Glossary and Vocabulary for Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》, Scroll 2

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 64 菩薩 púsà bodhisatta 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
2 42 xīn heart 其心
3 27 有情 yǒuqíng sentient beings 諸有情亦復不起所化度想
4 23 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來爾時為彼菩薩
5 20 shēng to be born / to give birth 言譬如初生師子隨生即有力勢
6 20 rén person / people / a human being 是人能活命不
7 19 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲無倦心
8 18 to arise / to get up 諸有情亦復不起所化度想
9 17 děng et cetera / and so on 沙門臣法護等奉
10 14 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情悉皆攝受
11 14 yún cloud 阿闍世王經云
12 14 one 以一草
13 14 to know / to learn about / to comprehend 皆悉奔竄
14 14 shèng to beat / to win / to conquer 歷修菩薩廣大勝
15 14 lìng to make / to cause to be / to lead
16 13 huì anger / rage 若多忿恚令住忍辱
17 13 shǔ to count 有殑伽沙數等諸如來
18 13 jiàn to see 菩薩見貧窮者
19 13 忿 fèn get angry 若多忿恚令住忍辱
20 11 qián front 力御其車以進前道
21 11 zhī to know 阿難汝應當知
22 11 xiū to decorate / to embellish 若舍利子及目乾連修
23 10 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 若諸菩薩發菩提心修勝行者
24 9 shī the practice of selfless giving / dāna 起悲愍心施以少飯
25 9 néng can / able 即能勝過一切聲聞緣覺
26 9 hair 彼初發心菩薩纔發
27 9 zhōng middle 於殑伽沙數等劫中
28 9 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 一一發心集諸福蘊
29 8 big / great / huge / large / major 設使大
30 8 zhàng to separate 為息除令於菩提不為障難
31 8 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
32 8 一類 yī lèi the same kind 菩薩或見一類有情貪
33 8 說法 shuō fǎ a statement / wording 菩薩如應為說法要
34 8 yào to want / to wish for 菩薩如應為說法要
35 8 nán difficult / arduous / hard 為息除令於菩提不為障難
36 8 zuì crime / sin / vice 如是之罪倍勝於前阿僧祇數
37 7 先導 xiāndǎo a guide / a forerunner / a pioneer 以大悲心而為先導
38 7 method / way 於所集大乘法中以大悲心而為先導
39 7 Sa 薩具慧力者亦復如是
40 7 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 如是之罪倍勝於前阿僧祇數
41 7 使令 shǐlìng to direct / to order 使令斷除忿恚過失
42 7 zuò to do 以五欲功德作神通游
43 7 yùn to bring together / to collect 一一發心集諸福蘊
44 7 ài to love 於自身命不生愛
45 7 xíng to walk / to move
46 7 a herb / an aromatic plant 若諸菩
47 7 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 假使有人於一切世界極微塵
48 6 past / former times 來昔為牧牛人
49 6 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 以摩尼寶充滿無邊世界而行布施
50 6 gōng to present to / to supply / to provide 以末俱羅華供施因緣從是
51 6 to reach 我之弟子大目乾連及
52 6 good fortune / happiness / luck 一一發心集諸福蘊
53 6 màn slow 彼生欺慢心於法障難
54 6 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難
55 6 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
56 6 suí to follow 言譬如初生師子隨生即有力勢
57 6 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 等一切有情所有善根悉為障難
58 6 to cheat / to double-cross / to deceive 彼生欺慢心於法障難
59 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以五欲功德作神通游
60 5 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以五欲功德作神通游
61 5 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 悉用迴向一切有情
62 5 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 若於菩薩忍法有毀謗
63 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以末俱羅華供施因緣從是
64 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness / Mañjuśrī 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
65 5 經云 jīng yún the sutra says 祕密經云
66 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多諸有情於身命等皆生愛著
67 4 jiè border / boundary 情界
68 4 sǔn to injure 類有情起忿恚心互相違損生多過失
69 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說不
70 4 五百 wǔ bǎi five hundred 五百由旬有五百頭
71 4 過失 guòshī defect / fault 諸菩薩於己過失常行伺
72 4 jìn to the greatest extent / utmost 能盡
73 4 power / force / strength 力龍象若聞師子香時
74 4 nǎo to be angry / to hate 逼惱驚怖
75 4 jiā to add 辱毀呰加復觸嬈
76 4 shǎo few 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
77 4 qíng feeling / emotion 情界
78 4 極微塵 jíwēichén atom / particle / paramāṇu 假使有人於一切世界極微塵
79 4 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 一切有情悉皆攝受
80 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 薩具慧力者亦復如是
81 4 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 有殑伽沙數等諸如來
82 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 乃至坐菩提
83 4 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 攝故遠離善友常造罪業
84 4 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 愛所纏
85 4 師子 shīzi a lion 言譬如初生師子隨生即有力勢
86 3 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 菩薩菩提心所生福
87 3 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 令入甚深緣起知諸業行
88 3 lái to come 有殑伽沙數等諸如來
89 3 jìn to enter 力御其車以進前道
90 3 desire 菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所
91 3 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子猶如手足
92 3 jié take by force / to coerce 於殑伽沙數等劫中
93 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 以恐慄故而悉不能
94 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 有情界無盡
95 3 shī to lose 而彼菩薩亦復不為壞失損惱
96 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 著故廣造罪業墮惡趣中
97 3 wén to hear 纔聞師子之香
98 3 yán to speak / to say / said 言譬如初生師子隨生即有力勢
99 3 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 云何以少善根迴向一切智
100 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 或見一類有情謂無業報執斷執常
101 3 大乘寶要義論 Dàshèng bǎo yàoyì lùn Sūtrasamuccaya / Dasheng Bao Yaoyi Lun 大乘寶要義論卷第二
102 3 yàn flame / blaze 明焰如來於無邊光如來所
103 3 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 諸苾芻
104 3 increase / benefit 隨所得法為諸有情作大利益
105 3 罪業 zuìyè sin / karma 著故廣造罪業墮惡趣中
106 3 to bind / to tie 掣拽鎖縛
107 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 纔聞師子之香
108 3 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold
109 3 wèn to ask 此中應問
110 3 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
111 3 to gather / to collect 一一發心集諸福蘊
112 3 殺害 shāhài to kill / to murder 味生死執著五蘊如殺害者
113 3 to humiliate / to insult / to abuse 辱毀呰加復觸嬈
114 3 guǎng wide / large / vast 如來廣修菩
115 3 chéng to mount / to climb onto 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
116 3 大菩提心 dà pútí xīn great bodhi 大菩提心
117 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 修菩薩者以大悲心而成
118 3 其中 qízhōng among 於其中間而不盡邪
119 3 shé tongue 其一一頭有五百舌
120 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導
121 3 譬如 pìrú for examlpe 言譬如初生師子隨生即有力勢
122 3 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
123 3 miào wonderful / fantastic 以妙
124 3 使 shǐ to make / to cause 令解愛纏使
125 3 huì intelligent / clever 令得勝慧
126 3 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 悟一切法
127 2 wèi to call 或見一類有情謂無業報執斷執常
128 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 於自身命不生愛
129 2 chuáng a banner / a penant streamer 功德幢如來於
130 2 mìng life 足雖斷其命尚活
131 2 zào to make / to build / to manufacture 著故廣造罪業墮惡趣中
132 2 愛著 àizhe attachment to desire 多諸有情於身命等皆生愛著
133 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
134 2 chē a vehicle 御大寶車
135 2 活命 huómìng life 能活命不
136 2 滿 mǎn full 如是迴向功德滿虛
137 2 手足 shǒu zú hands and feet 譬若有人雙斷手足
138 2 妻子 qīzi wife 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
139 2 jīng to go through / to experience 若經一劫若過一劫
140 2 shě to give 大捨無垢心
141 2 suǒ lock / padlock 掣拽鎖縛
142 2 車行 chē háng auto shop 羊車行菩薩人
143 2 sān three 三者
144 2 不及 bù jí not as good as / inferior to 百分不及
145 2 interest 出入息而為先導
146 2 to defend / to resist 御大寶車
147 2 huài bad / spoiled / broken / defective 而彼菩薩亦復不為壞失損惱
148 2 zhù to dwell / to live / to reside 情令住布施
149 2 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
150 2 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 攝故遠離善友常造罪業
151 2 to strike / to hit / to beat 杖而打斫之
152 2 jué to awake 菩薩發菩提心覺
153 2 xīng a star / a planet 星王
154 2 eight 八者若多散亂令修靜慮
155 2 suǒ to search / to inquire 或見一類有情為彼魔索之所纏
156 2 Buddha / Awakened One 佛告尊者舍利子言
157 2 shè to absorb / to assimilate 彼一切有情福蘊所攝
158 2 qiú to request 山巖地穴遍求隱匿
159 2 è evil / vice 縛若愛若惡皆生住著
160 2 應當 yīngdāng should / ought to 阿難汝應當知
161 2 十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules 若諸菩薩具十法者
162 2 míng bright / brilliant 明焰如來於無邊光如來所
163 2 jūn army / military 軍如來於大臂如來所
164 2 答言 dá yán to reply 阿難答言
165 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃門闢惡趣戶
166 2 jiōng a door bar placed outside a door 或見一類有情扃
167 2 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas 即能勝過一切聲聞緣覺
168 2 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass 辱毀呰加復觸嬈
169 2 guò to cross / to go over / to pass 若經一劫若過一劫
170 2 jià vacation
171 2 fēn to separate / to divide into parts 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
172 2 a drama / a play / a show
173 2 zuò to sit 坐菩提場
174 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 薩勝行
175 2 智慧 zhìhuì wisdom 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
176 2 一切智相 yīqièzhìxiāng the characteristic of all-knowledge / sarvajñatā 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
177 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 歷修菩薩廣大勝
178 2 dān to delay / to prolong 於自妻子眷屬而生耽染
179 2 毀呰 huǐzǐ to denigrate 辱毀呰加復觸嬈
180 2 kǒng fearful / apprehensive 一切天魔咸生恐慄
181 2 soil / ground / land 山巖地穴遍求隱匿
182 2 to enter 譬如一滴水入大
183 2 mén door / gate / doorway / gateway 涅槃門闢惡趣戶
184 2 different / other 空無異作心
185 2 貪愛 tānài passion / desire / rāga 或見一類有情最極貪愛
186 2 duó to take by force / to rob / to snatch 加復侵奪所有一切資生財物
187 2 zhǐ to stop / to halt 安止其宮
188 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 若於菩薩忍法有毀謗
189 2 to open 涅槃門闢惡趣戶
190 2 force / compel / force 逼惱驚怖
191 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 縛若愛若惡皆生住著
192 2 身命 shēnmìng body and life 多諸有情於身命等皆生愛著
193 2 wáng Wang 星王
194 2 斷除 duànchú to eliminate 使令斷除忿恚過失
195 2 名稱 míngchēng name 名稱如來於電光如來所
196 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 於其中間而不盡邪
197 2 bitterness / bitter flavor 一者見一切有情為苦逼迫無救無
198 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞神通行菩薩人等
199 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 於所集大乘法中以大悲心而為先導
200 2 shí ten 等為十
201 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所
202 2 寶積經 bǎojījīng Ratnakūṭa Sūtra 寶積經云
203 2 to reply / to answer 答如無盡意
204 2 afraid / trembling 一切天魔咸生恐慄
205 2 十方 shí fāng the ten directions 使有人於十方一切世界極微塵等一切有情
206 2 shēn human body / torso 其身
207 2 惡友 èyǒu a bad friend 或見一類有情為惡友
208 2 duò to fall / to sink 著故廣造罪業墮惡趣中
209 2 卷第二 juǎn dì èr scroll 2 大乘寶要義論卷第二
210 2 zhǒng kind / type 三寶種不斷不絕
211 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 加復侵奪所有一切資生財物
212 2 不為 bùwéi to not do 為息除令於菩提不為障難
213 2 Māra 或見一類有情為彼魔索之所纏
214 2 yóu to swim 以五欲功德作神通游
215 2 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 諸言損害者
216 2 難勝 nán shèng very difficult to be overcome 難勝如來於堅固步
217 2 驚怖 jīngbù to surprise 逼惱驚怖
218 2 財物 cái wù money and goods / property 而復劫奪一切所有資生財物
219 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 不得自在
220 2 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根
221 2 一劫 yījié one kalpa 若經一劫若過一劫
222 2 資生 zī shēng the necessities of life 而復劫奪一切所有資生財物
223 1 máo hair / fur / feathers
224 1 chēng to call / to address 妙稱如來所
225 1 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner 菩薩行者應如是知
226 1 can / may / permissible 彼無別法可攝受故
227 1 駕御 jiàyù to control a horse-drawn carriage 而無有人為其駕御
228 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈柔軟心
229 1 祕密 mìmì a secret 祕密經云
230 1 shì power / authority 言譬如初生師子隨生即有力勢
231 1 zhuài to pull 掣拽鎖縛
232 1 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 若或有人為求阿羅漢果
233 1 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
234 1 大喜 dàxǐ exultation 大喜
235 1 shòu old age / long life 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
236 1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
237 1 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無願無住心
238 1 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
239 1 名為 míngwèi to be called 如是名為十法
240 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 一一世界中有殑伽沙數諸阿
241 1 shān a mountain / a hill / a peak 山巖地穴遍求隱匿
242 1 shā to kill / to murder / to slaughter 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
243 1 暫時 zànshí temporary / provisional 曾無暫時
244 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於一切佛法中以大悲
245 1 yáng sheep / goat 羊車行菩薩人
246 1 欲求 yùqiú to desire / to want 若諸菩薩欲求菩提
247 1 水器 shuǐ qì water vessel 以盛水器供施因緣從是發心
248 1 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures 轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導
249 1 dié to repeat / to duplicate
250 1 龍象 lóng xiàng dragon and elephant / able to take great responsibility 力龍象若聞師子香時
251 1 五欲 wǔ yù the five desires 以五欲功德作神通游
252 1 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 假使有人於閻浮提一切有情
253 1 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 若諸菩薩為欲成就大菩提者
254 1 往昔 wǎngxī in the past 如來往昔修菩薩行
255 1 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 使令出離一切三界
256 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫
257 1 huái bosom / breast 懷損惱
258 1 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 一者見一切有情為苦逼迫無救無
259 1 a step 難勝如來於堅固步
260 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬若有人雙斷手足
261 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以不著故生於善趣
262 1 通行 tōngxíng to pass through 通行菩薩所
263 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 味生死執著五蘊如殺害者
264 1 shēng sound 如來於聲授如來所
265 1 自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin 總持自在王問經云
266 1 shā sand / gravel / pebbles 沙數等世界
267 1 幢幡 chuángfān a hanging banner 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
268 1 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 破壞
269 1 法集經 fǎ jí jīng Dharmasaṃgītisūtra / Fa Ji Jing 法集經云
270 1 end / final stage / latter part 以末俱羅華供施因緣從是
271 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 菩薩是為陷失損惱
272 1 qiān stingy / miserly 四者慳悋有
273 1 法成 Fǎ Chéng Fa Cheng 二者發菩提心已令彼有情得法成就
274 1 汲水 jí shuǐ to draw water 為汲水人
275 1 to take / to get / to fetch 挑取其眼
276 1 to examine / to spy on 諸菩薩於己過失常行伺
277 1 化度 huà dù convert and liberate / teach and save 諸有情亦復不起所化度想
278 1 ráo to forgive 若於佛世尊所作不饒
279 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
280 1 zhào an imperial decree 詔譯
281 1 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 常不捨離一切智心
282 1 fàn food / a meal 起悲愍心施以少飯
283 1 shuāng two / double / pair 譬若有人雙斷手足
284 1 chá to examine / to inquire / to inspect
285 1 鹿 deer 或有群鹿
286 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 八者若多散亂令修靜慮
287 1 積修 jīxiū upacaya / accumulation / quantity / heap 謂百劫中積修善根別別壞失
288 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性空
289 1 電光 diànguāng lightning 名稱如來於電光如來所
290 1 chéng to fill 以盛水器供施因緣從是發心
291 1 Wu 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
292 1 大福 dàfú Dafu 作諸饒益者獲大福蘊
293 1 guāng light 明焰如來於無邊光如來所
294 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
295 1 miào temple / shrine 復以殑伽沙數等諸佛塔廟
296 1 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 菩薩當知是魔事起
297 1 shī teacher 彼名稱如來昔為織師
298 1 kǎi armor 所劫被忍辱鎧
299 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者若毀禁戒令修淨戒
300 1 勝過 shèngguò to excel / to surpass 即能勝過一切聲聞緣覺
301 1 xián salty / briny 一切天魔咸生恐慄
302 1 biān side / boundary / edge / margin 邊縷供施因
303 1 liè to split / to crack / to break open 若或有人剖裂
304 1 dāo knife / a blade 皆以刀
305 1 devoid of content / void / false / empty / vain 如是迴向功德滿虛
306 1 有力 yǒulì powerful / forceful / vigorous 言譬如初生師子隨生即有力勢
307 1 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退心
308 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 彼明焰如來昔為守城人
309 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 有人於三千大千世界一切有情所
310 1 book / volume
311 1 dào way / road / path 力御其車以進前道
312 1 guǒ a result / a consequence 以一菴摩勒果供施因緣從
313 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
314 1 qiān one thousand 千大千世界一切有情所
315 1 chuáng bed 床座香華塗香等一切樂具
316 1 undulations 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
317 1 gēng to plow / to till 一一舌有五百犁以耕其舌
318 1 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision 運心廣行布施等行
319 1 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及
320 1 罪報 zuìbào retribution 益得大罪報
321 1 yuàn to hope / to wish / to desire 無願無住心
322 1 號叫地獄 hàojiào dìyù Raurava Hell / Wailing Hell 由是罪業墮大號叫地獄
323 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖而打斫之
324 1 qīng minister / high officer 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
325 1 chuán to transmit 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
326 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 所有無量諸有
327 1 師尊 shīzūn teacher / master 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根
328 1 chì to burn / to blaze 有大熾焰
329 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 於自妻子眷屬而生耽染
330 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫
331 1 tóu head 五百由旬有五百頭
332 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶種不斷不絕
333 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 於自妻子眷屬而生耽染
334 1 命根 mìnggēn the effort to preserve life 譬如士夫所有命根以
335 1 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者見一切有情為苦逼迫無救無
336 1 to associate with / be near 比前布施福蘊
337 1 師子吼經 Shīzi Hǒu Jīng Vuttha 慈氏師子吼經云
338 1 arm 軍如來於大臂如來所
339 1 tuó steep bank 須陀
340 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 菩薩普
341 1 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
342 1 dēng a lamp / a lantern 燈供施因緣從是發心
343 1 牧牛 mùniú cowherd 來昔為牧牛人
344 1 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫
345 1 bái white 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
346 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 菩薩菩提心轉
347 1 施法 shīfǎ to implement the law / to perform sorcery 何況諸所施法
348 1 修學 xiūxué to study 修學般若波羅蜜多
349 1 人見 rén jiàn the view of a person 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
350 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 舍利子猶如手足
351 1 chuí to beat / to hammer / to pound 悉生忿恚罵辱捶
352 1 to give / to bestow favors 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
353 1 huǐ to destroy 五者若毀禁戒令修淨戒
354 1 huán Huan river 洹斯陀含
355 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 一切有情不利益心
356 1 to rub 以一菴摩勒果供施因緣從
357 1 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 以一菴摩勒果供施因緣從
358 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 作諸饒益者獲大福蘊
359 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可知
360 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 我之弟子大目乾連及
361 1 阿闍世王經 Āshéshì Wáng jīng Ajātaśatrukaukṛtyavinodana / Asheshi Wang Jing 阿闍世王經云
362 1 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
363 1 gào to tell / to say / said / told 佛告尊者舍利子言
364 1 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 知一切法與法界等
365 1 yuán fate / predestined affinity 緣從是發心
366 1 初生 chūshēng newborn / nascent / primary 言譬如初生師子隨生即有力勢
367 1 甚深 shénshēn very profound / what is deep 令入甚深緣起知諸業行
368 1 jīng essence 七者若多懈怠令發精
369 1 lìn stingy / sparing of / closefisted 四者慳悋有
370 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 使令慧眼清淨斷諸見執
371 1 shǒu hand
372 1 huó alive / living 足雖斷其命尚活
373 1 yòng to use / to apply 悉用迴向一切有情
374 1 豎立 shù lì to erect / to set upright / to stand 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
375 1 纏縛 chánfú to entrap / to bind 使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心
376 1 隨法行 suí fǎ xíng Follow the Dharma 若於隨信行人隨法行人
377 1 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 捨而背之不樂瞻視
378 1 一滴水 yī dī shuǐ A Water Drop 譬如一滴水入大
379 1 zhí a plant / trees 若復有人於信解大乘菩薩所同植大
380 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門臣法護等奉
381 1 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 五者若毀禁戒令修淨戒
382 1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無異作心
383 1 如量智 rúliàng zhì discriminative wisdom 然以如量智知
384 1 cáng to hide 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
385 1 zuò seat 床座香華塗香等一切樂具
386 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 沙門臣法護等奉
387 1 liù six 六者
388 1 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 若諸菩薩為欲成就大菩提者
389 1 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
390 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 八人地及緣覺人
391 1 four 鎖縛斷已奔馳四向
392 1 cuàn to run away / to leap 皆悉奔竄
393 1 àn dark / obscure 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
394 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝散大夫
395 1 魔宮 mógōng Mara's palace 魔宮震
396 1 bēi sadness / sorrow / grief 起悲愍心施以少飯
397 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 我之弟子大目乾連及
398 1 huò to reap / to harvest 作諸饒益者獲大福蘊
399 1 sufficient / enough 足雖斷其命尚活
400 1 勤力 qínlì hardworking / diligent 其勤力而為策進
401 1 sēng a monk 如是之罪倍勝於前阿僧
402 1 來神 láishén to become spirited 若復有人於一如來神
403 1 ān calm / still / quiet / peaceful 安止其宮
404 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 海中乃至窮劫
405 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 於他過失悲心護念
406 1 塗香 túxiāng to annoint 床座香華塗香等一切樂具
407 1 cǎo grass / straw / herbs 以一草
408 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫
409 1 qún a crowd / a flock / a group 或有群鹿
410 1 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 味生死執著五蘊如殺害者
411 1 hóng great / large 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
412 1 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 使令佛種
413 1 親近 qīnjìn to get close to 使令常得親近善友遠離惡友
414 1 to apprehend / to realize / to become aware 悟一切法
415 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
416 1 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits 一切智心功德無量
417 1 chéng a city / a town 彼明焰如來昔為守城人
418 1 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 使令慧眼清淨斷諸見執
419 1 purple / violet 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
420 1 zhèn to shake / to shock 魔宮震
421 1 利樂 lì lè blessing and joy 利樂一切有
422 1 huá Chinese 以末俱羅華供施因緣從是
423 1 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 難勝如來於堅固步
424 1 belly / skin 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
425 1 shí time / a period of time 力龍象若聞師子香時
426 1 正法 zhèngfǎ proper law 是即毀謗正法
427 1 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
428 1 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 明焰如來於無邊光如來所
429 1 to go through / to experience / to take place 歷修菩薩廣大勝
430 1 羅漢 Luóhàn Arhat 羅漢而悉殺害
431 1 happy / glad / cheerful / joyful 床座香華塗香等一切樂具
432 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者慳悋有
433 1 lèi kind / type / class / category 類有情起忿恚心互相違損生多過失
434 1 爾時 ěr shí at that time 如來爾時為彼菩薩
435 1 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 修學般若波羅蜜多
436 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
437 1 最上 zuìshàng supreme 此心廣大名最上施
438 1 wéi to disobey / to violate / to defy 類有情起忿恚心互相違損生多過失
439 1 to go to / to arrive / to reach 凡所向詣
440 1 chǎng an open space / a courtyard
441 1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 以摩尼寶充滿無邊世界而行布施
442 1 飲食 yǐn shí food and drink 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
443 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 無上心
444 1 初發心 chū fāxīn initial determination 彼初發心菩薩纔發
445 1 pōu to slice / to cut 若或有人剖裂
446 1 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 答如無盡意
447 1 tóng like / same / similar 若復有人於信解大乘菩薩所同植大
448 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
449 1 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心
450 1 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 法要
451 1 天魔 tiānmó a devil 一切天魔咸生恐慄
452 1 shū different / special / unusual 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
453 1 劫奪 jiéduó to seize by force / to abduct 而復劫奪一切所有資生財物
454 1 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 切善法相應而作
455 1 出入 chūrù to go out and come in 出入息而為先導
456 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相寂靜
457 1 child / son
458 1 慈氏 Císhì Maitreya 慈氏師子吼經云
459 1 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 味生死執著五蘊如殺害者
460 1 無有 wú yǒu there is not 而無有人為其駕御
461 1 香華 xiāng huà incense and flowers 床座香華塗香等一切樂具
462 1 不知 bùzhī do not know 不知厭足遠離勝慧
463 1 柔軟心 róu ruǎn xīn gentle and soft mind 大慈柔軟心
464 1 貧窮 pínqióng poor / impoverished 菩薩見貧窮者
465 1 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
466 1 to presume 見已應發大菩提心為作依怙
467 1 行人 xíngrén pedestrian 若於隨信行人隨法行人
468 1 隱匿 yǐnnì to cover up / to hide / to conceal 山巖地穴遍求隱匿
469 1 由旬 yóuxún yojana 五百由旬有五百頭
470 1 tiāo to choose / to select 挑取其眼
471 1 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment 令入甚深緣起知諸業行
472 1 大利 dàlì great advantage / great benefit 隨所得法為諸有情作大利益
473 1 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 不知厭足遠離勝慧
474 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 隨所得法為諸有情作大利益
475 1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿那含阿羅漢
476 1 飛禽 fēiqín birds 族飛禽聞師子香亦悉驚怖
477 1 wèi taste / flavor 味生死執著五蘊如殺害者
478 1 lēi to tighten / to strangle 以一菴摩勒果供施因緣從
479 1 二者 èrzhě the two / both 二者發菩提心已令彼有情得法成就
480 1 寶雲經 Bǎo Yún jīng Ratnameghasūtra / Bao Yun Jing 如寶雲經云
481 1 般若波羅蜜多經 Bōrěluómì Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 如般若波羅蜜多經云
482 1 不復 bùfù to not go back 如來不復與
483 1 不絕 bùjué unending / uninterrupted 三寶種不斷不絕
484 1 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 洹斯陀含
485 1 百劫 bǎijié Baijie 謂百劫中積修善根別別壞失
486 1 士夫 shìfú a young man 譬如士夫所有命根以
487 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 切善法相應而作
488 1 歸趣 guīqù purpose / aim 依無歸趣者
489 1 xué cave / cavity / hole 山巖地穴遍求隱匿
490 1 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根
491 1 隨信 suíxìn attached with the letter 若於隨信行人隨法行人
492 1 qiáo firewood 彼難勝如來昔為樵人
493 1 idea 於汝意云何
494 1 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 大捨無垢心
495 1 fàn Sanskrit 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
496 1 懈怠 xièdài slackness / laziness 七者若多懈怠令發精
497 1 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 以摩尼寶充滿無邊世界而行布施
498 1 乾連 gànlián to be involved 若舍利子及目乾連修
499 1 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 若復有人於信解大乘菩薩所同植大
500 1 shì to test / to try / to experiment 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 64 菩薩 púsà bodhisatta 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
2 57 in / at 於汝意云何
3 51 wèi for / to 如來爾時為彼菩薩
4 42 xīn heart 其心
5 41 zhū all / many / various 若諸菩
6 39 ruò to seem / to be like / as 力龍象若聞師子香時
7 39 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 凡所向詣
8 38 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 以恐慄故而悉不能
9 33 so as to / in order to 以恐慄故而悉不能
10 27 有情 yǒuqíng sentient beings 諸有情亦復不起所化度想
11 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 薩具慧力者亦復如是
12 24 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以恐慄故而悉不能
13 23 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來爾時為彼菩薩
14 23 that / those 彼初發心菩薩纔發
15 20 shēng to be born / to give birth 言譬如初生師子隨生即有力勢
16 20 rén person / people / a human being 是人能活命不
17 19 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲無倦心
18 18 yīng should / ought 此中應問
19 18 to arise / to get up 諸有情亦復不起所化度想
20 18 such as / for example / for instance 菩薩若如
21 17 如是 rúshì thus / so 薩具慧力者亦復如是
22 17 děng et cetera / and so on 沙門臣法護等奉
23 17 shì is / are / am / to be 是人能活命不
24 16 一切 yīqiè all / every / everything 即能勝過一切聲聞緣覺
25 16 huò or / either / else 或有群鹿
26 15 yǒu is / are / to exist 或有群鹿
27 14 his / hers / its / theirs 安止其宮
28 14 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情悉皆攝受
29 14 yún cloud 阿闍世王經云
30 14 one 以一草
31 14 to know / to learn about / to comprehend 皆悉奔竄
32 14 shèng to beat / to win / to conquer 歷修菩薩廣大勝
33 14 lìng to make / to cause to be / to lead
34 13 huì anger / rage 若多忿恚令住忍辱
35 13 shǔ to count 有殑伽沙數等諸如來
36 13 jiàn to see 菩薩見貧窮者
37 13 zhī him / her / them / that 纔聞師子之香
38 13 忿 fèn get angry 若多忿恚令住忍辱
39 12 有人 yǒurén a person / anyone / someone 譬若有人雙斷手足
40 12 no 曾無暫時
41 11 not / no 能活命不
42 11 qián front 力御其車以進前道
43 11 zhī to know 阿難汝應當知
44 11 xiū to decorate / to embellish 若舍利子及目乾連修
45 10 this / these 此說是為菩薩
46 10 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 若諸菩薩發菩提心修勝行者
47 9 shī the practice of selfless giving / dāna 起悲愍心施以少飯
48 9 néng can / able 即能勝過一切聲聞緣覺
49 9 hair 彼初發心菩薩纔發
50 9 again / more / repeatedly 而復過上
51 9 zhōng middle 於殑伽沙數等劫中
52 9 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 一一發心集諸福蘊
53 8 bèi -fold / times (multiplier) 如是之罪倍勝於前阿僧祇數
54 8 big / great / huge / large / major 設使大
55 8 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有情起大悲
56 8 zhàng to separate 為息除令於菩提不為障難
57 8 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
58 8 一類 yī lèi the same kind 菩薩或見一類有情貪
59 8 already / afterwards 鎖縛斷已奔馳四向
60 8 說法 shuō fǎ a statement / wording 菩薩如應為說法要
61 8 所有 suǒyǒu all 所有無量諸有
62 8 yào to want / to wish for 菩薩如應為說法要
63 8 nán difficult / arduous / hard 為息除令於菩提不為障難
64 8 zuì crime / sin / vice 如是之罪倍勝於前阿僧祇數
65 7 先導 xiāndǎo a guide / a forerunner / a pioneer 以大悲心而為先導
66 7 method / way 於所集大乘法中以大悲心而為先導
67 7 Sa 薩具慧力者亦復如是
68 7 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 如是之罪倍勝於前阿僧祇數
69 7 使令 shǐlìng to direct / to order 使令斷除忿恚過失
70 7 zuò to do 以五欲功德作神通游
71 7 yùn to bring together / to collect 一一發心集諸福蘊
72 7 ài to love 於自身命不生愛
73 7 xíng to walk / to move
74 7 a herb / an aromatic plant 若諸菩
75 7 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 假使有人於一切世界極微塵
76 7 亦復 yìfù also 薩具慧力者亦復如是
77 6 past / former times 來昔為牧牛人
78 6 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 以摩尼寶充滿無邊世界而行布施
79 6 gōng to present to / to supply / to provide 以末俱羅華供施因緣從是
80 6 to reach 我之弟子大目乾連及
81 6 good fortune / happiness / luck 一一發心集諸福蘊
82 6 màn slow 彼生欺慢心於法障難
83 6 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難
84 6 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
85 6 duàn absolutely / decidedly 鎖縛斷已奔馳四向
86 6 suí to follow 言譬如初生師子隨生即有力勢
87 6 cóng from 以末俱羅華供施因緣從是
88 6 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 等一切有情所有善根悉為障難
89 6 chū at first / at the beginning / initially 初發菩提心
90 6 to cheat / to double-cross / to deceive 彼生欺慢心於法障難
91 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以五欲功德作神通游
92 5 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以五欲功德作神通游
93 5 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 悉用迴向一切有情
94 5 乃至 nǎizhì and even 乃至
95 5 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 若於菩薩忍法有毀謗
96 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以末俱羅華供施因緣從是
97 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness / Mañjuśrī 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
98 5 what / where / which 所以者何
99 5 經云 jīng yún the sutra says 祕密經云
100 5 also / too 族飛禽聞師子香亦悉驚怖
101 5 de potential marker 二者發菩提心已令彼有情得法成就
102 5 jiē all / each and every / in all cases 皆悉奔竄
103 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多諸有情於身命等皆生愛著
104 5 假使 jiǎshǐ if 假使有人於一切世界極微塵
105 4 一一 yīyī one by one / one after another 一一發心集諸福蘊
106 4 jiè border / boundary 情界
107 4 sǔn to injure 類有情起忿恚心互相違損生多過失
108 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說不
109 4 五百 wǔ bǎi five hundred 五百由旬有五百頭
110 4 過失 guòshī defect / fault 諸菩薩於己過失常行伺
111 4 jìn to the greatest extent / utmost 能盡
112 4 power / force / strength 力龍象若聞師子香時
113 4 nǎo to be angry / to hate 逼惱驚怖
114 4 jiā to add 辱毀呰加復觸嬈
115 4 shǎo few 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
116 4 dāng to be / to act as / to serve as 是故當知
117 4 qíng feeling / emotion 情界
118 4 極微塵 jíwēichén atom / particle / paramāṇu 假使有人於一切世界極微塵
119 4 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 一切有情悉皆攝受
120 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 薩具慧力者亦復如是
121 4 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 有殑伽沙數等諸如來
122 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 乃至坐菩提
123 4 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 攝故遠離善友常造罪業
124 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 攝故遠離善友常造罪業
125 4 云何 yúnhé why 於汝意云何
126 4 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 愛所纏
127 4 師子 shīzi a lion 言譬如初生師子隨生即有力勢
128 4 何以 héyǐ why 何以故
129 3 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 菩薩菩提心所生福
130 3 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 令入甚深緣起知諸業行
131 3 lái to come 有殑伽沙數等諸如來
132 3 jìn to enter 力御其車以進前道
133 3 desire 菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所
134 3 yòu again / also 又云
135 3 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子猶如手足
136 3 zhe indicates that an action is continuing
137 3 jié take by force / to coerce 於殑伽沙數等劫中
138 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 以恐慄故而悉不能
139 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 有情界無盡
140 3 shī to lose 而彼菩薩亦復不為壞失損惱
141 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 著故廣造罪業墮惡趣中
142 3 wén to hear 纔聞師子之香
143 3 yán to speak / to say / said 言譬如初生師子隨生即有力勢
144 3 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 云何以少善根迴向一切智
145 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 或見一類有情謂無業報執斷執常
146 3 大乘寶要義論 Dàshèng bǎo yàoyì lùn Sūtrasamuccaya / Dasheng Bao Yaoyi Lun 大乘寶要義論卷第二
147 3 yàn flame / blaze 明焰如來於無邊光如來所
148 3 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 諸苾芻
149 3 increase / benefit 隨所得法為諸有情作大利益
150 3 罪業 zuìyè sin / karma 著故廣造罪業墮惡趣中
151 3 to bind / to tie 掣拽鎖縛
152 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 纔聞師子之香
153 3 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold
154 3 wèn to ask 此中應問
155 3 bié do not / must not 彼無別法可攝受故
156 3 suī although / even though 足雖斷其命尚活
157 3 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
158 3 to gather / to collect 一一發心集諸福蘊
159 3 殺害 shāhài to kill / to murder 味生死執著五蘊如殺害者
160 3 to humiliate / to insult / to abuse 辱毀呰加復觸嬈
161 3 guǎng wide / large / vast 如來廣修菩
162 3 chéng to mount / to climb onto 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
163 3 大菩提心 dà pútí xīn great bodhi 大菩提心
164 3 promptly / right away / immediately 言譬如初生師子隨生即有力勢
165 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 修菩薩者以大悲心而成
166 3 其中 qízhōng among 於其中間而不盡邪
167 3 shé tongue 其一一頭有五百舌
168 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導
169 3 譬如 pìrú for examlpe 言譬如初生師子隨生即有力勢
170 3 you / thou 於汝意云何
171 3 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
172 3 miào wonderful / fantastic 以妙
173 3 extremely / very 十者一切有情極苦所逼
174 3 使 shǐ to make / to cause 令解愛纏使
175 3 huì intelligent / clever 令得勝慧
176 3 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 悟一切法
177 3 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 於其中間而不盡邪
178 2 wèi to call 或見一類有情謂無業報執斷執常
179 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 於自身命不生愛
180 2 chuáng a banner / a penant streamer 功德幢如來於
181 2 mìng life 足雖斷其命尚活
182 2 zào to make / to build / to manufacture 著故廣造罪業墮惡趣中
183 2 愛著 àizhe attachment to desire 多諸有情於身命等皆生愛著
184 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
185 2 chē a vehicle 御大寶車
186 2 活命 huómìng life 能活命不
187 2 滿 mǎn full 如是迴向功德滿虛
188 2 手足 shǒu zú hands and feet 譬若有人雙斷手足
189 2 妻子 qīzi wife 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
190 2 jīng to go through / to experience 若經一劫若過一劫
191 2 shě to give 大捨無垢心
192 2 suǒ lock / padlock 掣拽鎖縛
193 2 車行 chē háng auto shop 羊車行菩薩人
194 2 sān three 三者
195 2 不及 bù jí not as good as / inferior to 百分不及
196 2 interest 出入息而為先導
197 2 諸如 zhūrú such as 有殑伽沙數等諸如來
198 2 to defend / to resist 御大寶車
199 2 huài bad / spoiled / broken / defective 而彼菩薩亦復不為壞失損惱
200 2 and 如來不復與
201 2 zhù to dwell / to live / to reside 情令住布施
202 2 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
203 2 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 攝故遠離善友常造罪業
204 2 to strike / to hit / to beat 杖而打斫之
205 2 jué to awake 菩薩發菩提心覺
206 2 xīng a star / a planet 星王
207 2 xiàng towards / to 凡所向詣
208 2 eight 八者若多散亂令修靜慮
209 2 suǒ to search / to inquire 或見一類有情為彼魔索之所纏
210 2 Buddha / Awakened One 佛告尊者舍利子言
211 2 shè to absorb / to assimilate 彼一切有情福蘊所攝
212 2 qiú to request 山巖地穴遍求隱匿
213 2 è evil / vice 縛若愛若惡皆生住著
214 2 應當 yīngdāng should / ought to 阿難汝應當知
215 2 十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules 若諸菩薩具十法者
216 2 míng bright / brilliant 明焰如來於無邊光如來所
217 2 jūn army / military 軍如來於大臂如來所
218 2 答言 dá yán to reply 阿難答言
219 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃門闢惡趣戶
220 2 jiōng a door bar placed outside a door 或見一類有情扃
221 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 三寶種不斷不絕
222 2 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas 即能勝過一切聲聞緣覺
223 2 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass 辱毀呰加復觸嬈
224 2 guò to cross / to go over / to pass 若經一劫若過一劫
225 2 chū to go out 問云何菩薩而能勝出彼前布施
226 2 jià vacation
227 2 fēn to separate / to divide into parts 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
228 2 a drama / a play / a show
229 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故當知
230 2 zuò to sit 坐菩提場
231 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 涅槃門闢惡趣戶
232 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 薩勝行
233 2 智慧 zhìhuì wisdom 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
234 2 一切智相 yīqièzhìxiāng the characteristic of all-knowledge / sarvajñatā 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
235 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 歷修菩薩廣大勝
236 2 cái just / not until 纔聞師子之香
237 2 dān to delay / to prolong 於自妻子眷屬而生耽染
238 2 毀呰 huǐzǐ to denigrate 辱毀呰加復觸嬈
239 2 kǒng fearful / apprehensive 一切天魔咸生恐慄
240 2 soil / ground / land 山巖地穴遍求隱匿
241 2 to enter 譬如一滴水入大
242 2 mén door / gate / doorway / gateway 涅槃門闢惡趣戶
243 2 different / other 空無異作心
244 2 貪愛 tānài passion / desire / rāga 或見一類有情最極貪愛
245 2 duó to take by force / to rob / to snatch 加復侵奪所有一切資生財物
246 2 yóu follow / from / it is for...to 悉由
247 2 zhǐ to stop / to halt 安止其宮
248 2 míng measure word for people 此心廣大名最上施
249 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 若於菩薩忍法有毀謗
250 2 to open 涅槃門闢惡趣戶
251 2 force / compel / force 逼惱驚怖
252 2 住著 zhùzhe to cling / to attach / to dwell 縛若愛若惡皆生住著
253 2 身命 shēnmìng body and life 多諸有情於身命等皆生愛著
254 2 wáng Wang 星王
255 2 斷除 duànchú to eliminate 使令斷除忿恚過失
256 2 名稱 míngchēng name 名稱如來於電光如來所
257 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 於其中間而不盡邪
258 2 bitterness / bitter flavor 一者見一切有情為苦逼迫無救無
259 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞神通行菩薩人等
260 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 於所集大乘法中以大悲心而為先導
261 2 shí ten 等為十
262 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所
263 2 寶積經 bǎojījīng Ratnakūṭa Sūtra 寶積經云
264 2 I / me / my 我之弟子大目乾連及
265 2 to reply / to answer 答如無盡意
266 2 ā prefix to names of people 如是之罪倍勝於前阿僧
267 2 afraid / trembling 一切天魔咸生恐慄
268 2 十方 shí fāng the ten directions 使有人於十方一切世界極微塵等一切有情
269 2 shēn human body / torso 其身
270 2 惡友 èyǒu a bad friend 或見一類有情為惡友
271 2 duò to fall / to sink 著故廣造罪業墮惡趣中
272 2 卷第二 juǎn dì èr scroll 2 大乘寶要義論卷第二
273 2 according to 依無歸趣者
274 2 zhǒng kind / type 三寶種不斷不絕
275 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 加復侵奪所有一切資生財物
276 2 不為 bùwéi to not do 為息除令於菩提不為障難
277 2 biàn turn / one time 山巖地穴遍求隱匿
278 2 Māra 或見一類有情為彼魔索之所纏
279 2 yóu to swim 以五欲功德作神通游
280 2 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 諸言損害者
281 2 難勝 nán shèng very difficult to be overcome 難勝如來於堅固步
282 2 驚怖 jīngbù to surprise 逼惱驚怖
283 2 財物 cái wù money and goods / property 而復劫奪一切所有資生財物
284 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 不得自在
285 2 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根
286 2 一劫 yījié one kalpa 若經一劫若過一劫
287 2 資生 zī shēng the necessities of life 而復劫奪一切所有資生財物
288 1 máo hair / fur / feathers
289 1 chēng to call / to address 妙稱如來所
290 1 ěr thus / so / like that 彼一菩薩經爾
291 1 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner 菩薩行者應如是知
292 1 can / may / permissible 彼無別法可攝受故
293 1 駕御 jiàyù to control a horse-drawn carriage 而無有人為其駕御
294 1 jué absolutely 不斷絕故
295 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈柔軟心
296 1 祕密 mìmì a secret 祕密經云
297 1 shì power / authority 言譬如初生師子隨生即有力勢
298 1 zhuài to pull 掣拽鎖縛
299 1 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 若或有人為求阿羅漢果
300 1 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
301 1 大喜 dàxǐ exultation 大喜
302 1 shòu old age / long life 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
303 1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
304 1 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無願無住心
305 1 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 修布施持戒忍辱精進禪定智慧者
306 1 名為 míngwèi to be called 如是名為十法
307 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 一一世界中有殑伽沙數諸阿
308 1 shān a mountain / a hill / a peak 山巖地穴遍求隱匿
309 1 shā to kill / to murder / to slaughter 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
310 1 次第 cìdì one after another 如是次第
311 1 暫時 zànshí temporary / provisional 曾無暫時
312 1 self 諸菩薩於己過失常行伺
313 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於一切佛法中以大悲
314 1 yáng sheep / goat 羊車行菩薩人
315 1 欲求 yùqiú to desire / to want 若諸菩薩欲求菩提
316 1 水器 shuǐ qì water vessel 以盛水器供施因緣從是發心
317 1 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures 轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導
318 1 dié to repeat / to duplicate
319 1 龍象 lóng xiàng dragon and elephant / able to take great responsibility 力龍象若聞師子香時
320 1 五欲 wǔ yù the five desires 以五欲功德作神通游
321 1 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 假使有人於閻浮提一切有情
322 1 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 若諸菩薩為欲成就大菩提者
323 1 往昔 wǎngxī in the past 如來往昔修菩薩行
324 1 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 使令出離一切三界
325 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫
326 1 huái bosom / breast 懷損惱
327 1 逼迫 bīpò to force / to compel / to coerce 一者見一切有情為苦逼迫無救無
328 1 a step 難勝如來於堅固步
329 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬若有人雙斷手足
330 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
331 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以不著故生於善趣
332 1 通行 tōngxíng to pass through 通行菩薩所
333 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 味生死執著五蘊如殺害者
334 1 shēng sound 如來於聲授如來所
335 1 自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin 總持自在王問經云
336 1 shā sand / gravel / pebbles 沙數等世界
337 1 幢幡 chuángfān a hanging banner 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
338 1 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 破壞
339 1 法集經 fǎ jí jīng Dharmasaṃgītisūtra / Fa Ji Jing 法集經云
340 1 end / final stage / latter part 以末俱羅華供施因緣從是
341 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 菩薩是為陷失損惱
342 1 qiān stingy / miserly 四者慳悋有
343 1 法成 Fǎ Chéng Fa Cheng 二者發菩提心已令彼有情得法成就
344 1 汲水 jí shuǐ to draw water 為汲水人
345 1 to take / to get / to fetch 挑取其眼
346 1 to examine / to spy on 諸菩薩於己過失常行伺
347 1 化度 huà dù convert and liberate / teach and save 諸有情亦復不起所化度想
348 1 bèi by 所劫被忍辱鎧
349 1 ráo to forgive 若於佛世尊所作不饒
350 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
351 1 zhào an imperial decree 詔譯
352 1 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 常不捨離一切智心
353 1 fàn food / a meal 起悲愍心施以少飯
354 1 shuāng two / double / pair 譬若有人雙斷手足
355 1 chá to examine / to inquire / to inspect
356 1 鹿 deer 或有群鹿
357 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 八者若多散亂令修靜慮
358 1 積修 jīxiū upacaya / accumulation / quantity / heap 謂百劫中積修善根別別壞失
359 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性空
360 1 電光 diànguāng lightning 名稱如來於電光如來所
361 1 chéng to fill 以盛水器供施因緣從是發心
362 1 Wu 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
363 1 大福 dàfú Dafu 作諸饒益者獲大福蘊
364 1 guāng light 明焰如來於無邊光如來所
365 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
366 1 miào temple / shrine 復以殑伽沙數等諸佛塔廟
367 1 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 菩薩當知是魔事起
368 1 shī teacher 彼名稱如來昔為織師
369 1 kǎi armor 所劫被忍辱鎧
370 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者若毀禁戒令修淨戒
371 1 勝過 shèngguò to excel / to surpass 即能勝過一切聲聞緣覺
372 1 xián salty / briny 一切天魔咸生恐慄
373 1 biān side / boundary / edge / margin 邊縷供施因
374 1 liè to split / to crack / to break open 若或有人剖裂
375 1 dāo knife / a blade 皆以刀
376 1 devoid of content / void / false / empty / vain 如是迴向功德滿虛
377 1 yīn because 邊縷供施因
378 1 有力 yǒulì powerful / forceful / vigorous 言譬如初生師子隨生即有力勢
379 1 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不退心
380 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 彼明焰如來昔為守城人
381 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 有人於三千大千世界一切有情所
382 1 book / volume
383 1 dào way / road / path 力御其車以進前道
384 1 guǒ a result / a consequence 以一菴摩勒果供施因緣從
385 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
386 1 qiān one thousand 千大千世界一切有情所
387 1 naturally / of course / certainly 於自妻子眷屬而生耽染
388 1 chuáng bed 床座香華塗香等一切樂具
389 1 undulations 乃至烏波尼殺曇分亦不及一
390 1 gēng to plow / to till 一一舌有五百犁以耕其舌
391 1 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision 運心廣行布施等行
392 1 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及
393 1 罪報 zuìbào retribution 益得大罪報
394 1 also / too 不也世尊
395 1 yuàn to hope / to wish / to desire 無願無住心
396 1 號叫地獄 hàojiào dìyù Raurava Hell / Wailing Hell 由是罪業墮大號叫地獄
397 1 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖而打斫之
398 1 qīng minister / high officer 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
399 1 chuán to transmit 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
400 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 所有無量諸有
401 1 師尊 shīzūn teacher / master 優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根
402 1 chì to burn / to blaze 有大熾焰
403 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 於自妻子眷屬而生耽染
404 1 zàn temporarily 菩薩不應於彼暫生忿恚
405 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫
406 1 tóu head 五百由旬有五百頭
407 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶種不斷不絕
408 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 於自妻子眷屬而生耽染
409 1 命根 mìnggēn the effort to preserve life 譬如士夫所有命根以
410 1 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者見一切有情為苦逼迫無救無
411 1 to associate with / be near 比前布施福蘊
412 1 師子吼經 Shīzi Hǒu Jīng Vuttha 慈氏師子吼經云
413 1 arm 軍如來於大臂如來所
414 1 tuó steep bank 須陀
415 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 菩薩普
416 1 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
417 1 dēng a lamp / a lantern 燈供施因緣從是發心
418 1 牧牛 mùniú cowherd 來昔為牧牛人
419 1 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫
420 1 bái white 尊者大迦葉白妙吉祥菩薩
421 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 菩薩菩提心轉
422 1 施法 shīfǎ to implement the law / to perform sorcery 何況諸所施法
423 1 修學 xiūxué to study 修學般若波羅蜜多
424 1 人見 rén jiàn the view of a person 薩乘人見已發一切智相應隨喜心
425 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 舍利子猶如手足
426 1 chuí to beat / to hammer / to pound 悉生忿恚罵辱捶
427 1 to give / to bestow favors 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
428 1 設使 shèshǐ in case / if suppose 設使大
429 1 huǐ to destroy 五者若毀禁戒令修淨戒
430 1 huán Huan river 洹斯陀含
431 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 一切有情不利益心
432 1 to rub 以一菴摩勒果供施因緣從
433 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 而諸菩薩然後發菩提
434 1 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 以一菴摩勒果供施因緣從
435 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 作諸饒益者獲大福蘊
436 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可知
437 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 我之弟子大目乾連及
438 1 阿闍世王經 Āshéshì Wáng jīng Ajātaśatrukaukṛtyavinodana / Asheshi Wang Jing 阿闍世王經云
439 1 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
440 1 一起 yìqǐ together 或於一菩薩所一起忿恚心雖極少分
441 1 gào to tell / to say / said / told 佛告尊者舍利子言
442 1 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 知一切法與法界等
443 1 yuán fate / predestined affinity 緣從是發心
444 1 初生 chūshēng newborn / nascent / primary 言譬如初生師子隨生即有力勢
445 1 甚深 shénshēn very profound / what is deep 令入甚深緣起知諸業行
446 1 jīng essence 七者若多懈怠令發精
447 1 lìn stingy / sparing of / closefisted 四者慳悋有
448 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 使令慧眼清淨斷諸見執
449 1 shǒu hand
450 1 huó alive / living 足雖斷其命尚活
451 1 yòng to use / to apply 悉用迴向一切有情
452 1 豎立 shù lì to erect / to set upright / to stand 諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉
453 1 纏縛 chánfú to entrap / to bind 使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心
454 1 隨法行 suí fǎ xíng Follow the Dharma 若於隨信行人隨法行人
455 1 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 捨而背之不樂瞻視
456 1 一滴水 yī dī shuǐ A Water Drop 譬如一滴水入大
457 1 zhí a plant / trees 若復有人於信解大乘菩薩所同植大
458 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門臣法護等奉
459 1 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 五者若毀禁戒令修淨戒
460 1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無異作心
461 1 如量智 rúliàng zhì discriminative wisdom 然以如量智知
462 1 cáng to hide 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
463 1 zuò seat 床座香華塗香等一切樂具
464 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 沙門臣法護等奉
465 1 liù six 六者
466 1 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 若諸菩薩為欲成就大菩提者
467 1 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏
468 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 八人地及緣覺人
469 1 four 鎖縛斷已奔馳四向
470 1 cuàn to run away / to leap 皆悉奔竄
471 1 àn dark / obscure 其無明癡暗所覆取著我人有情壽者
472 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝散大夫
473 1 魔宮 mógōng Mara's palace 魔宮震
474 1 bēi sadness / sorrow / grief 起悲愍心施以少飯
475 1 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 我之弟子大目乾連及
476 1 huò to reap / to harvest 作諸饒益者獲大福蘊
477 1 sufficient / enough 足雖斷其命尚活
478 1 勤力 qínlì hardworking / diligent 其勤力而為策進
479 1 sēng a monk 如是之罪倍勝於前阿僧
480 1 來神 láishén to become spirited 若復有人於一如來神
481 1 ān calm / still / quiet / peaceful 安止其宮
482 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 海中乃至窮劫
483 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 於他過失悲心護念
484 1 塗香 túxiāng to annoint 床座香華塗香等一切樂具
485 1 cǎo grass / straw / herbs 以一草
486 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫
487 1 qún a crowd / a flock / a group 或有群鹿
488 1 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 味生死執著五蘊如殺害者
489 1 hóng great / large 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
490 1 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 使令佛種
491 1 親近 qīnjìn to get close to 使令常得親近善友遠離惡友
492 1 to apprehend / to realize / to become aware 悟一切法
493 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿
494 1 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits 一切智心功德無量
495 1 chéng a city / a town 彼明焰如來昔為守城人
496 1 jiù right away 二者發菩提心已令彼有情得法成就
497 1 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 使令慧眼清淨斷諸見執
498 1 purple / violet 試鴻臚少卿傳梵大師賜紫
499 1 zhèn to shake / to shock 魔宮震
500 1 利樂 lì lè blessing and joy 利樂一切有

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
re
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
shēng birth
rén Human Realm
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
yìng to accept
Thus

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿阇世王经 阿闍世王經 Āshéshì Wáng jīng Ajātaśatrukaukṛtyavinodana / Asheshi Wang Jing
百劫 bǎijié Baijie
宝云经 寶雲經 Bǎo Yún jīng Ratnameghasūtra / Bao Yun Jing
宝积经 寶積經 bǎojījīng Ratnakūṭa Sūtra
般若波罗蜜经 般若波羅蜜多經 Bōrěluómì Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
慈氏 Císhì Maitreya
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘宝要义论 大乘寶要義論 Dàshèng bǎo yàoyì lùn Sūtrasamuccaya / Dasheng Bao Yaoyi Lun
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
法集经 法集經 fǎ jí jīng Dharmasaṃgītisūtra / Fa Ji Jing
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
父子合集经 父子合集經 Fù Zǐ Hé Jí Jīng Pitāputrasamāgama / Fu Zi He Ji Jing
号叫地狱 號叫地獄 hàojiào dìyù Raurava Hell / Wailing Hell
huán Huan river
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
殑伽 Jìngjiā the Ganges
妙吉祥 miào jíxiáng
 1. Wondrous Auspiciousness / Mañjuśrī
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨藏经 菩薩藏經 Púsà Cáng Jīng Pūrṇaparipṛcchā / Fuluona Hui
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
师子吼经 師子吼經 Shīzi Hǒu Jīng Vuttha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
无畏授所问大乘经 無畏授所問大乘經 wúwèi shòu suǒ wèn Dàshèng jīng Vīradattagṛhapatiparipṛcchā (Wu Wei Shou Wen Dasheng Jing)
贤劫经 賢劫經 xián jié jīng Bhadrakalpikasūtra / Xian Jie Jing
信力入印法门经 信力入印法門經 Xìn Lì Rù Yìn Fǎmén Jīng Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra / Xin Li Ru Yin Famen Jing
西天 Xītiān India / Indian continent
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 242.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
chán to entangle
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
缠缚 chánfú
 1. to bind / to bond
 2. to bind
cháng eternal / nitya
常行 chángxíng constantly walking in meditation
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢幡 chuángfān a hanging banner
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
触娆 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大菩提心 dà pútí xīn great bodhi
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
di
弟子 dìzi disciple
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gēng Cultivate
gōng to offer in worship
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jià designation / provisional / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
经云 經云 jīng yún the sutra says
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
禁戒 jìnjiè a vow
极微尘 極微塵 jíwēichén atom / particle / paramāṇu
积修 積修 jīxiū upacaya / accumulation / quantity / heap
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
miào Wonderful
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
命根 mìnggēn the effort to preserve life
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
牧牛 mùniú cowherd
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
菩萨行者 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提场 菩提場 pútí chǎng bodhimanda / bodhimaṇḍa / place of enlightenment
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
clinging / grasping /upādāna
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
柔软心 柔軟心 róu ruǎn xīn gentle and soft mind
Thus
如量智 rúliàng zhì discriminative wisdom
ruò re
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
散乱 散亂 sànluàn distraction
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
shēng birth
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
随法行 隨法行 suí fǎ xíng Follow the Dharma
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所得 suǒdé acquire
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
涂香 塗香 túxiāng to annoint
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行人 xíngrén Practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一滴水 yī dī shuǐ A Water Drop
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智相 yīqièzhìxiāng the characteristic of all-knowledge / sarvajñatā
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
yùn aggregate / skandha
运心 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
zhe to attach / to grasp
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪业 罪業 zuìyè sin / karma