Glossary and Vocabulary for Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 51 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 此老死苦因云何得滅
2 49 太子 tàizǐ a crown prince 有一太子名毘婆尸
3 36 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 端坐思惟病苦之法
4 33 é to intone 告御車人瑜誐言
5 33 fine jade 告御車人瑜誐言
6 31 method / way 端坐思惟病苦之法
7 25 yuē to speak / to say 太子曰
8 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
9 22 答言 dá yán to reply 瑜誐答言
10 22 yán to speak / to say / said 告御車人瑜誐言
11 22 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 入三摩地諦觀此法
12 22 諦觀 dìguān to observe closely 入三摩地諦觀此法
13 21 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊而說頌曰
14 21 yuán fate / predestined affinity 何緣所生而得老死
15 21 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 世尊而說頌曰
16 17 miǎn to spare 我能免不
17 16 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若或出家信樂修行而成佛果
18 16 苦因 kǔyīn affliction 此老死苦因
19 16 毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha 有一太子名毘婆尸
20 15 jiàn to see 見一病人
21 15 gào to tell / to say / said / told 佛告諸苾芻
22 12 one 有一太子名毘婆尸
23 12 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 佛告諸苾芻
24 11 xíng to walk / to move 行忍辱慈悲
25 11 zhī to support 從生支有
26 11 gatha / hymn / verse 世尊說此偈已
27 11 所生 suǒshēng parents (father and mother) 何緣所生而得老死
28 11 wáng Wang 於過去劫有大國王
29 10 chù to touch / to feel 色聲香味觸
30 10 capacity / degree / a standard / a measure 名滿度摩
31 10 sòng to praise / to laud / to acclaim 世尊而說頌曰
32 10 滿 mǎn full 名滿度摩
33 9 車馬 chēmǎ a vehicle and horses 與我如法安置車馬
34 9 shí knowledge / understanding 從識支有
35 9 to die 此是死相
36 9 to take / to get / to fetch 從取支有
37 9 shí time / a point or period of time
38 9 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 瑜誐聞已即往廐中
39 9 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 從六入支有
40 9 to rub 名滿度摩
41 9 ài to love 從愛支有
42 9 shòu to suffer / to be subjected to 受樂歡喜園
43 8 安置 ānzhì to find a place for / to arrange for 與我如法安置車馬
44 8 出外 chūwài to go out / to leave for another place 今欲出外遊觀園林
45 8 bitterness / bitter flavor 我今云何得免斯苦
46 8 rén person / people / a human being 告御車人瑜誐言
47 8 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 此老死苦因
48 8 不樂 bùlè unhappy 是故不樂
49 8 遊觀 yóuguān to tour / to visit 今欲出外遊觀園林
50 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今欲出外遊觀園林
51 8 名色 míng sè name and form 此名色苦因何緣所生
52 7 shēn human body / torso 五蘊幻身四相遷變
53 7 huàn a fantasy / an illusion 俱同幻體四大無別
54 6 zuò to do 若得在家必作輪王
55 6 huí to return / to revolve 即迴車馬却至王宮
56 6 不悅 bùyuè displeased 太子聞之情思不悅
57 6 wǎng to go (in a direction) 瑜誐聞已即往廐中
58 6 園林 yuánlín a garden / a park 今欲出外遊觀園林
59 6 guān to look at / to watch / to observe 入定審諦觀
60 6 guī to go back / to return 太子聞已即迴車歸宮
61 6 néng can / able 我能免不
62 6 wèn to ask 即問御車人
63 6 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 入定思惟老苦之法
64 6 chē a vehicle 告御車人瑜誐言
65 6 五欲 wǔ yù the five desires 即於宮內施設種種上妙五欲
66 5 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 願作沙門
67 5 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅則老死滅
68 5 gōng a palace 太子聞已即迴車歸宮
69 5 shēng to be born / to give birth 從生支有
70 5 yùn to bring together / to collect 苦蘊相續無有窮盡
71 5 老人 lǎorén an old person / old people / the aged 見一老人
72 5 wén to hear 太子聞之情思不悅
73 5 happy / glad / cheerful / joyful 受樂歡喜園
74 5 qiú to request 恐彼求出家
75 5 qián front 安置車馬控太子前
76 5 菩薩 púsà bodhisatta 毘婆尸菩薩既出家已
77 5 身心 shēnxīn body and mind 身心而不樂
78 5 xīn heart 心無安隱
79 5 yuè pleased 悅於太子情
80 5 zhōng middle 瑜誐聞已即往廐中
81 4 如法 rú fǎ In Accord With 與我如法安置車馬
82 4 lǎo old / aged / elderly / aging 云何名老
83 4 lìng to make / to cause to be / to lead 令彼愛著斷出家意
84 4 出家人 chūjiā rén a monk / a nun 此是出家人
85 4 病人 bìngrén a patient / a sick person / the sick 見一病人
86 4 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 行忍辱慈悲
87 4 idea 令彼愛著斷出家意
88 4 相師 xiāngshī fortune teller 憶念往日相師之言
89 4 a human or animal body 俱同幻體四大無別
90 4 guǒ a result / a consequence 若或出家信樂修行而成佛果
91 4 desire 久處深宮思欲出遊
92 4 shàng top / a high position 毘婆尸佛經卷上
93 4 chéng to mount / to climb onto 乘之出外
94 4 kòng to accuse / to charge 安置車馬控太子前
95 4 jiù a stable / a barnyard 瑜誐聞已即往廐中
96 4 鬚髮 xūfà hair and beard 鬚髮皓白
97 4 eight 滿度摩城八萬人眾
98 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 太子之身亦不可免
99 4 chéng a city / a town 乘之出城
100 3 問言 wèn yán to ask 問言
101 3 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大假合虛幻不實
102 3 yuè month 日往月來亦須衰老
103 3 chù a place / location / a spot / a point 久處深宮思欲出遊
104 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 云何名病
105 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實不虛
106 3 father 滿度摩父王
107 3 在家 zàijiā lay person / laity 若得在家即紹灌頂輪王之位
108 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬悲啼
109 3 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 此行苦因何緣所生
110 3 bǎo to defend / to protect 稍乖保調即生苦惱
111 3 pleasure / enjoyment / amusement 復以五欲妙樂娛悅太子
112 3 to defend / to resist 告御車人瑜誐言
113 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 從無明支有
114 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 以智推彼因
115 3 to think / consider / to ponder 久處深宮思欲出遊
116 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 滿度摩城八萬人眾
117 3 shí real / true 四大假合虛幻不實
118 3 成佛 chéng Fó to become a Buddha 若或出家信樂修行而成佛果
119 3 大解 dàjiě to defecate / to empty one's bowels 得大解脫
120 3 妙樂 miàolè sublime joy 即以上妙樂
121 3 無有 wú yǒu there is not 無有免斯者
122 3 děng et cetera / and so on 色聲香等境
123 3 zhī to know 知子遊觀迴
124 3 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 稍乖保調即生苦惱
125 3 niàn to read aloud 如是念已
126 3 輪王 lúnwáng wheel turning king 若得在家即紹灌頂輪王之位
127 3 shì matter / thing / item 滿度摩王聞是事已
128 3 day of the month / a certain day 日往月來亦須衰老
129 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成正等覺
130 3 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 如是一大苦蘊而自不生
131 3 child / son 知子遊觀迴
132 3 永別 yǒngbié to part forever 永別恩愛長處荒郊
133 3 毘婆尸佛經 Pípóshī Fó Jīng Vipaśyin Buddha Sūtra 毘婆尸佛經卷上
134 3 愛著 àizhe attachment to desire 令彼愛著斷出家意
135 3 無常 wúcháng irregular 入定思惟無常之法不可愛樂
136 3 調 tiáo to harmonize 稍乖保調即生苦惱
137 3 qíng feeling / emotion / mood 太子聞之情思不悅
138 3 憶念 yìniàn to remember / to recall 憶念往日相師之言
139 3 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases 無明滅則行滅
140 3 tuō to take off 得大解脫
141 2 chéng to fill 不覺長盛老年
142 2 執杖 zhízhàng to hold a funeral stick at a funeral 執杖前行
143 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 見彼命終人
144 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願作沙門
145 2 平等 píngděng be equal in social status 行慈悲忍辱平等善法
146 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 求涅槃安樂
147 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 離自國城遊行諸處
148 2 àn dark / obscure 眼暗耳聾身心衰朽
149 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 太子上族棄捨五欲而修梵行
150 2 lái to come 日往月來亦須衰老
151 2 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 棄捨五欲樂
152 2 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 行忍辱慈悲
153 2 miù erroneous 病苦而無謬
154 2 嬰兒 yīng ér infant / baby 始自嬰兒童子
155 2 長處 chángchù good aspects / strong points 永別恩愛長處荒郊
156 2 氣絕 qìjué to take one's last breath / dying 一旦乖離氣絕神逝
157 2 ān calm / still / quiet / peaceful 三界無安未逃生死
158 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界無安未逃生死
159 2 duǎn short 人生浮世壽有短長
160 2 juǎn to coil / to roll 毘婆尸佛經卷上
161 2 shì to pass away / die 一旦乖離氣絕神逝
162 2 衰老 shuāilǎo old and feeble 日往月來亦須衰老
163 2 人生 rénshēng life 人生浮世壽有短長
164 2 老年 lǎonián old age 不覺長盛老年
165 2 zài in / at 毘婆尸先在因位
166 2 名為 míngwèi to be called 此名為病
167 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能免者
168 2 老病 lǎo bìng old age and sickness 悟老病死
169 2 yǎn eye 眼暗耳聾身心衰朽
170 2 乖離 guāilí to part / to separate / to deviate 一旦乖離氣絕神逝
171 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五蘊幻身四相遷變
172 2 to doubt / to disbelieve 一疑自身猶如迷醉
173 2 biàn to be everywhere / to be common 光徧十方界
174 2 tóng like / same / similar 俱同幻體四大無別
175 2 衰朽 shuāixiǔ decaying / decrepit / aged and crumbling 眼暗耳聾身心衰朽
176 2 端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation 端坐思惟病苦之法
177 2 王位 wángwèi title of king / kingship 令後紹王位
178 2 shī to lose 如失保調亦不能免
179 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 業習煩惱一切不生
180 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 一旦乖離氣絕神逝
181 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 即以上妙樂
182 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那而不住
183 2 kǒng fearful / apprehensive 恐彼求出家
184 2 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 如是思惟緣生之法
185 2 袈裟 jiāshā kasaya / kaṣāya 身被袈裟
186 2 wèi Eighth earthly branch 三界無安未逃生死
187 2 to enter 入解脫門
188 2 big / great / huge / large / major 如是集成一大苦蘊
189 2 形色 xíngsè body and countenance 形色而憔悴
190 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 求涅槃安樂
191 2 悲啼 bēití to wail with grief / to give a plaintive cry 眷屬悲啼
192 2 liè inferior / bad 氣力劣弱
193 2 逃生 táo shēng to flee for one's life 三界無安未逃生死
194 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 生緣老死憂悲苦惱
195 2 恩愛 ēn ài affection / love 永別恩愛長處荒郊
196 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤雖異幻體無別
197 2 biàn to change / to alter 五蘊幻身四相遷變
198 2 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 五蘊幻身四相遷變
199 2 shǐ beginning / start 始自嬰兒童子
200 2 病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness 端坐思惟病苦之法
201 2 受苦 shòukǔ to suffer hardship 此受苦因何緣所生
202 2 憂悲 yōubēi to be worried and sad 生緣老死憂悲苦惱
203 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 智觀現前
204 2 shě to give 令彼樂著捨出家意
205 2 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲香味觸
206 2 剃除 tì chú to cut off 見一苾芻剃除鬚髮
207 2 shào to continue / to carry on 若得在家即紹灌頂輪王之位
208 2 童子 tóngzǐ boy 始自嬰兒童子
209 2 guó a country / a nation 國城諸珍寶
210 2 耳聾 ěrlóng deaf 眼暗耳聾身心衰朽
211 2 miào wonderful / fantastic 即於宮內施設種種上妙五欲
212 2 qiān to move / to shift 五蘊幻身四相遷變
213 2 荒郊 huāngjiāo desolate area outside a town 永別恩愛長處荒郊
214 2 浮世 fú shì the world of the living / the impermanent world 人生浮世壽有短長
215 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 行慈悲忍辱平等善法
216 2 迷醉 mízuì to be obsessed by 我今云何如迷醉人遊行諸處
217 2 歡喜 huānxǐ joyful 受樂歡喜園
218 2 xiū to decorate / to embellish 太子上族棄捨五欲而修梵行
219 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 如失保調亦不能免
220 2 yuán garden / orchard 受樂歡喜園
221 2 shòu old age / long life 人生浮世壽有短長
222 2 different / other 貴賤雖異幻體無別
223 2 氣力 qìlì effort 氣力劣弱
224 1 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 忍辱自調伏
225 1 jiǔ old 久處深宮思欲出遊
226 1 guāng light 光徧十方界
227 1 interesting 能背塵勞趣求安樂
228 1 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 一切有為法
229 1 王城 Wáng chéng Angkor Thom 太子出王城
230 1 jìn to enter 進止身儀雅
231 1 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 入解脫門
232 1 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 彼佛如來身
233 1 zuò to sit 獨坐自思惟
234 1 yuàn park / garden 遊觀諸園苑
235 1 è evil / vice 見一病人形色瘦惡
236 1 十方 shí fāng the ten directions 光徧十方界
237 1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 苦蘊相續無有窮盡
238 1 皓白 hàobái snow-white / spotless 鬚髮皓白
239 1 fēn to separate / to divide into parts 於夜分中復自思惟
240 1 增多 zēngduō to increase 二疑貪等煩惱展轉增多
241 1 傳教 chuánjiào to preach / to evangelize 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
242 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行平等慈
243 1 最上 zuìshàng supreme 大智最上人
244 1 elegant / graceful / refined 進止身儀雅
245 1 城外 chéngwài outside of a city 今出城外遊觀園林
246 1 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 念念不久停
247 1 用世 yòng shì application in the world 我今何用世間富貴
248 1 憔悴 qiáocuì wan and sallow / thin and pallid / haggard/(of plants) withered 形色而憔悴
249 1 王宮 wáng gōng an imperial palace / a royal palace 即迴車馬却至王宮
250 1 往昔 wǎngxī in the past 憶念往昔相師之言
251 1 tuī to push / to shove 以智推彼因
252 1 mèi to conceal 身心昧劣
253 1 piāo to float 如飄兜羅綿
254 1 前行 qiánxíng to go forward 執杖前行
255 1 jiē sigh / alas 嗞嗟而不悅
256 1 不久 bùjiǔ not long / soon 念念不久停
257 1 jié take by force / to coerce 於過去劫有大國王
258 1 大哭 dà kū to wail / to cry 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
259 1 shòu thin / emaciated / lean 見一病人形色瘦惡
260 1 無力 wúlì powerless / lacking strength 呻吟無力
261 1 chén minister / statesman / official 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
262 1 belly / skin 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
263 1 住舍 zhùshè house / residence 心得清淨至本住舍
264 1 zhù to dwell / to live / to reside 剎那不可住
265 1 摩城 móchéng Mo i Rana 滿度摩城八萬人眾
266 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順毘婆尸
267 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 心無安隱
268 1 to leave / to depart / to go away / to part 離自國城遊行諸處
269 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 一疑自身猶如迷醉
270 1 hóng great / large 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
271 1 因位 yīnwèi causative stage / causative position 毘婆尸先在因位
272 1 出遊 chūyóu to go on a tour / to have an outing 久處深宮思欲出遊
273 1 devoid of content / void / false / empty / vain 真實不虛
274 1 娛樂太子 yúlè tàizǐ Palace Life 娛樂太子
275 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨至本住舍
276 1 proper / suitable / appropriate 我等今者宜亦出家
277 1 huàn to suffer from a misfortune 得免無常患
278 1 病患 bìnghuàn sickness / disease 忽見病患者
279 1 to arise / to get up 知從生支起
280 1 信樂 xìn lè joy of believing 若或出家信樂修行而成佛果
281 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 國城諸珍寶
282 1 guāi obedient / well-behaved 稍乖保調即生苦惱
283 1 羸瘦 léishòu thin and weak 云何此人顏貌羸瘦
284 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
285 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 眾生愛著輪迴生死
286 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母并眷屬
287 1 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就大解脫
288 1 貪愛 tānài passion / desire / rāga 息除貪愛心
289 1 alone / independent / single / sole 獨坐自思惟
290 1 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 入彼三摩地
291 1 míng bright / brilliant 如月大圓明
292 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 常行平等慈
293 1 to join / to combine 四大假合虛幻不實
294 1 山頂 shāndǐng a hilltop / a mountain top 如日在山頂
295 1 to apprehend / to realize / to become aware 悟老病死
296 1 發信 fāxìn to post a letter 即發信心
297 1 nǎo to be angry / to hate 稍乖保調即生苦惱
298 1 wàn ten thousand 其數有八萬
299 1 past / former times 憶昔相師言
300 1 名色支 míngsè zhī name and form branch 從名色支有
301 1 集成 jíchéng integrated 如是集成一大苦蘊
302 1 xiān first 毘婆尸先在因位
303 1 huà to make into / to change into / to transform 如幻如化無有真實
304 1 我身 wǒshēn I / myself 我身復云何
305 1 塵勞 chénláo the concerns of secular life 能背塵勞趣求安樂
306 1 to remember / to reflect upon 憶昔相師言
307 1 剃髮 tì fà to shave the hair 出家剃髮為沙門相
308 1 to lift / to hold up / to raise 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
309 1 Buddha / Awakened One 佛告諸苾芻
310 1 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復斷貪瞋癡
311 1 難免 nánmiǎn hard to avoid 太子亦難免
312 1 to fly 業習煩惱一切不生
313 1 guò to cross / to go over / to pass 過是夏已而自思惟
314 1 大國 dàguó a power / a great power 於過去劫有大國王
315 1 jiè border / boundary 光徧十方界
316 1 施設 shīshè to establish / to set up 即於宮內施設種種上妙五欲
317 1 to see / to observe / to witness 復覩出家人
318 1 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 惑苦業習氣
319 1 qīng minister / high officer 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
320 1 bèi back [of the body] 能背塵勞趣求安樂
321 1 zhòng many / numerous 滿度摩城八萬人眾
322 1 xià summer 過是夏已而自思惟
323 1 jìng boundary / frontier / boundary 色聲香等境
324 1 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
325 1 to translate / to interpret 詔譯
326 1 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 至一聚落結夏安居
327 1 心神不安 xīn shén bù ān to feel ill at ease 心神不安
328 1 愛樂 ài lè love and joy 入定思惟無常之法不可愛樂
329 1 shēng sound 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
330 1 親愛 qīn ài dear / beloved 永別親愛
331 1 過去 guòqù past / previous/ former 於過去劫有大國王
332 1 business / industry 業習煩惱一切不生
333 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 成就佛菩提
334 1 富貴 fùguì riches and honor 我今何用世間富貴
335 1 苦業 kǔ yè karma of suffering 惑苦業習氣
336 1 clothes / dress / garment 服壞色袈裟
337 1 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 捨離出家意
338 1 to consult about / to plan / to report in writing to an equal 嗞嗟而不悅
339 1 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣生
340 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 惑苦業習氣
341 1 héng constant / regular / persistent 恒受種種苦
342 1 虛幻 xūhuàn imaginary / illusory 四大假合虛幻不實
343 1 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas 毘婆尸菩薩復觀色受想行識
344 1 結夏安居 jié xià ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat 至一聚落結夏安居
345 1 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 若得在家即紹灌頂輪王之位
346 1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 色聲香等境
347 1 to reach 及彼無常者
348 1 jìn to the greatest extent / utmost 乃至老死盡
349 1 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 涅槃吉祥果
350 1 zhào to illuminate / to shine 徧照於一切
351 1 luó Luo 如飄兜羅綿
352 1 令愛 lìngài your precious daughter 娛悅令愛著
353 1 to lack 執杖乏氣力
354 1 呻吟 shēnyín to moan / to groan 呻吟無力
355 1 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 苦蘊相續無有窮盡
356 1 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生愛著輪迴生死
357 1 深宮 shēngōng emperor's palace residence 久處深宮思欲出遊
358 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 二疑貪等煩惱展轉增多
359 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
360 1 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 入定審諦觀
361 1 彼岸 bǐ àn the other shore 究竟於彼岸
362 1 成就佛 Chéngjiù Fó Susiddhikara Buddha 成就佛菩提
363 1 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya 服壞色袈裟
364 1 大圓 dàyuán great circle 如月大圓明
365 1 night 於夜分中復自思惟
366 1 apparatus 進止身儀雅
367 1 a family clan 太子上族棄捨五欲而修梵行
368 1 interest 息除貪愛心
369 1 zhǐ to stop / to halt 進止身儀雅
370 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 若或出家信樂修行而成佛果
371 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
372 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察緣生法
373 1 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 勤求解脫樂
374 1 hào bright / luminous 鬚髮皆皓然
375 1 不識 bù shí do not recognize [a person] 太子不識
376 1 顏貌 yánmào complexion / countenance 云何此人顏貌羸瘦
377 1 fèng to offer / to present 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
378 1 法天 Fǎ Tiān Fa Tian 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
379 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 眾生愛著輪迴生死
380 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 心得清淨至本住舍
381 1 hòu after / later 令後紹王位
382 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
383 1 死人 sǐrén dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen 太子出城見一死人
384 1 nèi inside / interior 即於宮內施設種種上妙五欲
385 1 往日 wǎngrì former days 憶念往日相師之言
386 1 tíng to stop / to halt 念念不久停
387 1 shì to test / to try / to experiment 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
388 1 國王 guówáng king / monarch 滿度摩國王
389 1 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 如彼天帝釋
390 1 nán difficult / arduous / hard 難成能得成
391 1 èr two 二疑貪等煩惱展轉增多
392 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
393 1 dōu a pocket / a pouch 如飄兜羅綿
394 1 勤求 qínqiú to diligently seek 勤求解脫樂
395 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 入定審思惟
396 1 shǔ to count 其數有八萬
397 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 成正等覺
398 1 綿 mián silk down 如飄兜羅綿
399 1 老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth 入定思惟老苦之法
400 1 jià vacation 四大假合虛幻不實
401 1 大智 dàzhì Mahāmati 大智最上人
402 1 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 色聲香味觸
403 1 zhào an imperial decree 詔譯
404 1 book / volume
405 1 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時出家為沙門身
406 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 二疑貪等煩惱展轉增多
407 1 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
408 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
409 1 車輿 chēyú a vehicle 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
410 1 ruò weak 氣力劣弱
411 1 wèi position / location / place 若得在家即紹灌頂輪王之位

Frequencies of all Words

Top 492

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 68 this / these 云何此人顏貌羸瘦
2 51 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 此老死苦因云何得滅
3 49 太子 tàizǐ a crown prince 有一太子名毘婆尸
4 36 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 端坐思惟病苦之法
5 33 é to intone 告御車人瑜誐言
6 33 fine jade 告御車人瑜誐言
7 32 again / more / repeatedly 又復問言
8 31 method / way 端坐思惟病苦之法
9 26 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 世尊而說頌曰
10 26 yǒu is / are / to exist 於過去劫有大國王
11 25 yuē to speak / to say 太子曰
12 24 云何 yúnhé why 云何此人顏貌羸瘦
13 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
14 24 yòu again / also 又復問言
15 22 答言 dá yán to reply 瑜誐答言
16 22 yán to speak / to say / said 告御車人瑜誐言
17 22 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 入三摩地諦觀此法
18 22 otherwise / but / however 生滅則老死滅
19 22 諦觀 dìguān to observe closely 入三摩地諦觀此法
20 21 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊而說頌曰
21 21 yuán fate / predestined affinity 何緣所生而得老死
22 21 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 世尊而說頌曰
23 20 de potential marker 若得在家即紹灌頂輪王之位
24 19 zhī him / her / them / that 乘之出外
25 18 already / afterwards 世尊說此偈已
26 17 shì is / are / am / to be 此是病人
27 17 miǎn to spare 我能免不
28 16 promptly / right away / immediately 瑜誐聞已即往廐中
29 16 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若或出家信樂修行而成佛果
30 16 苦因 kǔyīn affliction 此老死苦因
31 16 毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha 有一太子名毘婆尸
32 15 jiàn to see 見一病人
33 15 gào to tell / to say / said / told 佛告諸苾芻
34 14 that / those 令彼愛著斷出家意
35 14 I / me / my 與我如法安置車馬
36 13 what / where / which 我今何用世間富貴
37 13 cóng from 從生支有
38 12 míng measure word for people 名滿度摩
39 12 one 有一太子名毘婆尸
40 12 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 佛告諸苾芻
41 11 xíng to walk / to move 行忍辱慈悲
42 11 zhī to support 從生支有
43 11 gatha / hymn / verse 世尊說此偈已
44 11 所生 suǒshēng parents (father and mother) 何緣所生而得老死
45 11 wáng Wang 於過去劫有大國王
46 11 no 俱同幻體四大無別
47 10 chù to touch / to feel 色聲香味觸
48 10 capacity / degree / a standard / a measure 名滿度摩
49 10 sòng to praise / to laud / to acclaim 世尊而說頌曰
50 10 滿 mǎn full 名滿度摩
51 9 車馬 chēmǎ a vehicle and horses 與我如法安置車馬
52 9 such as / for example / for instance 如失保調亦不能免
53 9 shí knowledge / understanding 從識支有
54 9 to die 此是死相
55 9 to take / to get / to fetch 從取支有
56 9 shí time / a point or period of time
57 9 naturally / of course / certainly 端坐自思惟
58 9 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 瑜誐聞已即往廐中
59 9 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 從六入支有
60 9 not / no 四大假合虛幻不實
61 9 to rub 名滿度摩
62 9 ài to love 從愛支有
63 9 shòu to suffer / to be subjected to 受樂歡喜園
64 8 also / too 如失保調亦不能免
65 8 安置 ānzhì to find a place for / to arrange for 與我如法安置車馬
66 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 忽見病患者
67 8 出外 chūwài to go out / to leave for another place 今欲出外遊觀園林
68 8 bitterness / bitter flavor 我今云何得免斯苦
69 8 rén person / people / a human being 告御車人瑜誐言
70 8 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 此老死苦因
71 8 不樂 bùlè unhappy 是故不樂
72 8 如是 rúshì thus / so 如是念已
73 8 遊觀 yóuguān to tour / to visit 今欲出外遊觀園林
74 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今欲出外遊觀園林
75 8 in / at 於過去劫有大國王
76 8 名色 míng sè name and form 此名色苦因何緣所生
77 8 yīn because 此生苦因何緣所生
78 7 shēn human body / torso 五蘊幻身四相遷變
79 7 huàn a fantasy / an illusion 俱同幻體四大無別
80 6 zuò to do 若得在家必作輪王
81 6 huí to return / to revolve 即迴車馬却至王宮
82 6 zhū all / many / various 佛告諸苾芻
83 6 不悅 bùyuè displeased 太子聞之情思不悅
84 6 wǎng to go (in a direction) 瑜誐聞已即往廐中
85 6 園林 yuánlín a garden / a park 今欲出外遊觀園林
86 6 guān to look at / to watch / to observe 入定審諦觀
87 6 guī to go back / to return 太子聞已即迴車歸宮
88 6 néng can / able 我能免不
89 6 wèn to ask 即問御車人
90 6 何人 hérén who 何人
91 6 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 入定思惟老苦之法
92 6 chē a vehicle 告御車人瑜誐言
93 6 wèi for / to 名之為老
94 6 五欲 wǔ yù the five desires 即於宮內施設種種上妙五欲
95 5 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 願作沙門
96 5 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅則老死滅
97 5 ruò to seem / to be like / as 若得在家即紹灌頂輪王之位
98 5 gōng a palace 太子聞已即迴車歸宮
99 5 shēng to be born / to give birth 從生支有
100 5 yùn to bring together / to collect 苦蘊相續無有窮盡
101 5 老人 lǎorén an old person / old people / the aged 見一老人
102 5 wén to hear 太子聞之情思不悅
103 5 and 與我如法安置車馬
104 5 happy / glad / cheerful / joyful 受樂歡喜園
105 5 qiú to request 恐彼求出家
106 5 qián front 安置車馬控太子前
107 5 菩薩 púsà bodhisatta 毘婆尸菩薩既出家已
108 5 xiāng each other / one another / mutually 此是死相
109 5 身心 shēnxīn body and mind 身心而不樂
110 5 xīn heart 心無安隱
111 5 yuè pleased 悅於太子情
112 5 zhōng middle 瑜誐聞已即往廐中
113 5 chū to go out / to leave 云何太子出迴不悅
114 4 如法 rú fǎ In Accord With 與我如法安置車馬
115 4 lǎo old / aged / elderly / aging 云何名老
116 4 lìng to make / to cause to be / to lead 令彼愛著斷出家意
117 4 出家人 chūjiā rén a monk / a nun 此是出家人
118 4 病人 bìngrén a patient / a sick person / the sick 見一病人
119 4 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 行忍辱慈悲
120 4 so as to / in order to 復以五欲妙樂娛悅太子
121 4 zhǎng director / chief / head / elder 不覺長盛老年
122 4 idea 令彼愛著斷出家意
123 4 相師 xiāngshī fortune teller 憶念往日相師之言
124 4 a human or animal body 俱同幻體四大無別
125 4 guǒ a result / a consequence 若或出家信樂修行而成佛果
126 4 desire 久處深宮思欲出遊
127 4 bié do not / must not 俱同幻體四大無別
128 4 zhì to / until 即迴車馬却至王宮
129 4 shàng top / a high position 毘婆尸佛經卷上
130 4 certainly / must / will / necessarily 若得在家必作輪王
131 4 chéng to mount / to climb onto 乘之出外
132 4 kòng to accuse / to charge 安置車馬控太子前
133 4 jiù a stable / a barnyard 瑜誐聞已即往廐中
134 4 鬚髮 xūfà hair and beard 鬚髮皓白
135 4 eight 滿度摩城八萬人眾
136 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 太子之身亦不可免
137 4 chéng a city / a town 乘之出城
138 3 問言 wèn yán to ask 問言
139 3 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大假合虛幻不實
140 3 yuè month 日往月來亦須衰老
141 3 chù a place / location / a spot / a point 久處深宮思欲出遊
142 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 云何名病
143 3 suddenly / abruptly 忽見病患者
144 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實不虛
145 3 father 滿度摩父王
146 3 一切 yīqiè all / every / everything 業習煩惱一切不生
147 3 在家 zàijiā lay person / laity 若得在家即紹灌頂輪王之位
148 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬悲啼
149 3 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 此行苦因何緣所生
150 3 bǎo to defend / to protect 稍乖保調即生苦惱
151 3 pleasure / enjoyment / amusement 復以五欲妙樂娛悅太子
152 3 to defend / to resist 告御車人瑜誐言
153 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 從無明支有
154 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 以智推彼因
155 3 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 即於宮內施設種種上妙五欲
156 3 duàn absolutely / decidedly 令彼愛著斷出家意
157 3 to think / consider / to ponder 久處深宮思欲出遊
158 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 滿度摩城八萬人眾
159 3 shí real / true 四大假合虛幻不實
160 3 成佛 chéng Fó to become a Buddha 若或出家信樂修行而成佛果
161 3 大解 dàjiě to defecate / to empty one's bowels 得大解脫
162 3 妙樂 miàolè sublime joy 即以上妙樂
163 3 無有 wú yǒu there is not 無有免斯者
164 3 this 無有免斯者
165 3 děng et cetera / and so on 色聲香等境
166 3 zhī to know 知子遊觀迴
167 3 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 稍乖保調即生苦惱
168 3 niàn to read aloud 如是念已
169 3 輪王 lúnwáng wheel turning king 若得在家即紹灌頂輪王之位
170 3 shì matter / thing / item 滿度摩王聞是事已
171 3 day of the month / a certain day 日往月來亦須衰老
172 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成正等覺
173 3 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 如是一大苦蘊而自不生
174 3 child / son 知子遊觀迴
175 3 永別 yǒngbié to part forever 永別恩愛長處荒郊
176 3 毘婆尸佛經 Pípóshī Fó Jīng Vipaśyin Buddha Sūtra 毘婆尸佛經卷上
177 3 愛著 àizhe attachment to desire 令彼愛著斷出家意
178 3 無常 wúcháng irregular 入定思惟無常之法不可愛樂
179 3 調 tiáo to harmonize 稍乖保調即生苦惱
180 3 qíng feeling / emotion / mood 太子聞之情思不悅
181 3 憶念 yìniàn to remember / to recall 憶念往日相師之言
182 3 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases 無明滅則行滅
183 3 tuō to take off 得大解脫
184 2 chéng to fill 不覺長盛老年
185 2 執杖 zhízhàng to hold a funeral stick at a funeral 執杖前行
186 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 見彼命終人
187 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願作沙門
188 2 平等 píngděng be equal in social status 行慈悲忍辱平等善法
189 2 final interogative 我子云何情不樂耶
190 2 his / hers / its / theirs 種種悅其心
191 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 求涅槃安樂
192 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 離自國城遊行諸處
193 2 àn dark / obscure 眼暗耳聾身心衰朽
194 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 太子上族棄捨五欲而修梵行
195 2 lái to come 日往月來亦須衰老
196 2 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 棄捨五欲樂
197 2 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 行忍辱慈悲
198 2 necessary / must 日往月來亦須衰老
199 2 miù erroneous 病苦而無謬
200 2 嬰兒 yīng ér infant / baby 始自嬰兒童子
201 2 乃至 nǎizhì and even 乃至行苦因
202 2 長處 chángchù good aspects / strong points 永別恩愛長處荒郊
203 2 氣絕 qìjué to take one's last breath / dying 一旦乖離氣絕神逝
204 2 ān calm / still / quiet / peaceful 三界無安未逃生死
205 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界無安未逃生死
206 2 duǎn short 人生浮世壽有短長
207 2 also / too 若也出家必成佛果
208 2 juǎn to coil / to roll 毘婆尸佛經卷上
209 2 shì to pass away / die 一旦乖離氣絕神逝
210 2 衰老 shuāilǎo old and feeble 日往月來亦須衰老
211 2 人生 rénshēng life 人生浮世壽有短長
212 2 老年 lǎonián old age 不覺長盛老年
213 2 zài in / at 毘婆尸先在因位
214 2 名為 míngwèi to be called 此名為病
215 2 suī although / even though 貴賤雖異幻體無別
216 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能免者
217 2 老病 lǎo bìng old age and sickness 悟老病死
218 2 yǎn eye 眼暗耳聾身心衰朽
219 2 一旦 yīdàn in one day 一旦乖離氣絕神逝
220 2 乖離 guāilí to part / to separate / to deviate 一旦乖離氣絕神逝
221 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五蘊幻身四相遷變
222 2 zhe indicates that an action is continuing 令彼樂著捨出家意
223 2 to doubt / to disbelieve 一疑自身猶如迷醉
224 2 biàn to be everywhere / to be common 光徧十方界
225 2 tóng like / same / similar 俱同幻體四大無別
226 2 衰朽 shuāixiǔ decaying / decrepit / aged and crumbling 眼暗耳聾身心衰朽
227 2 端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation 端坐思惟病苦之法
228 2 王位 wángwèi title of king / kingship 令後紹王位
229 2 shī to lose 如失保調亦不能免
230 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 業習煩惱一切不生
231 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 一旦乖離氣絕神逝
232 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 即以上妙樂
233 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那而不住
234 2 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 剎那而不住
235 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故不樂
236 2 kǒng fearful / apprehensive 恐彼求出家
237 2 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 如是思惟緣生之法
238 2 袈裟 jiāshā kasaya / kaṣāya 身被袈裟
239 2 wèi Eighth earthly branch 三界無安未逃生死
240 2 to enter 入解脫門
241 2 big / great / huge / large / major 如是集成一大苦蘊
242 2 形色 xíngsè body and countenance 形色而憔悴
243 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 求涅槃安樂
244 2 悲啼 bēití to wail with grief / to give a plaintive cry 眷屬悲啼
245 2 liè inferior / bad 氣力劣弱
246 2 逃生 táo shēng to flee for one's life 三界無安未逃生死
247 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 生緣老死憂悲苦惱
248 2 恩愛 ēn ài affection / love 永別恩愛長處荒郊
249 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤雖異幻體無別
250 2 biàn to change / to alter 五蘊幻身四相遷變
251 2 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 五蘊幻身四相遷變
252 2 shǐ beginning / start 始自嬰兒童子
253 2 病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness 端坐思惟病苦之法
254 2 受苦 shòukǔ to suffer hardship 此受苦因何緣所生
255 2 憂悲 yōubēi to be worried and sad 生緣老死憂悲苦惱
256 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 智觀現前
257 2 shě to give 令彼樂著捨出家意
258 2 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲香味觸
259 2 剃除 tì chú to cut off 見一苾芻剃除鬚髮
260 2 shào to continue / to carry on 若得在家即紹灌頂輪王之位
261 2 善哉 shànzāi excellent 善哉善哉
262 2 童子 tóngzǐ boy 始自嬰兒童子
263 2 entirely / without exception 俱同幻體四大無別
264 2 guó a country / a nation 國城諸珍寶
265 2 不覺 bùjué unconsciously 不覺長盛老年
266 2 耳聾 ěrlóng deaf 眼暗耳聾身心衰朽
267 2 miào wonderful / fantastic 即於宮內施設種種上妙五欲
268 2 qiān to move / to shift 五蘊幻身四相遷變
269 2 荒郊 huāngjiāo desolate area outside a town 永別恩愛長處荒郊
270 2 浮世 fú shì the world of the living / the impermanent world 人生浮世壽有短長
271 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 行慈悲忍辱平等善法
272 2 迷醉 mízuì to be obsessed by 我今云何如迷醉人遊行諸處
273 2 歡喜 huānxǐ joyful 受樂歡喜園
274 2 xiū to decorate / to embellish 太子上族棄捨五欲而修梵行
275 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 如失保調亦不能免
276 2 yuán garden / orchard 受樂歡喜園
277 2 shòu old age / long life 人生浮世壽有短長
278 2 different / other 貴賤雖異幻體無別
279 2 jiē all / each and every / in all cases 鬚髮皆皓然
280 2 氣力 qìlì effort 氣力劣弱
281 1 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 忍辱自調伏
282 1 jiǔ old 久處深宮思欲出遊
283 1 guāng light 光徧十方界
284 1 interesting 能背塵勞趣求安樂
285 1 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 一切有為法
286 1 王城 Wáng chéng Angkor Thom 太子出王城
287 1 chú except / besides 息除貪愛心
288 1 jìn to enter 進止身儀雅
289 1 shāo a little / slightly 稍乖保調即生苦惱
290 1 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 入解脫門
291 1 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 彼佛如來身
292 1 zuò to sit 獨坐自思惟
293 1 yuàn park / garden 遊觀諸園苑
294 1 è evil / vice 見一病人形色瘦惡
295 1 十方 shí fāng the ten directions 光徧十方界
296 1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 苦蘊相續無有窮盡
297 1 皓白 hàobái snow-white / spotless 鬚髮皓白
298 1 fēn to separate / to divide into parts 於夜分中復自思惟
299 1 增多 zēngduō to increase 二疑貪等煩惱展轉增多
300 1 從何 cónghé whence? / where from? 復觀從何滅
301 1 傳教 chuánjiào to preach / to evangelize 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
302 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行平等慈
303 1 最上 zuìshàng supreme 大智最上人
304 1 I 吾免此不
305 1 elegant / graceful / refined 進止身儀雅
306 1 城外 chéngwài outside of a city 今出城外遊觀園林
307 1 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 念念不久停
308 1 already / since 毘婆尸菩薩既出家已
309 1 用世 yòng shì application in the world 我今何用世間富貴
310 1 憔悴 qiáocuì wan and sallow / thin and pallid / haggard/(of plants) withered 形色而憔悴
311 1 王宮 wáng gōng an imperial palace / a royal palace 即迴車馬却至王宮
312 1 往昔 wǎngxī in the past 憶念往昔相師之言
313 1 tuī to push / to shove 以智推彼因
314 1 mèi to conceal 身心昧劣
315 1 piāo to float 如飄兜羅綿
316 1 前行 qiánxíng to go forward 執杖前行
317 1 jiē sigh / alas 嗞嗟而不悅
318 1 不久 bùjiǔ not long / soon 念念不久停
319 1 jié take by force / to coerce 於過去劫有大國王
320 1 大哭 dà kū to wail / to cry 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
321 1 shòu thin / emaciated / lean 見一病人形色瘦惡
322 1 無力 wúlì powerless / lacking strength 呻吟無力
323 1 chén minister / statesman / official 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
324 1 belly / skin 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
325 1 住舍 zhùshè house / residence 心得清淨至本住舍
326 1 我等 wǒděng we 我等今者宜亦出家
327 1 zhù to dwell / to live / to reside 剎那不可住
328 1 摩城 móchéng Mo i Rana 滿度摩城八萬人眾
329 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順毘婆尸
330 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 心無安隱
331 1 昔日 xīrì formerly 憶念昔日相師之言
332 1 to leave / to depart / to go away / to part 離自國城遊行諸處
333 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 一疑自身猶如迷醉
334 1 hóng great / large 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
335 1 因位 yīnwèi causative stage / causative position 毘婆尸先在因位
336 1 出遊 chūyóu to go on a tour / to have an outing 久處深宮思欲出遊
337 1 devoid of content / void / false / empty / vain 真實不虛
338 1 娛樂太子 yúlè tàizǐ Palace Life 娛樂太子
339 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨至本住舍
340 1 proper / suitable / appropriate 我等今者宜亦出家
341 1 huàn to suffer from a misfortune 得免無常患
342 1 rán correct / right / certainly 鬚髮皆皓然
343 1 病患 bìnghuàn sickness / disease 忽見病患者
344 1 to arise / to get up 知從生支起
345 1 信樂 xìn lè joy of believing 若或出家信樂修行而成佛果
346 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 國城諸珍寶
347 1 guāi obedient / well-behaved 稍乖保調即生苦惱
348 1 羸瘦 léishòu thin and weak 云何此人顏貌羸瘦
349 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
350 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 眾生愛著輪迴生死
351 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母并眷屬
352 1 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就大解脫
353 1 huò or / either / else 若或出家信樂修行而成佛果
354 1 què but / yet / however / while / nevertheless 即迴車馬却至王宮
355 1 貪愛 tānài passion / desire / rāga 息除貪愛心
356 1 alone / independent / single / sole 獨坐自思惟
357 1 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 入彼三摩地
358 1 míng bright / brilliant 如月大圓明
359 1 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟於彼岸
360 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 常行平等慈
361 1 to join / to combine 四大假合虛幻不實
362 1 山頂 shāndǐng a hilltop / a mountain top 如日在山頂
363 1 to apprehend / to realize / to become aware 悟老病死
364 1 發信 fāxìn to post a letter 即發信心
365 1 多人 duōrén Multi-user [software] 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
366 1 nǎo to be angry / to hate 稍乖保調即生苦惱
367 1 wàn ten thousand 其數有八萬
368 1 past / former times 憶昔相師言
369 1 名色支 míngsè zhī name and form branch 從名色支有
370 1 集成 jíchéng integrated 如是集成一大苦蘊
371 1 xiān first 毘婆尸先在因位
372 1 huà to make into / to change into / to transform 如幻如化無有真實
373 1 hái also / in addition / more 我還免不
374 1 我身 wǒshēn I / myself 我身復云何
375 1 塵勞 chénláo the concerns of secular life 能背塵勞趣求安樂
376 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 我今何用世間富貴
377 1 to remember / to reflect upon 憶昔相師言
378 1 緣何 yuánhé why? / for what reason? 何緣何法生
379 1 剃髮 tì fà to shave the hair 出家剃髮為沙門相
380 1 to lift / to hold up / to raise 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
381 1 Buddha / Awakened One 佛告諸苾芻
382 1 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 一疑自身猶如迷醉
383 1 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復斷貪瞋癡
384 1 běn measure word for books 心得清淨至本住舍
385 1 難免 nánmiǎn hard to avoid 太子亦難免
386 1 to fly 業習煩惱一切不生
387 1 guò to cross / to go over / to pass 過是夏已而自思惟
388 1 大國 dàguó a power / a great power 於過去劫有大國王
389 1 jiè border / boundary 光徧十方界
390 1 施設 shīshè to establish / to set up 即於宮內施設種種上妙五欲
391 1 to see / to observe / to witness 復覩出家人
392 1 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 惑苦業習氣
393 1 qīng minister / high officer 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
394 1 bèi back [of the body] 能背塵勞趣求安樂
395 1 zhòng many / numerous 滿度摩城八萬人眾
396 1 xià summer 過是夏已而自思惟
397 1 jìng boundary / frontier / boundary 色聲香等境
398 1 cháo to face 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
399 1 to translate / to interpret 詔譯
400 1 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 至一聚落結夏安居
401 1 心神不安 xīn shén bù ān to feel ill at ease 心神不安
402 1 愛樂 ài lè love and joy 入定思惟無常之法不可愛樂
403 1 shēng sound 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
404 1 親愛 qīn ài dear / beloved 永別親愛
405 1 bìng and / furthermore / also 父母并眷屬
406 1 過去 guòqù past / previous/ former 於過去劫有大國王
407 1 business / industry 業習煩惱一切不生
408 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 成就佛菩提
409 1 富貴 fùguì riches and honor 我今何用世間富貴
410 1 苦業 kǔ yè karma of suffering 惑苦業習氣
411 1 clothes / dress / garment 服壞色袈裟
412 1 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 捨離出家意
413 1 to consult about / to plan / to report in writing to an equal 嗞嗟而不悅
414 1 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣生
415 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 惑苦業習氣
416 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以不悅
417 1 héng constant / regular / persistent 恒受種種苦
418 1 虛幻 xūhuàn imaginary / illusory 四大假合虛幻不實
419 1 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas 毘婆尸菩薩復觀色受想行識
420 1 結夏安居 jié xià ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat 至一聚落結夏安居
421 1 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 若得在家即紹灌頂輪王之位
422 1 each 而各思惟
423 1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 色聲香等境
424 1 to reach 及彼無常者
425 1 jìn to the greatest extent / utmost 乃至老死盡
426 1 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 涅槃吉祥果
427 1 zhào to illuminate / to shine 徧照於一切
428 1 luó Luo 如飄兜羅綿
429 1 bèi by 身被袈裟
430 1 令愛 lìngài your precious daughter 娛悅令愛著
431 1 to lack 執杖乏氣力
432 1 呻吟 shēnyín to moan / to groan 呻吟無力
433 1 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 苦蘊相續無有窮盡
434 1 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生愛著輪迴生死
435 1 深宮 shēngōng emperor's palace residence 久處深宮思欲出遊
436 1 悉皆 xījiē all 苦蘊悉皆無
437 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 二疑貪等煩惱展轉增多
438 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
439 1 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 入定審諦觀
440 1 彼岸 bǐ àn the other shore 究竟於彼岸
441 1 成就佛 Chéngjiù Fó Susiddhikara Buddha 成就佛菩提
442 1 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya 服壞色袈裟
443 1 大圓 dàyuán great circle 如月大圓明
444 1 night 於夜分中復自思惟
445 1 apparatus 進止身儀雅
446 1 a family clan 太子上族棄捨五欲而修梵行
447 1 interest 息除貪愛心
448 1 zhǐ to stop / to halt 進止身儀雅
449 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 若或出家信樂修行而成佛果
450 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
451 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察緣生法
452 1 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 勤求解脫樂
453 1 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以不樂
454 1 hào bright / luminous 鬚髮皆皓然
455 1 不識 bù shí do not recognize [a person] 太子不識
456 1 顏貌 yánmào complexion / countenance 云何此人顏貌羸瘦
457 1 fèng to offer / to present 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
458 1 法天 Fǎ Tiān Fa Tian 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
459 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 眾生愛著輪迴生死
460 1 若是 ruòshì if 若是出家必成佛果
461 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 心得清淨至本住舍
462 1 hòu after / later 令後紹王位
463 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
464 1 死人 sǐrén dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen 太子出城見一死人
465 1 nèi inside / interior 即於宮內施設種種上妙五欲
466 1 往日 wǎngrì former days 憶念往日相師之言
467 1 tíng to stop / to halt 念念不久停
468 1 shì to test / to try / to experiment 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
469 1 國王 guówáng king / monarch 滿度摩國王
470 1 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 如彼天帝釋
471 1 nán difficult / arduous / hard 難成能得成
472 1 èr two 二疑貪等煩惱展轉增多
473 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
474 1 dōu a pocket / a pouch 如飄兜羅綿
475 1 勤求 qínqiú to diligently seek 勤求解脫樂
476 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 入定審思惟
477 1 shǔ to count 其數有八萬
478 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 成正等覺
479 1 綿 mián silk down 如飄兜羅綿
480 1 老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth 入定思惟老苦之法
481 1 jià vacation 四大假合虛幻不實
482 1 大智 dàzhì Mahāmati 大智最上人
483 1 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 色聲香味觸
484 1 zhào an imperial decree 詔譯
485 1 book / volume
486 1 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時出家為沙門身
487 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 二疑貪等煩惱展轉增多
488 1 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
489 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉
490 1 車輿 chēyú a vehicle 見有多人圍繞車輿舉聲大哭
491 1 ruò weak 氣力劣弱
492 1 wèi position / location / place 若得在家即紹灌頂輪王之位

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. miè
 2. miè
 1. the cessation of suffering
 2. Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
思惟
 1. sīwéi
 2. sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
尔时 爾時 ěr shí at that time
入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi
koan / kōan / gong'an
谛观 諦觀
 1. dìguān
 2. dìguān
 1. to observe closely
 2. Chegwan
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
成就佛 Chéngjiù Fó Susiddhikara Buddha
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
结夏安居 結夏安居 jié xià ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
摩城 móchéng Mo i Rana
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘婆尸佛经 毘婆尸佛經 Pípóshī Fó Jīng Vipaśyin Buddha Sūtra
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
西天 Xītiān India / Indian continent
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 176.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不住 bùzhù not dwelling
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
常行 chángxíng constantly walking in meditation
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大国 大國 dàguó a major country
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大智 dàzhì Mahāmati
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
恩爱 恩愛 ēn ài affection
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
浮世 fú shì the world of the living / the impermanent world
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观察 觀察 guānchá clear perception
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Merge
héng Eternity
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
gatha / hymn / verse
jià designation / provisional / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
to raise an example
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦业 苦業 kǔ yè karma of suffering
老苦 lǎo kǔ Old Age / suffering due to birth
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
transcendence
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
滿 mǎn Full
miào Wonderful
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
名色支 míngsè zhī name and form branch
to rub a monk's head for taking a vow
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
勤求 qínqiú to diligently seek
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi
ruò re
如是 rúshì thus, so
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
shēng birth
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
shí Real
shì meaning / phenomena
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
施设 施設 shīshè to establish / to set up
shòu feelings / sensations
 1. volition / cetanā
 2. Think
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
karma / kamma / karmic deeds / actions
manas / mind / mentation
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因位 yīnwèi causative stage / causative position
一切 yīqiè all, everything
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
娱乐太子 娛樂太子 yúlè tàizǐ Palace Life
yùn aggregate / skandha
在家 zàijiā lay person / laity
koan / kōan / gong'an
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhuó to attach / to grasp