Glossary and Vocabulary for Vasudhārādhāraṇīsūtra (Chi Shi Tuoluoni Jing) 《持世陀羅尼經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 16 foam / suds 沫底
3 13 lìng to make / to cause to be / to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
4 13 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
5 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說陀羅
6 12 beautiful / magnificent / elegant 瞢揭麗
7 12 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊欲問如
8 11 to punish / to penalize 薩寫罰底
9 10 da 呾姪他
10 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
11 10 Buddha / Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
12 9 bottom / base / end 跋達邏筏底
13 9 è (nose) bridge 頞折麗
14 9 歡喜 huānxǐ joyful 長者歡喜踊躍
15 8 děng et cetera / and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
16 8 shí time / a point or period of time 時彼國中有一長者名為妙月
17 8 jiē to take off / to lift off 瞢揭麗
18 8 to adjoin / to border 毘沫麗
19 7 gào to tell / to say / said / told 以慈軟音告言
20 7 miào wonderful / fantastic 時彼國中有一長者名為妙月
21 7 guǎng wide / large / vast 給親屬廣修惠施
22 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 今為汝說此陀羅尼
23 7 to attain / to reach 跋達邏筏底
24 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼名曰持世
25 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
26 6 a slave / a servant 奴颯沫洛
27 6 suō a kind of sedge grass 莎訶
28 6 rén person / people / a human being 與大苾芻眾五百人俱
29 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
30 6 yuè month 時彼國中有一長者名為妙月
31 5 安樂 ānlè peaceful and happy / content 危懼者可令安樂
32 5 sa 薩寫罰底
33 5 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾五百人俱
34 5 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
35 5 yán to speak / to say / said 合掌恭敬而白佛言
36 5 chí to grasp / to hold 名持金剛海音如來應正等
37 5 néng can / able 若能至
38 5 zhé to fold 頞折麗
39 5 危懼 wēijù afraid / apprehensive 危懼者可令安樂
40 5 can / may / permissible 諸貧賤者可令得富貴
41 4 to travel by foot / to walk 跋達邏筏底
42 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今為汝說此陀羅尼
43 4 諸天 zhūtiān devas 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
44 4 yuē to speak / to say 陀羅尼曰
45 4 cái money / wealth / riches / valuables 令貧賤者得大財位
46 4 speed 者速得除滅
47 4 lái to come 來詣佛所頂禮佛足
48 4 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時世尊告阿難曰
49 4 wèn to ask 世尊欲問如
50 4 to know / to learn about / to comprehend 頞捺捺悉諦
51 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
52 4 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing 持世陀羅尼經
53 4 zhèng upright / straight 速證無上正
54 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
55 4 wén to hear 長者聞佛所說
56 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊我等在家多諸眷
57 3 gain / advantage / benefit 室利
58 3 Soviet Union 蘇魯閉
59 3 nán difficult / arduous / hard 資財乏少難可周濟
60 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 等菩提
61 3 踴躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 我時聞已歡喜踴躍
62 3 méng eyesight obscured / ashamed 瞢揭麗
63 3 downwards-right concave stroke 頞捺捺悉諦
64 3 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 莎訶
65 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
66 3 zhèng proof 速證無上正
67 3 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 一時薄伽梵
68 3 a table / a list / a chart 譜洛譜洛
69 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 何善男子善女人
70 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
71 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大慈垂愍聽許
72 3 qǐng to ask / to inquire 稽首作禮合掌請言
73 3 利樂 lì lè blessing and joy 為欲利樂諸有情故
74 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 頞摺鉢麗
75 3 diǎn a dot 呾他揭多薩點
76 3 power / force / strength 此神呪力不可思
77 3 happy / glad / cheerful / joyful 令諸有情皆獲利樂
78 3 yán the gate of a village 三沫閻阿奴颯沫洛
79 3 truth / satya 汝天人等皆應諦
80 2 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 來詣佛所頂禮佛足
81 2 jiā to add 思議神力加被
82 2 身心 shēnxīn body and mind 勤修善業身心無惓
83 2 thorn / sting / prick 譜刺耶
84 2 yīn sound / noise 以慈軟音告言
85 2 chē a vehicle 阿揭車阿揭車
86 2 Shandong 蘇魯閉
87 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 何善男子善女人
88 2 zhǒng kind / type
89 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
90 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首作禮合掌請言
91 2 方便 fāngbiàn convenient 吾當為汝方便分別令汝心喜
92 2 valley / gorge / ravine 所須財穀
93 2 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 能正奉行者
94 2 wèi position / location / place 令貧賤者得大財位
95 2 tóng like / same / similar 三世諸佛同所稱揚
96 2 intimating / close 昵澁波達尼
97 2 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦如是大陀羅尼
98 2 undulations 縷波毘沫麗
99 2 luó Luo 瞢揭羅罰底
100 2 jīng to go through / to experience 經七晝夜
101 2 rào to entwine
102 2 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終生於善趣
103 2 獲利 huòlì to profit 令諸有情皆獲利樂
104 2 to fear 罰栗殺尼
105 2 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
106 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 我時聞已歡喜踴躍
107 2 阿素洛 āsùluò an asura 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
108 2 to reach 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
109 2 有罪 yǒuzuì guilty 諸有罪者可令罪滅
110 2 to drink 喝伽哳尼
111 2 貧賤 pínjiàn poor and lowly 諸貧賤者可令得富貴
112 2 qiú to request 福慧漸增所求
113 2 盈滿 yíngmǎn abundant 種財穀今悉盈滿
114 2 shǎo few 來應正等覺少所疑事
115 2 shǔ to count 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
116 2 to stop / to prevent 杜杜謎
117 2 bǎi one hundred 繞百千匝
118 2 desire 世尊欲問如
119 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 來詣佛所頂禮佛足
120 2 shēng to be born / to give birth 僧深生敬信
121 2 晝夜 zhòuyè day and night 諸利樂事晝夜增長
122 2 a riddle 毘毘謎
123 2 to go round / to encircle 繞百千匝
124 2 to bind / to tie 毘濕縛繫
125 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 諸有罪者可令罪滅
126 2 disease / sickness / ailment 又多疹疾罪累危懼
127 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 合掌恭敬而白佛言
128 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證無上正
129 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 妙月長者諸庫藏中
130 2 jié a deer's skin
131 2 increase / benefit 鐃益一切倉庫無盡
132 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
133 2 qiān one thousand 繞百千匝
134 2 zhōng middle 妙月長者諸庫藏中
135 2 利益 lìyì benefit / interest 利益安樂無量有情
136 2 tīng to listen 唯願大慈垂愍聽許
137 2 chǐ tooth / teeth
138 2 grandmother 鉢拉婆罰底
139 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親近供養佛法僧寶
140 2 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 三世諸佛同所稱揚
141 2 a rule / a carpenter's square / a ruler 矩麗
142 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 慧增長
143 2 zuì crime / sin / vice 諸有罪者可令罪滅
144 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者阿難歡喜白佛
145 2 good fortune / happiness / luck 由是因緣福
146 1 to fear / be afraid of / to dread 懼衫
147 1 quán earnest 勤修善業身心無惓
148 1 神呪 shénzhòu charm / spell 此神呪力不可思
149 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 歡喜信受奉行
150 1 僮僕 tóngpú a boy servant 男女僮僕其數眾多
151 1 滅罪 mièzuì erase karma from sins 亦名愈疾亦名滅罪
152 1 jǐn a time of famine or crop failure 飢饉疫癘皆悉消除
153 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛合掌白言世尊
154 1 gravel / pebbles 在憍餉彌國建礫
155 1 an ulcer / plague 飢饉疫癘皆悉消除
156 1 zhī to know 爾時世尊知而故問
157 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 諸天龍神皆生歡喜
158 1 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
159 1 shī to lose 汝當奉行勿令忘失
160 1 shì matter / thing / item 諸利樂事晝夜增長
161 1 to pull / to drag / to draw 鉢拉婆罰底
162 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 亦名諸佛神力加被
163 1 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 飢饉疫癘皆悉消除
164 1 zhǎng palm of the hand 掌恭敬
165 1 滿 mǎn full 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
166 1 福慧 fúhuì good moral conduct and wisdom 福慧漸增所求
167 1 菩薩 púsà bodhisatta 無量聲聞及諸菩薩
168 1 dān to delay / to prolong 呾他揭耽頞
169 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界
170 1 kuáng insane / mad
171 1 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 以者何如是章句
172 1 白言 bái yán to say 禮佛合掌白言世尊
173 1 seven 經七晝夜
174 1 shèng to beat / to win / to conquer 已到勝彼岸
175 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終生於善趣
176 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 汝天人等皆應諦
177 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 爾時世尊哀愍彼故
178 1 yuán fate / predestined affinity 長者何緣作如是請
179 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 勤修善業身心無惓
180 1 jué to awake 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
181 1 shì a gentleman / a knight 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
182 1 深信 shēnxìn to firmly believe 深信歡喜
183 1 xiě to write 薩寫罰底
184 1 shēn human body / torso 身壞命終生於善趣
185 1 wéi to surround / to encircle / to corral 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
186 1 wáng Wang
187 1 yāng center
188 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 此神呪力不可思
189 1 惠施 huìshī Hui Shi 給親屬廣修惠施
190 1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師玄奘奉
191 1 shǔ to belong to / be subordinate to
192 1 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
193 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 難深心歡喜
194 1 to shut / to close 蘇魯閉
195 1 zhēn an anvil 絰栗砧
196 1 尼蘇 nísū Nisu (language) 尼蘇瞢
197 1 shī moist / wet 毘濕縛繫
198 1 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment 稽首大覺尊
199 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 絰栗砧
200 1 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 慈悲護念
201 1 過去 guòqù past / previous/ former 善男子我於過去無數
202 1 sēng a monk 僧深生敬信
203 1 cáng to hide 藏皆
204 1 fán ordinary / common 凡頞奴颯沫洛莎呵
205 1 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝應信受此陀羅尼
206 1 yún cloud 世尊云
207 1 疑事 yíshì a doubt 來應正等覺少所疑事
208 1 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名持金剛海音如來應正等
209 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 願為無量有情宣說
210 1 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 世尊告曰如是如是
211 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切智法王
212 1 suō to dance / to frolic 娑揭洛
213 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 大唐三藏法師玄奘奉
214 1 tuó steep bank 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
215 1 qián front 劫前遇佛世尊
216 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 妙法
217 1 lèi to be tired 又多疹疾罪累危懼
218 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 名持金剛海音如來應正等
219 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等今者云何奉持
220 1 親近 qīnjìn to get close to 親近供養佛法僧寶
221 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈軟音告言
222 1 lín a wood / a forest / a grove 迦林
223 1 náo cymbals 鐃益一切倉庫無盡
224 1 kāng Kang 病者四大康和
225 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 思議神力加被
226 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 所說法亦爾
227 1 to be fond of / to like 吾當為汝方便分別令汝心喜
228 1 zhōu Zhou Dynasty
229 1 shàn door panel 扇多沫底
230 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 親近供養佛法僧寶
231 1 彼岸 bǐ àn the other shore 已到勝彼岸
232 1 zhí nephew 呾姪他
233 1 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 給親屬廣修惠施
234 1 chuí to hang / to suspend / to droop 唯願大慈垂愍聽許
235 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 誠供養三寶
236 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 汝當奉行勿令忘失
237 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 速證無上正覺菩提
238 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 以妙伽陀而讚頌曰
239 1 ruǎn soft / flexible / pliable 以慈軟音告言
240 1 男女 nán nǚ male and female 男女僮僕其數眾多
241 1 jiā gha / ga 喝伽哳尼
242 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 唯願大慈垂愍聽許
243 1 心受 xīn shòu mental perception 心受持廣為他說
244 1 一面 yīmiàn one side 却住一面
245 1 máng vast / boundless / widespread 茫矩麗
246 1 sān three 三沫閻阿奴颯沫洛
247 1 juàn wife and children 世尊我等在家多諸眷
248 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 大唐三藏法師玄奘奉
249 1 business / industry 勤修善業身心無惓
250 1 陀羅 tuóluó Tārā 說陀羅
251 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 此陀羅尼具大神力
252 1 to lack 資財乏少難可周濟
253 1 法王 fǎwáng Buddha 一切智法王
254 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣福
255 1 róng to hold / to contain 容範溫
256 1 zhī a callous 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
257 1 guān to look at / to watch / to observe 我觀世間天魔梵等
258 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩縛薩埵毘捺閻頞奴颯沫莎呵
259 1 idea 汝意問
260 1 文句 wén jù textual explanation / exegisis 文句正真不可壞故
261 1 前後 qiánhòu front and back 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
262 1 zuò to do 長者何緣作如是請
263 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 聞我所說大陀羅尼
264 1 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾五百人俱
265 1 敬信 jìng xìn Respect and Trust 僧深生敬信
266 1 病愈 bìngyù to recover from an illness 諸有病者可令病愈
267 1 to defend / to resist 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
268 1 to join / to combine 時彼長者合
269 1 富貴 fùguì riches and honor 諸貧賤者可令得富貴
270 1 book / volume
271 1 xīn heart 吾當為汝方便分別令汝心喜
272 1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 我觀世間天魔梵等
273 1 shì room / bedroom 室利
274 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 諸惡神鬼天龍藥叉
275 1 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛同所稱揚
276 1 金剛 jīngāng a diamond 名持金剛海音如來應正等
277 1 mǐn to pity / to sympathize 唯願大慈垂愍聽許
278 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 慈悲護念
279 1 zhěn measles / an ailment 又多疹疾罪累危懼
280 1 殄滅 tiǎnmiè to completely destroy 不殄滅
281 1 to go to / to arrive / to reach 來詣佛所頂禮佛足
282 1 an epidemic / a plague 飢饉疫癘皆悉消除
283 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 病者四大康和
284 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦復然
285 1 què a watchtower / a guard tower 時無暫闕
286 1 gěi to give 給親屬廣修惠施
287 1 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 親近供養佛法僧寶
288 1 國中 guózhōng junior high school 時彼國中有一長者名為妙月
289 1 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
290 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 病者四大康和
291 1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師玄奘奉
292 1 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
293 1 薄福 báofú little merit 諸薄福者不可得聞
294 1 luó logic 跋達邏筏底
295 1 阿奴 ānú younger brother 三沫閻阿奴颯沫洛
296 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 身壞命終生於善趣
297 1 Lu 魯盧
298 1 chuā a crashing sound 諸庫藏中欻然盈滿
299 1 汝等 rǔ děng you all 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
300 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩俱
301 1 不思議 bù sīyì inconceivable 諸佛不思議
302 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 劫前遇佛世尊
303 1 wēi small / tiny 為諸天人說微
304 1 to go 而去
305 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能毀越此陀羅尼
306 1 suì to comply with / to follow along 所求利樂無不諧遂
307 1 fàn Sanskrit 我觀世間天魔梵等
308 1 名為 míngwèi to be called 時彼國中有一長者名為妙月
309 1 jié take by force / to coerce 劫前遇佛世尊
310 1 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞世尊百千匝已
311 1 bǐng bing 喝鞞達
312 1 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 諸惡神鬼天龍藥叉
313 1 end / final stage / latter part 自末冥雨
314 1 yuǎn far / distant 華志韻閑遠
315 1 zài in / at 在憍餉彌國建礫
316 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時薄伽梵
317 1 開示 kāishì to express / to indicate 故請世尊開示方便
318 1 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 一切危懼並得安寧
319 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 華志韻閑遠
320 1 有病 yǒubìng to be sick 諸有病者可令病愈
321 1 除滅 chúmiè to eliminate 者速得除滅
322 1 資財 zīcái assets / capital and materials 資財乏少難可周濟
323 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
324 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 無量聲聞及諸菩薩
325 1 zhòng many / numerous 與大苾芻眾五百人俱
326 1 不可得 bù kě dé unobtainable 諸薄福者不可得聞
327 1 guǐ a ghost / spirit of dead 諸惡神鬼天龍藥叉
328 1 to connect / to relate 毘濕縛繫
329 1 chéng honesty / sincerity 誠供養三寶
330 1 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神皆生歡喜
331 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 來應正等覺少所疑事
332 1 shān a shirt 懼衫
333 1 to translate / to interpret 詔譯
334 1 shòu to suffer / to be subjected to 我能受
335 1 zhì to create / to make / to manufacture 阿罰制喃
336 1 五百 wǔ bǎi five hundred 與大苾芻眾五百人俱
337 1 to allow / to permit 唯願大慈垂愍聽許
338 1 眾多 zhòngduō numerous 男女僮僕其數眾多
339 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 令聞持者皆獲利樂
340 1 shǐ beginning / start
341 1 zhòng heavy 時彼長者重白佛言
342 1 人師 rén shī a teacher of humans 人師佛薄伽梵
343 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 亦名能感一切財
344 1 讚頌 zànsòng to praise 以妙伽陀而讚頌曰
345 1 ǎn \N 罯沫麗
346 1 大神 dàshén deity 此陀羅尼具大神力
347 1 hài to injure / to harm to 人等皆不能害
348 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 稽首作禮合掌請言
349 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 吾當為汝方便分別令汝心喜
350 1 míng dark 自末冥雨
351 1 xié to harmonize / to agree 所求利樂無不諧遂
352 1 zhào an imperial decree 詔譯
353 1 to indulge oneself / to be unrestrained 長者恣
354 1 huǐ to destroy 無能毀越此陀羅尼
355 1 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī 在憍餉彌國建礫
356 1 在家 zàijiā lay person / laity 世尊我等在家多諸眷
357 1 shēn deep 僧深生敬信
358 1 dào to arrive 已到勝彼岸
359 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 人等皆不能害
360 1 huì intelligent / clever 慧增長
361 1 hungry 飢饉疫癘皆悉消除
362 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法
363 1 惡神 èshén malignant deity / fiend 諸惡神鬼天龍藥叉
364 1 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 鐃益一切倉庫無盡
365 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 長者歡喜踊躍
366 1 to happen upon / to meet with by chance 劫前遇佛世尊
367 1 zēng to increase / to add to / to augment 福慧漸增所求
368 1 one 時彼國中有一長者名為妙月
369 1 無盡 wújìn endless / inexhaustible 鐃益一切倉庫無盡
370 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 滅生老病死
371 1 warehouse / storehouse / library / store 由斯福力庫
372 1 shā to kill / to murder / to slaughter 罰栗殺尼
373 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 此法門當名何等
374 1 周濟 zhōujì help to the needy / emergency relief / charity / to give to poorer relative 資財乏少難可周濟
375 1 fàn a pattern / model / rule / law 容範溫
376 1 zhā zha 喝伽哳尼
377 1 rain 自末冥雨
378 1 raft 跋達邏筏底
379 1 duò to carry on one's back 馱娜罰底
380 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
381 1 huá Chinese 華志韻閑遠
382 1 lèi kind / type / class / category 諸有情類皆得利
383 1 nán nan 阿罰制喃
384 1 to remember / to reflect upon
385 1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 益安樂一切有情
386 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 尼名曰持世
387 1 如意 rúyì satisfactory 如意
388 1 zhé to fold 頞摺鉢麗
389 1 to criticize
390 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議神力加被
391 1 Na 馱娜罰底
392 1 shì a generation 尼名曰持世
393 1 調 tiáo to harmonize 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
394 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故妙月長者
395 1 jiā jia 迦林
396 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 文句正真不可壞故
397 1 wēn warm / lukewarm 容範溫
398 1 Māra 我觀世間天魔梵等
399 1 罪障 zuì zhàng the barrier of sin 所有罪障無
400 1 jiàn to build / to construct 在憍餉彌國建礫
401 1 xiū to decorate / to embellish 給親屬廣修惠施
402 1 yùn a rhyme 華志韻閑遠
403 1 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
404 1 無數 wúshù countless / innumerable 善男子我於過去無數
405 1 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 昵澁波達尼
406 1 tiān day 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
407 1 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 文句正真不可壞故
408 1 to grind 磨薩點颯沫洛

Frequencies of all Words

Top 478

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 18 zhū all / many / various 諸貧賤者可令得富貴
3 16 foam / suds 沫底
4 13 lìng to make / to cause to be / to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
5 13 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
6 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說陀羅
7 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸貧賤者可令得富貴
8 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 來詣佛所頂禮佛足
9 12 beautiful / magnificent / elegant 瞢揭麗
10 12 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊欲問如
11 11 wèi for / to 吾當為汝方便分別令汝心喜
12 11 to punish / to penalize 薩寫罰底
13 10 this / these 今為汝說此陀羅尼
14 10 da 呾姪他
15 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
16 10 míng measure word for people 名持金剛海音如來應正等
17 10 Buddha / Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
18 9 bottom / base / end 跋達邏筏底
19 9 è (nose) bridge 頞折麗
20 9 歡喜 huānxǐ joyful 長者歡喜踊躍
21 9 he / him 廣為他說
22 9 also / too 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
23 9 jiē all / each and every / in all cases 汝天人等皆應諦
24 8 děng et cetera / and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
25 8 shí time / a point or period of time 時彼國中有一長者名為妙月
26 8 jiē to take off / to lift off 瞢揭麗
27 8 to adjoin / to border 毘沫麗
28 7 gào to tell / to say / said / told 以慈軟音告言
29 7 you / thou 汝意問
30 7 miào wonderful / fantastic 時彼國中有一長者名為妙月
31 7 guǎng wide / large / vast 給親屬廣修惠施
32 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 今為汝說此陀羅尼
33 7 that / those 時彼國中有一長者名為妙月
34 7 to attain / to reach 跋達邏筏底
35 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼名曰持世
36 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
37 6 a slave / a servant 奴颯沫洛
38 6 suō a kind of sedge grass 莎訶
39 6 rén person / people / a human being 與大苾芻眾五百人俱
40 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
41 6 yuè month 時彼國中有一長者名為妙月
42 5 yīng should / ought 來應正等覺少所疑事
43 5 安樂 ānlè peaceful and happy / content 危懼者可令安樂
44 5 sa 薩寫罰底
45 5 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾五百人俱
46 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 爾時世尊哀愍彼故
47 5 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
48 5 yán to speak / to say / said 合掌恭敬而白佛言
49 5 chí to grasp / to hold 名持金剛海音如來應正等
50 5 ā prefix to names of people 阿揭車阿揭車
51 5 néng can / able 若能至
52 5 zhé to fold 頞折麗
53 5 一切 yīqiè all / every / everything 鐃益一切倉庫無盡
54 5 危懼 wēijù afraid / apprehensive 危懼者可令安樂
55 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 合掌恭敬而白佛言
56 5 de potential marker 諸貧賤者可令得富貴
57 5 can / may / permissible 諸貧賤者可令得富貴
58 4 to travel by foot / to walk 跋達邏筏底
59 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今為汝說此陀羅尼
60 4 諸天 zhūtiān devas 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
61 4 yuē to speak / to say 陀羅尼曰
62 4 cái money / wealth / riches / valuables 令貧賤者得大財位
63 4 I / me / my 善男子我於過去無數
64 4 speed 者速得除滅
65 4 lái to come 來詣佛所頂禮佛足
66 4 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 爾時世尊告阿難曰
67 4 wèn to ask 世尊欲問如
68 4 to know / to learn about / to comprehend 頞捺捺悉諦
69 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
70 4 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing 持世陀羅尼經
71 4 zhèng upright / straight 速證無上正
72 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
73 4 wén to hear 長者聞佛所說
74 4 so as to / in order to 以慈軟音告言
75 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊我等在家多諸眷
76 3 gain / advantage / benefit 室利
77 3 a laughing sound 頞奴颯沫洛莎呵
78 3 yǒu is / are / to exist 時彼國中有一長者名為妙月
79 3 Soviet Union 蘇魯閉
80 3 nán difficult / arduous / hard 資財乏少難可周濟
81 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 等菩提
82 3 踴躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 我時聞已歡喜踴躍
83 3 no 勤修善業身心無惓
84 3 méng eyesight obscured / ashamed 瞢揭麗
85 3 downwards-right concave stroke 頞捺捺悉諦
86 3 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 莎訶
87 3 dāng to be / to act as / to serve as 吾當為汝方便分別令汝心喜
88 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
89 3 zhèng proof 速證無上正
90 3 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 一時薄伽梵
91 3 a table / a list / a chart 譜洛譜洛
92 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 何善男子善女人
93 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
94 3 in / at 於佛法
95 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大慈垂愍聽許
96 3 qǐng to ask / to inquire 稽首作禮合掌請言
97 3 what / where / which 何善男子善女人
98 3 利樂 lì lè blessing and joy 為欲利樂諸有情故
99 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 頞摺鉢麗
100 3 diǎn a dot 呾他揭多薩點
101 3 power / force / strength 此神呪力不可思
102 3 happy / glad / cheerful / joyful 令諸有情皆獲利樂
103 3 already / afterwards 右繞世尊百千匝已
104 3 yán the gate of a village 三沫閻阿奴颯沫洛
105 3 truth / satya 汝天人等皆應諦
106 2 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 來詣佛所頂禮佛足
107 2 jiā to add 思議神力加被
108 2 ruò to seem / to be like / as 若有善男子善女人
109 2 身心 shēnxīn body and mind 勤修善業身心無惓
110 2 thorn / sting / prick 譜刺耶
111 2 yīn sound / noise 以慈軟音告言
112 2 chē a vehicle 阿揭車阿揭車
113 2 Shandong 蘇魯閉
114 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 何善男子善女人
115 2 zhǒng kind / type
116 2 zhà shout in a rage / roar / bellow 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
117 2 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首作禮合掌請言
118 2 rán correct / right / certainly 諸庫藏中欻然盈滿
119 2 方便 fāngbiàn convenient 吾當為汝方便分別令汝心喜
120 2 valley / gorge / ravine 所須財穀
121 2 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 能正奉行者
122 2 wèi position / location / place 令貧賤者得大財位
123 2 bèi by 思議神力加被
124 2 tóng like / same / similar 三世諸佛同所稱揚
125 2 intimating / close 昵澁波達尼
126 2 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦如是大陀羅尼
127 2 undulations 縷波毘沫麗
128 2 luó Luo 瞢揭羅罰底
129 2 jīng to go through / to experience 經七晝夜
130 2 rào to entwine
131 2 huài bad / spoiled / broken / defective 身壞命終生於善趣
132 2 獲利 huòlì to profit 令諸有情皆獲利樂
133 2 wěi yes 唯願大慈垂愍聽許
134 2 to fear 罰栗殺尼
135 2 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
136 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 我時聞已歡喜踴躍
137 2 阿素洛 āsùluò an asura 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
138 2 to reach 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
139 2 entirely / without exception 與大苾芻眾五百人俱
140 2 有罪 yǒuzuì guilty 諸有罪者可令罪滅
141 2 to drink 喝伽哳尼
142 2 貧賤 pínjiàn poor and lowly 諸貧賤者可令得富貴
143 2 qiú to request 福慧漸增所求
144 2 盈滿 yíngmǎn abundant 種財穀今悉盈滿
145 2 shǎo few 來應正等覺少所疑事
146 2 shǔ to count 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
147 2 to stop / to prevent 杜杜謎
148 2 bǎi one hundred 繞百千匝
149 2 desire 世尊欲問如
150 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 來詣佛所頂禮佛足
151 2 shēng to be born / to give birth 僧深生敬信
152 2 晝夜 zhòuyè day and night 諸利樂事晝夜增長
153 2 a riddle 毘毘謎
154 2 to go round / to encircle 繞百千匝
155 2 to bind / to tie 毘濕縛繫
156 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 諸有罪者可令罪滅
157 2 disease / sickness / ailment 又多疹疾罪累危懼
158 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 合掌恭敬而白佛言
159 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證無上正
160 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 妙月長者諸庫藏中
161 2 jié a deer's skin
162 2 increase / benefit 鐃益一切倉庫無盡
163 2 zhì to / until
164 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
165 2 not / no 不殄滅
166 2 qiān one thousand 繞百千匝
167 2 zhōng middle 妙月長者諸庫藏中
168 2 利益 lìyì benefit / interest 利益安樂無量有情
169 2 tīng to listen 唯願大慈垂愍聽許
170 2 chǐ tooth / teeth
171 2 grandmother 鉢拉婆罰底
172 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親近供養佛法僧寶
173 2 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 三世諸佛同所稱揚
174 2 我等 wǒděng we 世尊我等在家多諸眷
175 2 a rule / a carpenter's square / a ruler 矩麗
176 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 慧增長
177 2 zuì crime / sin / vice 諸有罪者可令罪滅
178 2 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者阿難歡喜白佛
179 2 如是 rúshì thus / so 長者何緣作如是請
180 2 good fortune / happiness / luck 由是因緣福
181 1 to fear / be afraid of / to dread 懼衫
182 1 quán earnest 勤修善業身心無惓
183 1 神呪 shénzhòu charm / spell 此神呪力不可思
184 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 歡喜信受奉行
185 1 僮僕 tóngpú a boy servant 男女僮僕其數眾多
186 1 滅罪 mièzuì erase karma from sins 亦名愈疾亦名滅罪
187 1 jǐn a time of famine or crop failure 飢饉疫癘皆悉消除
188 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛合掌白言世尊
189 1 gravel / pebbles 在憍餉彌國建礫
190 1 無不 wúbù not lacking 所求利樂無不諧遂
191 1 an ulcer / plague 飢饉疫癘皆悉消除
192 1 zhī to know 爾時世尊知而故問
193 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 諸天龍神皆生歡喜
194 1 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
195 1 shī to lose 汝當奉行勿令忘失
196 1 shì matter / thing / item 諸利樂事晝夜增長
197 1 què but / yet / however / while / nevertheless 却住一面
198 1 to pull / to drag / to draw 鉢拉婆罰底
199 1 yóu follow / from / it is for...to 由斯福力庫
200 1 ěr thus / so / like that 所說法亦爾
201 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 亦名諸佛神力加被
202 1 jiàn gradually / drop by drop 福慧漸增所求
203 1 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 飢饉疫癘皆悉消除
204 1 zhǎng palm of the hand 掌恭敬
205 1 final interogative 譜刺耶
206 1 滿 mǎn full 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
207 1 福慧 fúhuì good moral conduct and wisdom 福慧漸增所求
208 1 菩薩 púsà bodhisatta 無量聲聞及諸菩薩
209 1 dān to delay / to prolong 呾他揭耽頞
210 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界
211 1 kuáng insane / mad
212 1 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 以者何如是章句
213 1 zàn temporarily 時無暫闕
214 1 白言 bái yán to say 禮佛合掌白言世尊
215 1 seven 經七晝夜
216 1 shèng to beat / to win / to conquer 已到勝彼岸
217 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 身壞命終生於善趣
218 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 汝天人等皆應諦
219 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 爾時世尊哀愍彼故
220 1 yuán fate / predestined affinity 長者何緣作如是請
221 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 勤修善業身心無惓
222 1 jué to awake 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
223 1 shì a gentleman / a knight 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
224 1 深信 shēnxìn to firmly believe 深信歡喜
225 1 and 與大苾芻眾五百人俱
226 1 xiě to write 薩寫罰底
227 1 shēn human body / torso 身壞命終生於善趣
228 1 wéi to surround / to encircle / to corral 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
229 1 wáng Wang
230 1 yāng center
231 1 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 此神呪力不可思
232 1 惠施 huìshī Hui Shi 給親屬廣修惠施
233 1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師玄奘奉
234 1 shǔ to belong to / be subordinate to
235 1 that 達那罰底
236 1 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
237 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 難深心歡喜
238 1 naturally / of course / certainly 自末冥雨
239 1 to shut / to close 蘇魯閉
240 1 zhēn an anvil 絰栗砧
241 1 尼蘇 nísū Nisu (language) 尼蘇瞢
242 1 shī moist / wet 毘濕縛繫
243 1 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment 稽首大覺尊
244 1 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner 絰栗砧
245 1 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 慈悲護念
246 1 過去 guòqù past / previous/ former 善男子我於過去無數
247 1 sēng a monk 僧深生敬信
248 1 cáng to hide 藏皆
249 1 fán ordinary / common 凡頞奴颯沫洛莎呵
250 1 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 汝應信受此陀羅尼
251 1 yún cloud 世尊云
252 1 疑事 yíshì a doubt 來應正等覺少所疑事
253 1 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名持金剛海音如來應正等
254 1 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 願為無量有情宣說
255 1 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 世尊告曰如是如是
256 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切智法王
257 1 this 由斯福力庫
258 1 suō to dance / to frolic 娑揭洛
259 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 大唐三藏法師玄奘奉
260 1 strand / thread 縷波毘沫麗
261 1 tuó steep bank 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
262 1 qián front 劫前遇佛世尊
263 1 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 妙法
264 1 lèi to be tired 又多疹疾罪累危懼
265 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 名持金剛海音如來應正等
266 1 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等今者云何奉持
267 1 親近 qīnjìn to get close to 親近供養佛法僧寶
268 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈軟音告言
269 1 lín a wood / a forest / a grove 迦林
270 1 náo cymbals 鐃益一切倉庫無盡
271 1 kāng Kang 病者四大康和
272 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 思議神力加被
273 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 所說法亦爾
274 1 to be fond of / to like 吾當為汝方便分別令汝心喜
275 1 zhōu Zhou Dynasty
276 1 shàn door panel 扇多沫底
277 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 親近供養佛法僧寶
278 1 彼岸 bǐ àn the other shore 已到勝彼岸
279 1 由是 yóushì because of 由是因緣福
280 1 zhí nephew 呾姪他
281 1 chú except / besides 亦名能除一切危懼
282 1 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 給親屬廣修惠施
283 1 chuí to hang / to suspend / to droop 唯願大慈垂愍聽許
284 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 誠供養三寶
285 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 汝當奉行勿令忘失
286 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 速證無上正覺菩提
287 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 以妙伽陀而讚頌曰
288 1 necessary / must 所須財穀
289 1 ruǎn soft / flexible / pliable 以慈軟音告言
290 1 男女 nán nǚ male and female 男女僮僕其數眾多
291 1 jiā gha / ga 喝伽哳尼
292 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 唯願大慈垂愍聽許
293 1 心受 xīn shòu mental perception 心受持廣為他說
294 1 一面 yīmiàn one side 却住一面
295 1 máng vast / boundless / widespread 茫矩麗
296 1 sān three 三沫閻阿奴颯沫洛
297 1 juàn wife and children 世尊我等在家多諸眷
298 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 大唐三藏法師玄奘奉
299 1 business / industry 勤修善業身心無惓
300 1 陀羅 tuóluó Tārā 說陀羅
301 1 do not 汝當奉行勿令忘失
302 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 此陀羅尼具大神力
303 1 to lack 資財乏少難可周濟
304 1 法王 fǎwáng Buddha 一切智法王
305 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由是因緣福
306 1 yuè more 無能毀越此陀羅尼
307 1 róng to hold / to contain 容範溫
308 1 zhī a callous 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
309 1 guān to look at / to watch / to observe 我觀世間天魔梵等
310 1 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 薩縛薩埵毘捺閻頞奴颯沫莎呵
311 1 idea 汝意問
312 1 shì is / are / am / to be 以者何如是章句
313 1 文句 wén jù textual explanation / exegisis 文句正真不可壞故
314 1 前後 qiánhòu front and back 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
315 1 zuò to do 長者何緣作如是請
316 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 聞我所說大陀羅尼
317 1 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾五百人俱
318 1 敬信 jìng xìn Respect and Trust 僧深生敬信
319 1 所有 suǒyǒu all 所有罪障無
320 1 病愈 bìngyù to recover from an illness 諸有病者可令病愈
321 1 to defend / to resist 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
322 1 to join / to combine 時彼長者合
323 1 富貴 fùguì riches and honor 諸貧賤者可令得富貴
324 1 book / volume
325 1 fēi not / non- / un- 人非
326 1 xīn heart 吾當為汝方便分別令汝心喜
327 1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 我觀世間天魔梵等
328 1 shì room / bedroom 室利
329 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 諸惡神鬼天龍藥叉
330 1 yòu again / also 又多疹疾罪累危懼
331 1 三世 sān shì past, present, and future 三世諸佛同所稱揚
332 1 金剛 jīngāng a diamond 名持金剛海音如來應正等
333 1 more and more / even more 亦名愈疾亦名滅罪
334 1 mǐn to pity / to sympathize 唯願大慈垂愍聽許
335 1 qín diligently / industriously 勤修善業身心無惓
336 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 慈悲護念
337 1 zhěn measles / an ailment 又多疹疾罪累危懼
338 1 殄滅 tiǎnmiè to completely destroy 不殄滅
339 1 to go to / to arrive / to reach 來詣佛所頂禮佛足
340 1 bìng and / furthermore / also 一切危懼並得安寧
341 1 an epidemic / a plague 飢饉疫癘皆悉消除
342 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 病者四大康和
343 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦復然
344 1 què a watchtower / a guard tower 時無暫闕
345 1 gěi to give 給親屬廣修惠施
346 1 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 親近供養佛法僧寶
347 1 國中 guózhōng junior high school 時彼國中有一長者名為妙月
348 1 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
349 1 何等 héděng which? / what? / how? / what? 此法門當名何等
350 1 病者 bìngzhě a patient / a sick person 病者四大康和
351 1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師玄奘奉
352 1 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
353 1 薄福 báofú little merit 諸薄福者不可得聞
354 1 bìng and / furthermore / also
355 1 luó logic 跋達邏筏底
356 1 阿奴 ānú younger brother 三沫閻阿奴颯沫洛
357 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 身壞命終生於善趣
358 1 Lu 魯盧
359 1 chuā a crashing sound 諸庫藏中欻然盈滿
360 1 汝等 rǔ děng you all 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
361 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩俱
362 1 and 病者四大康和
363 1 不思議 bù sīyì inconceivable 諸佛不思議
364 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 劫前遇佛世尊
365 1 wēi small / tiny 為諸天人說微
366 1 to go 而去
367 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能毀越此陀羅尼
368 1 suì to comply with / to follow along 所求利樂無不諧遂
369 1 fàn Sanskrit 我觀世間天魔梵等
370 1 名為 míngwèi to be called 時彼國中有一長者名為妙月
371 1 jié take by force / to coerce 劫前遇佛世尊
372 1 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞世尊百千匝已
373 1 bǐng bing 喝鞞達
374 1 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 諸惡神鬼天龍藥叉
375 1 end / final stage / latter part 自末冥雨
376 1 yuǎn far / distant 華志韻閑遠
377 1 zài in / at 在憍餉彌國建礫
378 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時薄伽梵
379 1 開示 kāishì to express / to indicate 故請世尊開示方便
380 1 安寧 ānníng peaceful / tranquil / calm 一切危懼並得安寧
381 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 華志韻閑遠
382 1 有病 yǒubìng to be sick 諸有病者可令病愈
383 1 除滅 chúmiè to eliminate 者速得除滅
384 1 資財 zīcái assets / capital and materials 資財乏少難可周濟
385 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
386 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 無量聲聞及諸菩薩
387 1 zhòng many / numerous 與大苾芻眾五百人俱
388 1 不可得 bù kě dé unobtainable 諸薄福者不可得聞
389 1 guǐ a ghost / spirit of dead 諸惡神鬼天龍藥叉
390 1 to connect / to relate 毘濕縛繫
391 1 chéng honesty / sincerity 誠供養三寶
392 1 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神皆生歡喜
393 1 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 來應正等覺少所疑事
394 1 shān a shirt 懼衫
395 1 to translate / to interpret 詔譯
396 1 shòu to suffer / to be subjected to 我能受
397 1 zhì to create / to make / to manufacture 阿罰制喃
398 1 五百 wǔ bǎi five hundred 與大苾芻眾五百人俱
399 1 to allow / to permit 唯願大慈垂愍聽許
400 1 眾多 zhòngduō numerous 男女僮僕其數眾多
401 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 令聞持者皆獲利樂
402 1 shǐ beginning / start
403 1 zhòng heavy 時彼長者重白佛言
404 1 人師 rén shī a teacher of humans 人師佛薄伽梵
405 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 亦名能感一切財
406 1 讚頌 zànsòng to praise 以妙伽陀而讚頌曰
407 1 ǎn \N 罯沫麗
408 1 大神 dàshén deity 此陀羅尼具大神力
409 1 hài to injure / to harm to 人等皆不能害
410 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 稽首作禮合掌請言
411 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 吾當為汝方便分別令汝心喜
412 1 míng dark 自末冥雨
413 1 xié to harmonize / to agree 所求利樂無不諧遂
414 1 zhào an imperial decree 詔譯
415 1 to indulge oneself / to be unrestrained 長者恣
416 1 huǐ to destroy 無能毀越此陀羅尼
417 1 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī 在憍餉彌國建礫
418 1 在家 zàijiā lay person / laity 世尊我等在家多諸眷
419 1 shēn deep 僧深生敬信
420 1 dào to arrive 已到勝彼岸
421 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 人等皆不能害
422 1 huì intelligent / clever 慧增長
423 1 何如 hérú what / how 以者何如是章句
424 1 xián idle 華志韻閑遠
425 1 hungry 飢饉疫癘皆悉消除
426 1 云何 yúnhé why 我等今者云何奉持
427 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法
428 1 惡神 èshén malignant deity / fiend 諸惡神鬼天龍藥叉
429 1 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 鐃益一切倉庫無盡
430 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 長者歡喜踊躍
431 1 to happen upon / to meet with by chance 劫前遇佛世尊
432 1 zēng to increase / to add to / to augment 福慧漸增所求
433 1 one 時彼國中有一長者名為妙月
434 1 無盡 wújìn endless / inexhaustible 鐃益一切倉庫無盡
435 1 生老病死 shēng lǎo bìng sǐ birth and old age, sickness, and death / the lot of man 滅生老病死
436 1 warehouse / storehouse / library / store 由斯福力庫
437 1 shā to kill / to murder / to slaughter 罰栗殺尼
438 1 I 吾當為汝方便分別令汝心喜
439 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 此法門當名何等
440 1 周濟 zhōujì help to the needy / emergency relief / charity / to give to poorer relative 資財乏少難可周濟
441 1 fàn a pattern / model / rule / law 容範溫
442 1 such as / for example / for instance 世尊欲問如
443 1 zhā zha 喝伽哳尼
444 1 rain 自末冥雨
445 1 raft 跋達邏筏底
446 1 duò to carry on one's back 馱娜罰底
447 1 yīn because 何因
448 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
449 1 his / hers / its / theirs 男女僮僕其數眾多
450 1 huá Chinese 華志韻閑遠
451 1 lèi kind / type / class / category 諸有情類皆得利
452 1 nán nan 阿罰制喃
453 1 to remember / to reflect upon
454 1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 益安樂一切有情
455 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 尼名曰持世
456 1 如意 rúyì satisfactory 如意
457 1 zhé to fold 頞摺鉢麗
458 1 to criticize
459 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議神力加被
460 1 亦復 yìfù also 果報亦復然
461 1 Na 馱娜罰底
462 1 shì a generation 尼名曰持世
463 1 調 tiáo to harmonize 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
464 1 緣故 yuángù reason / cause 緣故妙月長者
465 1 jiā jia 迦林
466 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 文句正真不可壞故
467 1 wēn warm / lukewarm 容範溫
468 1 Māra 我觀世間天魔梵等
469 1 罪障 zuì zhàng the barrier of sin 所有罪障無
470 1 jiàn to build / to construct 在憍餉彌國建礫
471 1 xiū to decorate / to embellish 給親屬廣修惠施
472 1 yùn a rhyme 華志韻閑遠
473 1 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 僧伽薩點颯沫洛呾吒呾吒
474 1 無數 wúshù countless / innumerable 善男子我於過去無數
475 1 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 昵澁波達尼
476 1 tiān day 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
477 1 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 文句正真不可壞故
478 1 to grind 磨薩點颯沫洛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
欢喜 歡喜
 1. huānxǐ
 2. huānxǐ
 3. huānxǐ
 1. Nandi
 2. Ānanda / Ananda
 3. joy
miào Wonderful
广
 1. guǎng
 2. guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
陀罗尼 陀羅尼
 1. tuóluóní
 2. tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
rén Human Realm
尔时 爾時 ěr shí at that time

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
持世陀罗尼经 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra / Chi Shi Tuoluoni Jing
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
惠施 huìshī Hui Shi
憍饷弥国 憍餉彌國 jiāoxiǎngmíguó Kauśāmbī
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
明行圆满 明行圓滿 Míng Xíng Yuánmǎn Activity of Full Brightness
尼苏 尼蘇 nísū Nisu (language)
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
无上正觉 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment
无上丈夫 無上丈夫 wúshàng zhàngfu Supreme One / Unexcelled One / the Buddha
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 145.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿素洛 āsùluò an asura
白佛 bái fó to address the Buddha
薄福 báofú little merit
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不可得 bù kě dé unobtainable
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
chéng Sincerity
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大觉尊 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment
大众 大眾 dàzhòng Assembly
truth / satya
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
尔时 爾時 ěr shí at that time
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
Harmony
Merge
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
jīng a sutra / a sūtra
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
Joy
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
利益 lìyì benefit
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
evil / vice
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qín diligence / perseverance / vīrya
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
人师 人師 rén shī a teacher of humans
róng Tolerance
Thus
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
ruò re
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
shēn body / kāya
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shì loka / a world
shì meaning / phenomena
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天人 tiānrén Heavenly Beings
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
wēi subtlety
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
文句 wén jù textual explanation / exegisis
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
Joy
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心受 xīn shòu mental perception
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
karma / kamma / karmic deeds / actions
manas / mind / mentation
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
在家 zàijiā lay person / laity
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhā zha
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
zhī Understanding
zhì Aspiration
zhù to attach / to abide / to dwell on
罪障 zuì zhàng the barrier of sin