NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2

Word count: 2019, unique words: 363, character count: 2486

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
有情 yǒuqíng sentient beings
白衣 báiyī lay people / the laity
白衣金幢二婆罗门缘起经 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
一往 yīwǎng one passage / one time
地界 dìjiè earth element
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
clinging / grasping /upādāna
法尔自然 法爾自然 fǎ ěr zì rán The Dharma Is As Natural As It Is
尔时 爾時 ěr shí at that time

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白衣金幢二婆罗门缘起经 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
施护 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
西天 Xītiān India / Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 69.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
爱乐 愛樂 ài lè the love of good
白衣 báiyī lay people / the laity
不住 bùzhù does not dwell
chù touch / contact / sparśa
传法 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma
Earth / di
地界 dìjiè earth element
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法尔自然 法爾自然 fǎ ěr zì rán The Dharma Is As Natural As It Is
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
光明 guāngmíng Brightness
jiā jia
jiàn view
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jīng a sutra / a sūtra
jué bodhi / enlightenment / awakening
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
律仪 律儀 lǜ yí rules and ceremonies
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
妙香 miào xiāng fine incense
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
 1. fu
 2. po
清净 清淨 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
日月光明 日月光明 rì yuè guāng míng Brightness of the Sun and Moon
ruò re
如意 rúyì As You Wish
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shēn body / kāya
shēng birth
shì future / future life
世界 shìjiè a world
shòu feelings / sensations
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
往生 wǎng shēng a future life
self / ātman / attan
mo
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
yán a garland / an adornment / avataṃsa
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
upadhi / bonds / substratum
yīn hetu / causes
yìng to accept
一往 yīwǎng one passage / one time
yòng yong / function / application
yǒu becoming / bhāva
有情 yǒuqíng sentient beings
游行 遊行 yóuxíng wandering / travelling
desire / intention / interest / aspiration
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
zháo to attach / to grasp
正行 正行 zhèng xíng Right Action
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
zhǔ abbot
zhuàn Turn
自在 Zìzai Carefree

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
63 shí time / a period of time 此界壞時
51 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香美細妙
44 dào a rice paddy 香稻復生
38 to take / to get / to fetch 取已旋活
37 shí food / food and drink 為人所食
27 shēng to be born / to give birth 極生愛樂
27 wǎng to go (in a direction) 隨欲能往
24 有情 yǒuqíng sentient beings 當界有情
23 jīn today / modern / present / current / this / now 今此地味
22 day of the month / a certain day 年月日時
21 wèi taste 味如甘蔗
20 soil / ground / land 其名地味
18 爾時 ěr shí at that time 世界爾時
18 zuò to do 乃作是言
16 niàn to read aloud / to recite 乃作是念
16 dàn dawn / morning / day-break / day 旦時刈已
16 rén person / people / a human being 如今時人
16 evening / sunset 暮時還生
15 瘦弱 shòuruò thin and weak 色相瘦弱
15 充實 chōngshí rich / substantial 色相充實
14 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 身光隱沒
13 jiàn to see / to meet 見已亦然
13 fēn to divide into parts 以其不分晝夜異故
12 lái to come 別一人來相謂言
12 to arise / to get up 起希欲想
12 yán to speak / to say / said 乃作是言
12 白衣 báiyī lay people / the laity 白衣
12 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 色相瘦弱
11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 由多食已
11 bìng to combine / to amalgamate 併取旦暮二時香稻
10 jiè boundary / scope / extent 此界壞時
10 資養 zīyǎng to make offerings 資養支體
9 bitter 苦哉
9 zhī to know / to be aware 不知其故
9 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 以彼有情貪食多者
8 身光 shēnguāng aureole 各有身光
8 dào to steal / to rob / to plunder 我今須往盜其少分
8 zhōng middle / during / inside 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
8 téng rattan / cane 林藤復生
8 one 有一人
8 緣故 yuángù reason / cause 以是緣故
8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 以其日月光不現故
8 bǐng round flat cake / cookie / cake / pastry 地餅復生
8 to mow / to cut down 旦時刈已
8 shǎo few 若食少者
8 lín a wood / a forest / a grove 林藤復生
8 二時 èr shí the two time periods / morning and evening 旦暮二時
7 一往 yīwǎng one passage / one time 我今若能一日一往
7 sān three 三日乃至一月
7 xiǎng to think 起希欲想
7 非法 fēifǎ illegal 於是世間乃生非法及不正行
7 miào wonderful / fantastic 香美細妙
6 晝夜 zhòuyè day and night 亦不分別晝夜殊異
6 thin / slender 香美細妙
6 jiǔ old 其味久時
6 empty husks of grain 無糠無粃
6 èr two 二日
6 憍慢 jiāomàn arrogance 由此乃起憍慢之想
6 color 色如酥乳
6 kāng chaff / bran / husks 無糠無粃
5 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能騰空隨欲而往
5 懶惰 lǎnduò idle / lazy / sloth 性懶惰故
5 日月 rì yuè the sun and moon 以其日月光不現故
5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 豈非善邪
5 xuán to revolve 旋復麤重
5 地界 dìjiè earth element 宜應普以一切地界
4 謂言 wèiyán to say 別一人來相謂言
4 答言 dá yán to reply 前人答言
4 愛樂 ài lè the love of good 極生愛樂
4 男女 nán nǚ male and female 亦復不分男女形相
4 yòng to use / to apply 用甞其味
4 měi beautiful 香美細妙
4 néng can / able 隨欲能往
4 guò to cross / to go over / to pass 過極久遠
4 rǎn to be contagious / to catch (illness) 又復漸起互相染著
4 desire 隨欲能往
4 差別 chābié difference / disparity 亦無差別
4 一日 yī rì first of the month 或於一日
4 zhòng heavy 旋復麤重
4 xián salty / savory 咸唱是言
4 xíng to walk / to move 清淨皎潔騰空而行
4 為人 wéirén behavior / conduct 為人所食
4 cháng to taste / to test 用甞其味
4 suí to follow 隨欲能往
4 shēn body / torso 以彼有情身有光故
4 coarse / rough 旋復麤重
4 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 互相毀謗
4 chàng to sing / to call loudly / to chant 咸唱是言
4 年月 nián yuè months and year / time 年月日時
4 甘蔗 gānzhè sugar cane 味如甘蔗
4 騰空 téng kōng to soar / to rise high into the air 清淨皎潔騰空而行
4 honey 又或如蜜
4 tóng like / same / similar 汝今同我往取香稻
3 jiā jia 色如飡那迦
3 four 有四種色
3 大地 dàdì earth / mother earth 彼時大地大水湧現
3 星宿 xīngxiù a constellation 星宿亦現
3 to lift / to hold up / to raise 舉以指端
3 白衣金幢二婆羅門緣起經 Báiyī Jīn Chuáng Èr Póluómén Yuánqǐ Jīng Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
3 憎愛 zēng ài hate and love 由此有情互起憎愛
3 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 資養支體
3 世間 shìjiān world 世間乃有日月出現
3 出現 chūxiàn to appear / to arise / to emerge 日月光明悉不出現
3 hòu after / later / behind 後食林藤
3 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
3 to know / to learn / to be informed of 日月光明悉不出現
3 前人 qiánrén predecessors 前人答言
3 指端 zhǐduān a fingertip 舉以指端
3 huó alive / living 取已旋活
2 àn dark / obscure 皆悉冥暗
2 家業 jiāyè family property 不營家業
2 jué to awake 漸覺堅實
2 過去 guòqu past / former 過去正法今為非法
2 去取 qùqǔ to accept or reject 旦時旦時去取香稻
2 曠野 kuàngyě wilderness 遊行曠野
2 breast / nipples 色如酥乳
2 gào to tell / to say / said / told 告盜人言
2 養活 yǎnghuó to support 云何令我養活其命
2 xīng a star 星亦不現
2 木瓦 mùwǎ shingle 乃以杖木瓦石
2 竊取 qièqǔ to steal 竊取香稻
2 第二 dì èr second 於第二時
2 to criticize 互相議言
2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 不營家業
2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 世界爾時
2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 然彼不許
2 殊異 shūyì unusual / exceptional 亦不分別晝夜殊異
2 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 色香具足
2 律儀 lǜ yí rules and ceremonies 過去律儀為非律儀
2 甘美 gānměi sweet 甘美細妙
2 juǎn to coil / to roll 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
2 xiàn limit / bound 各為齊限
2 打擊 dǎjī to hit / to strike / to attack 互相打擊
2 resources / capital / money / expense 資益諸根
2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中
2 proper / suitable / appropriate 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻
2 to amass / to accumulate / to store 乃為貯積
2 湧現 yǒngxiàn to emerge in large numbers / to spring up / to emerge prominently 彼時大地大水湧現
2 cáng to hide 覆藏過非
2 shòu to suffer / to be subjected to 我今何故受斯苦惱
2 不如 bùrú not equal to / not as good as 我不如是
2 厭離 yànlí to give up in disgust 減失厭離
2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦不分別晝夜殊異
2 zēng to increase / to add to / to augment 旋增懈墮
2 xìng gender 性懶惰故
2 zhù to store / to save / to stockpile 乃為貯積
2 míng dark 皆悉冥暗
2 形相 xíngxiāng appearance / features 亦復不分男女形相
2 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 彼諸人眾
2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行曠野
2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 我今何故受斯苦惱
2 to become solid 密固護之
2 qíng feeling / emotion / situation 時一有情
2 a flaky pastry 色如酥乳
2 duō to cry out in anger
2 five 五日所食香稻
2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 設此非法以為正法
2 increase / benefit 資益諸根
2 zhào to illuminate / to shine / to reflect 身光互照
2 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 漸生逼迫
2 to translate / to interpret 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
2 shí rock / stone 乃以杖木瓦石
2 shī to lose 減失厭離
2 a human or animal body 資養支體
2 secret / hidden / confidential / intimate 密固護之
2 gēn origin / cause / basis 資益諸根
2 different / other 以其不分晝夜異故
2 自在 zìzai at ease 如意自在
2 宿 to lodge for the night 宿亦不現
2 如今 rújīn nowadays / now 如今時人
2 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick 乃以杖木瓦石
2 正法 zhèngfǎ proper law 設此非法以為正法
2 even / equal / uniform 各為齊限
2 大水 dàshuǐ a flood 彼時大地大水湧現
2 過失 guòshī defect / fault 為過失本
2 yīng should / ought 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻
2 jiǎn to decrease / to subtract 減失厭離
2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊我香稻
2 快樂 kuàilè happy / merry 適悅快樂
2 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 過極久遠
2 fèng to offer / to present 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
2 lìng to make / to cause to be / to lead 云何令我養活其命
2 妙香 miào xiāng fine incense 妙香可愛
2 可愛 kěài cute / lovely 妙香可愛
2 一月 yīyuè January / the First Month 三日乃至一月
2 to protect / to guard 密固護之
2 shǐ to begin / to start 始分晝夜
2 method / way 或有苦法
2 mìng life 云何令我養活其命
2 jiā house / home / residence 不住家中
2 extra / surplus 餘諸有情
2 光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound 還復往生光音天中
2 to cover 覆藏過非
2 光明 guāngmíng bright 光明不現
2 一有 yīyǒu as soon as there is 時一有情
1 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 即共集會
1 clothes / dress / garment 嚴諸妙服
1 正行 zhèng xíng Right Action 於是世間乃生非法及不正行
1 艱難 jiānnán difficult 艱難所得
1 懈惰 xièduò slack / idle 旋增懈惰
1 zhī branch 如迦籠嚩迦枝
1 日月光明 rì yuè guāng míng Brightness of the Sun and Moon 日月光明悉不出現
1 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 shì a generation 為世資養
1 fu 如迦籠嚩迦枝
1 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 shì to test / to try / to experiment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 jūn equal / even 均布分擘
1 汝等 rǔ děng you all 汝等當知
1 qīng minister 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 大師 dàshī great master / master 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 難得 nándé seldom / rare 亦復難得
1 zhǒng kind / type 有四種色
1 cotton cloth 均布分擘
1 美妙 měimiào beautiful / wonderful / splendid 無糠無粃香美妙好
1 duò to descend / to fall 旋增懈墮
1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 堅實 jiānshí firm and substantial / solid 漸覺堅實
1 展轉 zhǎn zhuǎn to pass through many hands or places 展轉多取
1 qiú to request 求其異姓而用妻之
1 huàn to call 來喚者乃作是念
1 異姓 yìxìng people with different surnames 求其異姓而用妻之
1 無間 wú jiān very close / continuously / unbroken / indistinguishable 中無間絕
1 huì dirty / unclean 滓穢旋礙
1 hǎo good / very 無糠無粃香美妙好
1 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴諸妙服
1 book / volume
1 二相 èr xiāng the two attributes 乃有男女二相差別
1 shì to match 適悅快樂
1 主見 zhǔjiàn a definite opinion / one's own judgement 其主見已
1 general / popular / everywhere / universal 宜應普以一切地界
1 jìng to contend / to vie / to compete 而競貪食
1 lóng basket / cage 如迦籠嚩迦枝
1 huài bad / spoiled / broken 此界壞時
1 如意 rúyì satisfactory 如意自在
1 shè to set up / to arrange / to establish 設此非法以為正法
1 zhǔ owner 其主復見
1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 滓穢旋礙
1 皎潔 jiǎojié shining clean / bright (moonlight) 清淨皎潔騰空而行
1 to break / to tear / to pierce / to split 均布分擘
1 ài to love 見極生愛
1 xiè lax / negligent 旋增懈墮
1 wife 求其異姓而用妻之
1 祿 good fortune 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 chōng to fill / to satisfy / to fulfill / to substitute 充已受用
1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 充已受用
1 世人 shìrén mankind 如今世人
1 shì to adorn / to decorate 飾以眾華
1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
1 時差 shí chà time difference / time lag / jet lag 即有年月日時差別
1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 to stand 立為齊限
1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 此界成時
1 cháo to face 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 而來生此
1 jīng to go through / to experience 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 身轉麤重
1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨皎潔騰空而行
1 cān meal / food 色如飡那迦
1 dregs / sediment 滓穢旋礙
1 施護 Shī Hù Dānapāla / Danapala 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 歿 to end / to die 光音天歿
1 其後 qí hòu after that 其後漸次
1 meaning / sense 然於其義
1 nǎo angered / filled with hate 當觸惱時
1 法爾自然 fǎ ěr zì rán The Dharma Is As Natural As It Is 法爾自然
1 to reach 於是世間乃生非法及不正行
1 chù to touch / to feel 當觸惱時
1 往生 wǎng shēng a future life 還復往生光音天中
1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 依時成熟
1 zhào an imperial decree 詔譯
1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 yuè pleased 適悅快樂
1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 因故 yīngù for some reason 而為因故
1 zhòng many / numerous 飾以眾華
1 童女 tóngnǚ virgin female 以其童女
1 傳法 chuán fǎ to transmit the Dharma 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 豈非善邪
1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 艱難所得
1 huà Hua 飾以眾華

Bigrams

Top 363

Frequency Simplified Traditional Example Document
44 香稻 香稻 香稻復生 Scroll 2
12 旦时 旦時 旦時刈已 Scroll 2
12 暮时 暮時 暮時還生 Scroll 2
12 地味 地味 其名地味 Scroll 2
11 并取 併取 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
10 取香 取香 往取香稻 Scroll 2
10 往取 往取 往取香稻 Scroll 2
9 贪食 貪食 以彼有情貪食多者 Scroll 2
8 地饼 地餅 地餅復生 Scroll 2
8 林藤 林藤 林藤復生 Scroll 2
8 时刈 時刈 旦時刈已 Scroll 2
7 三日 三日 三日乃至一月 Scroll 2
7 一人 一人 有一人 Scroll 2
6 食少 食少 若食少者 Scroll 2
6 色相充实 色相充實 色相充實 Scroll 2
6 色相瘦弱 色相瘦弱 色相瘦弱 Scroll 2
6 细妙 細妙 香美細妙 Scroll 2
6 起憍慢 起憍慢 由此乃起憍慢之想 Scroll 2
6 往并 往併 即往併取二時香稻 Scroll 2
6 二日 二日 二日 Scroll 2
6 食多 食多 以彼有情貪食多者 Scroll 2
6 食香 食香 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
6 见瘦弱 見瘦弱 見瘦弱者 Scroll 2
5 盗人 盜人 告盜人言 Scroll 2
5 时有情 時有情 彼時有情 Scroll 2
5 二时香 二時香 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
5 尔时有情 爾時有情 爾時有情 Scroll 2
4 香美 香美 香美細妙 Scroll 2
4 分昼夜 分晝夜 以其不分晝夜異故 Scroll 2
4 麤重 麤重 旋復麤重 Scroll 2
4 暮二时 暮二時 旦暮二時 Scroll 2
4 日香 日香 三日香稻 Scroll 2
4 一往并 一往併 我今何不一往併取二日 Scroll 2
4 美细 美細 香美細妙 Scroll 2
4 今同 今同 汝今同我往取香稻 Scroll 2
4 取来 取來 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
4 年月日 年月日 年月日時 Scroll 2
4 生爱乐 生愛樂 極生愛樂 Scroll 2
4 旦暮 旦暮 旦暮二時 Scroll 2
3 取二 取二 我今何不一往併取二日 Scroll 2
3 有情贪 有情貪 以彼有情貪食多者 Scroll 2
3 日时 日時 年月日時 Scroll 2
3 憍慢想 憍慢想 起憍慢想 Scroll 2
3 咸唱 鹹唱 咸唱是言 Scroll 2
3 随欲 隨欲 隨欲能往 Scroll 2
3 人尔时 人爾時 其人爾時 Scroll 2
2 分男女 分男女 亦復不分男女形相 Scroll 2
2 人答言 人答言 盜人答言 Scroll 2
2 第二时 第二時 於第二時 Scroll 2
2 时旦 時旦 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 性懒惰 性懶惰 性懶惰故 Scroll 2
2 失厌离 失厭離 減失厭離 Scroll 2
2 尔时香 爾時香 爾時香稻 Scroll 2
2 生糠 生糠 香稻漸生糠粃 Scroll 2
2 分香 分香 我今自分香稻將盡 Scroll 2
2 覆藏 覆藏 覆藏過非 Scroll 2
2 取四 取四 我今何不一往併取四日 Scroll 2
2 大地大水 大地大水 彼時大地大水湧現 Scroll 2
2 有情身 有情身 以彼有情身有光故 Scroll 2
2 多取 多取 展轉多取 Scroll 2
2 悉冥 悉冥 皆悉冥暗 Scroll 2
2 前人答言 前人答言 前人答言 Scroll 2
2 分别昼夜 分別晝夜 亦不分別晝夜殊異 Scroll 2
2 固护 固護 密固護之 Scroll 2
2 饼隐没 餅隱沒 地餅隱沒 Scroll 2
2 卷中 卷中 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 起非法 起非法 由起非法行故 Scroll 2
2 时去取 時去取 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 妙香可爱 妙香可愛 妙香可愛 Scroll 2
2 大水涌现 大水湧現 彼時大地大水湧現 Scroll 2
2 四日 四日 我今何不一往併取四日 Scroll 2
2 佛说白衣金幢二婆罗门缘起经 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 游行旷野 遊行曠野 遊行曠野 Scroll 2
2 时暮 時暮 暮時暮時還復往取 Scroll 2
2 减失 減失 減失厭離 Scroll 2
2 糠粃 糠粃 香稻漸生糠粃 Scroll 2
2 酥乳 酥乳 色如酥乳 Scroll 2
2 男女形相 男女形相 亦復不分男女形相 Scroll 2
2 宜应 宜應 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
2 资益 資益 資益諸根 Scroll 2
2 不能腾空 不能騰空 不能騰空隨欲而往 Scroll 2
2 甘美细 甘美細 甘美細妙 Scroll 2
2 日月星宿 日月星宿 日月星宿 Scroll 2
2 用甞 用甞 用甞其味 Scroll 2
2 贮积 貯積 乃為貯積 Scroll 2
2 窃取香 竊取香 竊取香稻 Scroll 2
2 稻取 稻取 二時香稻取為善者 Scroll 2
2 少分 少分 我今須往盜其少分 Scroll 2
2 腾空随 騰空隨 不能騰空隨欲而往 Scroll 2
2 界有情 界有情 當界有情 Scroll 2
2 取旦 取旦 併取旦暮二時香稻 Scroll 2
2 密固 密固 密固護之 Scroll 2
2 白衣金幢二婆罗门缘起经卷 白衣金幢二婆羅門緣起經卷 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中 Scroll 2
2 界中 界中 不曾取汝界中香稻 Scroll 2
2 分地界 分地界 即分地界 Scroll 2
2 取二时 取二時 即往併取二時香稻 Scroll 2
2 身光隐没 身光隱沒 身光隱沒 Scroll 2
2 食地 食地 初食地味 Scroll 2
2 旋增 旋增 旋增懈墮 Scroll 2
2 一有情 一有情 時一有情 Scroll 2
2 资养支 資養支 資養支體 Scroll 2
2 往盗 往盜 我今須往盜其少分 Scroll 2
2 木瓦石 木瓦石 乃以杖木瓦石 Scroll 2
2 中香 中香 不曾取汝界中香稻 Scroll 2
2 起憎爱 起憎愛 由此有情互起憎愛 Scroll 2
2 杖木瓦 杖木瓦 乃以杖木瓦石 Scroll 2
2 香具足 香具足 色香具足 Scroll 2
2 今一往 今一往 我今一往 Scroll 2
2 五日 五日 五日所食香稻 Scroll 2
2 非法行 非法行 如是漸生諸非法行 Scroll 2
2 人来 人來 別一人來相謂言 Scroll 2
2 藏过 藏過 覆藏過非 Scroll 2
2 家中 家中 不住家中 Scroll 2
2 昼夜殊异 晝夜殊異 亦不分別晝夜殊異 Scroll 2
2 一日一往 一日一往 我今若能一日一往 Scroll 2
2 冥暗 冥暗 皆悉冥暗 Scroll 2
2 支体 支體 資養支體 Scroll 2
2 生非法 生非法 於是世間乃生非法及不正行 Scroll 2
2 味隐没 味隱沒 地味隱沒 Scroll 2
2 齐限 齊限 各為齊限 Scroll 2
2 生逼迫 生逼迫 漸生逼迫 Scroll 2
2 始分 始分 始分晝夜 Scroll 2
2 色香 色香 色香具足 Scroll 2
2 去取香 去取香 旦時旦時去取香稻 Scroll 2
2 藤隐没 藤隱沒 林藤隱沒 Scroll 2
2 营家业 營家業 不營家業 Scroll 2
1 成时 成時 此界成時 Scroll 2
1 今宜 今宜 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
1 过去正法 過去正法 過去正法今為非法 Scroll 2
1 中无间 中無間 中無間絕 Scroll 2
1 告言 告言 又復告言 Scroll 2
1 食林 食林 後食林藤 Scroll 2
1 禄卿 祿卿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 卿传法 卿傳法 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 大师赐紫沙门 大師賜紫沙門 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 日五 日五 當取四日五日香稻 Scroll 2
1 西天译 西天譯 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 转麤 轉麤 身轉麤重 Scroll 2
1 身转 身轉 身轉麤重 Scroll 2
1 等奉 等奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 日月光明悉 日月光明悉 日月光明悉不出現 Scroll 2
1 应一日 應一日 我今宜應一日一往併取旦暮二時香稻 Scroll 2
1 身支 身支 我等身支 Scroll 2
1 人言 人言 告盜人言 Scroll 2
1 味久 味久 其味久時 Scroll 2
1 觉麤 覺麤 漸覺麤重 Scroll 2
1 一懒惰 一懶惰 一懶惰者 Scroll 2
1 日月光 日月光 以其日月光不現故 Scroll 2
1 皎洁腾空 皎潔騰空 清淨皎潔騰空而行 Scroll 2
1 坏时 壞時 此界壞時 Scroll 2
1 译经 譯經 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 来旦 來旦 我已取來旦暮二時所食香稻 Scroll 2
1 种色 種色 有四種色 Scroll 2
1 过去律仪 過去律儀 過去律儀為非律儀 Scroll 2
1 时地 時地 是時地味 Scroll 2
1 时大地 時大地 彼時大地大水湧現 Scroll 2
1 多食 多食 由多食已 Scroll 2
1 用妻 用妻 求其異姓而用妻之 Scroll 2
1 众华 眾華 飾以眾華 Scroll 2
1 时成熟 時成熟 依時成熟 Scroll 2
1 以为贮 以為貯 以為貯積 Scroll 2
1 旋碍 旋礙 滓穢旋礙 Scroll 2
1 展转多 展轉多 展轉多取 Scroll 2
1 来唤 來喚 來喚者乃作是念 Scroll 2
1 议言 議言 互相議言 Scroll 2
1 适悦 適悅 適悅快樂 Scroll 2
1 迦笼 迦籠 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 久时 久時 其味久時 Scroll 2
1 昼夜异 晝夜異 以其不分晝夜異故 Scroll 2
1 如今时 如今時 如今時人 Scroll 2
1 稻密 稻密 以己香稻密固護之 Scroll 2
1 诏译 詔譯 詔譯 Scroll 2
1 香美妙 香美妙 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 美妙好 美妙好 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 二相差别 二相差別 乃有男女二相差別 Scroll 2
1 光音天中 光音天中 還復往生光音天中 Scroll 2
1 告盗 告盜 告盜人言 Scroll 2
1 粃香 粃香 無糠無粃香美妙好 Scroll 2
1 后起 後起 後起憎愛 Scroll 2
1 朝奉 朝奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 尔时大地 爾時大地 爾時大地 Scroll 2
1 日月出现 日月出現 世間乃有日月出現 Scroll 2
1 日时差 日時差 即有年月日時差別 Scroll 2
1 欲能 欲能 隨欲能往 Scroll 2
1 经三藏 經三藏 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 世资养 世資養 為世資養 Scroll 2
1 大夫试 大夫試 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 四种 四種 有四種色 Scroll 2
1 迦枝 迦枝 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 光明出现 光明出現 光明出現 Scroll 2
1 赐紫沙门臣 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 光音天殁 光音天歿 光音天歿 Scroll 2
1 日取 日取 日取二時所食香稻 Scroll 2
1 欲想 欲想 起希欲想 Scroll 2
1 分擘 分擘 均布分擘 Scroll 2
1 传法大师 傳法大師 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 界坏 界壞 此界壞時 Scroll 2
1 举甞 舉甞 舉甞其味 Scroll 2
1 光禄 光祿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 秽旋 穢旋 滓穢旋礙 Scroll 2
1 来二 來二 我已取來二日 Scroll 2
1 三藏朝 三藏朝 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 善邪 善邪 豈非善邪 Scroll 2
1 施护等 施護等 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 今时 今時 我等今時 Scroll 2
1 世界尔时 世界爾時 世界爾時 Scroll 2
1 有情身光 有情身光 法爾有情身光互照 Scroll 2
1 苦法 苦法 或有苦法 Scroll 2
1 界成 界成 此界成時 Scroll 2
1 如意自在 如意自在 如意自在 Scroll 2
1 增懈惰 增懈惰 旋增懈惰 Scroll 2
1 男女二相 男女二相 乃有男女二相差別 Scroll 2
1 触恼 觸惱 當觸惱時 Scroll 2
1 正法今 正法今 過去正法今為非法 Scroll 2
1 快乐自在 快樂自在 快樂自在 Scroll 2
1 竞贪 競貪 而競貪食 Scroll 2
1 随生 隨生 隨生愛樂 Scroll 2
1 时人 時人 如今時人 Scroll 2
1 如今世人 如今世人 如今世人 Scroll 2
1 时一有 時一有 時一有情 Scroll 2
1 能一日 能一日 我今若能一日一往 Scroll 2
1 笼嚩 籠嚩 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 嚩迦 嚩迦 如迦籠嚩迦枝 Scroll 2
1 旋活 旋活 取已旋活 Scroll 2
1 日月现 日月現 日月現故 Scroll 2
1 人众分 人眾分 人眾分地界已 Scroll 2
1 来三 來三 我已取來三日香稻 Scroll 2
1 应普 應普 宜應普以一切地界 Scroll 2
1 清净皎洁 清淨皎潔 清淨皎潔騰空而行 Scroll 2
1 懈堕 懈墮 旋增懈墮 Scroll 2
1 恼时 惱時 當觸惱時 Scroll 2
1 以为正法 以為正法 設此非法以為正法 Scroll 2
1 身光腾空 身光騰空 各有身光騰空而行 Scroll 2
1 来二时 來二時 我已取來二時香稻 Scroll 2
1 不能知 不能知 都不能知 Scroll 2
1 悦快乐 悅快樂 適悅快樂 Scroll 2
1 均布 均布 均布分擘 Scroll 2
1 臣施护 臣施護 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 时往 時往 不能依時往取香稻 Scroll 2
1 试光 試光 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 觉坚实 覺堅實 漸覺堅實 Scroll 2
1 非法以为 非法以為 設此非法以為正法 Scroll 2
1 能往 能往 隨欲能往 Scroll 2
1 咸生 鹹生 咸生愛樂 Scroll 2
1 生爱 生愛 見極生愛 Scroll 2
1 奉大夫 奉大夫 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 Scroll 2
1 来盗 來盜 還來盜已 Scroll 2
1 艰难所得 艱難所得 艱難所得 Scroll 2
1 往生光音天 往生光音天 還復往生光音天中 Scroll 2
1 滓秽 滓穢 滓穢旋礙 Scroll 2
1 后食 後食 後食林藤 Scroll 2
1 非法及 非法及 於是世間乃生非法及不正行 Scroll 2
1 增懈 增懈 旋增懈墮 Scroll 2
1 布分 布分 均布分擘 Scroll 2
1 妙服 妙服 嚴諸妙服 Scroll 2