Glossary and Vocabulary for Mahābherihārakaparivarta (Da Fa Gu Jing) 大法鼓經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 248 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
2 248 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
3 152 zhě ca 如是安慰說者所住之處
4 144 self 彼王所住我亦應去
5 144 [my] dear 彼王所住我亦應去
6 144 Wo 彼王所住我亦應去
7 144 self; atman; attan 彼王所住我亦應去
8 144 ga 彼王所住我亦應去
9 136 yán to speak; to say; said 作戲笑言
10 136 yán language; talk; words; utterance; speech 作戲笑言
11 136 yán Kangxi radical 149 作戲笑言
12 136 yán phrase; sentence 作戲笑言
13 136 yán a word; a syllable 作戲笑言
14 136 yán a theory; a doctrine 作戲笑言
15 136 yán to regard as 作戲笑言
16 136 yán to act as 作戲笑言
17 136 yán word; vacana 作戲笑言
18 136 yán speak; vad 作戲笑言
19 135 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
20 133 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
21 133 relating to Buddhism 佛告迦葉
22 133 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
23 133 a Buddhist text 佛告迦葉
24 133 to touch; to stroke 佛告迦葉
25 133 Buddha 佛告迦葉
26 133 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
27 121 gào to tell; to say; said; told 爾時世尊告大迦葉
28 121 gào to request 爾時世尊告大迦葉
29 121 gào to report; to inform 爾時世尊告大迦葉
30 121 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時世尊告大迦葉
31 121 gào to accuse; to sue 爾時世尊告大迦葉
32 121 gào to reach 爾時世尊告大迦葉
33 121 gào an announcement 爾時世尊告大迦葉
34 121 gào a party 爾時世尊告大迦葉
35 121 gào a vacation 爾時世尊告大迦葉
36 121 gào Gao 爾時世尊告大迦葉
37 121 gào to tell; jalp 爾時世尊告大迦葉
38 109 wéi to act as; to serve 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
39 109 wéi to change into; to become 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
40 109 wéi to be; is 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
41 109 wéi to do 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
42 109 wèi to support; to help 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
43 109 wéi to govern 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
44 109 wèi to be; bhū 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
45 101 白佛 bái fó to address the Buddha 迦葉白佛言
46 97 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為人說
47 97 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為人說
48 97 shuì to persuade 廣為人說
49 97 shuō to teach; to recite; to explain 廣為人說
50 97 shuō a doctrine; a theory 廣為人說
51 97 shuō to claim; to assert 廣為人說
52 97 shuō allocution 廣為人說
53 97 shuō to criticize; to scold 廣為人說
54 97 shuō to indicate; to refer to 廣為人說
55 97 shuō speach; vāda 廣為人說
56 97 shuō to speak; bhāṣate 廣為人說
57 97 shuō to instruct 廣為人說
58 84 to go; to 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
59 84 to rely on; to depend on 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
60 84 Yu 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
61 84 a crow 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
62 79 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告大迦葉
63 79 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊告大迦葉
64 78 infix potential marker 終不疲厭
65 68 眾生 zhòngshēng all living things 以彼國王種種周給貧苦眾生
66 68 眾生 zhòngshēng living things other than people 以彼國王種種周給貧苦眾生
67 68 眾生 zhòngshēng sentient beings 以彼國王種種周給貧苦眾生
68 68 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 以彼國王種種周給貧苦眾生
69 65 ér Kangxi radical 126 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
70 65 ér as if; to seem like 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
71 65 néng can; able 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
72 65 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
73 65 ér to arrive; up to 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
74 65 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得此甚深離非法經
75 65 děi to want to; to need to 得此甚深離非法經
76 65 děi must; ought to 得此甚深離非法經
77 65 de 得此甚深離非法經
78 65 de infix potential marker 得此甚深離非法經
79 65 to result in 得此甚深離非法經
80 65 to be proper; to fit; to suit 得此甚深離非法經
81 65 to be satisfied 得此甚深離非法經
82 65 to be finished 得此甚深離非法經
83 65 děi satisfying 得此甚深離非法經
84 65 to contract 得此甚深離非法經
85 65 to hear 得此甚深離非法經
86 65 to have; there is 得此甚深離非法經
87 65 marks time passed 得此甚深離非法經
88 65 obtain; attain; prāpta 得此甚深離非法經
89 64 suǒ a few; various; some 凡所遊行七寶常隨
90 64 suǒ a place; a location 凡所遊行七寶常隨
91 64 suǒ indicates a passive voice 凡所遊行七寶常隨
92 64 suǒ an ordinal number 凡所遊行七寶常隨
93 64 suǒ meaning 凡所遊行七寶常隨
94 64 suǒ garrison 凡所遊行七寶常隨
95 64 suǒ place; pradeśa 凡所遊行七寶常隨
96 62 Ru River 汝般涅槃是聲聞般涅槃
97 62 Ru 汝般涅槃是聲聞般涅槃
98 59 zuò to do 謂空無相無作相應經
99 59 zuò to act as; to serve as 謂空無相無作相應經
100 59 zuò to start 謂空無相無作相應經
101 59 zuò a writing; a work 謂空無相無作相應經
102 59 zuò to dress as; to be disguised as 謂空無相無作相應經
103 59 zuō to create; to make 謂空無相無作相應經
104 59 zuō a workshop 謂空無相無作相應經
105 59 zuō to write; to compose 謂空無相無作相應經
106 59 zuò to rise 謂空無相無作相應經
107 59 zuò to be aroused 謂空無相無作相應經
108 59 zuò activity; action; undertaking 謂空無相無作相應經
109 59 zuò to regard as 謂空無相無作相應經
110 59 zuò action; kāraṇa 謂空無相無作相應經
111 58 zhī to go 自然之食
112 58 zhī to arrive; to go 自然之食
113 58 zhī is 自然之食
114 58 zhī to use 自然之食
115 58 zhī Zhi 自然之食
116 57 method; way 為法留難
117 57 France 為法留難
118 57 the law; rules; regulations 為法留難
119 57 the teachings of the Buddha; Dharma 為法留難
120 57 a standard; a norm 為法留難
121 57 an institution 為法留難
122 57 to emulate 為法留難
123 57 magic; a magic trick 為法留難
124 57 punishment 為法留難
125 57 Fa 為法留難
126 57 a precedent 為法留難
127 57 a classification of some kinds of Han texts 為法留難
128 57 relating to a ceremony or rite 為法留難
129 57 Dharma 為法留難
130 57 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為法留難
131 57 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為法留難
132 57 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為法留難
133 57 quality; characteristic 為法留難
134 54 zhī to know 諸仁當知此是大城
135 54 zhī to comprehend 諸仁當知此是大城
136 54 zhī to inform; to tell 諸仁當知此是大城
137 54 zhī to administer 諸仁當知此是大城
138 54 zhī to distinguish; to discern 諸仁當知此是大城
139 54 zhī to be close friends 諸仁當知此是大城
140 54 zhī to feel; to sense; to perceive 諸仁當知此是大城
141 54 zhī to receive; to entertain 諸仁當知此是大城
142 54 zhī knowledge 諸仁當知此是大城
143 54 zhī consciousness; perception 諸仁當知此是大城
144 54 zhī a close friend 諸仁當知此是大城
145 54 zhì wisdom 諸仁當知此是大城
146 54 zhì Zhi 諸仁當知此是大城
147 54 zhī Understanding 諸仁當知此是大城
148 54 zhī know; jña 諸仁當知此是大城
149 53 如來 rúlái Tathagata 復得如是如來常住及有如來藏經
150 53 如來 Rúlái Tathagata 復得如是如來常住及有如來藏經
151 53 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 復得如是如來常住及有如來藏經
152 51 to go back; to return 復得如是如來常住及有如來藏經
153 51 to resume; to restart 復得如是如來常住及有如來藏經
154 51 to do in detail 復得如是如來常住及有如來藏經
155 51 to restore 復得如是如來常住及有如來藏經
156 51 to respond; to reply to 復得如是如來常住及有如來藏經
157 51 Fu; Return 復得如是如來常住及有如來藏經
158 51 to retaliate; to reciprocate 復得如是如來常住及有如來藏經
159 51 to avoid forced labor or tax 復得如是如來常住及有如來藏經
160 51 Fu 復得如是如來常住及有如來藏經
161 51 doubled; to overlapping; folded 復得如是如來常住及有如來藏經
162 51 a lined garment with doubled thickness 復得如是如來常住及有如來藏經
163 50 shí time; a point or period of time 如轉輪聖王出於世時
164 50 shí a season; a quarter of a year 如轉輪聖王出於世時
165 50 shí one of the 12 two-hour periods of the day 如轉輪聖王出於世時
166 50 shí fashionable 如轉輪聖王出於世時
167 50 shí fate; destiny; luck 如轉輪聖王出於世時
168 50 shí occasion; opportunity; chance 如轉輪聖王出於世時
169 50 shí tense 如轉輪聖王出於世時
170 50 shí particular; special 如轉輪聖王出於世時
171 50 shí to plant; to cultivate 如轉輪聖王出於世時
172 50 shí an era; a dynasty 如轉輪聖王出於世時
173 50 shí time [abstract] 如轉輪聖王出於世時
174 50 shí seasonal 如轉輪聖王出於世時
175 50 shí to wait upon 如轉輪聖王出於世時
176 50 shí hour 如轉輪聖王出於世時
177 50 shí appropriate; proper; timely 如轉輪聖王出於世時
178 50 shí Shi 如轉輪聖王出於世時
179 50 shí a present; currentlt 如轉輪聖王出於世時
180 50 shí time; kāla 如轉輪聖王出於世時
181 50 shí at that time; samaya 如轉輪聖王出於世時
182 48 一切 yīqiè temporary 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
183 48 一切 yīqiè the same 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
184 48 fēi Kangxi radical 175 其非真寶住於餘處
185 48 fēi wrong; bad; untruthful 其非真寶住於餘處
186 48 fēi different 其非真寶住於餘處
187 48 fēi to not be; to not have 其非真寶住於餘處
188 48 fēi to violate; to be contrary to 其非真寶住於餘處
189 48 fēi Africa 其非真寶住於餘處
190 48 fēi to slander 其非真寶住於餘處
191 48 fěi to avoid 其非真寶住於餘處
192 48 fēi must 其非真寶住於餘處
193 48 fēi an error 其非真寶住於餘處
194 48 fēi a problem; a question 其非真寶住於餘處
195 48 fēi evil 其非真寶住於餘處
196 46 to use; to grasp 以彼國王種種周給貧苦眾生
197 46 to rely on 以彼國王種種周給貧苦眾生
198 46 to regard 以彼國王種種周給貧苦眾生
199 46 to be able to 以彼國王種種周給貧苦眾生
200 46 to order; to command 以彼國王種種周給貧苦眾生
201 46 used after a verb 以彼國王種種周給貧苦眾生
202 46 a reason; a cause 以彼國王種種周給貧苦眾生
203 46 Israel 以彼國王種種周給貧苦眾生
204 46 Yi 以彼國王種種周給貧苦眾生
205 46 use; yogena 以彼國王種種周給貧苦眾生
206 45 Yi 彼王所住我亦應去
207 44 jīn today; present; now 今所應往
208 44 jīn Jin 今所應往
209 44 jīn modern 今所應往
210 44 jīn now; adhunā 今所應往
211 44 jīng to go through; to experience 得此甚深離非法經
212 44 jīng a sutra; a scripture 得此甚深離非法經
213 44 jīng warp 得此甚深離非法經
214 44 jīng longitude 得此甚深離非法經
215 44 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 得此甚深離非法經
216 44 jīng a woman's period 得此甚深離非法經
217 44 jīng to bear; to endure 得此甚深離非法經
218 44 jīng to hang; to die by hanging 得此甚深離非法經
219 44 jīng classics 得此甚深離非法經
220 44 jīng to be frugal; to save 得此甚深離非法經
221 44 jīng a classic; a scripture; canon 得此甚深離非法經
222 44 jīng a standard; a norm 得此甚深離非法經
223 44 jīng a section of a Confucian work 得此甚深離非法經
224 44 jīng to measure 得此甚深離非法經
225 44 jīng human pulse 得此甚深離非法經
226 44 jīng menstruation; a woman's period 得此甚深離非法經
227 44 jīng sutra; discourse 得此甚深離非法經
228 42 jiàn to see 譬如同戒之人相見歡喜
229 42 jiàn opinion; view; understanding 譬如同戒之人相見歡喜
230 42 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 譬如同戒之人相見歡喜
231 42 jiàn refer to; for details see 譬如同戒之人相見歡喜
232 42 jiàn to listen to 譬如同戒之人相見歡喜
233 42 jiàn to meet 譬如同戒之人相見歡喜
234 42 jiàn to receive (a guest) 譬如同戒之人相見歡喜
235 42 jiàn let me; kindly 譬如同戒之人相見歡喜
236 42 jiàn Jian 譬如同戒之人相見歡喜
237 42 xiàn to appear 譬如同戒之人相見歡喜
238 42 xiàn to introduce 譬如同戒之人相見歡喜
239 42 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 譬如同戒之人相見歡喜
240 42 jiàn seeing; observing; darśana 譬如同戒之人相見歡喜
241 40 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告大迦葉
242 40 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告大迦葉
243 38 happy; glad; cheerful; joyful 以為戲樂
244 38 to take joy in; to be happy; to be cheerful 以為戲樂
245 38 Le 以為戲樂
246 38 yuè music 以為戲樂
247 38 yuè a musical instrument 以為戲樂
248 38 yuè tone [of voice]; expression 以為戲樂
249 38 yuè a musician 以為戲樂
250 38 joy; pleasure 以為戲樂
251 38 yuè the Book of Music 以為戲樂
252 38 lào Lao 以為戲樂
253 38 to laugh 以為戲樂
254 38 Joy 以為戲樂
255 38 joy; delight; sukhā 以為戲樂
256 37 zhù to dwell; to live; to reside 如是安慰說者所住之處
257 37 zhù to stop; to halt 如是安慰說者所住之處
258 37 zhù to retain; to remain 如是安慰說者所住之處
259 37 zhù to lodge at [temporarily] 如是安慰說者所住之處
260 37 zhù verb complement 如是安慰說者所住之處
261 37 zhù attaching; abiding; dwelling on 如是安慰說者所住之處
262 37 to reach 復得如是如來常住及有如來藏經
263 37 to attain 復得如是如來常住及有如來藏經
264 37 to understand 復得如是如來常住及有如來藏經
265 37 able to be compared to; to catch up with 復得如是如來常住及有如來藏經
266 37 to be involved with; to associate with 復得如是如來常住及有如來藏經
267 37 passing of a feudal title from elder to younger brother 復得如是如來常住及有如來藏經
268 37 and; ca; api 復得如是如來常住及有如來藏經
269 36 大法鼓經 dà fǎ gǔ jīng Mahābherihārakaparivarta; Da Fa Gu Jing 大法鼓經卷下
270 36 child; son 唯有一子
271 36 egg; newborn 唯有一子
272 36 first earthly branch 唯有一子
273 36 11 p.m.-1 a.m. 唯有一子
274 36 Kangxi radical 39 唯有一子
275 36 pellet; something small and hard 唯有一子
276 36 master 唯有一子
277 36 viscount 唯有一子
278 36 zi you; your honor 唯有一子
279 36 masters 唯有一子
280 36 person 唯有一子
281 36 young 唯有一子
282 36 seed 唯有一子
283 36 subordinate; subsidiary 唯有一子
284 36 a copper coin 唯有一子
285 36 female dragonfly 唯有一子
286 36 constituent 唯有一子
287 36 offspring; descendants 唯有一子
288 36 dear 唯有一子
289 36 little one 唯有一子
290 36 son; putra 唯有一子
291 36 offspring; tanaya 唯有一子
292 36 zhōng middle 彼王國中多出伏藏
293 36 zhōng medium; medium sized 彼王國中多出伏藏
294 36 zhōng China 彼王國中多出伏藏
295 36 zhòng to hit the mark 彼王國中多出伏藏
296 36 zhōng midday 彼王國中多出伏藏
297 36 zhōng inside 彼王國中多出伏藏
298 36 zhōng during 彼王國中多出伏藏
299 36 zhōng Zhong 彼王國中多出伏藏
300 36 zhōng intermediary 彼王國中多出伏藏
301 36 zhōng half 彼王國中多出伏藏
302 36 zhòng to reach; to attain 彼王國中多出伏藏
303 36 zhòng to suffer; to infect 彼王國中多出伏藏
304 36 zhòng to obtain 彼王國中多出伏藏
305 36 zhòng to pass an exam 彼王國中多出伏藏
306 36 zhōng middle 彼王國中多出伏藏
307 35 般涅槃 bān nièpán parinirvana 我寧捨身疾般涅槃
308 34 解脫 jiětuō to liberate; to free 空無相無作解脫之智
309 34 解脫 jiětuō liberation 空無相無作解脫之智
310 34 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 空無相無作解脫之智
311 34 shēng to be born; to give birth 心生疑惑
312 34 shēng to live 心生疑惑
313 34 shēng raw 心生疑惑
314 34 shēng a student 心生疑惑
315 34 shēng life 心生疑惑
316 34 shēng to produce; to give rise 心生疑惑
317 34 shēng alive 心生疑惑
318 34 shēng a lifetime 心生疑惑
319 34 shēng to initiate; to become 心生疑惑
320 34 shēng to grow 心生疑惑
321 34 shēng unfamiliar 心生疑惑
322 34 shēng not experienced 心生疑惑
323 34 shēng hard; stiff; strong 心生疑惑
324 34 shēng having academic or professional knowledge 心生疑惑
325 34 shēng a male role in traditional theatre 心生疑惑
326 34 shēng gender 心生疑惑
327 34 shēng to develop; to grow 心生疑惑
328 34 shēng to set up 心生疑惑
329 34 shēng a prostitute 心生疑惑
330 34 shēng a captive 心生疑惑
331 34 shēng a gentleman 心生疑惑
332 34 shēng Kangxi radical 100 心生疑惑
333 34 shēng unripe 心生疑惑
334 34 shēng nature 心生疑惑
335 34 shēng to inherit; to succeed 心生疑惑
336 34 shēng destiny 心生疑惑
337 34 shēng birth 心生疑惑
338 33 zhòng many; numerous 眾共取之
339 33 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾共取之
340 33 zhòng general; common; public 眾共取之
341 33 míng fame; renown; reputation 除一菩薩名一切世間樂見
342 33 míng a name; personal name; designation 除一菩薩名一切世間樂見
343 33 míng rank; position 除一菩薩名一切世間樂見
344 33 míng an excuse 除一菩薩名一切世間樂見
345 33 míng life 除一菩薩名一切世間樂見
346 33 míng to name; to call 除一菩薩名一切世間樂見
347 33 míng to express; to describe 除一菩薩名一切世間樂見
348 33 míng to be called; to have the name 除一菩薩名一切世間樂見
349 33 míng to own; to possess 除一菩薩名一切世間樂見
350 33 míng famous; renowned 除一菩薩名一切世間樂見
351 33 míng moral 除一菩薩名一切世間樂見
352 33 míng name; naman 除一菩薩名一切世間樂見
353 33 míng fame; renown; yasas 除一菩薩名一切世間樂見
354 33 Qi 其非真寶住於餘處
355 33 世間 shìjiān world; the human world 如是安慰說者出于世間
356 33 世間 shìjiān world 如是安慰說者出于世間
357 33 世間 shìjiān world; loka 如是安慰說者出于世間
358 32 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 此則第一究竟大城
359 32 a grade; a level 此則第一究竟大城
360 32 an example; a model 此則第一究竟大城
361 32 a weighing device 此則第一究竟大城
362 32 to grade; to rank 此則第一究竟大城
363 32 to copy; to imitate; to follow 此則第一究竟大城
364 32 to do 此則第一究竟大城
365 32 koan; kōan; gong'an 此則第一究竟大城
366 32 wén to hear 為聞此經
367 32 wén Wen 為聞此經
368 32 wén sniff at; to smell 為聞此經
369 32 wén to be widely known 為聞此經
370 32 wén to confirm; to accept 為聞此經
371 32 wén information 為聞此經
372 32 wèn famous; well known 為聞此經
373 32 wén knowledge; learning 為聞此經
374 32 wèn popularity; prestige; reputation 為聞此經
375 32 wén to question 為聞此經
376 32 wén heard; śruta 為聞此經
377 32 wén hearing; śruti 為聞此經
378 32 néng can; able 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
379 32 néng ability; capacity 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
380 32 néng a mythical bear-like beast 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
381 32 néng energy 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
382 32 néng function; use 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
383 32 néng talent 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
384 32 néng expert at 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
385 32 néng to be in harmony 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
386 32 néng to tend to; to care for 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
387 32 néng to reach; to arrive at 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
388 32 néng to be able; śak 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
389 32 néng skilful; pravīṇa 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
390 31 to know; to learn about; to comprehend 如是比經悉從他方來至其所
391 31 detailed 如是比經悉從他方來至其所
392 31 to elaborate; to expound 如是比經悉從他方來至其所
393 31 to exhaust; to use up 如是比經悉從他方來至其所
394 31 strongly 如是比經悉從他方來至其所
395 31 Xi 如是比經悉從他方來至其所
396 31 all; kṛtsna 如是比經悉從他方來至其所
397 30 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 遙以指示語諸大眾
398 30 大眾 dàzhòng Volkswagen 遙以指示語諸大眾
399 30 大眾 dàzhòng Assembly 遙以指示語諸大眾
400 30 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 遙以指示語諸大眾
401 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 此閻浮提比丘
402 30 比丘 bǐqiū bhiksu 此閻浮提比丘
403 30 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 此閻浮提比丘
404 30 lái to come 復得如是如來常住及有如來藏經
405 30 lái please 復得如是如來常住及有如來藏經
406 30 lái used to substitute for another verb 復得如是如來常住及有如來藏經
407 30 lái used between two word groups to express purpose and effect 復得如是如來常住及有如來藏經
408 30 lái wheat 復得如是如來常住及有如來藏經
409 30 lái next; future 復得如是如來常住及有如來藏經
410 30 lái a simple complement of direction 復得如是如來常住及有如來藏經
411 30 lái to occur; to arise 復得如是如來常住及有如來藏經
412 30 lái to earn 復得如是如來常住及有如來藏經
413 30 lái to come; āgata 復得如是如來常住及有如來藏經
414 29 所以者何 suǒ yǐ zhě hé Why is that? 所以者何
415 29 Kangxi radical 49 如是作已
416 29 to bring to an end; to stop 如是作已
417 29 to complete 如是作已
418 29 to demote; to dismiss 如是作已
419 29 to recover from an illness 如是作已
420 29 former; pūrvaka 如是作已
421 28 大法 dà fǎ fundamental rules 當擊大法鼓
422 28 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 當擊大法鼓
423 28 譬如 pìrú for examlpe 譬如有王能行布施
424 28 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有王能行布施
425 28 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有王能行布施
426 28 Kangxi radical 71 謂空無相無作相應經
427 28 to not have; without 謂空無相無作相應經
428 28 mo 謂空無相無作相應經
429 28 to not have 謂空無相無作相應經
430 28 Wu 謂空無相無作相應經
431 28 mo 謂空無相無作相應經
432 27 a drum 當擊大法鼓
433 27 to tap; to beat 當擊大法鼓
434 27 to shake 當擊大法鼓
435 27 Kangxi radical 207 當擊大法鼓
436 27 to encourage 當擊大法鼓
437 27 drum; dundubhi 當擊大法鼓
438 27 常住 chángzhù monastery 復得如是如來常住及有如來藏經
439 27 常住 chángzhù Permanence 復得如是如來常住及有如來藏經
440 27 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 復得如是如來常住及有如來藏經
441 27 常住 chángzhù permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita 復得如是如來常住及有如來藏經
442 27 yìng to answer; to respond 彼王所住我亦應去
443 27 yìng to confirm; to verify 彼王所住我亦應去
444 27 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 彼王所住我亦應去
445 27 yìng to accept 彼王所住我亦應去
446 27 yìng to permit; to allow 彼王所住我亦應去
447 27 yìng to echo 彼王所住我亦應去
448 27 yìng to handle; to deal with 彼王所住我亦應去
449 27 yìng Ying 彼王所住我亦應去
450 27 阿難 Ānán Ananda 汝所問我為阿難說
451 27 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 汝所問我為阿難說
452 25 不能 bù néng cannot; must not; should not 終不能得如是比經
453 25 děng et cetera; and so on 隨信行等及初發心菩薩住解行地
454 25 děng to wait 隨信行等及初發心菩薩住解行地
455 25 děng to be equal 隨信行等及初發心菩薩住解行地
456 25 děng degree; level 隨信行等及初發心菩薩住解行地
457 25 děng to compare 隨信行等及初發心菩薩住解行地
458 25 děng same; equal; sama 隨信行等及初發心菩薩住解行地
459 25 to be near by; to be close to 即取田苗手自惠施
460 25 at that time 即取田苗手自惠施
461 25 to be exactly the same as; to be thus 即取田苗手自惠施
462 25 supposed; so-called 即取田苗手自惠施
463 25 to arrive at; to ascend 即取田苗手自惠施
464 24 非法 fēifǎ illegal 得此甚深離非法經
465 24 非法 fēi fǎ non-dharma 得此甚深離非法經
466 24 童子 tóngzǐ boy 求得一切世間樂見離車童子
467 24 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 求得一切世間樂見離車童子
468 24 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 求得一切世間樂見離車童子
469 23 ye 世尊云何已般涅槃復般涅槃耶
470 23 ya 世尊云何已般涅槃復般涅槃耶
471 23 chù a place; location; a spot; a point 如是安慰說者所住之處
472 23 chǔ to reside; to live; to dwell 如是安慰說者所住之處
473 23 chù an office; a department; a bureau 如是安慰說者所住之處
474 23 chù a part; an aspect 如是安慰說者所住之處
475 23 chǔ to be in; to be in a position of 如是安慰說者所住之處
476 23 chǔ to get along with 如是安慰說者所住之處
477 23 chǔ to deal with; to manage 如是安慰說者所住之處
478 23 chǔ to punish; to sentence 如是安慰說者所住之處
479 23 chǔ to stop; to pause 如是安慰說者所住之處
480 23 chǔ to be associated with 如是安慰說者所住之處
481 23 chǔ to situate; to fix a place for 如是安慰說者所住之處
482 23 chǔ to occupy; to control 如是安慰說者所住之處
483 23 chù circumstances; situation 如是安慰說者所住之處
484 23 chù an occasion; a time 如是安慰說者所住之處
485 23 chù position; sthāna 如是安慰說者所住之處
486 23 desire 從其所住欲至他方
487 23 to desire; to wish 從其所住欲至他方
488 23 to desire; to intend 從其所住欲至他方
489 23 lust 從其所住欲至他方
490 23 desire; intention; wish; kāma 從其所住欲至他方
491 23 jìn to the greatest extent; utmost 以彼盡壽
492 23 jìn perfect; flawless 以彼盡壽
493 23 jìn to give priority to; to do one's utmost 以彼盡壽
494 23 jìn to vanish 以彼盡壽
495 23 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 以彼盡壽
496 23 jìn to die 以彼盡壽
497 23 jìn exhaustion; kṣaya 以彼盡壽
498 22 菩薩 púsà bodhisattva 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
499 22 菩薩 púsà bodhisattva 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
500 22 菩薩 púsà bodhisattva 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故

Frequencies of all Words

Top 992

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 248 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
2 248 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
3 165 that; those 彼王國中多出伏藏
4 165 another; the other 彼王國中多出伏藏
5 165 that; tad 彼王國中多出伏藏
6 152 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如是安慰說者所住之處
7 152 zhě that 如是安慰說者所住之處
8 152 zhě nominalizing function word 如是安慰說者所住之處
9 152 zhě used to mark a definition 如是安慰說者所住之處
10 152 zhě used to mark a pause 如是安慰說者所住之處
11 152 zhě topic marker; that; it 如是安慰說者所住之處
12 152 zhuó according to 如是安慰說者所住之處
13 152 zhě ca 如是安慰說者所住之處
14 144 I; me; my 彼王所住我亦應去
15 144 self 彼王所住我亦應去
16 144 we; our 彼王所住我亦應去
17 144 [my] dear 彼王所住我亦應去
18 144 Wo 彼王所住我亦應去
19 144 self; atman; attan 彼王所住我亦應去
20 144 ga 彼王所住我亦應去
21 144 I; aham 彼王所住我亦應去
22 136 yán to speak; to say; said 作戲笑言
23 136 yán language; talk; words; utterance; speech 作戲笑言
24 136 yán Kangxi radical 149 作戲笑言
25 136 yán a particle with no meaning 作戲笑言
26 136 yán phrase; sentence 作戲笑言
27 136 yán a word; a syllable 作戲笑言
28 136 yán a theory; a doctrine 作戲笑言
29 136 yán to regard as 作戲笑言
30 136 yán to act as 作戲笑言
31 136 yán word; vacana 作戲笑言
32 136 yán speak; vad 作戲笑言
33 135 如是 rúshì thus; so 如是
34 135 如是 rúshì thus, so 如是
35 135 如是 rúshì thus; evam 如是
36 135 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
37 133 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
38 133 relating to Buddhism 佛告迦葉
39 133 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
40 133 a Buddhist text 佛告迦葉
41 133 to touch; to stroke 佛告迦葉
42 133 Buddha 佛告迦葉
43 133 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
44 121 gào to tell; to say; said; told 爾時世尊告大迦葉
45 121 gào to request 爾時世尊告大迦葉
46 121 gào to report; to inform 爾時世尊告大迦葉
47 121 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時世尊告大迦葉
48 121 gào to accuse; to sue 爾時世尊告大迦葉
49 121 gào to reach 爾時世尊告大迦葉
50 121 gào an announcement 爾時世尊告大迦葉
51 121 gào a party 爾時世尊告大迦葉
52 121 gào a vacation 爾時世尊告大迦葉
53 121 gào Gao 爾時世尊告大迦葉
54 121 gào to tell; jalp 爾時世尊告大迦葉
55 111 yǒu is; are; to exist 譬如有王能行布施
56 111 yǒu to have; to possess 譬如有王能行布施
57 111 yǒu indicates an estimate 譬如有王能行布施
58 111 yǒu indicates a large quantity 譬如有王能行布施
59 111 yǒu indicates an affirmative response 譬如有王能行布施
60 111 yǒu a certain; used before a person, time, or place 譬如有王能行布施
61 111 yǒu used to compare two things 譬如有王能行布施
62 111 yǒu used in a polite formula before certain verbs 譬如有王能行布施
63 111 yǒu used before the names of dynasties 譬如有王能行布施
64 111 yǒu a certain thing; what exists 譬如有王能行布施
65 111 yǒu multiple of ten and ... 譬如有王能行布施
66 111 yǒu abundant 譬如有王能行布施
67 111 yǒu purposeful 譬如有王能行布施
68 111 yǒu You 譬如有王能行布施
69 111 yǒu 1. existence; 2. becoming 譬如有王能行布施
70 111 yǒu becoming; bhava 譬如有王能行布施
71 109 wèi for; to 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
72 109 wèi because of 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
73 109 wéi to act as; to serve 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
74 109 wéi to change into; to become 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
75 109 wéi to be; is 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
76 109 wéi to do 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
77 109 wèi for 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
78 109 wèi because of; for; to 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
79 109 wèi to 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
80 109 wéi in a passive construction 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
81 109 wéi forming a rehetorical question 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
82 109 wéi forming an adverb 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
83 109 wéi to add emphasis 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
84 109 wèi to support; to help 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
85 109 wéi to govern 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
86 109 wèi to be; bhū 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
87 109 this; these 得此甚深離非法經
88 109 in this way 得此甚深離非法經
89 109 otherwise; but; however; so 得此甚深離非法經
90 109 at this time; now; here 得此甚深離非法經
91 109 this; here; etad 得此甚深離非法經
92 107 shì is; are; am; to be 於說法眾中聞是經時
93 107 shì is exactly 於說法眾中聞是經時
94 107 shì is suitable; is in contrast 於說法眾中聞是經時
95 107 shì this; that; those 於說法眾中聞是經時
96 107 shì really; certainly 於說法眾中聞是經時
97 107 shì correct; yes; affirmative 於說法眾中聞是經時
98 107 shì true 於說法眾中聞是經時
99 107 shì is; has; exists 於說法眾中聞是經時
100 107 shì used between repetitions of a word 於說法眾中聞是經時
101 107 shì a matter; an affair 於說法眾中聞是經時
102 107 shì Shi 於說法眾中聞是經時
103 107 shì is; bhū 於說法眾中聞是經時
104 107 shì this; idam 於說法眾中聞是經時
105 101 白佛 bái fó to address the Buddha 迦葉白佛言
106 99 dāng to be; to act as; to serve as 當得如來藏如來常住
107 99 dāng at or in the very same; be apposite 當得如來藏如來常住
108 99 dāng dang (sound of a bell) 當得如來藏如來常住
109 99 dāng to face 當得如來藏如來常住
110 99 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當得如來藏如來常住
111 99 dāng to manage; to host 當得如來藏如來常住
112 99 dāng should 當得如來藏如來常住
113 99 dāng to treat; to regard as 當得如來藏如來常住
114 99 dǎng to think 當得如來藏如來常住
115 99 dàng suitable; correspond to 當得如來藏如來常住
116 99 dǎng to be equal 當得如來藏如來常住
117 99 dàng that 當得如來藏如來常住
118 99 dāng an end; top 當得如來藏如來常住
119 99 dàng clang; jingle 當得如來藏如來常住
120 99 dāng to judge 當得如來藏如來常住
121 99 dǎng to bear on one's shoulder 當得如來藏如來常住
122 99 dàng the same 當得如來藏如來常住
123 99 dàng to pawn 當得如來藏如來常住
124 99 dàng to fail [an exam] 當得如來藏如來常住
125 99 dàng a trap 當得如來藏如來常住
126 99 dàng a pawned item 當得如來藏如來常住
127 99 dāng will be; bhaviṣyati 當得如來藏如來常住
128 97 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為人說
129 97 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為人說
130 97 shuì to persuade 廣為人說
131 97 shuō to teach; to recite; to explain 廣為人說
132 97 shuō a doctrine; a theory 廣為人說
133 97 shuō to claim; to assert 廣為人說
134 97 shuō allocution 廣為人說
135 97 shuō to criticize; to scold 廣為人說
136 97 shuō to indicate; to refer to 廣為人說
137 97 shuō speach; vāda 廣為人說
138 97 shuō to speak; bhāṣate 廣為人說
139 97 shuō to instruct 廣為人說
140 92 ruò to seem; to be like; as 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
141 92 ruò seemingly 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
142 92 ruò if 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
143 92 ruò you 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
144 92 ruò this; that 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
145 92 ruò and; or 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
146 92 ruò as for; pertaining to 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
147 92 pomegranite 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
148 92 ruò to choose 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
149 92 ruò to agree; to accord with; to conform to 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
150 92 ruò thus 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
151 92 ruò pollia 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
152 92 ruò Ruo 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
153 92 ruò only then 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
154 92 ja 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
155 92 jñā 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
156 92 ruò if; yadi 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
157 91 such as; for example; for instance 如欝單越
158 91 if 如欝單越
159 91 in accordance with 如欝單越
160 91 to be appropriate; should; with regard to 如欝單越
161 91 this 如欝單越
162 91 it is so; it is thus; can be compared with 如欝單越
163 91 to go to 如欝單越
164 91 to meet 如欝單越
165 91 to appear; to seem; to be like 如欝單越
166 91 at least as good as 如欝單越
167 91 and 如欝單越
168 91 or 如欝單越
169 91 but 如欝單越
170 91 then 如欝單越
171 91 naturally 如欝單越
172 91 expresses a question or doubt 如欝單越
173 91 you 如欝單越
174 91 the second lunar month 如欝單越
175 91 in; at 如欝單越
176 91 Ru 如欝單越
177 91 Thus 如欝單越
178 91 thus; tathā 如欝單越
179 91 like; iva 如欝單越
180 91 suchness; tathatā 如欝單越
181 84 in; at 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
182 84 in; at 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
183 84 in; at; to; from 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
184 84 to go; to 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
185 84 to rely on; to depend on 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
186 84 to go to; to arrive at 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
187 84 from 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
188 84 give 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
189 84 oppposing 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
190 84 and 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
191 84 compared to 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
192 84 by 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
193 84 and; as well as 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
194 84 for 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
195 84 Yu 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
196 84 a crow 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
197 84 whew; wow 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
198 84 near to; antike 若彼能於如是深經乃至不起一念謗想
199 79 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告大迦葉
200 79 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊告大迦葉
201 78 not; no 終不疲厭
202 78 expresses that a certain condition cannot be acheived 終不疲厭
203 78 as a correlative 終不疲厭
204 78 no (answering a question) 終不疲厭
205 78 forms a negative adjective from a noun 終不疲厭
206 78 at the end of a sentence to form a question 終不疲厭
207 78 to form a yes or no question 終不疲厭
208 78 infix potential marker 終不疲厭
209 78 no; na 終不疲厭
210 68 眾生 zhòngshēng all living things 以彼國王種種周給貧苦眾生
211 68 眾生 zhòngshēng living things other than people 以彼國王種種周給貧苦眾生
212 68 眾生 zhòngshēng sentient beings 以彼國王種種周給貧苦眾生
213 68 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 以彼國王種種周給貧苦眾生
214 66 zhū all; many; various 諸不了義空相應經於餘處住
215 66 zhū Zhu 諸不了義空相應經於餘處住
216 66 zhū all; members of the class 諸不了義空相應經於餘處住
217 66 zhū interrogative particle 諸不了義空相應經於餘處住
218 66 zhū him; her; them; it 諸不了義空相應經於餘處住
219 66 zhū of; in 諸不了義空相應經於餘處住
220 66 zhū all; many; sarva 諸不了義空相應經於餘處住
221 65 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
222 65 ér Kangxi radical 126 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
223 65 ér you 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
224 65 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
225 65 ér right away; then 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
226 65 ér but; yet; however; while; nevertheless 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
227 65 ér if; in case; in the event that 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
228 65 ér therefore; as a result; thus 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
229 65 ér how can it be that? 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
230 65 ér so as to 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
231 65 ér only then 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
232 65 ér as if; to seem like 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
233 65 néng can; able 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
234 65 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
235 65 ér me 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
236 65 ér to arrive; up to 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
237 65 ér possessive 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
238 65 ér and; ca 世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗
239 65 de potential marker 得此甚深離非法經
240 65 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得此甚深離非法經
241 65 děi must; ought to 得此甚深離非法經
242 65 děi to want to; to need to 得此甚深離非法經
243 65 děi must; ought to 得此甚深離非法經
244 65 de 得此甚深離非法經
245 65 de infix potential marker 得此甚深離非法經
246 65 to result in 得此甚深離非法經
247 65 to be proper; to fit; to suit 得此甚深離非法經
248 65 to be satisfied 得此甚深離非法經
249 65 to be finished 得此甚深離非法經
250 65 de result of degree 得此甚深離非法經
251 65 de marks completion of an action 得此甚深離非法經
252 65 děi satisfying 得此甚深離非法經
253 65 to contract 得此甚深離非法經
254 65 marks permission or possibility 得此甚深離非法經
255 65 expressing frustration 得此甚深離非法經
256 65 to hear 得此甚深離非法經
257 65 to have; there is 得此甚深離非法經
258 65 marks time passed 得此甚深離非法經
259 65 obtain; attain; prāpta 得此甚深離非法經
260 64 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 凡所遊行七寶常隨
261 64 suǒ an office; an institute 凡所遊行七寶常隨
262 64 suǒ introduces a relative clause 凡所遊行七寶常隨
263 64 suǒ it 凡所遊行七寶常隨
264 64 suǒ if; supposing 凡所遊行七寶常隨
265 64 suǒ a few; various; some 凡所遊行七寶常隨
266 64 suǒ a place; a location 凡所遊行七寶常隨
267 64 suǒ indicates a passive voice 凡所遊行七寶常隨
268 64 suǒ that which 凡所遊行七寶常隨
269 64 suǒ an ordinal number 凡所遊行七寶常隨
270 64 suǒ meaning 凡所遊行七寶常隨
271 64 suǒ garrison 凡所遊行七寶常隨
272 64 suǒ place; pradeśa 凡所遊行七寶常隨
273 64 suǒ that which; yad 凡所遊行七寶常隨
274 62 you; thou 汝般涅槃是聲聞般涅槃
275 62 Ru River 汝般涅槃是聲聞般涅槃
276 62 Ru 汝般涅槃是聲聞般涅槃
277 62 you; tvam; bhavat 汝般涅槃是聲聞般涅槃
278 59 zuò to do 謂空無相無作相應經
279 59 zuò to act as; to serve as 謂空無相無作相應經
280 59 zuò to start 謂空無相無作相應經
281 59 zuò a writing; a work 謂空無相無作相應經
282 59 zuò to dress as; to be disguised as 謂空無相無作相應經
283 59 zuō to create; to make 謂空無相無作相應經
284 59 zuō a workshop 謂空無相無作相應經
285 59 zuō to write; to compose 謂空無相無作相應經
286 59 zuò to rise 謂空無相無作相應經
287 59 zuò to be aroused 謂空無相無作相應經
288 59 zuò activity; action; undertaking 謂空無相無作相應經
289 59 zuò to regard as 謂空無相無作相應經
290 59 zuò action; kāraṇa 謂空無相無作相應經
291 58 zhī him; her; them; that 自然之食
292 58 zhī used between a modifier and a word to form a word group 自然之食
293 58 zhī to go 自然之食
294 58 zhī this; that 自然之食
295 58 zhī genetive marker 自然之食
296 58 zhī it 自然之食
297 58 zhī in 自然之食
298 58 zhī all 自然之食
299 58 zhī and 自然之食
300 58 zhī however 自然之食
301 58 zhī if 自然之食
302 58 zhī then 自然之食
303 58 zhī to arrive; to go 自然之食
304 58 zhī is 自然之食
305 58 zhī to use 自然之食
306 58 zhī Zhi 自然之食
307 57 method; way 為法留難
308 57 France 為法留難
309 57 the law; rules; regulations 為法留難
310 57 the teachings of the Buddha; Dharma 為法留難
311 57 a standard; a norm 為法留難
312 57 an institution 為法留難
313 57 to emulate 為法留難
314 57 magic; a magic trick 為法留難
315 57 punishment 為法留難
316 57 Fa 為法留難
317 57 a precedent 為法留難
318 57 a classification of some kinds of Han texts 為法留難
319 57 relating to a ceremony or rite 為法留難
320 57 Dharma 為法留難
321 57 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為法留難
322 57 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為法留難
323 57 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為法留難
324 57 quality; characteristic 為法留難
325 54 zhī to know 諸仁當知此是大城
326 54 zhī to comprehend 諸仁當知此是大城
327 54 zhī to inform; to tell 諸仁當知此是大城
328 54 zhī to administer 諸仁當知此是大城
329 54 zhī to distinguish; to discern 諸仁當知此是大城
330 54 zhī to be close friends 諸仁當知此是大城
331 54 zhī to feel; to sense; to perceive 諸仁當知此是大城
332 54 zhī to receive; to entertain 諸仁當知此是大城
333 54 zhī knowledge 諸仁當知此是大城
334 54 zhī consciousness; perception 諸仁當知此是大城
335 54 zhī a close friend 諸仁當知此是大城
336 54 zhì wisdom 諸仁當知此是大城
337 54 zhì Zhi 諸仁當知此是大城
338 54 zhī Understanding 諸仁當知此是大城
339 54 zhī know; jña 諸仁當知此是大城
340 53 如來 rúlái Tathagata 復得如是如來常住及有如來藏經
341 53 如來 Rúlái Tathagata 復得如是如來常住及有如來藏經
342 53 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 復得如是如來常住及有如來藏經
343 51 again; more; repeatedly 復得如是如來常住及有如來藏經
344 51 to go back; to return 復得如是如來常住及有如來藏經
345 51 to resume; to restart 復得如是如來常住及有如來藏經
346 51 to do in detail 復得如是如來常住及有如來藏經
347 51 to restore 復得如是如來常住及有如來藏經
348 51 to respond; to reply to 復得如是如來常住及有如來藏經
349 51 after all; and then 復得如是如來常住及有如來藏經
350 51 even if; although 復得如是如來常住及有如來藏經
351 51 Fu; Return 復得如是如來常住及有如來藏經
352 51 to retaliate; to reciprocate 復得如是如來常住及有如來藏經
353 51 to avoid forced labor or tax 復得如是如來常住及有如來藏經
354 51 particle without meaing 復得如是如來常住及有如來藏經
355 51 Fu 復得如是如來常住及有如來藏經
356 51 repeated; again 復得如是如來常住及有如來藏經
357 51 doubled; to overlapping; folded 復得如是如來常住及有如來藏經
358 51 a lined garment with doubled thickness 復得如是如來常住及有如來藏經
359 51 again; punar 復得如是如來常住及有如來藏經
360 50 shí time; a point or period of time 如轉輪聖王出於世時
361 50 shí a season; a quarter of a year 如轉輪聖王出於世時
362 50 shí one of the 12 two-hour periods of the day 如轉輪聖王出於世時
363 50 shí at that time 如轉輪聖王出於世時
364 50 shí fashionable 如轉輪聖王出於世時
365 50 shí fate; destiny; luck 如轉輪聖王出於世時
366 50 shí occasion; opportunity; chance 如轉輪聖王出於世時
367 50 shí tense 如轉輪聖王出於世時
368 50 shí particular; special 如轉輪聖王出於世時
369 50 shí to plant; to cultivate 如轉輪聖王出於世時
370 50 shí hour (measure word) 如轉輪聖王出於世時
371 50 shí an era; a dynasty 如轉輪聖王出於世時
372 50 shí time [abstract] 如轉輪聖王出於世時
373 50 shí seasonal 如轉輪聖王出於世時
374 50 shí frequently; often 如轉輪聖王出於世時
375 50 shí occasionally; sometimes 如轉輪聖王出於世時
376 50 shí on time 如轉輪聖王出於世時
377 50 shí this; that 如轉輪聖王出於世時
378 50 shí to wait upon 如轉輪聖王出於世時
379 50 shí hour 如轉輪聖王出於世時
380 50 shí appropriate; proper; timely 如轉輪聖王出於世時
381 50 shí Shi 如轉輪聖王出於世時
382 50 shí a present; currentlt 如轉輪聖王出於世時
383 50 shí time; kāla 如轉輪聖王出於世時
384 50 shí at that time; samaya 如轉輪聖王出於世時
385 50 shí then; atha 如轉輪聖王出於世時
386 48 一切 yīqiè all; every; everything 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
387 48 一切 yīqiè temporary 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
388 48 一切 yīqiè the same 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
389 48 一切 yīqiè generally 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
390 48 一切 yīqiè all, everything 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
391 48 一切 yīqiè all; sarva 乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃
392 48 fēi not; non-; un- 其非真寶住於餘處
393 48 fēi Kangxi radical 175 其非真寶住於餘處
394 48 fēi wrong; bad; untruthful 其非真寶住於餘處
395 48 fēi different 其非真寶住於餘處
396 48 fēi to not be; to not have 其非真寶住於餘處
397 48 fēi to violate; to be contrary to 其非真寶住於餘處
398 48 fēi Africa 其非真寶住於餘處
399 48 fēi to slander 其非真寶住於餘處
400 48 fěi to avoid 其非真寶住於餘處
401 48 fēi must 其非真寶住於餘處
402 48 fēi an error 其非真寶住於餘處
403 48 fēi a problem; a question 其非真寶住於餘處
404 48 fēi evil 其非真寶住於餘處
405 48 fēi besides; except; unless 其非真寶住於餘處
406 46 so as to; in order to 以彼國王種種周給貧苦眾生
407 46 to use; to regard as 以彼國王種種周給貧苦眾生
408 46 to use; to grasp 以彼國王種種周給貧苦眾生
409 46 according to 以彼國王種種周給貧苦眾生
410 46 because of 以彼國王種種周給貧苦眾生
411 46 on a certain date 以彼國王種種周給貧苦眾生
412 46 and; as well as 以彼國王種種周給貧苦眾生
413 46 to rely on 以彼國王種種周給貧苦眾生
414 46 to regard 以彼國王種種周給貧苦眾生
415 46 to be able to 以彼國王種種周給貧苦眾生
416 46 to order; to command 以彼國王種種周給貧苦眾生
417 46 further; moreover 以彼國王種種周給貧苦眾生
418 46 used after a verb 以彼國王種種周給貧苦眾生
419 46 very 以彼國王種種周給貧苦眾生
420 46 already 以彼國王種種周給貧苦眾生
421 46 increasingly 以彼國王種種周給貧苦眾生
422 46 a reason; a cause 以彼國王種種周給貧苦眾生
423 46 Israel 以彼國王種種周給貧苦眾生
424 46 Yi 以彼國王種種周給貧苦眾生
425 46 use; yogena 以彼國王種種周給貧苦眾生
426 45 also; too 彼王所住我亦應去
427 45 but 彼王所住我亦應去
428 45 this; he; she 彼王所住我亦應去
429 45 although; even though 彼王所住我亦應去
430 45 already 彼王所住我亦應去
431 45 particle with no meaning 彼王所住我亦應去
432 45 Yi 彼王所住我亦應去
433 44 jīn today; present; now 今所應往
434 44 jīn Jin 今所應往
435 44 jīn modern 今所應往
436 44 jīn now; adhunā 今所應往
437 44 jīng to go through; to experience 得此甚深離非法經
438 44 jīng a sutra; a scripture 得此甚深離非法經
439 44 jīng warp 得此甚深離非法經
440 44 jīng longitude 得此甚深離非法經
441 44 jīng often; regularly; frequently 得此甚深離非法經
442 44 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 得此甚深離非法經
443 44 jīng a woman's period 得此甚深離非法經
444 44 jīng to bear; to endure 得此甚深離非法經
445 44 jīng to hang; to die by hanging 得此甚深離非法經
446 44 jīng classics 得此甚深離非法經
447 44 jīng to be frugal; to save 得此甚深離非法經
448 44 jīng a classic; a scripture; canon 得此甚深離非法經
449 44 jīng a standard; a norm 得此甚深離非法經
450 44 jīng a section of a Confucian work 得此甚深離非法經
451 44 jīng to measure 得此甚深離非法經
452 44 jīng human pulse 得此甚深離非法經
453 44 jīng menstruation; a woman's period 得此甚深離非法經
454 44 jīng sutra; discourse 得此甚深離非法經
455 42 jiàn to see 譬如同戒之人相見歡喜
456 42 jiàn opinion; view; understanding 譬如同戒之人相見歡喜
457 42 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 譬如同戒之人相見歡喜
458 42 jiàn refer to; for details see 譬如同戒之人相見歡喜
459 42 jiàn passive marker 譬如同戒之人相見歡喜
460 42 jiàn to listen to 譬如同戒之人相見歡喜
461 42 jiàn to meet 譬如同戒之人相見歡喜
462 42 jiàn to receive (a guest) 譬如同戒之人相見歡喜
463 42 jiàn let me; kindly 譬如同戒之人相見歡喜
464 42 jiàn Jian 譬如同戒之人相見歡喜
465 42 xiàn to appear 譬如同戒之人相見歡喜
466 42 xiàn to introduce 譬如同戒之人相見歡喜
467 42 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 譬如同戒之人相見歡喜
468 42 jiàn seeing; observing; darśana 譬如同戒之人相見歡喜
469 42 云何 yúnhé why; how 世尊云何已般涅槃復般涅槃耶
470 42 云何 yúnhé how; katham 世尊云何已般涅槃復般涅槃耶
471 40 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告大迦葉
472 40 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告大迦葉
473 39 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
474 39 old; ancient; former; past 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
475 39 reason; cause; purpose 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
476 39 to die 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
477 39 so; therefore; hence 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
478 39 original 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
479 39 accident; happening; instance 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
480 39 a friend; an acquaintance; friendship 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
481 39 something in the past 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
482 39 deceased; dead 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
483 39 still; yet 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
484 39 therefore; tasmāt 大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故
485 38 happy; glad; cheerful; joyful 以為戲樂
486 38 to take joy in; to be happy; to be cheerful 以為戲樂
487 38 Le 以為戲樂
488 38 yuè music 以為戲樂
489 38 yuè a musical instrument 以為戲樂
490 38 yuè tone [of voice]; expression 以為戲樂
491 38 yuè a musician 以為戲樂
492 38 joy; pleasure 以為戲樂
493 38 yuè the Book of Music 以為戲樂
494 38 lào Lao 以為戲樂
495 38 to laugh 以為戲樂
496 38 Joy 以為戲樂
497 38 joy; delight; sukhā 以為戲樂
498 37 zhù to dwell; to live; to reside 如是安慰說者所住之處
499 37 zhù to stop; to halt 如是安慰說者所住之處
500 37 zhù to retain; to remain 如是安慰說者所住之處

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
that; tad
zhě ca
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
gào to tell; jalp
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
阿逸多 196 Ajita
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大法鼓经 大法鼓經 100 Mahābherihārakaparivarta; Da Fa Gu Jing
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大劫 100 Maha-Kalpa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa sūtra; The Nirvāṇa sūtra
大力菩萨 大力菩薩 100 Mahāvikramin bodhisattva
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
法众 法眾 102 Fa Zhong
梵王 102 Brahma
梵天王 102 Brahmā
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛藏 102 Teachings of the Buddhas
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
黄门 黃門 72 Huangmen
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
108 Liao
离车 離車 108 Licchavi; Lecchavi
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
鹿子母 108 Mṛgāra-mātṛ
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
难提 難提 110 Nandi; Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘舍佉 112
 1. Viśākhā
 2. Viśākhā [constellation]
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
祇洹 113 Jetavana
清净经 清淨經 113 Pāsādika Sutta; Pāsādikasutta
耆婆 113 jīvaka
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
人趣 114 Human Realm
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
山海经 山海經 115 Classic of Mountains and Seas
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
生死轮迴 生死輪迴 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天竺三藏求那跋陀罗 天竺三藏求那跋陀羅 116 Guṇabhadra; Gunabhadra
王能 119 Wang Neng
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无尽意经 無盡意經 119 Akṣayamati sūtra; Exposition of Akṣayamati
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
贤护菩萨 賢護菩薩 120 Bhadrapala Bodhisattva
须达长者 須達長者 120 Elder Sudatta
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
镇国 鎮國 122 Zhenguo
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
字说 字說 122 Zishuo; Character Dictionary
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 340.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
谤法 謗法 98
 1. slander the Dharma
 2. persecution of Buddhism
半坐 98 to sit with one leg crossed; ardhaparyanka
薄福 98 little merit
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
必应 必應 98 must
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘分 98 monkhood
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称 不可稱 98 unequalled
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不来 不來 98 not coming
不了义经 不了義經 98 texts that do not explain the meaning
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不了义 不了義 98 neyārtha; implicit; provisional; conventional
布萨 布薩 98
 1. Posadha
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成就法 99 sadhana; sādhana
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
逮得己利 100 having attained their own goals
大空 100 the great void
大施会 大施會 100 great gathering for almsgiving
大我 100 the collective; the whole; the greater self
得佛 100 to become a Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断常 斷常 100 annihilationism and eternalism
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
二十五有 195 twenty-five forms of existence
恶友 惡友 195 a bad friend
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
法水 102
 1. Dharma Water
 2. Dharma is like water
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非家 102 homeless
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛境界 102 realm of buddhas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
甘露水 103 nectar
广说 廣說 103 to explain; to teach
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘誓 104 great vows
化城 104 manifested city; illusory city
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
毁法 毀法 104 persecution of Buddhism
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
即灭化城 即滅化城 106 causes the magic city to disappear
见大 見大 106 the element of visibility
见相 見相 106 perceiving the subject
解脱自在 解脫自在 106 Liberated and at Ease
羯磨 106 karma
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
解行 106 to understand and practice
尽诸有结 盡諸有結 106 fetters completely destroyed
净莲华 淨蓮華 106 Pure Lotus Flower
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
经法 經法 106 canonical teachings
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
空法 107 to regard all things as empty
空见 空見 107
 1. View of Emptiness
 2. view of emptiness
空义 空義 107 emptiness; empty of meaning
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦受 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
了义 了義 108 nītārtha; definitive
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离苦 離苦 108 to transcend suffering
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
利养 利養 108 gain
龙众 龍眾 108 dragon spirits
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙典 109 wonderful scripture
妙色 109 wonderful form
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
秘密法藏 祕密法藏 109 secret Dharma store
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
末利 109 jasmine; mallika
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
难信 難信 110 hard to believe
能信 110 able to believe
念言 110 words from memory
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
勤修 113 cultivated; caritāvin
劝请 勸請 113 to request; to implore
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人相 114 the notion of a person
人众 人眾 114 many people; crowds of people
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三毒 115 three poisons; trivisa
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
僧事 115 monastic affairs; monastic administration
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善护 善護 115 protector; tāyin
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善利 115 great benefit
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄事 攝事 115 means of embracing
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
生苦 115 suffering due to birth
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
十方世界 115 the worlds in all ten directions
始觉 始覺 115 shijue; acquired enlightenment; actualization of enlightenment
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
水界 115 water; water realm; water element
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四兵 115 four divisions of troups
四法 115 the four aspects of the Dharma
四界 115 four dharma realms
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四有 115 four states of existence
四真谛 四真諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四事 115 the four necessities
死尸 死屍 115 a corpse
随逐 隨逐 115 to attach and follow
所以者何 115 Why is that?
所作已办 所作已辦 115 their work done
所行 115 actions; practice
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
田夫 116 ploughman; one who lives by ploughing
天冠 116 deva crown
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
通利 116 sharp intelligence
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无常苦空 無常苦空 119 impermanence
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无阂 無閡 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
五欲 五慾 119 the five desires
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无始 無始 119 without beginning
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
小王 120 minor kings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
信乐 信樂 120 joy of believing
信施 120 trust in charity
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
信解 120 resolution; determination; adhimukti
信众 信眾 120 devotees
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
宣唱 120 to teach and lead to people to conversion
厌离 厭離 121 to give up in disgust
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
意生身 121 manomayakāya
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
音声 音聲 121 sound; noise
因相 121 causation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
藏经 藏經 122 Buddhist canon
增上 122 additional; increased; superior
栴檀林 122 temple; monastery
正思惟 122 right intention; right thought
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
智积 智積 122 accummulation of wisdom; jñānākara
知水尚远 知水尚遠 122 he thinks: the water is still far off
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
重担 重擔 122 a heavy load
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
种性 種性 122 lineage; gotra
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
住地 122 abode
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha