Glossary and Vocabulary for Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing 阿闍世王問五逆經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時眾多比丘
2 37 比丘 bǐqiū bhiksu 時眾多比丘
3 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時眾多比丘
4 29 世尊 shìzūn World-Honored One 至世尊所
5 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 至世尊所
6 28 cóng to follow 即從坐起
7 28 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起
8 28 cóng to participate in something 即從坐起
9 28 cóng to use a certain method or principle 即從坐起
10 28 cóng something secondary 即從坐起
11 28 cóng remote relatives 即從坐起
12 28 cóng secondary 即從坐起
13 28 cóng to go on; to advance 即從坐起
14 28 cōng at ease; informal 即從坐起
15 28 zòng a follower; a supporter 即從坐起
16 28 zòng to release 即從坐起
17 28 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起
18 25 命終 mìng zhōng to die; to end a life 命終之後
19 24 shí time; a point or period of time 時王阿闍世
20 24 shí a season; a quarter of a year 時王阿闍世
21 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時王阿闍世
22 24 shí fashionable 時王阿闍世
23 24 shí fate; destiny; luck 時王阿闍世
24 24 shí occasion; opportunity; chance 時王阿闍世
25 24 shí tense 時王阿闍世
26 24 shí particular; special 時王阿闍世
27 24 shí to plant; to cultivate 時王阿闍世
28 24 shí an era; a dynasty 時王阿闍世
29 24 shí time [abstract] 時王阿闍世
30 24 shí seasonal 時王阿闍世
31 24 shí to wait upon 時王阿闍世
32 24 shí hour 時王阿闍世
33 24 shí appropriate; proper; timely 時王阿闍世
34 24 shí Shi 時王阿闍世
35 24 shí a present; currentlt 時王阿闍世
36 24 shí time; kāla 時王阿闍世
37 24 shí at that time; samaya 時王阿闍世
38 23 shēng to be born; to give birth 殃由何生
39 23 shēng to live 殃由何生
40 23 shēng raw 殃由何生
41 23 shēng a student 殃由何生
42 23 shēng life 殃由何生
43 23 shēng to produce; to give rise 殃由何生
44 23 shēng alive 殃由何生
45 23 shēng a lifetime 殃由何生
46 23 shēng to initiate; to become 殃由何生
47 23 shēng to grow 殃由何生
48 23 shēng unfamiliar 殃由何生
49 23 shēng not experienced 殃由何生
50 23 shēng hard; stiff; strong 殃由何生
51 23 shēng having academic or professional knowledge 殃由何生
52 23 shēng a male role in traditional theatre 殃由何生
53 23 shēng gender 殃由何生
54 23 shēng to develop; to grow 殃由何生
55 23 shēng to set up 殃由何生
56 23 shēng a prostitute 殃由何生
57 23 shēng a captive 殃由何生
58 23 shēng a gentleman 殃由何生
59 23 shēng Kangxi radical 100 殃由何生
60 23 shēng unripe 殃由何生
61 23 shēng nature 殃由何生
62 23 shēng to inherit; to succeed 殃由何生
63 23 shēng destiny 殃由何生
64 23 shēng birth 殃由何生
65 18 wáng Wang 時王阿闍世
66 18 wáng a king 時王阿闍世
67 18 wáng Kangxi radical 96 時王阿闍世
68 18 wàng to be king; to rule 時王阿闍世
69 18 wáng a prince; a duke 時王阿闍世
70 18 wáng grand; great 時王阿闍世
71 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 時王阿闍世
72 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時王阿闍世
73 18 wáng the head of a group or gang 時王阿闍世
74 18 wáng the biggest or best of a group 時王阿闍世
75 18 wáng king; best of a kind; rāja 時王阿闍世
76 18 gào to tell; to say; said; told 時調達告阿闍世王
77 18 gào to request 時調達告阿闍世王
78 18 gào to report; to inform 時調達告阿闍世王
79 18 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 時調達告阿闍世王
80 18 gào to accuse; to sue 時調達告阿闍世王
81 18 gào to reach 時調達告阿闍世王
82 18 gào an announcement 時調達告阿闍世王
83 18 gào a party 時調達告阿闍世王
84 18 gào a vacation 時調達告阿闍世王
85 18 gào Gao 時調達告阿闍世王
86 18 gào to tell; jalp 時調達告阿闍世王
87 17 耆域 qí yù Qi Yu 便告耆域王子曰
88 17 耆域 qí yù jīvaka 便告耆域王子曰
89 17 suǒ a few; various; some 提婆達兜詣阿闍世王所
90 17 suǒ a place; a location 提婆達兜詣阿闍世王所
91 17 suǒ indicates a passive voice 提婆達兜詣阿闍世王所
92 17 suǒ an ordinal number 提婆達兜詣阿闍世王所
93 17 suǒ meaning 提婆達兜詣阿闍世王所
94 17 suǒ garrison 提婆達兜詣阿闍世王所
95 17 suǒ place; pradeśa 提婆達兜詣阿闍世王所
96 16 self 我曾聞尊者調達
97 16 [my] dear 我曾聞尊者調達
98 16 Wo 我曾聞尊者調達
99 16 self; atman; attan 我曾聞尊者調達
100 16 ga 我曾聞尊者調達
101 16 zhě ca 為是五不救罪者
102 16 yán to speak; to say; said 時王阿闍世白調達言
103 16 yán language; talk; words; utterance; speech 時王阿闍世白調達言
104 16 yán Kangxi radical 149 時王阿闍世白調達言
105 16 yán phrase; sentence 時王阿闍世白調達言
106 16 yán a word; a syllable 時王阿闍世白調達言
107 16 yán a theory; a doctrine 時王阿闍世白調達言
108 16 yán to regard as 時王阿闍世白調達言
109 16 yán to act as 時王阿闍世白調達言
110 16 yán word; vacana 時王阿闍世白調達言
111 16 yán speak; vad 時王阿闍世白調達言
112 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞沙門瞿曇作是說言
113 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞沙門瞿曇作是說言
114 16 shuì to persuade 我聞沙門瞿曇作是說言
115 16 shuō to teach; to recite; to explain 我聞沙門瞿曇作是說言
116 16 shuō a doctrine; a theory 我聞沙門瞿曇作是說言
117 16 shuō to claim; to assert 我聞沙門瞿曇作是說言
118 16 shuō allocution 我聞沙門瞿曇作是說言
119 16 shuō to criticize; to scold 我聞沙門瞿曇作是說言
120 16 shuō to indicate; to refer to 我聞沙門瞿曇作是說言
121 16 shuō speach; vāda 我聞沙門瞿曇作是說言
122 16 shuō to speak; bhāṣate 我聞沙門瞿曇作是說言
123 16 shuō to instruct 我聞沙門瞿曇作是說言
124 15 yuē to speak; to say 世尊告曰
125 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告曰
126 15 yuē to be called 世尊告曰
127 15 yuē said; ukta 世尊告曰
128 14 shòu to suffer; to be subjected to 誰為殃而受報
129 14 shòu to transfer; to confer 誰為殃而受報
130 14 shòu to receive; to accept 誰為殃而受報
131 14 shòu to tolerate 誰為殃而受報
132 14 shòu feelings; sensations 誰為殃而受報
133 12 白言 bái yán to say 比丘白言
134 12 infix potential marker 為是五不救罪者
135 11 Kangxi radical 49 到已即就座坐
136 11 to bring to an end; to stop 到已即就座坐
137 11 to complete 到已即就座坐
138 11 to demote; to dismiss 到已即就座坐
139 11 to recover from an illness 到已即就座坐
140 11 former; pūrvaka 到已即就座坐
141 11 摩竭 mójié makara 彼摩竭國阿闍世王
142 11 便 biàn convenient; handy; easy 便說阿闍世王所共論議
143 11 便 biàn advantageous 便說阿闍世王所共論議
144 11 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便說阿闍世王所共論議
145 11 便 pián fat; obese 便說阿闍世王所共論議
146 11 便 biàn to make easy 便說阿闍世王所共論議
147 11 便 biàn an unearned advantage 便說阿闍世王所共論議
148 11 便 biàn ordinary; plain 便說阿闍世王所共論議
149 11 便 biàn in passing 便說阿闍世王所共論議
150 11 便 biàn informal 便說阿闍世王所共論議
151 11 便 biàn appropriate; suitable 便說阿闍世王所共論議
152 11 便 biàn an advantageous occasion 便說阿闍世王所共論議
153 11 便 biàn stool 便說阿闍世王所共論議
154 11 便 pián quiet; quiet and comfortable 便說阿闍世王所共論議
155 11 便 biàn proficient; skilled 便說阿闍世王所共論議
156 11 便 pián shrewd; slick; good with words 便說阿闍世王所共論議
157 10 ér Kangxi radical 126 誰為殃而受報
158 10 ér as if; to seem like 誰為殃而受報
159 10 néng can; able 誰為殃而受報
160 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 誰為殃而受報
161 10 ér to arrive; up to 誰為殃而受報
162 10 wén to hear 聞如是
163 10 wén Wen 聞如是
164 10 wén sniff at; to smell 聞如是
165 10 wén to be widely known 聞如是
166 10 wén to confirm; to accept 聞如是
167 10 wén information 聞如是
168 10 wèn famous; well known 聞如是
169 10 wén knowledge; learning 聞如是
170 10 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
171 10 wén to question 聞如是
172 10 wén heard; śruta 聞如是
173 10 wén hearing; śruti 聞如是
174 10 zuò to do 誰作殃當受其果
175 10 zuò to act as; to serve as 誰作殃當受其果
176 10 zuò to start 誰作殃當受其果
177 10 zuò a writing; a work 誰作殃當受其果
178 10 zuò to dress as; to be disguised as 誰作殃當受其果
179 10 zuō to create; to make 誰作殃當受其果
180 10 zuō a workshop 誰作殃當受其果
181 10 zuō to write; to compose 誰作殃當受其果
182 10 zuò to rise 誰作殃當受其果
183 10 zuò to be aroused 誰作殃當受其果
184 10 zuò activity; action; undertaking 誰作殃當受其果
185 10 zuò to regard as 誰作殃當受其果
186 10 zuò action; kāraṇa 誰作殃當受其果
187 10 阿闍世 āshéshì Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 時王阿闍世
188 9 國王 guówáng king; monarch 摩竭國王阿闍世
189 9 國王 guówáng Prince of the State 摩竭國王阿闍世
190 9 國王 guówáng king; rājan 摩竭國王阿闍世
191 9 王子 wángzǐ a prince 便告耆域王子曰
192 9 王子 wángzǐ prince; rājakumāra 便告耆域王子曰
193 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
194 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
195 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
196 9 bào newspaper 誰為殃而受報
197 9 bào to announce; to inform; to report 誰為殃而受報
198 9 bào to repay; to reply with a gift 誰為殃而受報
199 9 bào to respond; to reply 誰為殃而受報
200 9 bào to revenge 誰為殃而受報
201 9 bào a cable; a telegram 誰為殃而受報
202 9 bào a message; information 誰為殃而受報
203 9 bào indirect effect; retribution; vipāka 誰為殃而受報
204 9 zuò to sit 到已即就座坐
205 9 zuò to ride 到已即就座坐
206 9 zuò to visit 到已即就座坐
207 9 zuò a seat 到已即就座坐
208 9 zuò to hold fast to; to stick to 到已即就座坐
209 9 zuò to be in a position 到已即就座坐
210 9 zuò to convict; to try 到已即就座坐
211 9 zuò to stay 到已即就座坐
212 9 zuò to kneel 到已即就座坐
213 9 zuò to violate 到已即就座坐
214 9 zuò to sit; niṣad 到已即就座坐
215 9 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 到已即就座坐
216 9 zhì Kangxi radical 133 至世尊所
217 9 zhì to arrive 至世尊所
218 9 zhì approach; upagama 至世尊所
219 9 yāng misfortune; disaster; calamity 為有何殃
220 9 yāng to injure; to devastate 為有何殃
221 8 地獄 dìyù a hell 必入地獄不疑
222 8 地獄 dìyù hell 必入地獄不疑
223 8 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 必入地獄不疑
224 8 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 當生三十三天
225 8 to carry on the shoulder 為有何殃
226 8 what 為有何殃
227 8 He 為有何殃
228 8 Kangxi radical 71 言殃謂無報
229 8 to not have; without 言殃謂無報
230 8 mo 言殃謂無報
231 8 to not have 言殃謂無報
232 8 Wu 言殃謂無報
233 8 mo 言殃謂無報
234 8 wéi to act as; to serve 為是五不救罪者
235 8 wéi to change into; to become 為是五不救罪者
236 8 wéi to be; is 為是五不救罪者
237 8 wéi to do 為是五不救罪者
238 8 wèi to support; to help 為是五不救罪者
239 8 wéi to govern 為是五不救罪者
240 8 wèi to be; bhū 為是五不救罪者
241 8 兜術天 dōushùtiān Tusita 當生兜術天
242 8 xìn to believe; to trust 當有等信於我所
243 8 xìn a letter 當有等信於我所
244 8 xìn evidence 當有等信於我所
245 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
246 8 xìn honest; sincere; true 當有等信於我所
247 8 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 當有等信於我所
248 8 xìn an official holding a document 當有等信於我所
249 8 xìn a gift 當有等信於我所
250 8 xìn credit 當有等信於我所
251 8 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 當有等信於我所
252 8 xìn news; a message 當有等信於我所
253 8 xìn arsenic 當有等信於我所
254 8 xìn Faith 當有等信於我所
255 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
256 8 大王 dàwáng king 大王
257 8 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
258 8 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
259 8 to enter 必入地獄不疑
260 8 Kangxi radical 11 必入地獄不疑
261 8 radical 必入地獄不疑
262 8 income 必入地獄不疑
263 8 to conform with 必入地獄不疑
264 8 to descend 必入地獄不疑
265 8 the entering tone 必入地獄不疑
266 8 to pay 必入地獄不疑
267 8 to join 必入地獄不疑
268 8 entering; praveśa 必入地獄不疑
269 8 entered; attained; āpanna 必入地獄不疑
270 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 發意成就
271 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 發意成就
272 8 成就 chéngjiù accomplishment 發意成就
273 8 成就 chéngjiù Achievements 發意成就
274 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 發意成就
275 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 發意成就
276 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 發意成就
277 7 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate 頭面禮調達足
278 7 如來 rúlái Tathagata 起惡意於如來所
279 7 如來 Rúlái Tathagata 起惡意於如來所
280 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 起惡意於如來所
281 7 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 彼沙門瞿曇常作是語
282 7 yán flame; blaze 當生炎天上
283 7 yán inflammation; -itis 當生炎天上
284 7 yán hot 當生炎天上
285 7 yán light; blaze; arcis 當生炎天上
286 7 shā to kill; to murder; to slaughter 謂殺父
287 7 shā to hurt 謂殺父
288 7 shā to pare off; to reduce; to clip 謂殺父
289 7 shā hurt; han 謂殺父
290 7 Yi 我亦當入地獄耶
291 7 chù a place; location; a spot; a point 愚者知是處
292 7 chǔ to reside; to live; to dwell 愚者知是處
293 7 chù an office; a department; a bureau 愚者知是處
294 7 chù a part; an aspect 愚者知是處
295 7 chǔ to be in; to be in a position of 愚者知是處
296 7 chǔ to get along with 愚者知是處
297 7 chǔ to deal with; to manage 愚者知是處
298 7 chǔ to punish; to sentence 愚者知是處
299 7 chǔ to stop; to pause 愚者知是處
300 7 chǔ to be associated with 愚者知是處
301 7 chǔ to situate; to fix a place for 愚者知是處
302 7 chǔ to occupy; to control 愚者知是處
303 7 chù circumstances; situation 愚者知是處
304 7 chù an occasion; a time 愚者知是處
305 7 chù position; sthāna 愚者知是處
306 7 dialect; language; speech 彼沙門瞿曇常作是語
307 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
308 7 verse; writing 彼沙門瞿曇常作是語
309 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
310 7 proverbs; common sayings; old expressions 彼沙門瞿曇常作是語
311 7 a signal 彼沙門瞿曇常作是語
312 7 to chirp; to tweet 彼沙門瞿曇常作是語
313 7 words; discourse; vac 彼沙門瞿曇常作是語
314 7 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
315 7 sufficient; enough 頭面禮調達足
316 7 Kangxi radical 157 頭面禮調達足
317 7 foot 頭面禮調達足
318 7 to attain; to suffice; to be qualified 頭面禮調達足
319 7 to satisfy 頭面禮調達足
320 7 leg 頭面禮調達足
321 7 football 頭面禮調達足
322 7 sound of footsteps; patter 頭面禮調達足
323 7 permitted 頭面禮調達足
324 7 to amount to; worthy 頭面禮調達足
325 7 Zu 頭面禮調達足
326 7 to step; to tread 頭面禮調達足
327 7 to stop; to halt 頭面禮調達足
328 7 prosperous 頭面禮調達足
329 7 excessive 頭面禮調達足
330 7 Contented 頭面禮調達足
331 7 foot; pāda 頭面禮調達足
332 7 satisfied; tṛpta 頭面禮調達足
333 6 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 發意成就
334 6 father 謂殺父
335 6 Kangxi radical 88 謂殺父
336 6 a male of an older generation 謂殺父
337 6 a polite form of address for an older male 謂殺父
338 6 worker 謂殺父
339 6 father; pitṛ 謂殺父
340 6 to go to; to arrive; to reach 提婆達兜詣阿闍世王所
341 6 an achievement; an accomplishment 提婆達兜詣阿闍世王所
342 6 to visit 提婆達兜詣阿闍世王所
343 6 purposeful 提婆達兜詣阿闍世王所
344 6 to go to; upasaṃkram 提婆達兜詣阿闍世王所
345 6 調達 tiáodá Devadatta 頭面禮調達足
346 6 羅閱城 luóyuè chéng Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
347 6 自在天 zìzaitiān Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara 當生化自在天
348 6 自在天 zìzaitiān Paranirmita-Vasavartin Heaven 當生化自在天
349 6 jiù to approach; to move towards; to come towards 到已即就座坐
350 6 jiù to assume 到已即就座坐
351 6 jiù to receive; to suffer 到已即就座坐
352 6 jiù to undergo; to undertake; to engage in 到已即就座坐
353 6 jiù to suit; to accommodate oneself to 到已即就座坐
354 6 jiù to accomplish 到已即就座坐
355 6 jiù to go with 到已即就座坐
356 6 jiù to die 到已即就座坐
357 6 to be near by; to be close to 到已即就座坐
358 6 at that time 到已即就座坐
359 6 to be exactly the same as; to be thus 到已即就座坐
360 6 supposed; so-called 到已即就座坐
361 6 to arrive at; to ascend 到已即就座坐
362 5 dào to arrive 到已即就座坐
363 5 dào to go 到已即就座坐
364 5 dào careful 到已即就座坐
365 5 dào Dao 到已即就座坐
366 5 dào approach; upagati 到已即就座坐
367 5 to arise; to get up 即從坐起
368 5 to rise; to raise 即從坐起
369 5 to grow out of; to bring forth; to emerge 即從坐起
370 5 to appoint (to an official post); to take up a post 即從坐起
371 5 to start 即從坐起
372 5 to establish; to build 即從坐起
373 5 to draft; to draw up (a plan) 即從坐起
374 5 opening sentence; opening verse 即從坐起
375 5 to get out of bed 即從坐起
376 5 to recover; to heal 即從坐起
377 5 to take out; to extract 即從坐起
378 5 marks the beginning of an action 即從坐起
379 5 marks the sufficiency of an action 即從坐起
380 5 to call back from mourning 即從坐起
381 5 to take place; to occur 即從坐起
382 5 to conjecture 即從坐起
383 5 stand up; utthāna 即從坐起
384 5 arising; utpāda 即從坐起
385 5 jiàn to see 遙見彼比丘來
386 5 jiàn opinion; view; understanding 遙見彼比丘來
387 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見彼比丘來
388 5 jiàn refer to; for details see 遙見彼比丘來
389 5 jiàn to listen to 遙見彼比丘來
390 5 jiàn to meet 遙見彼比丘來
391 5 jiàn to receive (a guest) 遙見彼比丘來
392 5 jiàn let me; kindly 遙見彼比丘來
393 5 jiàn Jian 遙見彼比丘來
394 5 xiàn to appear 遙見彼比丘來
395 5 xiàn to introduce 遙見彼比丘來
396 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見彼比丘來
397 5 jiàn seeing; observing; darśana 遙見彼比丘來
398 5 他化自在天 Tā huà Zìzai tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin 當生他化自在天
399 5 to go back; to return 復當來生人間
400 5 to resume; to restart 復當來生人間
401 5 to do in detail 復當來生人間
402 5 to restore 復當來生人間
403 5 to respond; to reply to 復當來生人間
404 5 Fu; Return 復當來生人間
405 5 to retaliate; to reciprocate 復當來生人間
406 5 to avoid forced labor or tax 復當來生人間
407 5 Fu 復當來生人間
408 5 doubled; to overlapping; folded 復當來生人間
409 5 a lined garment with doubled thickness 復當來生人間
410 5 gēn origin; cause; basis 此是濡根
411 5 gēn radical 此是濡根
412 5 gēn a plant root 此是濡根
413 5 gēn base; foot 此是濡根
414 5 gēn offspring 此是濡根
415 5 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 此是濡根
416 5 gēn according to 此是濡根
417 5 gēn gen 此是濡根
418 5 gēn an organ; a part of the body 此是濡根
419 5 gēn a sense; a faculty 此是濡根
420 5 gēn mūla; a root 此是濡根
421 5 tiān day 炎天
422 5 tiān heaven 炎天
423 5 tiān nature 炎天
424 5 tiān sky 炎天
425 5 tiān weather 炎天
426 5 tiān father; husband 炎天
427 5 tiān a necessity 炎天
428 5 tiān season 炎天
429 5 tiān destiny 炎天
430 5 tiān very high; sky high [prices] 炎天
431 5 tiān a deva; a god 炎天
432 5 tiān Heaven 炎天
433 4 不成 bùchéng unsuccessful 若發意不成就者
434 4 不成 bùchéng will not do; will not work 若發意不成就者
435 4 不成 bùchéng don't tell me ... 若發意不成就者
436 4 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 以尼師壇著肩上
437 4 zhù outstanding 以尼師壇著肩上
438 4 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 以尼師壇著肩上
439 4 zhuó to wear (clothes) 以尼師壇著肩上
440 4 zhe expresses a command 以尼師壇著肩上
441 4 zháo to attach; to grasp 以尼師壇著肩上
442 4 zhāo to add; to put 以尼師壇著肩上
443 4 zhuó a chess move 以尼師壇著肩上
444 4 zhāo a trick; a move; a method 以尼師壇著肩上
445 4 zhāo OK 以尼師壇著肩上
446 4 zháo to fall into [a trap] 以尼師壇著肩上
447 4 zháo to ignite 以尼師壇著肩上
448 4 zháo to fall asleep 以尼師壇著肩上
449 4 zhuó whereabouts; end result 以尼師壇著肩上
450 4 zhù to appear; to manifest 以尼師壇著肩上
451 4 zhù to show 以尼師壇著肩上
452 4 zhù to indicate; to be distinguished by 以尼師壇著肩上
453 4 zhù to write 以尼師壇著肩上
454 4 zhù to record 以尼師壇著肩上
455 4 zhù a document; writings 以尼師壇著肩上
456 4 zhù Zhu 以尼師壇著肩上
457 4 zháo expresses that a continuing process has a result 以尼師壇著肩上
458 4 zhuó to arrive 以尼師壇著肩上
459 4 zhuó to result in 以尼師壇著肩上
460 4 zhuó to command 以尼師壇著肩上
461 4 zhuó a strategy 以尼師壇著肩上
462 4 zhāo to happen; to occur 以尼師壇著肩上
463 4 zhù space between main doorwary and a screen 以尼師壇著肩上
464 4 zhuó somebody attached to a place; a local 以尼師壇著肩上
465 4 zhe attachment to 以尼師壇著肩上
466 4 zuì crime; offense; sin; vice 為是五不救罪者
467 4 zuì fault; error 為是五不救罪者
468 4 zuì hardship; suffering 為是五不救罪者
469 4 zuì to blame; to accuse 為是五不救罪者
470 4 zuì punishment 為是五不救罪者
471 4 zuì transgression; āpatti 為是五不救罪者
472 4 zuì sin; agha 為是五不救罪者
473 4 to go 遶三匝便退而去
474 4 to remove; to wipe off; to eliminate 遶三匝便退而去
475 4 to be distant 遶三匝便退而去
476 4 to leave 遶三匝便退而去
477 4 to play a part 遶三匝便退而去
478 4 to abandon; to give up 遶三匝便退而去
479 4 to die 遶三匝便退而去
480 4 previous; past 遶三匝便退而去
481 4 to send out; to issue; to drive away 遶三匝便退而去
482 4 falling tone 遶三匝便退而去
483 4 to lose 遶三匝便退而去
484 4 Qu 遶三匝便退而去
485 4 go; gati 遶三匝便退而去
486 4 乞食 qǐshí to beg for food 入羅閱城乞食
487 4 乞食 qǐshí Begging for Food 入羅閱城乞食
488 4 乞食 qǐshí to beg for food 入羅閱城乞食
489 4 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行已
490 4 歡喜 huānxǐ to like 歡喜奉行已
491 4 歡喜 huānxǐ joy 歡喜奉行已
492 4 歡喜 huānxǐ joy; prīti 歡喜奉行已
493 4 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜奉行已
494 4 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜奉行已
495 4 退 tuì to retreat; to move back 遶三匝便退而去
496 4 退 tuì to decline; to recede; to fade 遶三匝便退而去
497 4 退 tuì to yield; to concede; to politely decline 遶三匝便退而去
498 4 退 tuì to quit; to withdraw 遶三匝便退而去
499 4 退 tuì to give back 遶三匝便退而去
500 4 退 tuì for a planet to move with apparent retrograde motion 遶三匝便退而去

Frequencies of all Words

Top 830

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 dāng to be; to act as; to serve as 我亦當入地獄耶
2 45 dāng at or in the very same; be apposite 我亦當入地獄耶
3 45 dāng dang (sound of a bell) 我亦當入地獄耶
4 45 dāng to face 我亦當入地獄耶
5 45 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我亦當入地獄耶
6 45 dāng to manage; to host 我亦當入地獄耶
7 45 dāng should 我亦當入地獄耶
8 45 dāng to treat; to regard as 我亦當入地獄耶
9 45 dǎng to think 我亦當入地獄耶
10 45 dàng suitable; correspond to 我亦當入地獄耶
11 45 dǎng to be equal 我亦當入地獄耶
12 45 dàng that 我亦當入地獄耶
13 45 dāng an end; top 我亦當入地獄耶
14 45 dàng clang; jingle 我亦當入地獄耶
15 45 dāng to judge 我亦當入地獄耶
16 45 dǎng to bear on one's shoulder 我亦當入地獄耶
17 45 dàng the same 我亦當入地獄耶
18 45 dàng to pawn 我亦當入地獄耶
19 45 dàng to fail [an exam] 我亦當入地獄耶
20 45 dàng a trap 我亦當入地獄耶
21 45 dàng a pawned item 我亦當入地獄耶
22 45 dāng will be; bhaviṣyati 我亦當入地獄耶
23 40 that; those 彼沙門瞿曇常作是語
24 40 another; the other 彼沙門瞿曇常作是語
25 40 that; tad 彼沙門瞿曇常作是語
26 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時眾多比丘
27 37 比丘 bǐqiū bhiksu 時眾多比丘
28 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時眾多比丘
29 29 世尊 shìzūn World-Honored One 至世尊所
30 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 至世尊所
31 29 shì is; are; am; to be 彼沙門瞿曇常作是語
32 29 shì is exactly 彼沙門瞿曇常作是語
33 29 shì is suitable; is in contrast 彼沙門瞿曇常作是語
34 29 shì this; that; those 彼沙門瞿曇常作是語
35 29 shì really; certainly 彼沙門瞿曇常作是語
36 29 shì correct; yes; affirmative 彼沙門瞿曇常作是語
37 29 shì true 彼沙門瞿曇常作是語
38 29 shì is; has; exists 彼沙門瞿曇常作是語
39 29 shì used between repetitions of a word 彼沙門瞿曇常作是語
40 29 shì a matter; an affair 彼沙門瞿曇常作是語
41 29 shì Shi 彼沙門瞿曇常作是語
42 29 shì is; bhū 彼沙門瞿曇常作是語
43 29 shì this; idam 彼沙門瞿曇常作是語
44 28 cóng from 即從坐起
45 28 cóng to follow 即從坐起
46 28 cóng past; through 即從坐起
47 28 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起
48 28 cóng to participate in something 即從坐起
49 28 cóng to use a certain method or principle 即從坐起
50 28 cóng usually 即從坐起
51 28 cóng something secondary 即從坐起
52 28 cóng remote relatives 即從坐起
53 28 cóng secondary 即從坐起
54 28 cóng to go on; to advance 即從坐起
55 28 cōng at ease; informal 即從坐起
56 28 zòng a follower; a supporter 即從坐起
57 28 zòng to release 即從坐起
58 28 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起
59 28 cóng receiving; upādāya 即從坐起
60 25 命終 mìng zhōng to die; to end a life 命終之後
61 24 shí time; a point or period of time 時王阿闍世
62 24 shí a season; a quarter of a year 時王阿闍世
63 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時王阿闍世
64 24 shí at that time 時王阿闍世
65 24 shí fashionable 時王阿闍世
66 24 shí fate; destiny; luck 時王阿闍世
67 24 shí occasion; opportunity; chance 時王阿闍世
68 24 shí tense 時王阿闍世
69 24 shí particular; special 時王阿闍世
70 24 shí to plant; to cultivate 時王阿闍世
71 24 shí hour (measure word) 時王阿闍世
72 24 shí an era; a dynasty 時王阿闍世
73 24 shí time [abstract] 時王阿闍世
74 24 shí seasonal 時王阿闍世
75 24 shí frequently; often 時王阿闍世
76 24 shí occasionally; sometimes 時王阿闍世
77 24 shí on time 時王阿闍世
78 24 shí this; that 時王阿闍世
79 24 shí to wait upon 時王阿闍世
80 24 shí hour 時王阿闍世
81 24 shí appropriate; proper; timely 時王阿闍世
82 24 shí Shi 時王阿闍世
83 24 shí a present; currentlt 時王阿闍世
84 24 shí time; kāla 時王阿闍世
85 24 shí at that time; samaya 時王阿闍世
86 24 shí then; atha 時王阿闍世
87 23 shēng to be born; to give birth 殃由何生
88 23 shēng to live 殃由何生
89 23 shēng raw 殃由何生
90 23 shēng a student 殃由何生
91 23 shēng life 殃由何生
92 23 shēng to produce; to give rise 殃由何生
93 23 shēng alive 殃由何生
94 23 shēng a lifetime 殃由何生
95 23 shēng to initiate; to become 殃由何生
96 23 shēng to grow 殃由何生
97 23 shēng unfamiliar 殃由何生
98 23 shēng not experienced 殃由何生
99 23 shēng hard; stiff; strong 殃由何生
100 23 shēng very; extremely 殃由何生
101 23 shēng having academic or professional knowledge 殃由何生
102 23 shēng a male role in traditional theatre 殃由何生
103 23 shēng gender 殃由何生
104 23 shēng to develop; to grow 殃由何生
105 23 shēng to set up 殃由何生
106 23 shēng a prostitute 殃由何生
107 23 shēng a captive 殃由何生
108 23 shēng a gentleman 殃由何生
109 23 shēng Kangxi radical 100 殃由何生
110 23 shēng unripe 殃由何生
111 23 shēng nature 殃由何生
112 23 shēng to inherit; to succeed 殃由何生
113 23 shēng destiny 殃由何生
114 23 shēng birth 殃由何生
115 21 yǒu is; are; to exist 有五逆罪
116 21 yǒu to have; to possess 有五逆罪
117 21 yǒu indicates an estimate 有五逆罪
118 21 yǒu indicates a large quantity 有五逆罪
119 21 yǒu indicates an affirmative response 有五逆罪
120 21 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有五逆罪
121 21 yǒu used to compare two things 有五逆罪
122 21 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有五逆罪
123 21 yǒu used before the names of dynasties 有五逆罪
124 21 yǒu a certain thing; what exists 有五逆罪
125 21 yǒu multiple of ten and ... 有五逆罪
126 21 yǒu abundant 有五逆罪
127 21 yǒu purposeful 有五逆罪
128 21 yǒu You 有五逆罪
129 21 yǒu 1. existence; 2. becoming 有五逆罪
130 21 yǒu becoming; bhava 有五逆罪
131 18 wáng Wang 時王阿闍世
132 18 wáng a king 時王阿闍世
133 18 wáng Kangxi radical 96 時王阿闍世
134 18 wàng to be king; to rule 時王阿闍世
135 18 wáng a prince; a duke 時王阿闍世
136 18 wáng grand; great 時王阿闍世
137 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 時王阿闍世
138 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時王阿闍世
139 18 wáng the head of a group or gang 時王阿闍世
140 18 wáng the biggest or best of a group 時王阿闍世
141 18 wáng king; best of a kind; rāja 時王阿闍世
142 18 gào to tell; to say; said; told 時調達告阿闍世王
143 18 gào to request 時調達告阿闍世王
144 18 gào to report; to inform 時調達告阿闍世王
145 18 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 時調達告阿闍世王
146 18 gào to accuse; to sue 時調達告阿闍世王
147 18 gào to reach 時調達告阿闍世王
148 18 gào an announcement 時調達告阿闍世王
149 18 gào a party 時調達告阿闍世王
150 18 gào a vacation 時調達告阿闍世王
151 18 gào Gao 時調達告阿闍世王
152 18 gào to tell; jalp 時調達告阿闍世王
153 17 耆域 qí yù Qi Yu 便告耆域王子曰
154 17 耆域 qí yù jīvaka 便告耆域王子曰
155 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 提婆達兜詣阿闍世王所
156 17 suǒ an office; an institute 提婆達兜詣阿闍世王所
157 17 suǒ introduces a relative clause 提婆達兜詣阿闍世王所
158 17 suǒ it 提婆達兜詣阿闍世王所
159 17 suǒ if; supposing 提婆達兜詣阿闍世王所
160 17 suǒ a few; various; some 提婆達兜詣阿闍世王所
161 17 suǒ a place; a location 提婆達兜詣阿闍世王所
162 17 suǒ indicates a passive voice 提婆達兜詣阿闍世王所
163 17 suǒ that which 提婆達兜詣阿闍世王所
164 17 suǒ an ordinal number 提婆達兜詣阿闍世王所
165 17 suǒ meaning 提婆達兜詣阿闍世王所
166 17 suǒ garrison 提婆達兜詣阿闍世王所
167 17 suǒ place; pradeśa 提婆達兜詣阿闍世王所
168 17 suǒ that which; yad 提婆達兜詣阿闍世王所
169 16 I; me; my 我曾聞尊者調達
170 16 self 我曾聞尊者調達
171 16 we; our 我曾聞尊者調達
172 16 [my] dear 我曾聞尊者調達
173 16 Wo 我曾聞尊者調達
174 16 self; atman; attan 我曾聞尊者調達
175 16 ga 我曾聞尊者調達
176 16 I; aham 我曾聞尊者調達
177 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 為是五不救罪者
178 16 zhě that 為是五不救罪者
179 16 zhě nominalizing function word 為是五不救罪者
180 16 zhě used to mark a definition 為是五不救罪者
181 16 zhě used to mark a pause 為是五不救罪者
182 16 zhě topic marker; that; it 為是五不救罪者
183 16 zhuó according to 為是五不救罪者
184 16 zhě ca 為是五不救罪者
185 16 yán to speak; to say; said 時王阿闍世白調達言
186 16 yán language; talk; words; utterance; speech 時王阿闍世白調達言
187 16 yán Kangxi radical 149 時王阿闍世白調達言
188 16 yán a particle with no meaning 時王阿闍世白調達言
189 16 yán phrase; sentence 時王阿闍世白調達言
190 16 yán a word; a syllable 時王阿闍世白調達言
191 16 yán a theory; a doctrine 時王阿闍世白調達言
192 16 yán to regard as 時王阿闍世白調達言
193 16 yán to act as 時王阿闍世白調達言
194 16 yán word; vacana 時王阿闍世白調達言
195 16 yán speak; vad 時王阿闍世白調達言
196 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞沙門瞿曇作是說言
197 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞沙門瞿曇作是說言
198 16 shuì to persuade 我聞沙門瞿曇作是說言
199 16 shuō to teach; to recite; to explain 我聞沙門瞿曇作是說言
200 16 shuō a doctrine; a theory 我聞沙門瞿曇作是說言
201 16 shuō to claim; to assert 我聞沙門瞿曇作是說言
202 16 shuō allocution 我聞沙門瞿曇作是說言
203 16 shuō to criticize; to scold 我聞沙門瞿曇作是說言
204 16 shuō to indicate; to refer to 我聞沙門瞿曇作是說言
205 16 shuō speach; vāda 我聞沙門瞿曇作是說言
206 16 shuō to speak; bhāṣate 我聞沙門瞿曇作是說言
207 16 shuō to instruct 我聞沙門瞿曇作是說言
208 15 yuē to speak; to say 世尊告曰
209 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告曰
210 15 yuē to be called 世尊告曰
211 15 yuē particle without meaning 世尊告曰
212 15 yuē said; ukta 世尊告曰
213 14 shòu to suffer; to be subjected to 誰為殃而受報
214 14 shòu to transfer; to confer 誰為殃而受報
215 14 shòu to receive; to accept 誰為殃而受報
216 14 shòu to tolerate 誰為殃而受報
217 14 shòu suitably 誰為殃而受報
218 14 shòu feelings; sensations 誰為殃而受報
219 12 白言 bái yán to say 比丘白言
220 12 not; no 為是五不救罪者
221 12 expresses that a certain condition cannot be acheived 為是五不救罪者
222 12 as a correlative 為是五不救罪者
223 12 no (answering a question) 為是五不救罪者
224 12 forms a negative adjective from a noun 為是五不救罪者
225 12 at the end of a sentence to form a question 為是五不救罪者
226 12 to form a yes or no question 為是五不救罪者
227 12 infix potential marker 為是五不救罪者
228 12 no; na 為是五不救罪者
229 11 already 到已即就座坐
230 11 Kangxi radical 49 到已即就座坐
231 11 from 到已即就座坐
232 11 to bring to an end; to stop 到已即就座坐
233 11 final aspectual particle 到已即就座坐
234 11 afterwards; thereafter 到已即就座坐
235 11 too; very; excessively 到已即就座坐
236 11 to complete 到已即就座坐
237 11 to demote; to dismiss 到已即就座坐
238 11 to recover from an illness 到已即就座坐
239 11 certainly 到已即就座坐
240 11 an interjection of surprise 到已即就座坐
241 11 this 到已即就座坐
242 11 former; pūrvaka 到已即就座坐
243 11 former; pūrvaka 到已即就座坐
244 11 摩竭 mójié makara 彼摩竭國阿闍世王
245 11 便 biàn convenient; handy; easy 便說阿闍世王所共論議
246 11 便 biàn advantageous 便說阿闍世王所共論議
247 11 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便說阿闍世王所共論議
248 11 便 pián fat; obese 便說阿闍世王所共論議
249 11 便 biàn to make easy 便說阿闍世王所共論議
250 11 便 biàn an unearned advantage 便說阿闍世王所共論議
251 11 便 biàn ordinary; plain 便說阿闍世王所共論議
252 11 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便說阿闍世王所共論議
253 11 便 biàn in passing 便說阿闍世王所共論議
254 11 便 biàn informal 便說阿闍世王所共論議
255 11 便 biàn right away; then; right after 便說阿闍世王所共論議
256 11 便 biàn appropriate; suitable 便說阿闍世王所共論議
257 11 便 biàn an advantageous occasion 便說阿闍世王所共論議
258 11 便 biàn stool 便說阿闍世王所共論議
259 11 便 pián quiet; quiet and comfortable 便說阿闍世王所共論議
260 11 便 biàn proficient; skilled 便說阿闍世王所共論議
261 11 便 biàn even if; even though 便說阿闍世王所共論議
262 11 便 pián shrewd; slick; good with words 便說阿闍世王所共論議
263 11 便 biàn then; atha 便說阿闍世王所共論議
264 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 誰為殃而受報
265 10 ér Kangxi radical 126 誰為殃而受報
266 10 ér you 誰為殃而受報
267 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 誰為殃而受報
268 10 ér right away; then 誰為殃而受報
269 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 誰為殃而受報
270 10 ér if; in case; in the event that 誰為殃而受報
271 10 ér therefore; as a result; thus 誰為殃而受報
272 10 ér how can it be that? 誰為殃而受報
273 10 ér so as to 誰為殃而受報
274 10 ér only then 誰為殃而受報
275 10 ér as if; to seem like 誰為殃而受報
276 10 néng can; able 誰為殃而受報
277 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 誰為殃而受報
278 10 ér me 誰為殃而受報
279 10 ér to arrive; up to 誰為殃而受報
280 10 ér possessive 誰為殃而受報
281 10 ér and; ca 誰為殃而受報
282 10 wén to hear 聞如是
283 10 wén Wen 聞如是
284 10 wén sniff at; to smell 聞如是
285 10 wén to be widely known 聞如是
286 10 wén to confirm; to accept 聞如是
287 10 wén information 聞如是
288 10 wèn famous; well known 聞如是
289 10 wén knowledge; learning 聞如是
290 10 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
291 10 wén to question 聞如是
292 10 wén heard; śruta 聞如是
293 10 wén hearing; śruti 聞如是
294 10 zuò to do 誰作殃當受其果
295 10 zuò to act as; to serve as 誰作殃當受其果
296 10 zuò to start 誰作殃當受其果
297 10 zuò a writing; a work 誰作殃當受其果
298 10 zuò to dress as; to be disguised as 誰作殃當受其果
299 10 zuō to create; to make 誰作殃當受其果
300 10 zuō a workshop 誰作殃當受其果
301 10 zuō to write; to compose 誰作殃當受其果
302 10 zuò to rise 誰作殃當受其果
303 10 zuò to be aroused 誰作殃當受其果
304 10 zuò activity; action; undertaking 誰作殃當受其果
305 10 zuò to regard as 誰作殃當受其果
306 10 zuò action; kāraṇa 誰作殃當受其果
307 10 阿闍世 āshéshì Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 時王阿闍世
308 10 this; these 若有男女施行此事者
309 10 in this way 若有男女施行此事者
310 10 otherwise; but; however; so 若有男女施行此事者
311 10 at this time; now; here 若有男女施行此事者
312 10 this; here; etad 若有男女施行此事者
313 9 國王 guówáng king; monarch 摩竭國王阿闍世
314 9 國王 guówáng Prince of the State 摩竭國王阿闍世
315 9 國王 guówáng king; rājan 摩竭國王阿闍世
316 9 王子 wángzǐ a prince 便告耆域王子曰
317 9 王子 wángzǐ prince; rājakumāra 便告耆域王子曰
318 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
319 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
320 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
321 9 bào newspaper 誰為殃而受報
322 9 bào to announce; to inform; to report 誰為殃而受報
323 9 bào to repay; to reply with a gift 誰為殃而受報
324 9 bào to respond; to reply 誰為殃而受報
325 9 bào to revenge 誰為殃而受報
326 9 bào a cable; a telegram 誰為殃而受報
327 9 bào a message; information 誰為殃而受報
328 9 bào indirect effect; retribution; vipāka 誰為殃而受報
329 9 何處 héchǔ where 當生何處
330 9 zuò to sit 到已即就座坐
331 9 zuò to ride 到已即就座坐
332 9 zuò to visit 到已即就座坐
333 9 zuò a seat 到已即就座坐
334 9 zuò to hold fast to; to stick to 到已即就座坐
335 9 zuò to be in a position 到已即就座坐
336 9 zuò because; for 到已即就座坐
337 9 zuò to convict; to try 到已即就座坐
338 9 zuò to stay 到已即就座坐
339 9 zuò to kneel 到已即就座坐
340 9 zuò to violate 到已即就座坐
341 9 zuò to sit; niṣad 到已即就座坐
342 9 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 到已即就座坐
343 9 zhì to; until 至世尊所
344 9 zhì Kangxi radical 133 至世尊所
345 9 zhì extremely; very; most 至世尊所
346 9 zhì to arrive 至世尊所
347 9 zhì approach; upagama 至世尊所
348 9 yāng misfortune; disaster; calamity 為有何殃
349 9 yāng to injure; to devastate 為有何殃
350 8 地獄 dìyù a hell 必入地獄不疑
351 8 地獄 dìyù hell 必入地獄不疑
352 8 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 必入地獄不疑
353 8 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 當生三十三天
354 8 what; where; which 為有何殃
355 8 to carry on the shoulder 為有何殃
356 8 who 為有何殃
357 8 what 為有何殃
358 8 why 為有何殃
359 8 how 為有何殃
360 8 how much 為有何殃
361 8 He 為有何殃
362 8 what; kim 為有何殃
363 8 no 言殃謂無報
364 8 Kangxi radical 71 言殃謂無報
365 8 to not have; without 言殃謂無報
366 8 has not yet 言殃謂無報
367 8 mo 言殃謂無報
368 8 do not 言殃謂無報
369 8 not; -less; un- 言殃謂無報
370 8 regardless of 言殃謂無報
371 8 to not have 言殃謂無報
372 8 um 言殃謂無報
373 8 Wu 言殃謂無報
374 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 言殃謂無報
375 8 not; non- 言殃謂無報
376 8 mo 言殃謂無報
377 8 wèi for; to 為是五不救罪者
378 8 wèi because of 為是五不救罪者
379 8 wéi to act as; to serve 為是五不救罪者
380 8 wéi to change into; to become 為是五不救罪者
381 8 wéi to be; is 為是五不救罪者
382 8 wéi to do 為是五不救罪者
383 8 wèi for 為是五不救罪者
384 8 wèi because of; for; to 為是五不救罪者
385 8 wèi to 為是五不救罪者
386 8 wéi in a passive construction 為是五不救罪者
387 8 wéi forming a rehetorical question 為是五不救罪者
388 8 wéi forming an adverb 為是五不救罪者
389 8 wéi to add emphasis 為是五不救罪者
390 8 wèi to support; to help 為是五不救罪者
391 8 wéi to govern 為是五不救罪者
392 8 wèi to be; bhū 為是五不救罪者
393 8 兜術天 dōushùtiān Tusita 當生兜術天
394 8 xìn to believe; to trust 當有等信於我所
395 8 xìn a letter 當有等信於我所
396 8 xìn evidence 當有等信於我所
397 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
398 8 xìn honest; sincere; true 當有等信於我所
399 8 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 當有等信於我所
400 8 xìn an official holding a document 當有等信於我所
401 8 xìn willfully; randomly 當有等信於我所
402 8 xìn truly 當有等信於我所
403 8 xìn a gift 當有等信於我所
404 8 xìn credit 當有等信於我所
405 8 xìn on time; regularly 當有等信於我所
406 8 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 當有等信於我所
407 8 xìn news; a message 當有等信於我所
408 8 xìn arsenic 當有等信於我所
409 8 xìn Faith 當有等信於我所
410 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
411 8 大王 dàwáng king 大王
412 8 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
413 8 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
414 8 to enter 必入地獄不疑
415 8 Kangxi radical 11 必入地獄不疑
416 8 radical 必入地獄不疑
417 8 income 必入地獄不疑
418 8 to conform with 必入地獄不疑
419 8 to descend 必入地獄不疑
420 8 the entering tone 必入地獄不疑
421 8 to pay 必入地獄不疑
422 8 to join 必入地獄不疑
423 8 entering; praveśa 必入地獄不疑
424 8 entered; attained; āpanna 必入地獄不疑
425 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 發意成就
426 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 發意成就
427 8 成就 chéngjiù accomplishment 發意成就
428 8 成就 chéngjiù Achievements 發意成就
429 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 發意成就
430 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 發意成就
431 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 發意成就
432 7 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate 頭面禮調達足
433 7 如來 rúlái Tathagata 起惡意於如來所
434 7 如來 Rúlái Tathagata 起惡意於如來所
435 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 起惡意於如來所
436 7 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 彼沙門瞿曇常作是語
437 7 yán flame; blaze 當生炎天上
438 7 yán inflammation; -itis 當生炎天上
439 7 yán hot 當生炎天上
440 7 yán light; blaze; arcis 當生炎天上
441 7 shā to kill; to murder; to slaughter 謂殺父
442 7 shā to hurt 謂殺父
443 7 shā to pare off; to reduce; to clip 謂殺父
444 7 shā hurt; han 謂殺父
445 7 also; too 我亦當入地獄耶
446 7 but 我亦當入地獄耶
447 7 this; he; she 我亦當入地獄耶
448 7 although; even though 我亦當入地獄耶
449 7 already 我亦當入地獄耶
450 7 particle with no meaning 我亦當入地獄耶
451 7 Yi 我亦當入地獄耶
452 7 chù a place; location; a spot; a point 愚者知是處
453 7 chǔ to reside; to live; to dwell 愚者知是處
454 7 chù location 愚者知是處
455 7 chù an office; a department; a bureau 愚者知是處
456 7 chù a part; an aspect 愚者知是處
457 7 chǔ to be in; to be in a position of 愚者知是處
458 7 chǔ to get along with 愚者知是處
459 7 chǔ to deal with; to manage 愚者知是處
460 7 chǔ to punish; to sentence 愚者知是處
461 7 chǔ to stop; to pause 愚者知是處
462 7 chǔ to be associated with 愚者知是處
463 7 chǔ to situate; to fix a place for 愚者知是處
464 7 chǔ to occupy; to control 愚者知是處
465 7 chù circumstances; situation 愚者知是處
466 7 chù an occasion; a time 愚者知是處
467 7 chù position; sthāna 愚者知是處
468 7 dialect; language; speech 彼沙門瞿曇常作是語
469 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
470 7 verse; writing 彼沙門瞿曇常作是語
471 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
472 7 proverbs; common sayings; old expressions 彼沙門瞿曇常作是語
473 7 a signal 彼沙門瞿曇常作是語
474 7 to chirp; to tweet 彼沙門瞿曇常作是語
475 7 words; discourse; vac 彼沙門瞿曇常作是語
476 7 如是 rúshì thus; so 聞如是
477 7 如是 rúshì thus, so 聞如是
478 7 如是 rúshì thus; evam 聞如是
479 7 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
480 7 sufficient; enough 頭面禮調達足
481 7 Kangxi radical 157 頭面禮調達足
482 7 foot 頭面禮調達足
483 7 to attain; to suffice; to be qualified 頭面禮調達足
484 7 to satisfy 頭面禮調達足
485 7 leg 頭面禮調達足
486 7 football 頭面禮調達足
487 7 fully 頭面禮調達足
488 7 sound of footsteps; patter 頭面禮調達足
489 7 permitted 頭面禮調達足
490 7 to amount to; worthy 頭面禮調達足
491 7 Zu 頭面禮調達足
492 7 to step; to tread 頭面禮調達足
493 7 to stop; to halt 頭面禮調達足
494 7 prosperous 頭面禮調達足
495 7 excessive 頭面禮調達足
496 7 Contented 頭面禮調達足
497 7 foot; pāda 頭面禮調達足
498 7 satisfied; tṛpta 頭面禮調達足
499 6 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 發意成就
500 6 father 謂殺父

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
dāng will be; bhaviṣyati
that; tad
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
cóng receiving; upādāya
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
shēng birth
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
wáng king; best of a kind; rāja

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王问五逆经 阿闍世王問五逆經 196 Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing
从化 從化 99 Conghua
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜术天 兜術天 100 Tusita
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
化自在天 104 Nirmanarati heaven
灵鹫山 靈鷲山 108
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Vulture Peak
罗阅城 羅閱城 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
罗阅只 羅閱祇 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
耆域 113
 1. Qi Yu
 2. jīvaka
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
调达 調達 116 Devadatta
提婆达兜 提婆達兜 116 Devadatta
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 34.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大善知识 大善知識 100 a Dharma friend with great merit
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
利根 108 natural powers of intelligence
名曰 109 to be named; to be called
摩竭 109 makara
泥犁 110 hell; niraya
尼师坛 尼師壇 110 a mat for sitting on; niṣīdana
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三匝 115 to circumambulate three times
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深法 115 a profound truth
生天 115 highest rebirth
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
时众 時眾 115 present company
四天王宫 四天王宮 115 abodes of the four guardians
剃除 116 to severe
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五事 119 five dharmas; five categories
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
至真 122 most-true-one; arhat
诸比丘 諸比丘 122 monks
着衣持钵 著衣持鉢 122 took his bowl and robe