Glossary and Vocabulary for Liang Bu Da Fa Xiangcheng Shi Zi Fu Fa Ji 兩部大法相承師資付法記, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 25 jīng to go through; to experience 傳得此金剛界百千頌經
2 25 jīng a sutra; a scripture 傳得此金剛界百千頌經
3 25 jīng warp 傳得此金剛界百千頌經
4 25 jīng longitude 傳得此金剛界百千頌經
5 25 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 傳得此金剛界百千頌經
6 25 jīng a woman's period 傳得此金剛界百千頌經
7 25 jīng to bear; to endure 傳得此金剛界百千頌經
8 25 jīng to hang; to die by hanging 傳得此金剛界百千頌經
9 25 jīng classics 傳得此金剛界百千頌經
10 25 jīng to be frugal; to save 傳得此金剛界百千頌經
11 25 jīng a classic; a scripture; canon 傳得此金剛界百千頌經
12 25 jīng a standard; a norm 傳得此金剛界百千頌經
13 25 jīng a section of a Confucian work 傳得此金剛界百千頌經
14 25 jīng to measure 傳得此金剛界百千頌經
15 25 jīng human pulse 傳得此金剛界百千頌經
16 25 jīng menstruation; a woman's period 傳得此金剛界百千頌經
17 25 jīng sutra; discourse 傳得此金剛界百千頌經
18 22 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 法付囑龍智阿闍梨
19 21 金剛界 jīngāng jiè kongōkai; vajradhatu; diamond realm 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
20 18 三藏 sān zàng San Zang 三藏金剛智云
21 18 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 三藏金剛智云
22 18 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 三藏金剛智云
23 18 a verse 此經梵本十萬偈
24 18 jié martial 此經梵本十萬偈
25 18 jié brave 此經梵本十萬偈
26 18 jié swift; hasty 此經梵本十萬偈
27 18 jié forceful 此經梵本十萬偈
28 18 gatha; hymn; verse 此經梵本十萬偈
29 18 method; way 兩部付法次第記海雲記
30 18 France 兩部付法次第記海雲記
31 18 the law; rules; regulations 兩部付法次第記海雲記
32 18 the teachings of the Buddha; Dharma 兩部付法次第記海雲記
33 18 a standard; a norm 兩部付法次第記海雲記
34 18 an institution 兩部付法次第記海雲記
35 18 to emulate 兩部付法次第記海雲記
36 18 magic; a magic trick 兩部付法次第記海雲記
37 18 punishment 兩部付法次第記海雲記
38 18 Fa 兩部付法次第記海雲記
39 18 a precedent 兩部付法次第記海雲記
40 18 a classification of some kinds of Han texts 兩部付法次第記海雲記
41 18 relating to a ceremony or rite 兩部付法次第記海雲記
42 18 Dharma 兩部付法次第記海雲記
43 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 兩部付法次第記海雲記
44 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 兩部付法次第記海雲記
45 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 兩部付法次第記海雲記
46 18 quality; characteristic 兩部付法次第記海雲記
47 16 four 四保壽寺覺超阿闍梨
48 16 note a musical scale 四保壽寺覺超阿闍梨
49 16 fourth 四保壽寺覺超阿闍梨
50 16 Si 四保壽寺覺超阿闍梨
51 16 four; catur 四保壽寺覺超阿闍梨
52 15 to go; to 親於龍智阿闍
53 15 to rely on; to depend on 親於龍智阿闍
54 15 Yu 親於龍智阿闍
55 15 a crow 親於龍智阿闍
56 15 èr two 此二聖者道果成就
57 15 èr Kangxi radical 7 此二聖者道果成就
58 15 èr second 此二聖者道果成就
59 15 èr twice; double; di- 此二聖者道果成就
60 15 èr more than one kind 此二聖者道果成就
61 15 èr two; dvā; dvi 此二聖者道果成就
62 15 èr both; dvaya 此二聖者道果成就
63 15 zhě ca 殘害者眾
64 14 chuán to transmit 傳得此金剛界百千頌經
65 14 zhuàn a biography 傳得此金剛界百千頌經
66 14 chuán to teach 傳得此金剛界百千頌經
67 14 chuán to summon 傳得此金剛界百千頌經
68 14 chuán to pass on to later generations 傳得此金剛界百千頌經
69 14 chuán to spread; to propagate 傳得此金剛界百千頌經
70 14 chuán to express 傳得此金剛界百千頌經
71 14 chuán to conduct 傳得此金剛界百千頌經
72 14 zhuàn a posthouse 傳得此金剛界百千頌經
73 14 zhuàn a commentary 傳得此金剛界百千頌經
74 14 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 傳得此金剛界百千頌經
75 14 yòu Kangxi radical 29 龍猛菩薩又經數百年以
76 12 zhōng middle 時三藏金剛智知中
77 12 zhōng medium; medium sized 時三藏金剛智知中
78 12 zhōng China 時三藏金剛智知中
79 12 zhòng to hit the mark 時三藏金剛智知中
80 12 zhōng midday 時三藏金剛智知中
81 12 zhōng inside 時三藏金剛智知中
82 12 zhōng during 時三藏金剛智知中
83 12 zhōng Zhong 時三藏金剛智知中
84 12 zhōng intermediary 時三藏金剛智知中
85 12 zhōng half 時三藏金剛智知中
86 12 zhòng to reach; to attain 時三藏金剛智知中
87 12 zhòng to suffer; to infect 時三藏金剛智知中
88 12 zhòng to obtain 時三藏金剛智知中
89 12 zhòng to pass an exam 時三藏金剛智知中
90 12 zhōng middle 時三藏金剛智知中
91 11 曼荼羅 màntúluó mandala; cicle of divinity 入曼荼羅
92 11 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 毘盧遮那佛以為部主
93 11 以為 yǐwéi to act as 毘盧遮那佛以為部主
94 11 以為 yǐwèi to think 毘盧遮那佛以為部主
95 11 以為 yǐwéi to use as 毘盧遮那佛以為部主
96 11 five 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
97 11 fifth musical note 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
98 11 Wu 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
99 11 the five elements 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
100 11 five; pañca 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
101 11 ya 樹菩薩也
102 11 meaning; sense 青龍寺義滿
103 11 justice; right action; righteousness 青龍寺義滿
104 11 artificial; man-made; fake 青龍寺義滿
105 11 chivalry; generosity 青龍寺義滿
106 11 just; righteous 青龍寺義滿
107 11 adopted 青龍寺義滿
108 11 a relationship 青龍寺義滿
109 11 volunteer 青龍寺義滿
110 11 something suitable 青龍寺義滿
111 11 a martyr 青龍寺義滿
112 11 a law 青龍寺義滿
113 11 Yi 青龍寺義滿
114 11 Righteousness 青龍寺義滿
115 11 aim; artha 青龍寺義滿
116 11 yún cloud 三藏金剛智云
117 11 yún Yunnan 三藏金剛智云
118 11 yún Yun 三藏金剛智云
119 11 yún to say 三藏金剛智云
120 11 yún to have 三藏金剛智云
121 11 yún cloud; megha 三藏金剛智云
122 11 yún to say; iti 三藏金剛智云
123 10 jiāo to teach; to educate; to instruct 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
124 10 jiào a school of thought; a sect 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
125 10 jiào to make; to cause 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
126 10 jiào religion 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
127 10 jiào instruction; a teaching 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
128 10 jiào Jiao 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
129 10 jiào a directive; an order 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
130 10 jiào to urge; to incite 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
131 10 jiào to pass on; to convey 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
132 10 jiào etiquette 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
133 10 jiāo teaching; śāsana 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
134 10 zhǒng kind; type 破彼無明住地二障種現及二
135 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 破彼無明住地二障種現及二
136 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 破彼無明住地二障種現及二
137 10 zhǒng seed; strain 破彼無明住地二障種現及二
138 10 zhǒng offspring 破彼無明住地二障種現及二
139 10 zhǒng breed 破彼無明住地二障種現及二
140 10 zhǒng race 破彼無明住地二障種現及二
141 10 zhǒng species 破彼無明住地二障種現及二
142 10 zhǒng root; source; origin 破彼無明住地二障種現及二
143 10 zhǒng grit; guts 破彼無明住地二障種現及二
144 10 zhǒng seed; bīja 破彼無明住地二障種現及二
145 10 one 一含光阿闍梨
146 10 Kangxi radical 1 一含光阿闍梨
147 10 pure; concentrated 一含光阿闍梨
148 10 first 一含光阿闍梨
149 10 the same 一含光阿闍梨
150 10 sole; single 一含光阿闍梨
151 10 a very small amount 一含光阿闍梨
152 10 Yi 一含光阿闍梨
153 10 other 一含光阿闍梨
154 10 to unify 一含光阿闍梨
155 10 accidentally; coincidentally 一含光阿闍梨
156 10 abruptly; suddenly 一含光阿闍梨
157 10 one; eka 一含光阿闍梨
158 10 big; huge; large 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
159 10 Kangxi radical 37 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
160 10 great; major; important 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
161 10 size 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
162 10 old 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
163 10 oldest; earliest 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
164 10 adult 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
165 10 dài an important person 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
166 10 senior 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
167 10 an element 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
168 10 great; mahā 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
169 10 guó a country; a nation 我從南竺國
170 10 guó the capital of a state 我從南竺國
171 10 guó a feud; a vassal state 我從南竺國
172 10 guó a state; a kingdom 我從南竺國
173 10 guó a place; a land 我從南竺國
174 10 guó domestic; Chinese 我從南竺國
175 10 guó national 我從南竺國
176 10 guó top in the nation 我從南竺國
177 10 guó Guo 我從南竺國
178 10 guó community; nation; janapada 我從南竺國
179 9 suǒ a few; various; some 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
180 9 suǒ a place; a location 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
181 9 suǒ indicates a passive voice 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
182 9 suǒ an ordinal number 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
183 9 suǒ meaning 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
184 9 suǒ garrison 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
185 9 suǒ place; pradeśa 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
186 9 普賢 pǔxián Samantabhadra 付屬普賢金剛薩
187 9 wéi to act as; to serve 律為提塘
188 9 wéi to change into; to become 律為提塘
189 9 wéi to be; is 律為提塘
190 9 wéi to do 律為提塘
191 9 wèi to support; to help 律為提塘
192 9 wéi to govern 律為提塘
193 9 wèi to be; bhū 律為提塘
194 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
195 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
196 9 shuì to persuade 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
197 9 shuō to teach; to recite; to explain 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
198 9 shuō a doctrine; a theory 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
199 9 shuō to claim; to assert 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
200 9 shuō allocution 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
201 9 shuō to criticize; to scold 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
202 9 shuō to indicate; to refer to 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
203 9 shuō speach; vāda 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
204 9 shuō to speak; bhāṣate 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
205 9 shuō to instruct 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
206 9 sān three 遂於金剛智三
207 9 sān third 遂於金剛智三
208 9 sān more than two 遂於金剛智三
209 9 sān very few 遂於金剛智三
210 9 sān San 遂於金剛智三
211 9 sān three; tri 遂於金剛智三
212 9 sān sa 遂於金剛智三
213 9 sān three kinds; trividha 遂於金剛智三
214 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 傳得此金剛界百千頌經
215 9 děi to want to; to need to 傳得此金剛界百千頌經
216 9 děi must; ought to 傳得此金剛界百千頌經
217 9 de 傳得此金剛界百千頌經
218 9 de infix potential marker 傳得此金剛界百千頌經
219 9 to result in 傳得此金剛界百千頌經
220 9 to be proper; to fit; to suit 傳得此金剛界百千頌經
221 9 to be satisfied 傳得此金剛界百千頌經
222 9 to be finished 傳得此金剛界百千頌經
223 9 děi satisfying 傳得此金剛界百千頌經
224 9 to contract 傳得此金剛界百千頌經
225 9 to hear 傳得此金剛界百千頌經
226 9 to have; there is 傳得此金剛界百千頌經
227 9 marks time passed 傳得此金剛界百千頌經
228 9 obtain; attain; prāpta 傳得此金剛界百千頌經
229 9 shǔ to belong to; be subordinate to 付屬普賢金剛薩
230 9 shǔ category 付屬普賢金剛薩
231 9 zhǔ to join together; fix one's attention on; concentrate on 付屬普賢金剛薩
232 9 shǔ genus 付屬普賢金剛薩
233 9 shǔ to be born in the year of (one of the 12 animals) 付屬普賢金剛薩
234 9 shǔ genus 付屬普賢金剛薩
235 9 shǔ relatives 付屬普賢金剛薩
236 9 shǔ a subordinate 付屬普賢金剛薩
237 9 shǔ a subordinate 付屬普賢金剛薩
238 9 shǔ dependent 付屬普賢金剛薩
239 9 zhǔ to follow 付屬普賢金剛薩
240 9 zhǔ to assemble; to gather 付屬普賢金剛薩
241 9 zhǔ to write; to compose 付屬普賢金剛薩
242 9 zhǔ to entrust 付屬普賢金剛薩
243 9 shǔ subordinate to; adhīna 付屬普賢金剛薩
244 8 ministry; department 一佛部
245 8 section; part 一佛部
246 8 troops 一佛部
247 8 a category; a kind 一佛部
248 8 to command; to control 一佛部
249 8 radical 一佛部
250 8 headquarters 一佛部
251 8 unit 一佛部
252 8 to put in order; to arrange 一佛部
253 8 group; nikāya 一佛部
254 8 soil; ground; land 一勝解行地
255 8 floor 一勝解行地
256 8 the earth 一勝解行地
257 8 fields 一勝解行地
258 8 a place 一勝解行地
259 8 a situation; a position 一勝解行地
260 8 background 一勝解行地
261 8 terrain 一勝解行地
262 8 a territory; a region 一勝解行地
263 8 used after a distance measure 一勝解行地
264 8 coming from the same clan 一勝解行地
265 8 earth; pṛthivī 一勝解行地
266 8 stage; ground; level; bhumi 一勝解行地
267 8 běn to be one's own 略本四千偈
268 8 běn origin; source; root; foundation; basis 略本四千偈
269 8 běn the roots of a plant 略本四千偈
270 8 běn capital 略本四千偈
271 8 běn main; central; primary 略本四千偈
272 8 běn according to 略本四千偈
273 8 běn a version; an edition 略本四千偈
274 8 běn a memorial [presented to the emperor] 略本四千偈
275 8 běn a book 略本四千偈
276 8 běn trunk of a tree 略本四千偈
277 8 běn to investigate the root of 略本四千偈
278 8 běn a manuscript for a play 略本四千偈
279 8 běn Ben 略本四千偈
280 8 běn root; origin; mula 略本四千偈
281 8 běn becoming, being, existing; bhava 略本四千偈
282 8 běn former; previous; pūrva 略本四千偈
283 8 shàng top; a high position 兩部大法相承師資付法記上
284 8 shang top; the position on or above something 兩部大法相承師資付法記上
285 8 shàng to go up; to go forward 兩部大法相承師資付法記上
286 8 shàng shang 兩部大法相承師資付法記上
287 8 shàng previous; last 兩部大法相承師資付法記上
288 8 shàng high; higher 兩部大法相承師資付法記上
289 8 shàng advanced 兩部大法相承師資付法記上
290 8 shàng a monarch; a sovereign 兩部大法相承師資付法記上
291 8 shàng time 兩部大法相承師資付法記上
292 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 兩部大法相承師資付法記上
293 8 shàng far 兩部大法相承師資付法記上
294 8 shàng big; as big as 兩部大法相承師資付法記上
295 8 shàng abundant; plentiful 兩部大法相承師資付法記上
296 8 shàng to report 兩部大法相承師資付法記上
297 8 shàng to offer 兩部大法相承師資付法記上
298 8 shàng to go on stage 兩部大法相承師資付法記上
299 8 shàng to take office; to assume a post 兩部大法相承師資付法記上
300 8 shàng to install; to erect 兩部大法相承師資付法記上
301 8 shàng to suffer; to sustain 兩部大法相承師資付法記上
302 8 shàng to burn 兩部大法相承師資付法記上
303 8 shàng to remember 兩部大法相承師資付法記上
304 8 shàng to add 兩部大法相承師資付法記上
305 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 兩部大法相承師資付法記上
306 8 shàng to meet 兩部大法相承師資付法記上
307 8 shàng falling then rising (4th) tone 兩部大法相承師資付法記上
308 8 shang used after a verb indicating a result 兩部大法相承師資付法記上
309 8 shàng a musical note 兩部大法相承師資付法記上
310 8 shàng higher, superior; uttara 兩部大法相承師資付法記上
311 8 to hand over to 兩部付法次第記海雲記
312 8 to pay 兩部付法次第記海雲記
313 8 brought forward; upanyasta 兩部付法次第記海雲記
314 8 Buddhist temple; monastery; mosque 寺三藏不空智阿闍梨
315 8 a government office 寺三藏不空智阿闍梨
316 8 a eunuch 寺三藏不空智阿闍梨
317 8 Buddhist temple; vihāra 寺三藏不空智阿闍梨
318 8 金剛智 jīngāng zhì Vajra Wisdom 三藏金剛智云
319 8 金剛智 jīngāng zhì Vajrabodhi 三藏金剛智云
320 8 shí time; a point or period of time 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
321 8 shí a season; a quarter of a year 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
322 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
323 8 shí fashionable 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
324 8 shí fate; destiny; luck 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
325 8 shí occasion; opportunity; chance 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
326 8 shí tense 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
327 8 shí particular; special 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
328 8 shí to plant; to cultivate 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
329 8 shí an era; a dynasty 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
330 8 shí time [abstract] 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
331 8 shí seasonal 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
332 8 shí to wait upon 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
333 8 shí hour 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
334 8 shí appropriate; proper; timely 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
335 8 shí Shi 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
336 8 shí a present; currentlt 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
337 8 shí time; kāla 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
338 8 shí at that time; samaya 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
339 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
340 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
341 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
342 8 míng fame; renown; reputation 即釋迦如來是此約法性身為名
343 8 míng a name; personal name; designation 即釋迦如來是此約法性身為名
344 8 míng rank; position 即釋迦如來是此約法性身為名
345 8 míng an excuse 即釋迦如來是此約法性身為名
346 8 míng life 即釋迦如來是此約法性身為名
347 8 míng to name; to call 即釋迦如來是此約法性身為名
348 8 míng to express; to describe 即釋迦如來是此約法性身為名
349 8 míng to be called; to have the name 即釋迦如來是此約法性身為名
350 8 míng to own; to possess 即釋迦如來是此約法性身為名
351 8 míng famous; renowned 即釋迦如來是此約法性身為名
352 8 míng moral 即釋迦如來是此約法性身為名
353 8 míng name; naman 即釋迦如來是此約法性身為名
354 8 míng fame; renown; yasas 即釋迦如來是此約法性身為名
355 8 十萬 shí wàn one hundred thousand 此經梵本十萬偈
356 8 rén person; people; a human being
357 8 rén Kangxi radical 9
358 8 rén a kind of person
359 8 rén everybody
360 8 rén adult
361 8 rén somebody; others
362 8 rén an upright person
363 8 rén person; manuṣya
364 7 shēn human body; torso 明一切如來金剛性遍一切有想身中
365 7 shēn Kangxi radical 158 明一切如來金剛性遍一切有想身中
366 7 shēn self 明一切如來金剛性遍一切有想身中
367 7 shēn life 明一切如來金剛性遍一切有想身中
368 7 shēn an object 明一切如來金剛性遍一切有想身中
369 7 shēn a lifetime 明一切如來金剛性遍一切有想身中
370 7 shēn moral character 明一切如來金剛性遍一切有想身中
371 7 shēn status; identity; position 明一切如來金剛性遍一切有想身中
372 7 shēn pregnancy 明一切如來金剛性遍一切有想身中
373 7 juān India 明一切如來金剛性遍一切有想身中
374 7 shēn body; kāya 明一切如來金剛性遍一切有想身中
375 7 to use; to grasp 以法付囑龍猛菩薩
376 7 to rely on 以法付囑龍猛菩薩
377 7 to regard 以法付囑龍猛菩薩
378 7 to be able to 以法付囑龍猛菩薩
379 7 to order; to command 以法付囑龍猛菩薩
380 7 used after a verb 以法付囑龍猛菩薩
381 7 a reason; a cause 以法付囑龍猛菩薩
382 7 Israel 以法付囑龍猛菩薩
383 7 Yi 以法付囑龍猛菩薩
384 7 use; yogena 以法付囑龍猛菩薩
385 7 bǎi one hundred 傳得此金剛界百千頌經
386 7 bǎi many 傳得此金剛界百千頌經
387 7 bǎi Bai 傳得此金剛界百千頌經
388 7 bǎi all 傳得此金剛界百千頌經
389 7 bǎi hundred; śata 傳得此金剛界百千頌經
390 7 一切 yīqiè temporary 宗一切有部
391 7 一切 yīqiè the same 宗一切有部
392 7 guǎng wide; large; vast 廣本則有無
393 7 guǎng Kangxi radical 53 廣本則有無
394 7 ān a hut 廣本則有無
395 7 guǎng a large building structure with no walls 廣本則有無
396 7 guǎng many; numerous; common 廣本則有無
397 7 guǎng to extend; to expand 廣本則有無
398 7 guǎng width; breadth; extent 廣本則有無
399 7 guǎng broad-minded; generous 廣本則有無
400 7 guǎng Guangzhou 廣本則有無
401 7 guàng a unit of east-west distance 廣本則有無
402 7 guàng a unit of 15 chariots 廣本則有無
403 7 kuàng barren 廣本則有無
404 7 guǎng Extensive 廣本則有無
405 7 guǎng vaipulya; vast; extended 廣本則有無
406 7 to happen upon; to meet with by chance 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
407 7 an opportunity 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
408 7 Yu 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
409 7 to handle; to treat 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
410 7 to get along with 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
411 7 ǒu to succeed 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
412 7 ǒu to suffer; to sustain 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
413 7 meet; samavadhāna 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
414 7 cóng to follow 我從南竺國
415 7 cóng to comply; to submit; to defer 我從南竺國
416 7 cóng to participate in something 我從南竺國
417 7 cóng to use a certain method or principle 我從南竺國
418 7 cóng something secondary 我從南竺國
419 7 cóng remote relatives 我從南竺國
420 7 cóng secondary 我從南竺國
421 7 cóng to go on; to advance 我從南竺國
422 7 cōng at ease; informal 我從南竺國
423 7 zòng a follower; a supporter 我從南竺國
424 7 zòng to release 我從南竺國
425 7 zòng perpendicular; longitudinal 我從南竺國
426 7 suì to comply with; to follow along 遂見殺戮
427 7 suì to advance 遂見殺戮
428 7 suì to follow through; to achieve 遂見殺戮
429 7 suì to follow smoothly 遂見殺戮
430 7 suì an area the capital 遂見殺戮
431 7 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂見殺戮
432 7 suì a flint 遂見殺戮
433 7 suì to satisfy 遂見殺戮
434 7 suì to propose; to nominate 遂見殺戮
435 7 suì to grow 遂見殺戮
436 7 suì to use up; to stop 遂見殺戮
437 7 suì sleeve used in archery 遂見殺戮
438 7 suì satisfy; pūraṇa 遂見殺戮
439 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 有情證大圓鏡智成大菩提也
440 7 chéng to become; to turn into 有情證大圓鏡智成大菩提也
441 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 有情證大圓鏡智成大菩提也
442 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 有情證大圓鏡智成大菩提也
443 7 chéng a full measure of 有情證大圓鏡智成大菩提也
444 7 chéng whole 有情證大圓鏡智成大菩提也
445 7 chéng set; established 有情證大圓鏡智成大菩提也
446 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 有情證大圓鏡智成大菩提也
447 7 chéng to reconcile 有情證大圓鏡智成大菩提也
448 7 chéng to resmble; to be similar to 有情證大圓鏡智成大菩提也
449 7 chéng composed of 有情證大圓鏡智成大菩提也
450 7 chéng a result; a harvest; an achievement 有情證大圓鏡智成大菩提也
451 7 chéng capable; able; accomplished 有情證大圓鏡智成大菩提也
452 7 chéng to help somebody achieve something 有情證大圓鏡智成大菩提也
453 7 chéng Cheng 有情證大圓鏡智成大菩提也
454 7 chéng Become 有情證大圓鏡智成大菩提也
455 7 chéng becoming; bhāva 有情證大圓鏡智成大菩提也
456 7 xìng gender 即釋迦如來是此約法性身為名
457 7 xìng nature; disposition 即釋迦如來是此約法性身為名
458 7 xìng grammatical gender 即釋迦如來是此約法性身為名
459 7 xìng a property; a quality 即釋迦如來是此約法性身為名
460 7 xìng life; destiny 即釋迦如來是此約法性身為名
461 7 xìng sexual desire 即釋迦如來是此約法性身為名
462 7 xìng scope 即釋迦如來是此約法性身為名
463 7 xìng nature 即釋迦如來是此約法性身為名
464 7 zhī to go 每栖心於實相之門
465 7 zhī to arrive; to go 每栖心於實相之門
466 7 zhī is 每栖心於實相之門
467 7 zhī to use 每栖心於實相之門
468 7 zhī Zhi 每栖心於實相之門
469 7 金剛 jīngāng a diamond 付屬普賢金剛薩
470 7 金剛 jīngāng King Kong 付屬普賢金剛薩
471 7 金剛 jīngāng a hard object 付屬普賢金剛薩
472 7 金剛 jīngāng gorilla 付屬普賢金剛薩
473 7 金剛 jīngāng diamond 付屬普賢金剛薩
474 7 金剛 jīngāng vajra 付屬普賢金剛薩
475 7 lüè plan; strategy 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
476 7 lüè to administer 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
477 7 lüè Lue 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
478 7 lüè to plunder; to seize 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
479 7 lüè to simplify; to omit; to leave out 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
480 7 lüè an outline 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
481 7 lüè concisely; samāsatas 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
482 6 qiān one thousand 傳得此金剛界百千頌經
483 6 qiān many; numerous; countless 傳得此金剛界百千頌經
484 6 qiān a cheat; swindler 傳得此金剛界百千頌經
485 6 qiān Qian 傳得此金剛界百千頌經
486 6 Yi 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
487 6 和尚 héshang a Buddhist monk 金剛智三藏和尚蘊
488 6 和尚 héshang Most Venerable 金剛智三藏和尚蘊
489 6 和尚 héshang an abbot; senior monk 金剛智三藏和尚蘊
490 6 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 量百千俱胝那庾多微塵數偈
491 6 huì favor; benefit; blessing; kindness 大興善寺惠朗阿闍梨
492 6 huì Hui 大興善寺惠朗阿闍梨
493 6 huì to confer 大興善寺惠朗阿闍梨
494 6 huì to spoil; to dote on 大興善寺惠朗阿闍梨
495 6 huì gentle; amiable 大興善寺惠朗阿闍梨
496 6 huì would you be so kind 大興善寺惠朗阿闍梨
497 6 huì Kindness 大興善寺惠朗阿闍梨
498 6 huì devotion; mati 大興善寺惠朗阿闍梨
499 6 zhì Kangxi radical 133 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
500 6 zhì to arrive 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙

Frequencies of all Words

Top 1025

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 25 jīng to go through; to experience 傳得此金剛界百千頌經
2 25 jīng a sutra; a scripture 傳得此金剛界百千頌經
3 25 jīng warp 傳得此金剛界百千頌經
4 25 jīng longitude 傳得此金剛界百千頌經
5 25 jīng often; regularly; frequently 傳得此金剛界百千頌經
6 25 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 傳得此金剛界百千頌經
7 25 jīng a woman's period 傳得此金剛界百千頌經
8 25 jīng to bear; to endure 傳得此金剛界百千頌經
9 25 jīng to hang; to die by hanging 傳得此金剛界百千頌經
10 25 jīng classics 傳得此金剛界百千頌經
11 25 jīng to be frugal; to save 傳得此金剛界百千頌經
12 25 jīng a classic; a scripture; canon 傳得此金剛界百千頌經
13 25 jīng a standard; a norm 傳得此金剛界百千頌經
14 25 jīng a section of a Confucian work 傳得此金剛界百千頌經
15 25 jīng to measure 傳得此金剛界百千頌經
16 25 jīng human pulse 傳得此金剛界百千頌經
17 25 jīng menstruation; a woman's period 傳得此金剛界百千頌經
18 25 jīng sutra; discourse 傳得此金剛界百千頌經
19 22 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 法付囑龍智阿闍梨
20 21 金剛界 jīngāng jiè kongōkai; vajradhatu; diamond realm 略敘金剛界大教王經師資相承付法次第
21 21 this; these 傳得此金剛界百千頌經
22 21 in this way 傳得此金剛界百千頌經
23 21 otherwise; but; however; so 傳得此金剛界百千頌經
24 21 at this time; now; here 傳得此金剛界百千頌經
25 21 this; here; etad 傳得此金剛界百千頌經
26 18 三藏 sān zàng San Zang 三藏金剛智云
27 18 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 三藏金剛智云
28 18 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 三藏金剛智云
29 18 a verse 此經梵本十萬偈
30 18 jié martial 此經梵本十萬偈
31 18 jié brave 此經梵本十萬偈
32 18 jié swift; hasty 此經梵本十萬偈
33 18 jié forceful 此經梵本十萬偈
34 18 gatha; hymn; verse 此經梵本十萬偈
35 18 method; way 兩部付法次第記海雲記
36 18 France 兩部付法次第記海雲記
37 18 the law; rules; regulations 兩部付法次第記海雲記
38 18 the teachings of the Buddha; Dharma 兩部付法次第記海雲記
39 18 a standard; a norm 兩部付法次第記海雲記
40 18 an institution 兩部付法次第記海雲記
41 18 to emulate 兩部付法次第記海雲記
42 18 magic; a magic trick 兩部付法次第記海雲記
43 18 punishment 兩部付法次第記海雲記
44 18 Fa 兩部付法次第記海雲記
45 18 a precedent 兩部付法次第記海雲記
46 18 a classification of some kinds of Han texts 兩部付法次第記海雲記
47 18 relating to a ceremony or rite 兩部付法次第記海雲記
48 18 Dharma 兩部付法次第記海雲記
49 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 兩部付法次第記海雲記
50 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 兩部付法次第記海雲記
51 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 兩部付法次第記海雲記
52 18 quality; characteristic 兩部付法次第記海雲記
53 16 four 四保壽寺覺超阿闍梨
54 16 note a musical scale 四保壽寺覺超阿闍梨
55 16 fourth 四保壽寺覺超阿闍梨
56 16 Si 四保壽寺覺超阿闍梨
57 16 four; catur 四保壽寺覺超阿闍梨
58 15 in; at 親於龍智阿闍
59 15 in; at 親於龍智阿闍
60 15 in; at; to; from 親於龍智阿闍
61 15 to go; to 親於龍智阿闍
62 15 to rely on; to depend on 親於龍智阿闍
63 15 to go to; to arrive at 親於龍智阿闍
64 15 from 親於龍智阿闍
65 15 give 親於龍智阿闍
66 15 oppposing 親於龍智阿闍
67 15 and 親於龍智阿闍
68 15 compared to 親於龍智阿闍
69 15 by 親於龍智阿闍
70 15 and; as well as 親於龍智阿闍
71 15 for 親於龍智阿闍
72 15 Yu 親於龍智阿闍
73 15 a crow 親於龍智阿闍
74 15 whew; wow 親於龍智阿闍
75 15 near to; antike 親於龍智阿闍
76 15 èr two 此二聖者道果成就
77 15 èr Kangxi radical 7 此二聖者道果成就
78 15 èr second 此二聖者道果成就
79 15 èr twice; double; di- 此二聖者道果成就
80 15 èr another; the other 此二聖者道果成就
81 15 èr more than one kind 此二聖者道果成就
82 15 èr two; dvā; dvi 此二聖者道果成就
83 15 èr both; dvaya 此二聖者道果成就
84 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 殘害者眾
85 15 zhě that 殘害者眾
86 15 zhě nominalizing function word 殘害者眾
87 15 zhě used to mark a definition 殘害者眾
88 15 zhě used to mark a pause 殘害者眾
89 15 zhě topic marker; that; it 殘害者眾
90 15 zhuó according to 殘害者眾
91 15 zhě ca 殘害者眾
92 14 yǒu is; are; to exist 時有中天竺國三藏
93 14 yǒu to have; to possess 時有中天竺國三藏
94 14 yǒu indicates an estimate 時有中天竺國三藏
95 14 yǒu indicates a large quantity 時有中天竺國三藏
96 14 yǒu indicates an affirmative response 時有中天竺國三藏
97 14 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時有中天竺國三藏
98 14 yǒu used to compare two things 時有中天竺國三藏
99 14 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時有中天竺國三藏
100 14 yǒu used before the names of dynasties 時有中天竺國三藏
101 14 yǒu a certain thing; what exists 時有中天竺國三藏
102 14 yǒu multiple of ten and ... 時有中天竺國三藏
103 14 yǒu abundant 時有中天竺國三藏
104 14 yǒu purposeful 時有中天竺國三藏
105 14 yǒu You 時有中天竺國三藏
106 14 yǒu 1. existence; 2. becoming 時有中天竺國三藏
107 14 yǒu becoming; bhava 時有中天竺國三藏
108 14 chuán to transmit 傳得此金剛界百千頌經
109 14 zhuàn a biography 傳得此金剛界百千頌經
110 14 chuán to teach 傳得此金剛界百千頌經
111 14 chuán to summon 傳得此金剛界百千頌經
112 14 chuán to pass on to later generations 傳得此金剛界百千頌經
113 14 chuán to spread; to propagate 傳得此金剛界百千頌經
114 14 chuán to express 傳得此金剛界百千頌經
115 14 chuán to conduct 傳得此金剛界百千頌經
116 14 zhuàn a posthouse 傳得此金剛界百千頌經
117 14 zhuàn a commentary 傳得此金剛界百千頌經
118 14 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 傳得此金剛界百千頌經
119 14 yòu again; also 龍猛菩薩又經數百年以
120 14 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 龍猛菩薩又經數百年以
121 14 yòu Kangxi radical 29 龍猛菩薩又經數百年以
122 14 yòu and 龍猛菩薩又經數百年以
123 14 yòu furthermore 龍猛菩薩又經數百年以
124 14 yòu in addition 龍猛菩薩又經數百年以
125 14 yòu but 龍猛菩薩又經數百年以
126 14 yòu again; also; moreover; punar 龍猛菩薩又經數百年以
127 13 such as; for example; for instance 傳付契如
128 13 if 傳付契如
129 13 in accordance with 傳付契如
130 13 to be appropriate; should; with regard to 傳付契如
131 13 this 傳付契如
132 13 it is so; it is thus; can be compared with 傳付契如
133 13 to go to 傳付契如
134 13 to meet 傳付契如
135 13 to appear; to seem; to be like 傳付契如
136 13 at least as good as 傳付契如
137 13 and 傳付契如
138 13 or 傳付契如
139 13 but 傳付契如
140 13 then 傳付契如
141 13 naturally 傳付契如
142 13 expresses a question or doubt 傳付契如
143 13 you 傳付契如
144 13 the second lunar month 傳付契如
145 13 in; at 傳付契如
146 13 Ru 傳付契如
147 13 Thus 傳付契如
148 13 thus; tathā 傳付契如
149 13 like; iva 傳付契如
150 13 suchness; tathatā 傳付契如
151 12 zhōng middle 時三藏金剛智知中
152 12 zhōng medium; medium sized 時三藏金剛智知中
153 12 zhōng China 時三藏金剛智知中
154 12 zhòng to hit the mark 時三藏金剛智知中
155 12 zhōng in; amongst 時三藏金剛智知中
156 12 zhōng midday 時三藏金剛智知中
157 12 zhōng inside 時三藏金剛智知中
158 12 zhōng during 時三藏金剛智知中
159 12 zhōng Zhong 時三藏金剛智知中
160 12 zhōng intermediary 時三藏金剛智知中
161 12 zhōng half 時三藏金剛智知中
162 12 zhōng just right; suitably 時三藏金剛智知中
163 12 zhōng while 時三藏金剛智知中
164 12 zhòng to reach; to attain 時三藏金剛智知中
165 12 zhòng to suffer; to infect 時三藏金剛智知中
166 12 zhòng to obtain 時三藏金剛智知中
167 12 zhòng to pass an exam 時三藏金剛智知中
168 12 zhōng middle 時三藏金剛智知中
169 11 曼荼羅 màntúluó mandala; cicle of divinity 入曼荼羅
170 11 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 毘盧遮那佛以為部主
171 11 以為 yǐwéi to act as 毘盧遮那佛以為部主
172 11 以為 yǐwèi to think 毘盧遮那佛以為部主
173 11 以為 yǐwéi to use as 毘盧遮那佛以為部主
174 11 five 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
175 11 fifth musical note 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
176 11 Wu 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
177 11 the five elements 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
178 11 five; pañca 天竺國王第三子為弘法故杖錫五天
179 11 also; too 樹菩薩也
180 11 a final modal particle indicating certainy or decision 樹菩薩也
181 11 either 樹菩薩也
182 11 even 樹菩薩也
183 11 used to soften the tone 樹菩薩也
184 11 used for emphasis 樹菩薩也
185 11 used to mark contrast 樹菩薩也
186 11 used to mark compromise 樹菩薩也
187 11 ya 樹菩薩也
188 11 meaning; sense 青龍寺義滿
189 11 justice; right action; righteousness 青龍寺義滿
190 11 artificial; man-made; fake 青龍寺義滿
191 11 chivalry; generosity 青龍寺義滿
192 11 just; righteous 青龍寺義滿
193 11 adopted 青龍寺義滿
194 11 a relationship 青龍寺義滿
195 11 volunteer 青龍寺義滿
196 11 something suitable 青龍寺義滿
197 11 a martyr 青龍寺義滿
198 11 a law 青龍寺義滿
199 11 Yi 青龍寺義滿
200 11 Righteousness 青龍寺義滿
201 11 aim; artha 青龍寺義滿
202 11 yún cloud 三藏金剛智云
203 11 yún Yunnan 三藏金剛智云
204 11 yún Yun 三藏金剛智云
205 11 yún to say 三藏金剛智云
206 11 yún to have 三藏金剛智云
207 11 yún a particle with no meaning 三藏金剛智云
208 11 yún in this way 三藏金剛智云
209 11 yún cloud; megha 三藏金剛智云
210 11 yún to say; iti 三藏金剛智云
211 10 jiāo to teach; to educate; to instruct 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
212 10 jiào a school of thought; a sect 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
213 10 jiào to make; to cause 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
214 10 jiào religion 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
215 10 jiào instruction; a teaching 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
216 10 jiào Jiao 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
217 10 jiào a directive; an order 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
218 10 jiào to urge; to incite 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
219 10 jiào to pass on; to convey 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
220 10 jiào etiquette 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
221 10 jiāo teaching; śāsana 天竺國無畏三藏解大毘盧遮那教
222 10 zhǒng kind; type 破彼無明住地二障種現及二
223 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 破彼無明住地二障種現及二
224 10 zhǒng kind; type 破彼無明住地二障種現及二
225 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 破彼無明住地二障種現及二
226 10 zhǒng seed; strain 破彼無明住地二障種現及二
227 10 zhǒng offspring 破彼無明住地二障種現及二
228 10 zhǒng breed 破彼無明住地二障種現及二
229 10 zhǒng race 破彼無明住地二障種現及二
230 10 zhǒng species 破彼無明住地二障種現及二
231 10 zhǒng root; source; origin 破彼無明住地二障種現及二
232 10 zhǒng grit; guts 破彼無明住地二障種現及二
233 10 zhǒng seed; bīja 破彼無明住地二障種現及二
234 10 one 一含光阿闍梨
235 10 Kangxi radical 1 一含光阿闍梨
236 10 as soon as; all at once 一含光阿闍梨
237 10 pure; concentrated 一含光阿闍梨
238 10 whole; all 一含光阿闍梨
239 10 first 一含光阿闍梨
240 10 the same 一含光阿闍梨
241 10 each 一含光阿闍梨
242 10 certain 一含光阿闍梨
243 10 throughout 一含光阿闍梨
244 10 used in between a reduplicated verb 一含光阿闍梨
245 10 sole; single 一含光阿闍梨
246 10 a very small amount 一含光阿闍梨
247 10 Yi 一含光阿闍梨
248 10 other 一含光阿闍梨
249 10 to unify 一含光阿闍梨
250 10 accidentally; coincidentally 一含光阿闍梨
251 10 abruptly; suddenly 一含光阿闍梨
252 10 or 一含光阿闍梨
253 10 one; eka 一含光阿闍梨
254 10 big; huge; large 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
255 10 Kangxi radical 37 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
256 10 great; major; important 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
257 10 size 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
258 10 old 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
259 10 greatly; very 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
260 10 oldest; earliest 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
261 10 adult 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
262 10 tài greatest; grand 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
263 10 dài an important person 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
264 10 senior 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
265 10 approximately 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
266 10 tài greatest; grand 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
267 10 an element 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
268 10 great; mahā 法甚深難逢難遇昔於南天竺國聞有大毘
269 10 guó a country; a nation 我從南竺國
270 10 guó the capital of a state 我從南竺國
271 10 guó a feud; a vassal state 我從南竺國
272 10 guó a state; a kingdom 我從南竺國
273 10 guó a place; a land 我從南竺國
274 10 guó domestic; Chinese 我從南竺國
275 10 guó national 我從南竺國
276 10 guó top in the nation 我從南竺國
277 10 guó Guo 我從南竺國
278 10 guó community; nation; janapada 我從南竺國
279 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
280 9 suǒ an office; an institute 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
281 9 suǒ introduces a relative clause 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
282 9 suǒ it 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
283 9 suǒ if; supposing 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
284 9 suǒ a few; various; some 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
285 9 suǒ a place; a location 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
286 9 suǒ indicates a passive voice 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
287 9 suǒ that which 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
288 9 suǒ an ordinal number 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
289 9 suǒ meaning 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
290 9 suǒ garrison 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
291 9 suǒ place; pradeśa 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
292 9 suǒ that which; yad 然昔日所悟大乘心地亦為至極至妙
293 9 普賢 pǔxián Samantabhadra 付屬普賢金剛薩
294 9 wèi for; to 律為提塘
295 9 wèi because of 律為提塘
296 9 wéi to act as; to serve 律為提塘
297 9 wéi to change into; to become 律為提塘
298 9 wéi to be; is 律為提塘
299 9 wéi to do 律為提塘
300 9 wèi for 律為提塘
301 9 wèi because of; for; to 律為提塘
302 9 wèi to 律為提塘
303 9 wéi in a passive construction 律為提塘
304 9 wéi forming a rehetorical question 律為提塘
305 9 wéi forming an adverb 律為提塘
306 9 wéi to add emphasis 律為提塘
307 9 wèi to support; to help 律為提塘
308 9 wéi to govern 律為提塘
309 9 wèi to be; bhū 律為提塘
310 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
311 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
312 9 shuì to persuade 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
313 9 shuō to teach; to recite; to explain 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
314 9 shuō a doctrine; a theory 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
315 9 shuō to claim; to assert 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
316 9 shuō allocution 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
317 9 shuō to criticize; to scold 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
318 9 shuō to indicate; to refer to 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
319 9 shuō speach; vāda 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
320 9 shuō to speak; bhāṣate 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
321 9 shuō to instruct 如法華化城喻品云說是法華經如洹河沙
322 9 sān three 遂於金剛智三
323 9 sān third 遂於金剛智三
324 9 sān more than two 遂於金剛智三
325 9 sān very few 遂於金剛智三
326 9 sān repeatedly 遂於金剛智三
327 9 sān San 遂於金剛智三
328 9 sān three; tri 遂於金剛智三
329 9 sān sa 遂於金剛智三
330 9 sān three kinds; trividha 遂於金剛智三
331 9 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
332 9 old; ancient; former; past 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
333 9 reason; cause; purpose 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
334 9 to die 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
335 9 so; therefore; hence 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
336 9 original 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
337 9 accident; happening; instance 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
338 9 a friend; an acquaintance; friendship 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
339 9 something in the past 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
340 9 deceased; dead 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
341 9 still; yet 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
342 9 therefore; tasmāt 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
343 9 de potential marker 傳得此金剛界百千頌經
344 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 傳得此金剛界百千頌經
345 9 děi must; ought to 傳得此金剛界百千頌經
346 9 děi to want to; to need to 傳得此金剛界百千頌經
347 9 děi must; ought to 傳得此金剛界百千頌經
348 9 de 傳得此金剛界百千頌經
349 9 de infix potential marker 傳得此金剛界百千頌經
350 9 to result in 傳得此金剛界百千頌經
351 9 to be proper; to fit; to suit 傳得此金剛界百千頌經
352 9 to be satisfied 傳得此金剛界百千頌經
353 9 to be finished 傳得此金剛界百千頌經
354 9 de result of degree 傳得此金剛界百千頌經
355 9 de marks completion of an action 傳得此金剛界百千頌經
356 9 děi satisfying 傳得此金剛界百千頌經
357 9 to contract 傳得此金剛界百千頌經
358 9 marks permission or possibility 傳得此金剛界百千頌經
359 9 expressing frustration 傳得此金剛界百千頌經
360 9 to hear 傳得此金剛界百千頌經
361 9 to have; there is 傳得此金剛界百千頌經
362 9 marks time passed 傳得此金剛界百千頌經
363 9 obtain; attain; prāpta 傳得此金剛界百千頌經
364 9 shǔ to belong to; be subordinate to 付屬普賢金剛薩
365 9 shǔ category 付屬普賢金剛薩
366 9 zhǔ to join together; fix one's attention on; concentrate on 付屬普賢金剛薩
367 9 shǔ genus 付屬普賢金剛薩
368 9 shǔ to be born in the year of (one of the 12 animals) 付屬普賢金剛薩
369 9 shǔ genus 付屬普賢金剛薩
370 9 shǔ relatives 付屬普賢金剛薩
371 9 shǔ a subordinate 付屬普賢金剛薩
372 9 shǔ a subordinate 付屬普賢金剛薩
373 9 shǔ dependent 付屬普賢金剛薩
374 9 zhǔ to follow 付屬普賢金剛薩
375 9 zhǔ to assemble; to gather 付屬普賢金剛薩
376 9 zhǔ to write; to compose 付屬普賢金剛薩
377 9 zhǔ to entrust 付屬普賢金剛薩
378 9 zhǔ just now 付屬普賢金剛薩
379 9 shǔ subordinate to; adhīna 付屬普賢金剛薩
380 9 jiē all; each and every; in all cases 皆壽數百歲
381 9 jiē same; equally 皆壽數百歲
382 9 jiē all; sarva 皆壽數百歲
383 8 ministry; department 一佛部
384 8 section; part; measure word for films and books 一佛部
385 8 section; part 一佛部
386 8 troops 一佛部
387 8 a category; a kind 一佛部
388 8 to command; to control 一佛部
389 8 radical 一佛部
390 8 headquarters 一佛部
391 8 unit 一佛部
392 8 to put in order; to arrange 一佛部
393 8 group; nikāya 一佛部
394 8 soil; ground; land 一勝解行地
395 8 de subordinate particle 一勝解行地
396 8 floor 一勝解行地
397 8 the earth 一勝解行地
398 8 fields 一勝解行地
399 8 a place 一勝解行地
400 8 a situation; a position 一勝解行地
401 8 background 一勝解行地
402 8 terrain 一勝解行地
403 8 a territory; a region 一勝解行地
404 8 used after a distance measure 一勝解行地
405 8 coming from the same clan 一勝解行地
406 8 earth; pṛthivī 一勝解行地
407 8 stage; ground; level; bhumi 一勝解行地
408 8 běn measure word for books 略本四千偈
409 8 běn this (city, week, etc) 略本四千偈
410 8 běn originally; formerly 略本四千偈
411 8 běn to be one's own 略本四千偈
412 8 běn origin; source; root; foundation; basis 略本四千偈
413 8 běn the roots of a plant 略本四千偈
414 8 běn self 略本四千偈
415 8 běn measure word for flowering plants 略本四千偈
416 8 běn capital 略本四千偈
417 8 běn main; central; primary 略本四千偈
418 8 běn according to 略本四千偈
419 8 běn a version; an edition 略本四千偈
420 8 běn a memorial [presented to the emperor] 略本四千偈
421 8 běn a book 略本四千偈
422 8 běn trunk of a tree 略本四千偈
423 8 běn to investigate the root of 略本四千偈
424 8 běn a manuscript for a play 略本四千偈
425 8 běn Ben 略本四千偈
426 8 běn root; origin; mula 略本四千偈
427 8 běn becoming, being, existing; bhava 略本四千偈
428 8 běn former; previous; pūrva 略本四千偈
429 8 shàng top; a high position 兩部大法相承師資付法記上
430 8 shang top; the position on or above something 兩部大法相承師資付法記上
431 8 shàng to go up; to go forward 兩部大法相承師資付法記上
432 8 shàng shang 兩部大法相承師資付法記上
433 8 shàng previous; last 兩部大法相承師資付法記上
434 8 shàng high; higher 兩部大法相承師資付法記上
435 8 shàng advanced 兩部大法相承師資付法記上
436 8 shàng a monarch; a sovereign 兩部大法相承師資付法記上
437 8 shàng time 兩部大法相承師資付法記上
438 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 兩部大法相承師資付法記上
439 8 shàng far 兩部大法相承師資付法記上
440 8 shàng big; as big as 兩部大法相承師資付法記上
441 8 shàng abundant; plentiful 兩部大法相承師資付法記上
442 8 shàng to report 兩部大法相承師資付法記上
443 8 shàng to offer 兩部大法相承師資付法記上
444 8 shàng to go on stage 兩部大法相承師資付法記上
445 8 shàng to take office; to assume a post 兩部大法相承師資付法記上
446 8 shàng to install; to erect 兩部大法相承師資付法記上
447 8 shàng to suffer; to sustain 兩部大法相承師資付法記上
448 8 shàng to burn 兩部大法相承師資付法記上
449 8 shàng to remember 兩部大法相承師資付法記上
450 8 shang on; in 兩部大法相承師資付法記上
451 8 shàng upward 兩部大法相承師資付法記上
452 8 shàng to add 兩部大法相承師資付法記上
453 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 兩部大法相承師資付法記上
454 8 shàng to meet 兩部大法相承師資付法記上
455 8 shàng falling then rising (4th) tone 兩部大法相承師資付法記上
456 8 shang used after a verb indicating a result 兩部大法相承師資付法記上
457 8 shàng a musical note 兩部大法相承師資付法記上
458 8 shàng higher, superior; uttara 兩部大法相承師資付法記上
459 8 to hand over to 兩部付法次第記海雲記
460 8 measure word for Chinese medicine 兩部付法次第記海雲記
461 8 to pay 兩部付法次第記海雲記
462 8 brought forward; upanyasta 兩部付法次第記海雲記
463 8 Buddhist temple; monastery; mosque 寺三藏不空智阿闍梨
464 8 a government office 寺三藏不空智阿闍梨
465 8 a eunuch 寺三藏不空智阿闍梨
466 8 Buddhist temple; vihāra 寺三藏不空智阿闍梨
467 8 金剛智 jīngāng zhì Vajra Wisdom 三藏金剛智云
468 8 金剛智 jīngāng zhì Vajrabodhi 三藏金剛智云
469 8 shí time; a point or period of time 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
470 8 shí a season; a quarter of a year 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
471 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
472 8 shí at that time 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
473 8 shí fashionable 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
474 8 shí fate; destiny; luck 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
475 8 shí occasion; opportunity; chance 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
476 8 shí tense 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
477 8 shí particular; special 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
478 8 shí to plant; to cultivate 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
479 8 shí hour (measure word) 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
480 8 shí an era; a dynasty 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
481 8 shí time [abstract] 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
482 8 shí seasonal 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
483 8 shí frequently; often 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
484 8 shí occasionally; sometimes 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
485 8 shí on time 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
486 8 shí this; that 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
487 8 shí to wait upon 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
488 8 shí hour 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
489 8 shí appropriate; proper; timely 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
490 8 shí Shi 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
491 8 shí a present; currentlt 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
492 8 shí time; kāla 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
493 8 shí at that time; samaya 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
494 8 shí then; atha 菩薩生時於龍樹下生故名龍樹也
495 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
496 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
497 8 菩薩 púsà bodhisattva 以法付囑龍猛菩薩
498 8 míng measure word for people 即釋迦如來是此約法性身為名
499 8 míng fame; renown; reputation 即釋迦如來是此約法性身為名
500 8 míng a name; personal name; designation 即釋迦如來是此約法性身為名

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jīng sutra; discourse
阿闍梨 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher
金刚界 金剛界 jīngāng jiè kongōkai; vajradhatu; diamond realm
this; here; etad
三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
gatha; hymn; verse
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
four; catur
near to; antike
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦婆 196 Akṣobhya
宝生佛 寶生佛 66
 1. Jewel-Born Buddha
 2. Ratnasambhava Buddha
66
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
不空成就佛 98 Amoghasiddhi Buddha
成都 67 Chengdu
持明王 99 Vidyaraja; Wisdom King
崇福寺 99 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
摧碎 99 Vikiranosnisa
大教王经 大教王經 100 Da Jiao Wang Jing
大唐 100 Tang Dynasty
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大和 100
 1. Yamato
 2. Dahe
代宗 100 Emperor Daizong of Tang
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
多罗 多羅 100 Tara
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法华经 法華經 102 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
法全 102 Fa Quan
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵网经 梵網經 70
 1. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
 2. the Brahma Net sūtra; Fanwang Jing
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
光明遍照 103 Vairocana
海云 海雲 104 Hai Yun
含光 104 Han Guang
104 Huan river
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
会昌 會昌 104 Huichang
惠果 104 Hui Guo
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚界法 金剛界法 106 Vajra Realm Ritual
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金阁寺 金閣寺 106
 1. Jinge Temple
 2. Rokuonji; Kinkakuji
开元 開元 75 Kai Yuan
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
两部大法相承师资付法记 兩部大法相承師資付法記 108 Liang Bu Da Fa Xiangcheng Shi Zi Fu Fa Ji
龙树 龍樹 108 Nagarjuna
龙猛 龍猛 108 Nagarjuna
龙智 龍智 108 Nagabodhi
罗什 羅什 108 Kumārajīva
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
南天竺 78 Southern India
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
青龙 青龍 81
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
青龙寺 青龍寺 113 Qing Long Temple
日本国 日本國 82 Japan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
思益 思益 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā [sūtra]
天宝 天寶 116 Tianbao
天等 116 Tiandeng
天竺 116 India; Indian subcontinent
通理 116 Tong Li
外金刚部 外金剛部 119 Outer Vajra Group
王五 119 Wang Wu
维摩经 維摩經 119 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa sūtra
五台山 五臺山 119
 1. Mount Wutai
 2. Odaesan; Mount Odaesan; Mount Odae
无畏三藏 無畏三藏 119 Wuwei Sanzang
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
新罗 新羅 120 Silla
修多罗藏 修多羅藏 120 Sutta Piṭaka; sūtrapiṭaka
玄宗 88 Emperor Xuanzong of Tang
玄法寺 120 Xuan Fa Temple
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
义操 義操 121 Yi Cao
有部 121 Sarvāstivāda
瑜伽教 121 Esoteric Buddhism
瑜伽经 瑜伽經 121
 1. Yoga Sutras
 2. Yoga Sutras
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
遮那 122 Vairocana
震旦 122 China
智印 122 Wisdom Mudra
至大 122 Zhida reign
中说 中說 122 Zhong Shuo
122
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
 4. relating to Buddhism
 5. India
自性身 122 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 127.

Simplified Traditional Pinyin English
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
初地 99 the first ground
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大教王 100 tantra
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大小乘 100
 1. Greater or Lesser Vehicles
 2. Mahāyāna and Theravāda
大愿 大願 100 a great vow
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大教 100 great teaching; Buddhadharma
道果 100 the fruit of the path
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
顶位 頂位 100 summit; mūrdhan
地前 100 the previous phases of bodhisattva practice
二障 195 two kinds of obstacles
二门 二門 195 two gates; two teachings
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
梵本 102 a Sanskrit text
梵夹 梵夾 102 fanjia
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
果报 果報 103 fruition; the result of karma
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘法 104
 1. Dharma Propagation
 2. to propagate Buddhist teachings; to promote the Dharma
弘教 104 to propagate teachings
华藏 華藏 104 lotus-treasury
化城喻品 104 The Simile of the Phantom City
护摩 護摩 104 homa
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
羯磨 106 karma
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚界曼荼罗 金剛界曼荼羅 106 Kongōkai Mandara; Diamond World Mandala; vajradhatu-mandala
金刚界五部 金剛界五部 106 five divisions of vajradhatu
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空海 107
 1. sky and ocean
 2. Kukai
两部 兩部 108 two realms
莲华部 蓮華部 108 lotus division
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
满字 滿字 109 the complete word; complete teaching
那庾多 110 nayuta; a huge number
内院 內院 110 inner court
内五 內五 110 pañcādhyātma; inner five
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
千佛 113 thousand Buddhas
群生 113 all living beings
如法 114 In Accord With
入室 114
 1. to enter the master's study for examination or instruction
 2. to enter the master's study
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三大 115 the three greatnesses; triple significance
三密 115 three mysteries
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三三摩地 115 three samādhis
三贤 三賢 115 the three worthy levels
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
刹海 剎海 115 land and sea
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣教 聖教 115 sacred teachings
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十八会 十八會 115 eighteen assemblies
世界海 115 sea of worlds
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四大菩萨 四大菩薩 115 four great bodhisattvas
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四智 115 the four forms of wisdom
寺僧 115 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
四天下 115 the four continents
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
通教 116 common teachings; tongjiao
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
五智 119 five kinds of wisdom
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无明住地 無明住地 119 abode of ignorance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
显教 顯教 120 exoteric teachings
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
心地 120
 1. Mind Ground
 2. mind; mental ground
行相 120 to conceptualize about phenomena
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
息灾法 息災法 120 santika
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
义味 義味 121 flavor of the meaning
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有情世间 有情世間 121 the sentient world
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有想 121 having apperception
约法 約法 121 according to the Dharma; according to teachings
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
最上乘 122 the supreme vehicle
最上 122 supreme