Glossary and Vocabulary for Vasudhārādhāraṇīsūtra (Chi Shi Tuoluoni Jing) 《持世陀羅尼經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 16 foam / suds 沫底
3 13 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
4 13 lìng to make / to cause to be / to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
5 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說陀羅
6 12 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊欲問如
7 12 beautiful / magnificent / elegant 瞢揭麗
8 11 to punish / to penalize 薩寫罰底
9 10 Buddha / Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
10 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
11 10 da 呾姪他
12 9 è (nose) bridge 頞折麗
13 9 歡喜 huānxǐ joyful 長者歡喜踊躍
14 9 bottom / base / end 跋達邏筏底
15 8 děng et cetera / and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
16 8 shí time / a period of time 時彼國中有一長者名為妙月
17 8 jiē to take off / to lift off 瞢揭麗
18 8 to adjoin / to border 毘沫麗
19 7 guǎng wide / large / vast 給親屬廣修惠施
20 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 今為汝說此陀羅尼
21 7 to attain / to reach 跋達邏筏底
22 7 gào to tell / to say / said / told 以慈軟音告言
23 7 miào wonderful / fantastic 時彼國中有一長者名為妙月
24 6 suō a kind of sedge grass 莎訶
25 6 rén person / people / a human being 與大苾芻眾五百人俱
26 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
27 6 yuè month 時彼國中有一長者名為妙月
28 6 a slave / a servant 奴颯沫洛
29 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼名曰持世
30 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
31 5 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾五百人俱
32 5 can / may / permissible 諸貧賤者可令得富貴
33 5 危懼 wēijù afraid / apprehensive 危懼者可令安樂
34 5 chí to grasp / to hold 名持金剛海音如來應正等
35 5 zhé to fold 頞折麗
36 5 Sa 薩寫罰底
37 5 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
38 5 néng can / able 若能至
39 5 yán to speak / to say / said 合掌恭敬而白佛言
40 5 安樂 ānlè peaceful and happy / content 危懼者可令安樂
41 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
42 4 wèn to ask 世尊欲問如
43 4 yuē to speak / to say 陀羅尼曰
44 4 lái to come 來詣佛所頂禮佛足
45 4 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing 持世陀羅尼經
46 4 zuì crime / sin / vice 諸有罪者可令罪滅
47 4 zhèng upright / straight 速證無上正
48 4 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時世尊告阿難曰
49 4 to know / to learn about / to comprehend 頞捺捺悉諦
50 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
51 4 wén to hear 長者聞佛所說
52 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今為汝說此陀羅尼
53 4 speed 者速得除滅
54 4 to travel by foot / to walk 跋達邏筏底
55 4 cái money / wealth / riches / valuables 令貧賤者得大財位
56 4 諸天 zhūtiān devas 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
57 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊我等在家多諸眷
58 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 等菩提
59 3 踴躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 我時聞已歡喜踴躍
60 3 méng eyesight obscured / ashamed 瞢揭麗
61 3 qǐng to ask / to inquire 稽首作禮合掌請言
62 3 利樂 lì lè blessing and joy 為欲利樂諸有情故
63 3 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 一時薄伽梵
64 3 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 莎訶
65 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大慈垂愍聽許
66 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 頞摺鉢麗
67 3 downwards-right concave stroke 頞捺捺悉諦
68 3 nán difficult / arduous / hard 資財乏少難可周濟
69 3 gain / advantage / benefit 室利
70 3 Soviet Union 蘇魯閉
71 3 happy / glad / cheerful / joyful 令諸有情皆獲利樂
72 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
73 3 diǎn point / dot /downwards-right convex character stroke 呾他揭多薩點
74 3 yán the gate of a village 三沫閻阿奴颯沫洛
75 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 諸有罪者可令罪滅
76 3 zhèng proof 速證無上正
77 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
78 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 何善男子善女人
79 3 power / force / strength 此神呪力不可思
80 3 a table / a list / a chart 譜洛譜洛
81 3 truth 汝天人等皆應諦
82 2 qiú to request 福慧漸增所求
83 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 來詣佛所頂禮佛足
84 2 to reach 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
85 2 jīng to go through / to experience 經七晝夜
86 2 zhǒng kind / type
87 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證無上正
88 2 to drink 喝伽哳尼
89 2 jié a deer's skin
90 2 increase / benefit 鐃益一切倉庫無盡
91 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者阿難歡喜白佛
92 2 a riddle 毘毘謎
93 2 good fortune / happiness / luck 由是因緣福
94 2 yīn sound / noise 以慈軟音告言
95 2 Shandong 蘇魯閉
96 2 身心 shēnxīn body and mind 勤修善業身心無惓
97 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 何善男子善女人
98 2 to go round / to encircle 繞百千匝
99 2 grandmother 鉢拉婆罰底
100 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首作禮合掌請言
101 2 chē a vehicle 阿揭車阿揭車
102 2 阿素洛 āsùluò an asura 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
103 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 慧增長
104 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 妙月長者諸庫藏中
105 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 合掌恭敬而白佛言
106 2 盈滿 yíngmǎn abundant 種財穀今悉盈滿
107 2 獲利 huòlì to profit 令諸有情皆獲利樂
108 2 to stop / to prevent 杜杜謎
109 2 intimating / close 昵澁波達尼
110 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
111 2 to bind / to tie 毘濕縛繫
112 2 zhōng middle 妙月長者諸庫藏中
113 2 disease / sickness / ailment 又多疹疾罪累危懼
114 2 wèi position / location / place 令貧賤者得大財位
115 2 貧賤 pínjiàn poor and lowly 諸貧賤者可令得富貴
116 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 我時聞已歡喜踴躍
117 2 undulations 縷波毘沫麗
118 2 valley / gorge / ravine 所須財穀
119 2 thorn / sting / prick 譜刺耶
120 2 luó Luo 瞢揭羅罰底
121 2 chǐ tooth / teeth
122 2 rào to entwine
123 2 利益 lìyì benefit / interest 利益安樂無量有情
124 2 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 能正奉行者
125 2 bǎi one hundred 繞百千匝
126 2 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
127 2 to fear 罰栗殺尼
128 2 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 三世諸佛同所稱揚
129 2 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 來詣佛所頂禮佛足
130 2 tīng to listen 唯願大慈垂愍聽許
131 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
132 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親近供養佛法僧寶
133 2 方便 fāngbiàn convenient 吾當為汝方便分別令汝心喜
134 2 晝夜 zhòuyè day and night 諸利樂事晝夜增長
135 2 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終生於善趣
136 2 a set square / a rule / a regulation / a pattern 矩麗
137 2 qiān one thousand 繞百千匝
138 2 shēng to be born / to give birth 僧深生敬信
139 2 shǔ to count 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
140 2 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦如是大陀羅尼
141 2 desire 世尊欲問如
142 2 jiā to add 思議神力加被
143 2 tóng like / same / similar 三世諸佛同所稱揚
144 2 shǎo few 來應正等覺少所疑事
145 1 chuí to hang / to suspend / to droop 唯願大慈垂愍聽許
146 1 yuán fate / predestined affinity 長者何緣作如是請
147 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 諸惡神鬼天龍藥叉
148 1 yùn a rhyme 華志韻閑遠
149 1 法王 Fǎ Wáng Buddha 一切智法王
150 1 滅罪 mièzuì erase karma from sins 亦名愈疾亦名滅罪
151 1 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
152 1 mǐn to pity / to sympathize 唯願大慈垂愍聽許
153 1 shī moist / wet 毘濕縛繫
154 1 zhé to fold / to bend 頞摺鉢麗
155 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 此法門當名何等
156 1 to defend / to resist 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
157 1 如意 rúyì satisfactory 如意
158 1 fàn Sanskrit 我觀世間天魔梵等
159 1 to join / to combine 時彼長者合
160 1 大神 dàshén deity 此陀羅尼具大神力
161 1 to indulge oneself / to be unrestrained 長者恣
162 1 shā to kill / to murder / to slaughter 罰栗殺尼
163 1 shì matter / thing / item 諸利樂事晝夜增長
164 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 思議神力加被
165 1 不思議 bù sīyì inconceivable 諸佛不思議
166 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 稽首作禮合掌請言
167 1 xié to harmonize / to agree 所求利樂無不諧遂
168 1 seven 經七晝夜
169 1 名為 míngwèi to be called 時彼國中有一長者名為妙月
170 1 zài in / at 在憍餉彌國建礫
171 1 book / volume
172 1 xiě to write 薩寫罰底
173 1 dào to arrive 已到勝彼岸
174 1 to go 而去
175 1 彼岸 bǐ àn the other shore 已到勝彼岸
176 1 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
177 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩俱
178 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法
179 1 Māra 我觀世間天魔梵等
180 1 尼蘇 nísū Nisu (language) 尼蘇瞢
181 1 xīn heart 吾當為汝方便分別令汝心喜
182 1 gěi to give 給親屬廣修惠施
183 1 男女 nán nǚ male and female 男女僮僕其數眾多
184 1 zhào an imperial decree 詔譯
185 1 shēn human body / torso 身壞命終生於善趣
186 1 chuā a crashing sound 諸庫藏中欻然盈滿
187 1 yāng center
188 1 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment 稽首大覺尊
189 1 無盡 wújìn endless / inexhaustible 鐃益一切倉庫無盡
190 1 qián front 劫前遇佛世尊
191 1 無數 wúshù countless / innumerable 善男子我於過去無數
192 1 to criticize
193 1 在家 zàijiā lay person / laity 世尊我等在家多諸眷
194 1 zhā zha 喝伽哳尼
195 1 huì intelligent / clever 慧增長
196 1 tiǎn to exterminate 不殄滅
197 1 zhǎng palm of the hand 掌恭敬
198 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩縛薩埵毘捺閻頞奴颯沫莎呵
199 1 fàn a pattern / model / rule / law 容範溫
200 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
201 1 one 時彼國中有一長者名為妙月
202 1 idea 汝意問
203 1 僮僕 tóngpú a boy servant 男女僮僕其數眾多
204 1 fán ordinary / common 凡頞奴颯沫洛莎呵
205 1 lèi to be tired 又多疹疾罪累危懼
206 1 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神皆生歡喜
207 1 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝應信受此陀羅尼
208 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦復然
209 1 to fear / be afraid of / to dread 懼衫
210 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 劫前遇佛世尊
211 1 周濟 zhōujì help to the needy / emergency relief / charity / to give to poorer relative 資財乏少難可周濟
212 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界
213 1 jué to awake 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
214 1 shǔ to belong to / be subordinate to
215 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 身壞命終生於善趣
216 1 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī 在憍餉彌國建礫
217 1 shèng to beat / to win / to conquer 已到勝彼岸
218 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 汝當奉行勿令忘失
219 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 以妙伽陀而讚頌曰
220 1 親近 qīnjìn to get close to 親近供養佛法僧寶
221 1 wēi small / tiny 為諸天人說微
222 1 jǐn a time of famine or crop failure 飢饉疫癘皆悉消除
223 1 business / industry 勤修善業身心無惓
224 1 hungry 飢饉疫癘皆悉消除
225 1 zhí nephew 呾姪他
226 1 病愈 bìngyù to recover from an illness 諸有病者可令病愈
227 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 來應正等覺少所疑事
228 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 容範溫
229 1 zhòng many / numerous 與大苾芻眾五百人俱
230 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 病者四大康和
231 1 shòu to suffer / to be subjected to 我能受
232 1 guǐ a ghost / spirit of dead 諸惡神鬼天龍藥叉
233 1 to be fond of / to like 吾當為汝方便分別令汝心喜
234 1 yuǎn far / distant 華志韻閑遠
235 1 zēng to increase / to add to / to augment 福慧漸增所求
236 1 shàn door panel 扇多沫底
237 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能毀越此陀羅尼
238 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 歡喜信受奉行
239 1 調 tiáo to harmonize 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
240 1 end / final stage / latter part 自末冥雨
241 1 suō to dance / to frolic 娑揭洛
242 1 深信 shēnxìn to firmly believe 深信歡喜
243 1 shī to lose 汝當奉行勿令忘失
244 1 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞世尊百千匝已
245 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 唯願大慈垂愍聽許
246 1 shì a generation 尼名曰持世
247 1 yún cloud 世尊云
248 1 jiàn to build / to construct 在憍餉彌國建礫
249 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終生於善趣
250 1 gravel / pebbles 在憍餉彌國建礫
251 1 文句 wén jù textual explanation / exegisis 文句正真不可壞故
252 1 五百 wǔ bǎi five hundred 與大苾芻眾五百人俱
253 1 duò to carry on one's back 馱娜罰底
254 1 wáng Wang
255 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 勤修善業身心無惓
256 1 rain 自末冥雨
257 1 bǐng bing 喝鞞達
258 1 zhī a callous 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
259 1 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名持金剛海音如來應正等
260 1 tuó steep bank 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
261 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 絰栗砧
262 1 讚頌 zànsòng to bless / to praise 以妙伽陀而讚頌曰
263 1 人師 rén shī a teacher of humans 人師佛薄伽梵
264 1 lèi kind / type / class / category 諸有情類皆得利
265 1 lín a wood / a forest / a grove 迦林
266 1 菩薩 púsà bodhisatta 無量聲聞及諸菩薩
267 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 諸天龍神皆生歡喜
268 1 Na 馱娜罰底
269 1 zhěn measles / a rash 又多疹疾罪累危懼
270 1 wéi to surround / to encircle / to corral 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
271 1 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 飢饉疫癘皆悉消除
272 1 zuò to do 長者何緣作如是請
273 1 富貴 fùguì riches and honor 諸貧賤者可令得富貴
274 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 令聞持者皆獲利樂
275 1 shēn deep 僧深生敬信
276 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
277 1 除滅 chúmiè to eliminate 者速得除滅
278 1 quán earnest 勤修善業身心無惓
279 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 人等皆不能害
280 1 阿奴 ānú younger brother 三沫閻阿奴颯沫洛
281 1 to grind 磨薩點颯沫洛
282 1 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 以者何如是章句
283 1 to translate / to interpret 詔譯
284 1 罪障 zuì zhàng the barrier of sin 所有罪障無
285 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 病者四大康和
286 1 疑事 yíshì a doubt 來應正等覺少所疑事
287 1 不可得 bù kě dé unobtainable 諸薄福者不可得聞
288 1 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
289 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 文句正真不可壞故
290 1 to allow / to permit 唯願大慈垂愍聽許
291 1 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
292 1 惡神 èshén malignant deity / fiend 諸惡神鬼天龍藥叉
293 1 luó logic 跋達邏筏底
294 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 親近供養佛法僧寶
295 1 warehouse / storehouse / library / store 由斯福力庫
296 1 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
297 1 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 鐃益一切倉庫無盡
298 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 難深心歡喜
299 1 陀羅 tuóluó Tārā 說陀羅
300 1 guān to look at / to watch / to observe 我觀世間天魔梵等
301 1 有病 yǒubìng to be sick 諸有病者可令病愈
302 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 長者歡喜踊躍
303 1 薄福 báofú little merit 諸薄福者不可得聞
304 1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 益安樂一切有情
305 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 妙法
306 1 shǐ beginning / start
307 1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師玄奘奉
308 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 此陀羅尼具大神力
309 1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 我觀世間天魔梵等
310 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 吾當為汝方便分別令汝心喜
311 1 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 慈悲護念
312 1 cáng to hide 藏皆
313 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 名持金剛海音如來應正等
314 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 所說法亦爾
315 1 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 昵澁波達尼
316 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 大唐三藏法師玄奘奉
317 1 kāng Kang 病者四大康和
318 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時薄伽梵
319 1 to lack 資財乏少難可周濟
320 1 ǎn \N 罯沫麗
321 1 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 世尊告曰如是如是
322 1 suì to comply with / to follow along 所求利樂無不諧遂
323 1 nán nan 阿罰制喃
324 1 an epidemic / a plague 飢饉疫癘皆悉消除
325 1 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 親近供養佛法僧寶
326 1 ruǎn soft / flexible / pliable 以慈軟音告言
327 1 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾五百人俱
328 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 亦名諸佛神力加被
329 1 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 文句正真不可壞故
330 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 此神呪力不可思
331 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 滅生老病死
332 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切智法王
333 1 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 諸惡神鬼天龍藥叉
334 1 惠施 huìshī Hui Shi 給親屬廣修惠施
335 1 國中 guózhōng junior high school 時彼國中有一長者名為妙月
336 1 shì a gentleman / a knight 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
337 1 zhēn an anvil 絰栗砧
338 1 jiā jia 迦林
339 1 an ulcer / plague 飢饉疫癘皆悉消除
340 1 神呪 shénzhòu charm / spell 此神呪力不可思
341 1 kuáng insane / mad
342 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議神力加被
343 1 開示 kāishì to express / to indicate 故請世尊開示方便
344 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 大唐三藏法師玄奘奉
345 1 資財 zīcái assets / capital and materials 資財乏少難可周濟
346 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 汝天人等皆應諦
347 1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師玄奘奉
348 1 raft 跋達邏筏底
349 1 Lu 魯盧
350 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛合掌白言世尊
351 1 xiū to decorate / to embellish 給親屬廣修惠施
352 1 心受 xīn shòu mental perception 心受持廣為他說
353 1 tiān day 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
354 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故妙月長者
355 1 huá Chinese 華志韻閑遠
356 1 míng dark 自末冥雨
357 1 jié take by force / to coerce 劫前遇佛世尊
358 1 zhōu Zhou Dynasty
359 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等今者云何奉持
360 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 速證無上正覺菩提
361 1 sān three 三沫閻阿奴颯沫洛
362 1 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 給親屬廣修惠施
363 1 to happen upon / to meet with by chance 劫前遇佛世尊
364 1 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛同所稱揚
365 1 wēn warm / lukewarm 容範溫
366 1 náo cymbals 鐃益一切倉庫無盡
367 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 慈悲護念
368 1 to shut / to close 蘇魯閉
369 1 zhì sign / mark / flag 華志韻閑遠
370 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 願為無量有情宣說
371 1 jiā gha / ga 喝伽哳尼
372 1 sēng a monk 僧深生敬信
373 1 què a watchtower 時無暫闕
374 1 眾多 zhòngduō numerous 男女僮僕其數眾多
375 1 huǐ to destroy 無能毀越此陀羅尼
376 1 shān a shirt 懼衫
377 1 一面 yīmiàn one side 却住一面
378 1 dān to delay / to prolong 呾他揭耽頞
379 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 無量聲聞及諸菩薩
380 1 滿 mǎn full 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
381 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 亦名能感一切財
382 1 to pull / to drag / to draw 鉢拉婆罰底
383 1 過去 guòqù past / previous/ former 善男子我於過去無數
384 1 白言 bái yán to say 禮佛合掌白言世尊
385 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 誠供養三寶
386 1 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 一切危懼並得安寧
387 1 汝等 rǔ děng you all 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
388 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈軟音告言
389 1 shì room / bedroom 室利
390 1 zhì to create / to make / to manufacture 阿罰制喃
391 1 敬信 jìng xìn Respect and Trust 僧深生敬信
392 1 hài to injure / to harm to 人等皆不能害
393 1 chéng honesty / sincerity 誠供養三寶
394 1 福慧 fúhuì good moral conduct and wisdom 福慧漸增所求
395 1 前後 qiánhòu front and back 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
396 1 to remember / to reflect upon
397 1 zhòng heavy 時彼長者重白佛言
398 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 爾時世尊哀愍彼故
399 1 to go to / to arrive / to reach 來詣佛所頂禮佛足
400 1 金剛 jīngāng a diamond 名持金剛海音如來應正等
401 1 to connect / to relate 毘濕縛繫
402 1 juàn wife and children 世尊我等在家多諸眷
403 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 尼名曰持世
404 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣福
405 1 zhī to know 爾時世尊知而故問
406 1 máng vast / boundless / widespread 茫矩麗

Frequencies of all Words

Top 475

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 18 zhū all / many / various 諸貧賤者可令得富貴
3 16 foam / suds 沫底
4 13 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
5 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 來詣佛所頂禮佛足
6 13 lìng to make / to cause to be / to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
7 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說陀羅
8 12 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊欲問如
9 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸貧賤者可令得富貴
10 12 beautiful / magnificent / elegant 瞢揭麗
11 11 to punish / to penalize 薩寫罰底
12 11 wèi for / to 吾當為汝方便分別令汝心喜
13 10 Buddha / Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
14 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
15 10 this / these 今為汝說此陀羅尼
16 10 míng measure word for people 名持金剛海音如來應正等
17 10 da 呾姪他
18 9 è (nose) bridge 頞折麗
19 9 he / him 廣為他說
20 9 jiē all / each and every / in all cases 汝天人等皆應諦
21 9 歡喜 huānxǐ joyful 長者歡喜踊躍
22 9 also / too 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
23 9 bottom / base / end 跋達邏筏底
24 8 děng et cetera / and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
25 8 shí time / a period of time 時彼國中有一長者名為妙月
26 8 jiē to take off / to lift off 瞢揭麗
27 8 to adjoin / to border 毘沫麗
28 7 guǎng wide / large / vast 給親屬廣修惠施
29 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 今為汝說此陀羅尼
30 7 you / thou 汝意問
31 7 to attain / to reach 跋達邏筏底
32 7 gào to tell / to say / said / told 以慈軟音告言
33 7 that / those 時彼國中有一長者名為妙月
34 7 miào wonderful / fantastic 時彼國中有一長者名為妙月
35 6 suō a kind of sedge grass 莎訶
36 6 rén person / people / a human being 與大苾芻眾五百人俱
37 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
38 6 yuè month 時彼國中有一長者名為妙月
39 6 a slave / a servant 奴颯沫洛
40 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼名曰持世
41 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
42 5 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾五百人俱
43 5 yīng should / ought 來應正等覺少所疑事
44 5 can / may / permissible 諸貧賤者可令得富貴
45 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 合掌恭敬而白佛言
46 5 危懼 wēijù afraid / apprehensive 危懼者可令安樂
47 5 chí to grasp / to hold 名持金剛海音如來應正等
48 5 I / me / my 善男子我於過去無數
49 5 yǒu is / are / to exist 時彼國中有一長者名為妙月
50 5 zhé to fold 頞折麗
51 5 Sa 薩寫罰底
52 5 ā prefix to names of people 阿揭車阿揭車
53 5 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
54 5 一切 yīqiè all / every / everything 鐃益一切倉庫無盡
55 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 爾時世尊哀愍彼故
56 5 néng can / able 若能至
57 5 de potential marker 諸貧賤者可令得富貴
58 5 yán to speak / to say / said 合掌恭敬而白佛言
59 5 安樂 ānlè peaceful and happy / content 危懼者可令安樂
60 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
61 4 wèn to ask 世尊欲問如
62 4 yuē to speak / to say 陀羅尼曰
63 4 lái to come 來詣佛所頂禮佛足
64 4 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing 持世陀羅尼經
65 4 zuì crime / sin / vice 諸有罪者可令罪滅
66 4 zhèng upright / straight 速證無上正
67 4 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時世尊告阿難曰
68 4 to know / to learn about / to comprehend 頞捺捺悉諦
69 4 so as to / in order to 以慈軟音告言
70 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
71 4 wén to hear 長者聞佛所說
72 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今為汝說此陀羅尼
73 4 speed 者速得除滅
74 4 to travel by foot / to walk 跋達邏筏底
75 4 cái money / wealth / riches / valuables 令貧賤者得大財位
76 4 諸天 zhūtiān devas 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
77 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊我等在家多諸眷
78 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 等菩提
79 3 踴躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 我時聞已歡喜踴躍
80 3 méng eyesight obscured / ashamed 瞢揭麗
81 3 qǐng to ask / to inquire 稽首作禮合掌請言
82 3 利樂 lì lè blessing and joy 為欲利樂諸有情故
83 3 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 一時薄伽梵
84 3 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 莎訶
85 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大慈垂愍聽許
86 3 no 勤修善業身心無惓
87 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 頞摺鉢麗
88 3 downwards-right concave stroke 頞捺捺悉諦
89 3 in / at 於佛法
90 3 nán difficult / arduous / hard 資財乏少難可周濟
91 3 gain / advantage / benefit 室利
92 3 Soviet Union 蘇魯閉
93 3 happy / glad / cheerful / joyful 令諸有情皆獲利樂
94 3 what / where / which 何善男子善女人
95 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
96 3 diǎn point / dot /downwards-right convex character stroke 呾他揭多薩點
97 3 yán the gate of a village 三沫閻阿奴颯沫洛
98 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 諸有罪者可令罪滅
99 3 already / afterwards 右繞世尊百千匝已
100 3 zhèng proof 速證無上正
101 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
102 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 何善男子善女人
103 3 dāng to be / to act as / to serve as 吾當為汝方便分別令汝心喜
104 3 power / force / strength 此神呪力不可思
105 3 a laughing sound 頞奴颯沫洛莎呵
106 3 a table / a list / a chart 譜洛譜洛
107 3 truth 汝天人等皆應諦
108 2 qiú to request 福慧漸增所求
109 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 來詣佛所頂禮佛足
110 2 to reach 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
111 2 jīng to go through / to experience 經七晝夜
112 2 ruò to seem / to be like / as 若有善男子善女人
113 2 zhǒng kind / type
114 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證無上正
115 2 to drink 喝伽哳尼
116 2 jié a deer's skin
117 2 increase / benefit 鐃益一切倉庫無盡
118 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者阿難歡喜白佛
119 2 如是 rúshì thus / so 長者何緣作如是請
120 2 rán correct / right / certainly 諸庫藏中欻然盈滿
121 2 a riddle 毘毘謎
122 2 good fortune / happiness / luck 由是因緣福
123 2 bèi by 思議神力加被
124 2 yīn sound / noise 以慈軟音告言
125 2 Shandong 蘇魯閉
126 2 身心 shēnxīn body and mind 勤修善業身心無惓
127 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 何善男子善女人
128 2 to go round / to encircle 繞百千匝
129 2 grandmother 鉢拉婆罰底
130 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首作禮合掌請言
131 2 chē a vehicle 阿揭車阿揭車
132 2 阿素洛 āsùluò an asura 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
133 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 慧增長
134 2 shì is / are / am / to be 由是因緣福
135 2 not / no 不殄滅
136 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 妙月長者諸庫藏中
137 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 合掌恭敬而白佛言
138 2 盈滿 yíngmǎn abundant 種財穀今悉盈滿
139 2 獲利 huòlì to profit 令諸有情皆獲利樂
140 2 to stop / to prevent 杜杜謎
141 2 entirely / without exception 與大苾芻眾五百人俱
142 2 intimating / close 昵澁波達尼
143 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
144 2 to bind / to tie 毘濕縛繫
145 2 zhōng middle 妙月長者諸庫藏中
146 2 yóu follow / from / it is for...to 由是因緣福
147 2 disease / sickness / ailment 又多疹疾罪累危懼
148 2 wèi position / location / place 令貧賤者得大財位
149 2 貧賤 pínjiàn poor and lowly 諸貧賤者可令得富貴
150 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 我時聞已歡喜踴躍
151 2 undulations 縷波毘沫麗
152 2 valley / gorge / ravine 所須財穀
153 2 thorn / sting / prick 譜刺耶
154 2 luó Luo 瞢揭羅罰底
155 2 chǐ tooth / teeth
156 2 rào to entwine
157 2 利益 lìyì benefit / interest 利益安樂無量有情
158 2 我等 wǒděng we 世尊我等在家多諸眷
159 2 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 能正奉行者
160 2 bǎi one hundred 繞百千匝
161 2 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
162 2 to fear 罰栗殺尼
163 2 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 三世諸佛同所稱揚
164 2 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 來詣佛所頂禮佛足
165 2 tīng to listen 唯願大慈垂愍聽許
166 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
167 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親近供養佛法僧寶
168 2 方便 fāngbiàn convenient 吾當為汝方便分別令汝心喜
169 2 晝夜 zhòuyè day and night 諸利樂事晝夜增長
170 2 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終生於善趣
171 2 a set square / a rule / a regulation / a pattern 矩麗
172 2 qiān one thousand 繞百千匝
173 2 shēng to be born / to give birth 僧深生敬信
174 2 shǔ to count 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
175 2 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦如是大陀羅尼
176 2 desire 世尊欲問如
177 2 jiā to add 思議神力加被
178 2 zhì to / until
179 2 tóng like / same / similar 三世諸佛同所稱揚
180 2 wěi yes 唯願大慈垂愍聽許
181 2 shǎo few 來應正等覺少所疑事
182 1 chuí to hang / to suspend / to droop 唯願大慈垂愍聽許
183 1 yuán fate / predestined affinity 長者何緣作如是請
184 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 諸惡神鬼天龍藥叉
185 1 yùn a rhyme 華志韻閑遠
186 1 法王 Fǎ Wáng Buddha 一切智法王
187 1 滅罪 mièzuì erase karma from sins 亦名愈疾亦名滅罪
188 1 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
189 1 mǐn to pity / to sympathize 唯願大慈垂愍聽許
190 1 shī moist / wet 毘濕縛繫
191 1 zhé to fold / to bend 頞摺鉢麗
192 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 此法門當名何等
193 1 to defend / to resist 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
194 1 如意 rúyì satisfactory 如意
195 1 fàn Sanskrit 我觀世間天魔梵等
196 1 to join / to combine 時彼長者合
197 1 大神 dàshén deity 此陀羅尼具大神力
198 1 to indulge oneself / to be unrestrained 長者恣
199 1 shā to kill / to murder / to slaughter 罰栗殺尼
200 1 shì matter / thing / item 諸利樂事晝夜增長
201 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 思議神力加被
202 1 不思議 bù sīyì inconceivable 諸佛不思議
203 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 稽首作禮合掌請言
204 1 his / hers / its / theirs 男女僮僕其數眾多
205 1 xié to harmonize / to agree 所求利樂無不諧遂
206 1 seven 經七晝夜
207 1 名為 míngwèi to be called 時彼國中有一長者名為妙月
208 1 zài in / at 在憍餉彌國建礫
209 1 book / volume
210 1 xiě to write 薩寫罰底
211 1 dào to arrive 已到勝彼岸
212 1 to go 而去
213 1 彼岸 bǐ àn the other shore 已到勝彼岸
214 1 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
215 1 jiàn gradually / drop by drop 福慧漸增所求
216 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩俱
217 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法
218 1 Māra 我觀世間天魔梵等
219 1 尼蘇 nísū Nisu (language) 尼蘇瞢
220 1 xīn heart 吾當為汝方便分別令汝心喜
221 1 gěi to give 給親屬廣修惠施
222 1 男女 nán nǚ male and female 男女僮僕其數眾多
223 1 zhào an imperial decree 詔譯
224 1 shēn human body / torso 身壞命終生於善趣
225 1 chuā a crashing sound 諸庫藏中欻然盈滿
226 1 yāng center
227 1 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment 稽首大覺尊
228 1 無盡 wújìn endless / inexhaustible 鐃益一切倉庫無盡
229 1 qián front 劫前遇佛世尊
230 1 無數 wúshù countless / innumerable 善男子我於過去無數
231 1 to criticize
232 1 在家 zàijiā lay person / laity 世尊我等在家多諸眷
233 1 zhā zha 喝伽哳尼
234 1 huì intelligent / clever 慧增長
235 1 tiǎn to exterminate 不殄滅
236 1 zhǎng palm of the hand 掌恭敬
237 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩縛薩埵毘捺閻頞奴颯沫莎呵
238 1 fàn a pattern / model / rule / law 容範溫
239 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
240 1 one 時彼國中有一長者名為妙月
241 1 final interogative 譜刺耶
242 1 idea 汝意問
243 1 僮僕 tóngpú a boy servant 男女僮僕其數眾多
244 1 fán ordinary / common 凡頞奴颯沫洛莎呵
245 1 lèi to be tired 又多疹疾罪累危懼
246 1 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神皆生歡喜
247 1 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝應信受此陀羅尼
248 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦復然
249 1 to fear / be afraid of / to dread 懼衫
250 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 劫前遇佛世尊
251 1 周濟 zhōujì help to the needy / emergency relief / charity / to give to poorer relative 資財乏少難可周濟
252 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界
253 1 jué to awake 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
254 1 shǔ to belong to / be subordinate to
255 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 身壞命終生於善趣
256 1 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī 在憍餉彌國建礫
257 1 shèng to beat / to win / to conquer 已到勝彼岸
258 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 汝當奉行勿令忘失
259 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 以妙伽陀而讚頌曰
260 1 親近 qīnjìn to get close to 親近供養佛法僧寶
261 1 wēi small / tiny 為諸天人說微
262 1 jǐn a time of famine or crop failure 飢饉疫癘皆悉消除
263 1 business / industry 勤修善業身心無惓
264 1 hungry 飢饉疫癘皆悉消除
265 1 zhí nephew 呾姪他
266 1 病愈 bìngyù to recover from an illness 諸有病者可令病愈
267 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 來應正等覺少所疑事
268 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 容範溫
269 1 zhòng many / numerous 與大苾芻眾五百人俱
270 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 病者四大康和
271 1 shòu to suffer / to be subjected to 我能受
272 1 guǐ a ghost / spirit of dead 諸惡神鬼天龍藥叉
273 1 to be fond of / to like 吾當為汝方便分別令汝心喜
274 1 yuǎn far / distant 華志韻閑遠
275 1 zēng to increase / to add to / to augment 福慧漸增所求
276 1 shàn door panel 扇多沫底
277 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能毀越此陀羅尼
278 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 歡喜信受奉行
279 1 調 tiáo to harmonize 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
280 1 end / final stage / latter part 自末冥雨
281 1 suō to dance / to frolic 娑揭洛
282 1 深信 shēnxìn to firmly believe 深信歡喜
283 1 shī to lose 汝當奉行勿令忘失
284 1 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞世尊百千匝已
285 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 唯願大慈垂愍聽許
286 1 shì a generation 尼名曰持世
287 1 yún cloud 世尊云
288 1 jiàn to build / to construct 在憍餉彌國建礫
289 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終生於善趣
290 1 and 與大苾芻眾五百人俱
291 1 gravel / pebbles 在憍餉彌國建礫
292 1 文句 wén jù textual explanation / exegisis 文句正真不可壞故
293 1 五百 wǔ bǎi five hundred 與大苾芻眾五百人俱
294 1 duò to carry on one's back 馱娜罰底
295 1 wáng Wang
296 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 勤修善業身心無惓
297 1 rain 自末冥雨
298 1 bǐng bing 喝鞞達
299 1 zhī a callous 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
300 1 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名持金剛海音如來應正等
301 1 tuó steep bank 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
302 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 絰栗砧
303 1 讚頌 zànsòng to bless / to praise 以妙伽陀而讚頌曰
304 1 人師 rén shī a teacher of humans 人師佛薄伽梵
305 1 lèi kind / type / class / category 諸有情類皆得利
306 1 lín a wood / a forest / a grove 迦林
307 1 bìng and / furthermore / also
308 1 菩薩 púsà bodhisatta 無量聲聞及諸菩薩
309 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 諸天龍神皆生歡喜
310 1 Na 馱娜罰底
311 1 this / such 由斯福力庫
312 1 bìng and / furthermore / also 一切危懼並得安寧
313 1 that 達那罰底
314 1 qín diligently / industriously 勤修善業身心無惓
315 1 zhěn measles / a rash 又多疹疾罪累危懼
316 1 wéi to surround / to encircle / to corral 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
317 1 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 飢饉疫癘皆悉消除
318 1 zuò to do 長者何緣作如是請
319 1 富貴 fùguì riches and honor 諸貧賤者可令得富貴
320 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 令聞持者皆獲利樂
321 1 shēn deep 僧深生敬信
322 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
323 1 除滅 chúmiè to eliminate 者速得除滅
324 1 quán earnest 勤修善業身心無惓
325 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 人等皆不能害
326 1 阿奴 ānú younger brother 三沫閻阿奴颯沫洛
327 1 such as / for example / for instance 世尊欲問如
328 1 to grind 磨薩點颯沫洛
329 1 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 以者何如是章句
330 1 to translate / to interpret 詔譯
331 1 罪障 zuì zhàng the barrier of sin 所有罪障無
332 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 病者四大康和
333 1 無不 wúbù not lacking 所求利樂無不諧遂
334 1 疑事 yíshì a doubt 來應正等覺少所疑事
335 1 不可得 bù kě dé unobtainable 諸薄福者不可得聞
336 1 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
337 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 文句正真不可壞故
338 1 to allow / to permit 唯願大慈垂愍聽許
339 1 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
340 1 惡神 èshén malignant deity / fiend 諸惡神鬼天龍藥叉
341 1 luó logic 跋達邏筏底
342 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 親近供養佛法僧寶
343 1 warehouse / storehouse / library / store 由斯福力庫
344 1 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
345 1 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 鐃益一切倉庫無盡
346 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 難深心歡喜
347 1 fēi not / non- / un- 人非
348 1 陀羅 tuóluó Tārā 說陀羅
349 1 guān to look at / to watch / to observe 我觀世間天魔梵等
350 1 云何 yúnhé why 我等今者云何奉持
351 1 有病 yǒubìng to be sick 諸有病者可令病愈
352 1 xián idle 華志韻閑遠
353 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 長者歡喜踊躍
354 1 何如 hérú what / how 以者何如是章句
355 1 薄福 báofú little merit 諸薄福者不可得聞
356 1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 益安樂一切有情
357 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 妙法
358 1 shǐ beginning / start
359 1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師玄奘奉
360 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 此陀羅尼具大神力
361 1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 我觀世間天魔梵等
362 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 吾當為汝方便分別令汝心喜
363 1 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 慈悲護念
364 1 cáng to hide 藏皆
365 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 名持金剛海音如來應正等
366 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 所說法亦爾
367 1 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 昵澁波達尼
368 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 大唐三藏法師玄奘奉
369 1 kāng Kang 病者四大康和
370 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時薄伽梵
371 1 yuè more 無能毀越此陀羅尼
372 1 to lack 資財乏少難可周濟
373 1 chú except / besides 亦名能除一切危懼
374 1 ǎn \N 罯沫麗
375 1 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 世尊告曰如是如是
376 1 suì to comply with / to follow along 所求利樂無不諧遂
377 1 nán nan 阿罰制喃
378 1 an epidemic / a plague 飢饉疫癘皆悉消除
379 1 I 吾當為汝方便分別令汝心喜
380 1 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 親近供養佛法僧寶
381 1 ruǎn soft / flexible / pliable 以慈軟音告言
382 1 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾五百人俱
383 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 亦名諸佛神力加被
384 1 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 文句正真不可壞故
385 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 此神呪力不可思
386 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 滅生老病死
387 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切智法王
388 1 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 諸惡神鬼天龍藥叉
389 1 yòu again / also 又多疹疾罪累危懼
390 1 惠施 huìshī Hui Shi 給親屬廣修惠施
391 1 國中 guózhōng junior high school 時彼國中有一長者名為妙月
392 1 shì a gentleman / a knight 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
393 1 zhēn an anvil 絰栗砧
394 1 jiā jia 迦林
395 1 an ulcer / plague 飢饉疫癘皆悉消除
396 1 do not 汝當奉行勿令忘失
397 1 神呪 shénzhòu charm / spell 此神呪力不可思
398 1 kuáng insane / mad
399 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議神力加被
400 1 所有 suǒyǒu all 所有罪障無
401 1 開示 kāishì to express / to indicate 故請世尊開示方便
402 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 大唐三藏法師玄奘奉
403 1 資財 zīcái assets / capital and materials 資財乏少難可周濟
404 1 ěr thus / so / like that 所說法亦爾
405 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 汝天人等皆應諦
406 1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師玄奘奉
407 1 raft 跋達邏筏底
408 1 Lu 魯盧
409 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛合掌白言世尊
410 1 xiū to decorate / to embellish 給親屬廣修惠施
411 1 心受 xīn shòu mental perception 心受持廣為他說
412 1 strand / thread 縷波毘沫麗
413 1 tiān day 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
414 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故妙月長者
415 1 何等 héděng which? / what? / how? / what? 此法門當名何等
416 1 huá Chinese 華志韻閑遠
417 1 míng dark 自末冥雨
418 1 jié take by force / to coerce 劫前遇佛世尊
419 1 naturally / of course / certainly 自末冥雨
420 1 zhōu Zhou Dynasty
421 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等今者云何奉持
422 1 zàn temporarily 時無暫闕
423 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 速證無上正覺菩提
424 1 sān three 三沫閻阿奴颯沫洛
425 1 more and more / even more 亦名愈疾亦名滅罪
426 1 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 給親屬廣修惠施
427 1 to happen upon / to meet with by chance 劫前遇佛世尊
428 1 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛同所稱揚
429 1 wēn warm / lukewarm 容範溫
430 1 náo cymbals 鐃益一切倉庫無盡
431 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 慈悲護念
432 1 to shut / to close 蘇魯閉
433 1 zhì sign / mark / flag 華志韻閑遠
434 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 願為無量有情宣說
435 1 jiā gha / ga 喝伽哳尼
436 1 sēng a monk 僧深生敬信
437 1 亦復 yìfù also 果報亦復然
438 1 què a watchtower 時無暫闕
439 1 眾多 zhòngduō numerous 男女僮僕其數眾多
440 1 huǐ to destroy 無能毀越此陀羅尼
441 1 shān a shirt 懼衫
442 1 necessary / must 所須財穀
443 1 一面 yīmiàn one side 却住一面
444 1 dān to delay / to prolong 呾他揭耽頞
445 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 無量聲聞及諸菩薩
446 1 滿 mǎn full 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
447 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 亦名能感一切財
448 1 to pull / to drag / to draw 鉢拉婆罰底
449 1 過去 guòqù past / previous/ former 善男子我於過去無數
450 1 白言 bái yán to say 禮佛合掌白言世尊
451 1 què but / yet / however / while / nevertheless 却住一面
452 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 誠供養三寶
453 1 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 一切危懼並得安寧
454 1 汝等 rǔ děng you all 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
455 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈軟音告言
456 1 shì room / bedroom 室利
457 1 yīn because 何因
458 1 zhì to create / to make / to manufacture 阿罰制喃
459 1 敬信 jìng xìn Respect and Trust 僧深生敬信
460 1 hài to injure / to harm to 人等皆不能害
461 1 chéng honesty / sincerity 誠供養三寶
462 1 福慧 fúhuì good moral conduct and wisdom 福慧漸增所求
463 1 前後 qiánhòu front and back 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
464 1 to remember / to reflect upon
465 1 zhòng heavy 時彼長者重白佛言
466 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 爾時世尊哀愍彼故
467 1 to go to / to arrive / to reach 來詣佛所頂禮佛足
468 1 金剛 jīngāng a diamond 名持金剛海音如來應正等
469 1 to connect / to relate 毘濕縛繫
470 1 and 病者四大康和
471 1 juàn wife and children 世尊我等在家多諸眷
472 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 尼名曰持世
473 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣福
474 1 zhī to know 爾時世尊知而故問
475 1 máng vast / boundless / widespread 茫矩麗

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
欢喜 歡喜
 1. huānxǐ
 2. huānxǐ
 3. huānxǐ
 1. Nandi
 2. Ānanda / Ananda
 3. joy
广
 1. guǎng
 2. guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
陀罗尼 陀羅尼
 1. tuóluóní
 2. tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
 1. miào
 2. miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
rén Human Realm
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
尔时 爾時 ěr shí at that time

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
持世陀罗尼经 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
惠施 huìshī Hui Shi
憍饷弥国 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
明行圆满 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness
尼苏 尼蘇 nísū Nisu (language)
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
无上正觉 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment
无上丈夫 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 144.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿素洛 āsùluò an asura
白佛 bái fó to address the Buddha
薄福 báofú little merit
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不可得 bù kě dé unobtainable
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
chéng Sincerity
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大觉尊 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment
大众 大眾 dàzhòng Assembly
truth
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
尔时 爾時 ěr shí at that time
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
Merge
Harmony
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
jīng a sutra / a sūtra
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
Joy
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
利益 lìyì benefit
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
滿 mǎn Full
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
miè the cessation of suffering
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
evil / vice
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qín diligence / perseverance / vīrya
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
re
人师 人師 rén shī a teacher of humans
róng Tolerance
Thus
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
shēn body / kāya
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天人 tiānrén Heavenly Beings
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
wēi subtlety
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
文句 wén jù textual explanation / exegisis
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
Joy
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心受 xīn shòu mental perception
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
karma / kamma / karmic deeds / actions
manas / mind / mentation
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
在家 zàijiā lay person / laity
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhā zha
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
zhì Aspiration
zhī Understanding
zhù to attach / to abide / to dwell
罪障 zuì zhàng the barrier of sin