Glossary and Vocabulary for Supernatural Powers and Enlightenment Dharani Sutra (Bao Xi Di Cheng Fo Tuoluoni Jing) 寶悉地成佛陀羅尼經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 gain; advantage; benefit 光明中出現設利如意寶珠
2 34 profit 光明中出現設利如意寶珠
3 34 sharp 光明中出現設利如意寶珠
4 34 to benefit; to serve 光明中出現設利如意寶珠
5 34 Li 光明中出現設利如意寶珠
6 34 to be useful 光明中出現設利如意寶珠
7 34 smooth; without a hitch 光明中出現設利如意寶珠
8 34 benefit; hita 光明中出現設利如意寶珠
9 30 shè to set up; to establish 光明中出現設利如意寶珠
10 30 shè to display; to arrange 光明中出現設利如意寶珠
11 30 shè completely setup 光明中出現設利如意寶珠
12 30 shè an army detachment 光明中出現設利如意寶珠
13 30 shè to build 光明中出現設利如意寶珠
14 23 big; huge; large 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
15 23 Kangxi radical 37 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
16 23 great; major; important 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
17 23 size 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
18 23 old 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
19 23 oldest; earliest 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
20 23 adult 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
21 23 dài an important person 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
22 23 senior 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
23 23 an element 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
24 23 great; mahā 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
25 22 一切 yīqiè temporary 我以佛眼觀察一切諸有情類
26 22 一切 yīqiè the same 我以佛眼觀察一切諸有情類
27 20 zhě ca 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
28 19 有情 yǒuqíng having feelings for 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
29 19 有情 yǒuqíng friends with 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
30 19 有情 yǒuqíng having emotional appeal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
31 19 有情 yǒuqíng sentient being 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
32 19 有情 yǒuqíng sentient beings 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
33 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
34 18 relating to Buddhism 爾時佛告金剛
35 18 a statue or image of a Buddha 爾時佛告金剛
36 18 a Buddhist text 爾時佛告金剛
37 18 to touch; to stroke 爾時佛告金剛
38 18 Buddha 爾時佛告金剛
39 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
40 15 děng et cetera; and so on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
41 15 děng to wait 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
42 15 děng to be equal 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
43 15 děng degree; level 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
44 15 děng to compare 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
45 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
46 15 zhōng medium; medium sized 從頂上肉髻中放大光明
47 15 zhōng China 從頂上肉髻中放大光明
48 15 zhòng to hit the mark 從頂上肉髻中放大光明
49 15 zhōng midday 從頂上肉髻中放大光明
50 15 zhōng inside 從頂上肉髻中放大光明
51 15 zhōng during 從頂上肉髻中放大光明
52 15 zhōng Zhong 從頂上肉髻中放大光明
53 15 zhōng intermediary 從頂上肉髻中放大光明
54 15 zhōng half 從頂上肉髻中放大光明
55 15 zhòng to reach; to attain 從頂上肉髻中放大光明
56 15 zhòng to suffer; to infect 從頂上肉髻中放大光明
57 15 zhòng to obtain 從頂上肉髻中放大光明
58 15 zhòng to pass an exam 從頂上肉髻中放大光明
59 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
60 15 如來 rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
61 15 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
62 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
63 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得如是
64 15 děi to want to; to need to 即得如是
65 15 děi must; ought to 即得如是
66 15 de 即得如是
67 15 de infix potential marker 即得如是
68 15 to result in 即得如是
69 15 to be proper; to fit; to suit 即得如是
70 15 to be satisfied 即得如是
71 15 to be finished 即得如是
72 15 děi satisfying 即得如是
73 15 to contract 即得如是
74 15 to hear 即得如是
75 15 to have; there is 即得如是
76 15 marks time passed 即得如是
77 15 obtain; attain; prāpta 即得如是
78 14 bǎo a treasure; a valuable item 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
79 14 bǎo treasured; cherished 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
80 14 bǎo a jewel; gem 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
81 14 bǎo precious 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
82 14 bǎo noble 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
83 14 bǎo an imperial seal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
84 14 bǎo a unit of currency 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
85 14 bǎo Bao 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
86 14 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
87 14 bǎo jewel; gem; mani 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
88 14 Yi 亦無別心
89 13 zhī to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
90 13 zhī to arrive; to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
91 13 zhī is 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
92 13 zhī to use 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
93 13 zhī Zhi 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
94 13 to reach 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
95 13 to attain 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
96 13 to understand 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
97 13 able to be compared to; to catch up with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
98 13 to be involved with; to associate with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
99 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
100 13 and; ca; api 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
101 13 infix potential marker 因不證樂果
102 12 míng fame; renown; reputation 是人即名大毘盧遮那
103 12 míng a name; personal name; designation 是人即名大毘盧遮那
104 12 míng rank; position 是人即名大毘盧遮那
105 12 míng an excuse 是人即名大毘盧遮那
106 12 míng life 是人即名大毘盧遮那
107 12 míng to name; to call 是人即名大毘盧遮那
108 12 míng to express; to describe 是人即名大毘盧遮那
109 12 míng to be called; to have the name 是人即名大毘盧遮那
110 12 míng to own; to possess 是人即名大毘盧遮那
111 12 míng famous; renowned 是人即名大毘盧遮那
112 12 míng moral 是人即名大毘盧遮那
113 12 míng name; naman 是人即名大毘盧遮那
114 12 míng fame; renown; yasas 是人即名大毘盧遮那
115 12 Qi 灌其惡人等類口中及灑頂上
116 12 to be near by; to be close to 是人即名大毘盧遮那
117 12 at that time 是人即名大毘盧遮那
118 12 to be exactly the same as; to be thus 是人即名大毘盧遮那
119 12 supposed; so-called 是人即名大毘盧遮那
120 12 to arrive at; to ascend 是人即名大毘盧遮那
121 11 èr two 既相互融性即非二佛身
122 11 èr Kangxi radical 7 既相互融性即非二佛身
123 11 èr second 既相互融性即非二佛身
124 11 èr twice; double; di- 既相互融性即非二佛身
125 11 èr more than one kind 既相互融性即非二佛身
126 11 èr two; dvā; dvi 既相互融性即非二佛身
127 11 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 不得悉地無有出期
128 11 zhòu charm; spell; incantation 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
129 11 zhòu a curse 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
130 11 zhòu urging; adjure 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
131 11 zhòu mantra 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
132 10 shēn human body; torso 成就佛身還
133 10 shēn Kangxi radical 158 成就佛身還
134 10 shēn self 成就佛身還
135 10 shēn life 成就佛身還
136 10 shēn an object 成就佛身還
137 10 shēn a lifetime 成就佛身還
138 10 shēn moral character 成就佛身還
139 10 shēn status; identity; position 成就佛身還
140 10 shēn pregnancy 成就佛身還
141 10 juān India 成就佛身還
142 10 shēn body; kaya 成就佛身還
143 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
144 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
145 10 shuì to persuade 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
146 10 shuō to teach; to recite; to explain 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
147 10 shuō a doctrine; a theory 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
148 10 shuō to claim; to assert 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
149 10 shuō allocution 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
150 10 shuō to criticize; to scold 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
151 10 shuō to indicate; to refer to 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
152 10 shuō speach; vāda 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
153 10 shuō to speak; bhāṣate 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
154 10 can; may; permissible 可置設利
155 10 to approve; to permit 可置設利
156 10 to be worth 可置設利
157 10 to suit; to fit 可置設利
158 10 khan 可置設利
159 10 to recover 可置設利
160 10 to act as 可置設利
161 10 to be worth; to deserve 可置設利
162 10 used to add emphasis 可置設利
163 10 beautiful 可置設利
164 10 Ke 可置設利
165 10 can; may; śakta 可置設利
166 10 one 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
167 10 Kangxi radical 1 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
168 10 pure; concentrated 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
169 10 first 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
170 10 the same 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
171 10 sole; single 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
172 10 a very small amount 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
173 10 Yi 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
174 10 other 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
175 10 to unify 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
176 10 accidentally; coincidentally 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
177 10 abruptly; suddenly 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
178 10 one; eka 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
179 10 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 即時證得佛性智海大龍王印
180 10 yìn India 即時證得佛性智海大龍王印
181 10 yìn a mudra; a hand gesture 即時證得佛性智海大龍王印
182 10 yìn a seal; a stamp 即時證得佛性智海大龍王印
183 10 yìn to tally 即時證得佛性智海大龍王印
184 10 yìn a vestige; a trace 即時證得佛性智海大龍王印
185 10 yìn Yin 即時證得佛性智海大龍王印
186 10 yìn to leave a track or trace 即時證得佛性智海大龍王印
187 10 yìn mudra 即時證得佛性智海大龍王印
188 10 to use; to grasp 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
189 10 to rely on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
190 10 to regard 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
191 10 to be able to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
192 10 to order; to command 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
193 10 used after a verb 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
194 10 a reason; a cause 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
195 10 Israel 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
196 10 Yi 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
197 10 use; yogena 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
198 9 zhù to dwell; to live; to reside 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
199 9 zhù to stop; to halt 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
200 9 zhù to retain; to remain 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
201 9 zhù to lodge at [temporarily] 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
202 9 zhù verb complement 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
203 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
204 9 suǒ a few; various; some 愍念有情及與我等解釋所疑
205 9 suǒ a place; a location 愍念有情及與我等解釋所疑
206 9 suǒ indicates a passive voice 愍念有情及與我等解釋所疑
207 9 suǒ an ordinal number 愍念有情及與我等解釋所疑
208 9 suǒ meaning 愍念有情及與我等解釋所疑
209 9 suǒ garrison 愍念有情及與我等解釋所疑
210 9 suǒ place; pradeśa 愍念有情及與我等解釋所疑
211 9 爾時 ěr shí at that time 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
212 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
213 9 shēng to be born; to give birth 滅罪生福降伏魔王
214 9 shēng to live 滅罪生福降伏魔王
215 9 shēng raw 滅罪生福降伏魔王
216 9 shēng a student 滅罪生福降伏魔王
217 9 shēng life 滅罪生福降伏魔王
218 9 shēng to produce; to give rise 滅罪生福降伏魔王
219 9 shēng alive 滅罪生福降伏魔王
220 9 shēng a lifetime 滅罪生福降伏魔王
221 9 shēng to initiate; to become 滅罪生福降伏魔王
222 9 shēng to grow 滅罪生福降伏魔王
223 9 shēng unfamiliar 滅罪生福降伏魔王
224 9 shēng not experienced 滅罪生福降伏魔王
225 9 shēng hard; stiff; strong 滅罪生福降伏魔王
226 9 shēng having academic or professional knowledge 滅罪生福降伏魔王
227 9 shēng a male role in traditional theatre 滅罪生福降伏魔王
228 9 shēng gender 滅罪生福降伏魔王
229 9 shēng to develop; to grow 滅罪生福降伏魔王
230 9 shēng to set up 滅罪生福降伏魔王
231 9 shēng a prostitute 滅罪生福降伏魔王
232 9 shēng a captive 滅罪生福降伏魔王
233 9 shēng a gentleman 滅罪生福降伏魔王
234 9 shēng Kangxi radical 100 滅罪生福降伏魔王
235 9 shēng unripe 滅罪生福降伏魔王
236 9 shēng nature 滅罪生福降伏魔王
237 9 shēng to inherit; to succeed 滅罪生福降伏魔王
238 9 shēng destiny 滅罪生福降伏魔王
239 9 shēng birth 滅罪生福降伏魔王
240 9 金剛 jīngāng a diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
241 9 金剛 jīngāng King Kong 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
242 9 金剛 jīngāng a hard object 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
243 9 金剛 jīngāng gorilla 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
244 9 金剛 jīngāng diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
245 9 金剛 jīngāng vajra 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
246 8 zhèng proof 因不證樂果
247 8 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 因不證樂果
248 8 zhèng to advise against 因不證樂果
249 8 zhèng certificate 因不證樂果
250 8 zhèng an illness 因不證樂果
251 8 zhèng to accuse 因不證樂果
252 8 zhèng realization; adhigama 因不證樂果
253 8 chí to grasp; to hold 持佛設利誦此真言
254 8 chí to resist; to oppose 持佛設利誦此真言
255 8 chí to uphold 持佛設利誦此真言
256 8 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛設利誦此真言
257 8 chí to administer; to manage 持佛設利誦此真言
258 8 chí to control 持佛設利誦此真言
259 8 chí to be cautious 持佛設利誦此真言
260 8 chí to remember 持佛設利誦此真言
261 8 chí to assist 持佛設利誦此真言
262 8 chí to hold; dhara 持佛設利誦此真言
263 8 chí with; using 持佛設利誦此真言
264 8 to go; to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
265 8 to rely on; to depend on 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
266 8 Yu 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
267 8 a crow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
268 8 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
269 8 祕密 mìmì a secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
270 8 祕密 mìmì secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
271 8 yán to speak; to say; said 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
272 8 yán language; talk; words; utterance; speech 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
273 8 yán Kangxi radical 149 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
274 8 yán phrase; sentence 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
275 8 yán a word; a syllable 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
276 8 yán a theory; a doctrine 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
277 8 yán to regard as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
278 8 yán to act as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
279 8 yán speech; vāc 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
280 8 yán speak; vad 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
281 8 jìn nearby 善友不近智人
282 8 jìn to approach; to be near; to draw close to 善友不近智人
283 8 jìn simple; ordinary 善友不近智人
284 8 jìn to be intimate 善友不近智人
285 8 jìn Jin 善友不近智人
286 7 to give 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
287 7 to accompany 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
288 7 to particate in 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
289 7 of the same kind 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
290 7 to help 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
291 7 for 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
292 7 rén person; people; a human being 當知是人是
293 7 rén Kangxi radical 9 當知是人是
294 7 rén a kind of person 當知是人是
295 7 rén everybody 當知是人是
296 7 rén adult 當知是人是
297 7 rén somebody; others 當知是人是
298 7 rén an upright person 當知是人是
299 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知是人是
300 7 biàn all; complete 可誦真言二萬三千遍
301 7 biàn to be covered with 可誦真言二萬三千遍
302 7 biàn everywhere; sarva 可誦真言二萬三千遍
303 7 biàn pervade; visva 可誦真言二萬三千遍
304 7 biàn everywhere fragrant; paricitra 可誦真言二萬三千遍
305 7 xīn heart [organ] 亦無別心
306 7 xīn Kangxi radical 61 亦無別心
307 7 xīn mind; consciousness 亦無別心
308 7 xīn the center; the core; the middle 亦無別心
309 7 xīn one of the 28 star constellations 亦無別心
310 7 xīn heart 亦無別心
311 7 xīn emotion 亦無別心
312 7 xīn intention; consideration 亦無別心
313 7 xīn disposition; temperament 亦無別心
314 7 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 亦無別心
315 7 安置 ānzhì to find a place for; to arrange for 金銀水精及土木安置佛骨
316 7 安置 ānzhì to banish an official from court 金銀水精及土木安置佛骨
317 7 安置 ānzhì to sleep 金銀水精及土木安置佛骨
318 7 cháng Chang 常沒苦海無有出期
319 7 cháng common; general; ordinary 常沒苦海無有出期
320 7 cháng a principle; a rule 常沒苦海無有出期
321 7 cháng eternal; nitya 常沒苦海無有出期
322 7 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 持佛設利誦此真言
323 7 sòng to recount; to narrate 持佛設利誦此真言
324 7 sòng a poem 持佛設利誦此真言
325 7 sòng recite; priase; pāṭha 持佛設利誦此真言
326 7 yuē to speak; to say 以伽陀讚曰
327 7 yuē Kangxi radical 73 以伽陀讚曰
328 7 yuē to be called 以伽陀讚曰
329 7 hōng hum
330 7 óu to bellow
331 7 hōng dull; stupid
332 7 hōng hum
333 7 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 一切悉地即得成就
334 7 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 一切悉地即得成就
335 7 成就 chéngjiù accomplishment 一切悉地即得成就
336 7 成就 chéngjiù Achievements 一切悉地即得成就
337 7 成就 chéngjiù to attained; to obtain 一切悉地即得成就
338 7 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 一切悉地即得成就
339 7 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 一切悉地即得成就
340 7 法身 Fǎshēn Dharma body 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
341 7 法身 fǎshēn Dharma Body 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
342 7 無有 wú yǒu there is not 心性寶珠無有污染
343 7 平等 píngděng be equal in social status 畢竟平等無所不至
344 7 平等 píngděng equal 畢竟平等無所不至
345 7 平等 píngděng equal; without partiality 畢竟平等無所不至
346 7 平等 píngděng equality 畢竟平等無所不至
347 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
348 7 chéng to become; to turn into 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
349 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
350 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
351 7 chéng a full measure of 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
352 7 chéng whole 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
353 7 chéng set; established 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
354 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
355 7 chéng to reconcile 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
356 7 chéng to resmble; to be similar to 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
357 7 chéng composed of 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
358 7 chéng a result; a harvest; an achievement 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
359 7 chéng capable; able; accomplished 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
360 7 chéng to help somebody achieve something 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
361 7 chéng Cheng 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
362 7 chéng Become 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
363 7 chéng becoming; bhāva 一切重罪一時消滅一切吉祥悉多成辦
364 6 shí time; a point or period of time 時金剛手重白佛言
365 6 shí a season; a quarter of a year 時金剛手重白佛言
366 6 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時金剛手重白佛言
367 6 shí fashionable 時金剛手重白佛言
368 6 shí fate; destiny; luck 時金剛手重白佛言
369 6 shí occasion; opportunity; chance 時金剛手重白佛言
370 6 shí tense 時金剛手重白佛言
371 6 shí particular; special 時金剛手重白佛言
372 6 shí to plant; to cultivate 時金剛手重白佛言
373 6 shí an era; a dynasty 時金剛手重白佛言
374 6 shí time [abstract] 時金剛手重白佛言
375 6 shí seasonal 時金剛手重白佛言
376 6 shí to wait upon 時金剛手重白佛言
377 6 shí hour 時金剛手重白佛言
378 6 shí appropriate; proper; timely 時金剛手重白佛言
379 6 shí Shi 時金剛手重白佛言
380 6 shí a present; currentlt 時金剛手重白佛言
381 6 shí time; kāla 時金剛手重白佛言
382 6 shí at that time; samaya 時金剛手重白佛言
383 6 ér Kangxi radical 126 而作廣大利
384 6 ér as if; to seem like 而作廣大利
385 6 néng can; able 而作廣大利
386 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而作廣大利
387 6 ér to arrive; up to 而作廣大利
388 6 desire 欲知因緣
389 6 to desire; to wish 欲知因緣
390 6 to desire; to intend 欲知因緣
391 6 lust 欲知因緣
392 6 desire; intention; wish; kāma 欲知因緣
393 6 a pagoda; a stupa 殿堂塔下之土
394 6 a tower 殿堂塔下之土
395 6 a tart 殿堂塔下之土
396 6 a pagoda; a stupa 殿堂塔下之土
397 6 a grain 得佛設利乃至一粒分散一分信受受持
398 6 ǎn to contain
399 6 ǎn to eat with the hands
400 6 lèi kind; type; class; category 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
401 6 lèi similar; like 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
402 6 lèi class in a programming language 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
403 6 lèi reason; logic 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
404 6 lèi example; model 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
405 6 lèi Lei 藥叉羅剎異類大眾前後圍遶
406 6 世尊 shìzūn World-Honored One 唯願世尊以大慈
407 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 唯願世尊以大慈
408 6 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 唯願世尊演說法要
409 6 法要 fǎ yào the essence of a dharma 唯願世尊演說法要
410 6 法要 fǎ yào a Dharma service 唯願世尊演說法要
411 6 馱都 duòdōu dhatu; realm 說大寶陀羅尼名曰法身馱都如意寶珠甘露藥王
412 6 rain 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
413 6 Kangxi radical 173 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
414 6 to rain 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
415 6 to moisten 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
416 6 a friend 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
417 6 to fall 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
418 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多病痟衰造罪背善
419 6 duó many; much 多病痟衰造罪背善
420 6 duō more 多病痟衰造罪背善
421 6 duō excessive 多病痟衰造罪背善
422 6 duō abundant 多病痟衰造罪背善
423 6 duō to multiply; to acrue 多病痟衰造罪背善
424 6 duō Duo 多病痟衰造罪背善
425 6 duō ta 多病痟衰造罪背善
426 6 演說 yǎnshuō to give a speech 唯願世尊演說法要
427 6 演說 yǎnshuō a speech 唯願世尊演說法要
428 6 演說 yǎnshuō to expound 唯願世尊演說法要
429 6 世間 shìjiān world; the human world 起大雲雨潤世間
430 6 世間 shìjiān world 起大雲雨潤世間
431 6 dài to carry; to bring 常行恭敬常帶者
432 6 dài band; belt 常行恭敬常帶者
433 6 dài to go around 常行恭敬常帶者
434 6 dài zone; area 常行恭敬常帶者
435 6 dài to wear 常行恭敬常帶者
436 6 dài to do in passing 常行恭敬常帶者
437 6 dài to lead 常行恭敬常帶者
438 6 dài a belt shaped object 常行恭敬常帶者
439 6 dài a gynecological symptom 常行恭敬常帶者
440 6 dài Dai 常行恭敬常帶者
441 6 dài to appear to 常行恭敬常帶者
442 6 sān three 我等樂聞如是三請默然而住
443 6 sān third 我等樂聞如是三請默然而住
444 6 sān more than two 我等樂聞如是三請默然而住
445 6 sān very few 我等樂聞如是三請默然而住
446 6 sān San 我等樂聞如是三請默然而住
447 6 sān three; tri 我等樂聞如是三請默然而住
448 6 sān sa 我等樂聞如是三請默然而住
449 6 菩薩 púsà bodhisattva 手菩薩言
450 6 菩薩 púsà bodhisattva 手菩薩言
451 6 菩薩 púsà bodhisatta 手菩薩言
452 6 xiàng to observe; to assess 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
453 6 xiàng appearance; portrait; picture 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
454 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
455 6 xiàng to aid; to help 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
456 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
457 6 xiàng a sign; a mark; appearance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
458 6 xiāng alternately; in turn 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
459 6 xiāng Xiang 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
460 6 xiāng form substance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
461 6 xiāng to express 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
462 6 xiàng to choose 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
463 6 xiāng Xiang 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
464 6 xiāng an ancient musical instrument 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
465 6 xiāng the seventh lunar month 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
466 6 xiāng to compare 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
467 6 xiàng to divine 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
468 6 xiàng to administer 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
469 6 xiàng helper for a blind person 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
470 6 xiāng rhythm [music] 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
471 6 xiāng the upper frets of a pipa 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
472 6 xiāng coralwood 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
473 6 xiàng ministry 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
474 6 xiàng to supplement; to enhance 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
475 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
476 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
477 6 xiàng sign; mark; liṅga 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
478 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
479 6 gào to tell; to say; said; told 爾時佛告金剛
480 6 gào to request 爾時佛告金剛
481 6 gào to report; to inform 爾時佛告金剛
482 6 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時佛告金剛
483 6 gào to accuse; to sue 爾時佛告金剛
484 6 gào to reach 爾時佛告金剛
485 6 gào an announcement 爾時佛告金剛
486 6 gào a party 爾時佛告金剛
487 6 gào a vacation 爾時佛告金剛
488 6 gào Gao 爾時佛告金剛
489 6 gào to tell; jalp 爾時佛告金剛
490 6 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
491 6 wáng Wang 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
492 6 wáng a king 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
493 6 wáng Kangxi radical 96 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
494 6 wàng to be king; to rule 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
495 6 wáng a prince; a duke 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
496 6 wáng grand; great 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
497 6 wáng to treat with the ceremony due to a king 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
498 6 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
499 6 wáng the head of a group or gang 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
500 6 wáng the biggest or best of a group 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王

Frequencies of all Words

Top 934

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 ruò to seem; to be like; as 若有善男子善女人
2 35 ruò seemingly 若有善男子善女人
3 35 ruò if 若有善男子善女人
4 35 ruò you 若有善男子善女人
5 35 ruò this; that 若有善男子善女人
6 35 ruò and; or 若有善男子善女人
7 35 ruò as for; pertaining to 若有善男子善女人
8 35 pomegranite 若有善男子善女人
9 35 ruò to choose 若有善男子善女人
10 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有善男子善女人
11 35 ruò thus 若有善男子善女人
12 35 ruò pollia 若有善男子善女人
13 35 ruò Ruo 若有善男子善女人
14 35 ruò only then 若有善男子善女人
15 35 ja 若有善男子善女人
16 35 jñā 若有善男子善女人
17 34 gain; advantage; benefit 光明中出現設利如意寶珠
18 34 profit 光明中出現設利如意寶珠
19 34 sharp 光明中出現設利如意寶珠
20 34 to benefit; to serve 光明中出現設利如意寶珠
21 34 Li 光明中出現設利如意寶珠
22 34 to be useful 光明中出現設利如意寶珠
23 34 smooth; without a hitch 光明中出現設利如意寶珠
24 34 benefit; hita 光明中出現設利如意寶珠
25 30 shè to set up; to establish 光明中出現設利如意寶珠
26 30 shè to display; to arrange 光明中出現設利如意寶珠
27 30 shè if; suppose; given 光明中出現設利如意寶珠
28 30 shè to implement 光明中出現設利如意寶珠
29 30 shè completely setup 光明中出現設利如意寶珠
30 30 shè an army detachment 光明中出現設利如意寶珠
31 30 shè to build 光明中出現設利如意寶珠
32 23 big; huge; large 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
33 23 Kangxi radical 37 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
34 23 great; major; important 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
35 23 size 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
36 23 old 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
37 23 greatly; very 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
38 23 oldest; earliest 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
39 23 adult 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
40 23 tài greatest; grand 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
41 23 dài an important person 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
42 23 senior 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
43 23 approximately 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
44 23 tài greatest; grand 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
45 23 an element 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
46 23 great; mahā 特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智不空奉
47 22 一切 yīqiè all; every; everything 我以佛眼觀察一切諸有情類
48 22 一切 yīqiè temporary 我以佛眼觀察一切諸有情類
49 22 一切 yīqiè the same 我以佛眼觀察一切諸有情類
50 22 一切 yīqiè generally 我以佛眼觀察一切諸有情類
51 22 一切 yīqiè all, everything 我以佛眼觀察一切諸有情類
52 22 一切 yīqiè all; sarva 我以佛眼觀察一切諸有情類
53 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
54 20 zhě that 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
55 20 zhě nominalizing function word 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
56 20 zhě used to mark a definition 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
57 20 zhě used to mark a pause 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
58 20 zhě topic marker; that; it 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
59 20 zhuó according to 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
60 20 zhě ca 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
61 19 有情 yǒuqíng having feelings for 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
62 19 有情 yǒuqíng friends with 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
63 19 有情 yǒuqíng having emotional appeal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
64 19 有情 yǒuqíng sentient being 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
65 19 有情 yǒuqíng sentient beings 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
66 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
67 18 relating to Buddhism 爾時佛告金剛
68 18 a statue or image of a Buddha 爾時佛告金剛
69 18 a Buddhist text 爾時佛告金剛
70 18 to touch; to stroke 爾時佛告金剛
71 18 Buddha 爾時佛告金剛
72 18 Buddha; Awakened One 爾時佛告金剛
73 15 děng et cetera; and so on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
74 15 děng to wait 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
75 15 děng degree; kind 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
76 15 děng plural 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
77 15 děng to be equal 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
78 15 děng degree; level 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
79 15 děng to compare 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
80 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
81 15 zhōng medium; medium sized 從頂上肉髻中放大光明
82 15 zhōng China 從頂上肉髻中放大光明
83 15 zhòng to hit the mark 從頂上肉髻中放大光明
84 15 zhōng in; amongst 從頂上肉髻中放大光明
85 15 zhōng midday 從頂上肉髻中放大光明
86 15 zhōng inside 從頂上肉髻中放大光明
87 15 zhōng during 從頂上肉髻中放大光明
88 15 zhōng Zhong 從頂上肉髻中放大光明
89 15 zhōng intermediary 從頂上肉髻中放大光明
90 15 zhōng half 從頂上肉髻中放大光明
91 15 zhōng just right; suitably 從頂上肉髻中放大光明
92 15 zhōng while 從頂上肉髻中放大光明
93 15 zhòng to reach; to attain 從頂上肉髻中放大光明
94 15 zhòng to suffer; to infect 從頂上肉髻中放大光明
95 15 zhòng to obtain 從頂上肉髻中放大光明
96 15 zhòng to pass an exam 從頂上肉髻中放大光明
97 15 zhōng middle 從頂上肉髻中放大光明
98 15 如來 rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
99 15 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
100 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
101 15 zhū all; many; various 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
102 15 zhū Zhu 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
103 15 zhū all; members of the class 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
104 15 zhū interrogative particle 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
105 15 zhū him; her; them; it 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
106 15 zhū of; in 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
107 15 zhū all; many; sarva 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
108 15 de potential marker 即得如是
109 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得如是
110 15 děi must; ought to 即得如是
111 15 děi to want to; to need to 即得如是
112 15 děi must; ought to 即得如是
113 15 de 即得如是
114 15 de infix potential marker 即得如是
115 15 to result in 即得如是
116 15 to be proper; to fit; to suit 即得如是
117 15 to be satisfied 即得如是
118 15 to be finished 即得如是
119 15 de result of degree 即得如是
120 15 de marks completion of an action 即得如是
121 15 děi satisfying 即得如是
122 15 to contract 即得如是
123 15 marks permission or possibility 即得如是
124 15 expressing frustration 即得如是
125 15 to hear 即得如是
126 15 to have; there is 即得如是
127 15 marks time passed 即得如是
128 15 obtain; attain; prāpta 即得如是
129 14 bǎo a treasure; a valuable item 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
130 14 bǎo treasured; cherished 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
131 14 bǎo a jewel; gem 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
132 14 bǎo precious 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
133 14 bǎo noble 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
134 14 bǎo an imperial seal 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
135 14 bǎo a unit of currency 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
136 14 bǎo Bao 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
137 14 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
138 14 bǎo jewel; gem; mani 名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明
139 14 also; too 亦無別心
140 14 but 亦無別心
141 14 this; he; she 亦無別心
142 14 although; even though 亦無別心
143 14 already 亦無別心
144 14 particle with no meaning 亦無別心
145 14 Yi 亦無別心
146 13 zhī him; her; them; that 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
147 13 zhī used between a modifier and a word to form a word group 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
148 13 zhī to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
149 13 zhī this; that 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
150 13 zhī genetive marker 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
151 13 zhī it 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
152 13 zhī in 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
153 13 zhī all 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
154 13 zhī and 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
155 13 zhī however 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
156 13 zhī if 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
157 13 zhī then 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
158 13 zhī to arrive; to go 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
159 13 zhī is 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
160 13 zhī to use 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
161 13 zhī Zhi 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
162 13 to reach 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
163 13 and 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
164 13 coming to; when 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
165 13 to attain 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
166 13 to understand 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
167 13 able to be compared to; to catch up with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
168 13 to be involved with; to associate with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
169 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
170 13 and; ca; api 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
171 13 not; no 因不證樂果
172 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 因不證樂果
173 13 as a correlative 因不證樂果
174 13 no (answering a question) 因不證樂果
175 13 forms a negative adjective from a noun 因不證樂果
176 13 at the end of a sentence to form a question 因不證樂果
177 13 to form a yes or no question 因不證樂果
178 13 infix potential marker 因不證樂果
179 13 no; na 因不證樂果
180 12 shì is; are; am; to be 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
181 12 shì is exactly 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
182 12 shì is suitable; is in contrast 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
183 12 shì this; that; those 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
184 12 shì really; certainly 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
185 12 shì correct; yes; affirmative 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
186 12 shì true 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
187 12 shì is; has; exists 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
188 12 shì used between repetitions of a word 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
189 12 shì a matter; an affair 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
190 12 shì Shi 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
191 12 shì is; bhū 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
192 12 shì this; idam 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
193 12 míng measure word for people 是人即名大毘盧遮那
194 12 míng fame; renown; reputation 是人即名大毘盧遮那
195 12 míng a name; personal name; designation 是人即名大毘盧遮那
196 12 míng rank; position 是人即名大毘盧遮那
197 12 míng an excuse 是人即名大毘盧遮那
198 12 míng life 是人即名大毘盧遮那
199 12 míng to name; to call 是人即名大毘盧遮那
200 12 míng to express; to describe 是人即名大毘盧遮那
201 12 míng to be called; to have the name 是人即名大毘盧遮那
202 12 míng to own; to possess 是人即名大毘盧遮那
203 12 míng famous; renowned 是人即名大毘盧遮那
204 12 míng moral 是人即名大毘盧遮那
205 12 míng name; naman 是人即名大毘盧遮那
206 12 míng fame; renown; yasas 是人即名大毘盧遮那
207 12 his; hers; its; theirs 灌其惡人等類口中及灑頂上
208 12 to add emphasis 灌其惡人等類口中及灑頂上
209 12 used when asking a question in reply to a question 灌其惡人等類口中及灑頂上
210 12 used when making a request or giving an order 灌其惡人等類口中及灑頂上
211 12 he; her; it; them 灌其惡人等類口中及灑頂上
212 12 probably; likely 灌其惡人等類口中及灑頂上
213 12 will 灌其惡人等類口中及灑頂上
214 12 may 灌其惡人等類口中及灑頂上
215 12 if 灌其惡人等類口中及灑頂上
216 12 or 灌其惡人等類口中及灑頂上
217 12 Qi 灌其惡人等類口中及灑頂上
218 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 灌其惡人等類口中及灑頂上
219 12 yǒu is; are; to exist 若有善男子善女人
220 12 yǒu to have; to possess 若有善男子善女人
221 12 yǒu indicates an estimate 若有善男子善女人
222 12 yǒu indicates a large quantity 若有善男子善女人
223 12 yǒu indicates an affirmative response 若有善男子善女人
224 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有善男子善女人
225 12 yǒu used to compare two things 若有善男子善女人
226 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有善男子善女人
227 12 yǒu used before the names of dynasties 若有善男子善女人
228 12 yǒu a certain thing; what exists 若有善男子善女人
229 12 yǒu multiple of ten and ... 若有善男子善女人
230 12 yǒu abundant 若有善男子善女人
231 12 yǒu purposeful 若有善男子善女人
232 12 yǒu You 若有善男子善女人
233 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有善男子善女人
234 12 yǒu becoming; bhava 若有善男子善女人
235 12 this; these 持佛設利誦此真言
236 12 in this way 持佛設利誦此真言
237 12 otherwise; but; however; so 持佛設利誦此真言
238 12 at this time; now; here 持佛設利誦此真言
239 12 this; here; etad 持佛設利誦此真言
240 12 promptly; right away; immediately 是人即名大毘盧遮那
241 12 to be near by; to be close to 是人即名大毘盧遮那
242 12 at that time 是人即名大毘盧遮那
243 12 to be exactly the same as; to be thus 是人即名大毘盧遮那
244 12 supposed; so-called 是人即名大毘盧遮那
245 12 if; but 是人即名大毘盧遮那
246 12 to arrive at; to ascend 是人即名大毘盧遮那
247 12 then; following 是人即名大毘盧遮那
248 12 so; just so; eva 是人即名大毘盧遮那
249 11 èr two 既相互融性即非二佛身
250 11 èr Kangxi radical 7 既相互融性即非二佛身
251 11 èr second 既相互融性即非二佛身
252 11 èr twice; double; di- 既相互融性即非二佛身
253 11 èr another; the other 既相互融性即非二佛身
254 11 èr more than one kind 既相互融性即非二佛身
255 11 èr two; dvā; dvi 既相互融性即非二佛身
256 11 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 不得悉地無有出期
257 11 zhòu charm; spell; incantation 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
258 11 zhòu a curse 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
259 11 zhòu urging; adjure 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
260 11 zhòu mantra 若持此呪思惟佛性禮敬設利者
261 10 shēn human body; torso 成就佛身還
262 10 shēn Kangxi radical 158 成就佛身還
263 10 shēn measure word for clothes 成就佛身還
264 10 shēn self 成就佛身還
265 10 shēn life 成就佛身還
266 10 shēn an object 成就佛身還
267 10 shēn a lifetime 成就佛身還
268 10 shēn personally 成就佛身還
269 10 shēn moral character 成就佛身還
270 10 shēn status; identity; position 成就佛身還
271 10 shēn pregnancy 成就佛身還
272 10 juān India 成就佛身還
273 10 shēn body; kaya 成就佛身還
274 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
275 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
276 10 shuì to persuade 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
277 10 shuō to teach; to recite; to explain 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
278 10 shuō a doctrine; a theory 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
279 10 shuō to claim; to assert 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
280 10 shuō allocution 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
281 10 shuō to criticize; to scold 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
282 10 shuō to indicate; to refer to 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
283 10 shuō speach; vāda 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
284 10 shuō to speak; bhāṣate 說是清淨平等理趣深義法要究竟寶印
285 10 can; may; permissible 可置設利
286 10 but 可置設利
287 10 such; so 可置設利
288 10 able to; possibly 可置設利
289 10 to approve; to permit 可置設利
290 10 to be worth 可置設利
291 10 to suit; to fit 可置設利
292 10 khan 可置設利
293 10 to recover 可置設利
294 10 to act as 可置設利
295 10 to be worth; to deserve 可置設利
296 10 approximately; probably 可置設利
297 10 expresses doubt 可置設利
298 10 really; truely 可置設利
299 10 used to add emphasis 可置設利
300 10 beautiful 可置設利
301 10 Ke 可置設利
302 10 used to ask a question 可置設利
303 10 can; may; śakta 可置設利
304 10 one 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
305 10 Kangxi radical 1 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
306 10 as soon as; all at once 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
307 10 pure; concentrated 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
308 10 whole; all 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
309 10 first 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
310 10 the same 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
311 10 each 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
312 10 certain 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
313 10 throughout 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
314 10 used in between a reduplicated verb 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
315 10 sole; single 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
316 10 a very small amount 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
317 10 Yi 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
318 10 other 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
319 10 to unify 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
320 10 accidentally; coincidentally 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
321 10 abruptly; suddenly 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
322 10 or 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
323 10 one; eka 事理平等猶如虛空常住一相無有差別
324 10 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 即時證得佛性智海大龍王印
325 10 yìn India 即時證得佛性智海大龍王印
326 10 yìn a mudra; a hand gesture 即時證得佛性智海大龍王印
327 10 yìn a seal; a stamp 即時證得佛性智海大龍王印
328 10 yìn to tally 即時證得佛性智海大龍王印
329 10 yìn a vestige; a trace 即時證得佛性智海大龍王印
330 10 yìn Yin 即時證得佛性智海大龍王印
331 10 yìn to leave a track or trace 即時證得佛性智海大龍王印
332 10 yìn mudra 即時證得佛性智海大龍王印
333 10 so as to; in order to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
334 10 to use; to regard as 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
335 10 to use; to grasp 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
336 10 according to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
337 10 because of 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
338 10 on a certain date 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
339 10 and; as well as 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
340 10 to rely on 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
341 10 to regard 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
342 10 to be able to 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
343 10 to order; to command 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
344 10 further; moreover 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
345 10 used after a verb 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
346 10 very 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
347 10 already 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
348 10 increasingly 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
349 10 a reason; a cause 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
350 10 Israel 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
351 10 Yi 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
352 10 use; yogena 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
353 10 善哉 shànzāi Sadhu 善哉善哉
354 10 善哉 shànzāi excellent 善哉善哉
355 9 zhù to dwell; to live; to reside 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
356 9 zhù to stop; to halt 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
357 9 zhù to retain; to remain 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
358 9 zhù to lodge at [temporarily] 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
359 9 zhù firmly; securely 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
360 9 zhù verb complement 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
361 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
362 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 愍念有情及與我等解釋所疑
363 9 suǒ an office; an institute 愍念有情及與我等解釋所疑
364 9 suǒ introduces a relative clause 愍念有情及與我等解釋所疑
365 9 suǒ it 愍念有情及與我等解釋所疑
366 9 suǒ if; supposing 愍念有情及與我等解釋所疑
367 9 suǒ a few; various; some 愍念有情及與我等解釋所疑
368 9 suǒ a place; a location 愍念有情及與我等解釋所疑
369 9 suǒ indicates a passive voice 愍念有情及與我等解釋所疑
370 9 suǒ that which 愍念有情及與我等解釋所疑
371 9 suǒ an ordinal number 愍念有情及與我等解釋所疑
372 9 suǒ meaning 愍念有情及與我等解釋所疑
373 9 suǒ garrison 愍念有情及與我等解釋所疑
374 9 suǒ place; pradeśa 愍念有情及與我等解釋所疑
375 9 suǒ that which; yad 愍念有情及與我等解釋所疑
376 9 爾時 ěr shí at that time 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
377 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
378 9 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 汝金剛手為欲利益諸有情故
379 9 old; ancient; former; past 汝金剛手為欲利益諸有情故
380 9 reason; cause; purpose 汝金剛手為欲利益諸有情故
381 9 to die 汝金剛手為欲利益諸有情故
382 9 so; therefore; hence 汝金剛手為欲利益諸有情故
383 9 original 汝金剛手為欲利益諸有情故
384 9 accident; happening; instance 汝金剛手為欲利益諸有情故
385 9 a friend; an acquaintance; friendship 汝金剛手為欲利益諸有情故
386 9 something in the past 汝金剛手為欲利益諸有情故
387 9 deceased; dead 汝金剛手為欲利益諸有情故
388 9 still; yet 汝金剛手為欲利益諸有情故
389 9 shēng to be born; to give birth 滅罪生福降伏魔王
390 9 shēng to live 滅罪生福降伏魔王
391 9 shēng raw 滅罪生福降伏魔王
392 9 shēng a student 滅罪生福降伏魔王
393 9 shēng life 滅罪生福降伏魔王
394 9 shēng to produce; to give rise 滅罪生福降伏魔王
395 9 shēng alive 滅罪生福降伏魔王
396 9 shēng a lifetime 滅罪生福降伏魔王
397 9 shēng to initiate; to become 滅罪生福降伏魔王
398 9 shēng to grow 滅罪生福降伏魔王
399 9 shēng unfamiliar 滅罪生福降伏魔王
400 9 shēng not experienced 滅罪生福降伏魔王
401 9 shēng hard; stiff; strong 滅罪生福降伏魔王
402 9 shēng very; extremely 滅罪生福降伏魔王
403 9 shēng having academic or professional knowledge 滅罪生福降伏魔王
404 9 shēng a male role in traditional theatre 滅罪生福降伏魔王
405 9 shēng gender 滅罪生福降伏魔王
406 9 shēng to develop; to grow 滅罪生福降伏魔王
407 9 shēng to set up 滅罪生福降伏魔王
408 9 shēng a prostitute 滅罪生福降伏魔王
409 9 shēng a captive 滅罪生福降伏魔王
410 9 shēng a gentleman 滅罪生福降伏魔王
411 9 shēng Kangxi radical 100 滅罪生福降伏魔王
412 9 shēng unripe 滅罪生福降伏魔王
413 9 shēng nature 滅罪生福降伏魔王
414 9 shēng to inherit; to succeed 滅罪生福降伏魔王
415 9 shēng destiny 滅罪生福降伏魔王
416 9 shēng birth 滅罪生福降伏魔王
417 9 金剛 jīngāng a diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
418 9 金剛 jīngāng King Kong 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
419 9 金剛 jīngāng a hard object 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
420 9 金剛 jīngāng gorilla 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
421 9 金剛 jīngāng diamond 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
422 9 金剛 jīngāng vajra 爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩
423 8 zhèng proof 因不證樂果
424 8 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 因不證樂果
425 8 zhèng to advise against 因不證樂果
426 8 zhèng certificate 因不證樂果
427 8 zhèng an illness 因不證樂果
428 8 zhèng to accuse 因不證樂果
429 8 zhèng realization; adhigama 因不證樂果
430 8 chí to grasp; to hold 持佛設利誦此真言
431 8 chí to resist; to oppose 持佛設利誦此真言
432 8 chí to uphold 持佛設利誦此真言
433 8 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛設利誦此真言
434 8 chí to administer; to manage 持佛設利誦此真言
435 8 chí to control 持佛設利誦此真言
436 8 chí to be cautious 持佛設利誦此真言
437 8 chí to remember 持佛設利誦此真言
438 8 chí to assist 持佛設利誦此真言
439 8 chí to hold; dhara 持佛設利誦此真言
440 8 chí with; using 持佛設利誦此真言
441 8 即是 jíshì namely; exactly 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
442 8 即是 jíshì such as; in this way 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
443 8 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是法身釋迦牟尼如來常住之體
444 8 in; at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
445 8 in; at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
446 8 in; at; to; from 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
447 8 to go; to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
448 8 to rely on; to depend on 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
449 8 to go to; to arrive at 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
450 8 from 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
451 8 give 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
452 8 oppposing 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
453 8 and 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
454 8 compared to 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
455 8 by 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
456 8 and; as well as 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
457 8 for 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
458 8 Yu 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
459 8 a crow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
460 8 whew; wow 右手所持五峯金剛擲於空中還住手中
461 8 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
462 8 祕密 mìmì a secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
463 8 祕密 mìmì secret 爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪祕密三摩地
464 8 yán to speak; to say; said 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
465 8 yán language; talk; words; utterance; speech 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
466 8 yán Kangxi radical 149 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
467 8 yán a particle with no meaning 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
468 8 yán phrase; sentence 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
469 8 yán a word; a syllable 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
470 8 yán a theory; a doctrine 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
471 8 yán to regard as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
472 8 yán to act as 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
473 8 yán speech; vāc 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
474 8 yán speak; vad 從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言
475 8 jìn nearby 善友不近智人
476 8 jìn recently 善友不近智人
477 8 jìn to approach; to be near; to draw close to 善友不近智人
478 8 jìn nearly 善友不近智人
479 8 jìn simple; ordinary 善友不近智人
480 8 jìn to be intimate 善友不近智人
481 8 jìn Jin 善友不近智人
482 8 a modal particle 善友不近智人
483 7 and 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
484 7 to give 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
485 7 together with 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
486 7 interrogative particle 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
487 7 to accompany 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
488 7 to particate in 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
489 7 of the same kind 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
490 7 to help 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
491 7 for 在摩伽陀國清淨薗白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大菩薩及以無量大聲聞眾無數恒沙諸天龍王
492 7 rén person; people; a human being 當知是人是
493 7 rén Kangxi radical 9 當知是人是
494 7 rén a kind of person 當知是人是
495 7 rén everybody 當知是人是
496 7 rén adult 當知是人是
497 7 rén somebody; others 當知是人是
498 7 rén an upright person 當知是人是
499 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知是人是
500 7 biàn turn; one time 可誦真言二萬三千遍

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
benefit; hita
 1. an element
 2. great; mahā
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhě ca
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient being
 2. sentient beings
 1. a statue or image of a Buddha
 2. a Buddhist text
 3. Buddha
 4. Buddha; Awakened One
zhōng middle
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝悉地成佛陀罗尼经 寶悉地成佛陀羅尼經 98 Supernatural Powers and Enlightenment Dharani Sutra; Bao Xi Di Cheng Fo Tuoluoni Jing
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大威德 100 Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大满 大滿 100 Mahapurna
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日遍照 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
多宝塔 多寶塔 68 Prabhutaratna Stupa; Duobao Pagoda
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
海宝 海寶 104 Haibao
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
灵石 靈石 108 Lingshi
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
曼殊师利 曼殊師利 109 Manjusri
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
魔怨 109 Māra
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
陀罗 陀羅 116 Tārā
无热恼池 無熱惱池 119 Lake Anavatapta
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
印加 121 Inca Civilization
遮那 122 Vairocana
智人 90 Homo sapiens
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 169.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
白佛 98 to address the Buddha
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
薄福 98 little merit
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝印 寶印 98 precious seal
本觉 本覺 98 original enlightenment; intrinsic enlightenment; inherent enlightenment
比量 98 inference; anumāna
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不退地 98 the ground of non-regression
常生 99 immortality
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
幢幡 99 a hanging banner
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大智慧 100 great wisdom and knowledge
得佛 100 to become a Buddha
驮都 馱都 100 dhatu; realm
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二空 195 two types of emptiness
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛骨 102 a Buddha relic
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛心 102
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
福生 102 fortunate rebirth
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
根本陀罗尼 根本陀羅尼 103 root spell; fundamental dharani
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
归命 歸命 103
 1. namo; to pay respect to; homage
 2. to devote one's life
诃栗多 訶栗多 104 heart; hṛd
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
护世 護世 104 protectors of the world
即身成佛 106 sokushin jōbutsu; attainment of buddhahood in this body
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
伽陀 106 gatha; verse
劫火 106 kalpa fire
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚界大曼荼 金剛界大曼荼羅 106 great vajradhatu mandala
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
净界 淨界 106 pure land
救世 106 to save the world
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
礼佛 禮佛 108
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐有情 利樂有情 108
 1. to give joy to sentient beings
 2. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
灵只 靈祇 108 a deity
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
祕法 109 esoteric ritual
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
能持 110 ability to uphold the precepts
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
牛王 110 king of bulls
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
劝请 勸請 113 to request; to implore
群生 113 all living beings
人王 114 king; nṛpa
肉髻 114 usnisa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三部 115 three divisions
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深义 深義 115 deep meaning
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四重 115 four grave prohibitions
四辈 四輩 115 four grades; four groups
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
胎藏 116 womb
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
塔婆 116 stupa
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
妄念 119
 1. false thoughts; deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one moment; one instant
 2. one thought
 3. one thought
一百八 121 one hundred and eight
一法 121 one dharma; one thing
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
愚童 121 childish; foolish; bāla
真身 122 true body
真性 122 inherent nature; essence; true nature
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智海 122 Ocean of Wisdom
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛事 122 do as taught by the Buddha