Glossary and Vocabulary for Siṃhanādikasūtra (Rulai Shizi Hou Jing) 《如來師子吼經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 30 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 彼佛世尊於今欲說大師子
2 30 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩摩
3 28 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
4 26 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊告勝積菩薩言
5 19 yán to speak / to say / said 世尊告勝積菩薩言
6 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 號曰法上如來
7 16 爾時 ěr shí at that time 爾時
8 13 shèng to beat / to win / to conquer 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
9 13 jiàn to see
10 12 to leave / to depart / to go away / to part 離文字
11 12 to store 世尊告勝積菩薩言
12 12 zhōng middle 彼中
13 12 method / way 號曰法上如來
14 11 wén to hear 甚難得聞
15 10 shàng top / a high position
16 9 光明 guāngmíng bright 來初未曾見此大光明
17 9 míng bright / brilliant 即放光明
18 9 guāng light 法上如來出金色光遍照十方
19 9 zhī to know 法上如來知而問曰
20 9 shí time / a period of time 時彼眾中
21 8 yuàn to hope / to wish / to desire 願說此事
22 8 diàn electricity 會中電焰菩薩即從座起
23 8 yàn flame / blaze 會中電焰菩薩即從座起
24 8 zhù to dwell / to live / to reside 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
25 8 zhòng many / numerous 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
26 8 Buddha / Awakened One 有佛
27 8 shēng to be born / to give birth 勿生驚疑
28 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 安樂利益諸眾生故
29 8 rén person / people / a human being 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
30 8 chù a place / location / a spot / a point 無辯才可能說言從某處來
31 7 jīn today / modern / present / current / this / now 於今現命現
32 7 bǎi one hundred 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
33 7 zhǒng kind / type 千萬種雜色
34 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 知諸大眾有疑念故
35 7 child / son 彼佛世尊於今欲說大師子
36 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 諸佛境界不可
37 7 shì matter / thing / item 彼如來所放光明種種事已
38 7 big / great / huge / large / major 來初未曾見此大光明
39 6 xīn heart 未起心時
40 6 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 眾生言說悉入辯
41 6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 億算數世界之外
42 6 zuò to do 人非人等皆作是念
43 6 shì a generation 汝往北方去此世
44 6 to reply / to answer 勝積菩薩默然不答
45 6 gào to tell / to say / said / told 世尊告勝積菩薩言
46 6 meaning / sense 有何義故
47 6 lái to come 子從何所來
48 6 xiàn to appear / to manifest / to become visible 於今現命現
49 6 jīng to go through / to experience 供養此經
50 6 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣說
51 5 wèn to ask 菩薩三界大將問已不報
52 5 fàng to put / to place 如我今見世尊所放無量光明
53 5 言說 yán shuō to teach through speaking 非言說處
54 5 děng et cetera / and so on 界六千億恒河沙等諸佛世界
55 5 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
56 5 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養此經
57 5 日光 rìguāng sunlight 日光所
58 5 說法 shuō fǎ a statement / wording 有言說亦是說法
59 5 one hundred million 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
60 5 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 即放光明
61 4 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 此乃是大師子吼
62 4 大師 dàshī venerable master / great master / master 彼佛世尊於今欲說大師子
63 4 hǒu to roar 吼方廣法門
64 4 白佛 bái fó to address the Buddha 勝積菩薩白佛言
65 4 佛言 Fó yán the Buddha said 電焰菩薩答彼佛言
66 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 汝善男
67 4 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 佛所證法是不可說
68 4 sentence 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
69 4 to reach 日輪及日光明
70 4 to arise / to get up 會中電焰菩薩即從座起
71 4 默然 mòrán silent / speechless 勝積菩薩默然不答
72 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量百
73 4 歡喜 huānxǐ joyful 有佛世界名曰歡喜
74 4 千萬 qiānwàn ten million 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
75 4 yīn sound / noise 光音菩薩以佛神力而白佛言
76 4 Sa 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
77 4 to know / to learn about / to comprehend 眾生言說悉入辯
78 3 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 佛如來放如是光
79 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 吼方廣法門
80 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 示真實道處
81 3 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 汝若聞已
82 3 wēi small / tiny 彼諸眾生非種微少善根
83 3 to protect / to guard 是我所護及是彌勒菩薩所護
84 3 汝等 rǔ děng you all 汝等應當善信
85 3 fēn to separate / to divide into parts 各隨己分善根功
86 3 color 現諸色像
87 3 驚疑 jīngyí bewildered 勿生驚疑
88 3 wàn ten thousand 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
89 3 shì to show / to reveal 示真實道處
90 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 彼諸眾生非種微小善根功德
91 3 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 得名為種少善根
92 3 如來師子吼經 Rúlái Shīzi Hǒu Jīng Siṃhanādikasūtra / Rulai Shizi Hou Jing 如來師子吼經
93 3 a herb / an aromatic plant 電焰菩
94 3 guǎng wide / large / vast 世尊目如廣長青蓮華形
95 3 jiè border / boundary 界六千億恒河沙等諸佛世界
96 3 zuò to sit 却坐一面
97 3 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生說法而不覺知
98 3 néng can / able 若能聞此如來所說大師子
99 3 one 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
100 3 wèi Eighth earthly branch 若未說時
101 3 dào way / road / path 示真實道處
102 3 wǎng to go (in a direction) 汝往北方去此世
103 3 sufficient / enough 禮法上如來足已
104 3 應當 yīngdāng should / ought to 汝等應當善信
105 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 除滅煩惱
106 2 世間 shìjiān world / the human world 譬如世間生盲之人
107 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 若欲求菩提者
108 2 未來 wèilái future 云何世尊於未來
109 2 書寫 shūxiě to write 應當書寫
110 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 何況復有讀誦
111 2 ěr ear 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
112 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如世間生盲之人
113 2 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 聞已信受
114 2 zhào to illuminate / to shine 照依日光住
115 2 idea 願說其意
116 2 chí to grasp / to hold 以肩持我菩提
117 2 xìng gender 世諸法性中而問我言
118 2 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
119 2 日輪 rìlún the Sun 而不能知日輪何相
120 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
121 2 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
122 2 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 彼三千大千世界六種震動
123 2 shòu to suffer / to be subjected to 勝積菩薩即受佛教
124 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知
125 2 mén door / gate / doorway / gateway 彼勝法門
126 2 yǎn to perform / to put on 不可演
127 2 xìn to believe / to trust 以信
128 2 guān to look at / to watch / to observe 觀十方
129 2 liào Liao 廖予安
130 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 量百千億光猶如金幢自在顯現
131 2 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
132 2 to rub 菩薩摩
133 2 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 娑婆世界彼有世尊
134 2 能信 néng xìn able to believe 復有聞此真實義修多羅句能信受者
135 2 desire 彼佛世尊於今欲說大師子
136 2 qiú to request 彼人當於自身中求
137 2 guò to cross / to go over / to pass 復過百千萬
138 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 非是眾生所可言說
139 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法性皆不可說
140 2 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 各隨己分善根功
141 2 mìng life 於今現命現
142 2 lóng dragon
143 2 四千 sì qiān four thousand 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
144 2 clothes / dress / garment 整服左肩
145 2 soil / ground / land 少有地分
146 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 量百千億光猶如金幢自在顯現
147 2 三千 sān qiān three thousand 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
148 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
149 2 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 世諸法性中而問我言
150 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 界六千億恒河沙等諸佛世界
151 2 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 非但一切愚癡說法
152 2 kōng empty / void / hollow 山谷是空
153 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍白言
154 2 zuò seat 會中電焰菩薩即從座起
155 2 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求義者
156 2 遍照 biànzhào Vairocana 法上如來出金色光遍照十方
157 2 to give 廖予安
158 2 tiān day
159 2 震動 zhèndòng to shake 於是世界六種震動
160 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
161 2 zhàng to separate 若以無障無礙說時
162 2 十方 shí sāng the ten directions 觀十方
163 2 問曰 wèn yuē to ask 法上如來知而問曰
164 2 to gather / to collect 集彼世界
165 2 zhōng end / finish / conclusion
166 2 suí to follow 各隨己分善根功
167 2 qián front
168 2 nán male 汝善男
169 2 can / may / permissible 汝可往聽
170 2 liù six 於是世界六種震動
171 2 yòu right / right-hand 右遶七匝
172 2 máng blind 譬如世間生盲之人
173 2 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
174 2 dialect / language / speech 若有餘人語盲人言
175 2 大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
176 2 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
177 2 名為 míngwèi to be called 名為法辯
178 2 號曰 hào yuē to be named / called 號曰法上如來
179 2 dǐng top / peak
180 2 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
181 2 一面 yīmiàn one side 却坐一面
182 2 jiān shoulder 整服左肩
183 2 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等皆作是念
184 2 eight 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
185 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 光音菩薩以佛神力而白佛言
186 1 滿 mǎn full 滿十阿僧祇三千大千世界
187 1 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 十方世界
188 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 而不能知日輪何相
189 1 實際 shíjì reality / in practice 門義而不離實際
190 1 山谷 shāngǔ valley 山谷是空
191 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂字不可演說
192 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 名樂說辯
193 1 to enter 眾生言說悉入辯
194 1 事故 shìgù accident 事故
195 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 彼人已竭生死大海
196 1 正法 zhèngfǎ proper law 汝等應當如是護持如來正法
197 1 book / volume
198 1 真實義 zhēnshí yì true meaning 復有聞此真實義修多羅句能信受者
199 1 佛陀扇多 Fótuóshànduō Buddhaśānta 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
200 1 female / feminine 已離女身
201 1 護持 hùchí to protect and uphold 汝等應當如是護持如來正法
202 1 金色 jīnsè gold 法上如來出金色光遍照十方
203 1 bào newspaper 菩薩三界大將問已不報
204 1 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people 為眾生說法
205 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 世尊告諸菩薩摩訶薩言
206 1 gài a lid / top / cover 蓋一切障菩
207 1 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 離文字
208 1 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 一切眾生所有言說皆悉不離四法
209 1 to strike / to hit / to beat 已擊法鼓
210 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 量百千億光猶如金幢自在顯現
211 1 zàn to praise 世尊讚彼菩薩作如是言
212 1 佛教 Fójiào Buddhism 勝積菩薩即受佛教
213 1 yuàn to blame / to complain 降諸怨
214 1 qiǎn to send / to dispatch 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
215 1 dào to arrive 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
216 1 ān calm / still / quiet / peaceful 廖予安
217 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 廖予慈大德提供新式標點
218 1 to go 汝往北方去此世
219 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 住十地菩薩以為眾首
220 1 宮中 gōngzhōng within the palace 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
221 1 words / speech / expression / phrase / dialog 為辭辯
222 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 毛佩君
223 1 tóng like / same / similar 合掌同聲作如是言
224 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 有佛世界名曰歡喜
225 1 fāng square / quadrilateral / one side 隨何方處書寫供養此經典者
226 1 jiā gha / ga 羅伽
227 1 釋迦佛 Shìjiā Fó Sakyamuni Buddha / Shakyamuni Buddha 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
228 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 及普賢菩薩
229 1 devoid of content / void / false / empty / vain 無如是舌相光明而有虛說
230 1 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
231 1 一字 yīzì without exception 離於一字
232 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 若有餘人語盲人言
233 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降諸怨
234 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
235 1 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 實說是憐愍
236 1 大海 dàhǎi sea / ocean 彼人已竭生死大海
237 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛足已
238 1 seven 右遶七匝
239 1 放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light 而放大光明
240 1 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
241 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
242 1 五濁惡世 Wǔ Zhuó È Shì the Saha World / the evil world of the five periods of impurity 若於五濁惡世之中而能
243 1 禮法 lǐfǎ etiquette / ceremonial rites 禮法上如來足已
244 1 jiā house / home / residence 當知其家則
245 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 如彼生盲以教示時
246 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 菩薩三界大將問已不報
247 1 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 世尊目如廣長青蓮華形
248 1 màn slow 捨彼慢心
249 1 to translate / to interpret 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
250 1 to go round / to encircle 右遶七匝
251 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 莊嚴之事不可思
252 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議
253 1 shǐ beginning / start 彼諸眾生非是始種微少善根
254 1 除滅 chúmiè to eliminate 除滅煩惱
255 1 男子 nánzǐ a man 男子
256 1 liàng a quantity / an amount 量百千億光猶如金幢自在顯現
257 1 如今 rújīn nowadays / now 如今世尊在此眾中大師子
258 1 那由他 nàyóutā a nayuta 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
259 1 離去 líqù to leave / to exit 離去
260 1 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 界六千億恒河沙等諸佛世界
261 1 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended 吼方廣法門
262 1 jié take by force / to coerce 百千億劫說不可盡
263 1 jiǔ nine 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
264 1 miào wonderful / fantastic 種種妙狀
265 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 勝積菩薩及彼大眾皆大歡喜
266 1 意識 yìshí to be aware 意識
267 1 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
268 1 答言 dá yán to reply 彼佛答言
269 1 少有 shǎoyǒu uncommon 少有地分
270 1 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 為利益眾生
271 1 難得 nándé difficult to obtain 甚難得聞
272 1 shēng sound 合掌同聲作如是言
273 1 jié to exhaust 彼人已竭生死大海
274 1 qiān one thousand 四千億百千菩薩白佛言
275 1 good fortune / happiness / luck 得福過前供養三千大千世
276 1 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼
277 1 法義 fǎyì the teaching of a principle 願善逝說如實法義
278 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
279 1 máo hair / fur / feathers 毛佩君
280 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 佛神力是故終無疑惑之心
281 1 滅除 mièchú to dispel / to eliminate / to remove 已能滅除諸煩惱眾
282 1 shě to give 捨彼慢心
283 1 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 隨何方處書寫供養此經典者
284 1 to flee / to escape 亦阿逸
285 1 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
286 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 願善逝說如實法義
287 1 clothes / clothing 種種衣
288 1 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana 德坐蓮華座
289 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 初未曾見如是光明諸勝妙事
290 1 利益 lìyì benefit / interest 安樂利益諸眾生故
291 1 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢菩
292 1 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見此事
293 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸無上大士
294 1 zhuàng form / appearance / shape 種種妙狀
295 1 shí ten 滿十阿僧祇三千大千世界
296 1 淨眼 jìng yǎn pure eyes 淨眼
297 1 畜生 chùsheng animals / domestic animals 畜生
298 1 唱言 chàngyán to call loudly / to chant 心故唱言善哉
299 1 眾說 zhòngshuō various ideas / diverse opinions 為眾說法
300 1 乃是 nǎishì nevertheless 此乃是大師子吼
301 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 明照於地獄
302 1 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 應於自身五陰中求
303 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香
304 1 音響 yīnxiǎng audio / stereo sound system 有諸音響
305 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 是我所護及是彌勒菩薩所護
306 1 善信 shànxìn to devotedly believe 汝等應當善信
307 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 何故大悲放此光明
308 1 past / former times 我從昔
309 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 勿生怖畏
310 1 算數 suànshù arithmetic 億算數世界之外
311 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂利益諸眾生故
312 1 shǒu head 住十地菩薩以為眾首
313 1 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 彼勝法門
314 1 具足 jùzú complete / full / perfect 何況具足
315 1 辯才 biàncái eloquence 無辯才可能說言從某處來
316 1 音聲 yīnshēng sound 聞是音聲
317 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 生歡喜心
318 1 之外 zhīwài outside / excluding 億算數世界之外
319 1 疑念 yíniàn doubt 知諸大眾有疑念故
320 1 cáng to hide 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
321 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
322 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
323 1 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world 法上如來為利眾生
324 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多菩薩所護
325 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴之事不可思
326 1 佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas 諸佛境界不可
327 1 我身 wǒshēn I / myself 今我身是
328 1 無緣 wú yuán lack of connection 非無因無緣
329 1 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 諸無上大士
330 1 yǎn eye 離諸眼道
331 1 法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri 已擊法鼓
332 1 之中 zhīzhōng inside 若於五濁惡世之中而能
333 1 huà to make into / to change into / to transform 是我過去已曾化者
334 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
335 1 大德 dàdé most virtuous 廖予慈大德提供新式標點
336 1 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 佛神力是故終無疑惑之心
337 1 an item 世尊目如廣長青蓮華形
338 1 niàn to read aloud / to recite 人非人等皆作是念
339 1 微小 wēixiǎo very small / little 彼諸眾生非種微小善根功德
340 1 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
341 1 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 非積聚處
342 1 末香 mò xiāng powdered incense 末香
343 1 舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue 無如是舌相光明而有虛說
344 1 léi lightning / thunder 已震法雷
345 1 日月 rì yuè the sun and moon 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
346 1 在此 zàicǐ here 如今世尊在此眾中大師子
347 1 國土 guótǔ territory / country 集彼國土
348 1 香花 xiāng huā fragrant flower 香花
349 1 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 號曰釋迦牟尼如來
350 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
351 1 語義 yǔyì semantics 說是真實語義法時
352 1 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
353 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 一切所有供養之具而供養之
354 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 彼諸眾生所得功德
355 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 現諸色像
356 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 乃至天人
357 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 一切癡人所
358 1 jìn to the greatest extent / utmost 百千億劫說不可盡
359 1 善念 shàn niàn Virtuous Thoughts 善念
360 1 to criticize
361 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 彼佛世尊於今欲說大師子
362 1 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 是人亦名得涅槃者
363 1 day of the month / a certain day 日之光明有如是相
364 1 jiā to add 是諸眾生是佛所加
365 1 hóu throat / gullet / larynx 摩睺
366 1 大將 dàjiāng a general / an admiral 菩薩三界大將問已不報
367 1 九千 jiǔ qiān nine thousand 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
368 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
369 1 zhěng whole 整服左肩
370 1 jīn gold 量百千億光猶如金幢自在顯現
371 1 pear 一切道斷不可見阿那梨耶處
372 1 受者 shòu zhě The Recipient 復有聞此真實義修多羅句能信受者
373 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 世當廣宣說此法門句
374 1 雜色 zásè multi-colored 千萬種雜色
375 1 shè to absorb / to assimilate 彼佛還攝光明告大眾言
376 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 若以無障無礙說時
377 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 廖予慈大德提供新式標點
378 1 Germany 德坐蓮華座
379 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 我亦曾見無量光
380 1 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
381 1 gatha / hymn / verse 薩以偈問曰
382 1 遊戲 yóuxì a game 師子遊戲遍
383 1 luó Luo 羅伽
384 1 深山 shēnshān deep in the mountains 譬如世間深山谷中
385 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮彼如來足
386 1 盲人 mángrén a blind person 若有餘人語盲人言
387 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
388 1 valley / gorge / ravine 譬如世間深山谷中
389 1 huì can / be able to 會中電焰菩薩即從座起
390 1 a family clan 此族姓子云何如來問而
391 1 tàn to sigh
392 1 pèi a belt ornament / a pendant 毛佩君
393 1 六千 liù qiān six thousand 界六千億恒河沙等諸佛世界
394 1 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light 如我今見世尊所放無量光明
395 1 xìng family name / surname 此族姓子云何如來問而
396 1 shí real / true 實說是憐愍
397 1 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 滿十阿僧祇三千大千世界
398 1 北方 Běi Fāng The North 汝往北方去此世
399 1 光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana 有大光明遍照
400 1 chàng to sing / to chant 乃至微言唱一善哉
401 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 佛所證法是不可說
402 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 善思念之
403 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
404 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 廖予慈大德提供新式標點
405 1 提供 tígōng to supply / to provide 廖予慈大德提供新式標點
406 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
407 1 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 寶蓋
408 1 師子 shīzi a lion 師子遊戲遍
409 1 演說 yǎnshuō to give a speech 所謂字不可演說
410 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 無量勝願不可思議
411 1 qīng green 世尊目如廣長青蓮華形
412 1 gōng merit 各隨己分善根功
413 1 過去 guòqù past / previous/ former 是我過去已曾化者
414 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏菩薩
415 1 lüè plan / strategy 此善男子略
416 1 可言 kěyán it may be said 非是眾生所可言說
417 1 knee 右膝著地
418 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香
419 1 xiǎng to make a sound / to sound 響是空
420 1 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 住十地菩薩以為眾首
421 1 得名 démíng to become famous 得名為種少善根
422 1 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說而不覺知
423 1 降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil 已降魔眾
424 1 chuáng a banner / a penant streamer 量百千億光猶如金幢自在顯現
425 1 法演 Fǎ Yǎn Fayan 若至斥法演說之時
426 1 rào to wind around / to go around 右遶七匝
427 1 xíng appearance 世尊目如廣長青蓮華形
428 1 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 若至斥法演說之時
429 1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說
430 1 zuǒ left 整服左肩
431 1 shēn human body / torso 已離女身
432 1 zhèn to shake / to shock 已震法雷
433 1 letter / symbol / character 所謂字不可演說
434 1 名字 míngzi full name 日光明離諸名字
435 1 問言 wèn yán to ask 問言
436 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
437 1 顯現 xiǎnxiàn to appear 量百千億光猶如金幢自在顯現
438 1 婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
439 1 相處 xiāngchǔ to get along with each other 離相處
440 1 無名 wúmíng nameless 無名
441 1 to cover 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
442 1 tīng to listen 汝可往聽
443 1 離心 líxīn to be at odds with / centrifugal (force) 離心
444 1 白言 bái yán to say 歡喜踊躍白言

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 32 that / those 彼中
2 30 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 彼佛世尊於今欲說大師子
3 30 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩摩
4 28 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
5 26 this / these 汝往北方去此世
6 26 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊告勝積菩薩言
7 22 shì is / are / am / to be 人非人等皆作是念
8 22 yǒu is / are / to exist 有佛世界名曰歡喜
9 22 zhū all / many / various 界六千億恒河沙等諸佛世界
10 22 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 法上如來知而問曰
11 19 yán to speak / to say / said 世尊告勝積菩薩言
12 19 already / afterwards 禮法上如來足已
13 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 子從何所來
14 18 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 號曰法上如來
15 18 ruò to seem / to be like / as 汝若聞已
16 16 爾時 ěr shí at that time 爾時
17 16 I / me / my 如我今見世尊所放無量光明
18 15 in / at 於今現命現
19 13 shèng to beat / to win / to conquer 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
20 13 jiàn to see
21 12 wèi for / to 為眾生說法
22 12 to leave / to depart / to go away / to part 離文字
23 12 to store 世尊告勝積菩薩言
24 12 zhōng middle 彼中
25 12 method / way 號曰法上如來
26 12 you / thou 汝往北方去此世
27 12 如是 rúshì thus / so 初未曾見如是光明諸勝妙事
28 12 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 有何義故
29 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若無可說一切諸法而有說者
30 11 wén to hear 甚難得聞
31 10 shàng top / a high position
32 10 fēi not / non- / un- 非無因無緣
33 9 no 非無因無緣
34 9 so as to / in order to 薩以偈問曰
35 9 善哉 shànzāi excellent 善哉
36 9 光明 guāngmíng bright 來初未曾見此大光明
37 9 míng bright / brilliant 即放光明
38 9 guāng light 法上如來出金色光遍照十方
39 9 what / where / which 子從何所來
40 9 zhī to know 法上如來知而問曰
41 9 not / no 勝積菩薩默然不答
42 9 shí time / a period of time 時彼眾中
43 8 yuàn to hope / to wish / to desire 願說此事
44 8 diàn electricity 會中電焰菩薩即從座起
45 8 yàn flame / blaze 會中電焰菩薩即從座起
46 8 zhù to dwell / to live / to reside 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
47 8 zhòng many / numerous 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
48 8 Buddha / Awakened One 有佛
49 8 zhī him / her / them / that 善思念之
50 8 shēng to be born / to give birth 勿生驚疑
51 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 安樂利益諸眾生故
52 8 rén person / people / a human being 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
53 8 chù a place / location / a spot / a point 無辯才可能說言從某處來
54 7 jīn today / modern / present / current / this / now 於今現命現
55 7 bǎi one hundred 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
56 7 一切 yīqiè all / every / everything 一切道斷不可見阿那梨耶處
57 7 zhǒng kind / type 千萬種雜色
58 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 知諸大眾有疑念故
59 7 child / son 彼佛世尊於今欲說大師子
60 7 cóng from 子從何所來
61 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 諸佛境界不可
62 7 shì matter / thing / item 彼如來所放光明種種事已
63 7 big / great / huge / large / major 來初未曾見此大光明
64 6 xīn heart 未起心時
65 6 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 眾生言說悉入辯
66 6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 億算數世界之外
67 6 zuò to do 人非人等皆作是念
68 6 shì a generation 汝往北方去此世
69 6 to reply / to answer 勝積菩薩默然不答
70 6 gào to tell / to say / said / told 世尊告勝積菩薩言
71 6 such as / for example / for instance 如說修行
72 6 meaning / sense 有何義故
73 6 lái to come 子從何所來
74 6 xiàn to appear / to manifest / to become visible 於今現命現
75 6 jīng to go through / to experience 供養此經
76 6 jiē all / each and every / in all cases 人非人等皆作是念
77 6 promptly / right away / immediately 勝積菩薩即受佛教
78 6 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣說
79 5 wèn to ask 菩薩三界大將問已不報
80 5 also / too 我亦曾見無量光
81 5 fàng to put / to place 如我今見世尊所放無量光明
82 5 言說 yán shuō to teach through speaking 非言說處
83 5 děng et cetera / and so on 界六千億恒河沙等諸佛世界
84 5 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
85 5 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養此經
86 5 日光 rìguāng sunlight 日光所
87 5 說法 shuō fǎ a statement / wording 有言說亦是說法
88 5 dāng to be / to act as / to serve as 電焰當知
89 5 one hundred million 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
90 5 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 即放光明
91 4 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 此乃是大師子吼
92 4 大師 dàshī venerable master / great master / master 彼佛世尊於今欲說大師子
93 4 xiāng each other / one another / mutually 非無因緣現如是相
94 4 hǒu to roar 吼方廣法門
95 4 白佛 bái fó to address the Buddha 勝積菩薩白佛言
96 4 佛言 Fó yán the Buddha said 電焰菩薩答彼佛言
97 4 云何 yúnhé why 此族姓子云何如來問而
98 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 汝善男
99 4 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 佛所證法是不可說
100 4 sentence 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
101 4 to reach 日輪及日光明
102 4 to arise / to get up 會中電焰菩薩即從座起
103 4 默然 mòrán silent / speechless 勝積菩薩默然不答
104 4 de potential marker 若復有人得聞如來大師
105 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量百
106 4 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種妙狀
107 4 歡喜 huānxǐ joyful 有佛世界名曰歡喜
108 4 千萬 qiānwàn ten million 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
109 4 yīn sound / noise 光音菩薩以佛神力而白佛言
110 4 Sa 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
111 4 to know / to learn about / to comprehend 眾生言說悉入辯
112 3 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 佛如來放如是光
113 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 吼方廣法門
114 3 míng measure word for people
115 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 示真實道處
116 3 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 汝若聞已
117 3 chū to go out 法上如來出金色光遍照十方
118 3 wēi small / tiny 彼諸眾生非種微少善根
119 3 céng once / already / former / previously 我亦曾見無量光
120 3 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故
121 3 yīng should / ought
122 3 to protect / to guard 是我所護及是彌勒菩薩所護
123 3 汝等 rǔ děng you all 汝等應當善信
124 3 fēn to separate / to divide into parts 各隨己分善根功
125 3 do not 勿生驚疑
126 3 color 現諸色像
127 3 zhì to / until 至佛所
128 3 驚疑 jīngyí bewildered 勿生驚疑
129 3 wàn ten thousand 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
130 3 shì to show / to reveal 示真實道處
131 3 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有人得聞如來大師
132 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 彼諸眾生非種微小善根功德
133 3 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 得名為種少善根
134 3 如來師子吼經 Rúlái Shīzi Hǒu Jīng Siṃhanādikasūtra / Rulai Shizi Hou Jing 如來師子吼經
135 3 a herb / an aromatic plant 電焰菩
136 3 guǎng wide / large / vast 世尊目如廣長青蓮華形
137 3 jiè border / boundary 界六千億恒河沙等諸佛世界
138 3 zuò to sit 却坐一面
139 3 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生說法而不覺知
140 3 néng can / able 若能聞此如來所說大師子
141 3 我等 wǒděng we 願為我等說
142 3 one 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
143 3 wèi Eighth earthly branch 若未說時
144 3 dào way / road / path 示真實道處
145 3 wǎng to go (in a direction) 汝往北方去此世
146 3 sufficient / enough 禮法上如來足已
147 3 應當 yīngdāng should / ought to 汝等應當善信
148 2 不覺 bùjué unconsciously 如是說而不覺知
149 2 again / more / repeatedly 復過百千萬
150 2 未曾 wèicéng not yet / has not 來初未曾見此大光明
151 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 除滅煩惱
152 2 世間 shìjiān world / the human world 譬如世間生盲之人
153 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 若欲求菩提者
154 2 未來 wèilái future 云何世尊於未來
155 2 書寫 shūxiě to write 應當書寫
156 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 何況復有讀誦
157 2 ěr ear 若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者
158 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如世間生盲之人
159 2 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 聞已信受
160 2 zhào to illuminate / to shine 照依日光住
161 2 idea 願說其意
162 2 乃至 nǎizhì and even 乃至天人
163 2 chí to grasp / to hold 以肩持我菩提
164 2 xìng gender 世諸法性中而問我言
165 2 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
166 2 日輪 rìlún the Sun 而不能知日輪何相
167 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
168 2 his / hers / its / theirs 願說其意
169 2 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
170 2 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 彼三千大千世界六種震動
171 2 shòu to suffer / to be subjected to 勝積菩薩即受佛教
172 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知
173 2 mén door / gate / doorway / gateway 彼勝法門
174 2 yǎn to perform / to put on 不可演
175 2 xìn to believe / to trust 以信
176 2 guān to look at / to watch / to observe 觀十方
177 2 liào Liao 廖予安
178 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 量百千億光猶如金幢自在顯現
179 2 xiàng towards / to 合掌向佛
180 2 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
181 2 to rub 菩薩摩
182 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 彼人當於自身中求
183 2 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 娑婆世界彼有世尊
184 2 能信 néng xìn able to believe 復有聞此真實義修多羅句能信受者
185 2 desire 彼佛世尊於今欲說大師子
186 2 qiú to request 彼人當於自身中求
187 2 guò to cross / to go over / to pass 復過百千萬
188 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 非是眾生所可言說
189 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法性皆不可說
190 2 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 各隨己分善根功
191 2 mìng life 於今現命現
192 2 lóng dragon
193 2 四千 sì qiān four thousand 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
194 2 clothes / dress / garment 整服左肩
195 2 soil / ground / land 少有地分
196 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 量百千億光猶如金幢自在顯現
197 2 三千 sān qiān three thousand 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
198 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
199 2 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 世諸法性中而問我言
200 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 界六千億恒河沙等諸佛世界
201 2 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 非但一切愚癡說法
202 2 kōng empty / void / hollow 山谷是空
203 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍白言
204 2 zuò seat 會中電焰菩薩即從座起
205 2 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求義者
206 2 otherwise / but / however 則知
207 2 遍照 biànzhào Vairocana 法上如來出金色光遍照十方
208 2 to give 廖予安
209 2 所有 suǒyǒu all 一切眾生所有言說皆悉不離四法
210 2 tiān day
211 2 震動 zhèndòng to shake 於是世界六種震動
212 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
213 2 zhàng to separate 若以無障無礙說時
214 2 十方 shí sāng the ten directions 觀十方
215 2 何況 hékuàng much less / let alone 何況復有讀誦
216 2 問曰 wèn yuē to ask 法上如來知而問曰
217 2 chū at first / at the beginning / initially 來初未曾見此大光明
218 2 to gather / to collect 集彼世界
219 2 zhōng end / finish / conclusion
220 2 suí to follow 各隨己分善根功
221 2 qián front
222 2 nán male 汝善男
223 2 can / may / permissible 汝可往聽
224 2 ā prefix to names of people 一切道斷不可見阿那梨耶處
225 2 liù six 於是世界六種震動
226 2 yòu right / right-hand 右遶七匝
227 2 biàn turn / one time 師子遊戲遍
228 2 máng blind 譬如世間生盲之人
229 2 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
230 2 dialect / language / speech 若有餘人語盲人言
231 2 大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
232 2 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
233 2 名為 míngwèi to be called 名為法辯
234 2 號曰 hào yuē to be named / called 號曰法上如來
235 2 dǐng top / peak
236 2 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
237 2 一面 yīmiàn one side 却坐一面
238 2 shén what 甚難得聞
239 2 jiān shoulder 整服左肩
240 2 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等皆作是念
241 2 eight 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
242 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 光音菩薩以佛神力而白佛言
243 1 滿 mǎn full 滿十阿僧祇三千大千世界
244 1 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 十方世界
245 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 而不能知日輪何相
246 1 實際 shíjì reality / in practice 門義而不離實際
247 1 山谷 shāngǔ valley 山谷是空
248 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂字不可演說
249 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 名樂說辯
250 1 to enter 眾生言說悉入辯
251 1 事故 shìgù accident 事故
252 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 彼人已竭生死大海
253 1 正法 zhèngfǎ proper law 汝等應當如是護持如來正法
254 1 book / volume
255 1 真實義 zhēnshí yì true meaning 復有聞此真實義修多羅句能信受者
256 1 佛陀扇多 Fótuóshànduō Buddhaśānta 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
257 1 mǒu some / certain 無辯才可能說言從某處來
258 1 female / feminine 已離女身
259 1 護持 hùchí to protect and uphold 汝等應當如是護持如來正法
260 1 何以 héyǐ why 何以故
261 1 金色 jīnsè gold 法上如來出金色光遍照十方
262 1 bào newspaper 菩薩三界大將問已不報
263 1 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people 為眾生說法
264 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 世尊告諸菩薩摩訶薩言
265 1 gài a lid / top / cover 蓋一切障菩
266 1 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 離文字
267 1 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 一切眾生所有言說皆悉不離四法
268 1 according to 照依日光住
269 1 to strike / to hit / to beat 已擊法鼓
270 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 量百千億光猶如金幢自在顯現
271 1 gòng together 皆共
272 1 zàn to praise 世尊讚彼菩薩作如是言
273 1 佛教 Fójiào Buddhism 勝積菩薩即受佛教
274 1 yuàn to blame / to complain 降諸怨
275 1 qiǎn to send / to dispatch 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
276 1 dào to arrive 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
277 1 ān calm / still / quiet / peaceful 廖予安
278 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 廖予慈大德提供新式標點
279 1 to go 汝往北方去此世
280 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 住十地菩薩以為眾首
281 1 宮中 gōngzhōng within the palace 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
282 1 words / speech / expression / phrase / dialog 為辭辯
283 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 毛佩君
284 1 tóng like / same / similar 合掌同聲作如是言
285 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 有佛世界名曰歡喜
286 1 fāng square / quadrilateral / one side 隨何方處書寫供養此經典者
287 1 jiā gha / ga 羅伽
288 1 釋迦佛 Shìjiā Fó Sakyamuni Buddha / Shakyamuni Buddha 勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界
289 1 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 及普賢菩薩
290 1 devoid of content / void / false / empty / vain 無如是舌相光明而有虛說
291 1 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
292 1 一字 yīzì without exception 離於一字
293 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 若有餘人語盲人言
294 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降諸怨
295 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
296 1 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 實說是憐愍
297 1 大海 dàhǎi sea / ocean 彼人已竭生死大海
298 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛足已
299 1 seven 右遶七匝
300 1 放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light 而放大光明
301 1 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
302 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
303 1 五濁惡世 Wǔ Zhuó È Shì the Saha World / the evil world of the five periods of impurity 若於五濁惡世之中而能
304 1 禮法 lǐfǎ etiquette / ceremonial rites 禮法上如來足已
305 1 jiā house / home / residence 當知其家則
306 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 如彼生盲以教示時
307 1 三界 Sān Jiè The Three Realms 菩薩三界大將問已不報
308 1 何故 hégù what reason 何故大悲放此光明
309 1 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 世尊目如廣長青蓮華形
310 1 duàn absolutely / decidedly 一切道斷不可見阿那梨耶處
311 1 màn slow 捨彼慢心
312 1 to translate / to interpret 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
313 1 to go round / to encircle 右遶七匝
314 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 莊嚴之事不可思
315 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議
316 1 shǐ beginning / start 彼諸眾生非是始種微少善根
317 1 除滅 chúmiè to eliminate 除滅煩惱
318 1 男子 nánzǐ a man 男子
319 1 liàng a quantity / an amount 量百千億光猶如金幢自在顯現
320 1 如今 rújīn nowadays / now 如今世尊在此眾中大師子
321 1 那由他 nàyóutā a nayuta 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
322 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是世界六種震動
323 1 離去 líqù to leave / to exit 離去
324 1 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 界六千億恒河沙等諸佛世界
325 1 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended 吼方廣法門
326 1 jié take by force / to coerce 百千億劫說不可盡
327 1 jiǔ nine 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
328 1 miào wonderful / fantastic 種種妙狀
329 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 勝積菩薩及彼大眾皆大歡喜
330 1 意識 yìshí to be aware 意識
331 1 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue 法上如來出廣長舌遍覆三千大千世
332 1 答言 dá yán to reply 彼佛答言
333 1 少有 shǎoyǒu uncommon 少有地分
334 1 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 為利益眾生
335 1 難得 nándé difficult to obtain 甚難得聞
336 1 shēng sound 合掌同聲作如是言
337 1 jié to exhaust 彼人已竭生死大海
338 1 qiān one thousand 四千億百千菩薩白佛言
339 1 good fortune / happiness / luck 得福過前供養三千大千世
340 1 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼
341 1 法義 fǎyì the teaching of a principle 願善逝說如實法義
342 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
343 1 máo hair / fur / feathers 毛佩君
344 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 佛神力是故終無疑惑之心
345 1 滅除 mièchú to dispel / to eliminate / to remove 已能滅除諸煩惱眾
346 1 shě to give 捨彼慢心
347 1 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 隨何方處書寫供養此經典者
348 1 to flee / to escape 亦阿逸
349 1 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
350 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 願善逝說如實法義
351 1 that 一切道斷不可見阿那梨耶處
352 1 clothes / clothing 種種衣
353 1 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana 德坐蓮華座
354 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 初未曾見如是光明諸勝妙事
355 1 利益 lìyì benefit / interest 安樂利益諸眾生故
356 1 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢菩
357 1 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見此事
358 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸無上大士
359 1 zhuàng form / appearance / shape 種種妙狀
360 1 shí ten 滿十阿僧祇三千大千世界
361 1 淨眼 jìng yǎn pure eyes 淨眼
362 1 畜生 chùsheng animals / domestic animals 畜生
363 1 唱言 chàngyán to call loudly / to chant 心故唱言善哉
364 1 眾說 zhòngshuō various ideas / diverse opinions 為眾說法
365 1 乃是 nǎishì nevertheless 此乃是大師子吼
366 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 明照於地獄
367 1 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 應於自身五陰中求
368 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香
369 1 each 各隨己分善根功
370 1 音響 yīnxiǎng audio / stereo sound system 有諸音響
371 1 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 是我所護及是彌勒菩薩所護
372 1 善信 shànxìn to devotedly believe 汝等應當善信
373 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 何故大悲放此光明
374 1 past / former times 我從昔
375 1 非但 fēidàn not only 非但一切愚癡說法
376 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 勿生怖畏
377 1 算數 suànshù arithmetic 億算數世界之外
378 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂利益諸眾生故
379 1 shǒu head 住十地菩薩以為眾首
380 1 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 彼勝法門
381 1 具足 jùzú complete / full / perfect 何況具足
382 1 辯才 biàncái eloquence 無辯才可能說言從某處來
383 1 final interogative 一切道斷不可見阿那梨耶處
384 1 音聲 yīnshēng sound 聞是音聲
385 1 yīn because 非無因無緣
386 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 光常菩薩
387 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 生歡喜心
388 1 之外 zhīwài outside / excluding 億算數世界之外
389 1 疑念 yíniàn doubt 知諸大眾有疑念故
390 1 cáng to hide 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
391 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
392 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
393 1 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world 法上如來為利眾生
394 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多菩薩所護
395 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴之事不可思
396 1 佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas 諸佛境界不可
397 1 我身 wǒshēn I / myself 今我身是
398 1 suī although / even though
399 1 無緣 wú yuán lack of connection 非無因無緣
400 1 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 諸無上大士
401 1 yǎn eye 離諸眼道
402 1 法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri 已擊法鼓
403 1 之中 zhīzhōng inside 若於五濁惡世之中而能
404 1 huà to make into / to change into / to transform 是我過去已曾化者
405 1 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
406 1 xià next 離下
407 1 大德 dàdé most virtuous 廖予慈大德提供新式標點
408 1 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 佛神力是故終無疑惑之心
409 1 an item 世尊目如廣長青蓮華形
410 1 niàn to read aloud / to recite 人非人等皆作是念
411 1 entirely / without exception 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
412 1 微小 wēixiǎo very small / little 彼諸眾生非種微小善根功德
413 1 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
414 1 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 非積聚處
415 1 末香 mò xiāng powdered incense 末香
416 1 舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue 無如是舌相光明而有虛說
417 1 léi lightning / thunder 已震法雷
418 1 日月 rì yuè the sun and moon 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
419 1 在此 zàicǐ here 如今世尊在此眾中大師子
420 1 國土 guótǔ territory / country 集彼國土
421 1 香花 xiāng huā fragrant flower 香花
422 1 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 號曰釋迦牟尼如來
423 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
424 1 現在 xiànzài at present / in the process of 於今現在現命現住
425 1 語義 yǔyì semantics 說是真實語義法時
426 1 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩八萬四千億那由他百千萬人
427 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 一切所有供養之具而供養之
428 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 彼諸眾生所得功德
429 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 現諸色像
430 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 乃至天人
431 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 一切癡人所
432 1 jìn to the greatest extent / utmost 百千億劫說不可盡
433 1 善念 shàn niàn Virtuous Thoughts 善念
434 1 to criticize
435 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 彼佛世尊於今欲說大師子
436 1 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 是人亦名得涅槃者
437 1 day of the month / a certain day 日之光明有如是相
438 1 jiā to add 是諸眾生是佛所加
439 1 hóu throat / gullet / larynx 摩睺
440 1 大將 dàjiāng a general / an admiral 菩薩三界大將問已不報
441 1 九千 jiǔ qiān nine thousand 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
442 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
443 1 zhěng whole 整服左肩
444 1 jīn gold 量百千億光猶如金幢自在顯現
445 1 pear 一切道斷不可見阿那梨耶處
446 1 受者 shòu zhě The Recipient 復有聞此真實義修多羅句能信受者
447 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 世當廣宣說此法門句
448 1 雜色 zásè multi-colored 千萬種雜色
449 1 zhǎng director / chief / head / elder 世尊目如廣長青蓮華形
450 1 shè to absorb / to assimilate 彼佛還攝光明告大眾言
451 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 若以無障無礙說時
452 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 廖予慈大德提供新式標點
453 1 Germany 德坐蓮華座
454 1 無量光 wú liàng guāng infinite light 我亦曾見無量光
455 1 元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
456 1 gatha / hymn / verse 薩以偈問曰
457 1 遊戲 yóuxì a game 師子遊戲遍
458 1 luó Luo 羅伽
459 1 深山 shēnshān deep in the mountains 譬如世間深山谷中
460 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮彼如來足
461 1 盲人 mángrén a blind person 若有餘人語盲人言
462 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿
463 1 valley / gorge / ravine 譬如世間深山谷中
464 1 huì can / be able to 會中電焰菩薩即從座起
465 1 a family clan 此族姓子云何如來問而
466 1 tàn to sigh
467 1 pèi a belt ornament / a pendant 毛佩君
468 1 六千 liù qiān six thousand 界六千億恒河沙等諸佛世界
469 1 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light 如我今見世尊所放無量光明
470 1 xìng family name / surname 此族姓子云何如來問而
471 1 shí real / true 實說是憐愍
472 1 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 滿十阿僧祇三千大千世界
473 1 北方 Běi Fāng The North 汝往北方去此世
474 1 光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana 有大光明遍照
475 1 chàng to sing / to chant 乃至微言唱一善哉
476 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 佛所證法是不可說
477 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 善思念之
478 1 self 各隨己分善根功
479 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 元魏天竺三藏佛陀扇多譯
480 1 and 與大比丘眾九萬九千億人眾俱
481 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 廖予慈大德提供新式標點
482 1 提供 tígōng to supply / to provide 廖予慈大德提供新式標點
483 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 電焰菩薩見如來身閻浮檀色
484 1 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 寶蓋
485 1 師子 shīzi a lion 師子遊戲遍
486 1 演說 yǎnshuō to give a speech 所謂字不可演說
487 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 無量勝願不可思議
488 1 qīng green 世尊目如廣長青蓮華形
489 1 gōng merit 各隨己分善根功
490 1 過去 guòqù past / previous/ former 是我過去已曾化者
491 1 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏菩薩
492 1 lüè plan / strategy 此善男子略
493 1 可言 kěyán it may be said 非是眾生所可言說
494 1 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 如來有所為故放光明事
495 1 knee 右膝著地
496 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香
497 1 xiǎng to make a sound / to sound 響是空
498 1 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 住十地菩薩以為眾首
499 1 得名 démíng to become famous 得名為種少善根
500 1 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說而不覺知

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
re
尔时 爾時 ěr shí at that time
self / ātman / attan
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
transcendence

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 Běi Fāng The North
遍照 biànzhào Vairocana
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
得大势 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
法演 Fǎ Yǎn Fayan
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀扇多 Fótuóshànduō Buddhaśānta
光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana
liào Liao
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如来师子吼经 如來師子吼經 Rúlái Shīzi Hǒu Jīng Siṃhanādikasūtra / Rulai Shizi Hou Jing
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
释迦佛 釋迦佛 Shìjiā Fó Sakyamuni Buddha / Shakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
五浊恶世 五浊惡世 Wǔ Zhuó È Shì
 1. the Saha World / the evil world of the five periods of impurity
 2. Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 206.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
biàn everywhere fragrant / paricitra
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
chī transcendence
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大德 Dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
地狱 地獄 dìyù a hell
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方广 方廣 fāngguǎng Vaipulya (profound teachings) / vaipulya / vast / extended
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛教 Fójiào the Buddha teaches
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广长舌 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue
光明 guāngmíng Brightness
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huà to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì a religious assembly
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
积聚 積聚 jījù accumulation
jīng a sutra / a sūtra
净眼 淨眼 jìng yǎn pure eyes
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花座 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
那由他 nàyóutā a nayuta
能信 néng xìn able to believe
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
re
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
Thus
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
bodhisattva
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shēn body / kāya
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
舌相 shéxiāng the sign of a broad and long tongue
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
shí Real
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十方 shí sāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
书写 書寫 shūxiě to copy
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
所得 suǒdé acquire
tán dana / the practice of giving / generosity
天人 tiānrén Heavenly Beings
涂香 塗香 túxiāng to annoint
wēi subtlety
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量光明 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
演说 演說 yǎnshuō to expound
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
koan / kōan / gong'an
正法 Zhèng Fǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
zhī Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented