Glossary and Vocabulary for Shi Men Bian Huo Lun 《十門辯惑論》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 can / may / permissible 可幾乎一言
2 28 yuē to speak / to say 序曰
3 25 jiàn to see 迷悟見殊門四
4 22 huà to make into / to change into / to transform 應形俯化門二
5 20 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善知眾生諸根行業
6 19 rén person / people / a human being 勸人後己
7 17 Buddha / Awakened One 寔亦佛與
8 15 jìng clean 淨穢土別門三
9 15 jìn nearby 近者見之謂之近
10 15 shēng to be born / to give birth 生之駿辯
11 14 huì dirty / unclean 穢者見之謂之穢
12 14 míng bright / brilliant 方明
13 13 jiǔ old 位北方久名寶積
14 13 zhēn real / true / genuine 謝其真入而菴
15 12 zhī to know 知何名何號何論何經
16 12 yún cloud 雖詩云勸誡蔽之
17 12 shí real / true 顯實得記門五
18 12 mén door / gate / doorway / gateway 通力上感門一
19 12 shàng top / a high position 十門辯惑論卷上
20 12 to doubt / to disbelieve 答大子文學權無二釋典稽疑
21 11 xīng a star / a planet 善星是佛子
22 11 guó a country / a nation 芥子解脫之門開於此國
23 11 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊是眾佛之師
24 11 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 生之駿辯
25 11 jīn today / modern / present / current / this / now 嗟今
26 11 tóng like / same / similar 金石同聲
27 10 huò to confuse / to mislead / to baffle 稱之曰十門辯惑
28 10 one 通力上感門一
29 10 wèi to call 三昧經自云未見其本今撿諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣
30 10 jīng to go through / to experience 反經贊道門六
31 10 néng can / able 如何一掌之內能容十號
32 10 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 若先成者成在何經
33 9 yán to speak / to say / said 試言志以成文
34 9 shì matter / thing / item 吉藏師云金粟事出思惟
35 9 a man / a male adult 詳夫智慧利根者
36 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 竊見維摩神力掌運如來但十地之
37 9 good fortune / happiness / luck 福人也
38 8 to enter 謝其真入而菴
39 8 zuì crime / sin / vice 罪雖重而
40 8 fāng square / quadrilateral / one side 不思議道利用無方
41 8 成佛 chéng Fó to become a Buddha 差何須成佛也
42 8 big / great / huge / large / major 答大子文學權無二釋典稽疑
43 8 è evil / vice 不簡木之美惡
44 8 nán difficult / arduous / hard 自昔難酬
45 8 shǐ beginning / start 年始
46 8 dào way / road / path 反經贊道門六
47 8 zhì wisdom / knowledge / understanding 請煩上智以示下愚
48 8 wèi Eighth earthly branch
49 7 zūn to honor / to respect 之尊乎
50 7 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 釋迦又燃
51 7 to inspect / to check 答大子文學權無二釋典稽疑
52 7 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter 龍女成佛少選之間
53 7 quán authority / power 答大子文學權無二釋典稽疑
54 7 zhào to illuminate / to shine 神光遠照他界
55 7 小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa 佛說法花經之時五十小劫
56 7 stupid / doltish / foolish / ignorant 請煩上智以示下愚
57 7 thing / matter 佛有平等誓願乘時應物
58 6 meaning / sense 義殊早計事同俯
59 6 guān to look at / to watch / to observe 遂取類觀象再盈卷軸
60 6 method / way 而法惟祕密
61 6 shū different / special / unusual 迷悟見殊門四
62 6 wáng Wang 王之子
63 6 child / son 答大子文學權無二釋典稽疑
64 6 sān three 述之敢忘乎三
65 6 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 穢土化身也
66 6 shé Buddhist monk 耆闍
67 6 liáo to be healed / to cured / to recover 可療而療之
68 6 xīn heart 蓬之心也
69 6 guǎng wide / large / vast 寶蓋廣覆大千
70 6 wèn to ask 季路問死對之反
71 6 contrary / opposite / backwards / upside down 甞聞逆情而取
72 6 xiān first 若先成者成在何經
73 6 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 通力上感門一
74 6 reason / logic / truth 非獨以卑移尊於理非順
75 6 yòng to use / to apply 可用
76 6 jiě to loosen / to unfasten / to untie 服其懸解
77 6 lái to come
78 6 shēn human body / torso 龍女雖身遊五道
79 6 hair 因淨名而發興
80 6 hài to injure / to harm to 闍王害父囚母
81 6 soil / ground / land 權文學聲冠應徐地參園綺
82 6 shì to show / to reveal 請煩上智以示下愚
83 6 wén writing / text 而文
84 5 to cover 寶蓋廣覆大千
85 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 隨教抑楊門八
86 5 earth / soil / dirt 真土焉應土焉
87 5 dialect / language / speech 假使語之曰
88 5 qǐng to ask / to inquire 請煩上智以示下愚
89 5 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩豈無等差
90 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反經贊道門六
91 5 huā Hua 按法花經云
92 5 五十 wǔshí fifty 佛說法花經之時五十小劫
93 5 different / other 而久得異乎
94 5 shī teacher 文殊是眾佛之師
95 5 yuǎn far / distant 坐忘致遠
96 5 hòu after / later 彌勒成佛於後
97 5 不見 bújiàn to not see 不見履霜者必疑堅氷乎
98 5 jiù to save / to rescue 觀業救捨門七
99 5 門第 méndì family status 通力上感門第一
100 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 故無棄人
101 5 miào wonderful / fantastic 非淨非穢方為妙土
102 5 xíng to walk / to move 具行三逆知昨非而迴向
103 5 bàng to slander / to defame / to speak ill of 但害者應重謗者應輕
104 4 jié take by force / to coerce 斯則三祇劫畢十度因滿
105 4 rén a kernel / a pit 豈當仁而抗議
106 4 to partition / to separate 如來尚隔羅縠
107 4 lùn to comment / to discuss 知何名何號何論何經
108 4 彌勒 mílè Maitreya 彌勒居一生之地
109 4 four 迷悟見殊門四
110 4 qīng light / not heavy 罪輕於提婆
111 4 wén to hear 甞聞逆情而取
112 4 to conceal / to hide / to ambush 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
113 4 wèi position / location / place 位光十地
114 4 xíng appearance 應形俯化門二
115 4 shí time / a point or period of time 佛有平等誓願乘時應物
116 4 power / force / strength 蓮花總持之力來自他方
117 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說久所以破近
118 4 five 顯實得記門五
119 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而多狀
120 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 才無礙能至菩提
121 4 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 有授記乎無授記乎
122 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 知有根力解力照往照今俾化者不可逃其
123 4 qíng feeling / emotion / mood 甞聞逆情而取
124 4 chí to grasp / to hold 持妙喜於花鬘
125 4 lèi kind / type / class / category 遂取類觀象再盈卷軸
126 4 rán to burn / to combust 且文殊乃燃燈之師
127 4 bitterness / bitter flavor 何云懃苦無量方得成佛也
128 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 則不能遠察
129 4 to remember / to memorize / to bear in mind 顯實得記門五
130 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
131 4 tiān day 動天者
132 4 to take / to get / to fetch 遂取類觀象再盈卷軸
133 4 dēng a lamp / a lantern 且文殊乃燃燈之師
134 4 guāng light 位光十地
135 4 zhǎng palm of the hand 竊見維摩神力掌運如來但十地之
136 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 解生而罪可滅
137 4 èr two 應形俯化門二
138 4 father 達多殺父及母
139 4 shòu old age / long life 下塵比僧祇之壽
140 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 德超群聖
141 4 娑婆 suōpó to bear / to endure without complaint 娑婆盡野本非淨國
142 4 tōng to go through / to open 三昧之力有感必通
143 4 xīng to flourish / to be popular 因淨名而發興
144 4 穢土 huì tǔ impure land 淨穢土別門三
145 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 然則至諴感神者
146 4 a footprint 淨名之跡藉無動而
147 4 jiē sigh / alas 嗟今
148 4 zhǒng kind / type 龍種上尊如
149 4 闡提 chǎntí icchantika / an incorrigible 迺受闡提之號
150 4 day of the month / a certain day 槃之日
151 3 shè to set up / to establish 蓋聞如來設教有大小二乘
152 3 jié to question / to interrogate 維摩羅詰
153 3 luó Luo 如來尚隔羅縠
154 3 不成 bùchéng unsuccessful 殊不成
155 3 extra / surplus / remainder 苟知千餘非謬
156 3 平等 píngděng be equal in social status 佛有平等誓願乘時應物
157 3 一千 yī qiān one thousand 像法一千
158 3 chéng to mount / to climb onto 萬乘雖尊而可降
159 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 坐忘致遠
160 3 jìn to enter 之而進道
161 3 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 寶蓋廣覆大千
162 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三昧之力有感必通
163 3 business / industry 觀業救捨門七
164 3 a human or animal body 竊以文殊智包權實體兼真應
165 3 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 淨土報身也
166 3 zhòng heavy 罪雖重而
167 3 to bow down / to face down / to look down 應形俯化門二
168 3 wáng to die 近亡而久可
169 3 xián virtuous / worthy 此地萬里為國賢哲相
170 3 gēn origin / cause / basis 善知眾生諸根行業
171 3 to reach 及餘諸住處
172 3 to go 不去不來而見身
173 3 xiǎo small / tiny / insignificant 何必均其小大
174 3 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 非獨以卑移尊於理非順
175 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 小道以入大乘
176 3 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 背誕興於邪見
177 3 wood / lumber 譬夫良工相木名醫瞻病
178 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 且君子之道貞而不諒
179 3 pǐn product / goods / thing 法花序品云
180 3 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 非小乘之事也
181 3 miù erroneous 苟知千餘非謬
182 3 yòu to entice / to induce / to coax 誘物持
183 3 shì to release / to set free 大慈恩寺沙門釋復禮撰
184 3 zài in / at 應成佛在燃燈
185 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 述之敢忘乎三
186 3 zhāo to beckon / to hail 而招地獄之苦
187 3 jīn gold 亦將金粟之名傳而有據者也
188 3 經云 jīng yún the sutra says 經云
189 3 zhòng many / numerous 文殊是眾佛之師
190 3 維摩 Wéimó Vimalakirti 竊見維摩神力掌運如來但十地之
191 3 淹留 yān liú to stay for a long period 佛若未成者何事淹留
192 3 shí ten 而頃著十疑干我二諦
193 3 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣則
194 3 之中 zhīzhōng inside 並於淨土之中
195 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 譬夫良工相木名醫瞻病
196 3 Germany 德超群聖
197 3 十門辯惑論 Shí Mén Biàn Huò Lùn Shi Men Bian Huo Lun 十門辯惑論卷上
198 3 to open 啟權智以有
199 3 qiè to steal 竊見維摩神力掌運如來但十地之
200 3 智慧 zhìhuì wisdom 智慧利根
201 3 kāi to open 芥子解脫之門開於此國
202 3 to gather / to collect 園之集
203 3 yóu to swim 龍女雖身遊五道
204 3 dòng to move / to act 淨名之跡藉無動而
205 3 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 竊見維摩神力掌運如來但十地之
206 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 具行三逆知昨非而迴向
207 3 fán ordinary / common 發心即謂自凡位而希聖果
208 3 wài outside
209 3 shùn to obey 非獨以卑移尊於理非順
210 3 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 輕者入地獄
211 3 mother 文殊既為諸佛之母
212 3 shān a mountain / a hill / a peak 山澤通氣
213 3 eight 隨教抑楊門八
214 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以一相求
215 3 guǒ a result / a consequence 發心即謂自凡位而希聖果
216 3 gài a lid / top / cover 蓋是法身大士
217 3 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 若以無緣不得見者
218 3 xiǎn to show / to manifest / to display 顯實得記門五
219 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 竊見維摩神力掌運如來但十地之
220 3 tuī to push / to shove 何乃推始起於春秋
221 3 xiàng figure / image / appearance 遂取類觀象再盈卷軸
222 3 jiè border / boundary 或流形此界
223 3 hào number 知何名何號何論何經
224 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述之敢忘乎三
225 3 to measure / to estimate 隱顯不可以情測
226 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 才無礙能至菩提
227 3 huài bad / spoiled / broken / defective 或不壞於見
228 3 yǐn to lead / to guide 引穢心而觀
229 3 bào newspaper 報體圓常
230 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬夫良工相木名醫瞻病
231 2 dàn birth 故有遠得四禪矜小功而背誕
232 2 tián field / farmland 譬夫厥田上上
233 2 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 淨土報身也
234 2 to criticize 況謗害重輕更殊高議
235 2 隱顯 yǐnxiǎn appearing and disappearing / dimly visible / intermittent / implicit (but not clearly present) 化佛隱顯門九
236 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸人後己
237 2 zhěng to aid / to support / to save / to rescue 但拯樹提於烈火之中
238 2 zhòu daytime 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
239 2 異見 yì jiàn different view 生於所見者同處而異見
240 2 故知 gùzhī a close friend over many years 故知聖壽遐長
241 2 cāng dark blue / deep green 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
242 2 liàng a quantity / an amount 法花壽量之品
243 2 to attain / to reach 一猶未達乎
244 2 cún to exist / to survive 存乎
245 2 xuán to hang / to suspend 服其懸解
246 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 充滿
247 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail)
248 2 真身 zhēn shēn true body 佛有真身焉應身焉
249 2 fēng to seal / to close off 封罕能達觀
250 2 xiá distant 矧乎慧眼遐觀
251 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 何云懃苦無量方得成佛也
252 2 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 竊見維摩神力掌運如來但十地之
253 2 ěr ear 則是千餘年耳
254 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 但春秋
255 2 alone / independent / single / sole 一人有緣何為獨隔
256 2 chù a place / location / a spot / a point 文殊處因位而示淹留
257 2 night 夜明以為釋迦生也
258 2 zuò to sit 坐忘致遠
259 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧知藥病
260 2 gāo high / tall 高卑不可以跡
261 2 輕重 qīng zhòng weight 業有輕重性分生
262 2 文學 wénxué literature 答大子文學權無二釋典稽疑
263 2 利根 lìgēn natural powers of intelligence 智慧利根
264 2 復禮 fù lǐ to put into practice 大慈恩寺沙門釋復禮撰
265 2 身子 shēnzi body / pregnancy 身子由其致詰
266 2 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata 如何一掌之內能容十號
267 2 yuán garden / orchard 權文學聲冠應徐地參園綺
268 2 féng to encounter / to meet by chance 逢釋迦而避席
269 2 普見 pǔjiàn observe everywhere 曰普見
270 2 huí to return / to revolve
271 2 liáng good / virtuous / respectable 譬夫良工相木名醫瞻病
272 2 中人 zhōngrén go-between / mediator / intermediary 惡者中人也
273 2 unhusked millet 亦將金粟之名傳而有據者也
274 2 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 斯大聖之分也
275 2 to fear / be afraid of / to dread 入地獄以懼之
276 2 jiā to add 何則初未聞佛神力豈加神力
277 2 jìn to the greatest extent / utmost 娑婆盡野本非淨國
278 2 曠野 kuàngyě wilderness 懼曠野之鬼神
279 2 děng et cetera / and so on 如無等
280 2 nián year 年始
281 2 穢國 huì guó impure land 穢國之靈鎮
282 2 a song 何其曲哉
283 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 無過者守卒於純
284 2 xián salty / briny 遞相影響咸赴機緣哉
285 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 何則初未聞佛神力豈加神力
286 2 shǔ to count 況乎法花數品靈山一集
287 2 female / feminine 有娑竭羅龍王女
288 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃為最後之說
289 2 yīng baby / infant 即謂是三塗而嬰五障
290 2 chén dust / dirt 下塵比僧祇之壽
291 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 孔君多識
292 2 wēi to simmer / to roast in ashes 合成煨燼
293 2 jiǎn to pick up / to collect / to gather 三昧經自云未見其本今撿諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣
294 2 北方 běi fāng The North 是北方常喜世界
295 2 fēn to separate / to divide into parts 既報化分跡久近
296 2 通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 通力上感門一
297 2 idea 請示淹留之意也
298 2 淨名 jìngmíng Vimalakirti 因淨名而發興
299 2 kōng empty / void / hollow 空承日月
300 2 to associate with / be near 豈唯羅縠之喻比而
301 2 to rub 摩佛國之文
302 2 fish 化相涉魚魯難辯
303 2 zhān to look at 瞻彼二蟲必以狂而不信也
304 2 to allow / to permit 同許車而不與
305 2 jūn equal / even 何必均其小大
306 2 xìn to believe / to trust 既信彼之非妄
307 2 餘年 yúnián one's remaining years 則是千餘年耳
308 2 dìng to decide
309 2 五百 wǔ bǎi five hundred 是以五百聲聞咸辭
310 2 to see / to observe / to witness 故身子覩穢而迷淨
311 2 wán obstinate / stubborn / recalcitrant 雖達多行衛頑之惡
312 2 háo fine hair 毫光溥
313 2 shēng sound 權文學聲冠應徐地參園綺
314 2 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 未披業障者
315 2 shǔ a rat / a mouse 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
316 2 xìng gender 三乘菩提之性也
317 2 wàn ten thousand 萬乘雖尊而可降
318 2 jiǔ nine 化佛隱顯門九
319 2 juǎn to coil / to roll 十門辯惑論卷上
320 2 yòu right / right-hand 居士敬延於右
321 2 jiàng to descend / to fall / to drop 萬乘雖尊而可降
322 2 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 龍女成道文殊
323 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 蓮花總持之力來自他方
324 2 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 忍其入獄豈慈悲
325 2 ān calm / still / quiet / peaceful 妙境安
326 2 行業 hángyè industry / business / profession 善知眾生諸根行業
327 2 不可以 bù kě yǐ may not 高卑不可以跡
328 2 迷悟 míwù delusion and awareness 迷悟見殊門四
329 2 crepe 如來尚隔羅縠
330 2 àn to press / to push 又按首
331 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 之談
332 2 等差 děngchà degree of disparity / equal difference 菩薩豈無等差
333 2 suí to follow 隨教抑楊門八
334 2 提婆 típó Devadatta 提婆是佛弟
335 2 prison
336 2 zhǐ to point 年為指實
337 2 安能 ānnéng how can it be possible? 如有等差安能運佛
338 2 shòu to suffer / to be subjected to 故受天王之記
339 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 豈唯羅縠之喻比而
340 2 shì to test / to try / to experiment 試言志以成文
341 2 shè to ford a stream / to wade across 仲尼體無化之先涉於有
342 2 lóng dragon 龍種上尊如
343 2 liú to flow / to spread / to circulate 懷愚混沌之流
344 2 bèi back [of the body] 故有遠得四禪矜小功而背誕
345 2 lín a wood / a forest / a grove 不言林放反勝太山乎
346 2 fán to bother / to vex / to trouble 煩而無當
347 2 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says 故經云
348 2 to die 無過者守卒於純
349 2 wèng an urn / a pottery container 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
350 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 彌勒執近而疑久
351 2 法花經 Fǎ Huā Jīng The Lotus Sutra 佛說法花經之時五十小劫
352 2 有罪 yǒuzuì guilty 俾有罪者自新於孝慈
353 2 interesting 非下趣
354 2 罪人 zuìrén a convict / someone who has committed an offense 無緣則罪人也
355 2 達多 dáduō Devadatta 達多殺父及母
356 2 使 shǐ to make / to cause 引使
357 2 fàng to put / to place 不言林放反勝太山乎
358 2 shú cooked
359 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 夜明以為釋迦生也
360 2 八千 bā qiān eight thousand 八千菩薩莫能造命
361 2 to bewitch / to charm / to infatuate 故身子覩穢而迷淨
362 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說法花經之時五十小劫
363 2 to finish / to complete / to exhaust 斯則三祇劫畢十度因滿
364 2 qiú to request 順理而求
365 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 大慈恩寺沙門釋復禮撰
366 2 měi beautiful 不簡木之美惡
367 2 lìng to make / to cause to be / to lead 搢紳嘉其令望
368 2 zào to make / to build / to manufacture 八千菩薩莫能造命
369 2 zhé wise / sagacious 此地萬里為國賢哲相
370 2 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 勸闍王害佛尚為天王
371 2 jìn ashes / embers 合成煨燼
372 2 未可 wèikě cannot / not able to 未可以一名定
373 2 食頃 shíqǐng a short moment 神力促為食頃
374 2 五道 Wǔ Dào Five Realms 龍女雖身遊五道
375 2 shā to kill / to murder / to slaughter 達多殺父及母
376 2 白日 báirì daytime / sun / time 白日
377 2 to move / to shift / to remove 非獨以卑移尊於理非順
378 2 未成 wèichéng a minor 佛若未成者何事淹留
379 2 qiān one thousand 則是千餘年耳
380 2 guò to cross / to go over / to pass 無過者守卒於純
381 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍其入獄豈慈悲
382 2 不亦 bùyì is that not also? 其為謬也不亦
383 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 久近生於所見
384 2 to store 智積所以懷疑
385 2 mín heaven / the sky 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
386 2 xiào to be filial 孝德
387 2 chēng to call / to address 稱之曰十門辯惑
388 2 xuān to declare / to announce 嗟夫玉毫已翳金口莫宣
389 1 to calculate / to compute / to count 義殊早計事同俯
390 1 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 譬夫良工相木名醫瞻病
391 1 biǎo clock / a wrist watch 滅表大人之
392 1 生天 shēng tiān highest rebirth 生天
393 1 獻寶 xiànbǎo to present a treasure / to offer a valuable piece of advice / to show off what one treasures 獻寶珠而
394 1 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 我成佛已來甚大久遠
395 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義稍撿其性靈
396 1 三塗 sān tú the three evil rebirths / the three evil realms 即謂是三塗而嬰五障
397 1 歸心 guīxīn to convert 歸心化令入道
398 1 shí a rock / a stone 同石鼠之為技
399 1 to bend / to flex 能屈彼仁尊入茲國界
400 1 使出 shǐchū to use / to exert 尚復引使出家置之左
401 1 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 神足甫運
402 1 jìn to stick into 搢紳嘉其令望
403 1 西 The West 然後應真西舉像教東來
404 1 自新 zìxīn to reform oneself / to mend one's ways and start life anew 俾有罪者自新於孝慈
405 1 chàng to sing / to chant 見食吐之鬼唱已
406 1 one hundred million 雖寶蓋曾懸百億四天之上
407 1 太山 tàishān Taishan 不言林放反勝太山乎
408 1 shí really / solid 寔亦佛與
409 1 chà to differ 差何須成佛也
410 1 clothes / dress / garment 服其懸解
411 1 一佛 yī fó one Buddha 且釋迦一佛也
412 1 táo to escape / to run away / to flee 知有根力解力照往照今俾化者不可逃其
413 1 一以貫之 yī yǐ guàn zhī Be Consistent 一以貫之
414 1 重病 zhòngbìng serious illness 迦摩重病也
415 1 周三 Zhōusān Wednesday 天周三百度廣而覆下
416 1 發難 fànán to rise in revolt 如半日今發難在釋迦之佛引文兼燈明之事
417 1 yuán source / origin
418 1 qīng clear / pure / clean
419 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士敬延於右
420 1 shèng to beat / to win / to conquer 不言林放反勝太山乎
421 1 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 矧乎慧眼遐觀
422 1 jiā house / home / residence 尚復引使出家置之左
423 1 周行 zhōuháng main street 周行三際而
424 1 tīng to listen 則此不聽之人
425 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼於實相
426 1 piān to be one-sided / leaning / to slant 義符偏著理異玄同
427 1 chán Chan / Zen 遍習諸禪
428 1 劫火 jiéhuǒ a large destructive fire 豈劫火之所焚
429 1 實語 shíyǔ true words 佛無不實語
430 1 群生 qúnshēng all living beings 豈以不實化群生也
431 1 yōng ordinary / normal 庸詎棄文而生意
432 1 zhàng to separate 即謂是三塗而嬰五障
433 1 分身 fēnshēn to do multiple things at once / to be distracted / to divide one's body into two 故始自集分身之佛
434 1 a person of over sixty 耆闍
435 1 bīng ice / frost / icicles 不見履霜者必疑堅氷乎
436 1 超群 chāoqún surpassing / preeminent / outstanding 德超群聖
437 1 backbone 或絕膂而曾毀非其人也
438 1 高旻 gāo mín tall sky 飛巨石於高旻之
439 1 shěn much more / still more 矧乎慧眼遐觀
440 1 jué laugh heartily / laugh aloud 將撫掌而大噱
441 1 a thoroughfare 通衢掃跡
442 1 bāo to wrap / to pack 竊以文殊智包權實體兼真應
443 1 八方 bā fāng the eight points of the compass / all directions 次則三變八方
444 1 混沌 hùndùn primal chaos / formless mass before creation 懷愚混沌之流
445 1 可比 kěbì comparable 可比於泰
446 1 樞機 shūjī cardinal 樞機之發
447 1 來自 láizì to come from (a place) 蓮花總持之力來自他方
448 1 lán Lan 伊蘭惡木也
449 1 yǎng to look up 夫子知幾而仰聖
450 1 誓願 shìyuàn to have unyielding will 佛有平等誓願乘時應物
451 1 jué to rise / to emerge 央崛魔羅經云
452 1 bǎi one hundred 雖寶蓋曾懸百億四天之上
453 1 yún cloud 類始雲而終雨
454 1 gōng to attack / to assault 匪曰攻乎異端
455 1 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means 善權方便
456 1 to press down 隨教抑楊門八
457 1 cháng to taste / to test 甞聞逆情而取
458 1 十二 shí èr twelve 何止頻婆一國十二萬人哉
459 1 妙喜 miàoxǐ Miaoxi / Dahui Zonggao / Zonggao 持妙喜於花鬘
460 1 成果 chéngguǒ result / achievement 無取無得而成果
461 1 niàn to read aloud 之念可療也
462 1 huì intelligent / clever 未開慧目者
463 1 zhēn virtuous / chaste / pure 且君子之道貞而不諒
464 1 biàn to change / to alter 次則三變八方
465 1 希聖 xīshèng to follow the example of a sage / to admire a sage 發心即謂自凡位而希聖果
466 1 獨立 dúlì independent 真身真土絕名相而獨立
467 1 花序 huāxù inflorescence / flower cluster 法花序品云
468 1 fēi to fly 飛巨石於高旻之
469 1 yán to prolong / to delay / to postpone 居士敬延於右
470 1 不行 bùxíng will not do / will not work 十號之尊不行而至
471 1 祕密 mìmì a secret 而法惟祕密
472 1 吉藏 Jí Zàng Jizang 吉藏師云金粟事出思惟
473 1 qiú a prisoner / a convict 闍王害父囚母
474 1 to apprehend / to realize / to become aware 況彌勒未通文殊已悟
475 1 之前 zhīqián before 之前
476 1 chá to examine / to inquire / to inspect 則不能遠察
477 1 西方 xīfāng the West 推聖德於西方
478 1 liáo to wind round 簉門人還如伯繚
479 1 駿 jùn a good horse 生之駿辯
480 1 jué he / she / it 譬夫厥田上上
481 1 不動 bùdòng Akshobya 不動
482 1 機緣 jīyuán a chance and opportunity / destiny 遞相影響咸赴機緣哉
483 1 wǎng to go (in a direction) 知有根力解力照往照今俾化者不可逃其
484 1 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 說涅
485 1 hán an envelope / a case 故遇燃燈而函
486 1 jiā jia 迦摩重病也
487 1 to reach 洎乎力士之慢可降
488 1 xiè to thank 謝其真入而菴
489 1 yǎn to perform / to put on 而演常身之義
490 1 年月 nián yuè months and year / time 自可以年月測
491 1 牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni 夫牟尼一代
492 1 jiǎn simple / terse / succinct 不簡木之美惡
493 1 xióng manly 舍利子之雄才
494 1 disease / sickness / ailment 然龍女自垢身而明速疾
495 1 利益 lìyì benefit / interest 方便實為利益
496 1 líng agile / nimble 穢國之靈鎮
497 1 沈淪 chénlún to sink / to perish 福亡永劫而沈淪
498 1 相仍 xiāngréng connected 賢哲相仍
499 1 jiāo to scorch / to burn / to scald 詎可使燋種生芽
500 1 horse 譬羸老之馬未可先乘

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 164 zhī him / her / them / that 生之駿辯
2 105 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而頃著十疑干我二諦
3 52 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 知音者焉
4 48 also / too 必也
5 39 wèi for / to 文殊既為諸佛之母
6 36 so as to / in order to 試言志以成文
7 35 in / at 非獨以卑移尊於理非順
8 34 yǒu is / are / to exist 有愧
9 32 can / may / permissible 可幾乎一言
10 32 his / hers / its / theirs 搢紳嘉其令望
11 30 expresses question or doubt 名乎
12 30 no 煩而無當
13 28 yuē to speak / to say 序曰
14 25 jiàn to see 迷悟見殊門四
15 23 shì is / are / am / to be 若維摩是如來助佛揚化
16 22 fēi not / non- / un- 非獨以卑移尊於理非順
17 22 huà to make into / to change into / to transform 應形俯化門二
18 20 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善知眾生諸根行業
19 20 ruò to seem / to be like / as 若維摩是如來助佛揚化
20 19 what / where / which 知何名何號何論何經
21 19 otherwise / but / however 則諸佛成者應非
22 19 rén person / people / a human being 勸人後己
23 18 zāi exclamatory particle 遞相影響咸赴機緣哉
24 17 Buddha / Awakened One 寔亦佛與
25 17 not / no 而不
26 17 how can it be that? 豈當仁而抗議
27 15 jìng clean 淨穢土別門三
28 15 jìn nearby 近者見之謂之近
29 15 shēng to be born / to give birth 生之駿辯
30 14 huì dirty / unclean 穢者見之謂之穢
31 14 míng bright / brilliant 方明
32 14 and 寔亦佛與
33 13 jiǔ old 位北方久名寶積
34 13 yīng should / ought 權文學聲冠應徐地參園綺
35 13 suī although / even though 雖詩云勸誡蔽之
36 13 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故如來迺睠於此方
37 13 zhēn real / true / genuine 謝其真入而菴
38 12 zhī to know 知何名何號何論何經
39 12 this 何為若斯哉
40 12 huò or / either / else 或成
41 12 yún cloud 雖詩云勸誡蔽之
42 12 shí real / true 顯實得記門五
43 12 mén door / gate / doorway / gateway 通力上感門一
44 12 shàng top / a high position 十門辯惑論卷上
45 12 to doubt / to disbelieve 答大子文學權無二釋典稽疑
46 11 already / afterwards 況彌勒未通文殊已悟
47 11 xīng a star / a planet 善星是佛子
48 11 guó a country / a nation 芥子解脫之門開於此國
49 11 final particle
50 11 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊是眾佛之師
51 11 such as / for example / for instance 如有等差安能運佛
52 11 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 生之駿辯
53 11 jīn today / modern / present / current / this / now 嗟今
54 11 tóng like / same / similar 金石同聲
55 10 this / these 芥子解脫之門開於此國
56 10 huò to confuse / to mislead / to baffle 稱之曰十門辯惑
57 10 one 通力上感門一
58 10 wèi to call 三昧經自云未見其本今撿諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣
59 10 jīng to go through / to experience 反經贊道門六
60 10 xià next 請煩上智以示下愚
61 10 néng can / able 如何一掌之內能容十號
62 10 de potential marker 顯實得記門五
63 10 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 若先成者成在何經
64 9 yán to speak / to say / said 試言志以成文
65 9 shì matter / thing / item 吉藏師云金粟事出思惟
66 9 naturally / of course / certainly 自昔難酬
67 9 a man / a male adult 詳夫智慧利根者
68 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 竊見維摩神力掌運如來但十地之
69 9 good fortune / happiness / luck 福人也
70 9 kuàng moreover / how much the more 況惟諸
71 8 to enter 謝其真入而菴
72 8 zuì crime / sin / vice 罪雖重而
73 8 zhū all / many / various 況惟諸
74 8 fāng square / quadrilateral / one side 不思議道利用無方
75 8 成佛 chéng Fó to become a Buddha 差何須成佛也
76 8 big / great / huge / large / major 答大子文學權無二釋典稽疑
77 8 è evil / vice 不簡木之美惡
78 8 nán difficult / arduous / hard 自昔難酬
79 8 xiāng each other / one another / mutually 遞相影響咸赴機緣哉
80 8 dàn but / yet / however 竊見維摩神力掌運如來但十地之
81 8 shǐ beginning / start 年始
82 8 yān where / how 知音者焉
83 8 dào way / road / path 反經贊道門六
84 8 zhì wisdom / knowledge / understanding 請煩上智以示下愚
85 8 wèi Eighth earthly branch
86 7 already / since 文殊既為諸佛之母
87 7 yòu again / also 釋迦又燃
88 7 zūn to honor / to respect 之尊乎
89 7 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 釋迦又燃
90 7 to inspect / to check 答大子文學權無二釋典稽疑
91 7 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter 龍女成佛少選之間
92 7 míng measure word for people 名乎
93 7 shàng still / yet / to value 如來尚隔羅縠
94 7 rán correct / right / certainly 然龍女自垢身而明速疾
95 7 quán authority / power 答大子文學權無二釋典稽疑
96 7 zhào to illuminate / to shine 神光遠照他界
97 7 小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa 佛說法花經之時五十小劫
98 7 stupid / doltish / foolish / ignorant 請煩上智以示下愚
99 7 zhì to / until 十號之尊不行而至
100 7 thing / matter 佛有平等誓願乘時應物
101 6 meaning / sense 義殊早計事同俯
102 6 guān to look at / to watch / to observe 遂取類觀象再盈卷軸
103 6 method / way 而法惟祕密
104 6 shū different / special / unusual 迷悟見殊門四
105 6 wáng Wang 王之子
106 6 child / son 答大子文學權無二釋典稽疑
107 6 jiāng will / shall (future tense) 亦將金粟之名傳而有據者也
108 6 sān three 述之敢忘乎三
109 6 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 穢土化身也
110 6 shé Buddhist monk 耆闍
111 6 liáo to be healed / to cured / to recover 可療而療之
112 6 xīn heart 蓬之心也
113 6 guǎng wide / large / vast 寶蓋廣覆大千
114 6 wèn to ask 季路問死對之反
115 6 何為 héwéi what are you doing? 何為若斯哉
116 6 contrary / opposite / backwards / upside down 甞聞逆情而取
117 6 certainly / must / will / necessarily 必也
118 6 xiān first 若先成者成在何經
119 6 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 通力上感門一
120 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 是北方常喜世界
121 6 reason / logic / truth 非獨以卑移尊於理非順
122 6 yòng to use / to apply 可用
123 6 jiě to loosen / to unfasten / to untie 服其懸解
124 6 lái to come
125 6 shēn human body / torso 龍女雖身遊五道
126 6 hair 因淨名而發興
127 6 hài to injure / to harm to 闍王害父囚母
128 6 soil / ground / land 權文學聲冠應徐地參園綺
129 6 shì to show / to reveal 請煩上智以示下愚
130 6 wén writing / text 而文
131 5 to cover 寶蓋廣覆大千
132 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 隨教抑楊門八
133 5 do not 莫擬
134 5 earth / soil / dirt 真土焉應土焉
135 5 dialect / language / speech 假使語之曰
136 5 qǐng to ask / to inquire 請煩上智以示下愚
137 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 且文殊乃燃燈之師
138 5 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩豈無等差
139 5 again / more / repeatedly 類化城而復
140 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反經贊道門六
141 5 huā Hua 按法花經云
142 5 五十 wǔshí fifty 佛說法花經之時五十小劫
143 5 different / other 而久得異乎
144 5 yīn because 因淨名而發興
145 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 各滯所
146 5 shī teacher 文殊是眾佛之師
147 5 yuǎn far / distant 坐忘致遠
148 5 that / those 能屈彼仁尊入茲國界
149 5 hòu after / later 彌勒成佛於後
150 5 不見 bújiàn to not see 不見履霜者必疑堅氷乎
151 5 jiù to save / to rescue 觀業救捨門七
152 5 門第 méndì family status 通力上感門第一
153 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 故無棄人
154 5 miào wonderful / fantastic 非淨非穢方為妙土
155 5 xíng to walk / to move 具行三逆知昨非而迴向
156 5 bàng to slander / to defame / to speak ill of 但害者應重謗者應輕
157 4 how 詎可以時代限
158 4 jié take by force / to coerce 斯則三祇劫畢十度因滿
159 4 rén a kernel / a pit 豈當仁而抗議
160 4 to partition / to separate 如來尚隔羅縠
161 4 lùn to comment / to discuss 知何名何號何論何經
162 4 彌勒 mílè Maitreya 彌勒居一生之地
163 4 four 迷悟見殊門四
164 4 qīng light / not heavy 罪輕於提婆
165 4 wěi yes 豈唯羅縠之喻比而
166 4 wén to hear 甞聞逆情而取
167 4 to conceal / to hide / to ambush 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
168 4 wèi position / location / place 位光十地
169 4 xíng appearance 應形俯化門二
170 4 shí time / a point or period of time 佛有平等誓願乘時應物
171 4 power / force / strength 蓮花總持之力來自他方
172 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說久所以破近
173 4 bìng and / furthermore / also 並曲成
174 4 five 顯實得記門五
175 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 而多狀
176 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 才無礙能至菩提
177 4 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 有授記乎無授記乎
178 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 知有根力解力照往照今俾化者不可逃其
179 4 qíng feeling / emotion / mood 甞聞逆情而取
180 4 chí to grasp / to hold 持妙喜於花鬘
181 4 lèi kind / type / class / category 遂取類觀象再盈卷軸
182 4 yóu also / as if / still 一猶未達乎
183 4 rán to burn / to combust 且文殊乃燃燈之師
184 4 bitterness / bitter flavor 何云懃苦無量方得成佛也
185 4 céng once / already / former / previously 雖寶蓋曾懸百億四天之上
186 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 則不能遠察
187 4 to remember / to memorize / to bear in mind 顯實得記門五
188 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
189 4 also / too 寔亦佛與
190 4 promptly / right away / immediately 即謂是三塗而嬰五障
191 4 tiān day 動天者
192 4 to take / to get / to fetch 遂取類觀象再盈卷軸
193 4 dēng a lamp / a lantern 且文殊乃燃燈之師
194 4 guāng light 位光十地
195 4 zhǎng palm of the hand 竊見維摩神力掌運如來但十地之
196 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 解生而罪可滅
197 4 èr two 應形俯化門二
198 4 father 達多殺父及母
199 4 shòu old age / long life 下塵比僧祇之壽
200 4 然則 ránzé then / in that case 然則至諴感神者
201 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 德超群聖
202 4 shén what 甚易
203 4 娑婆 suōpó to bear / to endure without complaint 娑婆盡野本非淨國
204 4 tōng to go through / to open 三昧之力有感必通
205 4 xīng to flourish / to be popular 因淨名而發興
206 4 穢土 huì tǔ impure land 淨穢土別門三
207 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 然則至諴感神者
208 4 chū at first / at the beginning / initially 何則初未聞佛神力豈加神力
209 4 a footprint 淨名之跡藉無動而
210 4 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 智積所以懷疑
211 4 jiē sigh / alas 嗟今
212 4 zhǒng kind / type 龍種上尊如
213 4 闡提 chǎntí icchantika / an incorrigible 迺受闡提之號
214 4 day of the month / a certain day 槃之日
215 3 shè to set up / to establish 蓋聞如來設教有大小二乘
216 3 jié to question / to interrogate 維摩羅詰
217 3 luó Luo 如來尚隔羅縠
218 3 不成 bùchéng unsuccessful 殊不成
219 3 extra / surplus / remainder 苟知千餘非謬
220 3 平等 píngděng be equal in social status 佛有平等誓願乘時應物
221 3 一千 yī qiān one thousand 像法一千
222 3 chéng to mount / to climb onto 萬乘雖尊而可降
223 3 běn measure word for books 三昧經自云未見其本今撿諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣
224 3 何以 héyǐ why 汝何以用
225 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 坐忘致遠
226 3 jìn to enter 之而進道
227 3 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 寶蓋廣覆大千
228 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三昧之力有感必通
229 3 business / industry 觀業救捨門七
230 3 a human or animal body 竊以文殊智包權實體兼真應
231 3 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 淨土報身也
232 3 zhòng heavy 罪雖重而
233 3 to bow down / to face down / to look down 應形俯化門二
234 3 wáng to die 近亡而久可
235 3 I / me / my 而頃著十疑干我二諦
236 3 xián virtuous / worthy 此地萬里為國賢哲相
237 3 gēn origin / cause / basis 善知眾生諸根行業
238 3 to reach 及餘諸住處
239 3 final interogative 可無耶
240 3 bié do not / must not 淨穢土別門三
241 3 to go 不去不來而見身
242 3 xiǎo small / tiny / insignificant 何必均其小大
243 3 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 非獨以卑移尊於理非順
244 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 小道以入大乘
245 3 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 背誕興於邪見
246 3 wood / lumber 譬夫良工相木名醫瞻病
247 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 且君子之道貞而不諒
248 3 a final particle 是何言歟
249 3 pǐn product / goods / thing 法花序品云
250 3 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 非小乘之事也
251 3 miù erroneous 苟知千餘非謬
252 3 yòu to entice / to induce / to coax 誘物持
253 3 shì to release / to set free 大慈恩寺沙門釋復禮撰
254 3 zài in / at 應成佛在燃燈
255 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 述之敢忘乎三
256 3 zhāo to beckon / to hail 而招地獄之苦
257 3 jīn gold 亦將金粟之名傳而有據者也
258 3 zhe indicates that an action is continuing 而頃著十疑干我二諦
259 3 經云 jīng yún the sutra says 經云
260 3 zhòng many / numerous 文殊是眾佛之師
261 3 維摩 Wéimó Vimalakirti 竊見維摩神力掌運如來但十地之
262 3 淹留 yān liú to stay for a long period 佛若未成者何事淹留
263 3 shí ten 而頃著十疑干我二諦
264 3 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 有緣則
265 3 之中 zhīzhōng inside 並於淨土之中
266 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 譬夫良工相木名醫瞻病
267 3 Germany 德超群聖
268 3 十門辯惑論 Shí Mén Biàn Huò Lùn Shi Men Bian Huo Lun 十門辯惑論卷上
269 3 to open 啟權智以有
270 3 qiè to steal 竊見維摩神力掌運如來但十地之
271 3 智慧 zhìhuì wisdom 智慧利根
272 3 kāi to open 芥子解脫之門開於此國
273 3 to gather / to collect 園之集
274 3 yóu to swim 龍女雖身遊五道
275 3 dòng to move / to act 淨名之跡藉無動而
276 3 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 竊見維摩神力掌運如來但十地之
277 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 具行三逆知昨非而迴向
278 3 fán ordinary / common 發心即謂自凡位而希聖果
279 3 dāng to be / to act as / to serve as 豈當仁而抗議
280 3 wài outside
281 3 shùn to obey 非獨以卑移尊於理非順
282 3 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 輕者入地獄
283 3 mother 文殊既為諸佛之母
284 3 shān a mountain / a hill / a peak 山澤通氣
285 3 eight 隨教抑楊門八
286 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以一相求
287 3 réng yet / still / as ever 仍疑此之不實
288 3 guǒ a result / a consequence 發心即謂自凡位而希聖果
289 3 gài a lid / top / cover 蓋是法身大士
290 3 無緣 wúyuán to have no opportunity / no way (of doing sth) / no chance / no connection / not placed (in a competition) 若以無緣不得見者
291 3 qiě moreover / also 且文殊乃燃燈之師
292 3 duàn absolutely / decidedly 壞見斯斷善根
293 3 xiǎn to show / to manifest / to display 顯實得記門五
294 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 竊見維摩神力掌運如來但十地之
295 3 cái just now 舍利子之雄才
296 3 tuī to push / to shove 何乃推始起於春秋
297 3 xiàng figure / image / appearance 遂取類觀象再盈卷軸
298 3 jiè border / boundary 或流形此界
299 3 hào number 知何名何號何論何經
300 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述之敢忘乎三
301 3 to measure / to estimate 隱顯不可以情測
302 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 才無礙能至菩提
303 3 huài bad / spoiled / broken / defective 或不壞於見
304 3 yǐn to lead / to guide 引穢心而觀
305 3 bào newspaper 報體圓常
306 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬夫良工相木名醫瞻病
307 2 dàn birth 故有遠得四禪矜小功而背誕
308 2 tián field / farmland 譬夫厥田上上
309 2 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 淨土報身也
310 2 to criticize 況謗害重輕更殊高議
311 2 隱顯 yǐnxiǎn appearing and disappearing / dimly visible / intermittent / implicit (but not clearly present) 化佛隱顯門九
312 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 故如來迺睠於此方
313 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸人後己
314 2 zhěng to aid / to support / to save / to rescue 但拯樹提於烈火之中
315 2 zhòu daytime 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
316 2 異見 yì jiàn different view 生於所見者同處而異見
317 2 so that / in order that 俾有罪者自新於孝慈
318 2 故知 gùzhī a close friend over many years 故知聖壽遐長
319 2 cāng dark blue / deep green 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
320 2 liàng a quantity / an amount 法花壽量之品
321 2 to attain / to reach 一猶未達乎
322 2 cún to exist / to survive 存乎
323 2 xuán to hang / to suspend 服其懸解
324 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 充滿
325 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail)
326 2 真身 zhēn shēn true body 佛有真身焉應身焉
327 2 fēng to seal / to close off 封罕能達觀
328 2 xiá distant 矧乎慧眼遐觀
329 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 何云懃苦無量方得成佛也
330 2 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 竊見維摩神力掌運如來但十地之
331 2 ěr ear 則是千餘年耳
332 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 但春秋
333 2 alone / independent / single / sole 一人有緣何為獨隔
334 2 chù a place / location / a spot / a point 文殊處因位而示淹留
335 2 night 夜明以為釋迦生也
336 2 zuò to sit 坐忘致遠
337 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧知藥病
338 2 gāo high / tall 高卑不可以跡
339 2 輕重 qīng zhòng weight 業有輕重性分生
340 2 文學 wénxué literature 答大子文學權無二釋典稽疑
341 2 利根 lìgēn natural powers of intelligence 智慧利根
342 2 復禮 fù lǐ to put into practice 大慈恩寺沙門釋復禮撰
343 2 身子 shēnzi body / pregnancy 身子由其致詰
344 2 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata 如何一掌之內能容十號
345 2 yuán garden / orchard 權文學聲冠應徐地參園綺
346 2 féng to encounter / to meet by chance 逢釋迦而避席
347 2 普見 pǔjiàn observe everywhere 曰普見
348 2 huí to return / to revolve
349 2 liáng good / virtuous / respectable 譬夫良工相木名醫瞻病
350 2 中人 zhōngrén go-between / mediator / intermediary 惡者中人也
351 2 unhusked millet 亦將金粟之名傳而有據者也
352 2 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 斯大聖之分也
353 2 to fear / be afraid of / to dread 入地獄以懼之
354 2 jiā to add 何則初未聞佛神力豈加神力
355 2 jìn to the greatest extent / utmost 娑婆盡野本非淨國
356 2 曠野 kuàngyě wilderness 懼曠野之鬼神
357 2 děng et cetera / and so on 如無等
358 2 nián year 年始
359 2 jué absolutely 真身真土絕名相而獨立
360 2 穢國 huì guó impure land 穢國之靈鎮
361 2 a song 何其曲哉
362 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 無過者守卒於純
363 2 xián salty / briny 遞相影響咸赴機緣哉
364 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 何則初未聞佛神力豈加神力
365 2 shǔ to count 況乎法花數品靈山一集
366 2 female / feminine 有娑竭羅龍王女
367 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃為最後之說
368 2 yīng baby / infant 即謂是三塗而嬰五障
369 2 chén dust / dirt 下塵比僧祇之壽
370 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 孔君多識
371 2 according to 亦將金粟之名傳而有據者也
372 2 wēi to simmer / to roast in ashes 合成煨燼
373 2 jiǎn to pick up / to collect / to gather 三昧經自云未見其本今撿諸經目錄無此經名竊謂西國有經東方未譯者矣
374 2 jiān simultaneously 竊以文殊智包權實體兼真應
375 2 北方 běi fāng The North 是北方常喜世界
376 2 fēn to separate / to divide into parts 既報化分跡久近
377 2 通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 通力上感門一
378 2 shú which 孰知天之高下
379 2 idea 請示淹留之意也
380 2 淨名 jìngmíng Vimalakirti 因淨名而發興
381 2 zài again / once more / re- / repeatedly 遂取類觀象再盈卷軸
382 2 kōng empty / void / hollow 空承日月
383 2 to associate with / be near 豈唯羅縠之喻比而
384 2 you / thou 汝何以用
385 2 to rub 摩佛國之文
386 2 fish 化相涉魚魯難辯
387 2 zhān to look at 瞻彼二蟲必以狂而不信也
388 2 to allow / to permit 同許車而不與
389 2 jūn equal / even 何必均其小大
390 2 不加 bùjiā without / not / un- 不加
391 2 xìn to believe / to trust 既信彼之非妄
392 2 餘年 yúnián one's remaining years 則是千餘年耳
393 2 dìng to decide
394 2 五百 wǔ bǎi five hundred 是以五百聲聞咸辭
395 2 to see / to observe / to witness 故身子覩穢而迷淨
396 2 wán obstinate / stubborn / recalcitrant 雖達多行衛頑之惡
397 2 háo fine hair 毫光溥
398 2 shēng sound 權文學聲冠應徐地參園綺
399 2 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 未披業障者
400 2 shǔ a rat / a mouse 蓋明仙鼠晝伏而奚覩
401 2 xìng gender 三乘菩提之性也
402 2 wàn ten thousand 萬乘雖尊而可降
403 2 jiǔ nine 化佛隱顯門九
404 2 juǎn to coil / to roll 十門辯惑論卷上
405 2 yòu right / right-hand 居士敬延於右
406 2 jiàng to descend / to fall / to drop 萬乘雖尊而可降
407 2 chú except / besides 封近之見方除
408 2 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 龍女成道文殊
409 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 蓮花總持之力來自他方
410 2 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 忍其入獄豈慈悲
411 2 ān calm / still / quiet / peaceful 妙境安
412 2 行業 hángyè industry / business / profession 善知眾生諸根行業
413 2 不可以 bù kě yǐ may not 高卑不可以跡
414 2 迷悟 míwù delusion and awareness 迷悟見殊門四
415 2 crepe 如來尚隔羅縠
416 2 àn to press / to push 又按首
417 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 之談
418 2 等差 děngchà degree of disparity / equal difference 菩薩豈無等差
419 2 suí to follow 隨教抑楊門八
420 2 提婆 típó Devadatta 提婆是佛弟
421 2 prison
422 2 zhǐ to point 年為指實
423 2 安能 ānnéng how can it be possible? 如有等差安能運佛
424 2 shòu to suffer / to be subjected to 故受天王之記
425 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 豈唯羅縠之喻比而
426 2 shì to test / to try / to experiment 試言志以成文
427 2 shè to ford a stream / to wade across 仲尼體無化之先涉於有
428 2 lóng dragon 龍種上尊如
429 2 liú to flow / to spread / to circulate 懷愚混沌之流
430 2 bèi back [of the body] 故有遠得四禪矜小功而背誕
431 2 lín a wood / a forest / a grove 不言林放反勝太山乎
432 2 fán to bother / to vex / to trouble 煩而無當
433 2 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says 故經云
434 2 to die 無過者守卒於純
435 2 wèng an urn / a pottery container 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
436 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 彌勒執近而疑久
437 2 法花經 Fǎ Huā Jīng The Lotus Sutra 佛說法花經之時五十小劫
438 2 有罪 yǒuzuì guilty 俾有罪者自新於孝慈
439 2 interesting 非下趣
440 2 罪人 zuìrén a convict / someone who has committed an offense 無緣則罪人也
441 2 達多 dáduō Devadatta 達多殺父及母
442 2 使 shǐ to make / to cause 引使
443 2 fàng to put / to place 不言林放反勝太山乎
444 2 shú cooked
445 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 夜明以為釋迦生也
446 2 八千 bā qiān eight thousand 八千菩薩莫能造命
447 2 to bewitch / to charm / to infatuate 故身子覩穢而迷淨
448 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說法花經之時五十小劫
449 2 to finish / to complete / to exhaust 斯則三祇劫畢十度因滿
450 2 qiú to request 順理而求
451 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 大慈恩寺沙門釋復禮撰
452 2 self 至人無己為物有形
453 2 měi beautiful 不簡木之美惡
454 2 lìng to make / to cause to be / to lead 搢紳嘉其令望
455 2 wéi only / solely / alone 而法惟祕密
456 2 zào to make / to build / to manufacture 八千菩薩莫能造命
457 2 zhé wise / sagacious 此地萬里為國賢哲相
458 2 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 勸闍王害佛尚為天王
459 2 jìn ashes / embers 合成煨燼
460 2 未可 wèikě cannot / not able to 未可以一名定
461 2 食頃 shíqǐng a short moment 神力促為食頃
462 2 五道 Wǔ Dào Five Realms 龍女雖身遊五道
463 2 shā to kill / to murder / to slaughter 達多殺父及母
464 2 白日 báirì daytime / sun / time 白日
465 2 to move / to shift / to remove 非獨以卑移尊於理非順
466 2 未成 wèichéng a minor 佛若未成者何事淹留
467 2 qiān one thousand 則是千餘年耳
468 2 guò to cross / to go over / to pass 無過者守卒於純
469 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍其入獄豈慈悲
470 2 gèng more / even more 況謗害重輕更殊高議
471 2 不亦 bùyì is that not also? 其為謬也不亦
472 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 久近生於所見
473 2 to store 智積所以懷疑
474 2 mín heaven / the sky 蒼旻信廣醯鷄甕遊而不見
475 2 xiào to be filial 孝德
476 2 chēng to call / to address 稱之曰十門辯惑
477 2 xuān to declare / to announce 嗟夫玉毫已翳金口莫宣
478 1 to calculate / to compute / to count 義殊早計事同俯
479 1 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 譬夫良工相木名醫瞻病
480 1 biǎo clock / a wrist watch 滅表大人之
481 1 生天 shēng tiān highest rebirth 生天
482 1 獻寶 xiànbǎo to present a treasure / to offer a valuable piece of advice / to show off what one treasures 獻寶珠而
483 1 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 我成佛已來甚大久遠
484 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義稍撿其性靈
485 1 三塗 sān tú the three evil rebirths / the three evil realms 即謂是三塗而嬰五障
486 1 liáo somewhat / slightly / at least 聊復稽之聖典
487 1 歸心 guīxīn to convert 歸心化令入道
488 1 shí a rock / a stone 同石鼠之為技
489 1 假使 jiǎshǐ if 假使語之曰
490 1 to bend / to flex 能屈彼仁尊入茲國界
491 1 使出 shǐchū to use / to exert 尚復引使出家置之左
492 1 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 神足甫運
493 1 jìn to stick into 搢紳嘉其令望
494 1 西 The West 然後應真西舉像教東來
495 1 自新 zìxīn to reform oneself / to mend one's ways and start life anew 俾有罪者自新於孝慈
496 1 chàng to sing / to chant 見食吐之鬼唱已
497 1 one hundred million 雖寶蓋曾懸百億四天之上
498 1 太山 tàishān Taishan 不言林放反勝太山乎
499 1 shí really / solid 寔亦佛與
500 1 chà to differ 差何須成佛也

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. huà
 2. huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
 1. shàn
 2. shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
re
koan / kōan / gong'an
rén Human Realm
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
 1. jìng
 2. jìng
 3. jìng
 4. jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 běi fāng The North
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
慈氏 Císhì Maitreya
大慈恩寺 Dà Cí ēn Sì Ci En Temple
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
达观 達觀 dáguān
 1. to take things philosophically
 2. Daguan
 3. Daguan / Zi Bo
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
法花经 法花經 Fǎ Huā Jīng The Lotus Sutra
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
宫城 宮城 gōngchéng Miyagi
公孙 公孫 gōngsūn Gongsun
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河中 hézhōng Hezhong
弘道 hóngdào
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
吉藏 Jí Zàng Jizang
迦利 Jiālì Karli / Karla Caves
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
季路 jìlù Ji Lu
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
楞严经 楞嚴經 Léng Yán Jīng
 1. Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
 2. Suramgama Sutra
灵山 靈山 Líng shān
 1. Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
 2. Spiritual Mountain
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鲁史 魯史 lǔshǐ History of Kingdom Lu
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
难陀 難陀 Nántuó Nanda
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
日月灯 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
善慧 Shàn Huì Shan Hui
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十门辩惑论 十門辯惑論 Shí Mén Biàn Huò Lùn Shi Men Bian Huo Lun
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 Suō Jié Luó Lóng Wáng Sagara-nagaraja
太山 tàishān Taishan
调达 調達 Tiáodá Devadatta
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利佛土严净经 文殊師利佛土嚴淨經 Wénshūshīlì Fótǔ Yán Jìng Jīng Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha / Wenshushili Fotu Yan Jin Jing
五道 Wǔ Dào Five Realms
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西域 xī yù Western Regions
下乘 xià chéng Hinayana / Hīnayāna / Lesser Vehicle
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周处 周處 zhōuchù Zhou Chu
周三 週三 Zhōusān Wednesday

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 294.

Simplified Traditional Pinyin English
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
宝积 寶積 bǎojī ratnakūṭa / baoji
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝塔 寶塔 bǎotǎ
 1. a pagoda / a stupa / a tower
 2. Jeweled Stupa
biàn everywhere fragrant / paricitra
 1. to bestow
 2. to publish
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
阐提 闡提 chǎntí
 1. icchantika / an incorrigible
 2. icchantika
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
称佛 稱佛 chēng fó to recite the Buddha's name
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大小二乘 dà xiǎo èr shèng Mahāyāna and Hinayana two vehicles
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
大士 dàshì a bodhisattva / mahāsattva
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
二谛 二諦 èrdì the two truths
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
非常 fēicháng impermanent / transient
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分身 fēnshēn a division body
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
归心 歸心 guīxīn to convert
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Merge
héng Eternity
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化城 huà chéng manifested city / illusory city
化佛 huàfó a Buddha image
化身 huàshēn nirmanakaya
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
秽国 穢國 huì guó impure land
秽土 穢土 huì tǔ impure land
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìn diligence / perseverance
金口 jīn kǒu words spoken by the emperor
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
经云 經云 jīng yún the sutra says
机缘 機緣 jīyuán
 1. ability to accept causes and conditions / favourable circumstances / opportunity
 2. potentiality and condition
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
kuì shame / decorum / propriety
lán a hermitage
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
利根 lìgēn natural powers of intelligence
力士 lìshì one of great strength
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
miào Wonderful
妙喜 miàoxǐ Miaoxi / Dahui Zonggao / Zonggao
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
迷悟 míwù
 1. delusion and awareness
 2. Ignorance and Enlightenment
to rub a monk's head for taking a vow
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
all women
能变 能變 néng biàn able to change
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qīng Clear
qíng sentience / cognition
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
权智 權智 quánzhì contingent wisdom / expedient wisdom / skill in means
群生 qúnshēng all living beings
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
róng Tolerance
Thus
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruò re
如是 rúshì thus, so
三千 sān qiān three thousand-fold
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三祇 sān zhǐ The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三际 三際 sānjì past, present, and future
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shēn body / kāya
shēng birth
昇天 shēng tiān ascend to heaven
生天 shēng tiān highest rebirth
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
shì meaning / phenomena
shí Real
shì Buddhism
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī master
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
释典 釋典 shì diǎn Buddhist doctrine / sutras
十度 shí dù ten pāramitās / ten perfections
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
十门 十門 shí mén ten gates
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实语 實語 shíyǔ true words
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四天 sìtiān four kinds of heaven
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
tài Prosperous
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天人 tiānrén Heavenly Beings
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
latent tendencies / predisposition
Joy
xiān a sage
xián bhadra
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
小劫 xiǎojié antarākalpa / intermediate kalpa
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
性分 xìngfēn the nature of something
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xuān to teach / to instruct
xué a learner
karma / kamma / karmic deeds / actions
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
异见 異見 yì jiàn different view
一界 yī jiè one world
一以贯之 一以貫之 yī yǐ guàn zhī Be Consistent
一代 yīdài a lifetime / a human lifetime
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
应真 應真 yīngzhēn Worthy One / Arhat
因位 yīnwèi causative stage / causative position
一生 yīshēng all one's life
一言 yīyán one word
yòng yong / function / application
永劫 yǒngjié an eternity
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Origin
yuán Perfect
玉毫 Yùháo urna / white hair between the Buddha's eyebrows
koan / kōan / gong'an
zhāo a monastic compound
zhēn True
真身 zhēn shēn true body
证道 證道 zhèng dào
 1. awareness of the path
 2. the path of direct realization
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正解 zhèngjiě sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
zhī Understanding
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中士 Zhōng Shì an intermediate disciple
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
zhuó to attach / to grasp
缁素 緇素 zīsù
 1. Buddhist monastics and laypeople
 2. sacred and secular, monastic and lay practitioner
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
作佛 zuò fó to become a Buddha