Glossary and Vocabulary for Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 57 zhòu charm; spell; incantation 呪經卷下
2 57 zhòu a curse 呪經卷下
3 57 zhòu urging; adjure 呪經卷下
4 57 zhòu mantra 呪經卷下
5 30 to use; to grasp 以兩手相背合掌
6 30 to rely on 以兩手相背合掌
7 30 to regard 以兩手相背合掌
8 30 to be able to 以兩手相背合掌
9 30 to order; to command 以兩手相背合掌
10 30 used after a verb 以兩手相背合掌
11 30 a reason; a cause 以兩手相背合掌
12 30 Israel 以兩手相背合掌
13 30 Yi 以兩手相背合掌
14 30 use; yogena 以兩手相背合掌
15 29 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 辯才無礙印呪第十三
16 29 yìn India 辯才無礙印呪第十三
17 29 yìn a mudra; a hand gesture 辯才無礙印呪第十三
18 29 yìn a seal; a stamp 辯才無礙印呪第十三
19 29 yìn to tally 辯才無礙印呪第十三
20 29 yìn a vestige; a trace 辯才無礙印呪第十三
21 29 yìn Yin 辯才無礙印呪第十三
22 29 yìn to leave a track or trace 辯才無礙印呪第十三
23 29 yìn mudra 辯才無礙印呪第十三
24 27 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子有能誦持此呪者
25 27 sòng to recount; to narrate 若善男子有能誦持此呪者
26 27 sòng a poem 若善男子有能誦持此呪者
27 27 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子有能誦持此呪者
28 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 口中嚼之即得愛敬
29 27 děi to want to; to need to 口中嚼之即得愛敬
30 27 děi must; ought to 口中嚼之即得愛敬
31 27 de 口中嚼之即得愛敬
32 27 de infix potential marker 口中嚼之即得愛敬
33 27 to result in 口中嚼之即得愛敬
34 27 to be proper; to fit; to suit 口中嚼之即得愛敬
35 27 to be satisfied 口中嚼之即得愛敬
36 27 to be finished 口中嚼之即得愛敬
37 27 děi satisfying 口中嚼之即得愛敬
38 27 to contract 口中嚼之即得愛敬
39 27 to hear 口中嚼之即得愛敬
40 27 to have; there is 口中嚼之即得愛敬
41 27 marks time passed 口中嚼之即得愛敬
42 27 obtain; attain; prāpta 口中嚼之即得愛敬
43 21 zhǐ to point
44 21 zhǐ finger
45 21 zhǐ to indicate
46 21 zhǐ to make one's hair stand on end
47 21 zhǐ to refer to
48 21 zhǐ to rely on; to depend on
49 21 zhǐ toe
50 21 zhǐ to face towards
51 21 zhǐ to face upwards; to be upright
52 21 zhǐ to take responsibility for
53 21 zhǐ meaning; purpose
54 21 zhǐ to denounce
55 21 zhǐ finger; aṅguli
56 21 zhě ca 呪者
57 20 biàn all; complete
58 20 biàn to be covered with
59 20 biàn everywhere; sarva
60 20 biàn pervade; visva
61 20 biàn everywhere fragrant; paricitra
62 20 biàn everywhere; spharaṇa
63 18 to go; to 然後向於四方四角如法散灑
64 18 to rely on; to depend on 然後向於四方四角如法散灑
65 18 Yu 然後向於四方四角如法散灑
66 18 a crow 然後向於四方四角如法散灑
67 17 zhī to go 此呪能令誦持之者豪貴自在
68 17 zhī to arrive; to go 此呪能令誦持之者豪貴自在
69 17 zhī is 此呪能令誦持之者豪貴自在
70 17 zhī to use 此呪能令誦持之者豪貴自在
71 17 zhī Zhi 此呪能令誦持之者豪貴自在
72 16 néng can; able 此呪能摧碎諸山乾
73 16 néng ability; capacity 此呪能摧碎諸山乾
74 16 néng a mythical bear-like beast 此呪能摧碎諸山乾
75 16 néng energy 此呪能摧碎諸山乾
76 16 néng function; use 此呪能摧碎諸山乾
77 16 néng talent 此呪能摧碎諸山乾
78 16 néng expert at 此呪能摧碎諸山乾
79 16 néng to be in harmony 此呪能摧碎諸山乾
80 16 néng to tend to; to care for 此呪能摧碎諸山乾
81 16 néng to reach; to arrive at 此呪能摧碎諸山乾
82 16 néng to be able; śak 此呪能摧碎諸山乾
83 16 néng skilful; pravīṇa 此呪能摧碎諸山乾
84 16 to be near by; to be close to 口中嚼之即得愛敬
85 16 at that time 口中嚼之即得愛敬
86 16 to be exactly the same as; to be thus 口中嚼之即得愛敬
87 16 supposed; so-called 口中嚼之即得愛敬
88 16 to arrive at; to ascend 口中嚼之即得愛敬
89 14 zhōng middle 口中嚼之即得愛敬
90 14 zhōng medium; medium sized 口中嚼之即得愛敬
91 14 zhōng China 口中嚼之即得愛敬
92 14 zhòng to hit the mark 口中嚼之即得愛敬
93 14 zhōng midday 口中嚼之即得愛敬
94 14 zhōng inside 口中嚼之即得愛敬
95 14 zhōng during 口中嚼之即得愛敬
96 14 zhōng Zhong 口中嚼之即得愛敬
97 14 zhōng intermediary 口中嚼之即得愛敬
98 14 zhōng half 口中嚼之即得愛敬
99 14 zhòng to reach; to attain 口中嚼之即得愛敬
100 14 zhòng to suffer; to infect 口中嚼之即得愛敬
101 14 zhòng to obtain 口中嚼之即得愛敬
102 14 zhòng to pass an exam 口中嚼之即得愛敬
103 14 zhōng middle 口中嚼之即得愛敬
104 12 one 於一
105 12 Kangxi radical 1 於一
106 12 pure; concentrated 於一
107 12 first 於一
108 12 the same 於一
109 12 sole; single 於一
110 12 a very small amount 於一
111 12 Yi 於一
112 12 other 於一
113 12 to unify 於一
114 12 accidentally; coincidentally 於一
115 12 abruptly; suddenly 於一
116 12 one; eka 於一
117 12 big; huge; large 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
118 12 Kangxi radical 37 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
119 12 great; major; important 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
120 12 size 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
121 12 old 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
122 12 oldest; earliest 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
123 12 adult 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
124 12 dài an important person 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
125 12 senior 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
126 12 an element 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
127 12 great; mahā 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
128 12 shēn human body; torso 永不受女身
129 12 shēn Kangxi radical 158 永不受女身
130 12 shēn self 永不受女身
131 12 shēn life 永不受女身
132 12 shēn an object 永不受女身
133 12 shēn a lifetime 永不受女身
134 12 shēn moral character 永不受女身
135 12 shēn status; identity; position 永不受女身
136 12 shēn pregnancy 永不受女身
137 12 juān India 永不受女身
138 12 shēn body; kāya 永不受女身
139 12 左手 zuǒ shǒu left hand 起立以左手向前展臂
140 12 左手 zuǒ shǒu left side 起立以左手向前展臂
141 11 shàng top; a high position 塗其心上即得辯才
142 11 shang top; the position on or above something 塗其心上即得辯才
143 11 shàng to go up; to go forward 塗其心上即得辯才
144 11 shàng shang 塗其心上即得辯才
145 11 shàng previous; last 塗其心上即得辯才
146 11 shàng high; higher 塗其心上即得辯才
147 11 shàng advanced 塗其心上即得辯才
148 11 shàng a monarch; a sovereign 塗其心上即得辯才
149 11 shàng time 塗其心上即得辯才
150 11 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 塗其心上即得辯才
151 11 shàng far 塗其心上即得辯才
152 11 shàng big; as big as 塗其心上即得辯才
153 11 shàng abundant; plentiful 塗其心上即得辯才
154 11 shàng to report 塗其心上即得辯才
155 11 shàng to offer 塗其心上即得辯才
156 11 shàng to go on stage 塗其心上即得辯才
157 11 shàng to take office; to assume a post 塗其心上即得辯才
158 11 shàng to install; to erect 塗其心上即得辯才
159 11 shàng to suffer; to sustain 塗其心上即得辯才
160 11 shàng to burn 塗其心上即得辯才
161 11 shàng to remember 塗其心上即得辯才
162 11 shàng to add 塗其心上即得辯才
163 11 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 塗其心上即得辯才
164 11 shàng to meet 塗其心上即得辯才
165 11 shàng falling then rising (4th) tone 塗其心上即得辯才
166 11 shang used after a verb indicating a result 塗其心上即得辯才
167 11 shàng a musical note 塗其心上即得辯才
168 11 shàng higher, superior; uttara 塗其心上即得辯才
169 11 suǒ a few; various; some 東西散走莫知所趣
170 11 suǒ a place; a location 東西散走莫知所趣
171 11 suǒ indicates a passive voice 東西散走莫知所趣
172 11 suǒ an ordinal number 東西散走莫知所趣
173 11 suǒ meaning 東西散走莫知所趣
174 11 suǒ garrison 東西散走莫知所趣
175 11 suǒ place; pradeśa 東西散走莫知所趣
176 11 zài in; at 次以右手大母指屈在掌中
177 11 zài to exist; to be living 次以右手大母指屈在掌中
178 11 zài to consist of 次以右手大母指屈在掌中
179 11 zài to be at a post 次以右手大母指屈在掌中
180 11 zài in; bhū 次以右手大母指屈在掌中
181 10 mother 大母指向前舒
182 10 Kangxi radical 80 大母指向前舒
183 10 female 大母指向前舒
184 10 female elders; older female relatives 大母指向前舒
185 10 parent; source; origin 大母指向前舒
186 10 all women 大母指向前舒
187 10 to foster; to nurture 大母指向前舒
188 10 a large proportion of currency 大母指向前舒
189 10 investment capital 大母指向前舒
190 10 mother; maternal deity 大母指向前舒
191 10 to take; to get; to fetch 取石榴枝及柳枝
192 10 to obtain 取石榴枝及柳枝
193 10 to choose; to select 取石榴枝及柳枝
194 10 to catch; to seize; to capture 取石榴枝及柳枝
195 10 to accept; to receive 取石榴枝及柳枝
196 10 to seek 取石榴枝及柳枝
197 10 to take a bride 取石榴枝及柳枝
198 10 Qu 取石榴枝及柳枝
199 10 clinging; grasping; upādāna 取石榴枝及柳枝
200 10 Yi 亦能
201 10 右手 yòu shǒu right hand 次以右手大母指屈在掌中
202 10 右手 yòu shǒu right side 次以右手大母指屈在掌中
203 10 一切 yīqiè temporary 一切惡鬼皆
204 10 一切 yīqiè the same 一切惡鬼皆
205 10 xiān first 所在住處以手掬水掬灰先
206 10 xiān early; prior; former 所在住處以手掬水掬灰先
207 10 xiān to go forward; to advance 所在住處以手掬水掬灰先
208 10 xiān to attach importance to; to value 所在住處以手掬水掬灰先
209 10 xiān to start 所在住處以手掬水掬灰先
210 10 xiān ancestors; forebears 所在住處以手掬水掬灰先
211 10 xiān before; in front 所在住處以手掬水掬灰先
212 10 xiān fundamental; basic 所在住處以手掬水掬灰先
213 10 xiān Xian 所在住處以手掬水掬灰先
214 10 xiān ancient; archaic 所在住處以手掬水掬灰先
215 10 xiān super 所在住處以手掬水掬灰先
216 10 xiān deceased 所在住處以手掬水掬灰先
217 10 xiān first; former; pūrva 所在住處以手掬水掬灰先
218 9 desire 若欲
219 9 to desire; to wish 若欲
220 9 to desire; to intend 若欲
221 9 lust 若欲
222 9 desire; intention; wish; kāma 若欲
223 9 爾時 ěr shí at that time 爾時觀世音菩薩
224 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀世音菩薩
225 9 wéi to act as; to serve 著一處擣為末
226 9 wéi to change into; to become 著一處擣為末
227 9 wéi to be; is 著一處擣為末
228 9 wéi to do 著一處擣為末
229 9 wèi to support; to help 著一處擣為末
230 9 wéi to govern 著一處擣為末
231 9 wèi to be; bhū 著一處擣為末
232 9 seven 淨灰各呪七遍
233 9 a genre of poetry 淨灰各呪七遍
234 9 seventh day memorial ceremony 淨灰各呪七遍
235 9 seven; sapta 淨灰各呪七遍
236 9 Kangxi radical 71 無病不差
237 9 to not have; without 無病不差
238 9 mo 無病不差
239 9 to not have 無病不差
240 9 Wu 無病不差
241 9 mo 無病不差
242 9 zuò to do 作姥陀羅尼心印
243 9 zuò to act as; to serve as 作姥陀羅尼心印
244 9 zuò to start 作姥陀羅尼心印
245 9 zuò a writing; a work 作姥陀羅尼心印
246 9 zuò to dress as; to be disguised as 作姥陀羅尼心印
247 9 zuō to create; to make 作姥陀羅尼心印
248 9 zuō a workshop 作姥陀羅尼心印
249 9 zuō to write; to compose 作姥陀羅尼心印
250 9 zuò to rise 作姥陀羅尼心印
251 9 zuò to be aroused 作姥陀羅尼心印
252 9 zuò activity; action; undertaking 作姥陀羅尼心印
253 9 zuò to regard as 作姥陀羅尼心印
254 9 zuò action; kāraṇa 作姥陀羅尼心印
255 9 qiān one thousand 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
256 9 qiān many; numerous; countless 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
257 9 qiān a cheat; swindler 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
258 9 qiān Qian 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
259 8 method; way 若作此法
260 8 France 若作此法
261 8 the law; rules; regulations 若作此法
262 8 the teachings of the Buddha; Dharma 若作此法
263 8 a standard; a norm 若作此法
264 8 an institution 若作此法
265 8 to emulate 若作此法
266 8 magic; a magic trick 若作此法
267 8 punishment 若作此法
268 8 Fa 若作此法
269 8 a precedent 若作此法
270 8 a classification of some kinds of Han texts 若作此法
271 8 relating to a ceremony or rite 若作此法
272 8 Dharma 若作此法
273 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若作此法
274 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若作此法
275 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若作此法
276 8 quality; characteristic 若作此法
277 8 rén person; people; a human being 其人威力說
278 8 rén Kangxi radical 9 其人威力說
279 8 rén a kind of person 其人威力說
280 8 rén everybody 其人威力說
281 8 rén adult 其人威力說
282 8 rén somebody; others 其人威力說
283 8 rén an upright person 其人威力說
284 8 rén person; manuṣya 其人威力說
285 8 sān three 以三指撮取
286 8 sān third 以三指撮取
287 8 sān more than two 以三指撮取
288 8 sān very few 以三指撮取
289 8 sān San 以三指撮取
290 8 sān three; tri 以三指撮取
291 8 sān sa 以三指撮取
292 8 sān three kinds; trividha 以三指撮取
293 8 shí time; a point or period of time 說是呪時三千大千世界
294 8 shí a season; a quarter of a year 說是呪時三千大千世界
295 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說是呪時三千大千世界
296 8 shí fashionable 說是呪時三千大千世界
297 8 shí fate; destiny; luck 說是呪時三千大千世界
298 8 shí occasion; opportunity; chance 說是呪時三千大千世界
299 8 shí tense 說是呪時三千大千世界
300 8 shí particular; special 說是呪時三千大千世界
301 8 shí to plant; to cultivate 說是呪時三千大千世界
302 8 shí an era; a dynasty 說是呪時三千大千世界
303 8 shí time [abstract] 說是呪時三千大千世界
304 8 shí seasonal 說是呪時三千大千世界
305 8 shí to wait upon 說是呪時三千大千世界
306 8 shí hour 說是呪時三千大千世界
307 8 shí appropriate; proper; timely 說是呪時三千大千世界
308 8 shí Shi 說是呪時三千大千世界
309 8 shí a present; currentlt 說是呪時三千大千世界
310 8 shí time; kāla 說是呪時三千大千世界
311 8 shí at that time; samaya 說是呪時三千大千世界
312 8 yòu right; right-hand 拳當右耳上當
313 8 yòu to help; to assist 拳當右耳上當
314 8 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 拳當右耳上當
315 8 yòu to bless and protect 拳當右耳上當
316 8 yòu an official building 拳當右耳上當
317 8 yòu the west 拳當右耳上當
318 8 yòu right wing; conservative 拳當右耳上當
319 8 yòu super 拳當右耳上當
320 8 yòu right 拳當右耳上當
321 8 yòu right; dakṣiṇa 拳當右耳上當
322 8 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 擲著湫水中
323 8 zhù outstanding 擲著湫水中
324 8 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 擲著湫水中
325 8 zhuó to wear (clothes) 擲著湫水中
326 8 zhe expresses a command 擲著湫水中
327 8 zháo to attach; to grasp 擲著湫水中
328 8 zhāo to add; to put 擲著湫水中
329 8 zhuó a chess move 擲著湫水中
330 8 zhāo a trick; a move; a method 擲著湫水中
331 8 zhāo OK 擲著湫水中
332 8 zháo to fall into [a trap] 擲著湫水中
333 8 zháo to ignite 擲著湫水中
334 8 zháo to fall asleep 擲著湫水中
335 8 zhuó whereabouts; end result 擲著湫水中
336 8 zhù to appear; to manifest 擲著湫水中
337 8 zhù to show 擲著湫水中
338 8 zhù to indicate; to be distinguished by 擲著湫水中
339 8 zhù to write 擲著湫水中
340 8 zhù to record 擲著湫水中
341 8 zhù a document; writings 擲著湫水中
342 8 zhù Zhu 擲著湫水中
343 8 zháo expresses that a continuing process has a result 擲著湫水中
344 8 zhuó to arrive 擲著湫水中
345 8 zhuó to result in 擲著湫水中
346 8 zhuó to command 擲著湫水中
347 8 zhuó a strategy 擲著湫水中
348 8 zhāo to happen; to occur 擲著湫水中
349 8 zhù space between main doorwary and a screen 擲著湫水中
350 8 zhuó somebody attached to a place; a local 擲著湫水中
351 8 zhe attachment to 擲著湫水中
352 8 lìng to make; to cause to be; to lead 此呪能摧破三十三天皆令降
353 8 lìng to issue a command 此呪能摧破三十三天皆令降
354 8 lìng rules of behavior; customs 此呪能摧破三十三天皆令降
355 8 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 此呪能摧破三十三天皆令降
356 8 lìng a season 此呪能摧破三十三天皆令降
357 8 lìng respected; good reputation 此呪能摧破三十三天皆令降
358 8 lìng good 此呪能摧破三十三天皆令降
359 8 lìng pretentious 此呪能摧破三十三天皆令降
360 8 lìng a transcending state of existence 此呪能摧破三十三天皆令降
361 8 lìng a commander 此呪能摧破三十三天皆令降
362 8 lìng a commanding quality; an impressive character 此呪能摧破三十三天皆令降
363 8 lìng lyrics 此呪能摧破三十三天皆令降
364 8 lìng Ling 此呪能摧破三十三天皆令降
365 8 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 此呪能摧破三十三天皆令降
366 8 善男子 shàn nánzi good men 若善男子有能誦持此呪者
367 8 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子有能誦持此呪者
368 7 陀羅尼 tuóluóní Dharani 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
369 7 陀羅尼 tuóluóní dharani 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
370 7 tóu head 違逆者頭破粉碎
371 7 tóu top 違逆者頭破粉碎
372 7 tóu a piece; an aspect 違逆者頭破粉碎
373 7 tóu a leader 違逆者頭破粉碎
374 7 tóu first 違逆者頭破粉碎
375 7 tóu hair 違逆者頭破粉碎
376 7 tóu start; end 違逆者頭破粉碎
377 7 tóu a commission 違逆者頭破粉碎
378 7 tóu a person 違逆者頭破粉碎
379 7 tóu direction; bearing 違逆者頭破粉碎
380 7 tóu previous 違逆者頭破粉碎
381 7 tóu head; śiras 違逆者頭破粉碎
382 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 然後所作皆悉成就
383 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 然後所作皆悉成就
384 7 成就 chéngjiù accomplishment 然後所作皆悉成就
385 7 成就 chéngjiù Achievements 然後所作皆悉成就
386 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 然後所作皆悉成就
387 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 然後所作皆悉成就
388 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 然後所作皆悉成就
389 7 to hold; to take; to grasp 以四指把
390 7 a handle 以四指把
391 7 to guard 以四指把
392 7 to regard as 以四指把
393 7 to give 以四指把
394 7 approximate 以四指把
395 7 a stem 以四指把
396 7 bǎi to grasp 以四指把
397 7 to control 以四指把
398 7 a handlebar 以四指把
399 7 sworn brotherhood 以四指把
400 7 an excuse; a pretext 以四指把
401 7 a claw 以四指把
402 7 善女人 shàn nǚrén good women 善男子善女人
403 7 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善男子善女人
404 7 second-rate 次以右手大母指屈在掌中
405 7 second; secondary 次以右手大母指屈在掌中
406 7 temporary stopover; temporary lodging 次以右手大母指屈在掌中
407 7 a sequence; an order 次以右手大母指屈在掌中
408 7 to arrive 次以右手大母指屈在掌中
409 7 to be next in sequence 次以右手大母指屈在掌中
410 7 positions of the 12 Jupiter stations 次以右手大母指屈在掌中
411 7 positions of the sun and moon on the ecliptic 次以右手大母指屈在掌中
412 7 stage of a journey 次以右手大母指屈在掌中
413 7 ranks 次以右手大母指屈在掌中
414 7 an official position 次以右手大母指屈在掌中
415 7 inside 次以右手大母指屈在掌中
416 7 to hesitate 次以右手大母指屈在掌中
417 7 secondary; next; tatas 次以右手大母指屈在掌中
418 7 quán fist 拳當右耳上當
419 7 quán boxing; martial arts 拳當右耳上當
420 7 quán curled up 拳當右耳上當
421 7 quán Quan 拳當右耳上當
422 7 quán powerful 拳當右耳上當
423 7 quán a fist; muṣṭi 拳當右耳上當
424 7 lái to come 誦身呪頭指來去
425 7 lái please 誦身呪頭指來去
426 7 lái used to substitute for another verb 誦身呪頭指來去
427 7 lái used between two word groups to express purpose and effect 誦身呪頭指來去
428 7 lái wheat 誦身呪頭指來去
429 7 lái next; future 誦身呪頭指來去
430 7 lái a simple complement of direction 誦身呪頭指來去
431 7 lái to occur; to arise 誦身呪頭指來去
432 7 lái to earn 誦身呪頭指來去
433 7 lái to come; āgata 誦身呪頭指來去
434 7 sàn to scatter 東西散走莫知所趣
435 7 sàn to spread 東西散走莫知所趣
436 7 sàn to dispel 東西散走莫知所趣
437 7 sàn to fire; to discharge 東西散走莫知所趣
438 7 sǎn relaxed; idle 東西散走莫知所趣
439 7 sǎn scattered 東西散走莫知所趣
440 7 sǎn powder; powdered medicine 東西散走莫知所趣
441 7 sàn to squander 東西散走莫知所趣
442 7 sàn to give up 東西散走莫知所趣
443 7 sàn to be distracted 東西散走莫知所趣
444 7 sǎn not regulated; lax 東西散走莫知所趣
445 7 sǎn not systematic; chaotic 東西散走莫知所趣
446 7 sǎn to grind into powder 東西散走莫知所趣
447 7 sǎn a melody 東西散走莫知所趣
448 7 sàn to flee; to escape 東西散走莫知所趣
449 7 sǎn San 東西散走莫知所趣
450 7 sàn scatter; vikiraṇa 東西散走莫知所趣
451 7 sàn sa 東西散走莫知所趣
452 7 xiàng to observe; to assess 得身中二十八種相
453 7 xiàng appearance; portrait; picture 得身中二十八種相
454 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 得身中二十八種相
455 7 xiàng to aid; to help 得身中二十八種相
456 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 得身中二十八種相
457 7 xiàng a sign; a mark; appearance 得身中二十八種相
458 7 xiāng alternately; in turn 得身中二十八種相
459 7 xiāng Xiang 得身中二十八種相
460 7 xiāng form substance 得身中二十八種相
461 7 xiāng to express 得身中二十八種相
462 7 xiàng to choose 得身中二十八種相
463 7 xiāng Xiang 得身中二十八種相
464 7 xiāng an ancient musical instrument 得身中二十八種相
465 7 xiāng the seventh lunar month 得身中二十八種相
466 7 xiāng to compare 得身中二十八種相
467 7 xiàng to divine 得身中二十八種相
468 7 xiàng to administer 得身中二十八種相
469 7 xiàng helper for a blind person 得身中二十八種相
470 7 xiāng rhythm [music] 得身中二十八種相
471 7 xiāng the upper frets of a pipa 得身中二十八種相
472 7 xiāng coralwood 得身中二十八種相
473 7 xiàng ministry 得身中二十八種相
474 7 xiàng to supplement; to enhance 得身中二十八種相
475 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 得身中二十八種相
476 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 得身中二十八種相
477 7 xiàng sign; mark; liṅga 得身中二十八種相
478 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 得身中二十八種相
479 7 infix potential marker 若不隨順我
480 6 four 以四指把
481 6 note a musical scale 以四指把
482 6 fourth 以四指把
483 6 Si 以四指把
484 6 four; catur 以四指把
485 6 gain; advantage; benefit 南無阿利
486 6 profit 南無阿利
487 6 sharp 南無阿利
488 6 to benefit; to serve 南無阿利
489 6 Li 南無阿利
490 6 to be useful 南無阿利
491 6 smooth; without a hitch 南無阿利
492 6 benefit; hita 南無阿利
493 6 Qi 其人威力說
494 6 to know; to learn about; to comprehend 乃至身中一切疾病悉能消滅
495 6 detailed 乃至身中一切疾病悉能消滅
496 6 to elaborate; to expound 乃至身中一切疾病悉能消滅
497 6 to exhaust; to use up 乃至身中一切疾病悉能消滅
498 6 strongly 乃至身中一切疾病悉能消滅
499 6 Xi 乃至身中一切疾病悉能消滅
500 6 all; kṛtsna 乃至身中一切疾病悉能消滅

Frequencies of all Words

Top 990

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 57 zhòu charm; spell; incantation 呪經卷下
2 57 zhòu a curse 呪經卷下
3 57 zhòu urging; adjure 呪經卷下
4 57 zhòu mantra 呪經卷下
5 36 this; these 此呪能摧碎諸山乾
6 36 in this way 此呪能摧碎諸山乾
7 36 otherwise; but; however; so 此呪能摧碎諸山乾
8 36 at this time; now; here 此呪能摧碎諸山乾
9 36 this; here; etad 此呪能摧碎諸山乾
10 30 so as to; in order to 以兩手相背合掌
11 30 to use; to regard as 以兩手相背合掌
12 30 to use; to grasp 以兩手相背合掌
13 30 according to 以兩手相背合掌
14 30 because of 以兩手相背合掌
15 30 on a certain date 以兩手相背合掌
16 30 and; as well as 以兩手相背合掌
17 30 to rely on 以兩手相背合掌
18 30 to regard 以兩手相背合掌
19 30 to be able to 以兩手相背合掌
20 30 to order; to command 以兩手相背合掌
21 30 further; moreover 以兩手相背合掌
22 30 used after a verb 以兩手相背合掌
23 30 very 以兩手相背合掌
24 30 already 以兩手相背合掌
25 30 increasingly 以兩手相背合掌
26 30 a reason; a cause 以兩手相背合掌
27 30 Israel 以兩手相背合掌
28 30 Yi 以兩手相背合掌
29 30 use; yogena 以兩手相背合掌
30 29 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 辯才無礙印呪第十三
31 29 yìn India 辯才無礙印呪第十三
32 29 yìn a mudra; a hand gesture 辯才無礙印呪第十三
33 29 yìn a seal; a stamp 辯才無礙印呪第十三
34 29 yìn to tally 辯才無礙印呪第十三
35 29 yìn a vestige; a trace 辯才無礙印呪第十三
36 29 yìn Yin 辯才無礙印呪第十三
37 29 yìn to leave a track or trace 辯才無礙印呪第十三
38 29 yìn mudra 辯才無礙印呪第十三
39 27 ruò to seem; to be like; as 若不隨順我
40 27 ruò seemingly 若不隨順我
41 27 ruò if 若不隨順我
42 27 ruò you 若不隨順我
43 27 ruò this; that 若不隨順我
44 27 ruò and; or 若不隨順我
45 27 ruò as for; pertaining to 若不隨順我
46 27 pomegranite 若不隨順我
47 27 ruò to choose 若不隨順我
48 27 ruò to agree; to accord with; to conform to 若不隨順我
49 27 ruò thus 若不隨順我
50 27 ruò pollia 若不隨順我
51 27 ruò Ruo 若不隨順我
52 27 ruò only then 若不隨順我
53 27 ja 若不隨順我
54 27 jñā 若不隨順我
55 27 ruò if; yadi 若不隨順我
56 27 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子有能誦持此呪者
57 27 sòng to recount; to narrate 若善男子有能誦持此呪者
58 27 sòng a poem 若善男子有能誦持此呪者
59 27 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子有能誦持此呪者
60 27 de potential marker 口中嚼之即得愛敬
61 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 口中嚼之即得愛敬
62 27 děi must; ought to 口中嚼之即得愛敬
63 27 děi to want to; to need to 口中嚼之即得愛敬
64 27 děi must; ought to 口中嚼之即得愛敬
65 27 de 口中嚼之即得愛敬
66 27 de infix potential marker 口中嚼之即得愛敬
67 27 to result in 口中嚼之即得愛敬
68 27 to be proper; to fit; to suit 口中嚼之即得愛敬
69 27 to be satisfied 口中嚼之即得愛敬
70 27 to be finished 口中嚼之即得愛敬
71 27 de result of degree 口中嚼之即得愛敬
72 27 de marks completion of an action 口中嚼之即得愛敬
73 27 děi satisfying 口中嚼之即得愛敬
74 27 to contract 口中嚼之即得愛敬
75 27 marks permission or possibility 口中嚼之即得愛敬
76 27 expressing frustration 口中嚼之即得愛敬
77 27 to hear 口中嚼之即得愛敬
78 27 to have; there is 口中嚼之即得愛敬
79 27 marks time passed 口中嚼之即得愛敬
80 27 obtain; attain; prāpta 口中嚼之即得愛敬
81 21 zhǐ to point
82 21 zhǐ finger
83 21 zhǐ digit; fingerwidth
84 21 zhǐ to indicate
85 21 zhǐ to make one's hair stand on end
86 21 zhǐ to refer to
87 21 zhǐ to rely on; to depend on
88 21 zhǐ toe
89 21 zhǐ to face towards
90 21 zhǐ to face upwards; to be upright
91 21 zhǐ to take responsibility for
92 21 zhǐ meaning; purpose
93 21 zhǐ to denounce
94 21 zhǐ finger; aṅguli
95 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 呪者
96 21 zhě that 呪者
97 21 zhě nominalizing function word 呪者
98 21 zhě used to mark a definition 呪者
99 21 zhě used to mark a pause 呪者
100 21 zhě topic marker; that; it 呪者
101 21 zhuó according to 呪者
102 21 zhě ca 呪者
103 20 biàn turn; one time
104 20 biàn all; complete
105 20 biàn everywhere; common
106 20 biàn to be covered with
107 20 biàn everywhere; sarva
108 20 biàn pervade; visva
109 20 biàn everywhere fragrant; paricitra
110 20 biàn everywhere; spharaṇa
111 18 in; at 然後向於四方四角如法散灑
112 18 in; at 然後向於四方四角如法散灑
113 18 in; at; to; from 然後向於四方四角如法散灑
114 18 to go; to 然後向於四方四角如法散灑
115 18 to rely on; to depend on 然後向於四方四角如法散灑
116 18 to go to; to arrive at 然後向於四方四角如法散灑
117 18 from 然後向於四方四角如法散灑
118 18 give 然後向於四方四角如法散灑
119 18 oppposing 然後向於四方四角如法散灑
120 18 and 然後向於四方四角如法散灑
121 18 compared to 然後向於四方四角如法散灑
122 18 by 然後向於四方四角如法散灑
123 18 and; as well as 然後向於四方四角如法散灑
124 18 for 然後向於四方四角如法散灑
125 18 Yu 然後向於四方四角如法散灑
126 18 a crow 然後向於四方四角如法散灑
127 18 whew; wow 然後向於四方四角如法散灑
128 18 near to; antike 然後向於四方四角如法散灑
129 18 zhū all; many; various 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
130 18 zhū Zhu 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
131 18 zhū all; members of the class 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
132 18 zhū interrogative particle 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
133 18 zhū him; her; them; it 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
134 18 zhū of; in 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
135 18 zhū all; many; sarva 化身語諸大眾及諸惡鬼神等
136 17 zhī him; her; them; that 此呪能令誦持之者豪貴自在
137 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 此呪能令誦持之者豪貴自在
138 17 zhī to go 此呪能令誦持之者豪貴自在
139 17 zhī this; that 此呪能令誦持之者豪貴自在
140 17 zhī genetive marker 此呪能令誦持之者豪貴自在
141 17 zhī it 此呪能令誦持之者豪貴自在
142 17 zhī in 此呪能令誦持之者豪貴自在
143 17 zhī all 此呪能令誦持之者豪貴自在
144 17 zhī and 此呪能令誦持之者豪貴自在
145 17 zhī however 此呪能令誦持之者豪貴自在
146 17 zhī if 此呪能令誦持之者豪貴自在
147 17 zhī then 此呪能令誦持之者豪貴自在
148 17 zhī to arrive; to go 此呪能令誦持之者豪貴自在
149 17 zhī is 此呪能令誦持之者豪貴自在
150 17 zhī to use 此呪能令誦持之者豪貴自在
151 17 zhī Zhi 此呪能令誦持之者豪貴自在
152 16 néng can; able 此呪能摧碎諸山乾
153 16 néng ability; capacity 此呪能摧碎諸山乾
154 16 néng a mythical bear-like beast 此呪能摧碎諸山乾
155 16 néng energy 此呪能摧碎諸山乾
156 16 néng function; use 此呪能摧碎諸山乾
157 16 néng may; should; permitted to 此呪能摧碎諸山乾
158 16 néng talent 此呪能摧碎諸山乾
159 16 néng expert at 此呪能摧碎諸山乾
160 16 néng to be in harmony 此呪能摧碎諸山乾
161 16 néng to tend to; to care for 此呪能摧碎諸山乾
162 16 néng to reach; to arrive at 此呪能摧碎諸山乾
163 16 néng as long as; only 此呪能摧碎諸山乾
164 16 néng even if 此呪能摧碎諸山乾
165 16 néng but 此呪能摧碎諸山乾
166 16 néng in this way 此呪能摧碎諸山乾
167 16 néng to be able; śak 此呪能摧碎諸山乾
168 16 néng skilful; pravīṇa 此呪能摧碎諸山乾
169 16 promptly; right away; immediately 口中嚼之即得愛敬
170 16 to be near by; to be close to 口中嚼之即得愛敬
171 16 at that time 口中嚼之即得愛敬
172 16 to be exactly the same as; to be thus 口中嚼之即得愛敬
173 16 supposed; so-called 口中嚼之即得愛敬
174 16 if; but 口中嚼之即得愛敬
175 16 to arrive at; to ascend 口中嚼之即得愛敬
176 16 then; following 口中嚼之即得愛敬
177 16 so; just so; eva 口中嚼之即得愛敬
178 14 zhōng middle 口中嚼之即得愛敬
179 14 zhōng medium; medium sized 口中嚼之即得愛敬
180 14 zhōng China 口中嚼之即得愛敬
181 14 zhòng to hit the mark 口中嚼之即得愛敬
182 14 zhōng in; amongst 口中嚼之即得愛敬
183 14 zhōng midday 口中嚼之即得愛敬
184 14 zhōng inside 口中嚼之即得愛敬
185 14 zhōng during 口中嚼之即得愛敬
186 14 zhōng Zhong 口中嚼之即得愛敬
187 14 zhōng intermediary 口中嚼之即得愛敬
188 14 zhōng half 口中嚼之即得愛敬
189 14 zhōng just right; suitably 口中嚼之即得愛敬
190 14 zhōng while 口中嚼之即得愛敬
191 14 zhòng to reach; to attain 口中嚼之即得愛敬
192 14 zhòng to suffer; to infect 口中嚼之即得愛敬
193 14 zhòng to obtain 口中嚼之即得愛敬
194 14 zhòng to pass an exam 口中嚼之即得愛敬
195 14 zhōng middle 口中嚼之即得愛敬
196 12 one 於一
197 12 Kangxi radical 1 於一
198 12 as soon as; all at once 於一
199 12 pure; concentrated 於一
200 12 whole; all 於一
201 12 first 於一
202 12 the same 於一
203 12 each 於一
204 12 certain 於一
205 12 throughout 於一
206 12 used in between a reduplicated verb 於一
207 12 sole; single 於一
208 12 a very small amount 於一
209 12 Yi 於一
210 12 other 於一
211 12 to unify 於一
212 12 accidentally; coincidentally 於一
213 12 abruptly; suddenly 於一
214 12 or 於一
215 12 one; eka 於一
216 12 big; huge; large 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
217 12 Kangxi radical 37 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
218 12 great; major; important 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
219 12 size 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
220 12 old 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
221 12 greatly; very 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
222 12 oldest; earliest 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
223 12 adult 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
224 12 tài greatest; grand 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
225 12 dài an important person 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
226 12 senior 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
227 12 approximately 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
228 12 tài greatest; grand 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
229 12 an element 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
230 12 great; mahā 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
231 12 shēn human body; torso 永不受女身
232 12 shēn Kangxi radical 158 永不受女身
233 12 shēn measure word for clothes 永不受女身
234 12 shēn self 永不受女身
235 12 shēn life 永不受女身
236 12 shēn an object 永不受女身
237 12 shēn a lifetime 永不受女身
238 12 shēn personally 永不受女身
239 12 shēn moral character 永不受女身
240 12 shēn status; identity; position 永不受女身
241 12 shēn pregnancy 永不受女身
242 12 juān India 永不受女身
243 12 shēn body; kāya 永不受女身
244 12 左手 zuǒ shǒu left hand 起立以左手向前展臂
245 12 左手 zuǒ shǒu left side 起立以左手向前展臂
246 12 jiē all; each and every; in all cases 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
247 12 jiē same; equally 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
248 12 jiē all; sarva 醯首羅戰慄不安皆大恐懼
249 11 shàng top; a high position 塗其心上即得辯才
250 11 shang top; the position on or above something 塗其心上即得辯才
251 11 shàng to go up; to go forward 塗其心上即得辯才
252 11 shàng shang 塗其心上即得辯才
253 11 shàng previous; last 塗其心上即得辯才
254 11 shàng high; higher 塗其心上即得辯才
255 11 shàng advanced 塗其心上即得辯才
256 11 shàng a monarch; a sovereign 塗其心上即得辯才
257 11 shàng time 塗其心上即得辯才
258 11 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 塗其心上即得辯才
259 11 shàng far 塗其心上即得辯才
260 11 shàng big; as big as 塗其心上即得辯才
261 11 shàng abundant; plentiful 塗其心上即得辯才
262 11 shàng to report 塗其心上即得辯才
263 11 shàng to offer 塗其心上即得辯才
264 11 shàng to go on stage 塗其心上即得辯才
265 11 shàng to take office; to assume a post 塗其心上即得辯才
266 11 shàng to install; to erect 塗其心上即得辯才
267 11 shàng to suffer; to sustain 塗其心上即得辯才
268 11 shàng to burn 塗其心上即得辯才
269 11 shàng to remember 塗其心上即得辯才
270 11 shang on; in 塗其心上即得辯才
271 11 shàng upward 塗其心上即得辯才
272 11 shàng to add 塗其心上即得辯才
273 11 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 塗其心上即得辯才
274 11 shàng to meet 塗其心上即得辯才
275 11 shàng falling then rising (4th) tone 塗其心上即得辯才
276 11 shang used after a verb indicating a result 塗其心上即得辯才
277 11 shàng a musical note 塗其心上即得辯才
278 11 shàng higher, superior; uttara 塗其心上即得辯才
279 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 東西散走莫知所趣
280 11 suǒ an office; an institute 東西散走莫知所趣
281 11 suǒ introduces a relative clause 東西散走莫知所趣
282 11 suǒ it 東西散走莫知所趣
283 11 suǒ if; supposing 東西散走莫知所趣
284 11 suǒ a few; various; some 東西散走莫知所趣
285 11 suǒ a place; a location 東西散走莫知所趣
286 11 suǒ indicates a passive voice 東西散走莫知所趣
287 11 suǒ that which 東西散走莫知所趣
288 11 suǒ an ordinal number 東西散走莫知所趣
289 11 suǒ meaning 東西散走莫知所趣
290 11 suǒ garrison 東西散走莫知所趣
291 11 suǒ place; pradeśa 東西散走莫知所趣
292 11 suǒ that which; yad 東西散走莫知所趣
293 11 yǒu is; are; to exist 若善男子有能誦持此呪者
294 11 yǒu to have; to possess 若善男子有能誦持此呪者
295 11 yǒu indicates an estimate 若善男子有能誦持此呪者
296 11 yǒu indicates a large quantity 若善男子有能誦持此呪者
297 11 yǒu indicates an affirmative response 若善男子有能誦持此呪者
298 11 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若善男子有能誦持此呪者
299 11 yǒu used to compare two things 若善男子有能誦持此呪者
300 11 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若善男子有能誦持此呪者
301 11 yǒu used before the names of dynasties 若善男子有能誦持此呪者
302 11 yǒu a certain thing; what exists 若善男子有能誦持此呪者
303 11 yǒu multiple of ten and ... 若善男子有能誦持此呪者
304 11 yǒu abundant 若善男子有能誦持此呪者
305 11 yǒu purposeful 若善男子有能誦持此呪者
306 11 yǒu You 若善男子有能誦持此呪者
307 11 yǒu 1. existence; 2. becoming 若善男子有能誦持此呪者
308 11 yǒu becoming; bhava 若善男子有能誦持此呪者
309 11 zài in; at 次以右手大母指屈在掌中
310 11 zài at 次以右手大母指屈在掌中
311 11 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 次以右手大母指屈在掌中
312 11 zài to exist; to be living 次以右手大母指屈在掌中
313 11 zài to consist of 次以右手大母指屈在掌中
314 11 zài to be at a post 次以右手大母指屈在掌中
315 11 zài in; bhū 次以右手大母指屈在掌中
316 10 mother 大母指向前舒
317 10 Kangxi radical 80 大母指向前舒
318 10 female 大母指向前舒
319 10 female elders; older female relatives 大母指向前舒
320 10 parent; source; origin 大母指向前舒
321 10 all women 大母指向前舒
322 10 to foster; to nurture 大母指向前舒
323 10 a large proportion of currency 大母指向前舒
324 10 investment capital 大母指向前舒
325 10 mother; maternal deity 大母指向前舒
326 10 to take; to get; to fetch 取石榴枝及柳枝
327 10 to obtain 取石榴枝及柳枝
328 10 to choose; to select 取石榴枝及柳枝
329 10 to catch; to seize; to capture 取石榴枝及柳枝
330 10 to accept; to receive 取石榴枝及柳枝
331 10 to seek 取石榴枝及柳枝
332 10 to take a bride 取石榴枝及柳枝
333 10 placed after a verb to mark an action 取石榴枝及柳枝
334 10 Qu 取石榴枝及柳枝
335 10 clinging; grasping; upādāna 取石榴枝及柳枝
336 10 also; too 亦能
337 10 but 亦能
338 10 this; he; she 亦能
339 10 although; even though 亦能
340 10 already 亦能
341 10 particle with no meaning 亦能
342 10 Yi 亦能
343 10 右手 yòu shǒu right hand 次以右手大母指屈在掌中
344 10 右手 yòu shǒu right side 次以右手大母指屈在掌中
345 10 一切 yīqiè all; every; everything 一切惡鬼皆
346 10 一切 yīqiè temporary 一切惡鬼皆
347 10 一切 yīqiè the same 一切惡鬼皆
348 10 一切 yīqiè generally 一切惡鬼皆
349 10 一切 yīqiè all, everything 一切惡鬼皆
350 10 一切 yīqiè all; sarva 一切惡鬼皆
351 10 dāng to be; to act as; to serve as 當燒求羅香誦我身呪二十
352 10 dāng at or in the very same; be apposite 當燒求羅香誦我身呪二十
353 10 dāng dang (sound of a bell) 當燒求羅香誦我身呪二十
354 10 dāng to face 當燒求羅香誦我身呪二十
355 10 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當燒求羅香誦我身呪二十
356 10 dāng to manage; to host 當燒求羅香誦我身呪二十
357 10 dāng should 當燒求羅香誦我身呪二十
358 10 dāng to treat; to regard as 當燒求羅香誦我身呪二十
359 10 dǎng to think 當燒求羅香誦我身呪二十
360 10 dàng suitable; correspond to 當燒求羅香誦我身呪二十
361 10 dǎng to be equal 當燒求羅香誦我身呪二十
362 10 dàng that 當燒求羅香誦我身呪二十
363 10 dāng an end; top 當燒求羅香誦我身呪二十
364 10 dàng clang; jingle 當燒求羅香誦我身呪二十
365 10 dāng to judge 當燒求羅香誦我身呪二十
366 10 dǎng to bear on one's shoulder 當燒求羅香誦我身呪二十
367 10 dàng the same 當燒求羅香誦我身呪二十
368 10 dàng to pawn 當燒求羅香誦我身呪二十
369 10 dàng to fail [an exam] 當燒求羅香誦我身呪二十
370 10 dàng a trap 當燒求羅香誦我身呪二十
371 10 dàng a pawned item 當燒求羅香誦我身呪二十
372 10 dāng will be; bhaviṣyati 當燒求羅香誦我身呪二十
373 10 xiān first 所在住處以手掬水掬灰先
374 10 xiān early; prior; former 所在住處以手掬水掬灰先
375 10 xiān to go forward; to advance 所在住處以手掬水掬灰先
376 10 xiān to attach importance to; to value 所在住處以手掬水掬灰先
377 10 xiān to start 所在住處以手掬水掬灰先
378 10 xiān ancestors; forebears 所在住處以手掬水掬灰先
379 10 xiān earlier 所在住處以手掬水掬灰先
380 10 xiān before; in front 所在住處以手掬水掬灰先
381 10 xiān fundamental; basic 所在住處以手掬水掬灰先
382 10 xiān Xian 所在住處以手掬水掬灰先
383 10 xiān ancient; archaic 所在住處以手掬水掬灰先
384 10 xiān super 所在住處以手掬水掬灰先
385 10 xiān deceased 所在住處以手掬水掬灰先
386 10 xiān first; former; pūrva 所在住處以手掬水掬灰先
387 9 desire 若欲
388 9 to desire; to wish 若欲
389 9 almost; nearly; about to occur 若欲
390 9 to desire; to intend 若欲
391 9 lust 若欲
392 9 desire; intention; wish; kāma 若欲
393 9 爾時 ěr shí at that time 爾時觀世音菩薩
394 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀世音菩薩
395 9 wèi for; to 著一處擣為末
396 9 wèi because of 著一處擣為末
397 9 wéi to act as; to serve 著一處擣為末
398 9 wéi to change into; to become 著一處擣為末
399 9 wéi to be; is 著一處擣為末
400 9 wéi to do 著一處擣為末
401 9 wèi for 著一處擣為末
402 9 wèi because of; for; to 著一處擣為末
403 9 wèi to 著一處擣為末
404 9 wéi in a passive construction 著一處擣為末
405 9 wéi forming a rehetorical question 著一處擣為末
406 9 wéi forming an adverb 著一處擣為末
407 9 wéi to add emphasis 著一處擣為末
408 9 wèi to support; to help 著一處擣為末
409 9 wéi to govern 著一處擣為末
410 9 wèi to be; bhū 著一處擣為末
411 9 seven 淨灰各呪七遍
412 9 a genre of poetry 淨灰各呪七遍
413 9 seventh day memorial ceremony 淨灰各呪七遍
414 9 seven; sapta 淨灰各呪七遍
415 9 no 無病不差
416 9 Kangxi radical 71 無病不差
417 9 to not have; without 無病不差
418 9 has not yet 無病不差
419 9 mo 無病不差
420 9 do not 無病不差
421 9 not; -less; un- 無病不差
422 9 regardless of 無病不差
423 9 to not have 無病不差
424 9 um 無病不差
425 9 Wu 無病不差
426 9 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無病不差
427 9 not; non- 無病不差
428 9 mo 無病不差
429 9 zuò to do 作姥陀羅尼心印
430 9 zuò to act as; to serve as 作姥陀羅尼心印
431 9 zuò to start 作姥陀羅尼心印
432 9 zuò a writing; a work 作姥陀羅尼心印
433 9 zuò to dress as; to be disguised as 作姥陀羅尼心印
434 9 zuō to create; to make 作姥陀羅尼心印
435 9 zuō a workshop 作姥陀羅尼心印
436 9 zuō to write; to compose 作姥陀羅尼心印
437 9 zuò to rise 作姥陀羅尼心印
438 9 zuò to be aroused 作姥陀羅尼心印
439 9 zuò activity; action; undertaking 作姥陀羅尼心印
440 9 zuò to regard as 作姥陀羅尼心印
441 9 zuò action; kāraṇa 作姥陀羅尼心印
442 9 qiān one thousand 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
443 9 qiān many; numerous; countless 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
444 9 qiān very 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
445 9 qiān a cheat; swindler 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
446 9 qiān Qian 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神
447 8 method; way 若作此法
448 8 France 若作此法
449 8 the law; rules; regulations 若作此法
450 8 the teachings of the Buddha; Dharma 若作此法
451 8 a standard; a norm 若作此法
452 8 an institution 若作此法
453 8 to emulate 若作此法
454 8 magic; a magic trick 若作此法
455 8 punishment 若作此法
456 8 Fa 若作此法
457 8 a precedent 若作此法
458 8 a classification of some kinds of Han texts 若作此法
459 8 relating to a ceremony or rite 若作此法
460 8 Dharma 若作此法
461 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若作此法
462 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若作此法
463 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若作此法
464 8 quality; characteristic 若作此法
465 8 rén person; people; a human being 其人威力說
466 8 rén Kangxi radical 9 其人威力說
467 8 rén a kind of person 其人威力說
468 8 rén everybody 其人威力說
469 8 rén adult 其人威力說
470 8 rén somebody; others 其人威力說
471 8 rén an upright person 其人威力說
472 8 rén person; manuṣya 其人威力說
473 8 sān three 以三指撮取
474 8 sān third 以三指撮取
475 8 sān more than two 以三指撮取
476 8 sān very few 以三指撮取
477 8 sān repeatedly 以三指撮取
478 8 sān San 以三指撮取
479 8 sān three; tri 以三指撮取
480 8 sān sa 以三指撮取
481 8 sān three kinds; trividha 以三指撮取
482 8 shí time; a point or period of time 說是呪時三千大千世界
483 8 shí a season; a quarter of a year 說是呪時三千大千世界
484 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說是呪時三千大千世界
485 8 shí at that time 說是呪時三千大千世界
486 8 shí fashionable 說是呪時三千大千世界
487 8 shí fate; destiny; luck 說是呪時三千大千世界
488 8 shí occasion; opportunity; chance 說是呪時三千大千世界
489 8 shí tense 說是呪時三千大千世界
490 8 shí particular; special 說是呪時三千大千世界
491 8 shí to plant; to cultivate 說是呪時三千大千世界
492 8 shí hour (measure word) 說是呪時三千大千世界
493 8 shí an era; a dynasty 說是呪時三千大千世界
494 8 shí time [abstract] 說是呪時三千大千世界
495 8 shí seasonal 說是呪時三千大千世界
496 8 shí frequently; often 說是呪時三千大千世界
497 8 shí occasionally; sometimes 說是呪時三千大千世界
498 8 shí on time 說是呪時三千大千世界
499 8 shí this; that 說是呪時三千大千世界
500 8 shí to wait upon 說是呪時三千大千世界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
this; here; etad
use; yogena
yìn mudra
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
sòng recite; priase; pāṭha
obtain; attain; prāpta
zhǐ finger; aṅguli
zhě ca
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 4. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
 4. everywhere; spharaṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北天竺 98 Northern India
波尼 98 Panini
摧碎 99 Vikiranosnisa
大叫唤 大叫喚 100 Maharaurava Hell
达摩 達摩 68 Bodhidharma
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
非想非非想天 102 Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛陀 102
 1. Buddha; the all-enlightened one
 2. Buddha
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
凉州 涼州 108 Liangzhou
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
魔怨 109 Māra
那罗延 那羅延 110 Narayana
尼健 110 Nirgrantha
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
婆利 80 Brunei
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 113 Sutra of the Divine Dharani of the Thousand Eye, Thousand Arm Avalokitesvara Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
无诸 無諸 119 Wu Zhu
雪山 120 Himalayan Mountains
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
智通 122 Zhi Tong
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 91.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿噜力 阿嚕力 196 alolik
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
百八 98 one hundred and eight
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
跋折罗 跋折羅 98 vajra
不可称 不可稱 98 unequalled
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
慈心 99 compassion; a compassionate mind
得佛 100 to become a Buddha
恶鬼神 惡鬼神 195 evil demons and spirits
梵本 102 a Sanskrit text
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 Buddha land
广说 廣說 103 to explain; to teach
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净衣 淨衣 106 pure clothing
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
龙众 龍眾 108 dragon spirits
路迦 108 loka
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
名曰 109 to be named; to be called
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
求法 113 to seek the Dharma
如法 114 In Accord With
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三涂 三塗 115
 1. the three evil rebirths; the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
僧祇 115 asamkhyeya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
神咒 115 mantra
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十恶 十惡 115 the ten evils
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四重罪 115 four grave prohibitions
莎诃 莎訶 115 svāhā
苏婆诃 蘇婆訶 115 svaha; hail
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未来现在 未來現在 119 the present and the future
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五百年 119 five hundred years
无尽藏 無盡藏 119
 1. Boundless Treasure
 2. inexhaustible storehouse
 3. an inexhaustible treasury
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无畏施 無畏施 119
 1. Bestow Fearlessness
 2. the gift of non-fear or confidence
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
心印 120 mind seal
杨枝 楊枝 121 willow branch
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一日一夜 121 one day and one night
一百八 121 one hundred and eight
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
永劫 121 eternity
澡浴 122 to wash
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪苦 122 suffering caused by one's own wrongdoing