Glossary and Vocabulary for Xiangxu Jietuo Rulai Suo Zuo Sui Shun Chu Liaoyi Jing 相續解脫如來所作隨順處了義經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 58 xiàng to observe; to assess 如來法身有何相
2 58 xiàng appearance; portrait; picture 如來法身有何相
3 58 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來法身有何相
4 58 xiàng to aid; to help 如來法身有何相
5 58 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來法身有何相
6 58 xiàng a sign; a mark; appearance 如來法身有何相
7 58 xiāng alternately; in turn 如來法身有何相
8 58 xiāng Xiang 如來法身有何相
9 58 xiāng form substance 如來法身有何相
10 58 xiāng to express 如來法身有何相
11 58 xiàng to choose 如來法身有何相
12 58 xiāng Xiang 如來法身有何相
13 58 xiāng an ancient musical instrument 如來法身有何相
14 58 xiāng the seventh lunar month 如來法身有何相
15 58 xiāng to compare 如來法身有何相
16 58 xiàng to divine 如來法身有何相
17 58 xiàng to administer 如來法身有何相
18 58 xiàng helper for a blind person 如來法身有何相
19 58 xiāng rhythm [music] 如來法身有何相
20 58 xiāng the upper frets of a pipa 如來法身有何相
21 58 xiāng coralwood 如來法身有何相
22 58 xiàng ministry 如來法身有何相
23 58 xiàng to supplement; to enhance 如來法身有何相
24 58 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來法身有何相
25 58 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來法身有何相
26 58 xiàng sign; mark; liṅga 如來法身有何相
27 58 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來法身有何相
28 52 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利白佛言
29 45 shì matter; thing; item 攝事分齊
30 45 shì to serve 攝事分齊
31 45 shì a government post 攝事分齊
32 45 shì duty; post; work 攝事分齊
33 45 shì occupation 攝事分齊
34 45 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 攝事分齊
35 45 shì an accident 攝事分齊
36 45 shì to attend 攝事分齊
37 45 shì an allusion 攝事分齊
38 45 shì a condition; a state; a situation 攝事分齊
39 45 shì to engage in 攝事分齊
40 45 shì to enslave 攝事分齊
41 45 shì to pursue 攝事分齊
42 45 shì to administer 攝事分齊
43 45 shì to appoint 攝事分齊
44 45 shì meaning; phenomena 攝事分齊
45 45 shì actions; karma 攝事分齊
46 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
47 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
48 43 shuì to persuade
49 43 shuō to teach; to recite; to explain
50 43 shuō a doctrine; a theory
51 43 shuō to claim; to assert
52 43 shuō allocution
53 43 shuō to criticize; to scold
54 43 shuō to indicate; to refer to
55 43 shuō speach; vāda
56 43 shuō to speak; bhāṣate
57 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
58 38 děi to want to; to need to 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
59 38 děi must; ought to 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
60 38 de 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
61 38 de infix potential marker 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
62 38 to result in 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
63 38 to be proper; to fit; to suit 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
64 38 to be satisfied 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
65 38 to be finished 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
66 38 děi satisfying 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
67 38 to contract 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
68 38 to hear 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
69 38 to have; there is 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
70 38 marks time passed 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
71 38 obtain; attain; prāpta 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
72 37 zhě ca 解脫身者
73 30 míng fame; renown; reputation 不名法身
74 30 míng a name; personal name; designation 不名法身
75 30 míng rank; position 不名法身
76 30 míng an excuse 不名法身
77 30 míng life 不名法身
78 30 míng to name; to call 不名法身
79 30 míng to express; to describe 不名法身
80 30 míng to be called; to have the name 不名法身
81 30 míng to own; to possess 不名法身
82 30 míng famous; renowned 不名法身
83 30 míng moral 不名法身
84 30 míng name; naman 不名法身
85 30 míng fame; renown; yasas 不名法身
86 27 一切 yīqiè temporary 化身相如世界起一切種如來功德
87 27 一切 yīqiè the same 化身相如世界起一切種如來功德
88 26 如來 rúlái Tathagata 如來因起有何相
89 26 如來 Rúlái Tathagata 如來因起有何相
90 26 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來因起有何相
91 22 zhǒng kind; type 化身相如世界起一切種如來功德
92 22 zhòng to plant; to grow; to cultivate 化身相如世界起一切種如來功德
93 22 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 化身相如世界起一切種如來功德
94 22 zhǒng seed; strain 化身相如世界起一切種如來功德
95 22 zhǒng offspring 化身相如世界起一切種如來功德
96 22 zhǒng breed 化身相如世界起一切種如來功德
97 22 zhǒng race 化身相如世界起一切種如來功德
98 22 zhǒng species 化身相如世界起一切種如來功德
99 22 zhǒng root; source; origin 化身相如世界起一切種如來功德
100 22 zhǒng grit; guts 化身相如世界起一切種如來功德
101 21 xíng to walk 眾生計著虛偽行
102 21 xíng capable; competent 眾生計著虛偽行
103 21 háng profession 眾生計著虛偽行
104 21 xíng Kangxi radical 144 眾生計著虛偽行
105 21 xíng to travel 眾生計著虛偽行
106 21 xìng actions; conduct 眾生計著虛偽行
107 21 xíng to do; to act; to practice 眾生計著虛偽行
108 21 xíng all right; OK; okay 眾生計著虛偽行
109 21 háng horizontal line 眾生計著虛偽行
110 21 héng virtuous deeds 眾生計著虛偽行
111 21 hàng a line of trees 眾生計著虛偽行
112 21 hàng bold; steadfast 眾生計著虛偽行
113 21 xíng to move 眾生計著虛偽行
114 21 xíng to put into effect; to implement 眾生計著虛偽行
115 21 xíng travel 眾生計著虛偽行
116 21 xíng to circulate 眾生計著虛偽行
117 21 xíng running script; running script 眾生計著虛偽行
118 21 xíng temporary 眾生計著虛偽行
119 21 háng rank; order 眾生計著虛偽行
120 21 háng a business; a shop 眾生計著虛偽行
121 21 xíng to depart; to leave 眾生計著虛偽行
122 21 xíng to experience 眾生計著虛偽行
123 21 xíng path; way 眾生計著虛偽行
124 21 xíng xing; ballad 眾生計著虛偽行
125 21 xíng Xing 眾生計著虛偽行
126 21 xíng Practice 眾生計著虛偽行
127 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 眾生計著虛偽行
128 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 眾生計著虛偽行
129 21 yán to speak; to say; said 文殊師利白佛言
130 21 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白佛言
131 21 yán Kangxi radical 149 文殊師利白佛言
132 21 yán phrase; sentence 文殊師利白佛言
133 21 yán a word; a syllable 文殊師利白佛言
134 21 yán a theory; a doctrine 文殊師利白佛言
135 21 yán to regard as 文殊師利白佛言
136 21 yán to act as 文殊師利白佛言
137 21 yán speech; vāc 文殊師利白佛言
138 21 yán speak; vad 文殊師利白佛言
139 20 to arise; to get up 如來因起有何相
140 20 to rise; to raise 如來因起有何相
141 20 to grow out of; to bring forth; to emerge 如來因起有何相
142 20 to appoint (to an official post); to take up a post 如來因起有何相
143 20 to start 如來因起有何相
144 20 to establish; to build 如來因起有何相
145 20 to draft; to draw up (a plan) 如來因起有何相
146 20 opening sentence; opening verse 如來因起有何相
147 20 to get out of bed 如來因起有何相
148 20 to recover; to heal 如來因起有何相
149 20 to take out; to extract 如來因起有何相
150 20 marks the beginning of an action 如來因起有何相
151 20 marks the sufficiency of an action 如來因起有何相
152 20 to call back from mourning 如來因起有何相
153 20 to take place; to occur 如來因起有何相
154 20 to conjecture 如來因起有何相
155 20 stand up; utthāna 如來因起有何相
156 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
157 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
158 20 suǒ a few; various; some 世尊所說如來法身
159 20 suǒ a place; a location 世尊所說如來法身
160 20 suǒ indicates a passive voice 世尊所說如來法身
161 20 suǒ an ordinal number 世尊所說如來法身
162 20 suǒ meaning 世尊所說如來法身
163 20 suǒ garrison 世尊所說如來法身
164 20 suǒ place; pradeśa 世尊所說如來法身
165 19 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
166 19 relating to Buddhism 佛告文殊師利
167 19 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利
168 19 a Buddhist text 佛告文殊師利
169 19 to touch; to stroke 佛告文殊師利
170 19 Buddha 佛告文殊師利
171 19 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
172 19 白佛 bái fó to address the Buddha 文殊師利白佛言
173 19 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
174 19 gào to request 佛告文殊師利
175 19 gào to report; to inform 佛告文殊師利
176 19 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
177 19 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
178 19 gào to reach 佛告文殊師利
179 19 gào an announcement 佛告文殊師利
180 19 gào a party 佛告文殊師利
181 19 gào a vacation 佛告文殊師利
182 19 gào Gao 佛告文殊師利
183 19 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
184 17 zuò to do 彼作如是人想已未來生因事
185 17 zuò to act as; to serve as 彼作如是人想已未來生因事
186 17 zuò to start 彼作如是人想已未來生因事
187 17 zuò a writing; a work 彼作如是人想已未來生因事
188 17 zuò to dress as; to be disguised as 彼作如是人想已未來生因事
189 17 zuō to create; to make 彼作如是人想已未來生因事
190 17 zuō a workshop 彼作如是人想已未來生因事
191 17 zuō to write; to compose 彼作如是人想已未來生因事
192 17 zuò to rise 彼作如是人想已未來生因事
193 17 zuò to be aroused 彼作如是人想已未來生因事
194 17 zuò activity; action; undertaking 彼作如是人想已未來生因事
195 17 zuò to regard as 彼作如是人想已未來生因事
196 17 zuò action; kāraṇa 彼作如是人想已未來生因事
197 17 infix potential marker 不名法身
198 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 及清淨莊嚴住相
199 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 及清淨莊嚴住相
200 16 清淨 qīngjìng concise 及清淨莊嚴住相
201 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 及清淨莊嚴住相
202 16 清淨 qīngjìng pure and clean 及清淨莊嚴住相
203 16 清淨 qīngjìng purity 及清淨莊嚴住相
204 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 及清淨莊嚴住相
205 14 zhī to know 當知復有不可思議相
206 14 zhī to comprehend 當知復有不可思議相
207 14 zhī to inform; to tell 當知復有不可思議相
208 14 zhī to administer 當知復有不可思議相
209 14 zhī to distinguish; to discern 當知復有不可思議相
210 14 zhī to be close friends 當知復有不可思議相
211 14 zhī to feel; to sense; to perceive 當知復有不可思議相
212 14 zhī to receive; to entertain 當知復有不可思議相
213 14 zhī knowledge 當知復有不可思議相
214 14 zhī consciousness; perception 當知復有不可思議相
215 14 zhī a close friend 當知復有不可思議相
216 14 zhì wisdom 當知復有不可思議相
217 14 zhì Zhi 當知復有不可思議相
218 14 zhī Understanding 當知復有不可思議相
219 14 zhī know; jña 當知復有不可思議相
220 14 self 若我說諸法
221 14 [my] dear 若我說諸法
222 14 Wo 若我說諸法
223 14 self; atman; attan 若我說諸法
224 14 ga 若我說諸法
225 13 jìng clean 一者淨
226 13 jìng no surplus; net 一者淨
227 13 jìng pure 一者淨
228 13 jìng tranquil 一者淨
229 13 jìng cold 一者淨
230 13 jìng to wash; to clense 一者淨
231 13 jìng role of hero 一者淨
232 13 jìng to remove sexual desire 一者淨
233 13 jìng bright and clean; luminous 一者淨
234 13 jìng clean; pure 一者淨
235 13 jìng cleanse 一者淨
236 13 jìng cleanse 一者淨
237 13 jìng Pure 一者淨
238 13 jìng vyavadāna; purification; cleansing 一者淨
239 13 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 一者淨
240 13 jìng viśuddhi; purity 一者淨
241 12 wèi to call 謂彼離虛偽
242 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂彼離虛偽
243 12 wèi to speak to; to address 謂彼離虛偽
244 12 wèi to treat as; to regard as 謂彼離虛偽
245 12 wèi introducing a condition situation 謂彼離虛偽
246 12 wèi to speak to; to address 謂彼離虛偽
247 12 wèi to think 謂彼離虛偽
248 12 wèi for; is to be 謂彼離虛偽
249 12 wèi to make; to cause 謂彼離虛偽
250 12 wèi principle; reason 謂彼離虛偽
251 12 wèi Wei 謂彼離虛偽
252 12 to reach 及清淨莊嚴住相
253 12 to attain 及清淨莊嚴住相
254 12 to understand 及清淨莊嚴住相
255 12 able to be compared to; to catch up with 及清淨莊嚴住相
256 12 to be involved with; to associate with 及清淨莊嚴住相
257 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 及清淨莊嚴住相
258 12 and; ca; api 及清淨莊嚴住相
259 12 眾生 zhòngshēng all living things 眾生計著虛偽行
260 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生計著虛偽行
261 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生計著虛偽行
262 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生計著虛偽行
263 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 七者成
264 12 chéng to become; to turn into 七者成
265 12 chéng to grow up; to ripen; to mature 七者成
266 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form 七者成
267 12 chéng a full measure of 七者成
268 12 chéng whole 七者成
269 12 chéng set; established 七者成
270 12 chéng to reache a certain degree; to amount to 七者成
271 12 chéng to reconcile 七者成
272 12 chéng to resmble; to be similar to 七者成
273 12 chéng composed of 七者成
274 12 chéng a result; a harvest; an achievement 七者成
275 12 chéng capable; able; accomplished 七者成
276 12 chéng to help somebody achieve something 七者成
277 12 chéng Cheng 七者成
278 12 chéng Become 七者成
279 12 chéng becoming; bhāva 七者成
280 11 fēi Kangxi radical 175 彼善說法律不修習退非見過
281 11 fēi wrong; bad; untruthful 彼善說法律不修習退非見過
282 11 fēi different 彼善說法律不修習退非見過
283 11 fēi to not be; to not have 彼善說法律不修習退非見過
284 11 fēi to violate; to be contrary to 彼善說法律不修習退非見過
285 11 fēi Africa 彼善說法律不修習退非見過
286 11 fēi to slander 彼善說法律不修習退非見過
287 11 fěi to avoid 彼善說法律不修習退非見過
288 11 fēi must 彼善說法律不修習退非見過
289 11 fēi an error 彼善說法律不修習退非見過
290 11 fēi a problem; a question 彼善說法律不修習退非見過
291 11 fēi evil 彼善說法律不修習退非見過
292 11 shēn human body; torso 善修習乘身轉集成
293 11 shēn Kangxi radical 158 善修習乘身轉集成
294 11 shēn self 善修習乘身轉集成
295 11 shēn life 善修習乘身轉集成
296 11 shēn an object 善修習乘身轉集成
297 11 shēn a lifetime 善修習乘身轉集成
298 11 shēn moral character 善修習乘身轉集成
299 11 shēn status; identity; position 善修習乘身轉集成
300 11 shēn pregnancy 善修習乘身轉集成
301 11 juān India 善修習乘身轉集成
302 11 shēn body; kaya 善修習乘身轉集成
303 10 相似 xiāngsì to be similar; to resemble 一者彼異相似得相
304 10 to associate with; be near 三者自種比相
305 10 to compare; to contrast 三者自種比相
306 10 Kangxi radical 81 三者自種比相
307 10 to gesture (with hands) 三者自種比相
308 10 to make an analogy 三者自種比相
309 10 an analogy 三者自種比相
310 10 an example 三者自種比相
311 10 shēng to be born; to give birth 增上主家生
312 10 shēng to live 增上主家生
313 10 shēng raw 增上主家生
314 10 shēng a student 增上主家生
315 10 shēng life 增上主家生
316 10 shēng to produce; to give rise 增上主家生
317 10 shēng alive 增上主家生
318 10 shēng a lifetime 增上主家生
319 10 shēng to initiate; to become 增上主家生
320 10 shēng to grow 增上主家生
321 10 shēng unfamiliar 增上主家生
322 10 shēng not experienced 增上主家生
323 10 shēng hard; stiff; strong 增上主家生
324 10 shēng having academic or professional knowledge 增上主家生
325 10 shēng a male role in traditional theatre 增上主家生
326 10 shēng gender 增上主家生
327 10 shēng to develop; to grow 增上主家生
328 10 shēng to set up 增上主家生
329 10 shēng a prostitute 增上主家生
330 10 shēng a captive 增上主家生
331 10 shēng a gentleman 增上主家生
332 10 shēng Kangxi radical 100 增上主家生
333 10 shēng unripe 增上主家生
334 10 shēng nature 增上主家生
335 10 shēng to inherit; to succeed 增上主家生
336 10 shēng destiny 增上主家生
337 10 shēng birth 增上主家生
338 10 wéi to act as; to serve 不可為譬
339 10 wéi to change into; to become 不可為譬
340 10 wéi to be; is 不可為譬
341 10 wéi to do 不可為譬
342 10 wèi to support; to help 不可為譬
343 10 wéi to govern 不可為譬
344 10 děng et cetera; and so on 諸如來等
345 10 děng to wait 諸如來等
346 10 děng to be equal 諸如來等
347 10 děng degree; level 諸如來等
348 10 děng to compare 諸如來等
349 9 具足 jùzú Purāṇa 令欲界人自身具足
350 9 具足 jùzú Completeness 令欲界人自身具足
351 9 具足 jùzú complete; accomplished 令欲界人自身具足
352 9 to go; to 已熟者令於緣解脫
353 9 to rely on; to depend on 已熟者令於緣解脫
354 9 Yu 已熟者令於緣解脫
355 9 a crow 已熟者令於緣解脫
356 9 sān three 彼亦三種
357 9 sān third 彼亦三種
358 9 sān more than two 彼亦三種
359 9 sān very few 彼亦三種
360 9 sān San 彼亦三種
361 9 sān three; tri 彼亦三種
362 9 sān sa 彼亦三種
363 9 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 二者不淨
364 9 method; way 如來化身幾種語為眾生說法
365 9 France 如來化身幾種語為眾生說法
366 9 the law; rules; regulations 如來化身幾種語為眾生說法
367 9 the teachings of the Buddha; Dharma 如來化身幾種語為眾生說法
368 9 a standard; a norm 如來化身幾種語為眾生說法
369 9 an institution 如來化身幾種語為眾生說法
370 9 to emulate 如來化身幾種語為眾生說法
371 9 magic; a magic trick 如來化身幾種語為眾生說法
372 9 punishment 如來化身幾種語為眾生說法
373 9 Fa 如來化身幾種語為眾生說法
374 9 a precedent 如來化身幾種語為眾生說法
375 9 a classification of some kinds of Han texts 如來化身幾種語為眾生說法
376 9 relating to a ceremony or rite 如來化身幾種語為眾生說法
377 9 Dharma 如來化身幾種語為眾生說法
378 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如來化身幾種語為眾生說法
379 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如來化身幾種語為眾生說法
380 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如來化身幾種語為眾生說法
381 9 quality; characteristic 如來化身幾種語為眾生說法
382 9 二者 èrzhě the two; both 二者說波羅夷處事
383 9 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者說波羅夷處事
384 9 seven 有七種
385 9 a genre of poetry 有七種
386 9 seventh day memorial ceremony 有七種
387 9 seven; sapta 有七種
388 9 現前 xiàn qián to manifest 一者彼現前得相
389 9 現前 xiàn qián the present 一者彼現前得相
390 9 現前 xiàn qián to manifest in the present; to present before the eyes 一者彼現前得相
391 9 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者說受威儀
392 8 yīn cause; reason 如來因起有何相
393 8 yīn to accord with 如來因起有何相
394 8 yīn to follow 如來因起有何相
395 8 yīn to rely on 如來因起有何相
396 8 yīn via; through 如來因起有何相
397 8 yīn to continue 如來因起有何相
398 8 yīn to receive 如來因起有何相
399 8 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 如來因起有何相
400 8 yīn to seize an opportunity 如來因起有何相
401 8 yīn to be like 如來因起有何相
402 8 yīn a standrd; a criterion 如來因起有何相
403 8 yīn cause; hetu 如來因起有何相
404 8 yuán fate; predestined affinity 已熟者令於緣解脫
405 8 yuán hem 已熟者令於緣解脫
406 8 yuán to revolve around 已熟者令於緣解脫
407 8 yuán to climb up 已熟者令於緣解脫
408 8 yuán cause; origin; reason 已熟者令於緣解脫
409 8 yuán along; to follow 已熟者令於緣解脫
410 8 yuán to depend on 已熟者令於緣解脫
411 8 yuán margin; edge; rim 已熟者令於緣解脫
412 8 yuán Condition 已熟者令於緣解脫
413 8 yuán conditions; pratyaya; paccaya 已熟者令於緣解脫
414 8 法身 Fǎshēn Dharma body 亦是法身耶
415 8 法身 fǎshēn Dharma Body 亦是法身耶
416 8 dialect; language; speech 如來化身幾種語為眾生說法
417 8 to speak; to tell 如來化身幾種語為眾生說法
418 8 verse; writing 如來化身幾種語為眾生說法
419 8 to speak; to tell 如來化身幾種語為眾生說法
420 8 proverbs; common sayings; old expressions 如來化身幾種語為眾生說法
421 8 a signal 如來化身幾種語為眾生說法
422 8 to chirp; to tweet 如來化身幾種語為眾生說法
423 8 words; discourse; vac 如來化身幾種語為眾生說法
424 8 化身 huàshēn incarnation; reincarnation; embodiment; personification; avatar 化身相如世界起一切種如來功德
425 8 化身 huàshēn nirmanakaya 化身相如世界起一切種如來功德
426 8 化身 huàshēn transformation body; emanation body; nirmāṇakāya 化身相如世界起一切種如來功德
427 8 xīn heart [organ] 心住事
428 8 xīn Kangxi radical 61 心住事
429 8 xīn mind; consciousness 心住事
430 8 xīn the center; the core; the middle 心住事
431 8 xīn one of the 28 star constellations 心住事
432 8 xīn heart 心住事
433 8 xīn emotion 心住事
434 8 xīn intention; consideration 心住事
435 8 xīn disposition; temperament 心住事
436 8 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心住事
437 8 自性 zìxìng Self-Nature 三者說犯自性
438 8 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 三者說犯自性
439 8 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 三者說犯自性
440 8 tōng to go through; to open 宣通分別廣說顯示
441 8 tōng open 宣通分別廣說顯示
442 8 tōng to connect 宣通分別廣說顯示
443 8 tōng to know well 宣通分別廣說顯示
444 8 tōng to report 宣通分別廣說顯示
445 8 tōng to commit adultery 宣通分別廣說顯示
446 8 tōng common; in general 宣通分別廣說顯示
447 8 tōng to transmit 宣通分別廣說顯示
448 8 tōng to attain a goal 宣通分別廣說顯示
449 8 tōng to communicate with 宣通分別廣說顯示
450 8 tōng to pardon; to forgive 宣通分別廣說顯示
451 8 tōng free-flowing; smooth 宣通分別廣說顯示
452 8 tōng smoothly; without a hitch 宣通分別廣說顯示
453 8 tōng erudite; learned 宣通分別廣說顯示
454 8 tōng an expert 宣通分別廣說顯示
455 8 tōng a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power 宣通分別廣說顯示
456 8 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者說不犯自性
457 7 不成 bùchéng unsuccessful 六者不成相
458 7 不成 bùchéng will not do; will not work 六者不成相
459 7 不成 bùchéng don't tell me ... 六者不成相
460 7 五者 wǔ zhě fifth; the fifth is 五者說出犯
461 7 to leave; to depart; to go away; to part 謂彼離虛偽
462 7 a mythical bird 謂彼離虛偽
463 7 li; one of the eight divinatory trigrams 謂彼離虛偽
464 7 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 謂彼離虛偽
465 7 chī a dragon with horns not yet grown 謂彼離虛偽
466 7 a mountain ash 謂彼離虛偽
467 7 vanilla; a vanilla-like herb 謂彼離虛偽
468 7 to be scattered; to be separated 謂彼離虛偽
469 7 to cut off 謂彼離虛偽
470 7 to violate; to be contrary to 謂彼離虛偽
471 7 to be distant from 謂彼離虛偽
472 7 two 謂彼離虛偽
473 7 to array; to align 謂彼離虛偽
474 7 to pass through; to experience 謂彼離虛偽
475 7 transcendence 謂彼離虛偽
476 7 eight 八者彼持相
477 7 Kangxi radical 12 八者彼持相
478 7 eighth 八者彼持相
479 7 all around; all sides 八者彼持相
480 7 eight; aṣṭa 八者彼持相
481 7 Kangxi radical 49 轉法輪已
482 7 to bring to an end; to stop 轉法輪已
483 7 to complete 轉法輪已
484 7 to demote; to dismiss 轉法輪已
485 7 to recover from an illness 轉法輪已
486 7 former; pūrvaka 轉法輪已
487 7 xiū to decorate; to embellish 修處事
488 7 xiū to study; to cultivate 修處事
489 7 xiū to repair 修處事
490 7 xiū long; slender 修處事
491 7 xiū to write; to compile 修處事
492 7 xiū to build; to construct; to shape 修處事
493 7 xiū to practice 修處事
494 7 xiū to cut 修處事
495 7 xiū virtuous; wholesome 修處事
496 7 xiū a virtuous person 修處事
497 7 xiū Xiu 修處事
498 7 xiū to unknot 修處事
499 7 xiū to prepare; to put in order 修處事
500 7 xiū excellent 修處事

Frequencies of all Words

Top 953

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 58 xiāng each other; one another; mutually 如來法身有何相
2 58 xiàng to observe; to assess 如來法身有何相
3 58 xiàng appearance; portrait; picture 如來法身有何相
4 58 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來法身有何相
5 58 xiàng to aid; to help 如來法身有何相
6 58 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來法身有何相
7 58 xiàng a sign; a mark; appearance 如來法身有何相
8 58 xiāng alternately; in turn 如來法身有何相
9 58 xiāng Xiang 如來法身有何相
10 58 xiāng form substance 如來法身有何相
11 58 xiāng to express 如來法身有何相
12 58 xiàng to choose 如來法身有何相
13 58 xiāng Xiang 如來法身有何相
14 58 xiāng an ancient musical instrument 如來法身有何相
15 58 xiāng the seventh lunar month 如來法身有何相
16 58 xiāng to compare 如來法身有何相
17 58 xiàng to divine 如來法身有何相
18 58 xiàng to administer 如來法身有何相
19 58 xiàng helper for a blind person 如來法身有何相
20 58 xiāng rhythm [music] 如來法身有何相
21 58 xiāng the upper frets of a pipa 如來法身有何相
22 58 xiāng coralwood 如來法身有何相
23 58 xiàng ministry 如來法身有何相
24 58 xiàng to supplement; to enhance 如來法身有何相
25 58 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來法身有何相
26 58 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來法身有何相
27 58 xiàng sign; mark; liṅga 如來法身有何相
28 58 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來法身有何相
29 52 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利白佛言
30 47 that; those 謂彼離虛偽
31 47 another; the other 謂彼離虛偽
32 47 that; tad 謂彼離虛偽
33 45 shì matter; thing; item 攝事分齊
34 45 shì to serve 攝事分齊
35 45 shì a government post 攝事分齊
36 45 shì duty; post; work 攝事分齊
37 45 shì occupation 攝事分齊
38 45 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 攝事分齊
39 45 shì an accident 攝事分齊
40 45 shì to attend 攝事分齊
41 45 shì an allusion 攝事分齊
42 45 shì a condition; a state; a situation 攝事分齊
43 45 shì to engage in 攝事分齊
44 45 shì to enslave 攝事分齊
45 45 shì to pursue 攝事分齊
46 45 shì to administer 攝事分齊
47 45 shì to appoint 攝事分齊
48 45 shì a piece 攝事分齊
49 45 shì meaning; phenomena 攝事分齊
50 45 shì actions; karma 攝事分齊
51 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
52 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
53 43 shuì to persuade
54 43 shuō to teach; to recite; to explain
55 43 shuō a doctrine; a theory
56 43 shuō to claim; to assert
57 43 shuō allocution
58 43 shuō to criticize; to scold
59 43 shuō to indicate; to refer to
60 43 shuō speach; vāda
61 43 shuō to speak; bhāṣate
62 40 ruò to seem; to be like; as 若我說諸法
63 40 ruò seemingly 若我說諸法
64 40 ruò if 若我說諸法
65 40 ruò you 若我說諸法
66 40 ruò this; that 若我說諸法
67 40 ruò and; or 若我說諸法
68 40 ruò as for; pertaining to 若我說諸法
69 40 pomegranite 若我說諸法
70 40 ruò to choose 若我說諸法
71 40 ruò to agree; to accord with; to conform to 若我說諸法
72 40 ruò thus 若我說諸法
73 40 ruò pollia 若我說諸法
74 40 ruò Ruo 若我說諸法
75 40 ruò only then 若我說諸法
76 40 ja 若我說諸法
77 40 jñā 若我說諸法
78 38 de potential marker 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
79 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
80 38 děi must; ought to 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
81 38 děi to want to; to need to 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
82 38 děi must; ought to 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
83 38 de 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
84 38 de infix potential marker 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
85 38 to result in 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
86 38 to be proper; to fit; to suit 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
87 38 to be satisfied 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
88 38 to be finished 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
89 38 de result of degree 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
90 38 de marks completion of an action 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
91 38 děi satisfying 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
92 38 to contract 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
93 38 marks permission or possibility 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
94 38 expressing frustration 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
95 38 to hear 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
96 38 to have; there is 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
97 38 marks time passed 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
98 38 obtain; attain; prāpta 善說法律世俗正見得一切內外正見頂事
99 37 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 解脫身者
100 37 zhě that 解脫身者
101 37 zhě nominalizing function word 解脫身者
102 37 zhě used to mark a definition 解脫身者
103 37 zhě used to mark a pause 解脫身者
104 37 zhě topic marker; that; it 解脫身者
105 37 zhuó according to 解脫身者
106 37 zhě ca 解脫身者
107 35 shì is; are; am; to be 是如來法身相
108 35 shì is exactly 是如來法身相
109 35 shì is suitable; is in contrast 是如來法身相
110 35 shì this; that; those 是如來法身相
111 35 shì really; certainly 是如來法身相
112 35 shì correct; yes; affirmative 是如來法身相
113 35 shì true 是如來法身相
114 35 shì is; has; exists 是如來法身相
115 35 shì used between repetitions of a word 是如來法身相
116 35 shì a matter; an affair 是如來法身相
117 35 shì Shi 是如來法身相
118 35 shì is; bhū 是如來法身相
119 35 shì this; idam 是如來法身相
120 30 yǒu is; are; to exist 如來法身有何相
121 30 yǒu to have; to possess 如來法身有何相
122 30 yǒu indicates an estimate 如來法身有何相
123 30 yǒu indicates a large quantity 如來法身有何相
124 30 yǒu indicates an affirmative response 如來法身有何相
125 30 yǒu a certain; used before a person, time, or place 如來法身有何相
126 30 yǒu used to compare two things 如來法身有何相
127 30 yǒu used in a polite formula before certain verbs 如來法身有何相
128 30 yǒu used before the names of dynasties 如來法身有何相
129 30 yǒu a certain thing; what exists 如來法身有何相
130 30 yǒu multiple of ten and ... 如來法身有何相
131 30 yǒu abundant 如來法身有何相
132 30 yǒu purposeful 如來法身有何相
133 30 yǒu You 如來法身有何相
134 30 yǒu 1. existence; 2. becoming 如來法身有何相
135 30 yǒu becoming; bhava 如來法身有何相
136 30 míng measure word for people 不名法身
137 30 míng fame; renown; reputation 不名法身
138 30 míng a name; personal name; designation 不名法身
139 30 míng rank; position 不名法身
140 30 míng an excuse 不名法身
141 30 míng life 不名法身
142 30 míng to name; to call 不名法身
143 30 míng to express; to describe 不名法身
144 30 míng to be called; to have the name 不名法身
145 30 míng to own; to possess 不名法身
146 30 míng famous; renowned 不名法身
147 30 míng moral 不名法身
148 30 míng name; naman 不名法身
149 30 míng fame; renown; yasas 不名法身
150 27 一切 yīqiè all; every; everything 化身相如世界起一切種如來功德
151 27 一切 yīqiè temporary 化身相如世界起一切種如來功德
152 27 一切 yīqiè the same 化身相如世界起一切種如來功德
153 27 一切 yīqiè generally 化身相如世界起一切種如來功德
154 27 一切 yīqiè all, everything 化身相如世界起一切種如來功德
155 27 一切 yīqiè all; sarva 化身相如世界起一切種如來功德
156 26 如來 rúlái Tathagata 如來因起有何相
157 26 如來 Rúlái Tathagata 如來因起有何相
158 26 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來因起有何相
159 23 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故有他世及淨不淨業不壞
160 23 old; ancient; former; past 故有他世及淨不淨業不壞
161 23 reason; cause; purpose 故有他世及淨不淨業不壞
162 23 to die 故有他世及淨不淨業不壞
163 23 so; therefore; hence 故有他世及淨不淨業不壞
164 23 original 故有他世及淨不淨業不壞
165 23 accident; happening; instance 故有他世及淨不淨業不壞
166 23 a friend; an acquaintance; friendship 故有他世及淨不淨業不壞
167 23 something in the past 故有他世及淨不淨業不壞
168 23 deceased; dead 故有他世及淨不淨業不壞
169 23 still; yet 故有他世及淨不淨業不壞
170 23 therefore; tasmāt 故有他世及淨不淨業不壞
171 22 zhǒng kind; type 化身相如世界起一切種如來功德
172 22 zhòng to plant; to grow; to cultivate 化身相如世界起一切種如來功德
173 22 zhǒng kind; type 化身相如世界起一切種如來功德
174 22 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 化身相如世界起一切種如來功德
175 22 zhǒng seed; strain 化身相如世界起一切種如來功德
176 22 zhǒng offspring 化身相如世界起一切種如來功德
177 22 zhǒng breed 化身相如世界起一切種如來功德
178 22 zhǒng race 化身相如世界起一切種如來功德
179 22 zhǒng species 化身相如世界起一切種如來功德
180 22 zhǒng root; source; origin 化身相如世界起一切種如來功德
181 22 zhǒng grit; guts 化身相如世界起一切種如來功德
182 21 xíng to walk 眾生計著虛偽行
183 21 xíng capable; competent 眾生計著虛偽行
184 21 háng profession 眾生計著虛偽行
185 21 háng line; row 眾生計著虛偽行
186 21 xíng Kangxi radical 144 眾生計著虛偽行
187 21 xíng to travel 眾生計著虛偽行
188 21 xìng actions; conduct 眾生計著虛偽行
189 21 xíng to do; to act; to practice 眾生計著虛偽行
190 21 xíng all right; OK; okay 眾生計著虛偽行
191 21 háng horizontal line 眾生計著虛偽行
192 21 héng virtuous deeds 眾生計著虛偽行
193 21 hàng a line of trees 眾生計著虛偽行
194 21 hàng bold; steadfast 眾生計著虛偽行
195 21 xíng to move 眾生計著虛偽行
196 21 xíng to put into effect; to implement 眾生計著虛偽行
197 21 xíng travel 眾生計著虛偽行
198 21 xíng to circulate 眾生計著虛偽行
199 21 xíng running script; running script 眾生計著虛偽行
200 21 xíng temporary 眾生計著虛偽行
201 21 xíng soon 眾生計著虛偽行
202 21 háng rank; order 眾生計著虛偽行
203 21 háng a business; a shop 眾生計著虛偽行
204 21 xíng to depart; to leave 眾生計著虛偽行
205 21 xíng to experience 眾生計著虛偽行
206 21 xíng path; way 眾生計著虛偽行
207 21 xíng xing; ballad 眾生計著虛偽行
208 21 xíng a round [of drinks] 眾生計著虛偽行
209 21 xíng Xing 眾生計著虛偽行
210 21 xíng moreover; also 眾生計著虛偽行
211 21 xíng Practice 眾生計著虛偽行
212 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 眾生計著虛偽行
213 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 眾生計著虛偽行
214 21 yán to speak; to say; said 文殊師利白佛言
215 21 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白佛言
216 21 yán Kangxi radical 149 文殊師利白佛言
217 21 yán a particle with no meaning 文殊師利白佛言
218 21 yán phrase; sentence 文殊師利白佛言
219 21 yán a word; a syllable 文殊師利白佛言
220 21 yán a theory; a doctrine 文殊師利白佛言
221 21 yán to regard as 文殊師利白佛言
222 21 yán to act as 文殊師利白佛言
223 21 yán speech; vāc 文殊師利白佛言
224 21 yán speak; vad 文殊師利白佛言
225 20 to arise; to get up 如來因起有何相
226 20 case; instance; batch; group 如來因起有何相
227 20 to rise; to raise 如來因起有何相
228 20 to grow out of; to bring forth; to emerge 如來因起有何相
229 20 to appoint (to an official post); to take up a post 如來因起有何相
230 20 to start 如來因起有何相
231 20 to establish; to build 如來因起有何相
232 20 to draft; to draw up (a plan) 如來因起有何相
233 20 opening sentence; opening verse 如來因起有何相
234 20 to get out of bed 如來因起有何相
235 20 to recover; to heal 如來因起有何相
236 20 to take out; to extract 如來因起有何相
237 20 marks the beginning of an action 如來因起有何相
238 20 marks the sufficiency of an action 如來因起有何相
239 20 to call back from mourning 如來因起有何相
240 20 to take place; to occur 如來因起有何相
241 20 from 如來因起有何相
242 20 to conjecture 如來因起有何相
243 20 stand up; utthāna 如來因起有何相
244 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
245 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
246 20 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 世尊所說如來法身
247 20 suǒ an office; an institute 世尊所說如來法身
248 20 suǒ introduces a relative clause 世尊所說如來法身
249 20 suǒ it 世尊所說如來法身
250 20 suǒ if; supposing 世尊所說如來法身
251 20 suǒ a few; various; some 世尊所說如來法身
252 20 suǒ a place; a location 世尊所說如來法身
253 20 suǒ indicates a passive voice 世尊所說如來法身
254 20 suǒ that which 世尊所說如來法身
255 20 suǒ an ordinal number 世尊所說如來法身
256 20 suǒ meaning 世尊所說如來法身
257 20 suǒ garrison 世尊所說如來法身
258 20 suǒ place; pradeśa 世尊所說如來法身
259 20 suǒ that which; yad 世尊所說如來法身
260 19 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
261 19 relating to Buddhism 佛告文殊師利
262 19 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利
263 19 a Buddhist text 佛告文殊師利
264 19 to touch; to stroke 佛告文殊師利
265 19 Buddha 佛告文殊師利
266 19 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
267 19 白佛 bái fó to address the Buddha 文殊師利白佛言
268 19 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
269 19 gào to request 佛告文殊師利
270 19 gào to report; to inform 佛告文殊師利
271 19 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
272 19 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
273 19 gào to reach 佛告文殊師利
274 19 gào an announcement 佛告文殊師利
275 19 gào a party 佛告文殊師利
276 19 gào a vacation 佛告文殊師利
277 19 gào Gao 佛告文殊師利
278 19 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
279 17 zuò to do 彼作如是人想已未來生因事
280 17 zuò to act as; to serve as 彼作如是人想已未來生因事
281 17 zuò to start 彼作如是人想已未來生因事
282 17 zuò a writing; a work 彼作如是人想已未來生因事
283 17 zuò to dress as; to be disguised as 彼作如是人想已未來生因事
284 17 zuō to create; to make 彼作如是人想已未來生因事
285 17 zuō a workshop 彼作如是人想已未來生因事
286 17 zuō to write; to compose 彼作如是人想已未來生因事
287 17 zuò to rise 彼作如是人想已未來生因事
288 17 zuò to be aroused 彼作如是人想已未來生因事
289 17 zuò activity; action; undertaking 彼作如是人想已未來生因事
290 17 zuò to regard as 彼作如是人想已未來生因事
291 17 zuò action; kāraṇa 彼作如是人想已未來生因事
292 17 not; no 不名法身
293 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不名法身
294 17 as a correlative 不名法身
295 17 no (answering a question) 不名法身
296 17 forms a negative adjective from a noun 不名法身
297 17 at the end of a sentence to form a question 不名法身
298 17 to form a yes or no question 不名法身
299 17 infix potential marker 不名法身
300 17 no; na 不名法身
301 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 及清淨莊嚴住相
302 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 及清淨莊嚴住相
303 16 清淨 qīngjìng concise 及清淨莊嚴住相
304 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 及清淨莊嚴住相
305 16 清淨 qīngjìng pure and clean 及清淨莊嚴住相
306 16 清淨 qīngjìng purity 及清淨莊嚴住相
307 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 及清淨莊嚴住相
308 16 如是 rúshì thus; so 如是四十二事
309 16 如是 rúshì thus, so 如是四十二事
310 14 zhī to know 當知復有不可思議相
311 14 zhī to comprehend 當知復有不可思議相
312 14 zhī to inform; to tell 當知復有不可思議相
313 14 zhī to administer 當知復有不可思議相
314 14 zhī to distinguish; to discern 當知復有不可思議相
315 14 zhī to be close friends 當知復有不可思議相
316 14 zhī to feel; to sense; to perceive 當知復有不可思議相
317 14 zhī to receive; to entertain 當知復有不可思議相
318 14 zhī knowledge 當知復有不可思議相
319 14 zhī consciousness; perception 當知復有不可思議相
320 14 zhī a close friend 當知復有不可思議相
321 14 zhì wisdom 當知復有不可思議相
322 14 zhì Zhi 當知復有不可思議相
323 14 zhī Understanding 當知復有不可思議相
324 14 zhī know; jña 當知復有不可思議相
325 14 I; me; my 若我說諸法
326 14 self 若我說諸法
327 14 we; our 若我說諸法
328 14 [my] dear 若我說諸法
329 14 Wo 若我說諸法
330 14 self; atman; attan 若我說諸法
331 14 ga 若我說諸法
332 14 I; aham 若我說諸法
333 13 jìng clean 一者淨
334 13 jìng no surplus; net 一者淨
335 13 jìng only 一者淨
336 13 jìng pure 一者淨
337 13 jìng tranquil 一者淨
338 13 jìng cold 一者淨
339 13 jìng to wash; to clense 一者淨
340 13 jìng role of hero 一者淨
341 13 jìng completely 一者淨
342 13 jìng to remove sexual desire 一者淨
343 13 jìng bright and clean; luminous 一者淨
344 13 jìng clean; pure 一者淨
345 13 jìng cleanse 一者淨
346 13 jìng cleanse 一者淨
347 13 jìng Pure 一者淨
348 13 jìng vyavadāna; purification; cleansing 一者淨
349 13 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 一者淨
350 13 jìng viśuddhi; purity 一者淨
351 12 wèi to call 謂彼離虛偽
352 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂彼離虛偽
353 12 wèi to speak to; to address 謂彼離虛偽
354 12 wèi to treat as; to regard as 謂彼離虛偽
355 12 wèi introducing a condition situation 謂彼離虛偽
356 12 wèi to speak to; to address 謂彼離虛偽
357 12 wèi to think 謂彼離虛偽
358 12 wèi for; is to be 謂彼離虛偽
359 12 wèi to make; to cause 謂彼離虛偽
360 12 wèi and 謂彼離虛偽
361 12 wèi principle; reason 謂彼離虛偽
362 12 wèi Wei 謂彼離虛偽
363 12 wèi which; what; yad 謂彼離虛偽
364 12 wèi to say; iti 謂彼離虛偽
365 12 to reach 及清淨莊嚴住相
366 12 and 及清淨莊嚴住相
367 12 coming to; when 及清淨莊嚴住相
368 12 to attain 及清淨莊嚴住相
369 12 to understand 及清淨莊嚴住相
370 12 able to be compared to; to catch up with 及清淨莊嚴住相
371 12 to be involved with; to associate with 及清淨莊嚴住相
372 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 及清淨莊嚴住相
373 12 and; ca; api 及清淨莊嚴住相
374 12 眾生 zhòngshēng all living things 眾生計著虛偽行
375 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生計著虛偽行
376 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生計著虛偽行
377 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生計著虛偽行
378 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 七者成
379 12 chéng one tenth 七者成
380 12 chéng to become; to turn into 七者成
381 12 chéng to grow up; to ripen; to mature 七者成
382 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form 七者成
383 12 chéng a full measure of 七者成
384 12 chéng whole 七者成
385 12 chéng set; established 七者成
386 12 chéng to reache a certain degree; to amount to 七者成
387 12 chéng to reconcile 七者成
388 12 chéng alright; OK 七者成
389 12 chéng an area of ten square miles 七者成
390 12 chéng to resmble; to be similar to 七者成
391 12 chéng composed of 七者成
392 12 chéng a result; a harvest; an achievement 七者成
393 12 chéng capable; able; accomplished 七者成
394 12 chéng to help somebody achieve something 七者成
395 12 chéng Cheng 七者成
396 12 chéng Become 七者成
397 12 chéng becoming; bhāva 七者成
398 12 this; these 是故此五相成清淨觀
399 12 in this way 是故此五相成清淨觀
400 12 otherwise; but; however; so 是故此五相成清淨觀
401 12 at this time; now; here 是故此五相成清淨觀
402 12 this; here; etad 是故此五相成清淨觀
403 11 fēi not; non-; un- 彼善說法律不修習退非見過
404 11 fēi Kangxi radical 175 彼善說法律不修習退非見過
405 11 fēi wrong; bad; untruthful 彼善說法律不修習退非見過
406 11 fēi different 彼善說法律不修習退非見過
407 11 fēi to not be; to not have 彼善說法律不修習退非見過
408 11 fēi to violate; to be contrary to 彼善說法律不修習退非見過
409 11 fēi Africa 彼善說法律不修習退非見過
410 11 fēi to slander 彼善說法律不修習退非見過
411 11 fěi to avoid 彼善說法律不修習退非見過
412 11 fēi must 彼善說法律不修習退非見過
413 11 fēi an error 彼善說法律不修習退非見過
414 11 fēi a problem; a question 彼善說法律不修習退非見過
415 11 fēi evil 彼善說法律不修習退非見過
416 11 fēi besides; except; unless 彼善說法律不修習退非見過
417 11 shēn human body; torso 善修習乘身轉集成
418 11 shēn Kangxi radical 158 善修習乘身轉集成
419 11 shēn measure word for clothes 善修習乘身轉集成
420 11 shēn self 善修習乘身轉集成
421 11 shēn life 善修習乘身轉集成
422 11 shēn an object 善修習乘身轉集成
423 11 shēn a lifetime 善修習乘身轉集成
424 11 shēn personally 善修習乘身轉集成
425 11 shēn moral character 善修習乘身轉集成
426 11 shēn status; identity; position 善修習乘身轉集成
427 11 shēn pregnancy 善修習乘身轉集成
428 11 juān India 善修習乘身轉集成
429 11 shēn body; kaya 善修習乘身轉集成
430 10 相似 xiāngsì to be similar; to resemble 一者彼異相似得相
431 10 dāng to be; to act as; to serve as 當知復有不可思議相
432 10 dāng at or in the very same; be apposite 當知復有不可思議相
433 10 dāng dang (sound of a bell) 當知復有不可思議相
434 10 dāng to face 當知復有不可思議相
435 10 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知復有不可思議相
436 10 dāng to manage; to host 當知復有不可思議相
437 10 dāng should 當知復有不可思議相
438 10 dāng to treat; to regard as 當知復有不可思議相
439 10 dǎng to think 當知復有不可思議相
440 10 dàng suitable; correspond to 當知復有不可思議相
441 10 dǎng to be equal 當知復有不可思議相
442 10 dàng that 當知復有不可思議相
443 10 dāng an end; top 當知復有不可思議相
444 10 dàng clang; jingle 當知復有不可思議相
445 10 dāng to judge 當知復有不可思議相
446 10 dǎng to bear on one's shoulder 當知復有不可思議相
447 10 dàng the same 當知復有不可思議相
448 10 dàng to pawn 當知復有不可思議相
449 10 dàng to fail [an exam] 當知復有不可思議相
450 10 dàng a trap 當知復有不可思議相
451 10 dàng a pawned item 當知復有不可思議相
452 10 to associate with; be near 三者自種比相
453 10 to compare; to contrast 三者自種比相
454 10 used for comparison 三者自種比相
455 10 Kangxi radical 81 三者自種比相
456 10 by the time that; when 三者自種比相
457 10 to gesture (with hands) 三者自種比相
458 10 to make an analogy 三者自種比相
459 10 an analogy 三者自種比相
460 10 an example 三者自種比相
461 10 shēng to be born; to give birth 增上主家生
462 10 shēng to live 增上主家生
463 10 shēng raw 增上主家生
464 10 shēng a student 增上主家生
465 10 shēng life 增上主家生
466 10 shēng to produce; to give rise 增上主家生
467 10 shēng alive 增上主家生
468 10 shēng a lifetime 增上主家生
469 10 shēng to initiate; to become 增上主家生
470 10 shēng to grow 增上主家生
471 10 shēng unfamiliar 增上主家生
472 10 shēng not experienced 增上主家生
473 10 shēng hard; stiff; strong 增上主家生
474 10 shēng very; extremely 增上主家生
475 10 shēng having academic or professional knowledge 增上主家生
476 10 shēng a male role in traditional theatre 增上主家生
477 10 shēng gender 增上主家生
478 10 shēng to develop; to grow 增上主家生
479 10 shēng to set up 增上主家生
480 10 shēng a prostitute 增上主家生
481 10 shēng a captive 增上主家生
482 10 shēng a gentleman 增上主家生
483 10 shēng Kangxi radical 100 增上主家生
484 10 shēng unripe 增上主家生
485 10 shēng nature 增上主家生
486 10 shēng to inherit; to succeed 增上主家生
487 10 shēng destiny 增上主家生
488 10 shēng birth 增上主家生
489 10 wèi for; to 不可為譬
490 10 wèi because of 不可為譬
491 10 wéi to act as; to serve 不可為譬
492 10 wéi to change into; to become 不可為譬
493 10 wéi to be; is 不可為譬
494 10 wéi to do 不可為譬
495 10 wèi for 不可為譬
496 10 wèi because of; for; to 不可為譬
497 10 wèi to 不可為譬
498 10 wéi in a passive construction 不可為譬
499 10 wéi forming a rehetorical question 不可為譬
500 10 wéi forming an adverb 不可為譬

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
that; tad
 1. shì
 2. shì
 1. meaning; phenomena
 2. actions; karma
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 1. ja
 2. jñā
obtain; attain; prāpta
zhě ca
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
大威德 100 Yamantaka
多利 100 Dolly
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
相如 120 Xiangru
相续解脱如来所作随顺处了义经 相續解脫如來所作隨順處了義經 120 Xiangxu Jietuo Rulai Suo Zuo Sui Shun Chu Liaoyi Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 130.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
比量 98 inference; anumāna
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不了义 不了義 98 neyārtha; provisional; conventional
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
出光明 99 self-lighting
出世间道 出世間道 99 the undefiled way
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二边 二邊 195 two extremes
二相 195 the two attributes
二种 二種 195 two kinds
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
方便慧 102 skill in means and wisdom
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法住 102 dharma abode
分齐 分齊 102 difference
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
广说 廣說 103 to explain; to teach
果相 103 reward; retribution; effect
化色 104 transformation form
毁呰 毀呰 104 to denigrate
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
了义 了義 108 nītārtha; definitive
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
灭受想定 滅受想定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
摩德勒伽 109 mātṛkā; matrix; systematized lists
木叉 109
 1. liberation; emancipation; vimokṣa
 2. rules of conduct for monks; prātimokṣa
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
涅槃寂静 涅槃寂靜 78 Nirvana is perfect tranquility
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
頗梨 112 crystal
颇梨珠 頗梨珠 112 crystal beads; sphāṭika
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
染污法 114 kleśa; kilesa; a mental affliction; defilement
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
如实知者 如實知者 114 knower of reality
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
三千 115 three thousand-fold
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
三有为相 三有為相 115 the three characteristics of conditioned dharmas
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四事 115 the four necessities
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
四缘 四緣 115 the four conditions
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
徒众 徒眾 116 a group of disciples
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄见 妄見 119 a delusion
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五分法身 119 five attributes of Dharmakāya
五欲 五慾 119 the five desires
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
现法乐 現法樂 120 delighting in whatever is present
现见 現見 120 to immediately see
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
行苦 120 suffering as a consequence of action
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
严净 嚴淨 121 majestic and pure
疑网 疑網 121 a web of doubt
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲界 121 realm of desire
缘事 緣事 121 study of phenomena
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
真实义 真實義 122
 1. true meaning; principle
 2. true meaning
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
住相 122 abiding; sthiti
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti