Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 12

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 104 如來 rúlái Tathagata 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
2 104 如來 Rúlái Tathagata 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
3 104 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
4 94 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
5 92 xīn heart [organ] 心生苦惱
6 92 xīn Kangxi radical 61 心生苦惱
7 92 xīn mind; consciousness 心生苦惱
8 92 xīn the center; the core; the middle 心生苦惱
9 92 xīn one of the 28 star constellations 心生苦惱
10 92 xīn heart 心生苦惱
11 92 xīn emotion 心生苦惱
12 92 xīn intention; consideration 心生苦惱
13 92 xīn disposition; temperament 心生苦惱
14 92 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生苦惱
15 79 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
16 79 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
17 72 眾生 zhòngshēng all living things 從諸佛法出生無量無數眾生
18 72 眾生 zhòngshēng living things other than people 從諸佛法出生無量無數眾生
19 72 眾生 zhòngshēng sentient beings 從諸佛法出生無量無數眾生
20 72 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 從諸佛法出生無量無數眾生
21 71 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 從諸佛法出生無量無數眾生
22 71 無量 wúliàng immeasurable 從諸佛法出生無量無數眾生
23 71 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 從諸佛法出生無量無數眾生
24 71 無量 wúliàng Atula 從諸佛法出生無量無數眾生
25 66 無數 wúshù countless; innumerable 從諸佛法出生無量無數眾生
26 66 無數 wúshù extremely many 從諸佛法出生無量無數眾生
27 65 了知 liǎozhī to understand clearly 由實了知眾生性故
28 63 yīn cause; reason 亦因是般若波羅蜜多故
29 63 yīn to accord with 亦因是般若波羅蜜多故
30 63 yīn to follow 亦因是般若波羅蜜多故
31 63 yīn to rely on 亦因是般若波羅蜜多故
32 63 yīn via; through 亦因是般若波羅蜜多故
33 63 yīn to continue 亦因是般若波羅蜜多故
34 63 yīn to receive 亦因是般若波羅蜜多故
35 63 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 亦因是般若波羅蜜多故
36 63 yīn to seize an opportunity 亦因是般若波羅蜜多故
37 63 yīn to be like 亦因是般若波羅蜜多故
38 63 yīn a standrd; a criterion 亦因是般若波羅蜜多故
39 63 yīn cause; hetu 亦因是般若波羅蜜多故
40 47 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
41 44 néng can; able 若有人能於如是等諸難事中
42 44 néng ability; capacity 若有人能於如是等諸難事中
43 44 néng a mythical bear-like beast 若有人能於如是等諸難事中
44 44 néng energy 若有人能於如是等諸難事中
45 44 néng function; use 若有人能於如是等諸難事中
46 44 néng talent 若有人能於如是等諸難事中
47 44 néng expert at 若有人能於如是等諸難事中
48 44 néng to be in harmony 若有人能於如是等諸難事中
49 44 néng to tend to; to care for 若有人能於如是等諸難事中
50 44 néng to reach; to arrive at 若有人能於如是等諸難事中
51 44 néng to be able; śak 若有人能於如是等諸難事中
52 44 néng skilful; pravīṇa 若有人能於如是等諸難事中
53 41 如實 rúshí according to reality 如實了知無量無數眾生攝心亂心
54 41 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 如實了知無量無數眾生攝心亂心
55 41 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 如實了知無量無數眾生攝心亂心
56 36 zhī to know 汝今當知
57 36 zhī to comprehend 汝今當知
58 36 zhī to inform; to tell 汝今當知
59 36 zhī to administer 汝今當知
60 36 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
61 36 zhī to be close friends 汝今當知
62 36 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
63 36 zhī to receive; to entertain 汝今當知
64 36 zhī knowledge 汝今當知
65 36 zhī consciousness; perception 汝今當知
66 36 zhī a close friend 汝今當知
67 36 zhì wisdom 汝今當知
68 36 zhì Zhi 汝今當知
69 36 zhī Understanding 汝今當知
70 36 zhī know; jña 汝今當知
71 35 shēng to be born; to give birth 從一切智而復出生諸佛正法
72 35 shēng to live 從一切智而復出生諸佛正法
73 35 shēng raw 從一切智而復出生諸佛正法
74 35 shēng a student 從一切智而復出生諸佛正法
75 35 shēng life 從一切智而復出生諸佛正法
76 35 shēng to produce; to give rise 從一切智而復出生諸佛正法
77 35 shēng alive 從一切智而復出生諸佛正法
78 35 shēng a lifetime 從一切智而復出生諸佛正法
79 35 shēng to initiate; to become 從一切智而復出生諸佛正法
80 35 shēng to grow 從一切智而復出生諸佛正法
81 35 shēng unfamiliar 從一切智而復出生諸佛正法
82 35 shēng not experienced 從一切智而復出生諸佛正法
83 35 shēng hard; stiff; strong 從一切智而復出生諸佛正法
84 35 shēng having academic or professional knowledge 從一切智而復出生諸佛正法
85 35 shēng a male role in traditional theatre 從一切智而復出生諸佛正法
86 35 shēng gender 從一切智而復出生諸佛正法
87 35 shēng to develop; to grow 從一切智而復出生諸佛正法
88 35 shēng to set up 從一切智而復出生諸佛正法
89 35 shēng a prostitute 從一切智而復出生諸佛正法
90 35 shēng a captive 從一切智而復出生諸佛正法
91 35 shēng a gentleman 從一切智而復出生諸佛正法
92 35 shēng Kangxi radical 100 從一切智而復出生諸佛正法
93 35 shēng unripe 從一切智而復出生諸佛正法
94 35 shēng nature 從一切智而復出生諸佛正法
95 35 shēng to inherit; to succeed 從一切智而復出生諸佛正法
96 35 shēng destiny 從一切智而復出生諸佛正法
97 35 shēng birth 從一切智而復出生諸佛正法
98 34 ye 豈非諸佛神通威力所加持耶
99 34 ya 豈非諸佛神通威力所加持耶
100 33 所謂 suǒwèi so-called 所謂色
101 32 Kangxi radical 71 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
102 32 to not have; without 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
103 32 mo 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
104 32 to not have 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
105 32 Wu 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
106 32 mo 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
107 31 知眾 zhī zhòng a sense of social gatherings 云何如來知眾生攝心耶
108 27 to be near by; to be close to 即不得此般若波羅蜜多正法
109 27 at that time 即不得此般若波羅蜜多正法
110 27 to be exactly the same as; to be thus 即不得此般若波羅蜜多正法
111 27 supposed; so-called 即不得此般若波羅蜜多正法
112 27 to arrive at; to ascend 即不得此般若波羅蜜多正法
113 25 to leave; to depart; to go away; to part 離諸苦受得大快樂
114 25 a mythical bird 離諸苦受得大快樂
115 25 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸苦受得大快樂
116 25 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸苦受得大快樂
117 25 chī a dragon with horns not yet grown 離諸苦受得大快樂
118 25 a mountain ash 離諸苦受得大快樂
119 25 vanilla; a vanilla-like herb 離諸苦受得大快樂
120 25 to be scattered; to be separated 離諸苦受得大快樂
121 25 to cut off 離諸苦受得大快樂
122 25 to violate; to be contrary to 離諸苦受得大快樂
123 25 to be distant from 離諸苦受得大快樂
124 25 two 離諸苦受得大快樂
125 25 to array; to align 離諸苦受得大快樂
126 25 to pass through; to experience 離諸苦受得大快樂
127 25 transcendence 離諸苦受得大快樂
128 25 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸苦受得大快樂
129 24 xiàng to observe; to assess 或時現身作苾芻相
130 24 xiàng appearance; portrait; picture 或時現身作苾芻相
131 24 xiàng countenance; personage; character; disposition 或時現身作苾芻相
132 24 xiàng to aid; to help 或時現身作苾芻相
133 24 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 或時現身作苾芻相
134 24 xiàng a sign; a mark; appearance 或時現身作苾芻相
135 24 xiāng alternately; in turn 或時現身作苾芻相
136 24 xiāng Xiang 或時現身作苾芻相
137 24 xiāng form substance 或時現身作苾芻相
138 24 xiāng to express 或時現身作苾芻相
139 24 xiàng to choose 或時現身作苾芻相
140 24 xiāng Xiang 或時現身作苾芻相
141 24 xiāng an ancient musical instrument 或時現身作苾芻相
142 24 xiāng the seventh lunar month 或時現身作苾芻相
143 24 xiāng to compare 或時現身作苾芻相
144 24 xiàng to divine 或時現身作苾芻相
145 24 xiàng to administer 或時現身作苾芻相
146 24 xiàng helper for a blind person 或時現身作苾芻相
147 24 xiāng rhythm [music] 或時現身作苾芻相
148 24 xiāng the upper frets of a pipa 或時現身作苾芻相
149 24 xiāng coralwood 或時現身作苾芻相
150 24 xiàng ministry 或時現身作苾芻相
151 24 xiàng to supplement; to enhance 或時現身作苾芻相
152 24 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 或時現身作苾芻相
153 24 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 或時現身作苾芻相
154 24 xiàng sign; mark; liṅga 或時現身作苾芻相
155 24 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 或時現身作苾芻相
156 21 fēi Kangxi radical 175 汝所聽受非真般若波羅蜜多
157 21 fēi wrong; bad; untruthful 汝所聽受非真般若波羅蜜多
158 21 fēi different 汝所聽受非真般若波羅蜜多
159 21 fēi to not be; to not have 汝所聽受非真般若波羅蜜多
160 21 fēi to violate; to be contrary to 汝所聽受非真般若波羅蜜多
161 21 fēi Africa 汝所聽受非真般若波羅蜜多
162 21 fēi to slander 汝所聽受非真般若波羅蜜多
163 21 fěi to avoid 汝所聽受非真般若波羅蜜多
164 21 fēi must 汝所聽受非真般若波羅蜜多
165 21 fēi an error 汝所聽受非真般若波羅蜜多
166 21 fēi a problem; a question 汝所聽受非真般若波羅蜜多
167 21 fēi evil 汝所聽受非真般若波羅蜜多
168 21 suǒ a few; various; some 汝所聽受非真般若波羅蜜多
169 21 suǒ a place; a location 汝所聽受非真般若波羅蜜多
170 21 suǒ indicates a passive voice 汝所聽受非真般若波羅蜜多
171 21 suǒ an ordinal number 汝所聽受非真般若波羅蜜多
172 21 suǒ meaning 汝所聽受非真般若波羅蜜多
173 21 suǒ garrison 汝所聽受非真般若波羅蜜多
174 21 suǒ place; pradeśa 汝所聽受非真般若波羅蜜多
175 18 zuò to do 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
176 18 zuò to act as; to serve as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
177 18 zuò to start 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
178 18 zuò a writing; a work 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
179 18 zuò to dress as; to be disguised as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
180 18 zuō to create; to make 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
181 18 zuō a workshop 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
182 18 zuō to write; to compose 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
183 18 zuò to rise 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
184 18 zuò to be aroused 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
185 18 zuò activity; action; undertaking 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
186 18 zuò to regard as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
187 18 zuò action; kāraṇa 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
188 17 to go; to 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
189 17 to rely on; to depend on 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
190 17 Yu 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
191 17 a crow 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
192 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得阿耨多羅三藐三菩提記
193 15 děi to want to; to need to 未得阿耨多羅三藐三菩提記
194 15 děi must; ought to 未得阿耨多羅三藐三菩提記
195 15 de 未得阿耨多羅三藐三菩提記
196 15 de infix potential marker 未得阿耨多羅三藐三菩提記
197 15 to result in 未得阿耨多羅三藐三菩提記
198 15 to be proper; to fit; to suit 未得阿耨多羅三藐三菩提記
199 15 to be satisfied 未得阿耨多羅三藐三菩提記
200 15 to be finished 未得阿耨多羅三藐三菩提記
201 15 děi satisfying 未得阿耨多羅三藐三菩提記
202 15 to contract 未得阿耨多羅三藐三菩提記
203 15 to hear 未得阿耨多羅三藐三菩提記
204 15 to have; there is 未得阿耨多羅三藐三菩提記
205 15 marks time passed 未得阿耨多羅三藐三菩提記
206 15 obtain; attain; prāpta 未得阿耨多羅三藐三菩提記
207 13 huài bad; spoiled; broken; defective 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
208 13 huài to go bad; to break 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
209 13 huài to defeat 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
210 13 huài sinister; evil 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
211 13 huài to decline; to wane 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
212 13 huài to wreck; to break; to destroy 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
213 13 huài breaking; bheda 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
214 12 zhōng middle 而返於中以聲聞果謂證實際
215 12 zhōng medium; medium sized 而返於中以聲聞果謂證實際
216 12 zhōng China 而返於中以聲聞果謂證實際
217 12 zhòng to hit the mark 而返於中以聲聞果謂證實際
218 12 zhōng midday 而返於中以聲聞果謂證實際
219 12 zhōng inside 而返於中以聲聞果謂證實際
220 12 zhōng during 而返於中以聲聞果謂證實際
221 12 zhōng Zhong 而返於中以聲聞果謂證實際
222 12 zhōng intermediary 而返於中以聲聞果謂證實際
223 12 zhōng half 而返於中以聲聞果謂證實際
224 12 zhòng to reach; to attain 而返於中以聲聞果謂證實際
225 12 zhòng to suffer; to infect 而返於中以聲聞果謂證實際
226 12 zhòng to obtain 而返於中以聲聞果謂證實際
227 12 zhòng to pass an exam 而返於中以聲聞果謂證實際
228 12 zhōng middle 而返於中以聲聞果謂證實際
229 11 zhě ca 惡者障法品第十一之二
230 11 染心 rǎnxīn afflicted mind; kliṣṭa-citta 如實了知無量無數眾生染心
231 11 zhù to dwell; to live; to reside 於其初住大乘善男子前
232 11 zhù to stop; to halt 於其初住大乘善男子前
233 11 zhù to retain; to remain 於其初住大乘善男子前
234 11 zhù to lodge at [temporarily] 於其初住大乘善男子前
235 11 zhù verb complement 於其初住大乘善男子前
236 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 於其初住大乘善男子前
237 11 wéi to act as; to serve 是故長時勤作方便為諸難事
238 11 wéi to change into; to become 是故長時勤作方便為諸難事
239 11 wéi to be; is 是故長時勤作方便為諸難事
240 11 wéi to do 是故長時勤作方便為諸難事
241 11 wèi to support; to help 是故長時勤作方便為諸難事
242 11 wéi to govern 是故長時勤作方便為諸難事
243 11 wèi to be; bhū 是故長時勤作方便為諸難事
244 11 ér Kangxi radical 126 而令諸修菩薩法者
245 11 ér as if; to seem like 而令諸修菩薩法者
246 11 néng can; able 而令諸修菩薩法者
247 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而令諸修菩薩法者
248 11 ér to arrive; up to 而令諸修菩薩法者
249 10 自性 zìxìng Self-Nature 五蘊自性無作無生壞無所壞
250 10 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 五蘊自性無作無生壞無所壞
251 10 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 五蘊自性無作無生壞無所壞
252 10 解脫 jiětuō to liberate; to free 如實了知無量無數眾生解脫心
253 10 解脫 jiětuō liberation 如實了知無量無數眾生解脫心
254 10 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 如實了知無量無數眾生解脫心
255 9 惡魔 èmó demon 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
256 9 惡魔 èmó Māra; the Evil One 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
257 9 方便 fāngbiàn convenient 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
258 9 方便 fāngbiàn to to the toilet 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
259 9 方便 fāngbiàn to have money to lend 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
260 9 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
261 9 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
262 9 方便 fāngbiàn appropriate 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
263 9 方便 fāngbiàn Convenience 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
264 9 方便 fāngbiàn expedient means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
265 9 方便 fāngbiàn Skillful Means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
266 9 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
267 9 shū book 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
268 9 shū document; manuscript 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
269 9 shū letter 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
270 9 Shū the Cannon of Documents 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
271 9 shū to write 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
272 9 shū writing 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
273 9 shū calligraphy; writing style 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
274 9 shū Shu 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
275 9 shū to record 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
276 9 shū book; pustaka 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
277 9 shū write; copy; likh 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
278 9 shū manuscript; lekha 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
279 9 shū book; pustaka 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
280 9 shū document; lekha 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
281 9 Qi 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
282 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
283 9 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
284 9 chí to grasp; to hold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
285 9 chí to resist; to oppose 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
286 9 chí to uphold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
287 9 chí to sustain; to keep; to uphold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
288 9 chí to administer; to manage 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
289 9 chí to control 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
290 9 chí to be cautious 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
291 9 chí to remember 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
292 9 chí to assist 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
293 9 chí with; using 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
294 9 chí dhara 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
295 9 nán difficult; arduous; hard 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
296 9 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
297 9 nán hardly possible; unable 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
298 9 nàn disaster; calamity 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
299 9 nàn enemy; foe 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
300 9 nán bad; unpleasant 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
301 9 nàn to blame; to rebuke 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
302 9 nàn to object to; to argue against 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
303 9 nàn to reject; to repudiate 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
304 9 nán inopportune; aksana 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
305 8 xiàn to appear; to manifest; to become visible 如實了知無量無數眾生現心
306 8 xiàn at present 如實了知無量無數眾生現心
307 8 xiàn existing at the present time 如實了知無量無數眾生現心
308 8 xiàn cash 如實了知無量無數眾生現心
309 8 xiàn to manifest; prādur 如實了知無量無數眾生現心
310 8 xiàn to manifest; prādur 如實了知無量無數眾生現心
311 8 xiàn the present time 如實了知無量無數眾生現心
312 8 cóng to follow 從一切智而復出生諸佛正法
313 8 cóng to comply; to submit; to defer 從一切智而復出生諸佛正法
314 8 cóng to participate in something 從一切智而復出生諸佛正法
315 8 cóng to use a certain method or principle 從一切智而復出生諸佛正法
316 8 cóng something secondary 從一切智而復出生諸佛正法
317 8 cóng remote relatives 從一切智而復出生諸佛正法
318 8 cóng secondary 從一切智而復出生諸佛正法
319 8 cóng to go on; to advance 從一切智而復出生諸佛正法
320 8 cōng at ease; informal 從一切智而復出生諸佛正法
321 8 zòng a follower; a supporter 從一切智而復出生諸佛正法
322 8 zòng to release 從一切智而復出生諸佛正法
323 8 zòng perpendicular; longitudinal 從一切智而復出生諸佛正法
324 8 to use; to grasp 諸佛以其方便智力
325 8 to rely on 諸佛以其方便智力
326 8 to regard 諸佛以其方便智力
327 8 to be able to 諸佛以其方便智力
328 8 to order; to command 諸佛以其方便智力
329 8 used after a verb 諸佛以其方便智力
330 8 a reason; a cause 諸佛以其方便智力
331 8 Israel 諸佛以其方便智力
332 8 Yi 諸佛以其方便智力
333 8 use; yogena 諸佛以其方便智力
334 8 method; way 惡者障法品第十一之二
335 8 France 惡者障法品第十一之二
336 8 the law; rules; regulations 惡者障法品第十一之二
337 8 the teachings of the Buddha; Dharma 惡者障法品第十一之二
338 8 a standard; a norm 惡者障法品第十一之二
339 8 an institution 惡者障法品第十一之二
340 8 to emulate 惡者障法品第十一之二
341 8 magic; a magic trick 惡者障法品第十一之二
342 8 punishment 惡者障法品第十一之二
343 8 Fa 惡者障法品第十一之二
344 8 a precedent 惡者障法品第十一之二
345 8 a classification of some kinds of Han texts 惡者障法品第十一之二
346 8 relating to a ceremony or rite 惡者障法品第十一之二
347 8 Dharma 惡者障法品第十一之二
348 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 惡者障法品第十一之二
349 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 惡者障法品第十一之二
350 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 惡者障法品第十一之二
351 8 quality; characteristic 惡者障法品第十一之二
352 8 應供 yīnggōng Offering 應供
353 8 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
354 8 過失 guòshī defect; fault 如實了知無量無數眾生過失心
355 8 過失 guòshī negligence; delinquency 如實了知無量無數眾生過失心
356 8 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺亦復長時勤作方便
357 8 lìng to make; to cause to be; to lead 而令諸修菩薩法者
358 8 lìng to issue a command 而令諸修菩薩法者
359 8 lìng rules of behavior; customs 而令諸修菩薩法者
360 8 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 而令諸修菩薩法者
361 8 lìng a season 而令諸修菩薩法者
362 8 lìng respected; good reputation 而令諸修菩薩法者
363 8 lìng good 而令諸修菩薩法者
364 8 lìng pretentious 而令諸修菩薩法者
365 8 lìng a transcending state of existence 而令諸修菩薩法者
366 8 lìng a commander 而令諸修菩薩法者
367 8 lìng a commanding quality; an impressive character 而令諸修菩薩法者
368 8 lìng lyrics 而令諸修菩薩法者
369 8 lìng Ling 而令諸修菩薩法者
370 8 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 而令諸修菩薩法者
371 7 顯示 xiǎnshì to show; to illustrate; to display 顯示世間品第十二之一
372 7 xìng gender 能隨無量無數眾生性悉如實知
373 7 xìng nature; disposition 能隨無量無數眾生性悉如實知
374 7 xìng grammatical gender 能隨無量無數眾生性悉如實知
375 7 xìng a property; a quality 能隨無量無數眾生性悉如實知
376 7 xìng life; destiny 能隨無量無數眾生性悉如實知
377 7 xìng sexual desire 能隨無量無數眾生性悉如實知
378 7 xìng scope 能隨無量無數眾生性悉如實知
379 7 xìng nature 能隨無量無數眾生性悉如實知
380 7 to take; to get; to fetch 如實了知無量無數眾生諸能取心
381 7 to obtain 如實了知無量無數眾生諸能取心
382 7 to choose; to select 如實了知無量無數眾生諸能取心
383 7 to catch; to seize; to capture 如實了知無量無數眾生諸能取心
384 7 to accept; to receive 如實了知無量無數眾生諸能取心
385 7 to seek 如實了知無量無數眾生諸能取心
386 7 to take a bride 如實了知無量無數眾生諸能取心
387 7 Qu 如實了知無量無數眾生諸能取心
388 7 clinging; grasping; upādāna 如實了知無量無數眾生諸能取心
389 7 正法 zhèngfǎ proper law 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
390 7 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
391 7 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
392 7 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
393 7 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
394 7 定心 dìngxīn to be assured; to be at ease 如實了知無量無數眾生定心
395 7 定心 dìngxīn to center; to find the center 如實了知無量無數眾生定心
396 7 定心 dìngxīn to be focussed; to concentrate 如實了知無量無數眾生定心
397 7 mother 如世母人生育諸子
398 7 Kangxi radical 80 如世母人生育諸子
399 7 female 如世母人生育諸子
400 7 female elders; older female relatives 如世母人生育諸子
401 7 parent; source; origin 如世母人生育諸子
402 7 all women 如世母人生育諸子
403 7 to foster; to nurture 如世母人生育諸子
404 7 a large proportion of currency 如世母人生育諸子
405 7 investment capital 如世母人生育諸子
406 7 mother; maternal deity 如世母人生育諸子
407 7 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
408 7 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
409 7 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
410 7 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
411 7 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
412 7 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
413 7 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
414 7 yán to act as 尊者須菩提白佛言
415 7 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
416 7 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
417 7 貪心 tānxīn greedy 如實了知無量無數眾生貪心
418 7 貪心 tānxīn a mind with greed 如實了知無量無數眾生貪心
419 7 癡心 chī xīn a mind of ignorance 如實了知無量無數眾生癡心
420 7 děng et cetera; and so on 而初住大乘善男子等
421 7 děng to wait 而初住大乘善男子等
422 7 děng to be equal 而初住大乘善男子等
423 7 děng degree; level 而初住大乘善男子等
424 7 děng to compare 而初住大乘善男子等
425 7 děng same; equal; sama 而初住大乘善男子等
426 6 世間 shìjiān world; the human world 顯示世間品第十二之一
427 6 世間 shìjiān world 顯示世間品第十二之一
428 6 世間 shìjiān world; loka 顯示世間品第十二之一
429 6 大心 dàxīn considerate; thoughtful 如實了知無量無數眾生大心
430 6 大心 dà xīn a great mind 如實了知無量無數眾生大心
431 6 大心 dàxīn great bodhi 如實了知無量無數眾生大心
432 6 大心 dàxīn Da Xin 如實了知無量無數眾生大心
433 6 Buddha; Awakened One 佛告尊者須菩提言
434 6 relating to Buddhism 佛告尊者須菩提言
435 6 a statue or image of a Buddha 佛告尊者須菩提言
436 6 a Buddhist text 佛告尊者須菩提言
437 6 to touch; to stroke 佛告尊者須菩提言
438 6 Buddha 佛告尊者須菩提言
439 6 Buddha; Awakened One 佛告尊者須菩提言
440 6 huì to be angry; to be in a rage 如實了知無量無數眾生恚心
441 6 huì hatred; dveṣa 如實了知無量無數眾生恚心
442 6 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
443 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
444 6 無生 wúshēng No-Birth 五蘊自性無作無生壞無所壞
445 6 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 五蘊自性無作無生壞無所壞
446 6 法門 fǎmén Dharma gate 於此法門堅固修習書持讀誦者
447 6 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 於此法門堅固修習書持讀誦者
448 6 修習 xiūxí to practice; to cultivate 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
449 6 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
450 6 suí to follow 汝當隨我如是修學
451 6 suí to listen to 汝當隨我如是修學
452 6 suí to submit to; to comply with 汝當隨我如是修學
453 6 suí to be obsequious 汝當隨我如是修學
454 6 suí 17th hexagram 汝當隨我如是修學
455 6 suí let somebody do what they like 汝當隨我如是修學
456 6 suí to resemble; to look like 汝當隨我如是修學
457 6 Yi 亦因是般若波羅蜜多故
458 6 出生 chūshēng to be born 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
459 6 廣心 guǎng xīn a broad mind 如實了知無量無數眾生廣心
460 6 廣心 guǎng xīn Guang Xin 如實了知無量無數眾生廣心
461 6 無盡 wújìn endless; inexhaustible 即無盡無不盡
462 6 無盡 wújìn endless 即無盡無不盡
463 6 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 即無盡無不盡
464 6 聽受 tīngshòu to listen 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
465 5 gào to tell; to say; said; told 佛告尊者須菩提言
466 5 gào to request 佛告尊者須菩提言
467 5 gào to report; to inform 佛告尊者須菩提言
468 5 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告尊者須菩提言
469 5 gào to accuse; to sue 佛告尊者須菩提言
470 5 gào to reach 佛告尊者須菩提言
471 5 gào an announcement 佛告尊者須菩提言
472 5 gào a party 佛告尊者須菩提言
473 5 gào a vacation 佛告尊者須菩提言
474 5 gào Gao 佛告尊者須菩提言
475 5 gào to tell; jalp 佛告尊者須菩提言
476 5 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 佛說五蘊為世間相
477 5 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提白佛言
478 5 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提白佛言
479 5 can; may; permissible 於平等法中無貪心可得
480 5 to approve; to permit 於平等法中無貪心可得
481 5 to be worth 於平等法中無貪心可得
482 5 to suit; to fit 於平等法中無貪心可得
483 5 khan 於平等法中無貪心可得
484 5 to recover 於平等法中無貪心可得
485 5 to act as 於平等法中無貪心可得
486 5 to be worth; to deserve 於平等法中無貪心可得
487 5 used to add emphasis 於平等法中無貪心可得
488 5 beautiful 於平等法中無貪心可得
489 5 Ke 於平等法中無貪心可得
490 5 can; may; śakta 於平等法中無貪心可得
491 5 如實知 rúshízhī to understand things as they really are 能隨無量無數眾生性悉如實知
492 5 如實知 rúshízhī understanding of thusness 能隨無量無數眾生性悉如實知
493 5 世間相 shìjiān xiāng the characteristics of the world 般若波羅蜜多而能顯示世間相者
494 5 zhàng to separate 惡者障法品第十一之二
495 5 zhàng to block; to hinder; to obstruct; to shield; to screen 惡者障法品第十一之二
496 5 zhàng an obstruction; a barricade; an obstacle; a screen 惡者障法品第十一之二
497 5 zhàng to cover 惡者障法品第十一之二
498 5 zhàng to defend 惡者障法品第十一之二
499 5 zhàng a weak point; a fault; a shortcoming 惡者障法品第十一之二
500 5 zhàng a strategic fortress 惡者障法品第十一之二

Frequencies of all Words

Top 762

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 104 如來 rúlái Tathagata 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
2 104 如來 Rúlái Tathagata 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
3 104 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 當知皆是諸佛如來神通威力共所護念
4 94 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
5 92 xīn heart [organ] 心生苦惱
6 92 xīn Kangxi radical 61 心生苦惱
7 92 xīn mind; consciousness 心生苦惱
8 92 xīn the center; the core; the middle 心生苦惱
9 92 xīn one of the 28 star constellations 心生苦惱
10 92 xīn heart 心生苦惱
11 92 xīn emotion 心生苦惱
12 92 xīn intention; consideration 心生苦惱
13 92 xīn disposition; temperament 心生苦惱
14 92 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生苦惱
15 87 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 煩惱斷故
16 87 old; ancient; former; past 煩惱斷故
17 87 reason; cause; purpose 煩惱斷故
18 87 to die 煩惱斷故
19 87 so; therefore; hence 煩惱斷故
20 87 original 煩惱斷故
21 87 accident; happening; instance 煩惱斷故
22 87 a friend; an acquaintance; friendship 煩惱斷故
23 87 something in the past 煩惱斷故
24 87 deceased; dead 煩惱斷故
25 87 still; yet 煩惱斷故
26 87 therefore; tasmāt 煩惱斷故
27 79 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
28 79 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
29 72 眾生 zhòngshēng all living things 從諸佛法出生無量無數眾生
30 72 眾生 zhòngshēng living things other than people 從諸佛法出生無量無數眾生
31 72 眾生 zhòngshēng sentient beings 從諸佛法出生無量無數眾生
32 72 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 從諸佛法出生無量無數眾生
33 71 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 從諸佛法出生無量無數眾生
34 71 無量 wúliàng immeasurable 從諸佛法出生無量無數眾生
35 71 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 從諸佛法出生無量無數眾生
36 71 無量 wúliàng Atula 從諸佛法出生無量無數眾生
37 66 無數 wúshù countless; innumerable 從諸佛法出生無量無數眾生
38 66 無數 wúshù extremely many 從諸佛法出生無量無數眾生
39 65 了知 liǎozhī to understand clearly 由實了知眾生性故
40 63 yīn because 亦因是般若波羅蜜多故
41 63 yīn cause; reason 亦因是般若波羅蜜多故
42 63 yīn to accord with 亦因是般若波羅蜜多故
43 63 yīn to follow 亦因是般若波羅蜜多故
44 63 yīn to rely on 亦因是般若波羅蜜多故
45 63 yīn via; through 亦因是般若波羅蜜多故
46 63 yīn to continue 亦因是般若波羅蜜多故
47 63 yīn to receive 亦因是般若波羅蜜多故
48 63 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 亦因是般若波羅蜜多故
49 63 yīn to seize an opportunity 亦因是般若波羅蜜多故
50 63 yīn to be like 亦因是般若波羅蜜多故
51 63 yīn from; because of 亦因是般若波羅蜜多故
52 63 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 亦因是般若波羅蜜多故
53 63 yīn a standrd; a criterion 亦因是般若波羅蜜多故
54 63 yīn Cause 亦因是般若波羅蜜多故
55 63 yīn cause; hetu 亦因是般若波羅蜜多故
56 47 如是 rúshì thus; so 作如是言
57 47 如是 rúshì thus, so 作如是言
58 47 如是 rúshì thus; evam 作如是言
59 47 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
60 44 néng can; able 若有人能於如是等諸難事中
61 44 néng ability; capacity 若有人能於如是等諸難事中
62 44 néng a mythical bear-like beast 若有人能於如是等諸難事中
63 44 néng energy 若有人能於如是等諸難事中
64 44 néng function; use 若有人能於如是等諸難事中
65 44 néng may; should; permitted to 若有人能於如是等諸難事中
66 44 néng talent 若有人能於如是等諸難事中
67 44 néng expert at 若有人能於如是等諸難事中
68 44 néng to be in harmony 若有人能於如是等諸難事中
69 44 néng to tend to; to care for 若有人能於如是等諸難事中
70 44 néng to reach; to arrive at 若有人能於如是等諸難事中
71 44 néng as long as; only 若有人能於如是等諸難事中
72 44 néng even if 若有人能於如是等諸難事中
73 44 néng but 若有人能於如是等諸難事中
74 44 néng in this way 若有人能於如是等諸難事中
75 44 néng to be able; śak 若有人能於如是等諸難事中
76 44 néng skilful; pravīṇa 若有人能於如是等諸難事中
77 41 如實 rúshí according to reality 如實了知無量無數眾生攝心亂心
78 41 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 如實了知無量無數眾生攝心亂心
79 41 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 如實了知無量無數眾生攝心亂心
80 40 云何 yúnhé why; how 云何令母速得遠離風癀痰
81 40 云何 yúnhé how; katham 云何令母速得遠離風癀痰
82 38 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故長時勤作方便為諸難事
83 36 zhī to know 汝今當知
84 36 zhī to comprehend 汝今當知
85 36 zhī to inform; to tell 汝今當知
86 36 zhī to administer 汝今當知
87 36 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
88 36 zhī to be close friends 汝今當知
89 36 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
90 36 zhī to receive; to entertain 汝今當知
91 36 zhī knowledge 汝今當知
92 36 zhī consciousness; perception 汝今當知
93 36 zhī a close friend 汝今當知
94 36 zhì wisdom 汝今當知
95 36 zhì Zhi 汝今當知
96 36 zhī Understanding 汝今當知
97 36 zhī know; jña 汝今當知
98 35 shēng to be born; to give birth 從一切智而復出生諸佛正法
99 35 shēng to live 從一切智而復出生諸佛正法
100 35 shēng raw 從一切智而復出生諸佛正法
101 35 shēng a student 從一切智而復出生諸佛正法
102 35 shēng life 從一切智而復出生諸佛正法
103 35 shēng to produce; to give rise 從一切智而復出生諸佛正法
104 35 shēng alive 從一切智而復出生諸佛正法
105 35 shēng a lifetime 從一切智而復出生諸佛正法
106 35 shēng to initiate; to become 從一切智而復出生諸佛正法
107 35 shēng to grow 從一切智而復出生諸佛正法
108 35 shēng unfamiliar 從一切智而復出生諸佛正法
109 35 shēng not experienced 從一切智而復出生諸佛正法
110 35 shēng hard; stiff; strong 從一切智而復出生諸佛正法
111 35 shēng very; extremely 從一切智而復出生諸佛正法
112 35 shēng having academic or professional knowledge 從一切智而復出生諸佛正法
113 35 shēng a male role in traditional theatre 從一切智而復出生諸佛正法
114 35 shēng gender 從一切智而復出生諸佛正法
115 35 shēng to develop; to grow 從一切智而復出生諸佛正法
116 35 shēng to set up 從一切智而復出生諸佛正法
117 35 shēng a prostitute 從一切智而復出生諸佛正法
118 35 shēng a captive 從一切智而復出生諸佛正法
119 35 shēng a gentleman 從一切智而復出生諸佛正法
120 35 shēng Kangxi radical 100 從一切智而復出生諸佛正法
121 35 shēng unripe 從一切智而復出生諸佛正法
122 35 shēng nature 從一切智而復出生諸佛正法
123 35 shēng to inherit; to succeed 從一切智而復出生諸佛正法
124 35 shēng destiny 從一切智而復出生諸佛正法
125 35 shēng birth 從一切智而復出生諸佛正法
126 34 final interogative 豈非諸佛神通威力所加持耶
127 34 ye 豈非諸佛神通威力所加持耶
128 34 ya 豈非諸佛神通威力所加持耶
129 34 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
130 34 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
131 33 所謂 suǒwèi so-called 所謂色
132 32 no 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
133 32 Kangxi radical 71 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
134 32 to not have; without 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
135 32 has not yet 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
136 32 mo 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
137 32 do not 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
138 32 not; -less; un- 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
139 32 regardless of 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
140 32 to not have 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
141 32 um 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
142 32 Wu 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
143 32 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
144 32 not; non- 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
145 32 mo 當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相
146 31 知眾 zhī zhòng a sense of social gatherings 云何如來知眾生攝心耶
147 27 zhū all; many; various 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
148 27 zhū Zhu 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
149 27 zhū all; members of the class 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
150 27 zhū interrogative particle 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
151 27 zhū him; her; them; it 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
152 27 zhū of; in 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
153 27 zhū all; many; sarva 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
154 27 promptly; right away; immediately 即不得此般若波羅蜜多正法
155 27 to be near by; to be close to 即不得此般若波羅蜜多正法
156 27 at that time 即不得此般若波羅蜜多正法
157 27 to be exactly the same as; to be thus 即不得此般若波羅蜜多正法
158 27 supposed; so-called 即不得此般若波羅蜜多正法
159 27 if; but 即不得此般若波羅蜜多正法
160 27 to arrive at; to ascend 即不得此般若波羅蜜多正法
161 27 then; following 即不得此般若波羅蜜多正法
162 27 so; just so; eva 即不得此般若波羅蜜多正法
163 25 to leave; to depart; to go away; to part 離諸苦受得大快樂
164 25 a mythical bird 離諸苦受得大快樂
165 25 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸苦受得大快樂
166 25 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸苦受得大快樂
167 25 chī a dragon with horns not yet grown 離諸苦受得大快樂
168 25 a mountain ash 離諸苦受得大快樂
169 25 vanilla; a vanilla-like herb 離諸苦受得大快樂
170 25 to be scattered; to be separated 離諸苦受得大快樂
171 25 to cut off 離諸苦受得大快樂
172 25 to violate; to be contrary to 離諸苦受得大快樂
173 25 to be distant from 離諸苦受得大快樂
174 25 two 離諸苦受得大快樂
175 25 to array; to align 離諸苦受得大快樂
176 25 to pass through; to experience 離諸苦受得大快樂
177 25 transcendence 離諸苦受得大快樂
178 25 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸苦受得大快樂
179 24 xiāng each other; one another; mutually 或時現身作苾芻相
180 24 xiàng to observe; to assess 或時現身作苾芻相
181 24 xiàng appearance; portrait; picture 或時現身作苾芻相
182 24 xiàng countenance; personage; character; disposition 或時現身作苾芻相
183 24 xiàng to aid; to help 或時現身作苾芻相
184 24 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 或時現身作苾芻相
185 24 xiàng a sign; a mark; appearance 或時現身作苾芻相
186 24 xiāng alternately; in turn 或時現身作苾芻相
187 24 xiāng Xiang 或時現身作苾芻相
188 24 xiāng form substance 或時現身作苾芻相
189 24 xiāng to express 或時現身作苾芻相
190 24 xiàng to choose 或時現身作苾芻相
191 24 xiāng Xiang 或時現身作苾芻相
192 24 xiāng an ancient musical instrument 或時現身作苾芻相
193 24 xiāng the seventh lunar month 或時現身作苾芻相
194 24 xiāng to compare 或時現身作苾芻相
195 24 xiàng to divine 或時現身作苾芻相
196 24 xiàng to administer 或時現身作苾芻相
197 24 xiàng helper for a blind person 或時現身作苾芻相
198 24 xiāng rhythm [music] 或時現身作苾芻相
199 24 xiāng the upper frets of a pipa 或時現身作苾芻相
200 24 xiāng coralwood 或時現身作苾芻相
201 24 xiàng ministry 或時現身作苾芻相
202 24 xiàng to supplement; to enhance 或時現身作苾芻相
203 24 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 或時現身作苾芻相
204 24 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 或時現身作苾芻相
205 24 xiàng sign; mark; liṅga 或時現身作苾芻相
206 24 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 或時現身作苾芻相
207 24 ruò to seem; to be like; as 若復有人於如是等諸難事中
208 24 ruò seemingly 若復有人於如是等諸難事中
209 24 ruò if 若復有人於如是等諸難事中
210 24 ruò you 若復有人於如是等諸難事中
211 24 ruò this; that 若復有人於如是等諸難事中
212 24 ruò and; or 若復有人於如是等諸難事中
213 24 ruò as for; pertaining to 若復有人於如是等諸難事中
214 24 pomegranite 若復有人於如是等諸難事中
215 24 ruò to choose 若復有人於如是等諸難事中
216 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若復有人於如是等諸難事中
217 24 ruò thus 若復有人於如是等諸難事中
218 24 ruò pollia 若復有人於如是等諸難事中
219 24 ruò Ruo 若復有人於如是等諸難事中
220 24 ruò only then 若復有人於如是等諸難事中
221 24 ja 若復有人於如是等諸難事中
222 24 jñā 若復有人於如是等諸難事中
223 24 ruò if; yadi 若復有人於如是等諸難事中
224 21 fēi not; non-; un- 汝所聽受非真般若波羅蜜多
225 21 fēi Kangxi radical 175 汝所聽受非真般若波羅蜜多
226 21 fēi wrong; bad; untruthful 汝所聽受非真般若波羅蜜多
227 21 fēi different 汝所聽受非真般若波羅蜜多
228 21 fēi to not be; to not have 汝所聽受非真般若波羅蜜多
229 21 fēi to violate; to be contrary to 汝所聽受非真般若波羅蜜多
230 21 fēi Africa 汝所聽受非真般若波羅蜜多
231 21 fēi to slander 汝所聽受非真般若波羅蜜多
232 21 fěi to avoid 汝所聽受非真般若波羅蜜多
233 21 fēi must 汝所聽受非真般若波羅蜜多
234 21 fēi an error 汝所聽受非真般若波羅蜜多
235 21 fēi a problem; a question 汝所聽受非真般若波羅蜜多
236 21 fēi evil 汝所聽受非真般若波羅蜜多
237 21 fēi besides; except; unless 汝所聽受非真般若波羅蜜多
238 21 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝所聽受非真般若波羅蜜多
239 21 suǒ an office; an institute 汝所聽受非真般若波羅蜜多
240 21 suǒ introduces a relative clause 汝所聽受非真般若波羅蜜多
241 21 suǒ it 汝所聽受非真般若波羅蜜多
242 21 suǒ if; supposing 汝所聽受非真般若波羅蜜多
243 21 suǒ a few; various; some 汝所聽受非真般若波羅蜜多
244 21 suǒ a place; a location 汝所聽受非真般若波羅蜜多
245 21 suǒ indicates a passive voice 汝所聽受非真般若波羅蜜多
246 21 suǒ that which 汝所聽受非真般若波羅蜜多
247 21 suǒ an ordinal number 汝所聽受非真般若波羅蜜多
248 21 suǒ meaning 汝所聽受非真般若波羅蜜多
249 21 suǒ garrison 汝所聽受非真般若波羅蜜多
250 21 suǒ place; pradeśa 汝所聽受非真般若波羅蜜多
251 21 suǒ that which; yad 汝所聽受非真般若波羅蜜多
252 19 this; these 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
253 19 in this way 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
254 19 otherwise; but; however; so 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
255 19 at this time; now; here 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
256 19 this; here; etad 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
257 18 zuò to do 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
258 18 zuò to act as; to serve as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
259 18 zuò to start 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
260 18 zuò a writing; a work 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
261 18 zuò to dress as; to be disguised as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
262 18 zuō to create; to make 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
263 18 zuō a workshop 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
264 18 zuō to write; to compose 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
265 18 zuò to rise 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
266 18 zuò to be aroused 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
267 18 zuò activity; action; undertaking 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
268 18 zuò to regard as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
269 18 zuò action; kāraṇa 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
270 17 in; at 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
271 17 in; at 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
272 17 in; at; to; from 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
273 17 to go; to 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
274 17 to rely on; to depend on 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
275 17 to go to; to arrive at 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
276 17 from 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
277 17 give 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
278 17 oppposing 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
279 17 and 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
280 17 compared to 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
281 17 by 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
282 17 and; as well as 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
283 17 for 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
284 17 Yu 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
285 17 a crow 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
286 17 whew; wow 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
287 17 near to; antike 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
288 15 de potential marker 未得阿耨多羅三藐三菩提記
289 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得阿耨多羅三藐三菩提記
290 15 děi must; ought to 未得阿耨多羅三藐三菩提記
291 15 děi to want to; to need to 未得阿耨多羅三藐三菩提記
292 15 děi must; ought to 未得阿耨多羅三藐三菩提記
293 15 de 未得阿耨多羅三藐三菩提記
294 15 de infix potential marker 未得阿耨多羅三藐三菩提記
295 15 to result in 未得阿耨多羅三藐三菩提記
296 15 to be proper; to fit; to suit 未得阿耨多羅三藐三菩提記
297 15 to be satisfied 未得阿耨多羅三藐三菩提記
298 15 to be finished 未得阿耨多羅三藐三菩提記
299 15 de result of degree 未得阿耨多羅三藐三菩提記
300 15 de marks completion of an action 未得阿耨多羅三藐三菩提記
301 15 děi satisfying 未得阿耨多羅三藐三菩提記
302 15 to contract 未得阿耨多羅三藐三菩提記
303 15 marks permission or possibility 未得阿耨多羅三藐三菩提記
304 15 expressing frustration 未得阿耨多羅三藐三菩提記
305 15 to hear 未得阿耨多羅三藐三菩提記
306 15 to have; there is 未得阿耨多羅三藐三菩提記
307 15 marks time passed 未得阿耨多羅三藐三菩提記
308 15 obtain; attain; prāpta 未得阿耨多羅三藐三菩提記
309 14 shì is; are; am; to be 是真般若波羅蜜多
310 14 shì is exactly 是真般若波羅蜜多
311 14 shì is suitable; is in contrast 是真般若波羅蜜多
312 14 shì this; that; those 是真般若波羅蜜多
313 14 shì really; certainly 是真般若波羅蜜多
314 14 shì correct; yes; affirmative 是真般若波羅蜜多
315 14 shì true 是真般若波羅蜜多
316 14 shì is; has; exists 是真般若波羅蜜多
317 14 shì used between repetitions of a word 是真般若波羅蜜多
318 14 shì a matter; an affair 是真般若波羅蜜多
319 14 shì Shi 是真般若波羅蜜多
320 14 shì is; bhū 是真般若波羅蜜多
321 14 shì this; idam 是真般若波羅蜜多
322 13 huài bad; spoiled; broken; defective 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
323 13 huài to go bad; to break 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
324 13 huài to defeat 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
325 13 huài sinister; evil 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
326 13 huài to decline; to wane 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
327 13 huài to wreck; to break; to destroy 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
328 13 huài extremely; very 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
329 13 huài breaking; bheda 彼諸惡魔以是方便欲壞善法
330 12 zhōng middle 而返於中以聲聞果謂證實際
331 12 zhōng medium; medium sized 而返於中以聲聞果謂證實際
332 12 zhōng China 而返於中以聲聞果謂證實際
333 12 zhòng to hit the mark 而返於中以聲聞果謂證實際
334 12 zhōng in; amongst 而返於中以聲聞果謂證實際
335 12 zhōng midday 而返於中以聲聞果謂證實際
336 12 zhōng inside 而返於中以聲聞果謂證實際
337 12 zhōng during 而返於中以聲聞果謂證實際
338 12 zhōng Zhong 而返於中以聲聞果謂證實際
339 12 zhōng intermediary 而返於中以聲聞果謂證實際
340 12 zhōng half 而返於中以聲聞果謂證實際
341 12 zhōng just right; suitably 而返於中以聲聞果謂證實際
342 12 zhōng while 而返於中以聲聞果謂證實際
343 12 zhòng to reach; to attain 而返於中以聲聞果謂證實際
344 12 zhòng to suffer; to infect 而返於中以聲聞果謂證實際
345 12 zhòng to obtain 而返於中以聲聞果謂證實際
346 12 zhòng to pass an exam 而返於中以聲聞果謂證實際
347 12 zhōng middle 而返於中以聲聞果謂證實際
348 12 that; those 彼諸惡魔伺不得便
349 12 another; the other 彼諸惡魔伺不得便
350 12 that; tad 彼諸惡魔伺不得便
351 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 惡者障法品第十一之二
352 11 zhě that 惡者障法品第十一之二
353 11 zhě nominalizing function word 惡者障法品第十一之二
354 11 zhě used to mark a definition 惡者障法品第十一之二
355 11 zhě used to mark a pause 惡者障法品第十一之二
356 11 zhě topic marker; that; it 惡者障法品第十一之二
357 11 zhuó according to 惡者障法品第十一之二
358 11 zhě ca 惡者障法品第十一之二
359 11 染心 rǎnxīn afflicted mind; kliṣṭa-citta 如實了知無量無數眾生染心
360 11 zhù to dwell; to live; to reside 於其初住大乘善男子前
361 11 zhù to stop; to halt 於其初住大乘善男子前
362 11 zhù to retain; to remain 於其初住大乘善男子前
363 11 zhù to lodge at [temporarily] 於其初住大乘善男子前
364 11 zhù firmly; securely 於其初住大乘善男子前
365 11 zhù verb complement 於其初住大乘善男子前
366 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 於其初住大乘善男子前
367 11 wèi for; to 是故長時勤作方便為諸難事
368 11 wèi because of 是故長時勤作方便為諸難事
369 11 wéi to act as; to serve 是故長時勤作方便為諸難事
370 11 wéi to change into; to become 是故長時勤作方便為諸難事
371 11 wéi to be; is 是故長時勤作方便為諸難事
372 11 wéi to do 是故長時勤作方便為諸難事
373 11 wèi for 是故長時勤作方便為諸難事
374 11 wèi because of; for; to 是故長時勤作方便為諸難事
375 11 wèi to 是故長時勤作方便為諸難事
376 11 wéi in a passive construction 是故長時勤作方便為諸難事
377 11 wéi forming a rehetorical question 是故長時勤作方便為諸難事
378 11 wéi forming an adverb 是故長時勤作方便為諸難事
379 11 wéi to add emphasis 是故長時勤作方便為諸難事
380 11 wèi to support; to help 是故長時勤作方便為諸難事
381 11 wéi to govern 是故長時勤作方便為諸難事
382 11 wèi to be; bhū 是故長時勤作方便為諸難事
383 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而令諸修菩薩法者
384 11 ér Kangxi radical 126 而令諸修菩薩法者
385 11 ér you 而令諸修菩薩法者
386 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而令諸修菩薩法者
387 11 ér right away; then 而令諸修菩薩法者
388 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而令諸修菩薩法者
389 11 ér if; in case; in the event that 而令諸修菩薩法者
390 11 ér therefore; as a result; thus 而令諸修菩薩法者
391 11 ér how can it be that? 而令諸修菩薩法者
392 11 ér so as to 而令諸修菩薩法者
393 11 ér only then 而令諸修菩薩法者
394 11 ér as if; to seem like 而令諸修菩薩法者
395 11 néng can; able 而令諸修菩薩法者
396 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而令諸修菩薩法者
397 11 ér me 而令諸修菩薩法者
398 11 ér to arrive; up to 而令諸修菩薩法者
399 11 ér possessive 而令諸修菩薩法者
400 11 ér and; ca 而令諸修菩薩法者
401 10 自性 zìxìng Self-Nature 五蘊自性無作無生壞無所壞
402 10 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 五蘊自性無作無生壞無所壞
403 10 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 五蘊自性無作無生壞無所壞
404 10 解脫 jiětuō to liberate; to free 如實了知無量無數眾生解脫心
405 10 解脫 jiětuō liberation 如實了知無量無數眾生解脫心
406 10 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 如實了知無量無數眾生解脫心
407 9 惡魔 èmó demon 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
408 9 惡魔 èmó Māra; the Evil One 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
409 9 方便 fāngbiàn convenient 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
410 9 方便 fāngbiàn to to the toilet 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
411 9 方便 fāngbiàn to have money to lend 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
412 9 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
413 9 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
414 9 方便 fāngbiàn appropriate 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
415 9 方便 fāngbiàn Convenience 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
416 9 方便 fāngbiàn expedient means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
417 9 方便 fāngbiàn Skillful Means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
418 9 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
419 9 shū book 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
420 9 shū document; manuscript 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
421 9 shū letter 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
422 9 Shū the Cannon of Documents 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
423 9 shū to write 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
424 9 shū writing 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
425 9 shū calligraphy; writing style 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
426 9 shū Shu 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
427 9 shū to record 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
428 9 shū book; pustaka 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
429 9 shū write; copy; likh 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
430 9 shū manuscript; lekha 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
431 9 shū book; pustaka 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
432 9 shū document; lekha 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
433 9 his; hers; its; theirs 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
434 9 to add emphasis 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
435 9 used when asking a question in reply to a question 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
436 9 used when making a request or giving an order 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
437 9 he; her; it; them 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
438 9 probably; likely 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
439 9 will 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
440 9 may 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
441 9 if 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
442 9 or 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
443 9 Qi 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
444 9 he; her; it; saḥ; sā; tad 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
445 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 此般若波羅蜜多出生諸佛一切智
446 9 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
447 9 chí to grasp; to hold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
448 9 chí to resist; to oppose 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
449 9 chí to uphold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
450 9 chí to sustain; to keep; to uphold 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
451 9 chí to administer; to manage 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
452 9 chí to control 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
453 9 chí to be cautious 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
454 9 chí to remember 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
455 9 chí to assist 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
456 9 chí with; using 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
457 9 chí dhara 不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦
458 9 nán difficult; arduous; hard 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
459 9 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
460 9 nán hardly possible; unable 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
461 9 nàn disaster; calamity 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
462 9 nàn enemy; foe 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
463 9 nán bad; unpleasant 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
464 9 nàn to blame; to rebuke 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
465 9 nàn to object to; to argue against 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
466 9 nàn to reject; to repudiate 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
467 9 nán inopportune; aksana 何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難
468 8 xiàn to appear; to manifest; to become visible 如實了知無量無數眾生現心
469 8 xiàn then; at that time; while 如實了知無量無數眾生現心
470 8 xiàn at present 如實了知無量無數眾生現心
471 8 xiàn existing at the present time 如實了知無量無數眾生現心
472 8 xiàn cash 如實了知無量無數眾生現心
473 8 xiàn to manifest; prādur 如實了知無量無數眾生現心
474 8 xiàn to manifest; prādur 如實了知無量無數眾生現心
475 8 xiàn the present time 如實了知無量無數眾生現心
476 8 cóng from 從一切智而復出生諸佛正法
477 8 cóng to follow 從一切智而復出生諸佛正法
478 8 cóng past; through 從一切智而復出生諸佛正法
479 8 cóng to comply; to submit; to defer 從一切智而復出生諸佛正法
480 8 cóng to participate in something 從一切智而復出生諸佛正法
481 8 cóng to use a certain method or principle 從一切智而復出生諸佛正法
482 8 cóng usually 從一切智而復出生諸佛正法
483 8 cóng something secondary 從一切智而復出生諸佛正法
484 8 cóng remote relatives 從一切智而復出生諸佛正法
485 8 cóng secondary 從一切智而復出生諸佛正法
486 8 cóng to go on; to advance 從一切智而復出生諸佛正法
487 8 cōng at ease; informal 從一切智而復出生諸佛正法
488 8 zòng a follower; a supporter 從一切智而復出生諸佛正法
489 8 zòng to release 從一切智而復出生諸佛正法
490 8 zòng perpendicular; longitudinal 從一切智而復出生諸佛正法
491 8 cóng receiving; upādāya 從一切智而復出生諸佛正法
492 8 so as to; in order to 諸佛以其方便智力
493 8 to use; to regard as 諸佛以其方便智力
494 8 to use; to grasp 諸佛以其方便智力
495 8 according to 諸佛以其方便智力
496 8 because of 諸佛以其方便智力
497 8 on a certain date 諸佛以其方便智力
498 8 and; as well as 諸佛以其方便智力
499 8 to rely on 諸佛以其方便智力
500 8 to regard 諸佛以其方便智力

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
therefore; tasmāt
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable
 2. immeasurable; aparimāṇa
 3. Atula
了知 liǎozhī to understand clearly
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正知 122 Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 85.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
长时 長時 99 eon; kalpa
癡心 99 a mind of ignorance
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
坏相 壞相 104 state of destruction
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
经法 經法 106 canonical teachings
卷第十二 106 scroll 12
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦受 107 the sensation of pain
了知 108 to understand clearly
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
能缘 能緣 110 conditioning power
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
勤求 113 to diligently seek
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
生苦 115 suffering due to birth
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄心 攝心 115 to concentrate
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
未来现在 未來現在 119 the present and the future
我有 119 the illusion of the existence of self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无贪心 無貪心 119 a mind without greed
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
心法 120 mental objects
心行 120 mental activity
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
勇猛胜 勇猛勝 121 superior bravery
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正法久住 122
 1. Eternally Abiding Dharma
 2. the right Dharma will last for a long time
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti