Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 6

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 88 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 應當隨喜如理迴向
2 50 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是一切波羅蜜多法門
3 49 xīn heart [organ] 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
4 49 xīn Kangxi radical 61 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
5 49 xīn mind; consciousness 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
6 49 xīn the center; the core; the middle 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
7 49 xīn one of the 28 star constellations 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
8 49 xīn heart 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
9 49 xīn emotion 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
10 49 xīn intention; consideration 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
11 49 xīn disposition; temperament 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
12 49 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
13 48 善根 shàngēn Wholesome Roots 及彼六波羅蜜多相應善根
14 48 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 及彼六波羅蜜多相應善根
15 43 to go; to 於此甚深般若波羅蜜多法門
16 43 to rely on; to depend on 於此甚深般若波羅蜜多法門
17 43 Yu 於此甚深般若波羅蜜多法門
18 43 a crow 於此甚深般若波羅蜜多法門
19 41 所有 suǒyǒu to belong to 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
20 36 zhě ca 修菩薩者
21 33 suǒ a few; various; some 隨喜迴向所獲功德
22 33 suǒ a place; a location 隨喜迴向所獲功德
23 33 suǒ indicates a passive voice 隨喜迴向所獲功德
24 33 suǒ an ordinal number 隨喜迴向所獲功德
25 33 suǒ meaning 隨喜迴向所獲功德
26 33 suǒ garrison 隨喜迴向所獲功德
27 33 suǒ place; pradeśa 隨喜迴向所獲功德
28 33 to be near by; to be close to 即無所生亦無所取
29 33 at that time 即無所生亦無所取
30 33 to be exactly the same as; to be thus 即無所生亦無所取
31 33 supposed; so-called 即無所生亦無所取
32 33 to arrive at; to ascend 即無所生亦無所取
33 32 infix potential marker 為可得不
34 30 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
35 27 ér Kangxi radical 126 而彼所有一切善根
36 27 ér as if; to seem like 而彼所有一切善根
37 27 néng can; able 而彼所有一切善根
38 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼所有一切善根
39 27 ér to arrive; up to 而彼所有一切善根
40 26 to go back; to return 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
41 26 to resume; to restart 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
42 26 to do in detail 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
43 26 to restore 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
44 26 to respond; to reply to 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
45 26 Fu; Return 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
46 26 to retaliate; to reciprocate 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
47 26 to avoid forced labor or tax 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
48 26 Fu 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
49 26 doubled; to overlapping; folded 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
50 26 a lined garment with doubled thickness 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
51 26 method; way 說諸佛法
52 26 France 說諸佛法
53 26 the law; rules; regulations 說諸佛法
54 26 the teachings of the Buddha; Dharma 說諸佛法
55 26 a standard; a norm 說諸佛法
56 26 an institution 說諸佛法
57 26 to emulate 說諸佛法
58 26 magic; a magic trick 說諸佛法
59 26 punishment 說諸佛法
60 26 Fa 說諸佛法
61 26 a precedent 說諸佛法
62 26 a classification of some kinds of Han texts 說諸佛法
63 26 relating to a ceremony or rite 說諸佛法
64 26 Dharma 說諸佛法
65 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說諸佛法
66 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說諸佛法
67 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說諸佛法
68 26 quality; characteristic 說諸佛法
69 25 wéi to act as; to serve 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
70 25 wéi to change into; to become 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
71 25 wéi to be; is 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
72 25 wéi to do 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
73 25 wèi to support; to help 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
74 25 wéi to govern 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
75 25 wèi to be; bhū 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
76 24 to use; to grasp 以大法財施諸眾生
77 24 to rely on 以大法財施諸眾生
78 24 to regard 以大法財施諸眾生
79 24 to be able to 以大法財施諸眾生
80 24 to order; to command 以大法財施諸眾生
81 24 used after a verb 以大法財施諸眾生
82 24 a reason; a cause 以大法財施諸眾生
83 24 Israel 以大法財施諸眾生
84 24 Yi 以大法財施諸眾生
85 24 use; yogena 以大法財施諸眾生
86 24 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 應當隨喜如理迴向
87 24 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 應當隨喜如理迴向
88 24 to reach 及彼六波羅蜜多相應善根
89 24 to attain 及彼六波羅蜜多相應善根
90 24 to understand 及彼六波羅蜜多相應善根
91 24 able to be compared to; to catch up with 及彼六波羅蜜多相應善根
92 24 to be involved with; to associate with 及彼六波羅蜜多相應善根
93 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼六波羅蜜多相應善根
94 24 and; ca; api 及彼六波羅蜜多相應善根
95 22 Kangxi radical 49 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
96 22 to bring to an end; to stop 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
97 22 to complete 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
98 22 to demote; to dismiss 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
99 22 to recover from an illness 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
100 22 former; pūrvaka 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
101 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩
102 22 須菩提 xūpútí Subhuti 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
103 22 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
104 22 Kangxi radical 71 廣大無量無等無等等
105 22 to not have; without 廣大無量無等無等等
106 22 mo 廣大無量無等無等等
107 22 to not have 廣大無量無等無等等
108 22 Wu 廣大無量無等無等等
109 22 mo 廣大無量無等無等等
110 21 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 於其中間所有諸佛世尊戒蘊
111 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
112 21 děi to want to; to need to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
113 21 děi must; ought to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
114 21 de 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
115 21 de infix potential marker 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
116 21 to result in 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
117 21 to be proper; to fit; to suit 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
118 21 to be satisfied 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
119 21 to be finished 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
120 21 děi satisfying 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
121 21 to contract 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
122 21 to hear 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
123 21 to have; there is 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
124 21 marks time passed 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
125 21 obtain; attain; prāpta 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
126 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
127 17 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 出生一切最勝神通離障無著種種行法
128 17 種種 zhǒng zhǒng various forms 出生一切最勝神通離障無著種種行法
129 17 néng can; able 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
130 17 néng ability; capacity 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
131 17 néng a mythical bear-like beast 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
132 17 néng energy 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
133 17 néng function; use 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
134 17 néng talent 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
135 17 néng expert at 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
136 17 néng to be in harmony 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
137 17 néng to tend to; to care for 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
138 17 néng to reach; to arrive at 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
139 17 néng to be able; śak 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
140 17 néng skilful; pravīṇa 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
141 17 如實 rúshí according to reality 一一皆住如實法者
142 17 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 一一皆住如實法者
143 17 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 一一皆住如實法者
144 16 Yi 即無所生亦無所取
145 16 如來 rúlái Tathagata 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
146 16 如來 Rúlái Tathagata 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
147 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
148 16 xiàng to observe; to assess 盡無盡相
149 16 xiàng appearance; portrait; picture 盡無盡相
150 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 盡無盡相
151 16 xiàng to aid; to help 盡無盡相
152 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 盡無盡相
153 16 xiàng a sign; a mark; appearance 盡無盡相
154 16 xiāng alternately; in turn 盡無盡相
155 16 xiāng Xiang 盡無盡相
156 16 xiāng form substance 盡無盡相
157 16 xiāng to express 盡無盡相
158 16 xiàng to choose 盡無盡相
159 16 xiāng Xiang 盡無盡相
160 16 xiāng an ancient musical instrument 盡無盡相
161 16 xiāng the seventh lunar month 盡無盡相
162 16 xiāng to compare 盡無盡相
163 16 xiàng to divine 盡無盡相
164 16 xiàng to administer 盡無盡相
165 16 xiàng helper for a blind person 盡無盡相
166 16 xiāng rhythm [music] 盡無盡相
167 16 xiāng the upper frets of a pipa 盡無盡相
168 16 xiāng coralwood 盡無盡相
169 16 xiàng ministry 盡無盡相
170 16 xiàng to supplement; to enhance 盡無盡相
171 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 盡無盡相
172 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 盡無盡相
173 16 xiàng sign; mark; liṅga 盡無盡相
174 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 盡無盡相
175 16 不能 bù néng cannot; must not; should not 又不能迴向
176 15 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
177 15 尊者 zūnzhě senior monk; elder 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
178 15 yòu Kangxi radical 29 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
179 15 to take; to get; to fetch 如心取相
180 15 to obtain 如心取相
181 15 to choose; to select 如心取相
182 15 to catch; to seize; to capture 如心取相
183 15 to accept; to receive 如心取相
184 15 to seek 如心取相
185 15 to take a bride 如心取相
186 15 Qu 如心取相
187 15 clinging; grasping; upādāna 如心取相
188 14 xiǎng to think 由是於想
189 14 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 由是於想
190 14 xiǎng to want 由是於想
191 14 xiǎng to remember; to miss; to long for 由是於想
192 14 xiǎng to plan 由是於想
193 14 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 由是於想
194 14 功德 gōngdé achievements and virtue 隨喜迴向所獲功德
195 14 功德 gōngdé merit 隨喜迴向所獲功德
196 14 功德 gōngdé quality; guṇa 隨喜迴向所獲功德
197 14 功德 gōngdé merit; puṇya 隨喜迴向所獲功德
198 13 yán to speak; to say; said 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
199 13 yán language; talk; words; utterance; speech 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
200 13 yán Kangxi radical 149 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
201 13 yán phrase; sentence 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
202 13 yán a word; a syllable 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
203 13 yán a theory; a doctrine 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
204 13 yán to regard as 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
205 13 yán to act as 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
206 13 yán word; vacana 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
207 13 yán speak; vad 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
208 13 xiū to decorate; to embellish 修定功德
209 13 xiū to study; to cultivate 修定功德
210 13 xiū to repair 修定功德
211 13 xiū long; slender 修定功德
212 13 xiū to write; to compile 修定功德
213 13 xiū to build; to construct; to shape 修定功德
214 13 xiū to practice 修定功德
215 13 xiū to cut 修定功德
216 13 xiū virtuous; wholesome 修定功德
217 13 xiū a virtuous person 修定功德
218 13 xiū Xiu 修定功德
219 13 xiū to unknot 修定功德
220 13 xiū to prepare; to put in order 修定功德
221 13 xiū excellent 修定功德
222 13 xiū to perform [a ceremony] 修定功德
223 13 xiū Cultivation 修定功德
224 13 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修定功德
225 13 xiū pratipanna; spiritual practice 修定功德
226 13 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 是即如實迴向法性
227 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
228 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
229 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
230 12 rén person; people; a human being 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
231 12 rén Kangxi radical 9 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
232 12 rén a kind of person 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
233 12 rén everybody 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
234 12 rén adult 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
235 12 rén somebody; others 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
236 12 rén an upright person 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
237 12 rén person; manuṣya 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
238 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 廣大無量無等無等等
239 12 無量 wúliàng immeasurable 廣大無量無等無等等
240 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 廣大無量無等無等等
241 12 無量 wúliàng Atula 廣大無量無等無等等
242 11 一切 yīqiè temporary 如是一切波羅蜜多法門
243 11 一切 yīqiè the same 如是一切波羅蜜多法門
244 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚
245 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚
246 11 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 及彼六波羅蜜多相應善根
247 11 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 及彼六波羅蜜多相應善根
248 11 相應 xiāngying cheap; inexpensive 及彼六波羅蜜多相應善根
249 11 相應 xiāngyìng response, correspond 及彼六波羅蜜多相應善根
250 11 相應 xiāngyìng concomitant 及彼六波羅蜜多相應善根
251 11 相應 xiāngyìng Sō-ō 及彼六波羅蜜多相應善根
252 11 種善根 zhǒng shàn gēn to plant wholesome roots 又復所有諸愚異生所種善根
253 11 jìn to the greatest extent; utmost 盡無盡相
254 11 jìn perfect; flawless 盡無盡相
255 11 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡無盡相
256 11 jìn to vanish 盡無盡相
257 11 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡無盡相
258 11 jìn to die 盡無盡相
259 11 jìn exhaustion; kṣaya 盡無盡相
260 11 摩訶薩 móhēsà mahasattva 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
261 11 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
262 11 děng et cetera; and so on 廣大無量無等無等等
263 11 děng to wait 廣大無量無等無等等
264 11 děng to be equal 廣大無量無等無等等
265 11 děng degree; level 廣大無量無等無等等
266 11 děng to compare 廣大無量無等無等等
267 11 děng same; equal; sama 廣大無量無等無等等
268 10 jiàn to see 見顛倒耶
269 10 jiàn opinion; view; understanding 見顛倒耶
270 10 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見顛倒耶
271 10 jiàn refer to; for details see 見顛倒耶
272 10 jiàn to listen to 見顛倒耶
273 10 jiàn to meet 見顛倒耶
274 10 jiàn to receive (a guest) 見顛倒耶
275 10 jiàn let me; kindly 見顛倒耶
276 10 jiàn Jian 見顛倒耶
277 10 xiàn to appear 見顛倒耶
278 10 xiàn to introduce 見顛倒耶
279 10 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見顛倒耶
280 10 jiàn seeing; observing; darśana 見顛倒耶
281 10 míng fame; renown; reputation 不名邪迴向
282 10 míng a name; personal name; designation 不名邪迴向
283 10 míng rank; position 不名邪迴向
284 10 míng an excuse 不名邪迴向
285 10 míng life 不名邪迴向
286 10 míng to name; to call 不名邪迴向
287 10 míng to express; to describe 不名邪迴向
288 10 míng to be called; to have the name 不名邪迴向
289 10 míng to own; to possess 不名邪迴向
290 10 míng famous; renowned 不名邪迴向
291 10 míng moral 不名邪迴向
292 10 míng name; naman 不名邪迴向
293 10 míng fame; renown; yasas 不名邪迴向
294 10 一一 yīyī one or two 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
295 10 一一 yīyī a few 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
296 10 隨喜功德 suíxǐ gōngdé The Merit of Responding with Joy 以如是隨喜功德
297 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸佛法
298 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸佛法
299 9 shuì to persuade 說諸佛法
300 9 shuō to teach; to recite; to explain 說諸佛法
301 9 shuō a doctrine; a theory 說諸佛法
302 9 shuō to claim; to assert 說諸佛法
303 9 shuō allocution 說諸佛法
304 9 shuō to criticize; to scold 說諸佛法
305 9 shuō to indicate; to refer to 說諸佛法
306 9 shuō speach; vāda 說諸佛法
307 9 shuō to speak; bhāṣate 說諸佛法
308 9 shuō to instruct 說諸佛法
309 9 yùn to bring together; to collect; to accumulate 解脫知見諸蘊善根
310 9 yùn to contain 解脫知見諸蘊善根
311 9 yùn profundity 解脫知見諸蘊善根
312 9 yùn withered grass 解脫知見諸蘊善根
313 9 yùn aggregate; skandha 解脫知見諸蘊善根
314 9 如實知 rúshízhī to understand things as they really are 如實知心無所取相
315 9 如實知 rúshízhī understanding of thusness 如實知心無所取相
316 9 rán to approve; to endorse 心法亦然
317 9 rán to burn 心法亦然
318 9 rán to pledge; to promise 心法亦然
319 9 rán Ran 心法亦然
320 9 慈氏菩薩 císhì púsà Maitreya 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
321 9 dìng to decide 修定功德
322 9 dìng certainly; definitely 修定功德
323 9 dìng to determine 修定功德
324 9 dìng to calm down 修定功德
325 9 dìng to set; to fix 修定功德
326 9 dìng to book; to subscribe to; to order 修定功德
327 9 dìng still 修定功德
328 9 dìng Concentration 修定功德
329 9 dìng meditative concentration; meditation 修定功德
330 9 dìng real; sadbhūta 修定功德
331 9 shēng to be born; to give birth 從心所生
332 9 shēng to live 從心所生
333 9 shēng raw 從心所生
334 9 shēng a student 從心所生
335 9 shēng life 從心所生
336 9 shēng to produce; to give rise 從心所生
337 9 shēng alive 從心所生
338 9 shēng a lifetime 從心所生
339 9 shēng to initiate; to become 從心所生
340 9 shēng to grow 從心所生
341 9 shēng unfamiliar 從心所生
342 9 shēng not experienced 從心所生
343 9 shēng hard; stiff; strong 從心所生
344 9 shēng having academic or professional knowledge 從心所生
345 9 shēng a male role in traditional theatre 從心所生
346 9 shēng gender 從心所生
347 9 shēng to develop; to grow 從心所生
348 9 shēng to set up 從心所生
349 9 shēng a prostitute 從心所生
350 9 shēng a captive 從心所生
351 9 shēng a gentleman 從心所生
352 9 shēng Kangxi radical 100 從心所生
353 9 shēng unripe 從心所生
354 9 shēng nature 從心所生
355 9 shēng to inherit; to succeed 從心所生
356 9 shēng destiny 從心所生
357 9 shēng birth 從心所生
358 8 xíng to walk 行於布施持戒修定所有功德
359 8 xíng capable; competent 行於布施持戒修定所有功德
360 8 háng profession 行於布施持戒修定所有功德
361 8 xíng Kangxi radical 144 行於布施持戒修定所有功德
362 8 xíng to travel 行於布施持戒修定所有功德
363 8 xìng actions; conduct 行於布施持戒修定所有功德
364 8 xíng to do; to act; to practice 行於布施持戒修定所有功德
365 8 xíng all right; OK; okay 行於布施持戒修定所有功德
366 8 háng horizontal line 行於布施持戒修定所有功德
367 8 héng virtuous deeds 行於布施持戒修定所有功德
368 8 hàng a line of trees 行於布施持戒修定所有功德
369 8 hàng bold; steadfast 行於布施持戒修定所有功德
370 8 xíng to move 行於布施持戒修定所有功德
371 8 xíng to put into effect; to implement 行於布施持戒修定所有功德
372 8 xíng travel 行於布施持戒修定所有功德
373 8 xíng to circulate 行於布施持戒修定所有功德
374 8 xíng running script; running script 行於布施持戒修定所有功德
375 8 xíng temporary 行於布施持戒修定所有功德
376 8 háng rank; order 行於布施持戒修定所有功德
377 8 háng a business; a shop 行於布施持戒修定所有功德
378 8 xíng to depart; to leave 行於布施持戒修定所有功德
379 8 xíng to experience 行於布施持戒修定所有功德
380 8 xíng path; way 行於布施持戒修定所有功德
381 8 xíng xing; ballad 行於布施持戒修定所有功德
382 8 xíng Xing 行於布施持戒修定所有功德
383 8 xíng Practice 行於布施持戒修定所有功德
384 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行於布施持戒修定所有功德
385 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行於布施持戒修定所有功德
386 8 大法 dà fǎ fundamental rules 所有如來轉大法輪
387 8 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 所有如來轉大法輪
388 8 過去 guòqù past; previous; former 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
389 8 過去 guòqu to go over; to pass by 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
390 8 過去 guòqu to die 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
391 8 過去 guòqu already past 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
392 8 過去 guòqu to go forward 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
393 8 過去 guòqu to turn one's back 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
394 8 過去 guòqù past 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
395 8 過去 guòqù past; previous; former 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
396 8 最勝 zuìshèng jina; conqueror 最上最極最勝最妙
397 8 最勝 zuìshèng supreme; uttara 最上最極最勝最妙
398 8 最勝 zuìshèng Uttara 最上最極最勝最妙
399 8 應當 yīngdāng should; ought to 應當隨喜如理迴向
400 8 zuì superior 最上最極最勝最妙
401 8 zuì top place 最上最極最勝最妙
402 8 zuì to assemble together 最上最極最勝最妙
403 8 guǒ a result; a consequence 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
404 8 guǒ fruit 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
405 8 guǒ to eat until full 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
406 8 guǒ to realize 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
407 8 guǒ a fruit tree 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
408 8 guǒ resolute; determined 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
409 8 guǒ Fruit 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
410 8 guǒ direct effect; phala; a consequence 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
411 8 世尊 shìzūn World-Honored One 於其中間所有諸佛世尊戒蘊
412 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 於其中間所有諸佛世尊戒蘊
413 8 爾時 ěr shí at that time 爾時
414 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
415 8 zhōng middle 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
416 8 zhōng medium; medium sized 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
417 8 zhōng China 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
418 8 zhòng to hit the mark 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
419 8 zhōng midday 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
420 8 zhōng inside 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
421 8 zhōng during 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
422 8 zhōng Zhong 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
423 8 zhōng intermediary 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
424 8 zhōng half 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
425 8 zhòng to reach; to attain 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
426 8 zhòng to suffer; to infect 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
427 8 zhòng to obtain 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
428 8 zhòng to pass an exam 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
429 8 zhōng middle 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
430 7 to leave; to depart; to go away; to part 出生一切最勝神通離障無著種種行法
431 7 a mythical bird 出生一切最勝神通離障無著種種行法
432 7 li; one of the eight divinatory trigrams 出生一切最勝神通離障無著種種行法
433 7 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 出生一切最勝神通離障無著種種行法
434 7 chī a dragon with horns not yet grown 出生一切最勝神通離障無著種種行法
435 7 a mountain ash 出生一切最勝神通離障無著種種行法
436 7 vanilla; a vanilla-like herb 出生一切最勝神通離障無著種種行法
437 7 to be scattered; to be separated 出生一切最勝神通離障無著種種行法
438 7 to cut off 出生一切最勝神通離障無著種種行法
439 7 to violate; to be contrary to 出生一切最勝神通離障無著種種行法
440 7 to be distant from 出生一切最勝神通離障無著種種行法
441 7 two 出生一切最勝神通離障無著種種行法
442 7 to array; to align 出生一切最勝神通離障無著種種行法
443 7 to pass through; to experience 出生一切最勝神通離障無著種種行法
444 7 transcendence 出生一切最勝神通離障無著種種行法
445 7 to avoid; to abstain from; viramaṇa 出生一切最勝神通離障無著種種行法
446 7 to connect; to relate 無繫無著
447 7 department 無繫無著
448 7 system 無繫無著
449 7 connection; relation 無繫無著
450 7 connection; relation 無繫無著
451 7 to bind; to tie up 無繫無著
452 7 to involve 無繫無著
453 7 to tie; to bind; to fasten 無繫無著
454 7 lineage 無繫無著
455 7 to hang from; to suspend; to depend 無繫無著
456 7 a belt; a band; a girdle 無繫無著
457 7 the coda of a fu 無繫無著
458 7 to be 無繫無著
459 7 to relate to 無繫無著
460 7 to detain; to imprison 無繫無著
461 7 to be concerned; to be mindful of 無繫無著
462 7 Xi 無繫無著
463 7 to tie; to fasten 無繫無著
464 7 to hang from; to suspend 無繫無著
465 7 to connect; to relate 無繫無著
466 7 a belt; a band 無繫無著
467 7 a connection; a relation 無繫無著
468 7 a belt; a band 無繫無著
469 7 to tie 無繫無著
470 7 to tie; grantha 無繫無著
471 7 hi 無繫無著
472 7 諸緣 zhū yuán karmic conditions 諸緣覺法及聲聞法
473 7 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於此甚深般若波羅蜜多法門
474 7 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
475 7 諸相 zhū xiāng all appearances; all characteristics 所有諸緣諸事諸相
476 7 Qi 若復以其有所得心而迴向者
477 7 最上 zuìshàng supreme 最上最極最勝最妙
478 7 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 是心即盡即滅即離
479 7 miè to submerge 是心即盡即滅即離
480 7 miè to extinguish; to put out 是心即盡即滅即離
481 7 miè to eliminate 是心即盡即滅即離
482 7 miè to disappear; to fade away 是心即盡即滅即離
483 7 miè the cessation of suffering 是心即盡即滅即離
484 7 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 是心即盡即滅即離
485 7 cóng to follow 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
486 7 cóng to comply; to submit; to defer 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
487 7 cóng to participate in something 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
488 7 cóng to use a certain method or principle 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
489 7 cóng something secondary 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
490 7 cóng remote relatives 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
491 7 cóng secondary 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
492 7 cóng to go on; to advance 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
493 7 cōng at ease; informal 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
494 7 zòng a follower; a supporter 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
495 7 zòng to release 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
496 7 zòng perpendicular; longitudinal 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
497 7 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 若以無所得心而迴向者
498 7 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 是人將無想顛倒
499 7 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 是人將無想顛倒
500 7 顛倒 diāndǎo to overthrow 是人將無想顛倒

Frequencies of all Words

Top 867

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 88 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 應當隨喜如理迴向
2 66 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩
3 66 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩
4 66 ruò if 若菩薩摩訶薩
5 66 ruò you 若菩薩摩訶薩
6 66 ruò this; that 若菩薩摩訶薩
7 66 ruò and; or 若菩薩摩訶薩
8 66 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩
9 66 pomegranite 若菩薩摩訶薩
10 66 ruò to choose 若菩薩摩訶薩
11 66 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩
12 66 ruò thus 若菩薩摩訶薩
13 66 ruò pollia 若菩薩摩訶薩
14 66 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩
15 66 ruò only then 若菩薩摩訶薩
16 66 ja 若菩薩摩訶薩
17 66 jñā 若菩薩摩訶薩
18 66 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩
19 50 如是 rúshì thus; so 如是一切波羅蜜多法門
20 50 如是 rúshì thus, so 如是一切波羅蜜多法門
21 50 如是 rúshì thus; evam 如是一切波羅蜜多法門
22 50 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是一切波羅蜜多法門
23 49 xīn heart [organ] 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
24 49 xīn Kangxi radical 61 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
25 49 xīn mind; consciousness 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
26 49 xīn the center; the core; the middle 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
27 49 xīn one of the 28 star constellations 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
28 49 xīn heart 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
29 49 xīn emotion 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
30 49 xīn intention; consideration 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
31 49 xīn disposition; temperament 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
32 49 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心
33 48 善根 shàngēn Wholesome Roots 及彼六波羅蜜多相應善根
34 48 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 及彼六波羅蜜多相應善根
35 47 shì is; are; am; to be 是時
36 47 shì is exactly 是時
37 47 shì is suitable; is in contrast 是時
38 47 shì this; that; those 是時
39 47 shì really; certainly 是時
40 47 shì correct; yes; affirmative 是時
41 47 shì true 是時
42 47 shì is; has; exists 是時
43 47 shì used between repetitions of a word 是時
44 47 shì a matter; an affair 是時
45 47 shì Shi 是時
46 47 shì is; bhū 是時
47 47 shì this; idam 是時
48 43 in; at 於此甚深般若波羅蜜多法門
49 43 in; at 於此甚深般若波羅蜜多法門
50 43 in; at; to; from 於此甚深般若波羅蜜多法門
51 43 to go; to 於此甚深般若波羅蜜多法門
52 43 to rely on; to depend on 於此甚深般若波羅蜜多法門
53 43 to go to; to arrive at 於此甚深般若波羅蜜多法門
54 43 from 於此甚深般若波羅蜜多法門
55 43 give 於此甚深般若波羅蜜多法門
56 43 oppposing 於此甚深般若波羅蜜多法門
57 43 and 於此甚深般若波羅蜜多法門
58 43 compared to 於此甚深般若波羅蜜多法門
59 43 by 於此甚深般若波羅蜜多法門
60 43 and; as well as 於此甚深般若波羅蜜多法門
61 43 for 於此甚深般若波羅蜜多法門
62 43 Yu 於此甚深般若波羅蜜多法門
63 43 a crow 於此甚深般若波羅蜜多法門
64 43 whew; wow 於此甚深般若波羅蜜多法門
65 43 near to; antike 於此甚深般若波羅蜜多法門
66 41 所有 suǒyǒu all 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
67 41 所有 suǒyǒu to belong to 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
68 41 所有 suǒyǒu all; sarva 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
69 36 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 修菩薩者
70 36 zhě that 修菩薩者
71 36 zhě nominalizing function word 修菩薩者
72 36 zhě used to mark a definition 修菩薩者
73 36 zhě used to mark a pause 修菩薩者
74 36 zhě topic marker; that; it 修菩薩者
75 36 zhuó according to 修菩薩者
76 36 zhě ca 修菩薩者
77 35 zhū all; many; various 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
78 35 zhū Zhu 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
79 35 zhū all; members of the class 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
80 35 zhū interrogative particle 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
81 35 zhū him; her; them; it 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
82 35 zhū of; in 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
83 35 zhū all; many; sarva 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
84 33 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨喜迴向所獲功德
85 33 suǒ an office; an institute 隨喜迴向所獲功德
86 33 suǒ introduces a relative clause 隨喜迴向所獲功德
87 33 suǒ it 隨喜迴向所獲功德
88 33 suǒ if; supposing 隨喜迴向所獲功德
89 33 suǒ a few; various; some 隨喜迴向所獲功德
90 33 suǒ a place; a location 隨喜迴向所獲功德
91 33 suǒ indicates a passive voice 隨喜迴向所獲功德
92 33 suǒ that which 隨喜迴向所獲功德
93 33 suǒ an ordinal number 隨喜迴向所獲功德
94 33 suǒ meaning 隨喜迴向所獲功德
95 33 suǒ garrison 隨喜迴向所獲功德
96 33 suǒ place; pradeśa 隨喜迴向所獲功德
97 33 suǒ that which; yad 隨喜迴向所獲功德
98 33 promptly; right away; immediately 即無所生亦無所取
99 33 to be near by; to be close to 即無所生亦無所取
100 33 at that time 即無所生亦無所取
101 33 to be exactly the same as; to be thus 即無所生亦無所取
102 33 supposed; so-called 即無所生亦無所取
103 33 if; but 即無所生亦無所取
104 33 to arrive at; to ascend 即無所生亦無所取
105 33 then; following 即無所生亦無所取
106 33 so; just so; eva 即無所生亦無所取
107 32 not; no 為可得不
108 32 expresses that a certain condition cannot be acheived 為可得不
109 32 as a correlative 為可得不
110 32 no (answering a question) 為可得不
111 32 forms a negative adjective from a noun 為可得不
112 32 at the end of a sentence to form a question 為可得不
113 32 to form a yes or no question 為可得不
114 32 infix potential marker 為可得不
115 32 no; na 為可得不
116 30 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
117 27 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼所有一切善根
118 27 ér Kangxi radical 126 而彼所有一切善根
119 27 ér you 而彼所有一切善根
120 27 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼所有一切善根
121 27 ér right away; then 而彼所有一切善根
122 27 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼所有一切善根
123 27 ér if; in case; in the event that 而彼所有一切善根
124 27 ér therefore; as a result; thus 而彼所有一切善根
125 27 ér how can it be that? 而彼所有一切善根
126 27 ér so as to 而彼所有一切善根
127 27 ér only then 而彼所有一切善根
128 27 ér as if; to seem like 而彼所有一切善根
129 27 néng can; able 而彼所有一切善根
130 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼所有一切善根
131 27 ér me 而彼所有一切善根
132 27 ér to arrive; up to 而彼所有一切善根
133 27 ér possessive 而彼所有一切善根
134 27 ér and; ca 而彼所有一切善根
135 26 again; more; repeatedly 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
136 26 to go back; to return 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
137 26 to resume; to restart 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
138 26 to do in detail 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
139 26 to restore 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
140 26 to respond; to reply to 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
141 26 after all; and then 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
142 26 even if; although 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
143 26 Fu; Return 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
144 26 to retaliate; to reciprocate 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
145 26 to avoid forced labor or tax 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
146 26 particle without meaing 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
147 26 Fu 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
148 26 repeated; again 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
149 26 doubled; to overlapping; folded 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
150 26 a lined garment with doubled thickness 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
151 26 again; punar 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
152 26 method; way 說諸佛法
153 26 France 說諸佛法
154 26 the law; rules; regulations 說諸佛法
155 26 the teachings of the Buddha; Dharma 說諸佛法
156 26 a standard; a norm 說諸佛法
157 26 an institution 說諸佛法
158 26 to emulate 說諸佛法
159 26 magic; a magic trick 說諸佛法
160 26 punishment 說諸佛法
161 26 Fa 說諸佛法
162 26 a precedent 說諸佛法
163 26 a classification of some kinds of Han texts 說諸佛法
164 26 relating to a ceremony or rite 說諸佛法
165 26 Dharma 說諸佛法
166 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說諸佛法
167 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說諸佛法
168 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說諸佛法
169 26 quality; characteristic 說諸佛法
170 25 wèi for; to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
171 25 wèi because of 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
172 25 wéi to act as; to serve 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
173 25 wéi to change into; to become 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
174 25 wéi to be; is 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
175 25 wéi to do 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
176 25 wèi for 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
177 25 wèi because of; for; to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
178 25 wèi to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
179 25 wéi in a passive construction 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
180 25 wéi forming a rehetorical question 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
181 25 wéi forming an adverb 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
182 25 wéi to add emphasis 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
183 25 wèi to support; to help 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
184 25 wéi to govern 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
185 25 wèi to be; bhū 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
186 25 that; those 及彼六波羅蜜多相應善根
187 25 another; the other 及彼六波羅蜜多相應善根
188 25 that; tad 及彼六波羅蜜多相應善根
189 24 so as to; in order to 以大法財施諸眾生
190 24 to use; to regard as 以大法財施諸眾生
191 24 to use; to grasp 以大法財施諸眾生
192 24 according to 以大法財施諸眾生
193 24 because of 以大法財施諸眾生
194 24 on a certain date 以大法財施諸眾生
195 24 and; as well as 以大法財施諸眾生
196 24 to rely on 以大法財施諸眾生
197 24 to regard 以大法財施諸眾生
198 24 to be able to 以大法財施諸眾生
199 24 to order; to command 以大法財施諸眾生
200 24 further; moreover 以大法財施諸眾生
201 24 used after a verb 以大法財施諸眾生
202 24 very 以大法財施諸眾生
203 24 already 以大法財施諸眾生
204 24 increasingly 以大法財施諸眾生
205 24 a reason; a cause 以大法財施諸眾生
206 24 Israel 以大法財施諸眾生
207 24 Yi 以大法財施諸眾生
208 24 use; yogena 以大法財施諸眾生
209 24 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 應當隨喜如理迴向
210 24 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 應當隨喜如理迴向
211 24 to reach 及彼六波羅蜜多相應善根
212 24 and 及彼六波羅蜜多相應善根
213 24 coming to; when 及彼六波羅蜜多相應善根
214 24 to attain 及彼六波羅蜜多相應善根
215 24 to understand 及彼六波羅蜜多相應善根
216 24 able to be compared to; to catch up with 及彼六波羅蜜多相應善根
217 24 to be involved with; to associate with 及彼六波羅蜜多相應善根
218 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼六波羅蜜多相應善根
219 24 and; ca; api 及彼六波羅蜜多相應善根
220 22 already 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
221 22 Kangxi radical 49 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
222 22 from 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
223 22 to bring to an end; to stop 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
224 22 final aspectual particle 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
225 22 afterwards; thereafter 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
226 22 too; very; excessively 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
227 22 to complete 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
228 22 to demote; to dismiss 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
229 22 to recover from an illness 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
230 22 certainly 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
231 22 an interjection of surprise 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
232 22 this 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
233 22 former; pūrvaka 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
234 22 former; pūrvaka 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
235 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩
236 22 須菩提 xūpútí Subhuti 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
237 22 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
238 22 no 廣大無量無等無等等
239 22 Kangxi radical 71 廣大無量無等無等等
240 22 to not have; without 廣大無量無等無等等
241 22 has not yet 廣大無量無等無等等
242 22 mo 廣大無量無等無等等
243 22 do not 廣大無量無等無等等
244 22 not; -less; un- 廣大無量無等無等等
245 22 regardless of 廣大無量無等無等等
246 22 to not have 廣大無量無等無等等
247 22 um 廣大無量無等無等等
248 22 Wu 廣大無量無等無等等
249 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 廣大無量無等無等等
250 22 not; non- 廣大無量無等無等等
251 22 mo 廣大無量無等無等等
252 21 乃至 nǎizhì and even 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
253 21 乃至 nǎizhì as much as; yavat 是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果
254 21 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 於其中間所有諸佛世尊戒蘊
255 21 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
256 21 old; ancient; former; past 何以故
257 21 reason; cause; purpose 何以故
258 21 to die 何以故
259 21 so; therefore; hence 何以故
260 21 original 何以故
261 21 accident; happening; instance 何以故
262 21 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
263 21 something in the past 何以故
264 21 deceased; dead 何以故
265 21 still; yet 何以故
266 21 therefore; tasmāt 何以故
267 21 de potential marker 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
268 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
269 21 děi must; ought to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
270 21 děi to want to; to need to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
271 21 děi must; ought to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
272 21 de 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
273 21 de infix potential marker 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
274 21 to result in 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
275 21 to be proper; to fit; to suit 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
276 21 to be satisfied 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
277 21 to be finished 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
278 21 de result of degree 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
279 21 de marks completion of an action 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
280 21 děi satisfying 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
281 21 to contract 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
282 21 marks permission or possibility 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
283 21 expressing frustration 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
284 21 to hear 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
285 21 to have; there is 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
286 21 marks time passed 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
287 21 obtain; attain; prāpta 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
288 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
289 19 yǒu is; are; to exist 又復有諸聲聞乘人
290 19 yǒu to have; to possess 又復有諸聲聞乘人
291 19 yǒu indicates an estimate 又復有諸聲聞乘人
292 19 yǒu indicates a large quantity 又復有諸聲聞乘人
293 19 yǒu indicates an affirmative response 又復有諸聲聞乘人
294 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 又復有諸聲聞乘人
295 19 yǒu used to compare two things 又復有諸聲聞乘人
296 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 又復有諸聲聞乘人
297 19 yǒu used before the names of dynasties 又復有諸聲聞乘人
298 19 yǒu a certain thing; what exists 又復有諸聲聞乘人
299 19 yǒu multiple of ten and ... 又復有諸聲聞乘人
300 19 yǒu abundant 又復有諸聲聞乘人
301 19 yǒu purposeful 又復有諸聲聞乘人
302 19 yǒu You 又復有諸聲聞乘人
303 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 又復有諸聲聞乘人
304 19 yǒu becoming; bhava 又復有諸聲聞乘人
305 17 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 出生一切最勝神通離障無著種種行法
306 17 種種 zhǒng zhǒng various forms 出生一切最勝神通離障無著種種行法
307 17 néng can; able 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
308 17 néng ability; capacity 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
309 17 néng a mythical bear-like beast 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
310 17 néng energy 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
311 17 néng function; use 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
312 17 néng may; should; permitted to 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
313 17 néng talent 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
314 17 néng expert at 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
315 17 néng to be in harmony 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
316 17 néng to tend to; to care for 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
317 17 néng to reach; to arrive at 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
318 17 néng as long as; only 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
319 17 néng even if 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
320 17 néng but 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
321 17 néng in this way 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
322 17 néng to be able; śak 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
323 17 néng skilful; pravīṇa 能以隨喜功德如實迴向彼一切智
324 17 如實 rúshí according to reality 一一皆住如實法者
325 17 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 一一皆住如實法者
326 17 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 一一皆住如實法者
327 16 also; too 即無所生亦無所取
328 16 but 即無所生亦無所取
329 16 this; he; she 即無所生亦無所取
330 16 although; even though 即無所生亦無所取
331 16 already 即無所生亦無所取
332 16 particle with no meaning 即無所生亦無所取
333 16 Yi 即無所生亦無所取
334 16 如來 rúlái Tathagata 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
335 16 如來 Rúlái Tathagata 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
336 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來
337 16 xiāng each other; one another; mutually 盡無盡相
338 16 xiàng to observe; to assess 盡無盡相
339 16 xiàng appearance; portrait; picture 盡無盡相
340 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 盡無盡相
341 16 xiàng to aid; to help 盡無盡相
342 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 盡無盡相
343 16 xiàng a sign; a mark; appearance 盡無盡相
344 16 xiāng alternately; in turn 盡無盡相
345 16 xiāng Xiang 盡無盡相
346 16 xiāng form substance 盡無盡相
347 16 xiāng to express 盡無盡相
348 16 xiàng to choose 盡無盡相
349 16 xiāng Xiang 盡無盡相
350 16 xiāng an ancient musical instrument 盡無盡相
351 16 xiāng the seventh lunar month 盡無盡相
352 16 xiāng to compare 盡無盡相
353 16 xiàng to divine 盡無盡相
354 16 xiàng to administer 盡無盡相
355 16 xiàng helper for a blind person 盡無盡相
356 16 xiāng rhythm [music] 盡無盡相
357 16 xiāng the upper frets of a pipa 盡無盡相
358 16 xiāng coralwood 盡無盡相
359 16 xiàng ministry 盡無盡相
360 16 xiàng to supplement; to enhance 盡無盡相
361 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 盡無盡相
362 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 盡無盡相
363 16 xiàng sign; mark; liṅga 盡無盡相
364 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 盡無盡相
365 16 不能 bù néng cannot; must not; should not 又不能迴向
366 15 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
367 15 尊者 zūnzhě senior monk; elder 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
368 15 yòu again; also 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
369 15 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
370 15 yòu Kangxi radical 29 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
371 15 yòu and 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
372 15 yòu furthermore 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
373 15 yòu in addition 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
374 15 yòu but 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
375 15 yòu again; also; moreover; punar 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
376 15 to take; to get; to fetch 如心取相
377 15 to obtain 如心取相
378 15 to choose; to select 如心取相
379 15 to catch; to seize; to capture 如心取相
380 15 to accept; to receive 如心取相
381 15 to seek 如心取相
382 15 to take a bride 如心取相
383 15 placed after a verb to mark an action 如心取相
384 15 Qu 如心取相
385 15 clinging; grasping; upādāna 如心取相
386 14 jiē all; each and every; in all cases 皆悉隨喜
387 14 jiē same; equally 皆悉隨喜
388 14 jiē all; sarva 皆悉隨喜
389 14 xiǎng to think 由是於想
390 14 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 由是於想
391 14 xiǎng to want 由是於想
392 14 xiǎng to remember; to miss; to long for 由是於想
393 14 xiǎng to plan 由是於想
394 14 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 由是於想
395 14 功德 gōngdé achievements and virtue 隨喜迴向所獲功德
396 14 功德 gōngdé merit 隨喜迴向所獲功德
397 14 功德 gōngdé quality; guṇa 隨喜迴向所獲功德
398 14 功德 gōngdé merit; puṇya 隨喜迴向所獲功德
399 13 yán to speak; to say; said 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
400 13 yán language; talk; words; utterance; speech 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
401 13 yán Kangxi radical 149 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
402 13 yán a particle with no meaning 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
403 13 yán phrase; sentence 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
404 13 yán a word; a syllable 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
405 13 yán a theory; a doctrine 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
406 13 yán to regard as 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
407 13 yán to act as 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
408 13 yán word; vacana 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
409 13 yán speak; vad 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
410 13 xiū to decorate; to embellish 修定功德
411 13 xiū to study; to cultivate 修定功德
412 13 xiū to repair 修定功德
413 13 xiū long; slender 修定功德
414 13 xiū to write; to compile 修定功德
415 13 xiū to build; to construct; to shape 修定功德
416 13 xiū to practice 修定功德
417 13 xiū to cut 修定功德
418 13 xiū virtuous; wholesome 修定功德
419 13 xiū a virtuous person 修定功德
420 13 xiū Xiu 修定功德
421 13 xiū to unknot 修定功德
422 13 xiū to prepare; to put in order 修定功德
423 13 xiū excellent 修定功德
424 13 xiū to perform [a ceremony] 修定功德
425 13 xiū Cultivation 修定功德
426 13 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修定功德
427 13 xiū pratipanna; spiritual practice 修定功德
428 13 this; these 於此甚深般若波羅蜜多法門
429 13 in this way 於此甚深般若波羅蜜多法門
430 13 otherwise; but; however; so 於此甚深般若波羅蜜多法門
431 13 at this time; now; here 於此甚深般若波羅蜜多法門
432 13 this; here; etad 於此甚深般若波羅蜜多法門
433 13 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 是即如實迴向法性
434 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
435 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
436 13 菩薩 púsà bodhisattva 修菩薩者
437 12 rén person; people; a human being 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
438 12 rén Kangxi radical 9 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
439 12 rén a kind of person 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
440 12 rén everybody 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
441 12 rén adult 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
442 12 rén somebody; others 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
443 12 rén an upright person 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
444 12 rén person; manuṣya 又復為諸緣覺乘人授緣覺記
445 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 廣大無量無等無等等
446 12 無量 wúliàng immeasurable 廣大無量無等無等等
447 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 廣大無量無等無等等
448 12 無量 wúliàng Atula 廣大無量無等無等等
449 11 一切 yīqiè all; every; everything 如是一切波羅蜜多法門
450 11 一切 yīqiè temporary 如是一切波羅蜜多法門
451 11 一切 yīqiè the same 如是一切波羅蜜多法門
452 11 一切 yīqiè generally 如是一切波羅蜜多法門
453 11 一切 yīqiè all, everything 如是一切波羅蜜多法門
454 11 一切 yīqiè all; sarva 如是一切波羅蜜多法門
455 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚
456 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚
457 11 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 及彼六波羅蜜多相應善根
458 11 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 及彼六波羅蜜多相應善根
459 11 相應 xiāngying cheap; inexpensive 及彼六波羅蜜多相應善根
460 11 相應 xiāngyìng response, correspond 及彼六波羅蜜多相應善根
461 11 相應 xiāngyìng concomitant 及彼六波羅蜜多相應善根
462 11 相應 xiāngyìng Sō-ō 及彼六波羅蜜多相應善根
463 11 dāng to be; to act as; to serve as 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
464 11 dāng at or in the very same; be apposite 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
465 11 dāng dang (sound of a bell) 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
466 11 dāng to face 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
467 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
468 11 dāng to manage; to host 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
469 11 dāng should 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
470 11 dāng to treat; to regard as 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
471 11 dǎng to think 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
472 11 dàng suitable; correspond to 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
473 11 dǎng to be equal 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
474 11 dàng that 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
475 11 dāng an end; top 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
476 11 dàng clang; jingle 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
477 11 dāng to judge 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
478 11 dǎng to bear on one's shoulder 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
479 11 dàng the same 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
480 11 dàng to pawn 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
481 11 dàng to fail [an exam] 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
482 11 dàng a trap 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
483 11 dàng a pawned item 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
484 11 dāng will be; bhaviṣyati 及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果
485 11 種善根 zhǒng shàn gēn to plant wholesome roots 又復所有諸愚異生所種善根
486 11 jìn to the greatest extent; utmost 盡無盡相
487 11 jìn all; every 盡無盡相
488 11 jìn perfect; flawless 盡無盡相
489 11 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡無盡相
490 11 jìn furthest; extreme 盡無盡相
491 11 jìn to vanish 盡無盡相
492 11 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡無盡相
493 11 jìn to be within the limit 盡無盡相
494 11 jìn all; every 盡無盡相
495 11 jìn to die 盡無盡相
496 11 jìn exhaustion; kṣaya 盡無盡相
497 11 摩訶薩 móhēsà mahasattva 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
498 11 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言
499 11 such as; for example; for instance 如心取相
500 11 if 如心取相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
善根
 1. shàngēn
 2. shàngēn
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
near to; antike
所有 suǒyǒu all; sarva
zhě ca
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 150.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称 不可稱 98 unequalled
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
财施 財施 99 donations of money or material wealth
称计 稱計 99 measure
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得近 100 approached; āsannībhūta
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
二心 195 two minds
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 102 Buddha eye
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福行 102 actions that product merit
过现 過現 103 past and present
慧蕴 慧蘊 104 aggregate of wisdom; prajñāskandha
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱知见蕴 解脫知見蘊 106 aggregate of knowledge and experience of liberation; vimuktijñānadarśanaskandha
解脱蕴 解脫蘊 106 aggregate of liberation; vimuktiskanda
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第六 106 scroll 6
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
傍生 112 [rebirth as an] animal
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜功德 隨喜功德 115 The Merit of Responding with Joy
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
所行 115 actions; practice
未来现在 未來現在 119 the present and the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
邪法 120 false teachings
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心法 120 mental objects
新发意菩萨 新發意菩薩 120 a bodhisattva who is only just beginning
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
行法 120 cultivation method
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
修十善业 修十善業 120 visualize the ten good deeds
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
应当学 應當學 121 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
印可 121 to confirm
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
正智 122 correct understanding; wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha