Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 24

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 69 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得入無量無數三摩地門
2 69 self 使我得脫如是苦惱
3 69 [my] dear 使我得脫如是苦惱
4 69 Wo 使我得脫如是苦惱
5 69 self; atman; attan 使我得脫如是苦惱
6 69 ga 使我得脫如是苦惱
7 50 method; way 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
8 50 France 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
9 50 the law; rules; regulations 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
10 50 the teachings of the Buddha; Dharma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
11 50 a standard; a norm 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
12 50 an institution 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
13 50 to emulate 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
14 50 magic; a magic trick 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
15 50 punishment 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
16 50 Fa 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
17 50 a precedent 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
18 50 a classification of some kinds of Han texts 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
19 50 relating to a ceremony or rite 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
20 50 Dharma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
21 50 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
22 50 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
23 50 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
24 50 quality; characteristic 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
25 48 Ru River 亦如汝今如是勤求等無有異
26 48 Ru 亦如汝今如是勤求等無有異
27 48 shàng top; a high position 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
28 48 shang top; the position on or above something 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
29 48 shàng to go up; to go forward 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
30 48 shàng shang 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
31 48 shàng previous; last 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
32 48 shàng high; higher 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
33 48 shàng advanced 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
34 48 shàng a monarch; a sovereign 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
35 48 shàng time 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
36 48 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
37 48 shàng far 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
38 48 shàng big; as big as 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
39 48 shàng abundant; plentiful 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
40 48 shàng to report 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
41 48 shàng to offer 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
42 48 shàng to go on stage 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
43 48 shàng to take office; to assume a post 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
44 48 shàng to install; to erect 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
45 48 shàng to suffer; to sustain 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
46 48 shàng to burn 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
47 48 shàng to remember 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
48 48 shàng to add 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
49 48 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
50 48 shàng to meet 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
51 48 shàng falling then rising (4th) tone 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
52 48 shang used after a verb indicating a result 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
53 48 shàng a musical note 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
54 48 shàng higher, superior; uttara 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
55 43 suǒ a few; various; some 橋津平正人所愛樂
56 43 suǒ a place; a location 橋津平正人所愛樂
57 43 suǒ indicates a passive voice 橋津平正人所愛樂
58 43 suǒ an ordinal number 橋津平正人所愛樂
59 43 suǒ meaning 橋津平正人所愛樂
60 43 suǒ garrison 橋津平正人所愛樂
61 43 suǒ place; pradeśa 橋津平正人所愛樂
62 43 Qi 忽然見有如來形像住立其前
63 41 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
64 40 常啼菩薩 chángtí púsà Sadāprarudita 常啼菩薩品第三十之二
65 37 jīn today; present; now 亦如汝今如是勤求等無有異
66 37 jīn Jin 亦如汝今如是勤求等無有異
67 37 jīn modern 亦如汝今如是勤求等無有異
68 37 jīn now; adhunā 亦如汝今如是勤求等無有異
69 36 Kangxi radical 49 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
70 36 to bring to an end; to stop 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
71 36 to complete 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
72 36 to demote; to dismiss 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
73 36 to recover from an illness 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
74 36 former; pūrvaka 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
75 35 to go; to 彼諸眾生於長夜中
76 35 to rely on; to depend on 彼諸眾生於長夜中
77 35 Yu 彼諸眾生於長夜中
78 35 a crow 彼諸眾生於長夜中
79 32 yán to speak; to say; said 作是讚言
80 32 yán language; talk; words; utterance; speech 作是讚言
81 32 yán Kangxi radical 149 作是讚言
82 32 yán phrase; sentence 作是讚言
83 32 yán a word; a syllable 作是讚言
84 32 yán a theory; a doctrine 作是讚言
85 32 yán to regard as 作是讚言
86 32 yán to act as 作是讚言
87 32 yán word; vacana 作是讚言
88 32 yán speak; vad 作是讚言
89 32 wéi to act as; to serve 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
90 32 wéi to change into; to become 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
91 32 wéi to be; is 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
92 32 wéi to do 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
93 32 wèi to support; to help 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
94 32 wéi to govern 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
95 32 wèi to be; bhū 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
96 29 摩訶薩 móhēsà mahasattva 彼常啼菩薩摩訶薩
97 29 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 彼常啼菩薩摩訶薩
98 28 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是憂愁啼泣時
99 28 to be near by; to be close to 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
100 28 at that time 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
101 28 to be exactly the same as; to be thus 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
102 28 supposed; so-called 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
103 28 to arrive at; to ascend 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
104 27 desire 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
105 27 to desire; to wish 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
106 27 to desire; to intend 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
107 27 lust 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
108 27 desire; intention; wish; kāma 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
109 27 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
110 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
111 27 供養 gòngyǎng offering 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
112 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
113 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
114 26 děi to want to; to need to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
115 26 děi must; ought to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
116 26 de 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
117 26 de infix potential marker 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
118 26 to result in 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
119 26 to be proper; to fit; to suit 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
120 26 to be satisfied 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
121 26 to be finished 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
122 26 děi satisfying 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
123 26 to contract 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
124 26 to hear 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
125 26 to have; there is 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
126 26 marks time passed 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
127 26 obtain; attain; prāpta 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
128 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
129 24 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
130 24 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多
131 24 zhě ca 中有受持者
132 23 zuò to do 作是讚言
133 23 zuò to act as; to serve as 作是讚言
134 23 zuò to start 作是讚言
135 23 zuò a writing; a work 作是讚言
136 23 zuò to dress as; to be disguised as 作是讚言
137 23 zuō to create; to make 作是讚言
138 23 zuō a workshop 作是讚言
139 23 zuō to write; to compose 作是讚言
140 23 zuò to rise 作是讚言
141 23 zuò to be aroused 作是讚言
142 23 zuò activity; action; undertaking 作是讚言
143 23 zuò to regard as 作是讚言
144 23 zuò action; kāraṇa 作是讚言
145 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法中生無所依想
146 22 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法中生無所依想
147 22 děng et cetera; and so on 亦如汝今如是勤求等無有異
148 22 děng to wait 亦如汝今如是勤求等無有異
149 22 děng to be equal 亦如汝今如是勤求等無有異
150 22 děng degree; level 亦如汝今如是勤求等無有異
151 22 děng to compare 亦如汝今如是勤求等無有異
152 22 děng same; equal; sama 亦如汝今如是勤求等無有異
153 21 善男子 shàn nánzi good men 善男子
154 21 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
155 20 to use; to grasp 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
156 20 to rely on 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
157 20 to regard 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
158 20 to be able to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
159 20 to order; to command 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
160 20 used after a verb 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
161 20 a reason; a cause 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
162 20 Israel 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
163 20 Yi 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
164 20 use; yogena 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
165 20 ér Kangxi radical 126 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
166 20 ér as if; to seem like 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
167 20 néng can; able 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
168 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
169 20 ér to arrive; up to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
170 20 wǎng to go (in a direction) 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
171 20 wǎng in the past 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
172 20 wǎng to turn toward 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
173 20 wǎng to be friends with; to have a social connection with 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
174 20 wǎng to send a gift 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
175 20 wǎng former times 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
176 20 wǎng someone who has passed away 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
177 20 wǎng to go; gam 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
178 18 female; feminine 眾香城中所有人民若男若女
179 18 female 眾香城中所有人民若男若女
180 18 Kangxi radical 38 眾香城中所有人民若男若女
181 18 to marry off a daughter 眾香城中所有人民若男若女
182 18 daughter 眾香城中所有人民若男若女
183 18 soft; feminine 眾香城中所有人民若男若女
184 18 the Maiden lunar lodging 眾香城中所有人民若男若女
185 18 woman; nārī 眾香城中所有人民若男若女
186 18 daughter; duhitṛ 眾香城中所有人民若男若女
187 18 niàn to read aloud 是人爾時無復餘念
188 18 niàn to remember; to expect 是人爾時無復餘念
189 18 niàn to miss 是人爾時無復餘念
190 18 niàn to consider 是人爾時無復餘念
191 18 niàn to recite; to chant 是人爾時無復餘念
192 18 niàn to show affection for 是人爾時無復餘念
193 18 niàn a thought; an idea 是人爾時無復餘念
194 18 niàn twenty 是人爾時無復餘念
195 18 niàn memory 是人爾時無復餘念
196 18 niàn an instant 是人爾時無復餘念
197 18 niàn Nian 是人爾時無復餘念
198 18 niàn mindfulness; smrti 是人爾時無復餘念
199 18 niàn a thought; citta 是人爾時無復餘念
200 17 to reach 及餘種種妙色香華
201 17 to attain 及餘種種妙色香華
202 17 to understand 及餘種種妙色香華
203 17 able to be compared to; to catch up with 及餘種種妙色香華
204 17 to be involved with; to associate with 及餘種種妙色香華
205 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘種種妙色香華
206 17 and; ca; api 及餘種種妙色香華
207 17 shí time; a point or period of time 如是憂愁啼泣時
208 17 shí a season; a quarter of a year 如是憂愁啼泣時
209 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 如是憂愁啼泣時
210 17 shí fashionable 如是憂愁啼泣時
211 17 shí fate; destiny; luck 如是憂愁啼泣時
212 17 shí occasion; opportunity; chance 如是憂愁啼泣時
213 17 shí tense 如是憂愁啼泣時
214 17 shí particular; special 如是憂愁啼泣時
215 17 shí to plant; to cultivate 如是憂愁啼泣時
216 17 shí an era; a dynasty 如是憂愁啼泣時
217 17 shí time [abstract] 如是憂愁啼泣時
218 17 shí seasonal 如是憂愁啼泣時
219 17 shí to wait upon 如是憂愁啼泣時
220 17 shí hour 如是憂愁啼泣時
221 17 shí appropriate; proper; timely 如是憂愁啼泣時
222 17 shí Shi 如是憂愁啼泣時
223 17 shí a present; currentlt 如是憂愁啼泣時
224 17 shí time; kāla 如是憂愁啼泣時
225 17 shí at that time; samaya 如是憂愁啼泣時
226 17 shēn human body; torso 得金色身種種光明
227 17 shēn Kangxi radical 158 得金色身種種光明
228 17 shēn self 得金色身種種光明
229 17 shēn life 得金色身種種光明
230 17 shēn an object 得金色身種種光明
231 17 shēn a lifetime 得金色身種種光明
232 17 shēn moral character 得金色身種種光明
233 17 shēn status; identity; position 得金色身種種光明
234 17 shēn pregnancy 得金色身種種光明
235 17 juān India 得金色身種種光明
236 17 shēn body; kāya 得金色身種種光明
237 15 one 有一大城名曰眾香
238 15 Kangxi radical 1 有一大城名曰眾香
239 15 pure; concentrated 有一大城名曰眾香
240 15 first 有一大城名曰眾香
241 15 the same 有一大城名曰眾香
242 15 sole; single 有一大城名曰眾香
243 15 a very small amount 有一大城名曰眾香
244 15 Yi 有一大城名曰眾香
245 15 other 有一大城名曰眾香
246 15 to unify 有一大城名曰眾香
247 15 accidentally; coincidentally 有一大城名曰眾香
248 15 abruptly; suddenly 有一大城名曰眾香
249 15 one; eka 有一大城名曰眾香
250 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說般若波羅蜜多
251 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說般若波羅蜜多
252 15 shuì to persuade 說般若波羅蜜多
253 15 shuō to teach; to recite; to explain 說般若波羅蜜多
254 15 shuō a doctrine; a theory 說般若波羅蜜多
255 15 shuō to claim; to assert 說般若波羅蜜多
256 15 shuō allocution 說般若波羅蜜多
257 15 shuō to criticize; to scold 說般若波羅蜜多
258 15 shuō to indicate; to refer to 說般若波羅蜜多
259 15 shuō speach; vāda 說般若波羅蜜多
260 15 shuō to speak; bhāṣate 說般若波羅蜜多
261 15 shuō to instruct 說般若波羅蜜多
262 14 xíng to walk 從此東行五百由旬
263 14 xíng capable; competent 從此東行五百由旬
264 14 háng profession 從此東行五百由旬
265 14 xíng Kangxi radical 144 從此東行五百由旬
266 14 xíng to travel 從此東行五百由旬
267 14 xìng actions; conduct 從此東行五百由旬
268 14 xíng to do; to act; to practice 從此東行五百由旬
269 14 xíng all right; OK; okay 從此東行五百由旬
270 14 háng horizontal line 從此東行五百由旬
271 14 héng virtuous deeds 從此東行五百由旬
272 14 hàng a line of trees 從此東行五百由旬
273 14 hàng bold; steadfast 從此東行五百由旬
274 14 xíng to move 從此東行五百由旬
275 14 xíng to put into effect; to implement 從此東行五百由旬
276 14 xíng travel 從此東行五百由旬
277 14 xíng to circulate 從此東行五百由旬
278 14 xíng running script; running script 從此東行五百由旬
279 14 xíng temporary 從此東行五百由旬
280 14 háng rank; order 從此東行五百由旬
281 14 háng a business; a shop 從此東行五百由旬
282 14 xíng to depart; to leave 從此東行五百由旬
283 14 xíng to experience 從此東行五百由旬
284 14 xíng path; way 從此東行五百由旬
285 14 xíng xing; ballad 從此東行五百由旬
286 14 xíng Xing 從此東行五百由旬
287 14 xíng Practice 從此東行五百由旬
288 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 從此東行五百由旬
289 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 從此東行五百由旬
290 14 zhōng middle 是諸池中亦有種種妙色香華
291 14 zhōng medium; medium sized 是諸池中亦有種種妙色香華
292 14 zhōng China 是諸池中亦有種種妙色香華
293 14 zhòng to hit the mark 是諸池中亦有種種妙色香華
294 14 zhōng midday 是諸池中亦有種種妙色香華
295 14 zhōng inside 是諸池中亦有種種妙色香華
296 14 zhōng during 是諸池中亦有種種妙色香華
297 14 zhōng Zhong 是諸池中亦有種種妙色香華
298 14 zhōng intermediary 是諸池中亦有種種妙色香華
299 14 zhōng half 是諸池中亦有種種妙色香華
300 14 zhòng to reach; to attain 是諸池中亦有種種妙色香華
301 14 zhòng to suffer; to infect 是諸池中亦有種種妙色香華
302 14 zhòng to obtain 是諸池中亦有種種妙色香華
303 14 zhòng to pass an exam 是諸池中亦有種種妙色香華
304 14 zhōng middle 是諸池中亦有種種妙色香華
305 14 jiàn to see 忽然見有如來形像住立其前
306 14 jiàn opinion; view; understanding 忽然見有如來形像住立其前
307 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 忽然見有如來形像住立其前
308 14 jiàn refer to; for details see 忽然見有如來形像住立其前
309 14 jiàn to listen to 忽然見有如來形像住立其前
310 14 jiàn to meet 忽然見有如來形像住立其前
311 14 jiàn to receive (a guest) 忽然見有如來形像住立其前
312 14 jiàn let me; kindly 忽然見有如來形像住立其前
313 14 jiàn Jian 忽然見有如來形像住立其前
314 14 xiàn to appear 忽然見有如來形像住立其前
315 14 xiàn to introduce 忽然見有如來形像住立其前
316 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 忽然見有如來形像住立其前
317 14 jiàn seeing; observing; darśana 忽然見有如來形像住立其前
318 14 to go back; to return 復有七多羅樹
319 14 to resume; to restart 復有七多羅樹
320 14 to do in detail 復有七多羅樹
321 14 to restore 復有七多羅樹
322 14 to respond; to reply to 復有七多羅樹
323 14 Fu; Return 復有七多羅樹
324 14 to retaliate; to reciprocate 復有七多羅樹
325 14 to avoid forced labor or tax 復有七多羅樹
326 14 Fu 復有七多羅樹
327 14 doubled; to overlapping; folded 復有七多羅樹
328 14 a lined garment with doubled thickness 復有七多羅樹
329 14 父母 fùmǔ parents; mother and father 白我父母求索所須
330 14 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 白我父母求索所須
331 14 Kangxi radical 71 城中人民自在遊適無所繫屬
332 14 to not have; without 城中人民自在遊適無所繫屬
333 14 mo 城中人民自在遊適無所繫屬
334 14 to not have 城中人民自在遊適無所繫屬
335 14 Wu 城中人民自在遊適無所繫屬
336 14 mo 城中人民自在遊適無所繫屬
337 13 néng can; able 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
338 13 néng ability; capacity 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
339 13 néng a mythical bear-like beast 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
340 13 néng energy 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
341 13 néng function; use 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
342 13 néng talent 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
343 13 néng expert at 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
344 13 néng to be in harmony 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
345 13 néng to tend to; to care for 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
346 13 néng to reach; to arrive at 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
347 13 néng to be able; śak 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
348 13 néng skilful; pravīṇa 而彼菩薩摩訶薩能以此法為汝示教利喜
349 13 mǎi to buy; to purchase 隨所得價當買香華
350 13 mǎi to bribe; to persuade 隨所得價當買香華
351 13 mǎi to contract to do; to hire 隨所得價當買香華
352 13 mǎi to seek after 隨所得價當買香華
353 13 mǎi Mai 隨所得價當買香華
354 13 mǎi buy; kraya 隨所得價當買香華
355 13 一切 yīqiè temporary 乃至三千大千世界所有一切諸妙華等
356 13 一切 yīqiè the same 乃至三千大千世界所有一切諸妙華等
357 13 huá Chinese 是諸池中有眾色華
358 13 huá illustrious; splendid 是諸池中有眾色華
359 13 huā a flower 是諸池中有眾色華
360 13 huā to flower 是諸池中有眾色華
361 13 huá China 是諸池中有眾色華
362 13 huá empty; flowery 是諸池中有眾色華
363 13 huá brilliance; luster 是諸池中有眾色華
364 13 huá elegance; beauty 是諸池中有眾色華
365 13 huā a flower 是諸池中有眾色華
366 13 huá extravagant; wasteful; flashy 是諸池中有眾色華
367 13 huá makeup; face powder 是諸池中有眾色華
368 13 huá flourishing 是諸池中有眾色華
369 13 huá a corona 是諸池中有眾色華
370 13 huá years; time 是諸池中有眾色華
371 13 huá your 是諸池中有眾色華
372 13 huá essence; best part 是諸池中有眾色華
373 13 huá grey 是諸池中有眾色華
374 13 huà Hua 是諸池中有眾色華
375 13 huá literary talent 是諸池中有眾色華
376 13 huá literary talent 是諸池中有眾色華
377 13 huá an article; a document 是諸池中有眾色華
378 13 huá flower; puṣpa 是諸池中有眾色華
379 13 香華 xiāng huà incense and flowers 及餘種種妙色香華
380 12 yìng to answer; to respond 是故汝應益加精進勇猛堅固
381 12 yìng to confirm; to verify 是故汝應益加精進勇猛堅固
382 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是故汝應益加精進勇猛堅固
383 12 yìng to accept 是故汝應益加精進勇猛堅固
384 12 yìng to permit; to allow 是故汝應益加精進勇猛堅固
385 12 yìng to echo 是故汝應益加精進勇猛堅固
386 12 yìng to handle; to deal with 是故汝應益加精進勇猛堅固
387 12 yìng Ying 是故汝應益加精進勇猛堅固
388 12 Yi 亦如汝今如是勤求等無有異
389 12 chéng a city; a town 其城七重
390 12 chéng a city wall 其城七重
391 12 chéng to fortify 其城七重
392 12 chéng a fort; a citadel 其城七重
393 12 chéng city; nagara 其城七重
394 12 chí a pool; a pond 是諸池中有眾色華
395 12 chí Chi 是諸池中有眾色華
396 12 chí a moat 是諸池中有眾色華
397 12 chí a shallow lad depression 是諸池中有眾色華
398 12 chí a pond; vāpī 是諸池中有眾色華
399 12 míng fame; renown; reputation 一名常喜
400 12 míng a name; personal name; designation 一名常喜
401 12 míng rank; position 一名常喜
402 12 míng an excuse 一名常喜
403 12 míng life 一名常喜
404 12 míng to name; to call 一名常喜
405 12 míng to express; to describe 一名常喜
406 12 míng to be called; to have the name 一名常喜
407 12 míng to own; to possess 一名常喜
408 12 míng famous; renowned 一名常喜
409 12 míng moral 一名常喜
410 12 míng name; naman 一名常喜
411 12 míng fame; renown; yasas 一名常喜
412 12 長者 zhǎngzhě the elderly 有一長者女在高樓上
413 12 長者 zhǎngzhě an elder 有一長者女在高樓上
414 12 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有一長者女在高樓上
415 12 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 有一長者女在高樓上
416 12 功德 gōngdé achievements and virtue 彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益
417 12 功德 gōngdé merit 彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益
418 12 功德 gōngdé quality; guṇa 彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益
419 12 功德 gōngdé merit; puṇya 彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益
420 11 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來
421 11 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來
422 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來
423 11 一一 yīyī one or two 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
424 11 一一 yīyī a few 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
425 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如來
426 11 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者
427 11 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 及餘種種妙色香華
428 11 種種 zhǒng zhǒng various forms 及餘種種妙色香華
429 11 wén to hear 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
430 11 wén Wen 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
431 11 wén sniff at; to smell 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
432 11 wén to be widely known 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
433 11 wén to confirm; to accept 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
434 11 wén information 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
435 11 wèn famous; well known 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
436 11 wén knowledge; learning 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
437 11 wèn popularity; prestige; reputation 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
438 11 wén to question 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
439 11 wén heard; śruta 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
440 11 wén hearing; śruti 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
441 11 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩廣為一切天
442 11 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩廣為一切天
443 11 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩廣為一切天
444 10 lái to come 忽然見有如來形像住立其前
445 10 lái please 忽然見有如來形像住立其前
446 10 lái used to substitute for another verb 忽然見有如來形像住立其前
447 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 忽然見有如來形像住立其前
448 10 lái wheat 忽然見有如來形像住立其前
449 10 lái next; future 忽然見有如來形像住立其前
450 10 lái a simple complement of direction 忽然見有如來形像住立其前
451 10 lái to occur; to arise 忽然見有如來形像住立其前
452 10 lái to earn 忽然見有如來形像住立其前
453 10 lái to come; āgata 忽然見有如來形像住立其前
454 10 婆羅門 póluómén Brahmin; 即是變身為婆羅門
455 10 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 即是變身為婆羅門
456 10 seven 其城七重
457 10 a genre of poetry 其城七重
458 10 seventh day memorial ceremony 其城七重
459 10 seven; sapta 其城七重
460 10 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就一切佛法功德
461 10 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就一切佛法功德
462 10 成就 chéngjiù accomplishment 成就一切佛法功德
463 10 成就 chéngjiù Achievements 成就一切佛法功德
464 10 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就一切佛法功德
465 10 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就一切佛法功德
466 10 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就一切佛法功德
467 10 Kangxi radical 132 然我今者自念貧乏一無所有
468 10 Zi 然我今者自念貧乏一無所有
469 10 a nose 然我今者自念貧乏一無所有
470 10 the beginning; the start 然我今者自念貧乏一無所有
471 10 origin 然我今者自念貧乏一無所有
472 10 to employ; to use 然我今者自念貧乏一無所有
473 10 to be 然我今者自念貧乏一無所有
474 10 self; soul; ātman 然我今者自念貧乏一無所有
475 10 to give 與六萬八千婇女眷屬俱
476 10 to accompany 與六萬八千婇女眷屬俱
477 10 to particate in 與六萬八千婇女眷屬俱
478 10 of the same kind 與六萬八千婇女眷屬俱
479 10 to help 與六萬八千婇女眷屬俱
480 10 for 與六萬八千婇女眷屬俱
481 9 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中人民自在遊適無所繫屬
482 9 城中 chéngzhōng city center 城中人民自在遊適無所繫屬
483 9 城中 chéngzhōng within the city 城中人民自在遊適無所繫屬
484 9 五百 wǔ bǎi five hundred 從此東行五百由旬
485 9 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 從此東行五百由旬
486 9 zhòng heavy 其城七重
487 9 chóng to repeat 其城七重
488 9 zhòng significant; serious; important 其城七重
489 9 chóng layered; folded; tiered 其城七重
490 9 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 其城七重
491 9 zhòng sad 其城七重
492 9 zhòng a weight 其城七重
493 9 zhòng large in amount; valuable 其城七重
494 9 zhòng thick; dense; strong 其城七重
495 9 zhòng to prefer 其城七重
496 9 zhòng to add 其城七重
497 9 zhòng heavy; guru 其城七重
498 9 bǎo a treasure; a valuable item 各有種種寶華寶菓
499 9 bǎo treasured; cherished 各有種種寶華寶菓
500 9 bǎo a jewel; gem 各有種種寶華寶菓

Frequencies of all Words

Top 1000

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 69 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得入無量無數三摩地門
2 69 I; me; my 使我得脫如是苦惱
3 69 self 使我得脫如是苦惱
4 69 we; our 使我得脫如是苦惱
5 69 [my] dear 使我得脫如是苦惱
6 69 Wo 使我得脫如是苦惱
7 69 self; atman; attan 使我得脫如是苦惱
8 69 ga 使我得脫如是苦惱
9 69 I; aham 使我得脫如是苦惱
10 59 that; those 彼常啼菩薩摩訶薩
11 59 another; the other 彼常啼菩薩摩訶薩
12 59 that; tad 彼常啼菩薩摩訶薩
13 50 method; way 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
14 50 France 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
15 50 the law; rules; regulations 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
16 50 the teachings of the Buddha; Dharma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
17 50 a standard; a norm 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
18 50 an institution 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
19 50 to emulate 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
20 50 magic; a magic trick 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
21 50 punishment 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
22 50 Fa 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
23 50 a precedent 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
24 50 a classification of some kinds of Han texts 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
25 50 relating to a ceremony or rite 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
26 50 Dharma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
27 50 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
28 50 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
29 50 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
30 50 quality; characteristic 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
31 48 shì is; are; am; to be 作是讚言
32 48 shì is exactly 作是讚言
33 48 shì is suitable; is in contrast 作是讚言
34 48 shì this; that; those 作是讚言
35 48 shì really; certainly 作是讚言
36 48 shì correct; yes; affirmative 作是讚言
37 48 shì true 作是讚言
38 48 shì is; has; exists 作是讚言
39 48 shì used between repetitions of a word 作是讚言
40 48 shì a matter; an affair 作是讚言
41 48 shì Shi 作是讚言
42 48 shì is; bhū 作是讚言
43 48 shì this; idam 作是讚言
44 48 you; thou 亦如汝今如是勤求等無有異
45 48 Ru River 亦如汝今如是勤求等無有異
46 48 Ru 亦如汝今如是勤求等無有異
47 48 you; tvam; bhavat 亦如汝今如是勤求等無有異
48 48 shàng top; a high position 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
49 48 shang top; the position on or above something 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
50 48 shàng to go up; to go forward 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
51 48 shàng shang 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
52 48 shàng previous; last 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
53 48 shàng high; higher 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
54 48 shàng advanced 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
55 48 shàng a monarch; a sovereign 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
56 48 shàng time 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
57 48 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
58 48 shàng far 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
59 48 shàng big; as big as 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
60 48 shàng abundant; plentiful 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
61 48 shàng to report 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
62 48 shàng to offer 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
63 48 shàng to go on stage 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
64 48 shàng to take office; to assume a post 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
65 48 shàng to install; to erect 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
66 48 shàng to suffer; to sustain 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
67 48 shàng to burn 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
68 48 shàng to remember 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
69 48 shang on; in 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
70 48 shàng upward 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
71 48 shàng to add 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
72 48 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
73 48 shàng to meet 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
74 48 shàng falling then rising (4th) tone 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
75 48 shang used after a verb indicating a result 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
76 48 shàng a musical note 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
77 48 shàng higher, superior; uttara 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
78 43 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 橋津平正人所愛樂
79 43 suǒ an office; an institute 橋津平正人所愛樂
80 43 suǒ introduces a relative clause 橋津平正人所愛樂
81 43 suǒ it 橋津平正人所愛樂
82 43 suǒ if; supposing 橋津平正人所愛樂
83 43 suǒ a few; various; some 橋津平正人所愛樂
84 43 suǒ a place; a location 橋津平正人所愛樂
85 43 suǒ indicates a passive voice 橋津平正人所愛樂
86 43 suǒ that which 橋津平正人所愛樂
87 43 suǒ an ordinal number 橋津平正人所愛樂
88 43 suǒ meaning 橋津平正人所愛樂
89 43 suǒ garrison 橋津平正人所愛樂
90 43 suǒ place; pradeśa 橋津平正人所愛樂
91 43 suǒ that which; yad 橋津平正人所愛樂
92 43 his; hers; its; theirs 忽然見有如來形像住立其前
93 43 to add emphasis 忽然見有如來形像住立其前
94 43 used when asking a question in reply to a question 忽然見有如來形像住立其前
95 43 used when making a request or giving an order 忽然見有如來形像住立其前
96 43 he; her; it; them 忽然見有如來形像住立其前
97 43 probably; likely 忽然見有如來形像住立其前
98 43 will 忽然見有如來形像住立其前
99 43 may 忽然見有如來形像住立其前
100 43 if 忽然見有如來形像住立其前
101 43 or 忽然見有如來形像住立其前
102 43 Qi 忽然見有如來形像住立其前
103 43 he; her; it; saḥ; sā; tad 忽然見有如來形像住立其前
104 41 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上
105 40 常啼菩薩 chángtí púsà Sadāprarudita 常啼菩薩品第三十之二
106 37 jīn today; present; now 亦如汝今如是勤求等無有異
107 37 jīn Jin 亦如汝今如是勤求等無有異
108 37 jīn modern 亦如汝今如是勤求等無有異
109 37 jīn now; adhunā 亦如汝今如是勤求等無有異
110 36 already 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
111 36 Kangxi radical 49 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
112 36 from 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
113 36 to bring to an end; to stop 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
114 36 final aspectual particle 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
115 36 afterwards; thereafter 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
116 36 too; very; excessively 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
117 36 to complete 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
118 36 to demote; to dismiss 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
119 36 to recover from an illness 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
120 36 certainly 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
121 36 an interjection of surprise 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
122 36 this 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
123 36 former; pūrvaka 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
124 36 former; pūrvaka 彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已
125 35 in; at 彼諸眾生於長夜中
126 35 in; at 彼諸眾生於長夜中
127 35 in; at; to; from 彼諸眾生於長夜中
128 35 to go; to 彼諸眾生於長夜中
129 35 to rely on; to depend on 彼諸眾生於長夜中
130 35 to go to; to arrive at 彼諸眾生於長夜中
131 35 from 彼諸眾生於長夜中
132 35 give 彼諸眾生於長夜中
133 35 oppposing 彼諸眾生於長夜中
134 35 and 彼諸眾生於長夜中
135 35 compared to 彼諸眾生於長夜中
136 35 by 彼諸眾生於長夜中
137 35 and; as well as 彼諸眾生於長夜中
138 35 for 彼諸眾生於長夜中
139 35 Yu 彼諸眾生於長夜中
140 35 a crow 彼諸眾生於長夜中
141 35 whew; wow 彼諸眾生於長夜中
142 35 near to; antike 彼諸眾生於長夜中
143 32 yán to speak; to say; said 作是讚言
144 32 yán language; talk; words; utterance; speech 作是讚言
145 32 yán Kangxi radical 149 作是讚言
146 32 yán a particle with no meaning 作是讚言
147 32 yán phrase; sentence 作是讚言
148 32 yán a word; a syllable 作是讚言
149 32 yán a theory; a doctrine 作是讚言
150 32 yán to regard as 作是讚言
151 32 yán to act as 作是讚言
152 32 yán word; vacana 作是讚言
153 32 yán speak; vad 作是讚言
154 32 wèi for; to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
155 32 wèi because of 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
156 32 wéi to act as; to serve 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
157 32 wéi to change into; to become 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
158 32 wéi to be; is 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
159 32 wéi to do 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
160 32 wèi for 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
161 32 wèi because of; for; to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
162 32 wèi to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
163 32 wéi in a passive construction 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
164 32 wéi forming a rehetorical question 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
165 32 wéi forming an adverb 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
166 32 wéi to add emphasis 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
167 32 wèi to support; to help 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
168 32 wéi to govern 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
169 32 wèi to be; bhū 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
170 30 dāng to be; to act as; to serve as 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
171 30 dāng at or in the very same; be apposite 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
172 30 dāng dang (sound of a bell) 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
173 30 dāng to face 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
174 30 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
175 30 dāng to manage; to host 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
176 30 dāng should 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
177 30 dāng to treat; to regard as 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
178 30 dǎng to think 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
179 30 dàng suitable; correspond to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
180 30 dǎng to be equal 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
181 30 dàng that 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
182 30 dāng an end; top 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
183 30 dàng clang; jingle 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
184 30 dāng to judge 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
185 30 dǎng to bear on one's shoulder 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
186 30 dàng the same 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
187 30 dàng to pawn 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
188 30 dàng to fail [an exam] 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
189 30 dàng a trap 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
190 30 dàng a pawned item 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
191 30 dāng will be; bhaviṣyati 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
192 29 摩訶薩 móhēsà mahasattva 彼常啼菩薩摩訶薩
193 29 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 彼常啼菩薩摩訶薩
194 29 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 清淨信解甚深法門故
195 29 old; ancient; former; past 清淨信解甚深法門故
196 29 reason; cause; purpose 清淨信解甚深法門故
197 29 to die 清淨信解甚深法門故
198 29 so; therefore; hence 清淨信解甚深法門故
199 29 original 清淨信解甚深法門故
200 29 accident; happening; instance 清淨信解甚深法門故
201 29 a friend; an acquaintance; friendship 清淨信解甚深法門故
202 29 something in the past 清淨信解甚深法門故
203 29 deceased; dead 清淨信解甚深法門故
204 29 still; yet 清淨信解甚深法門故
205 29 therefore; tasmāt 清淨信解甚深法門故
206 28 如是 rúshì thus; so 如是憂愁啼泣時
207 28 如是 rúshì thus, so 如是憂愁啼泣時
208 28 如是 rúshì thus; evam 如是憂愁啼泣時
209 28 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是憂愁啼泣時
210 28 promptly; right away; immediately 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
211 28 to be near by; to be close to 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
212 28 at that time 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
213 28 to be exactly the same as; to be thus 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
214 28 supposed; so-called 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
215 28 if; but 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
216 28 to arrive at; to ascend 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
217 28 then; following 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
218 28 so; just so; eva 即當不久決定得聞般若波羅蜜多
219 27 desire 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
220 27 to desire; to wish 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
221 27 almost; nearly; about to occur 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
222 27 to desire; to intend 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
223 27 lust 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
224 27 desire; intention; wish; kāma 汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者
225 27 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
226 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
227 27 供養 gòngyǎng offering 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
228 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩
229 26 de potential marker 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
230 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
231 26 děi must; ought to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
232 26 děi to want to; to need to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
233 26 děi must; ought to 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
234 26 de 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
235 26 de infix potential marker 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
236 26 to result in 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
237 26 to be proper; to fit; to suit 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
238 26 to be satisfied 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
239 26 to be finished 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
240 26 de result of degree 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
241 26 de marks completion of an action 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
242 26 děi satisfying 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
243 26 to contract 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
244 26 marks permission or possibility 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
245 26 expressing frustration 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
246 26 to hear 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
247 26 to have; there is 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
248 26 marks time passed 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
249 26 obtain; attain; prāpta 汝當從彼得聞般若波羅蜜多
250 25 zhū all; many; various 有諸寶網互映交絡
251 25 zhū Zhu 有諸寶網互映交絡
252 25 zhū all; members of the class 有諸寶網互映交絡
253 25 zhū interrogative particle 有諸寶網互映交絡
254 25 zhū him; her; them; it 有諸寶網互映交絡
255 25 zhū of; in 有諸寶網互映交絡
256 25 zhū all; many; sarva 有諸寶網互映交絡
257 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
258 24 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
259 24 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多
260 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 中有受持者
261 24 zhě that 中有受持者
262 24 zhě nominalizing function word 中有受持者
263 24 zhě used to mark a definition 中有受持者
264 24 zhě used to mark a pause 中有受持者
265 24 zhě topic marker; that; it 中有受持者
266 24 zhuó according to 中有受持者
267 24 zhě ca 中有受持者
268 23 zuò to do 作是讚言
269 23 zuò to act as; to serve as 作是讚言
270 23 zuò to start 作是讚言
271 23 zuò a writing; a work 作是讚言
272 23 zuò to dress as; to be disguised as 作是讚言
273 23 zuō to create; to make 作是讚言
274 23 zuō a workshop 作是讚言
275 23 zuō to write; to compose 作是讚言
276 23 zuò to rise 作是讚言
277 23 zuò to be aroused 作是讚言
278 23 zuò activity; action; undertaking 作是讚言
279 23 zuò to regard as 作是讚言
280 23 zuò action; kāraṇa 作是讚言
281 22 yǒu is; are; to exist 有一大城名曰眾香
282 22 yǒu to have; to possess 有一大城名曰眾香
283 22 yǒu indicates an estimate 有一大城名曰眾香
284 22 yǒu indicates a large quantity 有一大城名曰眾香
285 22 yǒu indicates an affirmative response 有一大城名曰眾香
286 22 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一大城名曰眾香
287 22 yǒu used to compare two things 有一大城名曰眾香
288 22 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一大城名曰眾香
289 22 yǒu used before the names of dynasties 有一大城名曰眾香
290 22 yǒu a certain thing; what exists 有一大城名曰眾香
291 22 yǒu multiple of ten and ... 有一大城名曰眾香
292 22 yǒu abundant 有一大城名曰眾香
293 22 yǒu purposeful 有一大城名曰眾香
294 22 yǒu You 有一大城名曰眾香
295 22 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一大城名曰眾香
296 22 yǒu becoming; bhava 有一大城名曰眾香
297 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法中生無所依想
298 22 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法中生無所依想
299 22 děng et cetera; and so on 亦如汝今如是勤求等無有異
300 22 děng to wait 亦如汝今如是勤求等無有異
301 22 děng degree; kind 亦如汝今如是勤求等無有異
302 22 děng plural 亦如汝今如是勤求等無有異
303 22 děng to be equal 亦如汝今如是勤求等無有異
304 22 děng degree; level 亦如汝今如是勤求等無有異
305 22 děng to compare 亦如汝今如是勤求等無有異
306 22 děng same; equal; sama 亦如汝今如是勤求等無有異
307 21 善男子 shàn nánzi good men 善男子
308 21 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
309 20 so as to; in order to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
310 20 to use; to regard as 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
311 20 to use; to grasp 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
312 20 according to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
313 20 because of 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
314 20 on a certain date 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
315 20 and; as well as 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
316 20 to rely on 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
317 20 to regard 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
318 20 to be able to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
319 20 to order; to command 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
320 20 further; moreover 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
321 20 used after a verb 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
322 20 very 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
323 20 already 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
324 20 increasingly 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
325 20 a reason; a cause 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
326 20 Israel 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
327 20 Yi 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
328 20 use; yogena 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
329 20 ér and; as well as; but (not); yet (not) 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
330 20 ér Kangxi radical 126 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
331 20 ér you 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
332 20 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
333 20 ér right away; then 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
334 20 ér but; yet; however; while; nevertheless 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
335 20 ér if; in case; in the event that 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
336 20 ér therefore; as a result; thus 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
337 20 ér how can it be that? 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
338 20 ér so as to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
339 20 ér only then 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
340 20 ér as if; to seem like 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
341 20 néng can; able 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
342 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
343 20 ér me 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
344 20 ér to arrive; up to 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
345 20 ér possessive 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
346 20 ér and; ca 一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣
347 20 wǎng to go (in a direction) 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
348 20 wǎng in the direction of 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
349 20 wǎng in the past 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
350 20 wǎng to turn toward 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
351 20 wǎng to be friends with; to have a social connection with 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
352 20 wǎng to send a gift 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
353 20 wǎng former times 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
354 20 wǎng someone who has passed away 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
355 20 wǎng to go; gam 是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所
356 18 female; feminine 眾香城中所有人民若男若女
357 18 female 眾香城中所有人民若男若女
358 18 Kangxi radical 38 眾香城中所有人民若男若女
359 18 to marry off a daughter 眾香城中所有人民若男若女
360 18 daughter 眾香城中所有人民若男若女
361 18 you; thou 眾香城中所有人民若男若女
362 18 soft; feminine 眾香城中所有人民若男若女
363 18 the Maiden lunar lodging 眾香城中所有人民若男若女
364 18 you 眾香城中所有人民若男若女
365 18 woman; nārī 眾香城中所有人民若男若女
366 18 daughter; duhitṛ 眾香城中所有人民若男若女
367 18 niàn to read aloud 是人爾時無復餘念
368 18 niàn to remember; to expect 是人爾時無復餘念
369 18 niàn to miss 是人爾時無復餘念
370 18 niàn to consider 是人爾時無復餘念
371 18 niàn to recite; to chant 是人爾時無復餘念
372 18 niàn to show affection for 是人爾時無復餘念
373 18 niàn a thought; an idea 是人爾時無復餘念
374 18 niàn twenty 是人爾時無復餘念
375 18 niàn memory 是人爾時無復餘念
376 18 niàn an instant 是人爾時無復餘念
377 18 niàn Nian 是人爾時無復餘念
378 18 niàn mindfulness; smrti 是人爾時無復餘念
379 18 niàn a thought; citta 是人爾時無復餘念
380 17 to reach 及餘種種妙色香華
381 17 and 及餘種種妙色香華
382 17 coming to; when 及餘種種妙色香華
383 17 to attain 及餘種種妙色香華
384 17 to understand 及餘種種妙色香華
385 17 able to be compared to; to catch up with 及餘種種妙色香華
386 17 to be involved with; to associate with 及餘種種妙色香華
387 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘種種妙色香華
388 17 and; ca; api 及餘種種妙色香華
389 17 shí time; a point or period of time 如是憂愁啼泣時
390 17 shí a season; a quarter of a year 如是憂愁啼泣時
391 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 如是憂愁啼泣時
392 17 shí at that time 如是憂愁啼泣時
393 17 shí fashionable 如是憂愁啼泣時
394 17 shí fate; destiny; luck 如是憂愁啼泣時
395 17 shí occasion; opportunity; chance 如是憂愁啼泣時
396 17 shí tense 如是憂愁啼泣時
397 17 shí particular; special 如是憂愁啼泣時
398 17 shí to plant; to cultivate 如是憂愁啼泣時
399 17 shí hour (measure word) 如是憂愁啼泣時
400 17 shí an era; a dynasty 如是憂愁啼泣時
401 17 shí time [abstract] 如是憂愁啼泣時
402 17 shí seasonal 如是憂愁啼泣時
403 17 shí frequently; often 如是憂愁啼泣時
404 17 shí occasionally; sometimes 如是憂愁啼泣時
405 17 shí on time 如是憂愁啼泣時
406 17 shí this; that 如是憂愁啼泣時
407 17 shí to wait upon 如是憂愁啼泣時
408 17 shí hour 如是憂愁啼泣時
409 17 shí appropriate; proper; timely 如是憂愁啼泣時
410 17 shí Shi 如是憂愁啼泣時
411 17 shí a present; currentlt 如是憂愁啼泣時
412 17 shí time; kāla 如是憂愁啼泣時
413 17 shí at that time; samaya 如是憂愁啼泣時
414 17 shí then; atha 如是憂愁啼泣時
415 17 shēn human body; torso 得金色身種種光明
416 17 shēn Kangxi radical 158 得金色身種種光明
417 17 shēn measure word for clothes 得金色身種種光明
418 17 shēn self 得金色身種種光明
419 17 shēn life 得金色身種種光明
420 17 shēn an object 得金色身種種光明
421 17 shēn a lifetime 得金色身種種光明
422 17 shēn personally 得金色身種種光明
423 17 shēn moral character 得金色身種種光明
424 17 shēn status; identity; position 得金色身種種光明
425 17 shēn pregnancy 得金色身種種光明
426 17 juān India 得金色身種種光明
427 17 shēn body; kāya 得金色身種種光明
428 15 one 有一大城名曰眾香
429 15 Kangxi radical 1 有一大城名曰眾香
430 15 as soon as; all at once 有一大城名曰眾香
431 15 pure; concentrated 有一大城名曰眾香
432 15 whole; all 有一大城名曰眾香
433 15 first 有一大城名曰眾香
434 15 the same 有一大城名曰眾香
435 15 each 有一大城名曰眾香
436 15 certain 有一大城名曰眾香
437 15 throughout 有一大城名曰眾香
438 15 used in between a reduplicated verb 有一大城名曰眾香
439 15 sole; single 有一大城名曰眾香
440 15 a very small amount 有一大城名曰眾香
441 15 Yi 有一大城名曰眾香
442 15 other 有一大城名曰眾香
443 15 to unify 有一大城名曰眾香
444 15 accidentally; coincidentally 有一大城名曰眾香
445 15 abruptly; suddenly 有一大城名曰眾香
446 15 or 有一大城名曰眾香
447 15 one; eka 有一大城名曰眾香
448 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說般若波羅蜜多
449 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說般若波羅蜜多
450 15 shuì to persuade 說般若波羅蜜多
451 15 shuō to teach; to recite; to explain 說般若波羅蜜多
452 15 shuō a doctrine; a theory 說般若波羅蜜多
453 15 shuō to claim; to assert 說般若波羅蜜多
454 15 shuō allocution 說般若波羅蜜多
455 15 shuō to criticize; to scold 說般若波羅蜜多
456 15 shuō to indicate; to refer to 說般若波羅蜜多
457 15 shuō speach; vāda 說般若波羅蜜多
458 15 shuō to speak; bhāṣate 說般若波羅蜜多
459 15 shuō to instruct 說般若波羅蜜多
460 14 xíng to walk 從此東行五百由旬
461 14 xíng capable; competent 從此東行五百由旬
462 14 háng profession 從此東行五百由旬
463 14 háng line; row 從此東行五百由旬
464 14 xíng Kangxi radical 144 從此東行五百由旬
465 14 xíng to travel 從此東行五百由旬
466 14 xìng actions; conduct 從此東行五百由旬
467 14 xíng to do; to act; to practice 從此東行五百由旬
468 14 xíng all right; OK; okay 從此東行五百由旬
469 14 háng horizontal line 從此東行五百由旬
470 14 héng virtuous deeds 從此東行五百由旬
471 14 hàng a line of trees 從此東行五百由旬
472 14 hàng bold; steadfast 從此東行五百由旬
473 14 xíng to move 從此東行五百由旬
474 14 xíng to put into effect; to implement 從此東行五百由旬
475 14 xíng travel 從此東行五百由旬
476 14 xíng to circulate 從此東行五百由旬
477 14 xíng running script; running script 從此東行五百由旬
478 14 xíng temporary 從此東行五百由旬
479 14 xíng soon 從此東行五百由旬
480 14 háng rank; order 從此東行五百由旬
481 14 háng a business; a shop 從此東行五百由旬
482 14 xíng to depart; to leave 從此東行五百由旬
483 14 xíng to experience 從此東行五百由旬
484 14 xíng path; way 從此東行五百由旬
485 14 xíng xing; ballad 從此東行五百由旬
486 14 xíng a round [of drinks] 從此東行五百由旬
487 14 xíng Xing 從此東行五百由旬
488 14 xíng moreover; also 從此東行五百由旬
489 14 xíng Practice 從此東行五百由旬
490 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 從此東行五百由旬
491 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 從此東行五百由旬
492 14 zhōng middle 是諸池中亦有種種妙色香華
493 14 zhōng medium; medium sized 是諸池中亦有種種妙色香華
494 14 zhōng China 是諸池中亦有種種妙色香華
495 14 zhòng to hit the mark 是諸池中亦有種種妙色香華
496 14 zhōng in; amongst 是諸池中亦有種種妙色香華
497 14 zhōng midday 是諸池中亦有種種妙色香華
498 14 zhōng inside 是諸池中亦有種種妙色香華
499 14 zhōng during 是諸池中亦有種種妙色香華
500 14 zhōng Zhong 是諸池中亦有種種妙色香華

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
that; tad
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
you; tvam; bhavat
shàng higher, superior; uttara
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
he; her; it; saḥ; sā; tad
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常啼 常啼 99 Sadāprarudita
常啼菩萨 常啼菩薩 99 Sadāprarudita
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法光 102 Faguang
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
黄金宝 黃金寶 104 Wong Kam-po
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金沙 74 Jinsha
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
人乘 114 Human Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
贤上 賢上 120 Bhadrottama
喜上 120 Nandottama
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 134.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
八大 98 eight great
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝车 寶車 98 jewelled cart
薄福 98 little merit
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
常光 99 unceasing radiance; halo
愁恼 愁惱 99 affliction
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道意 100 intention to attain enlightenment
等观 等觀 100 to view all things equally
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
法座 102 Dharma seat
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛功德 102 characteristics of Buddhas
果报 果報 103 fruition; the result of karma
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
金刚三摩地 金剛喻三摩地 106 vajropamasamādhi
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
卷第二十 106 scroll 20
俱卢舍 俱盧舍 106 krośa
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
苦痛 107 the sensation of pain
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
人心人血人髓 114 a man's heart, his blood and the marrow of his bones
人众 人眾 114 many people; crowds of people
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
散五色华 散五色華 115 flowers of the five colors are strewed and scattered
散华 散華 115 scatters flowers
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色声香味触 色聲香味觸 115 form, sound, taste, touch, smell, and tangibles
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
示教 115 to point and instruct
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
实语 實語 115 true words
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
死苦 115 death
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
随形好 隨形好 115 excellent in all details
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往诣 往詣 119 to go to; upagam
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我实不须人心血髓 我實不須人心血髓 119 I have no need of your heart, blood or marrow
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
五欲 五慾 119 the five desires
无染 無染 119 undefiled
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
香华 香華 120 incense and flowers
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
信解 120 resolution; determination; adhimukti
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一由旬 121 one yojana
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
浴池 121 a bath; a pool
赞歎 讚歎 122 praise
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众香 眾香 122
 1. scented; gandhavatī
 2. Gandhavati
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara