Glossary and Vocabulary for Tathāgatagarbhasūtra (Fo Shuo Bu Zeng Bu Jian Jing) 《佛說不增不減經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 62 jiàn to see 所謂見眾生界增
2 53 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利弗
3 22 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來
4 22 method / way 不如實知如來所得無量法故
5 19 to arise / to get up 於大眾中即從坐起
6 17 zhōng middle
7 17 to leave / to depart / to go away / to part 不離不脫
8 17 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 所謂見眾生界增
9 13 wèi to call 謂取眾生界增堅著妄執
10 12 meaning / sense 此義
11 12 如實知 rúshízhī understanding of thusness 不如實知一法界故
12 11 sān three 三見
13 11 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 此眾生聚
14 11 二見 èr jiàn two views 何謂二見
15 10 to reach 於現在世及未來世
16 10 jiǎn to deduct / to subtract 生界減
17 10 二種 èr zhǒng two kinds 展轉復生二種邪
18 9 zēng to increase / to add to / to augment 所謂見眾生界增
19 9 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 聞如來涅槃起斷見滅見
20 9 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得淨得清淨
21 8 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 訶薩無量無邊不可稱計
22 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 而自說言
23 8 shēng to be born / to give birth
24 8 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 大邪見者
25 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧
26 7 lái to come 一切眾生從無始世來
27 7 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 者即是法身
28 7 big / great / huge / large / major 大邪見者
29 7 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 眾生界者即是如來藏
30 7 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生從無始世來
31 7 different / other 不斷不異不思議佛法
32 7 tuō to take off 不離不脫
33 7 děng et cetera / and so on 諸天人等一切眾
34 6 héng constant / regular / persistent 過於恒
35 6 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 過於恒沙無邊煩惱所纏
36 6 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
37 6 xīn heart 起邪見心
38 6 shǐ beginning / start 一切眾生從無始世來
39 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能如實分別如來無量差別
40 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
41 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者斷見
42 6 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit 藏本際相應體及清淨法
43 6 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 不如實知一法界故
44 6 shì a generation 一切眾生從無始世來
45 6 世間 shìjiān world / the human world 一者世間有始見
46 6 zhǒng kind / type 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
47 6 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 藏本際相應體及清淨法
48 6 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 此大邪見諸眾生等
49 6 二者 èrzhě the two / both 二者滅
50 6 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 過於恒沙無邊煩惱所纏
51 5 所謂 suǒwèi so-called 所謂見眾生界增
52 5 jiè border / boundary 生界減
53 5 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 一切愚癡凡夫
54 5 rén person / people / a human being 與大比丘眾千二百五十人俱
55 5 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不能善入如來不可思議大悲故
56 5 羅網 luówǎng a net / a fishing net / a bird net 不相捨離猶如羅網
57 5 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
58 5 yán to speak / to say / said 合掌白佛言
59 5 one 不如實知一法界故
60 5 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 一切愚癡凡夫
61 5 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂三見
62 5 一界 yī jiè one world 此二種見依止一界
63 5 è evil / vice 於未來世墮諸惡
64 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法中得自在力
65 5 a human or animal body 藏本際相應體及清淨法
66 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 我諸弟子不起
67 5 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 服三法衣現沙門
68 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 聞如來涅槃起斷見滅見
69 4 慧命 huìmìng friend / brother 爾時慧命舍利弗
70 4 未來際 wèilái jì the limit of the future 非未來際
71 4 xíng to walk / to move 是故長夜妄行邪道
72 4 néng can / able 乃能問我是甚深義
73 4 shí real / true 不如實見一法界故
74 4 liù six 復起六種見
75 4 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 不如實知如來無量境界故
76 4 zhī to know 緣覺智慧所不能知
77 4 zhù to dwell / to live / to reside 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
78 4 不思議 bù sīyì inconceivable 不如實知如來不思議無
79 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 我未能解
80 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 唯有諸佛如來智慧
81 4 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命舍利弗
82 4 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十人俱
83 4 shēn human body / torso 如我所說法身義者
84 4 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata 如來法身常
85 4 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 遠離如實空見故
86 4 desire 一者無欲見
87 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 皆真實如
88 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃能問我是甚深義
89 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於四生中輪迴生死
90 3 佛說不增不減經 Fó shuō bù zēng bù jiǎn jīng Tathāgatagarbhasūtra / Fo Shuo Bu Zeng Bu Jian Jing 佛說不增不減經
91 3 不清 bùqīng unclear 不相應體及煩惱纏不清淨法
92 3 有法 yǒufǎ something that exists 不離眾生界有法
93 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 不能觀察
94 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 謂取眾生界增堅著妄執
95 3 border / boundar / juncture 非過去際
96 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法中雖除鬚髮
97 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不如實知修集無量菩提功德行
98 3 乃是 nǎishì nevertheless 此二種見乃是無明諸惑根本
99 3 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣
100 3 名為 míngwèi to be called 名為眾生
101 3 不差 bùchà to not lack / not bad 不異不差
102 3 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 是不生不滅法
103 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 遍知次第出世為其說法
104 3 Buddha / Awakened One 佛所
105 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 為有增減
106 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如實見一法界故
107 3 清涼 qīngliáng cool / refreshing 如來法身清涼
108 3 平等 píngděng be equal in social status 來際平等故
109 3 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 以常可歸依故
110 3 諸天 zhūtiān devas 諸天人
111 3 to enter 不能善入如來不可思議大悲故
112 3 nǎo to be angry / to hate 長受衰惱損害之事
113 3 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂一切眾生
114 3 根本 gēnběn fundamental / basic 此二種見乃是無明諸惑根本
115 3 guò to cross / to go over / to pass 有多過咎
116 3 jiān hard / strong / firm 謂取眾生界增堅著妄執
117 3 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生
118 3 淨法 jìngfǎ pure dharma 不相應體及煩惱纏不清淨法
119 3 power / force / strength 如來無量力故
120 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 議無量法自在故
121 2 正道 zhèngdào the right road 住正道中
122 2 未能 wèinéng to fail to 我未能解
123 2 斷見 duàn jiàn Nihilism 聞如來涅槃起斷見滅見
124 2 等人 děngrén people of the same generation 如是等人
125 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 一切聲聞
126 2 chù to touch / to feel 是觸
127 2 míng dark 從冥入冥
128 2 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
129 2 xiū to decorate / to embellish 不如實知修集無量菩提功德行
130 2 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 甚深義者即是第一義諦
131 2 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如法界不思議法
132 2 xiǎng to think 想及滅想故
133 2 zūn to honor / to respect 尊告舍利弗
134 2 àn to shut a door 從闇入闇
135 2 gōng merit 不如實知修集無量菩提功德行
136 2 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若有比丘
137 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 是故長夜妄行邪道
138 2 yuàn to hope / to wish / to desire 善法中無願欲心
139 2 grandmother 優婆
140 2 to take / to get / to fetch 謂取眾生界增堅著妄執
141 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 是故長夜妄行邪道
142 2 往來 wǎnglái to come and go / to return 往來
143 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法中無願欲心
144 2 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌白佛言
145 2 shě to give
146 2 未來世 wèiláishì times to come / the future 於現在世及未來世
147 2 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺智慧所不能知
148 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 訶薩無量無邊不可稱計
149 2 利益 lìyì benefit / interest 利益一切眾生
150 2 míng bright / brilliant 所有明色及觸
151 2 shí time / a point or period of time 者離生時故
152 2 shè to absorb / to assimilate
153 2 zuò to sit 於大眾中即從坐起
154 2 德行 déxíng moral conduct / benevolent actions 然其內無沙門德行
155 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離如實空見故
156 2 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 服三法衣現沙門
157 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過於恒沙
158 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知如是義者
159 2 菩薩 púsà bodhisatta 諸菩薩摩
160 2 過去 guòqù past / previous/ former 非過去際
161 2 can / may / permissible 此義中唯可仰信
162 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 於大眾中即從坐起
163 2 fán to bother / to vex / to trouble 如來藏本際不相應體及煩
164 2 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有諸佛如來智慧
165 2 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 二者無因無緣忽
166 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 勤精進心
167 2 gain / advantage / benefit 利弗
168 2 shì matter / thing / item 長受衰惱損害之事
169 2 wèn to ask 若人問我
170 2 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 說為不可思議法自性清淨心
171 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
172 2 gào to tell / to say / said / told 尊告舍利弗
173 2 duò to fall / to sink 於現在世墮諸惡趣
174 2 color 所有明色及觸
175 2 xué to study / to learn 汝今應學此法
176 2 不變 bùbiàn unchanging / constant 清涼不變歸依不可思議清淨法界
177 2 dào to arrive 到已頂禮佛足
178 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 有多過咎
179 2 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 二法故
180 1 an item 生盲無目
181 1 知見 zhījiàn to know by seeing 乃能觀察知見
182 1 jīng to go through / to experience 佛說此經已
183 1 to rub 諸菩薩摩
184 1 huàn to suffer from a misfortune 乃是極惡根本大患之法
185 1 其內 qínèi included / within that 然其內無沙門德行
186 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 汝為安隱
187 1 真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya 真佛弟子
188 1 bitterness / bitter flavor 四者無苦無樂見
189 1 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor 相應法體
190 1 to assemble / to meet together 此眾生聚
191 1 zhàng to separate
192 1 形相 xíngxiāng appearance / features 所有明色形相
193 1 yǎng to look up 此義中唯可仰信
194 1 客塵 kè chén external taint 說為客塵煩惱所染自
195 1 遍知 biànzhī to know / to understand / parijñā 遍知次第出世為其說法
196 1 諸眾 zhūzhòng numerous 是諸眾
197 1 虛妄 xūwàng not real / illusory 此法如實不虛妄
198 1 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 汝若不問
199 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
200 1 shēn deep 深隱
201 1 一切苦 yīqiē kŭ all suffering 過一切苦
202 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork
203 1 zhòng heavy 成大邪見極重
204 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
205 1 xìng gender 性清淨心不可思議法
206 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持一切
207 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 是等人非我弟子
208 1 使 shǐ to make / to cause 離一切世間煩惱使
209 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故
210 1 luó Luo 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
211 1 心所 xīn suǒ a mental factor 亦是如來心所行處
212 1 周旋 zhōuxuán to mix with others / to socialize / to deal with / to contend 周旋六道
213 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
214 1 shī to lose 永失一切利益安樂
215 1 xiǎn dangerous 大險難者
216 1 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 元魏北印度三藏菩提流支譯
217 1 qián front 前至
218 1 戒取見 jiè jìn děng qǔ jiàn śilavrataparāmarśa / rigid ascetic views / attachment to rites and rituals 一者戒取見
219 1 huà to make into / to change into / to transform 化彼眾生
220 1 zhèng proof 不如實知如來所證
221 1 nán difficult / arduous / hard 大險難者
222 1 bèi to prepare / get ready 備一切法
223 1 shí ten 與大比丘眾千二百五十人俱
224 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 如是執
225 1 lóng dragon
226 1 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning 此諸眾生以依如來不了義經
227 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌白佛言
228 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
229 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉復生二種邪
230 1 十波羅蜜 shí bōluómì ten pāramitās / ten perfections 行十波羅蜜
231 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
232 1 世法 shìfǎ tradition 於世法中不離不脫真實一切法
233 1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說此經已
234 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 波羅提供新式標點
235 1 深義 shēn yì profound meaning 如是深義
236 1 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 二者於不淨中起淨顛倒見
237 1 受苦無窮 shòukǔ wúqióng suffer endlessly 受苦無窮
238 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 到已頂禮佛足
239 1 二邊 èr biān two extremes 離二邊故
240 1 彼岸 bǐ àn the other shore 住於彼岸清淨法中
241 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 於現在世墮諸惡趣
242 1 shòu to suffer / to be subjected to 長受衰惱損害之事
243 1 to bind / to tie 如是縛
244 1 所願 suǒyuàn wished-for / desired 到一切眾生所願之地
245 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益安樂一切眾生
246 1 happy / glad / cheerful / joyful 四者無苦無樂見
247 1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 說為不可思議法自性清淨心
248 1 長夜 chángyè long dark night 是故長夜妄行邪道
249 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 波羅提供新式標點
250 1 biàn to change / to alter
251 1 八萬四千法門 bā wàn sì qiān fǎ mén eighty-four thousand methods of practice 八萬四千法門
252 1 nèi inside / interior 若內若外
253 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 服三法衣現沙門
254 1 測量 cèliáng to measure / to gauge / to determine / to survey 測量
255 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 說為客塵煩惱所染自
256 1 差別 chābié a difference / a distinction 不能如實分別如來無量差別
257 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡業
258 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
259 1 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
260 1 漂流 piāoliú to float / to drift 波浪漂流
261 1 zhèng upright / straight
262 1 cáng to hide 藏本際相應體及清淨法
263 1 jìn to the greatest extent / utmost 謂畢竟盡
264 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 於一切境界中究竟通達
265 1 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening 無聞慧故
266 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不能善入如來不可思議大悲故
267 1 Germany 德智慧
268 1 jìng clean 得淨得清淨
269 1 shèng to beat / to win / to conquer 更無勝者
270 1 to reply / to answer 當云何答
271 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 畢竟不起極惡不善二種邪見
272 1 soil / ground / land 到一切眾生所願之地
273 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 不如實知如來所得無量法故
274 1 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 三者眾生幻化所作見
275 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成大邪見極重
276 1 sa 訶薩無量無邊不可稱計
277 1 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 六者無聖諦見
278 1 běi north 元魏北印度三藏菩提流支譯
279 1 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 棄捨一切諸有欲求
280 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
281 1 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 者離生時故
282 1 一法 yīfǎ one dharma / one thing 不如實見一法界故
283 1 欲心 yùxīn a lustful heart 善法中無願欲心
284 1 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 若我滅後
285 1 一面 yīmiàn one side 退坐一面
286 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾千二百五十人俱
287 1 六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies 周旋六道
288 1 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
289 1 suì age 過五百歲
290 1 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra 不如實知如來大涅槃故
291 1 liàng a quantity / an amount 量方便故
292 1 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
293 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 從無始世來隨順世間
294 1 interesting
295 1 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等
296 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議法界
297 1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
298 1 to criticize 議無量法自在故
299 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空寂
300 1 呵責 hēzé to abuse / to berate 所呵責
301 1 空見 kōng jiàn view of emptiness 遠離如實空見故
302 1 wǎng net
303 1 合一 héyī to unite 界合一界
304 1 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今應學此法
305 1 night 夜妄行邪道
306 1 印度 yìndù India 元魏北印度三藏菩提流支譯
307 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 展轉復生二種邪
308 1 滅法 miè fǎ unconditioned dharma 以非滅法故
309 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 苦惱
310 1 clothes / dress / garment 服三法衣現沙門
311 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 如是等輩
312 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足
313 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
314 1 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
315 1 厭離 yànlí to give up in disgust 厭離世間生死
316 1 clothes / clothing 服三法衣現沙門
317 1 zuò to do 三者眾生幻化所作見
318 1 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 以無分別法故
319 1 四生 Sì Shēng Four Types of Birth 於四生中輪迴生死
320 1 五百 wǔ bǎi five hundred 過五百歲
321 1 to translate / to interpret 元魏北印度三藏菩提流支譯
322 1 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心故
323 1 shā sand / gravel / pebbles 沙不離不脫
324 1 無有 wú yǒu there is not 無有是處
325 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 不能善入如來不可思議大悲故
326 1 thin / slender 若麁若細若中種種諸見
327 1 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十人俱
328 1 淨顛倒 jìngdiāndǎo to view the defiled as undefiled 二者於不淨中起淨顛倒見
329 1 shuāi to weaken / to decline 長受衰惱損害之事
330 1 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 以非作法故
331 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 於四生中輪迴生死
332 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言一切愚癡凡夫
333 1 jiù to punish / to chastise / to blame 有多過咎
334 1 èr two 此二邪見
335 1 shàng top / a high position 如我上說
336 1 婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
337 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
338 1 máng blind 生盲無目
339 1 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 憐愍一切眾生
340 1 波羅 Bōluó Baltic 波羅提供新式標點
341 1 to think / consider / to ponder 不如實知如來不思
342 1 gòu dirt / filth 離一切煩惱垢
343 1 wén to hear 聞如來涅槃起斷見滅見
344 1 提供 tígōng to supply / to provide 波羅提供新式標點
345 1 同一 tóngyī identical / same 同一
346 1 七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata 正使七佛如來
347 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 展轉復生二種邪
348 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 此二種見乃是無明諸惑根本
349 1 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
350 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如來功德智慧
351 1 to carry
352 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 元魏北印度三藏菩提流支譯
353 1 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信如來無量行處故
354 1 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 此二種見依止一界
355 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 多有眾生愚無
356 1 book / volume
357 1 欲求 yùqiú to desire / to want 棄捨一切諸有欲求
358 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 即是一切諸法根本
359 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 不能如實分別如來無量差別
360 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 唯有如來菩提智之所
361 1 正使 zhèngshǐ Chief Envoy 正使七佛如來
362 1 chǎn to explain / to clarify / to elucidate 名一闡
363 1 five
364 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人俱
365 1 xìn to believe / to trust 此義中唯可仰信
366 1 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 無慧眼
367 1 xiàng to appear / to seem / to resemble
368 1 波浪 bōlàng a wave 波浪漂流
369 1 dēng a lamp / a lantern 如世間燈
370 1 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 長受衰惱損害之事
371 1 wèi Eighth earthly branch 以未
372 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
373 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所說法身義者
374 1 出世 chūshì to be born / to come into being 遍知次第出世為其說法
375 1 to calculate / to compute / to count 訶薩無量無邊不可稱計
376 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 此二種見乃是無明諸惑根本
377 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 眾生海
378 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
379 1 方便 fāngbiàn convenient 量方便故
380 1 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩無量無邊不可稱計
381 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者無苦無樂見
382 1 菩提流支 Pútíliúzhī Bodhiruci 元魏北印度三藏菩提流支譯
383 1 鬚髮 xūfà hair and beard 於佛法中雖除鬚髮
384 1 to gather / to collect 不如實知修集無量菩提功德行
385 1 coarse / rough 若麁若細若中種種諸見
386 1 a door / gate 乾闥
387 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 離一切礙
388 1 摩尼寶珠 móní bǎozhū mani jewel 又如摩尼寶珠
389 1 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 訶薩無量無邊不可稱計
390 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 具一切法
391 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界
392 1 yǐn to hide / to conceal 深隱
393 1 zhōng end / finish / conclusion 二者世間有終見
394 1 yōu excellent / superior 優婆
395 1 在世 zài shì to live 如來在世
396 1 wài outside 若內若外
397 1 異名 yìmíng another name 清涼不變歸依不可思議清淨法界等異名
398 1 gān dry 乾闥

Frequencies of all Words

Top 478

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 jiàn to see 所謂見眾生界增
2 53 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時慧命舍利弗
3 48 not / no 不如實知一法界故
4 42 this / these 此眾生聚
5 42 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
6 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 正遍知如是義者
7 25 no 一切眾生從無始世來
8 22 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來
9 22 method / way 不如實知如來所得無量法故
10 20 一切 yīqiè all / every / everything 諸天人等一切眾
11 19 in / at 於大眾中即從坐起
12 19 to arise / to get up 於大眾中即從坐起
13 17 zhōng middle
14 17 to leave / to depart / to go away / to part 不離不脫
15 17 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 所謂見眾生界增
16 16 shì is / are / am / to be 乃能問我是甚深義
17 14 so as to / in order to 以故
18 14 I / me / my 我未能解
19 13 promptly / right away / immediately 於大眾中即從坐起
20 13 wèi to call 謂取眾生界增堅著妄執
21 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 佛所
22 12 meaning / sense 此義
23 12 that / those 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
24 12 如實知 rúshízhī understanding of thusness 不如實知一法界故
25 12 ruò to seem / to be like / as 若人問我
26 11 zhū all / many / various 諸菩薩摩
27 11 such as / for example / for instance
28 11 sān three 三見
29 11 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 此眾生聚
30 11 yǒu is / are / to exist 為有增減
31 11 二見 èr jiàn two views 何謂二見
32 10 to reach 於現在世及未來世
33 10 according to 此諸眾生以依如來不了義經
34 10 jiǎn to deduct / to subtract 生界減
35 10 二種 èr zhǒng two kinds 展轉復生二種邪
36 9 如是 rúshì thus / so 正遍知如是義者
37 9 wèi for / to 為有增減
38 9 fēi not / non- / un- 實非沙門
39 9 zēng to increase / to add to / to augment 所謂見眾生界增
40 9 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 聞如來涅槃起斷見滅見
41 9 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得淨得清淨
42 8 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 訶薩無量無邊不可稱計
43 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 而自說言
44 8 shēng to be born / to give birth
45 8 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 大邪見者
46 8 智慧 zhìhuì wisdom 智慧
47 7 lái to come 一切眾生從無始世來
48 7 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 者即是法身
49 7 big / great / huge / large / major 大邪見者
50 7 and 與大比丘眾千二百五十人俱
51 7 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 眾生界者即是如來藏
52 7 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生從無始世來
53 7 different / other 不斷不異不思議佛法
54 7 tuō to take off 不離不脫
55 7 děng et cetera / and so on 諸天人等一切眾
56 6 héng constant / regular / persistent 過於恒
57 6 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 過於恒沙無邊煩惱所纏
58 6 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
59 6 xīn heart 起邪見心
60 6 shǐ beginning / start 一切眾生從無始世來
61 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能如實分別如來無量差別
62 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
63 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者斷見
64 6 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit 藏本際相應體及清淨法
65 6 畢竟 bìjìng after all / all in all 謂畢竟盡
66 6 xiāng each other / one another / mutually 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
67 6 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 不如實知一法界故
68 6 shì a generation 一切眾生從無始世來
69 6 世間 shìjiān world / the human world 一者世間有始見
70 6 zhǒng kind / type 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
71 6 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 藏本際相應體及清淨法
72 6 zhī him / her / them / that 長受衰惱損害之事
73 6 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 此大邪見諸眾生等
74 6 二者 èrzhě the two / both 二者滅
75 6 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 過於恒沙無邊煩惱所纏
76 5 所謂 suǒwèi so-called 所謂見眾生界增
77 5 extremely / very 成大邪見極重
78 5 jiè border / boundary 生界減
79 5 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 一切愚癡凡夫
80 5 rén person / people / a human being 與大比丘眾千二百五十人俱
81 5 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不能善入如來不可思議大悲故
82 5 羅網 luówǎng a net / a fishing net / a bird net 不相捨離猶如羅網
83 5 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
84 5 yán to speak / to say / said 合掌白佛言
85 5 one 不如實知一法界故
86 5 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 一切愚癡凡夫
87 5 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂三見
88 5 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是見
89 5 一界 yī jiè one world 此二種見依止一界
90 5 è evil / vice 於未來世墮諸惡
91 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法中得自在力
92 5 a human or animal body 藏本際相應體及清淨法
93 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 我諸弟子不起
94 5 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 服三法衣現沙門
95 5 cóng from 於大眾中即從坐起
96 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 聞如來涅槃起斷見滅見
97 4 慧命 huìmìng friend / brother 爾時慧命舍利弗
98 4 未來際 wèilái jì the limit of the future 非未來際
99 4 again / more / repeatedly 此諸眾生依於減見復起
100 4 xíng to walk / to move 是故長夜妄行邪道
101 4 néng can / able 乃能問我是甚深義
102 4 shí real / true 不如實見一法界故
103 4 liù six 復起六種見
104 4 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 不如實知如來無量境界故
105 4 yīng should / ought
106 4 míng measure word for people 義一名
107 4 zhī to know 緣覺智慧所不能知
108 4 you / thou 汝為安隱
109 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 如來法身常
110 4 zhù to dwell / to live / to reside 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
111 4 不思議 bù sīyì inconceivable 不如實知如來不思議無
112 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 我未能解
113 4 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故長夜妄行邪道
114 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 唯有諸佛如來智慧
115 4 what / where / which 者何
116 4 爾時 ěr shí at that time 爾時慧命舍利弗
117 4 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十人俱
118 4 shēn human body / torso 如我所說法身義者
119 4 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata 如來法身常
120 4 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 遠離如實空見故
121 4 desire 一者無欲見
122 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 皆真實如
123 4 de potential marker 令得解了
124 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃能問我是甚深義
125 4 復次 fùcì furthermore / moreover 復次舍利弗
126 4 dāng to be / to act as / to serve as 當云何答
127 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於四生中輪迴生死
128 3 佛說不增不減經 Fó shuō bù zēng bù jiǎn jīng Tathāgatagarbhasūtra / Fo Shuo Bu Zeng Bu Jian Jing 佛說不增不減經
129 3 善哉 shànzāi excellent 善哉
130 3 naturally / of course / certainly 自謂沙門
131 3 不清 bùqīng unclear 不相應體及煩惱纏不清淨法
132 3 所有 suǒyǒu all 緣覺所有智慧
133 3 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而自說言
134 3 有法 yǒufǎ something that exists 不離眾生界有法
135 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 不能觀察
136 3 zhe indicates that an action is continuing 謂取眾生界增堅著妄執
137 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 謂取眾生界增堅著妄執
138 3 border / boundar / juncture 非過去際
139 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法中雖除鬚髮
140 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不如實知修集無量菩提功德行
141 3 乃是 nǎishì nevertheless 此二種見乃是無明諸惑根本
142 3 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣
143 3 過於 guòyú excessively 過於恒沙
144 3 名為 míngwèi to be called 名為眾生
145 3 不差 bùchà to not lack / not bad 不異不差
146 3 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 是不生不滅法
147 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 遍知次第出世為其說法
148 3 Buddha / Awakened One 佛所
149 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 為有增減
150 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如實見一法界故
151 3 清涼 qīngliáng cool / refreshing 如來法身清涼
152 3 平等 píngděng be equal in social status 來際平等故
153 3 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 以常可歸依故
154 3 諸天 zhūtiān devas 諸天人
155 3 no 利弗
156 3 to enter 不能善入如來不可思議大悲故
157 3 nǎo to be angry / to hate 長受衰惱損害之事
158 3 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂一切眾生
159 3 根本 gēnběn fundamental / basic 此二種見乃是無明諸惑根本
160 3 guò to cross / to go over / to pass 有多過咎
161 3 jiān hard / strong / firm 謂取眾生界增堅著妄執
162 3 also / too 亦是如來心所行處
163 3 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生
164 3 淨法 jìngfǎ pure dharma 不相應體及煩惱纏不清淨法
165 3 yīn because 二者無因無緣忽
166 3 power / force / strength 如來無量力故
167 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 議無量法自在故
168 2 正道 zhèngdào the right road 住正道中
169 2 未能 wèinéng to fail to 我未能解
170 2 斷見 duàn jiàn Nihilism 聞如來涅槃起斷見滅見
171 2 等人 děngrén people of the same generation 如是等人
172 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 一切聲聞
173 2 chù to touch / to feel 是觸
174 2 míng dark 從冥入冥
175 2 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
176 2 xiū to decorate / to embellish 不如實知修集無量菩提功德行
177 2 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 甚深義者即是第一義諦
178 2 jiē all / each and every / in all cases 皆真實如
179 2 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 真如法界不思議法
180 2 xiǎng to think 想及滅想故
181 2 zūn to honor / to respect 尊告舍利弗
182 2 àn to shut a door 從闇入闇
183 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以
184 2 gōng merit 不如實知修集無量菩提功德行
185 2 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若有比丘
186 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 是故長夜妄行邪道
187 2 yuàn to hope / to wish / to desire 善法中無願欲心
188 2 grandmother 優婆
189 2 to take / to get / to fetch 謂取眾生界增堅著妄執
190 2 zhǎng director / chief / head / elder 長受衰惱損害之事
191 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 是故長夜妄行邪道
192 2 現在 xiànzài at present / in the process of 於現在世及未來世
193 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷不異不思議佛法
194 2 往來 wǎnglái to come and go / to return 往來
195 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法中無願欲心
196 2 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌白佛言
197 2 shě to give
198 2 未來世 wèiláishì times to come / the future 於現在世及未來世
199 2 already / afterwards 到已頂禮佛足
200 2 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺智慧所不能知
201 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 訶薩無量無邊不可稱計
202 2 利益 lìyì benefit / interest 利益一切眾生
203 2 míng bright / brilliant 所有明色及觸
204 2 shí time / a point or period of time 者離生時故
205 2 shè to absorb / to assimilate
206 2 zuò to sit 於大眾中即從坐起
207 2 德行 déxíng moral conduct / benevolent actions 然其內無沙門德行
208 2 qín diligently / industriously 勤精進心
209 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離如實空見故
210 2 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 服三法衣現沙門
211 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過於恒沙
212 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知如是義者
213 2 菩薩 púsà bodhisatta 諸菩薩摩
214 2 過去 guòqù past / previous/ former 非過去際
215 2 can / may / permissible 此義中唯可仰信
216 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 於大眾中即從坐起
217 2 fán to bother / to vex / to trouble 如來藏本際不相應體及煩
218 2 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有諸佛如來智慧
219 2 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 二者無因無緣忽
220 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 勤精進心
221 2 gain / advantage / benefit 利弗
222 2 shì matter / thing / item 長受衰惱損害之事
223 2 wěi yes 唯願如來為我解
224 2 wèn to ask 若人問我
225 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃能問我是甚深義
226 2 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 說為不可思議法自性清淨心
227 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
228 2 gào to tell / to say / said / told 尊告舍利弗
229 2 duò to fall / to sink 於現在世墮諸惡趣
230 2 color 所有明色及觸
231 2 行處 xíngchǔ everywhere 不信如來無量行處故
232 2 xué to study / to learn 汝今應學此法
233 2 duàn absolutely / decidedly 以起斷
234 2 不變 bùbiàn unchanging / constant 清涼不變歸依不可思議清淨法界
235 2 dào to arrive 到已頂禮佛足
236 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 有多過咎
237 2 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 二法故
238 1 an item 生盲無目
239 1 知見 zhījiàn to know by seeing 乃能觀察知見
240 1 jīng to go through / to experience 佛說此經已
241 1 to rub 諸菩薩摩
242 1 huàn to suffer from a misfortune 乃是極惡根本大患之法
243 1 其內 qínèi included / within that 然其內無沙門德行
244 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 汝為安隱
245 1 entirely / without exception 與大比丘眾千二百五十人俱
246 1 真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya 真佛弟子
247 1 bitterness / bitter flavor 四者無苦無樂見
248 1 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor 相應法體
249 1 yòu again / also 又如摩尼寶珠
250 1 to assemble / to meet together 此眾生聚
251 1 zhàng to separate
252 1 形相 xíngxiāng appearance / features 所有明色形相
253 1 yǎng to look up 此義中唯可仰信
254 1 客塵 kè chén external taint 說為客塵煩惱所染自
255 1 遍知 biànzhī to know / to understand / parijñā 遍知次第出世為其說法
256 1 諸眾 zhūzhòng numerous 是諸眾
257 1 然而 ránér however / yet / but 然而有見
258 1 虛妄 xūwàng not real / illusory 此法如實不虛妄
259 1 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 汝若不問
260 1 suddenly / abruptly 二者無因無緣忽
261 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
262 1 shēn deep 深隱
263 1 一切苦 yīqiē kŭ all suffering 過一切苦
264 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork
265 1 zhòng heavy 成大邪見極重
266 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
267 1 xìng gender 性清淨心不可思議法
268 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持一切
269 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 是等人非我弟子
270 1 使 shǐ to make / to cause 離一切世間煩惱使
271 1 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 若麁若細若中種種諸見
272 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故
273 1 luó Luo 此三種見與彼減見不相捨離猶如羅
274 1 心所 xīn suǒ a mental factor 亦是如來心所行處
275 1 周旋 zhōuxuán to mix with others / to socialize / to deal with / to contend 周旋六道
276 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
277 1 shī to lose 永失一切利益安樂
278 1 xiǎn dangerous 大險難者
279 1 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 元魏北印度三藏菩提流支譯
280 1 qián front 前至
281 1 戒取見 jiè jìn děng qǔ jiàn śilavrataparāmarśa / rigid ascetic views / attachment to rites and rituals 一者戒取見
282 1 huà to make into / to change into / to transform 化彼眾生
283 1 zhèng proof 不如實知如來所證
284 1 nán difficult / arduous / hard 大險難者
285 1 bèi to prepare / get ready 備一切法
286 1 shí ten 與大比丘眾千二百五十人俱
287 1 何者 hézhě why 何者是一界
288 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 如是執
289 1 lóng dragon
290 1 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning 此諸眾生以依如來不了義經
291 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌白佛言
292 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
293 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉復生二種邪
294 1 十波羅蜜 shí bōluómì ten pāramitās / ten perfections 行十波羅蜜
295 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
296 1 世法 shìfǎ tradition 於世法中不離不脫真實一切法
297 1 何況 hékuàng much less / let alone 何況一切愚癡凡夫而能
298 1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說此經已
299 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 波羅提供新式標點
300 1 深義 shēn yì profound meaning 如是深義
301 1 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 二者於不淨中起淨顛倒見
302 1 受苦無窮 shòukǔ wúqióng suffer endlessly 受苦無窮
303 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 到已頂禮佛足
304 1 二邊 èr biān two extremes 離二邊故
305 1 彼岸 bǐ àn the other shore 住於彼岸清淨法中
306 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 於現在世墮諸惡趣
307 1 shòu to suffer / to be subjected to 長受衰惱損害之事
308 1 to bind / to tie 如是縛
309 1 所願 suǒyuàn wished-for / desired 到一切眾生所願之地
310 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益安樂一切眾生
311 1 忽然 hūrán suddenly 無因無緣忽然而有見
312 1 happy / glad / cheerful / joyful 四者無苦無樂見
313 1 云何 yúnhé why 當云何答
314 1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 說為不可思議法自性清淨心
315 1 長夜 chángyè long dark night 是故長夜妄行邪道
316 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 波羅提供新式標點
317 1 biàn to change / to alter
318 1 八萬四千法門 bā wàn sì qiān fǎ mén eighty-four thousand methods of practice 八萬四千法門
319 1 nèi inside / interior 若內若外
320 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 服三法衣現沙門
321 1 測量 cèliáng to measure / to gauge / to determine / to survey 測量
322 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 說為客塵煩惱所染自
323 1 差別 chābié a difference / a distinction 不能如實分別如來無量差別
324 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡業
325 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
326 1 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
327 1 漂流 piāoliú to float / to drift 波浪漂流
328 1 zhèng upright / straight
329 1 cáng to hide 藏本際相應體及清淨法
330 1 jìn to the greatest extent / utmost 謂畢竟盡
331 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 於一切境界中究竟通達
332 1 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening 無聞慧故
333 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不能善入如來不可思議大悲故
334 1 Germany 德智慧
335 1 jìng clean 得淨得清淨
336 1 shèng to beat / to win / to conquer 更無勝者
337 1 to reply / to answer 當云何答
338 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 畢竟不起極惡不善二種邪見
339 1 soil / ground / land 到一切眾生所願之地
340 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 不如實知如來所得無量法故
341 1 不盡 bùjìn not completely / endlessly 以不盡法故
342 1 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 三者眾生幻化所作見
343 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成大邪見極重
344 1 sa 訶薩無量無邊不可稱計
345 1 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 六者無聖諦見
346 1 běi north 元魏北印度三藏菩提流支譯
347 1 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 棄捨一切諸有欲求
348 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
349 1 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 者離生時故
350 1 一法 yīfǎ one dharma / one thing 不如實見一法界故
351 1 欲心 yùxīn a lustful heart 善法中無願欲心
352 1 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 若我滅後
353 1 一面 yīmiàn one side 退坐一面
354 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾千二百五十人俱
355 1 六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies 周旋六道
356 1 次第 cìdì one after another 遍知次第出世為其說法
357 1 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
358 1 suì age 過五百歲
359 1 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra 不如實知如來大涅槃故
360 1 liàng a quantity / an amount 量方便故
361 1 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
362 1 隨順 suíshùn to follow / to go along with 從無始世來隨順世間
363 1 interesting
364 1 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等
365 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議法界
366 1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
367 1 to criticize 議無量法自在故
368 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空寂
369 1 呵責 hēzé to abuse / to berate 所呵責
370 1 空見 kōng jiàn view of emptiness 遠離如實空見故
371 1 wǎng net
372 1 合一 héyī to unite 界合一界
373 1 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今應學此法
374 1 night 夜妄行邪道
375 1 印度 yìndù India 元魏北印度三藏菩提流支譯
376 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 展轉復生二種邪
377 1 滅法 miè fǎ unconditioned dharma 以非滅法故
378 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 苦惱
379 1 clothes / dress / garment 服三法衣現沙門
380 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 如是等輩
381 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足
382 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
383 1 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
384 1 厭離 yànlí to give up in disgust 厭離世間生死
385 1 clothes / clothing 服三法衣現沙門
386 1 zuò to do 三者眾生幻化所作見
387 1 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 以無分別法故
388 1 四生 Sì Shēng Four Types of Birth 於四生中輪迴生死
389 1 五百 wǔ bǎi five hundred 過五百歲
390 1 to translate / to interpret 元魏北印度三藏菩提流支譯
391 1 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心故
392 1 shā sand / gravel / pebbles 沙不離不脫
393 1 無有 wú yǒu there is not 無有是處
394 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 不能善入如來不可思議大悲故
395 1 thin / slender 若麁若細若中種種諸見
396 1 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十人俱
397 1 何以 héyǐ why 何以故
398 1 淨顛倒 jìngdiāndǎo to view the defiled as undefiled 二者於不淨中起淨顛倒見
399 1 shuāi to weaken / to decline 長受衰惱損害之事
400 1 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 以非作法故
401 1 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 於一切境界中究竟通達
402 1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 於四生中輪迴生死
403 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言一切愚癡凡夫
404 1 jiù to punish / to chastise / to blame 有多過咎
405 1 èr two 此二邪見
406 1 shàng top / a high position 如我上說
407 1 婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
408 1 yǒng perpetually / eternally / forever 永失一切利益安樂
409 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
410 1 máng blind 生盲無目
411 1 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 憐愍一切眾生
412 1 亦復 yìfù also 如來所說法身之義亦復如是
413 1 波羅 Bōluó Baltic 波羅提供新式標點
414 1 to think / consider / to ponder 不如實知如來不思
415 1 gòu dirt / filth 離一切煩惱垢
416 1 wén to hear 聞如來涅槃起斷見滅見
417 1 提供 tígōng to supply / to provide 波羅提供新式標點
418 1 同一 tóngyī identical / same 同一
419 1 七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata 正使七佛如來
420 1 gèng more / even more 更無勝者
421 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 展轉復生二種邪
422 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 此二種見乃是無明諸惑根本
423 1 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
424 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如來功德智慧
425 1 to carry
426 1 suī although / even though 於佛法中雖除鬚髮
427 1 chú except / besides 於佛法中雖除鬚髮
428 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 元魏北印度三藏菩提流支譯
429 1 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信如來無量行處故
430 1 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 此二種見依止一界
431 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 多有眾生愚無
432 1 book / volume
433 1 欲求 yùqiú to desire / to want 棄捨一切諸有欲求
434 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 即是一切諸法根本
435 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 不能如實分別如來無量差別
436 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 唯有如來菩提智之所
437 1 正使 zhèngshǐ Chief Envoy 正使七佛如來
438 1 rán correct / right / certainly 然其內無沙門德行
439 1 le completion of an action 令得解了
440 1 chǎn to explain / to clarify / to elucidate 名一闡
441 1 five
442 1 zhì to / until 前至
443 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人俱
444 1 xìn to believe / to trust 此義中唯可仰信
445 1 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 無慧眼
446 1 xiàng to appear / to seem / to resemble
447 1 波浪 bōlàng a wave 波浪漂流
448 1 dēng a lamp / a lantern 如世間燈
449 1 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 長受衰惱損害之事
450 1 wèi Eighth earthly branch 以未
451 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
452 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所說法身義者
453 1 出世 chūshì to be born / to come into being 遍知次第出世為其說法
454 1 to calculate / to compute / to count 訶薩無量無邊不可稱計
455 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 此二種見乃是無明諸惑根本
456 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 眾生海
457 1 his / hers / its / theirs 遍知次第出世為其說法
458 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 婆伽婆住王舍城耆闍崛山
459 1 方便 fāngbiàn convenient 量方便故
460 1 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩無量無邊不可稱計
461 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者無苦無樂見
462 1 菩提流支 Pútíliúzhī Bodhiruci 元魏北印度三藏菩提流支譯
463 1 鬚髮 xūfà hair and beard 於佛法中雖除鬚髮
464 1 to gather / to collect 不如實知修集無量菩提功德行
465 1 coarse / rough 若麁若細若中種種諸見
466 1 a door / gate 乾闥
467 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 離一切礙
468 1 摩尼寶珠 móní bǎozhū mani jewel 又如摩尼寶珠
469 1 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 訶薩無量無邊不可稱計
470 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 具一切法
471 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界
472 1 yǐn to hide / to conceal 深隱
473 1 zhōng end / finish / conclusion 二者世間有終見
474 1 yōu excellent / superior 優婆
475 1 在世 zài shì to live 如來在世
476 1 wài outside 若內若外
477 1 異名 yìmíng another name 清涼不變歸依不可思議清淨法界等異名
478 1 gān dry 乾闥

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
一切 yīqiè all, everything
transcendence
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
self / ātman / attan
Righteousness

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
波罗 波羅 Bōluó Baltic
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
佛说不增不减经 佛說不增不減經 Fó shuō bù zēng bù jiǎn jīng Tathāgatagarbhasūtra / Fo Shuo Bu Zeng Bu Jian Jing
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
菩提流支 Pútíliúzhī Bodhiruci
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
印度 yìndù India
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
正使 zhèngshǐ Chief Envoy

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 224.

Simplified Traditional Pinyin English
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八万四千法门 八萬四千法門 bā wàn sì qiān fǎ mén eighty-four thousand methods of practice
白佛 bái fó to address the Buddha
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不了义经 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
cháng eternal / nitya
chéng Become
chù touch / contact / sparśa
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
弟子 dìzi disciple
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二见 二見 èr jiàn two views
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
观察 觀察 guānchá clear perception
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
戒取见 戒取見 jiè jìn děng qǔ jiàn śilavrataparāmarśa / rigid ascetic views / attachment to rites and rituals
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
净颠倒 淨顛倒 jìngdiāndǎo to view the defiled as undefiled
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
客尘 客塵 kè chén external taint
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
摩尼宝珠 摩尼寶珠 móní bǎozhū mani jewel
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
qín diligence / perseverance / vīrya
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
Thus
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
bodhisattva
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
深义 深義 shēn yì profound meaning
shēng birth
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
shì loka / a world
shí Real
shì meaning / phenomena
十波罗蜜 十波羅蜜 shí bōluómì ten pāramitās / ten perfections
世法 shìfǎ ordinary dharmas
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
受苦无穷 受苦無窮 shòukǔ wúqióng suffer endlessly
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. volition / cetanā
 2. Think
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
所得 suǒdé acquire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
未来际 未來際 wèilái jì the limit of the future
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无量 無量 wúliàng immeasurable
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应法 相應法 xiāngyīng fǎ corresponding dharma / mental factor
现在 現在 xiànzài now, present
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
心所 xīn suǒ a mental factor
行处 行處 xíngchǔ karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
xué a learner
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
一界 yī jiè one world
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲心 yùxīn a lustful heart
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
正道 zhèngdào Right Path
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease