Glossary and Vocabulary for Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 43 太子 tàizǐ a crown prince 佛說太子墓魄經
2 19 wáng Wang 昔者有王名波羅
3 16 dialect / language / speech 王語夫人
4 9 shēng to be born / to give birth 生有無窮之明
5 9 不語 bùyǔ not to speak 然太子結舌不語十有三歲
6 8 yán to speak / to say / said 婆羅門言
7 7 spirit / soul 佛說太子墓魄經
8 7 cáng to hide 使掘地作藏
9 7 qián front 前白大王
10 7 夫人 fūren wife 王語夫人
11 6 mái to bury 宜當生埋
12 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可畜養
13 6 shàng top / a high position 於是復送太子著正殿上
14 6 one 王有一太子
15 5 端正 duānzhèng upright 端正妙潔
16 5 grave / tomb 佛說太子墓魄經
17 5 wén to hear 聞如是
18 5 rén person / people / a human being 狀類瘖瘂聾盲之人
19 5 tīng to listen 耳不聽音
20 5 zuò to do 掘作深坑而生埋之
21 5 shí time / a period of time 時有數千萬人
22 4 desire 於是夫人心欲傷絕
23 4 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 皆為太子作禮而言
24 4 yuǎn far / distant 當遠徙深山無人之處
25 4 chén minister / statesman / official 一臣言
26 4 to avoid / to shun 遮蠡虎賁扶避使過
27 4 child / son 此子將為他國所笑
28 4 jiàn to see 五百夫人見太子端正姝好
29 4 lái to come 便載來還
30 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今若不除此子
31 4 使 shǐ to make / to cause 使相太子
32 4 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 恐入地獄
33 4 大臣 dàchén chancellor / minister 王即召國中大臣共議之
34 4 a slave / a servant 侍以五僕
35 4 zhào to call together / to summon / to convene 當召相師相之
36 4 guó a country / a state / a kingdom 危國滅宗
37 4 jīng to go through / to experience 佛說太子墓魄經
38 4 suí to follow 於是夫人隨王所為
39 3 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
40 3 人民 rénmín the people 令國中人民就觀
41 3 suì age 然太子結舌不語十有三歲
42 3 shuāng two / double / pair 無有雙比
43 3 shì a generation 給世資糧
44 3 four 使太子載我四望象車
45 3 suì to comply with / to follow along 遂侍太子遂到藏所
46 3 guān to look at / to watch / to observe 不觀不聽
47 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說太子墓魄經
48 3 便 biàn convenient / handy / easy 便載來還
49 3 father 太子顧視父王
50 3 to enter 恐入地獄
51 3 to associate with / be near 無有雙比
52 3 wài outside 外為端正
53 3 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母奇之
54 3 ěr ear 耳不聽音
55 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 王即召婆羅門師
56 3 無有 wú yǒu there is not 無有雙比
57 3 shì to attend on 侍以五僕
58 3 國中 guózhōng junior high school 王即召國中大臣共議之
59 3 五百 wǔ bǎi five hundred 五百夫人見太子端正姝好
60 3 chē a vehicle 使太子載我四望象車
61 3 zhī to know 知當語不
62 3 姝好 shūhǎo beautiful 五百夫人見太子端正姝好
63 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 使太子載我四望象車
64 2 xìn to believe / to trust 不可審信
65 2 zhì sign / mark / flag 志若死灰
66 2 a wood-boring insect 遮蠡虎賁扶避使過
67 2 bēn energetic 遮蠡虎賁扶避使過
68 2 five 侍以五僕
69 2 to lift / to hold up / to raise 於是太子舉右手
70 2 yíng to receive / to welcome / to greet 往迎太子
71 2 to stand 當為立字
72 2 máng blind 狀類瘖瘂聾盲之人
73 2 tiger 遮蠡虎賁扶避使過
74 2 sòng to deliver / to carry / to give 於是復送太子著正殿上
75 2 結舌 jiéshé tongue-tied / unable to speak (out of surprise, embarrassment etc) 然太子結舌不語十有三歲
76 2 néng can / able 父母寧能知我地獄苦痛劇不
77 2 世間 shìjiān world / the human world 世間無常
78 2 shí ten 然太子結舌不語十有三歲
79 2 yīn dumb / mute 狀類瘖瘂聾盲之人
80 2 zài in / at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
81 2 to stop 作藏已訖
82 2 sān three 然太子結舌不語十有三歲
83 2 shī teacher 王即召婆羅門師
84 2 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥走獸復驚來前
85 2 xiàng figure / image / appearance 使太子載我四望象車
86 2 zhē to cover up / to hide / to conceal 遮蠡虎賁扶避使過
87 2 letter / symbol / character 字名墓魄
88 2 dào to arrive 遂侍太子遂到藏所
89 2 大王 dàwáng king 前白大王
90 2 kǒng fearful / apprehensive 恐後無復立太子
91 2 to arise / to get up 坐者為之起
92 2 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 飛鳥走獸復驚來前
93 2 wàng to gaze / to look towards 使太子載我四望象車
94 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍
95 2 我身 wǒshēn I / myself 寧能分取我身上痛不
96 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 皆塞藏戶
97 2 bái white 前白大王
98 2 mute 狀類瘖瘂聾盲之人
99 2 idea 意如枯木
100 2 shì to look at / to see 目不視色
101 2 tòng to feel pain / to ache 其痛難忍
102 2 níng Nanjing 父母寧能知我地獄苦痛劇不
103 2 yīn sound / noise 耳不聽音
104 2 調達 Tiáodá Devadatta 今調達是也
105 2 gào to tell / to say / said / told 告諸比丘
106 2 dào way / road / path 下車避道
107 2 jué to dig / to excavate 掘作深坑而生埋之
108 2 lóng deaf 狀類瘖瘂聾盲之人
109 2 shì to match 太子適前
110 2 不久 bùjiǔ not long / soon 將至不久
111 2 to go 除憂去累
112 2 wǎng to go (in a direction) 皆隨太子往到藏所
113 2 zuì crime / sin / vice 原赦我罪
114 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 皆為太子作禮而言
115 2 chè to pervade / to penetrate 上徹蒼天
116 2 to ferry 濟神離苦
117 2 yàn to dislike / to detest 於是父母患而厭之
118 1 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 恬惔質朴
119 1 世世 shìshì from age to age 世世有怨
120 1 fēn to separate / to divide into parts 寧能分取我身上痛不
121 1 hòu after / later 恐後無復立太子
122 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 帝王
123 1 得佛 dé fó to become a Buddha 自致得佛
124 1 zhǎn to roll / to turn over 便以車輾我上過去
125 1 羅門 luómén Brahman 是時婆羅門欲生埋我者
126 1 波羅 Bōluó Baltic 昔者有王名波羅
127 1 入山 rùshān to retire to the mountains 入山求道
128 1 shǔ to count 時有數千萬人
129 1 離苦 líkǔ to transcend suffering 濟神離苦
130 1 book / volume
131 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養瞻視
132 1 zhǔ to cook / to boil 蒸煑剝裂
133 1 bài to bow / to pay respect to 四拜而起而言
134 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 於是太子棄國捐王
135 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 諸弟子
136 1 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 告諸比丘
137 1 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞
138 1 to adhere / to capture / to restrain 阿若拘隣等是也
139 1 所為 suǒwèi what one does / doings 於是夫人隨王所為
140 1 塵埃 chénāi dirt / dust 出於塵埃之外
141 1 jià to drive / to sail / to fly 即與夫人駕四望象車
142 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 危國滅宗
143 1 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 為是熒惑耳
144 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 當遠徙深山無人之處
145 1 to take / to get / to fetch 寧能分取我身上痛不
146 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 汝為智者
147 1 三千 sān qiān three thousand 即召外陣兵三千餘人
148 1 mèng a dream 恍惚如夢
149 1 yuán source / origin 當原不及
150 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 且復宿留
151 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 即召外陣兵三千餘人
152 1 lèi kind / type / class / category 狀類瘖瘂聾盲之人
153 1 父子 fù zǐ father and son 今日父子已生相棄捐
154 1 shāng to injure / to wound / to be injured 於是夫人心欲傷絕
155 1 to connect / to inherit / to succeed 則絕國嗣
156 1 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 西晉月氏三藏竺法護譯
157 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 人民皆大歡喜
158 1 珠寶 zhūbǎo jewelry / pearls / jewels / precious stones 珠寶盡還太子
159 1 國事 guóshì affairs of the nation / politics 此是國事
160 1 悔過 huǐguò to regret / to repent 求恩悔過
161 1 shì matter / thing / item 事不得止
162 1 xiá a flaw in a gem 冀得免瑕
163 1 之外 zhīwài outside / excluding 出於塵埃之外
164 1 壽終 shòuzhōng to die of old age / to live to a ripe old age / (fig.) (of sth) to come to an end (after a long period of service) 壽終即生兜術天上
165 1 開元錄 Kāiyuán Lù Catalogue of the Kaiyuan Era on Buddhism 開元錄云
166 1 xún to search / to look for / to seek 於是太子乘車尋路
167 1 耆舊 qíjiù an elderly and respected person / an elder 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
168 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 我獨無相
169 1 qióng poor / destitute / impoverished 生有無窮之明
170 1 今日 jīnrì today 今日父子已生相棄捐
171 1 zuò to sit 坐者為之起
172 1 三匝 sān zā to circumambulate three times 遶藏三匝
173 1 月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian 西晉月氏三藏竺法護譯
174 1 chù a place / location / a spot / a point 當遠徙深山無人之處
175 1 諸天 zhūtiān devas 諸天龍
176 1 求道 qiú dào to seek the Dharma 入山求道
177 1 蒼天 cāngtiān firmament 上徹蒼天
178 1 wèi to call 謂我聾盲為實瘖瘂
179 1 xiào to smile / to laugh 此子將為他國所笑
180 1 to send / to transmit / to mail 念生若寄
181 1 恍惚 huǎnghū absent-minded / distracted / dazzled / vaguely / dimly 恍惚如夢
182 1 qīng minister / high officer 非卿所知
183 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅而殺之
184 1 meaning / sense 其義甚愆
185 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令國中人民就觀
186 1 黃泉 huángquán Yellow Springs 下徹黃泉
187 1 proper / suitable / appropriate 宜當生埋
188 1 來迎 lái yíng coming to greet 來迎太子
189 1 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 今摩耶是也
190 1 shā to kill / to murder / to slaughter 誅而殺之
191 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 復送太子著外殿上
192 1 to die 志若死灰
193 1 shì to pass away / die 高翔遠逝
194 1 提供 tígōng to supply / to provide 小波提供新式標點
195 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 不可審信
196 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西晉月氏三藏竺法護譯
197 1 zhà to cheat / to swindle 而信誑詐之言
198 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 壽終即生兜術天上
199 1 時母 Shí Mǔ Kali 是時母者
200 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 濟神離苦
201 1 學道 xuédào examiner 遂聽學道
202 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 自致得佛
203 1 yǎn cheerful 恬惔質朴
204 1 憂苦 yōukǔ to be worried and suffering 憂苦延長
205 1 神聖 shénshèng divine / hallow / holy / sacred 太子神聖乃爾
206 1 宛轉 wǎnzhuǎn to pass through many places 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
207 1 miǎn to spare 冀得免瑕
208 1 ēn kindness / grace / graciousness 求恩悔過
209 1 day of the month / a certain day 去道日遠
210 1 bāo to peel / to peel off / to shell 蒸煑剝裂
211 1 資糧 zīliáng supplies / provisions 給世資糧
212 1 無常 wúcháng irregular 世間無常
213 1 下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world 下生世間
214 1 歡娛 huānyú to amuse / to divert / happy / joyful / pleasure / amusement 室家歡娛
215 1 kuáng to deceive / to lie 而信誑詐之言
216 1 yào to want / to wish for 要當一語
217 1 to support /to help 遮蠡虎賁扶避使過
218 1 安身 ānshēn to make one's home / to take shelter 欲安身避害
219 1 枯木 kū mù a dead tree 意如枯木
220 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 佛告阿難
221 1 miào wonderful / fantastic 端正妙潔
222 1 阿若 āruò Ājñāta 阿若拘隣等是也
223 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍
224 1 zhǐ to stop / to halt 事不得止
225 1 xīn heart 於是夫人心欲傷絕
226 1 深坑 shēnkēng Shenkeng 掘作深坑而生埋之
227 1 gòu dirt / filth 除去垢穢
228 1 過去 guòqù past / previous/ former 便以車輾我上過去
229 1 tiān day 畢天之壽
230 1 相師 xiāngshī fortune teller 當召相師相之
231 1 liù six 下入地獄六萬餘歲
232 1 高翔 gāoxiáng Gao Xiang 高翔遠逝
233 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 小波提供新式標點
234 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 出於塵埃之外
235 1 行者 xíngzhě practitioner 行者為止
236 1 huī gray 志若死灰
237 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 其痛難忍
238 1 宿 to lodge / to stay overnight 且復宿留
239 1 語者 yǔzhě speaker 若語者
240 1 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 太子衣服
241 1 sincere / honest / simple 恬惔質朴
242 1 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana 今閱頭檀是也
243 1 車前 chēqián Plantago asiatica 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
244 1 室家 shìjiā husband and wife 室家歡娛
245 1 shòu old age / long life 畢天之壽
246 1 zhù to dwell / to live / to reside 住而言
247 1 恩愛 ēn ài affection / love 恩愛已乖
248 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 生子薄命
249 1 strange / unusual / uncanny 父母奇之
250 1 bīng soldier / troops 即召外陣兵三千餘人
251 1 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 供養瞻視
252 1 zhèng upright / straight 我正不語
253 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 思惟禪定
254 1 默然 mòrán silent / speechless 太子默然
255 1 xíng to walk / to move 用行有缺漏故
256 1 niàn to read aloud 念生若寄
257 1 jié clean 端正妙潔
258 1 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 骨肉以離
259 1 soil / ground / land 使掘地作藏
260 1 jiān hard / strong / firm 王知太子意堅志固
261 1 to translate / to interpret 西晉月氏三藏竺法護譯
262 1 退 tuì to retreat / to move back 我自避退
263 1 color 目不視色
264 1 為止 wéizhǐ until / up to 行者為止
265 1 nán difficult / arduous / hard 其痛難忍
266 1 drama / play / show / opera 父母寧能知我地獄苦痛劇不
267 1 zhì matter / material / substance 恬惔質朴
268 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 王知太子意堅志固
269 1 lèi to be tired 除憂去累
270 1 láo to toil 勞屈父王遠來見迎
271 1 萬餘 wàn yú more than ten thousand 下入地獄六萬餘歲
272 1 qiú to request 求恩悔過
273 1 hài to injure / to harm to 欲安身避害
274 1 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 沐魄或慕魄
275 1 時婆 shípó Jīvaka 是時婆羅門欲生埋我者
276 1 to bend / to flex 勞屈父王遠來見迎
277 1 shí real / true 謂我聾盲為實瘖瘂
278 1 to criticize 王即召國中大臣共議之
279 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 飛鳥走獸復驚來前
280 1 深山 shēnshān deep in the mountains 當遠徙深山無人之處
281 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
282 1 huái bosom / breast 內懷不祥
283 1 shuǐ water 當沒深水中
284 1 畜養 xùyǎng to raise livestock 不可畜養
285 1 huì dirty / unclean 除去垢穢
286 1 絕妙 juémiào exquisite 是時人民聞太子語有絕妙之音
287 1 jìn to the greatest extent / utmost 珠寶盡還太子
288 1 alone / independent / single / sole 我獨無相
289 1 road / path / way 於是太子乘車尋路
290 1 wèi position / location / place 舉位與汝
291 1 chí to go quickly or swiftly 馳白大王
292 1 除去 chúqù to eliminate / to remove 除去垢穢
293 1 wèi to fear / to dread 我厭畏地獄苦
294 1 huàn to suffer from a misfortune 於是父母患而厭之
295 1 shēn deep 當沒深水中
296 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
297 1 huì can / be able to 不與罪會
298 1 yōu to worry / to be concerned 除憂去累
299 1 叩頭 kòutóu to kowtow 皆前叩頭
300 1 rào to wind around / to go around 遶藏三匝
301 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神
302 1 juān to contribute 於是太子棄國捐王
303 1 生相 shēng xiāng attribute of arising 今日父子已生相棄捐
304 1 國王 guówáng king / monarch 我曾為國王
305 1 薄命 báomìng to be born under an unlucky star / to be born unlucky 生子薄命
306 1 不祥 bùxiáng unwholesome 內懷不祥
307 1 值此 zhícǐ on this (occasion) / at this time when ... / on this occasion 乃值此殃
308 1 zhuàng form / appearance / shape 狀類瘖瘂聾盲之人
309 1 to conceal / to hide / to ambush 飛鳥走獸皆來伏聽於太子前
310 1 長大 zhǎngdà to grow up 須其長大
311 1 ruǎn soft / flexible / pliable 不可選軟
312 1 past / former times 昔者有王名波羅
313 1 他國 tāguó other countries 此子將為他國所笑
314 1 答言 dá yán to reply 太子答言
315 1 歡樂 huānlè happy / joyous / gay 歡樂暫有
316 1 迦維羅衛 Jiāwéiluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu 為迦維羅衛王作太子
317 1 lóng dragon 諸天龍
318 1 bitterness / bitter flavor 我厭畏地獄苦
319 1 extra / surplus / remainder 即召外陣兵三千餘人
320 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自勝
321 1 shèng to beat / to win / to conquer 不能自勝
322 1 yún cloud 開元錄云
323 1 liè to split / to crack / to break open 蒸煑剝裂
324 1 guò to cross / to go over / to pass 遮蠡虎賁扶避使過
325 1 正殿 zhèngdiàn main hall 於是復送太子著正殿上
326 1 to look after / to attend to 太子顧視父王
327 1 zhēng to steam 蒸煑剝裂
328 1 伎樂 jìyuè music 各為太子作其伎樂
329 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 非卿所知
330 1 右手 yòu shǒu right hand 於是太子舉右手
331 1 guāi obedient / well-behaved 恩愛已乖
332 1 zōng school / sect 危國滅宗
333 1 世間人 shìjiān rén mankind 此子非是世間人
334 1 to finish / to complete / to exhaust 畢天之壽
335 1 Hebei 冀得免瑕
336 1 lín neighbor / adjacent 阿若拘隣等是也
337 1 děng et cetera / and so on 阿若拘隣等是也
338 1 延長 yáncháng to prolong / to extend / to delay / to lengthen 憂苦延長
339 1 qiān a fault / a transgression 其義甚愆
340 1 yuàn to blame / to complain 世世有怨
341 1 zhōng middle 當沒深水中
342 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟禪定
343 1 歡欣 huānxīn elated / overjoyed 歡欣踊躍
344 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
345 1 yòng to use / to apply 用行有缺漏故
346 1 to leave / to depart / to go away / to part 骨肉以離
347 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 小波提供新式標點
348 1 huī a signal flag 遮蠡虎賁麾人便却
349 1 須臾 xūyú a moment 須臾間耳
350 1 to admire 沐魄或慕魄
351 1 yāng misfortune / disaster / calamity 乃值此殃
352 1 婇女 cǎinǚ a maiden 五百婇女見太子端正姝好
353 1 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 今日父子已生相棄捐
354 1 將至 jiāngzhì to be about to arrive / to be around the corner 將至不久
355 1 míng bright / brilliant 生有無窮之明
356 1 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa 西晉月氏三藏竺法護譯
357 1 缺漏 quēlòu to overlook / omissions / deficiencies 用行有缺漏故
358 1 gěi to give 給世資糧
359 1 xuǎn to choose / to pick / to select 不可選軟
360 1 nèi inside / interior 內懷不祥
361 1 wéi dangerous / precarious 危國滅宗
362 1 原赦 yuánshè to pardon 原赦我罪
363 1 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 父母寧能知我地獄苦痛劇不
364 1 千萬 qiānwàn ten million 時有數千萬人
365 1 an item 目不視色
366 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 於是太子乘車尋路
367 1 哽咽 gěngyè to choke with sobs 涕淚哽咽
368 1 爾時 ěr shí at that time 爾時太子墓魄者
369 1 to move one's abode / to shift / to migrate 當遠徙深山無人之處
370 1 小波 xiǎobō wavelet 小波提供新式標點
371 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 生有無窮之明
372 1 下車 xiàchē to alight from a vehicle 下車避道
373 1 涕淚 tìlèi to weep 涕淚哽咽
374 1 wood / lumber

Frequencies of all Words

Top 439

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 43 太子 tàizǐ a crown prince 佛說太子墓魄經
2 19 wáng Wang 昔者有王名波羅
3 18 zhī him / her / them / that 生有無窮之明
4 16 dāng to be / to act as / to serve as 當為立字
5 16 dialect / language / speech 王語夫人
6 15 shì is / are / am / to be 此子非是世間人
7 15 I / me / my 我獨無相
8 12 wèi for / to 當為立字
9 10 not / no 目不視色
10 9 shēng to be born / to give birth 生有無窮之明
11 9 不語 bùyǔ not to speak 然太子結舌不語十有三歲
12 9 yǒu is / are / to exist 昔者有王名波羅
13 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 昔者有王名波羅
14 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 於是父母患而厭之
15 8 again / more / repeatedly 恐後無復立太子
16 8 jiē all / each and every / in all cases 皆言
17 8 yán to speak / to say / said 婆羅門言
18 7 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是父母患而厭之
19 7 spirit / soul 佛說太子墓魄經
20 7 cáng to hide 使掘地作藏
21 7 qián front 前白大王
22 7 夫人 fūren wife 王語夫人
23 6 mái to bury 宜當生埋
24 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可畜養
25 6 his / hers / its / theirs 須其長大
26 6 this / these 此子將為他國所笑
27 6 promptly / right away / immediately 王即召婆羅門師
28 6 shàng top / a high position 於是復送太子著正殿上
29 6 one 王有一太子
30 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此子將為他國所笑
31 5 端正 duānzhèng upright 端正妙潔
32 5 also / too 我身是也
33 5 grave / tomb 佛說太子墓魄經
34 5 wén to hear 聞如是
35 5 ruò to seem / to be like / as 志若死灰
36 5 rén person / people / a human being 狀類瘖瘂聾盲之人
37 5 tīng to listen 耳不聽音
38 5 zuò to do 掘作深坑而生埋之
39 5 shí time / a period of time 時有數千萬人
40 4 desire 於是夫人心欲傷絕
41 4 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 皆為太子作禮而言
42 4 yuǎn far / distant 當遠徙深山無人之處
43 4 chén minister / statesman / official 一臣言
44 4 already / afterwards 作藏已訖
45 4 to avoid / to shun 遮蠡虎賁扶避使過
46 4 child / son 此子將為他國所笑
47 4 jiàn to see 五百夫人見太子端正姝好
48 4 lái to come 便載來還
49 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今若不除此子
50 4 使 shǐ to make / to cause 使相太子
51 4 naturally / of course / certainly 不能自勝
52 4 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 恐入地獄
53 4 大臣 dàchén chancellor / minister 王即召國中大臣共議之
54 4 a slave / a servant 侍以五僕
55 4 zhào to call together / to summon / to convene 當召相師相之
56 4 guó a country / a state / a kingdom 危國滅宗
57 4 and 即與夫人駕四望象車
58 4 jīng to go through / to experience 佛說太子墓魄經
59 4 suí to follow 於是夫人隨王所為
60 3 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
61 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 事不得止
62 3 人民 rénmín the people 令國中人民就觀
63 3 suì age 然太子結舌不語十有三歲
64 3 hái also / in addition / more 珠寶盡還太子
65 3 shuāng two / double / pair 無有雙比
66 3 shì a generation 給世資糧
67 3 four 使太子載我四望象車
68 3 suì to comply with / to follow along 遂侍太子遂到藏所
69 3 guān to look at / to watch / to observe 不觀不聽
70 3 chú except / besides 不除此子
71 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說太子墓魄經
72 3 便 biàn convenient / handy / easy 便載來還
73 3 father 太子顧視父王
74 3 to enter 恐入地獄
75 3 to associate with / be near 無有雙比
76 3 wài outside 外為端正
77 3 so as to / in order to 侍以五僕
78 3 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母奇之
79 3 ěr ear 耳不聽音
80 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 王即召婆羅門師
81 3 無有 wú yǒu there is not 無有雙比
82 3 such as / for example / for instance 意如枯木
83 3 fēi not / non- / un- 此子非是世間人
84 3 shì to attend on 侍以五僕
85 3 國中 guózhōng junior high school 王即召國中大臣共議之
86 3 五百 wǔ bǎi five hundred 五百夫人見太子端正姝好
87 3 chē a vehicle 使太子載我四望象車
88 3 zhī to know 知當語不
89 3 姝好 shūhǎo beautiful 五百夫人見太子端正姝好
90 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 使太子載我四望象車
91 2 xìn to believe / to trust 不可審信
92 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 皆塞藏戶
93 2 zhì sign / mark / flag 志若死灰
94 2 a wood-boring insect 遮蠡虎賁扶避使過
95 2 bēn energetic 遮蠡虎賁扶避使過
96 2 zhe indicates that an action is continuing 於是復送太子著正殿上
97 2 five 侍以五僕
98 2 to lift / to hold up / to raise 於是太子舉右手
99 2 yíng to receive / to welcome / to greet 往迎太子
100 2 what / where / which 當奈之何
101 2 to stand 當為立字
102 2 máng blind 狀類瘖瘂聾盲之人
103 2 tiger 遮蠡虎賁扶避使過
104 2 sòng to deliver / to carry / to give 於是復送太子著正殿上
105 2 結舌 jiéshé tongue-tied / unable to speak (out of surprise, embarrassment etc) 然太子結舌不語十有三歲
106 2 néng can / able 父母寧能知我地獄苦痛劇不
107 2 世間 shìjiān world / the human world 世間無常
108 2 shí ten 然太子結舌不語十有三歲
109 2 yīn dumb / mute 狀類瘖瘂聾盲之人
110 2 zài in / at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
111 2 to stop 作藏已訖
112 2 nài how
113 2 sān three 然太子結舌不語十有三歲
114 2 shī teacher 王即召婆羅門師
115 2 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥走獸復驚來前
116 2 xiàng figure / image / appearance 使太子載我四望象車
117 2 zhē to cover up / to hide / to conceal 遮蠡虎賁扶避使過
118 2 míng measure word for people 昔者有王名波羅
119 2 jué absolutely 則絕國嗣
120 2 letter / symbol / character 字名墓魄
121 2 dào to arrive 遂侍太子遂到藏所
122 2 大王 dàwáng king 前白大王
123 2 you / thou 汝為智者
124 2 kǒng fearful / apprehensive 恐後無復立太子
125 2 to arise / to get up 坐者為之起
126 2 gòng together 王即召國中大臣共議之
127 2 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 飛鳥走獸復驚來前
128 2 wàng to gaze / to look towards 使太子載我四望象車
129 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍
130 2 我身 wǒshēn I / myself 寧能分取我身上痛不
131 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 皆塞藏戶
132 2 bái white 前白大王
133 2 mute 狀類瘖瘂聾盲之人
134 2 idea 意如枯木
135 2 shì to look at / to see 目不視色
136 2 tòng to feel pain / to ache 其痛難忍
137 2 níng Nanjing 父母寧能知我地獄苦痛劇不
138 2 xià next 下徹黃泉
139 2 xiāng each other / one another / mutually 當召相師相之
140 2 yīn sound / noise 耳不聽音
141 2 調達 Tiáodá Devadatta 今調達是也
142 2 gào to tell / to say / said / told 告諸比丘
143 2 dào way / road / path 下車避道
144 2 jué to dig / to excavate 掘作深坑而生埋之
145 2 in / at 飛鳥走獸皆來伏聽於太子前
146 2 何以 héyǐ why 太子何以不語
147 2 lóng deaf 狀類瘖瘂聾盲之人
148 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以不語
149 2 shì to match 太子適前
150 2 不久 bùjiǔ not long / soon 將至不久
151 2 to go 除憂去累
152 2 wǎng to go (in a direction) 皆隨太子往到藏所
153 2 zuì crime / sin / vice 原赦我罪
154 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 皆為太子作禮而言
155 2 chè to pervade / to penetrate 上徹蒼天
156 2 to ferry 濟神離苦
157 2 yàn to dislike / to detest 於是父母患而厭之
158 2 zhū all / many / various 告諸比丘
159 1 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 恬惔質朴
160 1 世世 shìshì from age to age 世世有怨
161 1 fēn to separate / to divide into parts 寧能分取我身上痛不
162 1 hòu after / later 恐後無復立太子
163 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 帝王
164 1 得佛 dé fó to become a Buddha 自致得佛
165 1 zhǎn to roll / to turn over 便以車輾我上過去
166 1 羅門 luómén Brahman 是時婆羅門欲生埋我者
167 1 波羅 Bōluó Baltic 昔者有王名波羅
168 1 入山 rùshān to retire to the mountains 入山求道
169 1 shǔ to count 時有數千萬人
170 1 離苦 líkǔ to transcend suffering 濟神離苦
171 1 book / volume
172 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養瞻視
173 1 zhǔ to cook / to boil 蒸煑剝裂
174 1 bài to bow / to pay respect to 四拜而起而言
175 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 於是太子棄國捐王
176 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 諸弟子
177 1 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 告諸比丘
178 1 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞
179 1 to adhere / to capture / to restrain 阿若拘隣等是也
180 1 所為 suǒwèi what one does / doings 於是夫人隨王所為
181 1 méi not have 當沒深水中
182 1 塵埃 chénāi dirt / dust 出於塵埃之外
183 1 jià to drive / to sail / to fly 即與夫人駕四望象車
184 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 危國滅宗
185 1 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 為是熒惑耳
186 1 huò or / either / else 沐魄或慕魄
187 1 無人 wú rén unmanned / uninhabited 當遠徙深山無人之處
188 1 to take / to get / to fetch 寧能分取我身上痛不
189 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 汝為智者
190 1 三千 sān qiān three thousand 即召外陣兵三千餘人
191 1 mèng a dream 恍惚如夢
192 1 yuán source / origin 當原不及
193 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 且復宿留
194 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 即召外陣兵三千餘人
195 1 lèi kind / type / class / category 狀類瘖瘂聾盲之人
196 1 父子 fù zǐ father and son 今日父子已生相棄捐
197 1 shāng to injure / to wound / to be injured 於是夫人心欲傷絕
198 1 to connect / to inherit / to succeed 則絕國嗣
199 1 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 西晉月氏三藏竺法護譯
200 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 人民皆大歡喜
201 1 珠寶 zhūbǎo jewelry / pearls / jewels / precious stones 珠寶盡還太子
202 1 國事 guóshì affairs of the nation / politics 此是國事
203 1 què but / yet / however / while / nevertheless 遮蠡虎賁麾人便却
204 1 悔過 huǐguò to regret / to repent 求恩悔過
205 1 shì matter / thing / item 事不得止
206 1 xiá a flaw in a gem 冀得免瑕
207 1 之外 zhīwài outside / excluding 出於塵埃之外
208 1 壽終 shòuzhōng to die of old age / to live to a ripe old age / (fig.) (of sth) to come to an end (after a long period of service) 壽終即生兜術天上
209 1 開元錄 Kāiyuán Lù Catalogue of the Kaiyuan Era on Buddhism 開元錄云
210 1 xún to search / to look for / to seek 於是太子乘車尋路
211 1 耆舊 qíjiù an elderly and respected person / an elder 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
212 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 我獨無相
213 1 qióng poor / destitute / impoverished 生有無窮之明
214 1 今日 jīnrì today 今日父子已生相棄捐
215 1 zuò to sit 坐者為之起
216 1 三匝 sān zā to circumambulate three times 遶藏三匝
217 1 月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian 西晉月氏三藏竺法護譯
218 1 qiě moreover / also 且復宿留
219 1 chù a place / location / a spot / a point 當遠徙深山無人之處
220 1 諸天 zhūtiān devas 諸天龍
221 1 求道 qiú dào to seek the Dharma 入山求道
222 1 蒼天 cāngtiān firmament 上徹蒼天
223 1 wèi to call 謂我聾盲為實瘖瘂
224 1 xiào to smile / to laugh 此子將為他國所笑
225 1 to send / to transmit / to mail 念生若寄
226 1 恍惚 huǎnghū absent-minded / distracted / dazzled / vaguely / dimly 恍惚如夢
227 1 qīng minister / high officer 非卿所知
228 1 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅而殺之
229 1 meaning / sense 其義甚愆
230 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令國中人民就觀
231 1 黃泉 huángquán Yellow Springs 下徹黃泉
232 1 proper / suitable / appropriate 宜當生埋
233 1 來迎 lái yíng coming to greet 來迎太子
234 1 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 今摩耶是也
235 1 shā to kill / to murder / to slaughter 誅而殺之
236 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 復送太子著外殿上
237 1 to die 志若死灰
238 1 shì to pass away / die 高翔遠逝
239 1 shén what 其義甚愆
240 1 提供 tígōng to supply / to provide 小波提供新式標點
241 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 不可審信
242 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西晉月氏三藏竺法護譯
243 1 zhà to cheat / to swindle 而信誑詐之言
244 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 壽終即生兜術天上
245 1 時母 Shí Mǔ Kali 是時母者
246 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 濟神離苦
247 1 學道 xuédào examiner 遂聽學道
248 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 自致得佛
249 1 yǎn cheerful 恬惔質朴
250 1 憂苦 yōukǔ to be worried and suffering 憂苦延長
251 1 神聖 shénshèng divine / hallow / holy / sacred 太子神聖乃爾
252 1 宛轉 wǎnzhuǎn to pass through many places 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
253 1 miǎn to spare 冀得免瑕
254 1 ēn kindness / grace / graciousness 求恩悔過
255 1 dàn but / yet / however 但當隨師所語
256 1 day of the month / a certain day 去道日遠
257 1 bāo to peel / to peel off / to shell 蒸煑剝裂
258 1 資糧 zīliáng supplies / provisions 給世資糧
259 1 無常 wúcháng irregular 世間無常
260 1 下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world 下生世間
261 1 歡娛 huānyú to amuse / to divert / happy / joyful / pleasure / amusement 室家歡娛
262 1 kuáng to deceive / to lie 而信誑詐之言
263 1 yào to want / to wish for 要當一語
264 1 to support /to help 遮蠡虎賁扶避使過
265 1 安身 ānshēn to make one's home / to take shelter 欲安身避害
266 1 枯木 kū mù a dead tree 意如枯木
267 1 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 佛告阿難
268 1 miào wonderful / fantastic 端正妙潔
269 1 阿若 āruò Ājñāta 阿若拘隣等是也
270 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍
271 1 zhǐ to stop / to halt 事不得止
272 1 xīn heart 於是夫人心欲傷絕
273 1 深坑 shēnkēng Shenkeng 掘作深坑而生埋之
274 1 gòu dirt / filth 除去垢穢
275 1 過去 guòqù past / previous/ former 便以車輾我上過去
276 1 tiān day 畢天之壽
277 1 相師 xiāngshī fortune teller 當召相師相之
278 1 liù six 下入地獄六萬餘歲
279 1 高翔 gāoxiáng Gao Xiang 高翔遠逝
280 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 小波提供新式標點
281 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 出於塵埃之外
282 1 行者 xíngzhě practitioner 行者為止
283 1 huī gray 志若死灰
284 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 其痛難忍
285 1 宿 to lodge / to stay overnight 且復宿留
286 1 語者 yǔzhě speaker 若語者
287 1 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 太子衣服
288 1 sincere / honest / simple 恬惔質朴
289 1 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana 今閱頭檀是也
290 1 車前 chēqián Plantago asiatica 國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
291 1 室家 shìjiā husband and wife 室家歡娛
292 1 shòu old age / long life 畢天之壽
293 1 rán correct / right / certainly 然太子結舌不語十有三歲
294 1 zhù to dwell / to live / to reside 住而言
295 1 恩愛 ēn ài affection / love 恩愛已乖
296 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 生子薄命
297 1 strange / unusual / uncanny 父母奇之
298 1 bīng soldier / troops 即召外陣兵三千餘人
299 1 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 供養瞻視
300 1 zhèng upright / straight 我正不語
301 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 思惟禪定
302 1 默然 mòrán silent / speechless 太子默然
303 1 otherwise / but / however 則絕國嗣
304 1 xíng to walk / to move 用行有缺漏故
305 1 niàn to read aloud 念生若寄
306 1 jié clean 端正妙潔
307 1 骨肉 gǔròu blood relation / kin / flesh and blood 骨肉以離
308 1 soil / ground / land 使掘地作藏
309 1 jiān hard / strong / firm 王知太子意堅志固
310 1 to translate / to interpret 西晉月氏三藏竺法護譯
311 1 退 tuì to retreat / to move back 我自避退
312 1 color 目不視色
313 1 為止 wéizhǐ until / up to 行者為止
314 1 nán difficult / arduous / hard 其痛難忍
315 1 drama / play / show / opera 父母寧能知我地獄苦痛劇不
316 1 zhì matter / material / substance 恬惔質朴
317 1 de potential marker 冀得免瑕
318 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 王知太子意堅志固
319 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 當原不及
320 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 須臾間耳
321 1 lèi to be tired 除憂去累
322 1 láo to toil 勞屈父王遠來見迎
323 1 萬餘 wàn yú more than ten thousand 下入地獄六萬餘歲
324 1 qiú to request 求恩悔過
325 1 hài to injure / to harm to 欲安身避害
326 1 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 沐魄或慕魄
327 1 時婆 shípó Jīvaka 是時婆羅門欲生埋我者
328 1 to bend / to flex 勞屈父王遠來見迎
329 1 shí real / true 謂我聾盲為實瘖瘂
330 1 to criticize 王即召國中大臣共議之
331 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 飛鳥走獸復驚來前
332 1 深山 shēnshān deep in the mountains 當遠徙深山無人之處
333 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
334 1 huái bosom / breast 內懷不祥
335 1 shuǐ water 當沒深水中
336 1 畜養 xùyǎng to raise livestock 不可畜養
337 1 huì dirty / unclean 除去垢穢
338 1 乃爾 nǎi ěr thus / like this 太子神聖乃爾
339 1 絕妙 juémiào exquisite 是時人民聞太子語有絕妙之音
340 1 rare / infrequent / precious 世所希聞
341 1 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 用行有缺漏故
342 1 jìn to the greatest extent / utmost 珠寶盡還太子
343 1 alone / independent / single / sole 我獨無相
344 1 road / path / way 於是太子乘車尋路
345 1 wèi position / location / place 舉位與汝
346 1 chí to go quickly or swiftly 馳白大王
347 1 除去 chúqù to eliminate / to remove 除去垢穢
348 1 wèi to fear / to dread 我厭畏地獄苦
349 1 huàn to suffer from a misfortune 於是父母患而厭之
350 1 shēn deep 當沒深水中
351 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
352 1 huì can / be able to 不與罪會
353 1 yōu to worry / to be concerned 除憂去累
354 1 叩頭 kòutóu to kowtow 皆前叩頭
355 1 rào to wind around / to go around 遶藏三匝
356 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神
357 1 juān to contribute 於是太子棄國捐王
358 1 生相 shēng xiāng attribute of arising 今日父子已生相棄捐
359 1 國王 guówáng king / monarch 我曾為國王
360 1 薄命 báomìng to be born under an unlucky star / to be born unlucky 生子薄命
361 1 不祥 bùxiáng unwholesome 內懷不祥
362 1 no 恐後無復立太子
363 1 值此 zhícǐ on this (occasion) / at this time when ... / on this occasion 乃值此殃
364 1 zhuàng form / appearance / shape 狀類瘖瘂聾盲之人
365 1 to conceal / to hide / to ambush 飛鳥走獸皆來伏聽於太子前
366 1 長大 zhǎngdà to grow up 須其長大
367 1 ruǎn soft / flexible / pliable 不可選軟
368 1 past / former times 昔者有王名波羅
369 1 他國 tāguó other countries 此子將為他國所笑
370 1 答言 dá yán to reply 太子答言
371 1 歡樂 huānlè happy / joyous / gay 歡樂暫有
372 1 迦維羅衛 Jiāwéiluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu 為迦維羅衛王作太子
373 1 lóng dragon 諸天龍
374 1 bitterness / bitter flavor 我厭畏地獄苦
375 1 extra / surplus / remainder 即召外陣兵三千餘人
376 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自勝
377 1 shèng to beat / to win / to conquer 不能自勝
378 1 yún cloud 開元錄云
379 1 liè to split / to crack / to break open 蒸煑剝裂
380 1 guò to cross / to go over / to pass 遮蠡虎賁扶避使過
381 1 正殿 zhèngdiàn main hall 於是復送太子著正殿上
382 1 to look after / to attend to 太子顧視父王
383 1 zhēng to steam 蒸煑剝裂
384 1 伎樂 jìyuè music 各為太子作其伎樂
385 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 非卿所知
386 1 jiù right away 令國中人民就觀
387 1 右手 yòu shǒu right hand 於是太子舉右手
388 1 guāi obedient / well-behaved 恩愛已乖
389 1 zōng school / sect 危國滅宗
390 1 世間人 shìjiān rén mankind 此子非是世間人
391 1 to finish / to complete / to exhaust 畢天之壽
392 1 Hebei 冀得免瑕
393 1 lín neighbor / adjacent 阿若拘隣等是也
394 1 děng et cetera / and so on 阿若拘隣等是也
395 1 延長 yáncháng to prolong / to extend / to delay / to lengthen 憂苦延長
396 1 qiān a fault / a transgression 其義甚愆
397 1 necessary / must 須其長大
398 1 yuàn to blame / to complain 世世有怨
399 1 zhōng middle 當沒深水中
400 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 思惟禪定
401 1 歡欣 huānxīn elated / overjoyed 歡欣踊躍
402 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
403 1 yòng to use / to apply 用行有缺漏故
404 1 to leave / to depart / to go away / to part 骨肉以離
405 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 小波提供新式標點
406 1 huī a signal flag 遮蠡虎賁麾人便却
407 1 須臾 xūyú a moment 須臾間耳
408 1 to admire 沐魄或慕魄
409 1 jiāng will / shall (future tense) 此子將為他國所笑
410 1 yāng misfortune / disaster / calamity 乃值此殃
411 1 婇女 cǎinǚ a maiden 五百婇女見太子端正姝好
412 1 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 今日父子已生相棄捐
413 1 將至 jiāngzhì to be about to arrive / to be around the corner 將至不久
414 1 míng bright / brilliant 生有無窮之明
415 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 我所以不語者
416 1 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa 西晉月氏三藏竺法護譯
417 1 缺漏 quēlòu to overlook / omissions / deficiencies 用行有缺漏故
418 1 céng once / already / former / previously 我曾為國王
419 1 gěi to give 給世資糧
420 1 如是 rúshì thus / so 聞如是
421 1 xuǎn to choose / to pick / to select 不可選軟
422 1 nèi inside / interior 內懷不祥
423 1 wéi dangerous / precarious 危國滅宗
424 1 原赦 yuánshè to pardon 原赦我罪
425 1 zàn temporarily 歡樂暫有
426 1 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 父母寧能知我地獄苦痛劇不
427 1 千萬 qiānwàn ten million 時有數千萬人
428 1 an item 目不視色
429 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃值此殃
430 1 each 各為太子作其伎樂
431 1 乘車 chéngchē to ride (in a car or carriage) / to drive / to motor 於是太子乘車尋路
432 1 哽咽 gěngyè to choke with sobs 涕淚哽咽
433 1 爾時 ěr shí at that time 爾時太子墓魄者
434 1 to move one's abode / to shift / to migrate 當遠徙深山無人之處
435 1 小波 xiǎobō wavelet 小波提供新式標點
436 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 生有無窮之明
437 1 下車 xiàchē to alight from a vehicle 下車避道
438 1 涕淚 tìlèi to weep 涕淚哽咽
439 1 wood / lumber

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
shēng birth
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. zàng
 2. zàng
 3. zàng
 4. zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
re
rén Human Realm
desire / intention / interest / aspiration
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
地狱 地獄
 1. dìyù
 2. dìyù
 3. dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
jīng a sutra / a sūtra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿若 āruò Ājñāta
波罗 波羅 Bōluó Baltic
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦维罗卫 迦維羅衛 Jiāwéiluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu
开元录 開元錄 Kāiyuán Lù Catalogue of the Kaiyuan Era on Buddhism
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
深坑 shēnkēng Shenkeng
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
时母 時母 Shí Mǔ Kali
时婆 時婆 shípó Jīvaka
调达 調達 Tiáodá Devadatta
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
阅头檀 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 85.

Simplified Traditional Pinyin English
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
尘埃 塵埃 chénāi dirt / defilements
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大王 dàwáng great king / mahārāja
得佛 dé fó to become a Buddha
di
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
过去 過去 guòqù past
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
jīng a sutra / a sūtra
伎乐 伎樂 jìyuè music
to raise an example
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
transcendence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
lóng nāga / serpent / dragon
罗门 羅門 luómén Brahman
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
clinging / grasping /upādāna
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
三千 sān qiān three thousand-fold
三匝 sān zā to circumambulate three times
form / matter
shēng birth
生相 shēng xiāng attribute of arising
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shì loka / a world
世间 世間 shìjiān world
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
self / ātman / attan
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
Righteousness
manas / mind / mentation
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
desire / intention / interest / aspiration
koan / kōan / gong'an
zháo to attach / to grasp
zhèng Righteous
正殿 zhèngdiàn main hall
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
zhù to attach / to abide / to dwell
资粮 資糧 zīliáng
 1. saṃbhāra / something accumulated
 2. provision
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta