Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 11

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 78 zhě ca 惡者障法品第十一之一
2 73 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
3 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
4 71 to go; to 於一切時伺求其便
5 71 to rely on; to depend on 於一切時伺求其便
6 71 Yu 於一切時伺求其便
7 71 a crow 於一切時伺求其便
8 58 wéi to act as; to serve 欲為他人說此法時
9 58 wéi to change into; to become 欲為他人說此法時
10 58 wéi to be; is 欲為他人說此法時
11 58 wéi to do 欲為他人說此法時
12 58 wèi to support; to help 欲為他人說此法時
13 58 wéi to govern 欲為他人說此法時
14 56 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
15 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
16 51 zhōng medium; medium sized 我於此般若波羅蜜多法中
17 51 zhōng China 我於此般若波羅蜜多法中
18 51 zhòng to hit the mark 我於此般若波羅蜜多法中
19 51 zhōng midday 我於此般若波羅蜜多法中
20 51 zhōng inside 我於此般若波羅蜜多法中
21 51 zhōng during 我於此般若波羅蜜多法中
22 51 zhōng Zhong 我於此般若波羅蜜多法中
23 51 zhōng intermediary 我於此般若波羅蜜多法中
24 51 zhōng half 我於此般若波羅蜜多法中
25 51 zhòng to reach; to attain 我於此般若波羅蜜多法中
26 51 zhòng to suffer; to infect 我於此般若波羅蜜多法中
27 51 zhòng to obtain 我於此般若波羅蜜多法中
28 51 zhòng to pass an exam 我於此般若波羅蜜多法中
29 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
30 49 法門 fǎmén Dharma gate 善女人受持讀誦此法門時
31 49 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 善女人受持讀誦此法門時
32 48 method; way 惡者障法品第十一之一
33 48 France 惡者障法品第十一之一
34 48 the law; rules; regulations 惡者障法品第十一之一
35 48 the teachings of the Buddha; Dharma 惡者障法品第十一之一
36 48 a standard; a norm 惡者障法品第十一之一
37 48 an institution 惡者障法品第十一之一
38 48 to emulate 惡者障法品第十一之一
39 48 magic; a magic trick 惡者障法品第十一之一
40 48 punishment 惡者障法品第十一之一
41 48 Fa 惡者障法品第十一之一
42 48 a precedent 惡者障法品第十一之一
43 48 a classification of some kinds of Han texts 惡者障法品第十一之一
44 48 relating to a ceremony or rite 惡者障法品第十一之一
45 48 Dharma 惡者障法品第十一之一
46 48 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 惡者障法品第十一之一
47 48 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 惡者障法品第十一之一
48 48 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 惡者障法品第十一之一
49 48 quality; characteristic 惡者障法品第十一之一
50 46 不能 bù néng cannot; must not; should not 互相障礙不能和合
51 46 應當 yīngdāng should; ought to 應當覺知是為魔事
52 44 覺知 juézhī awareness 應當覺知是為魔事
53 44 覺知 juézhī Awareness 應當覺知是為魔事
54 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
55 43 ér Kangxi radical 126 而彼善男子
56 43 ér as if; to seem like 而彼善男子
57 43 néng can; able 而彼善男子
58 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼善男子
59 43 ér to arrive; up to 而彼善男子
60 31 infix potential marker 不即為說及說不止
61 29 因緣 yīnyuán chance 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
62 29 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
63 29 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
64 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
65 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
66 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
67 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
68 26 shí time; a point or period of time 善女人受持讀誦此法門時
69 26 shí a season; a quarter of a year 善女人受持讀誦此法門時
70 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善女人受持讀誦此法門時
71 26 shí fashionable 善女人受持讀誦此法門時
72 26 shí fate; destiny; luck 善女人受持讀誦此法門時
73 26 shí occasion; opportunity; chance 善女人受持讀誦此法門時
74 26 shí tense 善女人受持讀誦此法門時
75 26 shí particular; special 善女人受持讀誦此法門時
76 26 shí to plant; to cultivate 善女人受持讀誦此法門時
77 26 shí an era; a dynasty 善女人受持讀誦此法門時
78 26 shí time [abstract] 善女人受持讀誦此法門時
79 26 shí seasonal 善女人受持讀誦此法門時
80 26 shí to wait upon 善女人受持讀誦此法門時
81 26 shí hour 善女人受持讀誦此法門時
82 26 shí appropriate; proper; timely 善女人受持讀誦此法門時
83 26 shí Shi 善女人受持讀誦此法門時
84 26 shí a present; currentlt 善女人受持讀誦此法門時
85 26 shí time; kāla 善女人受持讀誦此法門時
86 26 shí at that time; samaya 善女人受持讀誦此法門時
87 26 Qi 於一切時伺求其便
88 25 shū book 若有人書持讀誦此法門時
89 25 shū document; manuscript 若有人書持讀誦此法門時
90 25 shū letter 若有人書持讀誦此法門時
91 25 Shū the Cannon of Documents 若有人書持讀誦此法門時
92 25 shū to write 若有人書持讀誦此法門時
93 25 shū writing 若有人書持讀誦此法門時
94 25 shū calligraphy; writing style 若有人書持讀誦此法門時
95 25 shū Shu 若有人書持讀誦此法門時
96 25 shū to record 若有人書持讀誦此法門時
97 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
98 25 shū write; copy; likh 若有人書持讀誦此法門時
99 25 shū manuscript; lekha 若有人書持讀誦此法門時
100 25 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 若有人書持讀誦此法門時
101 24 xīn heart [organ] 生其我慢貢高心者
102 24 xīn Kangxi radical 61 生其我慢貢高心者
103 24 xīn mind; consciousness 生其我慢貢高心者
104 24 xīn the center; the core; the middle 生其我慢貢高心者
105 24 xīn one of the 28 star constellations 生其我慢貢高心者
106 24 xīn heart 生其我慢貢高心者
107 24 xīn emotion 生其我慢貢高心者
108 24 xīn intention; consideration 生其我慢貢高心者
109 24 xīn disposition; temperament 生其我慢貢高心者
110 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 生其我慢貢高心者
111 24 chí to grasp; to hold 若有人書持讀誦此法門時
112 24 chí to resist; to oppose 若有人書持讀誦此法門時
113 24 chí to uphold 若有人書持讀誦此法門時
114 24 chí to sustain; to keep; to uphold 若有人書持讀誦此法門時
115 24 chí to administer; to manage 若有人書持讀誦此法門時
116 24 chí to control 若有人書持讀誦此法門時
117 24 chí to be cautious 若有人書持讀誦此法門時
118 24 chí to remember 若有人書持讀誦此法門時
119 24 chí to assist 若有人書持讀誦此法門時
120 24 chí to hold; dhara 若有人書持讀誦此法門時
121 24 chí with; using 若有人書持讀誦此法門時
122 23 to go back; to return 須菩提復白佛言
123 23 to resume; to restart 須菩提復白佛言
124 23 to do in detail 須菩提復白佛言
125 23 to restore 須菩提復白佛言
126 23 to respond; to reply to 須菩提復白佛言
127 23 Fu; Return 須菩提復白佛言
128 23 to retaliate; to reciprocate 須菩提復白佛言
129 23 to avoid forced labor or tax 須菩提復白佛言
130 23 Fu 須菩提復白佛言
131 23 doubled; to overlapping; folded 須菩提復白佛言
132 23 a lined garment with doubled thickness 須菩提復白佛言
133 22 Kangxi radical 49 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
134 22 to bring to an end; to stop 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
135 22 to complete 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
136 22 to demote; to dismiss 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
137 22 to recover from an illness 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
138 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
139 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
140 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
141 20 shuì to persuade 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
142 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
143 20 shuō a doctrine; a theory 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
144 20 shuō to claim; to assert 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
145 20 shuō allocution 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
146 20 shuō to criticize; to scold 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
147 20 shuō to indicate; to refer to 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
148 20 shuō speach; vāda 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
149 20 shuō to speak; bhāṣate 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
150 19 yòu Kangxi radical 29 又復
151 19 fǎn to return 而返於彼聲聞
152 19 fǎn to revert to; to restore 而返於彼聲聞
153 19 fǎn to replace 而返於彼聲聞
154 17 rén person; people; a human being 若人書持讀誦此法門時
155 17 rén Kangxi radical 9 若人書持讀誦此法門時
156 17 rén a kind of person 若人書持讀誦此法門時
157 17 rén everybody 若人書持讀誦此法門時
158 17 rén adult 若人書持讀誦此法門時
159 17 rén somebody; others 若人書持讀誦此法門時
160 17 rén an upright person 若人書持讀誦此法門時
161 17 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人書持讀誦此法門時
162 17 說法 shuō fǎ a statement; wording 若說法者於說法時
163 17 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 若說法者於說法時
164 17 說法 shuō fǎ words from the heart 若說法者於說法時
165 17 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 若說法者於說法時
166 17 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 若說法者於說法時
167 17 棄捨 qìshě to abandon; to discard 棄捨此法從座而起
168 17 棄捨 qìshě abandoning; giving up; generosity 棄捨此法從座而起
169 17 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
170 17 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
171 17 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
172 17 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
173 17 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
174 17 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
175 17 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
176 17 yán to act as 尊者須菩提白佛言
177 17 yán speech; vāc 尊者須菩提白佛言
178 17 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
179 17 qiú to request 於一切時伺求其便
180 17 qiú to seek; to look for 於一切時伺求其便
181 17 qiú to implore 於一切時伺求其便
182 17 qiú to aspire to 於一切時伺求其便
183 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於一切時伺求其便
184 17 qiú to attract 於一切時伺求其便
185 17 qiú to bribe 於一切時伺求其便
186 17 qiú Qiu 於一切時伺求其便
187 17 qiú to demand 於一切時伺求其便
188 17 qiú to end 於一切時伺求其便
189 17 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 若有諸聽法者忽作是念
190 16 shēng to be born; to give birth 生其我慢貢高心者
191 16 shēng to live 生其我慢貢高心者
192 16 shēng raw 生其我慢貢高心者
193 16 shēng a student 生其我慢貢高心者
194 16 shēng life 生其我慢貢高心者
195 16 shēng to produce; to give rise 生其我慢貢高心者
196 16 shēng alive 生其我慢貢高心者
197 16 shēng a lifetime 生其我慢貢高心者
198 16 shēng to initiate; to become 生其我慢貢高心者
199 16 shēng to grow 生其我慢貢高心者
200 16 shēng unfamiliar 生其我慢貢高心者
201 16 shēng not experienced 生其我慢貢高心者
202 16 shēng hard; stiff; strong 生其我慢貢高心者
203 16 shēng having academic or professional knowledge 生其我慢貢高心者
204 16 shēng a male role in traditional theatre 生其我慢貢高心者
205 16 shēng gender 生其我慢貢高心者
206 16 shēng to develop; to grow 生其我慢貢高心者
207 16 shēng to set up 生其我慢貢高心者
208 16 shēng a prostitute 生其我慢貢高心者
209 16 shēng a captive 生其我慢貢高心者
210 16 shēng a gentleman 生其我慢貢高心者
211 16 shēng Kangxi radical 100 生其我慢貢高心者
212 16 shēng unripe 生其我慢貢高心者
213 16 shēng nature 生其我慢貢高心者
214 16 shēng to inherit; to succeed 生其我慢貢高心者
215 16 shēng destiny 生其我慢貢高心者
216 16 shēng birth 生其我慢貢高心者
217 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
218 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
219 16 菩薩 púsà bodhisatta 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
220 16 zuò to do 若有諸聽法者忽作是念
221 16 zuò to act as; to serve as 若有諸聽法者忽作是念
222 16 zuò to start 若有諸聽法者忽作是念
223 16 zuò a writing; a work 若有諸聽法者忽作是念
224 16 zuò to dress as; to be disguised as 若有諸聽法者忽作是念
225 16 zuō to create; to make 若有諸聽法者忽作是念
226 16 zuō a workshop 若有諸聽法者忽作是念
227 16 zuō to write; to compose 若有諸聽法者忽作是念
228 16 zuò to rise 若有諸聽法者忽作是念
229 16 zuò to be aroused 若有諸聽法者忽作是念
230 16 zuò activity; action; undertaking 若有諸聽法者忽作是念
231 16 zuò to regard as 若有諸聽法者忽作是念
232 16 zuò action; kāraṇa 若有諸聽法者忽作是念
233 15 聲聞 shēngwén sravaka 而返於彼聲聞
234 15 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 而返於彼聲聞
235 15 suǒ a few; various; some 如佛所說諸難事者
236 15 suǒ a place; a location 如佛所說諸難事者
237 15 suǒ indicates a passive voice 如佛所說諸難事者
238 15 suǒ an ordinal number 如佛所說諸難事者
239 15 suǒ meaning 如佛所說諸難事者
240 15 suǒ garrison 如佛所說諸難事者
241 15 suǒ place; pradeśa 如佛所說諸難事者
242 15 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
243 15 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
244 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
245 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
246 14 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
247 14 děng to wait 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
248 14 děng to be equal 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
249 14 děng degree; level 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
250 14 děng to compare 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
251 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於此般若波羅蜜多法門還得修習
252 14 děi to want to; to need to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
253 14 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
254 14 de 於此般若波羅蜜多法門還得修習
255 14 de infix potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
256 14 to result in 於此般若波羅蜜多法門還得修習
257 14 to be proper; to fit; to suit 於此般若波羅蜜多法門還得修習
258 14 to be satisfied 於此般若波羅蜜多法門還得修習
259 14 to be finished 於此般若波羅蜜多法門還得修習
260 14 děi satisfying 於此般若波羅蜜多法門還得修習
261 14 to contract 於此般若波羅蜜多法門還得修習
262 14 to hear 於此般若波羅蜜多法門還得修習
263 14 to have; there is 於此般若波羅蜜多法門還得修習
264 14 marks time passed 於此般若波羅蜜多法門還得修習
265 14 obtain; attain; prāpta 於此般若波羅蜜多法門還得修習
266 14 to be near by; to be close to 即於若干劫數有所退墮
267 14 at that time 即於若干劫數有所退墮
268 14 to be exactly the same as; to be thus 即於若干劫數有所退墮
269 14 supposed; so-called 即於若干劫數有所退墮
270 14 to arrive at; to ascend 即於若干劫數有所退墮
271 12 wèi to call 謂此般若波羅蜜多法門
272 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此般若波羅蜜多法門
273 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
274 12 wèi to treat as; to regard as 謂此般若波羅蜜多法門
275 12 wèi introducing a condition situation 謂此般若波羅蜜多法門
276 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
277 12 wèi to think 謂此般若波羅蜜多法門
278 12 wèi for; is to be 謂此般若波羅蜜多法門
279 12 wèi to make; to cause 謂此般若波羅蜜多法門
280 12 wèi principle; reason 謂此般若波羅蜜多法門
281 12 wèi Wei 謂此般若波羅蜜多法門
282 12 desire 欲為他人說此法時
283 12 to desire; to wish 欲為他人說此法時
284 12 to desire; to intend 欲為他人說此法時
285 12 lust 欲為他人說此法時
286 12 desire; intention; wish; kāma 欲為他人說此法時
287 12 安住 ānzhù to reside; to dwell 皆自安住如實法已
288 12 安住 ānzhù Settled and at Ease 皆自安住如實法已
289 12 安住 ānzhù to settle 皆自安住如實法已
290 12 安住 ānzhù Abide 皆自安住如實法已
291 12 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 皆自安住如實法已
292 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
293 12 relating to Buddhism 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
294 12 a statue or image of a Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
295 12 a Buddhist text 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
296 12 to touch; to stroke 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
297 12 Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
298 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
299 11 和合 héhé to mix; to blend; to converge; to join; to fuse 互相障礙不能和合
300 11 和合 héhé peaceful 互相障礙不能和合
301 11 和合 héhé smooth 互相障礙不能和合
302 11 和合 héhé Hehe 互相障礙不能和合
303 11 和合 héhé Harmony 互相障礙不能和合
304 11 聽受 tīngshòu to listen 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
305 11 gào to tell; to say; said; told 佛告尊者須菩提言
306 11 gào to request 佛告尊者須菩提言
307 11 gào to report; to inform 佛告尊者須菩提言
308 11 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告尊者須菩提言
309 11 gào to accuse; to sue 佛告尊者須菩提言
310 11 gào to reach 佛告尊者須菩提言
311 11 gào an announcement 佛告尊者須菩提言
312 11 gào a party 佛告尊者須菩提言
313 11 gào a vacation 佛告尊者須菩提言
314 11 gào Gao 佛告尊者須菩提言
315 11 gào to tell; jalp 佛告尊者須菩提言
316 11 interesting 修習趣求一切智智者
317 11 to turn towards; to approach 修習趣求一切智智者
318 11 to urge 修習趣求一切智智者
319 11 purport; an objective 修習趣求一切智智者
320 11 a delight; a pleasure; an interest 修習趣求一切智智者
321 11 an inclination 修習趣求一切智智者
322 11 a flavor; a taste 修習趣求一切智智者
323 11 to go quickly towards 修習趣求一切智智者
324 11 realm; destination 修習趣求一切智智者
325 11 所有 suǒyǒu to belong to 善女人所有功德
326 11 Kangxi radical 132 於自諸根不能調伏
327 11 Zi 於自諸根不能調伏
328 11 a nose 於自諸根不能調伏
329 11 the beginning; the start 於自諸根不能調伏
330 11 origin 於自諸根不能調伏
331 11 to employ; to use 於自諸根不能調伏
332 11 to be 於自諸根不能調伏
333 11 self; soul; ātman 於自諸根不能調伏
334 11 如實 rúshí according to reality 不能修習如實了知
335 11 如實 rúshí tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 不能修習如實了知
336 10 xué to study; to learn 若有人欲學欲成就世間
337 10 xué to imitate 若有人欲學欲成就世間
338 10 xué a school; an academy 若有人欲學欲成就世間
339 10 xué to understand 若有人欲學欲成就世間
340 10 xué learning; acquired knowledge 若有人欲學欲成就世間
341 10 xué learned 若有人欲學欲成就世間
342 10 xué a learner 若有人欲學欲成就世間
343 10 xué student; learning; śikṣā 若有人欲學欲成就世間
344 10 self 我於此般若波羅蜜多法中
345 10 [my] dear 我於此般若波羅蜜多法中
346 10 Wo 我於此般若波羅蜜多法中
347 10 self; atman; attan 我於此般若波羅蜜多法中
348 10 ga 我於此般若波羅蜜多法中
349 10 guǒ a result; a consequence 自謂已得究竟果法
350 10 guǒ fruit 自謂已得究竟果法
351 10 guǒ to eat until full 自謂已得究竟果法
352 10 guǒ to realize 自謂已得究竟果法
353 10 guǒ a fruit tree 自謂已得究竟果法
354 10 guǒ resolute; determined 自謂已得究竟果法
355 10 guǒ Fruit 自謂已得究竟果法
356 10 guǒ direct effect; phala; a consequence 自謂已得究竟果法
357 10 了知 liǎozhī to understand clearly 不能修習如實了知
358 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
359 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
360 9 甚深 shénshēn very profound; what is deep 於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習
361 9 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
362 8 happy; glad; cheerful; joyful 但樂聲聞
363 8 to take joy in; to be happy; to be cheerful 但樂聲聞
364 8 Le 但樂聲聞
365 8 yuè music 但樂聲聞
366 8 yuè a musical instrument 但樂聲聞
367 8 yuè tone [of voice]; expression 但樂聲聞
368 8 yuè a musician 但樂聲聞
369 8 joy; pleasure 但樂聲聞
370 8 yuè the Book of Music 但樂聲聞
371 8 lào Lao 但樂聲聞
372 8 to laugh 但樂聲聞
373 8 Joy 但樂聲聞
374 8 joy, delight; sukhā 但樂聲聞
375 8 to arise; to get up 棄捨此法從座而起
376 8 to rise; to raise 棄捨此法從座而起
377 8 to grow out of; to bring forth; to emerge 棄捨此法從座而起
378 8 to appoint (to an official post); to take up a post 棄捨此法從座而起
379 8 to start 棄捨此法從座而起
380 8 to establish; to build 棄捨此法從座而起
381 8 to draft; to draw up (a plan) 棄捨此法從座而起
382 8 opening sentence; opening verse 棄捨此法從座而起
383 8 to get out of bed 棄捨此法從座而起
384 8 to recover; to heal 棄捨此法從座而起
385 8 to take out; to extract 棄捨此法從座而起
386 8 marks the beginning of an action 棄捨此法從座而起
387 8 marks the sufficiency of an action 棄捨此法從座而起
388 8 to call back from mourning 棄捨此法從座而起
389 8 to take place; to occur 棄捨此法從座而起
390 8 to conjecture 棄捨此法從座而起
391 8 stand up; utthāna 棄捨此法從座而起
392 8 nán difficult; arduous; hard 如佛所說諸難事者
393 8 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 如佛所說諸難事者
394 8 nán hardly possible; unable 如佛所說諸難事者
395 8 nàn disaster; calamity 如佛所說諸難事者
396 8 nàn enemy; foe 如佛所說諸難事者
397 8 nán bad; unpleasant 如佛所說諸難事者
398 8 nàn to blame; to rebuke 如佛所說諸難事者
399 8 nàn to object to; to argue against 如佛所說諸難事者
400 8 nàn to reject; to repudiate 如佛所說諸難事者
401 8 nán inopportune; aksana 如佛所說諸難事者
402 8 lìng to make; to cause to be; to lead 悉令安住真如實際
403 8 lìng to issue a command 悉令安住真如實際
404 8 lìng rules of behavior; customs 悉令安住真如實際
405 8 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 悉令安住真如實際
406 8 lìng a season 悉令安住真如實際
407 8 lìng respected; good reputation 悉令安住真如實際
408 8 lìng good 悉令安住真如實際
409 8 lìng pretentious 悉令安住真如實際
410 8 lìng a transcending state of existence 悉令安住真如實際
411 8 lìng a commander 悉令安住真如實際
412 8 lìng a commanding quality; an impressive character 悉令安住真如實際
413 8 lìng lyrics 悉令安住真如實際
414 8 lìng Ling 悉令安住真如實際
415 8 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 悉令安住真如實際
416 8 to give 不與諸波羅蜜多勝行相應
417 8 to accompany 不與諸波羅蜜多勝行相應
418 8 to particate in 不與諸波羅蜜多勝行相應
419 8 of the same kind 不與諸波羅蜜多勝行相應
420 8 to help 不與諸波羅蜜多勝行相應
421 8 for 不與諸波羅蜜多勝行相應
422 8 勝行 shèngxíng distinguished actions 不能如實了知勝行
423 8 世間 shìjiān world; the human world 即不能成就世間
424 8 世間 shìjiān world 即不能成就世間
425 8 ya 不也
426 8 to take; to get; to fetch 棄捨根本取其枝葉
427 8 to obtain 棄捨根本取其枝葉
428 8 to choose; to select 棄捨根本取其枝葉
429 8 to catch; to seize; to capture 棄捨根本取其枝葉
430 8 to accept; to receive 棄捨根本取其枝葉
431 8 to seek 棄捨根本取其枝葉
432 8 to take a bride 棄捨根本取其枝葉
433 8 Qu 棄捨根本取其枝葉
434 8 clinging; grasping; upādāna 棄捨根本取其枝葉
435 8 Ru River 於汝意云何
436 8 Ru 於汝意云何
437 8 xiàng to observe; to assess 其相云何
438 8 xiàng appearance; portrait; picture 其相云何
439 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 其相云何
440 8 xiàng to aid; to help 其相云何
441 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 其相云何
442 8 xiàng a sign; a mark; appearance 其相云何
443 8 xiāng alternately; in turn 其相云何
444 8 xiāng Xiang 其相云何
445 8 xiāng form substance 其相云何
446 8 xiāng to express 其相云何
447 8 xiàng to choose 其相云何
448 8 xiāng Xiang 其相云何
449 8 xiāng an ancient musical instrument 其相云何
450 8 xiāng the seventh lunar month 其相云何
451 8 xiāng to compare 其相云何
452 8 xiàng to divine 其相云何
453 8 xiàng to administer 其相云何
454 8 xiàng helper for a blind person 其相云何
455 8 xiāng rhythm [music] 其相云何
456 8 xiāng the upper frets of a pipa 其相云何
457 8 xiāng coralwood 其相云何
458 8 xiàng ministry 其相云何
459 8 xiàng to supplement; to enhance 其相云何
460 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 其相云何
461 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 其相云何
462 8 xiàng sign; mark; liṅga 其相云何
463 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 其相云何
464 8 zhī to know 當知此等皆是善根未成熟者
465 8 zhī to comprehend 當知此等皆是善根未成熟者
466 8 zhī to inform; to tell 當知此等皆是善根未成熟者
467 8 zhī to administer 當知此等皆是善根未成熟者
468 8 zhī to distinguish; to discern 當知此等皆是善根未成熟者
469 8 zhī to be close friends 當知此等皆是善根未成熟者
470 8 zhī to feel; to sense; to perceive 當知此等皆是善根未成熟者
471 8 zhī to receive; to entertain 當知此等皆是善根未成熟者
472 8 zhī knowledge 當知此等皆是善根未成熟者
473 8 zhī consciousness; perception 當知此等皆是善根未成熟者
474 8 zhī a close friend 當知此等皆是善根未成熟者
475 8 zhì wisdom 當知此等皆是善根未成熟者
476 8 zhì Zhi 當知此等皆是善根未成熟者
477 8 zhī Understanding 當知此等皆是善根未成熟者
478 8 zhī know; jña 當知此等皆是善根未成熟者
479 8 退失 tuìshī parihāṇi; to regress; to degenerate 若起退失心者
480 7 愛樂 ài lè love and joy 不應於中愛樂修學
481 7 zhù to dwell; to live; to reside 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
482 7 zhù to stop; to halt 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
483 7 zhù to retain; to remain 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
484 7 zhù to lodge at [temporarily] 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
485 7 zhù verb complement 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
486 7 zhù attaching; abiding; dwelling on 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
487 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 是人少智少慧
488 7 zhì care; prudence 是人少智少慧
489 7 zhì Zhi 是人少智少慧
490 7 zhì clever 是人少智少慧
491 7 zhì Wisdom 是人少智少慧
492 7 zhì jnana; knowing 是人少智少慧
493 7 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 覺已遠離
494 7 遠離 yuǎnlí to be aloof 覺已遠離
495 7 遠離 yuǎnlí to far off 覺已遠離
496 7 xiān first 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
497 7 xiān early; prior; former 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
498 7 xiān to go forward; to advance 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
499 7 xiān to attach importance to; to value 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
500 7 xiān to start 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子

Frequencies of all Words

Top 807

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 78 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 惡者障法品第十一之一
2 78 zhě that 惡者障法品第十一之一
3 78 zhě nominalizing function word 惡者障法品第十一之一
4 78 zhě used to mark a definition 惡者障法品第十一之一
5 78 zhě used to mark a pause 惡者障法品第十一之一
6 78 zhě topic marker; that; it 惡者障法品第十一之一
7 78 zhuó according to 惡者障法品第十一之一
8 78 zhě ca 惡者障法品第十一之一
9 73 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
10 73 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
11 71 in; at 於一切時伺求其便
12 71 in; at 於一切時伺求其便
13 71 in; at; to; from 於一切時伺求其便
14 71 to go; to 於一切時伺求其便
15 71 to rely on; to depend on 於一切時伺求其便
16 71 to go to; to arrive at 於一切時伺求其便
17 71 from 於一切時伺求其便
18 71 give 於一切時伺求其便
19 71 oppposing 於一切時伺求其便
20 71 and 於一切時伺求其便
21 71 compared to 於一切時伺求其便
22 71 by 於一切時伺求其便
23 71 and; as well as 於一切時伺求其便
24 71 for 於一切時伺求其便
25 71 Yu 於一切時伺求其便
26 71 a crow 於一切時伺求其便
27 71 whew; wow 於一切時伺求其便
28 67 shì is; are; am; to be 應當覺知是為魔事
29 67 shì is exactly 應當覺知是為魔事
30 67 shì is suitable; is in contrast 應當覺知是為魔事
31 67 shì this; that; those 應當覺知是為魔事
32 67 shì really; certainly 應當覺知是為魔事
33 67 shì correct; yes; affirmative 應當覺知是為魔事
34 67 shì true 應當覺知是為魔事
35 67 shì is; has; exists 應當覺知是為魔事
36 67 shì used between repetitions of a word 應當覺知是為魔事
37 67 shì a matter; an affair 應當覺知是為魔事
38 67 shì Shi 應當覺知是為魔事
39 67 shì is; bhū 應當覺知是為魔事
40 67 shì this; idam 應當覺知是為魔事
41 64 this; these 善女人受持讀誦此法門時
42 64 in this way 善女人受持讀誦此法門時
43 64 otherwise; but; however; so 善女人受持讀誦此法門時
44 64 at this time; now; here 善女人受持讀誦此法門時
45 64 this; here; etad 善女人受持讀誦此法門時
46 58 wèi for; to 欲為他人說此法時
47 58 wèi because of 欲為他人說此法時
48 58 wéi to act as; to serve 欲為他人說此法時
49 58 wéi to change into; to become 欲為他人說此法時
50 58 wéi to be; is 欲為他人說此法時
51 58 wéi to do 欲為他人說此法時
52 58 wèi for 欲為他人說此法時
53 58 wèi because of; for; to 欲為他人說此法時
54 58 wèi to 欲為他人說此法時
55 58 wéi in a passive construction 欲為他人說此法時
56 58 wéi forming a rehetorical question 欲為他人說此法時
57 58 wéi forming an adverb 欲為他人說此法時
58 58 wéi to add emphasis 欲為他人說此法時
59 58 wèi to support; to help 欲為他人說此法時
60 58 wéi to govern 欲為他人說此法時
61 56 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
62 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
63 51 zhōng medium; medium sized 我於此般若波羅蜜多法中
64 51 zhōng China 我於此般若波羅蜜多法中
65 51 zhòng to hit the mark 我於此般若波羅蜜多法中
66 51 zhōng in; amongst 我於此般若波羅蜜多法中
67 51 zhōng midday 我於此般若波羅蜜多法中
68 51 zhōng inside 我於此般若波羅蜜多法中
69 51 zhōng during 我於此般若波羅蜜多法中
70 51 zhōng Zhong 我於此般若波羅蜜多法中
71 51 zhōng intermediary 我於此般若波羅蜜多法中
72 51 zhōng half 我於此般若波羅蜜多法中
73 51 zhōng just right; suitably 我於此般若波羅蜜多法中
74 51 zhōng while 我於此般若波羅蜜多法中
75 51 zhòng to reach; to attain 我於此般若波羅蜜多法中
76 51 zhòng to suffer; to infect 我於此般若波羅蜜多法中
77 51 zhòng to obtain 我於此般若波羅蜜多法中
78 51 zhòng to pass an exam 我於此般若波羅蜜多法中
79 51 zhōng middle 我於此般若波羅蜜多法中
80 49 法門 fǎmén Dharma gate 善女人受持讀誦此法門時
81 49 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 善女人受持讀誦此法門時
82 48 ruò to seem; to be like; as 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
83 48 ruò seemingly 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
84 48 ruò if 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
85 48 ruò you 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
86 48 ruò this; that 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
87 48 ruò and; or 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
88 48 ruò as for; pertaining to 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
89 48 pomegranite 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
90 48 ruò to choose 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
91 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
92 48 ruò thus 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
93 48 ruò pollia 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
94 48 ruò Ruo 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
95 48 ruò only then 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
96 48 ja 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
97 48 jñā 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
98 48 method; way 惡者障法品第十一之一
99 48 France 惡者障法品第十一之一
100 48 the law; rules; regulations 惡者障法品第十一之一
101 48 the teachings of the Buddha; Dharma 惡者障法品第十一之一
102 48 a standard; a norm 惡者障法品第十一之一
103 48 an institution 惡者障法品第十一之一
104 48 to emulate 惡者障法品第十一之一
105 48 magic; a magic trick 惡者障法品第十一之一
106 48 punishment 惡者障法品第十一之一
107 48 Fa 惡者障法品第十一之一
108 48 a precedent 惡者障法品第十一之一
109 48 a classification of some kinds of Han texts 惡者障法品第十一之一
110 48 relating to a ceremony or rite 惡者障法品第十一之一
111 48 Dharma 惡者障法品第十一之一
112 48 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 惡者障法品第十一之一
113 48 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 惡者障法品第十一之一
114 48 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 惡者障法品第十一之一
115 48 quality; characteristic 惡者障法品第十一之一
116 46 不能 bù néng cannot; must not; should not 互相障礙不能和合
117 46 應當 yīngdāng should; ought to 應當覺知是為魔事
118 44 覺知 juézhī awareness 應當覺知是為魔事
119 44 覺知 juézhī Awareness 應當覺知是為魔事
120 43 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 應當覺知是為魔事
121 43 that; those 而彼善男子
122 43 another; the other 而彼善男子
123 43 that; tad 而彼善男子
124 43 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼善男子
125 43 ér Kangxi radical 126 而彼善男子
126 43 ér you 而彼善男子
127 43 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼善男子
128 43 ér right away; then 而彼善男子
129 43 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼善男子
130 43 ér if; in case; in the event that 而彼善男子
131 43 ér therefore; as a result; thus 而彼善男子
132 43 ér how can it be that? 而彼善男子
133 43 ér so as to 而彼善男子
134 43 ér only then 而彼善男子
135 43 ér as if; to seem like 而彼善男子
136 43 néng can; able 而彼善男子
137 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼善男子
138 43 ér me 而彼善男子
139 43 ér to arrive; up to 而彼善男子
140 43 ér possessive 而彼善男子
141 39 zhū all; many; various 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
142 39 zhū Zhu 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
143 39 zhū all; members of the class 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
144 39 zhū interrogative particle 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
145 39 zhū him; her; them; it 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
146 39 zhū of; in 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
147 39 zhū all; many; sarva 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
148 31 not; no 不即為說及說不止
149 31 expresses that a certain condition cannot be acheived 不即為說及說不止
150 31 as a correlative 不即為說及說不止
151 31 no (answering a question) 不即為說及說不止
152 31 forms a negative adjective from a noun 不即為說及說不止
153 31 at the end of a sentence to form a question 不即為說及說不止
154 31 to form a yes or no question 不即為說及說不止
155 31 infix potential marker 不即為說及說不止
156 31 no; na 不即為說及說不止
157 29 因緣 yīnyuán chance 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
158 29 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
159 29 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
160 29 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
161 29 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
162 29 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
163 29 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
164 26 shí time; a point or period of time 善女人受持讀誦此法門時
165 26 shí a season; a quarter of a year 善女人受持讀誦此法門時
166 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善女人受持讀誦此法門時
167 26 shí at that time 善女人受持讀誦此法門時
168 26 shí fashionable 善女人受持讀誦此法門時
169 26 shí fate; destiny; luck 善女人受持讀誦此法門時
170 26 shí occasion; opportunity; chance 善女人受持讀誦此法門時
171 26 shí tense 善女人受持讀誦此法門時
172 26 shí particular; special 善女人受持讀誦此法門時
173 26 shí to plant; to cultivate 善女人受持讀誦此法門時
174 26 shí hour (measure word) 善女人受持讀誦此法門時
175 26 shí an era; a dynasty 善女人受持讀誦此法門時
176 26 shí time [abstract] 善女人受持讀誦此法門時
177 26 shí seasonal 善女人受持讀誦此法門時
178 26 shí frequently; often 善女人受持讀誦此法門時
179 26 shí occasionally; sometimes 善女人受持讀誦此法門時
180 26 shí on time 善女人受持讀誦此法門時
181 26 shí this; that 善女人受持讀誦此法門時
182 26 shí to wait upon 善女人受持讀誦此法門時
183 26 shí hour 善女人受持讀誦此法門時
184 26 shí appropriate; proper; timely 善女人受持讀誦此法門時
185 26 shí Shi 善女人受持讀誦此法門時
186 26 shí a present; currentlt 善女人受持讀誦此法門時
187 26 shí time; kāla 善女人受持讀誦此法門時
188 26 shí at that time; samaya 善女人受持讀誦此法門時
189 26 his; hers; its; theirs 於一切時伺求其便
190 26 to add emphasis 於一切時伺求其便
191 26 used when asking a question in reply to a question 於一切時伺求其便
192 26 used when making a request or giving an order 於一切時伺求其便
193 26 he; her; it; them 於一切時伺求其便
194 26 probably; likely 於一切時伺求其便
195 26 will 於一切時伺求其便
196 26 may 於一切時伺求其便
197 26 if 於一切時伺求其便
198 26 or 於一切時伺求其便
199 26 Qi 於一切時伺求其便
200 26 he; her; it; saḥ; sā; tad 於一切時伺求其便
201 25 shū book 若有人書持讀誦此法門時
202 25 shū document; manuscript 若有人書持讀誦此法門時
203 25 shū letter 若有人書持讀誦此法門時
204 25 Shū the Cannon of Documents 若有人書持讀誦此法門時
205 25 shū to write 若有人書持讀誦此法門時
206 25 shū writing 若有人書持讀誦此法門時
207 25 shū calligraphy; writing style 若有人書持讀誦此法門時
208 25 shū Shu 若有人書持讀誦此法門時
209 25 shū to record 若有人書持讀誦此法門時
210 25 shū book; pustaka 若有人書持讀誦此法門時
211 25 shū write; copy; likh 若有人書持讀誦此法門時
212 25 shū manuscript; lekha 若有人書持讀誦此法門時
213 25 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 若有人書持讀誦此法門時
214 24 xīn heart [organ] 生其我慢貢高心者
215 24 xīn Kangxi radical 61 生其我慢貢高心者
216 24 xīn mind; consciousness 生其我慢貢高心者
217 24 xīn the center; the core; the middle 生其我慢貢高心者
218 24 xīn one of the 28 star constellations 生其我慢貢高心者
219 24 xīn heart 生其我慢貢高心者
220 24 xīn emotion 生其我慢貢高心者
221 24 xīn intention; consideration 生其我慢貢高心者
222 24 xīn disposition; temperament 生其我慢貢高心者
223 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 生其我慢貢高心者
224 24 如是 rúshì thus; so 如是
225 24 如是 rúshì thus, so 如是
226 24 chí to grasp; to hold 若有人書持讀誦此法門時
227 24 chí to resist; to oppose 若有人書持讀誦此法門時
228 24 chí to uphold 若有人書持讀誦此法門時
229 24 chí to sustain; to keep; to uphold 若有人書持讀誦此法門時
230 24 chí to administer; to manage 若有人書持讀誦此法門時
231 24 chí to control 若有人書持讀誦此法門時
232 24 chí to be cautious 若有人書持讀誦此法門時
233 24 chí to remember 若有人書持讀誦此法門時
234 24 chí to assist 若有人書持讀誦此法門時
235 24 chí to hold; dhara 若有人書持讀誦此法門時
236 24 chí with; using 若有人書持讀誦此法門時
237 23 again; more; repeatedly 須菩提復白佛言
238 23 to go back; to return 須菩提復白佛言
239 23 to resume; to restart 須菩提復白佛言
240 23 to do in detail 須菩提復白佛言
241 23 to restore 須菩提復白佛言
242 23 to respond; to reply to 須菩提復白佛言
243 23 after all; and then 須菩提復白佛言
244 23 even if; although 須菩提復白佛言
245 23 Fu; Return 須菩提復白佛言
246 23 to retaliate; to reciprocate 須菩提復白佛言
247 23 to avoid forced labor or tax 須菩提復白佛言
248 23 particle without meaing 須菩提復白佛言
249 23 Fu 須菩提復白佛言
250 23 repeated; again 須菩提復白佛言
251 23 doubled; to overlapping; folded 須菩提復白佛言
252 23 a lined garment with doubled thickness 須菩提復白佛言
253 23 again; punar 須菩提復白佛言
254 22 already 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
255 22 Kangxi radical 49 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
256 22 from 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
257 22 to bring to an end; to stop 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
258 22 final aspectual particle 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
259 22 afterwards; thereafter 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
260 22 too; very; excessively 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
261 22 to complete 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
262 22 to demote; to dismiss 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
263 22 to recover from an illness 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
264 22 certainly 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
265 22 an interjection of surprise 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
266 22 this 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
267 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
268 22 former; pūrvaka 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
269 21 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
270 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
271 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
272 20 shuì to persuade 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
273 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
274 20 shuō a doctrine; a theory 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
275 20 shuō to claim; to assert 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
276 20 shuō allocution 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
277 20 shuō to criticize; to scold 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
278 20 shuō to indicate; to refer to 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
279 20 shuō speach; vāda 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
280 20 shuō to speak; bhāṣate 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
281 19 yòu again; also 又復
282 19 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復
283 19 yòu Kangxi radical 29 又復
284 19 yòu and 又復
285 19 yòu furthermore 又復
286 19 yòu in addition 又復
287 19 yòu but 又復
288 19 yòu again; also; punar 又復
289 19 fǎn to return 而返於彼聲聞
290 19 fǎn to revert to; to restore 而返於彼聲聞
291 19 fǎn to replace 而返於彼聲聞
292 18 yǒu is; are; to exist 有諸惡魔而為難事
293 18 yǒu to have; to possess 有諸惡魔而為難事
294 18 yǒu indicates an estimate 有諸惡魔而為難事
295 18 yǒu indicates a large quantity 有諸惡魔而為難事
296 18 yǒu indicates an affirmative response 有諸惡魔而為難事
297 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有諸惡魔而為難事
298 18 yǒu used to compare two things 有諸惡魔而為難事
299 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有諸惡魔而為難事
300 18 yǒu used before the names of dynasties 有諸惡魔而為難事
301 18 yǒu a certain thing; what exists 有諸惡魔而為難事
302 18 yǒu multiple of ten and ... 有諸惡魔而為難事
303 18 yǒu abundant 有諸惡魔而為難事
304 18 yǒu purposeful 有諸惡魔而為難事
305 18 yǒu You 有諸惡魔而為難事
306 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 有諸惡魔而為難事
307 18 yǒu becoming; bhava 有諸惡魔而為難事
308 17 rén person; people; a human being 若人書持讀誦此法門時
309 17 rén Kangxi radical 9 若人書持讀誦此法門時
310 17 rén a kind of person 若人書持讀誦此法門時
311 17 rén everybody 若人書持讀誦此法門時
312 17 rén adult 若人書持讀誦此法門時
313 17 rén somebody; others 若人書持讀誦此法門時
314 17 rén an upright person 若人書持讀誦此法門時
315 17 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人書持讀誦此法門時
316 17 說法 shuō fǎ a statement; wording 若說法者於說法時
317 17 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 若說法者於說法時
318 17 說法 shuō fǎ words from the heart 若說法者於說法時
319 17 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 若說法者於說法時
320 17 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 若說法者於說法時
321 17 棄捨 qìshě to abandon; to discard 棄捨此法從座而起
322 17 棄捨 qìshě abandoning; giving up; generosity 棄捨此法從座而起
323 17 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
324 17 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
325 17 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
326 17 yán a particle with no meaning 尊者須菩提白佛言
327 17 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
328 17 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
329 17 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
330 17 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
331 17 yán to act as 尊者須菩提白佛言
332 17 yán speech; vāc 尊者須菩提白佛言
333 17 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
334 17 qiú to request 於一切時伺求其便
335 17 qiú to seek; to look for 於一切時伺求其便
336 17 qiú to implore 於一切時伺求其便
337 17 qiú to aspire to 於一切時伺求其便
338 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於一切時伺求其便
339 17 qiú to attract 於一切時伺求其便
340 17 qiú to bribe 於一切時伺求其便
341 17 qiú Qiu 於一切時伺求其便
342 17 qiú to demand 於一切時伺求其便
343 17 qiú to end 於一切時伺求其便
344 17 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 若有諸聽法者忽作是念
345 16 shēng to be born; to give birth 生其我慢貢高心者
346 16 shēng to live 生其我慢貢高心者
347 16 shēng raw 生其我慢貢高心者
348 16 shēng a student 生其我慢貢高心者
349 16 shēng life 生其我慢貢高心者
350 16 shēng to produce; to give rise 生其我慢貢高心者
351 16 shēng alive 生其我慢貢高心者
352 16 shēng a lifetime 生其我慢貢高心者
353 16 shēng to initiate; to become 生其我慢貢高心者
354 16 shēng to grow 生其我慢貢高心者
355 16 shēng unfamiliar 生其我慢貢高心者
356 16 shēng not experienced 生其我慢貢高心者
357 16 shēng hard; stiff; strong 生其我慢貢高心者
358 16 shēng very; extremely 生其我慢貢高心者
359 16 shēng having academic or professional knowledge 生其我慢貢高心者
360 16 shēng a male role in traditional theatre 生其我慢貢高心者
361 16 shēng gender 生其我慢貢高心者
362 16 shēng to develop; to grow 生其我慢貢高心者
363 16 shēng to set up 生其我慢貢高心者
364 16 shēng a prostitute 生其我慢貢高心者
365 16 shēng a captive 生其我慢貢高心者
366 16 shēng a gentleman 生其我慢貢高心者
367 16 shēng Kangxi radical 100 生其我慢貢高心者
368 16 shēng unripe 生其我慢貢高心者
369 16 shēng nature 生其我慢貢高心者
370 16 shēng to inherit; to succeed 生其我慢貢高心者
371 16 shēng destiny 生其我慢貢高心者
372 16 shēng birth 生其我慢貢高心者
373 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
374 16 菩薩 púsà bodhisattva 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
375 16 菩薩 púsà bodhisatta 未來世中所有退失菩薩法者諸善男子
376 16 zuò to do 若有諸聽法者忽作是念
377 16 zuò to act as; to serve as 若有諸聽法者忽作是念
378 16 zuò to start 若有諸聽法者忽作是念
379 16 zuò a writing; a work 若有諸聽法者忽作是念
380 16 zuò to dress as; to be disguised as 若有諸聽法者忽作是念
381 16 zuō to create; to make 若有諸聽法者忽作是念
382 16 zuō a workshop 若有諸聽法者忽作是念
383 16 zuō to write; to compose 若有諸聽法者忽作是念
384 16 zuò to rise 若有諸聽法者忽作是念
385 16 zuò to be aroused 若有諸聽法者忽作是念
386 16 zuò activity; action; undertaking 若有諸聽法者忽作是念
387 16 zuò to regard as 若有諸聽法者忽作是念
388 16 zuò action; kāraṇa 若有諸聽法者忽作是念
389 15 聲聞 shēngwén sravaka 而返於彼聲聞
390 15 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 而返於彼聲聞
391 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛所說諸難事者
392 15 suǒ an office; an institute 如佛所說諸難事者
393 15 suǒ introduces a relative clause 如佛所說諸難事者
394 15 suǒ it 如佛所說諸難事者
395 15 suǒ if; supposing 如佛所說諸難事者
396 15 suǒ a few; various; some 如佛所說諸難事者
397 15 suǒ a place; a location 如佛所說諸難事者
398 15 suǒ indicates a passive voice 如佛所說諸難事者
399 15 suǒ that which 如佛所說諸難事者
400 15 suǒ an ordinal number 如佛所說諸難事者
401 15 suǒ meaning 如佛所說諸難事者
402 15 suǒ garrison 如佛所說諸難事者
403 15 suǒ place; pradeśa 如佛所說諸難事者
404 15 suǒ that which; yad 如佛所說諸難事者
405 15 修習 xiūxí to practice; to cultivate 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
406 15 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者
407 15 有人 yǒurén a person; anyone; someone 若有人書持讀誦此法門時
408 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
409 15 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺法中
410 14 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
411 14 děng to wait 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
412 14 děng degree; kind 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
413 14 děng plural 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
414 14 děng to be equal 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
415 14 děng degree; level 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
416 14 děng to compare 菩薩摩訶薩應當覺知如是等相
417 14 de potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
418 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於此般若波羅蜜多法門還得修習
419 14 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
420 14 děi to want to; to need to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
421 14 děi must; ought to 於此般若波羅蜜多法門還得修習
422 14 de 於此般若波羅蜜多法門還得修習
423 14 de infix potential marker 於此般若波羅蜜多法門還得修習
424 14 to result in 於此般若波羅蜜多法門還得修習
425 14 to be proper; to fit; to suit 於此般若波羅蜜多法門還得修習
426 14 to be satisfied 於此般若波羅蜜多法門還得修習
427 14 to be finished 於此般若波羅蜜多法門還得修習
428 14 de result of degree 於此般若波羅蜜多法門還得修習
429 14 de marks completion of an action 於此般若波羅蜜多法門還得修習
430 14 děi satisfying 於此般若波羅蜜多法門還得修習
431 14 to contract 於此般若波羅蜜多法門還得修習
432 14 marks permission or possibility 於此般若波羅蜜多法門還得修習
433 14 expressing frustration 於此般若波羅蜜多法門還得修習
434 14 to hear 於此般若波羅蜜多法門還得修習
435 14 to have; there is 於此般若波羅蜜多法門還得修習
436 14 marks time passed 於此般若波羅蜜多法門還得修習
437 14 obtain; attain; prāpta 於此般若波羅蜜多法門還得修習
438 14 promptly; right away; immediately 即於若干劫數有所退墮
439 14 to be near by; to be close to 即於若干劫數有所退墮
440 14 at that time 即於若干劫數有所退墮
441 14 to be exactly the same as; to be thus 即於若干劫數有所退墮
442 14 supposed; so-called 即於若干劫數有所退墮
443 14 if; but 即於若干劫數有所退墮
444 14 to arrive at; to ascend 即於若干劫數有所退墮
445 14 then; following 即於若干劫數有所退墮
446 14 so; just so; eva 即於若干劫數有所退墮
447 14 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 不得其味
448 14 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 不得其味
449 13 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故
450 12 wèi to call 謂此般若波羅蜜多法門
451 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此般若波羅蜜多法門
452 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
453 12 wèi to treat as; to regard as 謂此般若波羅蜜多法門
454 12 wèi introducing a condition situation 謂此般若波羅蜜多法門
455 12 wèi to speak to; to address 謂此般若波羅蜜多法門
456 12 wèi to think 謂此般若波羅蜜多法門
457 12 wèi for; is to be 謂此般若波羅蜜多法門
458 12 wèi to make; to cause 謂此般若波羅蜜多法門
459 12 wèi and 謂此般若波羅蜜多法門
460 12 wèi principle; reason 謂此般若波羅蜜多法門
461 12 wèi Wei 謂此般若波羅蜜多法門
462 12 wèi which; what; yad 謂此般若波羅蜜多法門
463 12 wèi to say; iti 謂此般若波羅蜜多法門
464 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 後復以其勝因緣故
465 12 old; ancient; former; past 後復以其勝因緣故
466 12 reason; cause; purpose 後復以其勝因緣故
467 12 to die 後復以其勝因緣故
468 12 so; therefore; hence 後復以其勝因緣故
469 12 original 後復以其勝因緣故
470 12 accident; happening; instance 後復以其勝因緣故
471 12 a friend; an acquaintance; friendship 後復以其勝因緣故
472 12 something in the past 後復以其勝因緣故
473 12 deceased; dead 後復以其勝因緣故
474 12 still; yet 後復以其勝因緣故
475 12 desire 欲為他人說此法時
476 12 to desire; to wish 欲為他人說此法時
477 12 almost; nearly; about to occur 欲為他人說此法時
478 12 to desire; to intend 欲為他人說此法時
479 12 lust 欲為他人說此法時
480 12 desire; intention; wish; kāma 欲為他人說此法時
481 12 安住 ānzhù to reside; to dwell 皆自安住如實法已
482 12 安住 ānzhù Settled and at Ease 皆自安住如實法已
483 12 安住 ānzhù to settle 皆自安住如實法已
484 12 安住 ānzhù Abide 皆自安住如實法已
485 12 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 皆自安住如實法已
486 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
487 12 relating to Buddhism 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
488 12 a statue or image of a Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
489 12 a Buddhist text 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
490 12 to touch; to stroke 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
491 12 Buddha 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
492 12 Buddha; Awakened One 佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子
493 11 和合 héhé to mix; to blend; to converge; to join; to fuse 互相障礙不能和合
494 11 和合 héhé peaceful 互相障礙不能和合
495 11 和合 héhé smooth 互相障礙不能和合
496 11 和合 héhé Hehe 互相障礙不能和合
497 11 和合 héhé Harmony 互相障礙不能和合
498 11 聽受 tīngshòu to listen 以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門
499 11 gào to tell; to say; said; told 佛告尊者須菩提言
500 11 gào to request 佛告尊者須菩提言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
zhōng middle
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
 1. ja
 2. jñā
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
觉知 覺知 juézhī Awareness

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 88 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 92.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长时 長時 99 eon; kalpa
成就一切智 99 attainment of omniscience
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大利 100 great advantage; great benefit
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
经法 經法 106 canonical teachings
卷第十一 106 scroll 11
苦受 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
傍生 112 [rebirth as an] animal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
轻慢 輕慢 113 to belittle others
求法 113 to seek the Dharma
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
色界 115 realm of form; rupadhatu
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
少欲 115 few desires
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
五欲 五慾 119 the five desires
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
小王 120 minor kings
懈倦 120 tired
信乐 信樂 120 joy of believing
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
欲界 121 realm of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
资生 資生 122 the necessities of life
最胜 最勝 122 jina; conqueror