Glossary and Vocabulary for Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 息諍因緣經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 76 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 欲於沙門而興鬪諍
2 76 zhèng to advise frankly 欲於沙門而興鬪諍
3 76 zhèng to dispute 欲於沙門而興鬪諍
4 76 zhèng quarrel; vigraha 欲於沙門而興鬪諍
5 50 to go; to 欲於沙門而興鬪諍
6 50 to rely on; to depend on 欲於沙門而興鬪諍
7 50 Yu 欲於沙門而興鬪諍
8 50 a crow 欲於沙門而興鬪諍
9 47 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 見二苾芻佛所稱讚
10 47 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 見二苾芻佛所稱讚
11 45 method; way 汝所有法一切非理
12 45 France 汝所有法一切非理
13 45 the law; rules; regulations 汝所有法一切非理
14 45 the teachings of the Buddha; Dharma 汝所有法一切非理
15 45 a standard; a norm 汝所有法一切非理
16 45 an institution 汝所有法一切非理
17 45 to emulate 汝所有法一切非理
18 45 magic; a magic trick 汝所有法一切非理
19 45 punishment 汝所有法一切非理
20 45 Fa 汝所有法一切非理
21 45 a precedent 汝所有法一切非理
22 45 a classification of some kinds of Han texts 汝所有法一切非理
23 45 relating to a ceremony or rite 汝所有法一切非理
24 45 Dharma 汝所有法一切非理
25 45 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝所有法一切非理
26 45 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝所有法一切非理
27 45 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝所有法一切非理
28 45 quality; characteristic 汝所有法一切非理
29 42 self 我之法律唯我自知
30 42 [my] dear 我之法律唯我自知
31 42 Wo 我之法律唯我自知
32 42 self; atman; attan 我之法律唯我自知
33 42 ga 我之法律唯我自知
34 35 shì matter; thing; item 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
35 35 shì to serve 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
36 35 shì a government post 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
37 35 shì duty; post; work 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
38 35 shì occupation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
39 35 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
40 35 shì an accident 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
41 35 shì to attend 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
42 35 shì an allusion 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
43 35 shì a condition; a state; a situation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
44 35 shì to engage in 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
45 35 shì to enslave 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
46 35 shì to pursue 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
47 35 shì to administer 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
48 35 shì to appoint 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
49 35 shì thing; phenomena 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
50 35 shì actions; karma 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
51 34 to arise; to get up 云何能令我起解心
52 34 to rise; to raise 云何能令我起解心
53 34 to grow out of; to bring forth; to emerge 云何能令我起解心
54 34 to appoint (to an official post); to take up a post 云何能令我起解心
55 34 to start 云何能令我起解心
56 34 to establish; to build 云何能令我起解心
57 34 to draft; to draw up (a plan) 云何能令我起解心
58 34 opening sentence; opening verse 云何能令我起解心
59 34 to get out of bed 云何能令我起解心
60 34 to recover; to heal 云何能令我起解心
61 34 to take out; to extract 云何能令我起解心
62 34 marks the beginning of an action 云何能令我起解心
63 34 marks the sufficiency of an action 云何能令我起解心
64 34 to call back from mourning 云何能令我起解心
65 34 to take place; to occur 云何能令我起解心
66 34 to conjecture 云何能令我起解心
67 34 stand up; utthāna 云何能令我起解心
68 34 arising; utpāda 云何能令我起解心
69 33 Ru River 非汝所知
70 33 Ru 非汝所知
71 33 阿難 Ānán Ananda 而詣尊者阿難所
72 33 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 而詣尊者阿難所
73 32 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 汝諸所說
74 32 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 汝諸所說
75 32 shuì to persuade 汝諸所說
76 32 shuō to teach; to recite; to explain 汝諸所說
77 32 shuō a doctrine; a theory 汝諸所說
78 32 shuō to claim; to assert 汝諸所說
79 32 shuō allocution 汝諸所說
80 32 shuō to criticize; to scold 汝諸所說
81 32 shuō to indicate; to refer to 汝諸所說
82 32 shuō speach; vāda 汝諸所說
83 32 shuō to speak; bhāṣate 汝諸所說
84 32 shuō to instruct 汝諸所說
85 30 dòu to fight; to struggle; to condemn 欲於沙門而興鬪諍
86 30 suǒ a few; various; some 汝諸所說
87 30 suǒ a place; a location 汝諸所說
88 30 suǒ indicates a passive voice 汝諸所說
89 30 suǒ an ordinal number 汝諸所說
90 30 suǒ meaning 汝諸所說
91 30 suǒ garrison 汝諸所說
92 30 suǒ place; pradeśa 汝諸所說
93 28 shí time; a point or period of time
94 28 shí a season; a quarter of a year
95 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day
96 28 shí fashionable
97 28 shí fate; destiny; luck
98 28 shí occasion; opportunity; chance
99 28 shí tense
100 28 shí particular; special
101 28 shí to plant; to cultivate
102 28 shí an era; a dynasty
103 28 shí time [abstract]
104 28 shí seasonal
105 28 shí to wait upon
106 28 shí hour
107 28 shí appropriate; proper; timely
108 28 shí Shi
109 28 shí a present; currentlt
110 28 shí time; kāla
111 28 shí at that time; samaya
112 27 Kangxi radical 49 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
113 27 to bring to an end; to stop 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
114 27 to complete 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
115 27 to demote; to dismiss 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
116 27 to recover from an illness 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
117 27 former; pūrvaka 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
118 26 yán to speak; to say; said 作如是言
119 26 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
120 26 yán Kangxi radical 149 作如是言
121 26 yán phrase; sentence 作如是言
122 26 yán a word; a syllable 作如是言
123 26 yán a theory; a doctrine 作如是言
124 26 yán to regard as 作如是言
125 26 yán to act as 作如是言
126 26 yán word; vacana 作如是言
127 26 yán speak; vad 作如是言
128 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
129 25 ér Kangxi radical 126 欲於沙門而興鬪諍
130 25 ér as if; to seem like 欲於沙門而興鬪諍
131 25 néng can; able 欲於沙門而興鬪諍
132 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 欲於沙門而興鬪諍
133 25 ér to arrive; up to 欲於沙門而興鬪諍
134 24 zhě ca 是極惡者忽爾命終
135 24 wéi to act as; to serve 故為尊那作如是說
136 24 wéi to change into; to become 故為尊那作如是說
137 24 wéi to be; is 故為尊那作如是說
138 24 wéi to do 故為尊那作如是說
139 24 wèi to support; to help 故為尊那作如是說
140 24 wéi to govern 故為尊那作如是說
141 24 wèi to be; bhū 故為尊那作如是說
142 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
143 24 zhōng medium; medium sized 在惹盧迦林中坐夏安居
144 24 zhōng China 在惹盧迦林中坐夏安居
145 24 zhòng to hit the mark 在惹盧迦林中坐夏安居
146 24 zhōng midday 在惹盧迦林中坐夏安居
147 24 zhōng inside 在惹盧迦林中坐夏安居
148 24 zhōng during 在惹盧迦林中坐夏安居
149 24 zhōng Zhong 在惹盧迦林中坐夏安居
150 24 zhōng intermediary 在惹盧迦林中坐夏安居
151 24 zhōng half 在惹盧迦林中坐夏安居
152 24 zhòng to reach; to attain 在惹盧迦林中坐夏安居
153 24 zhòng to suffer; to infect 在惹盧迦林中坐夏安居
154 24 zhòng to obtain 在惹盧迦林中坐夏安居
155 24 zhòng to pass an exam 在惹盧迦林中坐夏安居
156 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
157 21 zuì crime; offense; sin; vice 汝犯是罪
158 21 zuì fault; error 汝犯是罪
159 21 zuì hardship; suffering 汝犯是罪
160 21 zuì to blame; to accuse 汝犯是罪
161 21 zuì punishment 汝犯是罪
162 21 zuì transgression; āpatti 汝犯是罪
163 21 zuì sin; agha 汝犯是罪
164 21 zuò to do 作如是言
165 21 zuò to act as; to serve as 作如是言
166 21 zuò to start 作如是言
167 21 zuò a writing; a work 作如是言
168 21 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
169 21 zuō to create; to make 作如是言
170 21 zuō a workshop 作如是言
171 21 zuō to write; to compose 作如是言
172 21 zuò to rise 作如是言
173 21 zuò to be aroused 作如是言
174 21 zuò activity; action; undertaking 作如是言
175 21 zuò to regard as 作如是言
176 21 zuò action; kāraṇa 作如是言
177 21 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 所謂現前毘尼
178 19 to be near by; to be close to 即離是處
179 19 at that time 即離是處
180 19 to be exactly the same as; to be thus 即離是處
181 19 supposed; so-called 即離是處
182 19 to arrive at; to ascend 即離是處
183 19 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 一人為大眾說
184 19 大眾 dàzhòng Volkswagen 一人為大眾說
185 19 大眾 dàzhòng Assembly 一人為大眾說
186 19 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 一人為大眾說
187 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若得見佛我獲大利
188 18 děi to want to; to need to 若得見佛我獲大利
189 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
190 18 de 若得見佛我獲大利
191 18 de infix potential marker 若得見佛我獲大利
192 18 to result in 若得見佛我獲大利
193 18 to be proper; to fit; to suit 若得見佛我獲大利
194 18 to be satisfied 若得見佛我獲大利
195 18 to be finished 若得見佛我獲大利
196 18 děi satisfying 若得見佛我獲大利
197 18 to contract 若得見佛我獲大利
198 18 to hear 若得見佛我獲大利
199 18 to have; there is 若得見佛我獲大利
200 18 marks time passed 若得見佛我獲大利
201 18 obtain; attain; prāpta 若得見佛我獲大利
202 18 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 有七種滅諍法
203 18 miè to submerge 有七種滅諍法
204 18 miè to extinguish; to put out 有七種滅諍法
205 18 miè to eliminate 有七種滅諍法
206 18 miè to disappear; to fade away 有七種滅諍法
207 18 miè the cessation of suffering 有七種滅諍法
208 18 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 有七種滅諍法
209 17 infix potential marker 不應如是現威儀相
210 16 息滅 xīmiè to extinguish; to put out 若未起悉能息滅
211 15 zhī to know 亦非我知
212 15 zhī to comprehend 亦非我知
213 15 zhī to inform; to tell 亦非我知
214 15 zhī to administer 亦非我知
215 15 zhī to distinguish; to discern 亦非我知
216 15 zhī to be close friends 亦非我知
217 15 zhī to feel; to sense; to perceive 亦非我知
218 15 zhī to receive; to entertain 亦非我知
219 15 zhī knowledge 亦非我知
220 15 zhī consciousness; perception 亦非我知
221 15 zhī a close friend 亦非我知
222 15 zhì wisdom 亦非我知
223 15 zhì Zhi 亦非我知
224 15 zhī Understanding 亦非我知
225 15 zhī know; jña 亦非我知
226 15 名為 míngwèi to be called 云何名為現前毘尼滅諍法
227 15 lìng to make; to cause to be; to lead 云何能令我起解心
228 15 lìng to issue a command 云何能令我起解心
229 15 lìng rules of behavior; customs 云何能令我起解心
230 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 云何能令我起解心
231 15 lìng a season 云何能令我起解心
232 15 lìng respected; good reputation 云何能令我起解心
233 15 lìng good 云何能令我起解心
234 15 lìng pretentious 云何能令我起解心
235 15 lìng a transcending state of existence 云何能令我起解心
236 15 lìng a commander 云何能令我起解心
237 15 lìng a commanding quality; an impressive character 云何能令我起解心
238 15 lìng lyrics 云何能令我起解心
239 15 lìng Ling 云何能令我起解心
240 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 云何能令我起解心
241 15 jiàn to see 唯佛世尊而悉知見
242 15 jiàn opinion; view; understanding 唯佛世尊而悉知見
243 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 唯佛世尊而悉知見
244 15 jiàn refer to; for details see 唯佛世尊而悉知見
245 15 jiàn to listen to 唯佛世尊而悉知見
246 15 jiàn to meet 唯佛世尊而悉知見
247 15 jiàn to receive (a guest) 唯佛世尊而悉知見
248 15 jiàn let me; kindly 唯佛世尊而悉知見
249 15 jiàn Jian 唯佛世尊而悉知見
250 15 xiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
251 15 xiàn to introduce 唯佛世尊而悉知見
252 15 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 唯佛世尊而悉知見
253 15 jiàn seeing; observing; darśana 唯佛世尊而悉知見
254 15 zhòng many; numerous 以佛世尊不在眾中
255 15 zhòng masses; people; multitude; crowd 以佛世尊不在眾中
256 15 zhòng general; common; public 以佛世尊不在眾中
257 14 wèi to call 謂沙門所說不同我法
258 14 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂沙門所說不同我法
259 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
260 14 wèi to treat as; to regard as 謂沙門所說不同我法
261 14 wèi introducing a condition situation 謂沙門所說不同我法
262 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
263 14 wèi to think 謂沙門所說不同我法
264 14 wèi for; is to be 謂沙門所說不同我法
265 14 wèi to make; to cause 謂沙門所說不同我法
266 14 wèi principle; reason 謂沙門所說不同我法
267 14 wèi Wei 謂沙門所說不同我法
268 14 to know; to learn about; to comprehend 我所有法皆悉如理
269 14 detailed 我所有法皆悉如理
270 14 to elaborate; to expound 我所有法皆悉如理
271 14 to exhaust; to use up 我所有法皆悉如理
272 14 strongly 我所有法皆悉如理
273 14 Xi 我所有法皆悉如理
274 14 all; kṛtsna 我所有法皆悉如理
275 14 èr two 見二苾芻佛所稱讚
276 14 èr Kangxi radical 7 見二苾芻佛所稱讚
277 14 èr second 見二苾芻佛所稱讚
278 14 èr twice; double; di- 見二苾芻佛所稱讚
279 14 èr more than one kind 見二苾芻佛所稱讚
280 14 èr two; dvā; dvi 見二苾芻佛所稱讚
281 14 èr both; dvaya 見二苾芻佛所稱讚
282 14 one 所謂一人為一人說法毘尼
283 14 Kangxi radical 1 所謂一人為一人說法毘尼
284 14 pure; concentrated 所謂一人為一人說法毘尼
285 14 first 所謂一人為一人說法毘尼
286 14 the same 所謂一人為一人說法毘尼
287 14 sole; single 所謂一人為一人說法毘尼
288 14 a very small amount 所謂一人為一人說法毘尼
289 14 Yi 所謂一人為一人說法毘尼
290 14 other 所謂一人為一人說法毘尼
291 14 to unify 所謂一人為一人說法毘尼
292 14 accidentally; coincidentally 所謂一人為一人說法毘尼
293 14 abruptly; suddenly 所謂一人為一人說法毘尼
294 14 one; eka 所謂一人為一人說法毘尼
295 14 to go back; to return 復以何緣而來至此
296 14 to resume; to restart 復以何緣而來至此
297 14 to do in detail 復以何緣而來至此
298 14 to restore 復以何緣而來至此
299 14 to respond; to reply to 復以何緣而來至此
300 14 Fu; Return 復以何緣而來至此
301 14 to retaliate; to reciprocate 復以何緣而來至此
302 14 to avoid forced labor or tax 復以何緣而來至此
303 14 Fu 復以何緣而來至此
304 14 doubled; to overlapping; folded 復以何緣而來至此
305 14 a lined garment with doubled thickness 復以何緣而來至此
306 12 不能 bù néng cannot; must not; should not 雖廣所說不能解脫
307 12 néng can; able 云何能令我起解心
308 12 néng ability; capacity 云何能令我起解心
309 12 néng a mythical bear-like beast 云何能令我起解心
310 12 néng energy 云何能令我起解心
311 12 néng function; use 云何能令我起解心
312 12 néng talent 云何能令我起解心
313 12 néng expert at 云何能令我起解心
314 12 néng to be in harmony 云何能令我起解心
315 12 néng to tend to; to care for 云何能令我起解心
316 12 néng to reach; to arrive at 云何能令我起解心
317 12 néng to be able; śak 云何能令我起解心
318 12 néng skilful; pravīṇa 云何能令我起解心
319 12 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 而詣尊者阿難所
320 12 尊者 zūnzhě senior monk; elder 而詣尊者阿難所
321 12 尊那 zūnnà Cunda 有沙門名曰尊那
322 11 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 有沙門名曰尊那
323 11 沙門 shāmén sramana 有沙門名曰尊那
324 11 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 有沙門名曰尊那
325 11 děng et cetera; and so on 如汝尊那所說事等
326 11 děng to wait 如汝尊那所說事等
327 11 děng to be equal 如汝尊那所說事等
328 11 děng degree; level 如汝尊那所說事等
329 11 děng to compare 如汝尊那所說事等
330 11 děng same; equal; sama 如汝尊那所說事等
331 11 qiú to request 於大眾中求哀大眾
332 11 qiú to seek; to look for 於大眾中求哀大眾
333 11 qiú to implore 於大眾中求哀大眾
334 11 qiú to aspire to 於大眾中求哀大眾
335 11 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於大眾中求哀大眾
336 11 qiú to attract 於大眾中求哀大眾
337 11 qiú to bribe 於大眾中求哀大眾
338 11 qiú Qiu 於大眾中求哀大眾
339 11 qiú to demand 於大眾中求哀大眾
340 11 qiú to end 於大眾中求哀大眾
341 11 qiú to seek; kāṅkṣ 於大眾中求哀大眾
342 11 xīng to flourish; to be popular 欲於沙門而興鬪諍
343 11 xìng interest 欲於沙門而興鬪諍
344 11 xīng to spring up; to get up 欲於沙門而興鬪諍
345 11 xīng to move 欲於沙門而興鬪諍
346 11 xīng to generate interest 欲於沙門而興鬪諍
347 11 xīng to promote 欲於沙門而興鬪諍
348 11 xīng to start; to begin 欲於沙門而興鬪諍
349 11 xīng to permit; to allow 欲於沙門而興鬪諍
350 11 xīng Xing 欲於沙門而興鬪諍
351 11 xīng prosperous 欲於沙門而興鬪諍
352 11 xìng to be happy 欲於沙門而興鬪諍
353 11 xìng to like 欲於沙門而興鬪諍
354 11 xìng to make an analogy 欲於沙門而興鬪諍
355 11 xìng affective image 欲於沙門而興鬪諍
356 11 xīng prosperity; utpāda 欲於沙門而興鬪諍
357 10 āi to be sad; to be mournful; to be pitiful 於大眾中求哀大眾
358 10 āi to pity 於大眾中求哀大眾
359 10 āi to grieve; to morn 於大眾中求哀大眾
360 10 āi to cherish; to treasure 於大眾中求哀大眾
361 10 āi orphaned 於大眾中求哀大眾
362 10 āi mournful; karuṇā 於大眾中求哀大眾
363 10 fàn to commit a crime; to violate 汝犯是罪
364 10 fàn to attack; to invade 汝犯是罪
365 10 fàn to transgress 汝犯是罪
366 10 fàn conjunction of a star 汝犯是罪
367 10 fàn to conquer 汝犯是罪
368 10 fàn to occur 汝犯是罪
369 10 fàn to face danger 汝犯是罪
370 10 fàn to fall 汝犯是罪
371 10 fàn a criminal 汝犯是罪
372 10 fàn to commit a transgression; āpatti 汝犯是罪
373 10 tóng like; same; similar 我今與汝同詣佛所
374 10 tóng to be the same 我今與汝同詣佛所
375 10 tòng an alley; a lane 我今與汝同詣佛所
376 10 tóng to do something for somebody 我今與汝同詣佛所
377 10 tóng Tong 我今與汝同詣佛所
378 10 tóng to meet; to gather together; to join with 我今與汝同詣佛所
379 10 tóng to be unified 我今與汝同詣佛所
380 10 tóng to approve; to endorse 我今與汝同詣佛所
381 10 tóng peace; harmony 我今與汝同詣佛所
382 10 tóng an agreement 我今與汝同詣佛所
383 10 tóng same; sama 我今與汝同詣佛所
384 10 tóng together; saha 我今與汝同詣佛所
385 10 to use; to grasp 以苦惱緣壞安樂法
386 10 to rely on 以苦惱緣壞安樂法
387 10 to regard 以苦惱緣壞安樂法
388 10 to be able to 以苦惱緣壞安樂法
389 10 to order; to command 以苦惱緣壞安樂法
390 10 used after a verb 以苦惱緣壞安樂法
391 10 a reason; a cause 以苦惱緣壞安樂法
392 10 Israel 以苦惱緣壞安樂法
393 10 Yi 以苦惱緣壞安樂法
394 10 use; yogena 以苦惱緣壞安樂法
395 10 外道 wàidào an outsider 彼有外道尼乾陀惹提子
396 10 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 彼有外道尼乾陀惹提子
397 10 外道 wàidào Heretics 彼有外道尼乾陀惹提子
398 10 外道 wàidào non-Buddhist 彼有外道尼乾陀惹提子
399 10 jīn today; present; now 而汝今時不得與諍
400 10 jīn Jin 而汝今時不得與諍
401 10 jīn modern 而汝今時不得與諍
402 10 jīn now; adhunā 而汝今時不得與諍
403 9 rén person; people; a human being 所謂一人為一人說法毘尼
404 9 rén Kangxi radical 9 所謂一人為一人說法毘尼
405 9 rén a kind of person 所謂一人為一人說法毘尼
406 9 rén everybody 所謂一人為一人說法毘尼
407 9 rén adult 所謂一人為一人說法毘尼
408 9 rén somebody; others 所謂一人為一人說法毘尼
409 9 rén an upright person 所謂一人為一人說法毘尼
410 9 rén person; manuṣya 所謂一人為一人說法毘尼
411 9 nǎi to be 乃言
412 9 苾芻眾 bìchúzhòng community of monastics; sangha 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
413 9 dialect; language; speech 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
414 9 to speak; to tell 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
415 9 verse; writing 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
416 9 to speak; to tell 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
417 9 proverbs; common sayings; old expressions 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
418 9 a signal 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
419 9 to chirp; to tweet 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
420 9 words; discourse; vac 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
421 9 憶念 yìniàn to remember; to recall 及諸執著邪妄憶念
422 9 憶念 yìniàn to long for; to miss 及諸執著邪妄憶念
423 9 憶念 yìniàn to commemorate 及諸執著邪妄憶念
424 9 憶念 yìniàn Mindful 及諸執著邪妄憶念
425 9 yuán fate; predestined affinity 以苦惱緣壞安樂法
426 9 yuán hem 以苦惱緣壞安樂法
427 9 yuán to revolve around 以苦惱緣壞安樂法
428 9 yuán to climb up 以苦惱緣壞安樂法
429 9 yuán cause; origin; reason 以苦惱緣壞安樂法
430 9 yuán along; to follow 以苦惱緣壞安樂法
431 9 yuán to depend on 以苦惱緣壞安樂法
432 9 yuán margin; edge; rim 以苦惱緣壞安樂法
433 9 yuán Condition 以苦惱緣壞安樂法
434 9 yuán conditions; pratyaya; paccaya 以苦惱緣壞安樂法
435 8 to give 而汝今時不得與諍
436 8 to accompany 而汝今時不得與諍
437 8 to particate in 而汝今時不得與諍
438 8 of the same kind 而汝今時不得與諍
439 8 to help 而汝今時不得與諍
440 8 for 而汝今時不得與諍
441 8 péng friend 互起鬪諍分兩朋住
442 8 péng to group together 互起鬪諍分兩朋住
443 8 péng a group of people 互起鬪諍分兩朋住
444 8 péng a string of shells 互起鬪諍分兩朋住
445 8 péng to be the same as 互起鬪諍分兩朋住
446 8 péng Peng 互起鬪諍分兩朋住
447 8 péng friend; mitra 互起鬪諍分兩朋住
448 8 Kangxi radical 132 我以自智現成正覺
449 8 Zi 我以自智現成正覺
450 8 a nose 我以自智現成正覺
451 8 the beginning; the start 我以自智現成正覺
452 8 origin 我以自智現成正覺
453 8 to employ; to use 我以自智現成正覺
454 8 to be 我以自智現成正覺
455 8 self; soul; ātman 我以自智現成正覺
456 8 xiàng to observe; to assess 不應如是現威儀相
457 8 xiàng appearance; portrait; picture 不應如是現威儀相
458 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 不應如是現威儀相
459 8 xiàng to aid; to help 不應如是現威儀相
460 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不應如是現威儀相
461 8 xiàng a sign; a mark; appearance 不應如是現威儀相
462 8 xiāng alternately; in turn 不應如是現威儀相
463 8 xiāng Xiang 不應如是現威儀相
464 8 xiāng form substance 不應如是現威儀相
465 8 xiāng to express 不應如是現威儀相
466 8 xiàng to choose 不應如是現威儀相
467 8 xiāng Xiang 不應如是現威儀相
468 8 xiāng an ancient musical instrument 不應如是現威儀相
469 8 xiāng the seventh lunar month 不應如是現威儀相
470 8 xiāng to compare 不應如是現威儀相
471 8 xiàng to divine 不應如是現威儀相
472 8 xiàng to administer 不應如是現威儀相
473 8 xiàng helper for a blind person 不應如是現威儀相
474 8 xiāng rhythm [music] 不應如是現威儀相
475 8 xiāng the upper frets of a pipa 不應如是現威儀相
476 8 xiāng coralwood 不應如是現威儀相
477 8 xiàng ministry 不應如是現威儀相
478 8 xiàng to supplement; to enhance 不應如是現威儀相
479 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不應如是現威儀相
480 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不應如是現威儀相
481 8 xiàng sign; mark; liṅga 不應如是現威儀相
482 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不應如是現威儀相
483 8 人為 rénwèi man-made 所謂一人為一人說法毘尼
484 8 人為 rénwèi artificial; manmade 所謂一人為一人說法毘尼
485 8 尼乾陀 nígàntuó nirgrantha 彼有外道尼乾陀惹提子
486 8 Yi 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
487 8 一處 yīchù one place 威儀次序在一處行
488 8 yóu Kangxi radical 102 由有種種鬪諍根本
489 8 yóu to follow along 由有種種鬪諍根本
490 8 yóu cause; reason 由有種種鬪諍根本
491 8 yóu You 由有種種鬪諍根本
492 8 如法 rú fǎ In Accord With 汝當如法奉持律儀
493 8 大德 dàdé most virtuous 諸大德
494 8 大德 dàdé Dade reign 諸大德
495 8 大德 dàdé a major festival 諸大德
496 8 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 諸大德
497 8 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 諸大德
498 8 Buddha; Awakened One 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
499 8 relating to Buddhism 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
500 8 a statue or image of a Buddha 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居

Frequencies of all Words

Top 883

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 76 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 欲於沙門而興鬪諍
2 76 zhèng to advise frankly 欲於沙門而興鬪諍
3 76 zhèng to dispute 欲於沙門而興鬪諍
4 76 zhèng quarrel; vigraha 欲於沙門而興鬪諍
5 50 in; at 欲於沙門而興鬪諍
6 50 in; at 欲於沙門而興鬪諍
7 50 in; at; to; from 欲於沙門而興鬪諍
8 50 to go; to 欲於沙門而興鬪諍
9 50 to rely on; to depend on 欲於沙門而興鬪諍
10 50 to go to; to arrive at 欲於沙門而興鬪諍
11 50 from 欲於沙門而興鬪諍
12 50 give 欲於沙門而興鬪諍
13 50 oppposing 欲於沙門而興鬪諍
14 50 and 欲於沙門而興鬪諍
15 50 compared to 欲於沙門而興鬪諍
16 50 by 欲於沙門而興鬪諍
17 50 and; as well as 欲於沙門而興鬪諍
18 50 for 欲於沙門而興鬪諍
19 50 Yu 欲於沙門而興鬪諍
20 50 a crow 欲於沙門而興鬪諍
21 50 whew; wow 欲於沙門而興鬪諍
22 50 near to; antike 欲於沙門而興鬪諍
23 49 shì is; are; am; to be 是極惡者忽爾命終
24 49 shì is exactly 是極惡者忽爾命終
25 49 shì is suitable; is in contrast 是極惡者忽爾命終
26 49 shì this; that; those 是極惡者忽爾命終
27 49 shì really; certainly 是極惡者忽爾命終
28 49 shì correct; yes; affirmative 是極惡者忽爾命終
29 49 shì true 是極惡者忽爾命終
30 49 shì is; has; exists 是極惡者忽爾命終
31 49 shì used between repetitions of a word 是極惡者忽爾命終
32 49 shì a matter; an affair 是極惡者忽爾命終
33 49 shì Shi 是極惡者忽爾命終
34 49 shì is; bhū 是極惡者忽爾命終
35 49 shì this; idam 是極惡者忽爾命終
36 47 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 見二苾芻佛所稱讚
37 47 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 見二苾芻佛所稱讚
38 45 method; way 汝所有法一切非理
39 45 France 汝所有法一切非理
40 45 the law; rules; regulations 汝所有法一切非理
41 45 the teachings of the Buddha; Dharma 汝所有法一切非理
42 45 a standard; a norm 汝所有法一切非理
43 45 an institution 汝所有法一切非理
44 45 to emulate 汝所有法一切非理
45 45 magic; a magic trick 汝所有法一切非理
46 45 punishment 汝所有法一切非理
47 45 Fa 汝所有法一切非理
48 45 a precedent 汝所有法一切非理
49 45 a classification of some kinds of Han texts 汝所有法一切非理
50 45 relating to a ceremony or rite 汝所有法一切非理
51 45 Dharma 汝所有法一切非理
52 45 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝所有法一切非理
53 45 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝所有法一切非理
54 45 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝所有法一切非理
55 45 quality; characteristic 汝所有法一切非理
56 42 I; me; my 我之法律唯我自知
57 42 self 我之法律唯我自知
58 42 we; our 我之法律唯我自知
59 42 [my] dear 我之法律唯我自知
60 42 Wo 我之法律唯我自知
61 42 self; atman; attan 我之法律唯我自知
62 42 ga 我之法律唯我自知
63 42 I; aham 我之法律唯我自知
64 35 shì matter; thing; item 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
65 35 shì to serve 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
66 35 shì a government post 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
67 35 shì duty; post; work 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
68 35 shì occupation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
69 35 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
70 35 shì an accident 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
71 35 shì to attend 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
72 35 shì an allusion 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
73 35 shì a condition; a state; a situation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
74 35 shì to engage in 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
75 35 shì to enslave 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
76 35 shì to pursue 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
77 35 shì to administer 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
78 35 shì to appoint 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
79 35 shì a piece 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
80 35 shì thing; phenomena 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
81 35 shì actions; karma 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
82 34 to arise; to get up 云何能令我起解心
83 34 case; instance; batch; group 云何能令我起解心
84 34 to rise; to raise 云何能令我起解心
85 34 to grow out of; to bring forth; to emerge 云何能令我起解心
86 34 to appoint (to an official post); to take up a post 云何能令我起解心
87 34 to start 云何能令我起解心
88 34 to establish; to build 云何能令我起解心
89 34 to draft; to draw up (a plan) 云何能令我起解心
90 34 opening sentence; opening verse 云何能令我起解心
91 34 to get out of bed 云何能令我起解心
92 34 to recover; to heal 云何能令我起解心
93 34 to take out; to extract 云何能令我起解心
94 34 marks the beginning of an action 云何能令我起解心
95 34 marks the sufficiency of an action 云何能令我起解心
96 34 to call back from mourning 云何能令我起解心
97 34 to take place; to occur 云何能令我起解心
98 34 from 云何能令我起解心
99 34 to conjecture 云何能令我起解心
100 34 stand up; utthāna 云何能令我起解心
101 34 arising; utpāda 云何能令我起解心
102 33 you; thou 非汝所知
103 33 Ru River 非汝所知
104 33 Ru 非汝所知
105 33 you; tvam; bhavat 非汝所知
106 33 阿難 Ānán Ananda 而詣尊者阿難所
107 33 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 而詣尊者阿難所
108 32 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 汝諸所說
109 32 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 汝諸所說
110 32 shuì to persuade 汝諸所說
111 32 shuō to teach; to recite; to explain 汝諸所說
112 32 shuō a doctrine; a theory 汝諸所說
113 32 shuō to claim; to assert 汝諸所說
114 32 shuō allocution 汝諸所說
115 32 shuō to criticize; to scold 汝諸所說
116 32 shuō to indicate; to refer to 汝諸所說
117 32 shuō speach; vāda 汝諸所說
118 32 shuō to speak; bhāṣate 汝諸所說
119 32 shuō to instruct 汝諸所說
120 31 zhū all; many; various 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
121 31 zhū Zhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
122 31 zhū all; members of the class 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
123 31 zhū interrogative particle 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
124 31 zhū him; her; them; it 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
125 31 zhū of; in 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
126 31 zhū all; many; sarva 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
127 30 dòu to fight; to struggle; to condemn 欲於沙門而興鬪諍
128 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝諸所說
129 30 suǒ an office; an institute 汝諸所說
130 30 suǒ introduces a relative clause 汝諸所說
131 30 suǒ it 汝諸所說
132 30 suǒ if; supposing 汝諸所說
133 30 suǒ a few; various; some 汝諸所說
134 30 suǒ a place; a location 汝諸所說
135 30 suǒ indicates a passive voice 汝諸所說
136 30 suǒ that which 汝諸所說
137 30 suǒ an ordinal number 汝諸所說
138 30 suǒ meaning 汝諸所說
139 30 suǒ garrison 汝諸所說
140 30 suǒ place; pradeśa 汝諸所說
141 30 suǒ that which; yad 汝諸所說
142 29 yǒu is; are; to exist 有沙門名曰尊那
143 29 yǒu to have; to possess 有沙門名曰尊那
144 29 yǒu indicates an estimate 有沙門名曰尊那
145 29 yǒu indicates a large quantity 有沙門名曰尊那
146 29 yǒu indicates an affirmative response 有沙門名曰尊那
147 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有沙門名曰尊那
148 29 yǒu used to compare two things 有沙門名曰尊那
149 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有沙門名曰尊那
150 29 yǒu used before the names of dynasties 有沙門名曰尊那
151 29 yǒu a certain thing; what exists 有沙門名曰尊那
152 29 yǒu multiple of ten and ... 有沙門名曰尊那
153 29 yǒu abundant 有沙門名曰尊那
154 29 yǒu purposeful 有沙門名曰尊那
155 29 yǒu You 有沙門名曰尊那
156 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 有沙門名曰尊那
157 29 yǒu becoming; bhava 有沙門名曰尊那
158 28 shí time; a point or period of time
159 28 shí a season; a quarter of a year
160 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day
161 28 shí at that time
162 28 shí fashionable
163 28 shí fate; destiny; luck
164 28 shí occasion; opportunity; chance
165 28 shí tense
166 28 shí particular; special
167 28 shí to plant; to cultivate
168 28 shí hour (measure word)
169 28 shí an era; a dynasty
170 28 shí time [abstract]
171 28 shí seasonal
172 28 shí frequently; often
173 28 shí occasionally; sometimes
174 28 shí on time
175 28 shí this; that
176 28 shí to wait upon
177 28 shí hour
178 28 shí appropriate; proper; timely
179 28 shí Shi
180 28 shí a present; currentlt
181 28 shí time; kāla
182 28 shí at that time; samaya
183 28 shí then; atha
184 27 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故來至此
185 27 old; ancient; former; past 故來至此
186 27 reason; cause; purpose 故來至此
187 27 to die 故來至此
188 27 so; therefore; hence 故來至此
189 27 original 故來至此
190 27 accident; happening; instance 故來至此
191 27 a friend; an acquaintance; friendship 故來至此
192 27 something in the past 故來至此
193 27 deceased; dead 故來至此
194 27 still; yet 故來至此
195 27 therefore; tasmāt 故來至此
196 27 already 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
197 27 Kangxi radical 49 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
198 27 from 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
199 27 to bring to an end; to stop 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
200 27 final aspectual particle 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
201 27 afterwards; thereafter 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
202 27 too; very; excessively 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
203 27 to complete 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
204 27 to demote; to dismiss 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
205 27 to recover from an illness 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
206 27 certainly 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
207 27 an interjection of surprise 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
208 27 this 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
209 27 former; pūrvaka 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
210 27 former; pūrvaka 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
211 27 ruò to seem; to be like; as 若起鬪諍即不能利益多人
212 27 ruò seemingly 若起鬪諍即不能利益多人
213 27 ruò if 若起鬪諍即不能利益多人
214 27 ruò you 若起鬪諍即不能利益多人
215 27 ruò this; that 若起鬪諍即不能利益多人
216 27 ruò and; or 若起鬪諍即不能利益多人
217 27 ruò as for; pertaining to 若起鬪諍即不能利益多人
218 27 pomegranite 若起鬪諍即不能利益多人
219 27 ruò to choose 若起鬪諍即不能利益多人
220 27 ruò to agree; to accord with; to conform to 若起鬪諍即不能利益多人
221 27 ruò thus 若起鬪諍即不能利益多人
222 27 ruò pollia 若起鬪諍即不能利益多人
223 27 ruò Ruo 若起鬪諍即不能利益多人
224 27 ruò only then 若起鬪諍即不能利益多人
225 27 ja 若起鬪諍即不能利益多人
226 27 jñā 若起鬪諍即不能利益多人
227 27 ruò if; yadi 若起鬪諍即不能利益多人
228 26 yán to speak; to say; said 作如是言
229 26 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
230 26 yán Kangxi radical 149 作如是言
231 26 yán a particle with no meaning 作如是言
232 26 yán phrase; sentence 作如是言
233 26 yán a word; a syllable 作如是言
234 26 yán a theory; a doctrine 作如是言
235 26 yán to regard as 作如是言
236 26 yán to act as 作如是言
237 26 yán word; vacana 作如是言
238 26 yán speak; vad 作如是言
239 26 如是 rúshì thus; so 作如是言
240 26 如是 rúshì thus, so 作如是言
241 26 如是 rúshì thus; evam 作如是言
242 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
243 25 ér and; as well as; but (not); yet (not) 欲於沙門而興鬪諍
244 25 ér Kangxi radical 126 欲於沙門而興鬪諍
245 25 ér you 欲於沙門而興鬪諍
246 25 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 欲於沙門而興鬪諍
247 25 ér right away; then 欲於沙門而興鬪諍
248 25 ér but; yet; however; while; nevertheless 欲於沙門而興鬪諍
249 25 ér if; in case; in the event that 欲於沙門而興鬪諍
250 25 ér therefore; as a result; thus 欲於沙門而興鬪諍
251 25 ér how can it be that? 欲於沙門而興鬪諍
252 25 ér so as to 欲於沙門而興鬪諍
253 25 ér only then 欲於沙門而興鬪諍
254 25 ér as if; to seem like 欲於沙門而興鬪諍
255 25 néng can; able 欲於沙門而興鬪諍
256 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 欲於沙門而興鬪諍
257 25 ér me 欲於沙門而興鬪諍
258 25 ér to arrive; up to 欲於沙門而興鬪諍
259 25 ér possessive 欲於沙門而興鬪諍
260 25 ér and; ca 欲於沙門而興鬪諍
261 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是極惡者忽爾命終
262 24 zhě that 是極惡者忽爾命終
263 24 zhě nominalizing function word 是極惡者忽爾命終
264 24 zhě used to mark a definition 是極惡者忽爾命終
265 24 zhě used to mark a pause 是極惡者忽爾命終
266 24 zhě topic marker; that; it 是極惡者忽爾命終
267 24 zhuó according to 是極惡者忽爾命終
268 24 zhě ca 是極惡者忽爾命終
269 24 wèi for; to 故為尊那作如是說
270 24 wèi because of 故為尊那作如是說
271 24 wéi to act as; to serve 故為尊那作如是說
272 24 wéi to change into; to become 故為尊那作如是說
273 24 wéi to be; is 故為尊那作如是說
274 24 wéi to do 故為尊那作如是說
275 24 wèi for 故為尊那作如是說
276 24 wèi because of; for; to 故為尊那作如是說
277 24 wèi to 故為尊那作如是說
278 24 wéi in a passive construction 故為尊那作如是說
279 24 wéi forming a rehetorical question 故為尊那作如是說
280 24 wéi forming an adverb 故為尊那作如是說
281 24 wéi to add emphasis 故為尊那作如是說
282 24 wèi to support; to help 故為尊那作如是說
283 24 wéi to govern 故為尊那作如是說
284 24 wèi to be; bhū 故為尊那作如是說
285 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
286 24 zhōng medium; medium sized 在惹盧迦林中坐夏安居
287 24 zhōng China 在惹盧迦林中坐夏安居
288 24 zhòng to hit the mark 在惹盧迦林中坐夏安居
289 24 zhōng in; amongst 在惹盧迦林中坐夏安居
290 24 zhōng midday 在惹盧迦林中坐夏安居
291 24 zhōng inside 在惹盧迦林中坐夏安居
292 24 zhōng during 在惹盧迦林中坐夏安居
293 24 zhōng Zhong 在惹盧迦林中坐夏安居
294 24 zhōng intermediary 在惹盧迦林中坐夏安居
295 24 zhōng half 在惹盧迦林中坐夏安居
296 24 zhōng just right; suitably 在惹盧迦林中坐夏安居
297 24 zhōng while 在惹盧迦林中坐夏安居
298 24 zhòng to reach; to attain 在惹盧迦林中坐夏安居
299 24 zhòng to suffer; to infect 在惹盧迦林中坐夏安居
300 24 zhòng to obtain 在惹盧迦林中坐夏安居
301 24 zhòng to pass an exam 在惹盧迦林中坐夏安居
302 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
303 21 zuì crime; offense; sin; vice 汝犯是罪
304 21 zuì fault; error 汝犯是罪
305 21 zuì hardship; suffering 汝犯是罪
306 21 zuì to blame; to accuse 汝犯是罪
307 21 zuì punishment 汝犯是罪
308 21 zuì transgression; āpatti 汝犯是罪
309 21 zuì sin; agha 汝犯是罪
310 21 that; those 彼有外道尼乾陀惹提子
311 21 another; the other 彼有外道尼乾陀惹提子
312 21 that; tad 彼有外道尼乾陀惹提子
313 21 zuò to do 作如是言
314 21 zuò to act as; to serve as 作如是言
315 21 zuò to start 作如是言
316 21 zuò a writing; a work 作如是言
317 21 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
318 21 zuō to create; to make 作如是言
319 21 zuō a workshop 作如是言
320 21 zuō to write; to compose 作如是言
321 21 zuò to rise 作如是言
322 21 zuò to be aroused 作如是言
323 21 zuò activity; action; undertaking 作如是言
324 21 zuò to regard as 作如是言
325 21 zuò action; kāraṇa 作如是言
326 21 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 所謂現前毘尼
327 19 promptly; right away; immediately 即離是處
328 19 to be near by; to be close to 即離是處
329 19 at that time 即離是處
330 19 to be exactly the same as; to be thus 即離是處
331 19 supposed; so-called 即離是處
332 19 if; but 即離是處
333 19 to arrive at; to ascend 即離是處
334 19 then; following 即離是處
335 19 so; just so; eva 即離是處
336 19 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 一人為大眾說
337 19 大眾 dàzhòng Volkswagen 一人為大眾說
338 19 大眾 dàzhòng Assembly 一人為大眾說
339 19 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 一人為大眾說
340 19 多人 duōrén Multi-user [software] 若起鬪諍即不能利益多人
341 18 de potential marker 若得見佛我獲大利
342 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若得見佛我獲大利
343 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
344 18 děi to want to; to need to 若得見佛我獲大利
345 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
346 18 de 若得見佛我獲大利
347 18 de infix potential marker 若得見佛我獲大利
348 18 to result in 若得見佛我獲大利
349 18 to be proper; to fit; to suit 若得見佛我獲大利
350 18 to be satisfied 若得見佛我獲大利
351 18 to be finished 若得見佛我獲大利
352 18 de result of degree 若得見佛我獲大利
353 18 de marks completion of an action 若得見佛我獲大利
354 18 děi satisfying 若得見佛我獲大利
355 18 to contract 若得見佛我獲大利
356 18 marks permission or possibility 若得見佛我獲大利
357 18 expressing frustration 若得見佛我獲大利
358 18 to hear 若得見佛我獲大利
359 18 to have; there is 若得見佛我獲大利
360 18 marks time passed 若得見佛我獲大利
361 18 obtain; attain; prāpta 若得見佛我獲大利
362 18 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 有七種滅諍法
363 18 miè to submerge 有七種滅諍法
364 18 miè to extinguish; to put out 有七種滅諍法
365 18 miè to eliminate 有七種滅諍法
366 18 miè to disappear; to fade away 有七種滅諍法
367 18 miè the cessation of suffering 有七種滅諍法
368 18 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 有七種滅諍法
369 17 not; no 不應如是現威儀相
370 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不應如是現威儀相
371 17 as a correlative 不應如是現威儀相
372 17 no (answering a question) 不應如是現威儀相
373 17 forms a negative adjective from a noun 不應如是現威儀相
374 17 at the end of a sentence to form a question 不應如是現威儀相
375 17 to form a yes or no question 不應如是現威儀相
376 17 infix potential marker 不應如是現威儀相
377 17 no; na 不應如是現威儀相
378 16 息滅 xīmiè to extinguish; to put out 若未起悉能息滅
379 15 zhī to know 亦非我知
380 15 zhī to comprehend 亦非我知
381 15 zhī to inform; to tell 亦非我知
382 15 zhī to administer 亦非我知
383 15 zhī to distinguish; to discern 亦非我知
384 15 zhī to be close friends 亦非我知
385 15 zhī to feel; to sense; to perceive 亦非我知
386 15 zhī to receive; to entertain 亦非我知
387 15 zhī knowledge 亦非我知
388 15 zhī consciousness; perception 亦非我知
389 15 zhī a close friend 亦非我知
390 15 zhì wisdom 亦非我知
391 15 zhì Zhi 亦非我知
392 15 zhī Understanding 亦非我知
393 15 zhī know; jña 亦非我知
394 15 名為 míngwèi to be called 云何名為現前毘尼滅諍法
395 15 lìng to make; to cause to be; to lead 云何能令我起解心
396 15 lìng to issue a command 云何能令我起解心
397 15 lìng rules of behavior; customs 云何能令我起解心
398 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 云何能令我起解心
399 15 lìng a season 云何能令我起解心
400 15 lìng respected; good reputation 云何能令我起解心
401 15 lìng good 云何能令我起解心
402 15 lìng pretentious 云何能令我起解心
403 15 lìng a transcending state of existence 云何能令我起解心
404 15 lìng a commander 云何能令我起解心
405 15 lìng a commanding quality; an impressive character 云何能令我起解心
406 15 lìng lyrics 云何能令我起解心
407 15 lìng Ling 云何能令我起解心
408 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 云何能令我起解心
409 15 jiàn to see 唯佛世尊而悉知見
410 15 jiàn opinion; view; understanding 唯佛世尊而悉知見
411 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 唯佛世尊而悉知見
412 15 jiàn refer to; for details see 唯佛世尊而悉知見
413 15 jiàn passive marker 唯佛世尊而悉知見
414 15 jiàn to listen to 唯佛世尊而悉知見
415 15 jiàn to meet 唯佛世尊而悉知見
416 15 jiàn to receive (a guest) 唯佛世尊而悉知見
417 15 jiàn let me; kindly 唯佛世尊而悉知見
418 15 jiàn Jian 唯佛世尊而悉知見
419 15 xiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
420 15 xiàn to introduce 唯佛世尊而悉知見
421 15 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 唯佛世尊而悉知見
422 15 jiàn seeing; observing; darśana 唯佛世尊而悉知見
423 15 zhòng many; numerous 以佛世尊不在眾中
424 15 zhòng masses; people; multitude; crowd 以佛世尊不在眾中
425 15 zhòng general; common; public 以佛世尊不在眾中
426 15 zhòng many; all; sarva 以佛世尊不在眾中
427 14 wèi to call 謂沙門所說不同我法
428 14 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂沙門所說不同我法
429 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
430 14 wèi to treat as; to regard as 謂沙門所說不同我法
431 14 wèi introducing a condition situation 謂沙門所說不同我法
432 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
433 14 wèi to think 謂沙門所說不同我法
434 14 wèi for; is to be 謂沙門所說不同我法
435 14 wèi to make; to cause 謂沙門所說不同我法
436 14 wèi and 謂沙門所說不同我法
437 14 wèi principle; reason 謂沙門所說不同我法
438 14 wèi Wei 謂沙門所說不同我法
439 14 wèi which; what; yad 謂沙門所說不同我法
440 14 wèi to say; iti 謂沙門所說不同我法
441 14 to know; to learn about; to comprehend 我所有法皆悉如理
442 14 all; entire 我所有法皆悉如理
443 14 detailed 我所有法皆悉如理
444 14 to elaborate; to expound 我所有法皆悉如理
445 14 to exhaust; to use up 我所有法皆悉如理
446 14 strongly 我所有法皆悉如理
447 14 Xi 我所有法皆悉如理
448 14 all; kṛtsna 我所有法皆悉如理
449 14 èr two 見二苾芻佛所稱讚
450 14 èr Kangxi radical 7 見二苾芻佛所稱讚
451 14 èr second 見二苾芻佛所稱讚
452 14 èr twice; double; di- 見二苾芻佛所稱讚
453 14 èr another; the other 見二苾芻佛所稱讚
454 14 èr more than one kind 見二苾芻佛所稱讚
455 14 èr two; dvā; dvi 見二苾芻佛所稱讚
456 14 èr both; dvaya 見二苾芻佛所稱讚
457 14 one 所謂一人為一人說法毘尼
458 14 Kangxi radical 1 所謂一人為一人說法毘尼
459 14 as soon as; all at once 所謂一人為一人說法毘尼
460 14 pure; concentrated 所謂一人為一人說法毘尼
461 14 whole; all 所謂一人為一人說法毘尼
462 14 first 所謂一人為一人說法毘尼
463 14 the same 所謂一人為一人說法毘尼
464 14 each 所謂一人為一人說法毘尼
465 14 certain 所謂一人為一人說法毘尼
466 14 throughout 所謂一人為一人說法毘尼
467 14 used in between a reduplicated verb 所謂一人為一人說法毘尼
468 14 sole; single 所謂一人為一人說法毘尼
469 14 a very small amount 所謂一人為一人說法毘尼
470 14 Yi 所謂一人為一人說法毘尼
471 14 other 所謂一人為一人說法毘尼
472 14 to unify 所謂一人為一人說法毘尼
473 14 accidentally; coincidentally 所謂一人為一人說法毘尼
474 14 abruptly; suddenly 所謂一人為一人說法毘尼
475 14 or 所謂一人為一人說法毘尼
476 14 one; eka 所謂一人為一人說法毘尼
477 14 again; more; repeatedly 復以何緣而來至此
478 14 to go back; to return 復以何緣而來至此
479 14 to resume; to restart 復以何緣而來至此
480 14 to do in detail 復以何緣而來至此
481 14 to restore 復以何緣而來至此
482 14 to respond; to reply to 復以何緣而來至此
483 14 after all; and then 復以何緣而來至此
484 14 even if; although 復以何緣而來至此
485 14 Fu; Return 復以何緣而來至此
486 14 to retaliate; to reciprocate 復以何緣而來至此
487 14 to avoid forced labor or tax 復以何緣而來至此
488 14 particle without meaing 復以何緣而來至此
489 14 Fu 復以何緣而來至此
490 14 repeated; again 復以何緣而來至此
491 14 doubled; to overlapping; folded 復以何緣而來至此
492 14 a lined garment with doubled thickness 復以何緣而來至此
493 14 again; punar 復以何緣而來至此
494 13 乃至 nǎizhì and even 乃至彼言
495 13 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至彼言
496 12 不能 bù néng cannot; must not; should not 雖廣所說不能解脫
497 12 néng can; able 云何能令我起解心
498 12 néng ability; capacity 云何能令我起解心
499 12 néng a mythical bear-like beast 云何能令我起解心
500 12 néng energy 云何能令我起解心

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhèng quarrel; vigraha
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. shì
 2. shì
 1. thing; phenomena
 2. actions; karma
 1. stand up; utthāna
 2. arising; utpāda
you; tvam; bhavat
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广兴 廣興 103
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
息诤因缘经 息諍因緣經 120 Xi Zheng Yinyuan Jing
相如 120 Xiangru
西天 120 India; Indian continent
以律 121 Eluid (son of Achim)
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有子 121 Master You
尊那 122 Cunda
坐夏 122 Varsa; Varsā; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 100.

Simplified Traditional Pinyin English
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不正知 98 lack of knowledge
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
忏除 懺除 99 confession and forgiveness
常乐 常樂 99 lasting joy
承事 99 to entrust with duty
持律 99 a maintainer of monastic discipline
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大利 100 great advantage; great benefit
等心 100 a non-discriminating mind
恶因 惡因 195 an evil cause
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
和敬 104 Harmony and Respect
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净修 淨修 106 proper cultivation
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六和敬 108
 1. Six Points of Reverent Harmony
 2. six reverent points of harmony
利养 利養 108 gain
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
名身 109 group of names
名曰 109 to be named; to be called
摩迦 109
 1. Mojia
 2. malika; mālikā
尼干陀 尼乾陀 110 nirgrantha
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七灭诤法 七滅諍法 113 seven rules for eliminating conflict
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身业 身業 115 physical karma
生苦 115 suffering due to birth
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
什深 甚深 115 very profound; what is deep
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
收衣钵 收衣鉢 115 put away his bowl and cloak
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四神足 115 the four kinds of teleportation
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所行 115 actions; practice
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
突吉罗 突吉羅 116 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
妄语 妄語 119 Lying
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
行乞 120 to beg; to ask for alms
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
诤论 諍論 122 to debate
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
着衣持钵 著衣持鉢 122 took his bowl and robe
自言 122 to admit by oneself
最上 122 supreme