Glossary and Vocabulary for Za Piyu Jing 《雜譬喻經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 42 rén person / people / a human being 礙何等事不至真人
2 36 便 biàn convenient / handy / easy 便斫之
3 28 yuē to speak / to say 和上告曰
4 28 one
5 21 jiàn to see 意欲見此
6 19 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 昔有比丘聰明智慧
7 18 shí time / a period of time 時病危頓
8 17 Buddha / Awakened One 今受佛恩反歸彌勒
9 16 nán difficult / arduous / hard 一者值佛世難
10 16 yán to speak / to say / said 和上言
11 16 dào way / road / path 和上道高名遠
12 16 zuò to do 便作小兒於邊牧牛
13 15 desire 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
14 14 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 後漢月支沙門支婁迦讖譯
15 14 正使 zhèngshǐ Chief Envoy 二者正使值佛
16 14 zài in / at 在母腹中亦爾
17 14 lái to come 已得頻來
18 13 niú an ox / a cow / a bull 便作小兒於邊牧牛
19 13 zhōng middle 在母腹中亦爾
20 13 shī the practice of selfless giving / dāna 一曰雜施
21 12 wáng Wang 念欲上王
22 12 xiōng elder brother 兄好道誼
23 11 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子問曰
24 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今受佛恩反歸彌勒
25 11 past / former times 昔有比丘聰明智慧
26 11 xíng to walk / to move 師此污濁有是蕩行
27 11 to go 火葬收骨埋去既訖
28 11 wén to hear 從何聞此
29 10 néng can / able 雖用僧物能多化度
30 10 jiā house / home / residence 後長出家明哲辯慧
31 10 niàn to read aloud 專心聽經無他異念
32 10 shī teacher 師曰
33 9 sān three 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
34 9 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 昔有賢者奉法精進
35 9 qīng minister / high officer 卿且出去
36 9 shì a generation 婬女故臥端正極世
37 9 得道 dé dào to attain enlightenment 所說聞者輒令得道
38 9 wǎng to go (in a direction) 彌勒設有異法當往待之乎
39 9 good fortune / happiness / luck 得福得度不可復計
40 8 èr two 彌勒佛時二尊弟子
41 8 younger brother 昔佛弟難陀
42 8 shàng top / a high position 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
43 8 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天應來慰問
44 8 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat 成應真未
45 8 wèi Eighth earthly branch 成應真未
46 8 dialect / language / speech 天神語之
47 8 Māra 得無是魔所為也
48 8 qián front 因前牽其臂
49 8 zhī to know 知何如我
50 8 xīn heart 更自端心共入聽經
51 8 big / great / huge / large / major 地有大動
52 7 一月 yīyuè January / the First Month 時國王先前請食一月
53 7 wèn to ask 問之
54 7 ěr ear 眼耳鼻口四大俱爾
55 7 qiú to request 求一靜處思惟苦空非身
56 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 所說聞者輒令得道
57 7 天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God 於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜
58 7 shí food / food and drink 刈草著前曉喻令食
59 7 shēn human body / torso 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
60 7 shēng to be born / to give birth 始生墮地
61 7 道人 dàorén a Buddhist monk 今還天上以道人上頭第一
62 7 guó a country / a state / a kingdom 師為設賓便還本國
63 6 míng bright / brilliant 明識苦空是以朽身
64 6 duò to fall / to sink 始生墮地
65 6 to enter 刀折不入
66 6 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 戒德布施拯濟一切不復憂愁
67 6 bào newspaper 所得賞報必勝市賣
68 6 liù six
69 6 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 常願見文殊師利
70 6 國王 guówáng king / monarch 於是國王聞石蜜主勤行得道
71 6 智慧 zhìhuì wisdom 昔有比丘聰明智慧
72 6 shì matter / thing / item 礙何等事不至真人
73 6 to die 牛便卒死
74 6 lìng to make / to cause to be / to lead 所說聞者輒令得道
75 6 答曰 dá yuē to reply 答曰
76 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 及諸菩薩不可限載
77 5 wèi to call 人見之謂是鬼
78 5 jiě to loosen / to unfasten / to untie 意恐結不可復解之
79 5 三界 Sān Jiè The Three Realms 遂行求道得出三界
80 5 can / may / permissible 卿前弟子可往從乞備眾人物
81 5 to lie 婬女故臥端正極世
82 5 三尊 sān zūn the three honored ones 以蜜供養三尊
83 5 huì intelligent / clever 後長出家明哲辯慧
84 5 idea 意欲見此
85 5 jìn to the greatest extent / utmost 卿等天上盡何所為
86 5 五百 wǔ bǎi five hundred 持五百餘車石蜜往
87 5 jīng to go through / to experience 專心聽經無他異念
88 5 yín lascivious 時此比丘彼國有比丘與婬女通
89 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 吾當思惟
90 5 Germany 亡者戒德終乃昇天
91 5 four 六度四等四恩四諦寧有異乎
92 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 此間牛所不能得至
93 5 chí to grasp / to hold 持五百餘車石蜜往
94 5 使 shǐ to make / to cause 復使一前禮調訊坐聽
95 5 kǒng fearful / apprehensive 意恐結不可復解之
96 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢忘經道香燈不設
97 5 chù a place / location / a spot / a point 求一靜處思惟苦空非身
98 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 然多蕩泆乃無法度
99 5 zhòng many / numerous 大得眾寶還倍償僧
100 5 bitterness / bitter flavor 苦臂痛
101 5 zhōng end / finish / conclusion 亡者戒德終乃昇天
102 4 pín poor / impoverished 諸國貧人聞彼國王有此寶物
103 4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 其弟含恚俾頭不信
104 4 高座 gāo zuò a high seat / a pulpit 迦羅越便大布施并設高座訖
105 4 guī to go back / to return 今受佛恩反歸彌勒
106 4 děng et cetera / and so on 卿等天上盡何所為
107 4 shòu to suffer / to be subjected to 今受佛恩反歸彌勒
108 4 poison / venom 魔悔愁毒即時滅去
109 4 歡喜 huānxǐ joyful 於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜
110 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 以蜜供養三尊
111 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 世人各奉其所事冀神有益
112 4 to join / to combine 即割身上肉與之令合湯
113 4 zuò to sit 一人先入禮敬却坐
114 4 zhèng upright / straight 王正玄許一月
115 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母皆驚
116 4 石蜜 shímì rock candy / wild honey 中多出珍寶唯無石蜜
117 4 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 興隆三寶國致太平
118 4 和上 héshàng an abbot / a monk 和上道高名遠
119 4 happy / glad / cheerful / joyful 大用僧物通婬戲樂過度
120 4 天上 tiānshàng the sky 卿等天上盡何所為
121 4 不識 bù shí do not recognize [a person] 見之不識
122 4 háo the roaring of wild beasts 妻子嘷戀無聊有生
123 4 lùn to comment / to discuss 在中或論佛貴典
124 4 arm 因前牽其臂
125 4 five
126 4 method / way 彌勒設有異法當往待之乎
127 4 guǒ a result / a consequence 其果如二升瓶
128 4 迦羅 jiāluó kala / kāla 昔有迦羅越
129 4 shè to set up / to establish 師為設賓便還本國
130 4 eight 人民皆壽八萬四千歲
131 4 tōng to go through / to open 二果未通
132 4 Wu 有烏飛來住樹枝上方住
133 4 真人 zhēnrén an immortal 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
134 4 suì to comply with / to follow along 時遂行作沙門
135 4 to draw water 弟貪家業汲汲不休
136 4 bǎi one hundred 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
137 4 to cry / to weep / to wail 相哭哀摧悲悼斷絕
138 3 精舍 jīngshè vihāra / hermitage 精舍守戒清白積年
139 3 zhǐ to stop / to halt
140 3 cái money / wealth / riches / valuables 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
141 3 zhù to dwell / to live / to reside 有烏飛來住樹枝上方住
142 3 jiè to quit 亡者戒德終乃昇天
143 3 shǔ to count 道俗相反自然之數
144 3 to take / to get / to fetch 不取真人
145 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 大得眾寶還倍償僧
146 3 彌勒 mílè Maitreya 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
147 3 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 彼國有比丘
148 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今受佛恩反歸彌勒
149 3 zhēn real / true / genuine 是故慧人去冥就明以致道真
150 3 qiān to connected to / to be involved in 因前牽其臂
151 3 之中 zhīzhōng inside 如是月日之中無有問者
152 3 shì to match 弟子適出未到戶外
153 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 吾亦當作功德
154 3 friendship 兄好道誼
155 3 to calculate / to compute / to count 得福得度不可復計
156 3 為人 wéirén behavior / personal conduct 吾本無意為人所輕
157 3 to arise / to get up 復打呼起對泣自傳
158 3 a footprint 便得道迹
159 3 nián year 三年得道
160 3 zhú to chase / to expel 眾僧議逐
161 3 guān to look at / to watch / to observe 天上有四戲觀園
162 3 yuàn to hope / to wish / to desire 慈願治我病
163 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成應真未
164 3 dàng to toss about / to swing / to rock 然多蕩泆乃無法度
165 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 俗之所珍道之所賤
166 3 fèng to offer / to present 世人各奉其所事冀神有益
167 3 weary / tired 便自還歸家疲極臥
168 3 shě to give 佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨
169 3 奉法 fèng fǎ to act with respect for the law 昔有賢者奉法精進
170 3 自然 zìrán nature 土地平正衣食自然
171 3 yuǎn far / distant 和上道高名遠
172 3 to ferry 戒德布施拯濟一切不復憂愁
173 3 妻子 qīzi wife 妻子嘷戀無聊有生
174 3 zhǒng kind / type 設百種食共向嘷哭
175 3 xué to study / to learn 五百新學比丘
176 3 to die 牛便卒死
177 3 無有 wú yǒu there is not 如是月日之中無有問者
178 3 家業 jiāyè family property 弟愛家業
179 3 diǎn canon / classic / scripture 師後典寺
180 3 tīng to listen 專心聽經無他異念
181 3 ēn kindness / grace / graciousness 六度四等四恩四諦寧有異乎
182 3 dào to arrive 弟子適出未到戶外
183 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 世人各奉其所事冀神有益
184 3 female / feminine 時此比丘彼國有比丘與婬女通
185 3 雜譬喻經 Zá Pìyù Jīng Sundry Similes Sutra 雜譬喻經
186 3 capacity / degree / a standard / a measure 亦可取度不須待彼
187 3 兄弟 xiōngdì brothers 昔者兄弟二人居
188 3 技藝 jìyì a skill / an art 其有能作此技藝者
189 3 賈人 jiǎrén a merchant 時有賈人
190 3 fēi to fly 有烏飛來住樹枝上方住
191 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 便棄出外
192 3 to stop 火葬收骨埋去既訖
193 3 mìng life 計命寄世忽若飛塵
194 3 fàn food / a meal 弟子呼之飯不覺
195 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 官爵俸祿貪世榮色
196 3 míng dark 強智慧之力以消三界癡冥
197 3 五戒 wǔ jiè the five precepts 不執五戒之清真
198 3 生天 shēng tiān highest rebirth 蒙佛生天
199 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 彌勒設有異法當往待之乎
200 3 huì can / be able to 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
201 3 soil / ground / land 始生墮地
202 3 different / other 彌勒設有異法當往待之乎
203 3 其弟 qí dì his younger brother 其弟見兄不親家事恒嫌恨之
204 3 wàn ten thousand 人民皆壽八萬四千歲
205 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 弟子禮曰
206 3 shāo to burn 野火燒不燒
207 3 seven
208 3 zhǔ owner 於是國王聞石蜜主勤行得道
209 3 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能執德
210 2 father 汝父早死
211 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 昔有賢者奉法精進
212 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 卒無能得往來者
213 2 kōng empty / void / hollow 求一靜處思惟苦空非身
214 2 shǐ beginning / start 始生墮地
215 2 gōng to present to / to supply / to provide 低頭面禮華蓋供散
216 2 眾人 zhòngrén everyone 卿前弟子可往從乞備眾人物
217 2 六通 liù tōng six supernatural powers 意解無縛得六通道
218 2 世間 shìjiān world / the human world 世間財寶不益於人
219 2 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 善知識難
220 2 wèi to guard / to protect / to defend 乃往昔惟衛佛時人
221 2 無常 wúcháng irregular 為無常家說譬喻
222 2 táo peach 其土人民皆桃華色
223 2 gào to tell / to say / said / told 和上告曰
224 2 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 魔悔愁毒即時滅去
225 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 興隆三寶國致太平
226 2 中國 zhōngguó China 在中國生難
227 2 萬里 wànlǐ far away / ten thousand li 閻浮土地廣長各三十萬里
228 2 guì expensive / costly / valuable 在中或論佛貴典
229 2 clothes / dress / garment 服此便得差
230 2 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異
231 2 increase / benefit 嘷哭何益
232 2 yòng to use / to apply 雖用僧物能多化度
233 2 huì dirty / unclean 此人穢辱不良
234 2 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra 種姓家難
235 2 chēng to call / to address 諸天稱察無不奉承矣
236 2 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 昔有比丘得定意時
237 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 道人語優婆夷
238 2 bone 火葬收骨埋去既訖
239 2 to attain / to reach 最上座道人博綜群籍探古達今
240 2 to fly 各習技藝欲取彼寶
241 2 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧議逐
242 2 菩薩 púsà bodhisatta 及諸菩薩不可限載
243 2 cǎo grass / straw / herbs 刈草著前曉喻令食
244 2 jìng to respect /to honor 有能敬佛三尊
245 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 及諸菩薩不可限載
246 2 qǐng to ask / to inquire 二人即往故遠歸請
247 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普論善人耳
248 2 to strike / to pound / to beat 便大走行喚入王門共相撲來
249 2 bái white 弟子白曰
250 2 問曰 wèn yuē to ask 弟子問曰
251 2 huǐ to regret 魔悔愁毒即時滅去
252 2 親家 qìngjiā parents of one's daughter-in-law or son-in-law / relatives by marriage 其弟見兄不親家事恒嫌恨之
253 2 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
254 2 day of the month / a certain day 九十日皆得應真
255 2 來歸 láiguī to return / to come back 當令王不覺來歸我
256 2 土地 tǔdì territory 土地平正衣食自然
257 2 zhí price/ value 一者值佛世難
258 2 二者 èrzhě the two / both 二者無瞋恚心
259 2 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 從佛經聞
260 2 門戶 ménhù a door 謂之懈廢門戶絕滅
261 2 十八事 shíbā shì āveṇika-buddha-dharma 有十八事
262 2 泥曰 Níyuē Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨
263 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 慈願治我病
264 2 上座 shàngzuò sthavira / elder 便詣上座前求作沙門
265 2 color 其土人民皆桃華色
266 2 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 坐禪念定
267 2 type of rush 庭中有蒲桃樹
268 2 nose 在比丘前鳴鼻角目
269 2 不復 bùfù to not go back 戒德布施拯濟一切不復憂愁
270 2 善心 shànxīn kind / benevolent 善心難
271 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者無剋虐心
272 2 to go to / to arrive / to reach 親親詣曰
273 2 chóu to worry about 何愁乃爾知有邪見
274 2 不可得 bù kě dé unobtainable 乃不可得一見與言語也
275 2 zuì crime / sin / vice 審太山之罪
276 2 mén door / gate / doorway / gateway 便以石蜜置王宮門
277 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 已忽不現
278 2 suì an ear of grain 上有數穗
279 2 tiān day 因還復天身
280 2 賈客 jiǎkè merchant 賈客買取載鹽販之
281 2 extra / surplus / remainder 臂申長丈餘
282 2 tòng to feel pain / to ache 苦臂痛
283 2 十善 shíshàn the ten virtues 十善
284 2 完具 wánjù whole / complete / entire / intact 四支六情完具難
285 2 mǐn to pity / to sympathize 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
286 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 豈能執德
287 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死勤苦
288 2 本末 běnmò the trunk of and its branches 欲自說本末
289 2 tāng soup 世無五毒人其肉中作湯
290 2 聽受 tīngshòu to listen 學士法但當正心聽受慧解
291 2 所為 suǒwèi what one does / doings 得無是魔所為也
292 2 良田 liángtián fertile land 大道三界之良田也
293 2 得宜 deyí proper / appropriate / suitable 得宜適難
294 2 liè inferior / bad 疲頓困劣悔當何逮
295 2 亦作 yì zuò also written as 有一人在羅閱祇國亦作沙門
296 2 shā to kill / to murder / to slaughter 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
297 2 a drama / a play / a show 大用僧物通婬戲樂過度
298 2 dìng to decide 有人得定者
299 2 tóu head 果落烏頭殺
300 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 海中有一國名私訶疊
301 2 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya 欲得賢善有德人難
302 2 disease / sickness / ailment 施一萬報疾若響應
303 2 六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana 四支六情完具難
304 2 wide / broad 最上座道人博綜群籍探古達今
305 2 chéng to fill 弟聞此言瞋恚更盛
306 2 施與 shīyǔ to donate / to give 賈人聞之便以施與
307 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 諸天空中稱善無量
308 2 經行 jīngxíng to practice something previously studied 當經行仿佯
309 2 財產 cáichǎn property 財產難
310 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者無貪婬心
311 2 綿 mián silk down 人得定意柔軟如綿
312 2 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 此藥不可得
313 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 疲頓困劣悔當何逮
314 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 普等之行必逮尊號
315 2 ròu meat / muscle 世無五毒人其肉中作湯
316 2 zhé to fold 刀折不入
317 2 huà to make into / to change into / to transform 魔其當然即化為佛在前立
318 2 hòu after / later 後長出家明哲辯慧
319 2 qīng light / not heavy 吾本無意為人所輕
320 2 財寶 cái bǎo money and valuables 沙門豈能與汝衣財寶耶
321 2 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 法言
322 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 眾醫不能治差
323 2 power / force / strength 強智慧之力以消三界癡冥
324 2 ān calm / still / quiet / peaceful 是故捨世避危就安
325 2 xiào to smile / to laugh 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
326 2 shí knowledge / understanding 明識苦空是以朽身
327 2 一等 yī děng first class / top grade 設使一等彼此無異
328 2 jiǔ nine
329 2 zhī to support 四支六情完具難
330 2 柔軟 róuruǎn soft 柔軟故不燒
331 2 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 六度四等四恩四諦寧有異乎
332 2 huì anger / rage 恚曰
333 2 菩薩道 Púsà Dào Bodhisattva Path 若人求菩薩道
334 2 彌勒佛 Mílè Fó Maitreya 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
335 2 著地 zhuódì to touch the ground 便牽著地布施訖
336 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 我不愚也
337 2 羅漢 luóhàn Arhat 諸能一處不移成羅漢者
338 2 dòng to move / to act 地有大動
339 2 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 生死勤苦
340 2 yáo distant / remote 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
341 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙佛生天
342 2 八十 bāshí eighty 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
343 2 wáng to die 得病奄亡
344 2 僧物 sēng wù property of the monastic community 大用僧物通婬戲樂過度
345 2 成真 chéngzhēn to come true 已成真人
346 2 chà to differ 眾醫不能治差
347 2 to envy / to be jealous 四者無妬嫉心
348 2 liǎng two 睡來時便刺兩髀
349 2 empty / deserted 師禪寤
350 2 medicine / doctor 眾醫不能治差
351 2 化度 huà dù convert and liberate / teach and save 多所化度
352 2 popular / common 道之所樂俗之所惡
353 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 便作小兒於邊牧牛
354 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者無妬嫉心
355 2 tàn to sigh 天亦歎未曾有也
356 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首還
357 2 老翁 lǎo wēng old man 便有一老翁甚大醜惡
358 2 shuì to sleep 睡來時便刺兩髀
359 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 令無所得
360 1 shèng to beat / to win / to conquer 王福德勝人故也
361 1 得中 dezhōng to succeed in an imperial examination / successful / to hit the target / to win (the lottery) / suitable / proper 十六者正使得中正
362 1 污濁 wūzhuó dirty / muddy / foul 師此污濁有是蕩行
363 1 yìn shade / shelter 而蔭蓋來但欲睡眠
364 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 觀見其本
365 1 wéi dangerous / precarious 是故捨世避危就安
366 1 休息 xiūxi to rest 未曾休息懈怠
367 1 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger 二者無瞋恚心
368 1 licentious / libertine / dissipated 然多蕩泆乃無法度
369 1 to think / consider / to ponder 比丘甚畏而思曰
370 1 利養 lìyǎng gain 吾等本習技藝取彼寶利養
371 1 alone / independent / single / sole 可獨為此
372 1 往返 wǎngfǎn to go somewhere and back 往返有數
373 1 xìng fortunate / lucky 幸以惠我濟其殘命
374 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 普論善人耳
375 1 官爵 guānjué official ranking / titles and honors 官爵俸祿貪世榮色
376 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 勿復教我
377 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 三界眾邪吾等已撲滅之
378 1 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 今欲捨家歸命福田
379 1 威神 Wēishén Anubhāva 即以威神照示本命
380 1 病危 bìngwēi to be critically ill / to be terminally ill 時病危頓
381 1 成果 chéngguǒ result / achievement 咄叱之頃已成果證
382 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 用心一故不入
383 1 zhuāng to install / to fix 作百種幢幡裝挍繒綵綿潔金寶雜物
384 1 雲集 yún jí to gather / to converge / to swarm 各各四面雲集合五百人
385 1 xiào result / effect 凡為人子當立功效
386 1 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 無常卒至為罪所纏
387 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 父母皆驚
388 1 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 時魔波旬見其精進
389 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 礙何等事不至真人
390 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 幸以惠我濟其殘命
391 1 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 弟貪家業汲汲不休
392 1 快樂 kuàilè happy / merry 蒙大師恩快樂無極
393 1 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 幸以惠我濟其殘命
394 1 róng glory / honor 官爵俸祿貪世榮色
395 1 正心 zhèng xīn an upright mind 學士法但當正心聽受慧解
396 1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 甘香餚饍極世之味
397 1 鼻口 bíkǒu senses of smell and taste 眼耳鼻口四大俱爾
398 1 投身 tóushēn to throw oneself into / to devote oneself to 而自投身墮牛畜中
399 1 正是 zhèngshì precisely / exactly / even / if / just like / in the same way as 近前高座上老翁正是文殊師利
400 1 to bewitch / to charm / to infatuate 迷謬計有
401 1 to make a mistake / to miss 乃誤我曹
402 1 往來 wǎnglái to come and go / to return 卒無能得往來者
403 1 zhèng proof 咄叱之頃已成果證
404 1 to translate / to interpret 後漢月支沙門支婁迦讖譯
405 1 qīn relatives 以道化親
406 1 先前 xiānqián before / previously 時國王先前請食一月
407 1 起意 qǐyì to conceive a scheme / to devise a plan 迦羅越見在高座上便起意
408 1 record / register / list / census 最上座道人博綜群籍探古達今
409 1 huá Chinese 其土人民皆桃華色
410 1 辛苦 xīnkǔ hard / exhausting 涉曠辛苦
411 1 震動 zhèndòng to shake 地為震動
412 1 煎熬 jiān áo to suffer / to torture / to torment 煎熬生死
413 1 to happen upon / to meet with by chance 時道遇佛不勝歡喜
414 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 王名薩和檀
415 1 guǎng wide / large / vast 閻浮土地廣長各三十萬里
416 1 所居 suǒjū residence / dwelling / dwelling place 弟汝所居舍宅田地汲汲所樂
417 1 憂愁 yōuchóu to be worried 戒德布施拯濟一切不復憂愁
418 1 zǎo early 父母早終
419 1 xuán profound / mysterious / subtle 王正玄許一月
420 1 好道 hǎo dào don't tell me ... / could it be that...? 兄好道誼
421 1 還本 háiběn to repay capital 師為設賓便還本國
422 1 yuán garden / orchard 天上有四戲觀園
423 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得賞報必勝市賣
424 1 tóng like / same / similar 與佛同世研精道場便得六通
425 1 zhí straight 一幢直五百兩金
426 1 不須 bùxū not needed 亦可取度不須待彼
427 1 to be lame 上坂困頓躃臥不起
428 1 níng Nanjing 六度四等四恩四諦寧有異乎
429 1 one hundred million 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
430 1 不同 bùtóng different / distinct / not the same 智愚不同謀
431 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 智愚不同謀
432 1 佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world 一者值佛世難
433 1 學士 xuéshì bachelor degree 學士法但當正心聽受慧解
434 1 shān a mountain / a hill / a peak 在山石室峻險
435 1 慳貪 qiāntān to be greedy 自責本行不善慳貪嫉妬
436 1 cún to exist / to survive 福今始盡法言故存
437 1 輕慢 qīngmàn to belittle others 不信佛法輕慢聖眾
438 1 jié clean 作百種幢幡裝挍繒綵綿潔金寶雜物
439 1 shāng to injure / to wound / to be injured 墮牛中羸瘦困劣甚可愍傷
440 1 shǎn glittering 復有一人在拘睒尼國亦作沙門
441 1 miù erroneous 迷謬計有
442 1 奇妙 qímiào fantastic / wonderful 亦復奇妙亦得應真
443 1 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 諸天空中稱善無量
444 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 自責本行不善慳貪嫉妬
445 1 jiào to collate / to scratch 作百種幢幡裝挍繒綵綿潔金寶雜物
446 1 此類 cǐlèi this kind / these kinds / such 死亦恐然不免此類
447 1 三塗 sān tú the three evil rebirths / the three evil realms 至信三寶以塞三塗
448 1 a mat / rushes 布草為蓐坐其上
449 1 後五 hòu wǔ following five hundred years 昔佛泥曰後五百十年
450 1 business / industry 不親家業毀壞門戶
451 1 違戾 wéilì to violate / to go against 違戾聖教抵突自用故墮牛中
452 1 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures 能受深經種種難
453 1 shēng to ascend / to go up 其果如二升瓶
454 1 thing / matter 卿前弟子可往從乞備眾人物
455 1 ér son 兒便嘷哭
456 1 能變 néng biàn able to change 聞魔能變作佛身
457 1 四面 sìmiàn all sides 各各四面雲集合五百人
458 1 huàn to call 便大走行喚入王門共相撲來
459 1 無貪 wútān non-attachment / alobha 一者無貪婬心
460 1 yǎn eye 眼耳鼻口四大俱爾
461 1 shè to ford a stream / to wade across 涉曠辛苦
462 1 shì to vow / to pledge / to swear 自誓曰
463 1 歸家 guījiā to return home 便自還歸家疲極臥
464 1 寶物 bǎowù a treasure 諸國貧人聞彼國王有此寶物
465 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 兄專行學諮受經道不預家計
466 1 xīn to be tired 豈知苦辛
467 1 虛偽 xūwěi false / hypocritical 一切空無虛偽不真
468 1 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 爾乃為諦信佛言受持不離
469 1 明哲 míngzhé sensible / wise / judicious / sagacious 後長出家明哲辯慧
470 1 zhǒng mound / burial mound / senior 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
471 1 huài bad / spoiled / broken / defective 足壞流血百鳥逐啄
472 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 昔者舍衛國有一貧家
473 1 樹枝 shùzhī a branch / a twig 有烏飛來住樹枝上方住
474 1 一時 yīshí a period of time / a while 供養六萬沙門三月一時
475 1 牛馬 niú mǎ oxen and horses / beasts of burden 當累劫為王作牛馬奴婢
476 1 至真 zhìzhēn most-true-one / arhat 礙何等事不至真人
477 1 truth 爾乃為諦信佛言受持不離
478 1 前世 qián shì previous generations 乘前世之福
479 1 è evil / vice 道之所樂俗之所惡
480 1 人民 rénmín the people 人民皆壽八萬四千歲
481 1 聖眾 shèngzhòng holy ones 不信佛法輕慢聖眾
482 1 xīn new / fresh / modern 五百新學比丘
483 1 jié to bond / to tie / to bind 意恐結不可復解之
484 1 yán to study / to research 與佛同世研精道場便得六通
485 1 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 佛有相好欲見之耳
486 1 不良 bùliáng bad / harmful / unhealthy 此人穢辱不良
487 1 邊牧 biānmù border collie (dog breed) 便作小兒於邊牧牛
488 1 zhěng to raise / to aid / to support / to save / to rescue 戒德布施拯濟一切不復憂愁
489 1 意解 yì jiě liberation of thought 意解無縛得六通道
490 1 自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance 慳妬自恣貪求不施
491 1 shì power / authority 是貧家力勢不如
492 1 mèng a dream 夢有人語言
493 1 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 昔有比丘聰明智慧
494 1 shí ten 十者正使得善心
495 1 醜惡 chǒuè ugly / repulsive 便有一老翁甚大醜惡
496 1 hǎo good 吾好經道以慧為珍
497 1 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 今欲捨家歸命福田
498 1 慰問 wèiwèn to express sympathy, greetings, consolation, etc 帝釋諸天應來慰問
499 1 親親 qīnqīn dear one / to kiss / friendly 親親詣曰
500 1 撲滅 pūmiè to pull out 三界眾邪吾等已撲滅之

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 zhī him / her / them / that 問之
2 42 rén person / people / a human being 礙何等事不至真人
3 39 yǒu is / are / to exist 昔有比丘聰明智慧
4 38 de potential marker 未得
5 36 便 biàn convenient / handy / easy 便斫之
6 31 wèi for / to 時有二人共為比丘
7 31 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有人得定者
8 30 not / no 不還未也
9 28 yuē to speak / to say 和上告曰
10 28 one
11 23 I / me / my 知何如我
12 23 this / these 意欲見此
13 22 his / hers / its / theirs 其土人民皆桃華色
14 22 so as to / in order to 便以石蜜置王宮門
15 21 jiàn to see 意欲見此
16 19 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 昔有比丘聰明智慧
17 18 shí time / a period of time 時病危頓
18 17 Buddha / Awakened One 今受佛恩反歸彌勒
19 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說聞者輒令得道
20 17 shì is / are / am / to be 人見之謂是鬼
21 16 nán difficult / arduous / hard 一者值佛世難
22 16 yán to speak / to say / said 和上言
23 16 dào way / road / path 和上道高名遠
24 16 zuò to do 便作小兒於邊牧牛
25 15 desire 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
26 14 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 後漢月支沙門支婁迦讖譯
27 14 正使 zhèngshǐ Chief Envoy 二者正使值佛
28 14 zài in / at 在母腹中亦爾
29 14 lái to come 已得頻來
30 13 promptly / right away / immediately 二人即往故遠歸請
31 13 niú an ox / a cow / a bull 便作小兒於邊牧牛
32 13 zhōng middle 在母腹中亦爾
33 13 also / too 不還未也
34 13 shī the practice of selfless giving / dāna 一曰雜施
35 13 no 專心聽經無他異念
36 12 wáng Wang 念欲上王
37 12 naturally / of course / certainly 自生惡念
38 12 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 用心一故不入
39 12 xiōng elder brother 兄好道誼
40 12 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 然多蕩泆乃無法度
41 11 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子問曰
42 11 jīn today / modern / present / current / this / now 今受佛恩反歸彌勒
43 11 past / former times 昔有比丘聰明智慧
44 11 xíng to walk / to move 師此污濁有是蕩行
45 11 dāng to be / to act as / to serve as 彌勒設有異法當往待之乎
46 11 to go 火葬收骨埋去既訖
47 11 wén to hear 從何聞此
48 11 again / more / repeatedly 復欲見之
49 10 néng can / able 雖用僧物能多化度
50 10 jiā house / home / residence 後長出家明哲辯慧
51 10 hái also / in addition / more 不還未也
52 10 běn measure word for books 吾本汝父
53 10 you / thou 汝不解寤我
54 10 also / too 亦可取度不須待彼
55 10 niàn to read aloud 專心聽經無他異念
56 10 shī teacher 師曰
57 9 sān three 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
58 9 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 昔有賢者奉法精進
59 9 qīng minister / high officer 卿且出去
60 9 shì a generation 婬女故臥端正極世
61 9 already / afterwards 已得頻來
62 9 得道 dé dào to attain enlightenment 所說聞者輒令得道
63 9 wǎng to go (in a direction) 彌勒設有異法當往待之乎
64 9 good fortune / happiness / luck 得福得度不可復計
65 8 chū to go out / to leave 弟子適出未到戶外
66 8 èr two 彌勒佛時二尊弟子
67 8 younger brother 昔佛弟難陀
68 8 shàng top / a high position 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
69 8 and 時此比丘彼國有比丘與婬女通
70 8 that / those 亦可取度不須待彼
71 8 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天應來慰問
72 8 zhū all / many / various 及諸菩薩不可限載
73 8 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat 成應真未
74 8 jiē all / each and every / in all cases 其土人民皆桃華色
75 8 wèi Eighth earthly branch 成應真未
76 8 dialect / language / speech 天神語之
77 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而蔭蓋來但欲睡眠
78 8 Māra 得無是魔所為也
79 8 what / where / which 何乎
80 8 qián front 因前牽其臂
81 8 expresses question or doubt 何以不至乎
82 8 zhī to know 知何如我
83 8 xīn heart 更自端心共入聽經
84 8 big / great / huge / large / major 地有大動
85 7 一月 yīyuè January / the First Month 時國王先前請食一月
86 7 wèn to ask 問之
87 7 ěr ear 眼耳鼻口四大俱爾
88 7 zhì to / until 何以不至乎
89 7 qiú to request 求一靜處思惟苦空非身
90 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 所說聞者輒令得道
91 7 天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God 於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜
92 7 I 吾當思惟
93 7 shí food / food and drink 刈草著前曉喻令食
94 7 shēn human body / torso 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
95 7 shēng to be born / to give birth 始生墮地
96 7 道人 dàorén a Buddhist monk 今還天上以道人上頭第一
97 7 guó a country / a state / a kingdom 師為設賓便還本國
98 6 gòng together 時有二人共為比丘
99 6 míng bright / brilliant 明識苦空是以朽身
100 6 duò to fall / to sink 始生墮地
101 6 to enter 刀折不入
102 6 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 戒德布施拯濟一切不復憂愁
103 6 如是 rúshì thus / so 白如是
104 6 bào newspaper 所得賞報必勝市賣
105 6 liù six
106 6 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 常願見文殊師利
107 6 國王 guówáng king / monarch 於是國王聞石蜜主勤行得道
108 6 智慧 zhìhuì wisdom 昔有比丘聰明智慧
109 6 shì matter / thing / item 礙何等事不至真人
110 6 to die 牛便卒死
111 6 lìng to make / to cause to be / to lead 所說聞者輒令得道
112 6 答曰 dá yuē to reply 答曰
113 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 及諸菩薩不可限載
114 5 wèi to call 人見之謂是鬼
115 5 jiě to loosen / to unfasten / to untie 意恐結不可復解之
116 5 三界 Sān Jiè The Three Realms 遂行求道得出三界
117 5 can / may / permissible 卿前弟子可往從乞備眾人物
118 5 to lie 婬女故臥端正極世
119 5 extremely / very 婬女故臥端正極世
120 5 三尊 sān zūn the three honored ones 以蜜供養三尊
121 5 huì intelligent / clever 後長出家明哲辯慧
122 5 in / at 便作小兒於邊牧牛
123 5 idea 意欲見此
124 5 jìn to the greatest extent / utmost 卿等天上盡何所為
125 5 五百 wǔ bǎi five hundred 持五百餘車石蜜往
126 5 jīng to go through / to experience 專心聽經無他異念
127 5 yín lascivious 時此比丘彼國有比丘與婬女通
128 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 吾當思惟
129 5 Germany 亡者戒德終乃昇天
130 5 four 六度四等四恩四諦寧有異乎
131 5 shén what 比丘甚畏而思曰
132 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 此間牛所不能得至
133 5 chí to grasp / to hold 持五百餘車石蜜往
134 5 使 shǐ to make / to cause 復使一前禮調訊坐聽
135 5 kǒng fearful / apprehensive 意恐結不可復解之
136 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢忘經道香燈不設
137 5 chù a place / location / a spot / a point 求一靜處思惟苦空非身
138 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 然多蕩泆乃無法度
139 5 zhòng many / numerous 大得眾寶還倍償僧
140 5 bitterness / bitter flavor 苦臂痛
141 5 ěr thus / so / like that 在母腹中亦爾
142 5 each 閻浮土地廣長各三十萬里
143 5 zhōng end / finish / conclusion 亡者戒德終乃昇天
144 4 pín poor / impoverished 諸國貧人聞彼國王有此寶物
145 4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 其弟含恚俾頭不信
146 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜
147 4 高座 gāo zuò a high seat / a pulpit 迦羅越便大布施并設高座訖
148 4 guī to go back / to return 今受佛恩反歸彌勒
149 4 děng et cetera / and so on 卿等天上盡何所為
150 4 shòu to suffer / to be subjected to 今受佛恩反歸彌勒
151 4 poison / venom 魔悔愁毒即時滅去
152 4 歡喜 huānxǐ joyful 於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜
153 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 以蜜供養三尊
154 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 世人各奉其所事冀神有益
155 4 to join / to combine 即割身上肉與之令合湯
156 4 zuò to sit 一人先入禮敬却坐
157 4 zhèng upright / straight 王正玄許一月
158 4 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母皆驚
159 4 石蜜 shímì rock candy / wild honey 中多出珍寶唯無石蜜
160 4 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 興隆三寶國致太平
161 4 和上 héshàng an abbot / a monk 和上道高名遠
162 4 happy / glad / cheerful / joyful 大用僧物通婬戲樂過度
163 4 天上 tiānshàng the sky 卿等天上盡何所為
164 4 一切 yīqiè all / every / everything 戒德布施拯濟一切不復憂愁
165 4 不識 bù shí do not recognize [a person] 見之不識
166 4 háo the roaring of wild beasts 妻子嘷戀無聊有生
167 4 何等 héděng which? / what? / how? / what? 礙何等事不至真人
168 4 lùn to comment / to discuss 在中或論佛貴典
169 4 arm 因前牽其臂
170 4 five
171 4 method / way 彌勒設有異法當往待之乎
172 4 guǒ a result / a consequence 其果如二升瓶
173 4 迦羅 jiāluó kala / kāla 昔有迦羅越
174 4 ruò to seem / to be like / as 若有此人者
175 4 shè to set up / to establish 師為設賓便還本國
176 4 eight 人民皆壽八萬四千歲
177 4 zhǎng director / chief / head / elder 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
178 4 tōng to go through / to open 二果未通
179 4 Wu 有烏飛來住樹枝上方住
180 4 真人 zhēnrén an immortal 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
181 4 suì to comply with / to follow along 時遂行作沙門
182 4 dàn but / yet / however 學士法但當正心聽受慧解
183 4 yuè more 昔有迦羅越
184 4 to draw water 弟貪家業汲汲不休
185 4 bǎi one hundred 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
186 4 to cry / to weep / to wail 相哭哀摧悲悼斷絕
187 3 精舍 jīngshè vihāra / hermitage 精舍守戒清白積年
188 3 zhǐ to stop / to halt
189 3 cái money / wealth / riches / valuables 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
190 3 zhù to dwell / to live / to reside 有烏飛來住樹枝上方住
191 3 jiè to quit 亡者戒德終乃昇天
192 3 shǔ to count 道俗相反自然之數
193 3 to take / to get / to fetch 不取真人
194 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 大得眾寶還倍償僧
195 3 彌勒 mílè Maitreya 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
196 3 otherwise / but / however 何則
197 3 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 彼國有比丘
198 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今受佛恩反歸彌勒
199 3 何以 héyǐ why 何以不至乎
200 3 zhēn real / true / genuine 是故慧人去冥就明以致道真
201 3 qiān to connected to / to be involved in 因前牽其臂
202 3 之中 zhīzhōng inside 如是月日之中無有問者
203 3 shì to match 弟子適出未到戶外
204 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 吾亦當作功德
205 3 friendship 兄好道誼
206 3 to calculate / to compute / to count 得福得度不可復計
207 3 為人 wéirén behavior / personal conduct 吾本無意為人所輕
208 3 to arise / to get up 復打呼起對泣自傳
209 3 a footprint 便得道迹
210 3 nián year 三年得道
211 3 zhú to chase / to expel 眾僧議逐
212 3 guān to look at / to watch / to observe 天上有四戲觀園
213 3 yuàn to hope / to wish / to desire 慈願治我病
214 3 such as / for example / for instance 人得定意柔軟如綿
215 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成應真未
216 3 dàng to toss about / to swing / to rock 然多蕩泆乃無法度
217 3 zhēn precious thing / treasure / a rarity 俗之所珍道之所賤
218 3 fèng to offer / to present 世人各奉其所事冀神有益
219 3 yīng should / ought 帝釋諸天應來慰問
220 3 dùn a time / a meal 時病危頓
221 3 weary / tired 便自還歸家疲極臥
222 3 shě to give 佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨
223 3 奉法 fèng fǎ to act with respect for the law 昔有賢者奉法精進
224 3 cóng from 從佛經聞
225 3 自然 zìrán nature 土地平正衣食自然
226 3 yuǎn far / distant 和上道高名遠
227 3 to ferry 戒德布施拯濟一切不復憂愁
228 3 妻子 qīzi wife 妻子嘷戀無聊有生
229 3 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 明識苦空是以朽身
230 3 zhǒng kind / type 設百種食共向嘷哭
231 3 xué to study / to learn 五百新學比丘
232 3 to die 牛便卒死
233 3 無有 wú yǒu there is not 如是月日之中無有問者
234 3 家業 jiāyè family property 弟愛家業
235 3 diǎn canon / classic / scripture 師後典寺
236 3 tīng to listen 專心聽經無他異念
237 3 ēn kindness / grace / graciousness 六度四等四恩四諦寧有異乎
238 3 dào to arrive 弟子適出未到戶外
239 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 世人各奉其所事冀神有益
240 3 female / feminine 時此比丘彼國有比丘與婬女通
241 3 míng measure word for people 王名薩和檀
242 3 雜譬喻經 Zá Pìyù Jīng Sundry Similes Sutra 雜譬喻經
243 3 未曾 wèicéng not yet / has not 佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨
244 3 capacity / degree / a standard / a measure 亦可取度不須待彼
245 3 兄弟 xiōngdì brothers 昔者兄弟二人居
246 3 技藝 jìyì a skill / an art 其有能作此技藝者
247 3 yóu also / as if / still 猶可有望
248 3 賈人 jiǎrén a merchant 時有賈人
249 3 fēi to fly 有烏飛來住樹枝上方住
250 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 便棄出外
251 3 to stop 火葬收骨埋去既訖
252 3 mìng life 計命寄世忽若飛塵
253 3 fàn food / a meal 弟子呼之飯不覺
254 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 官爵俸祿貪世榮色
255 3 míng dark 強智慧之力以消三界癡冥
256 3 五戒 wǔ jiè the five precepts 不執五戒之清真
257 3 rán correct / right / certainly 然多蕩泆乃無法度
258 3 final particle 諸天稱察無不奉承矣
259 3 生天 shēng tiān highest rebirth 蒙佛生天
260 3 xiāng each other / one another / mutually 相哭哀摧悲悼斷絕
261 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 彌勒設有異法當往待之乎
262 3 huì can / be able to 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
263 3 soil / ground / land 始生墮地
264 3 different / other 彌勒設有異法當往待之乎
265 3 其弟 qí dì his younger brother 其弟見兄不親家事恒嫌恨之
266 3 wàn ten thousand 人民皆壽八萬四千歲
267 3 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware
268 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 弟子禮曰
269 3 shāo to burn 野火燒不燒
270 3 seven
271 3 zhǔ owner 於是國王聞石蜜主勤行得道
272 3 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能執德
273 2 father 汝父早死
274 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 昔有賢者奉法精進
275 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 卒無能得往來者
276 2 kōng empty / void / hollow 求一靜處思惟苦空非身
277 2 一一 yīyī one by one / one after another 天帝與我一一說之
278 2 shǐ beginning / start 始生墮地
279 2 gōng to present to / to supply / to provide 低頭面禮華蓋供散
280 2 眾人 zhòngrén everyone 卿前弟子可往從乞備眾人物
281 2 六通 liù tōng six supernatural powers 意解無縛得六通道
282 2 世間 shìjiān world / the human world 世間財寶不益於人
283 2 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 善知識難
284 2 wèi to guard / to protect / to defend 乃往昔惟衛佛時人
285 2 無常 wúcháng irregular 為無常家說譬喻
286 2 táo peach 其土人民皆桃華色
287 2 gào to tell / to say / said / told 和上告曰
288 2 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 魔悔愁毒即時滅去
289 2 gèng more / even more 更自端心共入聽經
290 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 興隆三寶國致太平
291 2 中國 zhōngguó China 在中國生難
292 2 萬里 wànlǐ far away / ten thousand li 閻浮土地廣長各三十萬里
293 2 guì expensive / costly / valuable 在中或論佛貴典
294 2 clothes / dress / garment 服此便得差
295 2 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無異
296 2 increase / benefit 嘷哭何益
297 2 yòng to use / to apply 雖用僧物能多化度
298 2 huì dirty / unclean 此人穢辱不良
299 2 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra 種姓家難
300 2 chēng to call / to address 諸天稱察無不奉承矣
301 2 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 昔有比丘得定意時
302 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 道人語優婆夷
303 2 bone 火葬收骨埋去既訖
304 2 to attain / to reach 最上座道人博綜群籍探古達今
305 2 to fly 各習技藝欲取彼寶
306 2 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧議逐
307 2 菩薩 púsà bodhisatta 及諸菩薩不可限載
308 2 cǎo grass / straw / herbs 刈草著前曉喻令食
309 2 jìng to respect /to honor 有能敬佛三尊
310 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 及諸菩薩不可限載
311 2 qǐng to ask / to inquire 二人即往故遠歸請
312 2 more and more / even more 其病便愈
313 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普論善人耳
314 2 to strike / to pound / to beat 便大走行喚入王門共相撲來
315 2 從何 cónghé whence? / where from? 從何聞此
316 2 bái white 弟子白曰
317 2 問曰 wèn yuē to ask 弟子問曰
318 2 huǐ to regret 魔悔愁毒即時滅去
319 2 親家 qìngjiā parents of one's daughter-in-law or son-in-law / relatives by marriage 其弟見兄不親家事恒嫌恨之
320 2 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
321 2 day of the month / a certain day 九十日皆得應真
322 2 來歸 láiguī to return / to come back 當令王不覺來歸我
323 2 qiě moreover / also 卿且出去
324 2 土地 tǔdì territory 土地平正衣食自然
325 2 zhí price/ value 一者值佛世難
326 2 wéi only / solely / alone 乃往昔惟衛佛時人
327 2 二者 èrzhě the two / both 二者無瞋恚心
328 2 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 從佛經聞
329 2 門戶 ménhù a door 謂之懈廢門戶絕滅
330 2 十八事 shíbā shì āveṇika-buddha-dharma 有十八事
331 2 泥曰 Níyuē Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨
332 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 慈願治我病
333 2 上座 shàngzuò sthavira / elder 便詣上座前求作沙門
334 2 color 其土人民皆桃華色
335 2 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 坐禪念定
336 2 type of rush 庭中有蒲桃樹
337 2 nose 在比丘前鳴鼻角目
338 2 不復 bùfù to not go back 戒德布施拯濟一切不復憂愁
339 2 善心 shànxīn kind / benevolent 善心難
340 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者無剋虐心
341 2 to go to / to arrive / to reach 親親詣曰
342 2 chóu to worry about 何愁乃爾知有邪見
343 2 不可得 bù kě dé unobtainable 乃不可得一見與言語也
344 2 zuì crime / sin / vice 審太山之罪
345 2 吾等 wúděng we / us 吾等本習技藝取彼寶利養
346 2 mén door / gate / doorway / gateway 便以石蜜置王宮門
347 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 已忽不現
348 2 suì an ear of grain 上有數穗
349 2 tiān day 因還復天身
350 2 賈客 jiǎkè merchant 賈客買取載鹽販之
351 2 extra / surplus / remainder 臂申長丈餘
352 2 tòng to feel pain / to ache 苦臂痛
353 2 xiàng towards / to 設百種食共向嘷哭
354 2 十善 shíshàn the ten virtues 十善
355 2 that 當那得見文殊師利
356 2 zhe indicates that an action is continuing 刈草著前曉喻令食
357 2 完具 wánjù whole / complete / entire / intact 四支六情完具難
358 2 mǐn to pity / to sympathize 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
359 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 豈能執德
360 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死勤苦
361 2 本末 běnmò the trunk of and its branches 欲自說本末
362 2 tāng soup 世無五毒人其肉中作湯
363 2 聽受 tīngshòu to listen 學士法但當正心聽受慧解
364 2 所為 suǒwèi what one does / doings 得無是魔所為也
365 2 良田 liángtián fertile land 大道三界之良田也
366 2 得宜 deyí proper / appropriate / suitable 得宜適難
367 2 liè inferior / bad 疲頓困劣悔當何逮
368 2 亦作 yì zuò also written as 有一人在羅閱祇國亦作沙門
369 2 shā to kill / to murder / to slaughter 家財饒富月旦晦朔烹殺饌餟上塚集會
370 2 shéi who / whoever 汝誰家子
371 2 a drama / a play / a show 大用僧物通婬戲樂過度
372 2 suddenly / abruptly 已忽不現
373 2 dìng to decide 有人得定者
374 2 tóu head 果落烏頭殺
375 2 in advance / beforehand 兄專行學諮受經道不預家計
376 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 海中有一國名私訶疊
377 2 què but / yet / however / while / nevertheless 一人先入禮敬却坐
378 2 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya 欲得賢善有德人難
379 2 disease / sickness / ailment 施一萬報疾若響應
380 2 六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana 四支六情完具難
381 2 jiù right away 是故慧人去冥就明以致道真
382 2 yòu again / also 又聞法言
383 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 我所以作沙門者求度世間
384 2 wide / broad 最上座道人博綜群籍探古達今
385 2 chéng to fill 弟聞此言瞋恚更盛
386 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 我所以作沙門者求度世間
387 2 施與 shīyǔ to donate / to give 賈人聞之便以施與
388 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 諸天空中稱善無量
389 2 經行 jīngxíng to practice something previously studied 當經行仿佯
390 2 以此 yǐcǐ hence 以此明之
391 2 財產 cáichǎn property 財產難
392 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者無貪婬心
393 2 綿 mián silk down 人得定意柔軟如綿
394 2 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 此藥不可得
395 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 疲頓困劣悔當何逮
396 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 普等之行必逮尊號
397 2 ròu meat / muscle 世無五毒人其肉中作湯
398 2 zhé to fold 刀折不入
399 2 wěi yes 中多出珍寶唯無石蜜
400 2 huà to make into / to change into / to transform 魔其當然即化為佛在前立
401 2 hòu after / later 後長出家明哲辯慧
402 2 qīng light / not heavy 吾本無意為人所輕
403 2 財寶 cái bǎo money and valuables 沙門豈能與汝衣財寶耶
404 2 法言 Fǎyán Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures 法言
405 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 眾醫不能治差
406 2 power / force / strength 強智慧之力以消三界癡冥
407 2 final interogative 汝是弊魔所為耶
408 2 ān calm / still / quiet / peaceful 是故捨世避危就安
409 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得應真終不臥息
410 2 how can it be that? 牛死豈知乎
411 2 xiào to smile / to laugh 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
412 2 shí knowledge / understanding 明識苦空是以朽身
413 2 一等 yī děng first class / top grade 設使一等彼此無異
414 2 céng once / already / former / previously 昔阿育王曾作小兒
415 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人得定者
416 2 jiǔ nine
417 2 zhī to support 四支六情完具難
418 2 pín frequently / repeatedly 已得頻來
419 2 柔軟 róuruǎn soft 柔軟故不燒
420 2 huò or / either / else 在中或論佛貴典
421 2 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 六度四等四恩四諦寧有異乎
422 2 huì anger / rage 恚曰
423 2 菩薩道 Púsà Dào Bodhisattva Path 若人求菩薩道
424 2 qín diligently / industriously 見道人精勤恐出我界去
425 2 彌勒佛 Mílè Fó Maitreya 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
426 2 著地 zhuódì to touch the ground 便牽著地布施訖
427 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 我不愚也
428 2 羅漢 luóhàn Arhat 諸能一處不移成羅漢者
429 2 dòng to move / to act 地有大動
430 2 suī although / even though 雖用僧物能多化度
431 2 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 生死勤苦
432 2 yáo distant / remote 天眼遙見愍其笑之愚癡之至
433 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙佛生天
434 2 八十 bāshí eighty 欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時
435 2 yīn because 因前牽其臂
436 2 wáng to die 得病奄亡
437 2 僧物 sēng wù property of the monastic community 大用僧物通婬戲樂過度
438 2 duì to / toward 復打呼起對泣自傳
439 2 成真 chéngzhēn to come true 已成真人
440 2 chà to differ 眾醫不能治差
441 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故慧人去冥就明以致道真
442 2 to envy / to be jealous 四者無妬嫉心
443 2 do not 且莫擯棄
444 2 不覺 bùjué unconsciously 弟子呼之飯不覺
445 2 liǎng two 睡來時便刺兩髀
446 2 empty / deserted 師禪寤
447 2 medicine / doctor 眾醫不能治差
448 2 化度 huà dù convert and liberate / teach and save 多所化度
449 2 zhàng zhang 彌勒如來巨身至尊長百六十丈
450 2 popular / common 道之所樂俗之所惡
451 2 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 便作小兒於邊牧牛
452 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者無妬嫉心
453 2 tàn to sigh 天亦歎未曾有也
454 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首還
455 2 老翁 lǎo wēng old man 便有一老翁甚大醜惡
456 2 shuì to sleep 睡來時便刺兩髀
457 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 令無所得
458 1 shèng to beat / to win / to conquer 王福德勝人故也
459 1 得中 dezhōng to succeed in an imperial examination / successful / to hit the target / to win (the lottery) / suitable / proper 十六者正使得中正
460 1 污濁 wūzhuó dirty / muddy / foul 師此污濁有是蕩行
461 1 yìn shade / shelter 而蔭蓋來但欲睡眠
462 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 觀見其本
463 1 wéi dangerous / precarious 是故捨世避危就安
464 1 休息 xiūxi to rest 未曾休息懈怠
465 1 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 能受深經種種難
466 1 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger 二者無瞋恚心
467 1 licentious / libertine / dissipated 然多蕩泆乃無法度
468 1 kuàng moreover / how much the more 況今檀越能多行者乎
469 1 to think / consider / to ponder 比丘甚畏而思曰
470 1 利養 lìyǎng gain 吾等本習技藝取彼寶利養
471 1 alone / independent / single / sole 可獨為此
472 1 往返 wǎngfǎn to go somewhere and back 往返有數
473 1 xìng fortunate / lucky 幸以惠我濟其殘命
474 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 普論善人耳
475 1 in / at 于今未休
476 1 官爵 guānjué official ranking / titles and honors 官爵俸祿貪世榮色
477 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 勿復教我
478 1 shàng still / yet / to value 牛死尚在
479 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 三界眾邪吾等已撲滅之
480 1 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 今欲捨家歸命福田
481 1 yóu follow / from / it is for...to 由是觀之
482 1 威神 Wēishén Anubhāva 即以威神照示本命
483 1 病危 bìngwēi to be critically ill / to be terminally ill 時病危頓
484 1 成果 chéngguǒ result / achievement 咄叱之頃已成果證
485 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 用心一故不入
486 1 zhuāng to install / to fix 作百種幢幡裝挍繒綵綿潔金寶雜物
487 1 雲集 yún jí to gather / to converge / to swarm 各各四面雲集合五百人
488 1 xiào result / effect 凡為人子當立功效
489 1 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 無常卒至為罪所纏
490 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 父母皆驚
491 1 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 時魔波旬見其精進
492 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 礙何等事不至真人
493 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 幸以惠我濟其殘命
494 1 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 弟貪家業汲汲不休
495 1 快樂 kuàilè happy / merry 蒙大師恩快樂無極
496 1 suddenly / abruptly / unexpectedly 違戾聖教抵突自用故墮牛中
497 1 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 幸以惠我濟其殘命
498 1 róng glory / honor 官爵俸祿貪世榮色
499 1 正心 zhèng xīn an upright mind 學士法但當正心聽受慧解
500 1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 甘香餚饍極世之味

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
rén Human Realm
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
便 biàn Hyep’yon / Ebin
self / ātman / attan
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
desire / intention / interest / aspiration
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿育王 Āyùwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
波罗 波羅 Bōluó Baltic
道慧 Dàohuì Shi Daohui / Dao Hui
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
罽賓国 罽賓國 Jìbīn Guó Kashmir
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六衰 liù shuāi ṣaḍ-indriya
罗阅只 羅閱祇 Luóyuèzhǐ Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒佛 彌勒佛 Mílè Fó
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
难陀 難陀 Nántuó Nanda
泥曰 Níyuē Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三尊 sān zūn the three honored ones
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
时众 時眾 shí zhòng present company
十六大国 十六大國 shíliùdàguó Mahajanapadas / sixteen major states / sixteen great states / sixteen ancient kingdoms of india
太山 tàishān Taishan
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
威神 Wēishén Anubhāva
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
乌来 烏來 wūlái Wulai
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
香灯 香燈 xiāng dēng
 1. Shrine Attendant
 2. Shrine Attendant
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
杂譬喻经 雜譬喻經 Zá Pìyù Jīng Sundry Similes Sutra
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
支娄迦谶 Zhīlóujiāchèn
 1. Lokaksema
 2. Lokakṣema / Lokaksema
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 283.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
bào indirect effect / judgement / retribution
bi
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
波利 bōlì complete / all / pari
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
chán to entangle
cháng eternal / nitya
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
道俗 dàosú layperson
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
等心 děng xīn a non-discriminating mind
truth
di
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度世 dù shì to pass through life
ēn Gratitude
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
fán an ordinary person
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉法 fèng fǎ to act with reverence for the Dharma
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛寺 Fósì a Buddhist temple
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
gōng merit-creating actions
gòng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广度 廣度 guǎngdù to save many
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
国师 國師 Guóshī kokushi
果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect
果证 果證 guǒzhèng realized attainment
hǎo Good
Harmony
Merge
héng Eternity
和上 héshàng an abbot / a monk
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
jiā school / sect / lineage
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
嫉妬 jídù Jealousy
jié a fetter
jié gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
经行 經行 jīngxíng walking meditation
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
Joy
transcendence
立功 lìgōng establish in merit
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六通 liù tōng six supernatural powers
利养 利養 lìyǎng gain
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
měi Beauty
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
all women
能变 能變 néng biàn able to change
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
pǐn chapter / varga
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
前世 qián shì former lives
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
勤行 qín xíng diligent practice
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
取结 取結 qǔ jié the bond of grasping
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
form / matter
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧物 sēng wù property of the monastic community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
上座 shàngzuò sthavira / elder
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
shēn body / kāya
shēng birth
昇天 shēng tiān ascend to heaven
生天 shēng tiān highest rebirth
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī master
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
十八事 shíbā shì āveṇika-buddha-dharma
世间 世間 shìjiān world
十善 shíshàn the ten virtues
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
守戒 shǒujiè wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四辈 四輩 sìbèi four grades / four groups
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
寺中 sìzhōng within a temple
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
所得 suǒdé acquire
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
檀越 tányuè an alms giver / a donor
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无瞋恚 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger
五戒 wǔ jiè the five precepts
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无量 無量 wúliàng immeasurable
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
Joy
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
xiào Filial Piety
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
Buddhism
manas / mind / mentation
意解 yì jiě liberation of thought
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
应真 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
意志 yìzhì Willpower
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
koan / kōan / gong'an
zháo to attach / to grasp
zhēn True
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
至真 zhìzhēn most-true-one / arhat
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
Contented
罪福 zuìfú offense and merit
作佛 zuò fó to become a Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate