Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 19

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 53 shēn human body; torso 謂身
2 53 shēn Kangxi radical 158 謂身
3 53 shēn self 謂身
4 53 shēn life 謂身
5 53 shēn an object 謂身
6 53 shēn a lifetime 謂身
7 53 shēn moral character 謂身
8 53 shēn status; identity; position 謂身
9 53 shēn pregnancy 謂身
10 53 juān India 謂身
11 53 shēn body; kaya 謂身
12 34 to go; to 能於菩薩藏正法勤求修習
13 34 to rely on; to depend on 能於菩薩藏正法勤求修習
14 34 Yu 能於菩薩藏正法勤求修習
15 34 a crow 能於菩薩藏正法勤求修習
16 31 Kangxi radical 71 語言妙樂無愛憎
17 31 to not have; without 語言妙樂無愛憎
18 31 mo 語言妙樂無愛憎
19 31 to not have 語言妙樂無愛憎
20 31 Wu 語言妙樂無愛憎
21 31 mo 語言妙樂無愛憎
22 29 親近 qīnjìn to get close to 隨處親近阿闍梨
23 29 親近 qīnjìn a favored minister 隨處親近阿闍梨
24 29 親近 qīnjìn Be Close To 隨處親近阿闍梨
25 27 zuò to do 身業常當善修作
26 27 zuò to act as; to serve as 身業常當善修作
27 27 zuò to start 身業常當善修作
28 27 zuò a writing; a work 身業常當善修作
29 27 zuò to dress as; to be disguised as 身業常當善修作
30 27 zuō to create; to make 身業常當善修作
31 27 zuō a workshop 身業常當善修作
32 27 zuō to write; to compose 身業常當善修作
33 27 zuò to rise 身業常當善修作
34 27 zuò to be aroused 身業常當善修作
35 27 zuò activity; action; undertaking 身業常當善修作
36 27 zuò to regard as 身業常當善修作
37 27 zuò action; kāraṇa 身業常當善修作
38 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
39 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
40 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
41 25 zhōng middle 棄於林中無一可樂
42 25 zhōng medium; medium sized 棄於林中無一可樂
43 25 zhōng China 棄於林中無一可樂
44 25 zhòng to hit the mark 棄於林中無一可樂
45 25 zhōng midday 棄於林中無一可樂
46 25 zhōng inside 棄於林中無一可樂
47 25 zhōng during 棄於林中無一可樂
48 25 zhōng Zhong 棄於林中無一可樂
49 25 zhōng intermediary 棄於林中無一可樂
50 25 zhōng half 棄於林中無一可樂
51 25 zhòng to reach; to attain 棄於林中無一可樂
52 25 zhòng to suffer; to infect 棄於林中無一可樂
53 25 zhòng to obtain 棄於林中無一可樂
54 25 zhòng to pass an exam 棄於林中無一可樂
55 25 zhōng middle 棄於林中無一可樂
56 22 infix potential marker 速疾破壞是不堅實
57 21 xīn heart [organ] 一者菩薩發如是心
58 21 xīn Kangxi radical 61 一者菩薩發如是心
59 21 xīn mind; consciousness 一者菩薩發如是心
60 21 xīn the center; the core; the middle 一者菩薩發如是心
61 21 xīn one of the 28 star constellations 一者菩薩發如是心
62 21 xīn heart 一者菩薩發如是心
63 21 xīn emotion 一者菩薩發如是心
64 21 xīn intention; consideration 一者菩薩發如是心
65 21 xīn disposition; temperament 一者菩薩發如是心
66 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 一者菩薩發如是心
67 20 世間 shìjiān world; the human world 世間一切眾生疾惱之身
68 20 世間 shìjiān world 世間一切眾生疾惱之身
69 20 suǒ a few; various; some 此是諸佛所宣說
70 20 suǒ a place; a location 此是諸佛所宣說
71 20 suǒ indicates a passive voice 此是諸佛所宣說
72 20 suǒ an ordinal number 此是諸佛所宣說
73 20 suǒ meaning 此是諸佛所宣說
74 20 suǒ garrison 此是諸佛所宣說
75 20 suǒ place; pradeśa 此是諸佛所宣說
76 18 眾生 zhòngshēng all living things 世間眾生虛幻所成不堅實身
77 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 世間眾生虛幻所成不堅實身
78 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 世間眾生虛幻所成不堅實身
79 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 世間眾生虛幻所成不堅實身
80 18 self 我當令一切眾生厭此不堅實身
81 18 [my] dear 我當令一切眾生厭此不堅實身
82 18 Wo 我當令一切眾生厭此不堅實身
83 18 self; atman; attan 我當令一切眾生厭此不堅實身
84 18 ga 我當令一切眾生厭此不堅實身
85 18 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 持戒波羅蜜多品第七之二
86 18 duó many; much 持戒波羅蜜多品第七之二
87 18 duō more 持戒波羅蜜多品第七之二
88 18 duō excessive 持戒波羅蜜多品第七之二
89 18 duō abundant 持戒波羅蜜多品第七之二
90 18 duō to multiply; to acrue 持戒波羅蜜多品第七之二
91 18 duō Duo 持戒波羅蜜多品第七之二
92 18 duō ta 持戒波羅蜜多品第七之二
93 18 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 意善所行故
94 18 shàn happy 意善所行故
95 18 shàn good 意善所行故
96 18 shàn kind-hearted 意善所行故
97 18 shàn to be skilled at something 意善所行故
98 18 shàn familiar 意善所行故
99 18 shàn to repair 意善所行故
100 18 shàn to admire 意善所行故
101 18 shàn to praise 意善所行故
102 18 shàn Shan 意善所行故
103 18 shàn kusala; virtuous 意善所行故
104 18 不能 bù néng cannot; must not; should not 旋滅旋生不能暫住
105 17 xíng to walk 善能活命行諸布施
106 17 xíng capable; competent 善能活命行諸布施
107 17 háng profession 善能活命行諸布施
108 17 xíng Kangxi radical 144 善能活命行諸布施
109 17 xíng to travel 善能活命行諸布施
110 17 xìng actions; conduct 善能活命行諸布施
111 17 xíng to do; to act; to practice 善能活命行諸布施
112 17 xíng all right; OK; okay 善能活命行諸布施
113 17 háng horizontal line 善能活命行諸布施
114 17 héng virtuous deeds 善能活命行諸布施
115 17 hàng a line of trees 善能活命行諸布施
116 17 hàng bold; steadfast 善能活命行諸布施
117 17 xíng to move 善能活命行諸布施
118 17 xíng to put into effect; to implement 善能活命行諸布施
119 17 xíng travel 善能活命行諸布施
120 17 xíng to circulate 善能活命行諸布施
121 17 xíng running script; running script 善能活命行諸布施
122 17 xíng temporary 善能活命行諸布施
123 17 háng rank; order 善能活命行諸布施
124 17 háng a business; a shop 善能活命行諸布施
125 17 xíng to depart; to leave 善能活命行諸布施
126 17 xíng to experience 善能活命行諸布施
127 17 xíng path; way 善能活命行諸布施
128 17 xíng xing; ballad 善能活命行諸布施
129 17 xíng Xing 善能活命行諸布施
130 17 xíng Practice 善能活命行諸布施
131 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善能活命行諸布施
132 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善能活命行諸布施
133 16 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子
134 15 guǎng wide; large; vast 於身廣生大病惱
135 15 guǎng Kangxi radical 53 於身廣生大病惱
136 15 ān a hut 於身廣生大病惱
137 15 guǎng a large building structure with no walls 於身廣生大病惱
138 15 guǎng many; numerous; common 於身廣生大病惱
139 15 guǎng to extend; to expand 於身廣生大病惱
140 15 guǎng width; breadth; extent 於身廣生大病惱
141 15 guǎng broad-minded; generous 於身廣生大病惱
142 15 guǎng Guangzhou 於身廣生大病惱
143 15 guàng a unit of east-west distance 於身廣生大病惱
144 15 guàng a unit of 15 chariots 於身廣生大病惱
145 15 kuàng barren 於身廣生大病惱
146 15 guǎng Extensive 於身廣生大病惱
147 15 guǎng vaipulya; vast; extended 於身廣生大病惱
148 15 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 菩薩有十種發心
149 15 發心 fàxīn Resolve 菩薩有十種發心
150 15 發心 fàxīn to resolve 菩薩有十種發心
151 15 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 菩薩有十種發心
152 14 shēng to be born; to give birth 所說聞者生樂欲
153 14 shēng to live 所說聞者生樂欲
154 14 shēng raw 所說聞者生樂欲
155 14 shēng a student 所說聞者生樂欲
156 14 shēng life 所說聞者生樂欲
157 14 shēng to produce; to give rise 所說聞者生樂欲
158 14 shēng alive 所說聞者生樂欲
159 14 shēng a lifetime 所說聞者生樂欲
160 14 shēng to initiate; to become 所說聞者生樂欲
161 14 shēng to grow 所說聞者生樂欲
162 14 shēng unfamiliar 所說聞者生樂欲
163 14 shēng not experienced 所說聞者生樂欲
164 14 shēng hard; stiff; strong 所說聞者生樂欲
165 14 shēng having academic or professional knowledge 所說聞者生樂欲
166 14 shēng a male role in traditional theatre 所說聞者生樂欲
167 14 shēng gender 所說聞者生樂欲
168 14 shēng to develop; to grow 所說聞者生樂欲
169 14 shēng to set up 所說聞者生樂欲
170 14 shēng a prostitute 所說聞者生樂欲
171 14 shēng a captive 所說聞者生樂欲
172 14 shēng a gentleman 所說聞者生樂欲
173 14 shēng Kangxi radical 100 所說聞者生樂欲
174 14 shēng unripe 所說聞者生樂欲
175 14 shēng nature 所說聞者生樂欲
176 14 shēng to inherit; to succeed 所說聞者生樂欲
177 14 shēng destiny 所說聞者生樂欲
178 14 shēng birth 所說聞者生樂欲
179 13 fèng to offer; to present 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
180 13 fèng to receive; to receive with respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
181 13 fèng to believe in 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
182 13 fèng a display of respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
183 13 fèng to revere 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
184 13 fèng salary 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
185 13 fèng to serve 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
186 13 fèng Feng 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
187 13 fèng to politely request 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
188 13 fèng to offer with both hands 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
189 13 fèng a term of respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
190 13 fèng to help 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
191 13 fèng offer; upanī 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
192 13 shuǐ water 總略乃至給奉水瓶
193 13 shuǐ Kangxi radical 85 總略乃至給奉水瓶
194 13 shuǐ a river 總略乃至給奉水瓶
195 13 shuǐ liquid; lotion; juice 總略乃至給奉水瓶
196 13 shuǐ a flood 總略乃至給奉水瓶
197 13 shuǐ to swim 總略乃至給奉水瓶
198 13 shuǐ a body of water 總略乃至給奉水瓶
199 13 shuǐ Shui 總略乃至給奉水瓶
200 13 shuǐ water element 總略乃至給奉水瓶
201 13 shuǐ water 總略乃至給奉水瓶
202 12 正法 zhèngfǎ proper law 能於菩薩藏正法勤求修習
203 12 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 能於菩薩藏正法勤求修習
204 12 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 能於菩薩藏正法勤求修習
205 12 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 能於菩薩藏正法勤求修習
206 12 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 能於菩薩藏正法勤求修習
207 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得菩提而常隨逐
208 12 děi to want to; to need to 即得菩提而常隨逐
209 12 děi must; ought to 即得菩提而常隨逐
210 12 de 即得菩提而常隨逐
211 12 de infix potential marker 即得菩提而常隨逐
212 12 to result in 即得菩提而常隨逐
213 12 to be proper; to fit; to suit 即得菩提而常隨逐
214 12 to be satisfied 即得菩提而常隨逐
215 12 to be finished 即得菩提而常隨逐
216 12 děi satisfying 即得菩提而常隨逐
217 12 to contract 即得菩提而常隨逐
218 12 to hear 即得菩提而常隨逐
219 12 to have; there is 即得菩提而常隨逐
220 12 marks time passed 即得菩提而常隨逐
221 12 obtain; attain; prāpta 即得菩提而常隨逐
222 12 to arise; to get up 常起慈心利眾生
223 12 to rise; to raise 常起慈心利眾生
224 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 常起慈心利眾生
225 12 to appoint (to an official post); to take up a post 常起慈心利眾生
226 12 to start 常起慈心利眾生
227 12 to establish; to build 常起慈心利眾生
228 12 to draft; to draw up (a plan) 常起慈心利眾生
229 12 opening sentence; opening verse 常起慈心利眾生
230 12 to get out of bed 常起慈心利眾生
231 12 to recover; to heal 常起慈心利眾生
232 12 to take out; to extract 常起慈心利眾生
233 12 marks the beginning of an action 常起慈心利眾生
234 12 marks the sufficiency of an action 常起慈心利眾生
235 12 to call back from mourning 常起慈心利眾生
236 12 to take place; to occur 常起慈心利眾生
237 12 to conjecture 常起慈心利眾生
238 12 stand up; utthāna 常起慈心利眾生
239 12 hair 一者菩薩發如是心
240 12 to send out; to issue; to emit; to radiate 一者菩薩發如是心
241 12 to hand over; to deliver; to offer 一者菩薩發如是心
242 12 to express; to show; to be manifest 一者菩薩發如是心
243 12 to start out; to set off 一者菩薩發如是心
244 12 to open 一者菩薩發如是心
245 12 to requisition 一者菩薩發如是心
246 12 to occur 一者菩薩發如是心
247 12 to declare; to proclaim; to utter 一者菩薩發如是心
248 12 to express; to give vent 一者菩薩發如是心
249 12 to excavate 一者菩薩發如是心
250 12 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 一者菩薩發如是心
251 12 to get rich 一者菩薩發如是心
252 12 to rise; to expand; to inflate; to swell 一者菩薩發如是心
253 12 to sell 一者菩薩發如是心
254 12 to shoot with a bow 一者菩薩發如是心
255 12 to rise in revolt 一者菩薩發如是心
256 12 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 一者菩薩發如是心
257 12 to enlighten; to inspire 一者菩薩發如是心
258 12 to publicize; to make known; to show off; to spread 一者菩薩發如是心
259 12 to ignite; to set on fire 一者菩薩發如是心
260 12 to sing; to play 一者菩薩發如是心
261 12 to feel; to sense 一者菩薩發如是心
262 12 to act; to do 一者菩薩發如是心
263 12 grass and moss 一者菩薩發如是心
264 12 Fa 一者菩薩發如是心
265 12 to issue; to emit; utpāda 一者菩薩發如是心
266 12 Qi 由其尊重正法因
267 12 cháng Chang 身業常當善修作
268 12 cháng common; general; ordinary 身業常當善修作
269 12 cháng a principle; a rule 身業常當善修作
270 12 cháng eternal; nitya 身業常當善修作
271 12 zhī to go 持戒波羅蜜多品第七之二
272 12 zhī to arrive; to go 持戒波羅蜜多品第七之二
273 12 zhī is 持戒波羅蜜多品第七之二
274 12 zhī to use 持戒波羅蜜多品第七之二
275 12 zhī Zhi 持戒波羅蜜多品第七之二
276 12 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 隨處親近阿闍梨
277 11 zhě ca 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
278 11 extremity 極善意樂悉平等
279 11 ridge-beam of a roof 極善意樂悉平等
280 11 to exhaust 極善意樂悉平等
281 11 a standard principle 極善意樂悉平等
282 11 pinnacle; summit; highpoint 極善意樂悉平等
283 11 pole 極善意樂悉平等
284 11 throne 極善意樂悉平等
285 11 urgent 極善意樂悉平等
286 11 an electrical pole; a node 極善意樂悉平等
287 11 highest point; parama 極善意樂悉平等
288 11 yuàn to hope; to wish; to desire 願得最上真實身
289 11 yuàn hope 願得最上真實身
290 11 yuàn to be ready; to be willing 願得最上真實身
291 11 yuàn to ask for; to solicit 願得最上真實身
292 11 yuàn a vow 願得最上真實身
293 11 yuàn diligent; attentive 願得最上真實身
294 11 yuàn to prefer; to select 願得最上真實身
295 11 yuàn to admire 願得最上真實身
296 11 yuàn a vow; pranidhana 願得最上真實身
297 10 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離善知識
298 10 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離善知識
299 10 遠離 yuǎnlí to far off 遠離善知識
300 10 nán difficult; arduous; hard 捐棄身命不為難
301 10 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 捐棄身命不為難
302 10 nán hardly possible; unable 捐棄身命不為難
303 10 nàn disaster; calamity 捐棄身命不為難
304 10 nàn enemy; foe 捐棄身命不為難
305 10 nán bad; unpleasant 捐棄身命不為難
306 10 nàn to blame; to rebuke 捐棄身命不為難
307 10 nàn to object to; to argue against 捐棄身命不為難
308 10 nàn to reject; to repudiate 捐棄身命不為難
309 10 nán inopportune; aksana 捐棄身命不為難
310 10 to split; to tear 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
311 10 to depart; to leave 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
312 10 Si 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
313 10 xiàng to observe; to assess 感諸不善當得身相
314 10 xiàng appearance; portrait; picture 感諸不善當得身相
315 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 感諸不善當得身相
316 10 xiàng to aid; to help 感諸不善當得身相
317 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 感諸不善當得身相
318 10 xiàng a sign; a mark; appearance 感諸不善當得身相
319 10 xiāng alternately; in turn 感諸不善當得身相
320 10 xiāng Xiang 感諸不善當得身相
321 10 xiāng form substance 感諸不善當得身相
322 10 xiāng to express 感諸不善當得身相
323 10 xiàng to choose 感諸不善當得身相
324 10 xiāng Xiang 感諸不善當得身相
325 10 xiāng an ancient musical instrument 感諸不善當得身相
326 10 xiāng the seventh lunar month 感諸不善當得身相
327 10 xiāng to compare 感諸不善當得身相
328 10 xiàng to divine 感諸不善當得身相
329 10 xiàng to administer 感諸不善當得身相
330 10 xiàng helper for a blind person 感諸不善當得身相
331 10 xiāng rhythm [music] 感諸不善當得身相
332 10 xiāng the upper frets of a pipa 感諸不善當得身相
333 10 xiāng coralwood 感諸不善當得身相
334 10 xiàng ministry 感諸不善當得身相
335 10 xiàng to supplement; to enhance 感諸不善當得身相
336 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 感諸不善當得身相
337 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 感諸不善當得身相
338 10 xiàng sign; mark; liṅga 感諸不善當得身相
339 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 感諸不善當得身相
340 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即得菩提而常隨逐
341 10 菩提 pútí bodhi 即得菩提而常隨逐
342 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即得菩提而常隨逐
343 10 堅實 jiānshí firm and substantial; solid 速疾破壞是不堅實
344 10 堅實 jiānshí secure 速疾破壞是不堅實
345 10 堅實 jiānshí established 速疾破壞是不堅實
346 10 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 遠離善知識
347 10 zhòng heavy 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
348 10 chóng to repeat 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
349 10 zhòng significant; serious; important 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
350 10 chóng layered; folded; tiered 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
351 10 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
352 10 zhòng sad 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
353 10 zhòng a weight 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
354 10 zhòng large in amount; valuable 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
355 10 zhòng thick; dense; strong 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
356 10 zhòng to prefer 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
357 10 zhòng to add 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
358 10 zhòng heavy; guru 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
359 10 wéi to act as; to serve 何等為十
360 10 wéi to change into; to become 何等為十
361 10 wéi to be; is 何等為十
362 10 wéi to do 何等為十
363 10 wèi to support; to help 何等為十
364 10 wéi to govern 何等為十
365 10 to be near by; to be close to 即得菩提而常隨逐
366 10 at that time 即得菩提而常隨逐
367 10 to be exactly the same as; to be thus 即得菩提而常隨逐
368 10 supposed; so-called 即得菩提而常隨逐
369 10 to arrive at; to ascend 即得菩提而常隨逐
370 10 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
371 10 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
372 10 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
373 10 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
374 10 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
375 10 desire 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
376 10 to desire; to wish 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
377 10 to desire; to intend 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
378 10 lust 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
379 10 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
380 10 suí to follow 隨諸相法無恚惡
381 10 suí to listen to 隨諸相法無恚惡
382 10 suí to submit to; to comply with 隨諸相法無恚惡
383 10 suí to be obsequious 隨諸相法無恚惡
384 10 suí 17th hexagram 隨諸相法無恚惡
385 10 suí let somebody do what they like 隨諸相法無恚惡
386 10 suí to resemble; to look like 隨諸相法無恚惡
387 9 píng a bottle 總略乃至給奉水瓶
388 9 píng a jar; a pitcher; a vase 總略乃至給奉水瓶
389 9 píng Ping 總略乃至給奉水瓶
390 9 interesting 羸劣衰朽速趣命終
391 9 to turn towards; to approach 羸劣衰朽速趣命終
392 9 to urge 羸劣衰朽速趣命終
393 9 purport; an objective 羸劣衰朽速趣命終
394 9 a delight; a pleasure; an interest 羸劣衰朽速趣命終
395 9 an inclination 羸劣衰朽速趣命終
396 9 a flavor; a taste 羸劣衰朽速趣命終
397 9 to go quickly towards 羸劣衰朽速趣命終
398 9 realm; destination 羸劣衰朽速趣命終
399 9 Yi 鼻舌所生病亦然
400 9 shèng to beat; to win; to conquer 願作菩提勝根本
401 9 shèng victory; success 願作菩提勝根本
402 9 shèng wonderful; supurb; superior 願作菩提勝根本
403 9 shèng to surpass 願作菩提勝根本
404 9 shèng triumphant 願作菩提勝根本
405 9 shèng a scenic view 願作菩提勝根本
406 9 shèng a woman's hair decoration 願作菩提勝根本
407 9 shèng Sheng 願作菩提勝根本
408 9 shèng conquering; victorious; jaya 願作菩提勝根本
409 9 shèng superior; agra 願作菩提勝根本
410 9 zhǒng kind; type 當知善法厥有三種
411 9 zhòng to plant; to grow; to cultivate 當知善法厥有三種
412 9 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 當知善法厥有三種
413 9 zhǒng seed; strain 當知善法厥有三種
414 9 zhǒng offspring 當知善法厥有三種
415 9 zhǒng breed 當知善法厥有三種
416 9 zhǒng race 當知善法厥有三種
417 9 zhǒng species 當知善法厥有三種
418 9 zhǒng root; source; origin 當知善法厥有三種
419 9 zhǒng grit; guts 當知善法厥有三種
420 9 shì matter; thing; item 親近承事諸阿闍梨
421 9 shì to serve 親近承事諸阿闍梨
422 9 shì a government post 親近承事諸阿闍梨
423 9 shì duty; post; work 親近承事諸阿闍梨
424 9 shì occupation 親近承事諸阿闍梨
425 9 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 親近承事諸阿闍梨
426 9 shì an accident 親近承事諸阿闍梨
427 9 shì to attend 親近承事諸阿闍梨
428 9 shì an allusion 親近承事諸阿闍梨
429 9 shì a condition; a state; a situation 親近承事諸阿闍梨
430 9 shì to engage in 親近承事諸阿闍梨
431 9 shì to enslave 親近承事諸阿闍梨
432 9 shì to pursue 親近承事諸阿闍梨
433 9 shì to administer 親近承事諸阿闍梨
434 9 shì to appoint 親近承事諸阿闍梨
435 9 shì meaning; phenomena 親近承事諸阿闍梨
436 9 shì actions; karma 親近承事諸阿闍梨
437 9 一切 yīqiè temporary 一切墮落皆破壞
438 9 一切 yīqiè the same 一切墮落皆破壞
439 9 得人 dé rén win the people 由如是故當得人身
440 8 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 慈心觀察常尊重
441 8 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 慈心觀察常尊重
442 8 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 慈心觀察常尊重
443 8 尊重 zūnzhòng respect 慈心觀察常尊重
444 8 yóu Kangxi radical 102 由其尊重正法因
445 8 yóu to follow along 由其尊重正法因
446 8 yóu cause; reason 由其尊重正法因
447 8 yóu You 由其尊重正法因
448 8 mén door; gate; doorway; gateway 餘諸疾患起多門
449 8 mén phylum; division 餘諸疾患起多門
450 8 mén sect; school 餘諸疾患起多門
451 8 mén Kangxi radical 169 餘諸疾患起多門
452 8 mén a door-like object 餘諸疾患起多門
453 8 mén an opening 餘諸疾患起多門
454 8 mén an access point; a border entrance 餘諸疾患起多門
455 8 mén a household; a clan 餘諸疾患起多門
456 8 mén a kind; a category 餘諸疾患起多門
457 8 mén to guard a gate 餘諸疾患起多門
458 8 mén Men 餘諸疾患起多門
459 8 mén a turning point 餘諸疾患起多門
460 8 mén a method 餘諸疾患起多門
461 8 mén a sense organ 餘諸疾患起多門
462 8 mén door; gate; dvara 餘諸疾患起多門
463 8 yòu Kangxi radical 29 又如大樹
464 8 Kangxi radical 49 得聞如來淨教已
465 8 to bring to an end; to stop 得聞如來淨教已
466 8 to complete 得聞如來淨教已
467 8 to demote; to dismiss 得聞如來淨教已
468 8 to recover from an illness 得聞如來淨教已
469 8 former; pūrvaka 得聞如來淨教已
470 8 business; industry 應修賢善諸事業
471 8 activity; actions 應修賢善諸事業
472 8 order; sequence 應修賢善諸事業
473 8 to continue 應修賢善諸事業
474 8 to start; to create 應修賢善諸事業
475 8 karma 應修賢善諸事業
476 8 hereditary trade; legacy 應修賢善諸事業
477 8 a course of study; training 應修賢善諸事業
478 8 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 應修賢善諸事業
479 8 an estate; a property 應修賢善諸事業
480 8 an achievement 應修賢善諸事業
481 8 to engage in 應修賢善諸事業
482 8 Ye 應修賢善諸事業
483 8 a horizontal board 應修賢善諸事業
484 8 an occupation 應修賢善諸事業
485 8 a kind of musical instrument 應修賢善諸事業
486 8 a book 應修賢善諸事業
487 8 karma; kamma; karmic deeds; actions 應修賢善諸事業
488 8 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
489 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
490 8 chéng to bear; to carry; to hold 親近承事諸阿闍梨
491 8 chéng to succeed; to continue 親近承事諸阿闍梨
492 8 chéng to accept; to receive; to inherit 親近承事諸阿闍梨
493 8 chéng to flatter; to honor 親近承事諸阿闍梨
494 8 chéng to undertake; to assume 親近承事諸阿闍梨
495 8 chéng to act on orders; to perform; to carry out 親近承事諸阿闍梨
496 8 chéng to confess 親近承事諸阿闍梨
497 8 chéng to attend; to assist; to aid 親近承事諸阿闍梨
498 8 chéng to acknowledge; to assent to; to acquiesce 親近承事諸阿闍梨
499 8 chéng to obstruct 親近承事諸阿闍梨
500 8 chéng to hear it said that 親近承事諸阿闍梨

Frequencies of all Words

Top 1021

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 53 shēn human body; torso 謂身
2 53 shēn Kangxi radical 158 謂身
3 53 shēn measure word for clothes 謂身
4 53 shēn self 謂身
5 53 shēn life 謂身
6 53 shēn an object 謂身
7 53 shēn a lifetime 謂身
8 53 shēn personally 謂身
9 53 shēn moral character 謂身
10 53 shēn status; identity; position 謂身
11 53 shēn pregnancy 謂身
12 53 juān India 謂身
13 53 shēn body; kaya 謂身
14 47 zhū all; many; various 親近承事諸阿闍梨
15 47 zhū Zhu 親近承事諸阿闍梨
16 47 zhū all; members of the class 親近承事諸阿闍梨
17 47 zhū interrogative particle 親近承事諸阿闍梨
18 47 zhū him; her; them; it 親近承事諸阿闍梨
19 47 zhū of; in 親近承事諸阿闍梨
20 47 zhū all; many; sarva 親近承事諸阿闍梨
21 34 in; at 能於菩薩藏正法勤求修習
22 34 in; at 能於菩薩藏正法勤求修習
23 34 in; at; to; from 能於菩薩藏正法勤求修習
24 34 to go; to 能於菩薩藏正法勤求修習
25 34 to rely on; to depend on 能於菩薩藏正法勤求修習
26 34 to go to; to arrive at 能於菩薩藏正法勤求修習
27 34 from 能於菩薩藏正法勤求修習
28 34 give 能於菩薩藏正法勤求修習
29 34 oppposing 能於菩薩藏正法勤求修習
30 34 and 能於菩薩藏正法勤求修習
31 34 compared to 能於菩薩藏正法勤求修習
32 34 by 能於菩薩藏正法勤求修習
33 34 and; as well as 能於菩薩藏正法勤求修習
34 34 for 能於菩薩藏正法勤求修習
35 34 Yu 能於菩薩藏正法勤求修習
36 34 a crow 能於菩薩藏正法勤求修習
37 34 whew; wow 能於菩薩藏正法勤求修習
38 34 near to; antike 能於菩薩藏正法勤求修習
39 31 no 語言妙樂無愛憎
40 31 Kangxi radical 71 語言妙樂無愛憎
41 31 to not have; without 語言妙樂無愛憎
42 31 has not yet 語言妙樂無愛憎
43 31 mo 語言妙樂無愛憎
44 31 do not 語言妙樂無愛憎
45 31 not; -less; un- 語言妙樂無愛憎
46 31 regardless of 語言妙樂無愛憎
47 31 to not have 語言妙樂無愛憎
48 31 um 語言妙樂無愛憎
49 31 Wu 語言妙樂無愛憎
50 31 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 語言妙樂無愛憎
51 31 not; non- 語言妙樂無愛憎
52 31 mo 語言妙樂無愛憎
53 30 如是 rúshì thus; so 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
54 30 如是 rúshì thus, so 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
55 29 親近 qīnjìn to get close to 隨處親近阿闍梨
56 29 親近 qīnjìn a favored minister 隨處親近阿闍梨
57 29 親近 qīnjìn Be Close To 隨處親近阿闍梨
58 27 zuò to do 身業常當善修作
59 27 zuò to act as; to serve as 身業常當善修作
60 27 zuò to start 身業常當善修作
61 27 zuò a writing; a work 身業常當善修作
62 27 zuò to dress as; to be disguised as 身業常當善修作
63 27 zuō to create; to make 身業常當善修作
64 27 zuō a workshop 身業常當善修作
65 27 zuō to write; to compose 身業常當善修作
66 27 zuò to rise 身業常當善修作
67 27 zuò to be aroused 身業常當善修作
68 27 zuò activity; action; undertaking 身業常當善修作
69 27 zuò to regard as 身業常當善修作
70 27 zuò action; kāraṇa 身業常當善修作
71 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
72 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
73 26 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩能安住已
74 25 zhōng middle 棄於林中無一可樂
75 25 zhōng medium; medium sized 棄於林中無一可樂
76 25 zhōng China 棄於林中無一可樂
77 25 zhòng to hit the mark 棄於林中無一可樂
78 25 zhōng in; amongst 棄於林中無一可樂
79 25 zhōng midday 棄於林中無一可樂
80 25 zhōng inside 棄於林中無一可樂
81 25 zhōng during 棄於林中無一可樂
82 25 zhōng Zhong 棄於林中無一可樂
83 25 zhōng intermediary 棄於林中無一可樂
84 25 zhōng half 棄於林中無一可樂
85 25 zhōng just right; suitably 棄於林中無一可樂
86 25 zhōng while 棄於林中無一可樂
87 25 zhòng to reach; to attain 棄於林中無一可樂
88 25 zhòng to suffer; to infect 棄於林中無一可樂
89 25 zhòng to obtain 棄於林中無一可樂
90 25 zhòng to pass an exam 棄於林中無一可樂
91 25 zhōng middle 棄於林中無一可樂
92 23 this; these 此是諸佛所宣說
93 23 in this way 此是諸佛所宣說
94 23 otherwise; but; however; so 此是諸佛所宣說
95 23 at this time; now; here 此是諸佛所宣說
96 23 this; here; etad 此是諸佛所宣說
97 22 not; no 速疾破壞是不堅實
98 22 expresses that a certain condition cannot be acheived 速疾破壞是不堅實
99 22 as a correlative 速疾破壞是不堅實
100 22 no (answering a question) 速疾破壞是不堅實
101 22 forms a negative adjective from a noun 速疾破壞是不堅實
102 22 at the end of a sentence to form a question 速疾破壞是不堅實
103 22 to form a yes or no question 速疾破壞是不堅實
104 22 infix potential marker 速疾破壞是不堅實
105 22 no; na 速疾破壞是不堅實
106 21 shì is; are; am; to be 此是諸佛所宣說
107 21 shì is exactly 此是諸佛所宣說
108 21 shì is suitable; is in contrast 此是諸佛所宣說
109 21 shì this; that; those 此是諸佛所宣說
110 21 shì really; certainly 此是諸佛所宣說
111 21 shì correct; yes; affirmative 此是諸佛所宣說
112 21 shì true 此是諸佛所宣說
113 21 shì is; has; exists 此是諸佛所宣說
114 21 shì used between repetitions of a word 此是諸佛所宣說
115 21 shì a matter; an affair 此是諸佛所宣說
116 21 shì Shi 此是諸佛所宣說
117 21 shì is; bhū 此是諸佛所宣說
118 21 shì this; idam 此是諸佛所宣說
119 21 xīn heart [organ] 一者菩薩發如是心
120 21 xīn Kangxi radical 61 一者菩薩發如是心
121 21 xīn mind; consciousness 一者菩薩發如是心
122 21 xīn the center; the core; the middle 一者菩薩發如是心
123 21 xīn one of the 28 star constellations 一者菩薩發如是心
124 21 xīn heart 一者菩薩發如是心
125 21 xīn emotion 一者菩薩發如是心
126 21 xīn intention; consideration 一者菩薩發如是心
127 21 xīn disposition; temperament 一者菩薩發如是心
128 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 一者菩薩發如是心
129 20 dāng to be; to act as; to serve as 當知善法厥有三種
130 20 dāng at or in the very same; be apposite 當知善法厥有三種
131 20 dāng dang (sound of a bell) 當知善法厥有三種
132 20 dāng to face 當知善法厥有三種
133 20 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知善法厥有三種
134 20 dāng to manage; to host 當知善法厥有三種
135 20 dāng should 當知善法厥有三種
136 20 dāng to treat; to regard as 當知善法厥有三種
137 20 dǎng to think 當知善法厥有三種
138 20 dàng suitable; correspond to 當知善法厥有三種
139 20 dǎng to be equal 當知善法厥有三種
140 20 dàng that 當知善法厥有三種
141 20 dāng an end; top 當知善法厥有三種
142 20 dàng clang; jingle 當知善法厥有三種
143 20 dāng to judge 當知善法厥有三種
144 20 dǎng to bear on one's shoulder 當知善法厥有三種
145 20 dàng the same 當知善法厥有三種
146 20 dàng to pawn 當知善法厥有三種
147 20 dàng to fail [an exam] 當知善法厥有三種
148 20 dàng a trap 當知善法厥有三種
149 20 dàng a pawned item 當知善法厥有三種
150 20 世間 shìjiān world; the human world 世間一切眾生疾惱之身
151 20 世間 shìjiān world 世間一切眾生疾惱之身
152 20 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此是諸佛所宣說
153 20 suǒ an office; an institute 此是諸佛所宣說
154 20 suǒ introduces a relative clause 此是諸佛所宣說
155 20 suǒ it 此是諸佛所宣說
156 20 suǒ if; supposing 此是諸佛所宣說
157 20 suǒ a few; various; some 此是諸佛所宣說
158 20 suǒ a place; a location 此是諸佛所宣說
159 20 suǒ indicates a passive voice 此是諸佛所宣說
160 20 suǒ that which 此是諸佛所宣說
161 20 suǒ an ordinal number 此是諸佛所宣說
162 20 suǒ meaning 此是諸佛所宣說
163 20 suǒ garrison 此是諸佛所宣說
164 20 suǒ place; pradeśa 此是諸佛所宣說
165 20 suǒ that which; yad 此是諸佛所宣說
166 20 such as; for example; for instance 諸界如蛇毒猛惡
167 20 if 諸界如蛇毒猛惡
168 20 in accordance with 諸界如蛇毒猛惡
169 20 to be appropriate; should; with regard to 諸界如蛇毒猛惡
170 20 this 諸界如蛇毒猛惡
171 20 it is so; it is thus; can be compared with 諸界如蛇毒猛惡
172 20 to go to 諸界如蛇毒猛惡
173 20 to meet 諸界如蛇毒猛惡
174 20 to appear; to seem; to be like 諸界如蛇毒猛惡
175 20 at least as good as 諸界如蛇毒猛惡
176 20 and 諸界如蛇毒猛惡
177 20 or 諸界如蛇毒猛惡
178 20 but 諸界如蛇毒猛惡
179 20 then 諸界如蛇毒猛惡
180 20 naturally 諸界如蛇毒猛惡
181 20 expresses a question or doubt 諸界如蛇毒猛惡
182 20 you 諸界如蛇毒猛惡
183 20 the second lunar month 諸界如蛇毒猛惡
184 20 in; at 諸界如蛇毒猛惡
185 20 Ru 諸界如蛇毒猛惡
186 20 Thus 諸界如蛇毒猛惡
187 20 thus; tathā 諸界如蛇毒猛惡
188 20 like; iva 諸界如蛇毒猛惡
189 18 眾生 zhòngshēng all living things 世間眾生虛幻所成不堅實身
190 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 世間眾生虛幻所成不堅實身
191 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 世間眾生虛幻所成不堅實身
192 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 世間眾生虛幻所成不堅實身
193 18 I; me; my 我當令一切眾生厭此不堅實身
194 18 self 我當令一切眾生厭此不堅實身
195 18 we; our 我當令一切眾生厭此不堅實身
196 18 [my] dear 我當令一切眾生厭此不堅實身
197 18 Wo 我當令一切眾生厭此不堅實身
198 18 self; atman; attan 我當令一切眾生厭此不堅實身
199 18 ga 我當令一切眾生厭此不堅實身
200 18 I; aham 我當令一切眾生厭此不堅實身
201 18 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 持戒波羅蜜多品第七之二
202 18 duó many; much 持戒波羅蜜多品第七之二
203 18 duō more 持戒波羅蜜多品第七之二
204 18 duō an unspecified extent 持戒波羅蜜多品第七之二
205 18 duō used in exclamations 持戒波羅蜜多品第七之二
206 18 duō excessive 持戒波羅蜜多品第七之二
207 18 duō to what extent 持戒波羅蜜多品第七之二
208 18 duō abundant 持戒波羅蜜多品第七之二
209 18 duō to multiply; to acrue 持戒波羅蜜多品第七之二
210 18 duō mostly 持戒波羅蜜多品第七之二
211 18 duō simply; merely 持戒波羅蜜多品第七之二
212 18 duō frequently 持戒波羅蜜多品第七之二
213 18 duō very 持戒波羅蜜多品第七之二
214 18 duō Duo 持戒波羅蜜多品第七之二
215 18 duō ta 持戒波羅蜜多品第七之二
216 18 duō many; bahu 持戒波羅蜜多品第七之二
217 18 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 意善所行故
218 18 shàn happy 意善所行故
219 18 shàn good 意善所行故
220 18 shàn kind-hearted 意善所行故
221 18 shàn to be skilled at something 意善所行故
222 18 shàn familiar 意善所行故
223 18 shàn to repair 意善所行故
224 18 shàn to admire 意善所行故
225 18 shàn to praise 意善所行故
226 18 shàn numerous; frequent; easy 意善所行故
227 18 shàn Shan 意善所行故
228 18 shàn kusala; virtuous 意善所行故
229 18 不能 bù néng cannot; must not; should not 旋滅旋生不能暫住
230 17 xíng to walk 善能活命行諸布施
231 17 xíng capable; competent 善能活命行諸布施
232 17 háng profession 善能活命行諸布施
233 17 háng line; row 善能活命行諸布施
234 17 xíng Kangxi radical 144 善能活命行諸布施
235 17 xíng to travel 善能活命行諸布施
236 17 xìng actions; conduct 善能活命行諸布施
237 17 xíng to do; to act; to practice 善能活命行諸布施
238 17 xíng all right; OK; okay 善能活命行諸布施
239 17 háng horizontal line 善能活命行諸布施
240 17 héng virtuous deeds 善能活命行諸布施
241 17 hàng a line of trees 善能活命行諸布施
242 17 hàng bold; steadfast 善能活命行諸布施
243 17 xíng to move 善能活命行諸布施
244 17 xíng to put into effect; to implement 善能活命行諸布施
245 17 xíng travel 善能活命行諸布施
246 17 xíng to circulate 善能活命行諸布施
247 17 xíng running script; running script 善能活命行諸布施
248 17 xíng temporary 善能活命行諸布施
249 17 xíng soon 善能活命行諸布施
250 17 háng rank; order 善能活命行諸布施
251 17 háng a business; a shop 善能活命行諸布施
252 17 xíng to depart; to leave 善能活命行諸布施
253 17 xíng to experience 善能活命行諸布施
254 17 xíng path; way 善能活命行諸布施
255 17 xíng xing; ballad 善能活命行諸布施
256 17 xíng a round [of drinks] 善能活命行諸布施
257 17 xíng Xing 善能活命行諸布施
258 17 xíng moreover; also 善能活命行諸布施
259 17 xíng Practice 善能活命行諸布施
260 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善能活命行諸布施
261 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善能活命行諸布施
262 16 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子
263 15 guǎng wide; large; vast 於身廣生大病惱
264 15 guǎng Kangxi radical 53 於身廣生大病惱
265 15 ān a hut 於身廣生大病惱
266 15 guǎng a large building structure with no walls 於身廣生大病惱
267 15 guǎng many; numerous; common 於身廣生大病惱
268 15 guǎng to extend; to expand 於身廣生大病惱
269 15 guǎng width; breadth; extent 於身廣生大病惱
270 15 guǎng broad-minded; generous 於身廣生大病惱
271 15 guǎng Guangzhou 於身廣生大病惱
272 15 guàng a unit of east-west distance 於身廣生大病惱
273 15 guàng a unit of 15 chariots 於身廣生大病惱
274 15 kuàng barren 於身廣生大病惱
275 15 guǎng Extensive 於身廣生大病惱
276 15 guǎng vaipulya; vast; extended 於身廣生大病惱
277 15 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 菩薩有十種發心
278 15 發心 fàxīn Resolve 菩薩有十種發心
279 15 發心 fàxīn to resolve 菩薩有十種發心
280 15 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 菩薩有十種發心
281 14 shēng to be born; to give birth 所說聞者生樂欲
282 14 shēng to live 所說聞者生樂欲
283 14 shēng raw 所說聞者生樂欲
284 14 shēng a student 所說聞者生樂欲
285 14 shēng life 所說聞者生樂欲
286 14 shēng to produce; to give rise 所說聞者生樂欲
287 14 shēng alive 所說聞者生樂欲
288 14 shēng a lifetime 所說聞者生樂欲
289 14 shēng to initiate; to become 所說聞者生樂欲
290 14 shēng to grow 所說聞者生樂欲
291 14 shēng unfamiliar 所說聞者生樂欲
292 14 shēng not experienced 所說聞者生樂欲
293 14 shēng hard; stiff; strong 所說聞者生樂欲
294 14 shēng very; extremely 所說聞者生樂欲
295 14 shēng having academic or professional knowledge 所說聞者生樂欲
296 14 shēng a male role in traditional theatre 所說聞者生樂欲
297 14 shēng gender 所說聞者生樂欲
298 14 shēng to develop; to grow 所說聞者生樂欲
299 14 shēng to set up 所說聞者生樂欲
300 14 shēng a prostitute 所說聞者生樂欲
301 14 shēng a captive 所說聞者生樂欲
302 14 shēng a gentleman 所說聞者生樂欲
303 14 shēng Kangxi radical 100 所說聞者生樂欲
304 14 shēng unripe 所說聞者生樂欲
305 14 shēng nature 所說聞者生樂欲
306 14 shēng to inherit; to succeed 所說聞者生樂欲
307 14 shēng destiny 所說聞者生樂欲
308 14 shēng birth 所說聞者生樂欲
309 13 fèng to offer; to present 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
310 13 fèng to receive; to receive with respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
311 13 fèng to believe in 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
312 13 fèng a display of respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
313 13 fèng to revere 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
314 13 fèng salary 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
315 13 fèng to serve 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
316 13 fèng Feng 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
317 13 fèng to politely request 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
318 13 fèng to offer with both hands 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
319 13 fèng a term of respect 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
320 13 fèng to help 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
321 13 fèng offer; upanī 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
322 13 ruò to seem; to be like; as 實中若作真實想
323 13 ruò seemingly 實中若作真實想
324 13 ruò if 實中若作真實想
325 13 ruò you 實中若作真實想
326 13 ruò this; that 實中若作真實想
327 13 ruò and; or 實中若作真實想
328 13 ruò as for; pertaining to 實中若作真實想
329 13 pomegranite 實中若作真實想
330 13 ruò to choose 實中若作真實想
331 13 ruò to agree; to accord with; to conform to 實中若作真實想
332 13 ruò thus 實中若作真實想
333 13 ruò pollia 實中若作真實想
334 13 ruò Ruo 實中若作真實想
335 13 ruò only then 實中若作真實想
336 13 ja 實中若作真實想
337 13 jñā 實中若作真實想
338 13 shuǐ water 總略乃至給奉水瓶
339 13 shuǐ Kangxi radical 85 總略乃至給奉水瓶
340 13 shuǐ a river 總略乃至給奉水瓶
341 13 shuǐ liquid; lotion; juice 總略乃至給奉水瓶
342 13 shuǐ a flood 總略乃至給奉水瓶
343 13 shuǐ to swim 總略乃至給奉水瓶
344 13 shuǐ a body of water 總略乃至給奉水瓶
345 13 shuǐ Shui 總略乃至給奉水瓶
346 13 shuǐ water element 總略乃至給奉水瓶
347 13 shuǐ water 總略乃至給奉水瓶
348 12 正法 zhèngfǎ proper law 能於菩薩藏正法勤求修習
349 12 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 能於菩薩藏正法勤求修習
350 12 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 能於菩薩藏正法勤求修習
351 12 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 能於菩薩藏正法勤求修習
352 12 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 能於菩薩藏正法勤求修習
353 12 de potential marker 即得菩提而常隨逐
354 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得菩提而常隨逐
355 12 děi must; ought to 即得菩提而常隨逐
356 12 děi to want to; to need to 即得菩提而常隨逐
357 12 děi must; ought to 即得菩提而常隨逐
358 12 de 即得菩提而常隨逐
359 12 de infix potential marker 即得菩提而常隨逐
360 12 to result in 即得菩提而常隨逐
361 12 to be proper; to fit; to suit 即得菩提而常隨逐
362 12 to be satisfied 即得菩提而常隨逐
363 12 to be finished 即得菩提而常隨逐
364 12 de result of degree 即得菩提而常隨逐
365 12 de marks completion of an action 即得菩提而常隨逐
366 12 děi satisfying 即得菩提而常隨逐
367 12 to contract 即得菩提而常隨逐
368 12 marks permission or possibility 即得菩提而常隨逐
369 12 expressing frustration 即得菩提而常隨逐
370 12 to hear 即得菩提而常隨逐
371 12 to have; there is 即得菩提而常隨逐
372 12 marks time passed 即得菩提而常隨逐
373 12 obtain; attain; prāpta 即得菩提而常隨逐
374 12 to arise; to get up 常起慈心利眾生
375 12 case; instance; batch; group 常起慈心利眾生
376 12 to rise; to raise 常起慈心利眾生
377 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 常起慈心利眾生
378 12 to appoint (to an official post); to take up a post 常起慈心利眾生
379 12 to start 常起慈心利眾生
380 12 to establish; to build 常起慈心利眾生
381 12 to draft; to draw up (a plan) 常起慈心利眾生
382 12 opening sentence; opening verse 常起慈心利眾生
383 12 to get out of bed 常起慈心利眾生
384 12 to recover; to heal 常起慈心利眾生
385 12 to take out; to extract 常起慈心利眾生
386 12 marks the beginning of an action 常起慈心利眾生
387 12 marks the sufficiency of an action 常起慈心利眾生
388 12 to call back from mourning 常起慈心利眾生
389 12 to take place; to occur 常起慈心利眾生
390 12 from 常起慈心利眾生
391 12 to conjecture 常起慈心利眾生
392 12 stand up; utthāna 常起慈心利眾生
393 12 hair 一者菩薩發如是心
394 12 to send out; to issue; to emit; to radiate 一者菩薩發如是心
395 12 round 一者菩薩發如是心
396 12 to hand over; to deliver; to offer 一者菩薩發如是心
397 12 to express; to show; to be manifest 一者菩薩發如是心
398 12 to start out; to set off 一者菩薩發如是心
399 12 to open 一者菩薩發如是心
400 12 to requisition 一者菩薩發如是心
401 12 to occur 一者菩薩發如是心
402 12 to declare; to proclaim; to utter 一者菩薩發如是心
403 12 to express; to give vent 一者菩薩發如是心
404 12 to excavate 一者菩薩發如是心
405 12 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 一者菩薩發如是心
406 12 to get rich 一者菩薩發如是心
407 12 to rise; to expand; to inflate; to swell 一者菩薩發如是心
408 12 to sell 一者菩薩發如是心
409 12 to shoot with a bow 一者菩薩發如是心
410 12 to rise in revolt 一者菩薩發如是心
411 12 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 一者菩薩發如是心
412 12 to enlighten; to inspire 一者菩薩發如是心
413 12 to publicize; to make known; to show off; to spread 一者菩薩發如是心
414 12 to ignite; to set on fire 一者菩薩發如是心
415 12 to sing; to play 一者菩薩發如是心
416 12 to feel; to sense 一者菩薩發如是心
417 12 to act; to do 一者菩薩發如是心
418 12 grass and moss 一者菩薩發如是心
419 12 Fa 一者菩薩發如是心
420 12 to issue; to emit; utpāda 一者菩薩發如是心
421 12 his; hers; its; theirs 由其尊重正法因
422 12 to add emphasis 由其尊重正法因
423 12 used when asking a question in reply to a question 由其尊重正法因
424 12 used when making a request or giving an order 由其尊重正法因
425 12 he; her; it; them 由其尊重正法因
426 12 probably; likely 由其尊重正法因
427 12 will 由其尊重正法因
428 12 may 由其尊重正法因
429 12 if 由其尊重正法因
430 12 or 由其尊重正法因
431 12 Qi 由其尊重正法因
432 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 由其尊重正法因
433 12 cháng always; ever; often; frequently; constantly 身業常當善修作
434 12 cháng Chang 身業常當善修作
435 12 cháng long-lasting 身業常當善修作
436 12 cháng common; general; ordinary 身業常當善修作
437 12 cháng a principle; a rule 身業常當善修作
438 12 cháng eternal; nitya 身業常當善修作
439 12 zhī him; her; them; that 持戒波羅蜜多品第七之二
440 12 zhī used between a modifier and a word to form a word group 持戒波羅蜜多品第七之二
441 12 zhī to go 持戒波羅蜜多品第七之二
442 12 zhī this; that 持戒波羅蜜多品第七之二
443 12 zhī genetive marker 持戒波羅蜜多品第七之二
444 12 zhī it 持戒波羅蜜多品第七之二
445 12 zhī in 持戒波羅蜜多品第七之二
446 12 zhī all 持戒波羅蜜多品第七之二
447 12 zhī and 持戒波羅蜜多品第七之二
448 12 zhī however 持戒波羅蜜多品第七之二
449 12 zhī if 持戒波羅蜜多品第七之二
450 12 zhī then 持戒波羅蜜多品第七之二
451 12 zhī to arrive; to go 持戒波羅蜜多品第七之二
452 12 zhī is 持戒波羅蜜多品第七之二
453 12 zhī to use 持戒波羅蜜多品第七之二
454 12 zhī Zhi 持戒波羅蜜多品第七之二
455 12 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 隨處親近阿闍梨
456 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
457 11 zhě that 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
458 11 zhě nominalizing function word 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
459 11 zhě used to mark a definition 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
460 11 zhě used to mark a pause 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
461 11 zhě topic marker; that; it 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
462 11 zhuó according to 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
463 11 zhě ca 諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者
464 11 extremely; very 極善意樂悉平等
465 11 utmost; furthest 極善意樂悉平等
466 11 extremity 極善意樂悉平等
467 11 ridge-beam of a roof 極善意樂悉平等
468 11 to exhaust 極善意樂悉平等
469 11 a standard principle 極善意樂悉平等
470 11 pinnacle; summit; highpoint 極善意樂悉平等
471 11 pole 極善意樂悉平等
472 11 throne 極善意樂悉平等
473 11 urgent 極善意樂悉平等
474 11 an electrical pole; a node 極善意樂悉平等
475 11 highest point; parama 極善意樂悉平等
476 11 亦復 yìfù also 亦復如是
477 11 yuàn to hope; to wish; to desire 願得最上真實身
478 11 yuàn hope 願得最上真實身
479 11 yuàn to be ready; to be willing 願得最上真實身
480 11 yuàn to ask for; to solicit 願得最上真實身
481 11 yuàn a vow 願得最上真實身
482 11 yuàn diligent; attentive 願得最上真實身
483 11 yuàn to prefer; to select 願得最上真實身
484 11 yuàn to admire 願得最上真實身
485 11 yuàn a vow; pranidhana 願得最上真實身
486 10 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離善知識
487 10 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離善知識
488 10 遠離 yuǎnlí to far off 遠離善知識
489 10 nán difficult; arduous; hard 捐棄身命不為難
490 10 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 捐棄身命不為難
491 10 nán hardly possible; unable 捐棄身命不為難
492 10 nàn disaster; calamity 捐棄身命不為難
493 10 nàn enemy; foe 捐棄身命不為難
494 10 nán bad; unpleasant 捐棄身命不為難
495 10 nàn to blame; to rebuke 捐棄身命不為難
496 10 nàn to object to; to argue against 捐棄身命不為難
497 10 nàn to reject; to repudiate 捐棄身命不為難
498 10 nán inopportune; aksana 捐棄身命不為難
499 10 this 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
500 10 to split; to tear 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shēn body; kaya
zhū all; many; sarva
near to; antike
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
如是 rúshì thus, so
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
zuò action; kāraṇa
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
zhōng middle
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地狱趣 地獄趣 100 Hell Realm; Hell Destiny
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广兴 廣興 71
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
轮回 輪回 108 Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
咸兴 咸興 120 Hamhung
88 Xiong
西天 120 India; Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 126.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜 布施波羅蜜 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
臭秽 臭穢 99 foul
杻械 99 handcuffs and shackles
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
疮癣 瘡癬 99 ulcers and ringworms
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
地狱门 地獄門 100 gate of hell
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
多劫 100 many kalpas; numerous eons
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
非道 102 heterodox views
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
果熟 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
伽陀 106 gatha; verse
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
卷第十九 106 scroll 19
聚沫 106 foam; phena
堪归 堪歸 107 śaraṇya
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦果 107
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
恼害 惱害 110 malicious feeling
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
三不善根 115 the three unwholesome roots
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
善因 115 Wholesome Cause
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身业 身業 115 physical karma
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
生天 115 highest rebirth
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身命 115 body and life
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
四生 115 four types of birth
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
同分 116 same class
涂香 塗香 116 to annoint
妄境界 119 world of delusion
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无常迅速 無常迅速 119 impermanence strikes fast
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪定聚 120 destined to be evil
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心想 120 thoughts of the mind; thought
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业因 業因 121 karmic conditions
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意乐 意樂 121 joy; happiness
异品 異品 121 of a different kind
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
语业 語業 121 verbal karma
圆成 圓成 121 complete perfection
欲心 121 a lustful heart
真法 122 true dharma; absolute dharma
正思惟 122 right intention; right thought
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正行 122 right action
众苦 眾苦 122 all suffering
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
罪福 122 offense and merit
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha