Glossary and Vocabulary for Summary of the Vajra Crown Yoga Teaching on Cultivation and Realization of Sagehood (Lue Shu Jingang Ding Yujia Fenbie Sheng Wei Xiu Zheng Famen) 略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 122 金剛 jīngāng a diamond 謂金剛
2 122 金剛 jīngāng King Kong 謂金剛
3 122 金剛 jīngāng a hard object 謂金剛
4 122 金剛 jīngāng gorilla 謂金剛
5 122 金剛 jīngāng diamond 謂金剛
6 122 金剛 jīngāng vajra 謂金剛
7 110 zhì wisdom; knowledge; understanding 來平等智
8 110 zhì care; prudence 來平等智
9 110 zhì Zhi 來平等智
10 110 zhì clever 來平等智
11 110 zhì Wisdom 來平等智
12 110 zhì jnana; knowing 來平等智
13 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
14 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
15 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
16 76 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 受佛教勅三摩地門
17 70 受用 shòuyòng to benefit from; convenient to use 一自受用
18 70 受用 shòuyòng to receive goods or money 一自受用
19 70 受用 shòuyòng Benefit 一自受用
20 60 to go; to 於無上菩提
21 60 to rely on; to depend on 於無上菩提
22 60 Yu 於無上菩提
23 60 a crow 於無上菩提
24 48 lìng to make; to cause to be; to lead 令得現生世出世間悉地成
25 48 lìng to issue a command 令得現生世出世間悉地成
26 48 lìng rules of behavior; customs 令得現生世出世間悉地成
27 48 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令得現生世出世間悉地成
28 48 lìng a season 令得現生世出世間悉地成
29 48 lìng respected; good reputation 令得現生世出世間悉地成
30 48 lìng good 令得現生世出世間悉地成
31 48 lìng pretentious 令得現生世出世間悉地成
32 48 lìng a transcending state of existence 令得現生世出世間悉地成
33 48 lìng a commander 令得現生世出世間悉地成
34 48 lìng a commanding quality; an impressive character 令得現生世出世間悉地成
35 48 lìng lyrics 令得現生世出世間悉地成
36 48 lìng Ling 令得現生世出世間悉地成
37 48 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令得現生世出世間悉地成
38 41 證得 zhèngdé realize; prāpti 證得一切如
39 40 zhù to dwell; to live; to reside 各住本三昧
40 40 zhù to stop; to halt 各住本三昧
41 40 zhù to retain; to remain 各住本三昧
42 40 zhù to lodge at [temporarily] 各住本三昧
43 40 zhù verb complement 各住本三昧
44 40 zhù attaching; abiding; dwelling on 各住本三昧
45 39 Kangxi radical 132 或自意趣說
46 39 Zi 或自意趣說
47 39 a nose 或自意趣說
48 39 the beginning; the start 或自意趣說
49 39 origin 或自意趣說
50 39 to employ; to use 或自意趣說
51 39 to be 或自意趣說
52 39 self; soul; ātman 或自意趣說
53 39 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 令得現生世出世間悉地成
54 39 chéng to become; to turn into 令得現生世出世間悉地成
55 39 chéng to grow up; to ripen; to mature 令得現生世出世間悉地成
56 39 chéng to set up; to establish; to develop; to form 令得現生世出世間悉地成
57 39 chéng a full measure of 令得現生世出世間悉地成
58 39 chéng whole 令得現生世出世間悉地成
59 39 chéng set; established 令得現生世出世間悉地成
60 39 chéng to reache a certain degree; to amount to 令得現生世出世間悉地成
61 39 chéng to reconcile 令得現生世出世間悉地成
62 39 chéng to resmble; to be similar to 令得現生世出世間悉地成
63 39 chéng composed of 令得現生世出世間悉地成
64 39 chéng a result; a harvest; an achievement 令得現生世出世間悉地成
65 39 chéng capable; able; accomplished 令得現生世出世間悉地成
66 39 chéng to help somebody achieve something 令得現生世出世間悉地成
67 39 chéng Cheng 令得現生世出世間悉地成
68 39 chéng Become 令得現生世出世間悉地成
69 39 chéng becoming; bhāva 令得現生世出世間悉地成
70 39 lái to come 來平等智
71 39 lái please 來平等智
72 39 lái used to substitute for another verb 來平等智
73 39 lái used between two word groups to express purpose and effect 來平等智
74 39 lái wheat 來平等智
75 39 lái next; future 來平等智
76 39 lái a simple complement of direction 來平等智
77 39 lái to occur; to arise 來平等智
78 39 lái to earn 來平等智
79 39 lái to come; āgata 來平等智
80 39 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 毘盧遮那佛言
81 38 cóng to follow 從心流出無量菩薩
82 38 cóng to comply; to submit; to defer 從心流出無量菩薩
83 38 cóng to participate in something 從心流出無量菩薩
84 38 cóng to use a certain method or principle 從心流出無量菩薩
85 38 cóng something secondary 從心流出無量菩薩
86 38 cóng remote relatives 從心流出無量菩薩
87 38 cóng secondary 從心流出無量菩薩
88 38 cóng to go on; to advance 從心流出無量菩薩
89 38 cōng at ease; informal 從心流出無量菩薩
90 38 zòng a follower; a supporter 從心流出無量菩薩
91 38 zòng to release 從心流出無量菩薩
92 38 zòng perpendicular; longitudinal 從心流出無量菩薩
93 38 一切 yīqiè temporary 諸天魔一切煩惱及諸罪障
94 38 一切 yīqiè the same 諸天魔一切煩惱及諸罪障
95 36 yóu Kangxi radical 102 由阿閦佛加持故
96 36 yóu to follow along 由阿閦佛加持故
97 36 yóu cause; reason 由阿閦佛加持故
98 36 yóu You 由阿閦佛加持故
99 36 wéi to act as; to serve
100 36 wéi to change into; to become
101 36 wéi to be; is
102 36 wéi to do
103 36 wèi to support; to help
104 36 wéi to govern
105 36 wèi to be; bhū
106 34 xíng appearance 剛波羅蜜形
107 34 xíng adjective 剛波羅蜜形
108 34 xíng shape; form 剛波羅蜜形
109 34 xíng terrain 剛波羅蜜形
110 34 xíng circumstances; situation 剛波羅蜜形
111 34 xíng to form; to become 剛波羅蜜形
112 34 xíng to appear; to manifest 剛波羅蜜形
113 34 xíng to contrast; to compare 剛波羅蜜形
114 34 xíng to describe 剛波羅蜜形
115 34 xíng an entity 剛波羅蜜形
116 34 xíng formal 剛波羅蜜形
117 34 xíng punishment 剛波羅蜜形
118 34 xíng form; appearance; saṃsthāna 剛波羅蜜形
119 33 內心 nèixīn inner heart 佛於內心
120 33 遍照 biànzhào to illuminate everywhere 遍照十
121 33 遍照 biànzhào shinging everywhere; vairocana 遍照十
122 33 遍照 biànzhào Vairocana 遍照十
123 33 加持 jiāchí to bless 加持一切如來
124 33 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 加持一切如來
125 32 huán to go back; to turn around; to return 還來收一
126 32 huán to pay back; to give back 還來收一
127 32 huán to do in return 還來收一
128 32 huán Huan 還來收一
129 32 huán to revert 還來收一
130 32 huán to turn one's head; to look back 還來收一
131 32 huán to encircle 還來收一
132 32 xuán to rotate 還來收一
133 32 huán since 還來收一
134 32 shōu to receive; to accept 還來收一
135 32 shōu to harvest 還來收一
136 32 shōu to gather together; to collect 還來收一
137 32 shōu to arrest; to take into custody 還來收一
138 32 shōu to finish 還來收一
139 32 shōu to regain; to retake; to take back 還來收一
140 32 shōu to obtain 還來收一
141 32 shōu to conserve; to preserve; to keep 還來收一
142 32 shōu to tolerate; to admit 還來收一
143 32 shōu to arrange; to tidy up 還來收一
144 32 shōu to bury 還來收一
145 32 shōu to purchase 還來收一
146 32 shōu to control; to restrict 還來收一
147 32 shōu bring together; saṃhṛ 還來收一
148 31 流出 liúchū to flow out 流出四佛
149 30 一體 yītǐ one body; an integral whole 還來收一體
150 30 一體 yītǐ single substance 還來收一體
151 29 光明 guāngmíng bright 即證一切如來法平等自性光明智藏
152 29 光明 guāngmíng glorious; magnificent 即證一切如來法平等自性光明智藏
153 29 光明 guāngmíng light 即證一切如來法平等自性光明智藏
154 29 光明 guāngmíng having hope 即證一切如來法平等自性光明智藏
155 29 光明 guāngmíng unselfish 即證一切如來法平等自性光明智藏
156 29 光明 guāngmíng frank; open and honest 即證一切如來法平等自性光明智藏
157 29 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 即證一切如來法平等自性光明智藏
158 29 光明 guāngmíng Kōmyō 即證一切如來法平等自性光明智藏
159 29 光明 guāngmíng Brightness 即證一切如來法平等自性光明智藏
160 29 光明 guāngmíng brightness; flame 即證一切如來法平等自性光明智藏
161 28 月輪 yuèlún the disk of the moon 住毘盧遮那如來前月輪
162 24 soil; ground; land 摩地智
163 24 floor 摩地智
164 24 the earth 摩地智
165 24 fields 摩地智
166 24 a place 摩地智
167 24 a situation; a position 摩地智
168 24 background 摩地智
169 24 terrain 摩地智
170 24 a territory; a region 摩地智
171 24 used after a distance measure 摩地智
172 24 coming from the same clan 摩地智
173 24 earth; pṛthivī 摩地智
174 24 stage; ground; level; bhumi 摩地智
175 24 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 遍照十方世界
176 22 sān three 三無數大劫
177 22 sān third 三無數大劫
178 22 sān more than two 三無數大劫
179 22 sān very few 三無數大劫
180 22 sān San 三無數大劫
181 22 sān three; tri 三無數大劫
182 22 sān sa 三無數大劫
183 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 淨一切眾生大菩提心
184 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 淨一切眾生大菩提心
185 21 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 是一切如來祕奧之教
186 19 to rub 摩地智
187 19 to approach; to press in 摩地智
188 19 to sharpen; to grind 摩地智
189 19 to obliterate; to erase 摩地智
190 19 to compare notes; to learn by interaction 摩地智
191 19 friction 摩地智
192 19 ma 摩地智
193 19 Māyā 摩地智
194 17 to reach 諸天魔一切煩惱及諸罪障
195 17 to attain 諸天魔一切煩惱及諸罪障
196 17 to understand 諸天魔一切煩惱及諸罪障
197 17 able to be compared to; to catch up with 諸天魔一切煩惱及諸罪障
198 17 to be involved with; to associate with 諸天魔一切煩惱及諸罪障
199 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 諸天魔一切煩惱及諸罪障
200 17 and; ca; api 諸天魔一切煩惱及諸罪障
201 14 method; way 即證一切如來法平等自性光明智藏
202 14 France 即證一切如來法平等自性光明智藏
203 14 the law; rules; regulations 即證一切如來法平等自性光明智藏
204 14 the teachings of the Buddha; Dharma 即證一切如來法平等自性光明智藏
205 14 a standard; a norm 即證一切如來法平等自性光明智藏
206 14 an institution 即證一切如來法平等自性光明智藏
207 14 to emulate 即證一切如來法平等自性光明智藏
208 14 magic; a magic trick 即證一切如來法平等自性光明智藏
209 14 punishment 即證一切如來法平等自性光明智藏
210 14 Fa 即證一切如來法平等自性光明智藏
211 14 a precedent 即證一切如來法平等自性光明智藏
212 14 a classification of some kinds of Han texts 即證一切如來法平等自性光明智藏
213 14 relating to a ceremony or rite 即證一切如來法平等自性光明智藏
214 14 Dharma 即證一切如來法平等自性光明智藏
215 14 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即證一切如來法平等自性光明智藏
216 14 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即證一切如來法平等自性光明智藏
217 14 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即證一切如來法平等自性光明智藏
218 14 quality; characteristic 即證一切如來法平等自性光明智藏
219 14 néng can; able 能斷有情五趣
220 14 néng ability; capacity 能斷有情五趣
221 14 néng a mythical bear-like beast 能斷有情五趣
222 14 néng energy 能斷有情五趣
223 14 néng function; use 能斷有情五趣
224 14 néng talent 能斷有情五趣
225 14 néng expert at 能斷有情五趣
226 14 néng to be in harmony 能斷有情五趣
227 14 néng to tend to; to care for 能斷有情五趣
228 14 néng to reach; to arrive at 能斷有情五趣
229 14 néng to be able; śak 能斷有情五趣
230 14 shēn human body; torso 四種身
231 14 shēn Kangxi radical 158 四種身
232 14 shēn self 四種身
233 14 shēn life 四種身
234 14 shēn an object 四種身
235 14 shēn a lifetime 四種身
236 14 shēn moral character 四種身
237 14 shēn status; identity; position 四種身
238 14 shēn pregnancy 四種身
239 14 juān India 四種身
240 14 shēn body; kāya 四種身
241 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 或得三乘解脫果
242 14 děi to want to; to need to 或得三乘解脫果
243 14 děi must; ought to 或得三乘解脫果
244 14 de 或得三乘解脫果
245 14 de infix potential marker 或得三乘解脫果
246 14 to result in 或得三乘解脫果
247 14 to be proper; to fit; to suit 或得三乘解脫果
248 14 to be satisfied 或得三乘解脫果
249 14 to be finished 或得三乘解脫果
250 14 děi satisfying 或得三乘解脫果
251 14 to contract 或得三乘解脫果
252 14 to hear 或得三乘解脫果
253 14 to have; there is 或得三乘解脫果
254 14 marks time passed 或得三乘解脫果
255 14 obtain; attain; prāpta 或得三乘解脫果
256 12 to use; to grasp 以獻毘盧遮那及一切如來
257 12 to rely on 以獻毘盧遮那及一切如來
258 12 to regard 以獻毘盧遮那及一切如來
259 12 to be able to 以獻毘盧遮那及一切如來
260 12 to order; to command 以獻毘盧遮那及一切如來
261 12 used after a verb 以獻毘盧遮那及一切如來
262 12 a reason; a cause 以獻毘盧遮那及一切如來
263 12 Israel 以獻毘盧遮那及一切如來
264 12 Yi 以獻毘盧遮那及一切如來
265 12 use; yogena 以獻毘盧遮那及一切如來
266 12 如來 rúlái Tathagata 然如來變化身
267 12 如來 Rúlái Tathagata 然如來變化身
268 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 然如來變化身
269 11 zhèng proof 證佛
270 11 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證佛
271 11 zhèng to advise against 證佛
272 11 zhèng certificate 證佛
273 11 zhèng an illness 證佛
274 11 zhèng to accuse 證佛
275 11 zhèng realization; adhigama 證佛
276 11 zhèng obtaining; prāpti 證佛
277 11 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
278 11 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
279 11 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
280 11 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
281 11 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
282 11 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
283 11 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
284 11 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
285 11 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
286 11 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
287 11 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
288 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養承事
289 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養承事
290 11 供養 gòngyǎng offering 供養承事
291 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養承事
292 11 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
293 10 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 皆令獲得無上菩提
294 10 one 從一佛至一
295 10 Kangxi radical 1 從一佛至一
296 10 pure; concentrated 從一佛至一
297 10 first 從一佛至一
298 10 the same 從一佛至一
299 10 sole; single 從一佛至一
300 10 a very small amount 從一佛至一
301 10 Yi 從一佛至一
302 10 other 從一佛至一
303 10 to unify 從一佛至一
304 10 accidentally; coincidentally 從一佛至一
305 10 abruptly; suddenly 從一佛至一
306 10 one; eka 從一佛至一
307 10 shì a generation 於無量世
308 10 shì a period of thirty years 於無量世
309 10 shì the world 於無量世
310 10 shì years; age 於無量世
311 10 shì a dynasty 於無量世
312 10 shì secular; worldly 於無量世
313 10 shì over generations 於無量世
314 10 shì world 於無量世
315 10 shì an era 於無量世
316 10 shì from generation to generation; across generations 於無量世
317 10 shì to keep good family relations 於無量世
318 10 shì Shi 於無量世
319 10 shì a geologic epoch 於無量世
320 10 shì hereditary 於無量世
321 10 shì later generations 於無量世
322 10 shì a successor; an heir 於無量世
323 10 shì the current times 於無量世
324 10 shì loka; a world 於無量世
325 10 shòu to suffer; to be subjected to 具受淨戒無
326 10 shòu to transfer; to confer 具受淨戒無
327 10 shòu to receive; to accept 具受淨戒無
328 10 shòu to tolerate 具受淨戒無
329 10 shòu feelings; sensations 具受淨戒無
330 10 虛空 xūkōng empty space 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
331 10 虛空 xūkōng the sky; space 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
332 10 虛空 xūkōng vast emptiness 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
333 10 虛空 xūkōng Void 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
334 10 虛空 xūkōng the sky; gagana 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
335 10 虛空 xūkōng space; ākāśa 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
336 10 Kangxi radical 71 具受淨戒無
337 10 to not have; without 具受淨戒無
338 10 mo 具受淨戒無
339 10 to not have 具受淨戒無
340 10 Wu 具受淨戒無
341 10 mo 具受淨戒無
342 9 bǎo a treasure; a valuable item 證得虛空寶大摩尼功
343 9 bǎo treasured; cherished 證得虛空寶大摩尼功
344 9 bǎo a jewel; gem 證得虛空寶大摩尼功
345 9 bǎo precious 證得虛空寶大摩尼功
346 9 bǎo noble 證得虛空寶大摩尼功
347 9 bǎo an imperial seal 證得虛空寶大摩尼功
348 9 bǎo a unit of currency 證得虛空寶大摩尼功
349 9 bǎo Bao 證得虛空寶大摩尼功
350 9 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 證得虛空寶大摩尼功
351 9 bǎo jewel; gem; mani 證得虛空寶大摩尼功
352 9 十方 shí sāng The Ten Directions 遍照十方世
353 9 十方 shí fāng the ten directions 遍照十方世
354 9 無上菩提 wúshàng pútí Supreme Bodhi 於無上菩提
355 9 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi 於無上菩提
356 9 dùn to bow; to kowtow 自覺聖智頓證法門
357 9 dùn to stop; to pause 自覺聖智頓證法門
358 9 dùn to arrange 自覺聖智頓證法門
359 9 dùn to renovate; to restore; to repair 自覺聖智頓證法門
360 9 dùn to station; to garrison 自覺聖智頓證法門
361 9 dùn tired 自覺聖智頓證法門
362 9 dùn blunt; not sharp 自覺聖智頓證法門
363 9 dùn damaged 自覺聖智頓證法門
364 9 dùn Dun 自覺聖智頓證法門
365 8 huā Hua 證得大蓮花智慧三摩
366 8 huā flower 證得大蓮花智慧三摩
367 8 huā to spend (money, time) 證得大蓮花智慧三摩
368 8 huā a flower shaped object 證得大蓮花智慧三摩
369 8 huā a beautiful female 證得大蓮花智慧三摩
370 8 huā having flowers 證得大蓮花智慧三摩
371 8 huā having a decorative pattern 證得大蓮花智慧三摩
372 8 huā having a a variety 證得大蓮花智慧三摩
373 8 huā false; empty 證得大蓮花智慧三摩
374 8 huā indistinct; fuzzy 證得大蓮花智慧三摩
375 8 huā excited 證得大蓮花智慧三摩
376 8 huā to flower 證得大蓮花智慧三摩
377 8 huā flower; puṣpa 證得大蓮花智慧三摩
378 8 jīn gold 證得五峯金
379 8 jīn money 證得五峯金
380 8 jīn Jin; Kim 證得五峯金
381 8 jīn Kangxi radical 167 證得五峯金
382 8 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 證得五峯金
383 8 jīn metal 證得五峯金
384 8 jīn hard 證得五峯金
385 8 jīn a unit of money in China in historic times 證得五峯金
386 8 jīn golden; gold colored 證得五峯金
387 8 jīn a weapon 證得五峯金
388 8 jīn valuable 證得五峯金
389 8 jīn metal agent 證得五峯金
390 8 jīn cymbals 證得五峯金
391 8 jīn Venus 證得五峯金
392 8 jīn gold; hiranya 證得五峯金
393 8 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 證得五峯金
394 8 Buddha; Awakened One 證佛
395 8 relating to Buddhism 證佛
396 8 a statue or image of a Buddha 證佛
397 8 a Buddhist text 證佛
398 8 to touch; to stroke 證佛
399 8 Buddha 證佛
400 8 Buddha; Awakened One 證佛
401 8 gāng hard; firm 剛菩提心三摩地智
402 8 gāng strong; powerful 剛菩提心三摩地智
403 8 gāng upright and selfless 剛菩提心三摩地智
404 8 gāng Gang 剛菩提心三摩地智
405 8 gāng strong; bāḍha 剛菩提心三摩地智
406 8 有情 yǒuqíng having feelings for 能斷有情五趣
407 8 有情 yǒuqíng friends with 能斷有情五趣
408 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能斷有情五趣
409 8 有情 yǒuqíng sentient being 能斷有情五趣
410 8 有情 yǒuqíng sentient beings 能斷有情五趣
411 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說三乘教法
412 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說三乘教法
413 8 shuì to persuade 說三乘教法
414 8 shuō to teach; to recite; to explain 說三乘教法
415 8 shuō a doctrine; a theory 說三乘教法
416 8 shuō to claim; to assert 說三乘教法
417 8 shuō allocution 說三乘教法
418 8 shuō to criticize; to scold 說三乘教法
419 8 shuō to indicate; to refer to 說三乘教法
420 8 shuō speach; vāda 說三乘教法
421 8 shuō to speak; bhāṣate 說三乘教法
422 8 雲海 yúnhǎi sea of clouds 證得金剛焚香雲海三
423 8 míng bright; luminous; brilliant 流出虛空寶光明
424 8 míng Ming 流出虛空寶光明
425 8 míng Ming Dynasty 流出虛空寶光明
426 8 míng obvious; explicit; clear 流出虛空寶光明
427 8 míng intelligent; clever; perceptive 流出虛空寶光明
428 8 míng to illuminate; to shine 流出虛空寶光明
429 8 míng consecrated 流出虛空寶光明
430 8 míng to understand; to comprehend 流出虛空寶光明
431 8 míng to explain; to clarify 流出虛空寶光明
432 8 míng Souther Ming; Later Ming 流出虛空寶光明
433 8 míng the world; the human world; the world of the living 流出虛空寶光明
434 8 míng eyesight; vision 流出虛空寶光明
435 8 míng a god; a spirit 流出虛空寶光明
436 8 míng fame; renown 流出虛空寶光明
437 8 míng open; public 流出虛空寶光明
438 8 míng clear 流出虛空寶光明
439 8 míng to become proficient 流出虛空寶光明
440 8 míng to be proficient 流出虛空寶光明
441 8 míng virtuous 流出虛空寶光明
442 8 míng open and honest 流出虛空寶光明
443 8 míng clean; neat 流出虛空寶光明
444 8 míng remarkable; outstanding; notable 流出虛空寶光明
445 8 míng next; afterwards 流出虛空寶光明
446 8 míng positive 流出虛空寶光明
447 8 míng Clear 流出虛空寶光明
448 8 míng wisdom; knowledge; vidya 流出虛空寶光明
449 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 從心流出無量菩薩
450 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 從心流出無量菩薩
451 8 無量 wúliàng immeasurable 從心流出無量菩薩
452 8 無量 wúliàng Atula 從心流出無量菩薩
453 8 jiè border; boundary
454 8 jiè kingdom
455 8 jiè territory; region
456 8 jiè the world
457 8 jiè scope; extent
458 8 jiè erathem; stratigraphic unit
459 8 jiè to divide; to define a boundary
460 8 jiè to adjoin
461 8 jiè dhatu; realm; field; domain
462 8 xīn heart [organ] 厭離心者
463 8 xīn Kangxi radical 61 厭離心者
464 8 xīn mind; consciousness 厭離心者
465 8 xīn the center; the core; the middle 厭離心者
466 8 xīn one of the 28 star constellations 厭離心者
467 8 xīn heart 厭離心者
468 8 xīn emotion 厭離心者
469 8 xīn intention; consideration 厭離心者
470 8 xīn disposition; temperament 厭離心者
471 8 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 厭離心者
472 8 mén door; gate; doorway; gateway 自覺聖智頓證法門
473 8 mén phylum; division 自覺聖智頓證法門
474 8 mén sect; school 自覺聖智頓證法門
475 8 mén Kangxi radical 169 自覺聖智頓證法門
476 8 mén a door-like object 自覺聖智頓證法門
477 8 mén an opening 自覺聖智頓證法門
478 8 mén an access point; a border entrance 自覺聖智頓證法門
479 8 mén a household; a clan 自覺聖智頓證法門
480 8 mén a kind; a category 自覺聖智頓證法門
481 8 mén to guard a gate 自覺聖智頓證法門
482 8 mén Men 自覺聖智頓證法門
483 8 mén a turning point 自覺聖智頓證法門
484 8 mén a method 自覺聖智頓證法門
485 8 mén a sense organ 自覺聖智頓證法門
486 8 mén door; gate; dvara 自覺聖智頓證法門
487 7 眾生 zhòngshēng all living things 切眾生除一切懈怠
488 7 眾生 zhòngshēng living things other than people 切眾生除一切懈怠
489 7 眾生 zhòngshēng sentient beings 切眾生除一切懈怠
490 7 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 切眾生除一切懈怠
491 7 to break; to split; to smash 破一切眾生無明
492 7 worn-out; broken 破一切眾生無明
493 7 to destroy; to ruin 破一切眾生無明
494 7 to break a rule; to allow an exception 破一切眾生無明
495 7 to defeat 破一切眾生無明
496 7 low quality; in poor condition 破一切眾生無明
497 7 to strike; to hit 破一切眾生無明
498 7 to spend [money]; to squander 破一切眾生無明
499 7 to disprove [an argument] 破一切眾生無明
500 7 finale 破一切眾生無明

Frequencies of all Words

Top 920

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 122 金剛 jīngāng a diamond 謂金剛
2 122 金剛 jīngāng King Kong 謂金剛
3 122 金剛 jīngāng a hard object 謂金剛
4 122 金剛 jīngāng gorilla 謂金剛
5 122 金剛 jīngāng diamond 謂金剛
6 122 金剛 jīngāng vajra 謂金剛
7 110 zhì wisdom; knowledge; understanding 來平等智
8 110 zhì care; prudence 來平等智
9 110 zhì Zhi 來平等智
10 110 zhì clever 來平等智
11 110 zhì Wisdom 來平等智
12 110 zhì jnana; knowing 來平等智
13 98 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 菩薩他受用故
14 98 old; ancient; former; past 菩薩他受用故
15 98 reason; cause; purpose 菩薩他受用故
16 98 to die 菩薩他受用故
17 98 so; therefore; hence 菩薩他受用故
18 98 original 菩薩他受用故
19 98 accident; happening; instance 菩薩他受用故
20 98 a friend; an acquaintance; friendship 菩薩他受用故
21 98 something in the past 菩薩他受用故
22 98 deceased; dead 菩薩他受用故
23 98 still; yet 菩薩他受用故
24 98 therefore; tasmāt 菩薩他受用故
25 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
26 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
27 87 菩薩 púsà bodhisattva 亦是菩薩
28 76 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 受佛教勅三摩地門
29 70 受用 shòuyòng to benefit from; convenient to use 一自受用
30 70 受用 shòuyòng to receive goods or money 一自受用
31 70 受用 shòuyòng Benefit 一自受用
32 60 in; at 於無上菩提
33 60 in; at 於無上菩提
34 60 in; at; to; from 於無上菩提
35 60 to go; to 於無上菩提
36 60 to rely on; to depend on 於無上菩提
37 60 to go to; to arrive at 於無上菩提
38 60 from 於無上菩提
39 60 give 於無上菩提
40 60 oppposing 於無上菩提
41 60 and 於無上菩提
42 60 compared to 於無上菩提
43 60 by 於無上菩提
44 60 and; as well as 於無上菩提
45 60 for 於無上菩提
46 60 Yu 於無上菩提
47 60 a crow 於無上菩提
48 60 whew; wow 於無上菩提
49 60 near to; antike 於無上菩提
50 48 lìng to make; to cause to be; to lead 令得現生世出世間悉地成
51 48 lìng to issue a command 令得現生世出世間悉地成
52 48 lìng rules of behavior; customs 令得現生世出世間悉地成
53 48 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令得現生世出世間悉地成
54 48 lìng a season 令得現生世出世間悉地成
55 48 lìng respected; good reputation 令得現生世出世間悉地成
56 48 lìng good 令得現生世出世間悉地成
57 48 lìng pretentious 令得現生世出世間悉地成
58 48 lìng a transcending state of existence 令得現生世出世間悉地成
59 48 lìng a commander 令得現生世出世間悉地成
60 48 lìng a commanding quality; an impressive character 令得現生世出世間悉地成
61 48 lìng lyrics 令得現生世出世間悉地成
62 48 lìng Ling 令得現生世出世間悉地成
63 48 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令得現生世出世間悉地成
64 41 證得 zhèngdé realize; prāpti 證得一切如
65 40 zhù to dwell; to live; to reside 各住本三昧
66 40 zhù to stop; to halt 各住本三昧
67 40 zhù to retain; to remain 各住本三昧
68 40 zhù to lodge at [temporarily] 各住本三昧
69 40 zhù firmly; securely 各住本三昧
70 40 zhù verb complement 各住本三昧
71 40 zhù attaching; abiding; dwelling on 各住本三昧
72 39 naturally; of course; certainly 或自意趣說
73 39 from; since 或自意趣說
74 39 self; oneself; itself 或自意趣說
75 39 Kangxi radical 132 或自意趣說
76 39 Zi 或自意趣說
77 39 a nose 或自意趣說
78 39 the beginning; the start 或自意趣說
79 39 origin 或自意趣說
80 39 originally 或自意趣說
81 39 still; to remain 或自意趣說
82 39 in person; personally 或自意趣說
83 39 in addition; besides 或自意趣說
84 39 if; even if 或自意趣說
85 39 but 或自意趣說
86 39 because 或自意趣說
87 39 to employ; to use 或自意趣說
88 39 to be 或自意趣說
89 39 own; one's own; oneself 或自意趣說
90 39 self; soul; ātman 或自意趣說
91 39 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 令得現生世出世間悉地成
92 39 chéng one tenth 令得現生世出世間悉地成
93 39 chéng to become; to turn into 令得現生世出世間悉地成
94 39 chéng to grow up; to ripen; to mature 令得現生世出世間悉地成
95 39 chéng to set up; to establish; to develop; to form 令得現生世出世間悉地成
96 39 chéng a full measure of 令得現生世出世間悉地成
97 39 chéng whole 令得現生世出世間悉地成
98 39 chéng set; established 令得現生世出世間悉地成
99 39 chéng to reache a certain degree; to amount to 令得現生世出世間悉地成
100 39 chéng to reconcile 令得現生世出世間悉地成
101 39 chéng alright; OK 令得現生世出世間悉地成
102 39 chéng an area of ten square miles 令得現生世出世間悉地成
103 39 chéng to resmble; to be similar to 令得現生世出世間悉地成
104 39 chéng composed of 令得現生世出世間悉地成
105 39 chéng a result; a harvest; an achievement 令得現生世出世間悉地成
106 39 chéng capable; able; accomplished 令得現生世出世間悉地成
107 39 chéng to help somebody achieve something 令得現生世出世間悉地成
108 39 chéng Cheng 令得現生世出世間悉地成
109 39 chéng Become 令得現生世出世間悉地成
110 39 chéng becoming; bhāva 令得現生世出世間悉地成
111 39 lái to come 來平等智
112 39 lái indicates an approximate quantity 來平等智
113 39 lái please 來平等智
114 39 lái used to substitute for another verb 來平等智
115 39 lái used between two word groups to express purpose and effect 來平等智
116 39 lái ever since 來平等智
117 39 lái wheat 來平等智
118 39 lái next; future 來平等智
119 39 lái a simple complement of direction 來平等智
120 39 lái to occur; to arise 來平等智
121 39 lái to earn 來平等智
122 39 lái to come; āgata 來平等智
123 39 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 毘盧遮那佛言
124 38 cóng from 從心流出無量菩薩
125 38 cóng to follow 從心流出無量菩薩
126 38 cóng past; through 從心流出無量菩薩
127 38 cóng to comply; to submit; to defer 從心流出無量菩薩
128 38 cóng to participate in something 從心流出無量菩薩
129 38 cóng to use a certain method or principle 從心流出無量菩薩
130 38 cóng usually 從心流出無量菩薩
131 38 cóng something secondary 從心流出無量菩薩
132 38 cóng remote relatives 從心流出無量菩薩
133 38 cóng secondary 從心流出無量菩薩
134 38 cóng to go on; to advance 從心流出無量菩薩
135 38 cōng at ease; informal 從心流出無量菩薩
136 38 zòng a follower; a supporter 從心流出無量菩薩
137 38 zòng to release 從心流出無量菩薩
138 38 zòng perpendicular; longitudinal 從心流出無量菩薩
139 38 cóng receiving; upādāya 從心流出無量菩薩
140 38 一切 yīqiè all; every; everything 諸天魔一切煩惱及諸罪障
141 38 一切 yīqiè temporary 諸天魔一切煩惱及諸罪障
142 38 一切 yīqiè the same 諸天魔一切煩惱及諸罪障
143 38 一切 yīqiè generally 諸天魔一切煩惱及諸罪障
144 38 一切 yīqiè all, everything 諸天魔一切煩惱及諸罪障
145 38 一切 yīqiè all; sarva 諸天魔一切煩惱及諸罪障
146 36 yóu follow; from; it is for...to 由阿閦佛加持故
147 36 yóu Kangxi radical 102 由阿閦佛加持故
148 36 yóu to follow along 由阿閦佛加持故
149 36 yóu cause; reason 由阿閦佛加持故
150 36 yóu by somebody; up to somebody 由阿閦佛加持故
151 36 yóu from a starting point 由阿閦佛加持故
152 36 yóu You 由阿閦佛加持故
153 36 yóu because; yasmāt 由阿閦佛加持故
154 36 wèi for; to
155 36 wèi because of
156 36 wéi to act as; to serve
157 36 wéi to change into; to become
158 36 wéi to be; is
159 36 wéi to do
160 36 wèi for
161 36 wèi because of; for; to
162 36 wèi to
163 36 wéi in a passive construction
164 36 wéi forming a rehetorical question
165 36 wéi forming an adverb
166 36 wéi to add emphasis
167 36 wèi to support; to help
168 36 wéi to govern
169 36 wèi to be; bhū
170 34 xíng appearance 剛波羅蜜形
171 34 xíng adjective 剛波羅蜜形
172 34 xíng shape; form 剛波羅蜜形
173 34 xíng terrain 剛波羅蜜形
174 34 xíng circumstances; situation 剛波羅蜜形
175 34 xíng to form; to become 剛波羅蜜形
176 34 xíng to appear; to manifest 剛波羅蜜形
177 34 xíng to contrast; to compare 剛波羅蜜形
178 34 xíng to describe 剛波羅蜜形
179 34 xíng an entity 剛波羅蜜形
180 34 xíng formal 剛波羅蜜形
181 34 xíng punishment 剛波羅蜜形
182 34 xíng form; appearance; saṃsthāna 剛波羅蜜形
183 33 內心 nèixīn inner heart 佛於內心
184 33 遍照 biànzhào to illuminate everywhere 遍照十
185 33 遍照 biànzhào shinging everywhere; vairocana 遍照十
186 33 遍照 biànzhào Vairocana 遍照十
187 33 加持 jiāchí to bless 加持一切如來
188 33 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 加持一切如來
189 32 hái also; in addition; more 還來收一
190 32 huán to go back; to turn around; to return 還來收一
191 32 huán to pay back; to give back 還來收一
192 32 hái yet; still 還來收一
193 32 hái still more; even more 還來收一
194 32 hái fairly 還來收一
195 32 huán to do in return 還來收一
196 32 huán Huan 還來收一
197 32 huán to revert 還來收一
198 32 huán to turn one's head; to look back 還來收一
199 32 huán to encircle 還來收一
200 32 xuán to rotate 還來收一
201 32 huán since 還來收一
202 32 hái however 還來收一
203 32 hái already 還來收一
204 32 hái already 還來收一
205 32 hái or 還來收一
206 32 shōu to receive; to accept 還來收一
207 32 shōu to harvest 還來收一
208 32 shōu to gather together; to collect 還來收一
209 32 shōu to arrest; to take into custody 還來收一
210 32 shōu to finish 還來收一
211 32 shōu to regain; to retake; to take back 還來收一
212 32 shōu to obtain 還來收一
213 32 shōu to conserve; to preserve; to keep 還來收一
214 32 shōu to tolerate; to admit 還來收一
215 32 shōu to arrange; to tidy up 還來收一
216 32 shōu to bury 還來收一
217 32 shōu to purchase 還來收一
218 32 shōu to control; to restrict 還來收一
219 32 shōu bring together; saṃhṛ 還來收一
220 31 流出 liúchū to flow out 流出四佛
221 30 一體 yītǐ one body; an integral whole 還來收一體
222 30 一體 yītǐ all 還來收一體
223 30 一體 yītǐ single substance 還來收一體
224 29 光明 guāngmíng bright 即證一切如來法平等自性光明智藏
225 29 光明 guāngmíng glorious; magnificent 即證一切如來法平等自性光明智藏
226 29 光明 guāngmíng light 即證一切如來法平等自性光明智藏
227 29 光明 guāngmíng having hope 即證一切如來法平等自性光明智藏
228 29 光明 guāngmíng unselfish 即證一切如來法平等自性光明智藏
229 29 光明 guāngmíng frank; open and honest 即證一切如來法平等自性光明智藏
230 29 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 即證一切如來法平等自性光明智藏
231 29 光明 guāngmíng Kōmyō 即證一切如來法平等自性光明智藏
232 29 光明 guāngmíng Brightness 即證一切如來法平等自性光明智藏
233 29 光明 guāngmíng brightness; flame 即證一切如來法平等自性光明智藏
234 28 月輪 yuèlún the disk of the moon 住毘盧遮那如來前月輪
235 24 soil; ground; land 摩地智
236 24 de subordinate particle 摩地智
237 24 floor 摩地智
238 24 the earth 摩地智
239 24 fields 摩地智
240 24 a place 摩地智
241 24 a situation; a position 摩地智
242 24 background 摩地智
243 24 terrain 摩地智
244 24 a territory; a region 摩地智
245 24 used after a distance measure 摩地智
246 24 coming from the same clan 摩地智
247 24 earth; pṛthivī 摩地智
248 24 stage; ground; level; bhumi 摩地智
249 24 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 遍照十方世界
250 22 sān three 三無數大劫
251 22 sān third 三無數大劫
252 22 sān more than two 三無數大劫
253 22 sān very few 三無數大劫
254 22 sān repeatedly 三無數大劫
255 22 sān San 三無數大劫
256 22 sān three; tri 三無數大劫
257 22 sān sa 三無數大劫
258 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 淨一切眾生大菩提心
259 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 淨一切眾生大菩提心
260 21 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 是一切如來祕奧之教
261 19 to rub 摩地智
262 19 to approach; to press in 摩地智
263 19 to sharpen; to grind 摩地智
264 19 to obliterate; to erase 摩地智
265 19 to compare notes; to learn by interaction 摩地智
266 19 friction 摩地智
267 19 ma 摩地智
268 19 Māyā 摩地智
269 17 to reach 諸天魔一切煩惱及諸罪障
270 17 and 諸天魔一切煩惱及諸罪障
271 17 coming to; when 諸天魔一切煩惱及諸罪障
272 17 to attain 諸天魔一切煩惱及諸罪障
273 17 to understand 諸天魔一切煩惱及諸罪障
274 17 able to be compared to; to catch up with 諸天魔一切煩惱及諸罪障
275 17 to be involved with; to associate with 諸天魔一切煩惱及諸罪障
276 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 諸天魔一切煩惱及諸罪障
277 17 and; ca; api 諸天魔一切煩惱及諸罪障
278 14 method; way 即證一切如來法平等自性光明智藏
279 14 France 即證一切如來法平等自性光明智藏
280 14 the law; rules; regulations 即證一切如來法平等自性光明智藏
281 14 the teachings of the Buddha; Dharma 即證一切如來法平等自性光明智藏
282 14 a standard; a norm 即證一切如來法平等自性光明智藏
283 14 an institution 即證一切如來法平等自性光明智藏
284 14 to emulate 即證一切如來法平等自性光明智藏
285 14 magic; a magic trick 即證一切如來法平等自性光明智藏
286 14 punishment 即證一切如來法平等自性光明智藏
287 14 Fa 即證一切如來法平等自性光明智藏
288 14 a precedent 即證一切如來法平等自性光明智藏
289 14 a classification of some kinds of Han texts 即證一切如來法平等自性光明智藏
290 14 relating to a ceremony or rite 即證一切如來法平等自性光明智藏
291 14 Dharma 即證一切如來法平等自性光明智藏
292 14 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即證一切如來法平等自性光明智藏
293 14 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即證一切如來法平等自性光明智藏
294 14 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即證一切如來法平等自性光明智藏
295 14 quality; characteristic 即證一切如來法平等自性光明智藏
296 14 néng can; able 能斷有情五趣
297 14 néng ability; capacity 能斷有情五趣
298 14 néng a mythical bear-like beast 能斷有情五趣
299 14 néng energy 能斷有情五趣
300 14 néng function; use 能斷有情五趣
301 14 néng may; should; permitted to 能斷有情五趣
302 14 néng talent 能斷有情五趣
303 14 néng expert at 能斷有情五趣
304 14 néng to be in harmony 能斷有情五趣
305 14 néng to tend to; to care for 能斷有情五趣
306 14 néng to reach; to arrive at 能斷有情五趣
307 14 néng as long as; only 能斷有情五趣
308 14 néng even if 能斷有情五趣
309 14 néng but 能斷有情五趣
310 14 néng in this way 能斷有情五趣
311 14 néng to be able; śak 能斷有情五趣
312 14 shēn human body; torso 四種身
313 14 shēn Kangxi radical 158 四種身
314 14 shēn measure word for clothes 四種身
315 14 shēn self 四種身
316 14 shēn life 四種身
317 14 shēn an object 四種身
318 14 shēn a lifetime 四種身
319 14 shēn personally 四種身
320 14 shēn moral character 四種身
321 14 shēn status; identity; position 四種身
322 14 shēn pregnancy 四種身
323 14 juān India 四種身
324 14 shēn body; kāya 四種身
325 14 de potential marker 或得三乘解脫果
326 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 或得三乘解脫果
327 14 děi must; ought to 或得三乘解脫果
328 14 děi to want to; to need to 或得三乘解脫果
329 14 děi must; ought to 或得三乘解脫果
330 14 de 或得三乘解脫果
331 14 de infix potential marker 或得三乘解脫果
332 14 to result in 或得三乘解脫果
333 14 to be proper; to fit; to suit 或得三乘解脫果
334 14 to be satisfied 或得三乘解脫果
335 14 to be finished 或得三乘解脫果
336 14 de result of degree 或得三乘解脫果
337 14 de marks completion of an action 或得三乘解脫果
338 14 děi satisfying 或得三乘解脫果
339 14 to contract 或得三乘解脫果
340 14 marks permission or possibility 或得三乘解脫果
341 14 expressing frustration 或得三乘解脫果
342 14 to hear 或得三乘解脫果
343 14 to have; there is 或得三乘解脫果
344 14 marks time passed 或得三乘解脫果
345 14 obtain; attain; prāpta 或得三乘解脫果
346 12 so as to; in order to 以獻毘盧遮那及一切如來
347 12 to use; to regard as 以獻毘盧遮那及一切如來
348 12 to use; to grasp 以獻毘盧遮那及一切如來
349 12 according to 以獻毘盧遮那及一切如來
350 12 because of 以獻毘盧遮那及一切如來
351 12 on a certain date 以獻毘盧遮那及一切如來
352 12 and; as well as 以獻毘盧遮那及一切如來
353 12 to rely on 以獻毘盧遮那及一切如來
354 12 to regard 以獻毘盧遮那及一切如來
355 12 to be able to 以獻毘盧遮那及一切如來
356 12 to order; to command 以獻毘盧遮那及一切如來
357 12 further; moreover 以獻毘盧遮那及一切如來
358 12 used after a verb 以獻毘盧遮那及一切如來
359 12 very 以獻毘盧遮那及一切如來
360 12 already 以獻毘盧遮那及一切如來
361 12 increasingly 以獻毘盧遮那及一切如來
362 12 a reason; a cause 以獻毘盧遮那及一切如來
363 12 Israel 以獻毘盧遮那及一切如來
364 12 Yi 以獻毘盧遮那及一切如來
365 12 use; yogena 以獻毘盧遮那及一切如來
366 12 如來 rúlái Tathagata 然如來變化身
367 12 如來 Rúlái Tathagata 然如來變化身
368 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 然如來變化身
369 12 ruò to seem; to be like; as 若見若聞
370 12 ruò seemingly 若見若聞
371 12 ruò if 若見若聞
372 12 ruò you 若見若聞
373 12 ruò this; that 若見若聞
374 12 ruò and; or 若見若聞
375 12 ruò as for; pertaining to 若見若聞
376 12 pomegranite 若見若聞
377 12 ruò to choose 若見若聞
378 12 ruò to agree; to accord with; to conform to 若見若聞
379 12 ruò thus 若見若聞
380 12 ruò pollia 若見若聞
381 12 ruò Ruo 若見若聞
382 12 ruò only then 若見若聞
383 12 ja 若見若聞
384 12 jñā 若見若聞
385 12 ruò if; yadi 若見若聞
386 11 zhèng proof 證佛
387 11 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證佛
388 11 zhèng to advise against 證佛
389 11 zhèng certificate 證佛
390 11 zhèng an illness 證佛
391 11 zhèng to accuse 證佛
392 11 zhèng realization; adhigama 證佛
393 11 zhèng obtaining; prāpti 證佛
394 11 such as; for example; for instance 證得一切如
395 11 if 證得一切如
396 11 in accordance with 證得一切如
397 11 to be appropriate; should; with regard to 證得一切如
398 11 this 證得一切如
399 11 it is so; it is thus; can be compared with 證得一切如
400 11 to go to 證得一切如
401 11 to meet 證得一切如
402 11 to appear; to seem; to be like 證得一切如
403 11 at least as good as 證得一切如
404 11 and 證得一切如
405 11 or 證得一切如
406 11 but 證得一切如
407 11 then 證得一切如
408 11 naturally 證得一切如
409 11 expresses a question or doubt 證得一切如
410 11 you 證得一切如
411 11 the second lunar month 證得一切如
412 11 in; at 證得一切如
413 11 Ru 證得一切如
414 11 Thus 證得一切如
415 11 thus; tathā 證得一切如
416 11 like; iva 證得一切如
417 11 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
418 11 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
419 11 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
420 11 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
421 11 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
422 11 greatly; very 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
423 11 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
424 11 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
425 11 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
426 11 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
427 11 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
428 11 approximately 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
429 11 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
430 11 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
431 11 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
432 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養承事
433 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養承事
434 11 供養 gòngyǎng offering 供養承事
435 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養承事
436 11 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那
437 10 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 皆令獲得無上菩提
438 10 one 從一佛至一
439 10 Kangxi radical 1 從一佛至一
440 10 as soon as; all at once 從一佛至一
441 10 pure; concentrated 從一佛至一
442 10 whole; all 從一佛至一
443 10 first 從一佛至一
444 10 the same 從一佛至一
445 10 each 從一佛至一
446 10 certain 從一佛至一
447 10 throughout 從一佛至一
448 10 used in between a reduplicated verb 從一佛至一
449 10 sole; single 從一佛至一
450 10 a very small amount 從一佛至一
451 10 Yi 從一佛至一
452 10 other 從一佛至一
453 10 to unify 從一佛至一
454 10 accidentally; coincidentally 從一佛至一
455 10 abruptly; suddenly 從一佛至一
456 10 or 從一佛至一
457 10 one; eka 從一佛至一
458 10 shì a generation 於無量世
459 10 shì a period of thirty years 於無量世
460 10 shì the world 於無量世
461 10 shì years; age 於無量世
462 10 shì a dynasty 於無量世
463 10 shì secular; worldly 於無量世
464 10 shì over generations 於無量世
465 10 shì always 於無量世
466 10 shì world 於無量世
467 10 shì a life; a lifetime 於無量世
468 10 shì an era 於無量世
469 10 shì from generation to generation; across generations 於無量世
470 10 shì to keep good family relations 於無量世
471 10 shì Shi 於無量世
472 10 shì a geologic epoch 於無量世
473 10 shì hereditary 於無量世
474 10 shì later generations 於無量世
475 10 shì a successor; an heir 於無量世
476 10 shì the current times 於無量世
477 10 shì loka; a world 於無量世
478 10 shòu to suffer; to be subjected to 具受淨戒無
479 10 shòu to transfer; to confer 具受淨戒無
480 10 shòu to receive; to accept 具受淨戒無
481 10 shòu to tolerate 具受淨戒無
482 10 shòu suitably 具受淨戒無
483 10 shòu feelings; sensations 具受淨戒無
484 10 虛空 xūkōng empty space 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
485 10 虛空 xūkōng the sky; space 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
486 10 虛空 xūkōng vast emptiness 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
487 10 虛空 xūkōng Void 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
488 10 虛空 xūkōng the sky; gagana 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
489 10 虛空 xūkōng space; ākāśa 雲集盡虛空遍法界一切諸佛
490 10 no 具受淨戒無
491 10 Kangxi radical 71 具受淨戒無
492 10 to not have; without 具受淨戒無
493 10 has not yet 具受淨戒無
494 10 mo 具受淨戒無
495 10 do not 具受淨戒無
496 10 not; -less; un- 具受淨戒無
497 10 regardless of 具受淨戒無
498 10 to not have 具受淨戒無
499 10 um 具受淨戒無
500 10 Wu 具受淨戒無

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
 1. zhì
 2. zhì
 1. Wisdom
 2. jnana; knowing
therefore; tasmāt
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration
受用 shòuyòng Benefit
near to; antike
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
证得 證得 zhèngdé realize; prāpti
zhù attaching; abiding; dwelling on

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
北门 北門 66 North Gate
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不空成就佛 98 Amoghasiddhi Buddha
不空成就 98 Amoghasiddhi
不空成就如来 不空成就如來 98 Amoghasiddhi Tathāgata
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大劫 100 Maha-Kalpa
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
东门 東門 68 East Gate
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光明遍照 103 Vairocana
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在王 觀自在王 103 Lokesvararaja
观自在王如来 觀自在王如來 103 Lokesvararaja Tathagata
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚舞菩萨 金剛舞菩薩 74 Vajranrti Bodhisattva
金刚法菩萨 金剛法菩薩 106 Vajradharma bodhisatta
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚王菩萨 金剛王菩薩 106 Hevajra
金刚牙 金剛牙 106 Vajradaṃṣṭra
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门 略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門 108 Summary of the Vajra Crown Yoga Teaching on Cultivation and Realization of Sagehood; Lue Shu Jingang Ding Yujia Fenbie Sheng Wei Xiu Zheng Famen
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩竭陀国 摩竭陀國 109 Magadha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘首羯磨 112 Visvakarma; Visvakarman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
五趣 119 Five Realms
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
西门 西門 88 West Gate
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
印光 121 Yingguang
遮那 122 Vairocana
智印 122 Wisdom Mudra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
自性身 122 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 183.

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦 196 arka
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
报身佛 報身佛 66 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
藏识 藏識 99 storehouse consciousness; ālayavijñāna; alaya consciousness
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成所作智 99 Wisdom of perfect conduct
臭秽 臭穢 99 foul
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提心 100 great bodhi
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲愿力 大悲願力 100 the great compassionate vow
道果 100 the fruit of the path
得佛 100 to become a Buddha
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等流 100 outflow; niṣyanda
地前 100 the previous phases of bodhisattva practice
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
覩见 覩見 100 to observe
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
筏喻 102 the raft simile
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界身 102 dharmakaya
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵本 102 a Sanskrit text
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
焚香 102
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
佛德 102 Buddha virtue
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
果报 果報 103 fruition; the result of karma
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
化众生 化眾生 104 to transform living beings
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
羯磨 106 karma
结使 結使 106 a fetter
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚铃 金剛鈴 106 vajra bell; vajra-ghaṇṭā
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
觉意 覺意 106 bodhyanga
利乐 利樂 108 blessing and joy
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六通 108 six supernatural powers
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙观察智 妙觀察智 109 wisdom of profound insight
密语 密語 109 mantra
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
内证 內證 110 personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
平等性 112 universal nature
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
勤苦 113 devoted and suffering
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三密 115 three mysteries
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少善 115 little virtue
身等 115 equal in body
圣位 聖位 115 sagehood stage
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
十六菩萨 十六菩薩 115 the sixteen bodhisattvas
施设 施設 115 to establish; to set up
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
四佛 115 four Buddhas
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四智 115 the four forms of wisdom
窣堵波 115 a stupa
所行 115 actions; practice
他受用身 116 enjoyment body for others
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
五分 119
 1. five parts
 2. five part teaching
五解脱轮 五解脫輪 119 five wheels of liberation
五欲 五慾 119 the five desires
五智 119 five kinds of wisdom
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无明住地 無明住地 119 abode of ignorance
无染 無染 119 undefiled
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
现证 現證 120 immediate realization
相轮 相輪 120 stacked rings; wheel
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
修证 修證 120 cultivation and realization
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
虚空界 虛空界 120 visible space
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
厌离 厭離 121 to give up in disgust
药叉 藥叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
异见 異見 121 different view
意趣 121 direction of the will
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
语业 語業 121 verbal karma
怨敌 怨敵 121 an enemy
圆满菩提 圓滿菩提 121
 1. Perfected Bodhi Wisdom
 2. attain enlightenment
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
证得 證得 122 realize; prāpti
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
众生世间 眾生世間 122 the world of living beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自受用身 122 enjoyment body for the self
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
罪障 122 the barrier of sin