Glossary and Vocabulary for Guhyasamājatantra 佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 865 金剛 jīngāng a diamond 佛說一切如來金剛三業最上祕
2 865 金剛 jīngāng King Kong 佛說一切如來金剛三業最上祕
3 865 金剛 jīngāng a hard object 佛說一切如來金剛三業最上祕
4 865 金剛 jīngāng gorilla 佛說一切如來金剛三業最上祕
5 865 金剛 jīngāng diamond 佛說一切如來金剛三業最上祕
6 865 金剛 jīngāng vajra 佛說一切如來金剛三業最上祕
7 432 一切 yīqiè temporary 從一切如來身語心
8 432 一切 yīqiè the same 從一切如來身語心
9 401 yǐn to lead; to guide
10 401 yǐn to draw a bow
11 401 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
12 401 yǐn to stretch
13 401 yǐn to involve
14 401 yǐn to quote; to cite
15 401 yǐn to propose; to nominate; to recommend
16 401 yǐn to recruit
17 401 yǐn to hold
18 401 yǐn to withdraw; to leave
19 401 yǐn a strap for pulling a cart
20 401 yǐn a preface ; a forward
21 401 yǐn a license
22 401 yǐn long
23 401 yǐn to cause
24 401 yǐn to pull; to draw
25 401 yǐn a refrain; a tune
26 401 yǐn to grow
27 401 yǐn to command
28 401 yǐn to accuse
29 401 yǐn to commit suicide
30 401 yǐn a genre
31 401 yǐn yin; a unit of paper money
32 401 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
33 337 èr two 因果二印相
34 337 èr Kangxi radical 7 因果二印相
35 337 èr second 因果二印相
36 337 èr twice; double; di- 因果二印相
37 337 èr more than one kind 因果二印相
38 337 èr two; dvā; dvi 因果二印相
39 326 method; way 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
40 326 France 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
41 326 the law; rules; regulations 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
42 326 the teachings of the Buddha; Dharma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
43 326 a standard; a norm 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
44 326 an institution 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
45 326 to emulate 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
46 326 magic; a magic trick 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
47 326 punishment 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
48 326 Fa 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
49 326 a precedent 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
50 326 a classification of some kinds of Han texts 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
51 326 relating to a ceremony or rite 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
52 326 Dharma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
53 326 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
54 326 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
55 326 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
56 326 quality; characteristic 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
57 298 big; huge; large 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
58 298 Kangxi radical 37 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
59 298 great; major; important 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
60 298 size 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
61 298 old 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
62 298 oldest; earliest 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
63 298 adult 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
64 298 dài an important person 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
65 298 senior 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
66 298 an element 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
67 298 great; mahā 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
68 283 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 讚諸佛大祕密主金剛手菩薩
69 282 zhù to dwell; to live; to reside 善住最上金剛心
70 282 zhù to stop; to halt 善住最上金剛心
71 282 zhù to retain; to remain 善住最上金剛心
72 282 zhù to lodge at [temporarily] 善住最上金剛心
73 282 zhù verb complement 善住最上金剛心
74 282 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住最上金剛心
75 282 to join; to combine 彼互相所合
76 282 to close 彼互相所合
77 282 to agree with; equal to 彼互相所合
78 282 to gather 彼互相所合
79 282 whole 彼互相所合
80 282 to be suitable; to be up to standard 彼互相所合
81 282 a musical note 彼互相所合
82 282 the conjunction of two astronomical objects 彼互相所合
83 282 to fight 彼互相所合
84 282 to conclude 彼互相所合
85 282 to be similar to 彼互相所合
86 282 crowded 彼互相所合
87 282 a box 彼互相所合
88 282 to copulate 彼互相所合
89 282 a partner; a spouse 彼互相所合
90 282 harmonious 彼互相所合
91 282 He 彼互相所合
92 282 a container for grain measurement 彼互相所合
93 282 Merge 彼互相所合
94 282 unite; saṃyoga 彼互相所合
95 277 suǒ a few; various; some 隨諸所欲及所求
96 277 suǒ a place; a location 隨諸所欲及所求
97 277 suǒ indicates a passive voice 隨諸所欲及所求
98 277 suǒ an ordinal number 隨諸所欲及所求
99 277 suǒ meaning 隨諸所欲及所求
100 277 suǒ garrison 隨諸所欲及所求
101 277 suǒ place; pradeśa 隨諸所欲及所求
102 263 zuò to do 作如是言
103 263 zuò to act as; to serve as 作如是言
104 263 zuò to start 作如是言
105 263 zuò a writing; a work 作如是言
106 263 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
107 263 zuō to create; to make 作如是言
108 263 zuō a workshop 作如是言
109 263 zuō to write; to compose 作如是言
110 263 zuò to rise 作如是言
111 263 zuò to be aroused 作如是言
112 263 zuò activity; action; undertaking 作如是言
113 263 zuò to regard as 作如是言
114 263 zuò action; kāraṇa 作如是言
115 255 xīn heart [organ] 心祕密出生
116 255 xīn Kangxi radical 61 心祕密出生
117 255 xīn mind; consciousness 心祕密出生
118 255 xīn the center; the core; the middle 心祕密出生
119 255 xīn one of the 28 star constellations 心祕密出生
120 255 xīn heart 心祕密出生
121 255 xīn emotion 心祕密出生
122 255 xīn intention; consideration 心祕密出生
123 255 xīn disposition; temperament 心祕密出生
124 255 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心祕密出生
125 255 祕密 mìmì a secret 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
126 255 祕密 mìmì secret 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
127 251 大明 dàmíng the sun 云何大明士
128 251 大明 dàmíng the moon 云何大明士
129 251 大明 dàmíng Da Ming 云何大明士
130 251 大明 dàmíng Da Ming reign 云何大明士
131 251 大明 dàmíng Ming dynasty 云何大明士
132 251 大明 dàmíng mantra; vidya 云何大明士
133 247 to go back; to return 是故歸命復稱讚
134 247 to resume; to restart 是故歸命復稱讚
135 247 to do in detail 是故歸命復稱讚
136 247 to restore 是故歸命復稱讚
137 247 to respond; to reply to 是故歸命復稱讚
138 247 Fu; Return 是故歸命復稱讚
139 247 to retaliate; to reciprocate 是故歸命復稱讚
140 247 to avoid forced labor or tax 是故歸命復稱讚
141 247 Fu 是故歸命復稱讚
142 247 doubled; to overlapping; folded 是故歸命復稱讚
143 247 a lined garment with doubled thickness 是故歸命復稱讚
144 246 to be near by; to be close to 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
145 246 at that time 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
146 246 to be exactly the same as; to be thus 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
147 246 supposed; so-called 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
148 246 to arrive at; to ascend 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
149 244 三昧 sānmèi samadhi 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
150 244 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
151 242 最上 zuìshàng supreme 佛說一切如來金剛三業最上祕
152 241 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 云何成就義
153 241 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 云何成就義
154 241 成就 chéngjiù accomplishment 云何成就義
155 241 成就 chéngjiù Achievements 云何成就義
156 241 成就 chéngjiù to attained; to obtain 云何成就義
157 241 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 云何成就義
158 241 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 云何成就義
159 240 sān three 三金剛智
160 240 sān third 三金剛智
161 240 sān more than two 三金剛智
162 240 sān very few 三金剛智
163 240 sān San 三金剛智
164 240 sān three; tri 三金剛智
165 240 sān sa 三金剛智
166 239 zhōng middle 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
167 239 zhōng medium; medium sized 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
168 239 zhōng China 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
169 239 zhòng to hit the mark 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
170 239 zhōng midday 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
171 239 zhōng inside 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
172 239 zhōng during 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
173 239 zhōng Zhong 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
174 239 zhōng intermediary 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
175 239 zhōng half 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
176 239 zhòng to reach; to attain 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
177 239 zhòng to suffer; to infect 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
178 239 zhòng to obtain 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
179 239 zhòng to pass an exam 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
180 239 zhōng middle 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
181 231 to go; to 以自三業於大眾中
182 231 to rely on; to depend on 以自三業於大眾中
183 231 Yu 以自三業於大眾中
184 231 a crow 以自三業於大眾中
185 230 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說貪法
186 230 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說貪法
187 230 shuì to persuade 云何說貪法
188 230 shuō to teach; to recite; to explain 云何說貪法
189 230 shuō a doctrine; a theory 云何說貪法
190 230 shuō to claim; to assert 云何說貪法
191 230 shuō allocution 云何說貪法
192 230 shuō to criticize; to scold 云何說貪法
193 230 shuō to indicate; to refer to 云何說貪法
194 230 shuō speach; vāda 云何說貪法
195 230 shuō to speak; bhāṣate 云何說貪法
196 228 dialect; language; speech 從一切如來身語
197 228 to speak; to tell 從一切如來身語
198 228 verse; writing 從一切如來身語
199 228 to speak; to tell 從一切如來身語
200 228 proverbs; common sayings; old expressions 從一切如來身語
201 228 a signal 從一切如來身語
202 228 to chirp; to tweet 從一切如來身語
203 228 words; discourse; vac 從一切如來身語
204 225 xiǎng to think 諸成就境想
205 225 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 諸成就境想
206 225 xiǎng to want 諸成就境想
207 225 xiǎng to remember; to miss; to long for 諸成就境想
208 225 xiǎng to plan 諸成就境想
209 225 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 諸成就境想
210 196 ér Kangxi radical 126 隨順所欲而攝受
211 196 ér as if; to seem like 隨順所欲而攝受
212 196 néng can; able 隨順所欲而攝受
213 196 ér whiskers on the cheeks; sideburns 隨順所欲而攝受
214 196 ér to arrive; up to 隨順所欲而攝受
215 192 曼拏羅 mànnáluó mandala 云何曼拏羅
216 189 děng et cetera; and so on 如是祕密大集會等祕密行相
217 189 děng to wait 如是祕密大集會等祕密行相
218 189 děng to be equal 如是祕密大集會等祕密行相
219 189 děng degree; level 如是祕密大集會等祕密行相
220 189 děng to compare 如是祕密大集會等祕密行相
221 179 shēn human body; torso 從一切如來身語
222 179 shēn Kangxi radical 158 從一切如來身語
223 179 shēn self 從一切如來身語
224 179 shēn life 從一切如來身語
225 179 shēn an object 從一切如來身語
226 179 shēn a lifetime 從一切如來身語
227 179 shēn moral character 從一切如來身語
228 179 shēn status; identity; position 從一切如來身語
229 179 shēn pregnancy 從一切如來身語
230 179 juān India 從一切如來身語
231 179 shēn body; kaya 從一切如來身語
232 177 cóng to follow 從一切如來身語心
233 177 cóng to comply; to submit; to defer 從一切如來身語心
234 177 cóng to participate in something 從一切如來身語心
235 177 cóng to use a certain method or principle 從一切如來身語心
236 177 cóng something secondary 從一切如來身語心
237 177 cóng remote relatives 從一切如來身語心
238 177 cóng secondary 從一切如來身語心
239 177 cóng to go on; to advance 從一切如來身語心
240 177 cōng at ease; informal 從一切如來身語心
241 177 zòng a follower; a supporter 從一切如來身語心
242 177 zòng to release 從一切如來身語心
243 177 zòng perpendicular; longitudinal 從一切如來身語心
244 173 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來金剛三業最上祕
245 171 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得一切如來應供正等正覺
246 171 děi to want to; to need to 即得一切如來應供正等正覺
247 171 děi must; ought to 即得一切如來應供正等正覺
248 171 de 即得一切如來應供正等正覺
249 171 de infix potential marker 即得一切如來應供正等正覺
250 171 to result in 即得一切如來應供正等正覺
251 171 to be proper; to fit; to suit 即得一切如來應供正等正覺
252 171 to be satisfied 即得一切如來應供正等正覺
253 171 to be finished 即得一切如來應供正等正覺
254 171 děi satisfying 即得一切如來應供正等正覺
255 171 to contract 即得一切如來應供正等正覺
256 171 to hear 即得一切如來應供正等正覺
257 171 to have; there is 即得一切如來應供正等正覺
258 171 marks time passed 即得一切如來應供正等正覺
259 171 obtain; attain; prāpta 即得一切如來應供正等正覺
260 170 出生 chūshēng to be born 祕密出生
261 165 xiàng to observe; to assess 是時空中出現其相
262 165 xiàng appearance; portrait; picture 是時空中出現其相
263 165 xiàng countenance; personage; character; disposition 是時空中出現其相
264 165 xiàng to aid; to help 是時空中出現其相
265 165 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是時空中出現其相
266 165 xiàng a sign; a mark; appearance 是時空中出現其相
267 165 xiāng alternately; in turn 是時空中出現其相
268 165 xiāng Xiang 是時空中出現其相
269 165 xiāng form substance 是時空中出現其相
270 165 xiāng to express 是時空中出現其相
271 165 xiàng to choose 是時空中出現其相
272 165 xiāng Xiang 是時空中出現其相
273 165 xiāng an ancient musical instrument 是時空中出現其相
274 165 xiāng the seventh lunar month 是時空中出現其相
275 165 xiāng to compare 是時空中出現其相
276 165 xiàng to divine 是時空中出現其相
277 165 xiàng to administer 是時空中出現其相
278 165 xiàng helper for a blind person 是時空中出現其相
279 165 xiāng rhythm [music] 是時空中出現其相
280 165 xiāng the upper frets of a pipa 是時空中出現其相
281 165 xiāng coralwood 是時空中出現其相
282 165 xiàng ministry 是時空中出現其相
283 165 xiàng to supplement; to enhance 是時空中出現其相
284 165 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是時空中出現其相
285 165 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是時空中出現其相
286 165 xiàng sign; mark; liṅga 是時空中出現其相
287 165 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是時空中出現其相
288 161 Kangxi radical 49 定出已
289 161 to bring to an end; to stop 定出已
290 161 to complete 定出已
291 161 to demote; to dismiss 定出已
292 161 to recover from an illness 定出已
293 161 former; pūrvaka 定出已
294 161 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現一一頂相
295 161 xiàn at present 現一一頂相
296 161 xiàn existing at the present time 現一一頂相
297 161 xiàn cash 現一一頂相
298 159 觀想 guān xiǎng contemplation 當觀想三隅
299 159 觀想 guān xiǎng Visualize 當觀想三隅
300 159 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 當觀想三隅
301 158 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 一切相應輪
302 158 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 一切相應輪
303 158 相應 xiāngying cheap; inexpensive 一切相應輪
304 158 相應 xiāngyìng response, correspond 一切相應輪
305 158 相應 xiāngyìng concomitant 一切相應輪
306 158 相應 xiāngyìng Sō-ō 一切相應輪
307 154 如來 rúlái Tathagata 切如來大祕密主金剛手菩薩
308 154 如來 Rúlái Tathagata 切如來大祕密主金剛手菩薩
309 154 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來大祕密主金剛手菩薩
310 150 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住祕密勝三昧
311 150 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住祕密勝三昧
312 150 安住 ānzhù to settle 安住祕密勝三昧
313 150 安住 ānzhù Abide 安住祕密勝三昧
314 150 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住祕密勝三昧
315 149 míng fame; renown; reputation 名無貪文字句善往佛菩提道
316 149 míng a name; personal name; designation 名無貪文字句善往佛菩提道
317 149 míng rank; position 名無貪文字句善往佛菩提道
318 149 míng an excuse 名無貪文字句善往佛菩提道
319 149 míng life 名無貪文字句善往佛菩提道
320 149 míng to name; to call 名無貪文字句善往佛菩提道
321 149 míng to express; to describe 名無貪文字句善往佛菩提道
322 149 míng to be called; to have the name 名無貪文字句善往佛菩提道
323 149 míng to own; to possess 名無貪文字句善往佛菩提道
324 149 míng famous; renowned 名無貪文字句善往佛菩提道
325 149 míng moral 名無貪文字句善往佛菩提道
326 149 míng name; naman 名無貪文字句善往佛菩提道
327 149 míng fame; renown; yasas 名無貪文字句善往佛菩提道
328 148 to reach 隨諸所欲及所求
329 148 to attain 隨諸所欲及所求
330 148 to understand 隨諸所欲及所求
331 148 able to be compared to; to catch up with 隨諸所欲及所求
332 148 to be involved with; to associate with 隨諸所欲及所求
333 148 passing of a feudal title from elder to younger brother 隨諸所欲及所求
334 148 and; ca; api 隨諸所欲及所求
335 136 三業 sān yè three types of karma; three actions 佛說一切如來金剛三業最上祕
336 133 sporadic; scattered 安怛哩陀那
337 133 安怛哩陀那
338 131 yòu Kangxi radical 29 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
339 129 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
340 124 sentence 名無貪文字句善往佛菩提道
341 124 gōu to bend; to strike; to catch 名無貪文字句善往佛菩提道
342 124 gōu to tease 名無貪文字句善往佛菩提道
343 124 gōu to delineate 名無貪文字句善往佛菩提道
344 124 gōu a young bud 名無貪文字句善往佛菩提道
345 124 clause; phrase; line 名無貪文字句善往佛菩提道
346 124 a musical phrase 名無貪文字句善往佛菩提道
347 124 verse; pada; gāthā 名無貪文字句善往佛菩提道
348 118 zhě ca 我等今者略有所
349 118 zhǒng kind; type 三種金剛
350 118 zhòng to plant; to grow; to cultivate 三種金剛
351 118 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 三種金剛
352 118 zhǒng seed; strain 三種金剛
353 118 zhǒng offspring 三種金剛
354 118 zhǒng breed 三種金剛
355 118 zhǒng race 三種金剛
356 118 zhǒng species 三種金剛
357 118 zhǒng root; source; origin 三種金剛
358 118 zhǒng grit; guts 三種金剛
359 116 xíng to walk 皆攝普賢真實行
360 116 xíng capable; competent 皆攝普賢真實行
361 116 háng profession 皆攝普賢真實行
362 116 xíng Kangxi radical 144 皆攝普賢真實行
363 116 xíng to travel 皆攝普賢真實行
364 116 xìng actions; conduct 皆攝普賢真實行
365 116 xíng to do; to act; to practice 皆攝普賢真實行
366 116 xíng all right; OK; okay 皆攝普賢真實行
367 116 háng horizontal line 皆攝普賢真實行
368 116 héng virtuous deeds 皆攝普賢真實行
369 116 hàng a line of trees 皆攝普賢真實行
370 116 hàng bold; steadfast 皆攝普賢真實行
371 116 xíng to move 皆攝普賢真實行
372 116 xíng to put into effect; to implement 皆攝普賢真實行
373 116 xíng travel 皆攝普賢真實行
374 116 xíng to circulate 皆攝普賢真實行
375 116 xíng running script; running script 皆攝普賢真實行
376 116 xíng temporary 皆攝普賢真實行
377 116 háng rank; order 皆攝普賢真實行
378 116 háng a business; a shop 皆攝普賢真實行
379 116 xíng to depart; to leave 皆攝普賢真實行
380 116 xíng to experience 皆攝普賢真實行
381 116 xíng path; way 皆攝普賢真實行
382 116 xíng xing; ballad 皆攝普賢真實行
383 116 xíng Xing 皆攝普賢真實行
384 116 xíng Practice 皆攝普賢真實行
385 116 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 皆攝普賢真實行
386 116 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 皆攝普賢真實行
387 116 平等 píngděng be equal in social status 諸貪法性貪平等
388 116 平等 píngděng equal 諸貪法性貪平等
389 116 平等 píngděng equal; without partiality 諸貪法性貪平等
390 116 平等 píngděng equality 諸貪法性貪平等
391 112 爾時 ěr shí at that time 爾時佛眼菩薩摩訶薩
392 112 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時佛眼菩薩摩訶薩
393 112 No 云何祖捺那
394 112 nuó to move 云何祖捺那
395 112 nuó much 云何祖捺那
396 112 nuó stable; quiet 云何祖捺那
397 112 na 云何祖捺那
398 112 yán to speak; to say; said 作如是言
399 112 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
400 112 yán Kangxi radical 149 作如是言
401 112 yán phrase; sentence 作如是言
402 112 yán a word; a syllable 作如是言
403 112 yán a theory; a doctrine 作如是言
404 112 yán to regard as 作如是言
405 112 yán to act as 作如是言
406 112 yán speech; vāc 作如是言
407 112 yán speak; vad 作如是言
408 110 to use; to grasp 以自三業於大眾中
409 110 to rely on 以自三業於大眾中
410 110 to regard 以自三業於大眾中
411 110 to be able to 以自三業於大眾中
412 110 to order; to command 以自三業於大眾中
413 110 used after a verb 以自三業於大眾中
414 110 a reason; a cause 以自三業於大眾中
415 110 Israel 以自三業於大眾中
416 110 Yi 以自三業於大眾中
417 110 use; yogena 以自三業於大眾中
418 104 luó baby talk 阿陀囉自性
419 104 luō to nag 阿陀囉自性
420 104 luó ra 阿陀囉自性
421 101 虛空 xūkōng empty space 知虛空金剛三昧自性平等
422 101 虛空 xūkōng the sky; space 知虛空金剛三昧自性平等
423 101 虛空 xūkōng vast emptiness 知虛空金剛三昧自性平等
424 101 虛空 xūkōng Void 知虛空金剛三昧自性平等
425 101 虛空 xūkōng the sky; gagana 知虛空金剛三昧自性平等
426 101 虛空 xūkōng empty space; kha 知虛空金剛三昧自性平等
427 97 fu 彼入嚩羅等
428 97 va 彼入嚩羅等
429 95 wilderness 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
430 95 open country; field 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
431 95 outskirts; countryside 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
432 95 wild; uncivilized 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
433 95 celestial area 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
434 95 district; region 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
435 95 community 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
436 95 rude; coarse 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
437 95 unofficial 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
438 95 ya 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
439 95 the wild; aṭavī 又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
440 95 to enter 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
441 95 Kangxi radical 11 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
442 95 radical 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
443 95 income 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
444 95 to conform with 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
445 95 to descend 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
446 95 the entering tone 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
447 95 to pay 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
448 95 to join 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
449 95 entering; praveśa 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
450 94 shí time; a point or period of time 是時滿虛空界一切如來
451 94 shí a season; a quarter of a year 是時滿虛空界一切如來
452 94 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時滿虛空界一切如來
453 94 shí fashionable 是時滿虛空界一切如來
454 94 shí fate; destiny; luck 是時滿虛空界一切如來
455 94 shí occasion; opportunity; chance 是時滿虛空界一切如來
456 94 shí tense 是時滿虛空界一切如來
457 94 shí particular; special 是時滿虛空界一切如來
458 94 shí to plant; to cultivate 是時滿虛空界一切如來
459 94 shí an era; a dynasty 是時滿虛空界一切如來
460 94 shí time [abstract] 是時滿虛空界一切如來
461 94 shí seasonal 是時滿虛空界一切如來
462 94 shí to wait upon 是時滿虛空界一切如來
463 94 shí hour 是時滿虛空界一切如來
464 94 shí appropriate; proper; timely 是時滿虛空界一切如來
465 94 shí Shi 是時滿虛空界一切如來
466 94 shí a present; currentlt 是時滿虛空界一切如來
467 94 shí time; kāla 是時滿虛空界一切如來
468 94 shí at that time; samaya 是時滿虛空界一切如來
469 90 所有 suǒyǒu to belong to 所有一切樂自性
470 90 to rub 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
471 90 to approach; to press in 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
472 90 to sharpen; to grind 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
473 90 to obliterate; to erase 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
474 90 to compare notes; to learn by interaction 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
475 90 friction 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
476 90 ma 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
477 90 Māyā 爾時摩摩枳菩薩摩訶薩
478 89 忿怒 fènnù anger; wrath 吒枳忿怒王
479 88 自性 zìxìng Self-Nature 欲樂自性真實法
480 88 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 欲樂自性真實法
481 88 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 欲樂自性真實法
482 88 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 常所宣說世間事
483 87 菩薩 púsà bodhisattva 復謂諸佛菩薩
484 87 菩薩 púsà bodhisattva 復謂諸佛菩薩
485 87 菩薩 púsà bodhisatta 復謂諸佛菩薩
486 87 Buddha; Awakened One 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
487 87 relating to Buddhism 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
488 87 a statue or image of a Buddha 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
489 87 a Buddhist text 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
490 87 to touch; to stroke 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
491 87 Buddha 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
492 87 Buddha; Awakened One 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
493 87 世尊 shìzūn World-Honored One 諸佛世尊今見是相
494 87 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 諸佛世尊今見是相
495 83 zhì wisdom; knowledge; understanding 大哉深妙此最上智
496 83 zhì care; prudence 大哉深妙此最上智
497 83 zhì Zhi 大哉深妙此最上智
498 83 zhì clever 大哉深妙此最上智
499 83 zhì Wisdom 大哉深妙此最上智
500 83 zhì jnana; knowing 大哉深妙此最上智

Frequencies of all Words

Top 929

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 865 金剛 jīngāng a diamond 佛說一切如來金剛三業最上祕
2 865 金剛 jīngāng King Kong 佛說一切如來金剛三業最上祕
3 865 金剛 jīngāng a hard object 佛說一切如來金剛三業最上祕
4 865 金剛 jīngāng gorilla 佛說一切如來金剛三業最上祕
5 865 金剛 jīngāng diamond 佛說一切如來金剛三業最上祕
6 865 金剛 jīngāng vajra 佛說一切如來金剛三業最上祕
7 432 一切 yīqiè all; every; everything 從一切如來身語心
8 432 一切 yīqiè temporary 從一切如來身語心
9 432 一切 yīqiè the same 從一切如來身語心
10 432 一切 yīqiè generally 從一切如來身語心
11 432 一切 yīqiè all, everything 從一切如來身語心
12 432 一切 yīqiè all; sarva 從一切如來身語心
13 401 yǐn to lead; to guide
14 401 yǐn to draw a bow
15 401 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
16 401 yǐn to stretch
17 401 yǐn to involve
18 401 yǐn to quote; to cite
19 401 yǐn to propose; to nominate; to recommend
20 401 yǐn to recruit
21 401 yǐn to hold
22 401 yǐn to withdraw; to leave
23 401 yǐn a strap for pulling a cart
24 401 yǐn a preface ; a forward
25 401 yǐn a license
26 401 yǐn long
27 401 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
28 401 yǐn to cause
29 401 yǐn yin; a measure of for salt certificates
30 401 yǐn to pull; to draw
31 401 yǐn a refrain; a tune
32 401 yǐn to grow
33 401 yǐn to command
34 401 yǐn to accuse
35 401 yǐn to commit suicide
36 401 yǐn a genre
37 401 yǐn yin; a weight measure
38 401 yǐn yin; a unit of paper money
39 401 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
40 359 this; these
41 359 in this way
42 359 otherwise; but; however; so
43 359 at this time; now; here
44 359 this; here; etad
45 337 èr two 因果二印相
46 337 èr Kangxi radical 7 因果二印相
47 337 èr second 因果二印相
48 337 èr twice; double; di- 因果二印相
49 337 èr another; the other 因果二印相
50 337 èr more than one kind 因果二印相
51 337 èr two; dvā; dvi 因果二印相
52 326 method; way 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
53 326 France 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
54 326 the law; rules; regulations 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
55 326 the teachings of the Buddha; Dharma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
56 326 a standard; a norm 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
57 326 an institution 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
58 326 to emulate 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
59 326 magic; a magic trick 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
60 326 punishment 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
61 326 Fa 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
62 326 a precedent 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
63 326 a classification of some kinds of Han texts 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
64 326 relating to a ceremony or rite 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
65 326 Dharma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
66 326 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
67 326 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
68 326 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
69 326 quality; characteristic 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
70 319 zhū all; many; various 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
71 319 zhū Zhu 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
72 319 zhū all; members of the class 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
73 319 zhū interrogative particle 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
74 319 zhū him; her; them; it 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
75 319 zhū of; in 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
76 319 zhū all; many; sarva 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
77 298 big; huge; large 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
78 298 Kangxi radical 37 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
79 298 great; major; important 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
80 298 size 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
81 298 old 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
82 298 greatly; very 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
83 298 oldest; earliest 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
84 298 adult 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
85 298 tài greatest; grand 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
86 298 dài an important person 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
87 298 senior 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
88 298 approximately 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
89 298 tài greatest; grand 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
90 298 an element 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
91 298 great; mahā 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
92 283 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 讚諸佛大祕密主金剛手菩薩
93 282 zhù to dwell; to live; to reside 善住最上金剛心
94 282 zhù to stop; to halt 善住最上金剛心
95 282 zhù to retain; to remain 善住最上金剛心
96 282 zhù to lodge at [temporarily] 善住最上金剛心
97 282 zhù firmly; securely 善住最上金剛心
98 282 zhù verb complement 善住最上金剛心
99 282 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住最上金剛心
100 282 to join; to combine 彼互相所合
101 282 a time; a trip 彼互相所合
102 282 to close 彼互相所合
103 282 to agree with; equal to 彼互相所合
104 282 to gather 彼互相所合
105 282 whole 彼互相所合
106 282 to be suitable; to be up to standard 彼互相所合
107 282 a musical note 彼互相所合
108 282 the conjunction of two astronomical objects 彼互相所合
109 282 to fight 彼互相所合
110 282 to conclude 彼互相所合
111 282 to be similar to 彼互相所合
112 282 and; also 彼互相所合
113 282 crowded 彼互相所合
114 282 a box 彼互相所合
115 282 to copulate 彼互相所合
116 282 a partner; a spouse 彼互相所合
117 282 harmonious 彼互相所合
118 282 should 彼互相所合
119 282 He 彼互相所合
120 282 a unit of measure for grain 彼互相所合
121 282 a container for grain measurement 彼互相所合
122 282 Merge 彼互相所合
123 282 unite; saṃyoga 彼互相所合
124 277 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨諸所欲及所求
125 277 suǒ an office; an institute 隨諸所欲及所求
126 277 suǒ introduces a relative clause 隨諸所欲及所求
127 277 suǒ it 隨諸所欲及所求
128 277 suǒ if; supposing 隨諸所欲及所求
129 277 suǒ a few; various; some 隨諸所欲及所求
130 277 suǒ a place; a location 隨諸所欲及所求
131 277 suǒ indicates a passive voice 隨諸所欲及所求
132 277 suǒ that which 隨諸所欲及所求
133 277 suǒ an ordinal number 隨諸所欲及所求
134 277 suǒ meaning 隨諸所欲及所求
135 277 suǒ garrison 隨諸所欲及所求
136 277 suǒ place; pradeśa 隨諸所欲及所求
137 277 suǒ that which; yad 隨諸所欲及所求
138 263 zuò to do 作如是言
139 263 zuò to act as; to serve as 作如是言
140 263 zuò to start 作如是言
141 263 zuò a writing; a work 作如是言
142 263 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
143 263 zuō to create; to make 作如是言
144 263 zuō a workshop 作如是言
145 263 zuō to write; to compose 作如是言
146 263 zuò to rise 作如是言
147 263 zuò to be aroused 作如是言
148 263 zuò activity; action; undertaking 作如是言
149 263 zuò to regard as 作如是言
150 263 zuò action; kāraṇa 作如是言
151 256 that; those 彼一切法非色
152 256 another; the other 彼一切法非色
153 256 that; tad 彼一切法非色
154 255 xīn heart [organ] 心祕密出生
155 255 xīn Kangxi radical 61 心祕密出生
156 255 xīn mind; consciousness 心祕密出生
157 255 xīn the center; the core; the middle 心祕密出生
158 255 xīn one of the 28 star constellations 心祕密出生
159 255 xīn heart 心祕密出生
160 255 xīn emotion 心祕密出生
161 255 xīn intention; consideration 心祕密出生
162 255 xīn disposition; temperament 心祕密出生
163 255 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心祕密出生
164 255 祕密 mìmì a secret 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
165 255 祕密 mìmì secret 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
166 251 大明 dàmíng the sun 云何大明士
167 251 大明 dàmíng the moon 云何大明士
168 251 大明 dàmíng Da Ming 云何大明士
169 251 大明 dàmíng Da Ming reign 云何大明士
170 251 大明 dàmíng Ming dynasty 云何大明士
171 251 大明 dàmíng mantra; vidya 云何大明士
172 247 again; more; repeatedly 是故歸命復稱讚
173 247 to go back; to return 是故歸命復稱讚
174 247 to resume; to restart 是故歸命復稱讚
175 247 to do in detail 是故歸命復稱讚
176 247 to restore 是故歸命復稱讚
177 247 to respond; to reply to 是故歸命復稱讚
178 247 after all; and then 是故歸命復稱讚
179 247 even if; although 是故歸命復稱讚
180 247 Fu; Return 是故歸命復稱讚
181 247 to retaliate; to reciprocate 是故歸命復稱讚
182 247 to avoid forced labor or tax 是故歸命復稱讚
183 247 particle without meaing 是故歸命復稱讚
184 247 Fu 是故歸命復稱讚
185 247 repeated; again 是故歸命復稱讚
186 247 doubled; to overlapping; folded 是故歸命復稱讚
187 247 a lined garment with doubled thickness 是故歸命復稱讚
188 247 again; punar 是故歸命復稱讚
189 246 promptly; right away; immediately 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
190 246 to be near by; to be close to 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
191 246 at that time 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
192 246 to be exactly the same as; to be thus 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
193 246 supposed; so-called 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
194 246 if; but 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
195 246 to arrive at; to ascend 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
196 246 then; following 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
197 246 so; just so; eva 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
198 244 三昧 sānmèi samadhi 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
199 244 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第
200 242 最上 zuìshàng supreme 佛說一切如來金剛三業最上祕
201 241 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 云何成就義
202 241 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 云何成就義
203 241 成就 chéngjiù accomplishment 云何成就義
204 241 成就 chéngjiù Achievements 云何成就義
205 241 成就 chéngjiù to attained; to obtain 云何成就義
206 241 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 云何成就義
207 241 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 云何成就義
208 240 sān three 三金剛智
209 240 sān third 三金剛智
210 240 sān more than two 三金剛智
211 240 sān very few 三金剛智
212 240 sān repeatedly 三金剛智
213 240 sān San 三金剛智
214 240 sān three; tri 三金剛智
215 240 sān sa 三金剛智
216 239 zhōng middle 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
217 239 zhōng medium; medium sized 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
218 239 zhōng China 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
219 239 zhòng to hit the mark 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
220 239 zhōng in; amongst 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
221 239 zhōng midday 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
222 239 zhōng inside 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
223 239 zhōng during 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
224 239 zhōng Zhong 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
225 239 zhōng intermediary 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
226 239 zhōng half 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
227 239 zhōng just right; suitably 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
228 239 zhōng while 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
229 239 zhòng to reach; to attain 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
230 239 zhòng to suffer; to infect 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
231 239 zhòng to obtain 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
232 239 zhòng to pass an exam 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
233 239 zhōng middle 一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸
234 231 in; at 以自三業於大眾中
235 231 in; at 以自三業於大眾中
236 231 in; at; to; from 以自三業於大眾中
237 231 to go; to 以自三業於大眾中
238 231 to rely on; to depend on 以自三業於大眾中
239 231 to go to; to arrive at 以自三業於大眾中
240 231 from 以自三業於大眾中
241 231 give 以自三業於大眾中
242 231 oppposing 以自三業於大眾中
243 231 and 以自三業於大眾中
244 231 compared to 以自三業於大眾中
245 231 by 以自三業於大眾中
246 231 and; as well as 以自三業於大眾中
247 231 for 以自三業於大眾中
248 231 Yu 以自三業於大眾中
249 231 a crow 以自三業於大眾中
250 231 whew; wow 以自三業於大眾中
251 230 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 云何說貪法
252 230 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 云何說貪法
253 230 shuì to persuade 云何說貪法
254 230 shuō to teach; to recite; to explain 云何說貪法
255 230 shuō a doctrine; a theory 云何說貪法
256 230 shuō to claim; to assert 云何說貪法
257 230 shuō allocution 云何說貪法
258 230 shuō to criticize; to scold 云何說貪法
259 230 shuō to indicate; to refer to 云何說貪法
260 230 shuō speach; vāda 云何說貪法
261 230 shuō to speak; bhāṣate 云何說貪法
262 228 dialect; language; speech 從一切如來身語
263 228 to speak; to tell 從一切如來身語
264 228 verse; writing 從一切如來身語
265 228 to speak; to tell 從一切如來身語
266 228 proverbs; common sayings; old expressions 從一切如來身語
267 228 a signal 從一切如來身語
268 228 to chirp; to tweet 從一切如來身語
269 228 words; discourse; vac 從一切如來身語
270 225 xiǎng to think 諸成就境想
271 225 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 諸成就境想
272 225 xiǎng to want 諸成就境想
273 225 xiǎng to remember; to miss; to long for 諸成就境想
274 225 xiǎng to plan 諸成就境想
275 225 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 諸成就境想
276 196 ér and; as well as; but (not); yet (not) 隨順所欲而攝受
277 196 ér Kangxi radical 126 隨順所欲而攝受
278 196 ér you 隨順所欲而攝受
279 196 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 隨順所欲而攝受
280 196 ér right away; then 隨順所欲而攝受
281 196 ér but; yet; however; while; nevertheless 隨順所欲而攝受
282 196 ér if; in case; in the event that 隨順所欲而攝受
283 196 ér therefore; as a result; thus 隨順所欲而攝受
284 196 ér how can it be that? 隨順所欲而攝受
285 196 ér so as to 隨順所欲而攝受
286 196 ér only then 隨順所欲而攝受
287 196 ér as if; to seem like 隨順所欲而攝受
288 196 néng can; able 隨順所欲而攝受
289 196 ér whiskers on the cheeks; sideburns 隨順所欲而攝受
290 196 ér me 隨順所欲而攝受
291 196 ér to arrive; up to 隨順所欲而攝受
292 196 ér possessive 隨順所欲而攝受
293 192 曼拏羅 mànnáluó mandala 云何曼拏羅
294 189 děng et cetera; and so on 如是祕密大集會等祕密行相
295 189 děng to wait 如是祕密大集會等祕密行相
296 189 děng degree; kind 如是祕密大集會等祕密行相
297 189 děng plural 如是祕密大集會等祕密行相
298 189 děng to be equal 如是祕密大集會等祕密行相
299 189 děng degree; level 如是祕密大集會等祕密行相
300 189 děng to compare 如是祕密大集會等祕密行相
301 186 如是 rúshì thus; so 作如是言
302 186 如是 rúshì thus, so 作如是言
303 182 shì is; are; am; to be 是時滿虛空界一切如來
304 182 shì is exactly 是時滿虛空界一切如來
305 182 shì is suitable; is in contrast 是時滿虛空界一切如來
306 182 shì this; that; those 是時滿虛空界一切如來
307 182 shì really; certainly 是時滿虛空界一切如來
308 182 shì correct; yes; affirmative 是時滿虛空界一切如來
309 182 shì true 是時滿虛空界一切如來
310 182 shì is; has; exists 是時滿虛空界一切如來
311 182 shì used between repetitions of a word 是時滿虛空界一切如來
312 182 shì a matter; an affair 是時滿虛空界一切如來
313 182 shì Shi 是時滿虛空界一切如來
314 182 shì is; bhū 是時滿虛空界一切如來
315 182 shì this; idam 是時滿虛空界一切如來
316 181 dāng to be; to act as; to serve as 諸佛當
317 181 dāng at or in the very same; be apposite 諸佛當
318 181 dāng dang (sound of a bell) 諸佛當
319 181 dāng to face 諸佛當
320 181 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 諸佛當
321 181 dāng to manage; to host 諸佛當
322 181 dāng should 諸佛當
323 181 dāng to treat; to regard as 諸佛當
324 181 dǎng to think 諸佛當
325 181 dàng suitable; correspond to 諸佛當
326 181 dǎng to be equal 諸佛當
327 181 dàng that 諸佛當
328 181 dāng an end; top 諸佛當
329 181 dàng clang; jingle 諸佛當
330 181 dāng to judge 諸佛當
331 181 dǎng to bear on one's shoulder 諸佛當
332 181 dàng the same 諸佛當
333 181 dàng to pawn 諸佛當
334 181 dàng to fail [an exam] 諸佛當
335 181 dàng a trap 諸佛當
336 181 dàng a pawned item 諸佛當
337 179 shēn human body; torso 從一切如來身語
338 179 shēn Kangxi radical 158 從一切如來身語
339 179 shēn measure word for clothes 從一切如來身語
340 179 shēn self 從一切如來身語
341 179 shēn life 從一切如來身語
342 179 shēn an object 從一切如來身語
343 179 shēn a lifetime 從一切如來身語
344 179 shēn personally 從一切如來身語
345 179 shēn moral character 從一切如來身語
346 179 shēn status; identity; position 從一切如來身語
347 179 shēn pregnancy 從一切如來身語
348 179 juān India 從一切如來身語
349 179 shēn body; kaya 從一切如來身語
350 177 cóng from 從一切如來身語心
351 177 cóng to follow 從一切如來身語心
352 177 cóng past; through 從一切如來身語心
353 177 cóng to comply; to submit; to defer 從一切如來身語心
354 177 cóng to participate in something 從一切如來身語心
355 177 cóng to use a certain method or principle 從一切如來身語心
356 177 cóng usually 從一切如來身語心
357 177 cóng something secondary 從一切如來身語心
358 177 cóng remote relatives 從一切如來身語心
359 177 cóng secondary 從一切如來身語心
360 177 cóng to go on; to advance 從一切如來身語心
361 177 cōng at ease; informal 從一切如來身語心
362 177 zòng a follower; a supporter 從一切如來身語心
363 177 zòng to release 從一切如來身語心
364 177 zòng perpendicular; longitudinal 從一切如來身語心
365 177 cóng receiving; upādāya 從一切如來身語心
366 173 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來金剛三業最上祕
367 171 de potential marker 即得一切如來應供正等正覺
368 171 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得一切如來應供正等正覺
369 171 děi must; ought to 即得一切如來應供正等正覺
370 171 děi to want to; to need to 即得一切如來應供正等正覺
371 171 děi must; ought to 即得一切如來應供正等正覺
372 171 de 即得一切如來應供正等正覺
373 171 de infix potential marker 即得一切如來應供正等正覺
374 171 to result in 即得一切如來應供正等正覺
375 171 to be proper; to fit; to suit 即得一切如來應供正等正覺
376 171 to be satisfied 即得一切如來應供正等正覺
377 171 to be finished 即得一切如來應供正等正覺
378 171 de result of degree 即得一切如來應供正等正覺
379 171 de marks completion of an action 即得一切如來應供正等正覺
380 171 děi satisfying 即得一切如來應供正等正覺
381 171 to contract 即得一切如來應供正等正覺
382 171 marks permission or possibility 即得一切如來應供正等正覺
383 171 expressing frustration 即得一切如來應供正等正覺
384 171 to hear 即得一切如來應供正等正覺
385 171 to have; there is 即得一切如來應供正等正覺
386 171 marks time passed 即得一切如來應供正等正覺
387 171 obtain; attain; prāpta 即得一切如來應供正等正覺
388 170 出生 chūshēng to be born 祕密出生
389 165 xiāng each other; one another; mutually 是時空中出現其相
390 165 xiàng to observe; to assess 是時空中出現其相
391 165 xiàng appearance; portrait; picture 是時空中出現其相
392 165 xiàng countenance; personage; character; disposition 是時空中出現其相
393 165 xiàng to aid; to help 是時空中出現其相
394 165 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是時空中出現其相
395 165 xiàng a sign; a mark; appearance 是時空中出現其相
396 165 xiāng alternately; in turn 是時空中出現其相
397 165 xiāng Xiang 是時空中出現其相
398 165 xiāng form substance 是時空中出現其相
399 165 xiāng to express 是時空中出現其相
400 165 xiàng to choose 是時空中出現其相
401 165 xiāng Xiang 是時空中出現其相
402 165 xiāng an ancient musical instrument 是時空中出現其相
403 165 xiāng the seventh lunar month 是時空中出現其相
404 165 xiāng to compare 是時空中出現其相
405 165 xiàng to divine 是時空中出現其相
406 165 xiàng to administer 是時空中出現其相
407 165 xiàng helper for a blind person 是時空中出現其相
408 165 xiāng rhythm [music] 是時空中出現其相
409 165 xiāng the upper frets of a pipa 是時空中出現其相
410 165 xiāng coralwood 是時空中出現其相
411 165 xiàng ministry 是時空中出現其相
412 165 xiàng to supplement; to enhance 是時空中出現其相
413 165 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是時空中出現其相
414 165 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是時空中出現其相
415 165 xiàng sign; mark; liṅga 是時空中出現其相
416 165 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是時空中出現其相
417 161 already 定出已
418 161 Kangxi radical 49 定出已
419 161 from 定出已
420 161 to bring to an end; to stop 定出已
421 161 final aspectual particle 定出已
422 161 afterwards; thereafter 定出已
423 161 too; very; excessively 定出已
424 161 to complete 定出已
425 161 to demote; to dismiss 定出已
426 161 to recover from an illness 定出已
427 161 certainly 定出已
428 161 an interjection of surprise 定出已
429 161 this 定出已
430 161 former; pūrvaka 定出已
431 161 former; pūrvaka 定出已
432 161 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現一一頂相
433 161 xiàn then; at that time; while 現一一頂相
434 161 xiàn at present 現一一頂相
435 161 xiàn existing at the present time 現一一頂相
436 161 xiàn cash 現一一頂相
437 159 觀想 guān xiǎng contemplation 當觀想三隅
438 159 觀想 guān xiǎng Visualize 當觀想三隅
439 159 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 當觀想三隅
440 158 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 一切相應輪
441 158 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 一切相應輪
442 158 相應 xiāngying cheap; inexpensive 一切相應輪
443 158 相應 xiāngyìng response, correspond 一切相應輪
444 158 相應 xiāngyìng concomitant 一切相應輪
445 158 相應 xiāngyìng Sō-ō 一切相應輪
446 154 如來 rúlái Tathagata 切如來大祕密主金剛手菩薩
447 154 如來 Rúlái Tathagata 切如來大祕密主金剛手菩薩
448 154 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來大祕密主金剛手菩薩
449 150 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住祕密勝三昧
450 150 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住祕密勝三昧
451 150 安住 ānzhù to settle 安住祕密勝三昧
452 150 安住 ānzhù Abide 安住祕密勝三昧
453 150 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住祕密勝三昧
454 149 míng measure word for people 名無貪文字句善往佛菩提道
455 149 míng fame; renown; reputation 名無貪文字句善往佛菩提道
456 149 míng a name; personal name; designation 名無貪文字句善往佛菩提道
457 149 míng rank; position 名無貪文字句善往佛菩提道
458 149 míng an excuse 名無貪文字句善往佛菩提道
459 149 míng life 名無貪文字句善往佛菩提道
460 149 míng to name; to call 名無貪文字句善往佛菩提道
461 149 míng to express; to describe 名無貪文字句善往佛菩提道
462 149 míng to be called; to have the name 名無貪文字句善往佛菩提道
463 149 míng to own; to possess 名無貪文字句善往佛菩提道
464 149 míng famous; renowned 名無貪文字句善往佛菩提道
465 149 míng moral 名無貪文字句善往佛菩提道
466 149 míng name; naman 名無貪文字句善往佛菩提道
467 149 míng fame; renown; yasas 名無貪文字句善往佛菩提道
468 148 to reach 隨諸所欲及所求
469 148 and 隨諸所欲及所求
470 148 coming to; when 隨諸所欲及所求
471 148 to attain 隨諸所欲及所求
472 148 to understand 隨諸所欲及所求
473 148 able to be compared to; to catch up with 隨諸所欲及所求
474 148 to be involved with; to associate with 隨諸所欲及所求
475 148 passing of a feudal title from elder to younger brother 隨諸所欲及所求
476 148 and; ca; api 隨諸所欲及所求
477 136 三業 sān yè three types of karma; three actions 佛說一切如來金剛三業最上祕
478 133 a mile 安怛哩陀那
479 133 a sentence ending particle 安怛哩陀那
480 133 sporadic; scattered 安怛哩陀那
481 133 安怛哩陀那
482 131 yòu again; also 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
483 131 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
484 131 yòu Kangxi radical 29 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
485 131 yòu and 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
486 131 yòu furthermore 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
487 131 yòu in addition 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
488 131 yòu but 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
489 131 yòu again; also; punar 是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言
490 129 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地
491 124 sentence 名無貪文字句善往佛菩提道
492 124 measure word for phrases or lines of verse 名無貪文字句善往佛菩提道
493 124 gōu to bend; to strike; to catch 名無貪文字句善往佛菩提道
494 124 gōu to tease 名無貪文字句善往佛菩提道
495 124 gōu to delineate 名無貪文字句善往佛菩提道
496 124 gōu if 名無貪文字句善往佛菩提道
497 124 gōu a young bud 名無貪文字句善往佛菩提道
498 124 clause; phrase; line 名無貪文字句善往佛菩提道
499 124 a musical phrase 名無貪文字句善往佛菩提道
500 124 verse; pada; gāthā 名無貪文字句善往佛菩提道

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
this; here; etad
èr two; dvā; dvi
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
zhū all; many; sarva
 1. an element
 2. great; mahā
诸佛 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas
zhù attaching; abiding; dwelling on

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 196 Aksobhya
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
白衣尊 98 Pāṇḍaravāsinī
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝生佛 寶生佛 66
 1. Jewel-Born Buddha
 2. Ratnasambhava Buddha
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
北方 98 The North
北门 北門 66 North Gate
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
遍照尊大印 98 Great Vairocana Mudra
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
不空成就佛 98 Amoghasiddhi Buddha
不空成就如来 不空成就如來 98 Amoghasiddhi Tathāgata
不空成就 98 Amoghasiddhi
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
持明王 99 Vidyaraja; Wisdom King
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大悲者 100 Compassionate One
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大威德金刚 大威德金剛 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大相 100 Maharupa
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东门 東門 68 East Gate
东方 東方 100 The East; The Orient
多罗 多羅 100 Tara
多罗菩萨 多羅菩薩 100 Tara
多罗尊 多羅尊 100 Tara
法云 法雲 102 Fa Yun
法云 法雲 102 Fa Yun
法常 102 Damei Fachang
法句 102 Dhammapada
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法实 法實 102 Dharmasatya
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
吠舍 102 Vaishya
忿怒尊 102 Vidyaraja; Wisdom King
佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经 佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經 102 Guhyasamājatantra
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛眼尊 102 Buddhalocani
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
火方 104 Agni; southeast
迦卢 迦盧 106 Kalodayin; Kālodāyin; Kaludayin
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚乘 金剛乘 106 Vajrayāna; Tantric Buddhism; Esoteric Buddhism
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
金刚法菩萨 金剛法菩薩 106 Vajradharma bodhisatta
净严 淨嚴 106
 1. Jinyan
 2. Jōgon
莲华手 蓮華手 108 Padmapani
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
噜捺啰 嚕捺囉 108 Rudra
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗广 羅廣 108 Luo Guang
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
马头明王 馬頭明王 109 Hayagriva
满空 滿空 109 Mangong
没驮 沒馱 109 Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
魔怨 109 Māra
南门 南門 78 South Gate
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩提金刚 菩提金剛 112 Puti Jingang
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
萨埵那 薩埵那 83 Prince Mahasattva
萨摩 薩摩 115 Satsuma
三身 115 Trikaya
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善寂 115 Shan Ji
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
施护 施護 115 Danapala
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四分 115 four divisions of cognition
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
尾觐难得迦明王 尾覲難得迦明王 119 Vighnantaka Vidyaraja
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
五境 119 the objects of the five senses
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
西门 西門 88 West Gate
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西天 88 India; Indian continent
虛空無垢 120 Gaganamala
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
义寂 義寂 89
 1. Yi Ji
 2. Yi Ji
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一切如来宝 一切如來寶 121 Jewel of All Tathagatas
义真 義真 121 Gishin
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
遮那 122 Vairocana
正知 122 Zheng Zhi
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
住劫 122 The kalpa of abiding
最胜顶 最勝頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya
尊那 122 Cunda

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 526.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿吒吒 196
 1. high; load
 2. Atata Hell
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
宝部 寶部 98 jewel division
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
报身佛 報身佛 66 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
部多 98 bhūta; become
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅坐 禪坐 99
 1. sitting meditation
 2. to meditate
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成就法 99 sadhana; sādhana
成就一切智 99 attainment of omniscience
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
出光明 99 self-lighting
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大成就 100 dzogchen; great perfection
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大忿怒 100 Great Wrathful One
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大黑 100 Mahakala
大教王 100 tantra
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大妙音 100 loud wonderful voice
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千界 100 a system of one thousand worlds
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘道 100 Mahāyāna path
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大教 100 great teaching; Buddhadharma
大利 100 great advantage; great benefit
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
大我 100 the collective; the whole; the greater self
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得佛 100 to become a Buddha
等观 等觀 100 to view all things equally
等身 100 a life-size image
等虚空界 等虛空界 100 the same as the realm of space
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等智 100 secular knowledge
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地大 100 earth; earth element
顶受 頂受 100 to respectfully receive
谛受 諦受 100 right livelihood
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
恶果 惡果 195 evil consequence; retribution (in Buddhism)
二根 195 two roots
二种 二種 195 two kinds
二业 二業 195 two kinds of karma
二字 195
 1. two characters
 2. a monastic
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法无我 法無我 102 the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法想 102 thoughts of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
发吒 發吒 102
 1. to wreck; to break; to destroy
 2. phat
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法主 102
 1. Dharma-lord
 2. someone who presides over a Dharma service
非有 102 does not exist; is not real
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
佛部 102 Buddha division
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛身观 佛身觀 70 visualization of the body of the Buddha
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
甘露法 103 ambrosial Dharma
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
功德聚 103 stupa
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
光聚 103 concentrated radiance; tejorasi
光明相 103 halo; nimbus
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
归敬 歸敬 103 namo; to pay respect to; to take refuge
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
黑月 104 second half of the month; kṛṣṇapakṣa
吽字 104 hum syllable; hum-kara
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护摩 護摩 104 homa
火大 104 fire; element of fire
火坛 火壇 104 altar for fire rituals; agnicaya
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
加持句 106 empowering words
伽陀 106 gatha; verse
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
劫火 106 kalpa fire
羯磨 106 karma
羯磨部 106 karma division
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation; vimuktimārga
 2. the path of liberation
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金刚不坏身 金剛不壞身 106 a body as indestructible as diamond
金刚身 金剛身 106 the diamond body
敬爱法 敬愛法 106 vasikarana
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
空净 空淨 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
苦毒 107 pain; suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
利乐 利樂 108 blessing and joy
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
哩始 108 ṛṣi
六尘 六塵 108 six sense objects; Six Dusts
六法 108 the six contemplations
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙众 龍眾 108 dragon spirits
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
路迦 108 loka
噜噜 嚕嚕 108 ruru; roar
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
梦相 夢相 109 a sign in a dream
密法 109 esoteric rituals
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
秘密三部 祕密三部 109 three main esoteric texts
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
明妃 109 wise consort; vidyarajni
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩迦 109
 1. malika; mālikā
 2. Mojia
末利 109 jasmine; mallika
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
拏吉儞 110 dakini
那啰 那囉 110 nara; man
那谟 那謨 110 namo; to pay respect to; homage
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 a nayuta
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
能破 110 refutation
腻沙 膩沙 110 usnisa
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
 2. Mind of Equality
平等性 112 universal nature
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乞叉 113 yaksa
清净心 清淨心 113 pure mind
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
勤求 113 to diligently seek
求法 113 to seek the Dharma
秋月 113 Autumn Moon
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身语心 如來身語心 114 the body, speech, and mind of all the Tathagatas
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
入心 114 to enter the mind or heart
如意珠 114 mani jewel
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三部 115 three divisions
三法 115 the three aspects of the Dharma
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三密 115 three mysteries
三平等 115 three equals
三千 115 three thousand-fold
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三天 115
 1. three devas
 2. three days
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三际 三際 115 past, present, and future
三苦 115 three kinds of suffering
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
三昧耶 115 samaya; vow
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三字 115 three characters
色界 115 realm of form; rupadhatu
色声 色聲 115 the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 115 five aggregates; five skandhas; five dharmas
色金刚 色金剛 115 rūpavajra
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
舌根 115 organ of taste; tongue
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
身等 115 equal in body
深妙 115 profound; deep and subtle
身业 身業 115 physical karma
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
生法 115 sentient beings and dharmas
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
圣果 聖果 115 sacred fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜金 勝金 115 unsurpassed gold
生相 115 attribute of arising
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身入 115 the sense of touch
什深 甚深 115 very profound; what is deep
沈水香 115 aguru
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
时成就 時成就 115 the accomplishment of time
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
识心 識心 115 the controlling function of the mind
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
识蕴 識蘊 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
十智 115 ten forms of understanding
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间法 世間法 115
 1. world law; lokadharma; lokadhamma
 2. Worldly Rules
尸陀林 115 sitavana; cemetery
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
施愿 施願 115 to granting wishes; varada
受法 115 to receive the Dharma
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受决 受決 115 a prophecy
首陀 115 sudra; shudra; slave class
受蕴 受蘊 115 aggregate of sensation; vedanā
水大 115 element of water
四法 115 the four aspects of the Dharma
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四种方便 四種方便 115 four kinds of expedient means
四种三昧 四種三昧 115 four forms of samādhi
速得成就 115 quickly attain
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所持 115 adhisthana; empowerment
娑诃 娑訶 115 saha
所行 115 actions; practice
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
调伏法 調伏法 116 abhicaraka
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五智 119 five kinds of wisdom
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
五法 119 five dharmas; five categories
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无间业 無間業 119 unremitting karma
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
贤瓶 賢瓶 120 mani vase
现证 現證 120 immediate realization
想佛 120 contemplate the Buddha
香华 香華 120 incense and flowers
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
想蕴 想蘊 120 perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
悉驮 悉馱 120 siddha; one who has attained his goal
心法 120 mental objects
信受奉行 120 to receive and practice
心想 120 thoughts of the mind; thought
心月 120 mind as the moon
心作 120 karmic activity of the mind
行一 120 equivalence of all forms of practice
行法 120 cultivation method
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
性相 120 inherent attributes
行蕴 行蘊 120 the aggregate of volition
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
心印 120 mind seal
心真 120 true nature of the mind
喜受 120 the sensation of joy
修法 120 a ritual
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
息灾法 息災法 120 santika
虚空界 虛空界 120 visible space
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
意地 121 stage of intellectual consciousness
一法 121 one dharma; one thing
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
一百八 121 one hundred and eight
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一境 121 one realm
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
义利 義利 121 a beneficial meaning
应观 應觀 121 may observe
印契 121 a mudra
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切皆成 121 all will attain [Buddhahood]
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智相 121 the characteristic of all-knowledge; sarvajñatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆坛 圓壇 121 round ritual area; mandala
欲心 121 a lustful heart
赞歎 讚歎 122 praise
增益法 122 paustika
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
真妄 122 true and false; real and imaginary
智海 122 Ocean of Wisdom
智相 122 discriminating intellect
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智心 122 a wise mind
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
主成就 122 the accomplishment of the teacher
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
诸法自在 諸法自在 122 sarvadharmeśvara
住相 122 abiding; sthiti
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪福 122 offense and merit
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作善 122 to do good deeds
作持 122 exhortative observance