Glossary and Vocabulary for Vasudhārādhāraṇīsūtra (Chi Shi Tuoluoni Jing) 持世陀羅尼經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 19 luò Luo River 呾洛呾洛
3 19 luò Luoyang 呾洛呾洛
4 19 luò ra 呾洛呾洛
5 16 foam; suds 沫底
6 16 saliva 沫底
7 16 to stop 沫底
8 16 foam; phena 沫底
9 13 lìng to make; to cause to be; to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
10 13 lìng to issue a command 吾當為汝方便分別令汝心喜
11 13 lìng rules of behavior; customs 吾當為汝方便分別令汝心喜
12 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 吾當為汝方便分別令汝心喜
13 13 lìng a season 吾當為汝方便分別令汝心喜
14 13 lìng respected; good reputation 吾當為汝方便分別令汝心喜
15 13 lìng good 吾當為汝方便分別令汝心喜
16 13 lìng pretentious 吾當為汝方便分別令汝心喜
17 13 lìng a transcending state of existence 吾當為汝方便分別令汝心喜
18 13 lìng a commander 吾當為汝方便分別令汝心喜
19 13 lìng a commanding quality; an impressive character 吾當為汝方便分別令汝心喜
20 13 lìng lyrics 吾當為汝方便分別令汝心喜
21 13 lìng Ling 吾當為汝方便分別令汝心喜
22 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 吾當為汝方便分別令汝心喜
23 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說陀羅
24 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說陀羅
25 13 shuì to persuade 說陀羅
26 13 shuō to teach; to recite; to explain 說陀羅
27 13 shuō a doctrine; a theory 說陀羅
28 13 shuō to claim; to assert 說陀羅
29 13 shuō allocution 說陀羅
30 13 shuō to criticize; to scold 說陀羅
31 13 shuō to indicate; to refer to 說陀羅
32 13 shuō speach; vāda 說陀羅
33 13 shuō to speak; bhāṣate 說陀羅
34 13 shuō to instruct 說陀羅
35 12 suǒ a few; various; some 來詣佛所頂禮佛足
36 12 suǒ a place; a location 來詣佛所頂禮佛足
37 12 suǒ indicates a passive voice 來詣佛所頂禮佛足
38 12 suǒ an ordinal number 來詣佛所頂禮佛足
39 12 suǒ meaning 來詣佛所頂禮佛足
40 12 suǒ garrison 來詣佛所頂禮佛足
41 12 suǒ place; pradeśa 來詣佛所頂禮佛足
42 12 zhě ca 諸貧賤者可令得富貴
43 12 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊欲問如
44 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊欲問如
45 12 beautiful; magnificent; elegant 瞢揭麗
46 12 Korean Goryeo Dynasty 瞢揭麗
47 12 to depend on; to rely; to be suspended on 瞢揭麗
48 12 double 瞢揭麗
49 11 to punish; to penalize 薩寫罰底
50 11 to fine 薩寫罰底
51 11 punishment 薩寫罰底
52 11 to punish; daṇḍa 薩寫罰底
53 11 wéi to act as; to serve 吾當為汝方便分別令汝心喜
54 11 wéi to change into; to become 吾當為汝方便分別令汝心喜
55 11 wéi to be; is 吾當為汝方便分別令汝心喜
56 11 wéi to do 吾當為汝方便分別令汝心喜
57 11 wèi to support; to help 吾當為汝方便分別令汝心喜
58 11 wéi to govern 吾當為汝方便分別令汝心喜
59 11 wèi to be; bhū 吾當為汝方便分別令汝心喜
60 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
61 10 melancholy 奴颯沫洛
62 10 bleak 奴颯沫洛
63 10 sa 奴颯沫洛
64 10 laugh 呾姪他
65 10 clap 呾姪他
66 10 da 呾姪他
67 10 míng fame; renown; reputation 名持金剛海音如來應正等
68 10 míng a name; personal name; designation 名持金剛海音如來應正等
69 10 míng rank; position 名持金剛海音如來應正等
70 10 míng an excuse 名持金剛海音如來應正等
71 10 míng life 名持金剛海音如來應正等
72 10 míng to name; to call 名持金剛海音如來應正等
73 10 míng to express; to describe 名持金剛海音如來應正等
74 10 míng to be called; to have the name 名持金剛海音如來應正等
75 10 míng to own; to possess 名持金剛海音如來應正等
76 10 míng famous; renowned 名持金剛海音如來應正等
77 10 míng moral 名持金剛海音如來應正等
78 10 míng name; naman 名持金剛海音如來應正等
79 10 míng fame; renown; yasas 名持金剛海音如來應正等
80 9 Yi 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
81 9 bottom; base; end 跋達邏筏底
82 9 origin; the cause of a situation 跋達邏筏底
83 9 to stop 跋達邏筏底
84 9 to arrive 跋達邏筏底
85 9 underneath 跋達邏筏底
86 9 a draft; an outline; a sketch 跋達邏筏底
87 9 end of month or year 跋達邏筏底
88 9 remnants 跋達邏筏底
89 9 background 跋達邏筏底
90 9 a little deep; āgādha 跋達邏筏底
91 9 other; another; some other 廣為他說
92 9 other 廣為他說
93 9 tha 廣為他說
94 9 ṭha 廣為他說
95 9 other; anya 廣為他說
96 9 è (nose) bridge 頞折麗
97 9 è e 頞折麗
98 8 shí time; a point or period of time 時彼國中有一長者名為妙月
99 8 shí a season; a quarter of a year 時彼國中有一長者名為妙月
100 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼國中有一長者名為妙月
101 8 shí fashionable 時彼國中有一長者名為妙月
102 8 shí fate; destiny; luck 時彼國中有一長者名為妙月
103 8 shí occasion; opportunity; chance 時彼國中有一長者名為妙月
104 8 shí tense 時彼國中有一長者名為妙月
105 8 shí particular; special 時彼國中有一長者名為妙月
106 8 shí to plant; to cultivate 時彼國中有一長者名為妙月
107 8 shí an era; a dynasty 時彼國中有一長者名為妙月
108 8 shí time [abstract] 時彼國中有一長者名為妙月
109 8 shí seasonal 時彼國中有一長者名為妙月
110 8 shí to wait upon 時彼國中有一長者名為妙月
111 8 shí hour 時彼國中有一長者名為妙月
112 8 shí appropriate; proper; timely 時彼國中有一長者名為妙月
113 8 shí Shi 時彼國中有一長者名為妙月
114 8 shí a present; currentlt 時彼國中有一長者名為妙月
115 8 shí time; kāla 時彼國中有一長者名為妙月
116 8 shí at that time; samaya 時彼國中有一長者名為妙月
117 8 to adjoin; to border 毘沫麗
118 8 to help; to assist 毘沫麗
119 8 vai 毘沫麗
120 8 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
121 8 長者 zhǎngzhě an elder 時彼國中有一長者名為妙月
122 8 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 時彼國中有一長者名為妙月
123 8 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 時彼國中有一長者名為妙月
124 8 děng et cetera; and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
125 8 děng to wait 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
126 8 děng to be equal 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
127 8 děng degree; level 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
128 8 děng to compare 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
129 8 děng same; equal; sama 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
130 8 jiē to take off; to lift off 瞢揭麗
131 8 jiē to make visible; to make public 瞢揭麗
132 8 jiē to lift up; to raise 瞢揭麗
133 8 jiē a sound of increasing loudness 瞢揭麗
134 8 jiē to uncover; to open up 瞢揭麗
135 8 jiē to signal; to indicate 瞢揭麗
136 8 to lift the skirt 瞢揭麗
137 8 jiē to borrow 瞢揭麗
138 8 jiē to carry 瞢揭麗
139 8 jiē Jie 瞢揭麗
140 8 jiē ka 瞢揭麗
141 8 歡喜 huānxǐ joyful 我時聞已歡喜踴躍
142 8 歡喜 huānxǐ to like 我時聞已歡喜踴躍
143 8 歡喜 huānxǐ joy 我時聞已歡喜踴躍
144 8 歡喜 huānxǐ joy; prīti 我時聞已歡喜踴躍
145 8 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 我時聞已歡喜踴躍
146 8 歡喜 huānxǐ Nandi 我時聞已歡喜踴躍
147 7 陀羅尼 tuóluóní Dharani 今為汝說此陀羅尼
148 7 陀羅尼 tuóluóní dharani 今為汝說此陀羅尼
149 7 gào to tell; to say; said; told 以慈軟音告言
150 7 gào to request 以慈軟音告言
151 7 gào to report; to inform 以慈軟音告言
152 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 以慈軟音告言
153 7 gào to accuse; to sue 以慈軟音告言
154 7 gào to reach 以慈軟音告言
155 7 gào an announcement 以慈軟音告言
156 7 gào a party 以慈軟音告言
157 7 gào a vacation 以慈軟音告言
158 7 gào Gao 以慈軟音告言
159 7 gào to tell; jalp 以慈軟音告言
160 7 Ru River 汝意問
161 7 Ru 汝意問
162 7 to attain; to reach 跋達邏筏底
163 7 Da 跋達邏筏底
164 7 intelligent proficient 跋達邏筏底
165 7 to be open; to be connected 跋達邏筏底
166 7 to realize; to complete; to accomplish 跋達邏筏底
167 7 to display; to manifest 跋達邏筏底
168 7 to tell; to inform; to say 跋達邏筏底
169 7 illustrious; influential; prestigious 跋達邏筏底
170 7 everlasting; constant; unchanging 跋達邏筏底
171 7 generous; magnanimous 跋達邏筏底
172 7 arbitrary; freely come and go 跋達邏筏底
173 7 dha 跋達邏筏底
174 7 Buddha; Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
175 7 relating to Buddhism 來詣佛所頂禮佛足
176 7 a statue or image of a Buddha 來詣佛所頂禮佛足
177 7 a Buddhist text 來詣佛所頂禮佛足
178 7 to touch; to stroke 來詣佛所頂禮佛足
179 7 Buddha 來詣佛所頂禮佛足
180 7 Buddha; Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
181 7 guǎng wide; large; vast 給親屬廣修惠施
182 7 guǎng Kangxi radical 53 給親屬廣修惠施
183 7 ān a hut 給親屬廣修惠施
184 7 guǎng a large building structure with no walls 給親屬廣修惠施
185 7 guǎng many; numerous; common 給親屬廣修惠施
186 7 guǎng to extend; to expand 給親屬廣修惠施
187 7 guǎng width; breadth; extent 給親屬廣修惠施
188 7 guǎng broad-minded; generous 給親屬廣修惠施
189 7 guǎng Guangzhou 給親屬廣修惠施
190 7 guàng a unit of east-west distance 給親屬廣修惠施
191 7 guàng a unit of 15 chariots 給親屬廣修惠施
192 7 kuàng barren 給親屬廣修惠施
193 7 guǎng Extensive 給親屬廣修惠施
194 7 guǎng vaipulya; vast; extended 給親屬廣修惠施
195 6 rén person; people; a human being 與大苾芻眾五百人俱
196 6 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾五百人俱
197 6 rén a kind of person 與大苾芻眾五百人俱
198 6 rén everybody 與大苾芻眾五百人俱
199 6 rén adult 與大苾芻眾五百人俱
200 6 rén somebody; others 與大苾芻眾五百人俱
201 6 rén an upright person 與大苾芻眾五百人俱
202 6 rén person; manuṣya 與大苾芻眾五百人俱
203 6 bhiksuni; a nun 尼名曰持世
204 6 Confucius; Father 尼名曰持世
205 6 Ni 尼名曰持世
206 6 ni 尼名曰持世
207 6 to obstruct 尼名曰持世
208 6 near to 尼名曰持世
209 6 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼名曰持世
210 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
211 6 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊哀愍彼故
212 6 有情 yǒuqíng having feelings for 為欲利樂諸有情故
213 6 有情 yǒuqíng friends with 為欲利樂諸有情故
214 6 有情 yǒuqíng having emotional appeal 為欲利樂諸有情故
215 6 有情 yǒuqíng sentient being 為欲利樂諸有情故
216 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
217 6 a slave 奴颯沫洛
218 6 a servant 奴颯沫洛
219 6 enslave 奴颯沫洛
220 6 assistant to a magician or scholar 奴颯沫洛
221 6 humble self 奴颯沫洛
222 6 lackey 奴颯沫洛
223 6 Nu 奴颯沫洛
224 6 slave; dāsa 奴颯沫洛
225 5 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
226 5 無量 wúliàng immeasurable 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
227 5 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
228 5 無量 wúliàng Atula 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
229 5 妙月長者 miàoyuè zhǎngzhě Elder Sucandra 爾時佛告妙月長者
230 5 安樂 ānlè peaceful and happy; content 危懼者可令安樂
231 5 安樂 ānlè Anle 危懼者可令安樂
232 5 安樂 ānlè Anle district 危懼者可令安樂
233 5 安樂 ānlè Stability and Happiness 危懼者可令安樂
234 5 安樂 ānlè condition of ease; sparśavihāra 危懼者可令安樂
235 5 yìng to answer; to respond 來應正等覺少所疑事
236 5 yìng to confirm; to verify 來應正等覺少所疑事
237 5 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 來應正等覺少所疑事
238 5 yìng to accept 來應正等覺少所疑事
239 5 yìng to permit; to allow 來應正等覺少所疑事
240 5 yìng to echo 來應正等覺少所疑事
241 5 yìng to handle; to deal with 來應正等覺少所疑事
242 5 yìng Ying 來應正等覺少所疑事
243 5 big; huge; large 與大苾芻眾五百人俱
244 5 Kangxi radical 37 與大苾芻眾五百人俱
245 5 great; major; important 與大苾芻眾五百人俱
246 5 size 與大苾芻眾五百人俱
247 5 old 與大苾芻眾五百人俱
248 5 oldest; earliest 與大苾芻眾五百人俱
249 5 adult 與大苾芻眾五百人俱
250 5 dài an important person 與大苾芻眾五百人俱
251 5 senior 與大苾芻眾五百人俱
252 5 an element 與大苾芻眾五百人俱
253 5 great; mahā 與大苾芻眾五百人俱
254 5 zhé to fold 頞折麗
255 5 zhé a discount; a rebate 頞折麗
256 5 zhé to break; to snap 頞折麗
257 5 zhé to suffer a loss 頞折麗
258 5 zhé name for horizontal hooked stroke 頞折麗
259 5 zhé to twist; to bend 頞折麗
260 5 zhé a section of a Yuan dynasty poetic drama 頞折麗
261 5 zhé to be convinced; to decide 頞折麗
262 5 zhé to convert into; to exchange; to barter 頞折麗
263 5 zhē to turn over; to roll over; to overthrow 頞折麗
264 5 zhē to pour liquid out 頞折麗
265 5 shé to break; to snap 頞折麗
266 5 shé to loose money 頞折麗
267 5 shé She 頞折麗
268 5 zhé to reduce; to deduct 頞折麗
269 5 zhé to analyze; to compute a proportion 頞折麗
270 5 zhé to crush 頞折麗
271 5 zhé to die early; to die unexpectedly 頞折麗
272 5 zhé to censure; to criticize 頞折麗
273 5 zhé a kind of medical treatment 頞折麗
274 5 zhé a sacrificial mound 頞折麗
275 5 zhé cut off; chinna 頞折麗
276 5 Sa 薩寫罰底
277 5 sa; sat 薩寫罰底
278 5 ā to groan 阿揭車阿揭車
279 5 ā a 阿揭車阿揭車
280 5 ē to flatter 阿揭車阿揭車
281 5 ē river bank 阿揭車阿揭車
282 5 ē beam; pillar 阿揭車阿揭車
283 5 ē a hillslope; a mound 阿揭車阿揭車
284 5 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿揭車阿揭車
285 5 ē E 阿揭車阿揭車
286 5 ē to depend on 阿揭車阿揭車
287 5 ē e 阿揭車阿揭車
288 5 ē a buttress 阿揭車阿揭車
289 5 ē be partial to 阿揭車阿揭車
290 5 ē thick silk 阿揭車阿揭車
291 5 ē e 阿揭車阿揭車
292 5 néng can; able 若能至
293 5 néng ability; capacity 若能至
294 5 néng a mythical bear-like beast 若能至
295 5 néng energy 若能至
296 5 néng function; use 若能至
297 5 néng talent 若能至
298 5 néng expert at 若能至
299 5 néng to be in harmony 若能至
300 5 néng to tend to; to care for 若能至
301 5 néng to reach; to arrive at 若能至
302 5 néng to be able; śak 若能至
303 5 néng skilful; pravīṇa 若能至
304 5 can; may; permissible 諸貧賤者可令得富貴
305 5 to approve; to permit 諸貧賤者可令得富貴
306 5 to be worth 諸貧賤者可令得富貴
307 5 to suit; to fit 諸貧賤者可令得富貴
308 5 khan 諸貧賤者可令得富貴
309 5 to recover 諸貧賤者可令得富貴
310 5 to act as 諸貧賤者可令得富貴
311 5 to be worth; to deserve 諸貧賤者可令得富貴
312 5 used to add emphasis 諸貧賤者可令得富貴
313 5 beautiful 諸貧賤者可令得富貴
314 5 Ke 諸貧賤者可令得富貴
315 5 can; may; śakta 諸貧賤者可令得富貴
316 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 諸貧賤者可令得富貴
317 5 děi to want to; to need to 諸貧賤者可令得富貴
318 5 děi must; ought to 諸貧賤者可令得富貴
319 5 de 諸貧賤者可令得富貴
320 5 de infix potential marker 諸貧賤者可令得富貴
321 5 to result in 諸貧賤者可令得富貴
322 5 to be proper; to fit; to suit 諸貧賤者可令得富貴
323 5 to be satisfied 諸貧賤者可令得富貴
324 5 to be finished 諸貧賤者可令得富貴
325 5 děi satisfying 諸貧賤者可令得富貴
326 5 to contract 諸貧賤者可令得富貴
327 5 to hear 諸貧賤者可令得富貴
328 5 to have; there is 諸貧賤者可令得富貴
329 5 marks time passed 諸貧賤者可令得富貴
330 5 obtain; attain; prāpta 諸貧賤者可令得富貴
331 5 危懼 wēijù afraid; apprehensive 危懼者可令安樂
332 5 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
333 5 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
334 5 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
335 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
336 5 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
337 5 yán to speak; to say; said 合掌恭敬而白佛言
338 5 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬而白佛言
339 5 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬而白佛言
340 5 yán phrase; sentence 合掌恭敬而白佛言
341 5 yán a word; a syllable 合掌恭敬而白佛言
342 5 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬而白佛言
343 5 yán to regard as 合掌恭敬而白佛言
344 5 yán to act as 合掌恭敬而白佛言
345 5 yán word; vacana 合掌恭敬而白佛言
346 5 yán speak; vad 合掌恭敬而白佛言
347 4 to travel by foot; to walk 跋達邏筏底
348 4 postscript 跋達邏筏底
349 4 to trample 跋達邏筏底
350 4 afterword 跋達邏筏底
351 4 to stumble 跋達邏筏底
352 4 to shake; to vibrate 跋達邏筏底
353 4 to turn around 跋達邏筏底
354 4 Ba 跋達邏筏底
355 4 to move; path 跋達邏筏底
356 4 一切 yīqiè temporary 鐃益一切倉庫無盡
357 4 一切 yīqiè the same 鐃益一切倉庫無盡
358 4 speed 者速得除滅
359 4 quick; fast 者速得除滅
360 4 urgent 者速得除滅
361 4 to recruit 者速得除滅
362 4 to urge; to invite 者速得除滅
363 4 quick; śīghra 者速得除滅
364 4 yuē to speak; to say 陀羅尼曰
365 4 yuē Kangxi radical 73 陀羅尼曰
366 4 yuē to be called 陀羅尼曰
367 4 yuē said; ukta 陀羅尼曰
368 4 jīn today; present; now 今為汝說此陀羅尼
369 4 jīn Jin 今為汝說此陀羅尼
370 4 jīn modern 今為汝說此陀羅尼
371 4 jīn now; adhunā 今為汝說此陀羅尼
372 4 wén to hear 長者聞佛所說
373 4 wén Wen 長者聞佛所說
374 4 wén sniff at; to smell 長者聞佛所說
375 4 wén to be widely known 長者聞佛所說
376 4 wén to confirm; to accept 長者聞佛所說
377 4 wén information 長者聞佛所說
378 4 wèn famous; well known 長者聞佛所說
379 4 wén knowledge; learning 長者聞佛所說
380 4 wèn popularity; prestige; reputation 長者聞佛所說
381 4 wén to question 長者聞佛所說
382 4 wén heard; śruta 長者聞佛所說
383 4 wén hearing; śruti 長者聞佛所說
384 4 to know; to learn about; to comprehend 頞捺捺悉諦
385 4 detailed 頞捺捺悉諦
386 4 to elaborate; to expound 頞捺捺悉諦
387 4 to exhaust; to use up 頞捺捺悉諦
388 4 strongly 頞捺捺悉諦
389 4 Xi 頞捺捺悉諦
390 4 all; kṛtsna 頞捺捺悉諦
391 4 to use; to grasp 以慈軟音告言
392 4 to rely on 以慈軟音告言
393 4 to regard 以慈軟音告言
394 4 to be able to 以慈軟音告言
395 4 to order; to command 以慈軟音告言
396 4 used after a verb 以慈軟音告言
397 4 a reason; a cause 以慈軟音告言
398 4 Israel 以慈軟音告言
399 4 Yi 以慈軟音告言
400 4 use; yogena 以慈軟音告言
401 4 cái money; wealth; riches; valuables 令貧賤者得大財位
402 4 cái financial worth 令貧賤者得大財位
403 4 cái talent 令貧賤者得大財位
404 4 cái to consider 令貧賤者得大財位
405 4 cái wealth; dhana; vastu 令貧賤者得大財位
406 4 self 善男子我於過去無數
407 4 [my] dear 善男子我於過去無數
408 4 Wo 善男子我於過去無數
409 4 self; atman; attan 善男子我於過去無數
410 4 ga 善男子我於過去無數
411 4 chí to grasp; to hold 尼名曰持世
412 4 chí to resist; to oppose 尼名曰持世
413 4 chí to uphold 尼名曰持世
414 4 chí to sustain; to keep; to uphold 尼名曰持世
415 4 chí to administer; to manage 尼名曰持世
416 4 chí to control 尼名曰持世
417 4 chí to be cautious 尼名曰持世
418 4 chí to remember 尼名曰持世
419 4 chí to assist 尼名曰持世
420 4 chí with; using 尼名曰持世
421 4 chí dhara 尼名曰持世
422 4 zhèng upright; straight 速證無上正
423 4 zhèng to straighten; to correct 速證無上正
424 4 zhèng main; central; primary 速證無上正
425 4 zhèng fundamental; original 速證無上正
426 4 zhèng precise; exact; accurate 速證無上正
427 4 zhèng at right angles 速證無上正
428 4 zhèng unbiased; impartial 速證無上正
429 4 zhèng true; correct; orthodox 速證無上正
430 4 zhèng unmixed; pure 速證無上正
431 4 zhèng positive (charge) 速證無上正
432 4 zhèng positive (number) 速證無上正
433 4 zhèng standard 速證無上正
434 4 zhèng chief; principal; primary 速證無上正
435 4 zhèng honest 速證無上正
436 4 zhèng to execute; to carry out 速證無上正
437 4 zhèng accepted; conventional 速證無上正
438 4 zhèng to govern 速證無上正
439 4 zhēng first month 速證無上正
440 4 zhēng center of a target 速證無上正
441 4 zhèng Righteous 速證無上正
442 4 zhèng right manner; nyāya 速證無上正
443 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
444 4 持世陀羅尼經 chí shì tuóluóní jīng Vasudhārādhāraṇīsūtra; Chi Shi Tuoluoni Jing 持世陀羅尼經
445 4 諸天 zhū tiān devas 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
446 4 阿難 Ānán Ananda 爾時世尊告阿難曰
447 4 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 爾時世尊告阿難曰
448 4 lái to come 來詣佛所頂禮佛足
449 4 lái please 來詣佛所頂禮佛足
450 4 lái used to substitute for another verb 來詣佛所頂禮佛足
451 4 lái used between two word groups to express purpose and effect 來詣佛所頂禮佛足
452 4 lái wheat 來詣佛所頂禮佛足
453 4 lái next; future 來詣佛所頂禮佛足
454 4 lái a simple complement of direction 來詣佛所頂禮佛足
455 4 lái to occur; to arise 來詣佛所頂禮佛足
456 4 lái to earn 來詣佛所頂禮佛足
457 4 lái to come; āgata 來詣佛所頂禮佛足
458 4 wèn to ask 世尊欲問如
459 4 wèn to inquire after 世尊欲問如
460 4 wèn to interrogate 世尊欲問如
461 4 wèn to hold responsible 世尊欲問如
462 4 wèn to request something 世尊欲問如
463 4 wèn to rebuke 世尊欲問如
464 4 wèn to send an official mission bearing gifts 世尊欲問如
465 4 wèn news 世尊欲問如
466 4 wèn to propose marriage 世尊欲問如
467 4 wén to inform 世尊欲問如
468 4 wèn to research 世尊欲問如
469 4 wèn Wen 世尊欲問如
470 4 wèn a question 世尊欲問如
471 4 wèn ask; prccha 世尊欲問如
472 3 to carry on the shoulder 何善男子善女人
473 3 what 何善男子善女人
474 3 He 何善男子善女人
475 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
476 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
477 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
478 3 利樂 lì lè blessing and joy 為欲利樂諸有情故
479 3 菩提 pútí bodhi; enlightenment 等菩提
480 3 菩提 pútí bodhi 等菩提
481 3 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 等菩提
482 3 Soviet Union 蘇魯閉
483 3 Su 蘇魯閉
484 3 to revive 蘇魯閉
485 3 Suzhou 蘇魯閉
486 3 Jiangsu 蘇魯閉
487 3 a species of thyme 蘇魯閉
488 3 earrings 蘇魯閉
489 3 to awaken 蘇魯閉
490 3 to be rescued 蘇魯閉
491 3 to mow grass 蘇魯閉
492 3 awareness; saṃjñā 蘇魯閉
493 3 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵
494 3 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 世尊我等在家多諸眷
495 3 duó many; much 世尊我等在家多諸眷
496 3 duō more 世尊我等在家多諸眷
497 3 duō excessive 世尊我等在家多諸眷
498 3 duō abundant 世尊我等在家多諸眷
499 3 duō to multiply; to acrue 世尊我等在家多諸眷
500 3 duō Duo 世尊我等在家多諸眷

Frequencies of all Words

Top 859

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 19 luò Luo 呾洛呾洛
2 19 luò Luo River 呾洛呾洛
3 19 luò Luoyang 呾洛呾洛
4 19 luò ra 呾洛呾洛
5 16 foam; suds 沫底
6 16 saliva 沫底
7 16 to stop 沫底
8 16 foam; phena 沫底
9 13 lìng to make; to cause to be; to lead 吾當為汝方便分別令汝心喜
10 13 lìng to issue a command 吾當為汝方便分別令汝心喜
11 13 lìng rules of behavior; customs 吾當為汝方便分別令汝心喜
12 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 吾當為汝方便分別令汝心喜
13 13 lìng a season 吾當為汝方便分別令汝心喜
14 13 lìng respected; good reputation 吾當為汝方便分別令汝心喜
15 13 lìng good 吾當為汝方便分別令汝心喜
16 13 lìng pretentious 吾當為汝方便分別令汝心喜
17 13 lìng a transcending state of existence 吾當為汝方便分別令汝心喜
18 13 lìng a commander 吾當為汝方便分別令汝心喜
19 13 lìng a commanding quality; an impressive character 吾當為汝方便分別令汝心喜
20 13 lìng lyrics 吾當為汝方便分別令汝心喜
21 13 lìng Ling 吾當為汝方便分別令汝心喜
22 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 吾當為汝方便分別令汝心喜
23 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說陀羅
24 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說陀羅
25 13 shuì to persuade 說陀羅
26 13 shuō to teach; to recite; to explain 說陀羅
27 13 shuō a doctrine; a theory 說陀羅
28 13 shuō to claim; to assert 說陀羅
29 13 shuō allocution 說陀羅
30 13 shuō to criticize; to scold 說陀羅
31 13 shuō to indicate; to refer to 說陀羅
32 13 shuō speach; vāda 說陀羅
33 13 shuō to speak; bhāṣate 說陀羅
34 13 shuō to instruct 說陀羅
35 13 zhū all; many; various 諸貧賤者可令得富貴
36 13 zhū Zhu 諸貧賤者可令得富貴
37 13 zhū all; members of the class 諸貧賤者可令得富貴
38 13 zhū interrogative particle 諸貧賤者可令得富貴
39 13 zhū him; her; them; it 諸貧賤者可令得富貴
40 13 zhū of; in 諸貧賤者可令得富貴
41 13 zhū all; many; sarva 諸貧賤者可令得富貴
42 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 來詣佛所頂禮佛足
43 12 suǒ an office; an institute 來詣佛所頂禮佛足
44 12 suǒ introduces a relative clause 來詣佛所頂禮佛足
45 12 suǒ it 來詣佛所頂禮佛足
46 12 suǒ if; supposing 來詣佛所頂禮佛足
47 12 suǒ a few; various; some 來詣佛所頂禮佛足
48 12 suǒ a place; a location 來詣佛所頂禮佛足
49 12 suǒ indicates a passive voice 來詣佛所頂禮佛足
50 12 suǒ that which 來詣佛所頂禮佛足
51 12 suǒ an ordinal number 來詣佛所頂禮佛足
52 12 suǒ meaning 來詣佛所頂禮佛足
53 12 suǒ garrison 來詣佛所頂禮佛足
54 12 suǒ place; pradeśa 來詣佛所頂禮佛足
55 12 suǒ that which; yad 來詣佛所頂禮佛足
56 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸貧賤者可令得富貴
57 12 zhě that 諸貧賤者可令得富貴
58 12 zhě nominalizing function word 諸貧賤者可令得富貴
59 12 zhě used to mark a definition 諸貧賤者可令得富貴
60 12 zhě used to mark a pause 諸貧賤者可令得富貴
61 12 zhě topic marker; that; it 諸貧賤者可令得富貴
62 12 zhuó according to 諸貧賤者可令得富貴
63 12 zhě ca 諸貧賤者可令得富貴
64 12 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊欲問如
65 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊欲問如
66 12 beautiful; magnificent; elegant 瞢揭麗
67 12 Korean Goryeo Dynasty 瞢揭麗
68 12 to depend on; to rely; to be suspended on 瞢揭麗
69 12 double 瞢揭麗
70 11 to punish; to penalize 薩寫罰底
71 11 to fine 薩寫罰底
72 11 punishment 薩寫罰底
73 11 to punish; daṇḍa 薩寫罰底
74 11 wèi for; to 吾當為汝方便分別令汝心喜
75 11 wèi because of 吾當為汝方便分別令汝心喜
76 11 wéi to act as; to serve 吾當為汝方便分別令汝心喜
77 11 wéi to change into; to become 吾當為汝方便分別令汝心喜
78 11 wéi to be; is 吾當為汝方便分別令汝心喜
79 11 wéi to do 吾當為汝方便分別令汝心喜
80 11 wèi for 吾當為汝方便分別令汝心喜
81 11 wèi because of; for; to 吾當為汝方便分別令汝心喜
82 11 wèi to 吾當為汝方便分別令汝心喜
83 11 wéi in a passive construction 吾當為汝方便分別令汝心喜
84 11 wéi forming a rehetorical question 吾當為汝方便分別令汝心喜
85 11 wéi forming an adverb 吾當為汝方便分別令汝心喜
86 11 wéi to add emphasis 吾當為汝方便分別令汝心喜
87 11 wèi to support; to help 吾當為汝方便分別令汝心喜
88 11 wéi to govern 吾當為汝方便分別令汝心喜
89 11 wèi to be; bhū 吾當為汝方便分別令汝心喜
90 10 the sound of the wind 奴颯沫洛
91 10 melancholy 奴颯沫洛
92 10 bleak 奴颯沫洛
93 10 sa 奴颯沫洛
94 10 laugh 呾姪他
95 10 clap 呾姪他
96 10 da 呾姪他
97 10 this; these 今為汝說此陀羅尼
98 10 in this way 今為汝說此陀羅尼
99 10 otherwise; but; however; so 今為汝說此陀羅尼
100 10 at this time; now; here 今為汝說此陀羅尼
101 10 this; here; etad 今為汝說此陀羅尼
102 10 míng measure word for people 名持金剛海音如來應正等
103 10 míng fame; renown; reputation 名持金剛海音如來應正等
104 10 míng a name; personal name; designation 名持金剛海音如來應正等
105 10 míng rank; position 名持金剛海音如來應正等
106 10 míng an excuse 名持金剛海音如來應正等
107 10 míng life 名持金剛海音如來應正等
108 10 míng to name; to call 名持金剛海音如來應正等
109 10 míng to express; to describe 名持金剛海音如來應正等
110 10 míng to be called; to have the name 名持金剛海音如來應正等
111 10 míng to own; to possess 名持金剛海音如來應正等
112 10 míng famous; renowned 名持金剛海音如來應正等
113 10 míng moral 名持金剛海音如來應正等
114 10 míng name; naman 名持金剛海音如來應正等
115 10 míng fame; renown; yasas 名持金剛海音如來應正等
116 9 also; too 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
117 9 but 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
118 9 this; he; she 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
119 9 although; even though 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
120 9 already 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
121 9 particle with no meaning 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
122 9 Yi 滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀
123 9 bottom; base; end 跋達邏筏底
124 9 origin; the cause of a situation 跋達邏筏底
125 9 to stop 跋達邏筏底
126 9 to arrive 跋達邏筏底
127 9 underneath 跋達邏筏底
128 9 a draft; an outline; a sketch 跋達邏筏底
129 9 end of month or year 跋達邏筏底
130 9 remnants 跋達邏筏底
131 9 background 跋達邏筏底
132 9 what 跋達邏筏底
133 9 to lower; to droop 跋達邏筏底
134 9 de possessive particle 跋達邏筏底
135 9 a little deep; āgādha 跋達邏筏底
136 9 he; him 廣為他說
137 9 another aspect 廣為他說
138 9 other; another; some other 廣為他說
139 9 everybody 廣為他說
140 9 other 廣為他說
141 9 tuō other; another; some other 廣為他說
142 9 tha 廣為他說
143 9 ṭha 廣為他說
144 9 other; anya 廣為他說
145 9 è (nose) bridge 頞折麗
146 9 è e 頞折麗
147 9 jiē all; each and every; in all cases 汝天人等皆應諦
148 9 jiē same; equally 汝天人等皆應諦
149 9 jiē all; sarva 汝天人等皆應諦
150 8 shí time; a point or period of time 時彼國中有一長者名為妙月
151 8 shí a season; a quarter of a year 時彼國中有一長者名為妙月
152 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼國中有一長者名為妙月
153 8 shí at that time 時彼國中有一長者名為妙月
154 8 shí fashionable 時彼國中有一長者名為妙月
155 8 shí fate; destiny; luck 時彼國中有一長者名為妙月
156 8 shí occasion; opportunity; chance 時彼國中有一長者名為妙月
157 8 shí tense 時彼國中有一長者名為妙月
158 8 shí particular; special 時彼國中有一長者名為妙月
159 8 shí to plant; to cultivate 時彼國中有一長者名為妙月
160 8 shí hour (measure word) 時彼國中有一長者名為妙月
161 8 shí an era; a dynasty 時彼國中有一長者名為妙月
162 8 shí time [abstract] 時彼國中有一長者名為妙月
163 8 shí seasonal 時彼國中有一長者名為妙月
164 8 shí frequently; often 時彼國中有一長者名為妙月
165 8 shí occasionally; sometimes 時彼國中有一長者名為妙月
166 8 shí on time 時彼國中有一長者名為妙月
167 8 shí this; that 時彼國中有一長者名為妙月
168 8 shí to wait upon 時彼國中有一長者名為妙月
169 8 shí hour 時彼國中有一長者名為妙月
170 8 shí appropriate; proper; timely 時彼國中有一長者名為妙月
171 8 shí Shi 時彼國中有一長者名為妙月
172 8 shí a present; currentlt 時彼國中有一長者名為妙月
173 8 shí time; kāla 時彼國中有一長者名為妙月
174 8 shí at that time; samaya 時彼國中有一長者名為妙月
175 8 shí then; atha 時彼國中有一長者名為妙月
176 8 to adjoin; to border 毘沫麗
177 8 to help; to assist 毘沫麗
178 8 vai 毘沫麗
179 8 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名為妙月
180 8 長者 zhǎngzhě an elder 時彼國中有一長者名為妙月
181 8 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 時彼國中有一長者名為妙月
182 8 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 時彼國中有一長者名為妙月
183 8 děng et cetera; and so on 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
184 8 děng to wait 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
185 8 děng degree; kind 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
186 8 děng plural 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
187 8 děng to be equal 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
188 8 děng degree; level 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
189 8 děng to compare 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
190 8 děng same; equal; sama 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
191 8 jiē to take off; to lift off 瞢揭麗
192 8 jiē to make visible; to make public 瞢揭麗
193 8 jiē to lift up; to raise 瞢揭麗
194 8 jiē a sound of increasing loudness 瞢揭麗
195 8 jiē to uncover; to open up 瞢揭麗
196 8 jiē to signal; to indicate 瞢揭麗
197 8 to lift the skirt 瞢揭麗
198 8 jiē to borrow 瞢揭麗
199 8 jiē to carry 瞢揭麗
200 8 jiē Jie 瞢揭麗
201 8 jiē ka 瞢揭麗
202 8 歡喜 huānxǐ joyful 我時聞已歡喜踴躍
203 8 歡喜 huānxǐ to like 我時聞已歡喜踴躍
204 8 歡喜 huānxǐ joy 我時聞已歡喜踴躍
205 8 歡喜 huānxǐ joy; prīti 我時聞已歡喜踴躍
206 8 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 我時聞已歡喜踴躍
207 8 歡喜 huānxǐ Nandi 我時聞已歡喜踴躍
208 7 陀羅尼 tuóluóní Dharani 今為汝說此陀羅尼
209 7 陀羅尼 tuóluóní dharani 今為汝說此陀羅尼
210 7 gào to tell; to say; said; told 以慈軟音告言
211 7 gào to request 以慈軟音告言
212 7 gào to report; to inform 以慈軟音告言
213 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 以慈軟音告言
214 7 gào to accuse; to sue 以慈軟音告言
215 7 gào to reach 以慈軟音告言
216 7 gào an announcement 以慈軟音告言
217 7 gào a party 以慈軟音告言
218 7 gào a vacation 以慈軟音告言
219 7 gào Gao 以慈軟音告言
220 7 gào to tell; jalp 以慈軟音告言
221 7 you; thou 汝意問
222 7 Ru River 汝意問
223 7 Ru 汝意問
224 7 you; tvam; bhavat 汝意問
225 7 to attain; to reach 跋達邏筏底
226 7 Da 跋達邏筏底
227 7 intelligent proficient 跋達邏筏底
228 7 to be open; to be connected 跋達邏筏底
229 7 to realize; to complete; to accomplish 跋達邏筏底
230 7 to display; to manifest 跋達邏筏底
231 7 to tell; to inform; to say 跋達邏筏底
232 7 illustrious; influential; prestigious 跋達邏筏底
233 7 everlasting; constant; unchanging 跋達邏筏底
234 7 generous; magnanimous 跋達邏筏底
235 7 commonly; everywhere 跋達邏筏底
236 7 arbitrary; freely come and go 跋達邏筏底
237 7 dha 跋達邏筏底
238 7 that; those 時彼國中有一長者名為妙月
239 7 another; the other 時彼國中有一長者名為妙月
240 7 that; tad 時彼國中有一長者名為妙月
241 7 Buddha; Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
242 7 relating to Buddhism 來詣佛所頂禮佛足
243 7 a statue or image of a Buddha 來詣佛所頂禮佛足
244 7 a Buddhist text 來詣佛所頂禮佛足
245 7 to touch; to stroke 來詣佛所頂禮佛足
246 7 Buddha 來詣佛所頂禮佛足
247 7 Buddha; Awakened One 來詣佛所頂禮佛足
248 7 guǎng wide; large; vast 給親屬廣修惠施
249 7 guǎng Kangxi radical 53 給親屬廣修惠施
250 7 ān a hut 給親屬廣修惠施
251 7 guǎng a large building structure with no walls 給親屬廣修惠施
252 7 guǎng many; numerous; common 給親屬廣修惠施
253 7 guǎng to extend; to expand 給親屬廣修惠施
254 7 guǎng width; breadth; extent 給親屬廣修惠施
255 7 guǎng broad-minded; generous 給親屬廣修惠施
256 7 guǎng Guangzhou 給親屬廣修惠施
257 7 guàng a unit of east-west distance 給親屬廣修惠施
258 7 guàng a unit of 15 chariots 給親屬廣修惠施
259 7 kuàng barren 給親屬廣修惠施
260 7 guǎng Extensive 給親屬廣修惠施
261 7 guǎng vaipulya; vast; extended 給親屬廣修惠施
262 6 rén person; people; a human being 與大苾芻眾五百人俱
263 6 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾五百人俱
264 6 rén a kind of person 與大苾芻眾五百人俱
265 6 rén everybody 與大苾芻眾五百人俱
266 6 rén adult 與大苾芻眾五百人俱
267 6 rén somebody; others 與大苾芻眾五百人俱
268 6 rén an upright person 與大苾芻眾五百人俱
269 6 rén person; manuṣya 與大苾芻眾五百人俱
270 6 bhiksuni; a nun 尼名曰持世
271 6 Confucius; Father 尼名曰持世
272 6 Ni 尼名曰持世
273 6 ni 尼名曰持世
274 6 to obstruct 尼名曰持世
275 6 near to 尼名曰持世
276 6 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼名曰持世
277 6 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊哀愍彼故
278 6 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊哀愍彼故
279 6 有情 yǒuqíng having feelings for 為欲利樂諸有情故
280 6 有情 yǒuqíng friends with 為欲利樂諸有情故
281 6 有情 yǒuqíng having emotional appeal 為欲利樂諸有情故
282 6 有情 yǒuqíng sentient being 為欲利樂諸有情故
283 6 有情 yǒuqíng sentient beings 為欲利樂諸有情故
284 6 a slave 奴颯沫洛
285 6 a servant 奴颯沫洛
286 6 enslave 奴颯沫洛
287 6 assistant to a magician or scholar 奴颯沫洛
288 6 humble self 奴颯沫洛
289 6 lackey 奴颯沫洛
290 6 Nu 奴颯沫洛
291 6 slave; dāsa 奴颯沫洛
292 5 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
293 5 無量 wúliàng immeasurable 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
294 5 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
295 5 無量 wúliàng Atula 胝數及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍
296 5 妙月長者 miàoyuè zhǎngzhě Elder Sucandra 爾時佛告妙月長者
297 5 安樂 ānlè peaceful and happy; content 危懼者可令安樂
298 5 安樂 ānlè Anle 危懼者可令安樂
299 5 安樂 ānlè Anle district 危懼者可令安樂
300 5 安樂 ānlè Stability and Happiness 危懼者可令安樂
301 5 安樂 ānlè condition of ease; sparśavihāra 危懼者可令安樂
302 5 yīng should; ought 來應正等覺少所疑事
303 5 yìng to answer; to respond 來應正等覺少所疑事
304 5 yìng to confirm; to verify 來應正等覺少所疑事
305 5 yīng soon; immediately 來應正等覺少所疑事
306 5 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 來應正等覺少所疑事
307 5 yìng to accept 來應正等覺少所疑事
308 5 yīng or; either 來應正等覺少所疑事
309 5 yìng to permit; to allow 來應正等覺少所疑事
310 5 yìng to echo 來應正等覺少所疑事
311 5 yìng to handle; to deal with 來應正等覺少所疑事
312 5 yìng Ying 來應正等覺少所疑事
313 5 yīng suitable; yukta 來應正等覺少所疑事
314 5 big; huge; large 與大苾芻眾五百人俱
315 5 Kangxi radical 37 與大苾芻眾五百人俱
316 5 great; major; important 與大苾芻眾五百人俱
317 5 size 與大苾芻眾五百人俱
318 5 old 與大苾芻眾五百人俱
319 5 greatly; very 與大苾芻眾五百人俱
320 5 oldest; earliest 與大苾芻眾五百人俱
321 5 adult 與大苾芻眾五百人俱
322 5 tài greatest; grand 與大苾芻眾五百人俱
323 5 dài an important person 與大苾芻眾五百人俱
324 5 senior 與大苾芻眾五百人俱
325 5 approximately 與大苾芻眾五百人俱
326 5 tài greatest; grand 與大苾芻眾五百人俱
327 5 an element 與大苾芻眾五百人俱
328 5 great; mahā 與大苾芻眾五百人俱
329 5 zhé to fold 頞折麗
330 5 zhé a discount; a rebate 頞折麗
331 5 zhé to break; to snap 頞折麗
332 5 zhé to suffer a loss 頞折麗
333 5 zhé a book; a folder 頞折麗
334 5 zhé name for horizontal hooked stroke 頞折麗
335 5 zhé to twist; to bend 頞折麗
336 5 zhé a section of a Yuan dynasty poetic drama 頞折麗
337 5 zhé to be convinced; to decide 頞折麗
338 5 zhé to convert into; to exchange; to barter 頞折麗
339 5 zhē to turn over; to roll over; to overthrow 頞折麗
340 5 zhē to pour liquid out 頞折麗
341 5 shé to break; to snap 頞折麗
342 5 shé to loose money 頞折麗
343 5 shé She 頞折麗
344 5 zhé to reduce; to deduct 頞折麗
345 5 zhé to analyze; to compute a proportion 頞折麗
346 5 zhé to crush 頞折麗
347 5 zhé to die early; to die unexpectedly 頞折麗
348 5 zhé to censure; to criticize 頞折麗
349 5 zhé a kind of medical treatment 頞折麗
350 5 zhé a sacrificial mound 頞折麗
351 5 zhé cut off; chinna 頞折麗
352 5 Sa 薩寫罰底
353 5 sadhu; excellent 薩寫罰底
354 5 sa; sat 薩寫罰底
355 5 ā prefix to names of people 阿揭車阿揭車
356 5 ā to groan 阿揭車阿揭車
357 5 ā a 阿揭車阿揭車
358 5 ē to flatter 阿揭車阿揭車
359 5 ā expresses doubt 阿揭車阿揭車
360 5 ē river bank 阿揭車阿揭車
361 5 ē beam; pillar 阿揭車阿揭車
362 5 ē a hillslope; a mound 阿揭車阿揭車
363 5 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿揭車阿揭車
364 5 ē E 阿揭車阿揭車
365 5 ē to depend on 阿揭車阿揭車
366 5 ā a final particle 阿揭車阿揭車
367 5 ē e 阿揭車阿揭車
368 5 ē a buttress 阿揭車阿揭車
369 5 ē be partial to 阿揭車阿揭車
370 5 ē thick silk 阿揭車阿揭車
371 5 ā this; these 阿揭車阿揭車
372 5 ē e 阿揭車阿揭車
373 5 néng can; able 若能至
374 5 néng ability; capacity 若能至
375 5 néng a mythical bear-like beast 若能至
376 5 néng energy 若能至
377 5 néng function; use 若能至
378 5 néng may; should; permitted to 若能至
379 5 néng talent 若能至
380 5 néng expert at 若能至
381 5 néng to be in harmony 若能至
382 5 néng to tend to; to care for 若能至
383 5 néng to reach; to arrive at 若能至
384 5 néng as long as; only 若能至
385 5 néng even if 若能至
386 5 néng but 若能至
387 5 néng in this way 若能至
388 5 néng to be able; śak 若能至
389 5 néng skilful; pravīṇa 若能至
390 5 can; may; permissible 諸貧賤者可令得富貴
391 5 but 諸貧賤者可令得富貴
392 5 such; so 諸貧賤者可令得富貴
393 5 able to; possibly 諸貧賤者可令得富貴
394 5 to approve; to permit 諸貧賤者可令得富貴
395 5 to be worth 諸貧賤者可令得富貴
396 5 to suit; to fit 諸貧賤者可令得富貴
397 5 khan 諸貧賤者可令得富貴
398 5 to recover 諸貧賤者可令得富貴
399 5 to act as 諸貧賤者可令得富貴
400 5 to be worth; to deserve 諸貧賤者可令得富貴
401 5 approximately; probably 諸貧賤者可令得富貴
402 5 expresses doubt 諸貧賤者可令得富貴
403 5 really; truely 諸貧賤者可令得富貴
404 5 used to add emphasis 諸貧賤者可令得富貴
405 5 beautiful 諸貧賤者可令得富貴
406 5 Ke 諸貧賤者可令得富貴
407 5 used to ask a question 諸貧賤者可令得富貴
408 5 can; may; śakta 諸貧賤者可令得富貴
409 5 de potential marker 諸貧賤者可令得富貴
410 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 諸貧賤者可令得富貴
411 5 děi must; ought to 諸貧賤者可令得富貴
412 5 děi to want to; to need to 諸貧賤者可令得富貴
413 5 děi must; ought to 諸貧賤者可令得富貴
414 5 de 諸貧賤者可令得富貴
415 5 de infix potential marker 諸貧賤者可令得富貴
416 5 to result in 諸貧賤者可令得富貴
417 5 to be proper; to fit; to suit 諸貧賤者可令得富貴
418 5 to be satisfied 諸貧賤者可令得富貴
419 5 to be finished 諸貧賤者可令得富貴
420 5 de result of degree 諸貧賤者可令得富貴
421 5 de marks completion of an action 諸貧賤者可令得富貴
422 5 děi satisfying 諸貧賤者可令得富貴
423 5 to contract 諸貧賤者可令得富貴
424 5 marks permission or possibility 諸貧賤者可令得富貴
425 5 expressing frustration 諸貧賤者可令得富貴
426 5 to hear 諸貧賤者可令得富貴
427 5 to have; there is 諸貧賤者可令得富貴
428 5 marks time passed 諸貧賤者可令得富貴
429 5 obtain; attain; prāpta 諸貧賤者可令得富貴
430 5 危懼 wēijù afraid; apprehensive 危懼者可令安樂
431 5 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌恭敬而白佛言
432 5 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
433 5 ér you 合掌恭敬而白佛言
434 5 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌恭敬而白佛言
435 5 ér right away; then 合掌恭敬而白佛言
436 5 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌恭敬而白佛言
437 5 ér if; in case; in the event that 合掌恭敬而白佛言
438 5 ér therefore; as a result; thus 合掌恭敬而白佛言
439 5 ér how can it be that? 合掌恭敬而白佛言
440 5 ér so as to 合掌恭敬而白佛言
441 5 ér only then 合掌恭敬而白佛言
442 5 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
443 5 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
444 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
445 5 ér me 合掌恭敬而白佛言
446 5 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
447 5 ér possessive 合掌恭敬而白佛言
448 5 ér and; ca 合掌恭敬而白佛言
449 5 yán to speak; to say; said 合掌恭敬而白佛言
450 5 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬而白佛言
451 5 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬而白佛言
452 5 yán a particle with no meaning 合掌恭敬而白佛言
453 5 yán phrase; sentence 合掌恭敬而白佛言
454 5 yán a word; a syllable 合掌恭敬而白佛言
455 5 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬而白佛言
456 5 yán to regard as 合掌恭敬而白佛言
457 5 yán to act as 合掌恭敬而白佛言
458 5 yán word; vacana 合掌恭敬而白佛言
459 5 yán speak; vad 合掌恭敬而白佛言
460 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 爾時世尊哀愍彼故
461 5 old; ancient; former; past 爾時世尊哀愍彼故
462 5 reason; cause; purpose 爾時世尊哀愍彼故
463 5 to die 爾時世尊哀愍彼故
464 5 so; therefore; hence 爾時世尊哀愍彼故
465 5 original 爾時世尊哀愍彼故
466 5 accident; happening; instance 爾時世尊哀愍彼故
467 5 a friend; an acquaintance; friendship 爾時世尊哀愍彼故
468 5 something in the past 爾時世尊哀愍彼故
469 5 deceased; dead 爾時世尊哀愍彼故
470 5 still; yet 爾時世尊哀愍彼故
471 5 therefore; tasmāt 爾時世尊哀愍彼故
472 4 to travel by foot; to walk 跋達邏筏底
473 4 postscript 跋達邏筏底
474 4 to trample 跋達邏筏底
475 4 afterword 跋達邏筏底
476 4 to stumble 跋達邏筏底
477 4 to shake; to vibrate 跋達邏筏底
478 4 to turn around 跋達邏筏底
479 4 Ba 跋達邏筏底
480 4 to move; path 跋達邏筏底
481 4 一切 yīqiè all; every; everything 鐃益一切倉庫無盡
482 4 一切 yīqiè temporary 鐃益一切倉庫無盡
483 4 一切 yīqiè the same 鐃益一切倉庫無盡
484 4 一切 yīqiè generally 鐃益一切倉庫無盡
485 4 一切 yīqiè all, everything 鐃益一切倉庫無盡
486 4 一切 yīqiè all; sarva 鐃益一切倉庫無盡
487 4 speed 者速得除滅
488 4 quick; fast 者速得除滅
489 4 urgent 者速得除滅
490 4 to recruit 者速得除滅
491 4 to urge; to invite 者速得除滅
492 4 quick; śīghra 者速得除滅
493 4 yuē to speak; to say 陀羅尼曰
494 4 yuē Kangxi radical 73 陀羅尼曰
495 4 yuē to be called 陀羅尼曰
496 4 yuē particle without meaning 陀羅尼曰
497 4 yuē said; ukta 陀羅尼曰
498 4 jīn today; present; now 今為汝說此陀羅尼
499 4 jīn Jin 今為汝說此陀羅尼
500 4 jīn modern 今為汝說此陀羅尼

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
luò ra
foam; phena
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
zhū all; many; sarva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
zhě ca
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
to punish; daṇḍa
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
持世陀罗尼经 持世陀羅尼經 99 Vasudhārādhāraṇīsūtra; Chi Shi Tuoluoni Jing
大唐 100 Tang Dynasty
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
憍饷弥国 憍餉彌國 106 Kauśāmbī
康和 107 Kōwa
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙月长者 妙月長者 109 Elder Sucandra
明行圆满 明行圓滿 109 Activity of Full Brightness
尼苏 尼蘇 110 Nisu (language)
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
陀罗 陀羅 116 Tārā
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无上丈夫 無上丈夫 119 Supreme One; Unexcelled One
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 64.

Simplified Traditional Pinyin English
阿素洛 196 an asura
白佛 98 to address the Buddha
薄福 98 little merit
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大觉尊 大覺尊 100 World-honored One of the great enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
果报 果報 103 fruition; the result of karma
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
加被 106 blessing
伽陀 106 gatha; verse
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
利乐 利樂 108 blessing and joy
龙神 龍神 108 dragon spirit
妙月 109 sucandra
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
名曰 109 to be named; to be called
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
勤修 113 cultivated; caritāvin
人师 人師 114 a teacher of humans
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
扇多 115 sānta; tranquil; calm
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
身心无惓 身心無惓 115 never did I feel fatigue of body or mind
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
莎诃 莎訶 115 svāhā
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
信受 120 to believe and accept
心受 120 mental perception
信受奉行 120 to receive and practice
药叉 藥叉 121 yaksa
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
罪障 122 the barrier of sin