Glossary and Vocabulary for Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures (Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu) 大周刊定眾經目錄, Scroll 11

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 429 juǎn to coil; to roll 大小乘失譯經目一卷
2 429 juǎn a coil; a roll; a scroll 大小乘失譯經目一卷
3 429 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大小乘失譯經目一卷
4 429 juǎn to sweep up; to carry away 大小乘失譯經目一卷
5 429 juǎn to involve; to embroil 大小乘失譯經目一卷
6 429 juǎn a break roll 大小乘失譯經目一卷
7 429 juàn an examination paper 大小乘失譯經目一卷
8 429 juàn a file 大小乘失譯經目一卷
9 429 quán crinkled; curled 大小乘失譯經目一卷
10 429 juǎn to include 大小乘失譯經目一卷
11 429 juǎn to store away 大小乘失譯經目一卷
12 429 juǎn to sever; to break off 大小乘失譯經目一卷
13 429 juǎn Juan 大小乘失譯經目一卷
14 429 juàn tired 大小乘失譯經目一卷
15 429 quán beautiful 大小乘失譯經目一卷
16 429 juǎn wrapped 大小乘失譯經目一卷
17 405 one 大小乘失譯經目一卷
18 405 Kangxi radical 1 大小乘失譯經目一卷
19 405 pure; concentrated 大小乘失譯經目一卷
20 405 first 大小乘失譯經目一卷
21 405 the same 大小乘失譯經目一卷
22 405 sole; single 大小乘失譯經目一卷
23 405 a very small amount 大小乘失譯經目一卷
24 405 Yi 大小乘失譯經目一卷
25 405 other 大小乘失譯經目一卷
26 405 to unify 大小乘失譯經目一卷
27 405 accidentally; coincidentally 大小乘失譯經目一卷
28 405 abruptly; suddenly 大小乘失譯經目一卷
29 405 one; eka 大小乘失譯經目一卷
30 308 jīng to go through; to experience 興廢遞更經全失主
31 308 jīng a sutra; a scripture 興廢遞更經全失主
32 308 jīng warp 興廢遞更經全失主
33 308 jīng longitude 興廢遞更經全失主
34 308 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 興廢遞更經全失主
35 308 jīng a woman's period 興廢遞更經全失主
36 308 jīng to bear; to endure 興廢遞更經全失主
37 308 jīng to hang; to die by hanging 興廢遞更經全失主
38 308 jīng classics 興廢遞更經全失主
39 308 jīng to be frugal; to save 興廢遞更經全失主
40 308 jīng a classic; a scripture; canon 興廢遞更經全失主
41 308 jīng a standard; a norm 興廢遞更經全失主
42 308 jīng a section of a Confucian work 興廢遞更經全失主
43 308 jīng to measure 興廢遞更經全失主
44 308 jīng human pulse 興廢遞更經全失主
45 308 jīng menstruation; a woman's period 興廢遞更經全失主
46 308 jīng sutra; discourse 興廢遞更經全失主
47 67 to record; to copy 出寶唱錄
48 67 to hire; to employ 出寶唱錄
49 67 to record sound 出寶唱錄
50 67 a record; a register 出寶唱錄
51 67 to register; to enroll 出寶唱錄
52 67 to supervise; to direct 出寶唱錄
53 67 a sequence; an order 出寶唱錄
54 67 to determine a prison sentence 出寶唱錄
55 67 record 出寶唱錄
56 60 寶唱 bǎo chàng Bao Chao 出寶唱錄
57 57 一部 yībù radical one 佛名經一部三卷
58 47 míng fame; renown; reputation 現在千佛名一卷
59 47 míng a name; personal name; designation 現在千佛名一卷
60 47 míng rank; position 現在千佛名一卷
61 47 míng an excuse 現在千佛名一卷
62 47 míng life 現在千佛名一卷
63 47 míng to name; to call 現在千佛名一卷
64 47 míng to express; to describe 現在千佛名一卷
65 47 míng to be called; to have the name 現在千佛名一卷
66 47 míng to own; to possess 現在千佛名一卷
67 47 míng famous; renowned 現在千佛名一卷
68 47 míng moral 現在千佛名一卷
69 47 míng name; naman 現在千佛名一卷
70 47 míng fame; renown; yasas 現在千佛名一卷
71 35 zhǐ paper 七紙
72 35 zhǐ leaf for writing on; pattra 七紙
73 35 èr two 菩薩名一部二卷
74 35 èr Kangxi radical 7 菩薩名一部二卷
75 35 èr second 菩薩名一部二卷
76 35 èr twice; double; di- 菩薩名一部二卷
77 35 èr more than one kind 菩薩名一部二卷
78 35 èr two; dvā; dvi 菩薩名一部二卷
79 35 èr both; dvaya 菩薩名一部二卷
80 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
81 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
82 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
83 23 yún cloud 一云取血氣經
84 23 yún Yunnan 一云取血氣經
85 23 yún Yun 一云取血氣經
86 23 yún to say 一云取血氣經
87 23 yún to have 一云取血氣經
88 23 yún cloud; megha 一云取血氣經
89 23 yún to say; iti 一云取血氣經
90 23 zhòu charm; spell; incantation 請金剛呪經一卷
91 23 zhòu a curse 請金剛呪經一卷
92 23 zhòu urging; adjure 請金剛呪經一卷
93 23 zhòu mantra 請金剛呪經一卷
94 20 four 四紙出寶唱錄
95 20 note a musical scale 四紙出寶唱錄
96 20 fourth 四紙出寶唱錄
97 20 Si 四紙出寶唱錄
98 20 four; catur 四紙出寶唱錄
99 19 wáng Wang 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
100 19 wáng a king 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
101 19 wáng Kangxi radical 96 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
102 19 wàng to be king; to rule 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
103 19 wáng a prince; a duke 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
104 19 wáng grand; great 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
105 19 wáng to treat with the ceremony due to a king 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
106 19 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
107 19 wáng the head of a group or gang 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
108 19 wáng the biggest or best of a group 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
109 19 wáng king; best of a kind; rāja 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
110 19 sān three 佛名經一部三卷
111 19 sān third 佛名經一部三卷
112 19 sān more than two 佛名經一部三卷
113 19 sān very few 佛名經一部三卷
114 19 sān San 佛名經一部三卷
115 19 sān three; tri 佛名經一部三卷
116 19 sān sa 佛名經一部三卷
117 19 sān three kinds; trividha 佛名經一部三卷
118 15 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
119 15 relating to Buddhism 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
120 15 a statue or image of a Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
121 15 a Buddhist text 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
122 15 to touch; to stroke 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
123 15 Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
124 15 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
125 15 wèn to ask 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
126 15 wèn to inquire after 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
127 15 wèn to interrogate 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
128 15 wèn to hold responsible 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
129 15 wèn to request something 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
130 15 wèn to rebuke 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
131 15 wèn to send an official mission bearing gifts 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
132 15 wèn news 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
133 15 wèn to propose marriage 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
134 15 wén to inform 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
135 15 wèn to research 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
136 15 wèn Wen 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
137 15 wèn a question 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
138 15 wèn ask; prccha 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
139 15 suǒ a few; various; some 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
140 15 suǒ a place; a location 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
141 15 suǒ indicates a passive voice 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
142 15 suǒ an ordinal number 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
143 15 suǒ meaning 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
144 15 suǒ garrison 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
145 15 suǒ place; pradeśa 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
146 13 five 五紙
147 13 fifth musical note 五紙
148 13 Wu 五紙
149 13 the five elements 五紙
150 13 five; pañca 五紙
151 12 佛名經 fó míng jīng Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing 佛名經一部三卷
152 12 舊錄 jiù lù Old Catalog 舊錄云頂生王經
153 12 三昧 sānmèi samadhi 遺教三昧經一部二卷
154 12 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 遺教三昧經一部二卷
155 12 因緣 yīnyuán chance 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
156 12 因緣 yīnyuán destiny 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
157 12 因緣 yīnyuán according to this 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
158 12 因緣 yīnyuán causes and conditions 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
159 12 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; hetupratyaya 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
160 12 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
161 12 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
162 11 僧祐錄 sēngyòu lù Sengyou's Catalog 七紙出僧祐錄
163 9 chán Chan; Zen 禪行歛意經一卷
164 9 chán meditation 禪行歛意經一卷
165 9 shàn an imperial sacrificial ceremony 禪行歛意經一卷
166 9 shàn to abdicate 禪行歛意經一卷
167 9 shàn Xiongnu supreme leader 禪行歛意經一卷
168 9 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 禪行歛意經一卷
169 9 chán Chan 禪行歛意經一卷
170 9 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 禪行歛意經一卷
171 9 chán Chan; Zen 禪行歛意經一卷
172 9 to translate; to interpret 猶殊失譯
173 9 to explain 猶殊失譯
174 9 to decode; to encode 猶殊失譯
175 9 yòu right; right-hand 右失譯經者
176 9 yòu to help; to assist 右失譯經者
177 9 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右失譯經者
178 9 yòu to bless and protect 右失譯經者
179 9 yòu an official building 右失譯經者
180 9 yòu the west 右失譯經者
181 9 yòu right wing; conservative 右失譯經者
182 9 yòu super 右失譯經者
183 9 yòu right 右失譯經者
184 9 yòu right; dakṣiṇa 右失譯經者
185 9 method; way 呪賊呪法一卷
186 9 France 呪賊呪法一卷
187 9 the law; rules; regulations 呪賊呪法一卷
188 9 the teachings of the Buddha; Dharma 呪賊呪法一卷
189 9 a standard; a norm 呪賊呪法一卷
190 9 an institution 呪賊呪法一卷
191 9 to emulate 呪賊呪法一卷
192 9 magic; a magic trick 呪賊呪法一卷
193 9 punishment 呪賊呪法一卷
194 9 Fa 呪賊呪法一卷
195 9 a precedent 呪賊呪法一卷
196 9 a classification of some kinds of Han texts 呪賊呪法一卷
197 9 relating to a ceremony or rite 呪賊呪法一卷
198 9 Dharma 呪賊呪法一卷
199 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 呪賊呪法一卷
200 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 呪賊呪法一卷
201 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 呪賊呪法一卷
202 9 quality; characteristic 呪賊呪法一卷
203 8 金剛 jīngāng a diamond 請金剛呪經一卷
204 8 金剛 jīngāng King Kong 請金剛呪經一卷
205 8 金剛 jīngāng a hard object 請金剛呪經一卷
206 8 金剛 jīngāng gorilla 請金剛呪經一卷
207 8 金剛 jīngāng diamond 請金剛呪經一卷
208 8 金剛 jīngāng vajra 請金剛呪經一卷
209 8 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說菩薩戒經一卷
210 8 děng et cetera; and so on 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
211 8 děng to wait 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
212 8 děng to be equal 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
213 8 děng degree; level 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
214 8 děng to compare 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
215 8 děng same; equal; sama 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
216 8 神呪 shénzhòu charm; spell 十方佛神呪經一卷
217 8 luó Luo 摩尼羅神呪經一卷
218 8 luó to catch; to capture 摩尼羅神呪經一卷
219 8 luó gauze 摩尼羅神呪經一卷
220 8 luó a sieve; cloth for filtering 摩尼羅神呪經一卷
221 8 luó a net for catching birds 摩尼羅神呪經一卷
222 8 luó to recruit 摩尼羅神呪經一卷
223 8 luó to include 摩尼羅神呪經一卷
224 8 luó to distribute 摩尼羅神呪經一卷
225 8 luó ra 摩尼羅神呪經一卷
226 8 a verse 胡音偈本經一卷
227 8 jié martial 胡音偈本經一卷
228 8 jié brave 胡音偈本經一卷
229 8 jié swift; hasty 胡音偈本經一卷
230 8 jié forceful 胡音偈本經一卷
231 8 gatha; hymn; verse 胡音偈本經一卷
232 7 shēn human body; torso 彌勒先身經一卷
233 7 shēn Kangxi radical 158 彌勒先身經一卷
234 7 shēn self 彌勒先身經一卷
235 7 shēn life 彌勒先身經一卷
236 7 shēn an object 彌勒先身經一卷
237 7 shēn a lifetime 彌勒先身經一卷
238 7 shēn moral character 彌勒先身經一卷
239 7 shēn status; identity; position 彌勒先身經一卷
240 7 shēn pregnancy 彌勒先身經一卷
241 7 juān India 彌勒先身經一卷
242 7 shēn body; kāya 彌勒先身經一卷
243 7 ā to groan 阿多三昧經一卷
244 7 ā a 阿多三昧經一卷
245 7 ē to flatter 阿多三昧經一卷
246 7 ē river bank 阿多三昧經一卷
247 7 ē beam; pillar 阿多三昧經一卷
248 7 ē a hillslope; a mound 阿多三昧經一卷
249 7 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿多三昧經一卷
250 7 ē E 阿多三昧經一卷
251 7 ē to depend on 阿多三昧經一卷
252 7 ē e 阿多三昧經一卷
253 7 ē a buttress 阿多三昧經一卷
254 7 ē be partial to 阿多三昧經一卷
255 7 ē thick silk 阿多三昧經一卷
256 7 ē e 阿多三昧經一卷
257 7 長者 zhǎngzhě the elderly 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
258 7 長者 zhǎngzhě an elder 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
259 7 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
260 7 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
261 7 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 菩薩善戒比丘藏經一卷
262 7 比丘 bǐqiū bhiksu 菩薩善戒比丘藏經一卷
263 7 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 菩薩善戒比丘藏經一卷
264 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸天王所說陀羅尼經一卷
265 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸天王所說陀羅尼經一卷
266 7 shuì to persuade 諸天王所說陀羅尼經一卷
267 7 shuō to teach; to recite; to explain 諸天王所說陀羅尼經一卷
268 7 shuō a doctrine; a theory 諸天王所說陀羅尼經一卷
269 7 shuō to claim; to assert 諸天王所說陀羅尼經一卷
270 7 shuō allocution 諸天王所說陀羅尼經一卷
271 7 shuō to criticize; to scold 諸天王所說陀羅尼經一卷
272 7 shuō to indicate; to refer to 諸天王所說陀羅尼經一卷
273 7 shuō speach; vāda 諸天王所說陀羅尼經一卷
274 7 shuō to speak; bhāṣate 諸天王所說陀羅尼經一卷
275 7 shuō to instruct 諸天王所說陀羅尼經一卷
276 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 善德婆羅門求舍利經一卷
277 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 善德婆羅門求舍利經一卷
278 6 xíng to walk 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
279 6 xíng capable; competent 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
280 6 háng profession 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
281 6 xíng Kangxi radical 144 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
282 6 xíng to travel 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
283 6 xìng actions; conduct 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
284 6 xíng to do; to act; to practice 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
285 6 xíng all right; OK; okay 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
286 6 háng horizontal line 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
287 6 héng virtuous deeds 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
288 6 hàng a line of trees 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
289 6 hàng bold; steadfast 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
290 6 xíng to move 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
291 6 xíng to put into effect; to implement 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
292 6 xíng travel 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
293 6 xíng to circulate 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
294 6 xíng running script; running script 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
295 6 xíng temporary 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
296 6 háng rank; order 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
297 6 háng a business; a shop 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
298 6 xíng to depart; to leave 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
299 6 xíng to experience 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
300 6 xíng path; way 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
301 6 xíng xing; ballad 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
302 6 xíng Xing 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
303 6 xíng Practice 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
304 6 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
305 6 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
306 6 Kangxi radical 71 長者命終無子付囑經一卷
307 6 to not have; without 長者命終無子付囑經一卷
308 6 mo 長者命終無子付囑經一卷
309 6 to not have 長者命終無子付囑經一卷
310 6 Wu 長者命終無子付囑經一卷
311 6 mo 長者命終無子付囑經一卷
312 6 陀羅尼經 tuóluóní jīng dharani sutra 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
313 6 shì matter; thing; item 阿須倫問八事經一卷
314 6 shì to serve 阿須倫問八事經一卷
315 6 shì a government post 阿須倫問八事經一卷
316 6 shì duty; post; work 阿須倫問八事經一卷
317 6 shì occupation 阿須倫問八事經一卷
318 6 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 阿須倫問八事經一卷
319 6 shì an accident 阿須倫問八事經一卷
320 6 shì to attend 阿須倫問八事經一卷
321 6 shì an allusion 阿須倫問八事經一卷
322 6 shì a condition; a state; a situation 阿須倫問八事經一卷
323 6 shì to engage in 阿須倫問八事經一卷
324 6 shì to enslave 阿須倫問八事經一卷
325 6 shì to pursue 阿須倫問八事經一卷
326 6 shì to administer 阿須倫問八事經一卷
327 6 shì to appoint 阿須倫問八事經一卷
328 6 shì thing; phenomena 阿須倫問八事經一卷
329 6 shì actions; karma 阿須倫問八事經一卷
330 6 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara 觀世音成佛經一卷
331 6 觀世音 guānshìyīn Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin 觀世音成佛經一卷
332 6 國王 guówáng king; monarch 舊錄云摩竭國王經
333 6 國王 guówáng Prince of the State 舊錄云摩竭國王經
334 6 國王 guówáng king; rājan 舊錄云摩竭國王經
335 6 zhāng a chapter; a section 十一因緣章經一卷
336 6 zhāng Zhang 十一因緣章經一卷
337 6 zhāng a stanza; a song 十一因緣章經一卷
338 6 zhāng a decorative pattern; an embroidered pattern; an ornament 十一因緣章經一卷
339 6 zhāng a rule; a regulation 十一因緣章經一卷
340 6 zhāng a seal; a stamp 十一因緣章經一卷
341 6 zhāng a badge; an emblem; an insignia 十一因緣章經一卷
342 6 zhāng a memorial presented to the emperor 十一因緣章經一卷
343 6 zhāng literary talent 十一因緣章經一卷
344 6 zhāng to commend; to praise 十一因緣章經一卷
345 6 zhāng order 十一因緣章經一卷
346 6 zhāng to make known; to display 十一因緣章經一卷
347 6 zhāng a written composition; an article 十一因緣章經一卷
348 6 zhāng beautiful 十一因緣章經一卷
349 6 zhāng section; document 十一因緣章經一卷
350 6 七佛 Qī fó Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata 七佛安宅神呪經一卷
351 6 qǐng to ask; to inquire 請金剛呪經一卷
352 6 qíng circumstances; state of affairs; situation 請金剛呪經一卷
353 6 qǐng to beg; to entreat 請金剛呪經一卷
354 6 qǐng please 請金剛呪經一卷
355 6 qǐng to request 請金剛呪經一卷
356 6 qǐng to hire; to employ; to engage 請金剛呪經一卷
357 6 qǐng to make an appointment 請金剛呪經一卷
358 6 qǐng to greet 請金剛呪經一卷
359 6 qǐng to invite 請金剛呪經一卷
360 6 qǐng asking for instruction; adhyeṣaṇa 請金剛呪經一卷
361 5 hòu after; later 大乘居先小乘於後
362 5 hòu empress; queen 大乘居先小乘於後
363 5 hòu sovereign 大乘居先小乘於後
364 5 hòu the god of the earth 大乘居先小乘於後
365 5 hòu late; later 大乘居先小乘於後
366 5 hòu offspring; descendents 大乘居先小乘於後
367 5 hòu to fall behind; to lag 大乘居先小乘於後
368 5 hòu behind; back 大乘居先小乘於後
369 5 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 大乘居先小乘於後
370 5 hòu Hou 大乘居先小乘於後
371 5 hòu after; behind 大乘居先小乘於後
372 5 hòu following 大乘居先小乘於後
373 5 hòu to be delayed 大乘居先小乘於後
374 5 hòu to abandon; to discard 大乘居先小乘於後
375 5 hòu feudal lords 大乘居先小乘於後
376 5 hòu Hou 大乘居先小乘於後
377 5 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 大乘居先小乘於後
378 5 hòu rear; paścāt 大乘居先小乘於後
379 5 hòu later; paścima 大乘居先小乘於後
380 5 shī to lose 猶殊失譯
381 5 shī to violate; to go against the norm 猶殊失譯
382 5 shī to fail; to miss out 猶殊失譯
383 5 shī to be lost 猶殊失譯
384 5 shī to make a mistake 猶殊失譯
385 5 shī to let go of 猶殊失譯
386 5 shī loss; nāśa 猶殊失譯
387 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 滅罪得福佛名經一卷
388 5 děi to want to; to need to 滅罪得福佛名經一卷
389 5 děi must; ought to 滅罪得福佛名經一卷
390 5 de 滅罪得福佛名經一卷
391 5 de infix potential marker 滅罪得福佛名經一卷
392 5 to result in 滅罪得福佛名經一卷
393 5 to be proper; to fit; to suit 滅罪得福佛名經一卷
394 5 to be satisfied 滅罪得福佛名經一卷
395 5 to be finished 滅罪得福佛名經一卷
396 5 děi satisfying 滅罪得福佛名經一卷
397 5 to contract 滅罪得福佛名經一卷
398 5 to hear 滅罪得福佛名經一卷
399 5 to have; there is 滅罪得福佛名經一卷
400 5 marks time passed 滅罪得福佛名經一卷
401 5 obtain; attain; prāpta 滅罪得福佛名經一卷
402 5 shí ten 佛名經一部十卷
403 5 shí Kangxi radical 24 佛名經一部十卷
404 5 shí tenth 佛名經一部十卷
405 5 shí complete; perfect 佛名經一部十卷
406 5 shí ten; daśa 佛名經一部十卷
407 5 Yi 六菩薩名亦當誦持經一卷
408 5 seven 七紙
409 5 a genre of poetry 七紙
410 5 seventh day memorial ceremony 七紙
411 5 seven; sapta 七紙
412 5 to carry 曇昧摩提菩薩經一卷
413 5 a flick up and rightwards in a character 曇昧摩提菩薩經一卷
414 5 to lift; to raise 曇昧摩提菩薩經一卷
415 5 to move forward [in time] 曇昧摩提菩薩經一卷
416 5 to get; to fetch 曇昧摩提菩薩經一卷
417 5 to mention; to raise [in discussion] 曇昧摩提菩薩經一卷
418 5 to cheer up 曇昧摩提菩薩經一卷
419 5 to be on guard 曇昧摩提菩薩經一卷
420 5 a ladle 曇昧摩提菩薩經一卷
421 5 Ti 曇昧摩提菩薩經一卷
422 5 to to hurl; to pass 曇昧摩提菩薩經一卷
423 5 to bring; cud 曇昧摩提菩薩經一卷
424 5 Sa 薩和菩薩經一卷
425 5 sa; sat 薩和菩薩經一卷
426 5 pǐn product; goods; thing 道行品諸經梵音解一卷
427 5 pǐn degree; rate; grade; a standard 道行品諸經梵音解一卷
428 5 pǐn a work (of art) 道行品諸經梵音解一卷
429 5 pǐn kind; type; category; variety 道行品諸經梵音解一卷
430 5 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 道行品諸經梵音解一卷
431 5 pǐn to sample; to taste; to appreciate 道行品諸經梵音解一卷
432 5 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 道行品諸經梵音解一卷
433 5 pǐn to play a flute 道行品諸經梵音解一卷
434 5 pǐn a family name 道行品諸經梵音解一卷
435 5 pǐn character; style 道行品諸經梵音解一卷
436 5 pǐn pink; light red 道行品諸經梵音解一卷
437 5 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 道行品諸經梵音解一卷
438 5 pǐn a fret 道行品諸經梵音解一卷
439 5 pǐn Pin 道行品諸經梵音解一卷
440 5 pǐn a rank in the imperial government 道行品諸經梵音解一卷
441 5 pǐn standard 道行品諸經梵音解一卷
442 5 pǐn chapter; varga 道行品諸經梵音解一卷
443 5 本起 běnqǐ jātaka; a jātaka story 五言詠頌本起經一卷
444 5 jìn to the greatest extent; utmost 一名盡比丘經
445 5 jìn perfect; flawless 一名盡比丘經
446 5 jìn to give priority to; to do one's utmost 一名盡比丘經
447 5 jìn to vanish 一名盡比丘經
448 5 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 一名盡比丘經
449 5 jìn to die 一名盡比丘經
450 5 jìn exhaustion; kṣaya 一名盡比丘經
451 5 No 優波斯那優婆夷經一卷
452 5 nuó to move 優波斯那優婆夷經一卷
453 5 nuó much 優波斯那優婆夷經一卷
454 5 nuó stable; quiet 優波斯那優婆夷經一卷
455 5 na 優波斯那優婆夷經一卷
456 5 yào to want; to wish for 雜要經一卷
457 5 yào to want 雜要經一卷
458 5 yāo a treaty 雜要經一卷
459 5 yào to request 雜要經一卷
460 5 yào essential points; crux 雜要經一卷
461 5 yāo waist 雜要經一卷
462 5 yāo to cinch 雜要經一卷
463 5 yāo waistband 雜要經一卷
464 5 yāo Yao 雜要經一卷
465 5 yāo to pursue; to seek; to strive for 雜要經一卷
466 5 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 雜要經一卷
467 5 yāo to obstruct; to intercept 雜要經一卷
468 5 yāo to agree with 雜要經一卷
469 5 yāo to invite; to welcome 雜要經一卷
470 5 yào to summarize 雜要經一卷
471 5 yào essential; important 雜要經一卷
472 5 yào to desire 雜要經一卷
473 5 yào to demand 雜要經一卷
474 5 yào to need 雜要經一卷
475 5 yào should; must 雜要經一卷
476 5 yào might 雜要經一卷
477 5 長房錄 zhǎngfáng lù Changfang's Catalog 右出長房錄
478 5 to gather; to collect 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
479 5 collected works; collection 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
480 5 to stablize; to settle 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
481 5 used in place names 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
482 5 to mix; to blend 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
483 5 to hit the mark 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
484 5 to compile 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
485 5 to finish; to accomplish 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
486 5 to rest; to perch 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
487 5 a market 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
488 5 the origin of suffering 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
489 5 varied; complex; not simple 雜要經一卷
490 5 to mix 雜要經一卷
491 5 multicoloured 雜要經一卷
492 5 trifling; trivial 雜要經一卷
493 5 miscellaneous [tax] 雜要經一卷
494 5 varied 雜要經一卷
495 5 big; huge; large 大總持神呪經一卷
496 5 Kangxi radical 37 大總持神呪經一卷
497 5 great; major; important 大總持神呪經一卷
498 5 size 大總持神呪經一卷
499 5 old 大總持神呪經一卷
500 5 oldest; earliest 大總持神呪經一卷

Frequencies of all Words

Top 871

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 429 juǎn to coil; to roll 大小乘失譯經目一卷
2 429 juǎn a coil; a roll; a scroll 大小乘失譯經目一卷
3 429 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大小乘失譯經目一卷
4 429 juǎn roll 大小乘失譯經目一卷
5 429 juǎn to sweep up; to carry away 大小乘失譯經目一卷
6 429 juǎn to involve; to embroil 大小乘失譯經目一卷
7 429 juǎn a break roll 大小乘失譯經目一卷
8 429 juàn an examination paper 大小乘失譯經目一卷
9 429 juàn a file 大小乘失譯經目一卷
10 429 quán crinkled; curled 大小乘失譯經目一卷
11 429 juǎn to include 大小乘失譯經目一卷
12 429 juǎn to store away 大小乘失譯經目一卷
13 429 juǎn to sever; to break off 大小乘失譯經目一卷
14 429 juǎn Juan 大小乘失譯經目一卷
15 429 juàn a scroll 大小乘失譯經目一卷
16 429 juàn tired 大小乘失譯經目一卷
17 429 quán beautiful 大小乘失譯經目一卷
18 429 juǎn wrapped 大小乘失譯經目一卷
19 405 one 大小乘失譯經目一卷
20 405 Kangxi radical 1 大小乘失譯經目一卷
21 405 as soon as; all at once 大小乘失譯經目一卷
22 405 pure; concentrated 大小乘失譯經目一卷
23 405 whole; all 大小乘失譯經目一卷
24 405 first 大小乘失譯經目一卷
25 405 the same 大小乘失譯經目一卷
26 405 each 大小乘失譯經目一卷
27 405 certain 大小乘失譯經目一卷
28 405 throughout 大小乘失譯經目一卷
29 405 used in between a reduplicated verb 大小乘失譯經目一卷
30 405 sole; single 大小乘失譯經目一卷
31 405 a very small amount 大小乘失譯經目一卷
32 405 Yi 大小乘失譯經目一卷
33 405 other 大小乘失譯經目一卷
34 405 to unify 大小乘失譯經目一卷
35 405 accidentally; coincidentally 大小乘失譯經目一卷
36 405 abruptly; suddenly 大小乘失譯經目一卷
37 405 or 大小乘失譯經目一卷
38 405 one; eka 大小乘失譯經目一卷
39 308 jīng to go through; to experience 興廢遞更經全失主
40 308 jīng a sutra; a scripture 興廢遞更經全失主
41 308 jīng warp 興廢遞更經全失主
42 308 jīng longitude 興廢遞更經全失主
43 308 jīng often; regularly; frequently 興廢遞更經全失主
44 308 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 興廢遞更經全失主
45 308 jīng a woman's period 興廢遞更經全失主
46 308 jīng to bear; to endure 興廢遞更經全失主
47 308 jīng to hang; to die by hanging 興廢遞更經全失主
48 308 jīng classics 興廢遞更經全失主
49 308 jīng to be frugal; to save 興廢遞更經全失主
50 308 jīng a classic; a scripture; canon 興廢遞更經全失主
51 308 jīng a standard; a norm 興廢遞更經全失主
52 308 jīng a section of a Confucian work 興廢遞更經全失主
53 308 jīng to measure 興廢遞更經全失主
54 308 jīng human pulse 興廢遞更經全失主
55 308 jīng menstruation; a woman's period 興廢遞更經全失主
56 308 jīng sutra; discourse 興廢遞更經全失主
57 67 to record; to copy 出寶唱錄
58 67 to hire; to employ 出寶唱錄
59 67 to record sound 出寶唱錄
60 67 a record; a register 出寶唱錄
61 67 to register; to enroll 出寶唱錄
62 67 to supervise; to direct 出寶唱錄
63 67 a sequence; an order 出寶唱錄
64 67 to determine a prison sentence 出寶唱錄
65 67 record 出寶唱錄
66 60 寶唱 bǎo chàng Bao Chao 出寶唱錄
67 57 一部 yībù radical one 佛名經一部三卷
68 47 míng measure word for people 現在千佛名一卷
69 47 míng fame; renown; reputation 現在千佛名一卷
70 47 míng a name; personal name; designation 現在千佛名一卷
71 47 míng rank; position 現在千佛名一卷
72 47 míng an excuse 現在千佛名一卷
73 47 míng life 現在千佛名一卷
74 47 míng to name; to call 現在千佛名一卷
75 47 míng to express; to describe 現在千佛名一卷
76 47 míng to be called; to have the name 現在千佛名一卷
77 47 míng to own; to possess 現在千佛名一卷
78 47 míng famous; renowned 現在千佛名一卷
79 47 míng moral 現在千佛名一卷
80 47 míng name; naman 現在千佛名一卷
81 47 míng fame; renown; yasas 現在千佛名一卷
82 35 zhǐ paper 七紙
83 35 zhǐ sheet 七紙
84 35 zhǐ leaf for writing on; pattra 七紙
85 35 èr two 菩薩名一部二卷
86 35 èr Kangxi radical 7 菩薩名一部二卷
87 35 èr second 菩薩名一部二卷
88 35 èr twice; double; di- 菩薩名一部二卷
89 35 èr another; the other 菩薩名一部二卷
90 35 èr more than one kind 菩薩名一部二卷
91 35 èr two; dvā; dvi 菩薩名一部二卷
92 35 èr both; dvaya 菩薩名一部二卷
93 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
94 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
95 30 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩善戒比丘藏經一卷
96 23 yún cloud 一云取血氣經
97 23 yún Yunnan 一云取血氣經
98 23 yún Yun 一云取血氣經
99 23 yún to say 一云取血氣經
100 23 yún to have 一云取血氣經
101 23 yún a particle with no meaning 一云取血氣經
102 23 yún in this way 一云取血氣經
103 23 yún cloud; megha 一云取血氣經
104 23 yún to say; iti 一云取血氣經
105 23 zhòu charm; spell; incantation 請金剛呪經一卷
106 23 zhòu a curse 請金剛呪經一卷
107 23 zhòu urging; adjure 請金剛呪經一卷
108 23 zhòu mantra 請金剛呪經一卷
109 20 four 四紙出寶唱錄
110 20 note a musical scale 四紙出寶唱錄
111 20 fourth 四紙出寶唱錄
112 20 Si 四紙出寶唱錄
113 20 four; catur 四紙出寶唱錄
114 19 wáng Wang 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
115 19 wáng a king 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
116 19 wáng Kangxi radical 96 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
117 19 wàng to be king; to rule 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
118 19 wáng a prince; a duke 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
119 19 wáng grand; great 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
120 19 wáng to treat with the ceremony due to a king 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
121 19 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
122 19 wáng the head of a group or gang 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
123 19 wáng the biggest or best of a group 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
124 19 wáng king; best of a kind; rāja 降怨王所行檀波羅蜜經一卷
125 19 sān three 佛名經一部三卷
126 19 sān third 佛名經一部三卷
127 19 sān more than two 佛名經一部三卷
128 19 sān very few 佛名經一部三卷
129 19 sān repeatedly 佛名經一部三卷
130 19 sān San 佛名經一部三卷
131 19 sān three; tri 佛名經一部三卷
132 19 sān sa 佛名經一部三卷
133 19 sān three kinds; trividha 佛名經一部三卷
134 18 chū to go out; to leave 出寶唱錄
135 18 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出寶唱錄
136 18 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出寶唱錄
137 18 chū to extend; to spread 出寶唱錄
138 18 chū to appear 出寶唱錄
139 18 chū to exceed 出寶唱錄
140 18 chū to publish; to post 出寶唱錄
141 18 chū to take up an official post 出寶唱錄
142 18 chū to give birth 出寶唱錄
143 18 chū a verb complement 出寶唱錄
144 18 chū to occur; to happen 出寶唱錄
145 18 chū to divorce 出寶唱錄
146 18 chū to chase away 出寶唱錄
147 18 chū to escape; to leave 出寶唱錄
148 18 chū to give 出寶唱錄
149 18 chū to emit 出寶唱錄
150 18 chū quoted from 出寶唱錄
151 18 chū to go out; to leave 出寶唱錄
152 16 huò or; either; else 或云三品弟子經
153 16 huò maybe; perhaps; might; possibly 或云三品弟子經
154 16 huò some; someone 或云三品弟子經
155 16 míngnián suddenly 或云三品弟子經
156 16 huò or; vā 或云三品弟子經
157 15 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
158 15 relating to Buddhism 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
159 15 a statue or image of a Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
160 15 a Buddhist text 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
161 15 to touch; to stroke 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
162 15 Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
163 15 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
164 15 wèn to ask 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
165 15 wèn to inquire after 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
166 15 wèn to interrogate 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
167 15 wèn to hold responsible 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
168 15 wèn to request something 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
169 15 wèn to rebuke 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
170 15 wèn to send an official mission bearing gifts 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
171 15 wèn news 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
172 15 wèn to propose marriage 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
173 15 wén to inform 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
174 15 wèn to research 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
175 15 wèn Wen 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
176 15 wèn to 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
177 15 wèn a question 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
178 15 wèn ask; prccha 師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經一
179 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
180 15 suǒ an office; an institute 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
181 15 suǒ introduces a relative clause 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
182 15 suǒ it 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
183 15 suǒ if; supposing 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
184 15 suǒ a few; various; some 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
185 15 suǒ a place; a location 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
186 15 suǒ indicates a passive voice 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
187 15 suǒ that which 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
188 15 suǒ an ordinal number 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
189 15 suǒ meaning 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
190 15 suǒ garrison 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
191 15 suǒ place; pradeśa 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
192 15 suǒ that which; yad 金剛隨意所樂一切皆呪經一卷
193 13 five 五紙
194 13 fifth musical note 五紙
195 13 Wu 五紙
196 13 the five elements 五紙
197 13 five; pañca 五紙
198 12 佛名經 fó míng jīng Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing 佛名經一部三卷
199 12 舊錄 jiù lù Old Catalog 舊錄云頂生王經
200 12 三昧 sānmèi samadhi 遺教三昧經一部二卷
201 12 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 遺教三昧經一部二卷
202 12 因緣 yīnyuán chance 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
203 12 因緣 yīnyuán destiny 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
204 12 因緣 yīnyuán according to this 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
205 12 因緣 yīnyuán causes and conditions 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
206 12 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; hetupratyaya 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
207 12 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
208 12 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
209 11 僧祐錄 sēngyòu lù Sengyou's Catalog 七紙出僧祐錄
210 9 chán Chan; Zen 禪行歛意經一卷
211 9 chán meditation 禪行歛意經一卷
212 9 shàn an imperial sacrificial ceremony 禪行歛意經一卷
213 9 shàn to abdicate 禪行歛意經一卷
214 9 shàn Xiongnu supreme leader 禪行歛意經一卷
215 9 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 禪行歛意經一卷
216 9 chán Chan 禪行歛意經一卷
217 9 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 禪行歛意經一卷
218 9 chán Chan; Zen 禪行歛意經一卷
219 9 to translate; to interpret 猶殊失譯
220 9 to explain 猶殊失譯
221 9 to decode; to encode 猶殊失譯
222 9 yòu right; right-hand 右失譯經者
223 9 yòu to help; to assist 右失譯經者
224 9 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右失譯經者
225 9 yòu to bless and protect 右失譯經者
226 9 yòu an official building 右失譯經者
227 9 yòu the west 右失譯經者
228 9 yòu right wing; conservative 右失譯經者
229 9 yòu super 右失譯經者
230 9 yòu right 右失譯經者
231 9 yòu right; dakṣiṇa 右失譯經者
232 9 method; way 呪賊呪法一卷
233 9 France 呪賊呪法一卷
234 9 the law; rules; regulations 呪賊呪法一卷
235 9 the teachings of the Buddha; Dharma 呪賊呪法一卷
236 9 a standard; a norm 呪賊呪法一卷
237 9 an institution 呪賊呪法一卷
238 9 to emulate 呪賊呪法一卷
239 9 magic; a magic trick 呪賊呪法一卷
240 9 punishment 呪賊呪法一卷
241 9 Fa 呪賊呪法一卷
242 9 a precedent 呪賊呪法一卷
243 9 a classification of some kinds of Han texts 呪賊呪法一卷
244 9 relating to a ceremony or rite 呪賊呪法一卷
245 9 Dharma 呪賊呪法一卷
246 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 呪賊呪法一卷
247 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 呪賊呪法一卷
248 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 呪賊呪法一卷
249 9 quality; characteristic 呪賊呪法一卷
250 8 金剛 jīngāng a diamond 請金剛呪經一卷
251 8 金剛 jīngāng King Kong 請金剛呪經一卷
252 8 金剛 jīngāng a hard object 請金剛呪經一卷
253 8 金剛 jīngāng gorilla 請金剛呪經一卷
254 8 金剛 jīngāng diamond 請金剛呪經一卷
255 8 金剛 jīngāng vajra 請金剛呪經一卷
256 8 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說菩薩戒經一卷
257 8 děng et cetera; and so on 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
258 8 děng to wait 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
259 8 děng degree; kind 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
260 8 děng plural 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
261 8 děng to be equal 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
262 8 děng degree; level 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
263 8 děng to compare 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
264 8 děng same; equal; sama 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
265 8 神呪 shénzhòu charm; spell 十方佛神呪經一卷
266 8 luó Luo 摩尼羅神呪經一卷
267 8 luó to catch; to capture 摩尼羅神呪經一卷
268 8 luó gauze 摩尼羅神呪經一卷
269 8 luó a sieve; cloth for filtering 摩尼羅神呪經一卷
270 8 luó a net for catching birds 摩尼羅神呪經一卷
271 8 luó to recruit 摩尼羅神呪經一卷
272 8 luó to include 摩尼羅神呪經一卷
273 8 luó to distribute 摩尼羅神呪經一卷
274 8 luó ra 摩尼羅神呪經一卷
275 8 a verse 胡音偈本經一卷
276 8 jié martial 胡音偈本經一卷
277 8 jié brave 胡音偈本經一卷
278 8 jié swift; hasty 胡音偈本經一卷
279 8 jié forceful 胡音偈本經一卷
280 8 gatha; hymn; verse 胡音偈本經一卷
281 7 shēn human body; torso 彌勒先身經一卷
282 7 shēn Kangxi radical 158 彌勒先身經一卷
283 7 shēn measure word for clothes 彌勒先身經一卷
284 7 shēn self 彌勒先身經一卷
285 7 shēn life 彌勒先身經一卷
286 7 shēn an object 彌勒先身經一卷
287 7 shēn a lifetime 彌勒先身經一卷
288 7 shēn personally 彌勒先身經一卷
289 7 shēn moral character 彌勒先身經一卷
290 7 shēn status; identity; position 彌勒先身經一卷
291 7 shēn pregnancy 彌勒先身經一卷
292 7 juān India 彌勒先身經一卷
293 7 shēn body; kāya 彌勒先身經一卷
294 7 ā prefix to names of people 阿多三昧經一卷
295 7 ā to groan 阿多三昧經一卷
296 7 ā a 阿多三昧經一卷
297 7 ē to flatter 阿多三昧經一卷
298 7 ā expresses doubt 阿多三昧經一卷
299 7 ē river bank 阿多三昧經一卷
300 7 ē beam; pillar 阿多三昧經一卷
301 7 ē a hillslope; a mound 阿多三昧經一卷
302 7 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿多三昧經一卷
303 7 ē E 阿多三昧經一卷
304 7 ē to depend on 阿多三昧經一卷
305 7 ā a final particle 阿多三昧經一卷
306 7 ē e 阿多三昧經一卷
307 7 ē a buttress 阿多三昧經一卷
308 7 ē be partial to 阿多三昧經一卷
309 7 ē thick silk 阿多三昧經一卷
310 7 ā this; these 阿多三昧經一卷
311 7 ē e 阿多三昧經一卷
312 7 長者 zhǎngzhě the elderly 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
313 7 長者 zhǎngzhě an elder 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
314 7 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
315 7 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
316 7 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 菩薩善戒比丘藏經一卷
317 7 比丘 bǐqiū bhiksu 菩薩善戒比丘藏經一卷
318 7 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 菩薩善戒比丘藏經一卷
319 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸天王所說陀羅尼經一卷
320 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸天王所說陀羅尼經一卷
321 7 shuì to persuade 諸天王所說陀羅尼經一卷
322 7 shuō to teach; to recite; to explain 諸天王所說陀羅尼經一卷
323 7 shuō a doctrine; a theory 諸天王所說陀羅尼經一卷
324 7 shuō to claim; to assert 諸天王所說陀羅尼經一卷
325 7 shuō allocution 諸天王所說陀羅尼經一卷
326 7 shuō to criticize; to scold 諸天王所說陀羅尼經一卷
327 7 shuō to indicate; to refer to 諸天王所說陀羅尼經一卷
328 7 shuō speach; vāda 諸天王所說陀羅尼經一卷
329 7 shuō to speak; bhāṣate 諸天王所說陀羅尼經一卷
330 7 shuō to instruct 諸天王所說陀羅尼經一卷
331 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 善德婆羅門求舍利經一卷
332 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 善德婆羅門求舍利經一卷
333 6 xíng to walk 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
334 6 xíng capable; competent 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
335 6 háng profession 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
336 6 háng line; row 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
337 6 xíng Kangxi radical 144 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
338 6 xíng to travel 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
339 6 xìng actions; conduct 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
340 6 xíng to do; to act; to practice 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
341 6 xíng all right; OK; okay 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
342 6 háng horizontal line 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
343 6 héng virtuous deeds 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
344 6 hàng a line of trees 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
345 6 hàng bold; steadfast 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
346 6 xíng to move 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
347 6 xíng to put into effect; to implement 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
348 6 xíng travel 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
349 6 xíng to circulate 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
350 6 xíng running script; running script 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
351 6 xíng temporary 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
352 6 xíng soon 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
353 6 háng rank; order 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
354 6 háng a business; a shop 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
355 6 xíng to depart; to leave 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
356 6 xíng to experience 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
357 6 xíng path; way 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
358 6 xíng xing; ballad 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
359 6 xíng a round [of drinks] 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
360 6 xíng Xing 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
361 6 xíng moreover; also 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
362 6 xíng Practice 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
363 6 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
364 6 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
365 6 no 長者命終無子付囑經一卷
366 6 Kangxi radical 71 長者命終無子付囑經一卷
367 6 to not have; without 長者命終無子付囑經一卷
368 6 has not yet 長者命終無子付囑經一卷
369 6 mo 長者命終無子付囑經一卷
370 6 do not 長者命終無子付囑經一卷
371 6 not; -less; un- 長者命終無子付囑經一卷
372 6 regardless of 長者命終無子付囑經一卷
373 6 to not have 長者命終無子付囑經一卷
374 6 um 長者命終無子付囑經一卷
375 6 Wu 長者命終無子付囑經一卷
376 6 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 長者命終無子付囑經一卷
377 6 not; non- 長者命終無子付囑經一卷
378 6 mo 長者命終無子付囑經一卷
379 6 陀羅尼經 tuóluóní jīng dharani sutra 集法悅捨苦陀羅尼經一卷
380 6 shì matter; thing; item 阿須倫問八事經一卷
381 6 shì to serve 阿須倫問八事經一卷
382 6 shì a government post 阿須倫問八事經一卷
383 6 shì duty; post; work 阿須倫問八事經一卷
384 6 shì occupation 阿須倫問八事經一卷
385 6 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 阿須倫問八事經一卷
386 6 shì an accident 阿須倫問八事經一卷
387 6 shì to attend 阿須倫問八事經一卷
388 6 shì an allusion 阿須倫問八事經一卷
389 6 shì a condition; a state; a situation 阿須倫問八事經一卷
390 6 shì to engage in 阿須倫問八事經一卷
391 6 shì to enslave 阿須倫問八事經一卷
392 6 shì to pursue 阿須倫問八事經一卷
393 6 shì to administer 阿須倫問八事經一卷
394 6 shì to appoint 阿須倫問八事經一卷
395 6 shì a piece 阿須倫問八事經一卷
396 6 shì thing; phenomena 阿須倫問八事經一卷
397 6 shì actions; karma 阿須倫問八事經一卷
398 6 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara 觀世音成佛經一卷
399 6 觀世音 guānshìyīn Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin 觀世音成佛經一卷
400 6 國王 guówáng king; monarch 舊錄云摩竭國王經
401 6 國王 guówáng Prince of the State 舊錄云摩竭國王經
402 6 國王 guówáng king; rājan 舊錄云摩竭國王經
403 6 zhāng a chapter; a section 十一因緣章經一卷
404 6 zhāng Zhang 十一因緣章經一卷
405 6 zhāng clause 十一因緣章經一卷
406 6 zhāng a stanza; a song 十一因緣章經一卷
407 6 zhāng a decorative pattern; an embroidered pattern; an ornament 十一因緣章經一卷
408 6 zhāng a rule; a regulation 十一因緣章經一卷
409 6 zhāng a seal; a stamp 十一因緣章經一卷
410 6 zhāng a badge; an emblem; an insignia 十一因緣章經一卷
411 6 zhāng a memorial presented to the emperor 十一因緣章經一卷
412 6 zhāng literary talent 十一因緣章經一卷
413 6 zhāng to commend; to praise 十一因緣章經一卷
414 6 zhāng order 十一因緣章經一卷
415 6 zhāng to make known; to display 十一因緣章經一卷
416 6 zhāng a written composition; an article 十一因緣章經一卷
417 6 zhāng beautiful 十一因緣章經一卷
418 6 zhāng section; document 十一因緣章經一卷
419 6 七佛 Qī fó Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata 七佛安宅神呪經一卷
420 6 qǐng to ask; to inquire 請金剛呪經一卷
421 6 qíng circumstances; state of affairs; situation 請金剛呪經一卷
422 6 qǐng to beg; to entreat 請金剛呪經一卷
423 6 qǐng please 請金剛呪經一卷
424 6 qǐng to request 請金剛呪經一卷
425 6 qǐng to hire; to employ; to engage 請金剛呪經一卷
426 6 qǐng to make an appointment 請金剛呪經一卷
427 6 qǐng to greet 請金剛呪經一卷
428 6 qǐng to invite 請金剛呪經一卷
429 6 qǐng asking for instruction; adhyeṣaṇa 請金剛呪經一卷
430 6 zhū all; many; various 之貽諸後代
431 6 zhū Zhu 之貽諸後代
432 6 zhū all; members of the class 之貽諸後代
433 6 zhū interrogative particle 之貽諸後代
434 6 zhū him; her; them; it 之貽諸後代
435 6 zhū of; in 之貽諸後代
436 6 zhū all; many; sarva 之貽諸後代
437 5 hòu after; later 大乘居先小乘於後
438 5 hòu empress; queen 大乘居先小乘於後
439 5 hòu sovereign 大乘居先小乘於後
440 5 hòu behind 大乘居先小乘於後
441 5 hòu the god of the earth 大乘居先小乘於後
442 5 hòu late; later 大乘居先小乘於後
443 5 hòu arriving late 大乘居先小乘於後
444 5 hòu offspring; descendents 大乘居先小乘於後
445 5 hòu to fall behind; to lag 大乘居先小乘於後
446 5 hòu behind; back 大乘居先小乘於後
447 5 hòu then 大乘居先小乘於後
448 5 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 大乘居先小乘於後
449 5 hòu Hou 大乘居先小乘於後
450 5 hòu after; behind 大乘居先小乘於後
451 5 hòu following 大乘居先小乘於後
452 5 hòu to be delayed 大乘居先小乘於後
453 5 hòu to abandon; to discard 大乘居先小乘於後
454 5 hòu feudal lords 大乘居先小乘於後
455 5 hòu Hou 大乘居先小乘於後
456 5 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 大乘居先小乘於後
457 5 hòu rear; paścāt 大乘居先小乘於後
458 5 hòu later; paścima 大乘居先小乘於後
459 5 shī to lose 猶殊失譯
460 5 shī to violate; to go against the norm 猶殊失譯
461 5 shī to fail; to miss out 猶殊失譯
462 5 shī to be lost 猶殊失譯
463 5 shī to make a mistake 猶殊失譯
464 5 shī to let go of 猶殊失譯
465 5 shī loss; nāśa 猶殊失譯
466 5 de potential marker 滅罪得福佛名經一卷
467 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 滅罪得福佛名經一卷
468 5 děi must; ought to 滅罪得福佛名經一卷
469 5 děi to want to; to need to 滅罪得福佛名經一卷
470 5 děi must; ought to 滅罪得福佛名經一卷
471 5 de 滅罪得福佛名經一卷
472 5 de infix potential marker 滅罪得福佛名經一卷
473 5 to result in 滅罪得福佛名經一卷
474 5 to be proper; to fit; to suit 滅罪得福佛名經一卷
475 5 to be satisfied 滅罪得福佛名經一卷
476 5 to be finished 滅罪得福佛名經一卷
477 5 de result of degree 滅罪得福佛名經一卷
478 5 de marks completion of an action 滅罪得福佛名經一卷
479 5 děi satisfying 滅罪得福佛名經一卷
480 5 to contract 滅罪得福佛名經一卷
481 5 marks permission or possibility 滅罪得福佛名經一卷
482 5 expressing frustration 滅罪得福佛名經一卷
483 5 to hear 滅罪得福佛名經一卷
484 5 to have; there is 滅罪得福佛名經一卷
485 5 marks time passed 滅罪得福佛名經一卷
486 5 obtain; attain; prāpta 滅罪得福佛名經一卷
487 5 shí ten 佛名經一部十卷
488 5 shí Kangxi radical 24 佛名經一部十卷
489 5 shí tenth 佛名經一部十卷
490 5 shí complete; perfect 佛名經一部十卷
491 5 shí ten; daśa 佛名經一部十卷
492 5 also; too 六菩薩名亦當誦持經一卷
493 5 but 六菩薩名亦當誦持經一卷
494 5 this; he; she 六菩薩名亦當誦持經一卷
495 5 although; even though 六菩薩名亦當誦持經一卷
496 5 already 六菩薩名亦當誦持經一卷
497 5 particle with no meaning 六菩薩名亦當誦持經一卷
498 5 Yi 六菩薩名亦當誦持經一卷
499 5 seven 七紙
500 5 a genre of poetry 七紙

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
jīng sutra; discourse
record
宝唱 寶唱 bǎo chàng Bao Chao
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
zhǐ leaf for writing on; pattra
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿含口解 196 Discourse of the Explanation
爱经 愛經 195 Kama Sutra
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
安宅神呪经 安宅神呪經 196 Sutra on the Mantra for a Safe Home; An Zhai Shen Zhou Jing
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿那律 196 Aniruddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
八部佛名经 八部佛名經 98 Sutra on the Names of the Eight Buddhas of the Eastern Quadrant
八吉祥神呪经 八吉祥神呪經 98 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky and Spiritual Mantras; Ba Jixiang Shen Zhou Jing
拔陂菩萨经 拔陂菩薩經 98 Ba Pi Pusa Jing
般舟三昧经 般舟三昧經 98 Pratyutpanna-Samādhi sūtra
般泥洹经 般泥洹經 98 Bannihuan Jing; Mahāparinirvāṇasūtra; Mahāparinibbānasutta
宝唱 寶唱 98 Bao Chao
跋陀 98 Gunabhadra
本记 本記 66 Annals
波斯 66 Persia
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
不退转法轮经 不退轉法輪經 98 Avaivartikacakrasūtra; Butuizhuan Falun Jing
禅要经 禪要經 99 Chan Yao Jing
大迦叶本经 大迦葉本經 100 Da Jiaye Ben Jing
大唐 100 Tang Dynasty
大周刊定众经目录 大周刊定眾經目錄 100 Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures; Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
达摩多罗 達摩多羅 100 達摩多羅
道神足无极变化经 道神足無極變化經 100 Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率 100 Tusita
度世品经 度世品經 100 Sutra on the Chapter of Going Across the World; Du Shi Pin Jing
多罗 多羅 100 Tara
多罗母 多羅母 100 Tara
頞多和多耆经 頞多和多耆經 195 E Duo He Duo Qi Jing
饿鬼报应经 餓鬼報應經 195 E Gui Baoying Jing
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法经 法經 102 Fa Jing
法句譬喻经 法句譬喻經 102 Fa Ju Piyu Jing; Dharmapada; Dhammapada
梵王 102 Brahma
梵天王 102 Brahmā
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛名经 佛名經 102 Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing
佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經 102 Fo Ru Niepan Mi Ji Jingang Lishi Ailian Jing
佛治身经 佛治身經 102 Fo Zhi Shen Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
观无量寿佛经 觀無量壽佛經 103 The sūtra on Contemplation of Amitāyus; Guan Wuliangshou jing
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
鬼子母经 鬼子母經 71 Guizi Mu Jing
海八德经 海八德經 104 Sutra on the Eight Good Qualities of the Sea; Hai Ba De Jing
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
恒水 恆水 72 Ganges River
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
护净经 護淨經 104 Hu Jing Jing
华严 華嚴 104 Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
悔过经 悔過經 104 Repentance Sutra
迦丁比丘说当来变经 迦丁比丘說當來變經 106 Jia Ding Biqiu Shuo Dang Lai Bian Jing
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
戒经 戒經 106 Sila sūtra
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金刚秘密善门陀罗尼经 金剛祕密善門陀羅尼經 106 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra; Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Jing
金刚三昧本性清净不坏不灭经 金剛三昧本性清淨不壞不滅經 106 Jingang Sanmei Benxing Qing Jing Bu Huai Bu Mie Jing
金刚三昧经 金剛三昧經 106 Vajrasamādhi
旧录 舊錄 106 Old Catalog
旧杂譬喻经 舊雜譬喻經 74 Older Sutra of Parables
寂志果经 寂志果經 106 Jizhiguo Jing; Sramanyaphala Sutra; The Fruits of the Contemplative Life
雷音 108
 1. thunder
 2. thunder; garjana
 3. Meghasvara
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
梁代 76 Liang dynasty
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六菩萨亦当诵持经 六菩薩亦當誦持經 108 Liu Pusa Yi Dang Song Chi Jing
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
六字大陀罗尼呪经 六字大陀羅尼呪經 108 Liu Zi Da Tuoluoni Zhou Jing; Great Mantra of Six Syllables Dharani Sutra
六字神呪经 六字神呪經 108 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra; Liu Zi Shen Zhou Jing
龙树 龍樹 108 Nagarjuna
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
轮转五道罪福报应经 輪轉五道罪福報應經 108 Lunzhuan Wu Dao Zui Fu Baoying Jing
密迹金刚力士经 密迹金剛力士經 109 Mi Ji Jingang Lishi Jing
密迹力士 109 Guhyapati
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明佺 109 Ming Quan
明度经 明度經 109 Ming Du Jing
摩诃目揵连 摩訶目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
摩诃僧只律 摩訶僧祇律 109 Mahāsaṅghikavinaya
摩诃僧祇部 摩訶僧祇部 109 Mahasamghika
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
难经 難經 110 Yellow Emperor's Classic of Eighty-one Difficulties
难提 難提 110 Nandi; Nanda
那先 110 Nagasena
那先比丘经 那先比丘經 110 Miliṇḍapañha; Questions of Milinda
泥洹经 泥洹經 110 The Nirvana Sutra
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
泥犁经 泥犁經 110 Nili Jing; bālapaṇḍitasutta
毘婆沙 112 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
譬喻经 譬喻經 112 Sutra of Parables
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普达王经 普達王經 112 Pu Da Wang Jing
普曜经 普曜經 112 Pu Yao Jing; Lalitavistara
菩萨戒经 菩薩戒經 112 Sutra on Bodhisattva Stages; Bodhisattvabhūmi
菩萨生地经 菩薩生地經 112 Kṣemaṅkāraparipṛcchā; Pusa Sheng Di Jing
菩萨修行经 菩薩修行經 112 Sutra on Bodhisattva Practice; Pusa Xiuxing Jing
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
七车经 七車經 113 Relay Chariots Sutra
七佛经 七佛經 113 Sutra of the Seven Buddhas; Saptabuddhaka
千佛因缘经 千佛因緣經 113 Sahasra-buddha-nidāna-sūtra; Qian Fo Yinyuan Jing
揵陀 113 Gandhara
七宝经 七寶經 113 Seven Treasures Sutra
清净经 清淨經 113 Pāsādika Sutta; Pāsādikasutta
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来祕密藏经 如來祕密藏經 114 Tathāgatagarbhasūtra
三归五戒慈心厌离功德经 三歸五戒慈心厭離功德經 115 San Gui Wu Jie Ci Xin Yanli Gongde Jing; Velāma
三慧经 三慧經 115 San Hui Jing
三品弟子经 三品弟子經 115 San Pin Dizi Jing
萨陀波崙菩萨 薩陀波崙菩薩 115 Sadāprarudita Bodhisattva
僧护 僧護 115 Senghu
僧祐录 僧祐錄 115 Sengyou's Catalog
沙弥罗经 沙彌羅經 115 Shami Luo Jing
沙弥威仪 沙彌威儀 115 Shami Weiyi
善法方便陀罗尼经 善法方便陀羅尼經 115 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra; Shanfa Fangbian Tuoluoni Jing
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
什深大迴向经 甚深大迴向經 115 Shen Shen Da Huixiang Jing
十二品生死经 十二品生死經 115 Shi Er Pin Shengsi Jing
十二头陀经 十二頭陀經 115 Sutra on the Twleve Qualities of Purification; Shi Er Toutuo Jing
十二因缘经 十二因緣經 115 Sutra on the Twelve Nidanas
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十吉祥经 十吉祥經 115 Sutra on the Names and Good Qualities of the Ten Buddhas of the Eastern Quadrant; Shi Jixiang Jing
逝童子经 逝童子經 115 Shi Tongzi Jing
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 115 Sakya
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子奋迅菩萨所问经 師子奮迅菩薩所問經 115 Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra; Shizi Fen Xun Pusa Suo Wen Jing
师子经 師子經 115 sīha
受十善戒经 受十善戒經 115 Shou Shishan Jie Jing
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
数经 數經 115 Shu Jing; Gaṇakamoggallāānasutta; The Discourse to Ganaka-Moggallana
四谛经 四諦經 115 Sutra on the Four Noble Truths
四天王经 四天王經 115 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta; Si Tianwang Jing
思惟经 思惟經 115 Sutra on Contemplation
思益 思益 115 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā [sūtra]
调达 調達 116 Devadatta
铁城 鐵城 116 Wall of Iron
陀罗尼集经 陀羅尼集經 116 Dharanisamgraha Sutra; Collected Dharanis Sutra
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
未曾有因缘经 未曾有因緣經 119 Adbhutadharmparyāya; Wei Ceng You Yinyuan Jing
惟日杂难经 惟日雜難經 119 Wei Ri Za Nan Jing
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五王经 五王經 119 Wu Wang Jing
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无常经 無常經 119 Anityatāsūtra; Wuchang Jing
无上处经 無上處經 119 Wushang Chu Jing
西秦 120 Western Qin
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
贤首经 賢首經 120 Xian Shou Jing
相国 相國 120 Chancellor of State
小乘 120 Hinayana
孝子经 孝子經 120 Xiaozi Jing
修行经 修行經 120 Xiu Xing Jing
须达 須達 120 Sudatta
意经 意經 121 Yi Jing; Ummagga
璎珞经 瓔珞經 121 Yingluo sūtra
优波离问佛经 優波離問佛經 121 Upālipariprcchā; Youboli Wen Fojing
元康 121
 1. Yuankang
 2. Yuankang
 3. Yuan Kang
越国 越國 121 Yue state; generic term for states in south China or southeast Asia at different historical periods
杂阿含 雜阿含 122 Saṃyukta Āgama; Connected Discourses
杂譬喻经 雜譬喻經 122 Sundry Similes Sutra
瞻波国 瞻波國 122 Campa
长房录 長房錄 122 Changfang's Catalog
栴檀树经 栴檀樹經 122 Zhantan Shu Jing
治意经 治意經 122 Zhi Yi Jing
中阴经 中陰經 122 Antarābhava; Zhong Yin Jing
转法轮经 轉法輪經 90 Dharmacakrapravartanasūtra; Dharmacakra Pravartana sūtra; Setting in Motion the Wheel of the Dhamma
转女身菩萨经 轉女身菩薩經 122 Zhuan Nu Shen Pusa Jing
作佛形像经 作佛形像經 122 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā; Zuo Fo Xingxiang Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 151.

Simplified Traditional Pinyin English
安般 196 mindfulness of breathing; anapana
阿惟越致菩萨 阿惟越致菩薩 196 irreversible bodhisattva
阿须伦 阿須倫 196 asura
八辈 八輩 98 eight kinds of people
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
百八 98 one hundred and eight
般涅槃 98 parinirvana
本起 98 jātaka; a jātaka story
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
抄经 抄經 99 condensed scripture
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持斋 持齋 99 to keep a fast
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
初发意菩萨 初發意菩薩 99 bodhisattvas in their initial stage of aspiration
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大小乘 100
 1. Greater or Lesser Vehicles
 2. Mahāyāna and Theravāda
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
得道 100 to attain enlightenment
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
断肉 斷肉 100 to stop eating meat
二十八天 195 twenty-eight heavens
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
翻经 翻經 102 to translate the scriptures
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法悦 法悅 102
 1. Dharma joy
 2. Fayue
分别功德 分別功德 102 distinguished merit
分卫 分衛 102 alms; piṇḍapāta
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
观经 觀經 103
 1. discernment sutras
 2. Contemplation Sutra
果报 果報 103 fruition; the result of karma
果证 果證 103 realized attainment
弘法 104
 1. Dharma Propagation
 2. to propagate Buddhist teachings; to promote the Dharma
护身 護身 104 protection of the body
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
卷第十一 106 scroll 11
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
名天 109 famous ruler
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩竭 109 makara
摩尼 109 mani; jewel
牧牛 109 cowherd
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
泥梨 110 hell; niraya
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
千佛 113 thousand Buddhas
勤苦 113 devoted and suffering
群生 113 all living beings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三辈 三輩 115 the three grade of wholesome roots
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
沙弥十戒 沙彌十戒 115 the ten precepts for novice monks
沙弥戒 沙彌戒 115 the novice precepts; Sramanera Precepts
生天 115 highest rebirth
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
失译经 失譯經 115 sutras with names of translators lost
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
守戒 115 to observe the precepts
受食 115 one who receives food
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四弘誓 115 four great vows
寺主 115 temple director; head of monastery
四事 115 the four necessities
寺中 115 within a temple
宿缘 宿緣 115
 1. Past Conditions
 2. causation from a previous life
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. auspicious; tiṣya
 3. Tiṣya; Tissa
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
外道问佛 外道問佛 119 a non-Buddhist questions the Buddha
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
五大 119 the five elements
五方便 119 twenty five skillful means
五戒 119 the five precepts
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
五事 119 five dharmas; five categories
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
贤王 賢王 120 a sage-king
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
心识 心識 120 mind and cognition
性起 120 arising from nature
行一 120 equivalence of all forms of practice
行法 120 cultivation method
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
锡杖 錫杖 120
 1. staff
 2. a monk's staff
要行 121 essential conduct
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音声 音聲 121 sound; noise
因时 因時 121 the circumstances of time
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优多罗 優多羅 121 uttara; upper; superior
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
藏经 藏經 122 Buddhist canon
长者子 長者子 122 the son of an elder
质多 質多 122 citta
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
转经 轉經 122 ritual reading; turning the scripture; zhuanjing
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持经 總持經 122 dharani sutra