Glossary and Vocabulary for Kāśyapaparivarta (Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing) 大迦葉問大寶積正法經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 to go; to 一者於佛教法而生輕慢
2 80 to rely on; to depend on 一者於佛教法而生輕慢
3 80 Yu 一者於佛教法而生輕慢
4 80 a crow 一者於佛教法而生輕慢
5 54 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 我說此四法
6 49 xíng to walk 恒行自求利
7 49 xíng capable; competent 恒行自求利
8 49 háng profession 恒行自求利
9 49 xíng Kangxi radical 144 恒行自求利
10 49 xíng to travel 恒行自求利
11 49 xìng actions; conduct 恒行自求利
12 49 xíng to do; to act; to practice 恒行自求利
13 49 xíng all right; OK; okay 恒行自求利
14 49 háng horizontal line 恒行自求利
15 49 héng virtuous deeds 恒行自求利
16 49 hàng a line of trees 恒行自求利
17 49 hàng bold; steadfast 恒行自求利
18 49 xíng to move 恒行自求利
19 49 xíng to put into effect; to implement 恒行自求利
20 49 xíng travel 恒行自求利
21 49 xíng to circulate 恒行自求利
22 49 xíng running script; running script 恒行自求利
23 49 xíng temporary 恒行自求利
24 49 háng rank; order 恒行自求利
25 49 háng a business; a shop 恒行自求利
26 49 xíng to depart; to leave 恒行自求利
27 49 xíng to experience 恒行自求利
28 49 xíng path; way 恒行自求利
29 49 xíng xing; ballad 恒行自求利
30 49 xíng Xing 恒行自求利
31 49 xíng Practice 恒行自求利
32 49 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 恒行自求利
33 49 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 恒行自求利
34 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
35 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
36 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
37 46 method; way 有四種法
38 46 France 有四種法
39 46 the law; rules; regulations 有四種法
40 46 the teachings of the Buddha; Dharma 有四種法
41 46 a standard; a norm 有四種法
42 46 an institution 有四種法
43 46 to emulate 有四種法
44 46 magic; a magic trick 有四種法
45 46 punishment 有四種法
46 46 Fa 有四種法
47 46 a precedent 有四種法
48 46 a classification of some kinds of Han texts 有四種法
49 46 relating to a ceremony or rite 有四種法
50 46 Dharma 有四種法
51 46 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 有四種法
52 46 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 有四種法
53 46 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 有四種法
54 46 quality; characteristic 有四種法
55 45 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 爾時世尊告迦葉言
56 45 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 爾時世尊告迦葉言
57 35 zhě ca 四種法者
58 33 four 有四種法
59 33 note a musical scale 有四種法
60 33 fourth 有四種法
61 33 Si 有四種法
62 33 four; catur 有四種法
63 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 瞋恚斷善覆蓋不說
64 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 瞋恚斷善覆蓋不說
65 33 shuì to persuade 瞋恚斷善覆蓋不說
66 33 shuō to teach; to recite; to explain 瞋恚斷善覆蓋不說
67 33 shuō a doctrine; a theory 瞋恚斷善覆蓋不說
68 33 shuō to claim; to assert 瞋恚斷善覆蓋不說
69 33 shuō allocution 瞋恚斷善覆蓋不說
70 33 shuō to criticize; to scold 瞋恚斷善覆蓋不說
71 33 shuō to indicate; to refer to 瞋恚斷善覆蓋不說
72 33 shuō speach; vāda 瞋恚斷善覆蓋不說
73 33 shuō to speak; bhāṣate 瞋恚斷善覆蓋不說
74 33 shuō to instruct 瞋恚斷善覆蓋不說
75 31 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
76 31 relating to Buddhism 一時佛在王舍城鷲峯山中
77 31 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
78 31 a Buddhist text 一時佛在王舍城鷲峯山中
79 31 to touch; to stroke 一時佛在王舍城鷲峯山中
80 31 Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
81 31 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
82 29 infix potential marker 瞋恚斷善覆蓋不說
83 28 wéi to act as; to serve 三者如聞得法為他解說
84 28 wéi to change into; to become 三者如聞得法為他解說
85 28 wéi to be; is 三者如聞得法為他解說
86 28 wéi to do 三者如聞得法為他解說
87 28 wèi to support; to help 三者如聞得法為他解說
88 28 wéi to govern 三者如聞得法為他解說
89 28 wèi to be; bhū 三者如聞得法為他解說
90 27 lìng to make; to cause to be; to lead 三者隱藏正法令不見聞
91 27 lìng to issue a command 三者隱藏正法令不見聞
92 27 lìng rules of behavior; customs 三者隱藏正法令不見聞
93 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 三者隱藏正法令不見聞
94 27 lìng a season 三者隱藏正法令不見聞
95 27 lìng respected; good reputation 三者隱藏正法令不見聞
96 27 lìng good 三者隱藏正法令不見聞
97 27 lìng pretentious 三者隱藏正法令不見聞
98 27 lìng a transcending state of existence 三者隱藏正法令不見聞
99 27 lìng a commander 三者隱藏正法令不見聞
100 27 lìng a commanding quality; an impressive character 三者隱藏正法令不見聞
101 27 lìng lyrics 三者隱藏正法令不見聞
102 27 lìng Ling 三者隱藏正法令不見聞
103 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 三者隱藏正法令不見聞
104 26 zhǒng kind; type 有四種法
105 26 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有四種法
106 26 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有四種法
107 26 zhǒng seed; strain 有四種法
108 26 zhǒng offspring 有四種法
109 26 zhǒng breed 有四種法
110 26 zhǒng race 有四種法
111 26 zhǒng species 有四種法
112 26 zhǒng root; source; origin 有四種法
113 26 zhǒng grit; guts 有四種法
114 26 zhǒng seed; bīja 有四種法
115 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是四種
116 25 ér Kangxi radical 126 在大眾中安詳而坐
117 25 ér as if; to seem like 在大眾中安詳而坐
118 25 néng can; able 在大眾中安詳而坐
119 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 在大眾中安詳而坐
120 25 ér to arrive; up to 在大眾中安詳而坐
121 25 self 我今於此重說頌曰
122 25 [my] dear 我今於此重說頌曰
123 25 Wo 我今於此重說頌曰
124 25 self; atman; attan 我今於此重說頌曰
125 25 ga 我今於此重說頌曰
126 23 jīn today; present; now 我今於此重說頌曰
127 23 jīn Jin 我今於此重說頌曰
128 23 jīn modern 我今於此重說頌曰
129 23 jīn now; adhunā 我今於此重說頌曰
130 23 zhòng heavy 我今於此重說頌曰
131 23 chóng to repeat 我今於此重說頌曰
132 23 zhòng significant; serious; important 我今於此重說頌曰
133 23 chóng layered; folded; tiered 我今於此重說頌曰
134 23 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 我今於此重說頌曰
135 23 zhòng sad 我今於此重說頌曰
136 23 zhòng a weight 我今於此重說頌曰
137 23 zhòng large in amount; valuable 我今於此重說頌曰
138 23 zhòng thick; dense; strong 我今於此重說頌曰
139 23 zhòng to prefer 我今於此重說頌曰
140 23 zhòng to add 我今於此重說頌曰
141 23 zhòng heavy; guru 我今於此重說頌曰
142 22 白言 bái yán to say 迦葉白言
143 22 二者 èrzhě the two; both 二者於法師處憎嫉法師
144 22 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者於法師處憎嫉法師
145 22 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者於佛教法而生輕慢
146 22 sòng to praise; to laud; to acclaim 我今於此重說頌曰
147 22 sòng Song; Hymns 我今於此重說頌曰
148 22 sòng a hymn; an ode; a eulogy 我今於此重說頌曰
149 22 sòng a speech in praise of somebody 我今於此重說頌曰
150 22 sòng a divination 我今於此重說頌曰
151 22 sòng to recite 我今於此重說頌曰
152 22 sòng 1. ode; 2. praise 我今於此重說頌曰
153 22 sòng verse; gāthā 我今於此重說頌曰
154 22 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者他欲樂法數數障礙
155 22 gào to tell; to say; said; told 爾時世尊告迦葉言
156 22 gào to request 爾時世尊告迦葉言
157 22 gào to report; to inform 爾時世尊告迦葉言
158 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時世尊告迦葉言
159 22 gào to accuse; to sue 爾時世尊告迦葉言
160 22 gào to reach 爾時世尊告迦葉言
161 22 gào an announcement 爾時世尊告迦葉言
162 22 gào a party 爾時世尊告迦葉言
163 22 gào a vacation 爾時世尊告迦葉言
164 22 gào Gao 爾時世尊告迦葉言
165 22 gào to tell; jalp 爾時世尊告迦葉言
166 22 yuē to speak; to say 我今於此重說頌曰
167 22 yuē Kangxi radical 73 我今於此重說頌曰
168 22 yuē to be called 我今於此重說頌曰
169 22 yuē said; ukta 我今於此重說頌曰
170 22 sān three 三者隱藏正法令不見聞
171 22 sān third 三者隱藏正法令不見聞
172 22 sān more than two 三者隱藏正法令不見聞
173 22 sān very few 三者隱藏正法令不見聞
174 22 sān San 三者隱藏正法令不見聞
175 22 sān three; tri 三者隱藏正法令不見聞
176 22 sān sa 三者隱藏正法令不見聞
177 22 sān three kinds; trividha 三者隱藏正法令不見聞
178 21 wén to hear 三者隱藏正法令不見聞
179 21 wén Wen 三者隱藏正法令不見聞
180 21 wén sniff at; to smell 三者隱藏正法令不見聞
181 21 wén to be widely known 三者隱藏正法令不見聞
182 21 wén to confirm; to accept 三者隱藏正法令不見聞
183 21 wén information 三者隱藏正法令不見聞
184 21 wèn famous; well known 三者隱藏正法令不見聞
185 21 wén knowledge; learning 三者隱藏正法令不見聞
186 21 wèn popularity; prestige; reputation 三者隱藏正法令不見聞
187 21 wén to question 三者隱藏正法令不見聞
188 21 wén heard; śruta 三者隱藏正法令不見聞
189 21 wén hearing; śruti 三者隱藏正法令不見聞
190 21 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉波
191 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 最上得菩提
192 20 děi to want to; to need to 最上得菩提
193 20 děi must; ought to 最上得菩提
194 20 de 最上得菩提
195 20 de infix potential marker 最上得菩提
196 20 to result in 最上得菩提
197 20 to be proper; to fit; to suit 最上得菩提
198 20 to be satisfied 最上得菩提
199 20 to be finished 最上得菩提
200 20 děi satisfying 最上得菩提
201 20 to contract 最上得菩提
202 20 to hear 最上得菩提
203 20 to have; there is 最上得菩提
204 20 marks time passed 最上得菩提
205 20 obtain; attain; prāpta 最上得菩提
206 19 xīn heart [organ] 不行恭敬心
207 19 xīn Kangxi radical 61 不行恭敬心
208 19 xīn mind; consciousness 不行恭敬心
209 19 xīn the center; the core; the middle 不行恭敬心
210 19 xīn one of the 28 star constellations 不行恭敬心
211 19 xīn heart 不行恭敬心
212 19 xīn emotion 不行恭敬心
213 19 xīn intention; consideration 不行恭敬心
214 19 xīn disposition; temperament 不行恭敬心
215 19 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不行恭敬心
216 19 Kangxi radical 71 口意無虛妄
217 19 to not have; without 口意無虛妄
218 19 mo 口意無虛妄
219 19 to not have 口意無虛妄
220 19 Wu 口意無虛妄
221 19 mo 口意無虛妄
222 18 shēng to be born; to give birth 一者於佛教法而生輕慢
223 18 shēng to live 一者於佛教法而生輕慢
224 18 shēng raw 一者於佛教法而生輕慢
225 18 shēng a student 一者於佛教法而生輕慢
226 18 shēng life 一者於佛教法而生輕慢
227 18 shēng to produce; to give rise 一者於佛教法而生輕慢
228 18 shēng alive 一者於佛教法而生輕慢
229 18 shēng a lifetime 一者於佛教法而生輕慢
230 18 shēng to initiate; to become 一者於佛教法而生輕慢
231 18 shēng to grow 一者於佛教法而生輕慢
232 18 shēng unfamiliar 一者於佛教法而生輕慢
233 18 shēng not experienced 一者於佛教法而生輕慢
234 18 shēng hard; stiff; strong 一者於佛教法而生輕慢
235 18 shēng having academic or professional knowledge 一者於佛教法而生輕慢
236 18 shēng a male role in traditional theatre 一者於佛教法而生輕慢
237 18 shēng gender 一者於佛教法而生輕慢
238 18 shēng to develop; to grow 一者於佛教法而生輕慢
239 18 shēng to set up 一者於佛教法而生輕慢
240 18 shēng a prostitute 一者於佛教法而生輕慢
241 18 shēng a captive 一者於佛教法而生輕慢
242 18 shēng a gentleman 一者於佛教法而生輕慢
243 18 shēng Kangxi radical 100 一者於佛教法而生輕慢
244 18 shēng unripe 一者於佛教法而生輕慢
245 18 shēng nature 一者於佛教法而生輕慢
246 18 shēng to inherit; to succeed 一者於佛教法而生輕慢
247 18 shēng destiny 一者於佛教法而生輕慢
248 18 shēng birth 一者於佛教法而生輕慢
249 17 眾生 zhòngshēng all living things 心恒愍眾生
250 17 眾生 zhòngshēng living things other than people 心恒愍眾生
251 17 眾生 zhòngshēng sentient beings 心恒愍眾生
252 17 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 心恒愍眾生
253 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提大行人
254 17 菩提 pútí bodhi 菩提大行人
255 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提大行人
256 16 qiú to request 誑賺他人唯自求利
257 16 qiú to seek; to look for 誑賺他人唯自求利
258 16 qiú to implore 誑賺他人唯自求利
259 16 qiú to aspire to 誑賺他人唯自求利
260 16 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 誑賺他人唯自求利
261 16 qiú to attract 誑賺他人唯自求利
262 16 qiú to bribe 誑賺他人唯自求利
263 16 qiú Qiu 誑賺他人唯自求利
264 16 qiú to demand 誑賺他人唯自求利
265 16 qiú to end 誑賺他人唯自求利
266 16 qiú to seek; kāṅkṣ 誑賺他人唯自求利
267 14 other; another; some other 四者他欲樂法數數障礙
268 14 other 四者他欲樂法數數障礙
269 14 tha 四者他欲樂法數數障礙
270 14 ṭha 四者他欲樂法數數障礙
271 14 other; anya 四者他欲樂法數數障礙
272 14 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離無上覺
273 14 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離無上覺
274 14 遠離 yuǎnlí to far off 遠離無上覺
275 14 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離無上覺
276 14 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離無上覺
277 13 一切 yīqiè temporary 起正直心不求一切利養
278 13 一切 yīqiè the same 起正直心不求一切利養
279 13 héng constant; regular 恒行自求利
280 13 héng permanent; lasting; perpetual 恒行自求利
281 13 héng perseverance 恒行自求利
282 13 héng ordinary; common 恒行自求利
283 13 héng Constancy [hexagram] 恒行自求利
284 13 gèng crescent moon 恒行自求利
285 13 gèng to spread; to expand 恒行自求利
286 13 héng Heng 恒行自求利
287 13 héng Eternity 恒行自求利
288 13 héng eternal 恒行自求利
289 13 gèng Ganges 恒行自求利
290 12 chù a place; location; a spot; a point 二者於法師處憎嫉法師
291 12 chǔ to reside; to live; to dwell 二者於法師處憎嫉法師
292 12 chù an office; a department; a bureau 二者於法師處憎嫉法師
293 12 chù a part; an aspect 二者於法師處憎嫉法師
294 12 chǔ to be in; to be in a position of 二者於法師處憎嫉法師
295 12 chǔ to get along with 二者於法師處憎嫉法師
296 12 chǔ to deal with; to manage 二者於法師處憎嫉法師
297 12 chǔ to punish; to sentence 二者於法師處憎嫉法師
298 12 chǔ to stop; to pause 二者於法師處憎嫉法師
299 12 chǔ to be associated with 二者於法師處憎嫉法師
300 12 chǔ to situate; to fix a place for 二者於法師處憎嫉法師
301 12 chǔ to occupy; to control 二者於法師處憎嫉法師
302 12 chù circumstances; situation 二者於法師處憎嫉法師
303 12 chù an occasion; a time 二者於法師處憎嫉法師
304 12 chù position; sthāna 二者於法師處憎嫉法師
305 12 Germany 行德尊重反生毀謗
306 12 virtue; morality; ethics; character 行德尊重反生毀謗
307 12 kindness; favor 行德尊重反生毀謗
308 12 conduct; behavior 行德尊重反生毀謗
309 12 to be grateful 行德尊重反生毀謗
310 12 heart; intention 行德尊重反生毀謗
311 12 De 行德尊重反生毀謗
312 12 potency; natural power 行德尊重反生毀謗
313 12 wholesome; good 行德尊重反生毀謗
314 12 Virtue 行德尊重反生毀謗
315 12 merit; puṇya; puñña 行德尊重反生毀謗
316 12 guṇa 行德尊重反生毀謗
317 12 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 瞋恚斷善覆蓋不說
318 12 shàn happy 瞋恚斷善覆蓋不說
319 12 shàn good 瞋恚斷善覆蓋不說
320 12 shàn kind-hearted 瞋恚斷善覆蓋不說
321 12 shàn to be skilled at something 瞋恚斷善覆蓋不說
322 12 shàn familiar 瞋恚斷善覆蓋不說
323 12 shàn to repair 瞋恚斷善覆蓋不說
324 12 shàn to admire 瞋恚斷善覆蓋不說
325 12 shàn to praise 瞋恚斷善覆蓋不說
326 12 shàn Shan 瞋恚斷善覆蓋不說
327 12 shàn wholesome; virtuous 瞋恚斷善覆蓋不說
328 12 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 令諸菩薩一切生處出生菩提心
329 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 二者去除一切眾生虛妄分別
330 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 二者去除一切眾生虛妄分別
331 10 to reach 及一生獲得無上正等正覺
332 10 to attain 及一生獲得無上正等正覺
333 10 to understand 及一生獲得無上正等正覺
334 10 able to be compared to; to catch up with 及一生獲得無上正等正覺
335 10 to be involved with; to associate with 及一生獲得無上正等正覺
336 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 及一生獲得無上正等正覺
337 10 and; ca; api 及一生獲得無上正等正覺
338 10 Kangxi radical 132 誑賺他人唯自求利
339 10 Zi 誑賺他人唯自求利
340 10 a nose 誑賺他人唯自求利
341 10 the beginning; the start 誑賺他人唯自求利
342 10 origin 誑賺他人唯自求利
343 10 to employ; to use 誑賺他人唯自求利
344 10 to be 誑賺他人唯自求利
345 10 self; soul; ātman 誑賺他人唯自求利
346 9 善友 shànyǒu Sabbamitta; Sarvamitra 一者所有阿闍梨師及諸善友
347 9 善友 shànyǒu a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 一者所有阿闍梨師及諸善友
348 9 Yi 亦不要稱揚
349 9 輕慢 qīngmàn arrogant 一者於佛教法而生輕慢
350 9 輕慢 qīngmàn to belittle others 一者於佛教法而生輕慢
351 9 zhōng middle 在大眾中安詳而坐
352 9 zhōng medium; medium sized 在大眾中安詳而坐
353 9 zhōng China 在大眾中安詳而坐
354 9 zhòng to hit the mark 在大眾中安詳而坐
355 9 zhōng midday 在大眾中安詳而坐
356 9 zhōng inside 在大眾中安詳而坐
357 9 zhōng during 在大眾中安詳而坐
358 9 zhōng Zhong 在大眾中安詳而坐
359 9 zhōng intermediary 在大眾中安詳而坐
360 9 zhōng half 在大眾中安詳而坐
361 9 zhòng to reach; to attain 在大眾中安詳而坐
362 9 zhòng to suffer; to infect 在大眾中安詳而坐
363 9 zhòng to obtain 在大眾中安詳而坐
364 9 zhòng to pass an exam 在大眾中安詳而坐
365 9 zhōng middle 在大眾中安詳而坐
366 9 rén person; people; a human being 與大比丘眾八千人俱
367 9 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾八千人俱
368 9 rén a kind of person 與大比丘眾八千人俱
369 9 rén everybody 與大比丘眾八千人俱
370 9 rén adult 與大比丘眾八千人俱
371 9 rén somebody; others 與大比丘眾八千人俱
372 9 rén an upright person 與大比丘眾八千人俱
373 9 rén person; manuṣya 與大比丘眾八千人俱
374 9 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 行真實行而不妄語
375 9 真實 zhēnshí true reality 行真實行而不妄語
376 8 我見 wǒ jiàn my view 一者世間所有深著我見
377 8 我見 wǒ jiàn the view of a self 一者世間所有深著我見
378 8 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 一者於佛教法深生尊重
379 8 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 一者於佛教法深生尊重
380 8 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 一者於佛教法深生尊重
381 8 尊重 zūnzhòng respect 一者於佛教法深生尊重
382 8 妙法 miào fǎ Wondrous Dharma 三者於一切眾生演說妙法
383 8 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha 三者於一切眾生演說妙法
384 8 利養 lìyǎng gain 起正直心不求一切利養
385 8 suǒ a few; various; some 二者彼須真實所言誠諦
386 8 suǒ a place; a location 二者彼須真實所言誠諦
387 8 suǒ indicates a passive voice 二者彼須真實所言誠諦
388 8 suǒ an ordinal number 二者彼須真實所言誠諦
389 8 suǒ meaning 二者彼須真實所言誠諦
390 8 suǒ garrison 二者彼須真實所言誠諦
391 8 suǒ place; pradeśa 二者彼須真實所言誠諦
392 8 zhī to know 汝等應當知
393 8 zhī to comprehend 汝等應當知
394 8 zhī to inform; to tell 汝等應當知
395 8 zhī to administer 汝等應當知
396 8 zhī to distinguish; to discern 汝等應當知
397 8 zhī to be close friends 汝等應當知
398 8 zhī to feel; to sense; to perceive 汝等應當知
399 8 zhī to receive; to entertain 汝等應當知
400 8 zhī knowledge 汝等應當知
401 8 zhī consciousness; perception 汝等應當知
402 8 zhī a close friend 汝等應當知
403 8 zhì wisdom 汝等應當知
404 8 zhì Zhi 汝等應當知
405 8 zhī Understanding 汝等應當知
406 8 zhī know; jña 汝等應當知
407 8 shí real; true 不說他人實不實罪
408 8 shí nut; seed; fruit 不說他人實不實罪
409 8 shí substance; content; material 不說他人實不實罪
410 8 shí honest; sincere 不說他人實不實罪
411 8 shí vast; extensive 不說他人實不實罪
412 8 shí solid 不說他人實不實罪
413 8 shí abundant; prosperous 不說他人實不實罪
414 8 shí reality; a fact; an event 不說他人實不實罪
415 8 shí wealth; property 不說他人實不實罪
416 8 shí effect; result 不說他人實不實罪
417 8 shí an honest person 不說他人實不實罪
418 8 shí to fill 不說他人實不實罪
419 8 shí complete 不說他人實不實罪
420 8 shí to strengthen 不說他人實不實罪
421 8 shí to practice 不說他人實不實罪
422 8 shí namely 不說他人實不實罪
423 8 shí to verify; to check; to confirm 不說他人實不實罪
424 8 shí full; at capacity 不說他人實不實罪
425 8 shí supplies; goods 不說他人實不實罪
426 8 shí Shichen 不說他人實不實罪
427 8 shí Real 不說他人實不實罪
428 8 shí truth; reality; tattva 不說他人實不實罪
429 8 善根 shàngēn Wholesome Roots 瞋怒斷善根
430 8 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 瞋怒斷善根
431 8 菩提心 pútíxīn bodhi mind 迷障菩薩菩提心
432 8 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 迷障菩薩菩提心
433 7 所有 suǒyǒu to belong to 一者所有阿闍梨師及諸善友
434 7 happy; glad; cheerful; joyful 一者聞善樂行聞惡樂止
435 7 to take joy in; to be happy; to be cheerful 一者聞善樂行聞惡樂止
436 7 Le 一者聞善樂行聞惡樂止
437 7 yuè music 一者聞善樂行聞惡樂止
438 7 yuè a musical instrument 一者聞善樂行聞惡樂止
439 7 yuè tone [of voice]; expression 一者聞善樂行聞惡樂止
440 7 yuè a musician 一者聞善樂行聞惡樂止
441 7 joy; pleasure 一者聞善樂行聞惡樂止
442 7 yuè the Book of Music 一者聞善樂行聞惡樂止
443 7 lào Lao 一者聞善樂行聞惡樂止
444 7 to laugh 一者聞善樂行聞惡樂止
445 7 Joy 一者聞善樂行聞惡樂止
446 7 joy; delight; sukhā 一者聞善樂行聞惡樂止
447 7 有情 yǒuqíng having feelings for 二者我見貢高瞋恚有情
448 7 有情 yǒuqíng friends with 二者我見貢高瞋恚有情
449 7 有情 yǒuqíng having emotional appeal 二者我見貢高瞋恚有情
450 7 有情 yǒuqíng sentient being 二者我見貢高瞋恚有情
451 7 有情 yǒuqíng sentient beings 二者我見貢高瞋恚有情
452 7 jiāo to teach; to educate; to instruct 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
453 7 jiào a school of thought; a sect 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
454 7 jiào to make; to cause 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
455 7 jiào religion 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
456 7 jiào instruction; a teaching 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
457 7 jiào Jiao 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
458 7 jiào a directive; an order 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
459 7 jiào to urge; to incite 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
460 7 jiào to pass on; to convey 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
461 7 jiào etiquette 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
462 7 jiāo teaching; śāsana 三者瞋恨菩薩偏讚佛教不普稱讚
463 7 具足 jùzú Completeness 有四法具足
464 7 具足 jùzú complete; accomplished 有四法具足
465 7 具足 jùzú Purāṇa 有四法具足
466 7 shī teacher 四法可為師
467 7 shī multitude 四法可為師
468 7 shī a host; a leader 四法可為師
469 7 shī an expert 四法可為師
470 7 shī an example; a model 四法可為師
471 7 shī master 四法可為師
472 7 shī a capital city; a well protected place 四法可為師
473 7 shī Shi 四法可為師
474 7 shī to imitate 四法可為師
475 7 shī troops 四法可為師
476 7 shī shi 四法可為師
477 7 shī an army division 四法可為師
478 7 shī the 7th hexagram 四法可為師
479 7 shī a lion 四法可為師
480 7 shī spiritual guide; teacher; ācārya 四法可為師
481 7 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 四者稱讚多聞增長智慧
482 7 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 三者若諸眾生行大乘行
483 7 法師 fǎshī Dharma Master; Venerable; a Buddhist monk or nun 二者於法師處憎嫉法師
484 7 法師 fǎshī a Taoist priest 二者於法師處憎嫉法師
485 7 法師 fǎshī Venerable 二者於法師處憎嫉法師
486 7 法師 fǎshī Dharma Teacher 二者於法師處憎嫉法師
487 7 法師 fǎshī Dharma master 二者於法師處憎嫉法師
488 7 出生 chūshēng to be born 令諸菩薩一切生處出生菩提心
489 6 huǐ to destroy 而不稱讚妄言謗毀
490 6 huǐ to destroy 而不稱讚妄言謗毀
491 6 huǐ to defame; to slander 而不稱讚妄言謗毀
492 6 huǐ to harm one's health through excessive mourning 而不稱讚妄言謗毀
493 6 huǐ to destroy; kṣip 而不稱讚妄言謗毀
494 6 huǐ defamation; nindā 而不稱讚妄言謗毀
495 6 bàng to slander; to defame; to speak ill of 而不稱讚妄言謗毀
496 6 bàng to curse 而不稱讚妄言謗毀
497 6 bàng slander; apavāda 而不稱讚妄言謗毀
498 6 shèng to beat; to win; to conquer 令諸菩薩善法不滅得法增勝
499 6 shèng victory; success 令諸菩薩善法不滅得法增勝
500 6 shèng wonderful; supurb; superior 令諸菩薩善法不滅得法增勝

Frequencies of all Words

Top 803

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 80 in; at 一者於佛教法而生輕慢
2 80 in; at 一者於佛教法而生輕慢
3 80 in; at; to; from 一者於佛教法而生輕慢
4 80 to go; to 一者於佛教法而生輕慢
5 80 to rely on; to depend on 一者於佛教法而生輕慢
6 80 to go to; to arrive at 一者於佛教法而生輕慢
7 80 from 一者於佛教法而生輕慢
8 80 give 一者於佛教法而生輕慢
9 80 oppposing 一者於佛教法而生輕慢
10 80 and 一者於佛教法而生輕慢
11 80 compared to 一者於佛教法而生輕慢
12 80 by 一者於佛教法而生輕慢
13 80 and; as well as 一者於佛教法而生輕慢
14 80 for 一者於佛教法而生輕慢
15 80 Yu 一者於佛教法而生輕慢
16 80 a crow 一者於佛教法而生輕慢
17 80 whew; wow 一者於佛教法而生輕慢
18 80 near to; antike 一者於佛教法而生輕慢
19 59 this; these 我今於此重說頌曰
20 59 in this way 我今於此重說頌曰
21 59 otherwise; but; however; so 我今於此重說頌曰
22 59 at this time; now; here 我今於此重說頌曰
23 59 this; here; etad 我今於此重說頌曰
24 54 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 我說此四法
25 49 xíng to walk 恒行自求利
26 49 xíng capable; competent 恒行自求利
27 49 háng profession 恒行自求利
28 49 háng line; row 恒行自求利
29 49 xíng Kangxi radical 144 恒行自求利
30 49 xíng to travel 恒行自求利
31 49 xìng actions; conduct 恒行自求利
32 49 xíng to do; to act; to practice 恒行自求利
33 49 xíng all right; OK; okay 恒行自求利
34 49 háng horizontal line 恒行自求利
35 49 héng virtuous deeds 恒行自求利
36 49 hàng a line of trees 恒行自求利
37 49 hàng bold; steadfast 恒行自求利
38 49 xíng to move 恒行自求利
39 49 xíng to put into effect; to implement 恒行自求利
40 49 xíng travel 恒行自求利
41 49 xíng to circulate 恒行自求利
42 49 xíng running script; running script 恒行自求利
43 49 xíng temporary 恒行自求利
44 49 xíng soon 恒行自求利
45 49 háng rank; order 恒行自求利
46 49 háng a business; a shop 恒行自求利
47 49 xíng to depart; to leave 恒行自求利
48 49 xíng to experience 恒行自求利
49 49 xíng path; way 恒行自求利
50 49 xíng xing; ballad 恒行自求利
51 49 xíng a round [of drinks] 恒行自求利
52 49 xíng Xing 恒行自求利
53 49 xíng moreover; also 恒行自求利
54 49 xíng Practice 恒行自求利
55 49 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 恒行自求利
56 49 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 恒行自求利
57 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
58 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
59 48 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千
60 46 method; way 有四種法
61 46 France 有四種法
62 46 the law; rules; regulations 有四種法
63 46 the teachings of the Buddha; Dharma 有四種法
64 46 a standard; a norm 有四種法
65 46 an institution 有四種法
66 46 to emulate 有四種法
67 46 magic; a magic trick 有四種法
68 46 punishment 有四種法
69 46 Fa 有四種法
70 46 a precedent 有四種法
71 46 a classification of some kinds of Han texts 有四種法
72 46 relating to a ceremony or rite 有四種法
73 46 Dharma 有四種法
74 46 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 有四種法
75 46 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 有四種法
76 46 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 有四種法
77 46 quality; characteristic 有四種法
78 45 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 爾時世尊告迦葉言
79 45 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 爾時世尊告迦葉言
80 35 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 四種法者
81 35 zhě that 四種法者
82 35 zhě nominalizing function word 四種法者
83 35 zhě used to mark a definition 四種法者
84 35 zhě used to mark a pause 四種法者
85 35 zhě topic marker; that; it 四種法者
86 35 zhuó according to 四種法者
87 35 zhě ca 四種法者
88 33 four 有四種法
89 33 note a musical scale 有四種法
90 33 fourth 有四種法
91 33 Si 有四種法
92 33 four; catur 有四種法
93 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 瞋恚斷善覆蓋不說
94 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 瞋恚斷善覆蓋不說
95 33 shuì to persuade 瞋恚斷善覆蓋不說
96 33 shuō to teach; to recite; to explain 瞋恚斷善覆蓋不說
97 33 shuō a doctrine; a theory 瞋恚斷善覆蓋不說
98 33 shuō to claim; to assert 瞋恚斷善覆蓋不說
99 33 shuō allocution 瞋恚斷善覆蓋不說
100 33 shuō to criticize; to scold 瞋恚斷善覆蓋不說
101 33 shuō to indicate; to refer to 瞋恚斷善覆蓋不說
102 33 shuō speach; vāda 瞋恚斷善覆蓋不說
103 33 shuō to speak; bhāṣate 瞋恚斷善覆蓋不說
104 33 shuō to instruct 瞋恚斷善覆蓋不說
105 31 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
106 31 relating to Buddhism 一時佛在王舍城鷲峯山中
107 31 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
108 31 a Buddhist text 一時佛在王舍城鷲峯山中
109 31 to touch; to stroke 一時佛在王舍城鷲峯山中
110 31 Buddha 一時佛在王舍城鷲峯山中
111 31 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城鷲峯山中
112 30 that; those 及彼法師處
113 30 another; the other 及彼法師處
114 30 that; tad 及彼法師處
115 29 not; no 瞋恚斷善覆蓋不說
116 29 expresses that a certain condition cannot be acheived 瞋恚斷善覆蓋不說
117 29 as a correlative 瞋恚斷善覆蓋不說
118 29 no (answering a question) 瞋恚斷善覆蓋不說
119 29 forms a negative adjective from a noun 瞋恚斷善覆蓋不說
120 29 at the end of a sentence to form a question 瞋恚斷善覆蓋不說
121 29 to form a yes or no question 瞋恚斷善覆蓋不說
122 29 infix potential marker 瞋恚斷善覆蓋不說
123 29 no; na 瞋恚斷善覆蓋不說
124 28 wèi for; to 三者如聞得法為他解說
125 28 wèi because of 三者如聞得法為他解說
126 28 wéi to act as; to serve 三者如聞得法為他解說
127 28 wéi to change into; to become 三者如聞得法為他解說
128 28 wéi to be; is 三者如聞得法為他解說
129 28 wéi to do 三者如聞得法為他解說
130 28 wèi for 三者如聞得法為他解說
131 28 wèi because of; for; to 三者如聞得法為他解說
132 28 wèi to 三者如聞得法為他解說
133 28 wéi in a passive construction 三者如聞得法為他解說
134 28 wéi forming a rehetorical question 三者如聞得法為他解說
135 28 wéi forming an adverb 三者如聞得法為他解說
136 28 wéi to add emphasis 三者如聞得法為他解說
137 28 wèi to support; to help 三者如聞得法為他解說
138 28 wéi to govern 三者如聞得法為他解說
139 28 wèi to be; bhū 三者如聞得法為他解說
140 27 lìng to make; to cause to be; to lead 三者隱藏正法令不見聞
141 27 lìng to issue a command 三者隱藏正法令不見聞
142 27 lìng rules of behavior; customs 三者隱藏正法令不見聞
143 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 三者隱藏正法令不見聞
144 27 lìng a season 三者隱藏正法令不見聞
145 27 lìng respected; good reputation 三者隱藏正法令不見聞
146 27 lìng good 三者隱藏正法令不見聞
147 27 lìng pretentious 三者隱藏正法令不見聞
148 27 lìng a transcending state of existence 三者隱藏正法令不見聞
149 27 lìng a commander 三者隱藏正法令不見聞
150 27 lìng a commanding quality; an impressive character 三者隱藏正法令不見聞
151 27 lìng lyrics 三者隱藏正法令不見聞
152 27 lìng Ling 三者隱藏正法令不見聞
153 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 三者隱藏正法令不見聞
154 26 zhǒng kind; type 有四種法
155 26 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有四種法
156 26 zhǒng kind; type 有四種法
157 26 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有四種法
158 26 zhǒng seed; strain 有四種法
159 26 zhǒng offspring 有四種法
160 26 zhǒng breed 有四種法
161 26 zhǒng race 有四種法
162 26 zhǒng species 有四種法
163 26 zhǒng root; source; origin 有四種法
164 26 zhǒng grit; guts 有四種法
165 26 zhǒng seed; bīja 有四種法
166 26 如是 rúshì thus; so 如是四種
167 26 如是 rúshì thus, so 如是四種
168 26 如是 rúshì thus; evam 如是四種
169 26 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是四種
170 25 ér and; as well as; but (not); yet (not) 在大眾中安詳而坐
171 25 ér Kangxi radical 126 在大眾中安詳而坐
172 25 ér you 在大眾中安詳而坐
173 25 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 在大眾中安詳而坐
174 25 ér right away; then 在大眾中安詳而坐
175 25 ér but; yet; however; while; nevertheless 在大眾中安詳而坐
176 25 ér if; in case; in the event that 在大眾中安詳而坐
177 25 ér therefore; as a result; thus 在大眾中安詳而坐
178 25 ér how can it be that? 在大眾中安詳而坐
179 25 ér so as to 在大眾中安詳而坐
180 25 ér only then 在大眾中安詳而坐
181 25 ér as if; to seem like 在大眾中安詳而坐
182 25 néng can; able 在大眾中安詳而坐
183 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 在大眾中安詳而坐
184 25 ér me 在大眾中安詳而坐
185 25 ér to arrive; up to 在大眾中安詳而坐
186 25 ér possessive 在大眾中安詳而坐
187 25 ér and; ca 在大眾中安詳而坐
188 25 I; me; my 我今於此重說頌曰
189 25 self 我今於此重說頌曰
190 25 we; our 我今於此重說頌曰
191 25 [my] dear 我今於此重說頌曰
192 25 Wo 我今於此重說頌曰
193 25 self; atman; attan 我今於此重說頌曰
194 25 ga 我今於此重說頌曰
195 25 I; aham 我今於此重說頌曰
196 23 jīn today; present; now 我今於此重說頌曰
197 23 jīn Jin 我今於此重說頌曰
198 23 jīn modern 我今於此重說頌曰
199 23 jīn now; adhunā 我今於此重說頌曰
200 23 zhòng heavy 我今於此重說頌曰
201 23 chóng to repeat 我今於此重說頌曰
202 23 chóng repetition; iteration; layer 我今於此重說頌曰
203 23 chóng again 我今於此重說頌曰
204 23 zhòng significant; serious; important 我今於此重說頌曰
205 23 chóng layered; folded; tiered 我今於此重說頌曰
206 23 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 我今於此重說頌曰
207 23 zhòng sad 我今於此重說頌曰
208 23 zhòng a weight 我今於此重說頌曰
209 23 zhòng large in amount; valuable 我今於此重說頌曰
210 23 zhòng thick; dense; strong 我今於此重說頌曰
211 23 zhòng to prefer 我今於此重說頌曰
212 23 zhòng to add 我今於此重說頌曰
213 23 zhòng cautiously; prudently 我今於此重說頌曰
214 23 zhòng heavy; guru 我今於此重說頌曰
215 23 yǒu is; are; to exist 有四種法
216 23 yǒu to have; to possess 有四種法
217 23 yǒu indicates an estimate 有四種法
218 23 yǒu indicates a large quantity 有四種法
219 23 yǒu indicates an affirmative response 有四種法
220 23 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有四種法
221 23 yǒu used to compare two things 有四種法
222 23 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有四種法
223 23 yǒu used before the names of dynasties 有四種法
224 23 yǒu a certain thing; what exists 有四種法
225 23 yǒu multiple of ten and ... 有四種法
226 23 yǒu abundant 有四種法
227 23 yǒu purposeful 有四種法
228 23 yǒu You 有四種法
229 23 yǒu 1. existence; 2. becoming 有四種法
230 23 yǒu becoming; bhava 有四種法
231 22 白言 bái yán to say 迦葉白言
232 22 二者 èrzhě the two; both 二者於法師處憎嫉法師
233 22 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者於法師處憎嫉法師
234 22 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者於佛教法而生輕慢
235 22 sòng to praise; to laud; to acclaim 我今於此重說頌曰
236 22 sòng Song; Hymns 我今於此重說頌曰
237 22 sòng a hymn; an ode; a eulogy 我今於此重說頌曰
238 22 sòng a speech in praise of somebody 我今於此重說頌曰
239 22 sòng a divination 我今於此重說頌曰
240 22 sòng to recite 我今於此重說頌曰
241 22 sòng 1. ode; 2. praise 我今於此重說頌曰
242 22 sòng verse; gāthā 我今於此重說頌曰
243 22 云何 yúnhé why; how 其義云何
244 22 云何 yúnhé how; katham 其義云何
245 22 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者他欲樂法數數障礙
246 22 gào to tell; to say; said; told 爾時世尊告迦葉言
247 22 gào to request 爾時世尊告迦葉言
248 22 gào to report; to inform 爾時世尊告迦葉言
249 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時世尊告迦葉言
250 22 gào to accuse; to sue 爾時世尊告迦葉言
251 22 gào to reach 爾時世尊告迦葉言
252 22 gào an announcement 爾時世尊告迦葉言
253 22 gào a party 爾時世尊告迦葉言
254 22 gào a vacation 爾時世尊告迦葉言
255 22 gào Gao 爾時世尊告迦葉言
256 22 gào to tell; jalp 爾時世尊告迦葉言
257 22 yuē to speak; to say 我今於此重說頌曰
258 22 yuē Kangxi radical 73 我今於此重說頌曰
259 22 yuē to be called 我今於此重說頌曰
260 22 yuē particle without meaning 我今於此重說頌曰
261 22 yuē said; ukta 我今於此重說頌曰
262 22 sān three 三者隱藏正法令不見聞
263 22 sān third 三者隱藏正法令不見聞
264 22 sān more than two 三者隱藏正法令不見聞
265 22 sān very few 三者隱藏正法令不見聞
266 22 sān repeatedly 三者隱藏正法令不見聞
267 22 sān San 三者隱藏正法令不見聞
268 22 sān three; tri 三者隱藏正法令不見聞
269 22 sān sa 三者隱藏正法令不見聞
270 22 sān three kinds; trividha 三者隱藏正法令不見聞
271 21 wén to hear 三者隱藏正法令不見聞
272 21 wén Wen 三者隱藏正法令不見聞
273 21 wén sniff at; to smell 三者隱藏正法令不見聞
274 21 wén to be widely known 三者隱藏正法令不見聞
275 21 wén to confirm; to accept 三者隱藏正法令不見聞
276 21 wén information 三者隱藏正法令不見聞
277 21 wèn famous; well known 三者隱藏正法令不見聞
278 21 wén knowledge; learning 三者隱藏正法令不見聞
279 21 wèn popularity; prestige; reputation 三者隱藏正法令不見聞
280 21 wén to question 三者隱藏正法令不見聞
281 21 wén heard; śruta 三者隱藏正法令不見聞
282 21 wén hearing; śruti 三者隱藏正法令不見聞
283 21 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉波
284 20 de potential marker 最上得菩提
285 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 最上得菩提
286 20 děi must; ought to 最上得菩提
287 20 děi to want to; to need to 最上得菩提
288 20 děi must; ought to 最上得菩提
289 20 de 最上得菩提
290 20 de infix potential marker 最上得菩提
291 20 to result in 最上得菩提
292 20 to be proper; to fit; to suit 最上得菩提
293 20 to be satisfied 最上得菩提
294 20 to be finished 最上得菩提
295 20 de result of degree 最上得菩提
296 20 de marks completion of an action 最上得菩提
297 20 děi satisfying 最上得菩提
298 20 to contract 最上得菩提
299 20 marks permission or possibility 最上得菩提
300 20 expressing frustration 最上得菩提
301 20 to hear 最上得菩提
302 20 to have; there is 最上得菩提
303 20 marks time passed 最上得菩提
304 20 obtain; attain; prāpta 最上得菩提
305 19 xīn heart [organ] 不行恭敬心
306 19 xīn Kangxi radical 61 不行恭敬心
307 19 xīn mind; consciousness 不行恭敬心
308 19 xīn the center; the core; the middle 不行恭敬心
309 19 xīn one of the 28 star constellations 不行恭敬心
310 19 xīn heart 不行恭敬心
311 19 xīn emotion 不行恭敬心
312 19 xīn intention; consideration 不行恭敬心
313 19 xīn disposition; temperament 不行恭敬心
314 19 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不行恭敬心
315 19 no 口意無虛妄
316 19 Kangxi radical 71 口意無虛妄
317 19 to not have; without 口意無虛妄
318 19 has not yet 口意無虛妄
319 19 mo 口意無虛妄
320 19 do not 口意無虛妄
321 19 not; -less; un- 口意無虛妄
322 19 regardless of 口意無虛妄
323 19 to not have 口意無虛妄
324 19 um 口意無虛妄
325 19 Wu 口意無虛妄
326 19 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 口意無虛妄
327 19 not; non- 口意無虛妄
328 19 mo 口意無虛妄
329 18 shēng to be born; to give birth 一者於佛教法而生輕慢
330 18 shēng to live 一者於佛教法而生輕慢
331 18 shēng raw 一者於佛教法而生輕慢
332 18 shēng a student 一者於佛教法而生輕慢
333 18 shēng life 一者於佛教法而生輕慢
334 18 shēng to produce; to give rise 一者於佛教法而生輕慢
335 18 shēng alive 一者於佛教法而生輕慢
336 18 shēng a lifetime 一者於佛教法而生輕慢
337 18 shēng to initiate; to become 一者於佛教法而生輕慢
338 18 shēng to grow 一者於佛教法而生輕慢
339 18 shēng unfamiliar 一者於佛教法而生輕慢
340 18 shēng not experienced 一者於佛教法而生輕慢
341 18 shēng hard; stiff; strong 一者於佛教法而生輕慢
342 18 shēng very; extremely 一者於佛教法而生輕慢
343 18 shēng having academic or professional knowledge 一者於佛教法而生輕慢
344 18 shēng a male role in traditional theatre 一者於佛教法而生輕慢
345 18 shēng gender 一者於佛教法而生輕慢
346 18 shēng to develop; to grow 一者於佛教法而生輕慢
347 18 shēng to set up 一者於佛教法而生輕慢
348 18 shēng a prostitute 一者於佛教法而生輕慢
349 18 shēng a captive 一者於佛教法而生輕慢
350 18 shēng a gentleman 一者於佛教法而生輕慢
351 18 shēng Kangxi radical 100 一者於佛教法而生輕慢
352 18 shēng unripe 一者於佛教法而生輕慢
353 18 shēng nature 一者於佛教法而生輕慢
354 18 shēng to inherit; to succeed 一者於佛教法而生輕慢
355 18 shēng destiny 一者於佛教法而生輕慢
356 18 shēng birth 一者於佛教法而生輕慢
357 17 眾生 zhòngshēng all living things 心恒愍眾生
358 17 眾生 zhòngshēng living things other than people 心恒愍眾生
359 17 眾生 zhòngshēng sentient beings 心恒愍眾生
360 17 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 心恒愍眾生
361 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提大行人
362 17 菩提 pútí bodhi 菩提大行人
363 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提大行人
364 16 qiú to request 誑賺他人唯自求利
365 16 qiú to seek; to look for 誑賺他人唯自求利
366 16 qiú to implore 誑賺他人唯自求利
367 16 qiú to aspire to 誑賺他人唯自求利
368 16 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 誑賺他人唯自求利
369 16 qiú to attract 誑賺他人唯自求利
370 16 qiú to bribe 誑賺他人唯自求利
371 16 qiú Qiu 誑賺他人唯自求利
372 16 qiú to demand 誑賺他人唯自求利
373 16 qiú to end 誑賺他人唯自求利
374 16 qiú to seek; kāṅkṣ 誑賺他人唯自求利
375 14 zhū all; many; various 一者所有阿闍梨師及諸善友
376 14 zhū Zhu 一者所有阿闍梨師及諸善友
377 14 zhū all; members of the class 一者所有阿闍梨師及諸善友
378 14 zhū interrogative particle 一者所有阿闍梨師及諸善友
379 14 zhū him; her; them; it 一者所有阿闍梨師及諸善友
380 14 zhū of; in 一者所有阿闍梨師及諸善友
381 14 zhū all; many; sarva 一者所有阿闍梨師及諸善友
382 14 he; him 四者他欲樂法數數障礙
383 14 another aspect 四者他欲樂法數數障礙
384 14 other; another; some other 四者他欲樂法數數障礙
385 14 everybody 四者他欲樂法數數障礙
386 14 other 四者他欲樂法數數障礙
387 14 tuō other; another; some other 四者他欲樂法數數障礙
388 14 tha 四者他欲樂法數數障礙
389 14 ṭha 四者他欲樂法數數障礙
390 14 other; anya 四者他欲樂法數數障礙
391 14 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離無上覺
392 14 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 遠離無上覺
393 14 遠離 yuǎnlí to far off 遠離無上覺
394 14 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 遠離無上覺
395 14 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 遠離無上覺
396 13 一切 yīqiè all; every; everything 起正直心不求一切利養
397 13 一切 yīqiè temporary 起正直心不求一切利養
398 13 一切 yīqiè the same 起正直心不求一切利養
399 13 一切 yīqiè generally 起正直心不求一切利養
400 13 一切 yīqiè all, everything 起正直心不求一切利養
401 13 一切 yīqiè all; sarva 起正直心不求一切利養
402 13 héng constant; regular 恒行自求利
403 13 héng permanent; lasting; perpetual 恒行自求利
404 13 héng perseverance 恒行自求利
405 13 héng ordinary; common 恒行自求利
406 13 héng Constancy [hexagram] 恒行自求利
407 13 gèng crescent moon 恒行自求利
408 13 gèng to spread; to expand 恒行自求利
409 13 héng Heng 恒行自求利
410 13 héng frequently 恒行自求利
411 13 héng Eternity 恒行自求利
412 13 héng eternal 恒行自求利
413 13 gèng Ganges 恒行自求利
414 12 chù a place; location; a spot; a point 二者於法師處憎嫉法師
415 12 chǔ to reside; to live; to dwell 二者於法師處憎嫉法師
416 12 chù location 二者於法師處憎嫉法師
417 12 chù an office; a department; a bureau 二者於法師處憎嫉法師
418 12 chù a part; an aspect 二者於法師處憎嫉法師
419 12 chǔ to be in; to be in a position of 二者於法師處憎嫉法師
420 12 chǔ to get along with 二者於法師處憎嫉法師
421 12 chǔ to deal with; to manage 二者於法師處憎嫉法師
422 12 chǔ to punish; to sentence 二者於法師處憎嫉法師
423 12 chǔ to stop; to pause 二者於法師處憎嫉法師
424 12 chǔ to be associated with 二者於法師處憎嫉法師
425 12 chǔ to situate; to fix a place for 二者於法師處憎嫉法師
426 12 chǔ to occupy; to control 二者於法師處憎嫉法師
427 12 chù circumstances; situation 二者於法師處憎嫉法師
428 12 chù an occasion; a time 二者於法師處憎嫉法師
429 12 chù position; sthāna 二者於法師處憎嫉法師
430 12 Germany 行德尊重反生毀謗
431 12 virtue; morality; ethics; character 行德尊重反生毀謗
432 12 kindness; favor 行德尊重反生毀謗
433 12 conduct; behavior 行德尊重反生毀謗
434 12 to be grateful 行德尊重反生毀謗
435 12 heart; intention 行德尊重反生毀謗
436 12 De 行德尊重反生毀謗
437 12 potency; natural power 行德尊重反生毀謗
438 12 wholesome; good 行德尊重反生毀謗
439 12 Virtue 行德尊重反生毀謗
440 12 merit; puṇya; puñña 行德尊重反生毀謗
441 12 guṇa 行德尊重反生毀謗
442 12 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 瞋恚斷善覆蓋不說
443 12 shàn happy 瞋恚斷善覆蓋不說
444 12 shàn good 瞋恚斷善覆蓋不說
445 12 shàn kind-hearted 瞋恚斷善覆蓋不說
446 12 shàn to be skilled at something 瞋恚斷善覆蓋不說
447 12 shàn familiar 瞋恚斷善覆蓋不說
448 12 shàn to repair 瞋恚斷善覆蓋不說
449 12 shàn to admire 瞋恚斷善覆蓋不說
450 12 shàn to praise 瞋恚斷善覆蓋不說
451 12 shàn numerous; frequent; easy 瞋恚斷善覆蓋不說
452 12 shàn Shan 瞋恚斷善覆蓋不說
453 12 shàn wholesome; virtuous 瞋恚斷善覆蓋不說
454 12 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 令諸菩薩一切生處出生菩提心
455 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 二者去除一切眾生虛妄分別
456 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 二者去除一切眾生虛妄分別
457 10 to reach 及一生獲得無上正等正覺
458 10 and 及一生獲得無上正等正覺
459 10 coming to; when 及一生獲得無上正等正覺
460 10 to attain 及一生獲得無上正等正覺
461 10 to understand 及一生獲得無上正等正覺
462 10 able to be compared to; to catch up with 及一生獲得無上正等正覺
463 10 to be involved with; to associate with 及一生獲得無上正等正覺
464 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 及一生獲得無上正等正覺
465 10 and; ca; api 及一生獲得無上正等正覺
466 10 naturally; of course; certainly 誑賺他人唯自求利
467 10 from; since 誑賺他人唯自求利
468 10 self; oneself; itself 誑賺他人唯自求利
469 10 Kangxi radical 132 誑賺他人唯自求利
470 10 Zi 誑賺他人唯自求利
471 10 a nose 誑賺他人唯自求利
472 10 the beginning; the start 誑賺他人唯自求利
473 10 origin 誑賺他人唯自求利
474 10 originally 誑賺他人唯自求利
475 10 still; to remain 誑賺他人唯自求利
476 10 in person; personally 誑賺他人唯自求利
477 10 in addition; besides 誑賺他人唯自求利
478 10 if; even if 誑賺他人唯自求利
479 10 but 誑賺他人唯自求利
480 10 because 誑賺他人唯自求利
481 10 to employ; to use 誑賺他人唯自求利
482 10 to be 誑賺他人唯自求利
483 10 own; one's own; oneself 誑賺他人唯自求利
484 10 self; soul; ātman 誑賺他人唯自求利
485 9 善友 shànyǒu Sabbamitta; Sarvamitra 一者所有阿闍梨師及諸善友
486 9 善友 shànyǒu a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 一者所有阿闍梨師及諸善友
487 9 also; too 亦不要稱揚
488 9 but 亦不要稱揚
489 9 this; he; she 亦不要稱揚
490 9 although; even though 亦不要稱揚
491 9 already 亦不要稱揚
492 9 particle with no meaning 亦不要稱揚
493 9 Yi 亦不要稱揚
494 9 輕慢 qīngmàn arrogant 一者於佛教法而生輕慢
495 9 輕慢 qīngmàn to belittle others 一者於佛教法而生輕慢
496 9 zhōng middle 在大眾中安詳而坐
497 9 zhōng medium; medium sized 在大眾中安詳而坐
498 9 zhōng China 在大眾中安詳而坐
499 9 zhòng to hit the mark 在大眾中安詳而坐
500 9 zhōng in; amongst 在大眾中安詳而坐

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
this; here; etad
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
zhě ca
four; catur
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大迦叶问大宝积正法经 大迦葉問大寶積正法經 100 Kāśyapaparivarta; Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶波 迦葉波 106 Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔道 109 Mara's Realm
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
小乘 120 Hinayana
西天 120 India; Indian continent
须真 須真 120 Suvikrantacinta

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 155.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不害 98 non-harm
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
瞋恨 99 to be angry; to hate
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
垂慈 99 extended compassion
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大藏 100 Buddhist canon
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
得佛 100 to become a Buddha
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法数 法數 102 enumerations of dharmas
发露 發露 102 to reveal; to manifest
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
佛德 102 Buddha virtue
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
伽他 106 gatha; verse
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒行 106 to abide by precepts
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
经法 經法 106 canonical teachings
净觉 淨覺 106
 1. pure enlightenment; pure intent
 2. Jingjue
卷第一 106 scroll 1
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利喜 108 to bring profit and joy
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
恼害 惱害 110 malicious feeling
能破 110 refutation
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
勤行 113 diligent practice
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
群生 113 all living beings
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
深法 115 a profound truth
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十善 115 the ten virtues
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
说法师 說法師 115 expounder of the Dharma
四恶 四惡 115 four evil destinies
四法 115 the four aspects of the Dharma
四佛 115 four Buddhas
四句 115 four verses; four phrases
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四违 四違 115 four contradictions
思慧 115 wisdom from thinking; wisdom acquired by reflection
所恭敬 115 honored
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
妄语 妄語 119 Lying
未生善 119 good that has not yet been produced
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻思修 聞思修 119
 1. Listen, Contemplate, and Practice
 2. hearing, contemplation, and practice
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无明烦恼 無明煩惱 119 ignorance
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无碍智 無礙智 119 omniscience
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
行法 120 cultivation method
心行 120 mental activity
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
意地 121 stage of intellectual consciousness
意解 121 liberation of thought
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
正方便 122 right effort
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正行 122 right action
正直心 122 a true heart
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
最上 122 supreme