Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 31

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65 to go; to 於二十歲發生淨信
2 65 to rely on; to depend on 於二十歲發生淨信
3 65 Yu 於二十歲發生淨信
4 65 a crow 於二十歲發生淨信
5 26 suǒ a few; various; some 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
6 26 suǒ a place; a location 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
7 26 suǒ indicates a passive voice 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
8 26 suǒ an ordinal number 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
9 26 suǒ meaning 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
10 26 suǒ garrison 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
11 26 suǒ place; pradeśa 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
12 26 shēng sound 空中有聲
13 26 shēng sheng 空中有聲
14 26 shēng voice 空中有聲
15 26 shēng music 空中有聲
16 26 shēng language 空中有聲
17 26 shēng fame; reputation; honor 空中有聲
18 26 shēng a message 空中有聲
19 26 shēng a consonant 空中有聲
20 26 shēng a tone 空中有聲
21 26 shēng to announce 空中有聲
22 26 shēng sound 空中有聲
23 24 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
24 23 yòu Kangxi radical 29 又復往詣僧伽藍中
25 22 néng can; able 能於菩薩藏正法隨順修學
26 22 néng ability; capacity 能於菩薩藏正法隨順修學
27 22 néng a mythical bear-like beast 能於菩薩藏正法隨順修學
28 22 néng energy 能於菩薩藏正法隨順修學
29 22 néng function; use 能於菩薩藏正法隨順修學
30 22 néng talent 能於菩薩藏正法隨順修學
31 22 néng expert at 能於菩薩藏正法隨順修學
32 22 néng to be in harmony 能於菩薩藏正法隨順修學
33 22 néng to tend to; to care for 能於菩薩藏正法隨順修學
34 22 néng to reach; to arrive at 能於菩薩藏正法隨順修學
35 22 néng to be able; śak 能於菩薩藏正法隨順修學
36 22 néng skilful; pravīṇa 能於菩薩藏正法隨順修學
37 21 xíng to walk 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
38 21 xíng capable; competent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
39 21 háng profession 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
40 21 xíng Kangxi radical 144 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
41 21 xíng to travel 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
42 21 xìng actions; conduct 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
43 21 xíng to do; to act; to practice 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
44 21 xíng all right; OK; okay 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
45 21 háng horizontal line 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
46 21 héng virtuous deeds 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
47 21 hàng a line of trees 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
48 21 hàng bold; steadfast 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
49 21 xíng to move 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
50 21 xíng to put into effect; to implement 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
51 21 xíng travel 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
52 21 xíng to circulate 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
53 21 xíng running script; running script 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
54 21 xíng temporary 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
55 21 háng rank; order 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
56 21 háng a business; a shop 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
57 21 xíng to depart; to leave 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
58 21 xíng to experience 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
59 21 xíng path; way 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
60 21 xíng xing; ballad 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
61 21 xíng Xing 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
62 21 xíng Practice 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
63 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
64 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
65 21 ér Kangxi radical 126 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
66 21 ér as if; to seem like 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
67 21 néng can; able 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
68 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
69 21 ér to arrive; up to 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
70 19 to go back; to return 又復往詣僧伽藍中
71 19 to resume; to restart 又復往詣僧伽藍中
72 19 to do in detail 又復往詣僧伽藍中
73 19 to restore 又復往詣僧伽藍中
74 19 to respond; to reply to 又復往詣僧伽藍中
75 19 Fu; Return 又復往詣僧伽藍中
76 19 to retaliate; to reciprocate 又復往詣僧伽藍中
77 19 to avoid forced labor or tax 又復往詣僧伽藍中
78 19 Fu 又復往詣僧伽藍中
79 19 doubled; to overlapping; folded 又復往詣僧伽藍中
80 19 a lined garment with doubled thickness 又復往詣僧伽藍中
81 17 正法 zhèngfǎ proper law 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
82 17 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
83 17 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
84 17 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
85 17 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
86 17 yǎn eye 以清淨天眼出過於人
87 17 yǎn eyeball 以清淨天眼出過於人
88 17 yǎn sight 以清淨天眼出過於人
89 17 yǎn the present moment 以清淨天眼出過於人
90 17 yǎn an opening; a small hole 以清淨天眼出過於人
91 17 yǎn a trap 以清淨天眼出過於人
92 17 yǎn insight 以清淨天眼出過於人
93 17 yǎn a salitent point 以清淨天眼出過於人
94 17 yǎn a beat with no accent 以清淨天眼出過於人
95 17 yǎn to look; to glance 以清淨天眼出過於人
96 17 yǎn to see proof 以清淨天眼出過於人
97 17 yǎn eye; cakṣus 以清淨天眼出過於人
98 17 有情 yǒuqíng having feelings for 汝有情界超越諸法
99 17 有情 yǒuqíng friends with 汝有情界超越諸法
100 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 汝有情界超越諸法
101 17 有情 yǒuqíng sentient being 汝有情界超越諸法
102 17 有情 yǒuqíng sentient beings 汝有情界超越諸法
103 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
104 17 děi to want to; to need to 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
105 17 děi must; ought to 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
106 17 de 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
107 17 de infix potential marker 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
108 17 to result in 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
109 17 to be proper; to fit; to suit 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
110 17 to be satisfied 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
111 17 to be finished 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
112 17 děi satisfying 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
113 17 to contract 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
114 17 to hear 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
115 17 to have; there is 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
116 17 marks time passed 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
117 17 obtain; attain; prāpta 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
118 16 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
119 15 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 捨家出家成苾芻相
120 15 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 捨家出家成苾芻相
121 15 shēng to be born; to give birth 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
122 15 shēng to live 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
123 15 shēng raw 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
124 15 shēng a student 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
125 15 shēng life 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
126 15 shēng to produce; to give rise 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
127 15 shēng alive 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
128 15 shēng a lifetime 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
129 15 shēng to initiate; to become 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
130 15 shēng to grow 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
131 15 shēng unfamiliar 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
132 15 shēng not experienced 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
133 15 shēng hard; stiff; strong 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
134 15 shēng having academic or professional knowledge 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
135 15 shēng a male role in traditional theatre 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
136 15 shēng gender 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
137 15 shēng to develop; to grow 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
138 15 shēng to set up 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
139 15 shēng a prostitute 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
140 15 shēng a captive 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
141 15 shēng a gentleman 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
142 15 shēng Kangxi radical 100 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
143 15 shēng unripe 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
144 15 shēng nature 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
145 15 shēng to inherit; to succeed 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
146 15 shēng destiny 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
147 15 shēng birth 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
148 14 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼菩薩摩訶薩令六十俱胝天人阿脩羅等
149 14 to reach 菩薩於阿闍梨及佛法中
150 14 to attain 菩薩於阿闍梨及佛法中
151 14 to understand 菩薩於阿闍梨及佛法中
152 14 able to be compared to; to catch up with 菩薩於阿闍梨及佛法中
153 14 to be involved with; to associate with 菩薩於阿闍梨及佛法中
154 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 菩薩於阿闍梨及佛法中
155 14 and; ca; api 菩薩於阿闍梨及佛法中
156 13 如來 rúlái Tathagata 彼蓮花超勝如來住何方所
157 13 如來 Rúlái Tathagata 彼蓮花超勝如來住何方所
158 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 彼蓮花超勝如來住何方所
159 13 shí time; a point or period of time 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
160 13 shí a season; a quarter of a year 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
161 13 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
162 13 shí fashionable 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
163 13 shí fate; destiny; luck 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
164 13 shí occasion; opportunity; chance 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
165 13 shí tense 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
166 13 shí particular; special 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
167 13 shí to plant; to cultivate 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
168 13 shí an era; a dynasty 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
169 13 shí time [abstract] 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
170 13 shí seasonal 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
171 13 shí to wait upon 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
172 13 shí hour 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
173 13 shí appropriate; proper; timely 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
174 13 shí Shi 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
175 13 shí a present; currentlt 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
176 13 shí time; kāla 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
177 13 shí at that time; samaya 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
178 13 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
179 13 děng to wait 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
180 13 děng to be equal 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
181 13 děng degree; level 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
182 13 děng to compare 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
183 13 děng same; equal; sama 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
184 13 zhōng middle 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
185 13 zhōng medium; medium sized 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
186 13 zhōng China 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
187 13 zhòng to hit the mark 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
188 13 zhōng midday 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
189 13 zhōng inside 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
190 13 zhōng during 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
191 13 zhōng Zhong 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
192 13 zhōng intermediary 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
193 13 zhōng half 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
194 13 zhòng to reach; to attain 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
195 13 zhòng to suffer; to infect 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
196 13 zhòng to obtain 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
197 13 zhòng to pass an exam 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
198 13 zhōng middle 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
199 12 Kangxi radical 49 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
200 12 to bring to an end; to stop 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
201 12 to complete 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
202 12 to demote; to dismiss 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
203 12 to recover from an illness 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
204 12 former; pūrvaka 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
205 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 皆是清淨大阿羅漢
206 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 皆是清淨大阿羅漢
207 12 清淨 qīngjìng concise 皆是清淨大阿羅漢
208 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 皆是清淨大阿羅漢
209 12 清淨 qīngjìng pure and clean 皆是清淨大阿羅漢
210 12 清淨 qīngjìng purity 皆是清淨大阿羅漢
211 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 皆是清淨大阿羅漢
212 12 最上 zuìshàng supreme 由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞
213 12 Kangxi radical 71 彼賢聖言應無虛妄
214 12 to not have; without 彼賢聖言應無虛妄
215 12 mo 彼賢聖言應無虛妄
216 12 to not have 彼賢聖言應無虛妄
217 12 Wu 彼賢聖言應無虛妄
218 12 mo 彼賢聖言應無虛妄
219 12 wéi to act as; to serve 彼正法行童子為成熟善根故
220 12 wéi to change into; to become 彼正法行童子為成熟善根故
221 12 wéi to be; is 彼正法行童子為成熟善根故
222 12 wéi to do 彼正法行童子為成熟善根故
223 12 wèi to support; to help 彼正法行童子為成熟善根故
224 12 wéi to govern 彼正法行童子為成熟善根故
225 12 wèi to be; bhū 彼正法行童子為成熟善根故
226 12 to know; to learn about; to comprehend 成熟三乘悉得圓滿
227 12 detailed 成熟三乘悉得圓滿
228 12 to elaborate; to expound 成熟三乘悉得圓滿
229 12 to exhaust; to use up 成熟三乘悉得圓滿
230 12 strongly 成熟三乘悉得圓滿
231 12 Xi 成熟三乘悉得圓滿
232 12 all; kṛtsna 成熟三乘悉得圓滿
233 12 一切 yīqiè temporary 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
234 12 一切 yīqiè the same 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
235 11 了知 liǎozhī to understand clearly 於諸有情積集惡業悉能了知
236 11 to leave; to depart; to go away; to part 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
237 11 a mythical bird 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
238 11 li; one of the eight divinatory trigrams 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
239 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
240 11 chī a dragon with horns not yet grown 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
241 11 a mountain ash 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
242 11 vanilla; a vanilla-like herb 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
243 11 to be scattered; to be separated 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
244 11 to cut off 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
245 11 to violate; to be contrary to 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
246 11 to be distant from 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
247 11 two 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
248 11 to array; to align 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
249 11 to pass through; to experience 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
250 11 transcendence 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
251 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
252 11 míng fame; renown; reputation 若名若字而來聽受
253 11 míng a name; personal name; designation 若名若字而來聽受
254 11 míng rank; position 若名若字而來聽受
255 11 míng an excuse 若名若字而來聽受
256 11 míng life 若名若字而來聽受
257 11 míng to name; to call 若名若字而來聽受
258 11 míng to express; to describe 若名若字而來聽受
259 11 míng to be called; to have the name 若名若字而來聽受
260 11 míng to own; to possess 若名若字而來聽受
261 11 míng famous; renowned 若名若字而來聽受
262 11 míng moral 若名若字而來聽受
263 11 míng name; naman 若名若字而來聽受
264 11 míng fame; renown; yasas 若名若字而來聽受
265 11 俱胝 jūzhī Judi 復於城邑聚落國土王宮滿六十年教化無量俱胝天人令住三乘
266 11 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 復於城邑聚落國土王宮滿六十年教化無量俱胝天人令住三乘
267 11 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 潛來教示如是義利
268 11 天眼 tiān yǎn divine eye 一者天眼
269 11 天眼 tiān yǎn divine sight 一者天眼
270 10 精進 jīngjìn to be diligent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
271 10 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
272 10 精進 jīngjìn Be Diligent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
273 10 精進 jīngjìn diligence 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
274 10 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
275 10 語業 yǔ yè verbal karma 及諸有情所發語業或攀緣心善不善等
276 10 wén to hear 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
277 10 wén Wen 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
278 10 wén sniff at; to smell 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
279 10 wén to be widely known 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
280 10 wén to confirm; to accept 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
281 10 wén information 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
282 10 wèn famous; well known 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
283 10 wén knowledge; learning 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
284 10 wèn popularity; prestige; reputation 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
285 10 wén to question 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
286 10 wén heard; śruta 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
287 10 wén hearing; śruti 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
288 10 zhī to go 精進波羅蜜多品第九之七
289 10 zhī to arrive; to go 精進波羅蜜多品第九之七
290 10 zhī is 精進波羅蜜多品第九之七
291 10 zhī to use 精進波羅蜜多品第九之七
292 10 zhī Zhi 精進波羅蜜多品第九之七
293 9 shòu to suffer; to be subjected to 受具足戒
294 9 shòu to transfer; to confer 受具足戒
295 9 shòu to receive; to accept 受具足戒
296 9 shòu to tolerate 受具足戒
297 9 shòu feelings; sensations 受具足戒
298 9 zhě ca 三者他心
299 9 yán to speak; to say; said 語苾芻言
300 9 yán language; talk; words; utterance; speech 語苾芻言
301 9 yán Kangxi radical 149 語苾芻言
302 9 yán phrase; sentence 語苾芻言
303 9 yán a word; a syllable 語苾芻言
304 9 yán a theory; a doctrine 語苾芻言
305 9 yán to regard as 語苾芻言
306 9 yán to act as 語苾芻言
307 9 yán word; vacana 語苾芻言
308 9 yán speak; vad 語苾芻言
309 8 suí to follow 眼隨智慧離識境界
310 8 suí to listen to 眼隨智慧離識境界
311 8 suí to submit to; to comply with 眼隨智慧離識境界
312 8 suí to be obsequious 眼隨智慧離識境界
313 8 suí 17th hexagram 眼隨智慧離識境界
314 8 suí let somebody do what they like 眼隨智慧離識境界
315 8 suí to resemble; to look like 眼隨智慧離識境界
316 8 圓滿 yuánmǎn satisfactory 成熟三乘悉得圓滿
317 8 圓滿 yuánmǎn Perfection 成熟三乘悉得圓滿
318 8 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 成熟三乘悉得圓滿
319 8 聖人 shèngrén a sage 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
320 8 聖人 shèngrén the Sage [Confucius] 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
321 8 聖人 shèngrén the Sage [Emperor] 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
322 8 聖人 shèngrén sake 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
323 8 聖人 shèngrén a saint 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
324 8 聖人 shèngrén sage; ārya 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
325 8 xiàng to observe; to assess 捨家出家成苾芻相
326 8 xiàng appearance; portrait; picture 捨家出家成苾芻相
327 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 捨家出家成苾芻相
328 8 xiàng to aid; to help 捨家出家成苾芻相
329 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 捨家出家成苾芻相
330 8 xiàng a sign; a mark; appearance 捨家出家成苾芻相
331 8 xiāng alternately; in turn 捨家出家成苾芻相
332 8 xiāng Xiang 捨家出家成苾芻相
333 8 xiāng form substance 捨家出家成苾芻相
334 8 xiāng to express 捨家出家成苾芻相
335 8 xiàng to choose 捨家出家成苾芻相
336 8 xiāng Xiang 捨家出家成苾芻相
337 8 xiāng an ancient musical instrument 捨家出家成苾芻相
338 8 xiāng the seventh lunar month 捨家出家成苾芻相
339 8 xiāng to compare 捨家出家成苾芻相
340 8 xiàng to divine 捨家出家成苾芻相
341 8 xiàng to administer 捨家出家成苾芻相
342 8 xiàng helper for a blind person 捨家出家成苾芻相
343 8 xiāng rhythm [music] 捨家出家成苾芻相
344 8 xiāng the upper frets of a pipa 捨家出家成苾芻相
345 8 xiāng coralwood 捨家出家成苾芻相
346 8 xiàng ministry 捨家出家成苾芻相
347 8 xiàng to supplement; to enhance 捨家出家成苾芻相
348 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 捨家出家成苾芻相
349 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 捨家出家成苾芻相
350 8 xiàng sign; mark; liṅga 捨家出家成苾芻相
351 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 捨家出家成苾芻相
352 7 命終 mìng zhōng to die; to end a life 時彼苾芻臨命終時
353 7 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 而復圓滿五種神通及彼智業
354 7 神通 shéntōng to know intuitively 而復圓滿五種神通及彼智業
355 7 神通 shéntōng supernatural power 而復圓滿五種神通及彼智業
356 7 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 而復圓滿五種神通及彼智業
357 7 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 於二十歲發生淨信
358 7 安住 ānzhù to reside; to dwell 復於菩薩藏正法現前安住
359 7 安住 ānzhù Settled and at Ease 復於菩薩藏正法現前安住
360 7 安住 ānzhù to settle 復於菩薩藏正法現前安住
361 7 安住 ānzhù Abide 復於菩薩藏正法現前安住
362 7 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 復於菩薩藏正法現前安住
363 7 安住 ānzhù condition of ease; sparśavihāra 復於菩薩藏正法現前安住
364 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 而復圓滿五種神通及彼智業
365 7 zhì care; prudence 而復圓滿五種神通及彼智業
366 7 zhì Zhi 而復圓滿五種神通及彼智業
367 7 zhì clever 而復圓滿五種神通及彼智業
368 7 zhì Wisdom 而復圓滿五種神通及彼智業
369 7 zhì jnana; knowing 而復圓滿五種神通及彼智業
370 7 Yi 亦能於菩薩藏正法開演不退轉精進之行
371 7 Buddha; Awakened One 住立佛前發如是言
372 7 relating to Buddhism 住立佛前發如是言
373 7 a statue or image of a Buddha 住立佛前發如是言
374 7 a Buddhist text 住立佛前發如是言
375 7 to touch; to stroke 住立佛前發如是言
376 7 Buddha 住立佛前發如是言
377 7 Buddha; Awakened One 住立佛前發如是言
378 7 biǎo clock; a wrist watch 若語業貪隨染愛所表
379 7 biǎo a coat; outer clothing 若語業貪隨染愛所表
380 7 biǎo a mark; a border 若語業貪隨染愛所表
381 7 biǎo appearance; exterior; bearing 若語業貪隨染愛所表
382 7 biǎo to show; to express; to manifest; to display 若語業貪隨染愛所表
383 7 biǎo a memorial; a memorial to the throne 若語業貪隨染愛所表
384 7 biǎo an example; a model 若語業貪隨染愛所表
385 7 biǎo a stele 若語業貪隨染愛所表
386 7 biǎo a grave inscription 若語業貪隨染愛所表
387 7 biǎo a record; a table; a report; a form 若語業貪隨染愛所表
388 7 biǎo an alias; an alternative name 若語業貪隨染愛所表
389 7 biǎo a meter; an instrument; a gauge 若語業貪隨染愛所表
390 7 biǎo a prostitute 若語業貪隨染愛所表
391 7 biǎo Biao 若語業貪隨染愛所表
392 7 biǎo to put on a coat 若語業貪隨染愛所表
393 7 biǎo to praise 若語業貪隨染愛所表
394 7 biǎo to tell; to declare 若語業貪隨染愛所表
395 7 biǎo to present a memorial 若語業貪隨染愛所表
396 7 biǎo to recommend 若語業貪隨染愛所表
397 7 biǎo to investigate; to review 若語業貪隨染愛所表
398 7 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 若語業貪隨染愛所表
399 7 biǎo to give medicine for driving out cold 若語業貪隨染愛所表
400 7 biǎo to adorn 若語業貪隨染愛所表
401 7 biǎo to mark; to indicate 若語業貪隨染愛所表
402 7 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 若語業貪隨染愛所表
403 7 biǎo designation; vijñapti 若語業貪隨染愛所表
404 7 shèng to beat; to win; to conquer 彼蓮花超勝如來住何方所
405 7 shèng victory; success 彼蓮花超勝如來住何方所
406 7 shèng wonderful; supurb; superior 彼蓮花超勝如來住何方所
407 7 shèng to surpass 彼蓮花超勝如來住何方所
408 7 shèng triumphant 彼蓮花超勝如來住何方所
409 7 shèng a scenic view 彼蓮花超勝如來住何方所
410 7 shèng a woman's hair decoration 彼蓮花超勝如來住何方所
411 7 shèng Sheng 彼蓮花超勝如來住何方所
412 7 shèng conquering; victorious; jaya 彼蓮花超勝如來住何方所
413 7 shèng superior; agra 彼蓮花超勝如來住何方所
414 7 成熟 chéngshú ripe 彼正法行童子為成熟善根故
415 7 成熟 chéngshú to become skilled; experienced 彼正法行童子為成熟善根故
416 7 成熟 chéngshú mature [psychologically] 彼正法行童子為成熟善根故
417 7 成熟 chéngshú satisfaction; tṛpti 彼正法行童子為成熟善根故
418 6 zhòng many; numerous 恭敬禮問苾芻苾芻尼眾
419 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 恭敬禮問苾芻苾芻尼眾
420 6 zhòng general; common; public 恭敬禮問苾芻苾芻尼眾
421 6 xīn heart [organ] 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
422 6 xīn Kangxi radical 61 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
423 6 xīn mind; consciousness 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
424 6 xīn the center; the core; the middle 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
425 6 xīn one of the 28 star constellations 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
426 6 xīn heart 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
427 6 xīn emotion 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
428 6 xīn intention; consideration 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
429 6 xīn disposition; temperament 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
430 6 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 時最上行如來知彼童子往昔因緣心之所念
431 6 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為他人說
432 6 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為他人說
433 6 shuì to persuade 為他人說
434 6 shuō to teach; to recite; to explain 為他人說
435 6 shuō a doctrine; a theory 為他人說
436 6 shuō to claim; to assert 為他人說
437 6 shuō allocution 為他人說
438 6 shuō to criticize; to scold 為他人說
439 6 shuō to indicate; to refer to 為他人說
440 6 shuō speach; vāda 為他人說
441 6 shuō to speak; bhāṣate 為他人說
442 6 shuō to instruct 為他人說
443 6 chī ignorant; stupid 彼眼無著離難調伏及彼癡冥一切煩惱
444 6 chī delusion; moha 彼眼無著離難調伏及彼癡冥一切煩惱
445 6 chī unintelligent; jaḍa 彼眼無著離難調伏及彼癡冥一切煩惱
446 6 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 捨家出家成苾芻相
447 6 出家 chūjiā to renounce 捨家出家成苾芻相
448 6 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 捨家出家成苾芻相
449 6 zhǒng kind; type 聞彼開演八種法門
450 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 聞彼開演八種法門
451 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 聞彼開演八種法門
452 6 zhǒng seed; strain 聞彼開演八種法門
453 6 zhǒng offspring 聞彼開演八種法門
454 6 zhǒng breed 聞彼開演八種法門
455 6 zhǒng race 聞彼開演八種法門
456 6 zhǒng species 聞彼開演八種法門
457 6 zhǒng root; source; origin 聞彼開演八種法門
458 6 zhǒng grit; guts 聞彼開演八種法門
459 6 zhǒng seed; bīja 聞彼開演八種法門
460 6 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 捨家出家成苾芻相
461 6 chéng to become; to turn into 捨家出家成苾芻相
462 6 chéng to grow up; to ripen; to mature 捨家出家成苾芻相
463 6 chéng to set up; to establish; to develop; to form 捨家出家成苾芻相
464 6 chéng a full measure of 捨家出家成苾芻相
465 6 chéng whole 捨家出家成苾芻相
466 6 chéng set; established 捨家出家成苾芻相
467 6 chéng to reache a certain degree; to amount to 捨家出家成苾芻相
468 6 chéng to reconcile 捨家出家成苾芻相
469 6 chéng to resmble; to be similar to 捨家出家成苾芻相
470 6 chéng composed of 捨家出家成苾芻相
471 6 chéng a result; a harvest; an achievement 捨家出家成苾芻相
472 6 chéng capable; able; accomplished 捨家出家成苾芻相
473 6 chéng to help somebody achieve something 捨家出家成苾芻相
474 6 chéng Cheng 捨家出家成苾芻相
475 6 chéng Become 捨家出家成苾芻相
476 6 chéng becoming; bhāva 捨家出家成苾芻相
477 6 阿脩羅 āxiūluó asura 令無量俱胝天人阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心
478 6 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 汝有情界超越諸法
479 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 精進波羅蜜多品第九之七
480 6 duó many; much 精進波羅蜜多品第九之七
481 6 duō more 精進波羅蜜多品第九之七
482 6 duō excessive 精進波羅蜜多品第九之七
483 6 duō abundant 精進波羅蜜多品第九之七
484 6 duō to multiply; to acrue 精進波羅蜜多品第九之七
485 6 duō Duo 精進波羅蜜多品第九之七
486 6 duō ta 精進波羅蜜多品第九之七
487 6 如實 rúshí according to reality 由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞
488 6 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞
489 6 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞
490 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於阿闍梨及佛法中
491 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於阿闍梨及佛法中
492 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於阿闍梨及佛法中
493 6 jiàn to see 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
494 6 jiàn opinion; view; understanding 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
495 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
496 6 jiàn refer to; for details see 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
497 6 jiàn to listen to 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
498 6 jiàn to meet 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
499 6 jiàn to receive (a guest) 以佛神力乃見東方世界寶藏如來
500 6 jiàn let me; kindly 以佛神力乃見東方世界寶藏如來

Frequencies of all Words

Top 912

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 68 that; those 彼正法行童子為成熟善根故
2 68 another; the other 彼正法行童子為成熟善根故
3 68 that; tad 彼正法行童子為成熟善根故
4 65 in; at 於二十歲發生淨信
5 65 in; at 於二十歲發生淨信
6 65 in; at; to; from 於二十歲發生淨信
7 65 to go; to 於二十歲發生淨信
8 65 to rely on; to depend on 於二十歲發生淨信
9 65 to go to; to arrive at 於二十歲發生淨信
10 65 from 於二十歲發生淨信
11 65 give 於二十歲發生淨信
12 65 oppposing 於二十歲發生淨信
13 65 and 於二十歲發生淨信
14 65 compared to 於二十歲發生淨信
15 65 by 於二十歲發生淨信
16 65 and; as well as 於二十歲發生淨信
17 65 for 於二十歲發生淨信
18 65 Yu 於二十歲發生淨信
19 65 a crow 於二十歲發生淨信
20 65 whew; wow 於二十歲發生淨信
21 65 near to; antike 於二十歲發生淨信
22 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
23 26 suǒ an office; an institute 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
24 26 suǒ introduces a relative clause 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
25 26 suǒ it 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
26 26 suǒ if; supposing 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
27 26 suǒ a few; various; some 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
28 26 suǒ a place; a location 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
29 26 suǒ indicates a passive voice 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
30 26 suǒ that which 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
31 26 suǒ an ordinal number 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
32 26 suǒ meaning 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
33 26 suǒ garrison 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
34 26 suǒ place; pradeśa 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
35 26 suǒ that which; yad 我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法
36 26 shēng sound 空中有聲
37 26 shēng a measure word for sound (times) 空中有聲
38 26 shēng sheng 空中有聲
39 26 shēng voice 空中有聲
40 26 shēng music 空中有聲
41 26 shēng language 空中有聲
42 26 shēng fame; reputation; honor 空中有聲
43 26 shēng a message 空中有聲
44 26 shēng an utterance 空中有聲
45 26 shēng a consonant 空中有聲
46 26 shēng a tone 空中有聲
47 26 shēng to announce 空中有聲
48 26 shēng sound 空中有聲
49 24 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
50 23 yòu again; also 又復往詣僧伽藍中
51 23 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復往詣僧伽藍中
52 23 yòu Kangxi radical 29 又復往詣僧伽藍中
53 23 yòu and 又復往詣僧伽藍中
54 23 yòu furthermore 又復往詣僧伽藍中
55 23 yòu in addition 又復往詣僧伽藍中
56 23 yòu but 又復往詣僧伽藍中
57 23 yòu again; also; moreover; punar 又復往詣僧伽藍中
58 22 néng can; able 能於菩薩藏正法隨順修學
59 22 néng ability; capacity 能於菩薩藏正法隨順修學
60 22 néng a mythical bear-like beast 能於菩薩藏正法隨順修學
61 22 néng energy 能於菩薩藏正法隨順修學
62 22 néng function; use 能於菩薩藏正法隨順修學
63 22 néng may; should; permitted to 能於菩薩藏正法隨順修學
64 22 néng talent 能於菩薩藏正法隨順修學
65 22 néng expert at 能於菩薩藏正法隨順修學
66 22 néng to be in harmony 能於菩薩藏正法隨順修學
67 22 néng to tend to; to care for 能於菩薩藏正法隨順修學
68 22 néng to reach; to arrive at 能於菩薩藏正法隨順修學
69 22 néng as long as; only 能於菩薩藏正法隨順修學
70 22 néng even if 能於菩薩藏正法隨順修學
71 22 néng but 能於菩薩藏正法隨順修學
72 22 néng in this way 能於菩薩藏正法隨順修學
73 22 néng to be able; śak 能於菩薩藏正法隨順修學
74 22 néng skilful; pravīṇa 能於菩薩藏正法隨順修學
75 22 zhū all; many; various 於虛空中有諸賢聖
76 22 zhū Zhu 於虛空中有諸賢聖
77 22 zhū all; members of the class 於虛空中有諸賢聖
78 22 zhū interrogative particle 於虛空中有諸賢聖
79 22 zhū him; her; them; it 於虛空中有諸賢聖
80 22 zhū of; in 於虛空中有諸賢聖
81 22 zhū all; many; sarva 於虛空中有諸賢聖
82 21 xíng to walk 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
83 21 xíng capable; competent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
84 21 háng profession 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
85 21 háng line; row 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
86 21 xíng Kangxi radical 144 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
87 21 xíng to travel 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
88 21 xìng actions; conduct 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
89 21 xíng to do; to act; to practice 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
90 21 xíng all right; OK; okay 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
91 21 háng horizontal line 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
92 21 héng virtuous deeds 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
93 21 hàng a line of trees 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
94 21 hàng bold; steadfast 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
95 21 xíng to move 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
96 21 xíng to put into effect; to implement 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
97 21 xíng travel 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
98 21 xíng to circulate 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
99 21 xíng running script; running script 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
100 21 xíng temporary 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
101 21 xíng soon 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
102 21 háng rank; order 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
103 21 háng a business; a shop 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
104 21 xíng to depart; to leave 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
105 21 xíng to experience 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
106 21 xíng path; way 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
107 21 xíng xing; ballad 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
108 21 xíng a round [of drinks] 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
109 21 xíng Xing 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
110 21 xíng moreover; also 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
111 21 xíng Practice 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
112 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
113 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
114 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
115 21 ér Kangxi radical 126 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
116 21 ér you 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
117 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
118 21 ér right away; then 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
119 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
120 21 ér if; in case; in the event that 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
121 21 ér therefore; as a result; thus 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
122 21 ér how can it be that? 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
123 21 ér so as to 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
124 21 ér only then 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
125 21 ér as if; to seem like 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
126 21 néng can; able 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
127 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
128 21 ér me 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
129 21 ér to arrive; up to 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
130 21 ér possessive 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
131 21 ér and; ca 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
132 19 again; more; repeatedly 又復往詣僧伽藍中
133 19 to go back; to return 又復往詣僧伽藍中
134 19 to resume; to restart 又復往詣僧伽藍中
135 19 to do in detail 又復往詣僧伽藍中
136 19 to restore 又復往詣僧伽藍中
137 19 to respond; to reply to 又復往詣僧伽藍中
138 19 after all; and then 又復往詣僧伽藍中
139 19 even if; although 又復往詣僧伽藍中
140 19 Fu; Return 又復往詣僧伽藍中
141 19 to retaliate; to reciprocate 又復往詣僧伽藍中
142 19 to avoid forced labor or tax 又復往詣僧伽藍中
143 19 particle without meaing 又復往詣僧伽藍中
144 19 Fu 又復往詣僧伽藍中
145 19 repeated; again 又復往詣僧伽藍中
146 19 doubled; to overlapping; folded 又復往詣僧伽藍中
147 19 a lined garment with doubled thickness 又復往詣僧伽藍中
148 19 again; punar 又復往詣僧伽藍中
149 18 ruò to seem; to be like; as 若名若字而來聽受
150 18 ruò seemingly 若名若字而來聽受
151 18 ruò if 若名若字而來聽受
152 18 ruò you 若名若字而來聽受
153 18 ruò this; that 若名若字而來聽受
154 18 ruò and; or 若名若字而來聽受
155 18 ruò as for; pertaining to 若名若字而來聽受
156 18 pomegranite 若名若字而來聽受
157 18 ruò to choose 若名若字而來聽受
158 18 ruò to agree; to accord with; to conform to 若名若字而來聽受
159 18 ruò thus 若名若字而來聽受
160 18 ruò pollia 若名若字而來聽受
161 18 ruò Ruo 若名若字而來聽受
162 18 ruò only then 若名若字而來聽受
163 18 ja 若名若字而來聽受
164 18 jñā 若名若字而來聽受
165 18 ruò if; yadi 若名若字而來聽受
166 17 正法 zhèngfǎ proper law 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
167 17 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
168 17 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
169 17 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
170 17 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
171 17 this; these 我今於此結加敷坐
172 17 in this way 我今於此結加敷坐
173 17 otherwise; but; however; so 我今於此結加敷坐
174 17 at this time; now; here 我今於此結加敷坐
175 17 this; here; etad 我今於此結加敷坐
176 17 yǎn eye 以清淨天眼出過於人
177 17 yǎn measure word for wells 以清淨天眼出過於人
178 17 yǎn eyeball 以清淨天眼出過於人
179 17 yǎn sight 以清淨天眼出過於人
180 17 yǎn the present moment 以清淨天眼出過於人
181 17 yǎn an opening; a small hole 以清淨天眼出過於人
182 17 yǎn a trap 以清淨天眼出過於人
183 17 yǎn insight 以清淨天眼出過於人
184 17 yǎn a salitent point 以清淨天眼出過於人
185 17 yǎn a beat with no accent 以清淨天眼出過於人
186 17 yǎn to look; to glance 以清淨天眼出過於人
187 17 yǎn to see proof 以清淨天眼出過於人
188 17 yǎn eye; cakṣus 以清淨天眼出過於人
189 17 有情 yǒuqíng having feelings for 汝有情界超越諸法
190 17 有情 yǒuqíng friends with 汝有情界超越諸法
191 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 汝有情界超越諸法
192 17 有情 yǒuqíng sentient being 汝有情界超越諸法
193 17 有情 yǒuqíng sentient beings 汝有情界超越諸法
194 17 shì is; are; am; to be 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
195 17 shì is exactly 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
196 17 shì is suitable; is in contrast 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
197 17 shì this; that; those 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
198 17 shì really; certainly 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
199 17 shì correct; yes; affirmative 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
200 17 shì true 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
201 17 shì is; has; exists 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
202 17 shì used between repetitions of a word 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
203 17 shì a matter; an affair 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
204 17 shì Shi 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
205 17 shì is; bhū 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
206 17 shì this; idam 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
207 17 de potential marker 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
208 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
209 17 děi must; ought to 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
210 17 děi to want to; to need to 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
211 17 děi must; ought to 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
212 17 de 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
213 17 de infix potential marker 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
214 17 to result in 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
215 17 to be proper; to fit; to suit 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
216 17 to be satisfied 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
217 17 to be finished 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
218 17 de result of degree 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
219 17 de marks completion of an action 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
220 17 děi satisfying 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
221 17 to contract 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
222 17 marks permission or possibility 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
223 17 expressing frustration 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
224 17 to hear 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
225 17 to have; there is 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
226 17 marks time passed 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
227 17 obtain; attain; prāpta 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
228 16 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
229 15 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 捨家出家成苾芻相
230 15 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 捨家出家成苾芻相
231 15 shēng to be born; to give birth 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
232 15 shēng to live 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
233 15 shēng raw 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
234 15 shēng a student 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
235 15 shēng life 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
236 15 shēng to produce; to give rise 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
237 15 shēng alive 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
238 15 shēng a lifetime 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
239 15 shēng to initiate; to become 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
240 15 shēng to grow 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
241 15 shēng unfamiliar 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
242 15 shēng not experienced 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
243 15 shēng hard; stiff; strong 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
244 15 shēng very; extremely 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
245 15 shēng having academic or professional knowledge 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
246 15 shēng a male role in traditional theatre 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
247 15 shēng gender 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
248 15 shēng to develop; to grow 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
249 15 shēng to set up 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
250 15 shēng a prostitute 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
251 15 shēng a captive 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
252 15 shēng a gentleman 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
253 15 shēng Kangxi radical 100 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
254 15 shēng unripe 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
255 15 shēng nature 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
256 15 shēng to inherit; to succeed 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
257 15 shēng destiny 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
258 15 shēng birth 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
259 14 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼菩薩摩訶薩令六十俱胝天人阿脩羅等
260 14 to reach 菩薩於阿闍梨及佛法中
261 14 and 菩薩於阿闍梨及佛法中
262 14 coming to; when 菩薩於阿闍梨及佛法中
263 14 to attain 菩薩於阿闍梨及佛法中
264 14 to understand 菩薩於阿闍梨及佛法中
265 14 able to be compared to; to catch up with 菩薩於阿闍梨及佛法中
266 14 to be involved with; to associate with 菩薩於阿闍梨及佛法中
267 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 菩薩於阿闍梨及佛法中
268 14 and; ca; api 菩薩於阿闍梨及佛法中
269 13 如來 rúlái Tathagata 彼蓮花超勝如來住何方所
270 13 如來 Rúlái Tathagata 彼蓮花超勝如來住何方所
271 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 彼蓮花超勝如來住何方所
272 13 shí time; a point or period of time 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
273 13 shí a season; a quarter of a year 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
274 13 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
275 13 shí at that time 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
276 13 shí fashionable 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
277 13 shí fate; destiny; luck 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
278 13 shí occasion; opportunity; chance 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
279 13 shí tense 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
280 13 shí particular; special 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
281 13 shí to plant; to cultivate 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
282 13 shí hour (measure word) 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
283 13 shí an era; a dynasty 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
284 13 shí time [abstract] 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
285 13 shí seasonal 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
286 13 shí frequently; often 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
287 13 shí occasionally; sometimes 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
288 13 shí on time 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
289 13 shí this; that 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
290 13 shí to wait upon 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
291 13 shí hour 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
292 13 shí appropriate; proper; timely 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
293 13 shí Shi 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
294 13 shí a present; currentlt 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
295 13 shí time; kāla 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
296 13 shí at that time; samaya 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
297 13 shí then; atha 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
298 13 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
299 13 děng to wait 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
300 13 děng degree; kind 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
301 13 děng plural 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
302 13 děng to be equal 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
303 13 děng degree; level 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
304 13 děng to compare 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
305 13 děng same; equal; sama 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
306 13 zhōng middle 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
307 13 zhōng medium; medium sized 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
308 13 zhōng China 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
309 13 zhòng to hit the mark 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
310 13 zhōng in; amongst 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
311 13 zhōng midday 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
312 13 zhōng inside 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
313 13 zhōng during 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
314 13 zhōng Zhong 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
315 13 zhōng intermediary 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
316 13 zhōng half 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
317 13 zhōng just right; suitably 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
318 13 zhōng while 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
319 13 zhòng to reach; to attain 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
320 13 zhòng to suffer; to infect 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
321 13 zhòng to obtain 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
322 13 zhòng to pass an exam 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
323 13 zhōng middle 住阿蘭若大樹林中而為宴坐
324 12 already 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
325 12 Kangxi radical 49 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
326 12 from 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
327 12 to bring to an end; to stop 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
328 12 final aspectual particle 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
329 12 afterwards; thereafter 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
330 12 too; very; excessively 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
331 12 to complete 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
332 12 to demote; to dismiss 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
333 12 to recover from an illness 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
334 12 certainly 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
335 12 an interjection of surprise 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
336 12 this 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
337 12 former; pūrvaka 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
338 12 former; pūrvaka 時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜
339 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 皆是清淨大阿羅漢
340 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 皆是清淨大阿羅漢
341 12 清淨 qīngjìng concise 皆是清淨大阿羅漢
342 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 皆是清淨大阿羅漢
343 12 清淨 qīngjìng pure and clean 皆是清淨大阿羅漢
344 12 清淨 qīngjìng purity 皆是清淨大阿羅漢
345 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 皆是清淨大阿羅漢
346 12 最上 zuìshàng supreme 由彼往昔如實思念最上最勝成就多聞
347 12 no 彼賢聖言應無虛妄
348 12 Kangxi radical 71 彼賢聖言應無虛妄
349 12 to not have; without 彼賢聖言應無虛妄
350 12 has not yet 彼賢聖言應無虛妄
351 12 mo 彼賢聖言應無虛妄
352 12 do not 彼賢聖言應無虛妄
353 12 not; -less; un- 彼賢聖言應無虛妄
354 12 regardless of 彼賢聖言應無虛妄
355 12 to not have 彼賢聖言應無虛妄
356 12 um 彼賢聖言應無虛妄
357 12 Wu 彼賢聖言應無虛妄
358 12 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 彼賢聖言應無虛妄
359 12 not; non- 彼賢聖言應無虛妄
360 12 mo 彼賢聖言應無虛妄
361 12 wèi for; to 彼正法行童子為成熟善根故
362 12 wèi because of 彼正法行童子為成熟善根故
363 12 wéi to act as; to serve 彼正法行童子為成熟善根故
364 12 wéi to change into; to become 彼正法行童子為成熟善根故
365 12 wéi to be; is 彼正法行童子為成熟善根故
366 12 wéi to do 彼正法行童子為成熟善根故
367 12 wèi for 彼正法行童子為成熟善根故
368 12 wèi because of; for; to 彼正法行童子為成熟善根故
369 12 wèi to 彼正法行童子為成熟善根故
370 12 wéi in a passive construction 彼正法行童子為成熟善根故
371 12 wéi forming a rehetorical question 彼正法行童子為成熟善根故
372 12 wéi forming an adverb 彼正法行童子為成熟善根故
373 12 wéi to add emphasis 彼正法行童子為成熟善根故
374 12 wèi to support; to help 彼正法行童子為成熟善根故
375 12 wéi to govern 彼正法行童子為成熟善根故
376 12 wèi to be; bhū 彼正法行童子為成熟善根故
377 12 to know; to learn about; to comprehend 成熟三乘悉得圓滿
378 12 all; entire 成熟三乘悉得圓滿
379 12 detailed 成熟三乘悉得圓滿
380 12 to elaborate; to expound 成熟三乘悉得圓滿
381 12 to exhaust; to use up 成熟三乘悉得圓滿
382 12 strongly 成熟三乘悉得圓滿
383 12 Xi 成熟三乘悉得圓滿
384 12 all; kṛtsna 成熟三乘悉得圓滿
385 12 一切 yīqiè all; every; everything 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
386 12 一切 yīqiè temporary 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
387 12 一切 yīqiè the same 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
388 12 一切 yīqiè generally 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
389 12 一切 yīqiè all, everything 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
390 12 一切 yīqiè all; sarva 乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民
391 11 了知 liǎozhī to understand clearly 於諸有情積集惡業悉能了知
392 11 to leave; to depart; to go away; to part 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
393 11 a mythical bird 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
394 11 li; one of the eight divinatory trigrams 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
395 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
396 11 chī a dragon with horns not yet grown 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
397 11 a mountain ash 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
398 11 vanilla; a vanilla-like herb 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
399 11 to be scattered; to be separated 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
400 11 to cut off 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
401 11 to violate; to be contrary to 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
402 11 to be distant from 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
403 11 two 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
404 11 to array; to align 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
405 11 to pass through; to experience 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
406 11 transcendence 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
407 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故
408 11 míng measure word for people 若名若字而來聽受
409 11 míng fame; renown; reputation 若名若字而來聽受
410 11 míng a name; personal name; designation 若名若字而來聽受
411 11 míng rank; position 若名若字而來聽受
412 11 míng an excuse 若名若字而來聽受
413 11 míng life 若名若字而來聽受
414 11 míng to name; to call 若名若字而來聽受
415 11 míng to express; to describe 若名若字而來聽受
416 11 míng to be called; to have the name 若名若字而來聽受
417 11 míng to own; to possess 若名若字而來聽受
418 11 míng famous; renowned 若名若字而來聽受
419 11 míng moral 若名若字而來聽受
420 11 míng name; naman 若名若字而來聽受
421 11 míng fame; renown; yasas 若名若字而來聽受
422 11 俱胝 jūzhī Judi 復於城邑聚落國土王宮滿六十年教化無量俱胝天人令住三乘
423 11 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 復於城邑聚落國土王宮滿六十年教化無量俱胝天人令住三乘
424 11 如是 rúshì thus; so 潛來教示如是義利
425 11 如是 rúshì thus, so 潛來教示如是義利
426 11 如是 rúshì thus; evam 潛來教示如是義利
427 11 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 潛來教示如是義利
428 11 天眼 tiān yǎn divine eye 一者天眼
429 11 天眼 tiān yǎn divine sight 一者天眼
430 10 精進 jīngjìn to be diligent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
431 10 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
432 10 精進 jīngjìn Be Diligent 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
433 10 精進 jīngjìn diligence 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
434 10 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行
435 10 語業 yǔ yè verbal karma 及諸有情所發語業或攀緣心善不善等
436 10 wén to hear 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
437 10 wén Wen 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
438 10 wén sniff at; to smell 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
439 10 wén to be widely known 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
440 10 wén to confirm; to accept 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
441 10 wén information 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
442 10 wèn famous; well known 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
443 10 wén knowledge; learning 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
444 10 wèn popularity; prestige; reputation 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
445 10 wén to question 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
446 10 wén heard; śruta 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
447 10 wén hearing; śruti 於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法
448 10 zhī him; her; them; that 精進波羅蜜多品第九之七
449 10 zhī used between a modifier and a word to form a word group 精進波羅蜜多品第九之七
450 10 zhī to go 精進波羅蜜多品第九之七
451 10 zhī this; that 精進波羅蜜多品第九之七
452 10 zhī genetive marker 精進波羅蜜多品第九之七
453 10 zhī it 精進波羅蜜多品第九之七
454 10 zhī in 精進波羅蜜多品第九之七
455 10 zhī all 精進波羅蜜多品第九之七
456 10 zhī and 精進波羅蜜多品第九之七
457 10 zhī however 精進波羅蜜多品第九之七
458 10 zhī if 精進波羅蜜多品第九之七
459 10 zhī then 精進波羅蜜多品第九之七
460 10 zhī to arrive; to go 精進波羅蜜多品第九之七
461 10 zhī is 精進波羅蜜多品第九之七
462 10 zhī to use 精進波羅蜜多品第九之七
463 10 zhī Zhi 精進波羅蜜多品第九之七
464 9 shòu to suffer; to be subjected to 受具足戒
465 9 shòu to transfer; to confer 受具足戒
466 9 shòu to receive; to accept 受具足戒
467 9 shòu to tolerate 受具足戒
468 9 shòu suitably 受具足戒
469 9 shòu feelings; sensations 受具足戒
470 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者他心
471 9 zhě that 三者他心
472 9 zhě nominalizing function word 三者他心
473 9 zhě used to mark a definition 三者他心
474 9 zhě used to mark a pause 三者他心
475 9 zhě topic marker; that; it 三者他心
476 9 zhuó according to 三者他心
477 9 zhě ca 三者他心
478 9 yán to speak; to say; said 語苾芻言
479 9 yán language; talk; words; utterance; speech 語苾芻言
480 9 yán Kangxi radical 149 語苾芻言
481 9 yán a particle with no meaning 語苾芻言
482 9 yán phrase; sentence 語苾芻言
483 9 yán a word; a syllable 語苾芻言
484 9 yán a theory; a doctrine 語苾芻言
485 9 yán to regard as 語苾芻言
486 9 yán to act as 語苾芻言
487 9 yán word; vacana 語苾芻言
488 9 yán speak; vad 語苾芻言
489 8 suí to follow 眼隨智慧離識境界
490 8 suí to listen to 眼隨智慧離識境界
491 8 suí to submit to; to comply with 眼隨智慧離識境界
492 8 suí with; to accompany 眼隨智慧離識境界
493 8 suí in due course; subsequently; then 眼隨智慧離識境界
494 8 suí to the extent that 眼隨智慧離識境界
495 8 suí to be obsequious 眼隨智慧離識境界
496 8 suí everywhere 眼隨智慧離識境界
497 8 suí 17th hexagram 眼隨智慧離識境界
498 8 suí in passing 眼隨智慧離識境界
499 8 suí let somebody do what they like 眼隨智慧離識境界
500 8 suí to resemble; to look like 眼隨智慧離識境界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
near to; antike
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
shēng sound
舍利子 shèlìzi Sariputta
yòu again; also; moreover; punar
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
zhū all; many; sarva
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
ér and; ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈觉 慈覺 99
 1. Ci Jue
 2. Jikaku
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩罗 摩羅 109 Māra
那落迦 110 Naraka; Hell
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
清净天 清淨天 113 Prakīrṇakā
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三禅定 三禪定 115 third dhyāna
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
西天 120 India; Indian continent
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正知 122 Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 156.

Simplified Traditional Pinyin English
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常勤 99 practised; pratipanna
承事 99 to entrust with duty
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道中 100 on the path
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
等身 100 a life-size image
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等引 100 equipose; samāhita
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 102 Buddha eye
果报 果報 103 fruition; the result of karma
教示 106 insruct; upadiś
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
结加 結加 106 to cross [legged]
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
苦乐 苦樂 107 joy and pain
了知 108 to understand clearly
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
念清净 念清淨 110 Pure Mind
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三匝 115 to circumambulate three times
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
神境 115 teleportation; supernormal powers
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
生天 115 highest rebirth
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
事相 115 phenomenon; esoteric practice
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
宿住 115 former abidings; past lives
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天耳通 116
 1. Divine Hearing
 2. heavenly hearing
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同分 116 same class
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
威仪道 威儀道 119 religious performance
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心一境性 120 mind with singled pointed focus
形寿 形壽 120 lifespan
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
一佛 121 one Buddha
一境 121
 1. one realm
 2. singled pointed focus
译经 譯經 121 to translate the scriptures
义利 義利 121 a beneficial meaning
一切声 一切聲 121 every sound
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
语业 語業 121 verbal karma
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
正法行 122 Act in Accordance with the Right Dharma
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha