佛言
413 6 shí an era; a dynasty 時金剛手重白佛言
414 6 shí time [abstract] 時金剛手重白佛言
415 6 shí seasonal 時金剛手重白佛言
416 6 shí to wait upon 時金剛手重白佛言
417 6 shí hour 時金剛手重白佛言
418 6 shí appropriate; proper; timely 時金剛手重白佛言
419 6 shí Shi 時金剛手重白佛言
420 6 shí a present; currentlt 時金剛手重白佛言
421 6 shí time; kāla 時金剛手重白佛言
422 6 shí at that time; samaya 時金剛手重白佛言
423 6 菩薩 púsà bodhisattva 手菩薩言
424 6 菩薩 púsà bodhisattva 手菩薩言
425 6 菩薩 púsà bodhisatta 手菩薩言
426 6 xiàng to observe; to assess 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
427 6 xiàng appearance; portrait; picture 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
428 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
429 6 xiàng to aid; to help 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
430 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
431 6 xiàng a sign; a mark; appearance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
432 6 xiāng alternately; in turn 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
433 6 xiāng Xiang 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
434 6 xiāng form substance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
435 6 xiāng to express 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
436 6 xiàng to choose 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
437 6 xiāng Xiang 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
438 6 xiāng an ancient musical instrument 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
439 6 xiāng the seventh lunar month 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
440 6 xiāng to compare 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
441 6 xiàng to divine 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
442 6 xiàng to administer 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
443 6 xiàng helper for a blind person 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
444 6 xiāng rhythm [music] 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
445 6 xiāng the upper frets of a pipa 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
446 6 xiāng coralwood 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
447 6 xiàng ministry 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
448 6 xiàng to supplement; to enhance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
449 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
450 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
451 6 xiàng sign; mark; liṅga 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
452 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
453 6 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 唯願世尊演說法要
454 6 法要 fǎ yào the essence of a dharma 唯願世尊演說法要
455 6 法要 fǎ yào a Dharma service 唯願世尊演說法要
456 6 lèi kind; type; class; category 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
457 6 lèi similar; like 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
458 6 lèi class in a programming language 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
459 6 lèi reason; logic 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
460 6 lèi example; model 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
461 6 lèi Lei 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
462 6 desire 欲知因緣
463 6 to desire; to wish 欲知因緣
464 6 to desire; to intend 欲知因緣
465 6 lust 欲知因緣
466 6 desire; intention; wish; kāma 欲知因緣
467 6 dài to carry; to bring 常行恭敬常帶者
468 6 dài band; belt 常行恭敬常帶者
469 6 dài to go around 常行恭敬常帶者
470 6 dài zone; area 常行恭敬常帶者
471 6 dài to wear 常行恭敬常帶者
472 6 dài to do in passing 常行恭敬常帶者
473 6 dài to lead 常行恭敬常帶者
474 6 dài a belt shaped object 常行恭敬常帶者
475 6 dài a gynecological symptom 常行恭敬常帶者
476 6 dài Dai 常行恭敬常帶者
477 6 dài to appear to 常行恭敬常帶者
478 6 dài binding; bandhana 常行恭敬常帶者
479 6 世尊 shìzūn World-Honored One 唯願世尊以大慈
480 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 唯願世尊以大慈
481 6 演說 yǎnshuō to give a speech 唯願世尊演說法要
482 6 演說 yǎnshuō a speech 唯願世尊演說法要
483 6 演說 yǎnshuō to expound 唯願世尊演說法要
484 6 馱都 duòdōu dhatu; realm 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
485 6 sān three 我等樂聞如是三請默然而住
486 6 sān third 我等樂聞如是三請默然而住
487 6 sān more than two 我等樂聞如是三請默然而住
488 6 sān very few 我等樂聞如是三請默然而住
489 6 sān San 我等樂聞如是三請默然而住
490 6 sān three; tri 我等樂聞如是三請默然而住
491 6 sān sa 我等樂聞如是三請默然而住
492 6 rain 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
493 6 Kangxi radical 173 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
494 6 to rain 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
495 6 to moisten 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
496 6 a friend 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
497 6 to fall 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
498 6 gào to tell; to say; said; told 爾時佛告金剛
499 6 gào to request 爾時佛告金剛
500 6 gào to report; to inform 爾時佛告金剛

Frequencies of all Words

Top 953

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 ruò to seem; to be like; as 若有善男子善女人
2 35 ruò seemingly 若有善男子善女人
3 35 ruò if 若有善男子善女人
4 35 ruò you 若有善男子善女人
5 35 ruò this; that 若有善男子善女人
6 35 ruò and; or 若有善男子善女人
7 35 ruò as for; pertaining to 若有善男子善女人
8 35 pomegranite 若有善男子善女人
9 35 ruò to choose 若有善男子善女人
10 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有善男子善女人
11 35 ruò thus 若有善男子善女人
12 35 ruò pollia 若有善男子善女人
13 35 ruò Ruo 若有善男子善女人
14 35 ruò only then 若有善男子善女人
15 35 ja 若有善男子善女人
16 35 jñā 若有善男子善女人
17 34 gain; advantage; benefit 光明中出現設利如意寶珠
18 34 profit 光明中出現設利如意寶珠
19 34 sharp 光明中出現設利如意寶珠
20 34 to benefit; to serve 光明中出現設利如意寶珠
21 34 Li 光明中出現設利如意寶珠
22 34 to be useful 光明中出現設利如意寶珠
23 34 smooth; without a hitch 光明中出現設利如意寶珠
24 34 benefit; hita 光明中出現設利如意寶珠
25 30 shè to set up; to establish 光明中出現設利如意寶珠
26 30 shè to display; to arrange 光明中出現設利如意寶珠
27 30 shè if; suppose; given 光明中出現設利如意寶珠
28 30 shè to implement 光明中出現設利如意寶珠
29 30 shè completely setup 光明中出現設利如意寶珠
30 30 shè an army detachment 光明中出現設利如意寶珠
31 30 shè to build 光明中出現設利如意寶珠
32 23 big; huge; large 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
33 23 Kangxi radical 37 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
34 23 great; major; important 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
35 23 size 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
36 23 old 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
37 23 greatly; very 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
38 23 oldest; earliest 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
39 23 adult 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
40 23 tài greatest; grand 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
41 23 dài an important person 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
42 23 senior 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
43 23 approximately 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
44 23 tài greatest; grand 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
45 23 an element 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
46 23 great; mahā 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
47 22 一切 yīqiè all; every; everything 我以佛眼觀察一切諸有情類
48 22 一切 yīqiè temporary 我以佛眼觀察一切諸有情類
49 22 一切 yīqiè the same 我以佛眼觀察一切諸有情類
50 22 一切 yīqiè generally 我以佛眼觀察一切諸有情類
51 22 一切 yīqiè all, everything 我以佛眼觀察一切諸有情類
52 22 一切 yīqiè all; sarva 我以佛眼觀察一切諸有情類
53 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
54 20 zhě that 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
55 20 zhě nominalizing function word 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
56 20 zhě used to mark a definition 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
57 20 zhě used to mark a pause 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
58 20 zhě topic marker; that; it 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
59 20 zhuó according to 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
60 20 zhě ca 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
61 19 有情 yǒuqíng having feelings for 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
62 19 有情 yǒuqíng friends with 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
63 19 有情 yǒuqíng having emotional appeal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
64 19 有情 yǒuqíng sentient being 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
65 19 有情 yǒuqíng sentient beings 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
66 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
67 18 relating to Buddhism 爾時佛告金剛
68 18 a statue or image of a Buddha 爾時佛告金剛
69 18 a Buddhist text 爾時佛告金剛
70 18 to touch; to stroke 爾時佛告金剛
71 18 Buddha 爾時佛告金剛
72 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
73 15 如來 rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
74 15 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
75 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
76 15 de potential marker 即得如是
77 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得如是
78 15 děi must; ought to 即得如是
79 15 děi to want to; to need to 即得如是
80 15 děi must; ought to 即得如是
81 15 de 即得如是
82 15 de infix potential marker 即得如是
83 15 to result in 即得如是
84 15 to be proper; to fit; to suit 即得如是
85 15 to be satisfied 即得如是
86 15 to be finished 即得如是
87 15 de result of degree 即得如是
88 15 de marks completion of an action 即得如是
89 15 děi satisfying 即得如是
90 15 to contract 即得如是
91 15 marks permission or possibility 即得如是
92 15 expressing frustration 即得如是
93 15 to hear 即得如是
94 15 to have; there is 即得如是
95 15 marks time passed 即得如是
96 15 obtain; attain; prāpta 即得如是
97 15 děng et cetera; and so on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
98 15 děng to wait 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
99 15 děng degree; kind 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
100 15 děng plural 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
101 15 děng to be equal 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
102 15 děng degree; level 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
103 15 děng to compare 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
104 15 zhū all; many; various 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
105 15 zhū Zhu 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
106 15 zhū all; members of the class 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
107 15 zhū interrogative particle 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
108 15 zhū him; her; them; it 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
109 15 zhū of; in 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
110 15 zhū all; many; sarva 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
111 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
112 15 zhōng medium; medium sized 從頂上肉髻中放大光明
113 15 zhōng China 從頂上肉髻中放大光明
114 15 zhòng to hit the mark 從頂上肉髻中放大光明
115 15 zhōng in; amongst 從頂上肉髻中放大光明
116 15 zhōng midday 從頂上肉髻中放大光明
117 15 zhōng inside 從頂上肉髻中放大光明
118 15 zhōng during 從頂上肉髻中放大光明
119 15 zhōng Zhong 從頂上肉髻中放大光明
120 15 zhōng intermediary 從頂上肉髻中放大光明
121 15 zhōng half 從頂上肉髻中放大光明
122 15 zhōng just right; suitably 從頂上肉髻中放大光明
123 15 zhōng while 從頂上肉髻中放大光明
124 15 zhòng to reach; to attain 從頂上肉髻中放大光明
125 15 zhòng to suffer; to infect 從頂上肉髻中放大光明
126 15 zhòng to obtain 從頂上肉髻中放大光明
127 15 zhòng to pass an exam 從頂上肉髻中放大光明
128 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
129 14 also; too 亦無別心
130 14 but 亦無別心
131 14 this; he; she 亦無別心
132 14 although; even though 亦無別心
133 14 already 亦無別心
134 14 particle with no meaning 亦無別心
135 14 Yi 亦無別心
136 13 not; no 因不證樂果
137 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 因不證樂果
138 13 as a correlative 因不證樂果
139 13 no (answering a question) 因不證樂果
140 13 forms a negative adjective from a noun 因不證樂果
141 13 at the end of a sentence to form a question 因不證樂果
142 13 to form a yes or no question 因不證樂果
143 13 infix potential marker 因不證樂果
144 13 no; na 因不證樂果
145 13 to reach 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
146 13 and 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
147 13 coming to; when 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
148 13 to attain 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
149 13 to understand 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
150 13 able to be compared to; to catch up with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
151 13 to be involved with; to associate with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
152 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
153 13 and; ca; api 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
154 13 zhī him; her; them; that 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
155 13 zhī used between a modifier and a word to form a word group 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
156 13 zhī to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
157 13 zhī this; that 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
158 13 zhī genetive marker 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
159 13 zhī it 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
160 13 zhī in 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
161 13 zhī all 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
162 13 zhī and 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
163 13 zhī however 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
164 13 zhī if 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
165 13 zhī then 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
166 13 zhī to arrive; to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
167 13 zhī is 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
168 13 zhī to use 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
169 13 zhī Zhi 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
170 12 his; hers; its; theirs 灌其惡人等類口中及灑頂上
171 12 to add emphasis 灌其惡人等類口中及灑頂上
172 12 used when asking a question in reply to a question 灌其惡人等類口中及灑頂上
173 12 used when making a request or giving an order 灌其惡人等類口中及灑頂上
174 12 he; her; it; them 灌其惡人等類口中及灑頂上
175 12 probably; likely 灌其惡人等類口中及灑頂上
176 12 will 灌其惡人等類口中及灑頂上
177 12 may 灌其惡人等類口中及灑頂上
178 12 if 灌其惡人等類口中及灑頂上
179 12 or 灌其惡人等類口中及灑頂上
180 12 Qi 灌其惡人等類口中及灑頂上
181 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 灌其惡人等類口中及灑頂上
182 12 bǎo a treasure; a valuable item 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
183 12 bǎo treasured; cherished 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
184 12 bǎo a jewel; gem 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
185 12 bǎo precious 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
186 12 bǎo noble 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
187 12 bǎo an imperial seal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
188 12 bǎo a unit of currency 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
189 12 bǎo Bao 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
190 12 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
191 12 bǎo jewel; gem; mani 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
192 12 yǒu is; are; to exist 若有善男子善女人
193 12 yǒu to have; to possess 若有善男子善女人
194 12 yǒu indicates an estimate 若有善男子善女人
195 12 yǒu indicates a large quantity 若有善男子善女人
196 12 yǒu indicates an affirmative response 若有善男子善女人
197 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有善男子善女人
198 12 yǒu used to compare two things 若有善男子善女人
199 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有善男子善女人
200 12 yǒu used before the names of dynasties 若有善男子善女人
201 12 yǒu a certain thing; what exists 若有善男子善女人
202 12 yǒu multiple of ten and ... 若有善男子善女人
203 12 yǒu abundant 若有善男子善女人
204 12 yǒu purposeful 若有善男子善女人
205 12 yǒu You 若有善男子善女人
206 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有善男子善女人
207 12 yǒu becoming; bhava 若有善男子善女人
208 12 promptly; right away; immediately 是人即名大毘盧遮那
209 12 to be near by; to be close to 是人即名大毘盧遮那
210 12 at that time 是人即名大毘盧遮那
211 12 to be exactly the same as; to be thus 是人即名大毘盧遮那
212 12 supposed; so-called 是人即名大毘盧遮那
213 12 if; but 是人即名大毘盧遮那
214 12 to arrive at; to ascend 是人即名大毘盧遮那
215 12 then; following 是人即名大毘盧遮那
216 12 so; just so; eva 是人即名大毘盧遮那
217 12 this; these 持佛設利誦此真言
218 12 in this way 持佛設利誦此真言
219 12 otherwise; but; however; so 持佛設利誦此真言
220 12 at this time; now; here 持佛設利誦此真言
221 12 this; here; etad 持佛設利誦此真言
222 12 shì is; are; am; to be 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
223 12 shì is exactly 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
224 12 shì is suitable; is in contrast 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
225 12 shì this; that; those 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
226 12 shì really; certainly 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
227 12 shì correct; yes; affirmative 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
228 12 shì true 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
229 12 shì is; has; exists 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
230 12 shì used between repetitions of a word 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
231 12 shì a matter; an affair 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
232 12 shì Shi 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
233 12 shì is; bhū 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
234 12 shì this; idam 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
235 12 míng measure word for people 是人即名大毘盧遮那
236 12 míng fame; renown; reputation 是人即名大毘盧遮那
237 12 míng a name; personal name; designation 是人即名大毘盧遮那
238 12 míng rank; position 是人即名大毘盧遮那
239 12 míng an excuse 是人即名大毘盧遮那
240 12 míng life 是人即名大毘盧遮那
241 12 míng to name; to call 是人即名大毘盧遮那
242 12 míng to express; to describe 是人即名大毘盧遮那
243 12 míng to be called; to have the name 是人即名大毘盧遮那
244 12 míng to own; to possess 是人即名大毘盧遮那
245 12 míng famous; renowned 是人即名大毘盧遮那
246 12 míng moral 是人即名大毘盧遮那
247 12 míng name; naman 是人即名大毘盧遮那
248 12 míng fame; renown; yasas 是人即名大毘盧遮那
249 11 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 不得悉地無有出期
250 11 zhòu charm; spell; incantation 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
251 11 zhòu a curse 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
252 11 zhòu urging; adjure 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
253 11 zhòu mantra 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
254 11 èr two 既相互融性即非二佛身
255 11 èr Kangxi radical 7 既相互融性即非二佛身
256 11 èr second 既相互融性即非二佛身
257 11 èr twice; double; di- 既相互融性即非二佛身
258 11 èr another; the other 既相互融性即非二佛身
259 11 èr more than one kind 既相互融性即非二佛身
260 11 èr two; dvā; dvi 既相互融性即非二佛身
261 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
262 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
263 10 shuì to persuade 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
264 10 shuō to teach; to recite; to explain 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
265 10 shuō a doctrine; a theory 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
266 10 shuō to claim; to assert 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
267 10 shuō allocution 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
268 10 shuō to criticize; to scold 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
269 10 shuō to indicate; to refer to 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
270 10 shuō speach; vāda 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
271 10 shuō to speak; bhāṣate 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
272 10 one 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
273 10 Kangxi radical 1 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
274 10 as soon as; all at once 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
275 10 pure; concentrated 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
276 10 whole; all 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
277 10 first 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
278 10 the same 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
279 10 each 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
280 10 certain 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
281 10 throughout 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
282 10 used in between a reduplicated verb 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
283 10 sole; single 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
284 10 a very small amount 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
285 10 Yi 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
286 10 other 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
287 10 to unify 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
288 10 accidentally; coincidentally 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
289 10 abruptly; suddenly 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
290 10 or 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
291 10 one; eka 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
292 10 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 即時證得佛性智海大龍王印
293 10 yìn India 即時證得佛性智海大龍王印
294 10 yìn a mudra; a hand gesture 即時證得佛性智海大龍王印
295 10 yìn a seal; a stamp 即時證得佛性智海大龍王印
296 10 yìn to tally 即時證得佛性智海大龍王印
297 10 yìn a vestige; a trace 即時證得佛性智海大龍王印
298 10 yìn Yin 即時證得佛性智海大龍王印
299 10 yìn to leave a track or trace 即時證得佛性智海大龍王印
300 10 yìn mudra 即時證得佛性智海大龍王印
301 10 善哉 shànzāi Sadhu 善哉善哉
302 10 善哉 shànzāi excellent 善哉善哉
303 10 shēn human body; torso 成就佛身還
304 10 shēn Kangxi radical 158 成就佛身還
305 10 shēn measure word for clothes 成就佛身還
306 10 shēn self 成就佛身還
307 10 shēn life 成就佛身還
308 10 shēn an object 成就佛身還
309 10 shēn a lifetime 成就佛身還
310 10 shēn personally 成就佛身還
311 10 shēn moral character 成就佛身還
312 10 shēn status; identity; position 成就佛身還
313 10 shēn pregnancy 成就佛身還
314 10 juān India 成就佛身還
315 10 shēn body; kaya 成就佛身還
316 10 can; may; permissible 可置設利
317 10 but 可置設利
318 10 such; so 可置設利
319 10 able to; possibly 可置設利
320 10 to approve; to permit 可置設利
321 10 to be worth 可置設利
322 10 to suit; to fit 可置設利
323 10 khan 可置設利
324 10 to recover 可置設利
325 10 to act as 可置設利
326 10 to be worth; to deserve 可置設利
327 10 approximately; probably 可置設利
328 10 expresses doubt 可置設利
329 10 really; truely 可置設利
330 10 used to add emphasis 可置設利
331 10 beautiful 可置設利
332 10 Ke 可置設利
333 10 used to ask a question 可置設利
334 10 can; may; śakta 可置設利
335 10 so as to; in order to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
336 10 to use; to regard as 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
337 10 to use; to grasp 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
338 10 according to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
339 10 because of 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
340 10 on a certain date 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
341 10 and; as well as 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
342 10 to rely on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
343 10 to regard 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
344 10 to be able to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
345 10 to order; to command 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
346 10 further; moreover 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
347 10 used after a verb 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
348 10 very 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
349 10 already 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
350 10 increasingly 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
351 10 a reason; a cause 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
352 10 Israel 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
353 10 Yi 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
354 10 use; yogena 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
355 9 金剛 jīngāng a diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
356 9 金剛 jīngāng King Kong 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
357 9 金剛 jīngāng a hard object 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
358 9 金剛 jīngāng gorilla 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
359 9 金剛 jīngāng diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
360 9 金剛 jīngāng vajra 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
361 9 zhù to dwell; to live; to reside 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
362 9 zhù to stop; to halt 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
363 9 zhù to retain; to remain 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
364 9 zhù to lodge at [temporarily] 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
365 9 zhù firmly; securely 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
366 9 zhù verb complement 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
367 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
368 9 爾時 ěr shí at that time 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
369 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
370 9 shēng to be born; to give birth 滅罪生福降伏魔王
371 9 shēng to live 滅罪生福降伏魔王
372 9 shēng raw 滅罪生福降伏魔王
373 9 shēng a student 滅罪生福降伏魔王
374 9 shēng life 滅罪生福降伏魔王
375 9 shēng to produce; to give rise 滅罪生福降伏魔王
376 9 shēng alive 滅罪生福降伏魔王
377 9 shēng a lifetime 滅罪生福降伏魔王
378 9 shēng to initiate; to become 滅罪生福降伏魔王
379 9 shēng to grow 滅罪生福降伏魔王
380 9 shēng unfamiliar 滅罪生福降伏魔王
381 9 shēng not experienced 滅罪生福降伏魔王
382 9 shēng hard; stiff; strong 滅罪生福降伏魔王
383 9 shēng very; extremely 滅罪生福降伏魔王
384 9 shēng having academic or professional knowledge 滅罪生福降伏魔王
385 9 shēng a male role in traditional theatre 滅罪生福降伏魔王
386 9 shēng gender 滅罪生福降伏魔王
387 9 shēng to develop; to grow 滅罪生福降伏魔王
388 9 shēng to set up 滅罪生福降伏魔王
389 9 shēng a prostitute 滅罪生福降伏魔王
390 9 shēng a captive 滅罪生福降伏魔王
391 9 shēng a gentleman 滅罪生福降伏魔王
392 9 shēng Kangxi radical 100 滅罪生福降伏魔王
393 9 shēng unripe 滅罪生福降伏魔王
394 9 shēng nature 滅罪生福降伏魔王
395 9 shēng to inherit; to succeed 滅罪生福降伏魔王
396 9 shēng destiny 滅罪生福降伏魔王
397 9 shēng birth 滅罪生福降伏魔王
398 9 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 汝金剛手為欲利益諸有情故
399 9 old; ancient; former; past 汝金剛手為欲利益諸有情故
400 9 reason; cause; purpose 汝金剛手為欲利益諸有情故
401 9 to die 汝金剛手為欲利益諸有情故
402 9 so; therefore; hence 汝金剛手為欲利益諸有情故
403 9 original 汝金剛手為欲利益諸有情故
404 9 accident; happening; instance 汝金剛手為欲利益諸有情故
405 9 a friend; an acquaintance; friendship 汝金剛手為欲利益諸有情故
406 9 something in the past 汝金剛手為欲利益諸有情故
407 9 deceased; dead 汝金剛手為欲利益諸有情故
408 9 still; yet 汝金剛手為欲利益諸有情故
409 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 愍念有情及與我等解釋所疑
410 9 suǒ an office; an institute 愍念有情及與我等解釋所疑
411 9 suǒ introduces a relative clause 愍念有情及與我等解釋所疑
412 9 suǒ it 愍念有情及與我等解釋所疑
413 9 suǒ if; supposing 愍念有情及與我等解釋所疑
414 9 suǒ a few; various; some 愍念有情及與我等解釋所疑
415 9 suǒ a place; a location 愍念有情及與我等解釋所疑
416 9 suǒ indicates a passive voice 愍念有情及與我等解釋所疑
417 9 suǒ that which 愍念有情及與我等解釋所疑
418 9 suǒ an ordinal number 愍念有情及與我等解釋所疑
419 9 suǒ meaning 愍念有情及與我等解釋所疑
420 9 suǒ garrison 愍念有情及與我等解釋所疑
421 9 suǒ place; pradeśa 愍念有情及與我等解釋所疑
422 9 suǒ that which; yad 愍念有情及與我等解釋所疑
423 8 jìn nearby 善友不近智人
424 8 jìn recently 善友不近智人
425 8 jìn to approach; to be near; to draw close to 善友不近智人
426 8 jìn nearly 善友不近智人
427 8 jìn simple; ordinary 善友不近智人
428 8 jìn to be intimate 善友不近智人
429 8 jìn Jin 善友不近智人
430 8 a modal particle 善友不近智人
431 8 祕密 mìmì a secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
432 8 祕密 mìmì secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
433 8 yán to speak; to say; said 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
434 8 yán language; talk; words; utterance; speech 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
435 8 yán Kangxi radical 149 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
436 8 yán a particle with no meaning 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
437 8 yán phrase; sentence 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
438 8 yán a word; a syllable 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
439 8 yán a theory; a doctrine 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
440 8 yán to regard as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
441 8 yán to act as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
442 8 yán speech; vāc 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
443 8 yán speak; vad 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
444 8 in; at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
445 8 in; at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
446 8 in; at; to; from 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
447 8 to go; to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
448 8 to rely on; to depend on 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
449 8 to go to; to arrive at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
450 8 from 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
451 8 give 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
452 8 oppposing 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
453 8 and 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
454 8 compared to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
455 8 by 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
456 8 and; as well as 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
457 8 for 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
458 8 Yu 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
459 8 a crow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
460 8 whew; wow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
461 8 即是 jíshì namely; exactly 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
462 8 即是 jíshì such as; in this way 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
463 8 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
464 8 chí to grasp; to hold 持佛設利誦此真言
465 8 chí to resist; to oppose 持佛設利誦此真言
466 8 chí to uphold 持佛設利誦此真言
467 8 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛設利誦此真言
468 8 chí to administer; to manage 持佛設利誦此真言
469 8 chí to control 持佛設利誦此真言
470 8 chí to be cautious 持佛設利誦此真言
471 8 chí to remember 持佛設利誦此真言
472 8 chí to assist 持佛設利誦此真言
473 8 chí to hold; dhara 持佛設利誦此真言
474 8 chí with; using 持佛設利誦此真言
475 8 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
476 8 zhèng proof 因不證樂果
477 8 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 因不證樂果
478 8 zhèng to advise against 因不證樂果
479 8 zhèng certificate 因不證樂果
480 8 zhèng an illness 因不證樂果
481 8 zhèng to accuse 因不證樂果
482 8 zhèng realization; adhigama 因不證樂果
483 7 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常沒苦海無有出期
484 7 cháng Chang 常沒苦海無有出期
485 7 cháng long-lasting 常沒苦海無有出期
486 7 cháng common; general; ordinary 常沒苦海無有出期
487 7 cháng a principle; a rule 常沒苦海無有出期
488 7 cháng eternal; nitya 常沒苦海無有出期
489 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
490 7 chéng one tenth 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
491 7 chéng to become; to turn into 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
492 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
493 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
494 7 chéng a full measure of 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
495 7 chéng whole 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
496 7 chéng set; established 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
497 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
498 7 chéng to reconcile 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
499 7 chéng alright; OK 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
500 7 chéng an area of ten square miles 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
benefit; hita
 1. an element
 2. great; mahā
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhě ca
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient being
 2. sentient beings
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
obtain; attain; prāpta
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝悉地成佛陀罗尼经 寶悉地成佛陀羅尼經 98 Supernatural Powers and Enlightenment Dharani Sutra; Bao Xi Di Cheng Fo Tuoluoni Jing
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大威德 100 Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大满 大滿 100 Mahapurna
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日遍照 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
多宝塔 多寶塔 68 Prabhutaratna Stupa; Duobao Pagoda
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
海宝 海寶 104 Haibao
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
灵石 靈石 108 Lingshi
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
曼殊师利 曼殊師利 109 Manjusri
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
魔怨 109 Māra
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
陀罗 陀羅 116 Tārā
无热恼池 無熱惱池 119 Lake Anavatapta
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
印加 121 Inca Civilization
遮那 122 Vairocana
智人 90 Homo sapiens
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 166.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
白佛 98 to address the Buddha
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
薄福 98 little merit
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
宝印 寶印 98 precious seal
本觉 本覺 98 original enlightenment; intrinsic enlightenment; inherent enlightenment
比量 98 inference; anumāna
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不退地 98 the ground of non-regression
常生 99 immortality
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
幢幡 99 a hanging banner
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大智慧 100 great wisdom and knowledge
得佛 100 to become a Buddha
驮都 馱都 100 dhatu; realm
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二空 195 two types of emptiness
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
福生 102 fortunate rebirth
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
根本陀罗尼 根本陀羅尼 103 root spell; fundamental dharani
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
诃栗多 訶栗多 104 heart; hṛd
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
护世 護世 104 protectors of the world
即身成佛 106 sokushin jōbutsu; attainment of buddhahood in this body
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
伽陀 106 gatha; verse
劫火 106 kalpa fire
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚界大曼荼 金剛界大曼荼羅 106 great vajradhatu mandala
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
净界 淨界 106 pure land
救世 106 to save the world
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
利乐有情 利樂有情 108
 1. to give joy to sentient beings
 2. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
祕法 109 esoteric ritual
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
能持 110 ability to uphold the precepts
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
牛王 110 king of bulls
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
劝请 勸請 113 to request; to implore
群生 113 all living beings
人王 114 king; nṛpa
肉髻 114 usnisa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三部 115 three divisions
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深义 深義 115 deep meaning
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四重 115 four grave prohibitions
四辈 四輩 115 four grades; four groups
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
胎藏 116 womb
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
塔婆 116 stupa
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一法 121 one dharma; one thing
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一百八 121 one hundred and eight
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
愚童 121 childish; foolish; bāla
真身 122 true body
真性 122 inherent nature; essence; true nature
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智海 122 Ocean of Wisdom
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛事 122 do as taught by the Buddha