Glossary and Vocabulary for Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 佛說廣博嚴淨不退轉輪經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 44 wéi to act as; to serve 金剛為根
2 44 wéi to change into; to become 金剛為根
3 44 wéi to be; is 金剛為根
4 44 wéi to do 金剛為根
5 44 wèi to support; to help 金剛為根
6 44 wéi to govern 金剛為根
7 38 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
8 38 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
9 38 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
10 38 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
11 38 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
12 38 Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
13 38 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
14 38 yán to speak; to say; said 文殊師利白花光開敷遍身如來言
15 38 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白花光開敷遍身如來言
16 38 yán Kangxi radical 149 文殊師利白花光開敷遍身如來言
17 38 yán phrase; sentence 文殊師利白花光開敷遍身如來言
18 38 yán a word; a syllable 文殊師利白花光開敷遍身如來言
19 38 yán a theory; a doctrine 文殊師利白花光開敷遍身如來言
20 38 yán to regard as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
21 38 yán to act as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
22 38 yán speech; vāc 文殊師利白花光開敷遍身如來言
23 38 yán speak; vad 文殊師利白花光開敷遍身如來言
24 35 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
25 35 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
26 34 Qi 自見其身處大海水
27 34 to go; to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
28 34 to rely on; to depend on 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
29 34 Yu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
30 34 a crow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
31 32 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛神力故從自房出詣文殊師利房
32 31 shí time; a point or period of time 於夜後分明相出時
33 31 shí a season; a quarter of a year 於夜後分明相出時
34 31 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於夜後分明相出時
35 31 shí fashionable 於夜後分明相出時
36 31 shí fate; destiny; luck 於夜後分明相出時
37 31 shí occasion; opportunity; chance 於夜後分明相出時
38 31 shí tense 於夜後分明相出時
39 31 shí particular; special 於夜後分明相出時
40 31 shí to plant; to cultivate 於夜後分明相出時
41 31 shí an era; a dynasty 於夜後分明相出時
42 31 shí time [abstract] 於夜後分明相出時
43 31 shí seasonal 於夜後分明相出時
44 31 shí to wait upon 於夜後分明相出時
45 31 shí hour 於夜後分明相出時
46 31 shí appropriate; proper; timely 於夜後分明相出時
47 31 shí Shi 於夜後分明相出時
48 31 shí a present; currentlt 於夜後分明相出時
49 31 shí time; kāla 於夜後分明相出時
50 31 shí at that time; samaya 於夜後分明相出時
51 31 ér Kangxi radical 126 而自見身在文殊師利前立
52 31 ér as if; to seem like 而自見身在文殊師利前立
53 31 néng can; able 而自見身在文殊師利前立
54 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自見身在文殊師利前立
55 31 ér to arrive; up to 而自見身在文殊師利前立
56 31 method; way 彼佛世尊為說何法
57 31 France 彼佛世尊為說何法
58 31 the law; rules; regulations 彼佛世尊為說何法
59 31 the teachings of the Buddha; Dharma 彼佛世尊為說何法
60 31 a standard; a norm 彼佛世尊為說何法
61 31 an institution 彼佛世尊為說何法
62 31 to emulate 彼佛世尊為說何法
63 31 magic; a magic trick 彼佛世尊為說何法
64 31 punishment 彼佛世尊為說何法
65 31 Fa 彼佛世尊為說何法
66 31 a precedent 彼佛世尊為說何法
67 31 a classification of some kinds of Han texts 彼佛世尊為說何法
68 31 relating to a ceremony or rite 彼佛世尊為說何法
69 31 Dharma 彼佛世尊為說何法
70 31 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼佛世尊為說何法
71 31 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼佛世尊為說何法
72 31 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼佛世尊為說何法
73 31 quality; characteristic 彼佛世尊為說何法
74 28 jīn today; present; now 娑婆世界今在西方
75 28 jīn Jin 娑婆世界今在西方
76 28 jīn modern 娑婆世界今在西方
77 28 jīn now; adhunā 娑婆世界今在西方
78 28 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
79 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
80 28 to use; to grasp 以神足力
81 28 to rely on 以神足力
82 28 to regard 以神足力
83 28 to be able to 以神足力
84 28 to order; to command 以神足力
85 28 used after a verb 以神足力
86 28 a reason; a cause 以神足力
87 28 Israel 以神足力
88 28 Yi 以神足力
89 28 use; yogena 以神足力
90 28 suǒ a few; various; some 乘虛還詣本所住房
91 28 suǒ a place; a location 乘虛還詣本所住房
92 28 suǒ indicates a passive voice 乘虛還詣本所住房
93 28 suǒ an ordinal number 乘虛還詣本所住房
94 28 suǒ meaning 乘虛還詣本所住房
95 28 suǒ garrison 乘虛還詣本所住房
96 28 suǒ place; pradeśa 乘虛還詣本所住房
97 27 zuò to do 莫作是言
98 27 zuò to act as; to serve as 莫作是言
99 27 zuò to start 莫作是言
100 27 zuò a writing; a work 莫作是言
101 27 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是言
102 27 zuō to create; to make 莫作是言
103 27 zuō a workshop 莫作是言
104 27 zuō to write; to compose 莫作是言
105 27 zuò to rise 莫作是言
106 27 zuò to be aroused 莫作是言
107 27 zuò activity; action; undertaking 莫作是言
108 27 zuò to regard as 莫作是言
109 27 zuò action; kāraṇa 莫作是言
110 25 Yi 高聲謦咳亦不能寤
111 25 huā Hua 其花遍滿一萬由旬
112 25 huā flower 其花遍滿一萬由旬
113 25 huā to spend (money, time) 其花遍滿一萬由旬
114 25 huā a flower shaped object 其花遍滿一萬由旬
115 25 huā a beautiful female 其花遍滿一萬由旬
116 25 huā having flowers 其花遍滿一萬由旬
117 25 huā having a decorative pattern 其花遍滿一萬由旬
118 25 huā having a a variety 其花遍滿一萬由旬
119 25 huā false; empty 其花遍滿一萬由旬
120 25 huā indistinct; fuzzy 其花遍滿一萬由旬
121 25 huā excited 其花遍滿一萬由旬
122 25 huā to flower 其花遍滿一萬由旬
123 25 huā flower; puṣpa 其花遍滿一萬由旬
124 25 zhě ca 空無坐者
125 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 其世界名說不退轉音聲
126 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 其世界名說不退轉音聲
127 24 shuì to persuade 其世界名說不退轉音聲
128 24 shuō to teach; to recite; to explain 其世界名說不退轉音聲
129 24 shuō a doctrine; a theory 其世界名說不退轉音聲
130 24 shuō to claim; to assert 其世界名說不退轉音聲
131 24 shuō allocution 其世界名說不退轉音聲
132 24 shuō to criticize; to scold 其世界名說不退轉音聲
133 24 shuō to indicate; to refer to 其世界名說不退轉音聲
134 24 shuō speach; vāda 其世界名說不退轉音聲
135 24 shuō to speak; bhāṣate 其世界名說不退轉音聲
136 23 jiàn to see 便不復見文殊師利房
137 23 jiàn opinion; view; understanding 便不復見文殊師利房
138 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 便不復見文殊師利房
139 23 jiàn refer to; for details see 便不復見文殊師利房
140 23 jiàn to appear 便不復見文殊師利房
141 23 jiàn to meet 便不復見文殊師利房
142 23 jiàn to receive (a guest) 便不復見文殊師利房
143 23 jiàn let me; kindly 便不復見文殊師利房
144 23 jiàn Jian 便不復見文殊師利房
145 23 xiàn to appear 便不復見文殊師利房
146 23 xiàn to introduce 便不復見文殊師利房
147 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 便不復見文殊師利房
148 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
149 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
150 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
151 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
152 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
153 20 zhōng China 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
154 20 zhòng to hit the mark 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
155 20 zhōng midday 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
156 20 zhōng inside 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
157 20 zhōng during 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
158 20 zhōng Zhong 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
159 20 zhōng intermediary 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
160 20 zhōng half 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
161 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
162 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
163 20 zhòng to obtain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
164 20 zhòng to pass an exam 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
165 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
166 19 xiǎng to think 亦於非色中而作色想
167 19 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 亦於非色中而作色想
168 19 xiǎng to want 亦於非色中而作色想
169 19 xiǎng to remember; to miss; to long for 亦於非色中而作色想
170 19 xiǎng to plan 亦於非色中而作色想
171 19 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 亦於非色中而作色想
172 19 白佛 bái fó to address the Buddha 一心合掌白佛言
173 19 biàn all; complete 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
174 19 biàn to be covered with 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
175 19 biàn everywhere; sarva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
176 19 biàn pervade; visva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
177 19 biàn everywhere fragrant; paricitra 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
178 19 to reach 遍照祇洹及舍衛國
179 19 to attain 遍照祇洹及舍衛國
180 19 to understand 遍照祇洹及舍衛國
181 19 able to be compared to; to catch up with 遍照祇洹及舍衛國
182 19 to be involved with; to associate with 遍照祇洹及舍衛國
183 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 遍照祇洹及舍衛國
184 19 and; ca; api 遍照祇洹及舍衛國
185 19 阿難 Ānán Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
186 19 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
187 19 self 我從娑婆世界來
188 19 [my] dear 我從娑婆世界來
189 19 Wo 我從娑婆世界來
190 19 self; atman; attan 我從娑婆世界來
191 19 ga 我從娑婆世界來
192 18 wǎng to go (in a direction) 往蓮花臺上結加趺坐
193 18 wǎng in the past 往蓮花臺上結加趺坐
194 18 wǎng to turn toward 往蓮花臺上結加趺坐
195 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往蓮花臺上結加趺坐
196 18 wǎng to send a gift 往蓮花臺上結加趺坐
197 18 wǎng former times 往蓮花臺上結加趺坐
198 18 wǎng someone who has passed away 往蓮花臺上結加趺坐
199 18 wǎng to go; gam 往蓮花臺上結加趺坐
200 18 néng can; able 我以佛智乃能具知
201 18 néng ability; capacity 我以佛智乃能具知
202 18 néng a mythical bear-like beast 我以佛智乃能具知
203 18 néng energy 我以佛智乃能具知
204 18 néng function; use 我以佛智乃能具知
205 18 néng talent 我以佛智乃能具知
206 18 néng expert at 我以佛智乃能具知
207 18 néng to be in harmony 我以佛智乃能具知
208 18 néng to tend to; to care for 我以佛智乃能具知
209 18 néng to reach; to arrive at 我以佛智乃能具知
210 18 néng to be able; śak 我以佛智乃能具知
211 17 Kangxi radical 49 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
212 17 to bring to an end; to stop 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
213 17 to complete 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
214 17 to demote; to dismiss 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
215 17 to recover from an illness 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
216 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
217 17 bǎi one hundred 其華開敷有百千葉
218 17 bǎi many 其華開敷有百千葉
219 17 bǎi Bai 其華開敷有百千葉
220 17 bǎi all 其華開敷有百千葉
221 17 bǎi hundred; sata 其華開敷有百千葉
222 17 èr two 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
223 17 èr Kangxi radical 7 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
224 17 èr second 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
225 17 èr twice; double; di- 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
226 17 èr more than one kind 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
227 17 èr two; dvā; dvi 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
228 17 zhī to go 聞大音樂歌頌之聲
229 17 zhī to arrive; to go 聞大音樂歌頌之聲
230 17 zhī is 聞大音樂歌頌之聲
231 17 zhī to use 聞大音樂歌頌之聲
232 17 zhī Zhi 聞大音樂歌頌之聲
233 16 釋迦牟尼佛 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛說三乘法
234 16 lái to come 從何所來
235 16 lái please 從何所來
236 16 lái used to substitute for another verb 從何所來
237 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 從何所來
238 16 lái wheat 從何所來
239 16 lái next; future 從何所來
240 16 lái a simple complement of direction 從何所來
241 16 lái to occur; to arise 從何所來
242 16 lái to earn 從何所來
243 16 lái to come; āgata 從何所來
244 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛說法皆不等耶
245 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩
246 16 娑婆世界 suōpó shìjiè Saha World; the World of Suffering 我從娑婆世界來
247 15 shàng top; a high position 其花臺上有菩薩坐
248 15 shang top; the position on or above something 其花臺上有菩薩坐
249 15 shàng to go up; to go forward 其花臺上有菩薩坐
250 15 shàng shang 其花臺上有菩薩坐
251 15 shàng previous; last 其花臺上有菩薩坐
252 15 shàng high; higher 其花臺上有菩薩坐
253 15 shàng advanced 其花臺上有菩薩坐
254 15 shàng a monarch; a sovereign 其花臺上有菩薩坐
255 15 shàng time 其花臺上有菩薩坐
256 15 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其花臺上有菩薩坐
257 15 shàng far 其花臺上有菩薩坐
258 15 shàng big; as big as 其花臺上有菩薩坐
259 15 shàng abundant; plentiful 其花臺上有菩薩坐
260 15 shàng to report 其花臺上有菩薩坐
261 15 shàng to offer 其花臺上有菩薩坐
262 15 shàng to go on stage 其花臺上有菩薩坐
263 15 shàng to take office; to assume a post 其花臺上有菩薩坐
264 15 shàng to install; to erect 其花臺上有菩薩坐
265 15 shàng to suffer; to sustain 其花臺上有菩薩坐
266 15 shàng to burn 其花臺上有菩薩坐
267 15 shàng to remember 其花臺上有菩薩坐
268 15 shàng to add 其花臺上有菩薩坐
269 15 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其花臺上有菩薩坐
270 15 shàng to meet 其花臺上有菩薩坐
271 15 shàng falling then rising (4th) tone 其花臺上有菩薩坐
272 15 shang used after a verb indicating a result 其花臺上有菩薩坐
273 15 shàng a musical note 其花臺上有菩薩坐
274 15 shàng higher, superior; uttara 其花臺上有菩薩坐
275 15 Kangxi radical 71 乃無一念樂生彼國
276 15 to not have; without 乃無一念樂生彼國
277 15 mo 乃無一念樂生彼國
278 15 to not have 乃無一念樂生彼國
279 15 Wu 乃無一念樂生彼國
280 15 mo 乃無一念樂生彼國
281 15 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於彼佛前忽然不現
282 15 xiàn at present 於彼佛前忽然不現
283 15 xiàn existing at the present time 於彼佛前忽然不現
284 15 xiàn cash 於彼佛前忽然不現
285 15 infix potential marker 一心瞻仰目不暫眴
286 15 desire 欲入文殊師利房時
287 15 to desire; to wish 欲入文殊師利房時
288 15 to desire; to intend 欲入文殊師利房時
289 15 lust 欲入文殊師利房時
290 15 desire; intention; wish; kāma 欲入文殊師利房時
291 15 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 爾時尊者舍利弗
292 15 菩提 pútí bodhi; enlightenment 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
293 15 菩提 pútí bodhi 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
294 15 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
295 14 摩訶薩 móhēsà mahasattva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
296 14 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
297 14 fēi Kangxi radical 175 於非水中而作水想
298 14 fēi wrong; bad; untruthful 於非水中而作水想
299 14 fēi different 於非水中而作水想
300 14 fēi to not be; to not have 於非水中而作水想
301 14 fēi to violate; to be contrary to 於非水中而作水想
302 14 fēi Africa 於非水中而作水想
303 14 fēi to slander 於非水中而作水想
304 14 fěi to avoid 於非水中而作水想
305 14 fēi must 於非水中而作水想
306 14 fēi an error 於非水中而作水想
307 14 fēi a problem; a question 於非水中而作水想
308 14 fēi evil 於非水中而作水想
309 14 文殊 Wénshū Manjusri 文殊無畏者
310 14 文殊 wénshū Manjusri 文殊無畏者
311 14 cóng to follow 佛神力故從自房出詣文殊師利房
312 14 cóng to comply; to submit; to defer 佛神力故從自房出詣文殊師利房
313 14 cóng to participate in something 佛神力故從自房出詣文殊師利房
314 14 cóng to use a certain method or principle 佛神力故從自房出詣文殊師利房
315 14 cóng something secondary 佛神力故從自房出詣文殊師利房
316 14 cóng remote relatives 佛神力故從自房出詣文殊師利房
317 14 cóng secondary 佛神力故從自房出詣文殊師利房
318 14 cóng to go on; to advance 佛神力故從自房出詣文殊師利房
319 14 cōng at ease; informal 佛神力故從自房出詣文殊師利房
320 14 zòng a follower; a supporter 佛神力故從自房出詣文殊師利房
321 14 zòng to release 佛神力故從自房出詣文殊師利房
322 14 zòng perpendicular; longitudinal 佛神力故從自房出詣文殊師利房
323 14 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
324 14 蓮花 liánhuā lotus 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
325 14 蓮花 liánhuā lotus; padma 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
326 14 wèn to ask 知而故問文殊師利
327 14 wèn to inquire after 知而故問文殊師利
328 14 wèn to interrogate 知而故問文殊師利
329 14 wèn to hold responsible 知而故問文殊師利
330 14 wèn to request something 知而故問文殊師利
331 14 wèn to rebuke 知而故問文殊師利
332 14 wèn to send an official mission bearing gifts 知而故問文殊師利
333 14 wèn news 知而故問文殊師利
334 14 wèn to propose marriage 知而故問文殊師利
335 14 wén to inform 知而故問文殊師利
336 14 wèn to research 知而故問文殊師利
337 14 wèn Wen 知而故問文殊師利
338 14 wèn a question 知而故問文殊師利
339 14 wèn ask; prccha 知而故問文殊師利
340 13 xīn heart [organ] 心樂小法不堪大乘
341 13 xīn Kangxi radical 61 心樂小法不堪大乘
342 13 xīn mind; consciousness 心樂小法不堪大乘
343 13 xīn the center; the core; the middle 心樂小法不堪大乘
344 13 xīn one of the 28 star constellations 心樂小法不堪大乘
345 13 xīn heart 心樂小法不堪大乘
346 13 xīn emotion 心樂小法不堪大乘
347 13 xīn intention; consideration 心樂小法不堪大乘
348 13 xīn disposition; temperament 心樂小法不堪大乘
349 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心樂小法不堪大乘
350 13 祇陀林 zhǐtuólín Jetavana 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
351 13 to give 與大比丘眾千二百五十人俱
352 13 to accompany 與大比丘眾千二百五十人俱
353 13 to particate in 與大比丘眾千二百五十人俱
354 13 of the same kind 與大比丘眾千二百五十人俱
355 13 to help 與大比丘眾千二百五十人俱
356 13 for 與大比丘眾千二百五十人俱
357 13 如來 rúlái Tathagata 佛號華光開敷遍身如來
358 13 如來 Rúlái Tathagata 佛號華光開敷遍身如來
359 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 佛號華光開敷遍身如來
360 13 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養釋迦牟尼佛
361 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養釋迦牟尼佛
362 13 供養 gòngyǎng offering 供養釋迦牟尼佛
363 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養釋迦牟尼佛
364 13 xiàng to observe; to assess 於夜後分明相出時
365 13 xiàng appearance; portrait; picture 於夜後分明相出時
366 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 於夜後分明相出時
367 13 xiàng to aid; to help 於夜後分明相出時
368 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 於夜後分明相出時
369 13 xiàng a sign; a mark; appearance 於夜後分明相出時
370 13 xiāng alternately; in turn 於夜後分明相出時
371 13 xiāng Xiang 於夜後分明相出時
372 13 xiāng form substance 於夜後分明相出時
373 13 xiāng to express 於夜後分明相出時
374 13 xiàng to choose 於夜後分明相出時
375 13 xiāng Xiang 於夜後分明相出時
376 13 xiāng an ancient musical instrument 於夜後分明相出時
377 13 xiāng the seventh lunar month 於夜後分明相出時
378 13 xiāng to compare 於夜後分明相出時
379 13 xiàng to divine 於夜後分明相出時
380 13 xiàng to administer 於夜後分明相出時
381 13 xiàng helper for a blind person 於夜後分明相出時
382 13 xiāng rhythm [music] 於夜後分明相出時
383 13 xiāng the upper frets of a pipa 於夜後分明相出時
384 13 xiāng coralwood 於夜後分明相出時
385 13 xiàng ministry 於夜後分明相出時
386 13 xiàng to supplement; to enhance 於夜後分明相出時
387 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 於夜後分明相出時
388 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 於夜後分明相出時
389 13 xiàng sign; mark; liṅga 於夜後分明相出時
390 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 於夜後分明相出時
391 13 gào to tell; to say; said; told 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
392 13 gào to request 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
393 13 gào to report; to inform 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
394 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
395 13 gào to accuse; to sue 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
396 13 gào to reach 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
397 13 gào an announcement 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
398 13 gào a party 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
399 13 gào a vacation 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
400 13 gào Gao 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
401 13 gào to tell; jalp 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
402 12 wén to hear 聞大音樂歌頌之聲
403 12 wén Wen 聞大音樂歌頌之聲
404 12 wén sniff at; to smell 聞大音樂歌頌之聲
405 12 wén to be widely known 聞大音樂歌頌之聲
406 12 wén to confirm; to accept 聞大音樂歌頌之聲
407 12 wén information 聞大音樂歌頌之聲
408 12 wèn famous; well known 聞大音樂歌頌之聲
409 12 wén knowledge; learning 聞大音樂歌頌之聲
410 12 wèn popularity; prestige; reputation 聞大音樂歌頌之聲
411 12 wén to question 聞大音樂歌頌之聲
412 12 wén hearing; śruti 聞大音樂歌頌之聲
413 12 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 其香亦有百千種色
414 12 xiāng incense 其香亦有百千種色
415 12 xiāng Kangxi radical 186 其香亦有百千種色
416 12 xiāng fragrance; scent 其香亦有百千種色
417 12 xiāng a female 其香亦有百千種色
418 12 xiāng Xiang 其香亦有百千種色
419 12 xiāng to kiss 其香亦有百千種色
420 12 xiāng feminine 其香亦有百千種色
421 12 xiāng incense 其香亦有百千種色
422 12 xiāng fragrance; gandha 其香亦有百千種色
423 12 big; huge; large 聞大音樂歌頌之聲
424 12 Kangxi radical 37 聞大音樂歌頌之聲
425 12 great; major; important 聞大音樂歌頌之聲
426 12 size 聞大音樂歌頌之聲
427 12 old 聞大音樂歌頌之聲
428 12 oldest; earliest 聞大音樂歌頌之聲
429 12 adult 聞大音樂歌頌之聲
430 12 dài an important person 聞大音樂歌頌之聲
431 12 senior 聞大音樂歌頌之聲
432 12 an element 聞大音樂歌頌之聲
433 12 great; mahā 聞大音樂歌頌之聲
434 12 děng et cetera; and so on 此諸菩薩摩訶薩等
435 12 děng to wait 此諸菩薩摩訶薩等
436 12 děng to be equal 此諸菩薩摩訶薩等
437 12 děng degree; level 此諸菩薩摩訶薩等
438 12 děng to compare 此諸菩薩摩訶薩等
439 11 眾生 zhòngshēng all living things 娑婆世界眾生
440 11 眾生 zhòngshēng living things other than people 娑婆世界眾生
441 11 眾生 zhòngshēng sentient beings 娑婆世界眾生
442 11 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 娑婆世界眾生
443 11 to apply; to smear 佛號華光開敷遍身如來
444 11 to elaborate; to describe 佛號華光開敷遍身如來
445 11 to spread out; to diffuse 佛號華光開敷遍身如來
446 11 to install; readied 佛號華光開敷遍身如來
447 11 to be enough; to be sufficient 佛號華光開敷遍身如來
448 11 to grant 佛號華光開敷遍身如來
449 11 universal; general; widespread; commonplace 佛號華光開敷遍身如來
450 11 to open 佛號華光開敷遍身如來
451 11 to announce; to disseminate 佛號華光開敷遍身如來
452 11 to grow 佛號華光開敷遍身如來
453 11 shallow 佛號華光開敷遍身如來
454 11 covered; āstīrṇa 佛號華光開敷遍身如來
455 11 不能 bù néng cannot; must not; should not 即便彈指不能令寤
456 11 color 光色嚴淨有百千葉
457 11 form; matter 光色嚴淨有百千葉
458 11 shǎi dice 光色嚴淨有百千葉
459 11 Kangxi radical 139 光色嚴淨有百千葉
460 11 countenance 光色嚴淨有百千葉
461 11 scene; sight 光色嚴淨有百千葉
462 11 feminine charm; female beauty 光色嚴淨有百千葉
463 11 kind; type 光色嚴淨有百千葉
464 11 quality 光色嚴淨有百千葉
465 11 to be angry 光色嚴淨有百千葉
466 11 to seek; to search for 光色嚴淨有百千葉
467 11 lust; sexual desire 光色嚴淨有百千葉
468 11 form; rupa 光色嚴淨有百千葉
469 11 to enter 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
470 11 Kangxi radical 11 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
471 11 radical 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
472 11 income 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
473 11 to conform with 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
474 11 to descend 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
475 11 the entering tone 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
476 11 to pay 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
477 11 to join 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
478 11 entering; praveśa 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
479 11 qiān one thousand 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
480 11 qiān many; numerous; countless 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
481 11 qiān a cheat; swindler 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
482 10 míng fame; renown; reputation 其世界名說不退轉音聲
483 10 míng a name; personal name; designation 其世界名說不退轉音聲
484 10 míng rank; position 其世界名說不退轉音聲
485 10 míng an excuse 其世界名說不退轉音聲
486 10 míng life 其世界名說不退轉音聲
487 10 míng to name; to call 其世界名說不退轉音聲
488 10 míng to express; to describe 其世界名說不退轉音聲
489 10 míng to be called; to have the name 其世界名說不退轉音聲
490 10 míng to own; to possess 其世界名說不退轉音聲
491 10 míng famous; renowned 其世界名說不退轉音聲
492 10 míng moral 其世界名說不退轉音聲
493 10 míng name; naman 其世界名說不退轉音聲
494 10 míng fame; renown; yasas 其世界名說不退轉音聲
495 10 shuǐ water 自見其身處大海水
496 10 shuǐ Kangxi radical 85 自見其身處大海水
497 10 shuǐ a river 自見其身處大海水
498 10 shuǐ liquid; lotion; juice 自見其身處大海水
499 10 shuǐ a flood 自見其身處大海水
500 10 shuǐ to swim 自見其身處大海水

Frequencies of all Words

Top 885

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 44 wèi for; to 金剛為根
2 44 wèi because of 金剛為根
3 44 wéi to act as; to serve 金剛為根
4 44 wéi to change into; to become 金剛為根
5 44 wéi to be; is 金剛為根
6 44 wéi to do 金剛為根
7 44 wèi for 金剛為根
8 44 wèi because of; for; to 金剛為根
9 44 wèi to 金剛為根
10 44 wéi in a passive construction 金剛為根
11 44 wéi forming a rehetorical question 金剛為根
12 44 wéi forming an adverb 金剛為根
13 44 wéi to add emphasis 金剛為根
14 44 wèi to support; to help 金剛為根
15 44 wéi to govern 金剛為根
16 42 zhū all; many; various 彼諸蓮花出大光明
17 42 zhū Zhu 彼諸蓮花出大光明
18 42 zhū all; members of the class 彼諸蓮花出大光明
19 42 zhū interrogative particle 彼諸蓮花出大光明
20 42 zhū him; her; them; it 彼諸蓮花出大光明
21 42 zhū of; in 彼諸蓮花出大光明
22 42 zhū all; many; sarva 彼諸蓮花出大光明
23 38 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
24 38 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
25 38 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
26 38 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
27 38 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
28 38 Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
29 38 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
30 38 yán to speak; to say; said 文殊師利白花光開敷遍身如來言
31 38 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白花光開敷遍身如來言
32 38 yán Kangxi radical 149 文殊師利白花光開敷遍身如來言
33 38 yán a particle with no meaning 文殊師利白花光開敷遍身如來言
34 38 yán phrase; sentence 文殊師利白花光開敷遍身如來言
35 38 yán a word; a syllable 文殊師利白花光開敷遍身如來言
36 38 yán a theory; a doctrine 文殊師利白花光開敷遍身如來言
37 38 yán to regard as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
38 38 yán to act as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
39 38 yán speech; vāc 文殊師利白花光開敷遍身如來言
40 38 yán speak; vad 文殊師利白花光開敷遍身如來言
41 35 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
42 35 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
43 34 his; hers; its; theirs 自見其身處大海水
44 34 to add emphasis 自見其身處大海水
45 34 used when asking a question in reply to a question 自見其身處大海水
46 34 used when making a request or giving an order 自見其身處大海水
47 34 he; her; it; them 自見其身處大海水
48 34 probably; likely 自見其身處大海水
49 34 will 自見其身處大海水
50 34 may 自見其身處大海水
51 34 if 自見其身處大海水
52 34 or 自見其身處大海水
53 34 Qi 自見其身處大海水
54 34 he; her; it; saḥ; sā; tad 自見其身處大海水
55 34 in; at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
56 34 in; at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
57 34 in; at; to; from 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
58 34 to go; to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
59 34 to rely on; to depend on 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
60 34 to go to; to arrive at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
61 34 from 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
62 34 give 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
63 34 oppposing 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
64 34 and 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
65 34 compared to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
66 34 by 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
67 34 and; as well as 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
68 34 for 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
69 34 Yu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
70 34 a crow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
71 34 whew; wow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
72 34 near to; antike 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
73 32 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛神力故從自房出詣文殊師利房
74 31 that; those 彼諸蓮花出大光明
75 31 another; the other 彼諸蓮花出大光明
76 31 that; tad 彼諸蓮花出大光明
77 31 this; these 娑婆世界去此近遠
78 31 in this way 娑婆世界去此近遠
79 31 otherwise; but; however; so 娑婆世界去此近遠
80 31 at this time; now; here 娑婆世界去此近遠
81 31 this; here; etad 娑婆世界去此近遠
82 31 shí time; a point or period of time 於夜後分明相出時
83 31 shí a season; a quarter of a year 於夜後分明相出時
84 31 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於夜後分明相出時
85 31 shí at that time 於夜後分明相出時
86 31 shí fashionable 於夜後分明相出時
87 31 shí fate; destiny; luck 於夜後分明相出時
88 31 shí occasion; opportunity; chance 於夜後分明相出時
89 31 shí tense 於夜後分明相出時
90 31 shí particular; special 於夜後分明相出時
91 31 shí to plant; to cultivate 於夜後分明相出時
92 31 shí hour (measure word) 於夜後分明相出時
93 31 shí an era; a dynasty 於夜後分明相出時
94 31 shí time [abstract] 於夜後分明相出時
95 31 shí seasonal 於夜後分明相出時
96 31 shí frequently; often 於夜後分明相出時
97 31 shí occasionally; sometimes 於夜後分明相出時
98 31 shí on time 於夜後分明相出時
99 31 shí this; that 於夜後分明相出時
100 31 shí to wait upon 於夜後分明相出時
101 31 shí hour 於夜後分明相出時
102 31 shí appropriate; proper; timely 於夜後分明相出時
103 31 shí Shi 於夜後分明相出時
104 31 shí a present; currentlt 於夜後分明相出時
105 31 shí time; kāla 於夜後分明相出時
106 31 shí at that time; samaya 於夜後分明相出時
107 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而自見身在文殊師利前立
108 31 ér Kangxi radical 126 而自見身在文殊師利前立
109 31 ér you 而自見身在文殊師利前立
110 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而自見身在文殊師利前立
111 31 ér right away; then 而自見身在文殊師利前立
112 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 而自見身在文殊師利前立
113 31 ér if; in case; in the event that 而自見身在文殊師利前立
114 31 ér therefore; as a result; thus 而自見身在文殊師利前立
115 31 ér how can it be that? 而自見身在文殊師利前立
116 31 ér so as to 而自見身在文殊師利前立
117 31 ér only then 而自見身在文殊師利前立
118 31 ér as if; to seem like 而自見身在文殊師利前立
119 31 néng can; able 而自見身在文殊師利前立
120 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自見身在文殊師利前立
121 31 ér me 而自見身在文殊師利前立
122 31 ér to arrive; up to 而自見身在文殊師利前立
123 31 ér possessive 而自見身在文殊師利前立
124 31 method; way 彼佛世尊為說何法
125 31 France 彼佛世尊為說何法
126 31 the law; rules; regulations 彼佛世尊為說何法
127 31 the teachings of the Buddha; Dharma 彼佛世尊為說何法
128 31 a standard; a norm 彼佛世尊為說何法
129 31 an institution 彼佛世尊為說何法
130 31 to emulate 彼佛世尊為說何法
131 31 magic; a magic trick 彼佛世尊為說何法
132 31 punishment 彼佛世尊為說何法
133 31 Fa 彼佛世尊為說何法
134 31 a precedent 彼佛世尊為說何法
135 31 a classification of some kinds of Han texts 彼佛世尊為說何法
136 31 relating to a ceremony or rite 彼佛世尊為說何法
137 31 Dharma 彼佛世尊為說何法
138 31 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼佛世尊為說何法
139 31 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼佛世尊為說何法
140 31 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼佛世尊為說何法
141 31 quality; characteristic 彼佛世尊為說何法
142 28 jīn today; present; now 娑婆世界今在西方
143 28 jīn Jin 娑婆世界今在西方
144 28 jīn modern 娑婆世界今在西方
145 28 jīn now; adhunā 娑婆世界今在西方
146 28 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
147 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
148 28 so as to; in order to 以神足力
149 28 to use; to regard as 以神足力
150 28 to use; to grasp 以神足力
151 28 according to 以神足力
152 28 because of 以神足力
153 28 on a certain date 以神足力
154 28 and; as well as 以神足力
155 28 to rely on 以神足力
156 28 to regard 以神足力
157 28 to be able to 以神足力
158 28 to order; to command 以神足力
159 28 further; moreover 以神足力
160 28 used after a verb 以神足力
161 28 very 以神足力
162 28 already 以神足力
163 28 increasingly 以神足力
164 28 a reason; a cause 以神足力
165 28 Israel 以神足力
166 28 Yi 以神足力
167 28 use; yogena 以神足力
168 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 乘虛還詣本所住房
169 28 suǒ an office; an institute 乘虛還詣本所住房
170 28 suǒ introduces a relative clause 乘虛還詣本所住房
171 28 suǒ it 乘虛還詣本所住房
172 28 suǒ if; supposing 乘虛還詣本所住房
173 28 suǒ a few; various; some 乘虛還詣本所住房
174 28 suǒ a place; a location 乘虛還詣本所住房
175 28 suǒ indicates a passive voice 乘虛還詣本所住房
176 28 suǒ that which 乘虛還詣本所住房
177 28 suǒ an ordinal number 乘虛還詣本所住房
178 28 suǒ meaning 乘虛還詣本所住房
179 28 suǒ garrison 乘虛還詣本所住房
180 28 suǒ place; pradeśa 乘虛還詣本所住房
181 28 suǒ that which; yad 乘虛還詣本所住房
182 27 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 佛神力故從自房出詣文殊師利房
183 27 old; ancient; former; past 佛神力故從自房出詣文殊師利房
184 27 reason; cause; purpose 佛神力故從自房出詣文殊師利房
185 27 to die 佛神力故從自房出詣文殊師利房
186 27 so; therefore; hence 佛神力故從自房出詣文殊師利房
187 27 original 佛神力故從自房出詣文殊師利房
188 27 accident; happening; instance 佛神力故從自房出詣文殊師利房
189 27 a friend; an acquaintance; friendship 佛神力故從自房出詣文殊師利房
190 27 something in the past 佛神力故從自房出詣文殊師利房
191 27 deceased; dead 佛神力故從自房出詣文殊師利房
192 27 still; yet 佛神力故從自房出詣文殊師利房
193 27 therefore; tasmāt 佛神力故從自房出詣文殊師利房
194 27 zuò to do 莫作是言
195 27 zuò to act as; to serve as 莫作是言
196 27 zuò to start 莫作是言
197 27 zuò a writing; a work 莫作是言
198 27 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是言
199 27 zuō to create; to make 莫作是言
200 27 zuō a workshop 莫作是言
201 27 zuō to write; to compose 莫作是言
202 27 zuò to rise 莫作是言
203 27 zuò to be aroused 莫作是言
204 27 zuò activity; action; undertaking 莫作是言
205 27 zuò to regard as 莫作是言
206 27 zuò action; kāraṇa 莫作是言
207 26 shì is; are; am; to be 莫作是言
208 26 shì is exactly 莫作是言
209 26 shì is suitable; is in contrast 莫作是言
210 26 shì this; that; those 莫作是言
211 26 shì really; certainly 莫作是言
212 26 shì correct; yes; affirmative 莫作是言
213 26 shì true 莫作是言
214 26 shì is; has; exists 莫作是言
215 26 shì used between repetitions of a word 莫作是言
216 26 shì a matter; an affair 莫作是言
217 26 shì Shi 莫作是言
218 26 shì is; bhū 莫作是言
219 26 shì this; idam 莫作是言
220 25 also; too 高聲謦咳亦不能寤
221 25 but 高聲謦咳亦不能寤
222 25 this; he; she 高聲謦咳亦不能寤
223 25 although; even though 高聲謦咳亦不能寤
224 25 already 高聲謦咳亦不能寤
225 25 particle with no meaning 高聲謦咳亦不能寤
226 25 Yi 高聲謦咳亦不能寤
227 25 huā Hua 其花遍滿一萬由旬
228 25 huā flower 其花遍滿一萬由旬
229 25 huā to spend (money, time) 其花遍滿一萬由旬
230 25 huā a flower shaped object 其花遍滿一萬由旬
231 25 huā a beautiful female 其花遍滿一萬由旬
232 25 huā having flowers 其花遍滿一萬由旬
233 25 huā having a decorative pattern 其花遍滿一萬由旬
234 25 huā having a a variety 其花遍滿一萬由旬
235 25 huā false; empty 其花遍滿一萬由旬
236 25 huā indistinct; fuzzy 其花遍滿一萬由旬
237 25 huā excited 其花遍滿一萬由旬
238 25 huā to flower 其花遍滿一萬由旬
239 25 huā flower; puṣpa 其花遍滿一萬由旬
240 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 空無坐者
241 25 zhě that 空無坐者
242 25 zhě nominalizing function word 空無坐者
243 25 zhě used to mark a definition 空無坐者
244 25 zhě used to mark a pause 空無坐者
245 25 zhě topic marker; that; it 空無坐者
246 25 zhuó according to 空無坐者
247 25 zhě ca 空無坐者
248 24 jiē all; each and every; in all cases 即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花
249 24 jiē same; equally 即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花
250 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 其世界名說不退轉音聲
251 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 其世界名說不退轉音聲
252 24 shuì to persuade 其世界名說不退轉音聲
253 24 shuō to teach; to recite; to explain 其世界名說不退轉音聲
254 24 shuō a doctrine; a theory 其世界名說不退轉音聲
255 24 shuō to claim; to assert 其世界名說不退轉音聲
256 24 shuō allocution 其世界名說不退轉音聲
257 24 shuō to criticize; to scold 其世界名說不退轉音聲
258 24 shuō to indicate; to refer to 其世界名說不退轉音聲
259 24 shuō speach; vāda 其世界名說不退轉音聲
260 24 shuō to speak; bhāṣate 其世界名說不退轉音聲
261 23 jiàn to see 便不復見文殊師利房
262 23 jiàn opinion; view; understanding 便不復見文殊師利房
263 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 便不復見文殊師利房
264 23 jiàn refer to; for details see 便不復見文殊師利房
265 23 jiàn to appear 便不復見文殊師利房
266 23 jiàn passive marker 便不復見文殊師利房
267 23 jiàn to meet 便不復見文殊師利房
268 23 jiàn to receive (a guest) 便不復見文殊師利房
269 23 jiàn let me; kindly 便不復見文殊師利房
270 23 jiàn Jian 便不復見文殊師利房
271 23 xiàn to appear 便不復見文殊師利房
272 23 xiàn to introduce 便不復見文殊師利房
273 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 便不復見文殊師利房
274 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
275 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
276 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
277 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
278 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
279 20 zhōng China 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
280 20 zhòng to hit the mark 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
281 20 zhōng in; amongst 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
282 20 zhōng midday 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
283 20 zhōng inside 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
284 20 zhōng during 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
285 20 zhōng Zhong 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
286 20 zhōng intermediary 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
287 20 zhōng half 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
288 20 zhōng just right; suitably 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
289 20 zhōng while 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
290 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
291 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
292 20 zhòng to obtain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
293 20 zhòng to pass an exam 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
294 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
295 19 chū to go out; to leave 於夜後分明相出時
296 19 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 於夜後分明相出時
297 19 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 於夜後分明相出時
298 19 chū to extend; to spread 於夜後分明相出時
299 19 chū to appear 於夜後分明相出時
300 19 chū to exceed 於夜後分明相出時
301 19 chū to publish; to post 於夜後分明相出時
302 19 chū to take up an official post 於夜後分明相出時
303 19 chū to give birth 於夜後分明相出時
304 19 chū a verb complement 於夜後分明相出時
305 19 chū to occur; to happen 於夜後分明相出時
306 19 chū to divorce 於夜後分明相出時
307 19 chū to chase away 於夜後分明相出時
308 19 chū to escape; to leave 於夜後分明相出時
309 19 chū to give 於夜後分明相出時
310 19 chū to emit 於夜後分明相出時
311 19 chū quoted from 於夜後分明相出時
312 19 chū to go out; to leave 於夜後分明相出時
313 19 xiǎng to think 亦於非色中而作色想
314 19 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 亦於非色中而作色想
315 19 xiǎng to want 亦於非色中而作色想
316 19 xiǎng to remember; to miss; to long for 亦於非色中而作色想
317 19 xiǎng to plan 亦於非色中而作色想
318 19 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 亦於非色中而作色想
319 19 白佛 bái fó to address the Buddha 一心合掌白佛言
320 19 biàn turn; one time 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
321 19 biàn all; complete 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
322 19 biàn everywhere; common 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
323 19 biàn to be covered with 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
324 19 biàn everywhere; sarva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
325 19 biàn pervade; visva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
326 19 biàn everywhere fragrant; paricitra 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
327 19 to reach 遍照祇洹及舍衛國
328 19 and 遍照祇洹及舍衛國
329 19 coming to; when 遍照祇洹及舍衛國
330 19 to attain 遍照祇洹及舍衛國
331 19 to understand 遍照祇洹及舍衛國
332 19 able to be compared to; to catch up with 遍照祇洹及舍衛國
333 19 to be involved with; to associate with 遍照祇洹及舍衛國
334 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 遍照祇洹及舍衛國
335 19 and; ca; api 遍照祇洹及舍衛國
336 19 阿難 Ānán Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
337 19 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
338 19 I; me; my 我從娑婆世界來
339 19 self 我從娑婆世界來
340 19 we; our 我從娑婆世界來
341 19 [my] dear 我從娑婆世界來
342 19 Wo 我從娑婆世界來
343 19 self; atman; attan 我從娑婆世界來
344 19 ga 我從娑婆世界來
345 19 I; aham 我從娑婆世界來
346 18 wǎng to go (in a direction) 往蓮花臺上結加趺坐
347 18 wǎng in the direction of 往蓮花臺上結加趺坐
348 18 wǎng in the past 往蓮花臺上結加趺坐
349 18 wǎng to turn toward 往蓮花臺上結加趺坐
350 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往蓮花臺上結加趺坐
351 18 wǎng to send a gift 往蓮花臺上結加趺坐
352 18 wǎng former times 往蓮花臺上結加趺坐
353 18 wǎng someone who has passed away 往蓮花臺上結加趺坐
354 18 wǎng to go; gam 往蓮花臺上結加趺坐
355 18 néng can; able 我以佛智乃能具知
356 18 néng ability; capacity 我以佛智乃能具知
357 18 néng a mythical bear-like beast 我以佛智乃能具知
358 18 néng energy 我以佛智乃能具知
359 18 néng function; use 我以佛智乃能具知
360 18 néng may; should; permitted to 我以佛智乃能具知
361 18 néng talent 我以佛智乃能具知
362 18 néng expert at 我以佛智乃能具知
363 18 néng to be in harmony 我以佛智乃能具知
364 18 néng to tend to; to care for 我以佛智乃能具知
365 18 néng to reach; to arrive at 我以佛智乃能具知
366 18 néng as long as; only 我以佛智乃能具知
367 18 néng even if 我以佛智乃能具知
368 18 néng but 我以佛智乃能具知
369 18 néng in this way 我以佛智乃能具知
370 18 néng to be able; śak 我以佛智乃能具知
371 18 如是 rúshì thus; so 如是
372 18 如是 rúshì thus, so 如是
373 17 yǒu is; are; to exist 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
374 17 yǒu to have; to possess 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
375 17 yǒu indicates an estimate 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
376 17 yǒu indicates a large quantity 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
377 17 yǒu indicates an affirmative response 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
378 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
379 17 yǒu used to compare two things 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
380 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
381 17 yǒu used before the names of dynasties 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
382 17 yǒu a certain thing; what exists 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
383 17 yǒu multiple of ten and ... 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
384 17 yǒu abundant 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
385 17 yǒu purposeful 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
386 17 yǒu You 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
387 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
388 17 yǒu becoming; bhava 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
389 17 already 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
390 17 Kangxi radical 49 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
391 17 from 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
392 17 to bring to an end; to stop 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
393 17 final aspectual particle 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
394 17 afterwards; thereafter 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
395 17 too; very; excessively 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
396 17 to complete 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
397 17 to demote; to dismiss 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
398 17 to recover from an illness 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
399 17 certainly 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
400 17 an interjection of surprise 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
401 17 this 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
402 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
403 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
404 17 bǎi one hundred 其華開敷有百千葉
405 17 bǎi many 其華開敷有百千葉
406 17 bǎi Bai 其華開敷有百千葉
407 17 bǎi all 其華開敷有百千葉
408 17 bǎi hundred; sata 其華開敷有百千葉
409 17 èr two 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
410 17 èr Kangxi radical 7 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
411 17 èr second 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
412 17 èr twice; double; di- 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
413 17 èr another; the other 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
414 17 èr more than one kind 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
415 17 èr two; dvā; dvi 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
416 17 zhī him; her; them; that 聞大音樂歌頌之聲
417 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 聞大音樂歌頌之聲
418 17 zhī to go 聞大音樂歌頌之聲
419 17 zhī this; that 聞大音樂歌頌之聲
420 17 zhī genetive marker 聞大音樂歌頌之聲
421 17 zhī it 聞大音樂歌頌之聲
422 17 zhī in 聞大音樂歌頌之聲
423 17 zhī all 聞大音樂歌頌之聲
424 17 zhī and 聞大音樂歌頌之聲
425 17 zhī however 聞大音樂歌頌之聲
426 17 zhī if 聞大音樂歌頌之聲
427 17 zhī then 聞大音樂歌頌之聲
428 17 zhī to arrive; to go 聞大音樂歌頌之聲
429 17 zhī is 聞大音樂歌頌之聲
430 17 zhī to use 聞大音樂歌頌之聲
431 17 zhī Zhi 聞大音樂歌頌之聲
432 16 釋迦牟尼佛 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛說三乘法
433 16 lái to come 從何所來
434 16 lái indicates an approximate quantity 從何所來
435 16 lái please 從何所來
436 16 lái used to substitute for another verb 從何所來
437 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 從何所來
438 16 lái ever since 從何所來
439 16 lái wheat 從何所來
440 16 lái next; future 從何所來
441 16 lái a simple complement of direction 從何所來
442 16 lái to occur; to arise 從何所來
443 16 lái to earn 從何所來
444 16 lái to come; āgata 從何所來
445 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛說法皆不等耶
446 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩
447 16 娑婆世界 suōpó shìjiè Saha World; the World of Suffering 我從娑婆世界來
448 15 shàng top; a high position 其花臺上有菩薩坐
449 15 shang top; the position on or above something 其花臺上有菩薩坐
450 15 shàng to go up; to go forward 其花臺上有菩薩坐
451 15 shàng shang 其花臺上有菩薩坐
452 15 shàng previous; last 其花臺上有菩薩坐
453 15 shàng high; higher 其花臺上有菩薩坐
454 15 shàng advanced 其花臺上有菩薩坐
455 15 shàng a monarch; a sovereign 其花臺上有菩薩坐
456 15 shàng time 其花臺上有菩薩坐
457 15 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其花臺上有菩薩坐
458 15 shàng far 其花臺上有菩薩坐
459 15 shàng big; as big as 其花臺上有菩薩坐
460 15 shàng abundant; plentiful 其花臺上有菩薩坐
461 15 shàng to report 其花臺上有菩薩坐
462 15 shàng to offer 其花臺上有菩薩坐
463 15 shàng to go on stage 其花臺上有菩薩坐
464 15 shàng to take office; to assume a post 其花臺上有菩薩坐
465 15 shàng to install; to erect 其花臺上有菩薩坐
466 15 shàng to suffer; to sustain 其花臺上有菩薩坐
467 15 shàng to burn 其花臺上有菩薩坐
468 15 shàng to remember 其花臺上有菩薩坐
469 15 shang on; in 其花臺上有菩薩坐
470 15 shàng upward 其花臺上有菩薩坐
471 15 shàng to add 其花臺上有菩薩坐
472 15 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其花臺上有菩薩坐
473 15 shàng to meet 其花臺上有菩薩坐
474 15 shàng falling then rising (4th) tone 其花臺上有菩薩坐
475 15 shang used after a verb indicating a result 其花臺上有菩薩坐
476 15 shàng a musical note 其花臺上有菩薩坐
477 15 shàng higher, superior; uttara 其花臺上有菩薩坐
478 15 no 乃無一念樂生彼國
479 15 Kangxi radical 71 乃無一念樂生彼國
480 15 to not have; without 乃無一念樂生彼國
481 15 has not yet 乃無一念樂生彼國
482 15 mo 乃無一念樂生彼國
483 15 do not 乃無一念樂生彼國
484 15 not; -less; un- 乃無一念樂生彼國
485 15 regardless of 乃無一念樂生彼國
486 15 to not have 乃無一念樂生彼國
487 15 um 乃無一念樂生彼國
488 15 Wu 乃無一念樂生彼國
489 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 乃無一念樂生彼國
490 15 not; non- 乃無一念樂生彼國
491 15 mo 乃無一念樂生彼國
492 15 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於彼佛前忽然不現
493 15 xiàn then; at that time; while 於彼佛前忽然不現
494 15 xiàn at present 於彼佛前忽然不現
495 15 xiàn existing at the present time 於彼佛前忽然不現
496 15 xiàn cash 於彼佛前忽然不現
497 15 not; no 一心瞻仰目不暫眴
498 15 expresses that a certain condition cannot be acheived 一心瞻仰目不暫眴
499 15 as a correlative 一心瞻仰目不暫眴
500 15 no (answering a question) 一心瞻仰目不暫眴

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhū all; many; sarva
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
he; her; it; saḥ; sā; tad
near to; antike
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
that; tad
this; here; etad
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝云 寶雲 66 Bao Yun
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大光 100 Vistīrṇavatī
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
第一乘 100 Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广博严净不退转轮经 廣博嚴淨不退轉輪經 71 Avaivartikacakrasūtra; Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
慧净 慧淨 72 Hui Jing
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
金刚王 金剛王 106 Hevajra
凉州 涼州 108 Liangzhou
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
千叶 千葉 113 Chiba
祇洹 113 Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
因陀罗 因陀羅 121 Indra
有顶 有頂 121 Akanistha
镇国 鎮國 122 Zhenguo
智严 智嚴 90 Zhi Yan
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
只陀林 祇陀林 122 Jetavana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 196.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
拔苦 98 Relieve suffering
白佛 98 to address the Buddha
宝树庄严 寶樹莊嚴 98 adorned with jewel trees
宝网 寶網 98 a net of jewels net
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
比丘僧 98 monastic community
波头摩 波頭摩 98 padma
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
出光明 99 self-lighting
幢幡 99 a hanging banner
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
道品 100
 1. Stages of the Way
 2. monastic grade
得佛 100 to become a Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地上 100 above the ground
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法座 102 Dharma seat
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便力 102 the power of skillful means
法想 102 thoughts of the Dharma
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
分陀利花 102 pundarika
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
甘露水 103 nectar
功德无量 功德無量 103 boundless merit
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
果相 103 reward; retribution; effect
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. Sands of the Ganges
 3. grains of sand in the Ganges River; innumerable
后际 後際 104 a later time
化作 104 to produce; to conjure
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第一 106 scroll 1
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐求 樂求 108 seek pleasure
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
请法 請法 113 Request Teachings
去来今 去來今 113 past, present, and future
劝请 勸請 113 to request; to implore
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三十二相而自庄严 三十二相而自莊嚴 115 adorned with the thirty-two characteristics of a great man
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
寿量 壽量 115 Lifespan
受三自归 受三自歸 115 to accept the three refuges
水想 115 contemplation of water
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五戒 119 the five precepts
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现见 現見 120 to immediately see
香光 120 Fragrant Light
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
小法 120 lesser teachings
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阎浮那提金 閻浮那提金 121 Jambu-river gold
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一食顷 一食頃 121 the time of a meal
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一一方 121 ekaikasyam disi
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
正观 正觀 122 right observation
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122 jina; conqueror