Glossary and Vocabulary for Buddhamakuṭasūtra (Fo Shuo Dasheng Dafangguang Fo Guan Jing) 佛說大乘大方廣佛冠經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是人轉生得宿命智
2 24 děi to want to; to need to 是人轉生得宿命智
3 24 děi must; ought to 是人轉生得宿命智
4 24 de 是人轉生得宿命智
5 24 de infix potential marker 是人轉生得宿命智
6 24 to result in 是人轉生得宿命智
7 24 to be proper; to fit; to suit 是人轉生得宿命智
8 24 to be satisfied 是人轉生得宿命智
9 24 to be finished 是人轉生得宿命智
10 24 děi satisfying 是人轉生得宿命智
11 24 to contract 是人轉生得宿命智
12 24 to hear 是人轉生得宿命智
13 24 to have; there is 是人轉生得宿命智
14 24 marks time passed 是人轉生得宿命智
15 24 obtain; attain; prāpta 是人轉生得宿命智
16 23 néng can; able 能稱念受持者
17 23 néng ability; capacity 能稱念受持者
18 23 néng a mythical bear-like beast 能稱念受持者
19 23 néng energy 能稱念受持者
20 23 néng function; use 能稱念受持者
21 23 néng talent 能稱念受持者
22 23 néng expert at 能稱念受持者
23 23 néng to be in harmony 能稱念受持者
24 23 néng to tend to; to care for 能稱念受持者
25 23 néng to reach; to arrive at 能稱念受持者
26 23 néng to be able; śak 能稱念受持者
27 23 néng skilful; pravīṇa 能稱念受持者
28 21 zhù to dwell; to live; to reside 今現住彼教化利益
29 21 zhù to stop; to halt 今現住彼教化利益
30 21 zhù to retain; to remain 今現住彼教化利益
31 21 zhù to lodge at [temporarily] 今現住彼教化利益
32 21 zhù verb complement 今現住彼教化利益
33 21 zhù attaching; abiding; dwelling on 今現住彼教化利益
34 19 to go; to 而於彼彼佛世尊所
35 19 to rely on; to depend on 而於彼彼佛世尊所
36 19 Yu 而於彼彼佛世尊所
37 19 a crow 而於彼彼佛世尊所
38 17 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
39 17 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
40 17 wén to hear 聞彼無邊步跡如來
41 17 wén Wen 聞彼無邊步跡如來
42 17 wén sniff at; to smell 聞彼無邊步跡如來
43 17 wén to be widely known 聞彼無邊步跡如來
44 17 wén to confirm; to accept 聞彼無邊步跡如來
45 17 wén information 聞彼無邊步跡如來
46 17 wèn famous; well known 聞彼無邊步跡如來
47 17 wén knowledge; learning 聞彼無邊步跡如來
48 17 wèn popularity; prestige; reputation 聞彼無邊步跡如來
49 17 wén to question 聞彼無邊步跡如來
50 17 wén heard; śruta 聞彼無邊步跡如來
51 17 wén hearing; śruti 聞彼無邊步跡如來
52 16 Buddha; Awakened One 彼土有佛
53 16 relating to Buddhism 彼土有佛
54 16 a statue or image of a Buddha 彼土有佛
55 16 a Buddhist text 彼土有佛
56 16 to touch; to stroke 彼土有佛
57 16 Buddha 彼土有佛
58 16 Buddha; Awakened One 彼土有佛
59 16 受持 shòuchí uphold 能稱念受持者
60 16 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 能稱念受持者
61 16 rén person; people; a human being 是人轉生得宿命智
62 16 rén Kangxi radical 9 是人轉生得宿命智
63 16 rén a kind of person 是人轉生得宿命智
64 16 rén everybody 是人轉生得宿命智
65 16 rén adult 是人轉生得宿命智
66 16 rén somebody; others 是人轉生得宿命智
67 16 rén an upright person 是人轉生得宿命智
68 16 rén person; manuṣya 是人轉生得宿命智
69 15 míng fame; renown; reputation 有世界名悅意聲
70 15 míng a name; personal name; designation 有世界名悅意聲
71 15 míng rank; position 有世界名悅意聲
72 15 míng an excuse 有世界名悅意聲
73 15 míng life 有世界名悅意聲
74 15 míng to name; to call 有世界名悅意聲
75 15 míng to express; to describe 有世界名悅意聲
76 15 míng to be called; to have the name 有世界名悅意聲
77 15 míng to own; to possess 有世界名悅意聲
78 15 míng famous; renowned 有世界名悅意聲
79 15 míng moral 有世界名悅意聲
80 15 míng name; naman 有世界名悅意聲
81 15 míng fame; renown; yasas 有世界名悅意聲
82 15 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
83 14 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 過三十千世界
84 14 世界 shìjiè the earth 過三十千世界
85 14 世界 shìjiè a domain; a realm 過三十千世界
86 14 世界 shìjiè the human world 過三十千世界
87 14 世界 shìjiè the conditions in the world 過三十千世界
88 14 世界 shìjiè world 過三十千世界
89 14 世界 shìjiè a world; lokadhatu 過三十千世界
90 14 zhě ca 能稱念受持者
91 14 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
92 14 應供 yīnggōng Offering 應供
93 14 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
94 13 如來 rúlái Tathagata 號無邊步跡如來
95 13 如來 Rúlái Tathagata 號無邊步跡如來
96 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號無邊步跡如來
97 12 zhōng middle 三十五千劫中背於生死
98 12 zhōng medium; medium sized 三十五千劫中背於生死
99 12 zhōng China 三十五千劫中背於生死
100 12 zhòng to hit the mark 三十五千劫中背於生死
101 12 zhōng midday 三十五千劫中背於生死
102 12 zhōng inside 三十五千劫中背於生死
103 12 zhōng during 三十五千劫中背於生死
104 12 zhōng Zhong 三十五千劫中背於生死
105 12 zhōng intermediary 三十五千劫中背於生死
106 12 zhōng half 三十五千劫中背於生死
107 12 zhòng to reach; to attain 三十五千劫中背於生死
108 12 zhòng to suffer; to infect 三十五千劫中背於生死
109 12 zhòng to obtain 三十五千劫中背於生死
110 12 zhòng to pass an exam 三十五千劫中背於生死
111 12 zhōng middle 三十五千劫中背於生死
112 11 to reach 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
113 11 to attain 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
114 11 to understand 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
115 11 able to be compared to; to catch up with 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
116 11 to be involved with; to associate with 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
117 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
118 11 and; ca; api 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
119 10 qiān one thousand 過三十千世界
120 10 qiān many; numerous; countless 過三十千世界
121 10 qiān a cheat; swindler 過三十千世界
122 10 qiān Qian 過三十千世界
123 10 善男子 shàn nánzi good men 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
124 10 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
125 10 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
126 10 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
127 10 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
128 10 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
129 10 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
130 10 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
131 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 今現住彼教化利益
132 9 xiàn at present 今現住彼教化利益
133 9 xiàn existing at the present time 今現住彼教化利益
134 9 xiàn cash 今現住彼教化利益
135 9 xiàn to manifest; prādur 今現住彼教化利益
136 9 xiàn to manifest; prādur 今現住彼教化利益
137 9 xiàn the present time 今現住彼教化利益
138 9 名號 mínghào name 正等正覺名號
139 9 名號 mínghào reputation 正等正覺名號
140 9 名號 mínghào title 正等正覺名號
141 9 善女人 shàn nǚrén good women 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
142 9 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
143 9 稱念 chēng niàn chant Buddha's name 能稱念受持者
144 9 稱念 chēng niàn to chant the name of the Buddha 能稱念受持者
145 9 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
146 8 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 南方去此佛剎
147 8 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 南方去此佛剎
148 8 佛剎 fó shā temple; monastery 南方去此佛剎
149 8 世尊 shìzūn World-Honored One 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
150 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
151 8 ér Kangxi radical 126 而於彼彼佛世尊所
152 8 ér as if; to seem like 而於彼彼佛世尊所
153 8 néng can; able 而於彼彼佛世尊所
154 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於彼彼佛世尊所
155 8 ér to arrive; up to 而於彼彼佛世尊所
156 8 利益 lìyì benefit; interest 今現住彼教化利益
157 8 利益 lìyì benefit 今現住彼教化利益
158 8 利益 lìyì benefit; upakara 今現住彼教化利益
159 8 jīn today; present; now 今現住彼教化利益
160 8 jīn Jin 今現住彼教化利益
161 8 jīn modern 今現住彼教化利益
162 8 jīn now; adhunā 今現住彼教化利益
163 7 earth; soil; dirt 彼土有佛
164 7 Kangxi radical 32 彼土有佛
165 7 local; indigenous; native 彼土有佛
166 7 land; territory 彼土有佛
167 7 earth element 彼土有佛
168 7 ground 彼土有佛
169 7 homeland 彼土有佛
170 7 god of the soil 彼土有佛
171 7 a category of musical instrument 彼土有佛
172 7 unrefined; rustic; crude 彼土有佛
173 7 Tujia people 彼土有佛
174 7 Tu People; Monguor 彼土有佛
175 7 soil; pāṃsu 彼土有佛
176 7 land; kṣetra 彼土有佛
177 7 bǎo a treasure; a valuable item 號寶上如來
178 7 bǎo treasured; cherished 號寶上如來
179 7 bǎo a jewel; gem 號寶上如來
180 7 bǎo precious 號寶上如來
181 7 bǎo noble 號寶上如來
182 7 bǎo an imperial seal 號寶上如來
183 7 bǎo a unit of currency 號寶上如來
184 7 bǎo Bao 號寶上如來
185 7 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 號寶上如來
186 7 bǎo jewel; gem; mani 號寶上如來
187 7 guò to cross; to go over; to pass 過三十千世界
188 7 guò to surpass; to exceed 過三十千世界
189 7 guò to experience; to pass time 過三十千世界
190 7 guò to go 過三十千世界
191 7 guò a mistake 過三十千世界
192 7 guō Guo 過三十千世界
193 7 guò to die 過三十千世界
194 7 guò to shift 過三十千世界
195 7 guò to endure 過三十千世界
196 7 guò to pay a visit; to call on 過三十千世界
197 7 guò gone by, past; atīta 過三十千世界
198 7 yòu Kangxi radical 29 又復餘佛剎中蒙光照觸者
199 7 one 過一殑伽沙數等世界
200 7 Kangxi radical 1 過一殑伽沙數等世界
201 7 pure; concentrated 過一殑伽沙數等世界
202 7 first 過一殑伽沙數等世界
203 7 the same 過一殑伽沙數等世界
204 7 sole; single 過一殑伽沙數等世界
205 7 a very small amount 過一殑伽沙數等世界
206 7 Yi 過一殑伽沙數等世界
207 7 other 過一殑伽沙數等世界
208 7 to unify 過一殑伽沙數等世界
209 7 accidentally; coincidentally 過一殑伽沙數等世界
210 7 abruptly; suddenly 過一殑伽沙數等世界
211 7 one; eka 過一殑伽沙數等世界
212 7 wéi to act as; to serve 我為彼等圓滿一切菩提勝行
213 7 wéi to change into; to become 我為彼等圓滿一切菩提勝行
214 7 wéi to be; is 我為彼等圓滿一切菩提勝行
215 7 wéi to do 我為彼等圓滿一切菩提勝行
216 7 wèi to support; to help 我為彼等圓滿一切菩提勝行
217 7 wéi to govern 我為彼等圓滿一切菩提勝行
218 7 wèi to be; bhū 我為彼等圓滿一切菩提勝行
219 7 to go 南方去此佛剎
220 7 to remove; to wipe off; to eliminate 南方去此佛剎
221 7 to be distant 南方去此佛剎
222 7 to leave 南方去此佛剎
223 7 to play a part 南方去此佛剎
224 7 to abandon; to give up 南方去此佛剎
225 7 to die 南方去此佛剎
226 7 previous; past 南方去此佛剎
227 7 to send out; to issue; to drive away 南方去此佛剎
228 7 falling tone 南方去此佛剎
229 7 to lose 南方去此佛剎
230 7 Qu 南方去此佛剎
231 7 go; gati 南方去此佛剎
232 7 Kangxi radical 49 住是三摩地已
233 7 to bring to an end; to stop 住是三摩地已
234 7 to complete 住是三摩地已
235 7 to demote; to dismiss 住是三摩地已
236 7 to recover from an illness 住是三摩地已
237 7 former; pūrvaka 住是三摩地已
238 7 教化 jiāohuà to educate and transform; to civilize 今現住彼教化利益
239 7 教化 jiàohuā a beggar 今現住彼教化利益
240 7 教化 jiàohuā to beg 今現住彼教化利益
241 7 教化 jiāohuà Teach and Transform 今現住彼教化利益
242 7 教化 jiāohuà teach and convert; instruct and transform 今現住彼教化利益
243 6 fēn to separate; to divide into parts 然彼一切亦無少分差動之相
244 6 fēn a part; a section; a division; a portion 然彼一切亦無少分差動之相
245 6 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 然彼一切亦無少分差動之相
246 6 fēn to differentiate; to distinguish 然彼一切亦無少分差動之相
247 6 fēn a fraction 然彼一切亦無少分差動之相
248 6 fēn to express as a fraction 然彼一切亦無少分差動之相
249 6 fēn one tenth 然彼一切亦無少分差動之相
250 6 fèn a component; an ingredient 然彼一切亦無少分差動之相
251 6 fèn the limit of an obligation 然彼一切亦無少分差動之相
252 6 fèn affection; goodwill 然彼一切亦無少分差動之相
253 6 fèn a role; a responsibility 然彼一切亦無少分差動之相
254 6 fēn equinox 然彼一切亦無少分差動之相
255 6 fèn a characteristic 然彼一切亦無少分差動之相
256 6 fèn to assume; to deduce 然彼一切亦無少分差動之相
257 6 fēn to share 然彼一切亦無少分差動之相
258 6 fēn branch [office] 然彼一切亦無少分差動之相
259 6 fēn clear; distinct 然彼一切亦無少分差動之相
260 6 fēn a difference 然彼一切亦無少分差動之相
261 6 fēn a score 然彼一切亦無少分差動之相
262 6 fèn identity 然彼一切亦無少分差動之相
263 6 fèn a part; a portion 然彼一切亦無少分差動之相
264 6 fēn part; avayava 然彼一切亦無少分差動之相
265 6 good fortune; happiness; luck 而能攝集無量福蘊
266 6 Fujian 而能攝集無量福蘊
267 6 wine and meat used in ceremonial offerings 而能攝集無量福蘊
268 6 Fortune 而能攝集無量福蘊
269 6 merit; blessing; punya 而能攝集無量福蘊
270 6 fortune; blessing; svasti 而能攝集無量福蘊
271 6 yùn to bring together; to collect; to accumulate 而能攝集無量福蘊
272 6 yùn to contain 而能攝集無量福蘊
273 6 yùn profundity 而能攝集無量福蘊
274 6 yùn withered grass 而能攝集無量福蘊
275 6 yùn aggregate; skandha 而能攝集無量福蘊
276 6 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 獲得月輪清淨菩薩三摩地
277 6 宿命智 sù mìng zhì knowledge of past lives 是人轉生得宿命智
278 6 suǒ a few; various; some 而於彼彼佛世尊所
279 6 suǒ a place; a location 而於彼彼佛世尊所
280 6 suǒ indicates a passive voice 而於彼彼佛世尊所
281 6 suǒ an ordinal number 而於彼彼佛世尊所
282 6 suǒ meaning 而於彼彼佛世尊所
283 6 suǒ garrison 而於彼彼佛世尊所
284 6 suǒ place; pradeśa 而於彼彼佛世尊所
285 6 最上 zuìshàng supreme 有世界名妙香最上香
286 6 zhī to go 諸來求者而周給之
287 6 zhī to arrive; to go 諸來求者而周給之
288 6 zhī is 諸來求者而周給之
289 6 zhī to use 諸來求者而周給之
290 6 zhī Zhi 諸來求者而周給之
291 5 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 而能攝集無量福蘊
292 5 無量 wúliàng immeasurable 而能攝集無量福蘊
293 5 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 而能攝集無量福蘊
294 5 無量 wúliàng Atula 而能攝集無量福蘊
295 5 轉生 zhuǎnshēng reincarnation; transmigration 是人轉生得宿命智
296 5 bèi back [of the body] 三十五千劫中背於生死
297 5 bèi back side 三十五千劫中背於生死
298 5 bèi north side 三十五千劫中背於生死
299 5 bèi turn one's back on 三十五千劫中背於生死
300 5 bèi depart from 三十五千劫中背於生死
301 5 bèi recite from memory 三十五千劫中背於生死
302 5 bēi carry on the back 三十五千劫中背於生死
303 5 bèi behind; secret 三十五千劫中背於生死
304 5 bèi to betray 三十五千劫中背於生死
305 5 bèi back; pṛṣṭha 三十五千劫中背於生死
306 5 hào number 號無邊步跡如來
307 5 háo to yell; to howl 號無邊步跡如來
308 5 hào a name 號無邊步跡如來
309 5 hào an art name; an alias; an alternative name 號無邊步跡如來
310 5 hào a mark; a signal; a sign 號無邊步跡如來
311 5 hào a size 號無邊步跡如來
312 5 hào a date; a day of the month 號無邊步跡如來
313 5 hào to make a mark 號無邊步跡如來
314 5 hào to examine a pulse 號無邊步跡如來
315 5 hào an order; a command 號無邊步跡如來
316 5 hào a store; a shop; a busienss 號無邊步跡如來
317 5 hào a kind; a type 號無邊步跡如來
318 5 hào a horn; a trumpet 號無邊步跡如來
319 5 hào a bugle call 號無邊步跡如來
320 5 hào to beckon; to call 號無邊步跡如來
321 5 hào to command; to order 號無邊步跡如來
322 5 hào to assert 號無邊步跡如來
323 5 hào to address 號無邊步跡如來
324 5 háo to sob; to cry 號無邊步跡如來
325 5 hào named; nāma 號無邊步跡如來
326 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 即說頌曰
327 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 即說頌曰
328 5 shuì to persuade 即說頌曰
329 5 shuō to teach; to recite; to explain 即說頌曰
330 5 shuō a doctrine; a theory 即說頌曰
331 5 shuō to claim; to assert 即說頌曰
332 5 shuō allocution 即說頌曰
333 5 shuō to criticize; to scold 即說頌曰
334 5 shuō to indicate; to refer to 即說頌曰
335 5 shuō speach; vāda 即說頌曰
336 5 shuō to speak; bhāṣate 即說頌曰
337 5 shuō to instruct 即說頌曰
338 5 jié to coerce; to threaten; to menace 三十五千劫中背於生死
339 5 jié take by force; to plunder 三十五千劫中背於生死
340 5 jié a disaster; catastrophe 三十五千劫中背於生死
341 5 jié a strategy in weiqi 三十五千劫中背於生死
342 5 jié a kalpa; an eon 三十五千劫中背於生死
343 5 功德 gōngdé achievements and virtue 是人獲彼多種功德
344 5 功德 gōngdé merit 是人獲彼多種功德
345 5 功德 gōngdé quality; guṇa 是人獲彼多種功德
346 5 功德 gōngdé merit; puṇya 是人獲彼多種功德
347 5 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是南
348 5 to gather; to collect 而能攝集無量福蘊
349 5 collected works; collection 而能攝集無量福蘊
350 5 to stablize; to settle 而能攝集無量福蘊
351 5 used in place names 而能攝集無量福蘊
352 5 to mix; to blend 而能攝集無量福蘊
353 5 to hit the mark 而能攝集無量福蘊
354 5 to compile 而能攝集無量福蘊
355 5 to finish; to accomplish 而能攝集無量福蘊
356 5 to rest; to perch 而能攝集無量福蘊
357 5 a market 而能攝集無量福蘊
358 5 the origin of suffering 而能攝集無量福蘊
359 5 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
360 5 shǔ to count 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
361 5 shù a number; an amount 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
362 5 shù mathenatics 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
363 5 shù an ancient calculating method 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
364 5 shù several; a few 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
365 5 shǔ to allow; to permit 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
366 5 shǔ to be equal; to compare to 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
367 5 shù numerology; divination by numbers 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
368 5 shù a skill; an art 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
369 5 shù luck; fate 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
370 5 shù a rule 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
371 5 shù legal system 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
372 5 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
373 5 fine; detailed; dense 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
374 5 prayer beads 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
375 5 shǔ number; saṃkhyā 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
376 5 生死 shēngsǐ life and death; life or death 三十五千劫中背於生死
377 5 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 三十五千劫中背於生死
378 5 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 三十五千劫中背於生死
379 5 殑伽沙 jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
380 4 南方 Nánfāng the South 南方去此佛剎
381 4 南方 Nánfāng south; southern part 南方去此佛剎
382 4 所有 suǒyǒu to belong to 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
383 4 to go back; to return 又復餘佛剎中蒙光照觸者
384 4 to resume; to restart 又復餘佛剎中蒙光照觸者
385 4 to do in detail 又復餘佛剎中蒙光照觸者
386 4 to restore 又復餘佛剎中蒙光照觸者
387 4 to respond; to reply to 又復餘佛剎中蒙光照觸者
388 4 Fu; Return 又復餘佛剎中蒙光照觸者
389 4 to retaliate; to reciprocate 又復餘佛剎中蒙光照觸者
390 4 to avoid forced labor or tax 又復餘佛剎中蒙光照觸者
391 4 Fu 又復餘佛剎中蒙光照觸者
392 4 doubled; to overlapping; folded 又復餘佛剎中蒙光照觸者
393 4 a lined garment with doubled thickness 又復餘佛剎中蒙光照觸者
394 4 tāi fetus; litter 又復當生在母胎中即得見佛
395 4 tāi womb 又復當生在母胎中即得見佛
396 4 tāi prototype 又復當生在母胎中即得見佛
397 4 tāi origin; root; source 又復當生在母胎中即得見佛
398 4 tāi an automobile tire 又復當生在母胎中即得見佛
399 4 tāi to nourish 又復當生在母胎中即得見佛
400 4 tāi an unprocessed molding of an object 又復當生在母胎中即得見佛
401 4 tāi padding 又復當生在母胎中即得見佛
402 4 tāi to give birth; to spawn 又復當生在母胎中即得見佛
403 4 tāi womb; inside; garbha 又復當生在母胎中即得見佛
404 4 mother 又復當生在母胎中即得見佛
405 4 Kangxi radical 80 又復當生在母胎中即得見佛
406 4 female 又復當生在母胎中即得見佛
407 4 female elders; older female relatives 又復當生在母胎中即得見佛
408 4 parent; source; origin 又復當生在母胎中即得見佛
409 4 all women 又復當生在母胎中即得見佛
410 4 to foster; to nurture 又復當生在母胎中即得見佛
411 4 a large proportion of currency 又復當生在母胎中即得見佛
412 4 investment capital 又復當生在母胎中即得見佛
413 4 mother; maternal deity 又復當生在母胎中即得見佛
414 4 desire 若欲恭敬於諸佛
415 4 to desire; to wish 若欲恭敬於諸佛
416 4 to desire; to intend 若欲恭敬於諸佛
417 4 lust 若欲恭敬於諸佛
418 4 desire; intention; wish; kāma 若欲恭敬於諸佛
419 4 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 利益一切眾生類
420 4 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 利益一切眾生類
421 4 Qi 莊嚴其身
422 4 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 號無邊步跡如來
423 4 無邊 wúbiān boundless; ananta 號無邊步跡如來
424 4 shí time; a point or period of time 於一切時不暫捨離諸佛世尊
425 4 shí a season; a quarter of a year 於一切時不暫捨離諸佛世尊
426 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於一切時不暫捨離諸佛世尊
427 4 shí fashionable 於一切時不暫捨離諸佛世尊
428 4 shí fate; destiny; luck 於一切時不暫捨離諸佛世尊
429 4 shí occasion; opportunity; chance 於一切時不暫捨離諸佛世尊
430 4 shí tense 於一切時不暫捨離諸佛世尊
431 4 shí particular; special 於一切時不暫捨離諸佛世尊
432 4 shí to plant; to cultivate 於一切時不暫捨離諸佛世尊
433 4 shí an era; a dynasty 於一切時不暫捨離諸佛世尊
434 4 shí time [abstract] 於一切時不暫捨離諸佛世尊
435 4 shí seasonal 於一切時不暫捨離諸佛世尊
436 4 shí to wait upon 於一切時不暫捨離諸佛世尊
437 4 shí hour 於一切時不暫捨離諸佛世尊
438 4 shí appropriate; proper; timely 於一切時不暫捨離諸佛世尊
439 4 shí Shi 於一切時不暫捨離諸佛世尊
440 4 shí a present; currentlt 於一切時不暫捨離諸佛世尊
441 4 shí time; kāla 於一切時不暫捨離諸佛世尊
442 4 shí at that time; samaya 於一切時不暫捨離諸佛世尊
443 4 東方 dōngfāng Asia; the Orient 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
444 4 東方 dōngfāng the eastern direction 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
445 4 東方 dōngfāng Dongfang 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
446 4 shè to absorb; to assimilate 而能攝集無量福蘊
447 4 shè to take a photo 而能攝集無量福蘊
448 4 shè a broad rhyme class 而能攝集無量福蘊
449 4 shè to act for; to represent 而能攝集無量福蘊
450 4 shè to administer 而能攝集無量福蘊
451 4 shè to conserve 而能攝集無量福蘊
452 4 shè to hold; to support 而能攝集無量福蘊
453 4 shè to get close to 而能攝集無量福蘊
454 4 shè to help 而能攝集無量福蘊
455 4 niè peaceful 而能攝集無量福蘊
456 4 shè samgraha; to hold together; to collect; to combine 而能攝集無量福蘊
457 4 眾生 zhòngshēng all living things 普為眾生作趣向
458 4 眾生 zhòngshēng living things other than people 普為眾生作趣向
459 4 眾生 zhòngshēng sentient beings 普為眾生作趣向
460 4 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普為眾生作趣向
461 4 xiàng to observe; to assess 然彼一切亦無少分差動之相
462 4 xiàng appearance; portrait; picture 然彼一切亦無少分差動之相
463 4 xiàng countenance; personage; character; disposition 然彼一切亦無少分差動之相
464 4 xiàng to aid; to help 然彼一切亦無少分差動之相
465 4 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 然彼一切亦無少分差動之相
466 4 xiàng a sign; a mark; appearance 然彼一切亦無少分差動之相
467 4 xiāng alternately; in turn 然彼一切亦無少分差動之相
468 4 xiāng Xiang 然彼一切亦無少分差動之相
469 4 xiāng form substance 然彼一切亦無少分差動之相
470 4 xiāng to express 然彼一切亦無少分差動之相
471 4 xiàng to choose 然彼一切亦無少分差動之相
472 4 xiāng Xiang 然彼一切亦無少分差動之相
473 4 xiāng an ancient musical instrument 然彼一切亦無少分差動之相
474 4 xiāng the seventh lunar month 然彼一切亦無少分差動之相
475 4 xiāng to compare 然彼一切亦無少分差動之相
476 4 xiàng to divine 然彼一切亦無少分差動之相
477 4 xiàng to administer 然彼一切亦無少分差動之相
478 4 xiàng helper for a blind person 然彼一切亦無少分差動之相
479 4 xiāng rhythm [music] 然彼一切亦無少分差動之相
480 4 xiāng the upper frets of a pipa 然彼一切亦無少分差動之相
481 4 xiāng coralwood 然彼一切亦無少分差動之相
482 4 xiàng ministry 然彼一切亦無少分差動之相
483 4 xiàng to supplement; to enhance 然彼一切亦無少分差動之相
484 4 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 然彼一切亦無少分差動之相
485 4 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 然彼一切亦無少分差動之相
486 4 xiàng sign; mark; liṅga 然彼一切亦無少分差動之相
487 4 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 然彼一切亦無少分差動之相
488 4 qiú to request 諸來求者而周給之
489 4 qiú to seek; to look for 諸來求者而周給之
490 4 qiú to implore 諸來求者而周給之
491 4 qiú to aspire to 諸來求者而周給之
492 4 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 諸來求者而周給之
493 4 qiú to attract 諸來求者而周給之
494 4 qiú to bribe 諸來求者而周給之
495 4 qiú Qiu 諸來求者而周給之
496 4 qiú to demand 諸來求者而周給之
497 4 qiú to end 諸來求者而周給之
498 4 qiú to seek; kāṅkṣ 諸來求者而周給之
499 4 to know; to learn about; to comprehend 悉得瞻覩
500 4 detailed 悉得瞻覩

Frequencies of all Words

Top 868

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 40 that; those 彼土有佛
2 40 another; the other 彼土有佛
3 40 that; tad 彼土有佛
4 29 yǒu is; are; to exist 有世界名悅意聲
5 29 yǒu to have; to possess 有世界名悅意聲
6 29 yǒu indicates an estimate 有世界名悅意聲
7 29 yǒu indicates a large quantity 有世界名悅意聲
8 29 yǒu indicates an affirmative response 有世界名悅意聲
9 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有世界名悅意聲
10 29 yǒu used to compare two things 有世界名悅意聲
11 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有世界名悅意聲
12 29 yǒu used before the names of dynasties 有世界名悅意聲
13 29 yǒu a certain thing; what exists 有世界名悅意聲
14 29 yǒu multiple of ten and ... 有世界名悅意聲
15 29 yǒu abundant 有世界名悅意聲
16 29 yǒu purposeful 有世界名悅意聲
17 29 yǒu You 有世界名悅意聲
18 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 有世界名悅意聲
19 29 yǒu becoming; bhava 有世界名悅意聲
20 24 de potential marker 是人轉生得宿命智
21 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是人轉生得宿命智
22 24 děi must; ought to 是人轉生得宿命智
23 24 děi to want to; to need to 是人轉生得宿命智
24 24 děi must; ought to 是人轉生得宿命智
25 24 de 是人轉生得宿命智
26 24 de infix potential marker 是人轉生得宿命智
27 24 to result in 是人轉生得宿命智
28 24 to be proper; to fit; to suit 是人轉生得宿命智
29 24 to be satisfied 是人轉生得宿命智
30 24 to be finished 是人轉生得宿命智
31 24 de result of degree 是人轉生得宿命智
32 24 de marks completion of an action 是人轉生得宿命智
33 24 děi satisfying 是人轉生得宿命智
34 24 to contract 是人轉生得宿命智
35 24 marks permission or possibility 是人轉生得宿命智
36 24 expressing frustration 是人轉生得宿命智
37 24 to hear 是人轉生得宿命智
38 24 to have; there is 是人轉生得宿命智
39 24 marks time passed 是人轉生得宿命智
40 24 obtain; attain; prāpta 是人轉生得宿命智
41 23 néng can; able 能稱念受持者
42 23 néng ability; capacity 能稱念受持者
43 23 néng a mythical bear-like beast 能稱念受持者
44 23 néng energy 能稱念受持者
45 23 néng function; use 能稱念受持者
46 23 néng may; should; permitted to 能稱念受持者
47 23 néng talent 能稱念受持者
48 23 néng expert at 能稱念受持者
49 23 néng to be in harmony 能稱念受持者
50 23 néng to tend to; to care for 能稱念受持者
51 23 néng to reach; to arrive at 能稱念受持者
52 23 néng as long as; only 能稱念受持者
53 23 néng even if 能稱念受持者
54 23 néng but 能稱念受持者
55 23 néng in this way 能稱念受持者
56 23 néng to be able; śak 能稱念受持者
57 23 néng skilful; pravīṇa 能稱念受持者
58 21 zhù to dwell; to live; to reside 今現住彼教化利益
59 21 zhù to stop; to halt 今現住彼教化利益
60 21 zhù to retain; to remain 今現住彼教化利益
61 21 zhù to lodge at [temporarily] 今現住彼教化利益
62 21 zhù firmly; securely 今現住彼教化利益
63 21 zhù verb complement 今現住彼教化利益
64 21 zhù attaching; abiding; dwelling on 今現住彼教化利益
65 21 ruò to seem; to be like; as 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
66 21 ruò seemingly 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
67 21 ruò if 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
68 21 ruò you 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
69 21 ruò this; that 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
70 21 ruò and; or 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
71 21 ruò as for; pertaining to 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
72 21 pomegranite 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
73 21 ruò to choose 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
74 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
75 21 ruò thus 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
76 21 ruò pollia 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
77 21 ruò Ruo 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
78 21 ruò only then 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
79 21 ja 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
80 21 jñā 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
81 21 ruò if; yadi 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
82 19 in; at 而於彼彼佛世尊所
83 19 in; at 而於彼彼佛世尊所
84 19 in; at; to; from 而於彼彼佛世尊所
85 19 to go; to 而於彼彼佛世尊所
86 19 to rely on; to depend on 而於彼彼佛世尊所
87 19 to go to; to arrive at 而於彼彼佛世尊所
88 19 from 而於彼彼佛世尊所
89 19 give 而於彼彼佛世尊所
90 19 oppposing 而於彼彼佛世尊所
91 19 and 而於彼彼佛世尊所
92 19 compared to 而於彼彼佛世尊所
93 19 by 而於彼彼佛世尊所
94 19 and; as well as 而於彼彼佛世尊所
95 19 for 而於彼彼佛世尊所
96 19 Yu 而於彼彼佛世尊所
97 19 a crow 而於彼彼佛世尊所
98 19 whew; wow 而於彼彼佛世尊所
99 19 near to; antike 而於彼彼佛世尊所
100 18 shì is; are; am; to be 是人轉生得宿命智
101 18 shì is exactly 是人轉生得宿命智
102 18 shì is suitable; is in contrast 是人轉生得宿命智
103 18 shì this; that; those 是人轉生得宿命智
104 18 shì really; certainly 是人轉生得宿命智
105 18 shì correct; yes; affirmative 是人轉生得宿命智
106 18 shì true 是人轉生得宿命智
107 18 shì is; has; exists 是人轉生得宿命智
108 18 shì used between repetitions of a word 是人轉生得宿命智
109 18 shì a matter; an affair 是人轉生得宿命智
110 18 shì Shi 是人轉生得宿命智
111 18 shì is; bhū 是人轉生得宿命智
112 18 shì this; idam 是人轉生得宿命智
113 17 zhū all; many; various 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
114 17 zhū Zhu 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
115 17 zhū all; members of the class 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
116 17 zhū interrogative particle 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
117 17 zhū him; her; them; it 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
118 17 zhū of; in 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
119 17 zhū all; many; sarva 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
120 17 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
121 17 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
122 17 wén to hear 聞彼無邊步跡如來
123 17 wén Wen 聞彼無邊步跡如來
124 17 wén sniff at; to smell 聞彼無邊步跡如來
125 17 wén to be widely known 聞彼無邊步跡如來
126 17 wén to confirm; to accept 聞彼無邊步跡如來
127 17 wén information 聞彼無邊步跡如來
128 17 wèn famous; well known 聞彼無邊步跡如來
129 17 wén knowledge; learning 聞彼無邊步跡如來
130 17 wèn popularity; prestige; reputation 聞彼無邊步跡如來
131 17 wén to question 聞彼無邊步跡如來
132 17 wén heard; śruta 聞彼無邊步跡如來
133 17 wén hearing; śruti 聞彼無邊步跡如來
134 16 Buddha; Awakened One 彼土有佛
135 16 relating to Buddhism 彼土有佛
136 16 a statue or image of a Buddha 彼土有佛
137 16 a Buddhist text 彼土有佛
138 16 to touch; to stroke 彼土有佛
139 16 Buddha 彼土有佛
140 16 Buddha; Awakened One 彼土有佛
141 16 受持 shòuchí uphold 能稱念受持者
142 16 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 能稱念受持者
143 16 rén person; people; a human being 是人轉生得宿命智
144 16 rén Kangxi radical 9 是人轉生得宿命智
145 16 rén a kind of person 是人轉生得宿命智
146 16 rén everybody 是人轉生得宿命智
147 16 rén adult 是人轉生得宿命智
148 16 rén somebody; others 是人轉生得宿命智
149 16 rén an upright person 是人轉生得宿命智
150 16 rén person; manuṣya 是人轉生得宿命智
151 15 this; these 南方去此佛剎
152 15 in this way 南方去此佛剎
153 15 otherwise; but; however; so 南方去此佛剎
154 15 at this time; now; here 南方去此佛剎
155 15 this; here; etad 南方去此佛剎
156 15 míng measure word for people 有世界名悅意聲
157 15 míng fame; renown; reputation 有世界名悅意聲
158 15 míng a name; personal name; designation 有世界名悅意聲
159 15 míng rank; position 有世界名悅意聲
160 15 míng an excuse 有世界名悅意聲
161 15 míng life 有世界名悅意聲
162 15 míng to name; to call 有世界名悅意聲
163 15 míng to express; to describe 有世界名悅意聲
164 15 míng to be called; to have the name 有世界名悅意聲
165 15 míng to own; to possess 有世界名悅意聲
166 15 míng famous; renowned 有世界名悅意聲
167 15 míng moral 有世界名悅意聲
168 15 míng name; naman 有世界名悅意聲
169 15 míng fame; renown; yasas 有世界名悅意聲
170 15 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
171 14 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 過三十千世界
172 14 世界 shìjiè the earth 過三十千世界
173 14 世界 shìjiè a domain; a realm 過三十千世界
174 14 世界 shìjiè the human world 過三十千世界
175 14 世界 shìjiè the conditions in the world 過三十千世界
176 14 世界 shìjiè world 過三十千世界
177 14 世界 shìjiè a world; lokadhatu 過三十千世界
178 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 能稱念受持者
179 14 zhě that 能稱念受持者
180 14 zhě nominalizing function word 能稱念受持者
181 14 zhě used to mark a definition 能稱念受持者
182 14 zhě used to mark a pause 能稱念受持者
183 14 zhě topic marker; that; it 能稱念受持者
184 14 zhuó according to 能稱念受持者
185 14 zhě ca 能稱念受持者
186 14 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
187 14 應供 yīnggōng Offering 應供
188 14 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
189 13 如來 rúlái Tathagata 號無邊步跡如來
190 13 如來 Rúlái Tathagata 號無邊步跡如來
191 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號無邊步跡如來
192 12 zhōng middle 三十五千劫中背於生死
193 12 zhōng medium; medium sized 三十五千劫中背於生死
194 12 zhōng China 三十五千劫中背於生死
195 12 zhòng to hit the mark 三十五千劫中背於生死
196 12 zhōng in; amongst 三十五千劫中背於生死
197 12 zhōng midday 三十五千劫中背於生死
198 12 zhōng inside 三十五千劫中背於生死
199 12 zhōng during 三十五千劫中背於生死
200 12 zhōng Zhong 三十五千劫中背於生死
201 12 zhōng intermediary 三十五千劫中背於生死
202 12 zhōng half 三十五千劫中背於生死
203 12 zhōng just right; suitably 三十五千劫中背於生死
204 12 zhōng while 三十五千劫中背於生死
205 12 zhòng to reach; to attain 三十五千劫中背於生死
206 12 zhòng to suffer; to infect 三十五千劫中背於生死
207 12 zhòng to obtain 三十五千劫中背於生死
208 12 zhòng to pass an exam 三十五千劫中背於生死
209 12 zhōng middle 三十五千劫中背於生死
210 11 to reach 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
211 11 and 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
212 11 coming to; when 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
213 11 to attain 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
214 11 to understand 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
215 11 able to be compared to; to catch up with 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
216 11 to be involved with; to associate with 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
217 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
218 11 and; ca; api 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
219 10 qiān one thousand 過三十千世界
220 10 qiān many; numerous; countless 過三十千世界
221 10 qiān very 過三十千世界
222 10 qiān a cheat; swindler 過三十千世界
223 10 qiān Qian 過三十千世界
224 10 善男子 shàn nánzi good men 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
225 10 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
226 10 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
227 10 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
228 10 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
229 10 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
230 10 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
231 10 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
232 10 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
233 10 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
234 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 今現住彼教化利益
235 9 xiàn then; at that time; while 今現住彼教化利益
236 9 xiàn at present 今現住彼教化利益
237 9 xiàn existing at the present time 今現住彼教化利益
238 9 xiàn cash 今現住彼教化利益
239 9 xiàn to manifest; prādur 今現住彼教化利益
240 9 xiàn to manifest; prādur 今現住彼教化利益
241 9 xiàn the present time 今現住彼教化利益
242 9 名號 mínghào name 正等正覺名號
243 9 名號 mínghào reputation 正等正覺名號
244 9 名號 mínghào title 正等正覺名號
245 9 善女人 shàn nǚrén good women 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
246 9 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
247 9 稱念 chēng niàn chant Buddha's name 能稱念受持者
248 9 稱念 chēng niàn to chant the name of the Buddha 能稱念受持者
249 9 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 若有住菩薩乘諸善男子及善女人
250 8 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
251 8 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
252 8 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 南方去此佛剎
253 8 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 南方去此佛剎
254 8 佛剎 fó shā temple; monastery 南方去此佛剎
255 8 世尊 shìzūn World-Honored One 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
256 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 所有東方殑伽沙數等諸佛世尊
257 8 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而於彼彼佛世尊所
258 8 ér Kangxi radical 126 而於彼彼佛世尊所
259 8 ér you 而於彼彼佛世尊所
260 8 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而於彼彼佛世尊所
261 8 ér right away; then 而於彼彼佛世尊所
262 8 ér but; yet; however; while; nevertheless 而於彼彼佛世尊所
263 8 ér if; in case; in the event that 而於彼彼佛世尊所
264 8 ér therefore; as a result; thus 而於彼彼佛世尊所
265 8 ér how can it be that? 而於彼彼佛世尊所
266 8 ér so as to 而於彼彼佛世尊所
267 8 ér only then 而於彼彼佛世尊所
268 8 ér as if; to seem like 而於彼彼佛世尊所
269 8 néng can; able 而於彼彼佛世尊所
270 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於彼彼佛世尊所
271 8 ér me 而於彼彼佛世尊所
272 8 ér to arrive; up to 而於彼彼佛世尊所
273 8 ér possessive 而於彼彼佛世尊所
274 8 ér and; ca 而於彼彼佛世尊所
275 8 利益 lìyì benefit; interest 今現住彼教化利益
276 8 利益 lìyì benefit 今現住彼教化利益
277 8 利益 lìyì benefit; upakara 今現住彼教化利益
278 8 jīn today; present; now 今現住彼教化利益
279 8 jīn Jin 今現住彼教化利益
280 8 jīn modern 今現住彼教化利益
281 8 jīn now; adhunā 今現住彼教化利益
282 7 earth; soil; dirt 彼土有佛
283 7 Kangxi radical 32 彼土有佛
284 7 local; indigenous; native 彼土有佛
285 7 land; territory 彼土有佛
286 7 earth element 彼土有佛
287 7 ground 彼土有佛
288 7 homeland 彼土有佛
289 7 god of the soil 彼土有佛
290 7 a category of musical instrument 彼土有佛
291 7 unrefined; rustic; crude 彼土有佛
292 7 Tujia people 彼土有佛
293 7 Tu People; Monguor 彼土有佛
294 7 soil; pāṃsu 彼土有佛
295 7 land; kṣetra 彼土有佛
296 7 bǎo a treasure; a valuable item 號寶上如來
297 7 bǎo treasured; cherished 號寶上如來
298 7 bǎo a jewel; gem 號寶上如來
299 7 bǎo precious 號寶上如來
300 7 bǎo noble 號寶上如來
301 7 bǎo an imperial seal 號寶上如來
302 7 bǎo a unit of currency 號寶上如來
303 7 bǎo Bao 號寶上如來
304 7 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 號寶上如來
305 7 bǎo jewel; gem; mani 號寶上如來
306 7 guò to cross; to go over; to pass 過三十千世界
307 7 guò too 過三十千世界
308 7 guò particle to indicate experience 過三十千世界
309 7 guò to surpass; to exceed 過三十千世界
310 7 guò to experience; to pass time 過三十千世界
311 7 guò to go 過三十千世界
312 7 guò a mistake 過三十千世界
313 7 guò a time; a round 過三十千世界
314 7 guō Guo 過三十千世界
315 7 guò to die 過三十千世界
316 7 guò to shift 過三十千世界
317 7 guò to endure 過三十千世界
318 7 guò to pay a visit; to call on 過三十千世界
319 7 guò gone by, past; atīta 過三十千世界
320 7 yòu again; also 又復餘佛剎中蒙光照觸者
321 7 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復餘佛剎中蒙光照觸者
322 7 yòu Kangxi radical 29 又復餘佛剎中蒙光照觸者
323 7 yòu and 又復餘佛剎中蒙光照觸者
324 7 yòu furthermore 又復餘佛剎中蒙光照觸者
325 7 yòu in addition 又復餘佛剎中蒙光照觸者
326 7 yòu but 又復餘佛剎中蒙光照觸者
327 7 yòu again; also; moreover; punar 又復餘佛剎中蒙光照觸者
328 7 one 過一殑伽沙數等世界
329 7 Kangxi radical 1 過一殑伽沙數等世界
330 7 as soon as; all at once 過一殑伽沙數等世界
331 7 pure; concentrated 過一殑伽沙數等世界
332 7 whole; all 過一殑伽沙數等世界
333 7 first 過一殑伽沙數等世界
334 7 the same 過一殑伽沙數等世界
335 7 each 過一殑伽沙數等世界
336 7 certain 過一殑伽沙數等世界
337 7 throughout 過一殑伽沙數等世界
338 7 used in between a reduplicated verb 過一殑伽沙數等世界
339 7 sole; single 過一殑伽沙數等世界
340 7 a very small amount 過一殑伽沙數等世界
341 7 Yi 過一殑伽沙數等世界
342 7 other 過一殑伽沙數等世界
343 7 to unify 過一殑伽沙數等世界
344 7 accidentally; coincidentally 過一殑伽沙數等世界
345 7 abruptly; suddenly 過一殑伽沙數等世界
346 7 or 過一殑伽沙數等世界
347 7 one; eka 過一殑伽沙數等世界
348 7 wèi for; to 我為彼等圓滿一切菩提勝行
349 7 wèi because of 我為彼等圓滿一切菩提勝行
350 7 wéi to act as; to serve 我為彼等圓滿一切菩提勝行
351 7 wéi to change into; to become 我為彼等圓滿一切菩提勝行
352 7 wéi to be; is 我為彼等圓滿一切菩提勝行
353 7 wéi to do 我為彼等圓滿一切菩提勝行
354 7 wèi for 我為彼等圓滿一切菩提勝行
355 7 wèi because of; for; to 我為彼等圓滿一切菩提勝行
356 7 wèi to 我為彼等圓滿一切菩提勝行
357 7 wéi in a passive construction 我為彼等圓滿一切菩提勝行
358 7 wéi forming a rehetorical question 我為彼等圓滿一切菩提勝行
359 7 wéi forming an adverb 我為彼等圓滿一切菩提勝行
360 7 wéi to add emphasis 我為彼等圓滿一切菩提勝行
361 7 wèi to support; to help 我為彼等圓滿一切菩提勝行
362 7 wéi to govern 我為彼等圓滿一切菩提勝行
363 7 wèi to be; bhū 我為彼等圓滿一切菩提勝行
364 7 to go 南方去此佛剎
365 7 to remove; to wipe off; to eliminate 南方去此佛剎
366 7 to be distant 南方去此佛剎
367 7 to leave 南方去此佛剎
368 7 to play a part 南方去此佛剎
369 7 to abandon; to give up 南方去此佛剎
370 7 to die 南方去此佛剎
371 7 previous; past 南方去此佛剎
372 7 to send out; to issue; to drive away 南方去此佛剎
373 7 expresses a tendency 南方去此佛剎
374 7 falling tone 南方去此佛剎
375 7 to lose 南方去此佛剎
376 7 Qu 南方去此佛剎
377 7 go; gati 南方去此佛剎
378 7 already 住是三摩地已
379 7 Kangxi radical 49 住是三摩地已
380 7 from 住是三摩地已
381 7 to bring to an end; to stop 住是三摩地已
382 7 final aspectual particle 住是三摩地已
383 7 afterwards; thereafter 住是三摩地已
384 7 too; very; excessively 住是三摩地已
385 7 to complete 住是三摩地已
386 7 to demote; to dismiss 住是三摩地已
387 7 to recover from an illness 住是三摩地已
388 7 certainly 住是三摩地已
389 7 an interjection of surprise 住是三摩地已
390 7 this 住是三摩地已
391 7 former; pūrvaka 住是三摩地已
392 7 former; pūrvaka 住是三摩地已
393 7 教化 jiāohuà to educate and transform; to civilize 今現住彼教化利益
394 7 教化 jiàohuā a beggar 今現住彼教化利益
395 7 教化 jiàohuā to beg 今現住彼教化利益
396 7 教化 jiāohuà Teach and Transform 今現住彼教化利益
397 7 教化 jiāohuà teach and convert; instruct and transform 今現住彼教化利益
398 6 fēn to separate; to divide into parts 然彼一切亦無少分差動之相
399 6 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 然彼一切亦無少分差動之相
400 6 fēn a part; a section; a division; a portion 然彼一切亦無少分差動之相
401 6 fēn a minute; a 15 second unit of time 然彼一切亦無少分差動之相
402 6 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 然彼一切亦無少分差動之相
403 6 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 然彼一切亦無少分差動之相
404 6 fēn to differentiate; to distinguish 然彼一切亦無少分差動之相
405 6 fēn a fraction 然彼一切亦無少分差動之相
406 6 fēn to express as a fraction 然彼一切亦無少分差動之相
407 6 fēn one tenth 然彼一切亦無少分差動之相
408 6 fēn a centimeter 然彼一切亦無少分差動之相
409 6 fèn a component; an ingredient 然彼一切亦無少分差動之相
410 6 fèn the limit of an obligation 然彼一切亦無少分差動之相
411 6 fèn affection; goodwill 然彼一切亦無少分差動之相
412 6 fèn a role; a responsibility 然彼一切亦無少分差動之相
413 6 fēn equinox 然彼一切亦無少分差動之相
414 6 fèn a characteristic 然彼一切亦無少分差動之相
415 6 fèn to assume; to deduce 然彼一切亦無少分差動之相
416 6 fēn to share 然彼一切亦無少分差動之相
417 6 fēn branch [office] 然彼一切亦無少分差動之相
418 6 fēn clear; distinct 然彼一切亦無少分差動之相
419 6 fēn a difference 然彼一切亦無少分差動之相
420 6 fēn a score 然彼一切亦無少分差動之相
421 6 fèn identity 然彼一切亦無少分差動之相
422 6 fèn a part; a portion 然彼一切亦無少分差動之相
423 6 fēn part; avayava 然彼一切亦無少分差動之相
424 6 good fortune; happiness; luck 而能攝集無量福蘊
425 6 Fujian 而能攝集無量福蘊
426 6 wine and meat used in ceremonial offerings 而能攝集無量福蘊
427 6 Fortune 而能攝集無量福蘊
428 6 merit; blessing; punya 而能攝集無量福蘊
429 6 fortune; blessing; svasti 而能攝集無量福蘊
430 6 yùn to bring together; to collect; to accumulate 而能攝集無量福蘊
431 6 yùn to contain 而能攝集無量福蘊
432 6 yùn profundity 而能攝集無量福蘊
433 6 yùn withered grass 而能攝集無量福蘊
434 6 yùn aggregate; skandha 而能攝集無量福蘊
435 6 dāng to be; to act as; to serve as 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
436 6 dāng at or in the very same; be apposite 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
437 6 dāng dang (sound of a bell) 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
438 6 dāng to face 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
439 6 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
440 6 dāng to manage; to host 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
441 6 dāng should 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
442 6 dāng to treat; to regard as 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
443 6 dǎng to think 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
444 6 dàng suitable; correspond to 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
445 6 dǎng to be equal 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
446 6 dàng that 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
447 6 dāng an end; top 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
448 6 dàng clang; jingle 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
449 6 dāng to judge 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
450 6 dǎng to bear on one's shoulder 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
451 6 dàng the same 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
452 6 dàng to pawn 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
453 6 dàng to fail [an exam] 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
454 6 dàng a trap 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
455 6 dàng a pawned item 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
456 6 dāng will be; bhaviṣyati 當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
457 6 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 獲得月輪清淨菩薩三摩地
458 6 宿命智 sù mìng zhì knowledge of past lives 是人轉生得宿命智
459 6 不及 bùjí not as good as; inferior to 比是功德百分不及一
460 6 不及 bùjí not enough time 比是功德百分不及一
461 6 不及 bùjí insufficient 比是功德百分不及一
462 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而於彼彼佛世尊所
463 6 suǒ an office; an institute 而於彼彼佛世尊所
464 6 suǒ introduces a relative clause 而於彼彼佛世尊所
465 6 suǒ it 而於彼彼佛世尊所
466 6 suǒ if; supposing 而於彼彼佛世尊所
467 6 suǒ a few; various; some 而於彼彼佛世尊所
468 6 suǒ a place; a location 而於彼彼佛世尊所
469 6 suǒ indicates a passive voice 而於彼彼佛世尊所
470 6 suǒ that which 而於彼彼佛世尊所
471 6 suǒ an ordinal number 而於彼彼佛世尊所
472 6 suǒ meaning 而於彼彼佛世尊所
473 6 suǒ garrison 而於彼彼佛世尊所
474 6 suǒ place; pradeśa 而於彼彼佛世尊所
475 6 suǒ that which; yad 而於彼彼佛世尊所
476 6 最上 zuìshàng supreme 有世界名妙香最上香
477 6 zhī him; her; them; that 諸來求者而周給之
478 6 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諸來求者而周給之
479 6 zhī to go 諸來求者而周給之
480 6 zhī this; that 諸來求者而周給之
481 6 zhī genetive marker 諸來求者而周給之
482 6 zhī it 諸來求者而周給之
483 6 zhī in 諸來求者而周給之
484 6 zhī all 諸來求者而周給之
485 6 zhī and 諸來求者而周給之
486 6 zhī however 諸來求者而周給之
487 6 zhī if 諸來求者而周給之
488 6 zhī then 諸來求者而周給之
489 6 zhī to arrive; to go 諸來求者而周給之
490 6 zhī is 諸來求者而周給之
491 6 zhī to use 諸來求者而周給之
492 6 zhī Zhi 諸來求者而周給之
493 5 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 而能攝集無量福蘊
494 5 無量 wúliàng immeasurable 而能攝集無量福蘊
495 5 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 而能攝集無量福蘊
496 5 無量 wúliàng Atula 而能攝集無量福蘊
497 5 轉生 zhuǎnshēng reincarnation; transmigration 是人轉生得宿命智
498 5 bèi back [of the body] 三十五千劫中背於生死
499 5 bèi back side 三十五千劫中背於生死
500 5 bèi north side 三十五千劫中背於生死

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
obtain; attain; prāpta
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
zhù attaching; abiding; dwelling on
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhū all; many; sarva
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝胜如来 寶勝如來 98 Jeweled Victory Tathāgata
宝月菩萨 寶月菩薩 98 Ratnachandra Bodhisattva
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大威德 100 Yamantaka
大光 100 Vistīrṇavatī
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛说大乘大方广佛冠经 佛說大乘大方廣佛冠經 102 Buddhamakuṭasūtra; Fo Shuo Dasheng Dafangguang Fo Guan Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 71.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大仙 100 a great sage; maharsi
得佛 100 to become a Buddha
多生 100 many births; many rebirths
梵本 102 a Sanskrit text
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
堪受 107 fit to receive [the teachings]
乐求 樂求 108 seek pleasure
了知 108 to understand clearly
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
那庾多 110 nayuta; a huge number
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人中尊 114 the Honored One among humans
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大丈夫相 115 thirty two marks of excellence
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
烧然 燒然 115 to incinerate
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
胜行 勝行 115 distinguished actions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
宿命智 115 knowledge of past lives
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
信受奉行 120 to receive and practice
信解 120 resolution; determination; adhimukti
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一一方 121 ekaikasyam disi
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
值佛出世 122 meeting the Buddha when he manifested in the world
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
最上 122 supreme