Glossary and Vocabulary for Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》, Scroll 2

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 wèi position / location / place 總有五種位
2 35 zhōng middle 諸修多羅中
3 32 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如次無超轉
4 30 zhǒng kind / type 總有五種位
5 23 gatha / hymn / verse 偈曰
6 23 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說歸依德處因緣大決擇分
7 22 tool / device / utensil / equipment / instrument 一中具一切
8 22 shí ten 十種本名字
9 21 one 如偈一
10 20 名為 míngwèi to be called 云何名為五種本
11 18 五十一 wǔshíyī 51 總有五十一
12 16 capacity / degree / a standard / a measure 三者諦度毘梨耶
13 16 金剛 jīngāng a diamond 一種金剛道路大決擇分第三
14 16 yuē to speak / to say 偈曰
15 15 mén door / gate / doorway / gateway 此門位量
16 13 一時 yīshí a period of time / a while 無前後一時
17 12 soil / ground / land 一種金剛地
18 11 big / great / huge / large / major 一種金剛道路大決擇分第三
19 11 five 總有五種位
20 10 shǔ to count 數名字
21 10 jiā gha / ga 者留伽度
22 9 luó Luo 和羅只度
23 9 圓滿 yuánmǎn satisfactory 及圓滿等非
24 8 extra / surplus / remainder 謂一信心位中具餘五十
25 8 行者 xíngzhě practitioner 唯一行者
26 8 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 諸修多羅中
27 8 名字 míngzi full name 數名字
28 8 meaning / sense 以何義故
29 8 lùn to comment / to discuss 論曰
30 8 to enter
31 8 xīn heart 種愛樂心
32 8 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 具足無餘說
33 7 二者 èrzhě the two / both 二者無餘究竟總
34 7 xíng to walk / to move 以何行相而漸漸轉
35 7 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說雖無量
36 7 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 七者阿羅婆訶尼
37 7 děng et cetera / and so on 及圓滿等非
38 7 grandmother 八者婆
39 7 yán to speak / to say / said 言遍度通達轉者
40 7 to reach 及圓滿等非
41 6 zuò to do 作如是說
42 6 sān three 三者周遍圓滿廣大位
43 6 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 四者一切諸法
44 6 wèi to call 謂漸次究竟
45 6 method / way 四者法必他
46 6 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者一切諸法俱是位
47 6 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 廣說雖無量
48 6 zhēn real / true / genuine 不動真金剛
49 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者無超次第漸轉位
50 6 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者一切諸法
51 6 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種金剛道路大決擇分第三
52 6 truth / satya 三者諦度毘梨耶
53 6 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 一種金剛道路大決擇分第三
54 6 前後 qiánhòu front and back 無前後一時
55 5 to know / to learn about / to comprehend 一切具具皆悉具足
56 5 信心 xìnxīn confidence 謂一信心位中具餘五十
57 5 道路 dàolù a road / a path 一種金剛道路大決擇分第三
58 5 liù six 六者摩訶阿毘
59 5 seven 七者阿羅婆訶尼
60 5 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 位所依止本
61 5 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有五種位
62 5 jiǔ nine 九者尸羅俱尸阿尸羅
63 5 五十 wǔshí fifty 此五十
64 5 轉位 zhuǎnwèi to transpose 一者無超次第漸轉位
65 5 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 一者無超次第漸轉位
66 5 具足 jùzú complete / full / perfect 具足無餘說
67 5 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
68 5 eight 八者婆
69 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 者留伽度
70 4 chù a place / location / a spot / a point 如是已說歸依德處因緣大決擇分
71 4 cáng to hide 一切中藏
72 4 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊諸位
73 4 chā a fork / a prong 叉多
74 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 叉多
75 4 interesting 五十一種別相位中迴向趣
76 4 to adjoin / to border 六者摩訶阿毘
77 4 極地 jídì polar region 及大極地故
78 4 jīn today / modern / present / current / this / now
79 4 shè to absorb / to assimilate 一位中攝諸位故
80 4 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
81 4 廣大 guǎngdà vast / extensive 三者周遍圓滿廣大位
82 4 根本 gēnběn fundamental / basic 一切根本
83 4 四十 sì shí forty 四十種名字
84 3 五位 wǔ wèi five people 如是五位
85 3 一身 yīshēn all over the body 以一身義故
86 3 shī corpse 二者阿摩呵尸
87 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡攝一切一切位地
88 3 qián front 禮前白佛言
89 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切體性一切所依
90 3 shí real / true 實是異物而一物
91 3 相位 xiāngwèi phase 五十一種別相位中迴向趣
92 3 差別 chābié a difference / a distinction 五種本位所依止之名字差別
93 3 jīn gold 種金大地修多羅中
94 3 一中 yīzhōng a hall of spread tables 一中具一切
95 3 suí to follow 隨其先得入
96 3 虛假 xūjiǎ false / fake 謂虛假光明
97 3 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 次當說無餘究竟總持門
98 3 山王 shān wáng the highest peak 金剛實輪山王大決擇分第四
99 3 to travel by foot / to walk 跋致多
100 3 無有 wú yǒu there is not 五十一位無有前後一時俱
101 3 jiā jia 二者留諦迦度
102 3 道人 dàorén a Buddhist monk 道人者
103 3 míng bright / brilliant 今此偈中為明何義
104 3 shí time / a point or period of time 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
105 3 liàng a quantity / an amount 是五位直是方說非宣說量
106 3 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 如是五位自家宣說龜則方說
107 3 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第二
108 3 光明 guāngmíng bright 謂虛假光明
109 3 èr two 以二大事而決定轉
110 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 跋致多
111 3 摩訶 móhē great 六者摩訶阿毘
112 2 建立 jiànlì to create / to build 皆悉非建立
113 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 法界法輪無盡中藏修多羅中
114 2 to stand 立名俱非位地故
115 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 殊勝極妙不可思議不可思議
116 2 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body 無非金剛身
117 2 tuó steep bank 五者佛度陀
118 2 愛樂 ài lè love and joy 種愛樂心
119 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂虛假光明
120 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 一種金剛道路無礙本地地中
121 2 ān calm / still / quiet / peaceful 五者安婆娑
122 2 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立屬當其相
123 2 sufficient / enough 道路足行行者
124 2 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界法輪無盡中藏修多羅中
125 2 fāng square / quadrilateral / one side 如是五位自家宣說龜則方說
126 2 fēn to separate / to divide into parts 分中有四十種
127 2 知心 zhīxīn a close friend 十種識知心
128 2 lüè plan / strategy 略說有五種
129 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 九者尸羅俱尸阿尸羅
130 2 本名 běnmíng original name / personal name 十種本名字
131 2 several 總有幾
132 2 to carry 五者奢摩陀提尸
133 2 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
134 2 desire 為欲現示此俱非
135 2 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 一者遍度通達轉
136 2 road / path / way 過五十一種大道路故
137 2 zēng to increase / to add to / to augment 二者具具增
138 2 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 五十一種別相位中迴向趣
139 2 letter / symbol / character 十種本名字
140 2 Buddha / Awakened One 九者度佛阿
141 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 分中有四十種
142 2 héng horizontal / transverse 云何名為橫轉無向修
143 2 大地 dàdì earth / mother earth 大地行者一切行道
144 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 金剛寶輪山王大決擇分
145 2 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 十種修道心
146 2 卷第二 juǎn dì èr scroll 2 大宗地玄文本論卷第二
147 2 現示 xiànshì explicit / manifest 為欲現示此俱非
148 2 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 信心則佛地
149 2 出生 chūshēng to be born 一切出生
150 2 thing / matter 若爾一物耶異物耶
151 2 異物 yìwù a foriegn object 若爾一物耶異物耶
152 2 身故 shēngù to die 實身故
153 2 大事 dàshì a major event 以二大事而決定轉
154 2 shā sand / gravel / pebbles 七者度沙必
155 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 具足具足自在自在
156 2 shēn human body / torso
157 2 xìn to believe / to trust 而一信中具一切位
158 2 不動 bùdòng Akshobya 不動真金剛
159 2 shí knowledge / understanding 十種識知心
160 2 決定 juédìng to decide 以二大事而決定轉
161 1 加大 jiādà to increase 加大極自然陀羅尼地故
162 1 extensive / full
163 1 nán difficult / arduous / hard 難入未曾有會修多羅中
164 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 伽婆佛陀應審觀察
165 1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 無盡中藏之根本自性
166 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 具一中具而不能具多中具故
167 1 同餘 tóngyú congruent / having same residue modulo some number 同餘餘位中具一切位
168 1 白佛 bái fó to address the Buddha 禮前白佛言
169 1 chí to grasp / to hold 持位
170 1 自然 zìrán nature 加大極自然陀羅尼地故
171 1 第三 dì sān third 一種金剛道路大決擇分第三
172 1 不退 bùtuì to not leave / to not go back 云何名為十不退心
173 1 jīng to go through / to experience 通遍經
174 1 羅文 luówén Roman Tam 六者羅叉必七者師羅文伽
175 1 利他 lìtā to help others / to be altruistic / parārtha 度利他
176 1 pear 多阿梨
177 1 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 言具具增長轉者
178 1 huì can / be able to 難入未曾有會修多羅中
179 1 xiū to decorate / to embellish 云何名為橫轉無向修
180 1 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 佛地則十地
181 1 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 加大極自然陀羅尼地故
182 1 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
183 1 唯一 wéiyī only / sole 唯一行者
184 1 度生 dùshēng to save beings 六者度生婆諦
185 1 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
186 1 婆娑 pósuō to dance / to whirl / to hover 五者安婆娑
187 1 tōng to go through / to open 通遍經
188 1 shī teacher 六者羅叉必七者師羅文伽
189 1 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 無所障礙故
190 1 gào to tell / to say / said / told 於是世尊即告文殊師利言
191 1 shān a mountain / a hill / a peak 十者留山迦
192 1 area / district / region / ward 一道一區
193 1 種子 zhǒngzi seed 摩訶衍金剛種子修多羅中
194 1 轉門 zhuǎnmén revolving door / turnstile 超次第漸轉門
195 1 wèn to ask 汝前所問
196 1 jiàn to see 無病道人唯見積影
197 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 七者阿羅婆訶尼
198 1 行道 xíng dào to practice the Way 大地行者一切行道
199 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
200 1 種別 zhǒngbié a kind / a category 五十一種別相位中迴向趣
201 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 伽婆佛陀應審觀察
202 1 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 五者斯陀含
203 1 lóng dragon 復次龍明
204 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 無病道人唯見積影
205 1 異時 yìshí past time 亦一時轉亦異時
206 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法界法輪無盡中藏修多羅中
207 1 開示 kāishì to express / to indicate 宣說開示如是
208 1 zhàng to separate 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
209 1 大力 dàlì energetic / vigorous 剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無
210 1 虛空 xūkōng empty space 大嚴盡地虛空法界修多羅中
211 1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 七者阿羅漢
212 1 成立 chénglì to establish / to set up 是故成立五十
213 1 tán dark clouds 曇沙
214 1 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 者婆羅提弗陀
215 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 一切天地一切父母
216 1 金剛心 jīngāngxīn vajropamasamādhi 金剛心
217 1 a human or animal body 剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無
218 1 本地 běndì local 一種金剛道路無礙本地地中
219 1 different / other 亦一處轉亦異處轉
220 1 非生非滅 fēi shēng fēi miè neither produced nor destroyed 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
221 1 不見 bújiàn to not see 不見散身故
222 1 shì matter / thing / item 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
223 1 book / volume
224 1 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 切體性一切所依
225 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 如是已說歸依德處因緣大決擇分
226 1 chà to differ 四者度和差
227 1 達摩 Dámó Bodhidharma 十者達摩邊伽
228 1 biān side / boundary / edge / margin 十者達摩邊伽
229 1 jiā to add 更復加婆
230 1 其次 qícì secondary 如其次第無超過法
231 1 huài bad / spoiled / broken / defective 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
232 1 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 四者須陀洹
233 1 dǐng top / peak 合掌頂
234 1 guò to cross / to go over / to pass 過五十一種大道路故
235 1 尼羅 Níluó The Nile 八者阿尼羅漢
236 1 方名 fāngmíng well-known 方名
237 1 wén to hear 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
238 1 證入 zhèngrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation 一時證入
239 1 yǐng an image / a reflection 無病道人唯見積影
240 1 zhí straight 是五位直是方說非宣說量
241 1 Germany 如是已說歸依德處因緣大決擇分
242 1 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 一種金剛道路無礙本地地中
243 1 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
244 1 proper / suitable / appropriate 如宜世尊為諸大眾
245 1 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 時發起
246 1 tóng like / same / similar 一時同轉一時住持
247 1 羅婆 luópó an instant / lava 七者阿羅婆訶尼
248 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝極妙不可思議不可思議
249 1 摩羅 móluó Māra 一者鳩摩羅伽
250 1 十一 shíyī eleven 十一故
251 1 佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one 伽婆佛陀應審觀察
252 1 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 如是已說歸依德處因緣大決擇分
253 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 難入未曾有會修多羅中
254 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
255 1 奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha 五者奢摩陀提尸
256 1 to leave / to depart / to go away / to part 餘究竟周遍圓滿俱非絕離
257 1 無後 wúhòu to lack male offspring 無前無後一
258 1 出入 chūrù to go out and come in 移轉亦無出入
259 1 jiū a pigeon / a dove 一者鳩摩羅伽
260 1 hàn Han Chinese 八者阿尼羅漢
261 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 金剛實輪山王大決擇分第四
262 1 一異 yī yì one and many 一異時處轉
263 1 to translate / to interpret 真諦三藏譯
264 1 zǒng general / total / overall / chief 二者無餘究竟總
265 1 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
266 1 法如是 fǎ rú shì thus is the Dharma 法如是故
267 1 超過 chāoguò to surpass / to exceed 如其次第無超過法
268 1 to arise / to get up 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
269 1 zuò to sit 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
270 1 退 tuì to retreat / to move back 退心
271 1 第一 dì yī first 無位位第一位
272 1 guī turtle / tortoise 如是五位自家宣說龜則方說
273 1 jiàn to build / to construct 如偈諸無量無邊一切種種位皆悉非建
274 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 如宜世尊為諸大眾
275 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮前白佛言
276 1 miào wonderful / fantastic 殊勝極妙不可思議不可思議
277 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 一時同轉一時住持
278 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 大嚴盡地虛空法界修多羅中
279 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌頂
280 1 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍金剛種子修多羅中
281 1 總則 zǒngzé profile / general provision 總則
282 1 本位 běnwèi standard / one's own department or unit 五種本位所依止之名字差別
283 1 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含
284 1 guǒ a result / a consequence 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
285 1 流沙 liúshā quicksand 一者羅諦流沙
286 1 to store 無病道人唯見積影
287 1 to rub 二者阿摩呵尸
288 1 sēng a monk 呵阿僧那
289 1 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 一種無二
290 1 金地 jīndì Buddhist temple 或有行者以真金地而趣入
291 1 非理 fēilǐ contrary to common sense 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
292 1 毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better 三者諦度毘梨耶
293 1 shǔ to belong to / be subordinate to 安立屬當其相
294 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 不見散身故
295 1 dào way / road / path 五種金剛道
296 1 大道 dàdào main street 過五十一種大道路故
297 1 大明 dàmíng the sun 大明修多羅中
298 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
299 1 滿 mǎn full 漸是盡滿非
300 1 pǐn product / goods / thing 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
301 1 心中 xīnzhōng in mind 種心中
302 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 一切天地一切父母
303 1 移轉 yízhuǎn to shift / to transfer 移轉亦無出入

Frequencies of all Words

Top 397

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 47 wèi position / location / place 總有五種位
2 41 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 種金剛地總有五種位故
3 39 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者周遍圓滿廣大位
4 35 zhōng middle 諸修多羅中
5 32 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如次無超轉
6 31 一切 yīqiè all / every / everything 一切
7 30 zhǒng kind / type 總有五種位
8 27 fēi not / non- / un- 及圓滿等非
9 25 entirely / without exception 俱非位
10 24 shì is / are / am / to be 并及等是位
11 23 gatha / hymn / verse 偈曰
12 23 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說歸依德處因緣大決擇分
13 22 tool / device / utensil / equipment / instrument 一中具一切
14 22 shí ten 十種本名字
15 21 one 如偈一
16 21 no 一者無超次第漸轉位
17 20 名為 míngwèi to be called 云何名為五種本
18 19 云何 yúnhé why 其相云何
19 18 such as / for example / for instance 如偈一
20 18 五十一 wǔshíyī 51 總有五十一
21 16 capacity / degree / a standard / a measure 三者諦度毘梨耶
22 16 金剛 jīngāng a diamond 一種金剛道路大決擇分第三
23 16 yuē to speak / to say 偈曰
24 16 如是 rúshì thus / so 如是已說歸依德處因緣大決擇分
25 15 mén door / gate / doorway / gateway 此門位量
26 13 一時 yīshí a period of time / a while 無前後一時
27 13 míng measure word for people 是名所依數
28 13 ā prefix to names of people 二者阿摩呵尸
29 12 soil / ground / land 一種金剛地
30 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 位所依止本
31 11 xiāng each other / one another / mutually 其相云何
32 11 big / great / huge / large / major 一種金剛道路大決擇分第三
33 11 five 總有五種位
34 10 shǔ to count 數名字
35 10 jiā gha / ga 者留伽度
36 10 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 謂漸次究竟
37 10 so as to / in order to 以何行相而漸漸轉
38 10 his / hers / its / theirs 其相云何
39 10 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 以何行相而漸漸轉
40 10 what / where / which 二者須何伽一婆
41 9 jiàn gradually / drop by drop 一者無超次第漸轉位
42 9 luó Luo 和羅只度
43 9 圓滿 yuánmǎn satisfactory 及圓滿等非
44 9 this / these 此五十
45 9 a time 次當說
46 9 yǒu is / are / to exist 略說有五種
47 8 extra / surplus / remainder 謂一信心位中具餘五十
48 8 行者 xíngzhě practitioner 唯一行者
49 8 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 諸修多羅中
50 8 名字 míngzi full name 數名字
51 8 wèi for / to 云何為十真
52 8 meaning / sense 以何義故
53 8 lùn to comment / to discuss 論曰
54 8 to enter
55 8 dāng to be / to act as / to serve as 次當說
56 8 xīn heart 種愛樂心
57 8 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 具足無餘說
58 7 certainly / must / will / necessarily 一者必
59 7 二者 èrzhě the two / both 二者無餘究竟總
60 7 xíng to walk / to move 以何行相而漸漸轉
61 7 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 廣說雖無量
62 7 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 七者阿羅婆訶尼
63 7 děng et cetera / and so on 及圓滿等非
64 7 grandmother 八者婆
65 7 yán to speak / to say / said 言遍度通達轉者
66 7 also / too 亦無
67 7 to reach 及圓滿等非
68 7 zhū all / many / various 諸修多羅中
69 6 zuò to do 作如是說
70 6 乃至 nǎizhì and even 乃至一大極地位中具餘五十心而
71 6 sān three 三者周遍圓滿廣大位
72 6 already / afterwards 如是已說歸依德處因緣大決擇分
73 6 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 四者一切諸法
74 6 wèi to call 謂漸次究竟
75 6 method / way 四者法必他
76 6 周遍 zhōubiàn everywhere 三者周遍圓滿廣大位
77 6 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者一切諸法俱是位
78 6 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 廣說雖無量
79 6 zhēn real / true / genuine 不動真金剛
80 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者無超次第漸轉位
81 6 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者一切諸法
82 6 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種金剛道路大決擇分第三
83 6 truth / satya 三者諦度毘梨耶
84 6 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 一種金剛道路大決擇分第三
85 6 前後 qiánhòu front and back 無前後一時
86 5 to know / to learn about / to comprehend 一切具具皆悉具足
87 5 信心 xìnxīn confidence 謂一信心位中具餘五十
88 5 道路 dàolù a road / a path 一種金剛道路大決擇分第三
89 5 liù six 六者摩訶阿毘
90 5 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故成立五十
91 5 seven 七者阿羅婆訶尼
92 5 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 位所依止本
93 5 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有五種位
94 5 jiǔ nine 九者尸羅俱尸阿尸羅
95 5 五十 wǔshí fifty 此五十
96 5 轉位 zhuǎnwèi to transpose 一者無超次第漸轉位
97 5 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 一者無超次第漸轉位
98 5 具足 jùzú complete / full / perfect 具足無餘說
99 5 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
100 5 jiē all / each and every / in all cases 一切具具皆悉具足
101 5 eight 八者婆
102 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 者留伽度
103 4 chù a place / location / a spot / a point 如是已說歸依德處因緣大決擇分
104 4 cáng to hide 一切中藏
105 4 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊諸位
106 4 ěr thus / so / like that 二者度安爾
107 4 chā a fork / a prong 叉多
108 4 次第 cìdì one after another 一者無超次第漸轉位
109 4 běn measure word for books 云何名為五種本
110 4 otherwise / but / however 如是五位自家宣說龜則方說
111 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 叉多
112 4 necessary / must 二者須何伽一婆
113 4 interesting 五十一種別相位中迴向趣
114 4 to adjoin / to border 六者摩訶阿毘
115 4 極地 jídì polar region 及大極地故
116 4 jīn today / modern / present / current / this / now
117 4 shè to absorb / to assimilate 一位中攝諸位故
118 4 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 一切種種位
119 4 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
120 4 廣大 guǎngdà vast / extensive 三者周遍圓滿廣大位
121 4 according to 是名所依數
122 4 根本 gēnběn fundamental / basic 一切根本
123 4 四十 sì shí forty 四十種名字
124 3 五位 wǔ wèi five people 如是五位
125 3 一身 yīshēn all over the body 以一身義故
126 3 that 呵阿僧那
127 3 shī corpse 二者阿摩呵尸
128 3 bìng and / furthermore / also 并及等是位
129 3 其先 qíxiān previously 隨其先得入
130 3 jìn to the greatest extent / utmost 盡攝一切一切位地
131 3 lún a round / a turn 金剛實輪山王大決擇分第四
132 3 qián front 禮前白佛言
133 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切體性一切所依
134 3 shí real / true 實是異物而一物
135 3 相位 xiāngwèi phase 五十一種別相位中迴向趣
136 3 差別 chābié a difference / a distinction 五種本位所依止之名字差別
137 3 jīn gold 種金大地修多羅中
138 3 一中 yīzhōng a hall of spread tables 一中具一切
139 3 suí to follow 隨其先得入
140 3 虛假 xūjiǎ false / fake 謂虛假光明
141 3 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 次當說無餘究竟總持門
142 3 山王 shān wáng the highest peak 金剛實輪山王大決擇分第四
143 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
144 3 de potential marker 隨其先得入
145 3 zhī him / her / them / that 五種本位所依止之名字差別
146 3 huò or / either / else 或有行者以信趣
147 3 to travel by foot / to walk 跋致多
148 3 biàn turn / one time 一者遍度通達轉
149 3 無有 wú yǒu there is not 五十一位無有前後一時俱
150 3 jiā jia 二者留諦迦度
151 3 道人 dàorén a Buddhist monk 道人者
152 3 míng bright / brilliant 今此偈中為明何義
153 3 shí time / a point or period of time 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
154 3 liàng a quantity / an amount 是五位直是方說非宣說量
155 3 a laughing sound 二者阿摩呵尸
156 3 無非 wúfēi nothing but 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
157 3 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 如是五位自家宣說龜則方說
158 3 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第二
159 3 光明 guāngmíng bright 謂虛假光明
160 3 èr two 以二大事而決定轉
161 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 跋致多
162 3 摩訶 móhē great 六者摩訶阿毘
163 2 建立 jiànlì to create / to build 皆悉非建立
164 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 法界法輪無盡中藏修多羅中
165 2 to stand 立名俱非位地故
166 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 殊勝極妙不可思議不可思議
167 2 extremely / very 加大極自然陀羅尼地故
168 2 zhǎng director / chief / head / elder 長轉
169 2 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body 無非金剛身
170 2 tuó steep bank 五者佛度陀
171 2 愛樂 ài lè love and joy 種愛樂心
172 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂虛假光明
173 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 一種金剛道路無礙本地地中
174 2 ān calm / still / quiet / peaceful 五者安婆娑
175 2 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立屬當其相
176 2 sufficient / enough 道路足行行者
177 2 yān where / how 是故說言圓滿位焉
178 2 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界法輪無盡中藏修多羅中
179 2 fāng square / quadrilateral / one side 如是五位自家宣說龜則方說
180 2 fēn to separate / to divide into parts 分中有四十種
181 2 知心 zhīxīn a close friend 十種識知心
182 2 promptly / right away / immediately 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
183 2 lüè plan / strategy 略說有五種
184 2 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 九者尸羅俱尸阿尸羅
185 2 本名 běnmíng original name / personal name 十種本名字
186 2 several 總有幾
187 2 to carry 五者奢摩陀提尸
188 2 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 和羅只度
189 2 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
190 2 desire 為欲現示此俱非
191 2 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 一者遍度通達轉
192 2 一一 yīyī one by one / one after another 一一白白
193 2 road / path / way 過五十一種大道路故
194 2 zēng to increase / to add to / to augment 二者具具增
195 2 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 五十一種別相位中迴向趣
196 2 letter / symbol / character 十種本名字
197 2 諸位 zhūwèi everyone / Ladies and Gentlemen 一位中攝諸位故
198 2 Buddha / Awakened One 九者度佛阿
199 2 ruò to seem / to be like / as 若爾一物耶異物耶
200 2 and 和羅只度
201 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 分中有四十種
202 2 héng horizontal / transverse 云何名為橫轉無向修
203 2 大地 dàdì earth / mother earth 大地行者一切行道
204 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 金剛寶輪山王大決擇分
205 2 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 十種修道心
206 2 卷第二 juǎn dì èr scroll 2 大宗地玄文本論卷第二
207 2 final interogative 若爾一物耶異物耶
208 2 漸次 jiàncì gradually / one by one 謂漸次究竟
209 2 現示 xiànshì explicit / manifest 為欲現示此俱非
210 2 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 信心則佛地
211 2 suī although / even though 廣說雖無量
212 2 gèng more / even more 更復加婆
213 2 出生 chūshēng to be born 一切出生
214 2 bié do not / must not 有五十一別相位中
215 2 thing / matter 若爾一物耶異物耶
216 2 異物 yìwù a foriegn object 若爾一物耶異物耶
217 2 身故 shēngù to die 實身故
218 2 大事 dàshì a major event 以二大事而決定轉
219 2 shā sand / gravel / pebbles 七者度沙必
220 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 具足具足自在自在
221 2 wěi yes 等無差別唯依一身
222 2 no 者婆羅提弗陀
223 2 xiàng towards / to 云何名為橫轉無向修
224 2 shēn human body / torso
225 2 gāng just / barely / exactly 剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無
226 2 xìn to believe / to trust 而一信中具一切位
227 2 不動 bùdòng Akshobya 不動真金剛
228 2 shí knowledge / understanding 十種識知心
229 2 決定 juédìng to decide 以二大事而決定轉
230 1 加大 jiādà to increase 加大極自然陀羅尼地故
231 1 extensive / full
232 1 nán difficult / arduous / hard 難入未曾有會修多羅中
233 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 伽婆佛陀應審觀察
234 1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 無盡中藏之根本自性
235 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 具一中具而不能具多中具故
236 1 同餘 tóngyú congruent / having same residue modulo some number 同餘餘位中具一切位
237 1 白佛 bái fó to address the Buddha 禮前白佛言
238 1 chí to grasp / to hold 持位
239 1 自然 zìrán nature 加大極自然陀羅尼地故
240 1 第三 dì sān third 一種金剛道路大決擇分第三
241 1 不退 bùtuì to not leave / to not go back 云何名為十不退心
242 1 jīng to go through / to experience 通遍經
243 1 羅文 luówén Roman Tam 六者羅叉必七者師羅文伽
244 1 利他 lìtā to help others / to be altruistic / parārtha 度利他
245 1 pear 多阿梨
246 1 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 言具具增長轉者
247 1 huì can / be able to 難入未曾有會修多羅中
248 1 所有 suǒyǒu all 所有無量
249 1 xiū to decorate / to embellish 云何名為橫轉無向修
250 1 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 佛地則十地
251 1 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 加大極自然陀羅尼地故
252 1 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
253 1 唯一 wéiyī only / sole 唯一行者
254 1 度生 dùshēng to save beings 六者度生婆諦
255 1 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
256 1 婆娑 pósuō to dance / to whirl / to hover 五者安婆娑
257 1 tōng to go through / to open 通遍經
258 1 shī teacher 六者羅叉必七者師羅文伽
259 1 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 無所障礙故
260 1 gào to tell / to say / said / told 於是世尊即告文殊師利言
261 1 you / thou 汝前所問
262 1 本身 běnshēn itself / oneself 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
263 1 漸漸 jiànjiàn gradually 以何行相而漸漸轉
264 1 shān a mountain / a hill / a peak 十者留山迦
265 1 area / district / region / ward 一道一區
266 1 種子 zhǒngzi seed 摩訶衍金剛種子修多羅中
267 1 轉門 zhuǎnmén revolving door / turnstile 超次第漸轉門
268 1 cóng from 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
269 1 wèn to ask 汝前所問
270 1 自家 zìjiā self / own 如是五位自家宣說龜則方說
271 1 jiàn to see 無病道人唯見積影
272 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 七者阿羅婆訶尼
273 1 行道 xíng dào to practice the Way 大地行者一切行道
274 1 jué absolutely 餘究竟周遍圓滿俱非絕離
275 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
276 1 種別 zhǒngbié a kind / a category 五十一種別相位中迴向趣
277 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 伽婆佛陀應審觀察
278 1 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 五者斯陀含
279 1 lóng dragon 復次龍明
280 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 無病道人唯見積影
281 1 異時 yìshí past time 亦一時轉亦異時
282 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 法界法輪無盡中藏修多羅中
283 1 開示 kāishì to express / to indicate 宣說開示如是
284 1 zhàng to separate 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
285 1 大力 dàlì energetic / vigorous 剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無
286 1 again / more / repeatedly 更復加婆
287 1 虛空 xūkōng empty space 大嚴盡地虛空法界修多羅中
288 1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 七者阿羅漢
289 1 成立 chénglì to establish / to set up 是故成立五十
290 1 tán dark clouds 曇沙
291 1 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 者婆羅提弗陀
292 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 一切天地一切父母
293 1 金剛心 jīngāngxīn vajropamasamādhi 金剛心
294 1 a human or animal body 剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無
295 1 本地 běndì local 一種金剛道路無礙本地地中
296 1 different / other 亦一處轉亦異處轉
297 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware
298 1 非生非滅 fēi shēng fēi miè neither produced nor destroyed 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
299 1 不見 bújiàn to not see 不見散身故
300 1 shì matter / thing / item 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
301 1 一道 yīdào together 一道一區
302 1 book / volume
303 1 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 切體性一切所依
304 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 如是已說歸依德處因緣大決擇分
305 1 chà to differ 四者度和差
306 1 達摩 Dámó Bodhidharma 十者達摩邊伽
307 1 biān side / boundary / edge / margin 十者達摩邊伽
308 1 jiā to add 更復加婆
309 1 其次 qícì secondary 如其次第無超過法
310 1 huài bad / spoiled / broken / defective 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
311 1 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 四者須陀洹
312 1 dǐng top / peak 合掌頂
313 1 guò to cross / to go over / to pass 過五十一種大道路故
314 1 尼羅 Níluó The Nile 八者阿尼羅漢
315 1 方名 fāngmíng well-known 方名
316 1 wén to hear 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
317 1 證入 zhèngrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation 一時證入
318 1 yǐng an image / a reflection 無病道人唯見積影
319 1 zhí straight 是五位直是方說非宣說量
320 1 Germany 如是已說歸依德處因緣大決擇分
321 1 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 一種金剛道路無礙本地地中
322 1 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
323 1 proper / suitable / appropriate 如宜世尊為諸大眾
324 1 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 時發起
325 1 tóng like / same / similar 一時同轉一時住持
326 1 羅婆 luópó an instant / lava 七者阿羅婆訶尼
327 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 殊勝極妙不可思議不可思議
328 1 摩羅 móluó Māra 一者鳩摩羅伽
329 1 十一 shíyī eleven 十一故
330 1 佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one 伽婆佛陀應審觀察
331 1 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所餘
332 1 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 如是已說歸依德處因緣大決擇分
333 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 難入未曾有會修多羅中
334 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
335 1 白白 báibái in vain / to no purpose / for nothing 一一白白
336 1 奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha 五者奢摩陀提尸
337 1 naturally / of course / certainly 三者必自伽
338 1 to leave / to depart / to go away / to part 餘究竟周遍圓滿俱非絕離
339 1 無後 wúhòu to lack male offspring 無前無後一
340 1 出入 chūrù to go out and come in 移轉亦無出入
341 1 jiū a pigeon / a dove 一者鳩摩羅伽
342 1 and 與俱并俱非
343 1 復次 fùcì furthermore / moreover 復次龍明
344 1 hàn Han Chinese 八者阿尼羅漢
345 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 金剛實輪山王大決擇分第四
346 1 一異 yī yì one and many 一異時處轉
347 1 to translate / to interpret 真諦三藏譯
348 1 zǒng general / total / overall / chief 二者無餘究竟總
349 1 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
350 1 法如是 fǎ rú shì thus is the Dharma 法如是故
351 1 used to indicate order 如其次第無超過法
352 1 超過 chāoguò to surpass / to exceed 如其次第無超過法
353 1 to arise / to get up 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
354 1 zuò to sit 時文殊師利聞世尊所說即從坐起
355 1 each 各差別故
356 1 yīng should / ought 伽婆佛陀應審觀察
357 1 退 tuì to retreat / to move back 退心
358 1 第一 dì yī first 無位位第一位
359 1 guī turtle / tortoise 如是五位自家宣說龜則方說
360 1 jiàn to build / to construct 如偈諸無量無邊一切種種位皆悉非建
361 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 如宜世尊為諸大眾
362 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮前白佛言
363 1 miào wonderful / fantastic 殊勝極妙不可思議不可思議
364 1 yīn because 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
365 1 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 一時同轉一時住持
366 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 大嚴盡地虛空法界修多羅中
367 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌頂
368 1 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍金剛種子修多羅中
369 1 總則 zǒngzé profile / general provision 總則
370 1 本位 běnwèi standard / one's own department or unit 五種本位所依止之名字差別
371 1 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含
372 1 guǒ a result / a consequence 門非因非果非位非地非有非無非名非義非
373 1 何等 héděng which? / what? / how? / what? 名字分中四十種數當何等相
374 1 not / no 十種不
375 1 流沙 liúshā quicksand 一者羅諦流沙
376 1 to store 無病道人唯見積影
377 1 to rub 二者阿摩呵尸
378 1 sēng a monk 呵阿僧那
379 1 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 一種無二
380 1 非常 fēicháng extraordinarily / very 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
381 1 金地 jīndì Buddhist temple 或有行者以真金地而趣入
382 1 非理 fēilǐ contrary to common sense 事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非
383 1 毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better 三者諦度毘梨耶
384 1 shǔ to belong to / be subordinate to 安立屬當其相
385 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 不見散身故
386 1 dào way / road / path 五種金剛道
387 1 大道 dàdào main street 過五十一種大道路故
388 1 大明 dàmíng the sun 大明修多羅中
389 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是世尊即告文殊師利言
390 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
391 1 滿 mǎn full 漸是盡滿非
392 1 pǐn product / goods / thing 剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者
393 1 that / those 彼無超次第漸轉位
394 1 心中 xīnzhōng in mind 種心中
395 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 一切天地一切父母
396 1 he / him 四者法必他
397 1 移轉 yízhuǎn to shift / to transfer 移轉亦無出入

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切 yīqiè all, everything
gatha / hymn / verse
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Thus
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
如是 rúshì thus, so
ē e
 1. Earth / ground / level / bhumi
 2. di

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
大宗地玄文本论 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
罗文 羅文 luówén Roman Tam
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
尼罗 尼羅 Níluó The Nile
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 141.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
ān
 1. an
 2. Ease
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
白佛 bái fó to address the Buddha
biàn everywhere fragrant / paricitra
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
差别 差別 chābié discrimination
an element
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
truth / satya
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度生 dùshēng to save beings
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
非生非灭 非生非滅 fēi shēng fēi miè neither produced nor destroyed
非常 fēicháng impermanent / transient
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
观察 觀察 guānchá clear perception
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Harmony
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
gatha / hymn / verse
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
金刚身 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body
金地 jīndì Buddhist temple
jīng a sutra / a sūtra
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决择分 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
kuài a religious assembly
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
滿 mǎn Full
miào Wonderful
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better
pǐn chapter / varga
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
realm / destination
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
山王 shān wáng the highest peak
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha
shēn body / kāya
shī master
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì meaning / phenomena
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五位 wǔ wèi pañcamārga / five paths
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现示 現示 xiànshì explicit / manifest
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信心 xìnxīn Faith
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
yán a garland / an adornment / avataṃsa
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
一异 一異 yī yì one and many
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
证入 證入 zhèngrù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented