Glossary and Vocabulary for Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 205 Kangxi radical 71 一切處平等無差別分別
2 205 to not have; without 一切處平等無差別分別
3 205 mo 一切處平等無差別分別
4 205 to not have 一切處平等無差別分別
5 205 Wu 一切處平等無差別分別
6 205 mo 一切處平等無差別分別
7 74 to be near by; to be close to 是即一切法平等際
8 74 at that time 是即一切法平等際
9 74 to be exactly the same as; to be thus 是即一切法平等際
10 74 supposed; so-called 是即一切法平等際
11 74 to arrive at; to ascend 是即一切法平等際
12 73 suǒ a few; various; some 若一切法無所依止即心無所住
13 73 suǒ a place; a location 若一切法無所依止即心無所住
14 73 suǒ indicates a passive voice 若一切法無所依止即心無所住
15 73 suǒ an ordinal number 若一切法無所依止即心無所住
16 73 suǒ meaning 若一切法無所依止即心無所住
17 73 suǒ garrison 若一切法無所依止即心無所住
18 73 suǒ place; pradeśa 若一切法無所依止即心無所住
19 58 míng fame; renown; reputation 相應之名由是建立
20 58 míng a name; personal name; designation 相應之名由是建立
21 58 míng rank; position 相應之名由是建立
22 58 míng an excuse 相應之名由是建立
23 58 míng life 相應之名由是建立
24 58 míng to name; to call 相應之名由是建立
25 58 míng to express; to describe 相應之名由是建立
26 58 míng to be called; to have the name 相應之名由是建立
27 58 míng to own; to possess 相應之名由是建立
28 58 míng famous; renowned 相應之名由是建立
29 58 míng moral 相應之名由是建立
30 58 míng name; naman 相應之名由是建立
31 58 míng fame; renown; yasas 相應之名由是建立
32 33 method; way 我當為說聲聞乘法
33 33 France 我當為說聲聞乘法
34 33 the law; rules; regulations 我當為說聲聞乘法
35 33 the teachings of the Buddha; Dharma 我當為說聲聞乘法
36 33 a standard; a norm 我當為說聲聞乘法
37 33 an institution 我當為說聲聞乘法
38 33 to emulate 我當為說聲聞乘法
39 33 magic; a magic trick 我當為說聲聞乘法
40 33 punishment 我當為說聲聞乘法
41 33 Fa 我當為說聲聞乘法
42 33 a precedent 我當為說聲聞乘法
43 33 a classification of some kinds of Han texts 我當為說聲聞乘法
44 33 relating to a ceremony or rite 我當為說聲聞乘法
45 33 Dharma 我當為說聲聞乘法
46 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 我當為說聲聞乘法
47 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 我當為說聲聞乘法
48 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 我當為說聲聞乘法
49 33 quality; characteristic 我當為說聲聞乘法
50 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即是菩提
51 31 菩提 pútí bodhi 即是菩提
52 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即是菩提
53 31 kōng empty; void; hollow 如是空
54 31 kòng free time 如是空
55 31 kòng to empty; to clean out 如是空
56 31 kōng the sky; the air 如是空
57 31 kōng in vain; for nothing 如是空
58 31 kòng vacant; unoccupied 如是空
59 31 kòng empty space 如是空
60 31 kōng without substance 如是空
61 31 kōng to not have 如是空
62 31 kòng opportunity; chance 如是空
63 31 kōng vast and high 如是空
64 31 kōng impractical; ficticious 如是空
65 31 kòng blank 如是空
66 31 kòng expansive 如是空
67 31 kòng lacking 如是空
68 31 kōng plain; nothing else 如是空
69 31 kōng Emptiness 如是空
70 31 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 如是空
71 30 平等 píngděng be equal in social status 一切處平等無差別分別
72 30 平等 píngděng equal 一切處平等無差別分別
73 30 平等 píngděng equality 一切處平等無差別分別
74 30 平等 píngděng equal; without partiality 一切處平等無差別分別
75 29 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我當為說聲聞乘法
76 29 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我當為說聲聞乘法
77 29 shuì to persuade 我當為說聲聞乘法
78 29 shuō to teach; to recite; to explain 我當為說聲聞乘法
79 29 shuō a doctrine; a theory 我當為說聲聞乘法
80 29 shuō to claim; to assert 我當為說聲聞乘法
81 29 shuō allocution 我當為說聲聞乘法
82 29 shuō to criticize; to scold 我當為說聲聞乘法
83 29 shuō to indicate; to refer to 我當為說聲聞乘法
84 29 shuō speach; vāda 我當為說聲聞乘法
85 29 shuō to speak; bhāṣate 我當為說聲聞乘法
86 29 shuō to instruct 我當為說聲聞乘法
87 29 to use; to grasp 但以一音為眾生說
88 29 to rely on 但以一音為眾生說
89 29 to regard 但以一音為眾生說
90 29 to be able to 但以一音為眾生說
91 29 to order; to command 但以一音為眾生說
92 29 used after a verb 但以一音為眾生說
93 29 a reason; a cause 但以一音為眾生說
94 29 Israel 但以一音為眾生說
95 29 Yi 但以一音為眾生說
96 29 use; yogena 但以一音為眾生說
97 28 yīn cause; reason 而諸菩薩當善了知一切法中染因
98 28 yīn to accord with 而諸菩薩當善了知一切法中染因
99 28 yīn to follow 而諸菩薩當善了知一切法中染因
100 28 yīn to rely on 而諸菩薩當善了知一切法中染因
101 28 yīn via; through 而諸菩薩當善了知一切法中染因
102 28 yīn to continue 而諸菩薩當善了知一切法中染因
103 28 yīn to receive 而諸菩薩當善了知一切法中染因
104 28 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 而諸菩薩當善了知一切法中染因
105 28 yīn to seize an opportunity 而諸菩薩當善了知一切法中染因
106 28 yīn to be like 而諸菩薩當善了知一切法中染因
107 28 yīn a standrd; a criterion 而諸菩薩當善了知一切法中染因
108 28 yīn cause; hetu 而諸菩薩當善了知一切法中染因
109 26 to take; to get; to fetch 無取
110 26 to obtain 無取
111 26 to choose; to select 無取
112 26 to catch; to seize; to capture 無取
113 26 to accept; to receive 無取
114 26 to seek 無取
115 26 to take a bride 無取
116 26 Qu 無取
117 26 clinging; grasping; upādāna 無取
118 26 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥
119 26 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥
120 26 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥
121 25 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 是即一切法平等際
122 25 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 是即一切法平等際
123 25 Yi 如來亦不作是念
124 24 自性 zìxìng Self-Nature 若一切處隨順即法自性無動
125 24 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 若一切處隨順即法自性無動
126 24 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 若一切處隨順即法自性無動
127 23 如來 rúlái Tathagata 如來
128 23 如來 Rúlái Tathagata 如來
129 23 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
130 23 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以一切法無所得故
131 22 真如 zhēnrú True Thusness 若真如即一切有為
132 22 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 若真如即一切有為
133 22 to go; to 於一切處隨知隨入
134 22 to rely on; to depend on 於一切處隨知隨入
135 22 Yu 於一切處隨知隨入
136 22 a crow 於一切處隨知隨入
137 22 無生 wúshēng No-Birth 如來法身畢竟無生
138 22 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 如來法身畢竟無生
139 19 wèi to call 乃謂虛空有下中上
140 19 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 乃謂虛空有下中上
141 19 wèi to speak to; to address 乃謂虛空有下中上
142 19 wèi to treat as; to regard as 乃謂虛空有下中上
143 19 wèi introducing a condition situation 乃謂虛空有下中上
144 19 wèi to speak to; to address 乃謂虛空有下中上
145 19 wèi to think 乃謂虛空有下中上
146 19 wèi for; is to be 乃謂虛空有下中上
147 19 wèi to make; to cause 乃謂虛空有下中上
148 19 wèi principle; reason 乃謂虛空有下中上
149 19 wèi Wei 乃謂虛空有下中上
150 19 jìng clean 無已淨
151 19 jìng no surplus; net 無已淨
152 19 jìng pure 無已淨
153 19 jìng tranquil 無已淨
154 19 jìng cold 無已淨
155 19 jìng to wash; to clense 無已淨
156 19 jìng role of hero 無已淨
157 19 jìng to remove sexual desire 無已淨
158 19 jìng bright and clean; luminous 無已淨
159 19 jìng clean; pure 無已淨
160 19 jìng cleanse 無已淨
161 19 jìng cleanse 無已淨
162 19 jìng Pure 無已淨
163 19 jìng vyavadāna; purification; cleansing 無已淨
164 19 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 無已淨
165 19 jìng viśuddhi; purity 無已淨
166 19 zhī to know 於一切處隨知隨入
167 19 zhī to comprehend 於一切處隨知隨入
168 19 zhī to inform; to tell 於一切處隨知隨入
169 19 zhī to administer 於一切處隨知隨入
170 19 zhī to distinguish; to discern 於一切處隨知隨入
171 19 zhī to be close friends 於一切處隨知隨入
172 19 zhī to feel; to sense; to perceive 於一切處隨知隨入
173 19 zhī to receive; to entertain 於一切處隨知隨入
174 19 zhī knowledge 於一切處隨知隨入
175 19 zhī consciousness; perception 於一切處隨知隨入
176 19 zhī a close friend 於一切處隨知隨入
177 19 zhì wisdom 於一切處隨知隨入
178 19 zhì Zhi 於一切處隨知隨入
179 19 zhī Understanding 於一切處隨知隨入
180 19 zhī know; jña 於一切處隨知隨入
181 18 zhě ca 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
182 18 ài to obstruct; to hinder; to block; to deter 若於色平等性有著有礙者
183 18 ài resistance; friction 若於色平等性有著有礙者
184 18 ài to restrict 若於色平等性有著有礙者
185 18 ài to harm 若於色平等性有著有礙者
186 18 ài to cover 若於色平等性有著有礙者
187 18 ài to worry; to be concerned 若於色平等性有著有礙者
188 18 ài hindrance; pratigha 若於色平等性有著有礙者
189 18 zhì wisdom; knowledge; understanding 即是證入三解脫門之智
190 18 zhì care; prudence 即是證入三解脫門之智
191 18 zhì Zhi 即是證入三解脫門之智
192 18 zhì clever 即是證入三解脫門之智
193 18 zhì Wisdom 即是證入三解脫門之智
194 18 zhì jnana; knowing 即是證入三解脫門之智
195 18 ér Kangxi radical 126 不以名色宣說隨識而轉
196 18 ér as if; to seem like 不以名色宣說隨識而轉
197 18 néng can; able 不以名色宣說隨識而轉
198 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不以名色宣說隨識而轉
199 18 ér to arrive; up to 不以名色宣說隨識而轉
200 18 差別 chābié a difference; a distinction 一切處平等無差別分別
201 18 差別 chābié discrimination 一切處平等無差別分別
202 18 差別 chābié discrimination; pariccheda 一切處平等無差別分別
203 18 差別 chābié distinction 一切處平等無差別分別
204 17 wéi to act as; to serve 但為眾生有下中上性
205 17 wéi to change into; to become 但為眾生有下中上性
206 17 wéi to be; is 但為眾生有下中上性
207 17 wéi to do 但為眾生有下中上性
208 17 wèi to support; to help 但為眾生有下中上性
209 17 wéi to govern 但為眾生有下中上性
210 17 wèi to be; bhū 但為眾生有下中上性
211 17 rǎn to be contagious; to catch (illness) 若於疑惑垢染有著有礙者
212 17 rǎn to dye; to stain 若於疑惑垢染有著有礙者
213 17 rǎn to infect 若於疑惑垢染有著有礙者
214 17 rǎn to sully; to pollute; to smear 若於疑惑垢染有著有礙者
215 17 rǎn infection 若於疑惑垢染有著有礙者
216 17 rǎn to corrupt 若於疑惑垢染有著有礙者
217 17 rǎn to make strokes 若於疑惑垢染有著有礙者
218 17 rǎn black bean sauce 若於疑惑垢染有著有礙者
219 17 rǎn Ran 若於疑惑垢染有著有礙者
220 17 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 若於疑惑垢染有著有礙者
221 17 meaning; sense 無二義者即是菩提
222 17 justice; right action; righteousness 無二義者即是菩提
223 17 artificial; man-made; fake 無二義者即是菩提
224 17 chivalry; generosity 無二義者即是菩提
225 17 just; righteous 無二義者即是菩提
226 17 adopted 無二義者即是菩提
227 17 a relationship 無二義者即是菩提
228 17 volunteer 無二義者即是菩提
229 17 something suitable 無二義者即是菩提
230 17 a martyr 無二義者即是菩提
231 17 a law 無二義者即是菩提
232 17 Yi 無二義者即是菩提
233 17 Righteousness 無二義者即是菩提
234 17 aim; artha 無二義者即是菩提
235 16 zhōng middle 眾生相狀有下中上故
236 16 zhōng medium; medium sized 眾生相狀有下中上故
237 16 zhōng China 眾生相狀有下中上故
238 16 zhòng to hit the mark 眾生相狀有下中上故
239 16 zhōng midday 眾生相狀有下中上故
240 16 zhōng inside 眾生相狀有下中上故
241 16 zhōng during 眾生相狀有下中上故
242 16 zhōng Zhong 眾生相狀有下中上故
243 16 zhōng intermediary 眾生相狀有下中上故
244 16 zhōng half 眾生相狀有下中上故
245 16 zhòng to reach; to attain 眾生相狀有下中上故
246 16 zhòng to suffer; to infect 眾生相狀有下中上故
247 16 zhòng to obtain 眾生相狀有下中上故
248 16 zhòng to pass an exam 眾生相狀有下中上故
249 16 zhōng middle 眾生相狀有下中上故
250 16 寂靜 jìjìng quiet 若畢竟無生即得寂靜
251 16 寂靜 jìjìng tranquility 若畢竟無生即得寂靜
252 16 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 若畢竟無生即得寂靜
253 16 寂靜 jìjìng Nirvana 若畢竟無生即得寂靜
254 14 無住 wúzhù non-abiding 無住
255 14 無住 wúzhù non-attachment; non-abiding 無住
256 14 sentence 菩提是無差別句
257 14 gōu to bend; to strike; to catch 菩提是無差別句
258 14 gōu to tease 菩提是無差別句
259 14 gōu to delineate 菩提是無差別句
260 14 gōu a young bud 菩提是無差別句
261 14 clause; phrase; line 菩提是無差別句
262 14 a musical phrase 菩提是無差別句
263 14 verse; pada; gāthā 菩提是無差別句
264 14 眾生 zhòngshēng all living things 但為眾生有下中上性
265 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 但為眾生有下中上性
266 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 但為眾生有下中上性
267 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 但為眾生有下中上性
268 14 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 正等正覺亦復如是
269 13 infix potential marker 如來亦不作是念
270 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨眾生類各得解了
271 13 děi to want to; to need to 隨眾生類各得解了
272 13 děi must; ought to 隨眾生類各得解了
273 13 de 隨眾生類各得解了
274 13 de infix potential marker 隨眾生類各得解了
275 13 to result in 隨眾生類各得解了
276 13 to be proper; to fit; to suit 隨眾生類各得解了
277 13 to be satisfied 隨眾生類各得解了
278 13 to be finished 隨眾生類各得解了
279 13 děi satisfying 隨眾生類各得解了
280 13 to contract 隨眾生類各得解了
281 13 to hear 隨眾生類各得解了
282 13 to have; there is 隨眾生類各得解了
283 13 marks time passed 隨眾生類各得解了
284 13 obtain; attain; prāpta 隨眾生類各得解了
285 13 xìng gender 但為眾生有下中上性
286 13 xìng nature; disposition 但為眾生有下中上性
287 13 xìng grammatical gender 但為眾生有下中上性
288 13 xìng a property; a quality 但為眾生有下中上性
289 13 xìng life; destiny 但為眾生有下中上性
290 13 xìng sexual desire 但為眾生有下中上性
291 13 xìng scope 但為眾生有下中上性
292 13 xìng nature 但為眾生有下中上性
293 13 了知 liǎozhī to understand clearly 而諸菩薩當善了知一切法中染因
294 12 無相 wúxiāng Formless 無相
295 12 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
296 12 tranquil 若內寂靜是即遍寂
297 12 desolate; lonely 若內寂靜是即遍寂
298 12 Nirvana; Nibbana 若內寂靜是即遍寂
299 12 tranquillity; quiescence; santi 若內寂靜是即遍寂
300 12 to carry on the shoulder 皆謂何乎
301 12 what 皆謂何乎
302 12 He 皆謂何乎
303 11 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 今此一類下品信解眾生
304 11 to enter 無出無入
305 11 Kangxi radical 11 無出無入
306 11 radical 無出無入
307 11 income 無出無入
308 11 to conform with 無出無入
309 11 to descend 無出無入
310 11 the entering tone 無出無入
311 11 to pay 無出無入
312 11 to join 無出無入
313 11 entering; praveśa 無出無入
314 11 entered; attained; āpanna 無出無入
315 11 to know; to learn about; to comprehend 若法性無違即一切處而悉隨順
316 11 detailed 若法性無違即一切處而悉隨順
317 11 to elaborate; to expound 若法性無違即一切處而悉隨順
318 11 to exhaust; to use up 若法性無違即一切處而悉隨順
319 11 strongly 若法性無違即一切處而悉隨順
320 11 Xi 若法性無違即一切處而悉隨順
321 11 all; kṛtsna 若法性無違即一切處而悉隨順
322 10 zhù to dwell; to live; to reside 若法平等即法常住
323 10 zhù to stop; to halt 若法平等即法常住
324 10 zhù to retain; to remain 若法平等即法常住
325 10 zhù to lodge at [temporarily] 若法平等即法常住
326 10 zhù verb complement 若法平等即法常住
327 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 若法平等即法常住
328 10 虛空 xūkōng empty space 乃謂虛空有下中上
329 10 虛空 xūkōng the sky; space 乃謂虛空有下中上
330 10 虛空 xūkōng vast emptiness 乃謂虛空有下中上
331 10 虛空 xūkōng Void 乃謂虛空有下中上
332 10 虛空 xūkōng the sky; gagana 乃謂虛空有下中上
333 10 虛空 xūkōng space; ākāśa 乃謂虛空有下中上
334 10 suí to follow 於一切處隨知隨入
335 10 suí to listen to 於一切處隨知隨入
336 10 suí to submit to; to comply with 於一切處隨知隨入
337 10 suí to be obsequious 於一切處隨知隨入
338 10 suí 17th hexagram 於一切處隨知隨入
339 10 suí let somebody do what they like 於一切處隨知隨入
340 10 suí to resemble; to look like 於一切處隨知隨入
341 10 yìng to answer; to respond 若得法常住即深固法相應
342 10 yìng to confirm; to verify 若得法常住即深固法相應
343 10 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 若得法常住即深固法相應
344 10 yìng to accept 若得法常住即深固法相應
345 10 yìng to permit; to allow 若得法常住即深固法相應
346 10 yìng to echo 若得法常住即深固法相應
347 10 yìng to handle; to deal with 若得法常住即深固法相應
348 10 yìng Ying 若得法常住即深固法相應
349 10 zhī to go 相應之名由是建立
350 10 zhī to arrive; to go 相應之名由是建立
351 10 zhī is 相應之名由是建立
352 10 zhī to use 相應之名由是建立
353 10 zhī Zhi 相應之名由是建立
354 10 xià bottom 眾生相狀有下中上故
355 10 xià to fall; to drop; to go down; to descend 眾生相狀有下中上故
356 10 xià to announce 眾生相狀有下中上故
357 10 xià to do 眾生相狀有下中上故
358 10 xià to withdraw; to leave; to exit 眾生相狀有下中上故
359 10 xià the lower class; a member of the lower class 眾生相狀有下中上故
360 10 xià inside 眾生相狀有下中上故
361 10 xià an aspect 眾生相狀有下中上故
362 10 xià a certain time 眾生相狀有下中上故
363 10 xià to capture; to take 眾生相狀有下中上故
364 10 xià to put in 眾生相狀有下中上故
365 10 xià to enter 眾生相狀有下中上故
366 10 xià to eliminate; to remove; to get off 眾生相狀有下中上故
367 10 xià to finish work or school 眾生相狀有下中上故
368 10 xià to go 眾生相狀有下中上故
369 10 xià to scorn; to look down on 眾生相狀有下中上故
370 10 xià to modestly decline 眾生相狀有下中上故
371 10 xià to produce 眾生相狀有下中上故
372 10 xià to stay at; to lodge at 眾生相狀有下中上故
373 10 xià to decide 眾生相狀有下中上故
374 10 xià to be less than 眾生相狀有下中上故
375 10 xià humble; lowly 眾生相狀有下中上故
376 10 xià below; adhara 眾生相狀有下中上故
377 10 xià lower; inferior; hina 眾生相狀有下中上故
378 10 yòu Kangxi radical 29 如來又復不作是念
379 9 jìn nearby 近寂
380 9 jìn to approach; to be near; to draw close to 近寂
381 9 jìn simple; ordinary 近寂
382 9 jìn to be intimate 近寂
383 9 jìn Jin 近寂
384 9 jìn near; āsanna 近寂
385 9 self 我當為現下品身相
386 9 [my] dear 我當為現下品身相
387 9 Wo 我當為現下品身相
388 9 self; atman; attan 我當為現下品身相
389 9 ga 我當為現下品身相
390 9 dòng to move 若常住即無動
391 9 dòng to make happen; to change 若常住即無動
392 9 dòng to start 若常住即無動
393 9 dòng to act 若常住即無動
394 9 dòng to touch; to prod; to stir; to stimulate 若常住即無動
395 9 dòng movable 若常住即無動
396 9 dòng to use 若常住即無動
397 9 dòng movement 若常住即無動
398 9 dòng to eat 若常住即無動
399 9 dòng to revolt; to rebel 若常住即無動
400 9 dòng shaking; kampita 若常住即無動
401 9 cáng to hide 無含藏
402 9 zàng canon; a collection of scriptures 無含藏
403 9 cáng to store 無含藏
404 9 zàng Tibet 無含藏
405 9 zàng a treasure 無含藏
406 9 zàng a store 無含藏
407 9 zāng Zang 無含藏
408 9 zāng good 無含藏
409 9 zāng a male slave 無含藏
410 9 zāng booty 無含藏
411 9 zàng an internal organ 無含藏
412 9 zàng to bury 無含藏
413 9 zàng piṭaka; canon 無含藏
414 9 zàng garba; matrix; embryo 無含藏
415 9 zàng kośa; kosa 無含藏
416 9 zàng alaya; dwelling; residence 無含藏
417 9 jué to awake 無覺觸
418 9 jiào sleep 無覺觸
419 9 jué to realize 無覺觸
420 9 jué to know; to understand; to sense; to perceive 無覺觸
421 9 jué to enlighten; to inspire 無覺觸
422 9 jué perception; feeling 無覺觸
423 9 jué a person with foresight 無覺觸
424 9 jué Awaken 無覺觸
425 9 jué enlightenment; awakening; bodhi 無覺觸
426 9 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 若諸愛滅彼即無生
427 9 miè to submerge 若諸愛滅彼即無生
428 9 miè to extinguish; to put out 若諸愛滅彼即無生
429 9 miè to eliminate 若諸愛滅彼即無生
430 9 miè to disappear; to fade away 若諸愛滅彼即無生
431 9 miè the cessation of suffering 若諸愛滅彼即無生
432 9 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 若諸愛滅彼即無生
433 9 Kangxi radical 49 若淨因皆清淨已即無所住
434 9 to bring to an end; to stop 若淨因皆清淨已即無所住
435 9 to complete 若淨因皆清淨已即無所住
436 9 to demote; to dismiss 若淨因皆清淨已即無所住
437 9 to recover from an illness 若淨因皆清淨已即無所住
438 9 former; pūrvaka 若淨因皆清淨已即無所住
439 9 fēi Kangxi radical 175 非過去
440 9 fēi wrong; bad; untruthful 非過去
441 9 fēi different 非過去
442 9 fēi to not be; to not have 非過去
443 9 fēi to violate; to be contrary to 非過去
444 9 fēi Africa 非過去
445 9 fēi to slander 非過去
446 9 fěi to avoid 非過去
447 9 fēi must 非過去
448 9 fēi an error 非過去
449 9 fēi a problem; a question 非過去
450 9 fēi evil 非過去
451 9 hán to contain 無含藏
452 9 hán to hold in the mouth 無含藏
453 9 hán to harbor feelings; to cherish 無含藏
454 9 hán to withold; to hold in; to restrain; to endure 無含藏
455 9 hán to be infused with [color] 無含藏
456 9 hán to tolerate; to forgive 無含藏
457 9 hàn a piece of jade placed in the mouth of the deceased 無含藏
458 9 hàn to place a piece of jade placed in the mouth of the deceased 無含藏
459 9 hán together; saha 無含藏
460 9 yuán fate; predestined affinity 菩提無相亦無所緣
461 9 yuán hem 菩提無相亦無所緣
462 9 yuán to revolve around 菩提無相亦無所緣
463 9 yuán to climb up 菩提無相亦無所緣
464 9 yuán cause; origin; reason 菩提無相亦無所緣
465 9 yuán along; to follow 菩提無相亦無所緣
466 9 yuán to depend on 菩提無相亦無所緣
467 9 yuán margin; edge; rim 菩提無相亦無所緣
468 9 yuán Condition 菩提無相亦無所緣
469 9 yuán conditions; pratyaya; paccaya 菩提無相亦無所緣
470 8 shēn human body; torso 我當為現下品身相
471 8 shēn Kangxi radical 158 我當為現下品身相
472 8 shēn self 我當為現下品身相
473 8 shēn life 我當為現下品身相
474 8 shēn an object 我當為現下品身相
475 8 shēn a lifetime 我當為現下品身相
476 8 shēn moral character 我當為現下品身相
477 8 shēn status; identity; position 我當為現下品身相
478 8 shēn pregnancy 我當為現下品身相
479 8 juān India 我當為現下品身相
480 8 shēn body; kāya 我當為現下品身相
481 8 shàng top; a high position 眾生相狀有下中上故
482 8 shang top; the position on or above something 眾生相狀有下中上故
483 8 shàng to go up; to go forward 眾生相狀有下中上故
484 8 shàng shang 眾生相狀有下中上故
485 8 shàng previous; last 眾生相狀有下中上故
486 8 shàng high; higher 眾生相狀有下中上故
487 8 shàng advanced 眾生相狀有下中上故
488 8 shàng a monarch; a sovereign 眾生相狀有下中上故
489 8 shàng time 眾生相狀有下中上故
490 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 眾生相狀有下中上故
491 8 shàng far 眾生相狀有下中上故
492 8 shàng big; as big as 眾生相狀有下中上故
493 8 shàng abundant; plentiful 眾生相狀有下中上故
494 8 shàng to report 眾生相狀有下中上故
495 8 shàng to offer 眾生相狀有下中上故
496 8 shàng to go on stage 眾生相狀有下中上故
497 8 shàng to take office; to assume a post 眾生相狀有下中上故
498 8 shàng to install; to erect 眾生相狀有下中上故
499 8 shàng to suffer; to sustain 眾生相狀有下中上故
500 8 shàng to burn 眾生相狀有下中上故

Frequencies of all Words

Top 1019

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 205 no 一切處平等無差別分別
2 205 Kangxi radical 71 一切處平等無差別分別
3 205 to not have; without 一切處平等無差別分別
4 205 has not yet 一切處平等無差別分別
5 205 mo 一切處平等無差別分別
6 205 do not 一切處平等無差別分別
7 205 not; -less; un- 一切處平等無差別分別
8 205 regardless of 一切處平等無差別分別
9 205 to not have 一切處平等無差別分別
10 205 um 一切處平等無差別分別
11 205 Wu 一切處平等無差別分別
12 205 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 一切處平等無差別分別
13 205 not; non- 一切處平等無差別分別
14 205 mo 一切處平等無差別分別
15 77 ruò to seem; to be like; as 若一切法無所得即一切法平等
16 77 ruò seemingly 若一切法無所得即一切法平等
17 77 ruò if 若一切法無所得即一切法平等
18 77 ruò you 若一切法無所得即一切法平等
19 77 ruò this; that 若一切法無所得即一切法平等
20 77 ruò and; or 若一切法無所得即一切法平等
21 77 ruò as for; pertaining to 若一切法無所得即一切法平等
22 77 pomegranite 若一切法無所得即一切法平等
23 77 ruò to choose 若一切法無所得即一切法平等
24 77 ruò to agree; to accord with; to conform to 若一切法無所得即一切法平等
25 77 ruò thus 若一切法無所得即一切法平等
26 77 ruò pollia 若一切法無所得即一切法平等
27 77 ruò Ruo 若一切法無所得即一切法平等
28 77 ruò only then 若一切法無所得即一切法平等
29 77 ja 若一切法無所得即一切法平等
30 77 jñā 若一切法無所得即一切法平等
31 77 ruò if; yadi 若一切法無所得即一切法平等
32 76 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 眾生相狀有下中上故
33 76 old; ancient; former; past 眾生相狀有下中上故
34 76 reason; cause; purpose 眾生相狀有下中上故
35 76 to die 眾生相狀有下中上故
36 76 so; therefore; hence 眾生相狀有下中上故
37 76 original 眾生相狀有下中上故
38 76 accident; happening; instance 眾生相狀有下中上故
39 76 a friend; an acquaintance; friendship 眾生相狀有下中上故
40 76 something in the past 眾生相狀有下中上故
41 76 deceased; dead 眾生相狀有下中上故
42 76 still; yet 眾生相狀有下中上故
43 76 therefore; tasmāt 眾生相狀有下中上故
44 74 promptly; right away; immediately 是即一切法平等際
45 74 to be near by; to be close to 是即一切法平等際
46 74 at that time 是即一切法平等際
47 74 to be exactly the same as; to be thus 是即一切法平等際
48 74 supposed; so-called 是即一切法平等際
49 74 if; but 是即一切法平等際
50 74 to arrive at; to ascend 是即一切法平等際
51 74 then; following 是即一切法平等際
52 74 so; just so; eva 是即一切法平等際
53 73 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 若一切法無所依止即心無所住
54 73 suǒ an office; an institute 若一切法無所依止即心無所住
55 73 suǒ introduces a relative clause 若一切法無所依止即心無所住
56 73 suǒ it 若一切法無所依止即心無所住
57 73 suǒ if; supposing 若一切法無所依止即心無所住
58 73 suǒ a few; various; some 若一切法無所依止即心無所住
59 73 suǒ a place; a location 若一切法無所依止即心無所住
60 73 suǒ indicates a passive voice 若一切法無所依止即心無所住
61 73 suǒ that which 若一切法無所依止即心無所住
62 73 suǒ an ordinal number 若一切法無所依止即心無所住
63 73 suǒ meaning 若一切法無所依止即心無所住
64 73 suǒ garrison 若一切法無所依止即心無所住
65 73 suǒ place; pradeśa 若一切法無所依止即心無所住
66 73 suǒ that which; yad 若一切法無所依止即心無所住
67 58 míng measure word for people 相應之名由是建立
68 58 míng fame; renown; reputation 相應之名由是建立
69 58 míng a name; personal name; designation 相應之名由是建立
70 58 míng rank; position 相應之名由是建立
71 58 míng an excuse 相應之名由是建立
72 58 míng life 相應之名由是建立
73 58 míng to name; to call 相應之名由是建立
74 58 míng to express; to describe 相應之名由是建立
75 58 míng to be called; to have the name 相應之名由是建立
76 58 míng to own; to possess 相應之名由是建立
77 58 míng famous; renowned 相應之名由是建立
78 58 míng moral 相應之名由是建立
79 58 míng name; naman 相應之名由是建立
80 58 míng fame; renown; yasas 相應之名由是建立
81 55 shì is; are; am; to be 如來亦不作是念
82 55 shì is exactly 如來亦不作是念
83 55 shì is suitable; is in contrast 如來亦不作是念
84 55 shì this; that; those 如來亦不作是念
85 55 shì really; certainly 如來亦不作是念
86 55 shì correct; yes; affirmative 如來亦不作是念
87 55 shì true 如來亦不作是念
88 55 shì is; has; exists 如來亦不作是念
89 55 shì used between repetitions of a word 如來亦不作是念
90 55 shì a matter; an affair 如來亦不作是念
91 55 shì Shi 如來亦不作是念
92 55 shì is; bhū 如來亦不作是念
93 55 shì this; idam 如來亦不作是念
94 41 this; these 今此一類下品信解眾生
95 41 in this way 今此一類下品信解眾生
96 41 otherwise; but; however; so 今此一類下品信解眾生
97 41 at this time; now; here 今此一類下品信解眾生
98 41 this; here; etad 今此一類下品信解眾生
99 33 method; way 我當為說聲聞乘法
100 33 France 我當為說聲聞乘法
101 33 the law; rules; regulations 我當為說聲聞乘法
102 33 the teachings of the Buddha; Dharma 我當為說聲聞乘法
103 33 a standard; a norm 我當為說聲聞乘法
104 33 an institution 我當為說聲聞乘法
105 33 to emulate 我當為說聲聞乘法
106 33 magic; a magic trick 我當為說聲聞乘法
107 33 punishment 我當為說聲聞乘法
108 33 Fa 我當為說聲聞乘法
109 33 a precedent 我當為說聲聞乘法
110 33 a classification of some kinds of Han texts 我當為說聲聞乘法
111 33 relating to a ceremony or rite 我當為說聲聞乘法
112 33 Dharma 我當為說聲聞乘法
113 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 我當為說聲聞乘法
114 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 我當為說聲聞乘法
115 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 我當為說聲聞乘法
116 33 quality; characteristic 我當為說聲聞乘法
117 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即是菩提
118 31 菩提 pútí bodhi 即是菩提
119 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即是菩提
120 31 kōng empty; void; hollow 如是空
121 31 kòng free time 如是空
122 31 kòng to empty; to clean out 如是空
123 31 kōng the sky; the air 如是空
124 31 kōng in vain; for nothing 如是空
125 31 kòng vacant; unoccupied 如是空
126 31 kòng empty space 如是空
127 31 kōng without substance 如是空
128 31 kōng to not have 如是空
129 31 kòng opportunity; chance 如是空
130 31 kōng vast and high 如是空
131 31 kōng impractical; ficticious 如是空
132 31 kòng blank 如是空
133 31 kòng expansive 如是空
134 31 kòng lacking 如是空
135 31 kōng plain; nothing else 如是空
136 31 kōng Emptiness 如是空
137 31 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 如是空
138 30 平等 píngděng be equal in social status 一切處平等無差別分別
139 30 平等 píngděng equal 一切處平等無差別分別
140 30 平等 píngděng equality 一切處平等無差別分別
141 30 平等 píngděng equal; without partiality 一切處平等無差別分別
142 29 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我當為說聲聞乘法
143 29 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我當為說聲聞乘法
144 29 shuì to persuade 我當為說聲聞乘法
145 29 shuō to teach; to recite; to explain 我當為說聲聞乘法
146 29 shuō a doctrine; a theory 我當為說聲聞乘法
147 29 shuō to claim; to assert 我當為說聲聞乘法
148 29 shuō allocution 我當為說聲聞乘法
149 29 shuō to criticize; to scold 我當為說聲聞乘法
150 29 shuō to indicate; to refer to 我當為說聲聞乘法
151 29 shuō speach; vāda 我當為說聲聞乘法
152 29 shuō to speak; bhāṣate 我當為說聲聞乘法
153 29 shuō to instruct 我當為說聲聞乘法
154 29 so as to; in order to 但以一音為眾生說
155 29 to use; to regard as 但以一音為眾生說
156 29 to use; to grasp 但以一音為眾生說
157 29 according to 但以一音為眾生說
158 29 because of 但以一音為眾生說
159 29 on a certain date 但以一音為眾生說
160 29 and; as well as 但以一音為眾生說
161 29 to rely on 但以一音為眾生說
162 29 to regard 但以一音為眾生說
163 29 to be able to 但以一音為眾生說
164 29 to order; to command 但以一音為眾生說
165 29 further; moreover 但以一音為眾生說
166 29 used after a verb 但以一音為眾生說
167 29 very 但以一音為眾生說
168 29 already 但以一音為眾生說
169 29 increasingly 但以一音為眾生說
170 29 a reason; a cause 但以一音為眾生說
171 29 Israel 但以一音為眾生說
172 29 Yi 但以一音為眾生說
173 29 use; yogena 但以一音為眾生說
174 28 yīn because 而諸菩薩當善了知一切法中染因
175 28 yīn cause; reason 而諸菩薩當善了知一切法中染因
176 28 yīn to accord with 而諸菩薩當善了知一切法中染因
177 28 yīn to follow 而諸菩薩當善了知一切法中染因
178 28 yīn to rely on 而諸菩薩當善了知一切法中染因
179 28 yīn via; through 而諸菩薩當善了知一切法中染因
180 28 yīn to continue 而諸菩薩當善了知一切法中染因
181 28 yīn to receive 而諸菩薩當善了知一切法中染因
182 28 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 而諸菩薩當善了知一切法中染因
183 28 yīn to seize an opportunity 而諸菩薩當善了知一切法中染因
184 28 yīn to be like 而諸菩薩當善了知一切法中染因
185 28 yīn from; because of 而諸菩薩當善了知一切法中染因
186 28 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 而諸菩薩當善了知一切法中染因
187 28 yīn a standrd; a criterion 而諸菩薩當善了知一切法中染因
188 28 yīn Cause 而諸菩薩當善了知一切法中染因
189 28 yīn cause; hetu 而諸菩薩當善了知一切法中染因
190 26 to take; to get; to fetch 無取
191 26 to obtain 無取
192 26 to choose; to select 無取
193 26 to catch; to seize; to capture 無取
194 26 to accept; to receive 無取
195 26 to seek 無取
196 26 to take a bride 無取
197 26 placed after a verb to mark an action 無取
198 26 Qu 無取
199 26 clinging; grasping; upādāna 無取
200 26 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥
201 26 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥
202 26 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥
203 25 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 是即一切法平等際
204 25 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 是即一切法平等際
205 25 also; too 如來亦不作是念
206 25 but 如來亦不作是念
207 25 this; he; she 如來亦不作是念
208 25 although; even though 如來亦不作是念
209 25 already 如來亦不作是念
210 25 particle with no meaning 如來亦不作是念
211 25 Yi 如來亦不作是念
212 24 自性 zìxìng Self-Nature 若一切處隨順即法自性無動
213 24 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 若一切處隨順即法自性無動
214 24 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 若一切處隨順即法自性無動
215 23 如來 rúlái Tathagata 如來
216 23 如來 Rúlái Tathagata 如來
217 23 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
218 23 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以一切法無所得故
219 22 真如 zhēnrú True Thusness 若真如即一切有為
220 22 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 若真如即一切有為
221 22 in; at 於一切處隨知隨入
222 22 in; at 於一切處隨知隨入
223 22 in; at; to; from 於一切處隨知隨入
224 22 to go; to 於一切處隨知隨入
225 22 to rely on; to depend on 於一切處隨知隨入
226 22 to go to; to arrive at 於一切處隨知隨入
227 22 from 於一切處隨知隨入
228 22 give 於一切處隨知隨入
229 22 oppposing 於一切處隨知隨入
230 22 and 於一切處隨知隨入
231 22 compared to 於一切處隨知隨入
232 22 by 於一切處隨知隨入
233 22 and; as well as 於一切處隨知隨入
234 22 for 於一切處隨知隨入
235 22 Yu 於一切處隨知隨入
236 22 a crow 於一切處隨知隨入
237 22 whew; wow 於一切處隨知隨入
238 22 near to; antike 於一切處隨知隨入
239 22 無生 wúshēng No-Birth 如來法身畢竟無生
240 22 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 如來法身畢竟無生
241 21 that; those 我當為說彼等諸波羅蜜多法
242 21 another; the other 我當為說彼等諸波羅蜜多法
243 21 that; tad 我當為說彼等諸波羅蜜多法
244 19 yǒu is; are; to exist 眾生相狀有下中上故
245 19 yǒu to have; to possess 眾生相狀有下中上故
246 19 yǒu indicates an estimate 眾生相狀有下中上故
247 19 yǒu indicates a large quantity 眾生相狀有下中上故
248 19 yǒu indicates an affirmative response 眾生相狀有下中上故
249 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 眾生相狀有下中上故
250 19 yǒu used to compare two things 眾生相狀有下中上故
251 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 眾生相狀有下中上故
252 19 yǒu used before the names of dynasties 眾生相狀有下中上故
253 19 yǒu a certain thing; what exists 眾生相狀有下中上故
254 19 yǒu multiple of ten and ... 眾生相狀有下中上故
255 19 yǒu abundant 眾生相狀有下中上故
256 19 yǒu purposeful 眾生相狀有下中上故
257 19 yǒu You 眾生相狀有下中上故
258 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 眾生相狀有下中上故
259 19 yǒu becoming; bhava 眾生相狀有下中上故
260 19 wèi to call 乃謂虛空有下中上
261 19 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 乃謂虛空有下中上
262 19 wèi to speak to; to address 乃謂虛空有下中上
263 19 wèi to treat as; to regard as 乃謂虛空有下中上
264 19 wèi introducing a condition situation 乃謂虛空有下中上
265 19 wèi to speak to; to address 乃謂虛空有下中上
266 19 wèi to think 乃謂虛空有下中上
267 19 wèi for; is to be 乃謂虛空有下中上
268 19 wèi to make; to cause 乃謂虛空有下中上
269 19 wèi and 乃謂虛空有下中上
270 19 wèi principle; reason 乃謂虛空有下中上
271 19 wèi Wei 乃謂虛空有下中上
272 19 wèi which; what; yad 乃謂虛空有下中上
273 19 wèi to say; iti 乃謂虛空有下中上
274 19 jìng clean 無已淨
275 19 jìng no surplus; net 無已淨
276 19 jìng only 無已淨
277 19 jìng pure 無已淨
278 19 jìng tranquil 無已淨
279 19 jìng cold 無已淨
280 19 jìng to wash; to clense 無已淨
281 19 jìng role of hero 無已淨
282 19 jìng completely 無已淨
283 19 jìng to remove sexual desire 無已淨
284 19 jìng bright and clean; luminous 無已淨
285 19 jìng clean; pure 無已淨
286 19 jìng cleanse 無已淨
287 19 jìng cleanse 無已淨
288 19 jìng Pure 無已淨
289 19 jìng vyavadāna; purification; cleansing 無已淨
290 19 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 無已淨
291 19 jìng viśuddhi; purity 無已淨
292 19 zhī to know 於一切處隨知隨入
293 19 zhī to comprehend 於一切處隨知隨入
294 19 zhī to inform; to tell 於一切處隨知隨入
295 19 zhī to administer 於一切處隨知隨入
296 19 zhī to distinguish; to discern 於一切處隨知隨入
297 19 zhī to be close friends 於一切處隨知隨入
298 19 zhī to feel; to sense; to perceive 於一切處隨知隨入
299 19 zhī to receive; to entertain 於一切處隨知隨入
300 19 zhī knowledge 於一切處隨知隨入
301 19 zhī consciousness; perception 於一切處隨知隨入
302 19 zhī a close friend 於一切處隨知隨入
303 19 zhì wisdom 於一切處隨知隨入
304 19 zhì Zhi 於一切處隨知隨入
305 19 zhī Understanding 於一切處隨知隨入
306 19 zhī know; jña 於一切處隨知隨入
307 18 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
308 18 zhě that 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
309 18 zhě nominalizing function word 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
310 18 zhě used to mark a definition 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
311 18 zhě used to mark a pause 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
312 18 zhě topic marker; that; it 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
313 18 zhuó according to 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
314 18 zhě ca 若法自性有所得者即無有少法而可決擇
315 18 ài to obstruct; to hinder; to block; to deter 若於色平等性有著有礙者
316 18 ài resistance; friction 若於色平等性有著有礙者
317 18 ài to restrict 若於色平等性有著有礙者
318 18 ài to harm 若於色平等性有著有礙者
319 18 ài to cover 若於色平等性有著有礙者
320 18 ài to worry; to be concerned 若於色平等性有著有礙者
321 18 ài hindrance; pratigha 若於色平等性有著有礙者
322 18 zhì wisdom; knowledge; understanding 即是證入三解脫門之智
323 18 zhì care; prudence 即是證入三解脫門之智
324 18 zhì Zhi 即是證入三解脫門之智
325 18 zhì clever 即是證入三解脫門之智
326 18 zhì Wisdom 即是證入三解脫門之智
327 18 zhì jnana; knowing 即是證入三解脫門之智
328 18 ér and; as well as; but (not); yet (not) 不以名色宣說隨識而轉
329 18 ér Kangxi radical 126 不以名色宣說隨識而轉
330 18 ér you 不以名色宣說隨識而轉
331 18 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 不以名色宣說隨識而轉
332 18 ér right away; then 不以名色宣說隨識而轉
333 18 ér but; yet; however; while; nevertheless 不以名色宣說隨識而轉
334 18 ér if; in case; in the event that 不以名色宣說隨識而轉
335 18 ér therefore; as a result; thus 不以名色宣說隨識而轉
336 18 ér how can it be that? 不以名色宣說隨識而轉
337 18 ér so as to 不以名色宣說隨識而轉
338 18 ér only then 不以名色宣說隨識而轉
339 18 ér as if; to seem like 不以名色宣說隨識而轉
340 18 néng can; able 不以名色宣說隨識而轉
341 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不以名色宣說隨識而轉
342 18 ér me 不以名色宣說隨識而轉
343 18 ér to arrive; up to 不以名色宣說隨識而轉
344 18 ér possessive 不以名色宣說隨識而轉
345 18 ér and; ca 不以名色宣說隨識而轉
346 18 差別 chābié a difference; a distinction 一切處平等無差別分別
347 18 差別 chābié discrimination 一切處平等無差別分別
348 18 差別 chābié discrimination; pariccheda 一切處平等無差別分別
349 18 差別 chābié distinction 一切處平等無差別分別
350 17 wèi for; to 但為眾生有下中上性
351 17 wèi because of 但為眾生有下中上性
352 17 wéi to act as; to serve 但為眾生有下中上性
353 17 wéi to change into; to become 但為眾生有下中上性
354 17 wéi to be; is 但為眾生有下中上性
355 17 wéi to do 但為眾生有下中上性
356 17 wèi for 但為眾生有下中上性
357 17 wèi because of; for; to 但為眾生有下中上性
358 17 wèi to 但為眾生有下中上性
359 17 wéi in a passive construction 但為眾生有下中上性
360 17 wéi forming a rehetorical question 但為眾生有下中上性
361 17 wéi forming an adverb 但為眾生有下中上性
362 17 wéi to add emphasis 但為眾生有下中上性
363 17 wèi to support; to help 但為眾生有下中上性
364 17 wéi to govern 但為眾生有下中上性
365 17 wèi to be; bhū 但為眾生有下中上性
366 17 rǎn to be contagious; to catch (illness) 若於疑惑垢染有著有礙者
367 17 rǎn to dye; to stain 若於疑惑垢染有著有礙者
368 17 rǎn to infect 若於疑惑垢染有著有礙者
369 17 rǎn to sully; to pollute; to smear 若於疑惑垢染有著有礙者
370 17 rǎn infection 若於疑惑垢染有著有礙者
371 17 rǎn to corrupt 若於疑惑垢染有著有礙者
372 17 rǎn to make strokes 若於疑惑垢染有著有礙者
373 17 rǎn black bean sauce 若於疑惑垢染有著有礙者
374 17 rǎn Ran 若於疑惑垢染有著有礙者
375 17 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 若於疑惑垢染有著有礙者
376 17 meaning; sense 無二義者即是菩提
377 17 justice; right action; righteousness 無二義者即是菩提
378 17 artificial; man-made; fake 無二義者即是菩提
379 17 chivalry; generosity 無二義者即是菩提
380 17 just; righteous 無二義者即是菩提
381 17 adopted 無二義者即是菩提
382 17 a relationship 無二義者即是菩提
383 17 volunteer 無二義者即是菩提
384 17 something suitable 無二義者即是菩提
385 17 a martyr 無二義者即是菩提
386 17 a law 無二義者即是菩提
387 17 Yi 無二義者即是菩提
388 17 Righteousness 無二義者即是菩提
389 17 aim; artha 無二義者即是菩提
390 16 zhōng middle 眾生相狀有下中上故
391 16 zhōng medium; medium sized 眾生相狀有下中上故
392 16 zhōng China 眾生相狀有下中上故
393 16 zhòng to hit the mark 眾生相狀有下中上故
394 16 zhōng in; amongst 眾生相狀有下中上故
395 16 zhōng midday 眾生相狀有下中上故
396 16 zhōng inside 眾生相狀有下中上故
397 16 zhōng during 眾生相狀有下中上故
398 16 zhōng Zhong 眾生相狀有下中上故
399 16 zhōng intermediary 眾生相狀有下中上故
400 16 zhōng half 眾生相狀有下中上故
401 16 zhōng just right; suitably 眾生相狀有下中上故
402 16 zhōng while 眾生相狀有下中上故
403 16 zhòng to reach; to attain 眾生相狀有下中上故
404 16 zhòng to suffer; to infect 眾生相狀有下中上故
405 16 zhòng to obtain 眾生相狀有下中上故
406 16 zhòng to pass an exam 眾生相狀有下中上故
407 16 zhōng middle 眾生相狀有下中上故
408 16 寂靜 jìjìng quiet 若畢竟無生即得寂靜
409 16 寂靜 jìjìng tranquility 若畢竟無生即得寂靜
410 16 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 若畢竟無生即得寂靜
411 16 寂靜 jìjìng Nirvana 若畢竟無生即得寂靜
412 16 such as; for example; for instance 若如說而得即無戲論
413 16 if 若如說而得即無戲論
414 16 in accordance with 若如說而得即無戲論
415 16 to be appropriate; should; with regard to 若如說而得即無戲論
416 16 this 若如說而得即無戲論
417 16 it is so; it is thus; can be compared with 若如說而得即無戲論
418 16 to go to 若如說而得即無戲論
419 16 to meet 若如說而得即無戲論
420 16 to appear; to seem; to be like 若如說而得即無戲論
421 16 at least as good as 若如說而得即無戲論
422 16 and 若如說而得即無戲論
423 16 or 若如說而得即無戲論
424 16 but 若如說而得即無戲論
425 16 then 若如說而得即無戲論
426 16 naturally 若如說而得即無戲論
427 16 expresses a question or doubt 若如說而得即無戲論
428 16 you 若如說而得即無戲論
429 16 the second lunar month 若如說而得即無戲論
430 16 in; at 若如說而得即無戲論
431 16 Ru 若如說而得即無戲論
432 16 Thus 若如說而得即無戲論
433 16 thus; tathā 若如說而得即無戲論
434 16 like; iva 若如說而得即無戲論
435 16 suchness; tathatā 若如說而得即無戲論
436 16 dāng to be; to act as; to serve as 我當為現下品身相
437 16 dāng at or in the very same; be apposite 我當為現下品身相
438 16 dāng dang (sound of a bell) 我當為現下品身相
439 16 dāng to face 我當為現下品身相
440 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當為現下品身相
441 16 dāng to manage; to host 我當為現下品身相
442 16 dāng should 我當為現下品身相
443 16 dāng to treat; to regard as 我當為現下品身相
444 16 dǎng to think 我當為現下品身相
445 16 dàng suitable; correspond to 我當為現下品身相
446 16 dǎng to be equal 我當為現下品身相
447 16 dàng that 我當為現下品身相
448 16 dāng an end; top 我當為現下品身相
449 16 dàng clang; jingle 我當為現下品身相
450 16 dāng to judge 我當為現下品身相
451 16 dǎng to bear on one's shoulder 我當為現下品身相
452 16 dàng the same 我當為現下品身相
453 16 dàng to pawn 我當為現下品身相
454 16 dàng to fail [an exam] 我當為現下品身相
455 16 dàng a trap 我當為現下品身相
456 16 dàng a pawned item 我當為現下品身相
457 16 dāng will be; bhaviṣyati 我當為現下品身相
458 15 即是 jíshì namely; exactly 即是菩提
459 15 即是 jíshì such as; in this way 即是菩提
460 15 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是菩提
461 14 無住 wúzhù non-abiding 無住
462 14 無住 wúzhù non-attachment; non-abiding 無住
463 14 sentence 菩提是無差別句
464 14 measure word for phrases or lines of verse 菩提是無差別句
465 14 gōu to bend; to strike; to catch 菩提是無差別句
466 14 gōu to tease 菩提是無差別句
467 14 gōu to delineate 菩提是無差別句
468 14 gōu if 菩提是無差別句
469 14 gōu a young bud 菩提是無差別句
470 14 clause; phrase; line 菩提是無差別句
471 14 a musical phrase 菩提是無差別句
472 14 verse; pada; gāthā 菩提是無差別句
473 14 眾生 zhòngshēng all living things 但為眾生有下中上性
474 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 但為眾生有下中上性
475 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 但為眾生有下中上性
476 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 但為眾生有下中上性
477 14 如是 rúshì thus; so 正等正覺亦復如是
478 14 如是 rúshì thus, so 正等正覺亦復如是
479 14 如是 rúshì thus; evam 正等正覺亦復如是
480 14 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 正等正覺亦復如是
481 13 not; no 如來亦不作是念
482 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 如來亦不作是念
483 13 as a correlative 如來亦不作是念
484 13 no (answering a question) 如來亦不作是念
485 13 forms a negative adjective from a noun 如來亦不作是念
486 13 at the end of a sentence to form a question 如來亦不作是念
487 13 to form a yes or no question 如來亦不作是念
488 13 infix potential marker 如來亦不作是念
489 13 no; na 如來亦不作是念
490 13 de potential marker 隨眾生類各得解了
491 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨眾生類各得解了
492 13 děi must; ought to 隨眾生類各得解了
493 13 děi to want to; to need to 隨眾生類各得解了
494 13 děi must; ought to 隨眾生類各得解了
495 13 de 隨眾生類各得解了
496 13 de infix potential marker 隨眾生類各得解了
497 13 to result in 隨眾生類各得解了
498 13 to be proper; to fit; to suit 隨眾生類各得解了
499 13 to be satisfied 隨眾生類各得解了
500 13 to be finished 隨眾生類各得解了

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
therefore; tasmāt
so; just so; eva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大乘入诸佛境界智光明庄严经 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing)
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 130.

Simplified Traditional Pinyin English
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
鼻识 鼻識 98 sense of smell
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法名 102 Dharma name
法住 102 dharma abode
非心 102 without thought; acitta
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
果证 果證 103 realized attainment
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第三 106 scroll 3
客尘 客塵 107 external taint
空义 空義 107 emptiness; empty of meaning
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
领纳 領納 108 to accept; to receive
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六念 108 the six contemplations
平等性 112 universal nature
菩提无相 菩提無相 112 enlightenment has no appearance
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
若尔 若爾 114 then; tarhi
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
舌识 舌識 115 sense of taste
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
施设 施設 115 to establish; to set up
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无求 無求 119 No Desires
无身 無身 119 no-body
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无实 無實 119 not ultimately real
无寿 無壽 119 no life
无所得 無所得 119 nothing to be attained
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现证 現證 120 immediate realization
邪法 120 false teachings
心法 120 mental objects
心心 120 the mind and mental conditions
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; adhimukti
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
中品 122 middle rank
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature