Glossary and Vocabulary for Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 shēng to be born / to give birth 有緣生
2 58 zuò to do 見作菩提所學之法
3 48 yuán fate / predestined affinity 所謂無明緣行
4 43 名為 míngwèi to be called 是名為法
5 33 種子 zhǒngzi seed 所謂從種子生芽
6 31 niàn to read aloud 其種不作是念
7 31 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
8 27 xíng to walk / to move 所謂無明緣行
9 23 shí knowledge / understanding 行緣識
10 22 bud / sprout 所謂從種子生芽
11 22 shēn human body / torso 即見法身
12 22 lìng to make / to cause to be / to lead 令種子攝持
13 21 néng can / able 能生是果
14 20 to connect / to relate 一者繫屬因
15 18 method / way 云何是法
16 15 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 所謂無明緣行
17 15 yùn to bring together / to collect 其識生四蘊
18 15 ài to love 受緣愛
19 14 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂六界和合緣生繫屬於緣
20 13 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 不移轉
21 13 xiǎng to think 於此六界起一想
22 13 名色 míng sè name and form 識緣名色
23 12 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 從五種緣生眼識
24 12 què a watchtower / a guard tower 若不闕地界
25 12 zhǒng kind / type 其種不作是念
26 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
27 12 shòu to suffer / to be subjected to 觸緣受
28 11 shí time / a point or period of time 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
29 11 zhōng middle 而於此中如來略說緣生之相
30 11 guǒ a result / a consequence 如來略說八支聖道果得涅槃
31 10 jiàn to see 若見緣生
32 9 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
33 9 biān side / boundary / edge / margin 從此邊蘊死
34 9 見法 jiànfǎ for a Dharma to manifest in the world 即是見法
35 9 business / industry 業有作因生蘊
36 9 huǒ fire / flame
37 9 shuǐ water
38 9 chù to touch / to feel 六處緣觸
39 9 jìn nearby 種種造作福近行行
40 9 to arise / to get up 由二種因起
41 8 所謂 suǒwèi so-called 所謂無明緣行
42 8 屬於 shǔyú be classified as / to belong to / to be part of 應知繫屬於因
43 8 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 無我
44 8 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 非無因緣
45 8 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 名色緣六處
46 8 地界 dìjiè earth element 云何地界
47 8 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 子不生芽
48 8 to take / to get / to fetch 愛緣取
49 7 kōng empty / void / hollow
50 7 huài bad / spoiled / broken / defective 芽實種壞故而生
51 7 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所說是經當有何義
52 7 nèi inside / interior
53 7 fēng wind
54 7 shǔ to belong to / be subordinate to 一者繫屬因
55 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 見自性寂靜
56 7 shǎo few 因少果多
57 7 to die 故名死
58 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅壞
59 6 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
60 6 六界 liù jiè six elements / six realms 所謂六界和合緣生繫屬於緣
61 6 good fortune / happiness / luck 種種造作福近行行
62 6 不移 bùyí steadfast / inalienable 不移轉
63 6 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相似相續不生異物
64 6 wèi to call
65 6 zhòng many / numerous 及大菩薩摩訶薩眾
66 6 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 生緣老死
67 6 zhī to know 其緣生法應知二種
68 6 gān dry
69 6 未來 wèilái future 我於未來當有耶
70 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 因少果多
71 6 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界和合緣生繫屬於緣
72 6 jīng to go through / to experience 喻經
73 6 five 應知五種
74 5 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 不顛倒
75 5 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 五識相應有漏意識
76 5 míng bright / brilliant 然有無明
77 5 chù a place / location / a spot / a point 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
78 5 水界 shuǐ jiè water / water realm / water element 名為水界
79 5 different / other 不異如
80 5 空界 kōngjiè emptiness / void / sky 名為空界
81 5 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm 名為風界
82 5 shí real / true 實不顛倒
83 5 four 其識生四蘊
84 5 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care 令種子攝持
85 5 火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire 名為火界
86 5 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙
87 5 jiè border / boundary 時界
88 5 mìng life 無壽命
89 5 不從 bùcóng not following / not joining 不從自性生
90 5 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
91 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 令種子成就
92 5 extra / surplus / remainder 及餘緣相應相續生
93 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬如明鏡現其面像
94 4 to reach 及大菩薩摩訶薩眾
95 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 然有無明
96 4 無壽 wú shòu no life 無壽命
97 4 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱自性為因
98 4 dào a rice paddy 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
99 4 jiān hard / strong / firm 令身聚合堅體
100 4 xiàng to appear / to seem / to resemble 譬如明鏡現其面像
101 4 niàn twenty / twentieth
102 4 二種 èr zhǒng two kinds 由二種因起
103 4 color 眼緣色
104 4 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 無始來流轉不間斷隨轉
105 4 外緣 wài yuán external causes 外緣生者
106 4 idea 意不悅
107 4 花生 huāshēng peanuts 從花生菓
108 4 xìng gender 無常性
109 4 相似 xiāngsì similar 相似相續不生異物
110 4 soil / ground / land
111 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 我被眾緣所生
112 4 big / great / huge / large / major 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
113 4 虛空 xūkōng empty space 虛空
114 4 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻僧千二百五十人俱
115 3 yǎn eye 眼緣色
116 3 作意 zuò yì attention / engagement 從彼生作意
117 3 bitterness / bitter flavor 名為苦
118 3 儒童 rútóng a young boy 無儒童
119 3 不動 bùdòng Akshobya 不動近行行
120 3 光明 guāngmíng bright 光明以為照
121 3 過去 guòqù past / previous/ former 我於過去為曾有耶
122 3 tiān day 不自在天作
123 3 rùn moist 識作種子沃潤
124 3 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
125 3 見佛 jiànfó to see the Buddha 即見佛
126 3 Buddha / Awakened One 云何是佛
127 3 jīn today / modern / present / current / this / now 我於今有耶
128 3 dān to delay / to prolong 受耽著
129 3 fertile / rich 識作種子沃潤
130 3 huàn a fantasy / an illusion 法如幻相因緣不闕
131 3 不滅 bùmiè not being extinguished 亦非不滅於死邊蘊
132 3 tián field / farmland 業田自性為因
133 3 meaning / sense 如來所說是經當有何義
134 3 yán to speak / to say / said 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
135 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
136 3 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經
137 3 變易 biànyì change 令種子變易
138 3 xiān first 先不壞種而生芽
139 3 dialect / language / speech 告諸苾芻而說是語
140 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如明鏡現其面像
141 3 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 取復生有
142 3 shú cooked 蘊熟
143 3 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣生
144 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
145 3 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 追感往事
146 3 gēn origin / cause / basis 彼名色所依諸根則六處
147 3 行者 xíngzhě practitioner 非福近行行者
148 3 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作
149 3 婆伽梵 Pójiāfàn Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
150 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 令種子增長
151 3 miàn side / surface 譬如明鏡現其面像
152 2 間斷 disconnected / interrupted / suspended 無始來流轉不間斷隨轉
153 2 中食 zhōng shí midday meal 令身中食飲成就
154 2 leaf / foliage / petal 從芽生葉
155 2 壞種 huàizhǒng bad kind / scoundrel 亦不以壞種而得生
156 2 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 有業報施設
157 2 qián front 餘四根者應如前知
158 2 a crack / a split / a fissure 令身中成竅隙
159 2 rén person / people / a human being 與大苾芻僧千二百五十人俱
160 2 審慮 shěnlǜ to consider carefully 從彼生作意以為審慮
161 2 作者 zuòzhě author / writer / composer 不繫屬作者無因得生
162 2 qiào hole / opening / orifice 令身中成竅隙
163 2 sorrowful / mournful 哀慼
164 2 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
165 2 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy 無始來流轉不間斷隨轉
166 2 從眾 cóngzhòng to follow the crowd / to conform 我從眾緣而得生芽
167 2 shì matter / thing / item 於彼事施設
168 2 慧命 huìmìng friend / brother 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
169 2 lǎo old / aged / elderly / aging 故名老
170 2 rushes / reeds 令轉名色如束蘆
171 2 chēn to glare at in anger
172 2 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 五識相應有漏意識
173 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡法
174 2 border / boundar / juncture 則前際不流轉
175 2 a device / a tool / a utensil / an implement 於全器中而有少水則現月像
176 2 shòu old age / long life 壽者想
177 2 不自在 bùzìzài uneasiness / feel uncomfortable 不自在天作
178 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 於如是有無明境界生貪
179 2 xīn delightful / joyful / pleasant 數數忻求
180 2 不悅 bùyuè displeased 意不悅
181 2 a human or animal body 令身聚合堅體
182 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 光明以為照
183 2 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
184 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏
185 2 a river / a stream 如河駛流
186 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者繫屬因
187 2 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 識令種子開發
188 2 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 有種故生芽
189 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 令種子作無障礙
190 2 nán male 無男
191 2 xīn fuel / firewood 譬如無薪
192 2 聚合 jùhé to assemble together 令身聚合堅體
193 2 無為 wúwèi to let things take their own course 無為
194 2 shù a bale / a bundle / a bunch 令轉名色如束蘆
195 2 lái to come 無始來流轉不間斷隨轉
196 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我能轉名色猶如束蘆
197 2 jìng mirror 其面像不移轉至於鏡中
198 2 shòu to teach 無我授
199 2 zhào to illuminate / to shine 光明以為照
200 2 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 於來生身多受善
201 2 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 以聖慧眼證於涅槃
202 2 二者 èrzhě the two / both 二者繫屬緣
203 2 眾多 zhòngduō numerous 我為眾多緣所生
204 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 而此鏡中有其面像
205 2 quán perfect 於全器中而有少水則現月像
206 2 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 不二俱作
207 2 zhèng proof 以聖慧眼證於涅槃
208 2 child / son 然有種子故生芽
209 2 男女 nán nǚ male and female 無非男女
210 2 寂靜 jìjìng quiet 見自性寂靜
211 2 xiū to decorate / to embellish 不修真實行
212 2 wèn to ask 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
213 2 yǐn to drink 令身中食飲成就
214 2 zhù to dwell / to live / to reside 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
215 2 tàn to sigh 名為歎
216 2 施設 shīshè to establish / to set up 於彼事施設
217 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
218 2 guǎng wide / large / vast 廣作無邊利樂有情事
219 2 作出 zuòchū to put out / to come up with / to make 令身中作出入息
220 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
221 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 令身中成竅隙
222 2 yōu to worry / to be concerned 故名憂
223 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 如來說此緣生常住
224 2 chóu to worry about 故名愁
225 2 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 亦無餘
226 2 shǐ beginning / start 無始來流轉不間斷隨轉
227 2 滋潤 zīrùn moist / humid 令種子滋潤
228 2 無知 wúzhī ignorant 生如是種種無知
229 2 jīng stem / stalk 從枝生莖
230 2 lüè plan / strategy 如來略說八支聖道果得涅槃
231 2 wǎng to go (in a direction) 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
232 2 happy / glad / cheerful / joyful 樂想
233 2 mother 然復從父母和合時相應
234 2 huā Hua 從幹生花
235 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 如來略說八支聖道果得涅槃
236 2 無主 wú zhǔ impermanence 於無主
237 2 駛流 shǐliú swiftly flowing / torrent 如河駛流
238 2 nǎo to be angry / to hate 故名為惱
239 2 同類 tónglèi a person or object of the same kind 同類觸生同類受
240 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀慼
241 2 shì a generation 若如來出世及不出世
242 2 無意 wúyì to have no intention 無意生
243 2 zhī a branch / a twig 從葉生枝
244 2 gào to tell / to say / said / told 告諸苾芻而說是語
245 2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實不異
246 2 入息 rù xī to breathe in 令身中作出入息
247 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生
248 2 female / feminine 無女
249 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 得成就忍
250 1 zhèng upright / straight 以正慧眼長時修
251 1 yuè month 於全器中而有少水則現月像
252 1 to attain / to reach 彥達嚩
253 1 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 吉祥繫
254 1 mén door / gate / doorway / gateway 名色增長作六處門
255 1 niè a sprout 蘖嚕拏
256 1 山中 shān zhōng in the mountains 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
257 1 處所 chǔsuǒ a place 依處所
258 1 由旬 yóuxún yojana 譬如月輪去地四萬由旬
259 1 yàn elegant / handsome 彥達嚩
260 1 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空寂
261 1 大德 dàdé most virtuous 大德舍利子
262 1 sēng a monk 與大苾芻僧千二百五十人俱
263 1 如此 rúcǐ in this way / so 薄伽梵常為苾芻說如此義
264 1 jié to bond / to tie / to bind 於此時悉斷諸結
265 1 to translate / to interpret 詔譯
266 1 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 如是名為十二緣生
267 1 後際 hòu jì a later time 復於後際流轉
268 1 qiān one thousand 與大苾芻僧千二百五十人俱
269 1 不錯 búcuò not bad 不錯謬
270 1 interesting 於諸趣長時悟不生
271 1 智慧 zhìhuì wisdom 智慧通達
272 1 惡報 è bào retribution for wrongdoing 惡報
273 1 chēng to call / to address 不稱情
274 1 shùn to obey 順於緣生
275 1 經行 jīngxíng to practice something previously studied 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
276 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法無畏
277 1 zhào an imperial decree 詔譯
278 1 qīng minister / high officer 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
279 1 領納 lǐngnà to accept / to receive 領納
280 1 jiàn mirror / looking glass 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
281 1 to apprehend / to realize / to become aware 於諸趣長時悟不生
282 1 zhuī to pursue / to chase 追感往事
283 1 to think / consider / to ponder 無思
284 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於來生身多受善
285 1 非人 fēi rén a non-human 人及非人
286 1 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 即能頓滅無始時來極重業障
287 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大苾芻僧千二百五十人俱
288 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
289 1 異見 yì jiàn different view 世間中異見
290 1 to rub 摩護囉誐
291 1 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 釋振溥法師提供新式標點
292 1 é to intone 摩護囉誐
293 1 不以 bùyǐ not because of 亦不以壞種而得生
294 1 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 然復從父母和合時相應
295 1 wén to hear 聞慈氏菩薩說是經已
296 1 jǐn tense / tight / taut 緊那囉
297 1 默然 mòrán silent / speechless 默然而住
298 1 tranquil 自性空寂
299 1 jìng still / calm 靜想
300 1 èr two 云何為二
301 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
302 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
303 1 qíng feeling / emotion / mood 不稱情
304 1 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空性
305 1 汝等 rǔ děng you all 汝等苾芻
306 1 鷲峰 Jiù Fēng Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
307 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
308 1 無花果 wúhuāguǒ fig (Ficus carica) 乃至無花果亦無所從生
309 1 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 入於勝義
310 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 今日世尊觀見稻
311 1 邪行 xiéxíng heretical ways 名邪行
312 1 渴愛 kě ài thirsty desire / longing 渴愛
313 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮慈氏菩薩足
314 1 chàng disappointed / dissatisfied 悵怏
315 1 àn to shut a door 愚闇
316 1 qiú to request 數數忻求
317 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 釋振溥法師提供新式標點
318 1 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
319 1 belly / skin 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
320 1 出世 chūshì to be born / to come into being 若如來出世及不出世
321 1 verbose / talkative 蘖嚕拏
322 1 wàn ten thousand 譬如月輪去地四萬由旬
323 1 亦即 yì jí namely / that is 亦即是識
324 1 異物 yìwù a foriegn object 相似相續不生異物
325 1 八支聖道 Bā Zhī Shèng Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 如來略說八支聖道果得涅槃
326 1 to gather / to collect 廣集福德
327 1 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity 其緣生法應知二種
328 1 種類 zhǒnglèi kind / genus / type / category / variety / species / sort / class 若見如是種類常住
329 1 fèng to offer / to present 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
330 1 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 有業果感招
331 1 to go 譬如月輪去地四萬由旬
332 1 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 廣集福德
333 1 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 於如是有無明境界生貪
334 1 fu 彥達嚩
335 1 zhòng heavy 即能頓滅無始時來極重業障
336 1 今日 jīnrì today 今日世尊觀見稻
337 1 內地 nèidì inland / interior 若不闕內地界
338 1 hòu after / later 從此已後
339 1 生處 shēngchù birthplace 從彼生處相續
340 1 我見 wǒ jiàn the view of a self 所謂我見繫
341 1 shí ten 與大苾芻僧千二百五十人俱
342 1 to enter 入於勝義
343 1 離欲 lí yù free of desire 無離欲法
344 1 to cover 以無明土覆
345 1 月輪 yuèlún the disk of the moon 譬如月輪去地四萬由旬
346 1 不成 bùchéng unsuccessful 則不成身
347 1 數數 shǔshù to count / to reckon 數數忻求
348 1 shì to release / to set free 釋振溥法師提供新式標點
349 1 歿 to end / to die 此有情於此歿復往何處
350 1 an official institution / a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
351 1 zèng to give a present 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
352 1 yōng a boil / a carbuncle 如癰
353 1 意識 yìshí to be aware 五識相應有漏意識
354 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 於受差別耽著喜悅
355 1 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
356 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
357 1 chèng scale / platform balance 如秤不低昂
358 1 zhī to support 四支和合而作轉因
359 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 質礙
360 1 to remember / to memorize / to bear in mind 善女人授無上等覺大菩提記
361 1 wài outside 所謂外
362 1 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 如是外緣生法五種應知
363 1 shè to absorb / to assimilate 無所攝法
364 1 děng et cetera / and so on 為如是等
365 1 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 若以正見相應
366 1 不出 bùchū not transcending 若如來出世及不出世
367 1 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 薄伽梵常為苾芻說如此義
368 1 無常 wúcháng irregular 無常性
369 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如
370 1 héng constant / regular / persistent 常恒想
371 1 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
372 1 one 於此六界起一想
373 1 bào newspaper 即於來生受報
374 1 三司 sān sī three offices 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
375 1 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門
376 1 zuò to sit 其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
377 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 然有如是眾緣而生其身
378 1 作業 zuòyè work / task / operation 猶如現受身作業
379 1 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 深生隨喜
380 1 jìng boundary / frontier / boundary 觸境
381 1 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
382 1 yǐng an image / a reflection 影現如是
383 1 Soviet Union 阿蘇囉
384 1 suí to follow 隨其植種
385 1 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 然實識種子安立業
386 1 to take 蘖嚕拏
387 1 迷惑 míhuo to puzzle / to confuse / to baffle 於愛迷惑
388 1 zhèn to flap 釋振溥法師提供新式標點
389 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 見作菩提所學之法
390 1 因故 yīngù for some reason 由是因故
391 1 世間 shìjiān world / the human world 世間中異見
392 1 earth / soil / dirt 以無明土覆
393 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
394 1 明鏡 míng jìng a clear mirror 譬如明鏡現其面像
395 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
396 1 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 逼迫身
397 1 正號 zhèng hào plus sign 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
398 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 若是此緣生法如實
399 1 等覺 Děngjué Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment 善女人授無上等覺大菩提記
400 1 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 覺悟一切法故
401 1 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa 隨煩惱
402 1 無有 wú yǒu there is not 實無有法不從此世移轉至於彼
403 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
404 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚闇
405 1 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 善女人授無上等覺大菩提記
406 1 現證 xiàn zhèng immediate realization 現證正智
407 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
408 1 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 今日世尊觀見稻
409 1 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 亦無緣生
410 1 低昂 dīáng ups and down / rise and fall 如秤不低昂
411 1 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 從業生五蘊轉
412 1 往事 wǎngshì past events 追感往事
413 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 熱惱
414 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
415 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 五識相應有漏意識
416 1 大菩薩摩訶薩 dàpúsà móhēsà great Bodhisattva-Mahasattvas 及大菩薩摩訶薩眾
417 1 須臾 xūyú a moment 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
418 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
419 1 三千 sān qiān three thousand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
420 1 差別 chābié a difference / a distinction 於受差別耽著喜悅
421 1 遍知 biànzhī to know / to understand / parijñā 證得遍知
422 1 shēn deep 深生隨喜
423 1 duó to take by force / to rob / to snatch 無奪
424 1 guǒ fruit 從花生菓
425 1 xiè to thank 而實不從彼謝至於全器少水中現
426 1 miù erroneous 不錯謬
427 1 希望 xīwàng to wish for / to desire / to hope 希望
428 1 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 故愛不捨
429 1 lóng dragon
430 1 pervading / widespread 釋振溥法師提供新式標點
431 1 shì funerary name / posthumous name or title 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
432 1 少善 shǎo shàn little virtue 於此身作少善
433 1 book / volume
434 1 提供 tígōng to supply / to provide 釋振溥法師提供新式標點
435 1 食邑 shíyì a fiefdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
436 1 利樂有情 lì lè yǒu qíng to give joy to sentient beings 廣作無邊利樂有情事
437 1 如是說 rú shì shuō Thus Said 婆伽梵如是說已
438 1 lèi kind / type / class / category 然於異類轉先
439 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
440 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 釋振溥法師提供新式標點
441 1 滅法 miè fǎ unconditioned dharma 無滅法
442 1 to give / to bestow favors 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
443 1 wèi position / location / place 法位
444 1 purple / violet 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
445 1 覺悟 juéwù awareness 覺悟一切法故
446 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
447 1 xīn heart 心大忻悅
448 1 yàng discontented / dispirited / sad 悵怏
449 1 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
450 1 十二支 shíèrzhī the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas 是十二支緣生
451 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
452 1 無行 wúxíng immoral 則無行
453 1 shōu to receive / to accept 收果亦爾
454 1 abdomen / stomach / belly 是識種子於母腹中名色芽生
455 1 gōng public/ common / state-owned 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
456 1 盤石 pánshí boulder 其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
457 1 zhāo to beckon / to hail 有業果感招
458 1 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有性
459 1 yīn sound / noise 言音
460 1 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 廣作無邊利樂有情事
461 1 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 三法和合名為觸
462 1 了別 lebié to distinguish / to discern 了別
463 1 guó a country / a nation 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
464 1 意生 yì shēng arising from thoughts 意生想
465 1 tooth / tusk 和合生牙
466 1 easy / simple 我能變易種子
467 1 取著 qǔzhe grasping / attachment 取著
468 1 to know / to learn about / to comprehend 於此時悉斷諸結
469 1 shàng top / a high position 其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
470 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 以聖慧眼證於涅槃
471 1 答言 dá yán to reply 答言
472 1 zhì matter / material / substance 質礙
473 1 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
474 1 zhí a plant / trees 隨其植種
475 1 貪著 tānzhe attachment to desire 貪著
476 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡業
477 1 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
478 1 yuè pleased 心大忻悅
479 1 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 眼識作依止
480 1 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見繫
481 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
482 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 善女人授無上等覺大菩提記
483 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 智慧通達
484 1 xué to study / to learn 見作菩提所學之法
485 1 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
486 1 果實 guǒshí fruit / gains 果實多
487 1 營求 yíngqiú to seek 如是營求
488 1 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm 如斷多羅樹
489 1 能變 néng biàn able to change 我能變易種子
490 1 tòng to feel pain / to ache 如痛
491 1 法住 fǎzhù dharma abode 法住
492 1 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 具壽舍利子
493 1 sufficient / enough 禮慈氏菩薩足
494 1 從業 cóngyè to practice (a trade) 從業生五蘊轉
495 1 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 現證正智
496 1 移轉 yízhuǎn to shift / to transfer 實無有法不從此世移轉至於彼
497 1 to join / to combine 合想
498 1 廣大 guǎngdà vast / extensive 愛廣大
499 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
500 1 to protect / to guard 摩護囉誐

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 80 shēng to be born / to give birth 有緣生
2 79 not / no 不顛倒
3 58 zuò to do 見作菩提所學之法
4 53 shì is / are / am / to be 告諸苾芻而說是語
5 48 yuán fate / predestined affinity 所謂無明緣行
6 46 I / me / my 我能生芽
7 43 名為 míngwèi to be called 是名為法
8 41 in / at 以聖慧眼證於涅槃
9 38 云何 yúnhé why 云何是緣生
10 37 yǒu is / are / to exist 如來所說是經當有何義
11 35 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 覺悟一切法故
12 34 no 無眾生
13 33 種子 zhǒngzi seed 所謂從種子生芽
14 31 niàn to read aloud 其種不作是念
15 31 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
16 27 xíng to walk / to move 所謂無明緣行
17 23 shí knowledge / understanding 行緣識
18 22 bud / sprout 所謂從種子生芽
19 22 shēn human body / torso 即見法身
20 22 lìng to make / to cause to be / to lead 令種子攝持
21 21 néng can / able 能生是果
22 21 yīn because 有因
23 20 his / hers / its / theirs 其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
24 20 to connect / to relate 一者繫屬因
25 19 míng measure word for people 以種壞芽生故名不常
26 18 wèi for / to 薄伽梵常為苾芻說如此義
27 18 method / way 云何是法
28 17 also / too 乃至無花果亦無所從生
29 17 如是 rúshì thus / so 若見如是種類常住
30 17 ruò to seem / to be like / as 若見緣生
31 17 promptly / right away / immediately 即是見法
32 16 cóng from 所謂從種子生芽
33 15 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 所謂無明緣行
34 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 告諸苾芻而說是語
35 15 yùn to bring together / to collect 其識生四蘊
36 15 ài to love 受緣愛
37 14 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂六界和合緣生繫屬於緣
38 13 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 不移轉
39 13 final interogative 我於過去為曾有耶
40 13 xiǎng to think 於此六界起一想
41 13 such as / for example / for instance 不顛倒如
42 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 緣生者
43 13 名色 míng sè name and form 識緣名色
44 13 this / these 如來說此是為緣生
45 12 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 從五種緣生眼識
46 12 què a watchtower / a guard tower 若不闕地界
47 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
48 12 that / those 於彼貪
49 12 zhǒng kind / type 其種不作是念
50 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
51 12 shòu to suffer / to be subjected to 觸緣受
52 11 otherwise / but / however 則一切和合
53 11 shí time / a point or period of time 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
54 11 zhōng middle 而於此中如來略說緣生之相
55 11 guǒ a result / a consequence 如來略說八支聖道果得涅槃
56 11 rán correct / right / certainly 然有種子故生芽
57 10 cháng always / ever / often / frequently / constantly 薄伽梵常為苾芻說如此義
58 10 jiàn to see 若見緣生
59 10 and 與大苾芻僧千二百五十人俱
60 9 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
61 9 biān side / boundary / edge / margin 從此邊蘊死
62 9 見法 jiànfǎ for a Dharma to manifest in the world 即是見法
63 9 business / industry 業有作因生蘊
64 9 huǒ fire / flame
65 9 shuǐ water
66 9 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故名為無明緣行
67 9 chù to touch / to feel 六處緣觸
68 9 jìn nearby 種種造作福近行行
69 9 to arise / to get up 由二種因起
70 9 de potential marker 如來略說八支聖道果得涅槃
71 8 所謂 suǒwèi so-called 所謂無明緣行
72 8 屬於 shǔyú be classified as / to belong to / to be part of 應知繫屬於因
73 8 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 無我
74 8 乃至 nǎizhì and even 乃至無花果亦無所從生
75 8 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 非無因緣
76 8 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 名色緣六處
77 8 fēi not / non- / un- 非無因緣
78 8 地界 dìjiè earth element 云何地界
79 8 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 子不生芽
80 8 to take / to get / to fetch 愛緣取
81 7 kōng empty / void / hollow
82 7 huài bad / spoiled / broken / defective 芽實種壞故而生
83 7 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所說是經當有何義
84 7 nèi inside / interior
85 7 fēng wind
86 7 so as to / in order to 以聖慧眼證於涅槃
87 7 shǔ to belong to / be subordinate to 一者繫屬因
88 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 見自性寂靜
89 7 shǎo few 因少果多
90 7 to die 故名死
91 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅壞
92 6 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
93 6 六界 liù jiè six elements / six realms 所謂六界和合緣生繫屬於緣
94 6 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷
95 6 good fortune / happiness / luck 種種造作福近行行
96 6 不移 bùyí steadfast / inalienable 不移轉
97 6 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相似相續不生異物
98 6 wèi to call
99 6 zhòng many / numerous 及大菩薩摩訶薩眾
100 6 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 生緣老死
101 6 zhī to know 其緣生法應知二種
102 6 gān dry
103 6 未來 wèilái future 我於未來當有耶
104 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 因少果多
105 6 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界和合緣生繫屬於緣
106 6 jīng to go through / to experience 喻經
107 6 five 應知五種
108 5 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 不顛倒
109 5 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 五識相應有漏意識
110 5 míng bright / brilliant 然有無明
111 5 chù a place / location / a spot / a point 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
112 5 水界 shuǐ jiè water / water realm / water element 名為水界
113 5 different / other 不異如
114 5 空界 kōngjiè emptiness / void / sky 名為空界
115 5 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm 名為風界
116 5 yīng should / ought 應知繫屬於因
117 5 shí real / true 實不顛倒
118 5 four 其識生四蘊
119 5 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care 令種子攝持
120 5 火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire 名為火界
121 5 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙
122 5 jiè border / boundary 時界
123 5 mìng life 無壽命
124 5 不從 bùcóng not following / not joining 不從自性生
125 5 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
126 5 zhū all / many / various 告諸苾芻而說是語
127 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 令種子成就
128 5 extra / surplus / remainder 及餘緣相應相續生
129 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬如明鏡現其面像
130 4 to reach 及大菩薩摩訶薩眾
131 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 然有無明
132 4 無壽 wú shòu no life 無壽命
133 4 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱自性為因
134 4 dào a rice paddy 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
135 4 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 實無有法不從此世移轉至於彼
136 4 again / more / repeatedly 然復從父母和合時相應
137 4 dāng to be / to act as / to serve as 如來所說是經當有何義
138 4 jiān hard / strong / firm 令身聚合堅體
139 4 shéi who / whoever 誰為我過去曾為有耶
140 4 xiàng to appear / to seem / to resemble 譬如明鏡現其面像
141 4 niàn twenty / twentieth
142 4 already / afterwards 婆伽梵如是說已
143 4 entirely / without exception 與大苾芻僧千二百五十人俱
144 4 二種 èr zhǒng two kinds 由二種因起
145 4 color 眼緣色
146 4 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 無始來流轉不間斷隨轉
147 4 外緣 wài yuán external causes 外緣生者
148 4 idea 意不悅
149 4 xiāng each other / one another / mutually 而於此中如來略說緣生之相
150 4 花生 huāshēng peanuts 從花生菓
151 4 xìng gender 無常性
152 4 相似 xiāngsì similar 相似相續不生異物
153 4 soil / ground / land
154 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 我被眾緣所生
155 4 big / great / huge / large / major 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
156 4 虛空 xūkōng empty space 虛空
157 4 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻僧千二百五十人俱
158 3 yǎn eye 眼緣色
159 3 作意 zuò yì attention / engagement 從彼生作意
160 3 bitterness / bitter flavor 名為苦
161 3 一切 yīqiè all / every / everything 則一切和合
162 3 從此 cóngcǐ from now on / since then / henceforth 從此已後
163 3 儒童 rútóng a young boy 無儒童
164 3 according to 彼名色所依諸根則六處
165 3 不動 bùdòng Akshobya 不動近行行
166 3 光明 guāngmíng bright 光明以為照
167 3 過去 guòqù past / previous/ former 我於過去為曾有耶
168 3 tiān day 不自在天作
169 3 rùn moist 識作種子沃潤
170 3 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
171 3 見佛 jiànfó to see the Buddha 即見佛
172 3 Buddha / Awakened One 云何是佛
173 3 jīn today / modern / present / current / this / now 我於今有耶
174 3 dān to delay / to prolong 受耽著
175 3 fertile / rich 識作種子沃潤
176 3 huàn a fantasy / an illusion 法如幻相因緣不闕
177 3 不滅 bùmiè not being extinguished 亦非不滅於死邊蘊
178 3 tián field / farmland 業田自性為因
179 3 meaning / sense 如來所說是經當有何義
180 3 yán to speak / to say / said 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
181 3 luó an exclamatory final particle 阿蘇囉
182 3 zhe indicates that an action is continuing 受耽著
183 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 慈氏菩薩所說大乘緣生稻
184 3 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經
185 3 變易 biànyì change 令種子變易
186 3 xiān first 先不壞種而生芽
187 3 I 無吾我
188 3 dialect / language / speech 告諸苾芻而說是語
189 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如明鏡現其面像
190 3 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 取復生有
191 3 shú cooked 蘊熟
192 3 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣生
193 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
194 3 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 追感往事
195 3 gēn origin / cause / basis 彼名色所依諸根則六處
196 3 行者 xíngzhě practitioner 非福近行行者
197 3 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作
198 3 婆伽梵 Pójiāfàn Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
199 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 令種子增長
200 3 duàn absolutely / decidedly 於此時悉斷諸結
201 3 miàn side / surface 譬如明鏡現其面像
202 2 間斷 disconnected / interrupted / suspended 無始來流轉不間斷隨轉
203 2 中食 zhōng shí midday meal 令身中食飲成就
204 2 leaf / foliage / petal 從芽生葉
205 2 壞種 huàizhǒng bad kind / scoundrel 亦不以壞種而得生
206 2 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 有業報施設
207 2 qián front 餘四根者應如前知
208 2 a crack / a split / a fissure 令身中成竅隙
209 2 rén person / people / a human being 與大苾芻僧千二百五十人俱
210 2 審慮 shěnlǜ to consider carefully 從彼生作意以為審慮
211 2 作者 zuòzhě author / writer / composer 不繫屬作者無因得生
212 2 qiào hole / opening / orifice 令身中成竅隙
213 2 sorrowful / mournful 哀慼
214 2 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
215 2 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy 無始來流轉不間斷隨轉
216 2 從眾 cóngzhòng to follow the crowd / to conform 我從眾緣而得生芽
217 2 shì matter / thing / item 於彼事施設
218 2 慧命 huìmìng friend / brother 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
219 2 lǎo old / aged / elderly / aging 故名老
220 2 rushes / reeds 令轉名色如束蘆
221 2 chēn to glare at in anger
222 2 naturally / of course / certainly 其芽不自作
223 2 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 五識相應有漏意識
224 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡法
225 2 border / boundar / juncture 則前際不流轉
226 2 a device / a tool / a utensil / an implement 於全器中而有少水則現月像
227 2 shòu old age / long life 壽者想
228 2 不自在 bùzìzài uneasiness / feel uncomfortable 不自在天作
229 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 於如是有無明境界生貪
230 2 無非 wúfēi nothing but 無非男女
231 2 what / where / which 如來所說是經當有何義
232 2 xīn delightful / joyful / pleasant 數數忻求
233 2 不悅 bùyuè displeased 意不悅
234 2 a human or animal body 令身聚合堅體
235 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 光明以為照
236 2 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
237 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏
238 2 a river / a stream 如河駛流
239 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者繫屬因
240 2 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 識令種子開發
241 2 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 有種故生芽
242 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 令種子作無障礙
243 2 nán male 無男
244 2 xīn fuel / firewood 譬如無薪
245 2 聚合 jùhé to assemble together 令身聚合堅體
246 2 無為 wúwèi to let things take their own course 無為
247 2 shù a bale / a bundle / a bunch 令轉名色如束蘆
248 2 lái to come 無始來流轉不間斷隨轉
249 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我能轉名色猶如束蘆
250 2 jìng mirror 其面像不移轉至於鏡中
251 2 shòu to teach 無我授
252 2 zhào to illuminate / to shine 光明以為照
253 2 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 於來生身多受善
254 2 故而 gùér therefore 時和合故而生
255 2 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 以聖慧眼證於涅槃
256 2 二者 èrzhě the two / both 二者繫屬緣
257 2 眾多 zhòngduō numerous 我為眾多緣所生
258 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 而此鏡中有其面像
259 2 quán perfect 於全器中而有少水則現月像
260 2 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 不二俱作
261 2 zhèng proof 以聖慧眼證於涅槃
262 2 child / son 然有種子故生芽
263 2 不時 bùshí frequently / often / at any time 不時變易作
264 2 男女 nán nǚ male and female 無非男女
265 2 寂靜 jìjìng quiet 見自性寂靜
266 2 xiū to decorate / to embellish 不修真實行
267 2 wèn to ask 時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言
268 2 yǐn to drink 令身中食飲成就
269 2 zhù to dwell / to live / to reside 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
270 2 tàn to sigh 名為歎
271 2 施設 shīshè to establish / to set up 於彼事施設
272 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
273 2 guǎng wide / large / vast 廣作無邊利樂有情事
274 2 作出 zuòchū to put out / to come up with / to make 令身中作出入息
275 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
276 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 令身中成竅隙
277 2 yōu to worry / to be concerned 故名憂
278 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 如來說此緣生常住
279 2 chóu to worry about 故名愁
280 2 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 亦無餘
281 2 shǐ beginning / start 無始來流轉不間斷隨轉
282 2 滋潤 zīrùn moist / humid 令種子滋潤
283 2 duì to / toward 無對
284 2 無知 wúzhī ignorant 生如是種種無知
285 2 jīng stem / stalk 從枝生莖
286 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 生如是種種無知
287 2 lüè plan / strategy 如來略說八支聖道果得涅槃
288 2 wǎng to go (in a direction) 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
289 2 happy / glad / cheerful / joyful 樂想
290 2 mother 然復從父母和合時相應
291 2 huā Hua 從幹生花
292 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 如來略說八支聖道果得涅槃
293 2 無主 wú zhǔ impermanence 於無主
294 2 駛流 shǐliú swiftly flowing / torrent 如河駛流
295 2 nǎo to be angry / to hate 故名為惱
296 2 yòu again / also 又問
297 2 he / him 不他作
298 2 同類 tónglèi a person or object of the same kind 同類觸生同類受
299 2 céng once / already / former / previously 我於過去為曾有耶
300 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀慼
301 2 zhī him / her / them / that 見作菩提所學之法
302 2 shì a generation 若如來出世及不出世
303 2 無意 wúyì to have no intention 無意生
304 2 zhǎng director / chief / head / elder 以正慧眼長時修
305 2 zhī a branch / a twig 從葉生枝
306 2 gào to tell / to say / said / told 告諸苾芻而說是語
307 2 mutually 迭互為因
308 2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實不異
309 2 入息 rù xī to breathe in 令身中作出入息
310 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生
311 2 female / feminine 無女
312 1 rěn to bear / to endure / to tolerate 得成就忍
313 1 zhèng upright / straight 以正慧眼長時修
314 1 yuè month 於全器中而有少水則現月像
315 1 時而 shí ér sometimes 即於彼時而生中有蘊
316 1 to attain / to reach 彥達嚩
317 1 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 吉祥繫
318 1 mén door / gate / doorway / gateway 名色增長作六處門
319 1 niè a sprout 蘖嚕拏
320 1 山中 shān zhōng in the mountains 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
321 1 處所 chǔsuǒ a place 依處所
322 1 由旬 yóuxún yojana 譬如月輪去地四萬由旬
323 1 yàn elegant / handsome 彥達嚩
324 1 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空寂
325 1 extremely / very 即能頓滅無始時來極重業障
326 1 大德 dàdé most virtuous 大德舍利子
327 1 sēng a monk 與大苾芻僧千二百五十人俱
328 1 如此 rúcǐ in this way / so 薄伽梵常為苾芻說如此義
329 1 jié to bond / to tie / to bind 於此時悉斷諸結
330 1 to translate / to interpret 詔譯
331 1 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 如是名為十二緣生
332 1 後際 hòu jì a later time 復於後際流轉
333 1 yǒng perpetually / eternally / forever 永斷耶見
334 1 qiān one thousand 與大苾芻僧千二百五十人俱
335 1 不錯 búcuò not bad 不錯謬
336 1 interesting 於諸趣長時悟不生
337 1 智慧 zhìhuì wisdom 智慧通達
338 1 惡報 è bào retribution for wrongdoing 惡報
339 1 chēng to call / to address 不稱情
340 1 shùn to obey 順於緣生
341 1 經行 jīngxíng to practice something previously studied 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
342 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法無畏
343 1 zhào an imperial decree 詔譯
344 1 qīng minister / high officer 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
345 1 領納 lǐngnà to accept / to receive 領納
346 1 jiàn mirror / looking glass 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
347 1 to apprehend / to realize / to become aware 於諸趣長時悟不生
348 1 zhuī to pursue / to chase 追感往事
349 1 to think / consider / to ponder 無思
350 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於來生身多受善
351 1 何處 héchǔ where 此有情於此歿復往何處
352 1 非人 fēi rén a non-human 人及非人
353 1 由是 yóushì because of 由是因故
354 1 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 即能頓滅無始時來極重業障
355 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大苾芻僧千二百五十人俱
356 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
357 1 異見 yì jiàn different view 世間中異見
358 1 to rub 摩護囉誐
359 1 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 釋振溥法師提供新式標點
360 1 é to intone 摩護囉誐
361 1 不以 bùyǐ not because of 亦不以壞種而得生
362 1 從父 cóngfù uncle / father's elder brother 然復從父母和合時相應
363 1 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
364 1 wén to hear 聞慈氏菩薩說是經已
365 1 jǐn tense / tight / taut 緊那囉
366 1 默然 mòrán silent / speechless 默然而住
367 1 tranquil 自性空寂
368 1 jìng still / calm 靜想
369 1 設使 shèshǐ in case / if suppose 設使緣生不間斷隨轉如河駛流
370 1 èr two 云何為二
371 1 若是 ruòshì if 若是此緣生法如實
372 1 此時 cǐshí now / this moment 於此時悉斷諸結
373 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
374 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
375 1 qíng feeling / emotion / mood 不稱情
376 1 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空性
377 1 汝等 rǔ děng you all 汝等苾芻
378 1 鷲峰 Jiù Fēng Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
379 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
380 1 無花果 wúhuāguǒ fig (Ficus carica) 乃至無花果亦無所從生
381 1 互相 hùxiāng each other / mutually 互相攝持
382 1 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 入於勝義
383 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 今日世尊觀見稻
384 1 邪行 xiéxíng heretical ways 名邪行
385 1 渴愛 kě ài thirsty desire / longing 渴愛
386 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮慈氏菩薩足
387 1 chàng disappointed / dissatisfied 悵怏
388 1 àn to shut a door 愚闇
389 1 qiú to request 數數忻求
390 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 釋振溥法師提供新式標點
391 1 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
392 1 belly / skin 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
393 1 出世 chūshì to be born / to come into being 若如來出世及不出世
394 1 verbose / talkative 蘖嚕拏
395 1 wàn ten thousand 譬如月輪去地四萬由旬
396 1 亦即 yì jí namely / that is 亦即是識
397 1 異物 yìwù a foriegn object 相似相續不生異物
398 1 八支聖道 Bā Zhī Shèng Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 如來略說八支聖道果得涅槃
399 1 to gather / to collect 廣集福德
400 1 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity 其緣生法應知二種
401 1 種類 zhǒnglèi kind / genus / type / category / variety / species / sort / class 若見如是種類常住
402 1 fèng to offer / to present 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
403 1 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 有業果感招
404 1 to go 譬如月輪去地四萬由旬
405 1 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 廣集福德
406 1 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 於如是有無明境界生貪
407 1 fu 彥達嚩
408 1 zhòng heavy 即能頓滅無始時來極重業障
409 1 今日 jīnrì today 今日世尊觀見稻
410 1 內地 nèidì inland / interior 若不闕內地界
411 1 hòu after / later 從此已後
412 1 生處 shēngchù birthplace 從彼生處相續
413 1 我見 wǒ jiàn the view of a self 所謂我見繫
414 1 shí ten 與大苾芻僧千二百五十人俱
415 1 to enter 入於勝義
416 1 離欲 lí yù free of desire 無離欲法
417 1 to cover 以無明土覆
418 1 月輪 yuèlún the disk of the moon 譬如月輪去地四萬由旬
419 1 不成 bùchéng unsuccessful 則不成身
420 1 數數 shǔshù to count / to reckon 數數忻求
421 1 shì to release / to set free 釋振溥法師提供新式標點
422 1 歿 to end / to die 此有情於此歿復往何處
423 1 an official institution / a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
424 1 zèng to give a present 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
425 1 yōng a boil / a carbuncle 如癰
426 1 意識 yìshí to be aware 五識相應有漏意識
427 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 於受差別耽著喜悅
428 1 a measure word for companies, households, door, families, etc 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
429 1 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處
430 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
431 1 chèng scale / platform balance 如秤不低昂
432 1 zhī to support 四支和合而作轉因
433 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 質礙
434 1 to remember / to memorize / to bear in mind 善女人授無上等覺大菩提記
435 1 wài outside 所謂外
436 1 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 如是外緣生法五種應知
437 1 shè to absorb / to assimilate 無所攝法
438 1 děng et cetera / and so on 為如是等
439 1 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 若以正見相應
440 1 不出 bùchū not transcending 若如來出世及不出世
441 1 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 薄伽梵常為苾芻說如此義
442 1 無常 wúcháng irregular 無常性
443 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如
444 1 héng constant / regular / persistent 常恒想
445 1 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
446 1 one 於此六界起一想
447 1 bèi by 我被眾緣所生
448 1 bào newspaper 即於來生受報
449 1 三司 sān sī three offices 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
450 1 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門
451 1 所有 suǒyǒu all 所有沙門
452 1 zuò to sit 其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上
453 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 然有如是眾緣而生其身
454 1 作業 zuòyè work / task / operation 猶如現受身作業
455 1 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 深生隨喜
456 1 jìng boundary / frontier / boundary 觸境
457 1 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
458 1 yǐng an image / a reflection 影現如是
459 1 Soviet Union 阿蘇囉
460 1 假如 jiǎrú if 然假如是緣種子生芽
461 1 suí to follow 隨其植種
462 1 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 然實識種子安立業
463 1 to take 蘖嚕拏
464 1 迷惑 míhuo to puzzle / to confuse / to baffle 於愛迷惑
465 1 zhèn to flap 釋振溥法師提供新式標點
466 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 見作菩提所學之法
467 1 因故 yīngù for some reason 由是因故
468 1 ěr thus / so / like that 收果亦爾
469 1 世間 shìjiān world / the human world 世間中異見
470 1 earth / soil / dirt 以無明土覆
471 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
472 1 明鏡 míng jìng a clear mirror 譬如明鏡現其面像
473 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
474 1 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 逼迫身
475 1 正號 zhèng hào plus sign 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
476 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 若是此緣生法如實
477 1 等覺 Děngjué Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment 善女人授無上等覺大菩提記
478 1 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 覺悟一切法故
479 1 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa 隨煩惱
480 1 無有 wú yǒu there is not 實無有法不從此世移轉至於彼
481 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
482 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚闇
483 1 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 善女人授無上等覺大菩提記
484 1 現證 xiàn zhèng immediate realization 現證正智
485 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
486 1 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 今日世尊觀見稻
487 1 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 亦無緣生
488 1 低昂 dīáng ups and down / rise and fall 如秤不低昂
489 1 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 從業生五蘊轉
490 1 往事 wǎngshì past events 追感往事
491 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 熱惱
492 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中
493 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 五識相應有漏意識
494 1 大菩薩摩訶薩 dàpúsà móhēsà great Bodhisattva-Mahasattvas 及大菩薩摩訶薩眾
495 1 須臾 xūyú a moment 於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者
496 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
497 1 三千 sān qiān three thousand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
498 1 差別 chābié a difference / a distinction 於受差別耽著喜悅
499 1 dùn a time / a meal 即能頓滅無始時來極重業障
500 1 遍知 biànzhī to know / to understand / parijñā 證得遍知

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shēng birth
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
self / ātman / attan
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
种子 種子
 1. zhǒngzi
 2. zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
 1. niàn
 2. niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
慈氏菩萨 慈氏菩薩 Císhì Púsà Maitreya
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
鹫峰 鷲峰 Jiù Fēng Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆伽梵 Pójiāfàn Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 231.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
八支圣道 八支聖道 Bā Zhī Shèng Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
bào indirect effect / judgement / retribution
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不自在 bùzìzài not in perfect ease
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
an element
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 dàpúsà móhēsà great Bodhisattva-Mahasattvas
de di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地界 dìjiè earth element
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
风界 風界 fēng jiè wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
 1. fu
 2. po
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
后际 後際 hòu jì a later time
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
火界 huǒjiè fire / realm of fire / element of fire
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
经行 經行 jīngxíng walking meditation
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
渴爱 渴愛 kě ài thirsty desire / longing
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
利乐有情 利樂有情 lì lè yǒu qíng
 1. to give joy to sentient beings
 2. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
离欲 離欲 lí yù free of desire
领纳 領納 lǐngnà to accept / to receive
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
六界 liù jiè six elements / six realms
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
lóng nāga / serpent / dragon
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
all women
能变 能變 néng biàn able to change
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qíng sentience / cognition
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
儒童 rútóng a young boy
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三千 sān qiān three thousand-fold
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
少善 shǎo shàn little virtue
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
shēn body / kāya
shēng birth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
shì meaning / phenomena
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
shì Buddhism
shì loka / a world
十二缘生 十二緣生 shí èr yuán shēng the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十二支 shíèrzhī the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas
世间 世間 shìjiān world
识界 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness
施设 施設 shīshè to establish / to set up
shòu feelings / sensations
水大 shuǐjiè water / water element
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. volition / cetanā
 2. Think
随烦恼 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随转 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无尽 無盡 wújìn endless
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无行 無行 wúxíng Non-Action
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
现证 現證 xiàn zhèng immediate realization
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
异见 異見 yì jiàn different view
意生 yì shēng arising from thoughts
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
yùn aggregate / skandha
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāo a monastic compound
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中食 zhōng shí midday meal
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhuó to attach / to grasp
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
Contented
作意 zuò yì attention / engagement