Glossary and Vocabulary for Māyopamasamādhisūtra (Ru Huan Sanmodi Wuliang Yin Famen Jing) 如幻三摩地無量印法門經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
2 26 děi to want to; to need to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
3 26 děi must; ought to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
4 26 de 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
5 26 de infix potential marker 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
6 26 to result in 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
7 26 to be proper; to fit; to suit 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
8 26 to be satisfied 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
9 26 to be finished 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
10 26 děi satisfying 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
11 26 to contract 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
12 26 to hear 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
13 26 to have; there is 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
14 26 marks time passed 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
15 26 obtain; attain; prāpta 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
16 25 如來 rúlái Tathagata 惟願如來
17 25 如來 Rúlái Tathagata 惟願如來
18 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 惟願如來
19 25 zhōng middle 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
20 25 zhōng medium; medium sized 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
21 25 zhōng China 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
22 25 zhòng to hit the mark 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
23 25 zhōng midday 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
24 25 zhōng inside 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
25 25 zhōng during 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
26 25 zhōng Zhong 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
27 25 zhōng intermediary 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
28 25 zhōng half 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
29 25 zhòng to reach; to attain 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
30 25 zhòng to suffer; to infect 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
31 25 zhòng to obtain 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
32 25 zhòng to pass an exam 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
33 25 zhōng middle 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
34 24 to use; to grasp 即以自神力如應現化
35 24 to rely on 即以自神力如應現化
36 24 to regard 即以自神力如應現化
37 24 to be able to 即以自神力如應現化
38 24 to order; to command 即以自神力如應現化
39 24 used after a verb 即以自神力如應現化
40 24 a reason; a cause 即以自神力如應現化
41 24 Israel 即以自神力如應現化
42 24 Yi 即以自神力如應現化
43 24 use; yogena 即以自神力如應現化
44 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
45 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
46 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
47 23 huá Chinese 鉢訥摩華
48 23 huá illustrious; splendid 鉢訥摩華
49 23 huā a flower 鉢訥摩華
50 23 huā to flower 鉢訥摩華
51 23 huá China 鉢訥摩華
52 23 huá empty; flowery 鉢訥摩華
53 23 huá brilliance; luster 鉢訥摩華
54 23 huá elegance; beauty 鉢訥摩華
55 23 huā a flower 鉢訥摩華
56 23 huá extravagant; wasteful; flashy 鉢訥摩華
57 23 huá makeup; face powder 鉢訥摩華
58 23 huá flourishing 鉢訥摩華
59 23 huá a corona 鉢訥摩華
60 23 huá years; time 鉢訥摩華
61 23 huá your 鉢訥摩華
62 23 huá essence; best part 鉢訥摩華
63 23 huá grey 鉢訥摩華
64 23 huà Hua 鉢訥摩華
65 23 huá literary talent 鉢訥摩華
66 23 huá literary talent 鉢訥摩華
67 23 huá an article; a document 鉢訥摩華
68 23 huá flower; puṣpa 鉢訥摩華
69 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩一萬二千
70 22 suǒ a few; various; some 我有所問
71 22 suǒ a place; a location 我有所問
72 22 suǒ indicates a passive voice 我有所問
73 22 suǒ an ordinal number 我有所問
74 22 suǒ meaning 我有所問
75 22 suǒ garrison 我有所問
76 22 suǒ place; pradeśa 我有所問
77 20 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
78 20 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
79 20 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
80 20 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
81 20 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
82 20 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
83 19 yán to speak; to say; said 合掌頂禮前白佛言
84 19 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌頂禮前白佛言
85 19 yán Kangxi radical 149 合掌頂禮前白佛言
86 19 yán phrase; sentence 合掌頂禮前白佛言
87 19 yán a word; a syllable 合掌頂禮前白佛言
88 19 yán a theory; a doctrine 合掌頂禮前白佛言
89 19 yán to regard as 合掌頂禮前白佛言
90 19 yán to act as 合掌頂禮前白佛言
91 19 yán word; vacana 合掌頂禮前白佛言
92 19 yán speak; vad 合掌頂禮前白佛言
93 18 to go; to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
94 18 to rely on; to depend on 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
95 18 Yu 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
96 18 a crow 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
97 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
98 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
99 17 shèng to beat; to win; to conquer 勝思惟菩薩摩訶薩
100 17 shèng victory; success 勝思惟菩薩摩訶薩
101 17 shèng wonderful; supurb; superior 勝思惟菩薩摩訶薩
102 17 shèng to surpass 勝思惟菩薩摩訶薩
103 17 shèng triumphant 勝思惟菩薩摩訶薩
104 17 shèng a scenic view 勝思惟菩薩摩訶薩
105 17 shèng a woman's hair decoration 勝思惟菩薩摩訶薩
106 17 shèng Sheng 勝思惟菩薩摩訶薩
107 17 shèng conquering; victorious; jaya 勝思惟菩薩摩訶薩
108 17 shèng superior; agra 勝思惟菩薩摩訶薩
109 17 華藏 huà cáng lotus-treasury 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
110 16 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得如幻三摩地
111 15 Kangxi radical 49 得是三摩地已
112 15 to bring to an end; to stop 得是三摩地已
113 15 to complete 得是三摩地已
114 15 to demote; to dismiss 得是三摩地已
115 15 to recover from an illness 得是三摩地已
116 15 former; pūrvaka 得是三摩地已
117 15 to know; to learn about; to comprehend 皆悉安住大乘法中
118 15 detailed 皆悉安住大乘法中
119 15 to elaborate; to expound 皆悉安住大乘法中
120 15 to exhaust; to use up 皆悉安住大乘法中
121 15 strongly 皆悉安住大乘法中
122 15 Xi 皆悉安住大乘法中
123 15 all; kṛtsna 皆悉安住大乘法中
124 14 shí time; a point or period of time 是時極樂世界所有菩薩
125 14 shí a season; a quarter of a year 是時極樂世界所有菩薩
126 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時極樂世界所有菩薩
127 14 shí fashionable 是時極樂世界所有菩薩
128 14 shí fate; destiny; luck 是時極樂世界所有菩薩
129 14 shí occasion; opportunity; chance 是時極樂世界所有菩薩
130 14 shí tense 是時極樂世界所有菩薩
131 14 shí particular; special 是時極樂世界所有菩薩
132 14 shí to plant; to cultivate 是時極樂世界所有菩薩
133 14 shí an era; a dynasty 是時極樂世界所有菩薩
134 14 shí time [abstract] 是時極樂世界所有菩薩
135 14 shí seasonal 是時極樂世界所有菩薩
136 14 shí to wait upon 是時極樂世界所有菩薩
137 14 shí hour 是時極樂世界所有菩薩
138 14 shí appropriate; proper; timely 是時極樂世界所有菩薩
139 14 shí Shi 是時極樂世界所有菩薩
140 14 shí a present; currentlt 是時極樂世界所有菩薩
141 14 shí time; kāla 是時極樂世界所有菩薩
142 14 shí at that time; samaya 是時極樂世界所有菩薩
143 14 ér Kangxi radical 126 從座而起
144 14 ér as if; to seem like 從座而起
145 14 néng can; able 從座而起
146 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起
147 14 ér to arrive; up to 從座而起
148 14 biàn all; complete 乃至遍三界中不作依止想
149 14 biàn to be covered with 乃至遍三界中不作依止想
150 14 biàn everywhere; sarva 乃至遍三界中不作依止想
151 14 biàn pervade; visva 乃至遍三界中不作依止想
152 14 biàn everywhere fragrant; paricitra 乃至遍三界中不作依止想
153 14 biàn everywhere; spharaṇa 乃至遍三界中不作依止想
154 14 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 及見釋迦牟尼如來
155 14 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 及見釋迦牟尼如來
156 12 所有 suǒyǒu to belong to 所有一切眾生根欲及事
157 12 néng can; able 而復能為一切眾生起悲愍心
158 12 néng ability; capacity 而復能為一切眾生起悲愍心
159 12 néng a mythical bear-like beast 而復能為一切眾生起悲愍心
160 12 néng energy 而復能為一切眾生起悲愍心
161 12 néng function; use 而復能為一切眾生起悲愍心
162 12 néng talent 而復能為一切眾生起悲愍心
163 12 néng expert at 而復能為一切眾生起悲愍心
164 12 néng to be in harmony 而復能為一切眾生起悲愍心
165 12 néng to tend to; to care for 而復能為一切眾生起悲愍心
166 12 néng to reach; to arrive at 而復能為一切眾生起悲愍心
167 12 néng to be able; śak 而復能為一切眾生起悲愍心
168 12 néng skilful; pravīṇa 而復能為一切眾生起悲愍心
169 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 有以金銀所成
170 12 chéng to become; to turn into 有以金銀所成
171 12 chéng to grow up; to ripen; to mature 有以金銀所成
172 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form 有以金銀所成
173 12 chéng a full measure of 有以金銀所成
174 12 chéng whole 有以金銀所成
175 12 chéng set; established 有以金銀所成
176 12 chéng to reache a certain degree; to amount to 有以金銀所成
177 12 chéng to reconcile 有以金銀所成
178 12 chéng to resmble; to be similar to 有以金銀所成
179 12 chéng composed of 有以金銀所成
180 12 chéng a result; a harvest; an achievement 有以金銀所成
181 12 chéng capable; able; accomplished 有以金銀所成
182 12 chéng to help somebody achieve something 有以金銀所成
183 12 chéng Cheng 有以金銀所成
184 12 chéng Become 有以金銀所成
185 12 chéng becoming; bhāva 有以金銀所成
186 11 luó baby talk 作訖囉華
187 11 luō to nag 作訖囉華
188 11 luó ra 作訖囉華
189 11 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 西方過此百千俱胝佛剎
190 11 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 西方過此百千俱胝佛剎
191 11 佛剎 fó shā temple; monastery 西方過此百千俱胝佛剎
192 10 to be near by; to be close to 即以自神力如應現化
193 10 at that time 即以自神力如應現化
194 10 to be exactly the same as; to be thus 即以自神力如應現化
195 10 supposed; so-called 即以自神力如應現化
196 10 to arrive at; to ascend 即以自神力如應現化
197 9 zuò to do 乃至遍三界中不作依止想
198 9 zuò to act as; to serve as 乃至遍三界中不作依止想
199 9 zuò to start 乃至遍三界中不作依止想
200 9 zuò a writing; a work 乃至遍三界中不作依止想
201 9 zuò to dress as; to be disguised as 乃至遍三界中不作依止想
202 9 zuō to create; to make 乃至遍三界中不作依止想
203 9 zuō a workshop 乃至遍三界中不作依止想
204 9 zuō to write; to compose 乃至遍三界中不作依止想
205 9 zuò to rise 乃至遍三界中不作依止想
206 9 zuò to be aroused 乃至遍三界中不作依止想
207 9 zuò activity; action; undertaking 乃至遍三界中不作依止想
208 9 zuò to regard as 乃至遍三界中不作依止想
209 9 zuò action; kāraṇa 乃至遍三界中不作依止想
210 9 extra; surplus; remainder 并餘無數百千大眾
211 9 to remain 并餘無數百千大眾
212 9 the time after an event 并餘無數百千大眾
213 9 the others; the rest 并餘無數百千大眾
214 9 additional; complementary 并餘無數百千大眾
215 9 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
216 9 to go back; to return 復有二萬天子
217 9 to resume; to restart 復有二萬天子
218 9 to do in detail 復有二萬天子
219 9 to restore 復有二萬天子
220 9 to respond; to reply to 復有二萬天子
221 9 Fu; Return 復有二萬天子
222 9 to retaliate; to reciprocate 復有二萬天子
223 9 to avoid forced labor or tax 復有二萬天子
224 9 Fu 復有二萬天子
225 9 doubled; to overlapping; folded 復有二萬天子
226 9 a lined garment with doubled thickness 復有二萬天子
227 9 俱胝 jūzhī Judi 已曾親近俱胝那庾多百千諸佛
228 9 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 已曾親近俱胝那庾多百千諸佛
229 9 jīn today; present; now 今恣汝問
230 9 jīn Jin 今恣汝問
231 9 jīn modern 今恣汝問
232 9 jīn now; adhunā 今恣汝問
233 9 huì can; be able to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
234 9 huì able to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
235 9 huì a meeting; a conference; an assembly 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
236 9 kuài to balance an account 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
237 9 huì to assemble 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
238 9 huì to meet 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
239 9 huì a temple fair 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
240 9 huì a religious assembly 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
241 9 huì an association; a society 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
242 9 huì a national or provincial capital 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
243 9 huì an opportunity 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
244 9 huì to understand 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
245 9 huì to be familiar with; to know 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
246 9 huì to be possible; to be likely 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
247 9 huì to be good at 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
248 9 huì a moment 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
249 9 huì to happen to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
250 9 huì to pay 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
251 9 huì a meeting place 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
252 9 kuài the seam of a cap 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
253 9 huì in accordance with 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
254 9 huì imperial civil service examination 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
255 9 huì to have sexual intercourse 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
256 9 huì Hui 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
257 9 huì combining; samsarga 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
258 9 應供 yīnggōng Offering 應供
259 9 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
260 8 jiàn to see 復令此會大眾得見極樂世界
261 8 jiàn opinion; view; understanding 復令此會大眾得見極樂世界
262 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 復令此會大眾得見極樂世界
263 8 jiàn refer to; for details see 復令此會大眾得見極樂世界
264 8 jiàn to listen to 復令此會大眾得見極樂世界
265 8 jiàn to meet 復令此會大眾得見極樂世界
266 8 jiàn to receive (a guest) 復令此會大眾得見極樂世界
267 8 jiàn let me; kindly 復令此會大眾得見極樂世界
268 8 jiàn Jian 復令此會大眾得見極樂世界
269 8 xiàn to appear 復令此會大眾得見極樂世界
270 8 xiàn to introduce 復令此會大眾得見極樂世界
271 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 復令此會大眾得見極樂世界
272 8 jiàn seeing; observing; darśana 復令此會大眾得見極樂世界
273 8 zhě ca 隨有問者
274 8 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
275 8 Ru River 今恣汝問
276 8 Ru 今恣汝問
277 8 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
278 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
279 8 èr two 與大苾芻眾二萬人俱
280 8 èr Kangxi radical 7 與大苾芻眾二萬人俱
281 8 èr second 與大苾芻眾二萬人俱
282 8 èr twice; double; di- 與大苾芻眾二萬人俱
283 8 èr more than one kind 與大苾芻眾二萬人俱
284 8 èr two; dvā; dvi 與大苾芻眾二萬人俱
285 8 èr both; dvaya 與大苾芻眾二萬人俱
286 8 jiā ka 頗胝迦
287 8 jiā ka 頗胝迦
288 8 說法 shuō fǎ a statement; wording 聽受說法
289 8 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 聽受說法
290 8 說法 shuō fǎ words from the heart 聽受說法
291 8 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 聽受說法
292 8 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 聽受說法
293 8 摩訶薩 móhēsà mahasattva 寶積菩薩摩訶薩
294 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 寶積菩薩摩訶薩
295 8 無量光 wú liàng guāng infinite light 有佛號無量光如來
296 8 無量光 wú liàng guāng infinite light; apramāṇābha 有佛號無量光如來
297 8 huàn a fantasy; an illusion 得如幻三摩地
298 8 huàn to delude; to decieve 得如幻三摩地
299 8 huàn to conjuure; to transform by magic 得如幻三摩地
300 8 huàn illusion; māyā 得如幻三摩地
301 8 wǎng to go (in a direction) 樂欲往彼娑婆世界
302 8 wǎng in the past 樂欲往彼娑婆世界
303 8 wǎng to turn toward 樂欲往彼娑婆世界
304 8 wǎng to be friends with; to have a social connection with 樂欲往彼娑婆世界
305 8 wǎng to send a gift 樂欲往彼娑婆世界
306 8 wǎng former times 樂欲往彼娑婆世界
307 8 wǎng someone who has passed away 樂欲往彼娑婆世界
308 8 wǎng to go; gam 樂欲往彼娑婆世界
309 7 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現住說法
310 7 xiàn at present 現住說法
311 7 xiàn existing at the present time 現住說法
312 7 xiàn cash 現住說法
313 7 xiàn to manifest; prādur 現住說法
314 7 xiàn to manifest; prādur 現住說法
315 7 xiàn the present time 現住說法
316 7 to arise; to get up 從座而起
317 7 to rise; to raise 從座而起
318 7 to grow out of; to bring forth; to emerge 從座而起
319 7 to appoint (to an official post); to take up a post 從座而起
320 7 to start 從座而起
321 7 to establish; to build 從座而起
322 7 to draft; to draw up (a plan) 從座而起
323 7 opening sentence; opening verse 從座而起
324 7 to get out of bed 從座而起
325 7 to recover; to heal 從座而起
326 7 to take out; to extract 從座而起
327 7 marks the beginning of an action 從座而起
328 7 marks the sufficiency of an action 從座而起
329 7 to call back from mourning 從座而起
330 7 to take place; to occur 從座而起
331 7 to conjecture 從座而起
332 7 stand up; utthāna 從座而起
333 7 arising; utpāda 從座而起
334 7 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 汝今善問如是等義
335 7 Buddha; Awakened One 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
336 7 relating to Buddhism 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
337 7 a statue or image of a Buddha 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
338 7 a Buddhist text 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
339 7 to touch; to stroke 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
340 7 Buddha 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
341 7 Buddha; Awakened One 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言
342 7 娑婆世界 suōpó shìjiè Saha World; the World of Suffering 來此娑婆世界
343 7 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌頂禮前白佛言
344 7 眾生 zhòngshēng all living things 諸有眾生善根成熟
345 7 眾生 zhòngshēng living things other than people 諸有眾生善根成熟
346 7 眾生 zhòngshēng sentient beings 諸有眾生善根成熟
347 7 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 諸有眾生善根成熟
348 7 qiān one thousand 菩薩摩訶薩一萬二千
349 7 qiān many; numerous; countless 菩薩摩訶薩一萬二千
350 7 qiān a cheat; swindler 菩薩摩訶薩一萬二千
351 7 qiān Qian 菩薩摩訶薩一萬二千
352 6 金銀 jīn yín gold and silver 有以金銀
353 6 Qi 其名曰
354 6 善男子 shàn nánzi good men 此佛剎中諸善男子善女人
355 6 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 此佛剎中諸善男子善女人
356 6 wéi to act as; to serve 當為汝說
357 6 wéi to change into; to become 當為汝說
358 6 wéi to be; is 當為汝說
359 6 wéi to do 當為汝說
360 6 wèi to support; to help 當為汝說
361 6 wéi to govern 當為汝說
362 6 wèi to be; bhū 當為汝說
363 6 to reach 得正相應及正所行
364 6 to attain 得正相應及正所行
365 6 to understand 得正相應及正所行
366 6 able to be compared to; to catch up with 得正相應及正所行
367 6 to be involved with; to associate with 得正相應及正所行
368 6 passing of a feudal title from elder to younger brother 得正相應及正所行
369 6 and; ca; api 得正相應及正所行
370 6 qián front 合掌頂禮前白佛言
371 6 qián former; the past 合掌頂禮前白佛言
372 6 qián to go forward 合掌頂禮前白佛言
373 6 qián preceding 合掌頂禮前白佛言
374 6 qián before; earlier; prior 合掌頂禮前白佛言
375 6 qián to appear before 合掌頂禮前白佛言
376 6 qián future 合掌頂禮前白佛言
377 6 qián top; first 合掌頂禮前白佛言
378 6 qián battlefront 合掌頂禮前白佛言
379 6 qián before; former; pūrva 合掌頂禮前白佛言
380 6 qián facing; mukha 合掌頂禮前白佛言
381 6 bǎi one hundred 并餘無數百千大眾
382 6 bǎi many 并餘無數百千大眾
383 6 bǎi Bai 并餘無數百千大眾
384 6 bǎi all 并餘無數百千大眾
385 6 bǎi hundred; śata 并餘無數百千大眾
386 6 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
387 6 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
388 6 shuì to persuade 當為汝說
389 6 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
390 6 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
391 6 shuō to claim; to assert 當為汝說
392 6 shuō allocution 當為汝說
393 6 shuō to criticize; to scold 當為汝說
394 6 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
395 6 shuō speach; vāda 當為汝說
396 6 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
397 6 shuō to instruct 當為汝說
398 6 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 謂了一切法悉從緣生
399 6 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 謂了一切法悉從緣生
400 6 tīng to listen 哀愍聽許
401 6 tīng to obey 哀愍聽許
402 6 tīng to understand 哀愍聽許
403 6 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 哀愍聽許
404 6 tìng to allow; to let something take its course 哀愍聽許
405 6 tīng to await 哀愍聽許
406 6 tīng to acknowledge 哀愍聽許
407 6 tīng information 哀愍聽許
408 6 tīng a hall 哀愍聽許
409 6 tīng Ting 哀愍聽許
410 6 tìng to administer; to process 哀愍聽許
411 6 tīng to listen; śru 哀愍聽許
412 6 爾時 ěr shí at that time 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
413 6 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
414 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 即得成就諸菩薩道
415 6 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 復令此會大眾得見極樂世界
416 6 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 復令此會大眾得見極樂世界
417 6 善根 shàngēn Wholesome Roots 諸有眾生善根成熟
418 6 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 諸有眾生善根成熟
419 6 xiàng to observe; to assess 如其所應現神通相
420 6 xiàng appearance; portrait; picture 如其所應現神通相
421 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 如其所應現神通相
422 6 xiàng to aid; to help 如其所應現神通相
423 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如其所應現神通相
424 6 xiàng a sign; a mark; appearance 如其所應現神通相
425 6 xiāng alternately; in turn 如其所應現神通相
426 6 xiāng Xiang 如其所應現神通相
427 6 xiāng form substance 如其所應現神通相
428 6 xiāng to express 如其所應現神通相
429 6 xiàng to choose 如其所應現神通相
430 6 xiāng Xiang 如其所應現神通相
431 6 xiāng an ancient musical instrument 如其所應現神通相
432 6 xiāng the seventh lunar month 如其所應現神通相
433 6 xiāng to compare 如其所應現神通相
434 6 xiàng to divine 如其所應現神通相
435 6 xiàng to administer 如其所應現神通相
436 6 xiàng helper for a blind person 如其所應現神通相
437 6 xiāng rhythm [music] 如其所應現神通相
438 6 xiāng the upper frets of a pipa 如其所應現神通相
439 6 xiāng coralwood 如其所應現神通相
440 6 xiàng ministry 如其所應現神通相
441 6 xiàng to supplement; to enhance 如其所應現神通相
442 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如其所應現神通相
443 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如其所應現神通相
444 6 xiàng sign; mark; liṅga 如其所應現神通相
445 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如其所應現神通相
446 5 shì matter; thing; item 所有一切眾生根欲及事
447 5 shì to serve 所有一切眾生根欲及事
448 5 shì a government post 所有一切眾生根欲及事
449 5 shì duty; post; work 所有一切眾生根欲及事
450 5 shì occupation 所有一切眾生根欲及事
451 5 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 所有一切眾生根欲及事
452 5 shì an accident 所有一切眾生根欲及事
453 5 shì to attend 所有一切眾生根欲及事
454 5 shì an allusion 所有一切眾生根欲及事
455 5 shì a condition; a state; a situation 所有一切眾生根欲及事
456 5 shì to engage in 所有一切眾生根欲及事
457 5 shì to enslave 所有一切眾生根欲及事
458 5 shì to pursue 所有一切眾生根欲及事
459 5 shì to administer 所有一切眾生根欲及事
460 5 shì to appoint 所有一切眾生根欲及事
461 5 shì thing; phenomena 所有一切眾生根欲及事
462 5 shì actions; karma 所有一切眾生根欲及事
463 5 無數 wúshù countless; innumerable 并餘無數百千大眾
464 5 無數 wúshù extremely many 并餘無數百千大眾
465 5 míng fame; renown; reputation 有世界名極樂
466 5 míng a name; personal name; designation 有世界名極樂
467 5 míng rank; position 有世界名極樂
468 5 míng an excuse 有世界名極樂
469 5 míng life 有世界名極樂
470 5 míng to name; to call 有世界名極樂
471 5 míng to express; to describe 有世界名極樂
472 5 míng to be called; to have the name 有世界名極樂
473 5 míng to own; to possess 有世界名極樂
474 5 míng famous; renowned 有世界名極樂
475 5 míng moral 有世界名極樂
476 5 míng name; naman 有世界名極樂
477 5 míng fame; renown; yasas 有世界名極樂
478 5 fèi to bark 吠瑠璃
479 5 fèi bhai; vai 吠瑠璃
480 5 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured; bhagavat 彼佛世尊不放光明
481 5 míng bright; luminous; brilliant 世間所有日月光明廣大熾盛
482 5 míng Ming 世間所有日月光明廣大熾盛
483 5 míng Ming Dynasty 世間所有日月光明廣大熾盛
484 5 míng obvious; explicit; clear 世間所有日月光明廣大熾盛
485 5 míng intelligent; clever; perceptive 世間所有日月光明廣大熾盛
486 5 míng to illuminate; to shine 世間所有日月光明廣大熾盛
487 5 míng consecrated 世間所有日月光明廣大熾盛
488 5 míng to understand; to comprehend 世間所有日月光明廣大熾盛
489 5 míng to explain; to clarify 世間所有日月光明廣大熾盛
490 5 míng Souther Ming; Later Ming 世間所有日月光明廣大熾盛
491 5 míng the world; the human world; the world of the living 世間所有日月光明廣大熾盛
492 5 míng eyesight; vision 世間所有日月光明廣大熾盛
493 5 míng a god; a spirit 世間所有日月光明廣大熾盛
494 5 míng fame; renown 世間所有日月光明廣大熾盛
495 5 míng open; public 世間所有日月光明廣大熾盛
496 5 míng clear 世間所有日月光明廣大熾盛
497 5 míng to become proficient 世間所有日月光明廣大熾盛
498 5 míng to be proficient 世間所有日月光明廣大熾盛
499 5 míng virtuous 世間所有日月光明廣大熾盛
500 5 míng open and honest 世間所有日月光明廣大熾盛

Frequencies of all Words

Top 861

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 37 that; those 以彼諸緣皆不實故
2 37 another; the other 以彼諸緣皆不實故
3 37 that; tad 以彼諸緣皆不實故
4 28 yǒu is; are; to exist 復有二萬天子
5 28 yǒu to have; to possess 復有二萬天子
6 28 yǒu indicates an estimate 復有二萬天子
7 28 yǒu indicates a large quantity 復有二萬天子
8 28 yǒu indicates an affirmative response 復有二萬天子
9 28 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有二萬天子
10 28 yǒu used to compare two things 復有二萬天子
11 28 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有二萬天子
12 28 yǒu used before the names of dynasties 復有二萬天子
13 28 yǒu a certain thing; what exists 復有二萬天子
14 28 yǒu multiple of ten and ... 復有二萬天子
15 28 yǒu abundant 復有二萬天子
16 28 yǒu purposeful 復有二萬天子
17 28 yǒu You 復有二萬天子
18 28 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有二萬天子
19 28 yǒu becoming; bhava 復有二萬天子
20 26 de potential marker 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
21 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
22 26 děi must; ought to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
23 26 děi to want to; to need to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
24 26 děi must; ought to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
25 26 de 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
26 26 de infix potential marker 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
27 26 to result in 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
28 26 to be proper; to fit; to suit 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
29 26 to be satisfied 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
30 26 to be finished 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
31 26 de result of degree 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
32 26 de marks completion of an action 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
33 26 děi satisfying 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
34 26 to contract 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
35 26 marks permission or possibility 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
36 26 expressing frustration 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
37 26 to hear 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
38 26 to have; there is 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
39 26 marks time passed 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
40 26 obtain; attain; prāpta 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
41 26 shì is; are; am; to be 是諸天子
42 26 shì is exactly 是諸天子
43 26 shì is suitable; is in contrast 是諸天子
44 26 shì this; that; those 是諸天子
45 26 shì really; certainly 是諸天子
46 26 shì correct; yes; affirmative 是諸天子
47 26 shì true 是諸天子
48 26 shì is; has; exists 是諸天子
49 26 shì used between repetitions of a word 是諸天子
50 26 shì a matter; an affair 是諸天子
51 26 shì Shi 是諸天子
52 26 shì is; bhū 是諸天子
53 26 shì this; idam 是諸天子
54 25 如來 rúlái Tathagata 惟願如來
55 25 如來 Rúlái Tathagata 惟願如來
56 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 惟願如來
57 25 zhōng middle 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
58 25 zhōng medium; medium sized 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
59 25 zhōng China 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
60 25 zhòng to hit the mark 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
61 25 zhōng in; amongst 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
62 25 zhōng midday 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
63 25 zhōng inside 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
64 25 zhōng during 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
65 25 zhōng Zhong 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
66 25 zhōng intermediary 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
67 25 zhōng half 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
68 25 zhōng just right; suitably 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
69 25 zhōng while 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
70 25 zhòng to reach; to attain 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
71 25 zhòng to suffer; to infect 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
72 25 zhòng to obtain 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
73 25 zhòng to pass an exam 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
74 25 zhōng middle 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
75 24 so as to; in order to 即以自神力如應現化
76 24 to use; to regard as 即以自神力如應現化
77 24 to use; to grasp 即以自神力如應現化
78 24 according to 即以自神力如應現化
79 24 because of 即以自神力如應現化
80 24 on a certain date 即以自神力如應現化
81 24 and; as well as 即以自神力如應現化
82 24 to rely on 即以自神力如應現化
83 24 to regard 即以自神力如應現化
84 24 to be able to 即以自神力如應現化
85 24 to order; to command 即以自神力如應現化
86 24 further; moreover 即以自神力如應現化
87 24 used after a verb 即以自神力如應現化
88 24 very 即以自神力如應現化
89 24 already 即以自神力如應現化
90 24 increasingly 即以自神力如應現化
91 24 a reason; a cause 即以自神力如應現化
92 24 Israel 即以自神力如應現化
93 24 Yi 即以自神力如應現化
94 24 use; yogena 即以自神力如應現化
95 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
96 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
97 24 菩薩 púsà bodhisattva 于是勝華藏菩薩受教而聽
98 23 huá Chinese 鉢訥摩華
99 23 huá illustrious; splendid 鉢訥摩華
100 23 huā a flower 鉢訥摩華
101 23 huā to flower 鉢訥摩華
102 23 huá China 鉢訥摩華
103 23 huá empty; flowery 鉢訥摩華
104 23 huá brilliance; luster 鉢訥摩華
105 23 huá elegance; beauty 鉢訥摩華
106 23 huā a flower 鉢訥摩華
107 23 huá extravagant; wasteful; flashy 鉢訥摩華
108 23 huá makeup; face powder 鉢訥摩華
109 23 huá flourishing 鉢訥摩華
110 23 huá a corona 鉢訥摩華
111 23 huá years; time 鉢訥摩華
112 23 huá your 鉢訥摩華
113 23 huá essence; best part 鉢訥摩華
114 23 huá grey 鉢訥摩華
115 23 huà Hua 鉢訥摩華
116 23 huá literary talent 鉢訥摩華
117 23 huá literary talent 鉢訥摩華
118 23 huá an article; a document 鉢訥摩華
119 23 huá flower; puṣpa 鉢訥摩華
120 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩一萬二千
121 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 我有所問
122 22 suǒ an office; an institute 我有所問
123 22 suǒ introduces a relative clause 我有所問
124 22 suǒ it 我有所問
125 22 suǒ if; supposing 我有所問
126 22 suǒ a few; various; some 我有所問
127 22 suǒ a place; a location 我有所問
128 22 suǒ indicates a passive voice 我有所問
129 22 suǒ that which 我有所問
130 22 suǒ an ordinal number 我有所問
131 22 suǒ meaning 我有所問
132 22 suǒ garrison 我有所問
133 22 suǒ place; pradeśa 我有所問
134 22 suǒ that which; yad 我有所問
135 20 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
136 20 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
137 20 děng degree; kind 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
138 20 děng plural 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
139 20 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
140 20 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
141 20 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
142 20 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉
143 20 this; these 若菩薩摩訶薩成就此法已
144 20 in this way 若菩薩摩訶薩成就此法已
145 20 otherwise; but; however; so 若菩薩摩訶薩成就此法已
146 20 at this time; now; here 若菩薩摩訶薩成就此法已
147 20 this; here; etad 若菩薩摩訶薩成就此法已
148 19 yán to speak; to say; said 合掌頂禮前白佛言
149 19 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌頂禮前白佛言
150 19 yán Kangxi radical 149 合掌頂禮前白佛言
151 19 yán a particle with no meaning 合掌頂禮前白佛言
152 19 yán phrase; sentence 合掌頂禮前白佛言
153 19 yán a word; a syllable 合掌頂禮前白佛言
154 19 yán a theory; a doctrine 合掌頂禮前白佛言
155 19 yán to regard as 合掌頂禮前白佛言
156 19 yán to act as 合掌頂禮前白佛言
157 19 yán word; vacana 合掌頂禮前白佛言
158 19 yán speak; vad 合掌頂禮前白佛言
159 18 in; at 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
160 18 in; at 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
161 18 in; at; to; from 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
162 18 to go; to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
163 18 to rely on; to depend on 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
164 18 to go to; to arrive at 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
165 18 from 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
166 18 give 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
167 18 oppposing 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
168 18 and 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
169 18 compared to 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
170 18 by 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
171 18 and; as well as 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
172 18 for 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
173 18 Yu 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
174 18 a crow 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
175 18 whew; wow 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
176 18 near to; antike 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
177 17 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
178 17 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中
179 17 shèng to beat; to win; to conquer 勝思惟菩薩摩訶薩
180 17 shèng victory; success 勝思惟菩薩摩訶薩
181 17 shèng wonderful; supurb; superior 勝思惟菩薩摩訶薩
182 17 shèng to surpass 勝思惟菩薩摩訶薩
183 17 shèng triumphant 勝思惟菩薩摩訶薩
184 17 shèng a scenic view 勝思惟菩薩摩訶薩
185 17 shèng a woman's hair decoration 勝思惟菩薩摩訶薩
186 17 shèng Sheng 勝思惟菩薩摩訶薩
187 17 shèng completely; fully 勝思惟菩薩摩訶薩
188 17 shèng conquering; victorious; jaya 勝思惟菩薩摩訶薩
189 17 shèng superior; agra 勝思惟菩薩摩訶薩
190 17 華藏 huà cáng lotus-treasury 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
191 16 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得如幻三摩地
192 15 already 得是三摩地已
193 15 Kangxi radical 49 得是三摩地已
194 15 from 得是三摩地已
195 15 to bring to an end; to stop 得是三摩地已
196 15 final aspectual particle 得是三摩地已
197 15 afterwards; thereafter 得是三摩地已
198 15 too; very; excessively 得是三摩地已
199 15 to complete 得是三摩地已
200 15 to demote; to dismiss 得是三摩地已
201 15 to recover from an illness 得是三摩地已
202 15 certainly 得是三摩地已
203 15 an interjection of surprise 得是三摩地已
204 15 this 得是三摩地已
205 15 former; pūrvaka 得是三摩地已
206 15 former; pūrvaka 得是三摩地已
207 15 to know; to learn about; to comprehend 皆悉安住大乘法中
208 15 all; entire 皆悉安住大乘法中
209 15 detailed 皆悉安住大乘法中
210 15 to elaborate; to expound 皆悉安住大乘法中
211 15 to exhaust; to use up 皆悉安住大乘法中
212 15 strongly 皆悉安住大乘法中
213 15 Xi 皆悉安住大乘法中
214 15 all; kṛtsna 皆悉安住大乘法中
215 15 such as; for example; for instance 得如幻三摩地
216 15 if 得如幻三摩地
217 15 in accordance with 得如幻三摩地
218 15 to be appropriate; should; with regard to 得如幻三摩地
219 15 this 得如幻三摩地
220 15 it is so; it is thus; can be compared with 得如幻三摩地
221 15 to go to 得如幻三摩地
222 15 to meet 得如幻三摩地
223 15 to appear; to seem; to be like 得如幻三摩地
224 15 at least as good as 得如幻三摩地
225 15 and 得如幻三摩地
226 15 or 得如幻三摩地
227 15 but 得如幻三摩地
228 15 then 得如幻三摩地
229 15 naturally 得如幻三摩地
230 15 expresses a question or doubt 得如幻三摩地
231 15 you 得如幻三摩地
232 15 the second lunar month 得如幻三摩地
233 15 in; at 得如幻三摩地
234 15 Ru 得如幻三摩地
235 15 Thus 得如幻三摩地
236 15 thus; tathā 得如幻三摩地
237 15 like; iva 得如幻三摩地
238 15 suchness; tathatā 得如幻三摩地
239 14 shí time; a point or period of time 是時極樂世界所有菩薩
240 14 shí a season; a quarter of a year 是時極樂世界所有菩薩
241 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時極樂世界所有菩薩
242 14 shí at that time 是時極樂世界所有菩薩
243 14 shí fashionable 是時極樂世界所有菩薩
244 14 shí fate; destiny; luck 是時極樂世界所有菩薩
245 14 shí occasion; opportunity; chance 是時極樂世界所有菩薩
246 14 shí tense 是時極樂世界所有菩薩
247 14 shí particular; special 是時極樂世界所有菩薩
248 14 shí to plant; to cultivate 是時極樂世界所有菩薩
249 14 shí hour (measure word) 是時極樂世界所有菩薩
250 14 shí an era; a dynasty 是時極樂世界所有菩薩
251 14 shí time [abstract] 是時極樂世界所有菩薩
252 14 shí seasonal 是時極樂世界所有菩薩
253 14 shí frequently; often 是時極樂世界所有菩薩
254 14 shí occasionally; sometimes 是時極樂世界所有菩薩
255 14 shí on time 是時極樂世界所有菩薩
256 14 shí this; that 是時極樂世界所有菩薩
257 14 shí to wait upon 是時極樂世界所有菩薩
258 14 shí hour 是時極樂世界所有菩薩
259 14 shí appropriate; proper; timely 是時極樂世界所有菩薩
260 14 shí Shi 是時極樂世界所有菩薩
261 14 shí a present; currentlt 是時極樂世界所有菩薩
262 14 shí time; kāla 是時極樂世界所有菩薩
263 14 shí at that time; samaya 是時極樂世界所有菩薩
264 14 shí then; atha 是時極樂世界所有菩薩
265 14 ér and; as well as; but (not); yet (not) 從座而起
266 14 ér Kangxi radical 126 從座而起
267 14 ér you 從座而起
268 14 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 從座而起
269 14 ér right away; then 從座而起
270 14 ér but; yet; however; while; nevertheless 從座而起
271 14 ér if; in case; in the event that 從座而起
272 14 ér therefore; as a result; thus 從座而起
273 14 ér how can it be that? 從座而起
274 14 ér so as to 從座而起
275 14 ér only then 從座而起
276 14 ér as if; to seem like 從座而起
277 14 néng can; able 從座而起
278 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起
279 14 ér me 從座而起
280 14 ér to arrive; up to 從座而起
281 14 ér possessive 從座而起
282 14 ér and; ca 從座而起
283 14 biàn turn; one time 乃至遍三界中不作依止想
284 14 biàn all; complete 乃至遍三界中不作依止想
285 14 biàn everywhere; common 乃至遍三界中不作依止想
286 14 biàn to be covered with 乃至遍三界中不作依止想
287 14 biàn everywhere; sarva 乃至遍三界中不作依止想
288 14 biàn pervade; visva 乃至遍三界中不作依止想
289 14 biàn everywhere fragrant; paricitra 乃至遍三界中不作依止想
290 14 biàn everywhere; spharaṇa 乃至遍三界中不作依止想
291 14 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 及見釋迦牟尼如來
292 14 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 及見釋迦牟尼如來
293 12 所有 suǒyǒu all 所有一切眾生根欲及事
294 12 所有 suǒyǒu to belong to 所有一切眾生根欲及事
295 12 所有 suǒyǒu all; sarva 所有一切眾生根欲及事
296 12 néng can; able 而復能為一切眾生起悲愍心
297 12 néng ability; capacity 而復能為一切眾生起悲愍心
298 12 néng a mythical bear-like beast 而復能為一切眾生起悲愍心
299 12 néng energy 而復能為一切眾生起悲愍心
300 12 néng function; use 而復能為一切眾生起悲愍心
301 12 néng may; should; permitted to 而復能為一切眾生起悲愍心
302 12 néng talent 而復能為一切眾生起悲愍心
303 12 néng expert at 而復能為一切眾生起悲愍心
304 12 néng to be in harmony 而復能為一切眾生起悲愍心
305 12 néng to tend to; to care for 而復能為一切眾生起悲愍心
306 12 néng to reach; to arrive at 而復能為一切眾生起悲愍心
307 12 néng as long as; only 而復能為一切眾生起悲愍心
308 12 néng even if 而復能為一切眾生起悲愍心
309 12 néng but 而復能為一切眾生起悲愍心
310 12 néng in this way 而復能為一切眾生起悲愍心
311 12 néng to be able; śak 而復能為一切眾生起悲愍心
312 12 néng skilful; pravīṇa 而復能為一切眾生起悲愍心
313 12 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 有以金銀所成
314 12 chéng one tenth 有以金銀所成
315 12 chéng to become; to turn into 有以金銀所成
316 12 chéng to grow up; to ripen; to mature 有以金銀所成
317 12 chéng to set up; to establish; to develop; to form 有以金銀所成
318 12 chéng a full measure of 有以金銀所成
319 12 chéng whole 有以金銀所成
320 12 chéng set; established 有以金銀所成
321 12 chéng to reache a certain degree; to amount to 有以金銀所成
322 12 chéng to reconcile 有以金銀所成
323 12 chéng alright; OK 有以金銀所成
324 12 chéng an area of ten square miles 有以金銀所成
325 12 chéng to resmble; to be similar to 有以金銀所成
326 12 chéng composed of 有以金銀所成
327 12 chéng a result; a harvest; an achievement 有以金銀所成
328 12 chéng capable; able; accomplished 有以金銀所成
329 12 chéng to help somebody achieve something 有以金銀所成
330 12 chéng Cheng 有以金銀所成
331 12 chéng Become 有以金銀所成
332 12 chéng becoming; bhāva 有以金銀所成
333 11 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩能具足者
334 11 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩能具足者
335 11 ruò if 若菩薩摩訶薩能具足者
336 11 ruò you 若菩薩摩訶薩能具足者
337 11 ruò this; that 若菩薩摩訶薩能具足者
338 11 ruò and; or 若菩薩摩訶薩能具足者
339 11 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩能具足者
340 11 pomegranite 若菩薩摩訶薩能具足者
341 11 ruò to choose 若菩薩摩訶薩能具足者
342 11 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩能具足者
343 11 ruò thus 若菩薩摩訶薩能具足者
344 11 ruò pollia 若菩薩摩訶薩能具足者
345 11 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩能具足者
346 11 ruò only then 若菩薩摩訶薩能具足者
347 11 ja 若菩薩摩訶薩能具足者
348 11 jñā 若菩薩摩訶薩能具足者
349 11 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩能具足者
350 11 luó an exclamatory final particle 作訖囉華
351 11 luó baby talk 作訖囉華
352 11 luō to nag 作訖囉華
353 11 luó ra 作訖囉華
354 11 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 西方過此百千俱胝佛剎
355 11 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 西方過此百千俱胝佛剎
356 11 佛剎 fó shā temple; monastery 西方過此百千俱胝佛剎
357 11 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由如是故
358 11 old; ancient; former; past 由如是故
359 11 reason; cause; purpose 由如是故
360 11 to die 由如是故
361 11 so; therefore; hence 由如是故
362 11 original 由如是故
363 11 accident; happening; instance 由如是故
364 11 a friend; an acquaintance; friendship 由如是故
365 11 something in the past 由如是故
366 11 deceased; dead 由如是故
367 11 still; yet 由如是故
368 11 therefore; tasmāt 由如是故
369 10 jiē all; each and every; in all cases 皆悉安住大乘法中
370 10 jiē same; equally 皆悉安住大乘法中
371 10 jiē all; sarva 皆悉安住大乘法中
372 10 zhū all; many; various 諸有眾生善根成熟
373 10 zhū Zhu 諸有眾生善根成熟
374 10 zhū all; members of the class 諸有眾生善根成熟
375 10 zhū interrogative particle 諸有眾生善根成熟
376 10 zhū him; her; them; it 諸有眾生善根成熟
377 10 zhū of; in 諸有眾生善根成熟
378 10 zhū all; many; sarva 諸有眾生善根成熟
379 10 promptly; right away; immediately 即以自神力如應現化
380 10 to be near by; to be close to 即以自神力如應現化
381 10 at that time 即以自神力如應現化
382 10 to be exactly the same as; to be thus 即以自神力如應現化
383 10 supposed; so-called 即以自神力如應現化
384 10 if; but 即以自神力如應現化
385 10 to arrive at; to ascend 即以自神力如應現化
386 10 then; following 即以自神力如應現化
387 10 so; just so; eva 即以自神力如應現化
388 9 zuò to do 乃至遍三界中不作依止想
389 9 zuò to act as; to serve as 乃至遍三界中不作依止想
390 9 zuò to start 乃至遍三界中不作依止想
391 9 zuò a writing; a work 乃至遍三界中不作依止想
392 9 zuò to dress as; to be disguised as 乃至遍三界中不作依止想
393 9 zuō to create; to make 乃至遍三界中不作依止想
394 9 zuō a workshop 乃至遍三界中不作依止想
395 9 zuō to write; to compose 乃至遍三界中不作依止想
396 9 zuò to rise 乃至遍三界中不作依止想
397 9 zuò to be aroused 乃至遍三界中不作依止想
398 9 zuò activity; action; undertaking 乃至遍三界中不作依止想
399 9 zuò to regard as 乃至遍三界中不作依止想
400 9 zuò action; kāraṇa 乃至遍三界中不作依止想
401 9 extra; surplus; remainder 并餘無數百千大眾
402 9 odd 并餘無數百千大眾
403 9 I 并餘無數百千大眾
404 9 to remain 并餘無數百千大眾
405 9 the time after an event 并餘無數百千大眾
406 9 the others; the rest 并餘無數百千大眾
407 9 additional; complementary 并餘無數百千大眾
408 9 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
409 9 again; more; repeatedly 復有二萬天子
410 9 to go back; to return 復有二萬天子
411 9 to resume; to restart 復有二萬天子
412 9 to do in detail 復有二萬天子
413 9 to restore 復有二萬天子
414 9 to respond; to reply to 復有二萬天子
415 9 after all; and then 復有二萬天子
416 9 even if; although 復有二萬天子
417 9 Fu; Return 復有二萬天子
418 9 to retaliate; to reciprocate 復有二萬天子
419 9 to avoid forced labor or tax 復有二萬天子
420 9 particle without meaing 復有二萬天子
421 9 Fu 復有二萬天子
422 9 repeated; again 復有二萬天子
423 9 doubled; to overlapping; folded 復有二萬天子
424 9 a lined garment with doubled thickness 復有二萬天子
425 9 again; punar 復有二萬天子
426 9 俱胝 jūzhī Judi 已曾親近俱胝那庾多百千諸佛
427 9 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 已曾親近俱胝那庾多百千諸佛
428 9 jīn today; present; now 今恣汝問
429 9 jīn Jin 今恣汝問
430 9 jīn modern 今恣汝問
431 9 jīn now; adhunā 今恣汝問
432 9 huì can; be able to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
433 9 huì able to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
434 9 huì a meeting; a conference; an assembly 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
435 9 kuài to balance an account 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
436 9 huì to assemble 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
437 9 huì to meet 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
438 9 huì a temple fair 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
439 9 huì a religious assembly 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
440 9 huì an association; a society 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
441 9 huì a national or provincial capital 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
442 9 huì an opportunity 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
443 9 huì to understand 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
444 9 huì to be familiar with; to know 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
445 9 huì to be possible; to be likely 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
446 9 huì to be good at 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
447 9 huì a moment 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
448 9 huì to happen to 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
449 9 huì to pay 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
450 9 huì a meeting place 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
451 9 kuài the seam of a cap 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
452 9 huì in accordance with 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
453 9 huì imperial civil service examination 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
454 9 huì to have sexual intercourse 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
455 9 huì Hui 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
456 9 huì combining; samsarga 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏
457 9 應供 yīnggōng Offering 應供
458 9 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
459 8 jiàn to see 復令此會大眾得見極樂世界
460 8 jiàn opinion; view; understanding 復令此會大眾得見極樂世界
461 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 復令此會大眾得見極樂世界
462 8 jiàn refer to; for details see 復令此會大眾得見極樂世界
463 8 jiàn passive marker 復令此會大眾得見極樂世界
464 8 jiàn to listen to 復令此會大眾得見極樂世界
465 8 jiàn to meet 復令此會大眾得見極樂世界
466 8 jiàn to receive (a guest) 復令此會大眾得見極樂世界
467 8 jiàn let me; kindly 復令此會大眾得見極樂世界
468 8 jiàn Jian 復令此會大眾得見極樂世界
469 8 xiàn to appear 復令此會大眾得見極樂世界
470 8 xiàn to introduce 復令此會大眾得見極樂世界
471 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 復令此會大眾得見極樂世界
472 8 jiàn seeing; observing; darśana 復令此會大眾得見極樂世界
473 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 隨有問者
474 8 zhě that 隨有問者
475 8 zhě nominalizing function word 隨有問者
476 8 zhě used to mark a definition 隨有問者
477 8 zhě used to mark a pause 隨有問者
478 8 zhě topic marker; that; it 隨有問者
479 8 zhuó according to 隨有問者
480 8 zhě ca 隨有問者
481 8 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
482 8 you; thou 今恣汝問
483 8 Ru River 今恣汝問
484 8 Ru 今恣汝問
485 8 you; tvam; bhavat 今恣汝問
486 8 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
487 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
488 8 èr two 與大苾芻眾二萬人俱
489 8 èr Kangxi radical 7 與大苾芻眾二萬人俱
490 8 èr second 與大苾芻眾二萬人俱
491 8 èr twice; double; di- 與大苾芻眾二萬人俱
492 8 èr another; the other 與大苾芻眾二萬人俱
493 8 èr more than one kind 與大苾芻眾二萬人俱
494 8 èr two; dvā; dvi 與大苾芻眾二萬人俱
495 8 èr both; dvaya 與大苾芻眾二萬人俱
496 8 jiā ka 頗胝迦
497 8 jiā ka 頗胝迦
498 8 說法 shuō fǎ a statement; wording 聽受說法
499 8 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 聽受說法
500 8 說法 shuō fǎ words from the heart 聽受說法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
obtain; attain; prāpta
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
zhōng middle
use; yogena
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
huá flower; puṣpa
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
波吒罗 波吒羅 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
不空见菩萨 不空見菩薩 98 Amoghadarsana Bodhisattva
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
不休息菩萨 不休息菩薩 98 Anikṣiptadhura bodhisattva
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大势至 大勢至 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva
大勢至菩萨 大勢至菩薩 100 Mahāsthāma; Mahāsthāmaprāpta
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
梵王 102 Brahma
佛七 102 Amitabha Chanting Retreat
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
鹿野园 鹿野園 108 Mṛgadāva; Deer Park
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
婆利 80 Brunei
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如观 如觀 114 Ru Guan
如幻三摩地无量印法门经 如幻三摩地無量印法門經 114 Māyopamasamādhisūtra; Ru Huan Sanmodi Wuliang Yin Famen Jing
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水天 115 Varuna
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
贤护菩萨 賢護菩薩 120 Bhadrapala Bodhisattva
西天 120 India; Indian continent
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 114.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
菴摩勒 196 mango; āmra
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿提目多 196 adhimukti; attention
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不可称 不可稱 98 unequalled
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
赤栴檀 99 red sandalwood
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大悲愿力 大悲願力 100 the great compassionate vow
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
护世 護世 104 protectors of the world
华藏 華藏 104 lotus-treasury
化现 化現 104 a incarnation
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙色 109 wonderful form
名曰 109 to be named; to be called
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
起信 113 the awakening of faith
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如其所应 如其所應 114 in order; successively
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我有 119 the illusion of the existence of self
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
信解 120 resolution; determination; adhimukti
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
一法 121 one dharma; one thing
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
智积 智積 122 accummulation of wisdom; jñānākara
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme