Glossary and Vocabulary for A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 《阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 豆留咩
2 30 chóu hatred / animosity / enmity 仇婁
3 29 zhà shout in a rage / roar / bellow 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
4 27 to weep or sob 唏利唏利
5 24 zhòu mantra / charm / spell 上佛世尊極嚴惡呪
6 22 gain / advantage / benefit 尼利
7 22 è evil / vice 以降伏一切極惡諸鬼神等
8 22 to rub 仇摩仇摩
9 22 xiū to rest 休泥休泥
10 19 lìng to make / to cause to be / to lead 不令遇惡
11 19 pear 梨濘梨濘
12 15 chí to grasp / to hold 伊持伊持
13 15 nìng muddy 豆留茶濘豆留茶濘
14 15 dòu bean / pea 豆留咩
15 15 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
16 14 摩訶 móhē great 摩訶豆留茶濘
17 14 děng et cetera / and so on 以降伏一切極惡諸鬼神等
18 14 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 先當誦此呪力能噤持
19 14 to adjoin / to border 阿毘
20 13 miē the bleating of sheep 豆留咩
21 13 mud 泥唏泥
22 13 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼利
23 12 牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni 牟尼牟尼
24 12 móu barley 留仇牟留仇牟
25 12 lóu to wear 首婁
26 11 Buddha / Awakened One 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
27 11 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
28 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多吒濘
29 9 rén person / people / a human being 人惡毒等故
30 9 power / force / strength 至力能降伏梵天
31 9 dusk / sunset 那暮蛇
32 9 luó Luo 那羅
33 9 爾時 ěr shí at that time 爾時王舍城內有一比丘
34 9 zéi thief 為賊所劫為蛇所
35 9 nán difficult / arduous / hard 或值諸難所謂王賊水火刀兵
36 8 grandmother 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
37 8 néng can / able 至力能降伏梵天
38 7 day of the month / a certain day 若一日二日三日四日乃至七日
39 7 zuò to do 為一切眾生作護作救
40 7 desire 欲來傷人諸鬼神
41 7 wèi to fear / to dread 畏怨憎惡鬼等難
42 7 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
43 6 惡鬼 èguǐ a hungry ghost 惡鬼增盛惡人眾多
44 6 大將 dàjiāng a general / an admiral 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
45 6 bìng ailment / sickness / illness / disease 病熱病
46 6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說呪曰
47 5 jīn today / modern / present / current / this / now 失譯人名今附梁錄
48 5 zhòng many / numerous 塚間樹下四部等眾
49 5 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 惡鬼增盛惡人眾多
50 5 chá tea 豆留茶濘豆留茶濘
51 5 èr two 若一日二日三日四日乃至七日
52 5 to know / to learn about / to comprehend 所侵損者悉得除滅
53 5 nóu a hare / a small rabbit
54 5 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
55 4 hài to injure / to harm to 害諸眾生等
56 4 jié to bond / to tie / to bind 欲結
57 4 shí time / a period of time 時那時那
58 4 fēng wind 旋嵐風輪鬼神起風
59 4 shàng top / a high position 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
60 4 to happen upon / to meet with by chance 不令遇惡
61 4 shòu to suffer / to be subjected to 為鬼所嬈受大苦惱
62 4 yuàn to hope / to wish / to desire 世尊慈矜願垂納受
63 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 如是一切眾怖
64 4 阿婆 āpó granny 阿婆阿毘
65 4 shé snake 為賊所劫為蛇所
66 4 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
67 4 to associate with / be near 比持比持
68 4 jiū to examine / to investigate 究吒濘
69 4 is exactly 伊持伊持
70 4 zhī to know 鬪伽那知
71 4 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 娑羅娑羅
72 4 qīn to invade / to encroach upon / to raid 所侵損者悉得除滅
73 4 extensive / full 豆留彌隷
74 4 擁護 yōnghù to help / to assist 大擁護
75 4 shǒu head 首婁
76 4 律師 lǜshī a lawyer / an attorney 律師
77 4 one 爾時王舍城內有一比丘
78 3 nǎo to be angry / to hate 令離衰惱滅諸
79 3 suō a kind of sedge grass 莎呵
80 3 shì a generation 白佛言世
81 3 jìn unable to speak / silent 先當誦此呪力能噤持
82 3 惡鬼神 è guǐ shén evil demons and spirits 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
83 3 惡毒 èdú malicious / vicious 人惡毒等故
84 3 to carry 奢摩目多彌提
85 3 suì to break / to smash 惡鬼噤碎失念不令為惡
86 3 闍那 shénà jnana 那婆羅闍那咩
87 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 悉令消壞不能為惡
88 3 xiān first 先當誦此呪力能噤持
89 3 a device / a tool / a utensil / an implement 器漿飲
90 3 big / great / huge / large / major 為鬼所嬈受大苦惱
91 3 poison / venom 又復世間一切諸毒
92 3 jiā jia 迦遮利蛇
93 3 to protect / to guard 為一切眾生作護作救
94 3 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛言世
95 3 extra / surplus / remainder 何況餘惡
96 3 有神 yǒushén mysterious 世尊此呪極有神力如
97 3 to reach 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
98 3 zūn to honor / to respect
99 3 陀摩 tuómó dharma 陀摩
100 3 zhòng heavy 爾時阿吒婆拘重白佛言
101 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 切眾生故
102 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 究那反
103 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 令離衰惱滅諸
104 3 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 悉令消壞不能為惡
105 3 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 怨等悉為結界
106 3 zài in / at 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
107 3 shēng to be born / to give birth 見是比丘受如是苦心生憐愍
108 3 to leave / to depart / to go away / to part 令離衰惱滅諸
109 3 yán to speak / to say / said 白佛言世
110 3 yǐn to drink 器漿飲
111 3 guǐ a ghost / spirit of dead 為鬼所嬈受大苦惱
112 3 迦羅摩 jiāluómó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama 迦羅摩
113 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生故
114 3 seven 若一日二日三日四日乃至七日
115 3 tuó steep bank 陀咩
116 2 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 若天龍
117 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 上佛世尊極嚴惡呪
118 2 yuàn to blame / to complain 怨等悉為結界
119 2 神呪 shénzhòu charm / spell 神呪經
120 2 城邑 chéngyì a city / a town 若在城邑村里巷陌
121 2 yuē to speak / to say 說呪曰
122 2 shā sand / gravel / pebbles 無沙婆
123 2 shī the practice of selfless giving / dāna 唯願流布施眾
124 2 惱害 nǎohài to hate very much 作惱害者
125 2 jìng clean 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
126 2 Germany 其人德力唯佛知之
127 2 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 唯願流布施眾
128 2 kǒng fearful / apprehensive
129 2 rich / wealthy 富尼利
130 2 yōu to worry / to be concerned 若有憂怖恐難
131 2 十二 shí èr twelve 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
132 2 jiā gha / ga 修伽都多牟尼
133 2 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 即能消除一切諸難
134 2 yán the gate of a village 閻摩陀摩
135 2 世間 shìjiān world / the human world 又復世間一切諸毒
136 2 wài outside 外一切眾病
137 2 to arise / to get up 旋嵐風輪鬼神起風
138 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 若有讀誦是呪之者
139 2 zhōng middle 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
140 2 to record / to copy 失譯人名今附梁錄
141 2 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 器漿飲
142 2 hǎo good 應以好紙書寫盛以綵囊
143 2 大神 dàshén deity 尊此大神呪應付賢德有智善人
144 2 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 爾時王舍城內有一比丘
145 2 jiè border / boundary 遇眾惡不越此界
146 2 lái to come 欲來傷人諸鬼神
147 2 gào to tell / to say / said / told 爾時佛告阿吒
148 2 wén to hear 爾時世尊聞是語已默然受之
149 2 shē extravagant / wasteful 奢摩
150 2 chóng an invertebrate / a worm 惡毒蟲獸
151 2 qián front 即於佛前而
152 2 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 見是比丘受如是苦心生憐愍
153 2 nèi inside / interior 爾時王舍城內有一比丘
154 2 寂靜 jìjìng quiet 寂靜乞食道人
155 2 默然 mòrán silent / speechless 爾時世尊聞是語已默然受之
156 2 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時佛告阿難
157 2 奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha 奢摩陀摩
158 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為鬼所嬈受大苦惱
159 2 xíng to walk / to move 若行曠
160 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 惡毒蟲獸
161 2 刀兵 dāobīng weapons / war 或值諸難所謂王賊水火刀兵
162 2 xīn heart 若以舌若以心欲惱人者
163 2 shēn human body / torso 若身內若身
164 2 jīng to go through / to experience 神呪經
165 2 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 摩訶尼利莎訶
166 2 chéng to fill 惡鬼增盛惡人眾多
167 2 傷人 shāngrén to injure sb 傷人者
168 2 chuáng a banner / a penant streamer 若繫著高幢頭
169 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 著種種香常持
170 2 xuè blood 欲來求食吸人精氣食人肉血者
171 2 sān three 若一日二日三日四日乃至七日
172 2 shuāi to weaken / to decline 令離衰惱滅諸
173 2 怨憎 yuànzēng to hold a grudge 畏怨憎惡鬼等難
174 2 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 其人威德乃
175 2 chuí to hang / to suspend / to droop 世尊慈矜願垂納受
176 2 sǔn to injure 所侵損者悉得除滅
177 2 tóu head 千輻輪轢碎其頭
178 2 chē a vehicle 阿車阿車
179 2 vinegar / pickle / acid 醯泥
180 2 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 欲來求食吸人精氣食人肉血者
181 2 jiàn to see 見是比丘受如是苦心生憐愍
182 2 xiū to decorate / to embellish 修迦都多牟尼
183 2 wáng Wang 或值諸難所謂王賊水火刀兵
184 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
185 2 shuǐ water 有王畏賊畏火畏水
186 1 除滅 chúmiè to eliminate 所侵損者悉得除滅
187 1 xuán to revolve 旋嵐風輪鬼神起風
188 1 人精 rénjīng sophisticate / man with extensive experience / child prodigy / Wunderkind (i.e. brilliant child) 欲來求食吸人精氣食人肉血者
189 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 若有善男子善女人誦此呪者
190 1 水火 shuǐ huǒ water and fire 或值諸難所謂王賊水火刀兵
191 1 zāi disaster / calamity 災橫疾疫水旱風霜
192 1 dōu a pocket / a pouch 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
193 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子善女人誦此呪者
194 1 zhǐ paper 應以好紙書寫盛以綵囊
195 1 book / volume
196 1 biān side / boundary / edge / margin 邊施其所願
197 1 to stand 頭面禮足在一面立
198 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 持是人悉皆令得安隱寂靜
199 1 dòu to fight / to struggle / to condemn 鬪伽那知
200 1 便 biàn convenient / handy / easy 人得其便也
201 1 xūn to smoke / to cure 燒熏陸香運心供養
202 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
203 1 qǐng to ask / to inquire 請婆拘法餘如前
204 1 hào to consume / to use up 若損人資產耗人財物
205 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 莫不蒙利
206 1 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 若七日若十六日悉令消滅不
207 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 爾時眾會聞佛所說
208 1 身體 shēntǐ human body / health 身體燋枯心意狂亂
209 1 eight 八燈
210 1 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision 燒熏陸香運心供養
211 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 令其愚癡迷悶噤碎
212 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 若佛弟子出家在家
213 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 及以惡人欲為人
214 1 earth / soil / dirt 土無有惡賊怖難
215 1 財物 cái wù money and goods / property 若損人資產耗人財物
216 1 狂亂 kuángluàn hysterical 身體燋枯心意狂亂
217 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 今為某國某甲合家無量作
218 1 gāo high / tall 若繫著高幢頭
219 1 大臣 dàchén chancellor / minister 若有國王大臣誦此呪者
220 1 zēng to increase / to add to / to augment 惡鬼增盛惡人眾多
221 1 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 那婆羅闍那咩
222 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 尊此大神呪應付賢德有智善人
223 1 日月 rì yuè the sun and moon 又復虛空日月
224 1 zhù to inject / to pour into 此中丹本有注云
225 1 shù straight vertical character stroke 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
226 1 道人 dàorén a Buddhist monk 寂靜乞食道人
227 1 an epidemic / a plague 令人疫
228 1 好受 hǎoshòu feeling better / to be more at ease 好受持廣令流布
229 1 jiù to save / to rescue 為一切眾生作護作救
230 1 to travel by foot / to walk 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
231 1 to run over something with a vehicle 千輻輪轢碎其頭
232 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 見佛默然心懷喜悅
233 1 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā 病熱病
234 1 shore / land / continent 燒熏陸香運心供養
235 1 shǒu hand 是等諸鬼神若以手若以口若以脚
236 1 to think / consider / to ponder 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
237 1 shǎo few 二器著少血飲
238 1 乞食 qǐshí to beg for food 寂靜乞食道人
239 1 guó a country / a state / a kingdom 今為某國某甲合家無量作
240 1 忿 fèn get angry 餘惡知識心生忿姤意生惡害
241 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
242 1 xún to search / to look for / to seek 賊尋退散降伏
243 1 村落 cūnluò a village 若有城邑村落誦此呪者
244 1 人心 rénxīn popular feeling 怨之人心生侵惡者
245 1 gòu to mate / to copulate 餘惡知識心生忿姤意生惡害
246 1 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 為一切眾生作護作救
247 1 shé tongue 若以舌若以心欲惱人者
248 1 精氣 jīngqì essential qi / spirit 精氣
249 1 Tu 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
250 1 wilderness 野山林道中
251 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
252 1 合家 héjiā whole family / entire household 今為某國某甲合家無量作
253 1 納受 nàshòu to receive / to accept 世尊慈矜願垂納受
254 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝世尊願
255 1 丹本 dānběn Khitan Canon 此中丹本有注云
256 1 cǎo grass / straw / herbs 芳草若木根華果
257 1 wood / lumber 芳草若木根華果
258 1 心意 xīnyì meaning 身體燋枯心意狂亂
259 1 elegant 郁仇摩仇摩
260 1 shī corpse 尸利睱
261 1 huá Chinese 芳草若木根華果
262 1 Wu 烏力反
263 1 意生 yì shēng arising from thoughts 餘惡知識心生忿姤意生惡害
264 1 huài bad / spoiled / broken / defective 悉令消壞不能為惡
265 1 梵天 Fàntiān Brahma 至力能降伏梵天
266 1 損人 sǔnrén to harm others / to mock people / to taunt / humiliating 若損人資產耗人財物
267 1 憶念 yìniàn to remember / to recall 常當憶念此呪無不消
268 1 varnish / lacquer / paint 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
269 1 惡世 è shì an evil age 後惡世之中
270 1 王難 wáng nán persecution of Buddhism 離諸苦惱王難賊難怨憎之難
271 1 yòng to use / to apply 以用降伏
272 1 to conceal / to hide / to ambush 以降伏一切極惡諸鬼神等
273 1 jìng boundary / frontier / boundary 其人境
274 1 four 若一日二日三日四日乃至七日
275 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 尊此大神呪應付賢德有智善人
276 1 shé Buddhist monk 闍竭提多蛇
277 1 shù tree 塚間樹下四部等眾
278 1 侵犯 qīnfàn to infringe on / to encroach on / to violate 不能侵犯誦此呪者
279 1 a spoke 千輻輪轢碎其頭
280 1 使 shǐ to make / to cause 先當結界使諸惡不起
281 1 kuàng extensive / wide / broad 若行曠
282 1 hàn dry 災橫疾疫水旱風霜
283 1 十六 shíliù sixteen 若七日若十六日悉令消滅不
284 1 不須 bùxū not needed 我不須此極嚴惡呪
285 1 jiǎo foot 是等諸鬼神若以手若以口若以脚
286 1 huǒ fire / flame 有王畏賊畏火畏水
287 1 yāng misfortune / disaster / calamity 鬼惡賊自受其殃
288 1 clothes / clothing
289 1 tǎng unconventional 儻能傷
290 1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 害諸眾生等
291 1 yún cloud 此中丹本有注云
292 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 世尊慈矜願垂納受
293 1 withered / dried up 身體燋枯心意狂亂
294 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 燒熏陸香運心供養
295 1 國王 guówáng king / monarch 若有國王大臣誦此呪者
296 1 寒冷 hánlěng frigid / very cold 令冷病風病濕病寒冷等病
297 1 wǎng to go (in a direction) 即往佛
298 1 迦蘭陀竹林 Jiālántuó Zhlín Karanda Bamboo Garden / Karanda Venuvana 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
299 1 pán a tray 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
300 1 在家 zàijiā lay person / laity 若佛弟子出家在家
301 1 dēng a lamp / a lantern 八燈
302 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 頭面禮足在一面立
303 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
304 1 to yawn 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
305 1 之中 zhīzhōng inside 後惡世之中
306 1 náng a bag /a purse / a sack 應以好紙書寫盛以綵囊
307 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 應令四眾善誦持之
308 1 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經 a zhà pó jū guǐshén dà jiāng shàng Fótuó luó ní shén zhòu jīng A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經
309 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 失譯人名今附梁錄
310 1 huī gray 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
311 1 qiān one thousand 千輻輪轢碎其頭
312 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜不離
313 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 賊尋退散降伏
314 1 ào southwest corner of a house
315 1 to connect / to relate 若繫著高幢頭
316 1 shāo to burn 燒熏陸香運心供養
317 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 迦遮利蛇
318 1 無有 wú yǒu there is not 土無有惡賊怖難
319 1 神咒 shénzhòu mantra 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神咒經
320 1 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 見佛默然心懷喜悅
321 1 chén Fifth Earthly Branch 日月星辰鬼神等畏
322 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若佛弟子出家在家
323 1 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 修羅諸惡鬼神人非人等
324 1 四部 sì bù four part classification scheme 塚間樹下四部等眾
325 1 gēn origin / cause / basis 芳草若木根華果
326 1 yuán fate / predestined affinity 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
327 1 road / path / way
328 1 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 應令四眾善誦持之
329 1 fáng to protect / to defend / to guard 今當重更說防諸惡呪即說呪曰
330 1 shì matter / thing / item 世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢
331 1 jié to exhaust 闍竭提多蛇
332 1 to breathe / to inhale 欲來求食吸人精氣食人肉血者
333 1 jiū a pigeon / a dove 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
334 1 某甲 mǒujiǎ a certain person 今為某國某甲合家無量作
335 1 ministry / department 部誦三遍結縷十二結
336 1 jīn to pity / feel sorry for 世尊慈矜願垂納受
337 1 lěng cold 令冷病風病濕病寒冷等病
338 1 jiāo to scorch / to burn / to scald 身體燋枯心意狂亂
339 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
340 1 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 此陀羅尼為受持讀誦者作護
341 1 虛空 xūkōng empty space 又復虛空日月
342 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂
343 1 to cry out / to shout 阿呼阿伽那知阿多那知
344 1 洗浴 xǐyù to bath 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
345 1 chǎng an open space / a courtyard 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
346 1 guǒ a result / a consequence 芳草若木根華果
347 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 賊尋退散降伏
348 1 dāo knife / a blade 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
349 1 chì red / scarlet 其人應誦此呪結赤縷然後持
350 1 救護 jiùhù to save and protect 當為救護
351 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 神呪以守護之
352 1 山林 shānlín mountain and forest 野山林道中
353 1 jié take by force / to coerce 為賊所劫為蛇所
354 1 村里 cūnlǐ village 若在城邑村里巷陌
355 1 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋彌反
356 1 cháng a lower garment / a skirt / a petticoat / a garment 裳飲食世間之物
357 1 lán mist 旋嵐風輪鬼神起風
358 1 巷陌 xiàngmò an alley / a street 若在城邑村里巷陌
359 1 niú an ox / a cow / a bull 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
360 1 héng horizontal / transverse 災橫疾疫水旱風霜
361 1 soil / ground / land 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
362 1 to look after / to attend to 垂顧錄
363 1 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 惡鬼噤碎失念不令為惡
364 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人疫
365 1 method / way 請婆拘法餘如前
366 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 見佛默然心懷喜悅
367 1 qiú to request 欲來求食吸人精氣食人肉血者
368 1 惱人 nǎorén annoying / irksome / to irritate 若以舌若以心欲惱人者
369 1 to bewitch / to charm / to infatuate 令其愚癡迷悶噤碎
370 1 惡夢 è mèng a nightmare 世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢
371 1 zhí price/ value 或值諸難所謂王賊水火刀兵
372 1 ān calm / still / quiet / peaceful 安七
373 1 fāng fragrant 芳草若木根華果
374 1 資產 zīchǎn property / assets 若損人資產耗人財物
375 1 clothes / dress / garment 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
376 1 鳥禽 niǎoqín bird 及蟲鳥禽獸諸能為毒惡
377 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
378 1 shī moist / wet 令冷病風病濕病寒冷等病
379 1 不見 bújiàn to not see 擁護其人令不見惡
380 1 shǐ excrement, shit, dung 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
381 1 xià to gaze slowly 尸利睱
382 1 shāng to injure / to wound / to be injured 儻能傷
383 1 書寫 shūxiě to write 應以好紙書寫盛以綵囊
384 1 疾疫 jíyì a plague / a blight 災橫疾疫水旱風霜
385 1 ráo to get angry / to trouble / to disturb 為鬼所嬈受大苦惱
386 1 shì to poison / to sting
387 1 gas / vapour / fumes 欲來求食吸人精氣食人肉血者
388 1 liáng a bridge 失譯人名今附梁錄
389 1 mēn stuffy 令其愚癡迷悶噤碎
390 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
391 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 上佛世尊極嚴惡呪
392 1 cǎi varicolored silk 應以好紙書寫盛以綵囊
393 1 譯人 yìrén a translator 失譯人名今附梁錄
394 1 所謂 suǒwèi so-called 或值諸難所謂王賊水火刀兵
395 1 ròu meat / muscle 欲來求食吸人精氣食人肉血者
396 1 zhù to dwell / to live / to reside 若住
397 1 侵害 qīnhài to encroach / to invade 侵害眾生
398 1 dialect / language / speech 爾時世尊聞是語已默然受之
399 1 zhú Zhu
400 1 淨衣 jìng yī pure clothing 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
401 1 jiàn arrow 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
402 1 苦心 kǔxīn painstaking effort / to take a lot of trouble / laborious at pains 見是比丘受如是苦心生憐愍
403 1 眾多 zhòngduō numerous 惡鬼增盛惡人眾多
404 1 星辰 xīngchén stars 星辰
405 1 sentence 世尊此陀羅尼句
406 1 shī to lose 失譯人名今附梁錄
407 1 hòu after / later 後惡世之中
408 1 日月星 rì yuè xīng sun, moon and star 日月星辰鬼神等畏
409 1 隨身 suíshēn to carry on one's person / to take with one 隨身
410 1 利益 lìyì benefit / interest 擁護眾生多所利益
411 1 一面 yīmiàn one side 頭面禮足在一面立
412 1 shí food / food and drink 欲來求食吸人精氣食人肉血者
413 1 chù to touch / to feel 如是等所觸惱者
414 1 提多 tíduō Titus 闍竭提多蛇
415 1 thing / matter 裳飲食世間之物
416 1 道中 dào zhōng on the path 野山林道中
417 1 sufficient / enough 頭面禮足在一面立
418 1 隨侍 suíshì a personal attendant 皆悉隨侍擁護不
419 1 飲食 yǐn shí food and drink 裳飲食世間之物
420 1 zhǒng mound / burial mound / senior 塚間樹下四部等眾
421 1 to bend / to flex 屈陀
422 1 應付 yìngfù to deal with / to cope 尊此大神呪應付賢德有智善人
423 1 阿伽 ajiā scented water / argha 阿呼阿伽那知阿多那知
424 1 an item 奢摩目多彌提
425 1 賢德 xiándé virtuous / wholesome 尊此大神呪應付賢德有智善人
426 1 頭面 tóumiàn head ornament 頭面禮足在一面立
427 1 風霜 fēngshuāng wind and frost / fig. hardships 災橫疾疫水旱風霜
428 1 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 餘惡知識心生忿姤意生惡害
429 1 修羅 xiūluó Asura 修羅諸惡鬼神人非人等
430 1 to be subservient to 豆留彌隷
431 1 guǎng wide / large / vast 好受持廣令流布
432 1 若一 ruòyī similar 若一日二日三日四日乃至七日

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 32 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 豆留咩
2 30 chóu hatred / animosity / enmity 仇婁
3 29 zhà shout in a rage / roar / bellow 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
4 28 ruò to seem / to be like / as 若有讀誦是呪之者
5 27 ā prefix to names of people 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
6 27 to weep or sob 唏利唏利
7 27 that 那羅
8 24 this / these 我不須此極嚴惡呪
9 24 zhòu mantra / charm / spell 上佛世尊極嚴惡呪
10 22 gain / advantage / benefit 尼利
11 22 è evil / vice 以降伏一切極惡諸鬼神等
12 22 to rub 仇摩仇摩
13 22 xiū to rest 休泥休泥
14 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有讀誦是呪之者
15 20 zhū all / many / various 以降伏一切極惡諸鬼神等
16 19 lìng to make / to cause to be / to lead 不令遇惡
17 19 pear 梨濘梨濘
18 16 yǒu is / are / to exist 爾時王舍城內有一比丘
19 15 chí to grasp / to hold 伊持伊持
20 15 nìng muddy 豆留茶濘豆留茶濘
21 15 dòu bean / pea 豆留咩
22 15 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
23 15 wèi for / to 為賊所劫為蛇所
24 14 摩訶 móhē great 摩訶豆留茶濘
25 14 děng et cetera / and so on 以降伏一切極惡諸鬼神等
26 14 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 先當誦此呪力能噤持
27 14 to adjoin / to border 阿毘
28 13 miē the bleating of sheep 豆留咩
29 13 mud 泥唏泥
30 13 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼利
31 12 牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni 牟尼牟尼
32 12 his / hers / its / theirs 其人威德乃
33 12 móu barley 留仇牟留仇牟
34 12 lóu to wear 首婁
35 11 Buddha / Awakened One 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
36 11 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
37 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多吒濘
38 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為賊所劫為蛇所
39 11 so as to / in order to 以用降伏
40 10 dāng to be / to act as / to serve as 當為救護
41 9 rén person / people / a human being 人惡毒等故
42 9 power / force / strength 至力能降伏梵天
43 9 extremely / very 以降伏一切極惡諸鬼神等
44 9 dusk / sunset 那暮蛇
45 9 luó Luo 那羅
46 9 爾時 ěr shí at that time 爾時王舍城內有一比丘
47 9 a laughing sound 呵羅呵羅
48 9 zéi thief 為賊所劫為蛇所
49 9 zhī him / her / them / that 若有讀誦是呪之者
50 9 nán difficult / arduous / hard 或值諸難所謂王賊水火刀兵
51 8 grandmother 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
52 8 一切 yīqiè all / every / everything 以降伏一切極惡諸鬼神等
53 8 not / no 不令遇惡
54 8 néng can / able 至力能降伏梵天
55 7 day of the month / a certain day 若一日二日三日四日乃至七日
56 7 zuò to do 為一切眾生作護作救
57 7 I / me / my 我今憐愍一
58 7 desire 欲來傷人諸鬼神
59 7 wèi to fear / to dread 畏怨憎惡鬼等難
60 7 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
61 6 惡鬼 èguǐ a hungry ghost 惡鬼增盛惡人眾多
62 6 大將 dàjiāng a general / an admiral 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
63 6 bìng ailment / sickness / illness / disease 病熱病
64 6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說呪曰
65 6 shì is / are / am / to be 見是比丘受如是苦心生憐愍
66 5 zhe indicates that an action is continuing 著種種香常持
67 5 jīn today / modern / present / current / this / now 失譯人名今附梁錄
68 5 yīng should / ought 應以好紙書寫盛以綵囊
69 5 zhòng many / numerous 塚間樹下四部等眾
70 5 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 惡鬼增盛惡人眾多
71 5 chá tea 豆留茶濘豆留茶濘
72 5 èr two 若一日二日三日四日乃至七日
73 5 to know / to learn about / to comprehend 所侵損者悉得除滅
74 5 nóu a hare / a small rabbit
75 5 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
76 4 hài to injure / to harm to 害諸眾生等
77 4 jié to bond / to tie / to bind 欲結
78 4 shí time / a period of time 時那時那
79 4 fēng wind 旋嵐風輪鬼神起風
80 4 shàng top / a high position 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
81 4 to happen upon / to meet with by chance 不令遇惡
82 4 shòu to suffer / to be subjected to 為鬼所嬈受大苦惱
83 4 yuàn to hope / to wish / to desire 世尊慈矜願垂納受
84 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 如是一切眾怖
85 4 阿婆 āpó granny 阿婆阿毘
86 4 shé snake 為賊所劫為蛇所
87 4 promptly / right away / immediately 即往佛
88 4 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼
89 4 to associate with / be near 比持比持
90 4 jiū to examine / to investigate 究吒濘
91 4 is exactly 伊持伊持
92 4 zhī to know 鬪伽那知
93 4 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 娑羅娑羅
94 4 qīn to invade / to encroach upon / to raid 所侵損者悉得除滅
95 4 extensive / full 豆留彌隷
96 4 擁護 yōnghù to help / to assist 大擁護
97 4 shǒu head 首婁
98 4 律師 lǜshī a lawyer / an attorney 律師
99 4 one 爾時王舍城內有一比丘
100 3 nǎo to be angry / to hate 令離衰惱滅諸
101 3 suō a kind of sedge grass 莎呵
102 3 shì a generation 白佛言世
103 3 jìn unable to speak / silent 先當誦此呪力能噤持
104 3 惡鬼神 è guǐ shén evil demons and spirits 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
105 3 惡毒 èdú malicious / vicious 人惡毒等故
106 3 to carry 奢摩目多彌提
107 3 suì to break / to smash 惡鬼噤碎失念不令為惡
108 3 again / more / repeatedly 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
109 3 闍那 shénà jnana 那婆羅闍那咩
110 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 悉令消壞不能為惡
111 3 xiān first 先當誦此呪力能噤持
112 3 如是 rúshì thus / so 見是比丘受如是苦心生憐愍
113 3 a device / a tool / a utensil / an implement 器漿飲
114 3 big / great / huge / large / major 為鬼所嬈受大苦惱
115 3 poison / venom 又復世間一切諸毒
116 3 huò or / either / else 或值諸難所謂王賊水火刀兵
117 3 jiā jia 迦遮利蛇
118 3 to protect / to guard 為一切眾生作護作救
119 3 de potential marker 持是人悉皆令得安隱寂靜
120 3 that / those 令彼惡人
121 3 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛言世
122 3 extra / surplus / remainder 何況餘惡
123 3 有神 yǒushén mysterious 世尊此呪極有神力如
124 3 to reach 為降伏一切諸惡鬼神及一切惡
125 3 zūn to honor / to respect
126 3 陀摩 tuómó dharma 陀摩
127 3 zhòng heavy 爾時阿吒婆拘重白佛言
128 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 切眾生故
129 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 究那反
130 3 zhì to / until 所至佛所已
131 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 令離衰惱滅諸
132 3 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 悉令消壞不能為惡
133 3 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 怨等悉為結界
134 3 zài in / at 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
135 3 shēng to be born / to give birth 見是比丘受如是苦心生憐愍
136 3 to leave / to depart / to go away / to part 令離衰惱滅諸
137 3 yán to speak / to say / said 白佛言世
138 3 yǐn to drink 器漿飲
139 3 guǐ a ghost / spirit of dead 為鬼所嬈受大苦惱
140 3 迦羅摩 jiāluómó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama 迦羅摩
141 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生故
142 3 seven 若一日二日三日四日乃至七日
143 3 tuó steep bank 陀咩
144 2 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 若天龍
145 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 上佛世尊極嚴惡呪
146 2 yuàn to blame / to complain 怨等悉為結界
147 2 神呪 shénzhòu charm / spell 神呪經
148 2 城邑 chéngyì a city / a town 若在城邑村里巷陌
149 2 yuē to speak / to say 說呪曰
150 2 shā sand / gravel / pebbles 無沙婆
151 2 shī the practice of selfless giving / dāna 唯願流布施眾
152 2 惱害 nǎohài to hate very much 作惱害者
153 2 jìng clean 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
154 2 Germany 其人德力唯佛知之
155 2 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 唯願流布施眾
156 2 lún a round / a turn 旋嵐風輪鬼神起風
157 2 kǒng fearful / apprehensive
158 2 rich / wealthy 富尼利
159 2 yōu to worry / to be concerned 若有憂怖恐難
160 2 十二 shí èr twelve 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
161 2 jiā gha / ga 修伽都多牟尼
162 2 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 即能消除一切諸難
163 2 yán the gate of a village 閻摩陀摩
164 2 世間 shìjiān world / the human world 又復世間一切諸毒
165 2 wài outside 外一切眾病
166 2 yòu again / also 又復世間一切諸毒
167 2 to arise / to get up 旋嵐風輪鬼神起風
168 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 若有讀誦是呪之者
169 2 strand / thread 其人應誦此呪結赤縷然後持
170 2 zhōng middle 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
171 2 to record / to copy 失譯人名今附梁錄
172 2 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 器漿飲
173 2 hǎo good 應以好紙書寫盛以綵囊
174 2 那時 nàshí then / at that time 時那時那
175 2 such as / for example / for instance 世尊此呪極有神力如
176 2 大神 dàshén deity 尊此大神呪應付賢德有智善人
177 2 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 爾時王舍城內有一比丘
178 2 jiè border / boundary 遇眾惡不越此界
179 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 著種種香常持
180 2 lái to come 欲來傷人諸鬼神
181 2 gào to tell / to say / said / told 爾時佛告阿吒
182 2 wén to hear 爾時世尊聞是語已默然受之
183 2 shē extravagant / wasteful 奢摩
184 2 chóng an invertebrate / a worm 惡毒蟲獸
185 2 qián front 即於佛前而
186 2 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 見是比丘受如是苦心生憐愍
187 2 nèi inside / interior 爾時王舍城內有一比丘
188 2 寂靜 jìjìng quiet 寂靜乞食道人
189 2 默然 mòrán silent / speechless 爾時世尊聞是語已默然受之
190 2 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時佛告阿難
191 2 already / afterwards 所至佛所已
192 2 奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha 奢摩陀摩
193 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為鬼所嬈受大苦惱
194 2 xíng to walk / to move 若行曠
195 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 惡毒蟲獸
196 2 刀兵 dāobīng weapons / war 或值諸難所謂王賊水火刀兵
197 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 著種種香常持
198 2 xīn heart 若以舌若以心欲惱人者
199 2 shēn human body / torso 若身內若身
200 2 jīng to go through / to experience 神呪經
201 2 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 摩訶尼利莎訶
202 2 gèng more / even more 世尊我今當更說
203 2 chéng to fill 惡鬼增盛惡人眾多
204 2 傷人 shāngrén to injure sb 傷人者
205 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 切眾生故
206 2 chuáng a banner / a penant streamer 若繫著高幢頭
207 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 著種種香常持
208 2 xuè blood 欲來求食吸人精氣食人肉血者
209 2 sān three 若一日二日三日四日乃至七日
210 2 shuāi to weaken / to decline 令離衰惱滅諸
211 2 怨憎 yuànzēng to hold a grudge 畏怨憎惡鬼等難
212 2 jiāng will / shall (future tense) 我當將諸鬼神
213 2 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 其人威德乃
214 2 chuí to hang / to suspend / to droop 世尊慈矜願垂納受
215 2 wěi yes 唯願流布施眾
216 2 naturally / of course / certainly
217 2 sǔn to injure 所侵損者悉得除滅
218 2 tóu head 千輻輪轢碎其頭
219 2 chē a vehicle 阿車阿車
220 2 vinegar / pickle / acid 醯泥
221 2 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 欲來求食吸人精氣食人肉血者
222 2 jiàn to see 見是比丘受如是苦心生憐愍
223 2 xiū to decorate / to embellish 修迦都多牟尼
224 2 dōu all 修迦都多牟尼
225 2 wáng Wang 或值諸難所謂王賊水火刀兵
226 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
227 2 shuǐ water 有王畏賊畏火畏水
228 1 除滅 chúmiè to eliminate 所侵損者悉得除滅
229 1 xuán to revolve 旋嵐風輪鬼神起風
230 1 人精 rénjīng sophisticate / man with extensive experience / child prodigy / Wunderkind (i.e. brilliant child) 欲來求食吸人精氣食人肉血者
231 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 若有善男子善女人誦此呪者
232 1 水火 shuǐ huǒ water and fire 或值諸難所謂王賊水火刀兵
233 1 zāi disaster / calamity 災橫疾疫水旱風霜
234 1 dōu a pocket / a pouch 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
235 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子善女人誦此呪者
236 1 zhǐ paper 應以好紙書寫盛以綵囊
237 1 book / volume
238 1 biān side / boundary / edge / margin 邊施其所願
239 1 to stand 頭面禮足在一面立
240 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 持是人悉皆令得安隱寂靜
241 1 dòu to fight / to struggle / to condemn 鬪伽那知
242 1 yuè more 遇眾惡不越此界
243 1 便 biàn convenient / handy / easy 人得其便也
244 1 xūn to smoke / to cure 燒熏陸香運心供養
245 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
246 1 以降 yǐ jiàng since 以降伏一切極惡諸鬼神等
247 1 qǐng to ask / to inquire 請婆拘法餘如前
248 1 hào to consume / to use up 若損人資產耗人財物
249 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 莫不蒙利
250 1 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 若七日若十六日悉令消滅不
251 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 爾時眾會聞佛所說
252 1 you / thou
253 1 身體 shēntǐ human body / health 身體燋枯心意狂亂
254 1 eight 八燈
255 1 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision 燒熏陸香運心供養
256 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 令其愚癡迷悶噤碎
257 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 若佛弟子出家在家
258 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 及以惡人欲為人
259 1 earth / soil / dirt 土無有惡賊怖難
260 1 財物 cái wù money and goods / property 若損人資產耗人財物
261 1 狂亂 kuángluàn hysterical 身體燋枯心意狂亂
262 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 今為某國某甲合家無量作
263 1 gāo high / tall 若繫著高幢頭
264 1 大臣 dàchén chancellor / minister 若有國王大臣誦此呪者
265 1 zēng to increase / to add to / to augment 惡鬼增盛惡人眾多
266 1 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 那婆羅闍那咩
267 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 尊此大神呪應付賢德有智善人
268 1 日月 rì yuè the sun and moon 又復虛空日月
269 1 zhù to inject / to pour into 此中丹本有注云
270 1 shù straight vertical character stroke 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
271 1 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 即於佛前而
272 1 道人 dàorén a Buddhist monk 寂靜乞食道人
273 1 also / too 人得其便也
274 1 an epidemic / a plague 令人疫
275 1 好受 hǎoshòu feeling better / to be more at ease 好受持廣令流布
276 1 do not 莫令持此呪者
277 1 jiù to save / to rescue 為一切眾生作護作救
278 1 to travel by foot / to walk 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
279 1 to run over something with a vehicle 千輻輪轢碎其頭
280 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 見佛默然心懷喜悅
281 1 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā 病熱病
282 1 bìng and / furthermore / also 切諸難并諸時惡
283 1 shore / land / continent 燒熏陸香運心供養
284 1 shǒu hand 是等諸鬼神若以手若以口若以脚
285 1 to think / consider / to ponder 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
286 1 shǎo few 二器著少血飲
287 1 乞食 qǐshí to beg for food 寂靜乞食道人
288 1 guó a country / a state / a kingdom 今為某國某甲合家無量作
289 1 忿 fèn get angry 餘惡知識心生忿姤意生惡害
290 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
291 1 xún to search / to look for / to seek 賊尋退散降伏
292 1 村落 cūnluò a village 若有城邑村落誦此呪者
293 1 人心 rénxīn popular feeling 怨之人心生侵惡者
294 1 gòu to mate / to copulate 餘惡知識心生忿姤意生惡害
295 1 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 為一切眾生作護作救
296 1 shé tongue 若以舌若以心欲惱人者
297 1 精氣 jīngqì essential qi / spirit 精氣
298 1 Tu 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
299 1 rán correct / right / certainly 二器著種種漿飲然
300 1 wilderness 野山林道中
301 1 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
302 1 合家 héjiā whole family / entire household 今為某國某甲合家無量作
303 1 納受 nàshòu to receive / to accept 世尊慈矜願垂納受
304 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝世尊願
305 1 丹本 dānběn Khitan Canon 此中丹本有注云
306 1 cǎo grass / straw / herbs 芳草若木根華果
307 1 wood / lumber 芳草若木根華果
308 1 心意 xīnyì meaning 身體燋枯心意狂亂
309 1 elegant 郁仇摩仇摩
310 1 shī corpse 尸利睱
311 1 huá Chinese 芳草若木根華果
312 1 Wu 烏力反
313 1 意生 yì shēng arising from thoughts 餘惡知識心生忿姤意生惡害
314 1 huài bad / spoiled / broken / defective 悉令消壞不能為惡
315 1 梵天 Fàntiān Brahma 至力能降伏梵天
316 1 損人 sǔnrén to harm others / to mock people / to taunt / humiliating 若損人資產耗人財物
317 1 憶念 yìniàn to remember / to recall 常當憶念此呪無不消
318 1 varnish / lacquer / paint 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
319 1 惡世 è shì an evil age 後惡世之中
320 1 王難 wáng nán persecution of Buddhism 離諸苦惱王難賊難怨憎之難
321 1 yòng to use / to apply 以用降伏
322 1 xià next 塚間樹下四部等眾
323 1 to conceal / to hide / to ambush 以降伏一切極惡諸鬼神等
324 1 jìng boundary / frontier / boundary 其人境
325 1 four 若一日二日三日四日乃至七日
326 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 尊此大神呪應付賢德有智善人
327 1 biàn turn / one time 部誦三遍結縷十二結
328 1 shé Buddhist monk 闍竭提多蛇
329 1 shù tree 塚間樹下四部等眾
330 1 侵犯 qīnfàn to infringe on / to encroach on / to violate 不能侵犯誦此呪者
331 1 a spoke 千輻輪轢碎其頭
332 1 使 shǐ to make / to cause 先當結界使諸惡不起
333 1 kuàng extensive / wide / broad 若行曠
334 1 xiāng each other / one another / mutually 欲相侵惱者
335 1 hàn dry 災橫疾疫水旱風霜
336 1 十六 shíliù sixteen 若七日若十六日悉令消滅不
337 1 不須 bùxū not needed 我不須此極嚴惡呪
338 1 jiǎo foot 是等諸鬼神若以手若以口若以脚
339 1 huǒ fire / flame 有王畏賊畏火畏水
340 1 yāng misfortune / disaster / calamity 鬼惡賊自受其殃
341 1 clothes / clothing
342 1 tǎng unconventional 儻能傷
343 1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 害諸眾生等
344 1 yún cloud 此中丹本有注云
345 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 世尊慈矜願垂納受
346 1 withered / dried up 身體燋枯心意狂亂
347 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 燒熏陸香運心供養
348 1 國王 guówáng king / monarch 若有國王大臣誦此呪者
349 1 寒冷 hánlěng frigid / very cold 令冷病風病濕病寒冷等病
350 1 wǎng to go (in a direction) 即往佛
351 1 迦蘭陀竹林 Jiālántuó Zhlín Karanda Bamboo Garden / Karanda Venuvana 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
352 1 pán a tray 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
353 1 在家 zàijiā lay person / laity 若佛弟子出家在家
354 1 dēng a lamp / a lantern 八燈
355 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 頭面禮足在一面立
356 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
357 1 to yawn 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
358 1 之中 zhīzhōng inside 後惡世之中
359 1 in / at 即於佛前而
360 1 náng a bag /a purse / a sack 應以好紙書寫盛以綵囊
361 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 應令四眾善誦持之
362 1 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經 a zhà pó jū guǐshén dà jiāng shàng Fótuó luó ní shén zhòu jīng A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經
363 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 失譯人名今附梁錄
364 1 huī gray 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
365 1 qiān one thousand 千輻輪轢碎其頭
366 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜不離
367 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 賊尋退散降伏
368 1 ào southwest corner of a house
369 1 to connect / to relate 若繫著高幢頭
370 1 shāo to burn 燒熏陸香運心供養
371 1 zhē to cover up / to hide / to conceal 迦遮利蛇
372 1 無有 wú yǒu there is not 土無有惡賊怖難
373 1 神咒 shénzhòu mantra 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神咒經
374 1 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 見佛默然心懷喜悅
375 1 chén Fifth Earthly Branch 日月星辰鬼神等畏
376 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若佛弟子出家在家
377 1 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 修羅諸惡鬼神人非人等
378 1 四部 sì bù four part classification scheme 塚間樹下四部等眾
379 1 gēn origin / cause / basis 芳草若木根華果
380 1 yuán fate / predestined affinity 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
381 1 road / path / way
382 1 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 應令四眾善誦持之
383 1 fáng to protect / to defend / to guard 今當重更說防諸惡呪即說呪曰
384 1 shì matter / thing / item 世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢
385 1 jié to exhaust 闍竭提多蛇
386 1 to breathe / to inhale 欲來求食吸人精氣食人肉血者
387 1 jiū a pigeon / a dove 鬼神羅剎夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
388 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 是等諸鬼神若以手若以口若以脚
389 1 某甲 mǒujiǎ a certain person 今為某國某甲合家無量作
390 1 ministry / department 部誦三遍結縷十二結
391 1 jīn to pity / feel sorry for 世尊慈矜願垂納受
392 1 乃至 nǎizhì and even 若一日二日三日四日乃至七日
393 1 lěng cold 令冷病風病濕病寒冷等病
394 1 jiāo to scorch / to burn / to scald 身體燋枯心意狂亂
395 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
396 1 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 此陀羅尼為受持讀誦者作護
397 1 虛空 xūkōng empty space 又復虛空日月
398 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂
399 1 to cry out / to shout 阿呼阿伽那知阿多那知
400 1 洗浴 xǐyù to bath 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
401 1 chǎng an open space / a courtyard 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
402 1 míng measure word for people 失譯人名今附梁錄
403 1 guǒ a result / a consequence 芳草若木根華果
404 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 賊尋退散降伏
405 1 dāo knife / a blade 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
406 1 chì red / scarlet 其人應誦此呪結赤縷然後持
407 1 救護 jiùhù to save and protect 當為救護
408 1 守護 shǒuhù to guard / to defend 神呪以守護之
409 1 山林 shānlín mountain and forest 野山林道中
410 1 jié take by force / to coerce 為賊所劫為蛇所
411 1 村里 cūnlǐ village 若在城邑村里巷陌
412 1 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋彌反
413 1 cháng a lower garment / a skirt / a petticoat / a garment 裳飲食世間之物
414 1 lán mist 旋嵐風輪鬼神起風
415 1 巷陌 xiàngmò an alley / a street 若在城邑村里巷陌
416 1 niú an ox / a cow / a bull 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
417 1 héng horizontal / transverse 災橫疾疫水旱風霜
418 1 soil / ground / land 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
419 1 to look after / to attend to 垂顧錄
420 1 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 惡鬼噤碎失念不令為惡
421 1 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人疫
422 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 塚間樹下四部等眾
423 1 method / way 請婆拘法餘如前
424 1 喜悅 xǐyuè happy / joyous 見佛默然心懷喜悅
425 1 何況 hékuàng much less / let alone 何況餘惡
426 1 qiú to request 欲來求食吸人精氣食人肉血者
427 1 惱人 nǎorén annoying / irksome / to irritate 若以舌若以心欲惱人者
428 1 to bewitch / to charm / to infatuate 令其愚癡迷悶噤碎
429 1 惡夢 è mèng a nightmare 世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢
430 1 zhí price/ value 或值諸難所謂王賊水火刀兵
431 1 ān calm / still / quiet / peaceful 安七
432 1 fāng fragrant 芳草若木根華果
433 1 資產 zīchǎn property / assets 若損人資產耗人財物
434 1 clothes / dress / garment 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
435 1 鳥禽 niǎoqín bird 及蟲鳥禽獸諸能為毒惡
436 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 其人威德乃
437 1 迦羅 jiāluó kala / kāla 摩咩思摩阿提迦羅咩兜
438 1 shī moist / wet 令冷病風病濕病寒冷等病
439 1 不見 bújiàn to not see 擁護其人令不見惡
440 1 shǐ excrement, shit, dung 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
441 1 xià to gaze slowly 尸利睱
442 1 shāng to injure / to wound / to be injured 儻能傷
443 1 書寫 shūxiě to write 應以好紙書寫盛以綵囊
444 1 疾疫 jíyì a plague / a blight 災橫疾疫水旱風霜
445 1 ráo to get angry / to trouble / to disturb 為鬼所嬈受大苦惱
446 1 shì to poison / to sting
447 1 gas / vapour / fumes 欲來求食吸人精氣食人肉血者
448 1 liáng a bridge 失譯人名今附梁錄
449 1 mēn stuffy 令其愚癡迷悶噤碎
450 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
451 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 上佛世尊極嚴惡呪
452 1 cǎi varicolored silk 應以好紙書寫盛以綵囊
453 1 譯人 yìrén a translator 失譯人名今附梁錄
454 1 所謂 suǒwèi so-called 或值諸難所謂王賊水火刀兵
455 1 ròu meat / muscle 欲來求食吸人精氣食人肉血者
456 1 悉皆 xījiē all 持是人悉皆令得安隱寂靜
457 1 zhù to dwell / to live / to reside 若住
458 1 侵害 qīnhài to encroach / to invade 侵害眾生
459 1 dialect / language / speech 爾時世尊聞是語已默然受之
460 1 zhú Zhu
461 1 淨衣 jìng yī pure clothing 應淨洗浴著淨衣服好淨塗地
462 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 其人應誦此呪結赤縷然後持
463 1 jiàn arrow 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
464 1 zhǐ only / just 牛屎作場外灰緣竪二刀十二隻箭
465 1 苦心 kǔxīn painstaking effort / to take a lot of trouble / laborious at pains 見是比丘受如是苦心生憐愍
466 1 眾多 zhòngduō numerous 惡鬼增盛惡人眾多
467 1 星辰 xīngchén stars 星辰
468 1 sentence 世尊此陀羅尼句
469 1 shī to lose 失譯人名今附梁錄
470 1 hòu after / later 後惡世之中
471 1 日月星 rì yuè xīng sun, moon and star 日月星辰鬼神等畏
472 1 隨身 suíshēn to carry on one's person / to take with one 隨身
473 1 利益 lìyì benefit / interest 擁護眾生多所利益
474 1 無不 wúbù not lacking 常當憶念此呪無不消
475 1 一面 yīmiàn one side 頭面禮足在一面立
476 1 no 無沙婆
477 1 shí food / food and drink 欲來求食吸人精氣食人肉血者
478 1 chù to touch / to feel 如是等所觸惱者
479 1 提多 tíduō Titus 闍竭提多蛇
480 1 thing / matter 裳飲食世間之物
481 1 道中 dào zhōng on the path 野山林道中
482 1 sufficient / enough 頭面禮足在一面立
483 1 隨侍 suíshì a personal attendant 皆悉隨侍擁護不
484 1 飲食 yǐn shí food and drink 裳飲食世間之物
485 1 zhǒng mound / burial mound / senior 塚間樹下四部等眾
486 1 to bend / to flex 屈陀
487 1 應付 yìngfù to deal with / to cope 尊此大神呪應付賢德有智善人
488 1 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不蒙利
489 1 mǒu some / certain 今為某國某甲合家無量作
490 1 阿伽 ajiā scented water / argha 阿呼阿伽那知阿多那知
491 1 an item 奢摩目多彌提
492 1 賢德 xiándé virtuous / wholesome 尊此大神呪應付賢德有智善人
493 1 頭面 tóumiàn head ornament 頭面禮足在一面立
494 1 風霜 fēngshuāng wind and frost / fig. hardships 災橫疾疫水旱風霜
495 1 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 餘惡知識心生忿姤意生惡害
496 1 修羅 xiūluó Asura 修羅諸惡鬼神人非人等
497 1 to be subservient to 豆留彌隷
498 1 guǎng wide / large / vast 好受持廣令流布
499 1 若一 ruòyī similar 若一日二日三日四日乃至七日
500 1 jiē all / each and every / in all cases 皆悉隨侍擁護不

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
ē e
zhòu mantra / charm / spell
to rub a monk's head for taking a vow
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
rén Human Realm

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼神呪经 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經 a zhà pó jū guǐshén dà jiāng shàng Fótuó luó ní shén zhòu jīng A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
丹本 dānběn Khitan Canon
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
迦兰陀竹林 迦蘭陀竹林 Jiālántuó Zhlín Karanda Bamboo Garden / Karanda Venuvana
迦罗摩 迦羅摩 jiāluómó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
提多 tíduō Titus
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
修罗 修羅 xiūluó Asura
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 133.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿伽 ajiā scented water / argha
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
白佛 bái fó to address the Buddha
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
cháng eternal / nitya
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chù touch / contact / sparśa
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
an element
道中 dào zhōng on the path
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
弟子 dìzi disciple
恶鬼神 惡鬼神 è guǐ shén evil demons and spirits
恶世 惡世 è shì an evil age
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
hǎo Good
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a fetter
jié a kalpa / an eon
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
pada
juān body / kāya
transcendence
利益 lìyì benefit
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
miè the cessation of suffering
to rub a monk's head for taking a vow
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
乞食 qǐshí Begging for Food
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善人 shànrén a wholesome person / a good person
shé Buddhist monk
奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha
阇那 闍那 shénà jnana
shēng birth
神咒 shénzhòu mantra
shī the practice of selfless giving / dāna
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
an evil state of existence
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀摩 tuómó dharma
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量 無量 wúliàng immeasurable
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意生 yì shēng arising from thoughts
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīng to accept
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
运心 運心 yùnxīn setting the mind in motion / resolving indecision
在家 zàijiā lay person / laity
zhe to attach / to grasp
zhī Understanding
zhì Wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
Contented