Glossary and Vocabulary for Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā (Fo Shuo Dasheng Zaoxiang Gongde Jing) 佛說大乘造像功德經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 to go; to
2 47 to rely on; to depend on
3 47 Yu
4 47 a crow
5 45 wáng Wang 爾時優陀延王住在宮中
6 45 wáng a king 爾時優陀延王住在宮中
7 45 wáng Kangxi radical 96 爾時優陀延王住在宮中
8 45 wàng to be king; to rule 爾時優陀延王住在宮中
9 45 wáng a prince; a duke 爾時優陀延王住在宮中
10 45 wáng grand; great 爾時優陀延王住在宮中
11 45 wáng to treat with the ceremony due to a king 爾時優陀延王住在宮中
12 45 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 爾時優陀延王住在宮中
13 45 wáng the head of a group or gang 爾時優陀延王住在宮中
14 45 wáng the biggest or best of a group 爾時優陀延王住在宮中
15 45 wáng king; best of a kind; rāja 爾時優陀延王住在宮中
16 41 zhī to go 命終之
17 41 zhī to arrive; to go 命終之
18 41 zhī is 命終之
19 41 zhī to use 命終之
20 41 zhī Zhi 命終之
21 39 諸天 zhū tiān devas 諸天眾多所利益
22 38 self 我今憂悲
23 38 [my] dear 我今憂悲
24 38 Wo 我今憂悲
25 38 self; atman; attan 我今憂悲
26 38 ga 我今憂悲
27 35 wéi to act as; to serve 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
28 35 wéi to change into; to become 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
29 35 wéi to be; is 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
30 35 wéi to do 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
31 35 wèi to support; to help 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
32 35 wéi to govern 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
33 35 wèi to be; bhū 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
34 35 ér Kangxi radical 126 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
35 35 ér as if; to seem like 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
36 35 néng can; able 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
37 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
38 35 ér to arrive; up to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
39 35 Buddha; Awakened One 一時佛在三十三天波利質多羅
40 35 relating to Buddhism 一時佛在三十三天波利質多羅
41 35 a statue or image of a Buddha 一時佛在三十三天波利質多羅
42 35 a Buddhist text 一時佛在三十三天波利質多羅
43 35 to touch; to stroke 一時佛在三十三天波利質多羅
44 35 Buddha 一時佛在三十三天波利質多羅
45 35 Buddha; Awakened One 一時佛在三十三天波利質多羅
46 33 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊在彼天上
47 33 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊在彼天上
48 32 suǒ a few; various; some 諸天眾多所利益
49 32 suǒ a place; a location 諸天眾多所利益
50 32 suǒ indicates a passive voice 諸天眾多所利益
51 32 suǒ an ordinal number 諸天眾多所利益
52 32 suǒ meaning 諸天眾多所利益
53 32 suǒ garrison 諸天眾多所利益
54 32 suǒ place; pradeśa 諸天眾多所利益
55 31 yán to speak; to say; said
56 31 yán language; talk; words; utterance; speech
57 31 yán Kangxi radical 149
58 31 yán phrase; sentence
59 31 yán a word; a syllable
60 31 yán a theory; a doctrine
61 31 yán to regard as
62 31 yán to act as
63 31 yán word; vacana
64 31 yán speak; vad
65 30 zuò to do 作是念
66 30 zuò to act as; to serve as 作是念
67 30 zuò to start 作是念
68 30 zuò a writing; a work 作是念
69 30 zuò to dress as; to be disguised as 作是念
70 30 zuō to create; to make 作是念
71 30 zuō a workshop 作是念
72 30 zuō to write; to compose 作是念
73 30 zuò to rise 作是念
74 30 zuò to be aroused 作是念
75 30 zuò activity; action; undertaking 作是念
76 30 zuò to regard as 作是念
77 30 zuò action; kāraṇa 作是念
78 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得見於佛
79 29 děi to want to; to need to 得見於佛
80 29 děi must; ought to 得見於佛
81 29 de 得見於佛
82 29 de infix potential marker 得見於佛
83 29 to result in 得見於佛
84 29 to be proper; to fit; to suit 得見於佛
85 29 to be satisfied 得見於佛
86 29 to be finished 得見於佛
87 29 děi satisfying 得見於佛
88 29 to contract 得見於佛
89 29 to hear 得見於佛
90 29 to have; there is 得見於佛
91 29 marks time passed 得見於佛
92 29 obtain; attain; prāpta 得見於佛
93 29 jīn today; present; now 我今憂悲
94 29 jīn Jin 我今憂悲
95 29 jīn modern 我今憂悲
96 29 jīn now; adhunā 我今憂悲
97 27 to go back; to return 尋復思惟
98 27 to resume; to restart 尋復思惟
99 27 to do in detail 尋復思惟
100 27 to restore 尋復思惟
101 27 to respond; to reply to 尋復思惟
102 27 Fu; Return 尋復思惟
103 27 to retaliate; to reciprocate 尋復思惟
104 27 to avoid forced labor or tax 尋復思惟
105 27 Fu 尋復思惟
106 27 doubled; to overlapping; folded 尋復思惟
107 27 a lined garment with doubled thickness 尋復思惟
108 27 to use; to grasp 以聞法力
109 27 to rely on 以聞法力
110 27 to regard 以聞法力
111 27 to be able to 以聞法力
112 27 to order; to command 以聞法力
113 27 used after a verb 以聞法力
114 27 a reason; a cause 以聞法力
115 27 Israel 以聞法力
116 27 Yi 以聞法力
117 27 use; yogena 以聞法力
118 27 Qi 見其住處及相似人
119 26 zhě ca 智慧等者
120 26 lìng to make; to cause to be; to lead 令無量諸天離苦解脫
121 26 lìng to issue a command 令無量諸天離苦解脫
122 26 lìng rules of behavior; customs 令無量諸天離苦解脫
123 26 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令無量諸天離苦解脫
124 26 lìng a season 令無量諸天離苦解脫
125 26 lìng respected; good reputation 令無量諸天離苦解脫
126 26 lìng good 令無量諸天離苦解脫
127 26 lìng pretentious 令無量諸天離苦解脫
128 26 lìng a transcending state of existence 令無量諸天離苦解脫
129 26 lìng a commander 令無量諸天離苦解脫
130 26 lìng a commanding quality; an impressive character 令無量諸天離苦解脫
131 26 lìng lyrics 令無量諸天離苦解脫
132 26 lìng Ling 令無量諸天離苦解脫
133 26 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令無量諸天離苦解脫
134 25 zhòng many; numerous 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
135 25 zhòng masses; people; multitude; crowd 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
136 25 zhòng general; common; public 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
137 24 如來 rúlái Tathagata 爾時閻浮提中無有如來
138 24 如來 Rúlái Tathagata 爾時閻浮提中無有如來
139 24 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時閻浮提中無有如來
140 22 rén person; people; a human being 見其住處及相似人
141 22 rén Kangxi radical 9 見其住處及相似人
142 22 rén a kind of person 見其住處及相似人
143 22 rén everybody 見其住處及相似人
144 22 rén adult 見其住處及相似人
145 22 rén somebody; others 見其住處及相似人
146 22 rén an upright person 見其住處及相似人
147 22 rén person; manuṣya 見其住處及相似人
148 22 Kangxi radical 49 作是念已
149 22 to bring to an end; to stop 作是念已
150 22 to complete 作是念已
151 22 to demote; to dismiss 作是念已
152 22 to recover from an illness 作是念已
153 22 former; pūrvaka 作是念已
154 21 tiān day 後還生此天
155 21 tiān heaven 後還生此天
156 21 tiān nature 後還生此天
157 21 tiān sky 後還生此天
158 21 tiān weather 後還生此天
159 21 tiān father; husband 後還生此天
160 21 tiān a necessity 後還生此天
161 21 tiān season 後還生此天
162 21 tiān destiny 後還生此天
163 21 tiān very high; sky high [prices] 後還生此天
164 21 tiān a deva; a god 後還生此天
165 21 tiān Heaven 後還生此天
166 18 xià bottom 樹下
167 18 xià to fall; to drop; to go down; to descend 樹下
168 18 xià to announce 樹下
169 18 xià to do 樹下
170 18 xià to withdraw; to leave; to exit 樹下
171 18 xià the lower class; a member of the lower class 樹下
172 18 xià inside 樹下
173 18 xià an aspect 樹下
174 18 xià a certain time 樹下
175 18 xià to capture; to take 樹下
176 18 xià to put in 樹下
177 18 xià to enter 樹下
178 18 xià to eliminate; to remove; to get off 樹下
179 18 xià to finish work or school 樹下
180 18 xià to go 樹下
181 18 xià to scorn; to look down on 樹下
182 18 xià to modestly decline 樹下
183 18 xià to produce 樹下
184 18 xià to stay at; to lodge at 樹下
185 18 xià to decide 樹下
186 18 xià to be less than 樹下
187 18 xià humble; lowly 樹下
188 18 xià below; adhara 樹下
189 18 xià lower; inferior; hina 樹下
190 18 shí time; a point or period of time 時彼眾中有一
191 18 shí a season; a quarter of a year 時彼眾中有一
192 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼眾中有一
193 18 shí fashionable 時彼眾中有一
194 18 shí fate; destiny; luck 時彼眾中有一
195 18 shí occasion; opportunity; chance 時彼眾中有一
196 18 shí tense 時彼眾中有一
197 18 shí particular; special 時彼眾中有一
198 18 shí to plant; to cultivate 時彼眾中有一
199 18 shí an era; a dynasty 時彼眾中有一
200 18 shí time [abstract] 時彼眾中有一
201 18 shí seasonal 時彼眾中有一
202 18 shí to wait upon 時彼眾中有一
203 18 shí hour 時彼眾中有一
204 18 shí appropriate; proper; timely 時彼眾中有一
205 18 shí Shi 時彼眾中有一
206 18 shí a present; currentlt 時彼眾中有一
207 18 shí time; kāla 時彼眾中有一
208 18 shí at that time; samaya 時彼眾中有一
209 18 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊在彼天上
210 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊在彼天上
211 17 xīn heart [organ] 婇女諸歡樂事皆不涉心
212 17 xīn Kangxi radical 61 婇女諸歡樂事皆不涉心
213 17 xīn mind; consciousness 婇女諸歡樂事皆不涉心
214 17 xīn the center; the core; the middle 婇女諸歡樂事皆不涉心
215 17 xīn one of the 28 star constellations 婇女諸歡樂事皆不涉心
216 17 xīn heart 婇女諸歡樂事皆不涉心
217 17 xīn emotion 婇女諸歡樂事皆不涉心
218 17 xīn intention; consideration 婇女諸歡樂事皆不涉心
219 17 xīn disposition; temperament 婇女諸歡樂事皆不涉心
220 17 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 婇女諸歡樂事皆不涉心
221 17 shēng to be born; to give birth 後還生此天
222 17 shēng to live 後還生此天
223 17 shēng raw 後還生此天
224 17 shēng a student 後還生此天
225 17 shēng life 後還生此天
226 17 shēng to produce; to give rise 後還生此天
227 17 shēng alive 後還生此天
228 17 shēng a lifetime 後還生此天
229 17 shēng to initiate; to become 後還生此天
230 17 shēng to grow 後還生此天
231 17 shēng unfamiliar 後還生此天
232 17 shēng not experienced 後還生此天
233 17 shēng hard; stiff; strong 後還生此天
234 17 shēng having academic or professional knowledge 後還生此天
235 17 shēng a male role in traditional theatre 後還生此天
236 17 shēng gender 後還生此天
237 17 shēng to develop; to grow 後還生此天
238 17 shēng to set up 後還生此天
239 17 shēng a prostitute 後還生此天
240 17 shēng a captive 後還生此天
241 17 shēng a gentleman 後還生此天
242 17 shēng Kangxi radical 100 後還生此天
243 17 shēng unripe 後還生此天
244 17 shēng nature 後還生此天
245 17 shēng to inherit; to succeed 後還生此天
246 17 shēng destiny 後還生此天
247 17 shēng birth 後還生此天
248 17 zhōng middle 爾時閻浮提中無有如來
249 17 zhōng medium; medium sized 爾時閻浮提中無有如來
250 17 zhōng China 爾時閻浮提中無有如來
251 17 zhòng to hit the mark 爾時閻浮提中無有如來
252 17 zhōng midday 爾時閻浮提中無有如來
253 17 zhōng inside 爾時閻浮提中無有如來
254 17 zhōng during 爾時閻浮提中無有如來
255 17 zhōng Zhong 爾時閻浮提中無有如來
256 17 zhōng intermediary 爾時閻浮提中無有如來
257 17 zhōng half 爾時閻浮提中無有如來
258 17 zhòng to reach; to attain 爾時閻浮提中無有如來
259 17 zhòng to suffer; to infect 爾時閻浮提中無有如來
260 17 zhòng to obtain 爾時閻浮提中無有如來
261 17 zhòng to pass an exam 爾時閻浮提中無有如來
262 17 zhōng middle 爾時閻浮提中無有如來
263 17 děng et cetera; and so on 智慧等者
264 17 děng to wait 智慧等者
265 17 děng to be equal 智慧等者
266 17 děng degree; level 智慧等者
267 17 děng to compare 智慧等者
268 17 děng same; equal; sama 智慧等者
269 16 jiàn to see 得見於佛
270 16 jiàn opinion; view; understanding 得見於佛
271 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 得見於佛
272 16 jiàn refer to; for details see 得見於佛
273 16 jiàn to listen to 得見於佛
274 16 jiàn to meet 得見於佛
275 16 jiàn to receive (a guest) 得見於佛
276 16 jiàn let me; kindly 得見於佛
277 16 jiàn Jian 得見於佛
278 16 xiàn to appear 得見於佛
279 16 xiàn to introduce 得見於佛
280 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 得見於佛
281 16 jiàn seeing; observing; darśana 得見於佛
282 16 desire 壽將欲盡
283 16 to desire; to wish 壽將欲盡
284 16 to desire; to intend 壽將欲盡
285 16 lust 壽將欲盡
286 16 desire; intention; wish; kāma 壽將欲盡
287 16 infix potential marker 婇女諸歡樂事皆不涉心
288 16 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 禮拜供養
289 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 禮拜供養
290 16 供養 gòngyǎng offering 禮拜供養
291 16 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 禮拜供養
292 16 zào to make; to build; to manufacture 我今應當造佛
293 16 zào to arrive; to go 我今應當造佛
294 16 zào to pay a visit; to call on 我今應當造佛
295 16 zào to edit; to collect; to compile 我今應當造佛
296 16 zào to attain; to achieve 我今應當造佛
297 16 zào an achievement 我今應當造佛
298 16 zào a crop 我今應當造佛
299 16 zào a time; an age 我今應當造佛
300 16 zào fortune; destiny 我今應當造佛
301 16 zào to educate; to train 我今應當造佛
302 16 zào to invent 我今應當造佛
303 16 zào a party in a lawsuit 我今應當造佛
304 16 zào to run wild; to overspend 我今應當造佛
305 16 zào indifferently; negligently 我今應當造佛
306 16 zào a woman moving to her husband's home 我今應當造佛
307 16 zào imaginary 我今應當造佛
308 16 zào to found; to initiate 我今應當造佛
309 16 zào to contain 我今應當造佛
310 16 zào made; kṛta 我今應當造佛
311 14 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 仍更許以種種無量諸珍寶物
312 14 種種 zhǒng zhǒng various forms 仍更許以種種無量諸珍寶物
313 14 zài in; at 一時佛在三十三天波利質多羅
314 14 zài to exist; to be living 一時佛在三十三天波利質多羅
315 14 zài to consist of 一時佛在三十三天波利質多羅
316 14 zài to be at a post 一時佛在三十三天波利質多羅
317 14 zài in; bhū 一時佛在三十三天波利質多羅
318 13 to reach 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
319 13 to attain 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
320 13 to understand 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
321 13 able to be compared to; to catch up with 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
322 13 to be involved with; to associate with 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
323 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
324 13 and; ca; api 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
325 13 xiàng to appear; to seem; to resemble 結加之像
326 13 xiàng image; portrait; statue 結加之像
327 13 xiàng appearance 結加之像
328 13 xiàng for example 結加之像
329 13 xiàng likeness; pratirūpa 結加之像
330 13 Kangxi radical 71
331 13 to not have; without
332 13 mo
333 13 to not have
334 13 Wu
335 13 mo
336 13 to be near by; to be close to 即更思惟
337 13 at that time 即更思惟
338 13 to be exactly the same as; to be thus 即更思惟
339 13 supposed; so-called 即更思惟
340 13 to arrive at; to ascend 即更思惟
341 13 néng can; able 我觀世間無有一人能與如來
342 13 néng ability; capacity 我觀世間無有一人能與如來
343 13 néng a mythical bear-like beast 我觀世間無有一人能與如來
344 13 néng energy 我觀世間無有一人能與如來
345 13 néng function; use 我觀世間無有一人能與如來
346 13 néng talent 我觀世間無有一人能與如來
347 13 néng expert at 我觀世間無有一人能與如來
348 13 néng to be in harmony 我觀世間無有一人能與如來
349 13 néng to tend to; to care for 我觀世間無有一人能與如來
350 13 néng to reach; to arrive at 我觀世間無有一人能與如來
351 13 néng to be able; śak 我觀世間無有一人能與如來
352 13 néng skilful; pravīṇa 我觀世間無有一人能與如來
353 13 Ru River 汝可勤心
354 13 Ru 汝可勤心
355 13 lái to come 並令來
356 13 lái please 並令來
357 13 lái used to substitute for another verb 並令來
358 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 並令來
359 13 lái wheat 並令來
360 13 lái next; future 並令來
361 13 lái a simple complement of direction 並令來
362 13 lái to occur; to arise 並令來
363 13 lái to earn 並令來
364 13 lái to come; āgata 並令來
365 12 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等當知
366 12 shēn human body; torso 即變其身
367 12 shēn Kangxi radical 158 即變其身
368 12 shēn self 即變其身
369 12 shēn life 即變其身
370 12 shēn an object 即變其身
371 12 shēn a lifetime 即變其身
372 12 shēn moral character 即變其身
373 12 shēn status; identity; position 即變其身
374 12 shēn pregnancy 即變其身
375 12 juān India 即變其身
376 12 shēn body; kāya 即變其身
377 11 one 時彼眾中有一
378 11 Kangxi radical 1 時彼眾中有一
379 11 pure; concentrated 時彼眾中有一
380 11 first 時彼眾中有一
381 11 the same 時彼眾中有一
382 11 sole; single 時彼眾中有一
383 11 a very small amount 時彼眾中有一
384 11 Yi 時彼眾中有一
385 11 other 時彼眾中有一
386 11 to unify 時彼眾中有一
387 11 accidentally; coincidentally 時彼眾中有一
388 11 abruptly; suddenly 時彼眾中有一
389 11 one; eka 時彼眾中有一
390 11 to give 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
391 11 to accompany 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
392 11 to particate in 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
393 11 of the same kind 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
394 11 to help 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
395 11 for 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
396 11 dialect; language; speech 而語之言
397 11 to speak; to tell 而語之言
398 11 verse; writing 而語之言
399 11 to speak; to tell 而語之言
400 11 proverbs; common sayings; old expressions 而語之言
401 11 a signal 而語之言
402 11 to chirp; to tweet 而語之言
403 11 words; discourse; vac 而語之言
404 11 cóng to follow 世尊會當從天來下
405 11 cóng to comply; to submit; to defer 世尊會當從天來下
406 11 cóng to participate in something 世尊會當從天來下
407 11 cóng to use a certain method or principle 世尊會當從天來下
408 11 cóng something secondary 世尊會當從天來下
409 11 cóng remote relatives 世尊會當從天來下
410 11 cóng secondary 世尊會當從天來下
411 11 cóng to go on; to advance 世尊會當從天來下
412 11 cōng at ease; informal 世尊會當從天來下
413 11 zòng a follower; a supporter 世尊會當從天來下
414 11 zòng to release 世尊會當從天來下
415 11 zòng perpendicular; longitudinal 世尊會當從天來下
416 11 zēng great-grand 共往世尊曾所住
417 11 zēng Zeng 共往世尊曾所住
418 11 céng layered; tiered; storied 共往世尊曾所住
419 11 zēng to add to; to increase 共往世尊曾所住
420 11 céng deep 共往世尊曾所住
421 11 céng former; pūrva 共往世尊曾所住
422 11 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
423 11 無量 wúliàng immeasurable 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
424 11 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
425 11 無量 wúliàng Atula 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
426 10 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; Buddhist nun 比丘尼
427 10 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni 比丘尼
428 10 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; nun; bhikkhuni 比丘尼
429 10 chí to grasp; to hold 持諸利器
430 10 chí to resist; to oppose 持諸利器
431 10 chí to uphold 持諸利器
432 10 chí to sustain; to keep; to uphold 持諸利器
433 10 chí to administer; to manage 持諸利器
434 10 chí to control 持諸利器
435 10 chí to be cautious 持諸利器
436 10 chí to remember 持諸利器
437 10 chí to assist 持諸利器
438 10 chí with; using 持諸利器
439 10 chí dhara 持諸利器
440 10 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 爾時閻浮提中無有如來
441 10 Yi 我今亦然當隨
442 10 Kangxi radical 132 不能自止
443 10 Zi 不能自止
444 10 a nose 不能自止
445 10 the beginning; the start 不能自止
446 10 origin 不能自止
447 10 to employ; to use 不能自止
448 10 to be 不能自止
449 10 self; soul; ātman 不能自止
450 9 shòu to suffer; to be subjected to 非我敢受
451 9 shòu to transfer; to confer 非我敢受
452 9 shòu to receive; to accept 非我敢受
453 9 shòu to tolerate 非我敢受
454 9 shòu feelings; sensations 非我敢受
455 9 niàn to read aloud 作是念
456 9 niàn to remember; to expect 作是念
457 9 niàn to miss 作是念
458 9 niàn to consider 作是念
459 9 niàn to recite; to chant 作是念
460 9 niàn to show affection for 作是念
461 9 niàn a thought; an idea 作是念
462 9 niàn twenty 作是念
463 9 niàn memory 作是念
464 9 niàn an instant 作是念
465 9 niàn Nian 作是念
466 9 niàn mindfulness; smrti 作是念
467 9 niàn a thought; citta 作是念
468 9 嫉妬 jídù to envy; to be jealous 便生嫉妬
469 9 嫉妬 jídù jealousy 便生嫉妬
470 9 嫉妬 jídù Jealousy 便生嫉妬
471 8 huò to reap; to harvest 獲大福果
472 8 huò to obtain; to get 獲大福果
473 8 huò to hunt; to capture 獲大福果
474 8 huò to suffer; to sustain; to be subject to 獲大福果
475 8 huò game (hunting) 獲大福果
476 8 huò a female servant 獲大福果
477 8 huái Huai 獲大福果
478 8 huò harvest 獲大福果
479 8 huò results 獲大福果
480 8 huò to obtain 獲大福果
481 8 huò to take; labh 獲大福果
482 8 yòu Kangxi radical 29 又汝等諸
483 8 佛像 fóxiàng Buddha Statues; a figure or statue of a Buddha 佛像
484 8 佛像 fó xiàng images worshipped by Buddhists 佛像
485 8 yìng to answer; to respond 王今造像應
486 8 yìng to confirm; to verify 王今造像應
487 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 王今造像應
488 8 yìng to accept 王今造像應
489 8 yìng to permit; to allow 王今造像應
490 8 yìng to echo 王今造像應
491 8 yìng to handle; to deal with 王今造像應
492 8 yìng Ying 王今造像應
493 8 造像 zàoxiàng a statue; a sculpture 若我造像不似於
494 8 zhì Kangxi radical 133 至明
495 8 zhì to arrive 至明
496 8 zhì approach; upagama 至明
497 8 xiān first 我今若詣佛先住處
498 8 xiān early; prior; former 我今若詣佛先住處
499 8 xiān to go forward; to advance 我今若詣佛先住處
500 8 xiān to attach importance to; to value 我今若詣佛先住處

Frequencies of all Words

Top 1061

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 47 in; at
2 47 in; at
3 47 in; at; to; from
4 47 to go; to
5 47 to rely on; to depend on
6 47 to go to; to arrive at
7 47 from
8 47 give
9 47 oppposing
10 47 and
11 47 compared to
12 47 by
13 47 and; as well as
14 47 for
15 47 Yu
16 47 a crow
17 47 whew; wow
18 47 near to; antike
19 45 wáng Wang 爾時優陀延王住在宮中
20 45 wáng a king 爾時優陀延王住在宮中
21 45 wáng Kangxi radical 96 爾時優陀延王住在宮中
22 45 wàng to be king; to rule 爾時優陀延王住在宮中
23 45 wáng a prince; a duke 爾時優陀延王住在宮中
24 45 wáng grand; great 爾時優陀延王住在宮中
25 45 wáng to treat with the ceremony due to a king 爾時優陀延王住在宮中
26 45 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 爾時優陀延王住在宮中
27 45 wáng the head of a group or gang 爾時優陀延王住在宮中
28 45 wáng the biggest or best of a group 爾時優陀延王住在宮中
29 45 wáng king; best of a kind; rāja 爾時優陀延王住在宮中
30 41 zhī him; her; them; that 命終之
31 41 zhī used between a modifier and a word to form a word group 命終之
32 41 zhī to go 命終之
33 41 zhī this; that 命終之
34 41 zhī genetive marker 命終之
35 41 zhī it 命終之
36 41 zhī in 命終之
37 41 zhī all 命終之
38 41 zhī and 命終之
39 41 zhī however 命終之
40 41 zhī if 命終之
41 41 zhī then 命終之
42 41 zhī to arrive; to go 命終之
43 41 zhī is 命終之
44 41 zhī to use 命終之
45 41 zhī Zhi 命終之
46 39 諸天 zhū tiān devas 諸天眾多所利益
47 38 I; me; my 我今憂悲
48 38 self 我今憂悲
49 38 we; our 我今憂悲
50 38 [my] dear 我今憂悲
51 38 Wo 我今憂悲
52 38 self; atman; attan 我今憂悲
53 38 ga 我今憂悲
54 38 I; aham 我今憂悲
55 35 wèi for; to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
56 35 wèi because of 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
57 35 wéi to act as; to serve 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
58 35 wéi to change into; to become 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
59 35 wéi to be; is 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
60 35 wéi to do 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
61 35 wèi for 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
62 35 wèi because of; for; to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
63 35 wèi to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
64 35 wéi in a passive construction 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
65 35 wéi forming a rehetorical question 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
66 35 wéi forming an adverb 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
67 35 wéi to add emphasis 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
68 35 wèi to support; to help 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
69 35 wéi to govern 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
70 35 wèi to be; bhū 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
71 35 ér and; as well as; but (not); yet (not) 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
72 35 ér Kangxi radical 126 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
73 35 ér you 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
74 35 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
75 35 ér right away; then 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
76 35 ér but; yet; however; while; nevertheless 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
77 35 ér if; in case; in the event that 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
78 35 ér therefore; as a result; thus 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
79 35 ér how can it be that? 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
80 35 ér so as to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
81 35 ér only then 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
82 35 ér as if; to seem like 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
83 35 néng can; able 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
84 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
85 35 ér me 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
86 35 ér to arrive; up to 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
87 35 ér possessive 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
88 35 ér and; ca 彌勒菩薩摩訶薩而為上首
89 35 Buddha; Awakened One 一時佛在三十三天波利質多羅
90 35 relating to Buddhism 一時佛在三十三天波利質多羅
91 35 a statue or image of a Buddha 一時佛在三十三天波利質多羅
92 35 a Buddhist text 一時佛在三十三天波利質多羅
93 35 to touch; to stroke 一時佛在三十三天波利質多羅
94 35 Buddha 一時佛在三十三天波利質多羅
95 35 Buddha; Awakened One 一時佛在三十三天波利質多羅
96 33 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊在彼天上
97 33 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊在彼天上
98 32 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸天眾多所利益
99 32 suǒ an office; an institute 諸天眾多所利益
100 32 suǒ introduces a relative clause 諸天眾多所利益
101 32 suǒ it 諸天眾多所利益
102 32 suǒ if; supposing 諸天眾多所利益
103 32 suǒ a few; various; some 諸天眾多所利益
104 32 suǒ a place; a location 諸天眾多所利益
105 32 suǒ indicates a passive voice 諸天眾多所利益
106 32 suǒ that which 諸天眾多所利益
107 32 suǒ an ordinal number 諸天眾多所利益
108 32 suǒ meaning 諸天眾多所利益
109 32 suǒ garrison 諸天眾多所利益
110 32 suǒ place; pradeśa 諸天眾多所利益
111 32 suǒ that which; yad 諸天眾多所利益
112 31 yán to speak; to say; said
113 31 yán language; talk; words; utterance; speech
114 31 yán Kangxi radical 149
115 31 yán a particle with no meaning
116 31 yán phrase; sentence
117 31 yán a word; a syllable
118 31 yán a theory; a doctrine
119 31 yán to regard as
120 31 yán to act as
121 31 yán word; vacana
122 31 yán speak; vad
123 31 shì is; are; am; to be 是時眾生孤獨無依
124 31 shì is exactly 是時眾生孤獨無依
125 31 shì is suitable; is in contrast 是時眾生孤獨無依
126 31 shì this; that; those 是時眾生孤獨無依
127 31 shì really; certainly 是時眾生孤獨無依
128 31 shì correct; yes; affirmative 是時眾生孤獨無依
129 31 shì true 是時眾生孤獨無依
130 31 shì is; has; exists 是時眾生孤獨無依
131 31 shì used between repetitions of a word 是時眾生孤獨無依
132 31 shì a matter; an affair 是時眾生孤獨無依
133 31 shì Shi 是時眾生孤獨無依
134 31 shì is; bhū 是時眾生孤獨無依
135 31 shì this; idam 是時眾生孤獨無依
136 30 zuò to do 作是念
137 30 zuò to act as; to serve as 作是念
138 30 zuò to start 作是念
139 30 zuò a writing; a work 作是念
140 30 zuò to dress as; to be disguised as 作是念
141 30 zuō to create; to make 作是念
142 30 zuō a workshop 作是念
143 30 zuō to write; to compose 作是念
144 30 zuò to rise 作是念
145 30 zuò to be aroused 作是念
146 30 zuò activity; action; undertaking 作是念
147 30 zuò to regard as 作是念
148 30 zuò action; kāraṇa 作是念
149 30 zhū all; many; various 婇女諸歡樂事皆不涉心
150 30 zhū Zhu 婇女諸歡樂事皆不涉心
151 30 zhū all; members of the class 婇女諸歡樂事皆不涉心
152 30 zhū interrogative particle 婇女諸歡樂事皆不涉心
153 30 zhū him; her; them; it 婇女諸歡樂事皆不涉心
154 30 zhū of; in 婇女諸歡樂事皆不涉心
155 30 zhū all; many; sarva 婇女諸歡樂事皆不涉心
156 29 yǒu is; are; to exist 有智之人
157 29 yǒu to have; to possess 有智之人
158 29 yǒu indicates an estimate 有智之人
159 29 yǒu indicates a large quantity 有智之人
160 29 yǒu indicates an affirmative response 有智之人
161 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有智之人
162 29 yǒu used to compare two things 有智之人
163 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有智之人
164 29 yǒu used before the names of dynasties 有智之人
165 29 yǒu a certain thing; what exists 有智之人
166 29 yǒu multiple of ten and ... 有智之人
167 29 yǒu abundant 有智之人
168 29 yǒu purposeful 有智之人
169 29 yǒu You 有智之人
170 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 有智之人
171 29 yǒu becoming; bhava 有智之人
172 29 de potential marker 得見於佛
173 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得見於佛
174 29 děi must; ought to 得見於佛
175 29 děi to want to; to need to 得見於佛
176 29 děi must; ought to 得見於佛
177 29 de 得見於佛
178 29 de infix potential marker 得見於佛
179 29 to result in 得見於佛
180 29 to be proper; to fit; to suit 得見於佛
181 29 to be satisfied 得見於佛
182 29 to be finished 得見於佛
183 29 de result of degree 得見於佛
184 29 de marks completion of an action 得見於佛
185 29 děi satisfying 得見於佛
186 29 to contract 得見於佛
187 29 marks permission or possibility 得見於佛
188 29 expressing frustration 得見於佛
189 29 to hear 得見於佛
190 29 to have; there is 得見於佛
191 29 marks time passed 得見於佛
192 29 obtain; attain; prāpta 得見於佛
193 29 this; these 後還生此天
194 29 in this way 後還生此天
195 29 otherwise; but; however; so 後還生此天
196 29 at this time; now; here 後還生此天
197 29 this; here; etad 後還生此天
198 29 jīn today; present; now 我今憂悲
199 29 jīn Jin 我今憂悲
200 29 jīn modern 我今憂悲
201 29 jīn now; adhunā 我今憂悲
202 28 jiē all; each and every; in all cases 量諸天皆蒙法利
203 28 jiē same; equally 量諸天皆蒙法利
204 28 jiē all; sarva 量諸天皆蒙法利
205 27 again; more; repeatedly 尋復思惟
206 27 to go back; to return 尋復思惟
207 27 to resume; to restart 尋復思惟
208 27 to do in detail 尋復思惟
209 27 to restore 尋復思惟
210 27 to respond; to reply to 尋復思惟
211 27 after all; and then 尋復思惟
212 27 even if; although 尋復思惟
213 27 Fu; Return 尋復思惟
214 27 to retaliate; to reciprocate 尋復思惟
215 27 to avoid forced labor or tax 尋復思惟
216 27 particle without meaing 尋復思惟
217 27 Fu 尋復思惟
218 27 repeated; again 尋復思惟
219 27 doubled; to overlapping; folded 尋復思惟
220 27 a lined garment with doubled thickness 尋復思惟
221 27 again; punar 尋復思惟
222 27 so as to; in order to 以聞法力
223 27 to use; to regard as 以聞法力
224 27 to use; to grasp 以聞法力
225 27 according to 以聞法力
226 27 because of 以聞法力
227 27 on a certain date 以聞法力
228 27 and; as well as 以聞法力
229 27 to rely on 以聞法力
230 27 to regard 以聞法力
231 27 to be able to 以聞法力
232 27 to order; to command 以聞法力
233 27 further; moreover 以聞法力
234 27 used after a verb 以聞法力
235 27 very 以聞法力
236 27 already 以聞法力
237 27 increasingly 以聞法力
238 27 a reason; a cause 以聞法力
239 27 Israel 以聞法力
240 27 Yi 以聞法力
241 27 use; yogena 以聞法力
242 27 his; hers; its; theirs 見其住處及相似人
243 27 to add emphasis 見其住處及相似人
244 27 used when asking a question in reply to a question 見其住處及相似人
245 27 used when making a request or giving an order 見其住處及相似人
246 27 he; her; it; them 見其住處及相似人
247 27 probably; likely 見其住處及相似人
248 27 will 見其住處及相似人
249 27 may 見其住處及相似人
250 27 if 見其住處及相似人
251 27 or 見其住處及相似人
252 27 Qi 見其住處及相似人
253 27 he; her; it; saḥ; sā; tad 見其住處及相似人
254 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 智慧等者
255 26 zhě that 智慧等者
256 26 zhě nominalizing function word 智慧等者
257 26 zhě used to mark a definition 智慧等者
258 26 zhě used to mark a pause 智慧等者
259 26 zhě topic marker; that; it 智慧等者
260 26 zhuó according to 智慧等者
261 26 zhě ca 智慧等者
262 26 lìng to make; to cause to be; to lead 令無量諸天離苦解脫
263 26 lìng to issue a command 令無量諸天離苦解脫
264 26 lìng rules of behavior; customs 令無量諸天離苦解脫
265 26 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令無量諸天離苦解脫
266 26 lìng a season 令無量諸天離苦解脫
267 26 lìng respected; good reputation 令無量諸天離苦解脫
268 26 lìng good 令無量諸天離苦解脫
269 26 lìng pretentious 令無量諸天離苦解脫
270 26 lìng a transcending state of existence 令無量諸天離苦解脫
271 26 lìng a commander 令無量諸天離苦解脫
272 26 lìng a commanding quality; an impressive character 令無量諸天離苦解脫
273 26 lìng lyrics 令無量諸天離苦解脫
274 26 lìng Ling 令無量諸天離苦解脫
275 26 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令無量諸天離苦解脫
276 25 zhòng many; numerous 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
277 25 zhòng masses; people; multitude; crowd 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
278 25 zhòng general; common; public 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
279 25 zhòng many; all; sarva 與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
280 24 如來 rúlái Tathagata 爾時閻浮提中無有如來
281 24 如來 Rúlái Tathagata 爾時閻浮提中無有如來
282 24 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時閻浮提中無有如來
283 22 ruò to seem; to be like; as 譬若有人
284 22 ruò seemingly 譬若有人
285 22 ruò if 譬若有人
286 22 ruò you 譬若有人
287 22 ruò this; that 譬若有人
288 22 ruò and; or 譬若有人
289 22 ruò as for; pertaining to 譬若有人
290 22 pomegranite 譬若有人
291 22 ruò to choose 譬若有人
292 22 ruò to agree; to accord with; to conform to 譬若有人
293 22 ruò thus 譬若有人
294 22 ruò pollia 譬若有人
295 22 ruò Ruo 譬若有人
296 22 ruò only then 譬若有人
297 22 ja 譬若有人
298 22 jñā 譬若有人
299 22 ruò if; yadi 譬若有人
300 22 rén person; people; a human being 見其住處及相似人
301 22 rén Kangxi radical 9 見其住處及相似人
302 22 rén a kind of person 見其住處及相似人
303 22 rén everybody 見其住處及相似人
304 22 rén adult 見其住處及相似人
305 22 rén somebody; others 見其住處及相似人
306 22 rén an upright person 見其住處及相似人
307 22 rén person; manuṣya 見其住處及相似人
308 22 already 作是念已
309 22 Kangxi radical 49 作是念已
310 22 from 作是念已
311 22 to bring to an end; to stop 作是念已
312 22 final aspectual particle 作是念已
313 22 afterwards; thereafter 作是念已
314 22 too; very; excessively 作是念已
315 22 to complete 作是念已
316 22 to demote; to dismiss 作是念已
317 22 to recover from an illness 作是念已
318 22 certainly 作是念已
319 22 an interjection of surprise 作是念已
320 22 this 作是念已
321 22 former; pūrvaka 作是念已
322 22 former; pūrvaka 作是念已
323 21 tiān day 後還生此天
324 21 tiān day 後還生此天
325 21 tiān heaven 後還生此天
326 21 tiān nature 後還生此天
327 21 tiān sky 後還生此天
328 21 tiān weather 後還生此天
329 21 tiān father; husband 後還生此天
330 21 tiān a necessity 後還生此天
331 21 tiān season 後還生此天
332 21 tiān destiny 後還生此天
333 21 tiān very high; sky high [prices] 後還生此天
334 21 tiān very 後還生此天
335 21 tiān a deva; a god 後還生此天
336 21 tiān Heaven 後還生此天
337 20 such as; for example; for instance 如國無君
338 20 if 如國無君
339 20 in accordance with 如國無君
340 20 to be appropriate; should; with regard to 如國無君
341 20 this 如國無君
342 20 it is so; it is thus; can be compared with 如國無君
343 20 to go to 如國無君
344 20 to meet 如國無君
345 20 to appear; to seem; to be like 如國無君
346 20 at least as good as 如國無君
347 20 and 如國無君
348 20 or 如國無君
349 20 but 如國無君
350 20 then 如國無君
351 20 naturally 如國無君
352 20 expresses a question or doubt 如國無君
353 20 you 如國無君
354 20 the second lunar month 如國無君
355 20 in; at 如國無君
356 20 Ru 如國無君
357 20 Thus 如國無君
358 20 thus; tathā 如國無君
359 20 like; iva 如國無君
360 20 suchness; tathatā 如國無君
361 19 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
362 19 old; ancient; former; past 何以故
363 19 reason; cause; purpose 何以故
364 19 to die 何以故
365 19 so; therefore; hence 何以故
366 19 original 何以故
367 19 accident; happening; instance 何以故
368 19 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
369 19 something in the past 何以故
370 19 deceased; dead 何以故
371 19 still; yet 何以故
372 19 therefore; tasmāt 何以故
373 18 xià next 樹下
374 18 xià bottom 樹下
375 18 xià to fall; to drop; to go down; to descend 樹下
376 18 xià measure word for time 樹下
377 18 xià expresses completion of an action 樹下
378 18 xià to announce 樹下
379 18 xià to do 樹下
380 18 xià to withdraw; to leave; to exit 樹下
381 18 xià under; below 樹下
382 18 xià the lower class; a member of the lower class 樹下
383 18 xià inside 樹下
384 18 xià an aspect 樹下
385 18 xià a certain time 樹下
386 18 xià a time; an instance 樹下
387 18 xià to capture; to take 樹下
388 18 xià to put in 樹下
389 18 xià to enter 樹下
390 18 xià to eliminate; to remove; to get off 樹下
391 18 xià to finish work or school 樹下
392 18 xià to go 樹下
393 18 xià to scorn; to look down on 樹下
394 18 xià to modestly decline 樹下
395 18 xià to produce 樹下
396 18 xià to stay at; to lodge at 樹下
397 18 xià to decide 樹下
398 18 xià to be less than 樹下
399 18 xià humble; lowly 樹下
400 18 xià below; adhara 樹下
401 18 xià lower; inferior; hina 樹下
402 18 shí time; a point or period of time 時彼眾中有一
403 18 shí a season; a quarter of a year 時彼眾中有一
404 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼眾中有一
405 18 shí at that time 時彼眾中有一
406 18 shí fashionable 時彼眾中有一
407 18 shí fate; destiny; luck 時彼眾中有一
408 18 shí occasion; opportunity; chance 時彼眾中有一
409 18 shí tense 時彼眾中有一
410 18 shí particular; special 時彼眾中有一
411 18 shí to plant; to cultivate 時彼眾中有一
412 18 shí hour (measure word) 時彼眾中有一
413 18 shí an era; a dynasty 時彼眾中有一
414 18 shí time [abstract] 時彼眾中有一
415 18 shí seasonal 時彼眾中有一
416 18 shí frequently; often 時彼眾中有一
417 18 shí occasionally; sometimes 時彼眾中有一
418 18 shí on time 時彼眾中有一
419 18 shí this; that 時彼眾中有一
420 18 shí to wait upon 時彼眾中有一
421 18 shí hour 時彼眾中有一
422 18 shí appropriate; proper; timely 時彼眾中有一
423 18 shí Shi 時彼眾中有一
424 18 shí a present; currentlt 時彼眾中有一
425 18 shí time; kāla 時彼眾中有一
426 18 shí at that time; samaya 時彼眾中有一
427 18 shí then; atha 時彼眾中有一
428 18 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊在彼天上
429 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊在彼天上
430 17 xīn heart [organ] 婇女諸歡樂事皆不涉心
431 17 xīn Kangxi radical 61 婇女諸歡樂事皆不涉心
432 17 xīn mind; consciousness 婇女諸歡樂事皆不涉心
433 17 xīn the center; the core; the middle 婇女諸歡樂事皆不涉心
434 17 xīn one of the 28 star constellations 婇女諸歡樂事皆不涉心
435 17 xīn heart 婇女諸歡樂事皆不涉心
436 17 xīn emotion 婇女諸歡樂事皆不涉心
437 17 xīn intention; consideration 婇女諸歡樂事皆不涉心
438 17 xīn disposition; temperament 婇女諸歡樂事皆不涉心
439 17 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 婇女諸歡樂事皆不涉心
440 17 shēng to be born; to give birth 後還生此天
441 17 shēng to live 後還生此天
442 17 shēng raw 後還生此天
443 17 shēng a student 後還生此天
444 17 shēng life 後還生此天
445 17 shēng to produce; to give rise 後還生此天
446 17 shēng alive 後還生此天
447 17 shēng a lifetime 後還生此天
448 17 shēng to initiate; to become 後還生此天
449 17 shēng to grow 後還生此天
450 17 shēng unfamiliar 後還生此天
451 17 shēng not experienced 後還生此天
452 17 shēng hard; stiff; strong 後還生此天
453 17 shēng very; extremely 後還生此天
454 17 shēng having academic or professional knowledge 後還生此天
455 17 shēng a male role in traditional theatre 後還生此天
456 17 shēng gender 後還生此天
457 17 shēng to develop; to grow 後還生此天
458 17 shēng to set up 後還生此天
459 17 shēng a prostitute 後還生此天
460 17 shēng a captive 後還生此天
461 17 shēng a gentleman 後還生此天
462 17 shēng Kangxi radical 100 後還生此天
463 17 shēng unripe 後還生此天
464 17 shēng nature 後還生此天
465 17 shēng to inherit; to succeed 後還生此天
466 17 shēng destiny 後還生此天
467 17 shēng birth 後還生此天
468 17 zhōng middle 爾時閻浮提中無有如來
469 17 zhōng medium; medium sized 爾時閻浮提中無有如來
470 17 zhōng China 爾時閻浮提中無有如來
471 17 zhòng to hit the mark 爾時閻浮提中無有如來
472 17 zhōng in; amongst 爾時閻浮提中無有如來
473 17 zhōng midday 爾時閻浮提中無有如來
474 17 zhōng inside 爾時閻浮提中無有如來
475 17 zhōng during 爾時閻浮提中無有如來
476 17 zhōng Zhong 爾時閻浮提中無有如來
477 17 zhōng intermediary 爾時閻浮提中無有如來
478 17 zhōng half 爾時閻浮提中無有如來
479 17 zhōng just right; suitably 爾時閻浮提中無有如來
480 17 zhōng while 爾時閻浮提中無有如來
481 17 zhòng to reach; to attain 爾時閻浮提中無有如來
482 17 zhòng to suffer; to infect 爾時閻浮提中無有如來
483 17 zhòng to obtain 爾時閻浮提中無有如來
484 17 zhòng to pass an exam 爾時閻浮提中無有如來
485 17 zhōng middle 爾時閻浮提中無有如來
486 17 děng et cetera; and so on 智慧等者
487 17 děng to wait 智慧等者
488 17 děng degree; kind 智慧等者
489 17 děng plural 智慧等者
490 17 děng to be equal 智慧等者
491 17 děng degree; level 智慧等者
492 17 děng to compare 智慧等者
493 17 děng same; equal; sama 智慧等者
494 16 jiàn to see 得見於佛
495 16 jiàn opinion; view; understanding 得見於佛
496 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 得見於佛
497 16 jiàn refer to; for details see 得見於佛
498 16 jiàn passive marker 得見於佛
499 16 jiàn to listen to 得見於佛
500 16 jiàn to meet 得見於佛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
wáng king; best of a kind; rāja
诸天 諸天 zhū tiān devas
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
wèi to be; bhū
ér and; ca
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
北方 98 The North
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
大唐 100 Tang Dynasty
大威德 100 Yamantaka
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
忉利 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
兜率陀天 100 Tusita
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵王 102 Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛说大乘造像功德经 佛說大乘造像功德經 102 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā; Fo Shuo Dasheng Zaoxiang Gongde Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
憍梵波提 106 Gavampati
伽尸国 伽尸國 106 Vārānasī
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
难陀 難陀 110 Nanda
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
频婆娑罗 頻婆娑羅 112 King Bimbisāra
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘首羯磨天 112 Visvakarma; Visvakarman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
尸毘 115 Sibi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
提婆 116
 1. Heaven
 2. Aryadeva; Deva
 3. Devadatta
 4. Kanadeva
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
提云般若 提雲般若 116 Devaprajñā
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
修罗 修羅 120 Asura
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
于阗 于闐 121 Yutian

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 137.

Simplified Traditional Pinyin English
阿伽 97 scented water; argha
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
白佛 98 to address the Buddha
白拂 98 a white yak tail fly whisk
本生之事 98 jātaka; a jātaka story
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
幢幡 99 a hanging banner
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大黑 100 Mahakala
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
多生 100 many births; many rebirths
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
化乐 化樂 104 to find pleasure in creating
化众生 化眾生 104 to transform living beings
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
结加 結加 106 to cross [legged]
妓乐 妓樂 106 music
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
利喜 108 to bring profit and joy
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
轮王 輪王 108 wheel turning king
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
念言 110 words from memory
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
勤修 113 cultivated; caritāvin
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入心 114 to enter the mind or heart
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三道 115
 1. three paths
 2. three realms
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
散花 115 scatters flowers
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生天 115 highest rebirth
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
时众 時眾 115 present company
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
受者 115 recipient
四兵 115 four divisions of troups
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
速得成就 115 quickly attain
随分 隨分 115
 1. according to (one's) allotment
 2. Dharmatāra Sūtra
 3. according to the part assigned; according to lot
 4. according to ability
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
为母说法 為母說法 119 taught Dharma for his mother
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
五衰相现 五衰相現 119 Five Signs of Decay
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无云 無雲 119
 1. without clouds
 2. cloudless; without clouds; anabhraka
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
洗沐 120 to bathe
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
应作 應作 121 a manifestation
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优陀延 優陀延 121 udāna; inspired thought
玉毫 121 urna; urnakesa
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘尼 諸比丘尼 122 nuns
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛 122 to become a Buddha