Glossary and Vocabulary for Jāṅgulīnāmavidyā (Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17 sporadic; scattered 壹哩蜜帝
2 17 壹哩蜜帝
3 12 zhòu charm; spell; incantation 若人聞此呪及念我
4 12 zhòu a curse 若人聞此呪及念我
5 12 zhòu urging; adjure 若人聞此呪及念我
6 12 zhòu mantra 若人聞此呪及念我
7 11 yǐn to lead; to guide
8 11 yǐn to draw a bow
9 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
10 11 yǐn to stretch
11 11 yǐn to involve
12 11 yǐn to quote; to cite
13 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
14 11 yǐn to recruit
15 11 yǐn to hold
16 11 yǐn to withdraw; to leave
17 11 yǐn a strap for pulling a cart
18 11 yǐn a preface ; a forward
19 11 yǐn a license
20 11 yǐn long
21 11 yǐn to cause
22 11 yǐn to pull; to draw
23 11 yǐn a refrain; a tune
24 11 yǐn to grow
25 11 yǐn to command
26 11 yǐn to accuse
27 11 yǐn to commit suicide
28 11 yǐn a genre
29 11 yǐn yin; a unit of paper money
30 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
31 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
32 10 zhà to scold; to find fault with someone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
33 10 zhà to sympathize with; to lament 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
34 10 zhā zha 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
35 10 zhà to exaggerate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
36 10 zhà ta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
37 9 to drag
38 9 to drag
39 9 to flutter; to sway
40 9 exhausted
41 9 ye
42 9 niàn to read aloud 我念往昔
43 9 niàn to remember; to expect 我念往昔
44 9 niàn to miss 我念往昔
45 9 niàn to consider 我念往昔
46 9 niàn to recite; to chant 我念往昔
47 9 niàn to show affection for 我念往昔
48 9 niàn a thought; an idea 我念往昔
49 9 niàn twenty 我念往昔
50 9 niàn memory 我念往昔
51 9 niàn an instant 我念往昔
52 9 niàn Nian 我念往昔
53 9 niàn mindfulness; smrti 我念往昔
54 9 niàn a thought; citta 我念往昔
55 9 one 壹哩蜜帝
56 9 one; eka 壹哩蜜帝
57 8 emperor; supreme ruler 壹哩蜜帝
58 8 the ruler of Heaven 壹哩蜜帝
59 8 a god 壹哩蜜帝
60 8 imperialism 壹哩蜜帝
61 8 lord; pārthiva 壹哩蜜帝
62 8 Indra 壹哩蜜帝
63 8 luó baby talk 哩曳得羯囉抳
64 8 luō to nag 哩曳得羯囉抳
65 8 luó ra 哩曳得羯囉抳
66 7 self 我念往昔
67 7 [my] dear 我念往昔
68 7 Wo 我念往昔
69 7 self; atman; attan 我念往昔
70 7 ga 我念往昔
71 7 rén person; people; a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
72 7 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾千二百五十人俱
73 7 rén a kind of person 與大苾芻眾千二百五十人俱
74 7 rén everybody 與大苾芻眾千二百五十人俱
75 7 rén adult 與大苾芻眾千二百五十人俱
76 7 rén somebody; others 與大苾芻眾千二百五十人俱
77 7 rén an upright person 與大苾芻眾千二百五十人俱
78 7 rén person; manuṣya 與大苾芻眾千二百五十人俱
79 7 to join; to combine 二合
80 7 to close 二合
81 7 to agree with; equal to 二合
82 7 to gather 二合
83 7 whole 二合
84 7 to be suitable; to be up to standard 二合
85 7 a musical note 二合
86 7 the conjunction of two astronomical objects 二合
87 7 to fight 二合
88 7 to conclude 二合
89 7 to be similar to 二合
90 7 crowded 二合
91 7 a box 二合
92 7 to copulate 二合
93 7 a partner; a spouse 二合
94 7 harmonious 二合
95 7 He 二合
96 7 a container for grain measurement 二合
97 7 Merge 二合
98 7 unite; saṃyoga 二合
99 7 to be near by; to be close to 其蛇即爛壞
100 7 at that time 其蛇即爛壞
101 7 to be exactly the same as; to be thus 其蛇即爛壞
102 7 supposed; so-called 其蛇即爛壞
103 7 to arrive at; to ascend 其蛇即爛壞
104 6 grieved; saddened 怛儞也他唵
105 6 worried 怛儞也他唵
106 6 ta 怛儞也他唵
107 6 è evil; vice 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
108 6 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
109 6 ě queasy; nauseous 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
110 6 to hate; to detest 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
111 6 è fierce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
112 6 è detestable; offensive; unpleasant 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
113 6 to denounce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
114 6 è e 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
115 6 è evil 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
116 6 wéi to act as; to serve 鹿皮為衣
117 6 wéi to change into; to become 鹿皮為衣
118 6 wéi to be; is 鹿皮為衣
119 6 wéi to do 鹿皮為衣
120 6 wèi to support; to help 鹿皮為衣
121 6 wéi to govern 鹿皮為衣
122 6 wèi to be; bhū 鹿皮為衣
123 6 poison; venom 飲毒菓漿食毒草菓
124 6 poisonous 飲毒菓漿食毒草菓
125 6 to poison 飲毒菓漿食毒草菓
126 6 to endanger 飲毒菓漿食毒草菓
127 6 to lothe; to hate 飲毒菓漿食毒草菓
128 6 a disaster 飲毒菓漿食毒草菓
129 6 narcotics 飲毒菓漿食毒草菓
130 6 to harm 飲毒菓漿食毒草菓
131 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
132 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
133 6 poison; viṣa 飲毒菓漿食毒草菓
134 5 to know; to learn about; to comprehend 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
135 5 detailed 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
136 5 to elaborate; to expound 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
137 5 to exhaust; to use up 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
138 5 strongly 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
139 5 Xi 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
140 5 all; kṛtsna 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
141 5 èr two 二合
142 5 èr Kangxi radical 7 二合
143 5 èr second 二合
144 5 èr twice; double; di- 二合
145 5 èr more than one kind 二合
146 5 èr two; dvā; dvi 二合
147 5 èr both; dvaya 二合
148 5 jiā ka; gha; ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
149 5 jiā gha 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
150 5 jiā ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
151 5 zhuó to cut; to chop; to lop off 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
152 5 zhuó to raid; to make a surprise attack 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
153 5 zhuó to cut off; cheda 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
154 5 Qi 百福相好莊嚴其身
155 5 cháng Chang 前後圍遶常為伴侶
156 5 cháng common; general; ordinary 前後圍遶常為伴侶
157 5 cháng a principle; a rule 前後圍遶常為伴侶
158 5 cháng eternal; nitya 前後圍遶常為伴侶
159 4 shé snake 若有毒蛇來咬此人者
160 4 shé snake; sarpa 若有毒蛇來咬此人者
161 4 shī a low lying humid place 嚩揭囉抳揭濕弭
162 4 shī wet 嚩揭囉抳揭濕弭
163 4 shī an illness 嚩揭囉抳揭濕弭
164 4 shī wet; dravatva 嚩揭囉抳揭濕弭
165 4 bone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
166 4 Kangxi radical 188 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
167 4 skeleton 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
168 4 frame; framework 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
169 4 basic character; spirit; mettle 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
170 4 structure of an argument or written composition 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
171 4 Gu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
172 4 hài to injure; to harm to 不被一切諸毒所害
173 4 hài to destroy; to kill 不被一切諸毒所害
174 4 hài a disaster; a calamity 不被一切諸毒所害
175 4 hài damage; a fault 不被一切諸毒所害
176 4 hài a crucial point; a strategic location 不被一切諸毒所害
177 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable 不被一切諸毒所害
178 4 hài to fall sick 不被一切諸毒所害
179 4 hài to feel; to sense 不被一切諸毒所害
180 4 hài to be jealous of to envy 不被一切諸毒所害
181 4 hài causing harm; hiṃsā 不被一切諸毒所害
182 4 extensive; full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
183 4 to fill; to permeate; to pervade 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
184 4 to join 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
185 4 to spread 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
186 4 Mi 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
187 4 to restrain 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
188 4 to complete; to be full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
189 4 一切 yīqiè temporary 能除世間一切諸毒
190 4 一切 yīqiè the same 能除世間一切諸毒
191 4 jiē to take off; to lift off 嚩揭囉抳揭濕弭
192 4 jiē to make visible; to make public 嚩揭囉抳揭濕弭
193 4 jiē to lift up; to raise 嚩揭囉抳揭濕弭
194 4 jiē a sound of increasing loudness 嚩揭囉抳揭濕弭
195 4 jiē to uncover; to open up 嚩揭囉抳揭濕弭
196 4 jiē to signal; to indicate 嚩揭囉抳揭濕弭
197 4 to lift the skirt 嚩揭囉抳揭濕弭
198 4 jiē to borrow 嚩揭囉抳揭濕弭
199 4 jiē to carry 嚩揭囉抳揭濕弭
200 4 jiē Jie 嚩揭囉抳揭濕弭
201 4 jiē ka 嚩揭囉抳揭濕弭
202 4 zhě ca 名者
203 4 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
204 4 Prussia 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
205 4 Pu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
206 4 equally; impartially; universal; samanta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
207 4 fu 嚩揭囉抳揭濕弭
208 4 va 嚩揭囉抳揭濕弭
209 4 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
210 4 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
211 4 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
212 4 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
213 4 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
214 4 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
215 4 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
216 4 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
217 4 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
218 4 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
219 4 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
220 3 Kangxi radical 49 其蛇即死死已令其甦活呪曰
221 3 to bring to an end; to stop 其蛇即死死已令其甦活呪曰
222 3 to complete 其蛇即死死已令其甦活呪曰
223 3 to demote; to dismiss 其蛇即死死已令其甦活呪曰
224 3 to recover from an illness 其蛇即死死已令其甦活呪曰
225 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
226 3 童女 tóngnǚ virgin female 見一童女
227 3 bottom; base; end
228 3 origin; the cause of a situation
229 3 to stop
230 3 to arrive
231 3 underneath
232 3 a draft; an outline; a sketch
233 3 end of month or year
234 3 remnants
235 3 background
236 3 a little deep; āgādha
237 3 chà to differ 唾之念呪即差
238 3 chà wrong 唾之念呪即差
239 3 chà substandard; inferior; poor 唾之念呪即差
240 3 chā the difference [between two numbers] 唾之念呪即差
241 3 chāi to send; to dispatch 唾之念呪即差
242 3 cuō to stumble 唾之念呪即差
243 3 rank 唾之念呪即差
244 3 chā an error 唾之念呪即差
245 3 chā dissimilarity; difference 唾之念呪即差
246 3 chāi an errand 唾之念呪即差
247 3 chāi a messenger; a runner 唾之念呪即差
248 3 chā proportionate 唾之念呪即差
249 3 chāi to select; to choose 唾之念呪即差
250 3 chài to recover from a sickness 唾之念呪即差
251 3 chà uncommon; remarkable 唾之念呪即差
252 3 chā to make a mistake 唾之念呪即差
253 3 uneven 唾之念呪即差
254 3 to differ 唾之念呪即差
255 3 cuō to rub between the hands 唾之念呪即差
256 3 chà defect; vaikalya 唾之念呪即差
257 3 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
258 3 ha
259 3 zhī to go 然後受之法必成就
260 3 zhī to arrive; to go 然後受之法必成就
261 3 zhī is 然後受之法必成就
262 3 zhī to use 然後受之法必成就
263 3 zhī Zhi 然後受之法必成就
264 3 biàn all; complete 但念七遍
265 3 biàn to be covered with 但念七遍
266 3 biàn everywhere; sarva 但念七遍
267 3 biàn pervade; visva 但念七遍
268 3 biàn everywhere fragrant; paricitra 但念七遍
269 3 biàn everywhere; spharaṇa 但念七遍
270 3 to examine; to spy on 伺嚩
271 3 to serve; to wait upon; to attend 伺嚩
272 3 vicāra; vicara; sustained application; sustained thinking; selectiveness; subtle discernment; discernment 伺嚩
273 3 to reach 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
274 3 to attain 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
275 3 to understand 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
276 3 able to be compared to; to catch up with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
277 3 to be involved with; to associate with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
278 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
279 3 and; ca; api 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
280 3 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 丁壹反
281 3 fǎn to rebel; to oppose 丁壹反
282 3 fǎn to go back; to return 丁壹反
283 3 fǎn to combat; to rebel 丁壹反
284 3 fǎn the fanqie phonetic system 丁壹反
285 3 fǎn a counter-revolutionary 丁壹反
286 3 fǎn to flip; to turn over 丁壹反
287 3 fǎn to take back; to give back 丁壹反
288 3 fǎn to reason by analogy 丁壹反
289 3 fǎn to introspect 丁壹反
290 3 fān to reverse a verdict 丁壹反
291 3 fǎn opposed; viruddha 丁壹反
292 3 to exert; to strive 努迷努麼
293 3 one 見一童女
294 3 Kangxi radical 1 見一童女
295 3 pure; concentrated 見一童女
296 3 first 見一童女
297 3 the same 見一童女
298 3 sole; single 見一童女
299 3 a very small amount 見一童女
300 3 Yi 見一童女
301 3 other 見一童女
302 3 to unify 見一童女
303 3 accidentally; coincidentally 見一童女
304 3 abruptly; suddenly 見一童女
305 3 one; eka 見一童女
306 3 lái to come 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
307 3 lái please 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
308 3 lái used to substitute for another verb 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
309 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
310 3 lái wheat 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
311 3 lái next; future 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
312 3 lái a simple complement of direction 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
313 3 lái to occur; to arise 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
314 3 lái to earn 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
315 3 lái to come; āgata 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
316 3 honey 壹哩蜜帝
317 3 sweet 壹哩蜜帝
318 3 sweet; madhu 壹哩蜜帝
319 3 yuē to speak; to say 我今當說真言曰
320 3 yuē Kangxi radical 73 我今當說真言曰
321 3 yuē to be called 我今當說真言曰
322 3 yuē said; ukta 我今當說真言曰
323 3 to crush; to mash; to grind 哩曳得羯囉抳
324 2 chóng an invertebrate; a worm; an insect 高聲則有毒虫必死
325 2 chóng Kangxi radical 142 高聲則有毒虫必死
326 2 chóng an insect plague 高聲則有毒虫必死
327 2 chóng creature 高聲則有毒虫必死
328 2 chóng Chong 高聲則有毒虫必死
329 2 chóng worm; insect; kṛmi 高聲則有毒虫必死
330 2 jiàn to see 見一童女
331 2 jiàn opinion; view; understanding 見一童女
332 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一童女
333 2 jiàn refer to; for details see 見一童女
334 2 jiàn to listen to 見一童女
335 2 jiàn to meet 見一童女
336 2 jiàn to receive (a guest) 見一童女
337 2 jiàn let me; kindly 見一童女
338 2 jiàn Jian 見一童女
339 2 xiàn to appear 見一童女
340 2 xiàn to introduce 見一童女
341 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一童女
342 2 jiàn seeing; observing; darśana 見一童女
343 2 chuāng sore; skin ulcer 若惡瘡發背癰腫等病
344 2 chuāng a wound; a cut 若惡瘡發背癰腫等病
345 2 chuāng ulcer; vraṇa 若惡瘡發背癰腫等病
346 2 to stop; to repress 嚩揭囉抳揭濕弭
347 2 curled ends of a bow 嚩揭囉抳揭濕弭
348 2 composed; calm 嚩揭囉抳揭濕弭
349 2 agreeable 嚩揭囉抳揭濕弭
350 2 to forget 嚩揭囉抳揭濕弭
351 2 a bow with silk and bone decorations 嚩揭囉抳揭濕弭
352 2 Mi [place] 嚩揭囉抳揭濕弭
353 2 Mi [name] 嚩揭囉抳揭濕弭
354 2 mi 嚩揭囉抳揭濕弭
355 2 wén to hear 若人聞此呪及念我
356 2 wén Wen 若人聞此呪及念我
357 2 wén sniff at; to smell 若人聞此呪及念我
358 2 wén to be widely known 若人聞此呪及念我
359 2 wén to confirm; to accept 若人聞此呪及念我
360 2 wén information 若人聞此呪及念我
361 2 wèn famous; well known 若人聞此呪及念我
362 2 wén knowledge; learning 若人聞此呪及念我
363 2 wèn popularity; prestige; reputation 若人聞此呪及念我
364 2 wén to question 若人聞此呪及念我
365 2 wén heard; śruta 若人聞此呪及念我
366 2 wén hearing; śruti 若人聞此呪及念我
367 2 三七 sānqī pseudoginseng 逆日轉念呪三七遍即差
368 2 三七 sān qī twenty one; trisapta 逆日轉念呪三七遍即差
369 2 那伽 nàjiā naga 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
370 2 shā sand; gravel; pebbles 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
371 2 shā Sha 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
372 2 shā beach 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
373 2 shā granulated 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
374 2 shā granules; powder 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
375 2 shā sha 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
376 2 shā sa 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
377 2 shā sand; vālukā 囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩
378 2 bèi back [of the body] 若惡瘡發背癰腫等病
379 2 bèi back side 若惡瘡發背癰腫等病
380 2 bèi north side 若惡瘡發背癰腫等病
381 2 bèi turn one's back on 若惡瘡發背癰腫等病
382 2 bèi depart from 若惡瘡發背癰腫等病
383 2 bèi recite from memory 若惡瘡發背癰腫等病
384 2 bēi carry on the back 若惡瘡發背癰腫等病
385 2 bèi behind; secret 若惡瘡發背癰腫等病
386 2 bèi to betray 若惡瘡發背癰腫等病
387 2 bèi back; pṛṣṭha 若惡瘡發背癰腫等病
388 2 真言 zhēnyán true words 仁者聽我宣說一大真言
389 2 真言 zhēnyán an incantation 仁者聽我宣說一大真言
390 2 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 仁者聽我宣說一大真言
391 2 毒虫 dúchóng poisonous insect (or spider) 將諸毒虫虎狼師
392 2 毒虫 dúchóng junkie 將諸毒虫虎狼師
393 2 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 爾時如來告諸大眾
394 2 大眾 dàzhòng Volkswagen 爾時如來告諸大眾
395 2 大眾 dàzhòng Assembly 爾時如來告諸大眾
396 2 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 爾時如來告諸大眾
397 2 néng can; able 能除世間一切諸毒
398 2 néng ability; capacity 能除世間一切諸毒
399 2 néng a mythical bear-like beast 能除世間一切諸毒
400 2 néng energy 能除世間一切諸毒
401 2 néng function; use 能除世間一切諸毒
402 2 néng talent 能除世間一切諸毒
403 2 néng expert at 能除世間一切諸毒
404 2 néng to be in harmony 能除世間一切諸毒
405 2 néng to tend to; to care for 能除世間一切諸毒
406 2 néng to reach; to arrive at 能除世間一切諸毒
407 2 néng to be able; śak 能除世間一切諸毒
408 2 néng skilful; pravīṇa 能除世間一切諸毒
409 2 有毒 yǒudú poisonous 若有毒蛇來咬此人者
410 2 to be slow of speech 訥泚訥蹉
411 2 to mumble 訥泚訥蹉
412 2 to stammer 訥泚訥蹉
413 2 to be slow of speech 訥泚訥蹉
414 2 高聲 gāoshēng aloud; loud; loudly 常念不得高聲
415 2 hair 若惡瘡發背癰腫等病
416 2 to send out; to issue; to emit; to radiate 若惡瘡發背癰腫等病
417 2 to hand over; to deliver; to offer 若惡瘡發背癰腫等病
418 2 to express; to show; to be manifest 若惡瘡發背癰腫等病
419 2 to start out; to set off 若惡瘡發背癰腫等病
420 2 to open 若惡瘡發背癰腫等病
421 2 to requisition 若惡瘡發背癰腫等病
422 2 to occur 若惡瘡發背癰腫等病
423 2 to declare; to proclaim; to utter 若惡瘡發背癰腫等病
424 2 to express; to give vent 若惡瘡發背癰腫等病
425 2 to excavate 若惡瘡發背癰腫等病
426 2 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 若惡瘡發背癰腫等病
427 2 to get rich 若惡瘡發背癰腫等病
428 2 to rise; to expand; to inflate; to swell 若惡瘡發背癰腫等病
429 2 to sell 若惡瘡發背癰腫等病
430 2 to shoot with a bow 若惡瘡發背癰腫等病
431 2 to rise in revolt 若惡瘡發背癰腫等病
432 2 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 若惡瘡發背癰腫等病
433 2 to enlighten; to inspire 若惡瘡發背癰腫等病
434 2 to publicize; to make known; to show off; to spread 若惡瘡發背癰腫等病
435 2 to ignite; to set on fire 若惡瘡發背癰腫等病
436 2 to sing; to play 若惡瘡發背癰腫等病
437 2 to feel; to sense 若惡瘡發背癰腫等病
438 2 to act; to do 若惡瘡發背癰腫等病
439 2 grass and moss 若惡瘡發背癰腫等病
440 2 Fa 若惡瘡發背癰腫等病
441 2 to issue; to emit; utpāda 若惡瘡發背癰腫等病
442 2 huó alive; living 其蛇即死死已令其甦活呪曰
443 2 huó to live; to exist; to survive 其蛇即死死已令其甦活呪曰
444 2 huó work 其蛇即死死已令其甦活呪曰
445 2 huó active; lively; vivid 其蛇即死死已令其甦活呪曰
446 2 huó to save; to keep alive 其蛇即死死已令其甦活呪曰
447 2 huó agile; flexible 其蛇即死死已令其甦活呪曰
448 2 huó product; workmanship 其蛇即死死已令其甦活呪曰
449 2 huó live; jīv 其蛇即死死已令其甦活呪曰
450 2 不能 bù néng cannot; must not; should not 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
451 2 to die 高聲則有毒虫必死
452 2 to sever; to break off 高聲則有毒虫必死
453 2 dead 高聲則有毒虫必死
454 2 death 高聲則有毒虫必死
455 2 to sacrifice one's life 高聲則有毒虫必死
456 2 lost; severed 高聲則有毒虫必死
457 2 lifeless; not moving 高聲則有毒虫必死
458 2 stiff; inflexible 高聲則有毒虫必死
459 2 already fixed; set; established 高聲則有毒虫必死
460 2 damned 高聲則有毒虫必死
461 2 to die; maraṇa 高聲則有毒虫必死
462 2 yán to speak; to say; said 彼女見我作如是言
463 2 yán language; talk; words; utterance; speech 彼女見我作如是言
464 2 yán Kangxi radical 149 彼女見我作如是言
465 2 yán phrase; sentence 彼女見我作如是言
466 2 yán a word; a syllable 彼女見我作如是言
467 2 yán a theory; a doctrine 彼女見我作如是言
468 2 yán to regard as 彼女見我作如是言
469 2 yán to act as 彼女見我作如是言
470 2 yán word; vacana 彼女見我作如是言
471 2 yán speak; vad 彼女見我作如是言
472 2 infix potential marker 不被一切諸毒所害
473 2 sentence 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
474 2 gōu to bend; to strike; to catch 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
475 2 gōu to tease 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
476 2 gōu to delineate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
477 2 gōu a young bud 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
478 2 clause; phrase; line 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
479 2 a musical phrase 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
480 2 verse; pada; gāthā 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
481 2 to use; to grasp 以諸毒蛇而為瓔珞
482 2 to rely on 以諸毒蛇而為瓔珞
483 2 to regard 以諸毒蛇而為瓔珞
484 2 to be able to 以諸毒蛇而為瓔珞
485 2 to order; to command 以諸毒蛇而為瓔珞
486 2 used after a verb 以諸毒蛇而為瓔珞
487 2 a reason; a cause 以諸毒蛇而為瓔珞
488 2 Israel 以諸毒蛇而為瓔珞
489 2 Yi 以諸毒蛇而為瓔珞
490 2 use; yogena 以諸毒蛇而為瓔珞
491 2 chè to drag; to pull 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
492 2 chè to hinder by pulling back 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
493 2 chè to extract 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
494 2 chè to fly past 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
495 2 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 能除世間一切諸毒
496 2 chú to divide 能除世間一切諸毒
497 2 chú to put in order 能除世間一切諸毒
498 2 chú to appoint to an official position 能除世間一切諸毒
499 2 chú door steps; stairs 能除世間一切諸毒
500 2 chú to replace an official 能除世間一切諸毒

Frequencies of all Words

Top 828

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 17 a mile 壹哩蜜帝
2 17 a sentence ending particle 壹哩蜜帝
3 17 sporadic; scattered 壹哩蜜帝
4 17 壹哩蜜帝
5 12 zhòu charm; spell; incantation 若人聞此呪及念我
6 12 zhòu a curse 若人聞此呪及念我
7 12 zhòu urging; adjure 若人聞此呪及念我
8 12 zhòu mantra 若人聞此呪及念我
9 11 yǐn to lead; to guide
10 11 yǐn to draw a bow
11 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
12 11 yǐn to stretch
13 11 yǐn to involve
14 11 yǐn to quote; to cite
15 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
16 11 yǐn to recruit
17 11 yǐn to hold
18 11 yǐn to withdraw; to leave
19 11 yǐn a strap for pulling a cart
20 11 yǐn a preface ; a forward
21 11 yǐn a license
22 11 yǐn long
23 11 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
24 11 yǐn to cause
25 11 yǐn yin; a measure of for salt certificates
26 11 yǐn to pull; to draw
27 11 yǐn a refrain; a tune
28 11 yǐn to grow
29 11 yǐn to command
30 11 yǐn to accuse
31 11 yǐn to commit suicide
32 11 yǐn a genre
33 11 yǐn yin; a weight measure
34 11 yǐn yin; a unit of paper money
35 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
36 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
37 10 zhà to scold; to find fault with someone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
38 10 zhà to sympathize with; to lament 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
39 10 zhā zha 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
40 10 zhà to exaggerate 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
41 10 zhà talking while eating 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
42 10 zhà ta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
43 10 ruò to seem; to be like; as 若人聞此呪及念我
44 10 ruò seemingly 若人聞此呪及念我
45 10 ruò if 若人聞此呪及念我
46 10 ruò you 若人聞此呪及念我
47 10 ruò this; that 若人聞此呪及念我
48 10 ruò and; or 若人聞此呪及念我
49 10 ruò as for; pertaining to 若人聞此呪及念我
50 10 pomegranite 若人聞此呪及念我
51 10 ruò to choose 若人聞此呪及念我
52 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人聞此呪及念我
53 10 ruò thus 若人聞此呪及念我
54 10 ruò pollia 若人聞此呪及念我
55 10 ruò Ruo 若人聞此呪及念我
56 10 ruò only then 若人聞此呪及念我
57 10 ja 若人聞此呪及念我
58 10 jñā 若人聞此呪及念我
59 10 ruò if; yadi 若人聞此呪及念我
60 9 zhū all; many; various 爾時如來告諸大眾
61 9 zhū Zhu 爾時如來告諸大眾
62 9 zhū all; members of the class 爾時如來告諸大眾
63 9 zhū interrogative particle 爾時如來告諸大眾
64 9 zhū him; her; them; it 爾時如來告諸大眾
65 9 zhū of; in 爾時如來告諸大眾
66 9 zhū all; many; sarva 爾時如來告諸大眾
67 9 to drag
68 9 to drag
69 9 to flutter; to sway
70 9 exhausted
71 9 ye
72 9 niàn to read aloud 我念往昔
73 9 niàn to remember; to expect 我念往昔
74 9 niàn to miss 我念往昔
75 9 niàn to consider 我念往昔
76 9 niàn to recite; to chant 我念往昔
77 9 niàn to show affection for 我念往昔
78 9 niàn a thought; an idea 我念往昔
79 9 niàn twenty 我念往昔
80 9 niàn memory 我念往昔
81 9 niàn an instant 我念往昔
82 9 niàn Nian 我念往昔
83 9 niàn mindfulness; smrti 我念往昔
84 9 niàn a thought; citta 我念往昔
85 9 one 壹哩蜜帝
86 9 one; eka 壹哩蜜帝
87 8 emperor; supreme ruler 壹哩蜜帝
88 8 the ruler of Heaven 壹哩蜜帝
89 8 a god 壹哩蜜帝
90 8 imperialism 壹哩蜜帝
91 8 lord; pārthiva 壹哩蜜帝
92 8 Indra 壹哩蜜帝
93 8 luó an exclamatory final particle 哩曳得羯囉抳
94 8 luó baby talk 哩曳得羯囉抳
95 8 luō to nag 哩曳得羯囉抳
96 8 luó ra 哩曳得羯囉抳
97 7 I; me; my 我念往昔
98 7 self 我念往昔
99 7 we; our 我念往昔
100 7 [my] dear 我念往昔
101 7 Wo 我念往昔
102 7 self; atman; attan 我念往昔
103 7 ga 我念往昔
104 7 I; aham 我念往昔
105 7 rén person; people; a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
106 7 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾千二百五十人俱
107 7 rén a kind of person 與大苾芻眾千二百五十人俱
108 7 rén everybody 與大苾芻眾千二百五十人俱
109 7 rén adult 與大苾芻眾千二百五十人俱
110 7 rén somebody; others 與大苾芻眾千二百五十人俱
111 7 rén an upright person 與大苾芻眾千二百五十人俱
112 7 rén person; manuṣya 與大苾芻眾千二百五十人俱
113 7 to join; to combine 二合
114 7 a time; a trip 二合
115 7 to close 二合
116 7 to agree with; equal to 二合
117 7 to gather 二合
118 7 whole 二合
119 7 to be suitable; to be up to standard 二合
120 7 a musical note 二合
121 7 the conjunction of two astronomical objects 二合
122 7 to fight 二合
123 7 to conclude 二合
124 7 to be similar to 二合
125 7 and; also 二合
126 7 crowded 二合
127 7 a box 二合
128 7 to copulate 二合
129 7 a partner; a spouse 二合
130 7 harmonious 二合
131 7 should 二合
132 7 He 二合
133 7 a unit of measure for grain 二合
134 7 a container for grain measurement 二合
135 7 Merge 二合
136 7 unite; saṃyoga 二合
137 7 promptly; right away; immediately 其蛇即爛壞
138 7 to be near by; to be close to 其蛇即爛壞
139 7 at that time 其蛇即爛壞
140 7 to be exactly the same as; to be thus 其蛇即爛壞
141 7 supposed; so-called 其蛇即爛壞
142 7 if; but 其蛇即爛壞
143 7 to arrive at; to ascend 其蛇即爛壞
144 7 then; following 其蛇即爛壞
145 7 so; just so; eva 其蛇即爛壞
146 6 grieved; saddened 怛儞也他唵
147 6 worried 怛儞也他唵
148 6 ta 怛儞也他唵
149 6 è evil; vice 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
150 6 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
151 6 ě queasy; nauseous 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
152 6 to hate; to detest 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
153 6 how? 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
154 6 è fierce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
155 6 è detestable; offensive; unpleasant 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
156 6 to denounce 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
157 6 oh! 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
158 6 è e 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
159 6 è evil 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
160 6 this; these 若人聞此呪及念我
161 6 in this way 若人聞此呪及念我
162 6 otherwise; but; however; so 若人聞此呪及念我
163 6 at this time; now; here 若人聞此呪及念我
164 6 this; here; etad 若人聞此呪及念我
165 6 wèi for; to 鹿皮為衣
166 6 wèi because of 鹿皮為衣
167 6 wéi to act as; to serve 鹿皮為衣
168 6 wéi to change into; to become 鹿皮為衣
169 6 wéi to be; is 鹿皮為衣
170 6 wéi to do 鹿皮為衣
171 6 wèi for 鹿皮為衣
172 6 wèi because of; for; to 鹿皮為衣
173 6 wèi to 鹿皮為衣
174 6 wéi in a passive construction 鹿皮為衣
175 6 wéi forming a rehetorical question 鹿皮為衣
176 6 wéi forming an adverb 鹿皮為衣
177 6 wéi to add emphasis 鹿皮為衣
178 6 wèi to support; to help 鹿皮為衣
179 6 wéi to govern 鹿皮為衣
180 6 wèi to be; bhū 鹿皮為衣
181 6 poison; venom 飲毒菓漿食毒草菓
182 6 poisonous 飲毒菓漿食毒草菓
183 6 to poison 飲毒菓漿食毒草菓
184 6 to endanger 飲毒菓漿食毒草菓
185 6 to lothe; to hate 飲毒菓漿食毒草菓
186 6 a disaster 飲毒菓漿食毒草菓
187 6 narcotics 飲毒菓漿食毒草菓
188 6 to harm 飲毒菓漿食毒草菓
189 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
190 6 harmful 飲毒菓漿食毒草菓
191 6 poison; viṣa 飲毒菓漿食毒草菓
192 5 you 怛儞也他唵
193 5 you; tvad 怛儞也他唵
194 5 to know; to learn about; to comprehend 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
195 5 all; entire 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
196 5 detailed 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
197 5 to elaborate; to expound 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
198 5 to exhaust; to use up 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
199 5 strongly 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
200 5 Xi 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
201 5 all; kṛtsna 一切毒虫及諸毒藥悉不能害
202 5 èr two 二合
203 5 èr Kangxi radical 7 二合
204 5 èr second 二合
205 5 èr twice; double; di- 二合
206 5 èr another; the other 二合
207 5 èr more than one kind 二合
208 5 èr two; dvā; dvi 二合
209 5 èr both; dvaya 二合
210 5 jiā ka; gha; ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
211 5 jiā gha 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
212 5 jiā ga 惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜
213 5 zhuó to cut; to chop; to lop off 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
214 5 zhuó to raid; to make a surprise attack 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
215 5 zhuó to cut off; cheda 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
216 5 his; hers; its; theirs 百福相好莊嚴其身
217 5 to add emphasis 百福相好莊嚴其身
218 5 used when asking a question in reply to a question 百福相好莊嚴其身
219 5 used when making a request or giving an order 百福相好莊嚴其身
220 5 he; her; it; them 百福相好莊嚴其身
221 5 probably; likely 百福相好莊嚴其身
222 5 will 百福相好莊嚴其身
223 5 may 百福相好莊嚴其身
224 5 if 百福相好莊嚴其身
225 5 or 百福相好莊嚴其身
226 5 Qi 百福相好莊嚴其身
227 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 百福相好莊嚴其身
228 5 cháng always; ever; often; frequently; constantly 前後圍遶常為伴侶
229 5 cháng Chang 前後圍遶常為伴侶
230 5 cháng long-lasting 前後圍遶常為伴侶
231 5 cháng common; general; ordinary 前後圍遶常為伴侶
232 5 cháng a principle; a rule 前後圍遶常為伴侶
233 5 cháng eternal; nitya 前後圍遶常為伴侶
234 4 shé snake 若有毒蛇來咬此人者
235 4 shé snake; sarpa 若有毒蛇來咬此人者
236 4 shī a low lying humid place 嚩揭囉抳揭濕弭
237 4 shī wet 嚩揭囉抳揭濕弭
238 4 shī an illness 嚩揭囉抳揭濕弭
239 4 shī wet; dravatva 嚩揭囉抳揭濕弭
240 4 bone 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
241 4 Kangxi radical 188 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
242 4 skeleton 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
243 4 frame; framework 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
244 4 basic character; spirit; mettle 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
245 4 structure of an argument or written composition 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
246 4 Gu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
247 4 hài to injure; to harm to 不被一切諸毒所害
248 4 hài to destroy; to kill 不被一切諸毒所害
249 4 hài a disaster; a calamity 不被一切諸毒所害
250 4 hài damage; a fault 不被一切諸毒所害
251 4 hài a crucial point; a strategic location 不被一切諸毒所害
252 4 hài to hinder; to obstruct; to be unfavorable 不被一切諸毒所害
253 4 hài to fall sick 不被一切諸毒所害
254 4 hài to feel; to sense 不被一切諸毒所害
255 4 hài to be jealous of to envy 不被一切諸毒所害
256 4 why not 不被一切諸毒所害
257 4 hài causing harm; hiṃsā 不被一切諸毒所害
258 4 extensive; full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
259 4 to fill; to permeate; to pervade 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
260 4 to join 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
261 4 to spread 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
262 4 more 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
263 4 Mi 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
264 4 over a long time 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
265 4 to restrain 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
266 4 to complete; to be full 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
267 4 fully; pari 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
268 4 一切 yīqiè all; every; everything 能除世間一切諸毒
269 4 一切 yīqiè temporary 能除世間一切諸毒
270 4 一切 yīqiè the same 能除世間一切諸毒
271 4 一切 yīqiè generally 能除世間一切諸毒
272 4 一切 yīqiè all, everything 能除世間一切諸毒
273 4 一切 yīqiè all; sarva 能除世間一切諸毒
274 4 jiē to take off; to lift off 嚩揭囉抳揭濕弭
275 4 jiē to make visible; to make public 嚩揭囉抳揭濕弭
276 4 jiē to lift up; to raise 嚩揭囉抳揭濕弭
277 4 jiē a sound of increasing loudness 嚩揭囉抳揭濕弭
278 4 jiē to uncover; to open up 嚩揭囉抳揭濕弭
279 4 jiē to signal; to indicate 嚩揭囉抳揭濕弭
280 4 to lift the skirt 嚩揭囉抳揭濕弭
281 4 jiē to borrow 嚩揭囉抳揭濕弭
282 4 jiē to carry 嚩揭囉抳揭濕弭
283 4 jiē Jie 嚩揭囉抳揭濕弭
284 4 jiē ka 嚩揭囉抳揭濕弭
285 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 名者
286 4 zhě that 名者
287 4 zhě nominalizing function word 名者
288 4 zhě used to mark a definition 名者
289 4 zhě used to mark a pause 名者
290 4 zhě topic marker; that; it 名者
291 4 zhuó according to 名者
292 4 zhě ca 名者
293 4 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
294 4 Prussia 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
295 4 Pu 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
296 4 equally; impartially; universal; samanta 怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣
297 4 fu 嚩揭囉抳揭濕弭
298 4 va 嚩揭囉抳揭濕弭
299 4 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
300 4 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
301 4 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
302 4 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
303 4 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
304 4 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
305 4 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
306 4 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
307 4 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
308 4 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
309 4 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
310 4 approximately 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
311 4 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
312 4 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
313 4 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
314 3 already 其蛇即死死已令其甦活呪曰
315 3 Kangxi radical 49 其蛇即死死已令其甦活呪曰
316 3 from 其蛇即死死已令其甦活呪曰
317 3 to bring to an end; to stop 其蛇即死死已令其甦活呪曰
318 3 final aspectual particle 其蛇即死死已令其甦活呪曰
319 3 afterwards; thereafter 其蛇即死死已令其甦活呪曰
320 3 too; very; excessively 其蛇即死死已令其甦活呪曰
321 3 to complete 其蛇即死死已令其甦活呪曰
322 3 to demote; to dismiss 其蛇即死死已令其甦活呪曰
323 3 to recover from an illness 其蛇即死死已令其甦活呪曰
324 3 certainly 其蛇即死死已令其甦活呪曰
325 3 an interjection of surprise 其蛇即死死已令其甦活呪曰
326 3 this 其蛇即死死已令其甦活呪曰
327 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
328 3 former; pūrvaka 其蛇即死死已令其甦活呪曰
329 3 童女 tóngnǚ virgin female 見一童女
330 3 bottom; base; end
331 3 origin; the cause of a situation
332 3 to stop
333 3 to arrive
334 3 underneath
335 3 a draft; an outline; a sketch
336 3 end of month or year
337 3 remnants
338 3 background
339 3 what
340 3 to lower; to droop
341 3 de possessive particle
342 3 a little deep; āgādha
343 3 chà to differ 唾之念呪即差
344 3 chà less than; lacking; nearly; almost 唾之念呪即差
345 3 chà wrong 唾之念呪即差
346 3 chà substandard; inferior; poor 唾之念呪即差
347 3 chā the difference [between two numbers] 唾之念呪即差
348 3 chāi to send; to dispatch 唾之念呪即差
349 3 cuō to stumble 唾之念呪即差
350 3 rank 唾之念呪即差
351 3 chā an error 唾之念呪即差
352 3 chā dissimilarity; difference 唾之念呪即差
353 3 chā barely 唾之念呪即差
354 3 chāi an errand 唾之念呪即差
355 3 chāi a messenger; a runner 唾之念呪即差
356 3 chā proportionate 唾之念呪即差
357 3 chāi to select; to choose 唾之念呪即差
358 3 chài to recover from a sickness 唾之念呪即差
359 3 chà uncommon; remarkable 唾之念呪即差
360 3 chā to make a mistake 唾之念呪即差
361 3 uneven 唾之念呪即差
362 3 to differ 唾之念呪即差
363 3 cuō to rub between the hands 唾之念呪即差
364 3 chà defect; vaikalya 唾之念呪即差
365 3 也他 yětā as; for instance; yathā 怛儞也他唵
366 3 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce
367 3 ha
368 3 zhī him; her; them; that 然後受之法必成就
369 3 zhī used between a modifier and a word to form a word group 然後受之法必成就
370 3 zhī to go 然後受之法必成就
371 3 zhī this; that 然後受之法必成就
372 3 zhī genetive marker 然後受之法必成就
373 3 zhī it 然後受之法必成就
374 3 zhī in 然後受之法必成就
375 3 zhī all 然後受之法必成就
376 3 zhī and 然後受之法必成就
377 3 zhī however 然後受之法必成就
378 3 zhī if 然後受之法必成就
379 3 zhī then 然後受之法必成就
380 3 zhī to arrive; to go 然後受之法必成就
381 3 zhī is 然後受之法必成就
382 3 zhī to use 然後受之法必成就
383 3 zhī Zhi 然後受之法必成就
384 3 biàn turn; one time 但念七遍
385 3 biàn all; complete 但念七遍
386 3 biàn everywhere; common 但念七遍
387 3 biàn to be covered with 但念七遍
388 3 biàn everywhere; sarva 但念七遍
389 3 biàn pervade; visva 但念七遍
390 3 biàn everywhere fragrant; paricitra 但念七遍
391 3 biàn everywhere; spharaṇa 但念七遍
392 3 to examine; to spy on 伺嚩
393 3 to serve; to wait upon; to attend 伺嚩
394 3 vicāra; vicara; sustained application; sustained thinking; selectiveness; subtle discernment; discernment 伺嚩
395 3 to reach 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
396 3 and 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
397 3 coming to; when 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
398 3 to attain 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
399 3 to understand 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
400 3 able to be compared to; to catch up with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
401 3 to be involved with; to associate with 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
402 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
403 3 and; ca; api 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
404 3 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 丁壹反
405 3 fǎn instead; anti- 丁壹反
406 3 fǎn to rebel; to oppose 丁壹反
407 3 fǎn to go back; to return 丁壹反
408 3 fǎn to combat; to rebel 丁壹反
409 3 fǎn the fanqie phonetic system 丁壹反
410 3 fǎn on the contrary 丁壹反
411 3 fǎn a counter-revolutionary 丁壹反
412 3 fǎn to flip; to turn over 丁壹反
413 3 fǎn to take back; to give back 丁壹反
414 3 fǎn to reason by analogy 丁壹反
415 3 fǎn to introspect 丁壹反
416 3 fān to reverse a verdict 丁壹反
417 3 fǎn opposed; viruddha 丁壹反
418 3 to exert; to strive 努迷努麼
419 3 one 見一童女
420 3 Kangxi radical 1 見一童女
421 3 as soon as; all at once 見一童女
422 3 pure; concentrated 見一童女
423 3 whole; all 見一童女
424 3 first 見一童女
425 3 the same 見一童女
426 3 each 見一童女
427 3 certain 見一童女
428 3 throughout 見一童女
429 3 used in between a reduplicated verb 見一童女
430 3 sole; single 見一童女
431 3 a very small amount 見一童女
432 3 Yi 見一童女
433 3 other 見一童女
434 3 to unify 見一童女
435 3 accidentally; coincidentally 見一童女
436 3 abruptly; suddenly 見一童女
437 3 or 見一童女
438 3 one; eka 見一童女
439 3 lái to come 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
440 3 lái indicates an approximate quantity 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
441 3 lái please 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
442 3 lái used to substitute for another verb 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
443 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
444 3 lái ever since 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
445 3 lái wheat 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
446 3 lái next; future 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
447 3 lái a simple complement of direction 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
448 3 lái to occur; to arise 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
449 3 lái to earn 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
450 3 lái to come; āgata 及天龍夜叉八部眾等皆來雲集
451 3 honey 壹哩蜜帝
452 3 sweet 壹哩蜜帝
453 3 sweet; madhu 壹哩蜜帝
454 3 yuē to speak; to say 我今當說真言曰
455 3 yuē Kangxi radical 73 我今當說真言曰
456 3 yuē to be called 我今當說真言曰
457 3 yuē particle without meaning 我今當說真言曰
458 3 yuē said; ukta 我今當說真言曰
459 3 to crush; to mash; to grind 哩曳得羯囉抳
460 2 chóng an invertebrate; a worm; an insect 高聲則有毒虫必死
461 2 chóng Kangxi radical 142 高聲則有毒虫必死
462 2 chóng an insect plague 高聲則有毒虫必死
463 2 chóng creature 高聲則有毒虫必死
464 2 chóng Chong 高聲則有毒虫必死
465 2 chóng worm; insect; kṛmi 高聲則有毒虫必死
466 2 jiàn to see 見一童女
467 2 jiàn opinion; view; understanding 見一童女
468 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一童女
469 2 jiàn refer to; for details see 見一童女
470 2 jiàn passive marker 見一童女
471 2 jiàn to listen to 見一童女
472 2 jiàn to meet 見一童女
473 2 jiàn to receive (a guest) 見一童女
474 2 jiàn let me; kindly 見一童女
475 2 jiàn Jian 見一童女
476 2 xiàn to appear 見一童女
477 2 xiàn to introduce 見一童女
478 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一童女
479 2 jiàn seeing; observing; darśana 見一童女
480 2 chuāng sore; skin ulcer 若惡瘡發背癰腫等病
481 2 chuāng a wound; a cut 若惡瘡發背癰腫等病
482 2 chuāng ulcer; vraṇa 若惡瘡發背癰腫等病
483 2 to stop; to repress 嚩揭囉抳揭濕弭
484 2 curled ends of a bow 嚩揭囉抳揭濕弭
485 2 composed; calm 嚩揭囉抳揭濕弭
486 2 agreeable 嚩揭囉抳揭濕弭
487 2 to forget 嚩揭囉抳揭濕弭
488 2 a bow with silk and bone decorations 嚩揭囉抳揭濕弭
489 2 Mi [place] 嚩揭囉抳揭濕弭
490 2 Mi [name] 嚩揭囉抳揭濕弭
491 2 mi 嚩揭囉抳揭濕弭
492 2 wén to hear 若人聞此呪及念我
493 2 wén Wen 若人聞此呪及念我
494 2 wén sniff at; to smell 若人聞此呪及念我
495 2 wén to be widely known 若人聞此呪及念我
496 2 wén to confirm; to accept 若人聞此呪及念我
497 2 wén information 若人聞此呪及念我
498 2 wèn famous; well known 若人聞此呪及念我
499 2 wén knowledge; learning 若人聞此呪及念我
500 2 wèn popularity; prestige; reputation 若人聞此呪及念我

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
zhà ta
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhū all; many; sarva
ye
 1. niàn
 2. niàn
 1. mindfulness; smrti
 2. a thought; citta
one; eka
 1. lord; pārthiva
 2. Indra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
恶物 惡物 195 Evil One; Pāpīyāms; Pāpimant
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在菩萨化身蘘麌哩曳童女销伏毒害陀罗尼经 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經 103 Jāṅgulīnāmavidyā; Guanzizai Pusa Huashen Rang Yu Li Ye Tong Nu Xiao Fu Duhai Tuoluoni Jing
迦兰 迦蘭 106 āḷāra Kālāma; Alara Kalama
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
香醉山 120 Gandha-Madana
雪山 120 Himalayan Mountains
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 19.

Simplified Traditional Pinyin English
八部众 八部眾 98 eight kinds of demigods; aṣṭau parṣadaḥ
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
伏毒 102 subdue poison
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三毒 115 three poisons; trivisa
三千 115 three thousand-fold
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
围遶 圍遶 119 to circumambulate
夜叉 121 yaksa
也他 121 as; for instance; yathā
一匝 121 to make a full circle