Glossary and Vocabulary for Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 佛說廣博嚴淨不退轉輪經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 44 wéi to act as; to serve 金剛為根
2 44 wéi to change into; to become 金剛為根
3 44 wéi to be; is 金剛為根
4 44 wéi to do 金剛為根
5 44 wèi to support; to help 金剛為根
6 44 wéi to govern 金剛為根
7 44 wèi to be; bhū 金剛為根
8 39 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
9 39 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
10 39 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
11 39 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
12 39 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
13 39 Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
14 39 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
15 38 yán to speak; to say; said 文殊師利白花光開敷遍身如來言
16 38 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白花光開敷遍身如來言
17 38 yán Kangxi radical 149 文殊師利白花光開敷遍身如來言
18 38 yán phrase; sentence 文殊師利白花光開敷遍身如來言
19 38 yán a word; a syllable 文殊師利白花光開敷遍身如來言
20 38 yán a theory; a doctrine 文殊師利白花光開敷遍身如來言
21 38 yán to regard as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
22 38 yán to act as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
23 38 yán word; vacana 文殊師利白花光開敷遍身如來言
24 38 yán speak; vad 文殊師利白花光開敷遍身如來言
25 35 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
26 35 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
27 34 to go; to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
28 34 to rely on; to depend on 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
29 34 Yu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
30 34 a crow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
31 34 Qi 自見其身處大海水
32 32 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛神力故從自房出詣文殊師利房
33 31 ér Kangxi radical 126 而自見身在文殊師利前立
34 31 ér as if; to seem like 而自見身在文殊師利前立
35 31 néng can; able 而自見身在文殊師利前立
36 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自見身在文殊師利前立
37 31 ér to arrive; up to 而自見身在文殊師利前立
38 31 shí time; a point or period of time 於夜後分明相出時
39 31 shí a season; a quarter of a year 於夜後分明相出時
40 31 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於夜後分明相出時
41 31 shí fashionable 於夜後分明相出時
42 31 shí fate; destiny; luck 於夜後分明相出時
43 31 shí occasion; opportunity; chance 於夜後分明相出時
44 31 shí tense 於夜後分明相出時
45 31 shí particular; special 於夜後分明相出時
46 31 shí to plant; to cultivate 於夜後分明相出時
47 31 shí an era; a dynasty 於夜後分明相出時
48 31 shí time [abstract] 於夜後分明相出時
49 31 shí seasonal 於夜後分明相出時
50 31 shí to wait upon 於夜後分明相出時
51 31 shí hour 於夜後分明相出時
52 31 shí appropriate; proper; timely 於夜後分明相出時
53 31 shí Shi 於夜後分明相出時
54 31 shí a present; currentlt 於夜後分明相出時
55 31 shí time; kāla 於夜後分明相出時
56 31 shí at that time; samaya 於夜後分明相出時
57 29 method; way 彼佛世尊為說何法
58 29 France 彼佛世尊為說何法
59 29 the law; rules; regulations 彼佛世尊為說何法
60 29 the teachings of the Buddha; Dharma 彼佛世尊為說何法
61 29 a standard; a norm 彼佛世尊為說何法
62 29 an institution 彼佛世尊為說何法
63 29 to emulate 彼佛世尊為說何法
64 29 magic; a magic trick 彼佛世尊為說何法
65 29 punishment 彼佛世尊為說何法
66 29 Fa 彼佛世尊為說何法
67 29 a precedent 彼佛世尊為說何法
68 29 a classification of some kinds of Han texts 彼佛世尊為說何法
69 29 relating to a ceremony or rite 彼佛世尊為說何法
70 29 Dharma 彼佛世尊為說何法
71 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼佛世尊為說何法
72 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼佛世尊為說何法
73 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼佛世尊為說何法
74 29 quality; characteristic 彼佛世尊為說何法
75 28 suǒ a few; various; some 乘虛還詣本所住房
76 28 suǒ a place; a location 乘虛還詣本所住房
77 28 suǒ indicates a passive voice 乘虛還詣本所住房
78 28 suǒ an ordinal number 乘虛還詣本所住房
79 28 suǒ meaning 乘虛還詣本所住房
80 28 suǒ garrison 乘虛還詣本所住房
81 28 suǒ place; pradeśa 乘虛還詣本所住房
82 28 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
83 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
84 28 to use; to grasp 以神足力
85 28 to rely on 以神足力
86 28 to regard 以神足力
87 28 to be able to 以神足力
88 28 to order; to command 以神足力
89 28 used after a verb 以神足力
90 28 a reason; a cause 以神足力
91 28 Israel 以神足力
92 28 Yi 以神足力
93 28 use; yogena 以神足力
94 28 jīn today; present; now 娑婆世界今在西方
95 28 jīn Jin 娑婆世界今在西方
96 28 jīn modern 娑婆世界今在西方
97 28 jīn now; adhunā 娑婆世界今在西方
98 27 zuò to do 莫作是言
99 27 zuò to act as; to serve as 莫作是言
100 27 zuò to start 莫作是言
101 27 zuò a writing; a work 莫作是言
102 27 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是言
103 27 zuō to create; to make 莫作是言
104 27 zuō a workshop 莫作是言
105 27 zuō to write; to compose 莫作是言
106 27 zuò to rise 莫作是言
107 27 zuò to be aroused 莫作是言
108 27 zuò activity; action; undertaking 莫作是言
109 27 zuò to regard as 莫作是言
110 27 zuò action; kāraṇa 莫作是言
111 25 huā Hua 其花遍滿一萬由旬
112 25 huā flower 其花遍滿一萬由旬
113 25 huā to spend (money, time) 其花遍滿一萬由旬
114 25 huā a flower shaped object 其花遍滿一萬由旬
115 25 huā a beautiful female 其花遍滿一萬由旬
116 25 huā having flowers 其花遍滿一萬由旬
117 25 huā having a decorative pattern 其花遍滿一萬由旬
118 25 huā having a a variety 其花遍滿一萬由旬
119 25 huā false; empty 其花遍滿一萬由旬
120 25 huā indistinct; fuzzy 其花遍滿一萬由旬
121 25 huā excited 其花遍滿一萬由旬
122 25 huā to flower 其花遍滿一萬由旬
123 25 huā flower; puṣpa 其花遍滿一萬由旬
124 24 zhě ca 空無坐者
125 24 Yi 高聲謦咳亦不能寤
126 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 其世界名說不退轉音聲
127 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 其世界名說不退轉音聲
128 24 shuì to persuade 其世界名說不退轉音聲
129 24 shuō to teach; to recite; to explain 其世界名說不退轉音聲
130 24 shuō a doctrine; a theory 其世界名說不退轉音聲
131 24 shuō to claim; to assert 其世界名說不退轉音聲
132 24 shuō allocution 其世界名說不退轉音聲
133 24 shuō to criticize; to scold 其世界名說不退轉音聲
134 24 shuō to indicate; to refer to 其世界名說不退轉音聲
135 24 shuō speach; vāda 其世界名說不退轉音聲
136 24 shuō to speak; bhāṣate 其世界名說不退轉音聲
137 24 shuō to instruct 其世界名說不退轉音聲
138 22 jiàn to see 便不復見文殊師利房
139 22 jiàn opinion; view; understanding 便不復見文殊師利房
140 22 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 便不復見文殊師利房
141 22 jiàn refer to; for details see 便不復見文殊師利房
142 22 jiàn to listen to 便不復見文殊師利房
143 22 jiàn to meet 便不復見文殊師利房
144 22 jiàn to receive (a guest) 便不復見文殊師利房
145 22 jiàn let me; kindly 便不復見文殊師利房
146 22 jiàn Jian 便不復見文殊師利房
147 22 xiàn to appear 便不復見文殊師利房
148 22 xiàn to introduce 便不復見文殊師利房
149 22 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 便不復見文殊師利房
150 22 jiàn seeing; observing; darśana 便不復見文殊師利房
151 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
152 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
153 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
154 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
155 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
156 20 zhōng China 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
157 20 zhòng to hit the mark 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
158 20 zhōng midday 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
159 20 zhōng inside 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
160 20 zhōng during 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
161 20 zhōng Zhong 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
162 20 zhōng intermediary 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
163 20 zhōng half 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
164 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
165 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
166 20 zhòng to obtain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
167 20 zhòng to pass an exam 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
168 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
169 19 xiǎng to think 亦於非色中而作色想
170 19 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 亦於非色中而作色想
171 19 xiǎng to want 亦於非色中而作色想
172 19 xiǎng to remember; to miss; to long for 亦於非色中而作色想
173 19 xiǎng to plan 亦於非色中而作色想
174 19 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 亦於非色中而作色想
175 19 to reach 遍照祇洹及舍衛國
176 19 to attain 遍照祇洹及舍衛國
177 19 to understand 遍照祇洹及舍衛國
178 19 able to be compared to; to catch up with 遍照祇洹及舍衛國
179 19 to be involved with; to associate with 遍照祇洹及舍衛國
180 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 遍照祇洹及舍衛國
181 19 and; ca; api 遍照祇洹及舍衛國
182 19 biàn all; complete 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
183 19 biàn to be covered with 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
184 19 biàn everywhere; sarva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
185 19 biàn pervade; visva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
186 19 biàn everywhere fragrant; paricitra 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
187 19 biàn everywhere; spharaṇa 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
188 19 阿難 Ānán Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
189 19 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
190 19 白佛 bái fó to address the Buddha 一心合掌白佛言
191 19 self 我從娑婆世界來
192 19 [my] dear 我從娑婆世界來
193 19 Wo 我從娑婆世界來
194 19 self; atman; attan 我從娑婆世界來
195 19 ga 我從娑婆世界來
196 18 wǎng to go (in a direction) 往蓮花臺上結加趺坐
197 18 wǎng in the past 往蓮花臺上結加趺坐
198 18 wǎng to turn toward 往蓮花臺上結加趺坐
199 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往蓮花臺上結加趺坐
200 18 wǎng to send a gift 往蓮花臺上結加趺坐
201 18 wǎng former times 往蓮花臺上結加趺坐
202 18 wǎng someone who has passed away 往蓮花臺上結加趺坐
203 18 wǎng to go; gam 往蓮花臺上結加趺坐
204 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
205 18 néng can; able 我以佛智乃能具知
206 18 néng ability; capacity 我以佛智乃能具知
207 18 néng a mythical bear-like beast 我以佛智乃能具知
208 18 néng energy 我以佛智乃能具知
209 18 néng function; use 我以佛智乃能具知
210 18 néng talent 我以佛智乃能具知
211 18 néng expert at 我以佛智乃能具知
212 18 néng to be in harmony 我以佛智乃能具知
213 18 néng to tend to; to care for 我以佛智乃能具知
214 18 néng to reach; to arrive at 我以佛智乃能具知
215 18 néng to be able; śak 我以佛智乃能具知
216 18 néng skilful; pravīṇa 我以佛智乃能具知
217 17 èr two 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
218 17 èr Kangxi radical 7 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
219 17 èr second 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
220 17 èr twice; double; di- 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
221 17 èr more than one kind 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
222 17 èr two; dvā; dvi 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
223 17 èr both; dvaya 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
224 17 Kangxi radical 49 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
225 17 to bring to an end; to stop 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
226 17 to complete 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
227 17 to demote; to dismiss 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
228 17 to recover from an illness 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
229 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
230 17 bǎi one hundred 其華開敷有百千葉
231 17 bǎi many 其華開敷有百千葉
232 17 bǎi Bai 其華開敷有百千葉
233 17 bǎi all 其華開敷有百千葉
234 17 bǎi hundred; śata 其華開敷有百千葉
235 16 釋迦牟尼佛 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛說三乘法
236 16 娑婆世界 suōpó shìjiè Saha World; the World of Suffering 我從娑婆世界來
237 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛說法皆不等耶
238 16 zhī to go 聞大音樂歌頌之聲
239 16 zhī to arrive; to go 聞大音樂歌頌之聲
240 16 zhī is 聞大音樂歌頌之聲
241 16 zhī to use 聞大音樂歌頌之聲
242 16 zhī Zhi 聞大音樂歌頌之聲
243 16 lái to come 從何所來
244 16 lái please 從何所來
245 16 lái used to substitute for another verb 從何所來
246 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 從何所來
247 16 lái wheat 從何所來
248 16 lái next; future 從何所來
249 16 lái a simple complement of direction 從何所來
250 16 lái to occur; to arise 從何所來
251 16 lái to earn 從何所來
252 16 lái to come; āgata 從何所來
253 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩
254 15 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於彼佛前忽然不現
255 15 xiàn at present 於彼佛前忽然不現
256 15 xiàn existing at the present time 於彼佛前忽然不現
257 15 xiàn cash 於彼佛前忽然不現
258 15 xiàn to manifest; prādur 於彼佛前忽然不現
259 15 xiàn to manifest; prādur 於彼佛前忽然不現
260 15 xiàn the present time 於彼佛前忽然不現
261 15 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 爾時尊者舍利弗
262 15 尊者 zūnzhě senior monk; elder 爾時尊者舍利弗
263 15 shàng top; a high position 其花臺上有菩薩坐
264 15 shang top; the position on or above something 其花臺上有菩薩坐
265 15 shàng to go up; to go forward 其花臺上有菩薩坐
266 15 shàng shang 其花臺上有菩薩坐
267 15 shàng previous; last 其花臺上有菩薩坐
268 15 shàng high; higher 其花臺上有菩薩坐
269 15 shàng advanced 其花臺上有菩薩坐
270 15 shàng a monarch; a sovereign 其花臺上有菩薩坐
271 15 shàng time 其花臺上有菩薩坐
272 15 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其花臺上有菩薩坐
273 15 shàng far 其花臺上有菩薩坐
274 15 shàng big; as big as 其花臺上有菩薩坐
275 15 shàng abundant; plentiful 其花臺上有菩薩坐
276 15 shàng to report 其花臺上有菩薩坐
277 15 shàng to offer 其花臺上有菩薩坐
278 15 shàng to go on stage 其花臺上有菩薩坐
279 15 shàng to take office; to assume a post 其花臺上有菩薩坐
280 15 shàng to install; to erect 其花臺上有菩薩坐
281 15 shàng to suffer; to sustain 其花臺上有菩薩坐
282 15 shàng to burn 其花臺上有菩薩坐
283 15 shàng to remember 其花臺上有菩薩坐
284 15 shàng to add 其花臺上有菩薩坐
285 15 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其花臺上有菩薩坐
286 15 shàng to meet 其花臺上有菩薩坐
287 15 shàng falling then rising (4th) tone 其花臺上有菩薩坐
288 15 shang used after a verb indicating a result 其花臺上有菩薩坐
289 15 shàng a musical note 其花臺上有菩薩坐
290 15 shàng higher, superior; uttara 其花臺上有菩薩坐
291 15 desire 欲入文殊師利房時
292 15 to desire; to wish 欲入文殊師利房時
293 15 to desire; to intend 欲入文殊師利房時
294 15 lust 欲入文殊師利房時
295 15 desire; intention; wish; kāma 欲入文殊師利房時
296 15 菩提 pútí bodhi; enlightenment 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
297 15 菩提 pútí bodhi 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
298 15 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 為令一切眾生入佛菩提得佛智故
299 15 infix potential marker 一心瞻仰目不暫眴
300 14 wèn to ask 知而故問文殊師利
301 14 wèn to inquire after 知而故問文殊師利
302 14 wèn to interrogate 知而故問文殊師利
303 14 wèn to hold responsible 知而故問文殊師利
304 14 wèn to request something 知而故問文殊師利
305 14 wèn to rebuke 知而故問文殊師利
306 14 wèn to send an official mission bearing gifts 知而故問文殊師利
307 14 wèn news 知而故問文殊師利
308 14 wèn to propose marriage 知而故問文殊師利
309 14 wén to inform 知而故問文殊師利
310 14 wèn to research 知而故問文殊師利
311 14 wèn Wen 知而故問文殊師利
312 14 wèn a question 知而故問文殊師利
313 14 wèn ask; prccha 知而故問文殊師利
314 14 Kangxi radical 71 乃無一念樂生彼國
315 14 to not have; without 乃無一念樂生彼國
316 14 mo 乃無一念樂生彼國
317 14 to not have 乃無一念樂生彼國
318 14 Wu 乃無一念樂生彼國
319 14 mo 乃無一念樂生彼國
320 14 文殊 Wénshū Manjusri 文殊無畏者
321 14 文殊 wénshū Manjusri 文殊無畏者
322 14 fēi Kangxi radical 175 於非水中而作水想
323 14 fēi wrong; bad; untruthful 於非水中而作水想
324 14 fēi different 於非水中而作水想
325 14 fēi to not be; to not have 於非水中而作水想
326 14 fēi to violate; to be contrary to 於非水中而作水想
327 14 fēi Africa 於非水中而作水想
328 14 fēi to slander 於非水中而作水想
329 14 fěi to avoid 於非水中而作水想
330 14 fēi must 於非水中而作水想
331 14 fēi an error 於非水中而作水想
332 14 fēi a problem; a question 於非水中而作水想
333 14 fēi evil 於非水中而作水想
334 14 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
335 14 蓮花 liánhuā lotus 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
336 14 蓮花 liánhuā lotus; padma 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
337 14 cóng to follow 佛神力故從自房出詣文殊師利房
338 14 cóng to comply; to submit; to defer 佛神力故從自房出詣文殊師利房
339 14 cóng to participate in something 佛神力故從自房出詣文殊師利房
340 14 cóng to use a certain method or principle 佛神力故從自房出詣文殊師利房
341 14 cóng something secondary 佛神力故從自房出詣文殊師利房
342 14 cóng remote relatives 佛神力故從自房出詣文殊師利房
343 14 cóng secondary 佛神力故從自房出詣文殊師利房
344 14 cóng to go on; to advance 佛神力故從自房出詣文殊師利房
345 14 cōng at ease; informal 佛神力故從自房出詣文殊師利房
346 14 zòng a follower; a supporter 佛神力故從自房出詣文殊師利房
347 14 zòng to release 佛神力故從自房出詣文殊師利房
348 14 zòng perpendicular; longitudinal 佛神力故從自房出詣文殊師利房
349 14 摩訶薩 móhēsà mahasattva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
350 14 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
351 13 xiàng to observe; to assess 於夜後分明相出時
352 13 xiàng appearance; portrait; picture 於夜後分明相出時
353 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 於夜後分明相出時
354 13 xiàng to aid; to help 於夜後分明相出時
355 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 於夜後分明相出時
356 13 xiàng a sign; a mark; appearance 於夜後分明相出時
357 13 xiāng alternately; in turn 於夜後分明相出時
358 13 xiāng Xiang 於夜後分明相出時
359 13 xiāng form substance 於夜後分明相出時
360 13 xiāng to express 於夜後分明相出時
361 13 xiàng to choose 於夜後分明相出時
362 13 xiāng Xiang 於夜後分明相出時
363 13 xiāng an ancient musical instrument 於夜後分明相出時
364 13 xiāng the seventh lunar month 於夜後分明相出時
365 13 xiāng to compare 於夜後分明相出時
366 13 xiàng to divine 於夜後分明相出時
367 13 xiàng to administer 於夜後分明相出時
368 13 xiàng helper for a blind person 於夜後分明相出時
369 13 xiāng rhythm [music] 於夜後分明相出時
370 13 xiāng the upper frets of a pipa 於夜後分明相出時
371 13 xiāng coralwood 於夜後分明相出時
372 13 xiàng ministry 於夜後分明相出時
373 13 xiàng to supplement; to enhance 於夜後分明相出時
374 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 於夜後分明相出時
375 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 於夜後分明相出時
376 13 xiàng sign; mark; liṅga 於夜後分明相出時
377 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 於夜後分明相出時
378 13 gào to tell; to say; said; told 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
379 13 gào to request 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
380 13 gào to report; to inform 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
381 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
382 13 gào to accuse; to sue 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
383 13 gào to reach 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
384 13 gào an announcement 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
385 13 gào a party 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
386 13 gào a vacation 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
387 13 gào Gao 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
388 13 gào to tell; jalp 爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言
389 13 如來 rúlái Tathagata 佛號華光開敷遍身如來
390 13 如來 Rúlái Tathagata 佛號華光開敷遍身如來
391 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 佛號華光開敷遍身如來
392 13 to give 與大比丘眾千二百五十人俱
393 13 to accompany 與大比丘眾千二百五十人俱
394 13 to particate in 與大比丘眾千二百五十人俱
395 13 of the same kind 與大比丘眾千二百五十人俱
396 13 to help 與大比丘眾千二百五十人俱
397 13 for 與大比丘眾千二百五十人俱
398 13 xīn heart [organ] 心樂小法不堪大乘
399 13 xīn Kangxi radical 61 心樂小法不堪大乘
400 13 xīn mind; consciousness 心樂小法不堪大乘
401 13 xīn the center; the core; the middle 心樂小法不堪大乘
402 13 xīn one of the 28 star constellations 心樂小法不堪大乘
403 13 xīn heart 心樂小法不堪大乘
404 13 xīn emotion 心樂小法不堪大乘
405 13 xīn intention; consideration 心樂小法不堪大乘
406 13 xīn disposition; temperament 心樂小法不堪大乘
407 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心樂小法不堪大乘
408 13 祇陀林 zhǐtuólín Jetavana 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
409 13 祇陀林 zhǐtuó lín Jetavana 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
410 12 big; huge; large 聞大音樂歌頌之聲
411 12 Kangxi radical 37 聞大音樂歌頌之聲
412 12 great; major; important 聞大音樂歌頌之聲
413 12 size 聞大音樂歌頌之聲
414 12 old 聞大音樂歌頌之聲
415 12 oldest; earliest 聞大音樂歌頌之聲
416 12 adult 聞大音樂歌頌之聲
417 12 dài an important person 聞大音樂歌頌之聲
418 12 senior 聞大音樂歌頌之聲
419 12 an element 聞大音樂歌頌之聲
420 12 great; mahā 聞大音樂歌頌之聲
421 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養釋迦牟尼佛
422 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養釋迦牟尼佛
423 12 供養 gòngyǎng offering 供養釋迦牟尼佛
424 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 供養釋迦牟尼佛
425 12 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 其香亦有百千種色
426 12 xiāng incense 其香亦有百千種色
427 12 xiāng Kangxi radical 186 其香亦有百千種色
428 12 xiāng fragrance; scent 其香亦有百千種色
429 12 xiāng a female 其香亦有百千種色
430 12 xiāng Xiang 其香亦有百千種色
431 12 xiāng to kiss 其香亦有百千種色
432 12 xiāng feminine 其香亦有百千種色
433 12 xiāng incense 其香亦有百千種色
434 12 xiāng fragrance; gandha 其香亦有百千種色
435 12 wén to hear 聞大音樂歌頌之聲
436 12 wén Wen 聞大音樂歌頌之聲
437 12 wén sniff at; to smell 聞大音樂歌頌之聲
438 12 wén to be widely known 聞大音樂歌頌之聲
439 12 wén to confirm; to accept 聞大音樂歌頌之聲
440 12 wén information 聞大音樂歌頌之聲
441 12 wèn famous; well known 聞大音樂歌頌之聲
442 12 wén knowledge; learning 聞大音樂歌頌之聲
443 12 wèn popularity; prestige; reputation 聞大音樂歌頌之聲
444 12 wén to question 聞大音樂歌頌之聲
445 12 wén heard; śruta 聞大音樂歌頌之聲
446 12 wén hearing; śruti 聞大音樂歌頌之聲
447 12 děng et cetera; and so on 此諸菩薩摩訶薩等
448 12 děng to wait 此諸菩薩摩訶薩等
449 12 děng to be equal 此諸菩薩摩訶薩等
450 12 děng degree; level 此諸菩薩摩訶薩等
451 12 děng to compare 此諸菩薩摩訶薩等
452 12 děng same; equal; sama 此諸菩薩摩訶薩等
453 11 to enter 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
454 11 Kangxi radical 11 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
455 11 radical 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
456 11 income 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
457 11 to conform with 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
458 11 to descend 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
459 11 the entering tone 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
460 11 to pay 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
461 11 to join 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
462 11 entering; praveśa 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
463 11 entered; attained; āpanna 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
464 11 眾生 zhòngshēng all living things 娑婆世界眾生
465 11 眾生 zhòngshēng living things other than people 娑婆世界眾生
466 11 眾生 zhòngshēng sentient beings 娑婆世界眾生
467 11 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 娑婆世界眾生
468 11 qiān one thousand 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
469 11 qiān many; numerous; countless 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
470 11 qiān a cheat; swindler 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
471 11 qiān Qian 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
472 11 to apply; to smear 佛號華光開敷遍身如來
473 11 to elaborate; to describe 佛號華光開敷遍身如來
474 11 to spread out; to diffuse 佛號華光開敷遍身如來
475 11 to install; readied 佛號華光開敷遍身如來
476 11 to be enough; to be sufficient 佛號華光開敷遍身如來
477 11 to grant 佛號華光開敷遍身如來
478 11 universal; general; widespread; commonplace 佛號華光開敷遍身如來
479 11 to open 佛號華光開敷遍身如來
480 11 to announce; to disseminate 佛號華光開敷遍身如來
481 11 to grow 佛號華光開敷遍身如來
482 11 shallow 佛號華光開敷遍身如來
483 11 covered; āstīrṇa 佛號華光開敷遍身如來
484 11 color 光色嚴淨有百千葉
485 11 form; matter 光色嚴淨有百千葉
486 11 shǎi dice 光色嚴淨有百千葉
487 11 Kangxi radical 139 光色嚴淨有百千葉
488 11 countenance 光色嚴淨有百千葉
489 11 scene; sight 光色嚴淨有百千葉
490 11 feminine charm; female beauty 光色嚴淨有百千葉
491 11 kind; type 光色嚴淨有百千葉
492 11 quality 光色嚴淨有百千葉
493 11 to be angry 光色嚴淨有百千葉
494 11 to seek; to search for 光色嚴淨有百千葉
495 11 lust; sexual desire 光色嚴淨有百千葉
496 11 form; rupa 光色嚴淨有百千葉
497 10 guāng light 光色嚴淨有百千葉
498 10 guāng brilliant; bright; shining 光色嚴淨有百千葉
499 10 guāng to shine 光色嚴淨有百千葉
500 10 guāng to bare; to go naked 光色嚴淨有百千葉

Frequencies of all Words

Top 916

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 44 wèi for; to 金剛為根
2 44 wèi because of 金剛為根
3 44 wéi to act as; to serve 金剛為根
4 44 wéi to change into; to become 金剛為根
5 44 wéi to be; is 金剛為根
6 44 wéi to do 金剛為根
7 44 wèi for 金剛為根
8 44 wèi because of; for; to 金剛為根
9 44 wèi to 金剛為根
10 44 wéi in a passive construction 金剛為根
11 44 wéi forming a rehetorical question 金剛為根
12 44 wéi forming an adverb 金剛為根
13 44 wéi to add emphasis 金剛為根
14 44 wèi to support; to help 金剛為根
15 44 wéi to govern 金剛為根
16 44 wèi to be; bhū 金剛為根
17 42 zhū all; many; various 彼諸蓮花出大光明
18 42 zhū Zhu 彼諸蓮花出大光明
19 42 zhū all; members of the class 彼諸蓮花出大光明
20 42 zhū interrogative particle 彼諸蓮花出大光明
21 42 zhū him; her; them; it 彼諸蓮花出大光明
22 42 zhū of; in 彼諸蓮花出大光明
23 42 zhū all; many; sarva 彼諸蓮花出大光明
24 39 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
25 39 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
26 39 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
27 39 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
28 39 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
29 39 Buddha 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
30 39 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
31 38 yán to speak; to say; said 文殊師利白花光開敷遍身如來言
32 38 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利白花光開敷遍身如來言
33 38 yán Kangxi radical 149 文殊師利白花光開敷遍身如來言
34 38 yán a particle with no meaning 文殊師利白花光開敷遍身如來言
35 38 yán phrase; sentence 文殊師利白花光開敷遍身如來言
36 38 yán a word; a syllable 文殊師利白花光開敷遍身如來言
37 38 yán a theory; a doctrine 文殊師利白花光開敷遍身如來言
38 38 yán to regard as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
39 38 yán to act as 文殊師利白花光開敷遍身如來言
40 38 yán word; vacana 文殊師利白花光開敷遍身如來言
41 38 yán speak; vad 文殊師利白花光開敷遍身如來言
42 35 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
43 35 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
44 34 in; at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
45 34 in; at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
46 34 in; at; to; from 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
47 34 to go; to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
48 34 to rely on; to depend on 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
49 34 to go to; to arrive at 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
50 34 from 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
51 34 give 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
52 34 oppposing 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
53 34 and 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
54 34 compared to 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
55 34 by 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
56 34 and; as well as 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
57 34 for 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
58 34 Yu 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
59 34 a crow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
60 34 whew; wow 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
61 34 near to; antike 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
62 34 his; hers; its; theirs 自見其身處大海水
63 34 to add emphasis 自見其身處大海水
64 34 used when asking a question in reply to a question 自見其身處大海水
65 34 used when making a request or giving an order 自見其身處大海水
66 34 he; her; it; them 自見其身處大海水
67 34 probably; likely 自見其身處大海水
68 34 will 自見其身處大海水
69 34 may 自見其身處大海水
70 34 if 自見其身處大海水
71 34 or 自見其身處大海水
72 34 Qi 自見其身處大海水
73 34 he; her; it; saḥ; sā; tad 自見其身處大海水
74 32 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛神力故從自房出詣文殊師利房
75 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而自見身在文殊師利前立
76 31 ér Kangxi radical 126 而自見身在文殊師利前立
77 31 ér you 而自見身在文殊師利前立
78 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而自見身在文殊師利前立
79 31 ér right away; then 而自見身在文殊師利前立
80 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 而自見身在文殊師利前立
81 31 ér if; in case; in the event that 而自見身在文殊師利前立
82 31 ér therefore; as a result; thus 而自見身在文殊師利前立
83 31 ér how can it be that? 而自見身在文殊師利前立
84 31 ér so as to 而自見身在文殊師利前立
85 31 ér only then 而自見身在文殊師利前立
86 31 ér as if; to seem like 而自見身在文殊師利前立
87 31 néng can; able 而自見身在文殊師利前立
88 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自見身在文殊師利前立
89 31 ér me 而自見身在文殊師利前立
90 31 ér to arrive; up to 而自見身在文殊師利前立
91 31 ér possessive 而自見身在文殊師利前立
92 31 ér and; ca 而自見身在文殊師利前立
93 31 shí time; a point or period of time 於夜後分明相出時
94 31 shí a season; a quarter of a year 於夜後分明相出時
95 31 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於夜後分明相出時
96 31 shí at that time 於夜後分明相出時
97 31 shí fashionable 於夜後分明相出時
98 31 shí fate; destiny; luck 於夜後分明相出時
99 31 shí occasion; opportunity; chance 於夜後分明相出時
100 31 shí tense 於夜後分明相出時
101 31 shí particular; special 於夜後分明相出時
102 31 shí to plant; to cultivate 於夜後分明相出時
103 31 shí hour (measure word) 於夜後分明相出時
104 31 shí an era; a dynasty 於夜後分明相出時
105 31 shí time [abstract] 於夜後分明相出時
106 31 shí seasonal 於夜後分明相出時
107 31 shí frequently; often 於夜後分明相出時
108 31 shí occasionally; sometimes 於夜後分明相出時
109 31 shí on time 於夜後分明相出時
110 31 shí this; that 於夜後分明相出時
111 31 shí to wait upon 於夜後分明相出時
112 31 shí hour 於夜後分明相出時
113 31 shí appropriate; proper; timely 於夜後分明相出時
114 31 shí Shi 於夜後分明相出時
115 31 shí a present; currentlt 於夜後分明相出時
116 31 shí time; kāla 於夜後分明相出時
117 31 shí at that time; samaya 於夜後分明相出時
118 31 shí then; atha 於夜後分明相出時
119 31 that; those 彼諸蓮花出大光明
120 31 another; the other 彼諸蓮花出大光明
121 31 that; tad 彼諸蓮花出大光明
122 31 this; these 娑婆世界去此近遠
123 31 in this way 娑婆世界去此近遠
124 31 otherwise; but; however; so 娑婆世界去此近遠
125 31 at this time; now; here 娑婆世界去此近遠
126 31 this; here; etad 娑婆世界去此近遠
127 29 method; way 彼佛世尊為說何法
128 29 France 彼佛世尊為說何法
129 29 the law; rules; regulations 彼佛世尊為說何法
130 29 the teachings of the Buddha; Dharma 彼佛世尊為說何法
131 29 a standard; a norm 彼佛世尊為說何法
132 29 an institution 彼佛世尊為說何法
133 29 to emulate 彼佛世尊為說何法
134 29 magic; a magic trick 彼佛世尊為說何法
135 29 punishment 彼佛世尊為說何法
136 29 Fa 彼佛世尊為說何法
137 29 a precedent 彼佛世尊為說何法
138 29 a classification of some kinds of Han texts 彼佛世尊為說何法
139 29 relating to a ceremony or rite 彼佛世尊為說何法
140 29 Dharma 彼佛世尊為說何法
141 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼佛世尊為說何法
142 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼佛世尊為說何法
143 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼佛世尊為說何法
144 29 quality; characteristic 彼佛世尊為說何法
145 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 乘虛還詣本所住房
146 28 suǒ an office; an institute 乘虛還詣本所住房
147 28 suǒ introduces a relative clause 乘虛還詣本所住房
148 28 suǒ it 乘虛還詣本所住房
149 28 suǒ if; supposing 乘虛還詣本所住房
150 28 suǒ a few; various; some 乘虛還詣本所住房
151 28 suǒ a place; a location 乘虛還詣本所住房
152 28 suǒ indicates a passive voice 乘虛還詣本所住房
153 28 suǒ that which 乘虛還詣本所住房
154 28 suǒ an ordinal number 乘虛還詣本所住房
155 28 suǒ meaning 乘虛還詣本所住房
156 28 suǒ garrison 乘虛還詣本所住房
157 28 suǒ place; pradeśa 乘虛還詣本所住房
158 28 suǒ that which; yad 乘虛還詣本所住房
159 28 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
160 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於夜後分入無垢光三昧
161 28 so as to; in order to 以神足力
162 28 to use; to regard as 以神足力
163 28 to use; to grasp 以神足力
164 28 according to 以神足力
165 28 because of 以神足力
166 28 on a certain date 以神足力
167 28 and; as well as 以神足力
168 28 to rely on 以神足力
169 28 to regard 以神足力
170 28 to be able to 以神足力
171 28 to order; to command 以神足力
172 28 further; moreover 以神足力
173 28 used after a verb 以神足力
174 28 very 以神足力
175 28 already 以神足力
176 28 increasingly 以神足力
177 28 a reason; a cause 以神足力
178 28 Israel 以神足力
179 28 Yi 以神足力
180 28 use; yogena 以神足力
181 28 jīn today; present; now 娑婆世界今在西方
182 28 jīn Jin 娑婆世界今在西方
183 28 jīn modern 娑婆世界今在西方
184 28 jīn now; adhunā 娑婆世界今在西方
185 27 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 佛神力故從自房出詣文殊師利房
186 27 old; ancient; former; past 佛神力故從自房出詣文殊師利房
187 27 reason; cause; purpose 佛神力故從自房出詣文殊師利房
188 27 to die 佛神力故從自房出詣文殊師利房
189 27 so; therefore; hence 佛神力故從自房出詣文殊師利房
190 27 original 佛神力故從自房出詣文殊師利房
191 27 accident; happening; instance 佛神力故從自房出詣文殊師利房
192 27 a friend; an acquaintance; friendship 佛神力故從自房出詣文殊師利房
193 27 something in the past 佛神力故從自房出詣文殊師利房
194 27 deceased; dead 佛神力故從自房出詣文殊師利房
195 27 still; yet 佛神力故從自房出詣文殊師利房
196 27 therefore; tasmāt 佛神力故從自房出詣文殊師利房
197 27 zuò to do 莫作是言
198 27 zuò to act as; to serve as 莫作是言
199 27 zuò to start 莫作是言
200 27 zuò a writing; a work 莫作是言
201 27 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是言
202 27 zuō to create; to make 莫作是言
203 27 zuō a workshop 莫作是言
204 27 zuō to write; to compose 莫作是言
205 27 zuò to rise 莫作是言
206 27 zuò to be aroused 莫作是言
207 27 zuò activity; action; undertaking 莫作是言
208 27 zuò to regard as 莫作是言
209 27 zuò action; kāraṇa 莫作是言
210 26 shì is; are; am; to be 莫作是言
211 26 shì is exactly 莫作是言
212 26 shì is suitable; is in contrast 莫作是言
213 26 shì this; that; those 莫作是言
214 26 shì really; certainly 莫作是言
215 26 shì correct; yes; affirmative 莫作是言
216 26 shì true 莫作是言
217 26 shì is; has; exists 莫作是言
218 26 shì used between repetitions of a word 莫作是言
219 26 shì a matter; an affair 莫作是言
220 26 shì Shi 莫作是言
221 26 shì is; bhū 莫作是言
222 26 shì this; idam 莫作是言
223 25 huā Hua 其花遍滿一萬由旬
224 25 huā flower 其花遍滿一萬由旬
225 25 huā to spend (money, time) 其花遍滿一萬由旬
226 25 huā a flower shaped object 其花遍滿一萬由旬
227 25 huā a beautiful female 其花遍滿一萬由旬
228 25 huā having flowers 其花遍滿一萬由旬
229 25 huā having a decorative pattern 其花遍滿一萬由旬
230 25 huā having a a variety 其花遍滿一萬由旬
231 25 huā false; empty 其花遍滿一萬由旬
232 25 huā indistinct; fuzzy 其花遍滿一萬由旬
233 25 huā excited 其花遍滿一萬由旬
234 25 huā to flower 其花遍滿一萬由旬
235 25 huā flower; puṣpa 其花遍滿一萬由旬
236 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 空無坐者
237 24 zhě that 空無坐者
238 24 zhě nominalizing function word 空無坐者
239 24 zhě used to mark a definition 空無坐者
240 24 zhě used to mark a pause 空無坐者
241 24 zhě topic marker; that; it 空無坐者
242 24 zhuó according to 空無坐者
243 24 zhě ca 空無坐者
244 24 also; too 高聲謦咳亦不能寤
245 24 but 高聲謦咳亦不能寤
246 24 this; he; she 高聲謦咳亦不能寤
247 24 although; even though 高聲謦咳亦不能寤
248 24 already 高聲謦咳亦不能寤
249 24 particle with no meaning 高聲謦咳亦不能寤
250 24 Yi 高聲謦咳亦不能寤
251 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 其世界名說不退轉音聲
252 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 其世界名說不退轉音聲
253 24 shuì to persuade 其世界名說不退轉音聲
254 24 shuō to teach; to recite; to explain 其世界名說不退轉音聲
255 24 shuō a doctrine; a theory 其世界名說不退轉音聲
256 24 shuō to claim; to assert 其世界名說不退轉音聲
257 24 shuō allocution 其世界名說不退轉音聲
258 24 shuō to criticize; to scold 其世界名說不退轉音聲
259 24 shuō to indicate; to refer to 其世界名說不退轉音聲
260 24 shuō speach; vāda 其世界名說不退轉音聲
261 24 shuō to speak; bhāṣate 其世界名說不退轉音聲
262 24 shuō to instruct 其世界名說不退轉音聲
263 24 jiē all; each and every; in all cases 即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花
264 24 jiē same; equally 即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花
265 24 jiē all; sarva 即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花
266 22 jiàn to see 便不復見文殊師利房
267 22 jiàn opinion; view; understanding 便不復見文殊師利房
268 22 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 便不復見文殊師利房
269 22 jiàn refer to; for details see 便不復見文殊師利房
270 22 jiàn passive marker 便不復見文殊師利房
271 22 jiàn to listen to 便不復見文殊師利房
272 22 jiàn to meet 便不復見文殊師利房
273 22 jiàn to receive (a guest) 便不復見文殊師利房
274 22 jiàn let me; kindly 便不復見文殊師利房
275 22 jiàn Jian 便不復見文殊師利房
276 22 xiàn to appear 便不復見文殊師利房
277 22 xiàn to introduce 便不復見文殊師利房
278 22 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 便不復見文殊師利房
279 22 jiàn seeing; observing; darśana 便不復見文殊師利房
280 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
281 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
282 20 菩薩 púsà bodhisattva 其花臺上有菩薩坐
283 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
284 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
285 20 zhōng China 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
286 20 zhòng to hit the mark 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
287 20 zhōng in; amongst 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
288 20 zhōng midday 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
289 20 zhōng inside 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
290 20 zhōng during 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
291 20 zhōng Zhong 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
292 20 zhōng intermediary 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
293 20 zhōng half 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
294 20 zhōng just right; suitably 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
295 20 zhōng while 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
296 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
297 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
298 20 zhòng to obtain 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
299 20 zhòng to pass an exam 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
300 20 zhōng middle 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍
301 19 xiǎng to think 亦於非色中而作色想
302 19 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 亦於非色中而作色想
303 19 xiǎng to want 亦於非色中而作色想
304 19 xiǎng to remember; to miss; to long for 亦於非色中而作色想
305 19 xiǎng to plan 亦於非色中而作色想
306 19 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 亦於非色中而作色想
307 19 to reach 遍照祇洹及舍衛國
308 19 and 遍照祇洹及舍衛國
309 19 coming to; when 遍照祇洹及舍衛國
310 19 to attain 遍照祇洹及舍衛國
311 19 to understand 遍照祇洹及舍衛國
312 19 able to be compared to; to catch up with 遍照祇洹及舍衛國
313 19 to be involved with; to associate with 遍照祇洹及舍衛國
314 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 遍照祇洹及舍衛國
315 19 and; ca; api 遍照祇洹及舍衛國
316 19 biàn turn; one time 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
317 19 biàn all; complete 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
318 19 biàn everywhere; common 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
319 19 biàn to be covered with 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
320 19 biàn everywhere; sarva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
321 19 biàn pervade; visva 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
322 19 biàn everywhere fragrant; paricitra 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
323 19 biàn everywhere; spharaṇa 彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧
324 19 chū to go out; to leave 於夜後分明相出時
325 19 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 於夜後分明相出時
326 19 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 於夜後分明相出時
327 19 chū to extend; to spread 於夜後分明相出時
328 19 chū to appear 於夜後分明相出時
329 19 chū to exceed 於夜後分明相出時
330 19 chū to publish; to post 於夜後分明相出時
331 19 chū to take up an official post 於夜後分明相出時
332 19 chū to give birth 於夜後分明相出時
333 19 chū a verb complement 於夜後分明相出時
334 19 chū to occur; to happen 於夜後分明相出時
335 19 chū to divorce 於夜後分明相出時
336 19 chū to chase away 於夜後分明相出時
337 19 chū to escape; to leave 於夜後分明相出時
338 19 chū to give 於夜後分明相出時
339 19 chū to emit 於夜後分明相出時
340 19 chū quoted from 於夜後分明相出時
341 19 chū to go out; to leave 於夜後分明相出時
342 19 阿難 Ānán Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
343 19 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時尊者阿難從房門孔有光來入
344 19 白佛 bái fó to address the Buddha 一心合掌白佛言
345 19 I; me; my 我從娑婆世界來
346 19 self 我從娑婆世界來
347 19 we; our 我從娑婆世界來
348 19 [my] dear 我從娑婆世界來
349 19 Wo 我從娑婆世界來
350 19 self; atman; attan 我從娑婆世界來
351 19 ga 我從娑婆世界來
352 19 I; aham 我從娑婆世界來
353 18 wǎng to go (in a direction) 往蓮花臺上結加趺坐
354 18 wǎng in the direction of 往蓮花臺上結加趺坐
355 18 wǎng in the past 往蓮花臺上結加趺坐
356 18 wǎng to turn toward 往蓮花臺上結加趺坐
357 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往蓮花臺上結加趺坐
358 18 wǎng to send a gift 往蓮花臺上結加趺坐
359 18 wǎng former times 往蓮花臺上結加趺坐
360 18 wǎng someone who has passed away 往蓮花臺上結加趺坐
361 18 wǎng to go; gam 往蓮花臺上結加趺坐
362 18 如是 rúshì thus; so 如是
363 18 如是 rúshì thus, so 如是
364 18 如是 rúshì thus; evam 如是
365 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
366 18 néng can; able 我以佛智乃能具知
367 18 néng ability; capacity 我以佛智乃能具知
368 18 néng a mythical bear-like beast 我以佛智乃能具知
369 18 néng energy 我以佛智乃能具知
370 18 néng function; use 我以佛智乃能具知
371 18 néng may; should; permitted to 我以佛智乃能具知
372 18 néng talent 我以佛智乃能具知
373 18 néng expert at 我以佛智乃能具知
374 18 néng to be in harmony 我以佛智乃能具知
375 18 néng to tend to; to care for 我以佛智乃能具知
376 18 néng to reach; to arrive at 我以佛智乃能具知
377 18 néng as long as; only 我以佛智乃能具知
378 18 néng even if 我以佛智乃能具知
379 18 néng but 我以佛智乃能具知
380 18 néng in this way 我以佛智乃能具知
381 18 néng to be able; śak 我以佛智乃能具知
382 18 néng skilful; pravīṇa 我以佛智乃能具知
383 17 yǒu is; are; to exist 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
384 17 yǒu to have; to possess 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
385 17 yǒu indicates an estimate 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
386 17 yǒu indicates a large quantity 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
387 17 yǒu indicates an affirmative response 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
388 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
389 17 yǒu used to compare two things 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
390 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
391 17 yǒu used before the names of dynasties 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
392 17 yǒu a certain thing; what exists 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
393 17 yǒu multiple of ten and ... 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
394 17 yǒu abundant 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
395 17 yǒu purposeful 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
396 17 yǒu You 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
397 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
398 17 yǒu becoming; bhava 遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞
399 17 èr two 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
400 17 èr Kangxi radical 7 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
401 17 èr second 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
402 17 èr twice; double; di- 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
403 17 èr another; the other 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
404 17 èr more than one kind 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
405 17 èr two; dvā; dvi 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
406 17 èr both; dvaya 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩
407 17 already 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
408 17 Kangxi radical 49 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
409 17 from 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
410 17 to bring to an end; to stop 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
411 17 final aspectual particle 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
412 17 afterwards; thereafter 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
413 17 too; very; excessively 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
414 17 to complete 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
415 17 to demote; to dismiss 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
416 17 to recover from an illness 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
417 17 certainly 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
418 17 an interjection of surprise 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
419 17 this 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
420 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
421 17 former; pūrvaka 已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉
422 17 bǎi one hundred 其華開敷有百千葉
423 17 bǎi many 其華開敷有百千葉
424 17 bǎi Bai 其華開敷有百千葉
425 17 bǎi all 其華開敷有百千葉
426 17 bǎi hundred; śata 其華開敷有百千葉
427 16 釋迦牟尼佛 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛說三乘法
428 16 娑婆世界 suōpó shìjiè Saha World; the World of Suffering 我從娑婆世界來
429 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛說法皆不等耶
430 16 zhī him; her; them; that 聞大音樂歌頌之聲
431 16 zhī used between a modifier and a word to form a word group 聞大音樂歌頌之聲
432 16 zhī to go 聞大音樂歌頌之聲
433 16 zhī this; that 聞大音樂歌頌之聲
434 16 zhī genetive marker 聞大音樂歌頌之聲
435 16 zhī it 聞大音樂歌頌之聲
436 16 zhī in 聞大音樂歌頌之聲
437 16 zhī all 聞大音樂歌頌之聲
438 16 zhī and 聞大音樂歌頌之聲
439 16 zhī however 聞大音樂歌頌之聲
440 16 zhī if 聞大音樂歌頌之聲
441 16 zhī then 聞大音樂歌頌之聲
442 16 zhī to arrive; to go 聞大音樂歌頌之聲
443 16 zhī is 聞大音樂歌頌之聲
444 16 zhī to use 聞大音樂歌頌之聲
445 16 zhī Zhi 聞大音樂歌頌之聲
446 16 lái to come 從何所來
447 16 lái indicates an approximate quantity 從何所來
448 16 lái please 從何所來
449 16 lái used to substitute for another verb 從何所來
450 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 從何所來
451 16 lái ever since 從何所來
452 16 lái wheat 從何所來
453 16 lái next; future 從何所來
454 16 lái a simple complement of direction 從何所來
455 16 lái to occur; to arise 從何所來
456 16 lái to earn 從何所來
457 16 lái to come; āgata 從何所來
458 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩
459 15 xiàn to appear; to manifest; to become visible 於彼佛前忽然不現
460 15 xiàn then; at that time; while 於彼佛前忽然不現
461 15 xiàn at present 於彼佛前忽然不現
462 15 xiàn existing at the present time 於彼佛前忽然不現
463 15 xiàn cash 於彼佛前忽然不現
464 15 xiàn to manifest; prādur 於彼佛前忽然不現
465 15 xiàn to manifest; prādur 於彼佛前忽然不現
466 15 xiàn the present time 於彼佛前忽然不現
467 15 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 爾時尊者舍利弗
468 15 尊者 zūnzhě senior monk; elder 爾時尊者舍利弗
469 15 shàng top; a high position 其花臺上有菩薩坐
470 15 shang top; the position on or above something 其花臺上有菩薩坐
471 15 shàng to go up; to go forward 其花臺上有菩薩坐
472 15 shàng shang 其花臺上有菩薩坐
473 15 shàng previous; last 其花臺上有菩薩坐
474 15 shàng high; higher 其花臺上有菩薩坐
475 15 shàng advanced 其花臺上有菩薩坐
476 15 shàng a monarch; a sovereign 其花臺上有菩薩坐
477 15 shàng time 其花臺上有菩薩坐
478 15 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其花臺上有菩薩坐
479 15 shàng far 其花臺上有菩薩坐
480 15 shàng big; as big as 其花臺上有菩薩坐
481 15 shàng abundant; plentiful 其花臺上有菩薩坐
482 15 shàng to report 其花臺上有菩薩坐
483 15 shàng to offer 其花臺上有菩薩坐
484 15 shàng to go on stage 其花臺上有菩薩坐
485 15 shàng to take office; to assume a post 其花臺上有菩薩坐
486 15 shàng to install; to erect 其花臺上有菩薩坐
487 15 shàng to suffer; to sustain 其花臺上有菩薩坐
488 15 shàng to burn 其花臺上有菩薩坐
489 15 shàng to remember 其花臺上有菩薩坐
490 15 shang on; in 其花臺上有菩薩坐
491 15 shàng upward 其花臺上有菩薩坐
492 15 shàng to add 其花臺上有菩薩坐
493 15 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其花臺上有菩薩坐
494 15 shàng to meet 其花臺上有菩薩坐
495 15 shàng falling then rising (4th) tone 其花臺上有菩薩坐
496 15 shang used after a verb indicating a result 其花臺上有菩薩坐
497 15 shàng a musical note 其花臺上有菩薩坐
498 15 shàng higher, superior; uttara 其花臺上有菩薩坐
499 15 desire 欲入文殊師利房時
500 15 to desire; to wish 欲入文殊師利房時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
wèi to be; bhū
zhū all; many; sarva
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
near to; antike
he; her; it; saḥ; sā; tad
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
ér and; ca
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝云 寶雲 98 Bao Yun
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大光 100 Vistīrṇavatī
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
第一乘 100 Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广博严净不退转轮经 廣博嚴淨不退轉輪經 103 Avaivartikacakrasūtra; Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
慧净 慧淨 104 Hui Jing
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
金刚王 金剛王 106 Hevajra
凉州 涼州 108 Liangzhou
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
千叶 千葉 113 Chiba
祇洹 113 Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无诸 無諸 119 Wu Zhu
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
因陀罗 因陀羅 121 Indra
有顶 有頂 121 Akanistha
镇国 鎮國 122 Zhenguo
智严 智嚴 122 Zhi Yan
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
只陀林 祇陀林 122
 1. Jetavana
 2. Jetavana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 207.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
拔苦 98 Relieve suffering
白佛 98 to address the Buddha
宝树庄严 寶樹莊嚴 98 adorned with jewel trees
宝网 寶網 98 a net of jewels net
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
比丘僧 98 monastic community
波头摩 波頭摩 98 padma
不能转 不能轉 98 cannot be diverted
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
出光明 99 self-lighting
幢幡 99 a hanging banner
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
道品 100
 1. Stages of the Way
 2. monastic grade
得佛 100 to become a Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地上 100 above the ground
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法座 102 Dharma seat
法城 102 Dharma citadel
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便力 102 the power of skillful means
法想 102 thoughts of the Dharma
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
分陀利花 102 pundarika
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
甘露水 103 nectar
功德无量 功德無量 103 boundless merit
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
果相 103 reward; retribution; effect
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
后际 後際 104 a later time
化作 104 to produce; to conjure
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第一 106 scroll 1
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda flower
堪受 107 fit to receive [the teachings]
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐求 樂求 108 seek pleasure
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
请法 請法 113 Request Teachings
勤修 113 cultivated; caritāvin
去来今 去來今 113 past, present, and future
劝请 勸請 113 to request; to implore
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三十二相而自庄严 三十二相而自莊嚴 115 adorned with the thirty-two characteristics of a great man
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
寿量 壽量 115 Lifespan
受三自归 受三自歸 115 to accept the three refuges
水想 115 contemplation of water
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
围遶 圍遶 119 to circumambulate
威神之力 119 might; formidable power
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五戒 119 the five precepts
无生亦无灭 無生亦無滅 119
 1. Without origination or cessation
 2. neither origination nor cessation
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现见 現見 120 to immediately see
香光 120 Fragrant Light
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
小法 120 lesser teachings
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阎浮那提金 閻浮那提金 121 Jambu-river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一食顷 一食頃 121 the time of a meal
一心念 121 focus the mind on; samanvāharati
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一一方 121 ekaikasyam disi
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
正观 正觀 122 right observation
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara