Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 168

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 132 děng et cetera / and so on 善女人等
2 132 děng to wait 善女人等
3 132 děng to be equal 善女人等
4 132 děng degree / level 善女人等
5 132 děng to compare 善女人等
6 107 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 住不退轉地菩薩摩訶薩
7 79 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
8 79 菩提 pútí bodhi 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
9 78 zhèng upright / straight 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
10 78 zhèng to straighten / to correct 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
11 78 zhèng main / central / primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
12 78 zhèng fundamental / original 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
13 78 zhèng precise / exact / accurate 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
14 78 zhèng at right angles 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
15 78 zhèng unbiased / impartial 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
16 78 zhèng true / correct / orthodox 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
17 78 zhèng unmixed / pure 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
18 78 zhèng positive (charge) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
19 78 zhèng positive (number) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
20 78 zhèng standard 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
21 78 zhèng chief / principal / primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
22 78 zhèng honest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
23 78 zhèng to execute / to carry out 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
24 78 zhèng accepted / conventional 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
25 78 zhèng to govern 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
26 78 zhēng first month 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
27 78 zhēng center of a target 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
28 78 zhèng Righteous 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
29 75 無上 wúshàng supreme / unexcelled 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
30 73 to rely on / to depend on 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
31 73 Yu 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
32 73 a crow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
33 69 speed 於中勸一速趣無上正等菩提
34 69 quick / fast 於中勸一速趣無上正等菩提
35 69 urgent 於中勸一速趣無上正等菩提
36 69 to accelerate 於中勸一速趣無上正等菩提
37 69 to urge 於中勸一速趣無上正等菩提
38 60 Qi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
39 59 to use / to grasp 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
40 59 to rely on 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
41 59 to regard 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
42 59 to be able to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
43 59 to order / to command 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
44 59 used after a verb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
45 59 a reason / a cause 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
46 59 Israel 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
47 59 Yi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
48 55 suǒ a few / various / some 善女人等所獲功德甚多於前
49 55 suǒ a place / a location 善女人等所獲功德甚多於前
50 55 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲功德甚多於前
51 55 suǒ an ordinal number 善女人等所獲功德甚多於前
52 55 suǒ meaning 善女人等所獲功德甚多於前
53 55 suǒ garrison 善女人等所獲功德甚多於前
54 53 wéi to act as / to serve 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
55 53 wéi to change into / to become 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
56 53 wéi to be / is 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
57 53 wéi to do 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
58 53 wèi to support / to help 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
59 53 wéi to govern 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
60 48 kōng empty / void / hollow 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
61 48 kòng free time 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
62 48 kòng to empty / to clean out 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
63 48 kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
64 48 kōng the sky / the air 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
65 48 kōng in vain / for nothing 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
66 48 kòng vacant / unoccupied 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
67 48 kòng empty space 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
68 48 kōng without substance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
69 48 kōng to not have 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
70 48 kòng opportunity / chance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
71 48 kōng vast and high 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
72 48 kōng impractical / ficticious 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
73 48 kòng blank 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
74 48 kòng expansive 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
75 48 kòng lacking 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
76 48 kōng Emptiness 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
77 48 lìng to make / to cause to be / to lead 分別義趣令其易解
78 48 lìng to issue a command 分別義趣令其易解
79 48 lìng rules of behavior / customs 分別義趣令其易解
80 48 lìng an order / a command / an edict / a decree / a statute 分別義趣令其易解
81 48 lìng a season 分別義趣令其易解
82 48 lìng respected / good reputation 分別義趣令其易解
83 48 lìng good 分別義趣令其易解
84 48 lìng pretentious 分別義趣令其易解
85 48 lìng a transcending state of existence 分別義趣令其易解
86 48 lìng a commander 分別義趣令其易解
87 48 lìng a commanding quality / an impressive character 分別義趣令其易解
88 48 lìng lyrics 分別義趣令其易解
89 48 lìng Ling 分別義趣令其易解
90 47 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等
91 47 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
92 47 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
93 47 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
94 43 interesting 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
95 43 to turn towards / to approach 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
96 43 to urge 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
97 43 realm / destination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
98 43 purport / an objective 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
99 43 a delight / a pleasure / an interest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
100 43 an inclination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
101 43 a flavor / a taste 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
102 43 to go quickly towards 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
103 43 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
104 39 教授 jiàoshòu professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
105 39 教授 jiàoshòu to instruct / to lecture 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
106 39 教授 jiàoshòu Jiaoshou 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
107 39 教授 jiàoshòu Professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
108 39 教誡 jiāojiè instruction / teaching 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
109 35 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
110 35 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
111 35 無量 wúliàng apramāṇa / amita / ananta / immeasurable / unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
112 35 無量 wúliàng Atula 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
113 35 無量 wúliàng immeasurable 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
114 34 néng can / able 等能以如是法施
115 34 néng ability / capacity 等能以如是法施
116 34 néng a mythical bear-like beast 等能以如是法施
117 34 néng energy 等能以如是法施
118 34 néng function / use 等能以如是法施
119 34 néng talent 等能以如是法施
120 34 néng expert at 等能以如是法施
121 34 néng to be in harmony 等能以如是法施
122 34 néng to tend to / to care for 等能以如是法施
123 34 néng to reach / to arrive at 等能以如是法施
124 33 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
125 33 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
126 33 to go back / to return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
127 33 to resume / to restart 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
128 33 to do in detail 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
129 33 to restore 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
130 33 to respond / to reply to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
131 33 Fu / Return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
132 33 to retaliate / to reciprocate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
133 33 to avoid forced labor or tax 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
134 33 Fu 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
135 32 有情 yǒuqíng sentient beings 西牛貨洲諸有情類
136 32 有情 yǒuqíng sentient being 西牛貨洲諸有情類
137 30 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
138 30 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別義趣令其易解
139 30 分別 fēnbié kalpanā / thought / imagination 分別義趣令其易解
140 30 分別 fēnbié vikalpa / discrimination / conception 分別義趣令其易解
141 30 分別 fēnbié to leave / to part / to separate 分別義趣令其易解
142 30 分別 fēnbié difference 分別義趣令其易解
143 30 分別 fēnbié discrimination 分別義趣令其易解
144 30 宣示 xuānshì to vow / to pledge 宣示開演顯了解釋
145 30 宣示 xuānshì to declare 宣示開演顯了解釋
146 30 宣示 xuānshì to display 宣示開演顯了解釋
147 30 了解 liǎojiě to understand / to realize 宣示開演顯了解釋
148 30 easy / simple 分別義趣令其易解
149 30 to change 分別義趣令其易解
150 30 Yi 分別義趣令其易解
151 30 Book of Changes / Yijing / I Ching 分別義趣令其易解
152 30 to exchange / to swap 分別義趣令其易解
153 30 gentle / mild / moderate / nice / amiable 分別義趣令其易解
154 30 to despise / to scorn / to belittle to disrespect 分別義趣令其易解
155 30 to govern / to administer / to control 分別義趣令其易解
156 30 to clear away weeds and bushes 分別義趣令其易解
157 30 a border / a limit 分別義趣令其易解
158 30 to lighten / to facilitate 分別義趣令其易解
159 30 to be at ease 分別義趣令其易解
160 30 flat [terrain] 分別義趣令其易解
161 30 managed well / cultivated well 分別義趣令其易解
162 30 [of a field] to lie fallow 分別義趣令其易解
163 30 xiǎn to show / to manifest / to display 宣示開演顯了解釋
164 30 xiǎn Xian 宣示開演顯了解釋
165 30 xiǎn evident / clear 宣示開演顯了解釋
166 30 shì to release / to set free 宣示開演顯了解釋
167 30 shì to explain / to interpret 宣示開演顯了解釋
168 30 shì to remove / to dispell / to clear up 宣示開演顯了解釋
169 30 shì to give up / to abandon 宣示開演顯了解釋
170 30 shì to put down 宣示開演顯了解釋
171 30 shì to resolve 宣示開演顯了解釋
172 30 shì to melt 宣示開演顯了解釋
173 30 shì Śakra / Indra 宣示開演顯了解釋
174 30 shì Śākyamuni 宣示開演顯了解釋
175 30 shì Buddhism 宣示開演顯了解釋
176 30 shì Śākya / Shakya 宣示開演顯了解釋
177 30 pleased / glad 宣示開演顯了解釋
178 30 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
179 30 法門 fǎmén Dharma gate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
180 30 jiě to loosen / to unfasten / to untie 分別義趣令其易解
181 30 jiě to explain 分別義趣令其易解
182 30 jiě to divide / to separate 分別義趣令其易解
183 30 jiě to understand 分別義趣令其易解
184 30 jiě to solve a math problem 分別義趣令其易解
185 30 jiě to dispell / to dismiss / to eliminate / to dissipate 分別義趣令其易解
186 30 jiě to cut / to disect 分別義趣令其易解
187 30 jiě understanding 分別義趣令其易解
188 30 jiě to relieve oneself 分別義趣令其易解
189 30 jiě a solution 分別義趣令其易解
190 30 jiè to escort 分別義趣令其易解
191 30 xiè to understand / to be clear 分別義趣令其易解
192 30 xiè acrobatic skills 分別義趣令其易解
193 30 jiě can / able to 分別義趣令其易解
194 30 jiě to liberate 分別義趣令其易解
195 30 jiě a stanza 分別義趣令其易解
196 30 jiè to send off 分別義趣令其易解
197 30 xiè Xie 分別義趣令其易解
198 30 jiě exegesis 分別義趣令其易解
199 30 xiè laziness 分別義趣令其易解
200 30 jiè a government office 分別義趣令其易解
201 30 jiè to pawn 分別義趣令其易解
202 30 jiè to rent / to lease 分別義趣令其易解
203 30 文義 wényì the meaning of a text 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
204 30 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
205 30 開演 kāiyǎn to begin a performance 宣示開演顯了解釋
206 30 開演 kāiyǎn to lecture / to expound 宣示開演顯了解釋
207 30 義趣 yìqù meaning and purpose 分別義趣令其易解
208 29 yìng to answer / to respond 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
209 29 yìng to confirm / to verify 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
210 29 yìng to be worthy of / to correspond to / suitable 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
211 29 yìng to accept 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
212 29 yìng to permit / to allow 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
213 29 yìng to echo 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
214 29 yìng to handle / to deal with 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
215 29 yìng Ying 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
216 29 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
217 29 lèi kind / type / class / category 西牛貨洲諸有情類
218 29 lèi similar / like 西牛貨洲諸有情類
219 29 lèi class in a programming language 西牛貨洲諸有情類
220 29 lèi reason / logic 西牛貨洲諸有情類
221 29 lèi example / model 西牛貨洲諸有情類
222 29 lèi Lei 西牛貨洲諸有情類
223 29 一切 yīqiè temporary 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
224 29 一切 yīqiè the same 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
225 27 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
226 27 zhuàn to revolve / to turn / to circle about / to walk about 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
227 27 zhuǎn to turn / to rotate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
228 27 zhuǎi to use many literary allusions 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
229 27 zhuǎn to transfer 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
230 27 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
231 27 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
232 27 如如 rúrú Thusness 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
233 27 jìn nearby 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
234 27 jìn to approach / to be near / to draw close to 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
235 27 jìn simple / ordinary 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
236 27 jìn to be intimate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
237 27 jìn Jin 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
238 26 disease / sickness / ailment 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
239 26 to hate / to envy 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
240 26 swift 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
241 26 pain 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
242 26 to get sick 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
243 26 to worry 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
244 24 to not have / without 無變異空
245 24 mo 無變異空
246 24 Wu 無變異空
247 23 修學 xiūxué to study 則無有能修學布施
248 22 to obtain / to get / to gain / to attain / to win 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
249 22 děi to want to / to need to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
250 22 děi must / ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
251 22 de 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
252 22 de infix potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
253 22 to result in 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
254 22 to be proper / to fit / to suit 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
255 22 to be satisfied 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
256 22 to be finished 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
257 22 děi satisfying 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
258 22 to contract 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
259 22 to hear 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
260 22 to have / there is 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
261 22 marks time passed 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
262 22 世間 shìjiān world / the human world 世間勝事
263 22 世間 shìjiān world 世間勝事
264 22 yào to want / to wish for 要甚假藉所說法故
265 22 yào to want 要甚假藉所說法故
266 22 yào will 要甚假藉所說法故
267 22 yào to request 要甚假藉所說法故
268 22 yào essential points / crux / gist 要甚假藉所說法故
269 22 yāo waist 要甚假藉所說法故
270 22 yāo to cinch 要甚假藉所說法故
271 22 yāo waistband 要甚假藉所說法故
272 22 yāo to need / to require / to demand / to request 要甚假藉所說法故
273 22 yāo to pursue / to seek / to strive for 要甚假藉所說法故
274 22 yāo to force / to coerce / to threaten / to compell / to intimidate 要甚假藉所說法故
275 22 yāo to obstruct / to intercept 要甚假藉所說法故
276 22 yāo to agree with 要甚假藉所說法故
277 22 yāo to invite / to welcome 要甚假藉所說法故
278 22 yào to summarize 要甚假藉所說法故
279 22 yào essential / important 要甚假藉所說法故
280 22 yào to desire 要甚假藉所說法故
281 22 yào to demand 要甚假藉所說法故
282 22 yào to need 要甚假藉所說法故
283 22 yào should / must 要甚假藉所說法故
284 22 yào might 要甚假藉所說法故
285 20 zhèng proof 速證無上正等菩提
286 20 zhèng to prove / to demonstrate / to confirm / to give evidence 速證無上正等菩提
287 20 zhèng realization / adhigama 速證無上正等菩提
288 20 zhèng to advise against 速證無上正等菩提
289 20 zhèng certificate 速證無上正等菩提
290 20 zhèng an illness 速證無上正等菩提
291 20 zhèng to accuse 速證無上正等菩提
292 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 初分校量功德品第三十之六十六
293 20 功德 gōngdé puṇya / puñña 初分校量功德品第三十之六十六
294 20 功德 gōngdé merit 初分校量功德品第三十之六十六
295 20 infix potential marker 不甚假藉所說法故
296 19 出現 chūxiàn to appear 居士大族出現世間
297 19 出現 chūxiàn to be produced / to arise 居士大族出現世間
298 19 yóu Kangxi radical 102 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
299 19 yóu to follow along 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
300 19 yóu cause / reason 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
301 19 yóu You 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
302 18 a mat / a pad 不甚假藉所說法故
303 18 jiè to rely on 不甚假藉所說法故
304 18 jiè pretext 不甚假藉所說法故
305 18 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment 於無上覺定趣向故
306 18 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 於大菩提不退轉故
307 18 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 供養攝受彼菩薩摩訶薩
308 18 攝受 shèshòu to receive, take in 供養攝受彼菩薩摩訶薩
309 18 說法 shuō fǎ a statement / wording 不甚假藉所說法故
310 18 說法 shuō fǎ to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana 不甚假藉所說法故
311 18 說法 shuō fǎ a opinion / view / understanding 不甚假藉所說法故
312 18 說法 shuō fǎ words from the heart 不甚假藉所說法故
313 18 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 不甚假藉所說法故
314 18 由此 yóucǐ hereby / from this 由此復有四大王眾天
315 18 jià vacation 不甚假藉所說法故
316 18 jiǎ fake / false 不甚假藉所說法故
317 18 jiǎ to borrow 不甚假藉所說法故
318 18 jiǎ designation / provisional / conventional term 不甚假藉所說法故
319 18 jiǎ to designate using the name of / to substitute for 不甚假藉所說法故
320 18 jiǎ to depend on 不甚假藉所說法故
321 18 jiǎ to wait on 不甚假藉所說法故
322 17 hòu after / later 後善男子
323 17 hòu empress / queen 後善男子
324 17 hòu the god of the earth 後善男子
325 17 hòu late / later 後善男子
326 17 hòu offspring / descendents 後善男子
327 17 hòu to fall behind / to lag 後善男子
328 17 hòu behind / back 後善男子
329 17 hòu mother of the designated heir / mother of the crown prince 後善男子
330 17 hòu Hou 後善男子
331 17 hòu following 後善男子
332 17 hòu to be delayed 後善男子
333 17 hòu to abandon / to discard 後善男子
334 16 qián front 善女人等所獲功德甚多於前
335 16 qián former / the past 善女人等所獲功德甚多於前
336 16 qián to go forward 善女人等所獲功德甚多於前
337 16 qián preceding 善女人等所獲功德甚多於前
338 16 qián before / earlier / prior 善女人等所獲功德甚多於前
339 16 qián to appear before 善女人等所獲功德甚多於前
340 16 qián future 善女人等所獲功德甚多於前
341 16 qián top / first 善女人等所獲功德甚多於前
342 16 qián battlefront 善女人等所獲功德甚多於前
343 16 甚多 shén duō extremely many 善女人等所獲功德甚多於前
344 16 shì matter / thing / item 汝今已作佛聖弟子所應作事
345 16 shì to serve 汝今已作佛聖弟子所應作事
346 16 shì a government post 汝今已作佛聖弟子所應作事
347 16 shì duty / post / work 汝今已作佛聖弟子所應作事
348 16 shì occupation 汝今已作佛聖弟子所應作事
349 16 shì cause / undertaking / enterprise / achievment 汝今已作佛聖弟子所應作事
350 16 shì an accident 汝今已作佛聖弟子所應作事
351 16 shì to attend 汝今已作佛聖弟子所應作事
352 16 shì an allusion 汝今已作佛聖弟子所應作事
353 16 shì a condition / a state / a situation 汝今已作佛聖弟子所應作事
354 16 shì to engage in 汝今已作佛聖弟子所應作事
355 16 shì to enslave 汝今已作佛聖弟子所應作事
356 16 shì to pursue 汝今已作佛聖弟子所應作事
357 16 shì to administer 汝今已作佛聖弟子所應作事
358 16 shì to appoint 汝今已作佛聖弟子所應作事
359 16 shì meaning / phenomena 汝今已作佛聖弟子所應作事
360 16 huò to obtain / to get 善女人等所獲功德甚多於前
361 16 huò to hunt / to capture 善女人等所獲功德甚多於前
362 16 huò to suffer / to sustain / to be subject to 善女人等所獲功德甚多於前
363 16 huò game (hunting) 善女人等所獲功德甚多於前
364 16 huò a female servant 善女人等所獲功德甚多於前
365 16 huái Huai 善女人等所獲功德甚多於前
366 15 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
367 15 無有 wú yǒu there is not 則無有能修學布施
368 15 dìng to decide 於無上覺定趣向故
369 15 dìng certainly / definitely 於無上覺定趣向故
370 15 dìng meditative concentration / meditation 於無上覺定趣向故
371 15 dìng to determine 於無上覺定趣向故
372 15 dìng to calm down 於無上覺定趣向故
373 15 dìng to set / to fix 於無上覺定趣向故
374 15 dìng to book / to subscribe to / to order 於無上覺定趣向故
375 15 dìng still 於無上覺定趣向故
376 15 dìng Concentration 於無上覺定趣向故
377 15 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
378 15 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
379 15 jiāo to teach / to educate / to instruct 教贍部洲
380 15 jiào to teach / to educate 教贍部洲
381 15 jiào to make / to cause 教贍部洲
382 15 jiào religion 教贍部洲
383 15 jiào instruction / a teaching 教贍部洲
384 15 jiào Jiao 教贍部洲
385 15 jiào a directive / an order 教贍部洲
386 15 jiào to urge / to incite 教贍部洲
387 14 xìng gender 不虛妄性
388 14 xìng nature / disposition 不虛妄性
389 14 xìng grammatical gender 不虛妄性
390 14 xìng a property / a quality 不虛妄性
391 14 xìng life / destiny 不虛妄性
392 14 xìng sexual desire 不虛妄性
393 14 xìng scope 不虛妄性
394 14 zhù to dwell / to live / to reside 住不退轉地菩薩摩訶薩
395 14 zhù to attach / to abide / to dwell on 住不退轉地菩薩摩訶薩
396 14 zhù to stop / to halt 住不退轉地菩薩摩訶薩
397 14 zhù to retain / to remain 住不退轉地菩薩摩訶薩
398 14 zhù to lodge at [temporarily] 住不退轉地菩薩摩訶薩
399 14 zhù verb complement 住不退轉地菩薩摩訶薩
400 14 zhì to place / to lay out 置贍部洲
401 14 zhì to establish / to set up / to install 置贍部洲
402 14 zhì to buy 置贍部洲
403 14 zhì a relay station 置贍部洲
404 14 zhì to release / to set free / to pardon 置贍部洲
405 14 zhì to discard / to abandon 置贍部洲
406 14 zhì to set aside 置贍部洲
407 14 Yi 亦能護助彼菩薩摩訶薩
408 13 zhōng middle 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
409 13 zhōng medium / medium sized 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
410 13 zhōng China 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
411 13 zhòng to hit the mark 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
412 13 zhōng midday 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
413 13 zhōng inside 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
414 13 zhōng during 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
415 13 zhōng Zhong 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
416 13 zhōng intermediary 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
417 13 zhōng half 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
418 13 zhòng to reach / to attain 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
419 13 zhòng to suffer / to infect 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
420 13 zhòng to obtain 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
421 13 zhòng to pass an exam 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
422 11 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 於中勸一速趣無上正等菩提
423 11 quàn to encourage 於中勸一速趣無上正等菩提
424 11 zhōu a continent 置贍部洲
425 11 zhōu an island 置贍部洲
426 11 xīn heart 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
427 11 xīn Kangxi radical 61 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
428 11 xīn mind / consciousness 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
429 11 xīn the center / the core / the middle 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
430 11 xīn one of the 28 star constellations 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
431 11 xīn citta / thinking / thought / mind / mentality 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
432 11 xīn emotion 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
433 11 xīn intention / consideration 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
434 11 xīn disposition / temperament 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
435 11 shě to give 大捨
436 11 shě to give up / to abandon 大捨
437 11 shě equanimity 大捨
438 11 shè my 大捨
439 11 shě to to shoot / to fire / to launch 大捨
440 11 shè to leave 大捨
441 11 shě She 大捨
442 11 shě Give 大捨
443 10 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性空
444 10 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
445 10 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 令說三乘救度一切
446 10 yuè to relax / to enjoy / to be delighted 令說三乘救度一切
447 10 shuì to persuade 令說三乘救度一切
448 10 shuō to teach / to recite / to explain 令說三乘救度一切
449 10 shuō a doctrine / a theory 令說三乘救度一切
450 10 shuō to claim / to assert 令說三乘救度一切
451 10 shuō allocution 令說三乘救度一切
452 10 shuō to criticize / to scold 令說三乘救度一切
453 10 shuō to indicate / to refer to 令說三乘救度一切
454 10 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空
455 10 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
456 10 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
457 9 救度 jiùdù to help relieve from suffering 令說三乘救度一切
458 9 xiàng direction 於無上覺定趣向故
459 9 xiàng to face 於無上覺定趣向故
460 9 xiàng previous / former / earlier 於無上覺定趣向故
461 9 xiàng a north facing window 於無上覺定趣向故
462 9 xiàng a trend 於無上覺定趣向故
463 9 xiàng Xiang 於無上覺定趣向故
464 9 xiàng Xiang 於無上覺定趣向故
465 9 xiàng to move towards 於無上覺定趣向故
466 9 xiàng to respect / to admire / to look up to 於無上覺定趣向故
467 9 xiàng to favor / to be partial to 於無上覺定趣向故
468 9 xiàng to approximate 於無上覺定趣向故
469 9 xiàng presuming 於無上覺定趣向故
470 9 xiàng to attack 於無上覺定趣向故
471 9 xiàng echo 於無上覺定趣向故
472 9 xiàng to make clear 於無上覺定趣向故
473 9 shàn to support / to provide aid 置贍部洲
474 9 shàn to be sufficient 置贍部洲
475 9 shàn rich / elegant 置贍部洲
476 9 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 令說三乘救度一切
477 9 三乘 sān shèng Three Vehicles 令說三乘救度一切
478 9 ministry / department 置贍部洲
479 9 section / part 置贍部洲
480 9 troops 置贍部洲
481 9 a category / a kind 置贍部洲
482 9 to command / to control 置贍部洲
483 9 radical 置贍部洲
484 9 headquarters 置贍部洲
485 9 unit 置贍部洲
486 9 to put in order / to arrange 置贍部洲
487 9 jiè border / boundary 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
488 9 jiè kingdom 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
489 9 jiè dhātu / a realm / a field / a domain 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
490 9 jiè the world 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
491 9 jiè scope / extent 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
492 9 jiè erathem 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
493 9 jiè to divide 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
494 9 jiè to adjoin 教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提
495 9 one 於中勸一速趣無上正等菩提
496 9 Kangxi radical 1 於中勸一速趣無上正等菩提
497 9 first 於中勸一速趣無上正等菩提
498 9 the same 於中勸一速趣無上正等菩提
499 9 痛切 tòngqiē grieved 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
500 9 extremity 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故

Frequencies of all Words

Top 2116

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 132 děng et cetera / and so on 善女人等
2 132 děng to wait 善女人等
3 132 děng degree / kind 善女人等
4 132 děng plural 善女人等
5 132 děng to be equal 善女人等
6 132 děng degree / level 善女人等
7 132 děng to compare 善女人等
8 107 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 住不退轉地菩薩摩訶薩
9 85 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
10 85 old / ancient / former / past 何以故
11 85 reason / cause / purpose 何以故
12 85 to die 何以故
13 85 so / therefore / hence 何以故
14 85 original 何以故
15 85 accident / happening / instance 何以故
16 85 a friend / an acquaintance / friendship 何以故
17 85 something in the past 何以故
18 85 deceased / dead 何以故
19 85 still / yet 何以故
20 79 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
21 79 菩提 pútí bodhi 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
22 78 zhèng upright / straight 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
23 78 zhèng just doing something / just now 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
24 78 zhèng to straighten / to correct 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
25 78 zhèng main / central / primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
26 78 zhèng fundamental / original 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
27 78 zhèng precise / exact / accurate 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
28 78 zhèng at right angles 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
29 78 zhèng unbiased / impartial 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
30 78 zhèng true / correct / orthodox 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
31 78 zhèng unmixed / pure 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
32 78 zhèng positive (charge) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
33 78 zhèng positive (number) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
34 78 zhèng standard 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
35 78 zhèng chief / principal / primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
36 78 zhèng honest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
37 78 zhèng to execute / to carry out 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
38 78 zhèng precisely 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
39 78 zhèng accepted / conventional 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
40 78 zhèng to govern 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
41 78 zhèng only / just 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
42 78 zhēng first month 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
43 78 zhēng center of a target 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
44 78 zhèng Righteous 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
45 75 無上 wúshàng supreme / unexcelled 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
46 73 in / at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
47 73 in / at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
48 73 in / at / to / from 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
49 73 to rely on / to depend on 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
50 73 to go to / to arrive at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
51 73 from 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
52 73 give 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
53 73 oppposing 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
54 73 and 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
55 73 compared to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
56 73 by 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
57 73 and / as well as 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
58 73 for 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
59 73 Yu 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
60 73 a crow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
61 73 whew / wow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
62 69 speed 於中勸一速趣無上正等菩提
63 69 quick / fast 於中勸一速趣無上正等菩提
64 69 urgent 於中勸一速趣無上正等菩提
65 69 to accelerate 於中勸一速趣無上正等菩提
66 69 to urge 於中勸一速趣無上正等菩提
67 60 his / hers / its / theirs 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
68 60 to add emphasis 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
69 60 used when asking a question in reply to a question 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
70 60 used when making a request or giving an order 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
71 60 he / her / it / them 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
72 60 probably / likely 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
73 60 will 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
74 60 may 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
75 60 if 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
76 60 or 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
77 60 Qi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
78 59 so as to / in order to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
79 59 to use / to regard as 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
80 59 to use / to grasp 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
81 59 according to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
82 59 because of 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
83 59 on a certain date 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
84 59 and / as well as 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
85 59 to rely on 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
86 59 to regard 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
87 59 to be able to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
88 59 to order / to command 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
89 59 further / moreover 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
90 59 used after a verb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
91 59 very 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
92 59 already 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
93 59 increasingly 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
94 59 a reason / a cause 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
95 59 Israel 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
96 59 Yi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
97 55 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 善女人等所獲功德甚多於前
98 55 suǒ an office / an institute 善女人等所獲功德甚多於前
99 55 suǒ introduces a relative clause 善女人等所獲功德甚多於前
100 55 suǒ it 善女人等所獲功德甚多於前
101 55 suǒ if / supposing 善女人等所獲功德甚多於前
102 55 suǒ a few / various / some 善女人等所獲功德甚多於前
103 55 suǒ a place / a location 善女人等所獲功德甚多於前
104 55 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲功德甚多於前
105 55 suǒ that which 善女人等所獲功德甚多於前
106 55 suǒ an ordinal number 善女人等所獲功德甚多於前
107 55 suǒ meaning 善女人等所獲功德甚多於前
108 55 suǒ garrison 善女人等所獲功德甚多於前
109 55 that / those 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
110 55 another / the other 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
111 53 wèi for / to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
112 53 wèi because of 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
113 53 wéi to act as / to serve 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
114 53 wéi to change into / to become 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
115 53 wéi to be / is 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
116 53 wéi to do 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
117 53 wèi for 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
118 53 wèi to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
119 53 wéi in a passive construction 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
120 53 wéi forming a rehetorical question 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
121 53 wéi forming an adverb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
122 53 wéi to add emphasis 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
123 53 wèi to support / to help 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
124 53 wéi to govern 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
125 48 kōng empty / void / hollow 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
126 48 kòng free time 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
127 48 kòng to empty / to clean out 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
128 48 kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
129 48 kōng the sky / the air 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
130 48 kōng in vain / for nothing 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
131 48 kòng vacant / unoccupied 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
132 48 kòng empty space 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
133 48 kōng without substance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
134 48 kōng to not have 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
135 48 kòng opportunity / chance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
136 48 kōng vast and high 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
137 48 kōng impractical / ficticious 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
138 48 kòng blank 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
139 48 kòng expansive 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
140 48 kòng lacking 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
141 48 kōng Emptiness 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
142 48 lìng to make / to cause to be / to lead 分別義趣令其易解
143 48 lìng to issue a command 分別義趣令其易解
144 48 lìng rules of behavior / customs 分別義趣令其易解
145 48 lìng an order / a command / an edict / a decree / a statute 分別義趣令其易解
146 48 lìng a season 分別義趣令其易解
147 48 lìng respected / good reputation 分別義趣令其易解
148 48 lìng good 分別義趣令其易解
149 48 lìng pretentious 分別義趣令其易解
150 48 lìng a transcending state of existence 分別義趣令其易解
151 48 lìng a commander 分別義趣令其易解
152 48 lìng a commanding quality / an impressive character 分別義趣令其易解
153 48 lìng lyrics 分別義趣令其易解
154 48 lìng Ling 分別義趣令其易解
155 47 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等
156 47 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
157 47 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
158 47 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
159 44 zhū all / many / various 西牛貨洲諸有情類
160 44 zhū Zhu 西牛貨洲諸有情類
161 44 zhū all / members of the class 西牛貨洲諸有情類
162 44 zhū interrogative particle 西牛貨洲諸有情類
163 43 interesting 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
164 43 to turn towards / to approach 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
165 43 urgent / pressing / quickly 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
166 43 to urge 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
167 43 realm / destination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
168 43 purport / an objective 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
169 43 a delight / a pleasure / an interest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
170 43 an inclination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
171 43 a flavor / a taste 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
172 43 to go quickly towards 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
173 43 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
174 39 教授 jiàoshòu professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
175 39 教授 jiàoshòu to instruct / to lecture 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
176 39 教授 jiàoshòu Jiaoshou 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
177 39 教授 jiàoshòu Professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
178 39 教誡 jiāojiè instruction / teaching 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
179 35 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
180 35 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
181 35 無量 wúliàng apramāṇa / amita / ananta / immeasurable / unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
182 35 無量 wúliàng Atula 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
183 35 無量 wúliàng immeasurable 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
184 34 néng can / able 等能以如是法施
185 34 néng ability / capacity 等能以如是法施
186 34 néng a mythical bear-like beast 等能以如是法施
187 34 néng energy 等能以如是法施
188 34 néng function / use 等能以如是法施
189 34 néng may / should / permitted to 等能以如是法施
190 34 néng talent 等能以如是法施
191 34 néng expert at 等能以如是法施
192 34 néng to be in harmony 等能以如是法施
193 34 néng to tend to / to care for 等能以如是法施
194 34 néng to reach / to arrive at 等能以如是法施
195 34 néng as long as / only 等能以如是法施
196 34 néng even if 等能以如是法施
197 34 néng but 等能以如是法施
198 34 néng in this way 等能以如是法施
199 34 yǒu is / are / to exist 有善男子
200 34 yǒu to have / to possess 有善男子
201 34 yǒu becoming / bhāva 有善男子
202 34 yǒu indicates an estimate 有善男子
203 34 yǒu indicates a large quantity 有善男子
204 34 yǒu indicates an affirmative response 有善男子
205 34 yǒu a certain / used before a person, time, or place 有善男子
206 34 yǒu used to compare two things 有善男子
207 34 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有善男子
208 34 yǒu used before the names of dynasties 有善男子
209 34 yǒu a certain thing / what exists 有善男子
210 34 yǒu multiple of ten and ... 有善男子
211 34 yǒu abundant 有善男子
212 34 yǒu purposeful 有善男子
213 34 yǒu You 有善男子
214 34 yǒu 1. existence; 2. becoming 有善男子
215 33 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
216 33 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
217 33 again / more / repeatedly 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
218 33 to go back / to return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
219 33 to resume / to restart 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
220 33 to do in detail 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
221 33 to restore 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
222 33 to respond / to reply to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
223 33 after all / and then 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
224 33 even if / although 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
225 33 Fu / Return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
226 33 to retaliate / to reciprocate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
227 33 to avoid forced labor or tax 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
228 33 particle without meaing 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
229 33 Fu 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
230 32 有情 yǒuqíng sentient beings 西牛貨洲諸有情類
231 32 有情 yǒuqíng sentient being 西牛貨洲諸有情類
232 30 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
233 30 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別義趣令其易解
234 30 分別 fēnbié differently 分別義趣令其易解
235 30 分別 fēnbié kalpanā / thought / imagination 分別義趣令其易解
236 30 分別 fēnbié vikalpa / discrimination / conception 分別義趣令其易解
237 30 分別 fēnbié to leave / to part / to separate 分別義趣令其易解
238 30 分別 fēnbié difference 分別義趣令其易解
239 30 分別 fēnbié respectively 分別義趣令其易解
240 30 分別 fēnbié discrimination 分別義趣令其易解
241 30 宣示 xuānshì to vow / to pledge 宣示開演顯了解釋
242 30 宣示 xuānshì to declare 宣示開演顯了解釋
243 30 宣示 xuānshì to display 宣示開演顯了解釋
244 30 了解 liǎojiě to understand / to realize 宣示開演顯了解釋
245 30 easy / simple 分別義趣令其易解
246 30 to change 分別義趣令其易解
247 30 Yi 分別義趣令其易解
248 30 Book of Changes / Yijing / I Ching 分別義趣令其易解
249 30 to exchange / to swap 分別義趣令其易解
250 30 gentle / mild / moderate / nice / amiable 分別義趣令其易解
251 30 to despise / to scorn / to belittle to disrespect 分別義趣令其易解
252 30 to govern / to administer / to control 分別義趣令其易解
253 30 to clear away weeds and bushes 分別義趣令其易解
254 30 a border / a limit 分別義趣令其易解
255 30 to lighten / to facilitate 分別義趣令其易解
256 30 to be at ease 分別義趣令其易解
257 30 flat [terrain] 分別義趣令其易解
258 30 managed well / cultivated well 分別義趣令其易解
259 30 [of a field] to lie fallow 分別義趣令其易解
260 30 xiǎn to show / to manifest / to display 宣示開演顯了解釋
261 30 xiǎn Xian 宣示開演顯了解釋
262 30 xiǎn evident / clear 宣示開演顯了解釋
263 30 shì to release / to set free 宣示開演顯了解釋
264 30 shì to explain / to interpret 宣示開演顯了解釋
265 30 shì to remove / to dispell / to clear up 宣示開演顯了解釋
266 30 shì to give up / to abandon 宣示開演顯了解釋
267 30 shì to put down 宣示開演顯了解釋
268 30 shì to resolve 宣示開演顯了解釋
269 30 shì to melt 宣示開演顯了解釋
270 30 shì Śakra / Indra 宣示開演顯了解釋
271 30 shì Śākyamuni 宣示開演顯了解釋
272 30 shì Buddhism 宣示開演顯了解釋
273 30 shì Śākya / Shakya 宣示開演顯了解釋
274 30 pleased / glad 宣示開演顯了解釋
275 30 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
276 30 法門 fǎmén Dharma gate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
277 30 jiě to loosen / to unfasten / to untie 分別義趣令其易解
278 30 jiě to explain 分別義趣令其易解
279 30 jiě to divide / to separate 分別義趣令其易解
280 30 jiě to understand 分別義趣令其易解
281 30 jiě to solve a math problem 分別義趣令其易解
282 30 jiě to dispell / to dismiss / to eliminate / to dissipate 分別義趣令其易解
283 30 jiě to cut / to disect 分別義趣令其易解
284 30 jiě understanding 分別義趣令其易解
285 30 jiě to relieve oneself 分別義趣令其易解
286 30 jiě a solution 分別義趣令其易解
287 30 jiè to escort 分別義趣令其易解
288 30 xiè to understand / to be clear 分別義趣令其易解
289 30 xiè acrobatic skills 分別義趣令其易解
290 30 jiě can / able to 分別義趣令其易解
291 30 jiě to liberate 分別義趣令其易解
292 30 jiě a stanza 分別義趣令其易解
293 30 jiè to send off 分別義趣令其易解
294 30 xiè Xie 分別義趣令其易解
295 30 jiě exegesis 分別義趣令其易解
296 30 xiè laziness 分別義趣令其易解
297 30 jiè a government office 分別義趣令其易解
298 30 jiè to pawn 分別義趣令其易解
299 30 jiè to rent / to lease 分別義趣令其易解
300 30 文義 wényì the meaning of a text 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
301 30 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
302 30 開演 kāiyǎn to begin a performance 宣示開演顯了解釋
303 30 開演 kāiyǎn to lecture / to expound 宣示開演顯了解釋
304 30 義趣 yìqù meaning and purpose 分別義趣令其易解
305 30 ruò to seem / to be like / as 若善男子
306 30 ruò seemingly 若善男子
307 30 ruò if 若善男子
308 30 ruò you 若善男子
309 30 ruò this / that 若善男子
310 30 ruò and / or 若善男子
311 30 ruò as for / pertaining to 若善男子
312 30 re 若善男子
313 30 pomegranite 若善男子
314 30 ruò to choose 若善男子
315 30 ruò to agree / to accord with / to conform to 若善男子
316 30 ruò thus 若善男子
317 30 ruò pollia 若善男子
318 30 ruò Ruo 若善男子
319 30 ruò only then 若善男子
320 29 yīng should / ought 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
321 29 yìng to answer / to respond 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
322 29 yìng to confirm / to verify 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
323 29 yīng soon / immediately 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
324 29 yìng to be worthy of / to correspond to / suitable 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
325 29 yìng to accept 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
326 29 yīng or / either 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
327 29 yìng to permit / to allow 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
328 29 yìng to echo 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
329 29 yìng to handle / to deal with 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
330 29 yìng Ying 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
331 29 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
332 29 lèi kind / type / class / category 西牛貨洲諸有情類
333 29 lèi similar / like 西牛貨洲諸有情類
334 29 lèi kind / type / class / category 西牛貨洲諸有情類
335 29 lèi class in a programming language 西牛貨洲諸有情類
336 29 lèi reason / logic 西牛貨洲諸有情類
337 29 lèi example / model 西牛貨洲諸有情類
338 29 lèi Lei 西牛貨洲諸有情類
339 29 lèi approximately 西牛貨洲諸有情類
340 29 一切 yīqiè all / every / everything 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
341 29 一切 yīqiè temporary 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
342 29 一切 yīqiè the same 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
343 29 一切 yīqiè generally 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
344 29 一切 yīqiè all, everything 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
345 27 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
346 27 zhuàn to revolve / to turn / to circle about / to walk about 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
347 27 zhuàn a revolution 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
348 27 zhuǎn to turn / to rotate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
349 27 zhuǎi to use many literary allusions 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
350 27 zhuǎn to transfer 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
351 27 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
352 27 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
353 27 如如 rúrú Thusness 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
354 27 jìn nearby 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
355 27 jìn recently 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
356 27 jìn to approach / to be near / to draw close to 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
357 27 jìn nearly 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
358 27 jìn simple / ordinary 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
359 27 jìn to be intimate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
360 27 jìn Jin 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
361 27 a modal particle 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
362 26 disease / sickness / ailment 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
363 26 to hate / to envy 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
364 26 swift 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
365 26 pain 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
366 26 to get sick 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
367 26 to worry 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
368 24 no 無變異空
369 24 to not have / without 無變異空
370 24 has not yet 無變異空
371 24 mo 無變異空
372 24 do not 無變異空
373 24 not / -less / un- 無變異空
374 24 regardless of 無變異空
375 24 Wu 無變異空
376 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無變異空
377 23 修學 xiūxué to study 則無有能修學布施
378 22 de potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
379 22 to obtain / to get / to gain / to attain / to win 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
380 22 děi must / ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
381 22 děi to want to / to need to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
382 22 děi must / ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
383 22 de 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
384 22 de infix potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
385 22 to result in 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
386 22 to be proper / to fit / to suit 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
387 22 to be satisfied 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
388 22 to be finished 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
389 22 de result of degree 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
390 22 de marks completion of an action 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
391 22 děi satisfying 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
392 22 to contract 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
393 22 marks permission or possibility 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
394 22 expressing frustration 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
395 22 to hear 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
396 22 to have / there is 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
397 22 marks time passed 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
398 22 世間 shìjiān world / the human world 世間勝事
399 22 世間 shìjiān world 世間勝事
400 22 yào to want / to wish for 要甚假藉所說法故
401 22 yào if 要甚假藉所說法故
402 22 yào to be about to / in the future 要甚假藉所說法故
403 22 yào to want 要甚假藉所說法故
404 22 yào will 要甚假藉所說法故
405 22 yào to request 要甚假藉所說法故
406 22 yào essential points / crux / gist 要甚假藉所說法故
407 22 yāo waist 要甚假藉所說法故
408 22 yāo to cinch 要甚假藉所說法故
409 22 yāo waistband 要甚假藉所說法故
410 22 yāo to need / to require / to demand / to request 要甚假藉所說法故
411 22 yāo to pursue / to seek / to strive for 要甚假藉所說法故
412 22 yāo to force / to coerce / to threaten / to compell / to intimidate 要甚假藉所說法故
413 22 yāo to obstruct / to intercept 要甚假藉所說法故
414 22 yāo to agree with 要甚假藉所說法故
415 22 yāo to invite / to welcome 要甚假藉所說法故
416 22 yào to summarize 要甚假藉所說法故
417 22 yào essential / important 要甚假藉所說法故
418 22 yào to desire 要甚假藉所說法故
419 22 yào to demand 要甚假藉所說法故
420 22 yào to need 要甚假藉所說法故
421 22 yào should / must 要甚假藉所說法故
422 22 yào might 要甚假藉所說法故
423 22 yào or 要甚假藉所說法故
424 20 zhèng proof 速證無上正等菩提
425 20 zhèng to prove / to demonstrate / to confirm / to give evidence 速證無上正等菩提
426 20 zhèng realization / adhigama 速證無上正等菩提
427 20 zhèng to advise against 速證無上正等菩提
428 20 zhèng certificate 速證無上正等菩提
429 20 zhèng an illness 速證無上正等菩提
430 20 zhèng to accuse 速證無上正等菩提
431 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 初分校量功德品第三十之六十六
432 20 功德 gōngdé puṇya / puñña 初分校量功德品第三十之六十六
433 20 功德 gōngdé merit 初分校量功德品第三十之六十六
434 20 not / no 不甚假藉所說法故
435 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 不甚假藉所說法故
436 20 as a correlative 不甚假藉所說法故
437 20 no (answering a question) 不甚假藉所說法故
438 20 forms a negative adjective from a noun 不甚假藉所說法故
439 20 at the end of a sentence to form a question 不甚假藉所說法故
440 20 to form a yes or no question 不甚假藉所說法故
441 20 infix potential marker 不甚假藉所說法故
442 19 出現 chūxiàn to appear 居士大族出現世間
443 19 出現 chūxiàn to be produced / to arise 居士大族出現世間
444 19 yóu follow / from / it is for...to 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
445 19 yóu Kangxi radical 102 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
446 19 yóu to follow along 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
447 19 yóu cause / reason 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
448 19 yóu by somebody / up to somebody 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
449 19 yóu from a starting point 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
450 19 yóu You 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
451 18 復有 fùyǒu moreover / once again 由此復有四大王眾天
452 18 a mat / a pad 不甚假藉所說法故
453 18 jiè to rely on 不甚假藉所說法故
454 18 jiè pretext 不甚假藉所說法故
455 18 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment 於無上覺定趣向故
456 18 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 於大菩提不退轉故
457 18 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 供養攝受彼菩薩摩訶薩
458 18 攝受 shèshòu to receive, take in 供養攝受彼菩薩摩訶薩
459 18 說法 shuō fǎ a statement / wording 不甚假藉所說法故
460 18 說法 shuō fǎ to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana 不甚假藉所說法故
461 18 說法 shuō fǎ a opinion / view / understanding 不甚假藉所說法故
462 18 說法 shuō fǎ words from the heart 不甚假藉所說法故
463 18 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 不甚假藉所說法故
464 18 由此 yóucǐ hereby / from this 由此復有四大王眾天
465 18 jià vacation 不甚假藉所說法故
466 18 jiǎ fake / false 不甚假藉所說法故
467 18 jiǎ if / suppose 不甚假藉所說法故
468 18 jiǎ to borrow 不甚假藉所說法故
469 18 jiǎ designation / provisional / conventional term 不甚假藉所說法故
470 18 jiǎ to designate using the name of / to substitute for 不甚假藉所說法故
471 18 jiǎ to depend on 不甚假藉所說法故
472 18 jiǎ to wait on 不甚假藉所說法故
473 18 shén what 不甚假藉所說法故
474 18 shèn extremely 不甚假藉所說法故
475 18 shèn excessive / more than 不甚假藉所說法故
476 18 shén why? 不甚假藉所說法故
477 18 shèn definitely / certainly 不甚假藉所說法故
478 17 hòu after / later 後善男子
479 17 hòu empress / queen 後善男子
480 17 hòu behind 後善男子
481 17 hòu the god of the earth 後善男子
482 17 hòu late / later 後善男子
483 17 hòu arriving late 後善男子
484 17 hòu offspring / descendents 後善男子
485 17 hòu to fall behind / to lag 後善男子
486 17 hòu behind / back 後善男子
487 17 hòu then 後善男子
488 17 hòu mother of the designated heir / mother of the crown prince 後善男子
489 17 hòu Hou 後善男子
490 17 hòu following 後善男子
491 17 hòu to be delayed 後善男子
492 17 hòu to abandon / to discard 後善男子
493 16 qián front 善女人等所獲功德甚多於前
494 16 qián former / the past 善女人等所獲功德甚多於前
495 16 qián to go forward 善女人等所獲功德甚多於前
496 16 qián preceding 善女人等所獲功德甚多於前
497 16 qián before / earlier / prior 善女人等所獲功德甚多於前
498 16 qián to appear before 善女人等所獲功德甚多於前
499 16 qián future 善女人等所獲功德甚多於前
500 16 qián top / first 善女人等所獲功德甚多於前

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
zhèng Righteous
 1. kōng
 2. kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
realm / destination
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
教授 jiàoshòu Professor
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 1. Atula
 2. immeasurable
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
不退转 不退轉
 1. bùtuìzhuàn
 2. bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
分别 分別
 1. fēnbié
 2. fēnbié
 3. fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. shì
 2. shì
 3. shì
 4. shì
 1. Śakra / Indra
 2. Śākyamuni
 3. Buddhism
 4. Śākya / Shakya
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
 1. jiě
 2. jiě
 1. understanding
 2. to liberate
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
re
yìng to accept
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
一切 yīqiè all, everything
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如如
 1. rúrú
 2. rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
世间 世間 shìjiān world
zhèng realization / adhigama
功德
 1. gōngdé
 2. gōngdé
 3. gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
无上觉 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
摄受 攝受
 1. shèshòu
 2. shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
说法 說法
 1. shuō fǎ
 2. shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
jiǎ designation / provisional / conventional term
shì meaning / phenomena
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
 1. dìng
 2. dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
一切有情
 1. yīqiè yǒuqíng
 2. yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
zhù to attach / to abide / to dwell on
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
 1. shě
 2. shě
 1. equanimity
 2. Give
无性 無性
 1. wúxìng
 2. wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
自性空
 1. zìxìng kōng
 2. zìxìng kōng
 3. zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
三乘
 1. sān shèng
 2. sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
 1. Earth / ground / level / bhumi
 2. di
生死苦 生死苦
 1. shēngsǐ kŭ
 2. shēngsǐ kŭ
 1. suffering of Saṃsāra
 2. suffering of Saṃsāra
 1. guān
 2. guàn
 3. guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
如是 rúshì thus, so
福业 福業 fúyè virtuous actions
安住
 1. ānzhù
 2. ānzhù
 3. ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
声闻 聲聞
 1. shēngwén
 2. shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
善根
 1. shàngēn
 2. shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
东胜身洲 東勝身洲 dōng shèngshēn zhōu Purva-videha / Purvavideha / Pubbavideha
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
世界
 1. shìjiè
 2. shìjiè
 1. a world
 2. world
yuàn a vow
十方
 1. shí fāng
 2. shí sāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
随喜迴向 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
四静虑 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
四正断 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
八圣道支 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
十遍处 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas
zhì Wisdom
qíng sentience / cognition
教化
 1. jiāohuà
 2. jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
解脱门 解脫門
 1. jiětuō mén
 2. jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
koan / kōan / gong'an
an element
七等觉支 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
四无碍解 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding
四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
四无色定 四無色定
 1. sì wúsè dìng
 2. sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
胜义空 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
真如
 1. zhēnrú
 2. zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
弟子 dìzi disciple
héng Eternity
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
Thus
实际 實際
 1. shíjì
 2. shíjì
 3. shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
离生性 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death
一切智
 1. yīqiè zhì
 2. yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
共法 gòngfǎ totality of truth
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
静虑 靜慮
 1. jìnglǜ
 2. jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
法住 fǎzhù dharma abode
共相 gòng xiāng common phase
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
大空 dàkōng the great void
一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
西牛货洲 西牛貨洲 xī niú huò zhōu Apara-godaniya / Aparagodana / Aparagodaniya
法界
 1. fǎjiè
 2. fǎjiè
 3. fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
净戒 淨戒
 1. jìngjiè
 2. jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
不可得 bù kě dé unobtainable
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
安忍
 1. ānrěn
 2. ānrěn
 3. ānrěn
 4. ānrěn
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
平等性 píngděng xìng universal nature
 1. miè
 2. miè
 1. the cessation of suffering
 2. Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
道圣谛 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
尔时 爾時 ěr shí at that time
karma / kamma / karmic deeds / actions
内空 內空 nèikōng empty within
无相解脱门 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
外空 wàikōng emptiness external to the body
miào Wonderful
精进 精進
 1. jīngjìn
 2. jīngjìn
 3. jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
随喜 隨喜
 1. suíxǐ
 2. suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
便 biàn Hyep’yon / Ebin
广
 1. guǎng
 2. guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
布施
 1. bùshī
 2. bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
涅槃
 1. Nièpán
 2. Nièpán
 3. Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
调伏 調伏
 1. tiáofú
 2. tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
微妙 wēimiào subtle, profound
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity
upadhi / bonds / substratum
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
修性 xiū xìng cultivation and innate nature
方便
 1. fāngbiàn
 2. fāngbiàn
 3. fāngbiàn
 4. fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
大士
 1. Dàshì
 2. dàshì
 3. Dàshì
 1. the Buddha / mahāpurusa
 2. a bodhisattva / mahāsattva
 3. Mahasattva
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
供养 供養
 1. gòngyǎng
 2. gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
shī the practice of selfless giving / dāna
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
相应 相應
 1. xiāngyìng
 2. xiāngyìng
 3. xiāngyìng
 1. concomitant
 2. Sō-ō
 3. response, correspond
北俱卢洲 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
大德
 1. dàdé
 2. dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
三福 sānfú three bases of merit
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
 1. jiè
 2. jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
佛法
 1. fófǎ
 2. fófǎ
 3. fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
无相 無相
 1. wúxiāng
 2. wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
善哉
 1. shànzāi
 2. shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
clinging / grasping /upādāna
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
阿素洛 āsùluò an asura
六波罗蜜多 六波羅蜜多 Liù Bōluómìduō Six Paramitas / Six Perfections
居士
 1. jūshì
 2. jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
净天 淨天 jìng tiān pure devas
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
xué a learner
shēng birth
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven / paranirmitavaśavartin
self / ātman / attan
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
极光净天 極光淨天 jíguāngjìng tiān ābhāsvara deva
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
识无边处天 識無邊處天 Shí Wúbiān Chù Tiān Vijnananantyayatana Heaven / Heaven of Limitless Consciousness
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
空无边处天 空無邊處天 Kōng Wúbiān Chù Tiān Akasanantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Space
阿罗汉果 阿羅漢果
 1. aluóhàn guǒ
 2. aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven / Yamadeva
慧蕴 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā
无余 無餘
 1. wúyú
 2. wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
作佛 zuò fó to become a Buddha
liáng means of knowing / reasoning / pramāṇa
huì a religious assembly
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
解脱蕴 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
不还果 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
傍生 pángshēng [rebirth as an] animal
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
无漏 無漏
 1. wúlòu
 2. wúlòu
 3. wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Nirvana
 3. Untainted
自在
 1. zìzài
 2. zìzài
 3. zìzài
 1. Isvara
 2. Carefree
 3. perfect ease
弥勒 彌勒
 1. mílè
 2. Mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
大乘
 1. Dàshèng
 2. Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
 1. fàn
 2. fàn
 3. fàn
 4. fàn
 5. fàn
 1. Brahma
 2. India
 3. brahman
 4. pure / sacred
 5. Buddhist
善现天 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation
预流果 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
乐变化天 樂變化天 lèbiànhuàtiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
安立
 1. ānlì
 2. ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
无所有处天 無所有處天 Wú Suǒyǒu Chù Tiān Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
无上菩提 無上菩提
 1. wúshàng pútí
 2. wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
正性 zhèng xìng divine nature
白佛 bái fó to address the Buddha
无学 無學
 1. wúxué
 2. wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. Muhak
解脱 解脫
 1. jiětuō
 2. jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
desire / intention / interest / aspiration
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
戒蕴 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
上座 shàngzuò sthavira / elder
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
住世 zhù shì abide in the world
地狱 地獄
 1. dìyù
 2. dìyù
 3. dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
非想非非想处天 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
一来果 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin
yùn aggregate / skandha
缘事 緣事 yuán shì study of phenomena
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
定蕴 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
正法
 1. zhèngfǎ
 2. zhèngfǎ
 3. zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
manas / mind / mentation
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
兰若 蘭若
 1. lánrè
 2. lánrè
 3. lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
应作 應作 yīngzuò a manifestation

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般涅槃 66 parinirvāṇa / parinirvana
北俱卢洲 北俱盧洲 98 Uttarakuru
遍净天 遍淨天 66 Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
不退转 不退轉 98
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 68 The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 68 Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā
大悲 100 mahākaruṇā / great compassion
大乘 68
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
帝释 帝釋 68 Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 100
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha / Purvavideha / Pubbavideha
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 70 Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 70 Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法性 102 dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
非想非非想处天 非想非非想處天 70 Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广果天 廣果天 71 Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 74 Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
空无边处天 空無邊處天 75 Akasanantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Space
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
六波罗蜜多 六波羅蜜多 76 Six Paramitas / Six Perfections
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 77 Maitreya Bodhisattva
涅槃 78
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆罗门 婆羅門 80 Brahmin / Brahman
112
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
114
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 82
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三十三天 83 Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 83 Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟天 83 Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 83 Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善现 善現 83 Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
善现天 善現天 83 Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation
少光天 83 Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 83 Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 115
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 83 The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
识无边处天 識無邊處天 83 Vijnananantyayatana Heaven / Heaven of Limitless Consciousness
世尊 83 World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四无所畏 四無所畏 115 Four Fearlessnesses
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven / paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 84 Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天众 天眾 84 the twenty devas and other dieties
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven / The Heaven without Heat
无所有处天 無所有處天 87 Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness
无量光天 無量光天 87 Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 87 Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya / Aparagodana / Aparagodaniya
玄奘 88 Xuanzang / Hsuan-Tsang
夜摩天 89 Yama Heaven / Yamadeva
121
 1. cloud
 2. Yunnan
 3. Yun
正等觉 正等覺 90 Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 138.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
安立 196
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 66 The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita / perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不可得 98 unobtainable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
布施 98
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā / the paramita of generosity
财施 財施 99 donations of money or material wealth
初发心 初發心 99 initial determination
大慈 100 great loving-kindness / great compassion
大菩提 100 great enlightenment / supreme bodhi
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
定蕴 定蘊 100 body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
尔时 爾時 196 at that time
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspire t o supreme perfect enlightenment
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法施 102 a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法界 102
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 102
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法住 102 dharma abode
福业 福業 102 virtuous actions
共相 103 common phase
功德 103
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
共法 103 totality of truth
供养 供養 103
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. to provide for one's elders / to support one's parents
 3. to make offerings / to provide offerings / to worship
 4. offering
广说 廣說 103 to explain / to teach
慧蕴 慧蘊 104 body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
迴向 104 to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
教化 106
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. a beggar
 3. to beg
 4. Teach and Transform
教诫 教誡 106 instruction / teaching
戒蕴 戒蘊 106 body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
解脱 解脫 106
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 106
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱蕴 解脫蘊 106 body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
殑伽沙 74 grains of sand in the Ganges River / innumerable
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 106
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita / the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
居士 106
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具寿 具壽 106 friend / brother / āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
内外空 內外空 110 inside and outside are empty / intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨 菩薩 112
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提 112
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如如 114
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 115
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三福 115 three bases of merit
三摩地 115 Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
善男子 115
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 115
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善根 115
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上座 115 sthavira / elder
善哉 115
 1. excellent
 2. Sadhu
圣谛 聖諦 115 paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生死苦 生死苦 115
 1. suffering of Saṃsāra
 2. suffering of Saṃsāra
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
摄受 攝受 115
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
115
 1. the practice of selfless giving / dāna
 2. to act / to do / to execute / to carry out
 3. to give / to grant
 4. to exert
 5. to apply
 6. Shi
十方 115
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
四静虑 四靜慮 83 four jhanas / four stages of meditative concentration
四念住 83 Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth / four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts / four right exertions
四大 115
 1. the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
 2. Way, Heaven, Earth, and Ruler
 3. the four great freedoms
随喜 隨喜 115
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
调伏 調伏 116
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya / five sense organs / five senses
五力 119 pañcabala / the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无漏 無漏 119
 1. having no passion or delusion
 2. Nirvana
 3. Untainted
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes / pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
现前 現前 120 to manifest in the present / to present before the eyes
修福 120 to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修性 120
 1. cultivation and innate nature
 2. to cultivate one's personality
虚空界 虛空界 120 visible space
虚妄 虛妄 120 not real / illusory
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切相智 121 knowledge of all bases / vastujñāna
一切有情 121
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 121
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
异生 異生 121 an ordinary person / pṛthagjana
有情 121
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
缘事 緣事 121 study of phenomena
预流果 預流果 89 srotāpanna
正性 122 divine nature
真如 122
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
众生 眾生 122
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
住世 122 abide in the world
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
作佛 122 to become a Buddha