Glossary and Vocabulary for Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 佛說無二平等最上瑜伽大教王經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65 yǐn to lead; to guide 引一句
2 65 yǐn to draw a bow 引一句
3 65 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一句
4 65 yǐn to stretch 引一句
5 65 yǐn to involve 引一句
6 65 yǐn to quote; to cite 引一句
7 65 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一句
8 65 yǐn to recruit 引一句
9 65 yǐn to hold 引一句
10 65 yǐn to withdraw; to leave 引一句
11 65 yǐn a strap for pulling a cart 引一句
12 65 yǐn a preface ; a forward 引一句
13 65 yǐn a license 引一句
14 65 yǐn long 引一句
15 65 yǐn to cause 引一句
16 65 yǐn to pull; to draw 引一句
17 65 yǐn a refrain; a tune 引一句
18 65 yǐn to grow 引一句
19 65 yǐn to command 引一句
20 65 yǐn to accuse 引一句
21 65 yǐn to commit suicide 引一句
22 65 yǐn a genre 引一句
23 65 yǐn yin; a unit of paper money 引一句
24 65 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一句
25 54 xiǎng to think 所作諦心觀想
26 54 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 所作諦心觀想
27 54 xiǎng to want 所作諦心觀想
28 54 xiǎng to remember; to miss; to long for 所作諦心觀想
29 54 xiǎng to plan 所作諦心觀想
30 54 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 所作諦心觀想
31 49 大明 dàmíng the sun 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
32 49 大明 dàmíng the moon 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
33 49 大明 dàmíng Da Ming 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
34 49 大明 dàmíng Da Ming reign 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
35 49 大明 dàmíng Ming dynasty 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
36 49 大明 dàmíng mantra; vidya 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
37 47 to go; to 諸持明者各於諸部
38 47 to rely on; to depend on 諸持明者各於諸部
39 47 Yu 諸持明者各於諸部
40 47 a crow 諸持明者各於諸部
41 42 èr two
42 42 èr Kangxi radical 7
43 42 èr second
44 42 èr twice; double; di-
45 42 èr more than one kind
46 42 èr two; dvā; dvi
47 41 method; way 部法儀如理而作
48 41 France 部法儀如理而作
49 41 the law; rules; regulations 部法儀如理而作
50 41 the teachings of the Buddha; Dharma 部法儀如理而作
51 41 a standard; a norm 部法儀如理而作
52 41 an institution 部法儀如理而作
53 41 to emulate 部法儀如理而作
54 41 magic; a magic trick 部法儀如理而作
55 41 punishment 部法儀如理而作
56 41 Fa 部法儀如理而作
57 41 a precedent 部法儀如理而作
58 41 a classification of some kinds of Han texts 部法儀如理而作
59 41 relating to a ceremony or rite 部法儀如理而作
60 41 Dharma 部法儀如理而作
61 41 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 部法儀如理而作
62 41 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 部法儀如理而作
63 41 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 部法儀如理而作
64 41 quality; characteristic 部法儀如理而作
65 41 huà painting; picture; drawing 若欲畫此曼拏羅者
66 41 huà to draw 若欲畫此曼拏羅者
67 38 一切 yīqiè temporary 復入一切虛空
68 38 一切 yīqiè the same 復入一切虛空
69 37 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
70 37 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
71 37 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
72 37 size 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
73 37 old 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
74 37 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
75 37 adult 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
76 37 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
77 37 senior 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
78 37 an element 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
79 37 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
80 35 to join; to combine 二合引
81 35 to close 二合引
82 35 to agree with; equal to 二合引
83 35 to gather 二合引
84 35 whole 二合引
85 35 to be suitable; to be up to standard 二合引
86 35 a musical note 二合引
87 35 the conjunction of two astronomical objects 二合引
88 35 to fight 二合引
89 35 to conclude 二合引
90 35 to be similar to 二合引
91 35 crowded 二合引
92 35 a box 二合引
93 35 to copulate 二合引
94 35 a partner; a spouse 二合引
95 35 harmonious 二合引
96 35 He 二合引
97 35 a container for grain measurement 二合引
98 35 Merge 二合引
99 35 unite; saṃyoga 二合引
100 34 依法 yīfǎ according to law 依法
101 33 suǒ a few; various; some 所作諦心觀想
102 33 suǒ a place; a location 所作諦心觀想
103 33 suǒ indicates a passive voice 所作諦心觀想
104 33 suǒ an ordinal number 所作諦心觀想
105 33 suǒ meaning 所作諦心觀想
106 33 suǒ garrison 所作諦心觀想
107 33 suǒ place; pradeśa 所作諦心觀想
108 32 觀想 guān xiǎng contemplation 心如實觀想
109 32 觀想 guān xiǎng Visualize 心如實觀想
110 32 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 心如實觀想
111 32 zhōng middle 於七生中得最上
112 32 zhōng medium; medium sized 於七生中得最上
113 32 zhōng China 於七生中得最上
114 32 zhòng to hit the mark 於七生中得最上
115 32 zhōng midday 於七生中得最上
116 32 zhōng inside 於七生中得最上
117 32 zhōng during 於七生中得最上
118 32 zhōng Zhong 於七生中得最上
119 32 zhōng intermediary 於七生中得最上
120 32 zhōng half 於七生中得最上
121 32 zhòng to reach; to attain 於七生中得最上
122 32 zhòng to suffer; to infect 於七生中得最上
123 32 zhòng to obtain 於七生中得最上
124 32 zhòng to pass an exam 於七生中得最上
125 32 zhōng middle 於七生中得最上
126 32 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 宣說大三昧成就曼拏羅
127 32 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 宣說大三昧成就曼拏羅
128 32 成就 chéngjiù accomplishment 宣說大三昧成就曼拏羅
129 32 成就 chéngjiù Achievements 宣說大三昧成就曼拏羅
130 32 成就 chéngjiù to attained; to obtain 宣說大三昧成就曼拏羅
131 32 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 宣說大三昧成就曼拏羅
132 32 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 宣說大三昧成就曼拏羅
133 31 影像 yǐngxiàng an image 以自影像加持而住
134 31 影像 yǐngxiàng a shadow 以自影像加持而住
135 31 影像 yǐngxiàng a shape 以自影像加持而住
136 31 影像 yǐngxiàng an impression 以自影像加持而住
137 31 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 以自影像加持而住
138 29 zuò to do 所作諦心觀想
139 29 zuò to act as; to serve as 所作諦心觀想
140 29 zuò to start 所作諦心觀想
141 29 zuò a writing; a work 所作諦心觀想
142 29 zuò to dress as; to be disguised as 所作諦心觀想
143 29 zuō to create; to make 所作諦心觀想
144 29 zuō a workshop 所作諦心觀想
145 29 zuō to write; to compose 所作諦心觀想
146 29 zuò to rise 所作諦心觀想
147 29 zuò to be aroused 所作諦心觀想
148 29 zuò activity; action; undertaking 所作諦心觀想
149 29 zuò to regard as 所作諦心觀想
150 29 zuò action; kāraṇa 所作諦心觀想
151 29 金剛 jīngāng a diamond 三昧金剛加持三摩地
152 29 金剛 jīngāng King Kong 三昧金剛加持三摩地
153 29 金剛 jīngāng a hard object 三昧金剛加持三摩地
154 29 金剛 jīngāng gorilla 三昧金剛加持三摩地
155 29 金剛 jīngāng diamond 三昧金剛加持三摩地
156 29 金剛 jīngāng vajra 三昧金剛加持三摩地
157 29 ér Kangxi radical 126 以自影像加持而住
158 29 ér as if; to seem like 以自影像加持而住
159 29 néng can; able 以自影像加持而住
160 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以自影像加持而住
161 29 ér to arrive; up to 以自影像加持而住
162 29 Kangxi radical 49 從是三摩地出已
163 29 to bring to an end; to stop 從是三摩地出已
164 29 to complete 從是三摩地出已
165 29 to demote; to dismiss 從是三摩地出已
166 29 to recover from an illness 從是三摩地出已
167 29 former; pūrvaka 從是三摩地出已
168 27 曼拏羅 mànnáluó mandala 宣說大三昧成就曼拏羅
169 27 xiàng to observe; to assess 復次當知諸部諸印隨應相
170 27 xiàng appearance; portrait; picture 復次當知諸部諸印隨應相
171 27 xiàng countenance; personage; character; disposition 復次當知諸部諸印隨應相
172 27 xiàng to aid; to help 復次當知諸部諸印隨應相
173 27 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復次當知諸部諸印隨應相
174 27 xiàng a sign; a mark; appearance 復次當知諸部諸印隨應相
175 27 xiāng alternately; in turn 復次當知諸部諸印隨應相
176 27 xiāng Xiang 復次當知諸部諸印隨應相
177 27 xiāng form substance 復次當知諸部諸印隨應相
178 27 xiāng to express 復次當知諸部諸印隨應相
179 27 xiàng to choose 復次當知諸部諸印隨應相
180 27 xiāng Xiang 復次當知諸部諸印隨應相
181 27 xiāng an ancient musical instrument 復次當知諸部諸印隨應相
182 27 xiāng the seventh lunar month 復次當知諸部諸印隨應相
183 27 xiāng to compare 復次當知諸部諸印隨應相
184 27 xiàng to divine 復次當知諸部諸印隨應相
185 27 xiàng to administer 復次當知諸部諸印隨應相
186 27 xiàng helper for a blind person 復次當知諸部諸印隨應相
187 27 xiāng rhythm [music] 復次當知諸部諸印隨應相
188 27 xiāng the upper frets of a pipa 復次當知諸部諸印隨應相
189 27 xiāng coralwood 復次當知諸部諸印隨應相
190 27 xiàng ministry 復次當知諸部諸印隨應相
191 27 xiàng to supplement; to enhance 復次當知諸部諸印隨應相
192 27 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復次當知諸部諸印隨應相
193 27 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復次當知諸部諸印隨應相
194 27 xiàng sign; mark; liṅga 復次當知諸部諸印隨應相
195 27 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復次當知諸部諸印隨應相
196 27 ministry; department 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
197 27 section; part 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
198 27 troops 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
199 27 a category; a kind 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
200 27 to command; to control 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
201 27 radical 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
202 27 headquarters 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
203 27 unit 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
204 27 to put in order; to arrange 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
205 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得廣大記念辯才智慧
206 26 děi to want to; to need to 即得廣大記念辯才智慧
207 26 děi must; ought to 即得廣大記念辯才智慧
208 26 de 即得廣大記念辯才智慧
209 26 de infix potential marker 即得廣大記念辯才智慧
210 26 to result in 即得廣大記念辯才智慧
211 26 to be proper; to fit; to suit 即得廣大記念辯才智慧
212 26 to be satisfied 即得廣大記念辯才智慧
213 26 to be finished 即得廣大記念辯才智慧
214 26 děi satisfying 即得廣大記念辯才智慧
215 26 to contract 即得廣大記念辯才智慧
216 26 to hear 即得廣大記念辯才智慧
217 26 to have; there is 即得廣大記念辯才智慧
218 26 marks time passed 即得廣大記念辯才智慧
219 26 obtain; attain; prāpta 即得廣大記念辯才智慧
220 25 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此大明已
221 25 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此大明已
222 25 shuì to persuade 說此大明已
223 25 shuō to teach; to recite; to explain 說此大明已
224 25 shuō a doctrine; a theory 說此大明已
225 25 shuō to claim; to assert 說此大明已
226 25 shuō allocution 說此大明已
227 25 shuō to criticize; to scold 說此大明已
228 25 shuō to indicate; to refer to 說此大明已
229 25 shuō speach; vāda 說此大明已
230 25 shuō to speak; bhāṣate 說此大明已
231 24 to be near by; to be close to 即得廣大記念辯才智慧
232 24 at that time 即得廣大記念辯才智慧
233 24 to be exactly the same as; to be thus 即得廣大記念辯才智慧
234 24 supposed; so-called 即得廣大記念辯才智慧
235 24 to arrive at; to ascend 即得廣大記念辯才智慧
236 24 出生 chūshēng to be born 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
237 22 to go back; to return 復入一切虛空
238 22 to resume; to restart 復入一切虛空
239 22 to do in detail 復入一切虛空
240 22 to restore 復入一切虛空
241 22 to respond; to reply to 復入一切虛空
242 22 Fu; Return 復入一切虛空
243 22 to retaliate; to reciprocate 復入一切虛空
244 22 to avoid forced labor or tax 復入一切虛空
245 22 Fu 復入一切虛空
246 22 doubled; to overlapping; folded 復入一切虛空
247 22 a lined garment with doubled thickness 復入一切虛空
248 22 yìng to answer; to respond 復次當知諸部諸印隨應相
249 22 yìng to confirm; to verify 復次當知諸部諸印隨應相
250 22 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 復次當知諸部諸印隨應相
251 22 yìng to accept 復次當知諸部諸印隨應相
252 22 yìng to permit; to allow 復次當知諸部諸印隨應相
253 22 yìng to echo 復次當知諸部諸印隨應相
254 22 yìng to handle; to deal with 復次當知諸部諸印隨應相
255 22 yìng Ying 復次當知諸部諸印隨應相
256 21 本部 běnbù headquarters; head office 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
257 21 本部 běnbù own kin; svakula 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
258 21 xiàn to appear; to manifest; to become visible 或現顰眉忿怒容
259 21 xiàn at present 或現顰眉忿怒容
260 21 xiàn existing at the present time 或現顰眉忿怒容
261 21 xiàn cash 或現顰眉忿怒容
262 21 to rub 達哩摩
263 21 to approach; to press in 達哩摩
264 21 to sharpen; to grind 達哩摩
265 21 to obliterate; to erase 達哩摩
266 21 to compare notes; to learn by interaction 達哩摩
267 21 friction 達哩摩
268 21 ma 達哩摩
269 21 Māyā 達哩摩
270 20 cóng to follow 從是三摩地出已
271 20 cóng to comply; to submit; to defer 從是三摩地出已
272 20 cóng to participate in something 從是三摩地出已
273 20 cóng to use a certain method or principle 從是三摩地出已
274 20 cóng something secondary 從是三摩地出已
275 20 cóng remote relatives 從是三摩地出已
276 20 cóng secondary 從是三摩地出已
277 20 cóng to go on; to advance 從是三摩地出已
278 20 cōng at ease; informal 從是三摩地出已
279 20 zòng a follower; a supporter 從是三摩地出已
280 20 zòng to release 從是三摩地出已
281 20 zòng perpendicular; longitudinal 從是三摩地出已
282 20 Kangxi radical 132 以自影像加持而住
283 20 Zi 以自影像加持而住
284 20 a nose 以自影像加持而住
285 20 the beginning; the start 以自影像加持而住
286 20 origin 以自影像加持而住
287 20 to employ; to use 以自影像加持而住
288 20 to be 以自影像加持而住
289 20 self; soul; ātman 以自影像加持而住
290 19 to reach 謂二臂合及指相合
291 19 to attain 謂二臂合及指相合
292 19 to understand 謂二臂合及指相合
293 19 able to be compared to; to catch up with 謂二臂合及指相合
294 19 to be involved with; to associate with 謂二臂合及指相合
295 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 謂二臂合及指相合
296 19 and; ca; api 謂二臂合及指相合
297 18 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 相應心住真實理
298 18 真實 zhēnshí true reality 相應心住真實理
299 18 to depend on; to lean on 當依本
300 18 to comply with; to follow 當依本
301 18 to help 當依本
302 18 flourishing 當依本
303 18 lovable 當依本
304 18 upadhi / bonds; substratum 當依本
305 18 děng et cetera; and so on 就等無有異
306 18 děng to wait 就等無有異
307 18 děng to be equal 就等無有異
308 18 děng degree; level 就等無有異
309 18 děng to compare 就等無有異
310 17 Qi 其曼拏羅作三重
311 17 xīn heart [organ] 心如實觀想
312 17 xīn Kangxi radical 61 心如實觀想
313 17 xīn mind; consciousness 心如實觀想
314 17 xīn the center; the core; the middle 心如實觀想
315 17 xīn one of the 28 star constellations 心如實觀想
316 17 xīn heart 心如實觀想
317 17 xīn emotion 心如實觀想
318 17 xīn intention; consideration 心如實觀想
319 17 xīn disposition; temperament 心如實觀想
320 17 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心如實觀想
321 17 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
322 17 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
323 17 guāng to shine 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
324 17 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
325 17 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
326 17 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
327 17 guāng scenery 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
328 17 guāng smooth 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
329 17 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
330 17 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
331 17 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
332 17 guāng Guang 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
333 17 guāng to manifest 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
334 17 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
335 17 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
336 16 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 此即金剛薩埵相應之法
337 16 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 此即金剛薩埵相應之法
338 16 相應 xiāngying cheap; inexpensive 此即金剛薩埵相應之法
339 16 相應 xiāngyìng response, correspond 此即金剛薩埵相應之法
340 16 相應 xiāngyìng concomitant 此即金剛薩埵相應之法
341 16 相應 xiāngyìng Sō-ō 此即金剛薩埵相應之法
342 15 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 界智光照明三摩地
343 15 賢聖 xián shèng worthy people and sages 次當依法畫賢聖相
344 15 賢聖 xián shèng noble ones 次當依法畫賢聖相
345 15 apparatus 部法儀如理而作
346 15 a rite; a ceremony 部法儀如理而作
347 15 appearance; demeanor 部法儀如理而作
348 15 a gift 部法儀如理而作
349 15 a norm; a standard 部法儀如理而作
350 15 to admire 部法儀如理而作
351 15 embellishment 部法儀如理而作
352 15 formal dress 部法儀如理而作
353 15 an analogue; a match 部法儀如理而作
354 15 to be inclined; to trend 部法儀如理而作
355 15 to watch 部法儀如理而作
356 15 to come 部法儀如理而作
357 15 Yi 部法儀如理而作
358 15 ritual; vidhi 部法儀如理而作
359 14 爾時 ěr shí at that time 爾時金剛手菩薩大祕密主
360 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時金剛手菩薩大祕密主
361 13 to congratulate
362 13 to send a present
363 13 Buddha; Awakened One 東方畫最勝佛
364 13 relating to Buddhism 東方畫最勝佛
365 13 a statue or image of a Buddha 東方畫最勝佛
366 13 a Buddhist text 東方畫最勝佛
367 13 to touch; to stroke 東方畫最勝佛
368 13 Buddha 東方畫最勝佛
369 13 Buddha; Awakened One 東方畫最勝佛
370 13 最上 zuìshàng supreme 佛說無二平等最上瑜伽大教王
371 13 yàn flame; blaze 其相四方焰光明
372 13 yàn power; influence 其相四方焰光明
373 13 yàn flame; blaze 其相四方焰光明
374 13 luó baby talk 僧屹囉
375 13 luō to nag 僧屹囉
376 13 luó ra 僧屹囉
377 13 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 欲令一切修瑜伽行者
378 13 行者 xíngzhě practitioner 欲令一切修瑜伽行者
379 13 行者 xíngzhě practitioner 欲令一切修瑜伽行者
380 13 行者 xíngzhě abbot's attendant 欲令一切修瑜伽行者
381 13 jiā ka 宣說迦摩部大明曰
382 13 jiā ka 宣說迦摩部大明曰
383 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
384 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
385 12 供養 gòngyǎng offering 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
386 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
387 12 祕密 mìmì a secret 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
388 12 祕密 mìmì secret 華燈塗等而作供養及獻祕密供養
389 12 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 此即金剛薩埵相應之法
390 12 zhě ca 此大明若有聞者
391 12 wilderness 野莎
392 12 open country; field 野莎
393 12 outskirts; countryside 野莎
394 12 wild; uncivilized 野莎
395 12 celestial area 野莎
396 12 district; region 野莎
397 12 community 野莎
398 12 rude; coarse 野莎
399 12 unofficial 野莎
400 12 ya 野莎
401 12 the wild; aṭavī 野莎
402 11 wéi to act as; to serve 而為嚴飾
403 11 wéi to change into; to become 而為嚴飾
404 11 wéi to be; is 而為嚴飾
405 11 wéi to do 而為嚴飾
406 11 wèi to support; to help 而為嚴飾
407 11 wéi to govern 而為嚴飾
408 11 to know; to learn about; to comprehend 種事業悉得成就
409 11 detailed 種事業悉得成就
410 11 to elaborate; to expound 種事業悉得成就
411 11 to exhaust; to use up 種事業悉得成就
412 11 strongly 種事業悉得成就
413 11 Xi 種事業悉得成就
414 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛最勝作用法門
415 11 zhù to dwell; to live; to reside 相應心住真實理
416 11 zhù to stop; to halt 相應心住真實理
417 11 zhù to retain; to remain 相應心住真實理
418 11 zhù to lodge at [temporarily] 相應心住真實理
419 11 zhù verb complement 相應心住真實理
420 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 相應心住真實理
421 11 ka 諸持明者各於諸部
422 11 禪定 chándìng meditative concentration 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
423 11 禪定 chándìng meditative concentration; meditation 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
424 11 禪定 chándìng to meditate 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
425 11 光明 guāngmíng bright 復入普遍光明
426 11 光明 guāngmíng glorious; magnificent 復入普遍光明
427 11 光明 guāngmíng light 復入普遍光明
428 11 光明 guāngmíng having hope 復入普遍光明
429 11 光明 guāngmíng unselfish 復入普遍光明
430 11 光明 guāngmíng frank; open and honest 復入普遍光明
431 11 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 復入普遍光明
432 11 光明 guāngmíng Kōmyō 復入普遍光明
433 11 光明 guāngmíng Brightness 復入普遍光明
434 11 光明 guāngmíng brightness; flame 復入普遍光明
435 11 三昧 sānmèi samadhi 三昧金剛加持三摩地
436 11 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧金剛加持三摩地
437 11 truth 所作諦心觀想
438 11 to examine 所作諦心觀想
439 11 truth; satya 所作諦心觀想
440 11 four 四方四
441 11 note a musical scale 四方四
442 11 fourth 四方四
443 11 Si 四方四
444 11 four; catur 四方四
445 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 復入自性清淨
446 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 復入自性清淨
447 11 清淨 qīngjìng concise 復入自性清淨
448 11 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 復入自性清淨
449 11 清淨 qīngjìng pure and clean 復入自性清淨
450 11 清淨 qīngjìng purity 復入自性清淨
451 11 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 復入自性清淨
452 11 zūn to honor; to respect 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
453 11 zūn a zun; an ancient wine vessel 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
454 11 zūn a wine cup 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
455 11 zūn respected; honorable; noble; senior 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
456 11 zūn supreme; high 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
457 11 zūn grave; solemn; dignified 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
458 11 zūn bhagavat; holy one 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
459 11 zūn lord; patron; natha 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
460 11 遍照如來 biànzhào rúlái Vairocana Tathagata 勸請世尊大遍照如來
461 10 自心 zì xīn One's Mind 自心觀想離諸相
462 10 世尊 shìzūn World-Honored One 勸請世尊大遍照如來
463 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 勸請世尊大遍照如來
464 10 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說
465 10 a nook; a corner 隅四門四樓閣莊嚴具足
466 10 edge 隅四門四樓閣莊嚴具足
467 10 a cove 隅四門四樓閣莊嚴具足
468 10 very careful 隅四門四樓閣莊嚴具足
469 10 a remote area; border region 隅四門四樓閣莊嚴具足
470 10 side 隅四門四樓閣莊嚴具足
471 10 No 金剛那契大使者
472 10 nuó to move 金剛那契大使者
473 10 nuó much 金剛那契大使者
474 10 nuó stable; quiet 金剛那契大使者
475 10 na 金剛那契大使者
476 10 wěi tail 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
477 10 wěi extremity; end; stern 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
478 10 wěi to follow 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
479 10 wěi Wei constellation 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
480 10 wěi last 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
481 10 wěi lower reach [of a river] 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
482 10 wěi to mate [of animals] 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
483 10 wěi a mistake in verse where 5th and 10th syllables have the same tone 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
484 10 wěi remaining 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
485 10 wěi tail; lāṅgūla 俱尾囉天大財主及諸夜叉眾
486 10 chí to grasp; to hold 畫持蓮華菩薩
487 10 chí to resist; to oppose 畫持蓮華菩薩
488 10 chí to uphold 畫持蓮華菩薩
489 10 chí to sustain; to keep; to uphold 畫持蓮華菩薩
490 10 chí to administer; to manage 畫持蓮華菩薩
491 10 chí to control 畫持蓮華菩薩
492 10 chí to be cautious 畫持蓮華菩薩
493 10 chí to remember 畫持蓮華菩薩
494 10 chí to assist 畫持蓮華菩薩
495 10 chí to hold; dhara 畫持蓮華菩薩
496 10 chí with; using 畫持蓮華菩薩
497 10 持明 chímíng dharanī 諸持明者各於諸部
498 10 持明 chímíng wisdom bearer; vidyadhara 諸持明者各於諸部
499 10 ān calm; still; quiet; peaceful 如是安布畫
500 10 ān to calm; to pacify 如是安布畫

Frequencies of all Words

Top 866

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 yǐn to lead; to guide 引一句
2 65 yǐn to draw a bow 引一句
3 65 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一句
4 65 yǐn to stretch 引一句
5 65 yǐn to involve 引一句
6 65 yǐn to quote; to cite 引一句
7 65 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一句
8 65 yǐn to recruit 引一句
9 65 yǐn to hold 引一句
10 65 yǐn to withdraw; to leave 引一句
11 65 yǐn a strap for pulling a cart 引一句
12 65 yǐn a preface ; a forward 引一句
13 65 yǐn a license 引一句
14 65 yǐn long 引一句
15 65 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km 引一句
16 65 yǐn to cause 引一句
17 65 yǐn yin; a measure of for salt certificates 引一句
18 65 yǐn to pull; to draw 引一句
19 65 yǐn a refrain; a tune 引一句
20 65 yǐn to grow 引一句
21 65 yǐn to command 引一句
22 65 yǐn to accuse 引一句
23 65 yǐn to commit suicide 引一句
24 65 yǐn a genre 引一句
25 65 yǐn yin; a weight measure 引一句
26 65 yǐn yin; a unit of paper money 引一句
27 65 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一句
28 54 xiǎng to think 所作諦心觀想
29 54 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 所作諦心觀想
30 54 xiǎng to want 所作諦心觀想
31 54 xiǎng to remember; to miss; to long for 所作諦心觀想
32 54 xiǎng to plan 所作諦心觀想
33 54 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 所作諦心觀想
34 49 大明 dàmíng the sun 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
35 49 大明 dàmíng the moon 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
36 49 大明 dàmíng Da Ming 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
37 49 大明 dàmíng Da Ming reign 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
38 49 大明 dàmíng Ming dynasty 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
39 49 大明 dàmíng mantra; vidya 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
40 47 in; at 諸持明者各於諸部
41 47 in; at 諸持明者各於諸部
42 47 in; at; to; from 諸持明者各於諸部
43 47 to go; to 諸持明者各於諸部
44 47 to rely on; to depend on 諸持明者各於諸部
45 47 to go to; to arrive at 諸持明者各於諸部
46 47 from 諸持明者各於諸部
47 47 give 諸持明者各於諸部
48 47 oppposing 諸持明者各於諸部
49 47 and 諸持明者各於諸部
50 47 compared to 諸持明者各於諸部
51 47 by 諸持明者各於諸部
52 47 and; as well as 諸持明者各於諸部
53 47 for 諸持明者各於諸部
54 47 Yu 諸持明者各於諸部
55 47 a crow 諸持明者各於諸部
56 47 whew; wow 諸持明者各於諸部
57 42 èr two
58 42 èr Kangxi radical 7
59 42 èr second
60 42 èr twice; double; di-
61 42 èr another; the other
62 42 èr more than one kind
63 42 èr two; dvā; dvi
64 41 method; way 部法儀如理而作
65 41 France 部法儀如理而作
66 41 the law; rules; regulations 部法儀如理而作
67 41 the teachings of the Buddha; Dharma 部法儀如理而作
68 41 a standard; a norm 部法儀如理而作
69 41 an institution 部法儀如理而作
70 41 to emulate 部法儀如理而作
71 41 magic; a magic trick 部法儀如理而作
72 41 punishment 部法儀如理而作
73 41 Fa 部法儀如理而作
74 41 a precedent 部法儀如理而作
75 41 a classification of some kinds of Han texts 部法儀如理而作
76 41 relating to a ceremony or rite 部法儀如理而作
77 41 Dharma 部法儀如理而作
78 41 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 部法儀如理而作
79 41 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 部法儀如理而作
80 41 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 部法儀如理而作
81 41 quality; characteristic 部法儀如理而作
82 41 huà painting; picture; drawing 若欲畫此曼拏羅者
83 41 huà to draw 若欲畫此曼拏羅者
84 38 一切 yīqiè all; every; everything 復入一切虛空
85 38 一切 yīqiè temporary 復入一切虛空
86 38 一切 yīqiè the same 復入一切虛空
87 38 一切 yīqiè generally 復入一切虛空
88 38 一切 yīqiè all, everything 復入一切虛空
89 38 一切 yīqiè all; sarva 復入一切虛空
90 37 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
91 37 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
92 37 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
93 37 size 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
94 37 old 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
95 37 greatly; very 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
96 37 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
97 37 adult 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
98 37 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
99 37 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
100 37 senior 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
101 37 approximately 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
102 37 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
103 37 an element 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
104 37 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
105 37 zhū all; many; various 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
106 37 zhū Zhu 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
107 37 zhū all; members of the class 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
108 37 zhū interrogative particle 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
109 37 zhū him; her; them; it 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
110 37 zhū of; in 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
111 37 zhū all; many; sarva 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
112 35 to join; to combine 二合引
113 35 a time; a trip 二合引
114 35 to close 二合引
115 35 to agree with; equal to 二合引
116 35 to gather 二合引
117 35 whole 二合引
118 35 to be suitable; to be up to standard 二合引
119 35 a musical note 二合引
120 35 the conjunction of two astronomical objects 二合引
121 35 to fight 二合引
122 35 to conclude 二合引
123 35 to be similar to 二合引
124 35 and; also 二合引
125 35 crowded 二合引
126 35 a box 二合引
127 35 to copulate 二合引
128 35 a partner; a spouse 二合引
129 35 harmonious 二合引
130 35 should 二合引
131 35 He 二合引
132 35 a unit of measure for grain 二合引
133 35 a container for grain measurement 二合引
134 35 Merge 二合引
135 35 unite; saṃyoga 二合引
136 35 dāng to be; to act as; to serve as 當如是知起
137 35 dāng at or in the very same; be apposite 當如是知起
138 35 dāng dang (sound of a bell) 當如是知起
139 35 dāng to face 當如是知起
140 35 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當如是知起
141 35 dāng to manage; to host 當如是知起
142 35 dāng should 當如是知起
143 35 dāng to treat; to regard as 當如是知起
144 35 dǎng to think 當如是知起
145 35 dàng suitable; correspond to 當如是知起
146 35 dǎng to be equal 當如是知起
147 35 dàng that 當如是知起
148 35 dāng an end; top 當如是知起
149 35 dàng clang; jingle 當如是知起
150 35 dāng to judge 當如是知起
151 35 dǎng to bear on one's shoulder 當如是知起
152 35 dàng the same 當如是知起
153 35 dàng to pawn 當如是知起
154 35 dàng to fail [an exam] 當如是知起
155 35 dàng a trap 當如是知起
156 35 dàng a pawned item 當如是知起
157 34 依法 yīfǎ according to law 依法
158 33 this; these 說此大明已
159 33 in this way 說此大明已
160 33 otherwise; but; however; so 說此大明已
161 33 at this time; now; here 說此大明已
162 33 this; here; etad 說此大明已
163 33 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所作諦心觀想
164 33 suǒ an office; an institute 所作諦心觀想
165 33 suǒ introduces a relative clause 所作諦心觀想
166 33 suǒ it 所作諦心觀想
167 33 suǒ if; supposing 所作諦心觀想
168 33 suǒ a few; various; some 所作諦心觀想
169 33 suǒ a place; a location 所作諦心觀想
170 33 suǒ indicates a passive voice 所作諦心觀想
171 33 suǒ that which 所作諦心觀想
172 33 suǒ an ordinal number 所作諦心觀想
173 33 suǒ meaning 所作諦心觀想
174 33 suǒ garrison 所作諦心觀想
175 33 suǒ place; pradeśa 所作諦心觀想
176 33 suǒ that which; yad 所作諦心觀想
177 32 觀想 guān xiǎng contemplation 心如實觀想
178 32 觀想 guān xiǎng Visualize 心如實觀想
179 32 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 心如實觀想
180 32 zhōng middle 於七生中得最上
181 32 zhōng medium; medium sized 於七生中得最上
182 32 zhōng China 於七生中得最上
183 32 zhòng to hit the mark 於七生中得最上
184 32 zhōng in; amongst 於七生中得最上
185 32 zhōng midday 於七生中得最上
186 32 zhōng inside 於七生中得最上
187 32 zhōng during 於七生中得最上
188 32 zhōng Zhong 於七生中得最上
189 32 zhōng intermediary 於七生中得最上
190 32 zhōng half 於七生中得最上
191 32 zhōng just right; suitably 於七生中得最上
192 32 zhōng while 於七生中得最上
193 32 zhòng to reach; to attain 於七生中得最上
194 32 zhòng to suffer; to infect 於七生中得最上
195 32 zhòng to obtain 於七生中得最上
196 32 zhòng to pass an exam 於七生中得最上
197 32 zhōng middle 於七生中得最上
198 32 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 宣說大三昧成就曼拏羅
199 32 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 宣說大三昧成就曼拏羅
200 32 成就 chéngjiù accomplishment 宣說大三昧成就曼拏羅
201 32 成就 chéngjiù Achievements 宣說大三昧成就曼拏羅
202 32 成就 chéngjiù to attained; to obtain 宣說大三昧成就曼拏羅
203 32 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 宣說大三昧成就曼拏羅
204 32 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 宣說大三昧成就曼拏羅
205 31 影像 yǐngxiàng an image 以自影像加持而住
206 31 影像 yǐngxiàng a shadow 以自影像加持而住
207 31 影像 yǐngxiàng a shape 以自影像加持而住
208 31 影像 yǐngxiàng an impression 以自影像加持而住
209 31 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 以自影像加持而住
210 29 zuò to do 所作諦心觀想
211 29 zuò to act as; to serve as 所作諦心觀想
212 29 zuò to start 所作諦心觀想
213 29 zuò a writing; a work 所作諦心觀想
214 29 zuò to dress as; to be disguised as 所作諦心觀想
215 29 zuō to create; to make 所作諦心觀想
216 29 zuō a workshop 所作諦心觀想
217 29 zuō to write; to compose 所作諦心觀想
218 29 zuò to rise 所作諦心觀想
219 29 zuò to be aroused 所作諦心觀想
220 29 zuò activity; action; undertaking 所作諦心觀想
221 29 zuò to regard as 所作諦心觀想
222 29 zuò action; kāraṇa 所作諦心觀想
223 29 金剛 jīngāng a diamond 三昧金剛加持三摩地
224 29 金剛 jīngāng King Kong 三昧金剛加持三摩地
225 29 金剛 jīngāng a hard object 三昧金剛加持三摩地
226 29 金剛 jīngāng gorilla 三昧金剛加持三摩地
227 29 金剛 jīngāng diamond 三昧金剛加持三摩地
228 29 金剛 jīngāng vajra 三昧金剛加持三摩地
229 29 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以自影像加持而住
230 29 ér Kangxi radical 126 以自影像加持而住
231 29 ér you 以自影像加持而住
232 29 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以自影像加持而住
233 29 ér right away; then 以自影像加持而住
234 29 ér but; yet; however; while; nevertheless 以自影像加持而住
235 29 ér if; in case; in the event that 以自影像加持而住
236 29 ér therefore; as a result; thus 以自影像加持而住
237 29 ér how can it be that? 以自影像加持而住
238 29 ér so as to 以自影像加持而住
239 29 ér only then 以自影像加持而住
240 29 ér as if; to seem like 以自影像加持而住
241 29 néng can; able 以自影像加持而住
242 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以自影像加持而住
243 29 ér me 以自影像加持而住
244 29 ér to arrive; up to 以自影像加持而住
245 29 ér possessive 以自影像加持而住
246 29 that; those 彼法畫
247 29 another; the other 彼法畫
248 29 already 從是三摩地出已
249 29 Kangxi radical 49 從是三摩地出已
250 29 from 從是三摩地出已
251 29 to bring to an end; to stop 從是三摩地出已
252 29 final aspectual particle 從是三摩地出已
253 29 afterwards; thereafter 從是三摩地出已
254 29 too; very; excessively 從是三摩地出已
255 29 to complete 從是三摩地出已
256 29 to demote; to dismiss 從是三摩地出已
257 29 to recover from an illness 從是三摩地出已
258 29 certainly 從是三摩地出已
259 29 an interjection of surprise 從是三摩地出已
260 29 this 從是三摩地出已
261 29 former; pūrvaka 從是三摩地出已
262 29 former; pūrvaka 從是三摩地出已
263 27 曼拏羅 mànnáluó mandala 宣說大三昧成就曼拏羅
264 27 xiāng each other; one another; mutually 復次當知諸部諸印隨應相
265 27 xiàng to observe; to assess 復次當知諸部諸印隨應相
266 27 xiàng appearance; portrait; picture 復次當知諸部諸印隨應相
267 27 xiàng countenance; personage; character; disposition 復次當知諸部諸印隨應相
268 27 xiàng to aid; to help 復次當知諸部諸印隨應相
269 27 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復次當知諸部諸印隨應相
270 27 xiàng a sign; a mark; appearance 復次當知諸部諸印隨應相
271 27 xiāng alternately; in turn 復次當知諸部諸印隨應相
272 27 xiāng Xiang 復次當知諸部諸印隨應相
273 27 xiāng form substance 復次當知諸部諸印隨應相
274 27 xiāng to express 復次當知諸部諸印隨應相
275 27 xiàng to choose 復次當知諸部諸印隨應相
276 27 xiāng Xiang 復次當知諸部諸印隨應相
277 27 xiāng an ancient musical instrument 復次當知諸部諸印隨應相
278 27 xiāng the seventh lunar month 復次當知諸部諸印隨應相
279 27 xiāng to compare 復次當知諸部諸印隨應相
280 27 xiàng to divine 復次當知諸部諸印隨應相
281 27 xiàng to administer 復次當知諸部諸印隨應相
282 27 xiàng helper for a blind person 復次當知諸部諸印隨應相
283 27 xiāng rhythm [music] 復次當知諸部諸印隨應相
284 27 xiāng the upper frets of a pipa 復次當知諸部諸印隨應相
285 27 xiāng coralwood 復次當知諸部諸印隨應相
286 27 xiàng ministry 復次當知諸部諸印隨應相
287 27 xiàng to supplement; to enhance 復次當知諸部諸印隨應相
288 27 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復次當知諸部諸印隨應相
289 27 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復次當知諸部諸印隨應相
290 27 xiàng sign; mark; liṅga 復次當知諸部諸印隨應相
291 27 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復次當知諸部諸印隨應相
292 27 ministry; department 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
293 27 section; part; measure word for films and books 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
294 27 section; part 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
295 27 troops 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
296 27 a category; a kind 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
297 27 to command; to control 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
298 27 radical 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
299 27 headquarters 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
300 27 unit 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
301 27 to put in order; to arrange 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
302 26 de potential marker 即得廣大記念辯才智慧
303 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得廣大記念辯才智慧
304 26 děi must; ought to 即得廣大記念辯才智慧
305 26 děi to want to; to need to 即得廣大記念辯才智慧
306 26 děi must; ought to 即得廣大記念辯才智慧
307 26 de 即得廣大記念辯才智慧
308 26 de infix potential marker 即得廣大記念辯才智慧
309 26 to result in 即得廣大記念辯才智慧
310 26 to be proper; to fit; to suit 即得廣大記念辯才智慧
311 26 to be satisfied 即得廣大記念辯才智慧
312 26 to be finished 即得廣大記念辯才智慧
313 26 de result of degree 即得廣大記念辯才智慧
314 26 de marks completion of an action 即得廣大記念辯才智慧
315 26 děi satisfying 即得廣大記念辯才智慧
316 26 to contract 即得廣大記念辯才智慧
317 26 marks permission or possibility 即得廣大記念辯才智慧
318 26 expressing frustration 即得廣大記念辯才智慧
319 26 to hear 即得廣大記念辯才智慧
320 26 to have; there is 即得廣大記念辯才智慧
321 26 marks time passed 即得廣大記念辯才智慧
322 26 obtain; attain; prāpta 即得廣大記念辯才智慧
323 25 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此大明已
324 25 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此大明已
325 25 shuì to persuade 說此大明已
326 25 shuō to teach; to recite; to explain 說此大明已
327 25 shuō a doctrine; a theory 說此大明已
328 25 shuō to claim; to assert 說此大明已
329 25 shuō allocution 說此大明已
330 25 shuō to criticize; to scold 說此大明已
331 25 shuō to indicate; to refer to 說此大明已
332 25 shuō speach; vāda 說此大明已
333 25 shuō to speak; bhāṣate 說此大明已
334 24 promptly; right away; immediately 即得廣大記念辯才智慧
335 24 to be near by; to be close to 即得廣大記念辯才智慧
336 24 at that time 即得廣大記念辯才智慧
337 24 to be exactly the same as; to be thus 即得廣大記念辯才智慧
338 24 supposed; so-called 即得廣大記念辯才智慧
339 24 if; but 即得廣大記念辯才智慧
340 24 to arrive at; to ascend 即得廣大記念辯才智慧
341 24 then; following 即得廣大記念辯才智慧
342 24 so; just so; eva 即得廣大記念辯才智慧
343 24 出生 chūshēng to be born 無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十
344 22 again; more; repeatedly 復入一切虛空
345 22 to go back; to return 復入一切虛空
346 22 to resume; to restart 復入一切虛空
347 22 to do in detail 復入一切虛空
348 22 to restore 復入一切虛空
349 22 to respond; to reply to 復入一切虛空
350 22 after all; and then 復入一切虛空
351 22 even if; although 復入一切虛空
352 22 Fu; Return 復入一切虛空
353 22 to retaliate; to reciprocate 復入一切虛空
354 22 to avoid forced labor or tax 復入一切虛空
355 22 particle without meaing 復入一切虛空
356 22 Fu 復入一切虛空
357 22 repeated; again 復入一切虛空
358 22 doubled; to overlapping; folded 復入一切虛空
359 22 a lined garment with doubled thickness 復入一切虛空
360 22 yīng should; ought 復次當知諸部諸印隨應相
361 22 yìng to answer; to respond 復次當知諸部諸印隨應相
362 22 yìng to confirm; to verify 復次當知諸部諸印隨應相
363 22 yīng soon; immediately 復次當知諸部諸印隨應相
364 22 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 復次當知諸部諸印隨應相
365 22 yìng to accept 復次當知諸部諸印隨應相
366 22 yīng or; either 復次當知諸部諸印隨應相
367 22 yìng to permit; to allow 復次當知諸部諸印隨應相
368 22 yìng to echo 復次當知諸部諸印隨應相
369 22 yìng to handle; to deal with 復次當知諸部諸印隨應相
370 22 yìng Ying 復次當知諸部諸印隨應相
371 22 yīng suitable; yukta 復次當知諸部諸印隨應相
372 22 such as; for example; for instance 各結本部印如本法畫
373 22 if 各結本部印如本法畫
374 22 in accordance with 各結本部印如本法畫
375 22 to be appropriate; should; with regard to 各結本部印如本法畫
376 22 this 各結本部印如本法畫
377 22 it is so; it is thus; can be compared with 各結本部印如本法畫
378 22 to go to 各結本部印如本法畫
379 22 to meet 各結本部印如本法畫
380 22 to appear; to seem; to be like 各結本部印如本法畫
381 22 at least as good as 各結本部印如本法畫
382 22 and 各結本部印如本法畫
383 22 or 各結本部印如本法畫
384 22 but 各結本部印如本法畫
385 22 then 各結本部印如本法畫
386 22 naturally 各結本部印如本法畫
387 22 expresses a question or doubt 各結本部印如本法畫
388 22 you 各結本部印如本法畫
389 22 the second lunar month 各結本部印如本法畫
390 22 in; at 各結本部印如本法畫
391 22 Ru 各結本部印如本法畫
392 22 Thus 各結本部印如本法畫
393 22 thus; tathā 各結本部印如本法畫
394 22 like; iva 各結本部印如本法畫
395 21 本部 běnbù headquarters; head office 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
396 21 本部 běnbù own kin; svakula 內第一重曼拏羅中心畫本部尊
397 21 xiàn to appear; to manifest; to become visible 或現顰眉忿怒容
398 21 xiàn then; at that time; while 或現顰眉忿怒容
399 21 xiàn at present 或現顰眉忿怒容
400 21 xiàn existing at the present time 或現顰眉忿怒容
401 21 xiàn cash 或現顰眉忿怒容
402 21 shì is; are; am; to be 從是三摩地出已
403 21 shì is exactly 從是三摩地出已
404 21 shì is suitable; is in contrast 從是三摩地出已
405 21 shì this; that; those 從是三摩地出已
406 21 shì really; certainly 從是三摩地出已
407 21 shì correct; yes; affirmative 從是三摩地出已
408 21 shì true 從是三摩地出已
409 21 shì is; has; exists 從是三摩地出已
410 21 shì used between repetitions of a word 從是三摩地出已
411 21 shì a matter; an affair 從是三摩地出已
412 21 shì Shi 從是三摩地出已
413 21 shì is; bhū 從是三摩地出已
414 21 shì this; idam 從是三摩地出已
415 21 to rub 達哩摩
416 21 to approach; to press in 達哩摩
417 21 to sharpen; to grind 達哩摩
418 21 to obliterate; to erase 達哩摩
419 21 to compare notes; to learn by interaction 達哩摩
420 21 friction 達哩摩
421 21 ma 達哩摩
422 21 Māyā 達哩摩
423 20 cóng from 從是三摩地出已
424 20 cóng to follow 從是三摩地出已
425 20 cóng past; through 從是三摩地出已
426 20 cóng to comply; to submit; to defer 從是三摩地出已
427 20 cóng to participate in something 從是三摩地出已
428 20 cóng to use a certain method or principle 從是三摩地出已
429 20 cóng usually 從是三摩地出已
430 20 cóng something secondary 從是三摩地出已
431 20 cóng remote relatives 從是三摩地出已
432 20 cóng secondary 從是三摩地出已
433 20 cóng to go on; to advance 從是三摩地出已
434 20 cōng at ease; informal 從是三摩地出已
435 20 zòng a follower; a supporter 從是三摩地出已
436 20 zòng to release 從是三摩地出已
437 20 zòng perpendicular; longitudinal 從是三摩地出已
438 20 cóng receiving; upādāya 從是三摩地出已
439 20 naturally; of course; certainly 以自影像加持而住
440 20 from; since 以自影像加持而住
441 20 self; oneself; itself 以自影像加持而住
442 20 Kangxi radical 132 以自影像加持而住
443 20 Zi 以自影像加持而住
444 20 a nose 以自影像加持而住
445 20 the beginning; the start 以自影像加持而住
446 20 origin 以自影像加持而住
447 20 originally 以自影像加持而住
448 20 still; to remain 以自影像加持而住
449 20 in person; personally 以自影像加持而住
450 20 in addition; besides 以自影像加持而住
451 20 if; even if 以自影像加持而住
452 20 but 以自影像加持而住
453 20 because 以自影像加持而住
454 20 to employ; to use 以自影像加持而住
455 20 to be 以自影像加持而住
456 20 own; one's own; oneself 以自影像加持而住
457 20 self; soul; ātman 以自影像加持而住
458 19 to reach 謂二臂合及指相合
459 19 and 謂二臂合及指相合
460 19 coming to; when 謂二臂合及指相合
461 19 to attain 謂二臂合及指相合
462 19 to understand 謂二臂合及指相合
463 19 able to be compared to; to catch up with 謂二臂合及指相合
464 19 to be involved with; to associate with 謂二臂合及指相合
465 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 謂二臂合及指相合
466 19 and; ca; api 謂二臂合及指相合
467 18 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 相應心住真實理
468 18 真實 zhēnshí true reality 相應心住真實理
469 18 according to 當依本
470 18 to depend on; to lean on 當依本
471 18 to comply with; to follow 當依本
472 18 to help 當依本
473 18 flourishing 當依本
474 18 lovable 當依本
475 18 upadhi / bonds; substratum 當依本
476 18 děng et cetera; and so on 就等無有異
477 18 děng to wait 就等無有異
478 18 děng degree; kind 就等無有異
479 18 děng plural 就等無有異
480 18 děng to be equal 就等無有異
481 18 děng degree; level 就等無有異
482 18 děng to compare 就等無有異
483 17 his; hers; its; theirs 其曼拏羅作三重
484 17 to add emphasis 其曼拏羅作三重
485 17 used when asking a question in reply to a question 其曼拏羅作三重
486 17 used when making a request or giving an order 其曼拏羅作三重
487 17 he; her; it; them 其曼拏羅作三重
488 17 probably; likely 其曼拏羅作三重
489 17 will 其曼拏羅作三重
490 17 may 其曼拏羅作三重
491 17 if 其曼拏羅作三重
492 17 or 其曼拏羅作三重
493 17 Qi 其曼拏羅作三重
494 17 he; her; it; saḥ; sā; tad 其曼拏羅作三重
495 17 xīn heart [organ] 心如實觀想
496 17 xīn Kangxi radical 61 心如實觀想
497 17 xīn mind; consciousness 心如實觀想
498 17 xīn the center; the core; the middle 心如實觀想
499 17 xīn one of the 28 star constellations 心如實觀想
500 17 xīn heart 心如實觀想

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
大明 dàmíng mantra; vidya
èr two; dvā; dvi
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. an element
 2. great; mahā
zhū all; many; sarva
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 196 Aksobhya
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
北方 98 The North
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
不空成就 98 Amoghasiddhi
大光 100 Vistīrṇavatī
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
东方 東方 100 The East; The Orient
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
吠舍 102 Vaishya
忿怒尊 102 Vidyaraja; Wisdom King
佛说无二平等最上瑜伽大教王经 佛說無二平等最上瑜伽大教王經 102 Advayasamatāvijayakalparāja; Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
华中 華中 104 Central China
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
噜捺啰 嚕捺囉 108 Rudra
马头明王 馬頭明王 109 Hayagriva
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
善施 115 Sudatta
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
水天 115 Varuna
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西天 88 India; Indian continent
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 152.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
本部印 98 mudra of one's own group; kulamudra
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
部多 98 bhūta; become
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
称念 稱念 99
 1. to chant the name of the Buddha
 2. chant Buddha's name
成就法 99 sadhana; sādhana
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大白伞盖 大白傘蓋 100 great while canopy
大成就 100 dzogchen; great perfection
大教王 100 tantra
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大仙 100 a great sage; maharsi
得佛 100 to become a Buddha
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法用 102 the essence of a dharma
法部 102 Dharma division
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
发吒 發吒 102
 1. to wreck; to break; to destroy
 2. phat
分位 102 time and position
佛部 102 Buddha division
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
光明相 103 halo; nimbus
化佛 104 a Buddha image
护摩 護摩 104 homa
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
教相 106 classification of teachings
伽陀 106 gatha; verse
劫火 106 kalpa fire
羯磨 106 karma
羯磨部 106 karma division
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金刚身 金剛身 106 the diamond body
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
卷第四 106 scroll 4
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
了知 108 to understand clearly
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙月 109 sucandra
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那谟 那謨 110 namo; to pay respect to; homage
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
普观想 普觀想 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普现 普現 112 universal manifestation
千佛 113 thousand Buddhas
劝请 勸請 113 to request; to implore
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
如理 114 principle of suchness
如来身语心 如來身語心 114 the body, speech, and mind of all the Tathagatas
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三部 115 three divisions
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三字 115 three characters
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
生起 115 cause; arising
实语 實語 115 true words
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四行 115 four practices
速得成就 115 quickly attain
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所行 115 actions; practice
天众 天眾 116 devas
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
贤瓶 賢瓶 120 mani vase
现生 現生 120 the present life
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心法 120 mental objects
心月 120 mind as the moon
心观 心觀 120 contemplation on the mind
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
依法出生 121 produced by the Dharma
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
应观 應觀 121 may observe
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
印契 121 a mudra
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
与欲 與欲 121 with desire; with consent
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
智海 122 Ocean of Wisdom
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住相 122 abiding; sthiti
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
最胜 最勝 122 jina; conqueror