Glossary and Vocabulary for Prajñaptiśāstra (Shi She Lun) 《施設論》, Scroll 5

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 36 wèn to ask 又問
2 36 to reply / to answer
3 35 wèi to call 謂若有
4 33 zhōng middle 對法大論中因施設門第八之二
5 32 rén person / people / a human being 目中瞳人其狀赤色
6 27 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多舌語言并暗鈍
7 25 因故 yīngù for some reason 由此因故
8 23 其事 qí shì that thing / this thing 其事如是
9 23 to fly 人常所近習多睡眠者
10 23 jìn nearby 人常所近習多睡眠者
11 17 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 何因未離欲者當趣滅時
12 15 zuò to do 謂作蟒蛇龍
13 15 néng can / able 何因人能晝
14 13 to reach 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
15 13 děng et cetera / and so on 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
16 12 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能近習
17 12 歿 to end / to die 既終歿
18 12 shǎo few 何因有少睡眠者
19 11 jiàn to see 夜見晝不見
20 11 shān a mountain / a hill / a peak 山有廣多草木者
21 11 shì a generation 世者
22 11 dialect / language / speech 何因世有多舌多語之者
23 11 zhàng to separate 夜中無障
24 11 gāo high / tall 者尊高
25 10 chuī to blow /to puff 上風吹鼓
26 10 jiè border / boundary 際分位火界風界二界俱滅
27 10 fēng wind 無上風吹鼓
28 9 存活 cúnhuó to survive 何因人命存活
29 9 chù a place / location / a spot / a point 不以各各方處之言說釋義理
30 9 xiè to thank 彼人至謝滅已
31 9 an item 風吹目開
32 9 interesting 何因未離欲者當趣滅時
33 8 zhōng end / finish / conclusion 既終歿
34 8 a drum 上風吹鼓
35 7 一類 yī lèi the same kind 一類地高
36 7 èr two 對法大論中因施設門第八之二
37 7 最上 zuìshàng supreme 時彼須彌山界地最上
38 7 shí time / a period of time 何因未離欲者當趣滅時
39 7 to bend / to violate / to go against 睡眠惡戾及棹舉
40 7 shuǐ water 由彼水
41 7 method / way 於光明法中而不近
42 7 shēn human body / torso 內入其身
43 7 火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire 際分位火界風界二界俱滅
44 7 fāng square / quadrilateral / one side 不以各各方處之言說釋義理
45 7 xiǎng to think 作光明想多所近習
46 7 night 夜見晝不見
47 7 zhòu daytime 夜見晝不見
48 7 è evil / vice 睡眠惡戾及棹舉
49 6 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 所成
50 6 shore / land / continent 陸中不見
51 6 soil / ground / land 時彼須彌山界地最上
52 6 不見 bújiàn to not see 夜見晝不見
53 6 因人 yīnrén the circumstances of people 何因人命存活
54 6 分位 fēnwèi time and position 際分位火界風界二界俱滅
55 6 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm 際分位火界風界二界俱滅
56 6 xún to search / to look for / to seek 欲尋
57 6 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋想
58 6 tóng pupil of the eye 目中瞳人其狀赤色
59 6 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 而常隨轉
60 6 mìng life 何因人命存活
61 6 大地 dàdì earth / mother earth 須彌大地及方處
62 5 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 念慧而復煩惱增
63 5 調 tiáo to harmonize 身體輕安而復調暢
64 5 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法
65 5 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠惡戾及棹舉
66 5 desire 設欲
67 5 xíng to walk / to move 何因世有有行無慧之者
68 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
69 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現住世間
70 5 reason / logic / truth 不以各各方處之言說釋義理
71 5 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 不頴利於禪定等
72 5 正法 zhèngfǎ proper law 多求正法心無厭足
73 5 huì intelligent / clever 念慧而復煩惱增
74 5 zǒng general / total / overall / chief 總說頌曰
75 4 extra / surplus / remainder 者及餘有智之人
76 4 住世 zhù shì abide in the world 現住世間
77 4 zūn to honor / to respect 者尊高
78 4 huì dirty / unclean 身無穢氣
79 4 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 身體輕安而復調暢
80 4 卑賤 bēijiàn lowly / mean and low 一者卑賤
81 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 依止十二處法而善攝受
82 4 nèi inside / interior 內入其身
83 4 gas / vapour / fumes 身無穢氣
84 4 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 忍辱二善法
85 4 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca 何因有掉舉者
86 4 天雨 tiānyǔ a rain shower 得少天雨流
87 4 to enter 內入其身
88 4 low 一類山低
89 4 shù a wave / a ripple 潤澍渧
90 4 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 無色界天中
91 4 liú to flow / to spread / to circulate 界流潤
92 4 guǎng wide / large / vast 廣多惡行
93 4 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界天
94 4 長者 zhǎngzhě the elderly 諸長者等
95 4 rùn soft / moist 界流潤
96 4 qiú to request 多求正法心無厭足
97 4 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 仙人及出家人
98 4 xiāo to melt / to fuse 飲食銷
99 4 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 以思惟發悟故依止於思
100 4 to cry 潤澍渧
101 4 zhì wisdom / knowledge / understanding 以有智故
102 4 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 何因世有不能速成禪定
103 4 水界 shuǐ jiè water / water realm / water element 中間分位火界水界風界不滅
104 4 to examine / to spy on 然於理趣不能伺察
105 4 chá to examine / to inquire / to inspect 然於理趣不能伺察
106 4 to assemble / to meet together 總聚方處而成其山
107 4 xiū to decorate / to embellish 近習修作
108 3 shé tongue 多舌語言并暗鈍
109 3 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 陸中有障
110 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 謂若有人於出離想
111 3 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 對法大論中因施設門第八之二
112 3 施設論 Shī Shè Lùn Prajñaptiśāstra 施設論卷第五
113 3 中間 zhōngjiān in between 中間分位火界風界二界不
114 3 二種 èr zhǒng two kinds 忍辱二種
115 3 shí food / food and drink 食不銷散
116 3 光明 guāngmíng bright 於光明法中而不近
117 3 horse 何因犬馬夜見晝亦能見
118 3 hài to injure / to harm to 害想
119 3 暗鈍 àndùn ignorant / uneducated / stupid 多舌語言并暗鈍
120 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 運用執行刀杖器械諸惡戾人
121 3 shēng to be born / to give birth 或生欲界
122 3 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌山王最高最勝
123 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法行相之中
124 3 施設 shīshè to establish / to set up 對法大論中因施設門第八之二
125 3 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 世界成
126 3 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 依止十二處法而善攝受
127 3 zhǐ to stop / to halt 無心周遍其風乃止
128 3 不害 bù hài non-harm 不害想
129 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 其下不陷
130 3 dāo knife / a blade 運用執行刀杖器械諸惡戾人
131 3 生色 shēng sè external appearance 或生色
132 3 對法 duì fǎ comparing dharmas 對法大論中因施設門第八之二
133 3 記念 jìniàn to commemorate / to remember 當生還復無多記念
134 3 suí to follow 不隨水界而得盈
135 3 門第 méndì family status 對法大論中因施設門第八之二
136 3 出家人 chūjiā rén a monk / a nun 仙人及出家人
137 3 shù tree 多樹及彼枝葉多
138 3 zhǒng kind / type 少語之人有其二種
139 2 所為 suǒwèi what one does / doings 所為忘失
140 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 壞命終
141 2 shì matter / thing / item 事如是
142 2 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 墮在惡趣地獄中
143 2 yuē to speak / to say 總說頌曰
144 2 kāi to open 風吹目開
145 2 生還 shēnghuán to return alive 當生還復無多記念
146 2 shèng to beat / to win / to conquer 須彌山王最高最勝
147 2 水蛭 shuǐzhì a leech 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
148 2 地方 dìfāng place 一類地方土界高涌
149 2 zhòng heavy 身體堅重而不調暢
150 2 卷第五 juǎn dì wǔ scroll 5 施設論卷第五
151 2 生起 shēngqǐ cause / arising 外心生起
152 2 niǎo bird 何因彼訓狐鳥
153 2 釋義 shìyì to paraphrase / to explain of the meaning of words or phrases 不以各各方處之言說釋義理
154 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 常能依止父母師長名稱尊
155 2 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 人中
156 2 人身 rénshēn human body 彼人身
157 2 外心 wài xīn interest in a third person 外心生起
158 2 miào wonderful / fantastic 妙最上
159 2 shòu old age / long life 縱得為人壽量短促
160 2 liàng a quantity / an amount 縱得為人壽量短促
161 2 huài bad / spoiled / broken / defective 壞命終
162 2 不行 bùxíng will not do / will not work 不行刀杖不惡戾者
163 2 地下 dìxià underground / subterranean / covert 一類地下
164 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 一類地方土界高涌
165 2 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 身體輕安而復調暢
166 2 fish 何因魚於水中能見
167 2 meaning / sense 謂若有人於其諸法行相決定義中不
168 2 jìng way / path 處逕最上
169 2 a frog / a toad 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
170 2 truth 於法理趣能諦伺察
171 2 無行 wúxíng immoral 何因世有有慧無行之者
172 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 羅門中善說法者
173 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 縱得為人壽量短促
174 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 地方而有諸寶
175 2 金銀 jīn yín gold and silver 白鑞黑鑞及金銀
176 2 離欲 lí yù free of desire 已離欲者當趣滅時
177 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 總說頌曰
178 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞之人
179 2 xiā shrimp / prawn 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
180 2 上風 shàngfēng on the up / currently winning / rising (in popularity etc) 上風吹鼓
181 2 最高 zuìgāo highest 須彌山王最高最勝
182 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上風吹鼓
183 2 言說 yán shuō to teach through speaking 不以各各方處之言說釋義理
184 2 to think / consider / to ponder 以思惟發悟故依止於思
185 2 tin / solder 白鑞黑鑞及金銀
186 2 guāng light 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
187 2 堅硬 jiānyìng hard / solid 并餘所有堅硬之物藏伏地中
188 2 決定 juédìng to decide 謂若有人於其諸法行相決定義中不
189 2 fox 何因彼訓狐鳥
190 2 未離欲者 wèi lí yù zhě one not yet free from desire 何因未離欲者當趣滅時
191 2 sòng to praise / to laud / to acclaim 總說頌曰
192 2 cáng to hide 并餘所有堅硬之物藏伏地中
193 2 之中 zhīzhōng inside 諸法行相之中
194 2 cǎo grass / straw / herbs 何因北方地界多樹多草
195 2 奔流 bēnliú to flow at great speed / to pour / racing current 住著奔流
196 2 xīn heart 心周遍故其風不止
197 2 xùn to teach / to train 何因彼訓狐鳥
198 2 zhuàng form / appearance / shape 目中瞳人其狀赤色
199 2 shū different / special / unusual
200 2 墮在 duòzài to descend / to fall 墮在惡趣地獄中
201 2 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集而轉
202 2 名稱 míngchēng name 常能依止父母師長名稱尊
203 2 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生人同分中
204 2 thing / matter 并餘所有堅硬之物藏伏地中
205 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 所為忘失
206 2 wáng Wang 須彌山王最高最勝
207 2 jiān hard / strong / firm 身體堅重而不調暢
208 2 邊際 biānjì bounds 邊際分位水界火界風
209 2 身體 shēntǐ human body / health 身體輕安而復調暢
210 2 白銅 báitóng copper-nickel alloy / cupronickel 謂鐵白銅
211 2 師長 shīzhǎng teacher 常能依止父母師長名稱尊
212 2 hēi black 白鑞黑鑞及金銀
213 2 tranquil 不能近習諸寂止者
214 2 不滅 bùmiè not being extinguished 中間分位火界水界風界不滅
215 2 同分 tóng fēn same class 來生人同分中
216 2 人命 rénmìng human life 人命存活現住
217 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 住著奔流
218 2 tiě iron 謂鐵白銅
219 2 北方 Běi Fāng The North 何因北方地界多樹多草
220 2 biē freshwater soft-shelled turtle 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
221 2 guī turtle / tortoise 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
222 2 白鑞 báilà pewter / solder 白鑞黑鑞及金銀
223 2 quǎn dog 何因犬馬夜見晝亦能見
224 1 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 須彌大地及方處
225 1 yǐng clever / gifted 不頴利於禪定等
226 1 shè to set up / to establish 設欲
227 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 少以為足
228 1 to conceal / to hide / to ambush 伏山下
229 1 盈滿 yíngmǎn abundant 得盈滿
230 1 語言 yǔyán a language 多舌語言并暗鈍
231 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
232 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 謂作仙人及出家
233 1 xiào to smile / to laugh 謂作歌舞戲笑之人
234 1 cháo to face 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
235 1 huā Hua 花果豐盈茂盛等
236 1 grandmother 謂作婆
237 1 liǎng two 何因人之兩目
238 1 茂盛 màoshèng lush 花果豐盈茂盛等
239 1 不止 bùzhǐ to be incessant / to be without end / to be more than / not to be limited to 心周遍故其風不止
240 1 to adhere / to capture / to restrain 拘枳
241 1 飛鳥 fēiniǎo bird 羅燕鴈等諸飛鳥
242 1 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 中水中俱無障礙
243 1 to join / to combine 無風所吹目不開合
244 1 長遠 chángyuǎn long-term / long-range 壽量長遠
245 1 水泡 shuǐpào a bubble / a blister 水泡
246 1 赤色 chìsè red 目中瞳人其狀赤色
247 1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 火界成熟
248 1 míng bright / brilliant 李明芳大德提供新式標點
249 1 高低 gāodī height 大地方處山有高低
250 1 bone 骨之所成
251 1 yíng to fill 不隨水界而得盈
252 1 fèng to offer / to present
253 1 shěn to sink / to submerge 於昏沈睡眠法中
254 1 to arrest / to catch / to seize 畋獵漁捕
255 1 天界 Tiānjiè Heaven / Devaloka 墮在善趣天界中
256 1 border / boundar / juncture 際分位火界風界二界俱滅
257 1 水陸 shuǐ lù water and land / by water and land (transport) / amphibian / delicacies from land and sea 水陸俱見
258 1 guǒ a result / a consequence 花果豐盈茂盛等
259 1 出息 chūxī future prospects 出息入息
260 1 book / volume
261 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 何因而能住持正法
262 1 qīng minister / high officer 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
263 1 lèi tears 眵淚所覆
264 1 豐盈 fēngyíng well-rounded / plump 花果豐盈茂盛等
265 1 本性 běnxìng inherent nature 本性尊高而復有
266 1 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 廣多惡行
267 1 屠宰 túzǎi to slaughter / to butcher 謂作屠宰魁膾
268 1 earth / soil / dirt 一類地方土界高涌
269 1 to apprehend / to realize / to become aware 以思惟發悟故依止於思
270 1 短促 duǎncù short in time / fleeting / brief 縱得為人壽量短促
271 1 草木 cǎo mù vegetation 山有廣多草木者
272 1 北面 běimiàn north side 北面風吹
273 1 zhì to create / to make / to manufacture 調制象馬
274 1 luó Luo 羅燕鴈等諸飛鳥
275 1 to bind / to tie 械繫縛諸不律者
276 1 黃色 huángsè yellow 瞳人黃色
277 1 niàn to read aloud / to recite 念慧而復煩惱增
278 1 lóng dragon 謂作蟒蛇龍
279 1 其二 qí èr second / number two of the above 少語之人有其二種
280 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱得為人壽量短促
281 1 地大 dìdà earth / earth element 有極猛風鼓地大種
282 1 Li 李明芳大德提供新式標點
283 1 xiàng figure / image / appearance 調制象馬
284 1 微風 wēifēng breeze / light wind 若復微風吹鼓
285 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
286 1 無心 wúxīn no-mind 無心周遍其風乃止
287 1 shì to test / to try / to experiment 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
288 1 提供 tígōng to supply / to provide 李明芳大德提供新式標點
289 1 生天 shēng tiān highest rebirth 生天趣歿已
290 1 měng ferocious / fierce / violent 有極猛風鼓地大種
291 1 低陷 dīxiàn to sink / to settle 其下低陷故彼地下
292 1 kuài minced meat or fish 謂作屠宰魁膾
293 1 zhòng many / numerous 何因眾山之中
294 1 huǒ fire / flame 火不成熟
295 1 鶖鷺 qiūlù oriole / black drongo 謂作鸚鵡鶖鷺
296 1 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
297 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 謂作歌舞戲笑之人
298 1 to lift / to hold up / to raise 睡眠惡戾及棹舉
299 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
300 1 shī to lose 所為忘失
301 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 常能依止父母師長名稱尊者及餘有智
302 1 枝葉 zhī yè branch and leaf 多樹及彼枝葉多
303 1 to cover 眵淚所覆
304 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
305 1 大德 dàdé most virtuous 李明芳大德提供新式標點
306 1 運用 yùnyòng to use / to put to use 運用執行刀杖器械諸惡戾人
307 1 伏地 fúdì to lie prostrate 并餘所有堅硬之物藏伏地中
308 1 出入 chūrù to go out and come in 是故存活出入息
309 1 zhù to dwell / to live / to reside 人命存活現住
310 1 color 色無色界天中
311 1 yàn a wild goose 羅燕鴈等諸飛鳥
312 1 zhǐ a hedge thorn 拘枳
313 1 sufficient / enough 少以為足
314 1 a drama / a play / a show 謂作歌舞戲笑之人
315 1 執行 zhíxíng to implement a law 運用執行刀杖器械諸惡戾人
316 1 律者 lǜzhě vinaya teacher 械繫縛諸不律者
317 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 何因世有無慧無行之者
318 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 隨逐水界而
319 1 zēng to increase / to add to / to augment 念慧而復煩惱增
320 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 墮在惡趣地獄中
321 1 to fish 畋獵漁捕
322 1 kuí a chief / a leader 謂作屠宰魁膾
323 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 墮在善趣天界中
324 1 中水 zhōngshuǐ recycled water 中水中俱無障礙
325 1 黑色 hēisè black 其狀黑色
326 1 hair 以思惟發悟故依止於思
327 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 以思惟發悟故依止於思
328 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
329 1 大夫 dàifu doctor 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
330 1 shú cooked 火不成熟
331 1 滿 mǎn full 滿
332 1 interest 是故存活出入息
333 1 biān side / boundary / edge / margin
334 1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
335 1 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 何因世有失念之者
336 1 山地 shāndì mountainous region / hilly area / hilly country 諸山地界高涌
337 1 羅門 luómén Brahman 羅門中善說法者
338 1 欲界 yù jiè realm of desire 或生欲界
339 1 世間 shìjiān world / the human world 何因世間有多睡眠之者
340 1 zhào to paddle / to row / a boat 睡眠惡戾及棹舉
341 1 jiǔ nine 對法大論中因施設門第九
342 1 祿 good fortune 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
343 1 chī eyes diseased and dim 眵淚所覆
344 1 zhào an imperial decree 詔譯
345 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 或作沙門中善說法者
346 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜無障
347 1 飲食 yǐn shí food and drink 飲食銷
348 1 yān Yan 羅燕鴈等諸飛鳥
349 1 利於 lìyú be beneficial / be good for 不頴利於禪定等
350 1 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者卑賤
351 1 fāng fragrant 李明芳大德提供新式標點
352 1 to translate / to interpret 詔譯
353 1 zhī to know 復次當知
354 1 eight 對法大論中因施設門第八之二
355 1 shēn deep 何因世有深極煩惱之者
356 1 常隨 cháng suí a regular personal attendant 而常隨轉
357 1 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture
358 1 械繫 xièxì to arrest and shackle / to clap in irons 械繫縛諸不律者
359 1 畋獵 tiánliè to hunt 畋獵漁捕
360 1 善行 shànxíng good actions 廣多善行
361 1 地界 dìjiè earth element 何因北方地界多樹多草
362 1 器械 qìxiè an appliance 運用執行刀杖器械諸惡戾人
363 1 guǎ few 不能近習寡聞之者
364 1 wén to hear 不能近習寡聞之者
365 1 鸚鵡 yīngwǔ parrot 謂作鸚鵡鶖鷺
366 1 法理 fǎlǐ a legal principle / jurisprudence 於法理趣能諦伺察
367 1 之一 zhīyī one of 對法大論中因施設門第十之一
368 1 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 穢氣充盈
369 1 shí ten 對法大論中因施設門第十之一
370 1 入息 rù xī to breathe in 出息入息
371 1 tiān day 無色界天
372 1 山中 shān zhōng in the mountains 何因一切山中
373 1 hūn dusk / nightfall / twilight 於昏沈睡眠法中
374 1 wéi to surround / to encircle / to corral 輪圍最上
375 1 fàn Sanskrit 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
376 1 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 多求正法心無厭足
377 1 chén minister / statesman / official 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
378 1 蟒蛇 mǎngshé python / boa 謂作蟒蛇龍
379 1 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 依止十二處法而善攝受
380 1 不成 bùchéng unsuccessful 火不成熟

Frequencies of all Words

Top 437

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 已離欲者當趣滅時
2 41 yīn because 對法大論中因施設門第八之二
3 39 yǒu is / are / to exist 是故彼身乃有穢氣
4 38 yòu again / also 又問
5 36 wèn to ask 又問
6 36 what / where / which 何因未離欲者當趣滅時
7 36 to reply / to answer
8 35 wèi to call 謂若有
9 33 zhōng middle 對法大論中因施設門第八之二
10 32 not / no 無風所吹目不開合
11 32 rén person / people / a human being 目中瞳人其狀赤色
12 30 zhī him / her / them / that 對法大論中因施設門第八之二
13 30 this / these 由此因故
14 29 yóu follow / from / it is for...to 由此因故
15 27 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多舌語言并暗鈍
16 26 that / those 彼存活者
17 25 ruò to seem / to be like / as 謂若有
18 25 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 身體輕安而復調暢
19 25 因故 yīngù for some reason 由此因故
20 23 其事 qí shì that thing / this thing 其事如是
21 23 to fly 人常所近習多睡眠者
22 23 jìn nearby 人常所近習多睡眠者
23 22 有人 yǒurén a person / anyone / someone 謂若有人於光明
24 21 如是 rúshì thus / so 其事如是
25 21 his / hers / its / theirs 內入其身
26 20 in / at 以思惟發悟故依止於思
27 18 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 心周遍故其風不止
28 18 already / afterwards 已離欲者當趣滅時
29 18 again / more / repeatedly 身體輕安而復調暢
30 17 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 何因未離欲者當趣滅時
31 16 zhū all / many / various 是故彼身無諸穢氣
32 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無風所吹目不開合
33 15 zuò to do 謂作蟒蛇龍
34 15 néng can / able 何因人能晝
35 15 dāng to be / to act as / to serve as 何因未離欲者當趣滅時
36 14 no 無外心生起住著奔流
37 13 to reach 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
38 13 děng et cetera / and so on 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
39 12 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故無上風吹鼓內入
40 12 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能近習
41 12 歿 to end / to die 既終歿
42 12 shǎo few 何因有少睡眠者
43 11 jiàn to see 夜見晝不見
44 11 shān a mountain / a hill / a peak 山有廣多草木者
45 11 shì a generation 世者
46 11 dialect / language / speech 何因世有多舌多語之者
47 11 zhàng to separate 夜中無障
48 11 gāo high / tall 者尊高
49 10 chuī to blow /to puff 上風吹鼓
50 10 jiè border / boundary 際分位火界風界二界俱滅
51 10 cháng always / ever / often / frequently / constantly 人常所近習多睡眠者
52 10 fēng wind 無上風吹鼓
53 9 存活 cúnhuó to survive 何因人命存活
54 9 chù a place / location / a spot / a point 不以各各方處之言說釋義理
55 9 zhì to / until 彼人至謝滅已
56 9 xiè to thank 彼人至謝滅已
57 9 an item 風吹目開
58 9 interesting 何因未離欲者當趣滅時
59 8 zhōng end / finish / conclusion 既終歿
60 8 云何 yúnhé why 當復云何
61 8 a drum 上風吹鼓
62 7 entirely / without exception 際分位火界風界二界俱滅
63 7 一類 yī lèi the same kind 一類地高
64 7 èr two 對法大論中因施設門第八之二
65 7 最上 zuìshàng supreme 時彼須彌山界地最上
66 7 shí time / a period of time 何因未離欲者當趣滅時
67 7 to bend / to violate / to go against 睡眠惡戾及棹舉
68 7 shuǐ water 由彼水
69 7 method / way 於光明法中而不近
70 7 shēn human body / torso 內入其身
71 7 火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire 際分位火界風界二界俱滅
72 7 fāng square / quadrilateral / one side 不以各各方處之言說釋義理
73 7 xiǎng to think 作光明想多所近習
74 7 night 夜見晝不見
75 7 zhòu daytime 夜見晝不見
76 7 è evil / vice 睡眠惡戾及棹舉
77 6 de potential marker 得盈滿
78 6 shì is / are / am / to be
79 6 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 所成
80 6 huò or / either / else 或生色
81 6 shore / land / continent 陸中不見
82 6 soil / ground / land 時彼須彌山界地最上
83 6 不見 bújiàn to not see 夜見晝不見
84 6 因人 yīnrén the circumstances of people 何因人命存活
85 6 分位 fēnwèi time and position 際分位火界風界二界俱滅
86 6 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm 際分位火界風界二界俱滅
87 6 xún to search / to look for / to seek 欲尋
88 6 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋想
89 6 tóng pupil of the eye 目中瞳人其狀赤色
90 6 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 而常隨轉
91 6 mìng life 何因人命存活
92 6 大地 dàdì earth / mother earth 須彌大地及方處
93 5 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 念慧而復煩惱增
94 5 so as to / in order to 以其所食
95 5 調 tiáo to harmonize 身體輕安而復調暢
96 5 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法
97 5 xià next 其下低陷故彼地下
98 5 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠惡戾及棹舉
99 5 desire 設欲
100 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 無心周遍其風乃止
101 5 xíng to walk / to move 何因世有有行無慧之者
102 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
103 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現住世間
104 5 already / since 既終歿
105 5 reason / logic / truth 不以各各方處之言說釋義理
106 5 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 不頴利於禪定等
107 5 正法 zhèngfǎ proper law 多求正法心無厭足
108 5 huì intelligent / clever 念慧而復煩惱增
109 5 extremely / very 何因世有深極煩惱之者
110 5 zǒng general / total / overall / chief 總說頌曰
111 4 extra / surplus / remainder 者及餘有智之人
112 4 住世 zhù shì abide in the world 現住世間
113 4 zūn to honor / to respect 者尊高
114 4 huì dirty / unclean 身無穢氣
115 4 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 身體輕安而復調暢
116 4 卑賤 bēijiàn lowly / mean and low 一者卑賤
117 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 依止十二處法而善攝受
118 4 nèi inside / interior 內入其身
119 4 gas / vapour / fumes 身無穢氣
120 4 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 忍辱二善法
121 4 suī although / even though 雖復
122 4 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca 何因有掉舉者
123 4 天雨 tiānyǔ a rain shower 得少天雨流
124 4 to enter 內入其身
125 4 low 一類山低
126 4 shù a wave / a ripple 潤澍渧
127 4 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 無色界天中
128 4 liú to flow / to spread / to circulate 界流潤
129 4 guǎng wide / large / vast 廣多惡行
130 4 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界天
131 4 長者 zhǎngzhě the elderly 諸長者等
132 4 rùn soft / moist 界流潤
133 4 promptly / right away / immediately 晝即有
134 4 qiú to request 多求正法心無厭足
135 4 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 仙人及出家人
136 4 xiāo to melt / to fuse 飲食銷
137 4 each 不以各各方處之言說釋義理
138 4 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 以思惟發悟故依止於思
139 4 to cry 潤澍渧
140 4 zhì wisdom / knowledge / understanding 以有智故
141 4 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 何因世有不能速成禪定
142 4 水界 shuǐ jiè water / water realm / water element 中間分位火界水界風界不滅
143 4 to examine / to spy on 然於理趣不能伺察
144 4 chá to examine / to inquire / to inspect 然於理趣不能伺察
145 4 to assemble / to meet together 總聚方處而成其山
146 4 xiū to decorate / to embellish 近習修作
147 3 shé tongue 多舌語言并暗鈍
148 3 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 陸中有障
149 3 such as / for example / for instance 其事如
150 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 謂若有人於出離想
151 3 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 對法大論中因施設門第八之二
152 3 施設論 Shī Shè Lùn Prajñaptiśāstra 施設論卷第五
153 3 中間 zhōngjiān in between 中間分位火界風界二界不
154 3 二種 èr zhǒng two kinds 忍辱二種
155 3 shí food / food and drink 食不銷散
156 3 光明 guāngmíng bright 於光明法中而不近
157 3 horse 何因犬馬夜見晝亦能見
158 3 bìng and / furthermore / also 多舌語言并暗鈍
159 3 hài to injure / to harm to 害想
160 3 暗鈍 àndùn ignorant / uneducated / stupid 多舌語言并暗鈍
161 3 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 現住世間
162 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 運用執行刀杖器械諸惡戾人
163 3 shēng to be born / to give birth 或生欲界
164 3 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌山王最高最勝
165 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法行相之中
166 3 施設 shīshè to establish / to set up 對法大論中因施設門第八之二
167 3 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 世界成
168 3 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 依止十二處法而善攝受
169 3 zhǐ to stop / to halt 無心周遍其風乃止
170 3 不害 bù hài non-harm 不害想
171 3 xiàn to submerge / to sink / to plunge 其下不陷
172 3 dāo knife / a blade 運用執行刀杖器械諸惡戾人
173 3 生色 shēng sè external appearance 或生色
174 3 對法 duì fǎ comparing dharmas 對法大論中因施設門第八之二
175 3 記念 jìniàn to commemorate / to remember 當生還復無多記念
176 3 suí to follow 不隨水界而得盈
177 3 門第 méndì family status 對法大論中因施設門第八之二
178 3 出家人 chūjiā rén a monk / a nun 仙人及出家人
179 3 xiāng each other / one another / mutually 諸法行相之中
180 3 shù tree 多樹及彼枝葉多
181 3 zhǒng kind / type 少語之人有其二種
182 2 所為 suǒwèi what one does / doings 所為忘失
183 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 壞命終
184 2 shì matter / thing / item 事如是
185 2 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 墮在惡趣地獄中
186 2 yuē to speak / to say 總說頌曰
187 2 kāi to open 風吹目開
188 2 生還 shēnghuán to return alive 當生還復無多記念
189 2 shèng to beat / to win / to conquer 須彌山王最高最勝
190 2 水蛭 shuǐzhì a leech 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
191 2 地方 dìfāng place 一類地方土界高涌
192 2 zhòng heavy 身體堅重而不調暢
193 2 卷第五 juǎn dì wǔ scroll 5 施設論卷第五
194 2 生起 shēngqǐ cause / arising 外心生起
195 2 niǎo bird 何因彼訓狐鳥
196 2 釋義 shìyì to paraphrase / to explain of the meaning of words or phrases 不以各各方處之言說釋義理
197 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 常能依止父母師長名稱尊
198 2 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 人中
199 2 人身 rénshēn human body 彼人身
200 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等是為卑賤少語
201 2 外心 wài xīn interest in a third person 外心生起
202 2 miào wonderful / fantastic 妙最上
203 2 shòu old age / long life 縱得為人壽量短促
204 2 liàng a quantity / an amount 縱得為人壽量短促
205 2 huài bad / spoiled / broken / defective 壞命終
206 2 不行 bùxíng will not do / will not work 不行刀杖不惡戾者
207 2 地下 dìxià underground / subterranean / covert 一類地下
208 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 一類地方土界高涌
209 2 所有 suǒyǒu all 并餘所有堅硬之物藏伏地中
210 2 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 身體輕安而復調暢
211 2 fish 何因魚於水中能見
212 2 meaning / sense 謂若有人於其諸法行相決定義中不
213 2 jìng way / path 處逕最上
214 2 a frog / a toad 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
215 2 rán correct / right / certainly 然於理趣不能伺察
216 2 truth 於法理趣能諦伺察
217 2 無行 wúxíng immoral 何因世有有慧無行之者
218 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 羅門中善說法者
219 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 縱得為人壽量短促
220 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 地方而有諸寶
221 2 金銀 jīn yín gold and silver 白鑞黑鑞及金銀
222 2 離欲 lí yù free of desire 已離欲者當趣滅時
223 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 總說頌曰
224 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞之人
225 2 yīng should / ought 於極煩惱隨應而轉
226 2 xiā shrimp / prawn 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
227 2 zuì most / extremely / exceedingly 須彌山王最高最勝
228 2 上風 shàngfēng on the up / currently winning / rising (in popularity etc) 上風吹鼓
229 2 最高 zuìgāo highest 須彌山王最高最勝
230 2 wèi for / to 何等是為卑賤少語
231 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上風吹鼓
232 2 言說 yán shuō to teach through speaking 不以各各方處之言說釋義理
233 2 to think / consider / to ponder 以思惟發悟故依止於思
234 2 tin / solder 白鑞黑鑞及金銀
235 2 guāng light 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
236 2 堅硬 jiānyìng hard / solid 并餘所有堅硬之物藏伏地中
237 2 決定 juédìng to decide 謂若有人於其諸法行相決定義中不
238 2 fox 何因彼訓狐鳥
239 2 未離欲者 wèi lí yù zhě one not yet free from desire 何因未離欲者當趣滅時
240 2 sòng to praise / to laud / to acclaim 總說頌曰
241 2 cáng to hide 并餘所有堅硬之物藏伏地中
242 2 之中 zhīzhōng inside 諸法行相之中
243 2 cǎo grass / straw / herbs 何因北方地界多樹多草
244 2 奔流 bēnliú to flow at great speed / to pour / racing current 住著奔流
245 2 xīn heart 心周遍故其風不止
246 2 xùn to teach / to train 何因彼訓狐鳥
247 2 zhuàng form / appearance / shape 目中瞳人其狀赤色
248 2 shū different / special / unusual
249 2 墮在 duòzài to descend / to fall 墮在惡趣地獄中
250 2 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集而轉
251 2 名稱 míngchēng name 常能依止父母師長名稱尊
252 2 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生人同分中
253 2 thing / matter 并餘所有堅硬之物藏伏地中
254 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 所為忘失
255 2 周遍 zhōubiàn everywhere 心周遍故其風不止
256 2 wáng Wang 須彌山王最高最勝
257 2 jiān hard / strong / firm 身體堅重而不調暢
258 2 邊際 biānjì bounds 邊際分位水界火界風
259 2 身體 shēntǐ human body / health 身體輕安而復調暢
260 2 白銅 báitóng copper-nickel alloy / cupronickel 謂鐵白銅
261 2 師長 shīzhǎng teacher 常能依止父母師長名稱尊
262 2 hēi black 白鑞黑鑞及金銀
263 2 tranquil 不能近習諸寂止者
264 2 不滅 bùmiè not being extinguished 中間分位火界水界風界不滅
265 2 同分 tóng fēn same class 來生人同分中
266 2 人命 rénmìng human life 人命存活現住
267 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 住著奔流
268 2 tiě iron 謂鐵白銅
269 2 北方 Běi Fāng The North 何因北方地界多樹多草
270 2 biē freshwater soft-shelled turtle 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
271 2 guī turtle / tortoise 何因龜鼈蝦蟇及水蛭等
272 2 白鑞 báilà pewter / solder 白鑞黑鑞及金銀
273 2 quǎn dog 何因犬馬夜見晝亦能見
274 1 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 須彌大地及方處
275 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 其事不然
276 1 yǐng clever / gifted 不頴利於禪定等
277 1 shè to set up / to establish 設欲
278 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 少以為足
279 1 to conceal / to hide / to ambush 伏山下
280 1 盈滿 yíngmǎn abundant 得盈滿
281 1 語言 yǔyán a language 多舌語言并暗鈍
282 1 also / too 何因犬馬夜見晝亦能見
283 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
284 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 謂作仙人及出家
285 1 xiào to smile / to laugh 謂作歌舞戲笑之人
286 1 cháo to face 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
287 1 huā Hua 花果豐盈茂盛等
288 1 grandmother 謂作婆
289 1 liǎng two 何因人之兩目
290 1 茂盛 màoshèng lush 花果豐盈茂盛等
291 1 不止 bùzhǐ to be incessant / to be without end / to be more than / not to be limited to 心周遍故其風不止
292 1 to adhere / to capture / to restrain 拘枳
293 1 飛鳥 fēiniǎo bird 羅燕鴈等諸飛鳥
294 1 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 中水中俱無障礙
295 1 to join / to combine 無風所吹目不開合
296 1 長遠 chángyuǎn long-term / long-range 壽量長遠
297 1 水泡 shuǐpào a bubble / a blister 水泡
298 1 赤色 chìsè red 目中瞳人其狀赤色
299 1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 火界成熟
300 1 míng bright / brilliant 李明芳大德提供新式標點
301 1 因而 yīnér therefore / as a result / thus 何因而能住持正法
302 1 高低 gāodī height 大地方處山有高低
303 1 bone 骨之所成
304 1 yíng to fill 不隨水界而得盈
305 1 fèng to offer / to present
306 1 shěn to sink / to submerge 於昏沈睡眠法中
307 1 to arrest / to catch / to seize 畋獵漁捕
308 1 天界 Tiānjiè Heaven / Devaloka 墮在善趣天界中
309 1 border / boundar / juncture 際分位火界風界二界俱滅
310 1 lún a round / a turn 輪圍最上
311 1 水陸 shuǐ lù water and land / by water and land (transport) / amphibian / delicacies from land and sea 水陸俱見
312 1 guǒ a result / a consequence 花果豐盈茂盛等
313 1 復有 fùyǒu moreover / once again 本性尊高而復有
314 1 出息 chūxī future prospects 出息入息
315 1 book / volume
316 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 何因而能住持正法
317 1 qīng minister / high officer 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
318 1 lèi tears 眵淚所覆
319 1 豐盈 fēngyíng well-rounded / plump 花果豐盈茂盛等
320 1 本性 běnxìng inherent nature 本性尊高而復有
321 1 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 廣多惡行
322 1 屠宰 túzǎi to slaughter / to butcher 謂作屠宰魁膾
323 1 earth / soil / dirt 一類地方土界高涌
324 1 to apprehend / to realize / to become aware 以思惟發悟故依止於思
325 1 復次 fùcì furthermore / moreover 復次當知
326 1 短促 duǎncù short in time / fleeting / brief 縱得為人壽量短促
327 1 草木 cǎo mù vegetation 山有廣多草木者
328 1 北面 běimiàn north side 北面風吹
329 1 zhì to create / to make / to manufacture 調制象馬
330 1 luó Luo 羅燕鴈等諸飛鳥
331 1 to bind / to tie 械繫縛諸不律者
332 1 黃色 huángsè yellow 瞳人黃色
333 1 niàn to read aloud / to recite 念慧而復煩惱增
334 1 lóng dragon 謂作蟒蛇龍
335 1 其二 qí èr second / number two of the above 少語之人有其二種
336 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱得為人壽量短促
337 1 地大 dìdà earth / earth element 有極猛風鼓地大種
338 1 Li 李明芳大德提供新式標點
339 1 xiàng figure / image / appearance 調制象馬
340 1 微風 wēifēng breeze / light wind 若復微風吹鼓
341 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
342 1 無心 wúxīn no-mind 無心周遍其風乃止
343 1 shì to test / to try / to experiment 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
344 1 提供 tígōng to supply / to provide 李明芳大德提供新式標點
345 1 生天 shēng tiān highest rebirth 生天趣歿已
346 1 měng ferocious / fierce / violent 有極猛風鼓地大種
347 1 低陷 dīxiàn to sink / to settle 其下低陷故彼地下
348 1 kuài minced meat or fish 謂作屠宰魁膾
349 1 zhòng many / numerous 何因眾山之中
350 1 huǒ fire / flame 火不成熟
351 1 鶖鷺 qiūlù oriole / black drongo 謂作鸚鵡鶖鷺
352 1 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
353 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 謂作歌舞戲笑之人
354 1 to lift / to hold up / to raise 睡眠惡戾及棹舉
355 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
356 1 shī to lose 所為忘失
357 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 常能依止父母師長名稱尊者及餘有智
358 1 枝葉 zhī yè branch and leaf 多樹及彼枝葉多
359 1 to cover 眵淚所覆
360 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
361 1 大德 dàdé most virtuous 李明芳大德提供新式標點
362 1 運用 yùnyòng to use / to put to use 運用執行刀杖器械諸惡戾人
363 1 伏地 fúdì to lie prostrate 并餘所有堅硬之物藏伏地中
364 1 出入 chūrù to go out and come in 是故存活出入息
365 1 zhù to dwell / to live / to reside 人命存活現住
366 1 color 色無色界天中
367 1 yàn a wild goose 羅燕鴈等諸飛鳥
368 1 zhǐ a hedge thorn 拘枳
369 1 sufficient / enough 少以為足
370 1 a drama / a play / a show 謂作歌舞戲笑之人
371 1 執行 zhíxíng to implement a law 運用執行刀杖器械諸惡戾人
372 1 律者 lǜzhě vinaya teacher 械繫縛諸不律者
373 1 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 何因世有無慧無行之者
374 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 隨逐水界而
375 1 zēng to increase / to add to / to augment 念慧而復煩惱增
376 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 墮在惡趣地獄中
377 1 to fish 畋獵漁捕
378 1 kuí a chief / a leader 謂作屠宰魁膾
379 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 墮在善趣天界中
380 1 中水 zhōngshuǐ recycled water 中水中俱無障礙
381 1 黑色 hēisè black 其狀黑色
382 1 hair 以思惟發悟故依止於思
383 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 以思惟發悟故依止於思
384 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
385 1 一切 yīqiè all / every / everything 何因一切山中
386 1 大夫 dàifu doctor 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
387 1 shú cooked 火不成熟
388 1 滿 mǎn full 滿
389 1 interest 是故存活出入息
390 1 biān side / boundary / edge / margin
391 1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
392 1 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 何因世有失念之者
393 1 山地 shāndì mountainous region / hilly area / hilly country 諸山地界高涌
394 1 羅門 luómén Brahman 羅門中善說法者
395 1 欲界 yù jiè realm of desire 或生欲界
396 1 世間 shìjiān world / the human world 何因世間有多睡眠之者
397 1 zhào to paddle / to row / a boat 睡眠惡戾及棹舉
398 1 jiǔ nine 對法大論中因施設門第九
399 1 祿 good fortune 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
400 1 chī eyes diseased and dim 眵淚所覆
401 1 zhào an imperial decree 詔譯
402 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 或作沙門中善說法者
403 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜無障
404 1 飲食 yǐn shí food and drink 飲食銷
405 1 yān Yan 羅燕鴈等諸飛鳥
406 1 利於 lìyú be beneficial / be good for 不頴利於禪定等
407 1 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者卑賤
408 1 fāng fragrant 李明芳大德提供新式標點
409 1 to translate / to interpret 詔譯
410 1 zhī to know 復次當知
411 1 eight 對法大論中因施設門第八之二
412 1 shēn deep 何因世有深極煩惱之者
413 1 常隨 cháng suí a regular personal attendant 而常隨轉
414 1 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture
415 1 械繫 xièxì to arrest and shackle / to clap in irons 械繫縛諸不律者
416 1 畋獵 tiánliè to hunt 畋獵漁捕
417 1 善行 shànxíng good actions 廣多善行
418 1 地界 dìjiè earth element 何因北方地界多樹多草
419 1 器械 qìxiè an appliance 運用執行刀杖器械諸惡戾人
420 1 guǎ few 不能近習寡聞之者
421 1 wén to hear 不能近習寡聞之者
422 1 鸚鵡 yīngwǔ parrot 謂作鸚鵡鶖鷺
423 1 法理 fǎlǐ a legal principle / jurisprudence 於法理趣能諦伺察
424 1 之一 zhīyī one of 對法大論中因施設門第十之一
425 1 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 穢氣充盈
426 1 shí ten 對法大論中因施設門第十之一
427 1 入息 rù xī to breathe in 出息入息
428 1 tiān day 無色界天
429 1 山中 shān zhōng in the mountains 何因一切山中
430 1 hūn dusk / nightfall / twilight 於昏沈睡眠法中
431 1 wéi to surround / to encircle / to corral 輪圍最上
432 1 fàn Sanskrit 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
433 1 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 多求正法心無厭足
434 1 chén minister / statesman / official 光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
435 1 蟒蛇 mǎngshé python / boa 謂作蟒蛇龍
436 1 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 依止十二處法而善攝受
437 1 不成 bùchéng unsuccessful 火不成熟

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yīn
 2. yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
rén Human Realm
re
latent tendencies / predisposition
如是 rúshì thus, so
 1. miè
 2. miè
 1. the cessation of suffering
 2. Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
shì loka / a world

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 Běi Fāng The North
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
施设论 施設論 Shī Shè Lùn Prajñaptiśāstra
天界 Tiānjiè Heaven / Devaloka
惟净 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 122.

Simplified Traditional Pinyin English
不害 bù hài non-harm
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
truth
di
掉举 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca
地大 dìdà earth / earth element
地界 dìjiè earth element
地狱 地獄 dìyù a hell
对法 對法 duì fǎ comparing dharmas
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
二种 二種 èr zhǒng two kinds
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
分位 fēnwèi time and position
to bind / to tie
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
光明 guāngmíng Brightness
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
Merge
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
to raise an example
juān body / kāya
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
罗门 羅門 luómén Brahman
律者 lǜzhě vinaya teacher
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
realm / destination
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生起 shēngqǐ cause / arising
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
十二处 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施设 施設 shīshè to establish / to set up
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. volition / cetanā
 2. Think
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
同分 tóng fēn same class
未离欲者 未離欲者 wèi lí yù zhě one not yet free from desire
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
仙人 xiānrén a sage
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
Righteousness
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因人 yīnrén the circumstances of people
一切 yīqiè all, everything
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
Contented