NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2

Word count: 1989, unique words: 363, character count: 2486

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
地味 dì wèi earth cake
地饼 地餅 dì bǐng earth cake
有情 yǒuqíng sentient beings
白衣 báiyī lay people / the laity
白衣金幢二婆罗门缘起经 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
一往 yīwǎng one passage / one time
地界 dìjiè earth element
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
clinging / grasping /upādāna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白衣金幢二婆罗门缘起经 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
施护 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
西天 Xītiān India / Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 69.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
爱乐 愛樂 ài lè the love of good
白衣 báiyī lay people / the laity
不住 bùzhù does not dwell
chù touch / contact / sparśa
传法 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma
地饼 地餅 dì bǐng earth cake
地味 dì wèi earth cake
地界 dìjiè earth element
尔时 爾時 ěr shí at that time
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二相 èr xiāng the two attributes
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法尔自然 法爾自然 fǎ ěr zì rán The Dharma Is As Natural As It Is
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
 1. fu
 2. po
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
光明 guāng míng Brightness
jiā jia
jiàn view
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jué bodhi / enlightenment / awakening
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
律仪 律儀 lǜ yí rules and ceremonies
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
妙香 miào xiāng fine incense
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
清净 清淨 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
日月光明 日月光明 rì yuè guāng míng Brightness of the Sun and Moon
ruò re
如意 rúyì As You Wish
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shēn body / kāya
shēng birth
shì future / future life
世界 shìjiè a world
shòu feelings / sensations
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
往生 wǎng shēng a future life
self / ātman / attan
mo
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xìng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
yán a garland / an adornment / avataṃsa
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
upadhi / bonds / substratum
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
yīn hetu / causes
yīng to accept
一往 yīwǎng one passage / one time
yòng yong / function / application
yǒu becoming / bhāva
有情 yǒuqíng sentient beings
游行 遊行 yóuxíng wandering / travelling
desire / intention / interest / aspiration
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
zháo to attach / to grasp
正行 正行 zhèng xíng Right Action
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
zhǔ abbot
zhuǎn Turn
自在 zìzai Carefree

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
63 shí time / a period of time 此界壞時
51 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香美細妙
44 dào a rice paddy 香稻復生
38 to take / to get / to fetch 取已旋活
28 shí food / food and drink 為人所食
27 wǎng to go (in a direction) 隨欲能往
27 shēng to be born / to give birth 極生愛樂
24 有情 yǒuqíng sentient beings 當界有情
23 jīn today / modern / present / current / this / now 今此地味
22 day of the month / a certain day 年月日時
18 爾時 ěr shí at that time 世界爾時
18 zuò to do 乃作是言
16 dàn dawn / morning / day-break / day 旦時刈已
16 niàn to read aloud / to recite 乃作是念
16 evening / sunset 暮時還生
16 rén person / people / a human being 如今時人
15 瘦弱 shòuruò thin and weak 色相瘦弱
15 充實 chōngshí rich / substantial 色相充實
14 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 身光隱沒
13 jiàn to see / to meet 見已亦然
13 fēn to divide into parts 以其不分晝夜異故
12 yán to speak / to say / said 乃作是言
12 白衣 báiyī lay people / the laity 白衣
12 地味 dì wèi earth cake 其名地味
12 to arise / to get up 起希欲想
12 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 色相瘦弱
12 lái to come 別一人來相謂言
11 bìng to combine / to amalgamate 併取旦暮二時香稻
11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 由多食已
10 資養 zīyǎng to make offerings 資養支體
10 jiè boundary / scope / extent 此界壞時
9 bitter 苦哉
9 wèi taste 味如甘蔗
9 貪食 tānshí greedy / glutton 以彼有情貪食多者
9 zhī to know / to be aware 不知其故
8 one 有一人
8 地餅 dì bǐng earth cake 地餅復生
8 shǎo few 若食少者
8 二時 èr shí the two time periods / morning and evening 旦暮二時
8 緣故 yuángù reason / cause 以是緣故
8 lín a wood / a forest / a grove 林藤復生
8 to mow / to cut down 旦時刈已
8 dào to steal / to rob / to plunder 我今須往盜其少分
8 身光 shēnguāng aureole 各有身光
8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 以其日月光不現故
8 zhōng middle / during / inside 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
8 téng rattan / cane 林藤復生
7 一往 yīwǎng one passage / one time 我今若能一日一往
7 sān three 三日乃至一月
7 xiǎng to think 起希欲想
7 miào wonderful / fantastic 香美細妙
7 非法 fēifǎ illegal 於是世間乃生非法及不正行
6 憍慢 jiāomàn arrogance 由此乃起憍慢之想
6 晝夜 zhòuyè day and night 亦不分別晝夜殊異
6 color 色如酥乳
6 jiǔ old 其味久時
6 èr two 二日
6 kāng chaff / bran / husks 無糠無粃
6 empty husks of grain 無糠無粃
6 thin / slender 香美細妙
5 懶惰 lǎnduò idle / lazy / sloth 性懶惰故
5 地界 dìjiè earth element 宜應普以一切地界
5 xuán to revolve 旋復麤重
5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能騰空隨欲而往
5 日月 rì yuè the sun and moon 以其日月光不現故
5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 豈非善邪
4 cháng to taste / to test 用甞其味
4 desire 隨欲能往
4 愛樂 ài lè the love of good 極生愛樂
4 rǎn to be contagious / to catch (illness) 又復漸起互相染著
4 coarse / rough 旋復麤重
4 chàng to sing / to call loudly / to chant 咸唱是言
4 甘蔗 gānzhè sugar cane 味如甘蔗
4 年月 nián yuè months and year / time 年月日時
4 答言 dá yán to reply 前人答言
4 男女 nán nǚ male and female 亦復不分男女形相
4 guò to cross / to go over / to pass 過極久遠
4 honey 又或如蜜
4 xián salty / savory 咸唱是言
4 一日 yī rì first of the month 或於一日
4 měi beautiful 香美細妙
4 shēn body / torso 以彼有情身有光故
4 謂言 wèiyán to say 別一人來相謂言
4 為人 wéirén behavior / conduct 為人所食
4 tóng like / same / similar 汝今同我往取香稻
4 zhòng heavy 旋復麤重
4 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 互相毀謗
4 xíng to walk / to move 清淨皎潔騰空而行
4 néng can / able 隨欲能往
4 suí to follow 隨欲能往
4 yòng to use / to apply 用甞其味
4 騰空 téng kōng to soar / to rise high into the air 清淨皎潔騰空而行
4 差別 chābié difference / disparity 亦無差別
3 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
3 to lift / to hold up / to raise 舉以指端
3 hòu after / later / behind 後食林藤
3 前人 qiánrén predecessors 前人答言
3 出現 chūxiàn to appear / to arise / to emerge 日月光明悉不出現
3 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 資養支體
3 世間 shìjiān world 世間乃有日月出現
3 憎愛 zēng ài hate and love 由此有情互起憎愛
3 four 有四種色
3 大地 dàdì earth / mother earth 彼時大地大水湧現
3 指端 zhǐduān a fingertip 舉以指端
3 to know / to learn / to be informed of 日月光明悉不出現
3 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
3 huó alive / living 取已旋活
3 星宿 xīngxiù a constellation 星宿亦現
3 jiā jia 色如飡那迦
2 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 彼諸人眾
2 妙香 miào xiāng fine incense 妙香可愛
2 method / way 或有苦法
2 過去 guòqu past / former 過去正法今為非法
2 gēn origin / cause / basis 資益諸根
2 to become solid 密固護之
2 to criticize 互相議言
2 第二 dì èr second 於第二時
2 木瓦 mùwǎ shingle 乃以杖木瓦石
2 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick 乃以杖木瓦石
2 breast / nipples 色如酥乳
2 a flaky pastry 色如酥乳
2 可愛 kěài cute / lovely 妙香可愛
2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊我香稻
2 àn dark / obscure 皆悉冥暗
2 shòu to suffer / to be subjected to 我今何故受斯苦惱
2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
2 xìng gender 性懶惰故
2 大水 dàshuǐ a flood 彼時大地大水湧現
2 extra / surplus / remainder 餘諸有情
2 如今 rújīn nowadays / now 如今時人
2 proper / suitable / appropriate 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻
2 厭離 yànlí to give up in disgust 減失厭離
2 湧現 yǒngxiàn to emerge in large numbers / to spring up / to emerge prominently 彼時大地大水湧現
2 一有 yīyǒu as soon as there is 時一有情
2 一月 yīyuè January / the First Month 三日乃至一月
2 zhào to illuminate / to shine / to reflect 身光互照
2 去取 qùqǔ to accept or reject 旦時旦時去取香稻
2 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 色香具足
2 正法 zhèngfǎ proper law 設此非法以為正法
2 fèng to offer / to present 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
2 快樂 kuàilè happy / merry 適悅快樂
2 cáng to hide 覆藏過非
2 jiǎn to decrease / to subtract 減失厭離
2 resources / capital / money / expense 資益諸根
2 殊異 shūyì unusual / exceptional 亦不分別晝夜殊異
2 xīng a star 星亦不現
2 míng dark 皆悉冥暗
2 宿 to lodge for the night 宿亦不現
2 duō to cry out in anger
2 shī to lose 減失厭離
2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 設此非法以為正法
2 qíng feeling / emotion / situation 時一有情
2 secret / hidden / confidential / intimate 密固護之
2 five 五日所食香稻
2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 然彼不許
2 to protect / to guard 密固護之
2 自在 zìzai at ease 如意自在
2 家業 jiāyè family property 不營家業
2 過失 guòshī defect / fault 為過失本
2 形相 xíngxiāng appearance / features 亦復不分男女形相
2 xiàn limit / bound 各為齊限
2 lìng to make / to cause to be / to lead 云何令我養活其命
2 to amass / to accumulate / to store 乃為貯積
2 to cover 覆藏過非
2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行曠野
2 juǎn to coil / to roll 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
2 a human or animal body 資養支體
2 竊取 qièqǔ to steal 竊取香稻
2 養活 yǎnghuó to support 云何令我養活其命
2 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 過去律儀為非律儀
2 zēng to increase / to add to / to augment 旋增懈墮
2 曠野 kuàngyě wilderness 遊行曠野
2 zhù to store / to save / to stockpile 乃為貯積
2 甘美 gānměi sweet 甘美細妙
2 different / other 以其不分晝夜異故
2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦不分別晝夜殊異
2 yīng should / ought 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻
2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 我今何故受斯苦惱
2 打擊 dǎjī to hit / to strike / to attack 互相打擊
2 shǐ to begin / to start 始分晝夜
2 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 漸生逼迫
2 不如 bùrú not equal to / not as good as 我不如是
2 jué to awake 漸覺堅實
2 increase / benefit 資益諸根
2 mìng life 云何令我養活其命
2 gào to tell / to say / said / told 告盜人言
2 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 過極久遠
2 shí rock / stone 乃以杖木瓦石
2 光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound 還復往生光音天中
2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 不營家業
2 even / equal / uniform 各為齊限
2 jiā house / home / residence 不住家中
2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 世界爾時
2 光明 guāngmíng bright 光明不現
1 wife 求其異姓而用妻之
1 cān meal / food 色如飡那迦
1 時差 shí chà time difference / time lag / jet lag 即有年月日時差別
1 shì to adorn / to decorate 飾以眾華
1 因故 yīngù for some reason 而為因故
1 童女 tóngnǚ virgin female 以其童女
1 歿 to end / to die 光音天歿
1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 而來生此
1 hǎo good / very 無糠無粃香美妙好
1 二相 èr xiāng the two attributes 乃有男女二相差別
1 主見 zhǔjiàn a definite opinion / one's own judgement 其主見已
1 難得 nándé seldom / rare 亦復難得
1 懈惰 xièduò slack / idle 旋增懈惰
1 qīng minister 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 shì a generation 為世資養
1 zhǔ owner 其主復見
1 meaning / sense 然於其義
1 日月光明 rì yuè guāng míng Brightness of the Sun and Moon 日月光明悉不出現
1 clothes / dress / garment 嚴諸妙服
1 yuè pleased 適悅快樂
1 大師 dàshī venerable master / great master / master 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 zhǒng kind / type 有四種色
1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 依時成熟
1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
1 to stand 立為齊限
1 汝等 rǔ děng you all 汝等當知
1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 正行 zhèng xíng Right Action 於是世間乃生非法及不正行
1 shì to match 適悅快樂
1 to break / to tear / to pierce / to split 均布分擘
1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 此界成時
1 其後 qí hòu after that 其後漸次
1 zhòng many / numerous 飾以眾華
1 chù to touch / to feel 當觸惱時
1 huà Hua 飾以眾華
1 如意 rúyì satisfactory 如意自在
1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 身轉麤重
1 xiè lax / negligent 旋增懈墮
1 jìng to contend / to vie / to compete 而競貪食
1 艱難 jiānnán difficult 艱難所得
1 cháo to face 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 huài bad / spoiled / broken 此界壞時
1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 堅實 jiānshí firm and substantial / solid 漸覺堅實
1 ài to love 見極生愛
1 book / volume
1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 滓穢旋礙
1 世人 shìrén mankind 如今世人
1 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴諸妙服
1 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 祿 good fortune 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 huì dirty / unclean 滓穢旋礙
1 zhī branch 如迦籠嚩迦枝
1 法爾自然 fǎ ěr zì rán The Dharma Is As Natural As It Is 法爾自然
1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 充已受用
1 duò to descend / to fall 旋增懈墮
1 展轉 zhǎn zhuǎn to pass through many hands or places 展轉多取
1 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 充已受用
1 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 即共集會
1 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 dregs / sediment 滓穢旋礙
1 to reach 於是世間乃生非法及不正行
1 nǎo angered / filled with hate 當觸惱時
1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨皎潔騰空而行
1 huàn to call 來喚者乃作是念
1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 往生 wǎng shēng a future life 還復往生光音天中
1 cotton cloth 均布分擘
1 fu 如迦籠嚩迦枝
1 shì to test / to try / to experiment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 lóng basket / cage 如迦籠嚩迦枝
1 無間 wú jiān very close / continuously / unbroken / indistinguishable 中無間絕
1 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 jūn equal / even 均布分擘
1 皎潔 jiǎojié shining clean / bright (moonlight) 清淨皎潔騰空而行
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈非善邪
1 to translate / to interpret 詔譯
1 shè to set up / to arrange / to establish 設此非法以為正法
1 zhào an imperial decree 詔譯
1 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 異姓 yìxìng people with different surnames 求其異姓而用妻之
1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 艱難所得
1 美妙 měimiào beautiful / wonderful / splendid 無糠無粃香美妙好
1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 宜應普以一切地界
1 qiú to request 求其異姓而用妻之

Bigrams

Top 363

Frequency Simplified Traditional Example Document
44 香稻 香稻 香稻復生 Scroll 2
12 旦时 旦時 旦時刈已 Scroll 2
12 暮时 暮時 暮時還生 Scroll 2
11 并取 併取 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
10 往取 往取 往取香稻 Scroll 2
10 取香 取香 往取香稻 Scroll 2
8 林藤 林藤 林藤復生 Scroll 2
8 时刈 時刈 旦時刈已 Scroll 2
7 一人 一人 有一人 Scroll 2
7 三日 三日 三日乃至一月 Scroll 2
6 起憍慢 起憍慢 由此乃起憍慢之想 Scroll 2
6 见瘦弱 見瘦弱 見瘦弱者 Scroll 2
6 往并 往併 即往併取二時香稻 Scroll 2
6 色相充实 色相充實 色相充實 Scroll 2
6 食香 食香 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
6 细妙 細妙 香美細妙 Scroll 2
6 色相瘦弱 色相瘦弱 色相瘦弱 Scroll 2
6 贪食多 貪食多 以彼有情貪食多者 Scroll 2
6 食少 食少 若食少者 Scroll 2
6 二日 二日 二日 Scroll 2
5 时有情 時有情 彼時有情 Scroll 2
5 尔时有情 爾時有情 爾時有情 Scroll 2
5 二时香 二時香 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
5 盗人 盜人 告盜人言 Scroll 2
4 今同 今同 汝今同我往取香稻 Scroll 2
4 旦暮 旦暮 旦暮二時 Scroll 2
4 麤重 麤重 旋復麤重 Scroll 2
4 美细 美細 香美細妙 Scroll 2
4 生爱乐 生愛樂 極生愛樂 Scroll 2
4 香美 香美 香美細妙 Scroll 2
4 取来 取來 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
4 一往并 一往併 我今何不一往併取二日 Scroll 2
4 日香 日香 三日香稻 Scroll 2
4 暮二时 暮二時 旦暮二時 Scroll 2
4 年月日 年月日 年月日時 Scroll 2
4 分昼夜 分晝夜 以其不分晝夜異故 Scroll 2
3 有情贪食 有情貪食 以彼有情貪食多者 Scroll 2
3 人尔时 人爾時 其人爾時 Scroll 2
3 咸唱 鹹唱 咸唱是言 Scroll 2
3 憍慢想 憍慢想 起憍慢想 Scroll 2
3 日时 日時 年月日時 Scroll 2
3 随欲 隨欲 隨欲能往 Scroll 2
3 取二 取二 我今何不一往併取二日 Scroll 2
2 分地界 分地界 即分地界 Scroll 2
2 妙香可爱 妙香可愛 妙香可愛 Scroll 2
2 悉冥 悉冥 皆悉冥暗 Scroll 2
2 一有情 一有情 時一有情 Scroll 2
2 佛说白衣金幢二婆罗门缘起经 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 腾空随 騰空隨 不能騰空隨欲而往 Scroll 2
2 游行旷野 遊行曠野 遊行曠野 Scroll 2
2 生糠 生糠 香稻漸生糠粃 Scroll 2
2 木瓦石 木瓦石 乃以杖木瓦石 Scroll 2
2 冥暗 冥暗 皆悉冥暗 Scroll 2
2 往盗 往盜 我今須往盜其少分 Scroll 2
2 去取香 去取香 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 性懒惰 性懶惰 性懶惰故 Scroll 2
2 宜应 宜應 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
2 失厌离 失厭離 減失厭離 Scroll 2
2 地饼隐没 地餅隱沒 地餅隱沒 Scroll 2
2 覆藏 覆藏 覆藏過非 Scroll 2
2 中香 中香 不曾取汝界中香稻 Scroll 2
2 少分 少分 我今須往盜其少分 Scroll 2
2 四日 四日 我今何不一往併取四日 Scroll 2
2 分男女 分男女 亦復不分男女形相 Scroll 2
2 白衣金幢二婆罗门缘起经捲 白衣金幢二婆羅門緣起經捲 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 界有情 界有情 當界有情 Scroll 2
2 昼夜殊异 晝夜殊異 亦不分別晝夜殊異 Scroll 2
2 一日一往 一日一往 我今若能一日一往 Scroll 2
2 时旦 時旦 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 大地大水 大地大水 彼時大地大水湧現 Scroll 2
2 取四 取四 我今何不一往併取四日 Scroll 2
2 旋增 旋增 旋增懈墮 Scroll 2
2 五日 五日 五日所食香稻 Scroll 2
2 资养支 資養支 資養支體 Scroll 2
2 始分 始分 始分晝夜 Scroll 2
2 窃取香 竊取香 竊取香稻 Scroll 2
2 今一往 今一往 我今一往 Scroll 2
2 时暮 時暮 暮時暮時還復往取 Scroll 2
2 家中 家中 不住家中 Scroll 2
2 减失 減失 減失厭離 Scroll 2
2 色香 色香 色香具足 Scroll 2
2 起非法 起非法 由起非法行故 Scroll 2
2 时去取 時去取 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 捲中 捲中 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 生非法 生非法 於是世間乃生非法及不正行 Scroll 2
2 不能腾空 不能騰空 不能騰空隨欲而往 Scroll 2
2 支体 支體 資養支體 Scroll 2
2 甘美细 甘美細 甘美細妙 Scroll 2
2 藤隐没 藤隱沒 林藤隱沒 Scroll 2
2 有情身 有情身 以彼有情身有光故 Scroll 2
2 前人答言 前人答言 前人答言 Scroll 2
2 多取 多取 展轉多取 Scroll 2
2 香具足 香具足 色香具足 Scroll 2
2 界中 界中 不曾取汝界中香稻 Scroll 2
2 杖木瓦 杖木瓦 乃以杖木瓦石 Scroll 2
2 生逼迫 生逼迫 漸生逼迫 Scroll 2
2 大水涌现 大水湧現 彼時大地大水湧現 Scroll 2
2 密固 密固 密固護之 Scroll 2
2 藏过 藏過 覆藏過非 Scroll 2
2 人答言 人答言 盜人答言 Scroll 2
2 取二时 取二時 即往併取二時香稻 Scroll 2
2 起憎爱 起憎愛 由此有情互起憎愛 Scroll 2
2 资益 資益 資益諸根 Scroll 2
2 用甞 用甞 用甞其味 Scroll 2
2 取旦 取旦 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
2 营家业 營家業 不營家業 Scroll 2
2 贮积 貯積 乃為貯積 Scroll 2
2 人来 人來 別一人來相謂言 Scroll 2
2 日月星宿 日月星宿 日月星宿 Scroll 2
2 酥乳 酥乳 色如酥乳 Scroll 2
2 地味隐没 地味隱沒 地味隱沒 Scroll 2
2 糠粃 糠粃 香稻漸生糠粃 Scroll 2
2 非法行 非法行 如是漸生諸非法行 Scroll 2
2 身光隐没 身光隱沒 身光隱沒 Scroll 2
2 分香 分香 我今自分香稻將盡 Scroll 2
2 固护 固護 密固護之 Scroll 2
2 分别昼夜 分別晝夜 亦不分別晝夜殊異 Scroll 2
2 稻取 稻取 二時香稻取為善者 Scroll 2
2 男女形相 男女形相 亦復不分男女形相 Scroll 2
2 尔时香 爾時香 爾時香稻 Scroll 2
2 齐限 齊限 各為齊限 Scroll 2
2 第二时 第二時 於第二時 Scroll 2
1 来旦 來旦 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
1 恼时 惱時 當觸惱時 Scroll 2
1 欲能 欲能 隨欲能往 Scroll 2
1 后食 後食 後食林藤 Scroll 2
1 世界尔时 世界爾時 世界爾時 Scroll 2
1 觉坚实 覺堅實 漸覺堅實 Scroll 2
1 多食 多食 由多食已 Scroll 2
1 触恼 觸惱 當觸惱時 Scroll 2
1 试光 試光 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 苦法 苦法 或有苦法 Scroll 2
1 能一日 能一日 我今若能一日一往 Scroll 2
1 秽旋 穢旋 滓穢旋礙 Scroll 2
1 旋碍 旋礙 滓穢旋礙 Scroll 2
1 举甞 舉甞 舉甞其味 Scroll 2
1 不能知 不能知 都不能知 Scroll 2
1 二相差别 二相差別 乃有男女二相差別 Scroll 2
1 一懒惰 一懶惰 一懶惰者 Scroll 2
1 施护等 施護等 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 悦快乐 悅快樂 適悅快樂 Scroll 2
1 竞贪食 競貪食 而競貪食 Scroll 2
1 赐紫沙门臣 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 布分 布分 均布分擘 Scroll 2
1 来二时 來二時 我已取來二時香稻 Scroll 2
1 光音天中 光音天中 還復往生光音天中 Scroll 2
1 日五 日五 當取四日五日香稻 Scroll 2
1 人众分 人眾分 人眾分地界已 Scroll 2
1 坏时 壞時 此界壞時 Scroll 2
1 大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 随生 隨生 隨生愛樂 Scroll 2
1 久时 久時 其味久時 Scroll 2
1 等奉 等奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 以为贮 以為貯 以為貯積 Scroll 2
1 增懈 增懈 旋增懈墮 Scroll 2
1 人言 人言 告盜人言 Scroll 2
1 成时 成時 此界成時 Scroll 2
1 日时差 日時差 即有年月日時差別 Scroll 2
1 中无间 中無間 中無間絕 Scroll 2
1 光明出现 光明出現 光明出現 Scroll 2
1 稻密 稻密 以己香稻密固護之 Scroll 2
1 今宜 今宜 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
1 妙服 妙服 嚴諸妙服 Scroll 2
1 种色 種色 有四種色 Scroll 2
1 欲想 欲想 起希欲想 Scroll 2
1 食林 食林 後食林藤 Scroll 2
1 如今世人 如今世人 如今世人 Scroll 2
1 告盗 告盜 告盜人言 Scroll 2
1 善邪 善邪 豈非善邪 Scroll 2
1 身转 身轉 身轉麤重 Scroll 2
1 奉大夫 奉大夫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 旋活 旋活 取已旋活 Scroll 2
1 身光腾空 身光騰空 各有身光騰空而行 Scroll 2
1 传法大师 傳法大師 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 日月现 日月現 日月現故 Scroll 2
1 以为正法 以為正法 設此非法以為正法 Scroll 2
1 后起 後起 後起憎愛 Scroll 2
1 香美妙 香美妙 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 用妻 用妻 求其異姓而用妻之 Scroll 2
1 来三 來三 我已取來三日香稻 Scroll 2
1 光音天殁 光音天歿 光音天歿 Scroll 2
1 皎洁腾空 皎潔騰空 清淨皎潔騰空而行 Scroll 2
1 日月出现 日月出現 世間乃有日月出現 Scroll 2
1 迦枝 迦枝 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 过去正法 過去正法 過去正法今為非法 Scroll 2
1 艰难所得 艱難所得 艱難所得 Scroll 2
1 日月光明悉 日月光明悉 日月光明悉不出現 Scroll 2
1 界坏 界壞 此界壞時 Scroll 2
1 正法今 正法今 過去正法今為非法 Scroll 2
1 觉麤 覺麤 漸覺麤重 Scroll 2
1 应一日 應一日 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
1 来二 來二 我已取來二日 Scroll 2
1 增懈惰 增懈惰 旋增懈惰 Scroll 2
1 非法及 非法及 於是世間乃生非法及不正行 Scroll 2
1 食地饼 食地餅 次食地餅 Scroll 2
1 时往 時往 不能依時往取香稻 Scroll 2
1 分擘 分擘 均布分擘 Scroll 2
1 食地味 食地味 初食地味 Scroll 2
1 来盗 來盜 還來盜已 Scroll 2
1 尔时大地 爾時大地 爾時大地 Scroll 2
1 清净皎洁 清淨皎潔 清淨皎潔騰空而行 Scroll 2
1 应普 應普 宜應普以一切地界 Scroll 2
1 生爱 生愛 見極生愛 Scroll 2
1 时人 時人 如今時人 Scroll 2
1 如今时 如今時 如今時人 Scroll 2
1 诏译 詔譯 詔譯 Scroll 2
1 四种 四種 有四種色 Scroll 2
1 告言 告言 又復告言 Scroll 2
1 三藏朝 三藏朝 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 臣施护 臣施護 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 光禄 光祿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 禄卿 祿卿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 界成 界成 此界成時 Scroll 2
1 日取 日取 日取二時所食香稻 Scroll 2
1 快乐自在 快樂自在 快樂自在 Scroll 2
1 咸生 鹹生 咸生愛樂 Scroll 2
1 昼夜异 晝夜異 以其不分晝夜異故 Scroll 2
1 来唤 來喚 來喚者乃作是念 Scroll 2
1 粃香 粃香 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 展转多 展轉多 展轉多取 Scroll 2
1 能往 能往 隨欲能往 Scroll 2
1 卿传法 卿傳法 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 男女二相 男女二相 乃有男女二相差別 Scroll 2
1 身支 身支 我等身支 Scroll 2
1 日月光 日月光 以其日月光不現故 Scroll 2
1 味久 味久 其味久時 Scroll 2
1 懈堕 懈墮 旋增懈墮 Scroll 2
1 适悦 適悅 適悅快樂 Scroll 2
1 美妙好 美妙好 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 均布 均布 均布分擘 Scroll 2
1 朝奉 朝奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 转麤 轉麤 身轉麤重 Scroll 2
1 译经三藏 譯經三藏 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 有情身光 有情身光 法爾有情身光互照 Scroll 2
1 时成熟 時成熟 依時成熟 Scroll 2
1 众华 眾華 飾以眾華 Scroll 2
1 笼嚩 籠嚩 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 今时 今時 我等今時 Scroll 2
1 往生光音天 往生光音天 還復往生光音天中 Scroll 2
1 时大地 時大地 彼時大地大水湧現 Scroll 2
1 世资养 世資養 為世資養 Scroll 2
1 大师赐紫沙门 大師賜紫沙門 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 嚩迦 嚩迦 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 西天译经 西天譯經 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 如意自在 如意自在 如意自在 Scroll 2
1 议言 議言 互相議言 Scroll 2
1 迦笼 迦籠 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 非法以为 非法以為 設此非法以為正法 Scroll 2
1 时一有 時一有 時一有情 Scroll 2
1 时地味 時地味 是時地味 Scroll 2
1 过去律仪 過去律儀 過去律儀為非律儀 Scroll 2
1 滓秽 滓穢 滓穢旋礙 Scroll 2