Glossary and Vocabulary for Si Weicengyou Fa Jing 佛說四未曾有法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17 阿難 Ānán Ananda 阿難比丘亦有四未曾有法
2 17 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難比丘亦有四未曾有法
3 16 four 轉輪聖王有此四未曾有法
4 16 note a musical scale 轉輪聖王有此四未曾有法
5 16 fourth 轉輪聖王有此四未曾有法
6 16 Si 轉輪聖王有此四未曾有法
7 16 four; catur 轉輪聖王有此四未曾有法
8 15 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng wáng Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王有此四未曾有法
9 13 未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass 轉輪聖王有此四未曾有法
10 12 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 阿難比丘亦有四未曾有法
11 12 比丘 bǐqiū bhiksu 阿難比丘亦有四未曾有法
12 12 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 阿難比丘亦有四未曾有法
13 11 歡喜 huānxǐ joyful 見皆歡喜如子親父
14 11 歡喜 huānxǐ to like 見皆歡喜如子親父
15 11 歡喜 huānxǐ joy 見皆歡喜如子親父
16 11 歡喜 huānxǐ joy; prīti 見皆歡喜如子親父
17 11 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 見皆歡喜如子親父
18 11 歡喜 huānxǐ Nandi 見皆歡喜如子親父
19 9 wéi to act as; to serve 云何為四
20 9 wéi to change into; to become 云何為四
21 9 wéi to be; is 云何為四
22 9 wéi to do 云何為四
23 9 wèi to support; to help 云何為四
24 9 wéi to govern 云何為四
25 9 wèi to be; bhū 云何為四
26 8 wèi to call 是謂轉輪聖王初未曾有法
27 8 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 是謂轉輪聖王初未曾有法
28 8 wèi to speak to; to address 是謂轉輪聖王初未曾有法
29 8 wèi to treat as; to regard as 是謂轉輪聖王初未曾有法
30 8 wèi introducing a condition situation 是謂轉輪聖王初未曾有法
31 8 wèi to speak to; to address 是謂轉輪聖王初未曾有法
32 8 wèi to think 是謂轉輪聖王初未曾有法
33 8 wèi for; is to be 是謂轉輪聖王初未曾有法
34 8 wèi to make; to cause 是謂轉輪聖王初未曾有法
35 8 wèi principle; reason 是謂轉輪聖王初未曾有法
36 8 wèi Wei 是謂轉輪聖王初未曾有法
37 8 zhě ca 時人民類其有覩者皆得歡喜
38 8 未曾有經 wèi céng yǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing 佛說四未曾有經
39 7 說法 shuō fǎ a statement; wording 彼轉輪聖王與人民說法
40 7 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 彼轉輪聖王與人民說法
41 7 說法 shuō fǎ words from the heart 彼轉輪聖王與人民說法
42 7 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 彼轉輪聖王與人民說法
43 7 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 彼轉輪聖王與人民說法
44 7 wén to hear 聞如是
45 7 wén Wen 聞如是
46 7 wén sniff at; to smell 聞如是
47 7 wén to be widely known 聞如是
48 7 wén to confirm; to accept 聞如是
49 7 wén information 聞如是
50 7 wèn famous; well known 聞如是
51 7 wén knowledge; learning 聞如是
52 7 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
53 7 wén to question 聞如是
54 7 wén heard; śruta 聞如是
55 7 wén hearing; śruti 聞如是
56 7 Qi 時人民類其有覩者皆得歡喜
57 7 to know; to learn about; to comprehend 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
58 7 detailed 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
59 7 to elaborate; to expound 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
60 7 to exhaust; to use up 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
61 7 strongly 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
62 7 Xi 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
63 7 all; kṛtsna 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
64 7 人民 rénmín the people 愛敬人民未曾有瞋怒向之
65 7 人民 rénmín common people 愛敬人民未曾有瞋怒向之
66 7 人民 rénmín people; janā 愛敬人民未曾有瞋怒向之
67 7 jīng to go through; to experience 右一經
68 7 jīng a sutra; a scripture 右一經
69 7 jīng warp 右一經
70 7 jīng longitude 右一經
71 7 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 右一經
72 7 jīng a woman's period 右一經
73 7 jīng to bear; to endure 右一經
74 7 jīng to hang; to die by hanging 右一經
75 7 jīng classics 右一經
76 7 jīng to be frugal; to save 右一經
77 7 jīng a classic; a scripture; canon 右一經
78 7 jīng a standard; a norm 右一經
79 7 jīng a section of a Confucian work 右一經
80 7 jīng to measure 右一經
81 7 jīng human pulse 右一經
82 7 jīng menstruation; a woman's period 右一經
83 7 jīng sutra; discourse 右一經
84 6 shí time; a point or period of time 時人民類其有覩者皆得歡喜
85 6 shí a season; a quarter of a year 時人民類其有覩者皆得歡喜
86 6 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時人民類其有覩者皆得歡喜
87 6 shí fashionable 時人民類其有覩者皆得歡喜
88 6 shí fate; destiny; luck 時人民類其有覩者皆得歡喜
89 6 shí occasion; opportunity; chance 時人民類其有覩者皆得歡喜
90 6 shí tense 時人民類其有覩者皆得歡喜
91 6 shí particular; special 時人民類其有覩者皆得歡喜
92 6 shí to plant; to cultivate 時人民類其有覩者皆得歡喜
93 6 shí an era; a dynasty 時人民類其有覩者皆得歡喜
94 6 shí time [abstract] 時人民類其有覩者皆得歡喜
95 6 shí seasonal 時人民類其有覩者皆得歡喜
96 6 shí to wait upon 時人民類其有覩者皆得歡喜
97 6 shí hour 時人民類其有覩者皆得歡喜
98 6 shí appropriate; proper; timely 時人民類其有覩者皆得歡喜
99 6 shí Shi 時人民類其有覩者皆得歡喜
100 6 shí a present; currentlt 時人民類其有覩者皆得歡喜
101 6 shí time; kāla 時人民類其有覩者皆得歡喜
102 6 shí at that time; samaya 時人民類其有覩者皆得歡喜
103 6 厭足 yànzú to satisfy; to be satisfied 無有厭足
104 6 ya 即是也
105 5 zhī to go 愛敬人民未曾有瞋怒向之
106 5 zhī to arrive; to go 愛敬人民未曾有瞋怒向之
107 5 zhī is 愛敬人民未曾有瞋怒向之
108 5 zhī to use 愛敬人民未曾有瞋怒向之
109 5 zhī Zhi 愛敬人民未曾有瞋怒向之
110 5 to translate; to interpret 西晉三藏竺法護譯
111 5 to explain 西晉三藏竺法護譯
112 5 to decode; to encode 西晉三藏竺法護譯
113 5 ér Kangxi radical 126 而國
114 5 ér as if; to seem like 而國
115 5 néng can; able 而國
116 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而國
117 5 ér to arrive; up to 而國
118 5 zhòng many; numerous 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
119 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
120 5 zhòng general; common; public 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
121 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸比丘聞阿難所說無厭足
122 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸比丘聞阿難所說無厭足
123 5 shuì to persuade 諸比丘聞阿難所說無厭足
124 5 shuō to teach; to recite; to explain 諸比丘聞阿難所說無厭足
125 5 shuō a doctrine; a theory 諸比丘聞阿難所說無厭足
126 5 shuō to claim; to assert 諸比丘聞阿難所說無厭足
127 5 shuō allocution 諸比丘聞阿難所說無厭足
128 5 shuō to criticize; to scold 諸比丘聞阿難所說無厭足
129 5 shuō to indicate; to refer to 諸比丘聞阿難所說無厭足
130 5 shuō speach; vāda 諸比丘聞阿難所說無厭足
131 5 shuō to speak; bhāṣate 諸比丘聞阿難所說無厭足
132 5 shuō to instruct 諸比丘聞阿難所說無厭足
133 4 zhì Kangxi radical 133 阿難比丘若至比丘眾中
134 4 zhì to arrive 阿難比丘若至比丘眾中
135 4 zhì approach; upagama 阿難比丘若至比丘眾中
136 4 lèi kind; type; class; category 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
137 4 lèi similar; like 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
138 4 lèi class in a programming language 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
139 4 lèi reason; logic 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
140 4 lèi example; model 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
141 4 lèi Lei 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
142 4 Kangxi radical 71 若為此事長夜受苦亦無休息
143 4 to not have; without 若為此事長夜受苦亦無休息
144 4 mo 若為此事長夜受苦亦無休息
145 4 to not have 若為此事長夜受苦亦無休息
146 4 Wu 若為此事長夜受苦亦無休息
147 4 mo 若為此事長夜受苦亦無休息
148 4 函中 hán zhōng within the box 函中
149 4 zhōng middle 阿難比丘若至比丘眾中
150 4 zhōng medium; medium sized 阿難比丘若至比丘眾中
151 4 zhōng China 阿難比丘若至比丘眾中
152 4 zhòng to hit the mark 阿難比丘若至比丘眾中
153 4 zhōng midday 阿難比丘若至比丘眾中
154 4 zhōng inside 阿難比丘若至比丘眾中
155 4 zhōng during 阿難比丘若至比丘眾中
156 4 zhōng Zhong 阿難比丘若至比丘眾中
157 4 zhōng intermediary 阿難比丘若至比丘眾中
158 4 zhōng half 阿難比丘若至比丘眾中
159 4 zhòng to reach; to attain 阿難比丘若至比丘眾中
160 4 zhòng to suffer; to infect 阿難比丘若至比丘眾中
161 4 zhòng to obtain 阿難比丘若至比丘眾中
162 4 zhòng to pass an exam 阿難比丘若至比丘眾中
163 4 zhōng middle 阿難比丘若至比丘眾中
164 4 míng fame; renown; reputation 經名
165 4 míng a name; personal name; designation 經名
166 4 míng rank; position 經名
167 4 míng an excuse 經名
168 4 míng life 經名
169 4 míng to name; to call 經名
170 4 míng to express; to describe 經名
171 4 míng to be called; to have the name 經名
172 4 míng to own; to possess 經名
173 4 míng famous; renowned 經名
174 4 míng moral 經名
175 4 míng name; naman 經名
176 4 míng fame; renown; yasas 經名
177 4 jiàn to see 見皆歡喜如子親父
178 4 jiàn opinion; view; understanding 見皆歡喜如子親父
179 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見皆歡喜如子親父
180 4 jiàn refer to; for details see 見皆歡喜如子親父
181 4 jiàn to listen to 見皆歡喜如子親父
182 4 jiàn to meet 見皆歡喜如子親父
183 4 jiàn to receive (a guest) 見皆歡喜如子親父
184 4 jiàn let me; kindly 見皆歡喜如子親父
185 4 jiàn Jian 見皆歡喜如子親父
186 4 xiàn to appear 見皆歡喜如子親父
187 4 xiàn to introduce 見皆歡喜如子親父
188 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見皆歡喜如子親父
189 4 jiàn seeing; observing; darśana 見皆歡喜如子親父
190 4 one 譬如父有一子
191 4 Kangxi radical 1 譬如父有一子
192 4 pure; concentrated 譬如父有一子
193 4 first 譬如父有一子
194 4 the same 譬如父有一子
195 4 sole; single 譬如父有一子
196 4 a very small amount 譬如父有一子
197 4 Yi 譬如父有一子
198 4 other 譬如父有一子
199 4 to unify 譬如父有一子
200 4 accidentally; coincidentally 譬如父有一子
201 4 abruptly; suddenly 譬如父有一子
202 4 one; eka 譬如父有一子
203 4 suǒ a few; various; some 諸比丘聞阿難所說無厭足
204 4 suǒ a place; a location 諸比丘聞阿難所說無厭足
205 4 suǒ indicates a passive voice 諸比丘聞阿難所說無厭足
206 4 suǒ an ordinal number 諸比丘聞阿難所說無厭足
207 4 suǒ meaning 諸比丘聞阿難所說無厭足
208 4 suǒ garrison 諸比丘聞阿難所說無厭足
209 4 suǒ place; pradeśa 諸比丘聞阿難所說無厭足
210 4 諸比丘 zhū bǐqiū monks 世尊告諸比丘
211 3 無有 wú yǒu there is not 無有厭足
212 3 無有 wú yǒu non-existence 無有厭足
213 3 èr two 是謂轉輪聖王二未曾有法
214 3 èr Kangxi radical 7 是謂轉輪聖王二未曾有法
215 3 èr second 是謂轉輪聖王二未曾有法
216 3 èr twice; double; di- 是謂轉輪聖王二未曾有法
217 3 èr more than one kind 是謂轉輪聖王二未曾有法
218 3 èr two; dvā; dvi 是謂轉輪聖王二未曾有法
219 3 èr both; dvaya 是謂轉輪聖王二未曾有法
220 3 letter; symbol; character 然一經始末無四字之義
221 3 Zi 然一經始末無四字之義
222 3 to love 然一經始末無四字之義
223 3 to teach; to educate 然一經始末無四字之義
224 3 to be allowed to marry 然一經始末無四字之義
225 3 courtesy name; style name; scholarly or literary name 然一經始末無四字之義
226 3 diction; wording 然一經始末無四字之義
227 3 handwriting 然一經始末無四字之義
228 3 calligraphy; a work of calligraphy 然一經始末無四字之義
229 3 a written pledge; a letter; a contract 然一經始末無四字之義
230 3 a font; a calligraphic style 然一經始末無四字之義
231 3 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 然一經始末無四字之義
232 3 Yi 若為此事長夜受苦亦無休息
233 3 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 時人民類其有覩者皆得歡喜
234 3 děi to want to; to need to 時人民類其有覩者皆得歡喜
235 3 děi must; ought to 時人民類其有覩者皆得歡喜
236 3 de 時人民類其有覩者皆得歡喜
237 3 de infix potential marker 時人民類其有覩者皆得歡喜
238 3 to result in 時人民類其有覩者皆得歡喜
239 3 to be proper; to fit; to suit 時人民類其有覩者皆得歡喜
240 3 to be satisfied 時人民類其有覩者皆得歡喜
241 3 to be finished 時人民類其有覩者皆得歡喜
242 3 děi satisfying 時人民類其有覩者皆得歡喜
243 3 to contract 時人民類其有覩者皆得歡喜
244 3 to hear 時人民類其有覩者皆得歡喜
245 3 to have; there is 時人民類其有覩者皆得歡喜
246 3 marks time passed 時人民類其有覩者皆得歡喜
247 3 obtain; attain; prāpta 時人民類其有覩者皆得歡喜
248 3 huǐ to destroy
249 3 huǐ to destroy
250 3 huǐ to defame; to slander
251 3 huǐ to harm one's health through excessive mourning
252 3 huǐ to destroy; kṣip
253 3 huǐ defamation; nindā
254 3 sòng Song dynasty 宋兩本文義全同
255 3 sòng Song 宋兩本文義全同
256 3 sòng Liu Song Dynasty 宋兩本文義全同
257 3 默然 mòrán silent; speechless 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
258 3 優婆塞 yōupósāi upasaka 若復阿難默然至優婆塞處
259 3 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 若復阿難默然至優婆塞處
260 3 shī to lose 後漢失譯人名
261 3 shī to violate; to go against the norm 後漢失譯人名
262 3 shī to fail; to miss out 後漢失譯人名
263 3 shī to be lost 後漢失譯人名
264 3 shī to make a mistake 後漢失譯人名
265 3 shī to let go of 後漢失譯人名
266 3 shī loss; nāśa 後漢失譯人名
267 3 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
268 3 shì matter; thing; item 此事可為
269 3 shì to serve 此事可為
270 3 shì a government post 此事可為
271 3 shì duty; post; work 此事可為
272 3 shì occupation 此事可為
273 3 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 此事可為
274 3 shì an accident 此事可為
275 3 shì to attend 此事可為
276 3 shì an allusion 此事可為
277 3 shì a condition; a state; a situation 此事可為
278 3 shì to engage in 此事可為
279 3 shì to enslave 此事可為
280 3 shì to pursue 此事可為
281 3 shì to administer 此事可為
282 3 shì to appoint 此事可為
283 3 shì thing; phenomena 此事可為
284 3 shì actions; karma 此事可為
285 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說四未曾有法經
286 3 丹本 dānběn Khitan Canon 此丹本經
287 3 cáng to hide 譯主諸藏皆同
288 3 zàng canon; a collection of scriptures 譯主諸藏皆同
289 3 cáng to store 譯主諸藏皆同
290 3 zàng Tibet 譯主諸藏皆同
291 3 zàng a treasure 譯主諸藏皆同
292 3 zàng a store 譯主諸藏皆同
293 3 zāng Zang 譯主諸藏皆同
294 3 zāng good 譯主諸藏皆同
295 3 zāng a male slave 譯主諸藏皆同
296 3 zāng booty 譯主諸藏皆同
297 3 zàng an internal organ 譯主諸藏皆同
298 3 zàng to bury 譯主諸藏皆同
299 3 zàng piṭaka; canon 譯主諸藏皆同
300 3 zàng garba; matrix; embryo 譯主諸藏皆同
301 3 zàng kośa; kosa 譯主諸藏皆同
302 3 zàng alaya; dwelling; residence 譯主諸藏皆同
303 2 長夜 chángyè long dark night 若為此事者長夜獲福無窮極
304 2 長夜 chángyè death 若為此事者長夜獲福無窮極
305 2 長夜 chángyè a long period of misery and oppression 若為此事者長夜獲福無窮極
306 2 長夜 chángyè long dark night; dīrgharātram 若為此事者長夜獲福無窮極
307 2 jīn today; present; now 今撿之丹本
308 2 jīn Jin 今撿之丹本
309 2 jīn modern 今撿之丹本
310 2 jīn now; adhunā 今撿之丹本
311 2 father 譬如父有一子
312 2 Kangxi radical 88 譬如父有一子
313 2 a male of an older generation 譬如父有一子
314 2 a polite form of address for an older male 譬如父有一子
315 2 worker 譬如父有一子
316 2 father; pitṛ 譬如父有一子
317 2 meaning; sense 宋兩本文義全同
318 2 justice; right action; righteousness 宋兩本文義全同
319 2 artificial; man-made; fake 宋兩本文義全同
320 2 chivalry; generosity 宋兩本文義全同
321 2 just; righteous 宋兩本文義全同
322 2 adopted 宋兩本文義全同
323 2 a relationship 宋兩本文義全同
324 2 volunteer 宋兩本文義全同
325 2 something suitable 宋兩本文義全同
326 2 a martyr 宋兩本文義全同
327 2 a law 宋兩本文義全同
328 2 Yi 宋兩本文義全同
329 2 Righteousness 宋兩本文義全同
330 2 aim; artha 宋兩本文義全同
331 2 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 此不可為
332 2 不可 bù kě improbable 此不可為
333 2 chì imperial decree 彼轉輪聖王教勅人民
334 2 chì Daoist magic 彼轉輪聖王教勅人民
335 2 guó a country; a nation 而國
336 2 guó the capital of a state 而國
337 2 guó a feud; a vassal state 而國
338 2 guó a state; a kingdom 而國
339 2 guó a place; a land 而國
340 2 guó domestic; Chinese 而國
341 2 guó national 而國
342 2 guó top in the nation 而國
343 2 guó Guo 而國
344 2 guó community; nation; janapada 而國
345 2 tóng like; same; similar 譯主諸藏皆同
346 2 tóng to be the same 譯主諸藏皆同
347 2 tòng an alley; a lane 譯主諸藏皆同
348 2 tóng to do something for somebody 譯主諸藏皆同
349 2 tóng Tong 譯主諸藏皆同
350 2 tóng to meet; to gather together; to join with 譯主諸藏皆同
351 2 tóng to be unified 譯主諸藏皆同
352 2 tóng to approve; to endorse 譯主諸藏皆同
353 2 tóng peace; harmony 譯主諸藏皆同
354 2 tóng an agreement 譯主諸藏皆同
355 2 tóng same; sama 譯主諸藏皆同
356 2 tóng together; saha 譯主諸藏皆同
357 2 infix potential marker 轉輪聖王住不遊行
358 2 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; Buddhist nun 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
359 2 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
360 2 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; nun; bhikkhuni 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
361 2 sān three 是謂轉輪聖王三未曾有法
362 2 sān third 是謂轉輪聖王三未曾有法
363 2 sān more than two 是謂轉輪聖王三未曾有法
364 2 sān very few 是謂轉輪聖王三未曾有法
365 2 sān San 是謂轉輪聖王三未曾有法
366 2 sān three; tri 是謂轉輪聖王三未曾有法
367 2 sān sa 是謂轉輪聖王三未曾有法
368 2 sān three kinds; trividha 是謂轉輪聖王三未曾有法
369 2 child; son 譬如父有一子
370 2 egg; newborn 譬如父有一子
371 2 first earthly branch 譬如父有一子
372 2 11 p.m.-1 a.m. 譬如父有一子
373 2 Kangxi radical 39 譬如父有一子
374 2 pellet; something small and hard 譬如父有一子
375 2 master 譬如父有一子
376 2 viscount 譬如父有一子
377 2 zi you; your honor 譬如父有一子
378 2 masters 譬如父有一子
379 2 person 譬如父有一子
380 2 young 譬如父有一子
381 2 seed 譬如父有一子
382 2 subordinate; subsidiary 譬如父有一子
383 2 a copper coin 譬如父有一子
384 2 female dragonfly 譬如父有一子
385 2 constituent 譬如父有一子
386 2 offspring; descendants 譬如父有一子
387 2 dear 譬如父有一子
388 2 little one 譬如父有一子
389 2 son; putra 譬如父有一子
390 2 offspring; tanaya 譬如父有一子
391 2 四未曾有法經 sì wèicéngyǒu fǎ jīng Si Weicengyou Fa Jing 佛說四未曾有法經
392 2 ěr ear 出古舊錄者耳
393 2 ěr Kangxi radical 128 出古舊錄者耳
394 2 ěr an ear-shaped object 出古舊錄者耳
395 2 ěr on both sides 出古舊錄者耳
396 2 ěr a vessel handle 出古舊錄者耳
397 2 ěr ear; śrotra 出古舊錄者耳
398 2 to give 彼轉輪聖王與人民說法
399 2 to accompany 彼轉輪聖王與人民說法
400 2 to particate in 彼轉輪聖王與人民說法
401 2 of the same kind 彼轉輪聖王與人民說法
402 2 to help 彼轉輪聖王與人民說法
403 2 for 彼轉輪聖王與人民說法
404 2 聞法 wén fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 其聞法者皆悉歡喜
405 2 聞者 wénzhě hearer; śrotṛ 其有聞者皆悉歡喜
406 2 失真 shīzhēn to lack fidelity 失真
407 2 失真 shīzhēn a fake 失真
408 2 失真 shīzhēn (signal) distortion 失真
409 2 cuò mistake; error; blunder; fault 錯也
410 2 cuò wrong; mistaken; incorrect 錯也
411 2 cuò to inlay with gold or silver 錯也
412 2 cuò a grindstone 錯也
413 2 cuò Cuo 錯也
414 2 cuò to diverge; to branch off the road 錯也
415 2 cuò bad; spoiled; broken 錯也
416 2 to find a place for; to arrange for 錯也
417 2 to discard; to abandon; to invalidate 錯也
418 2 to stop 錯也
419 2 to put in place; to put into practice; to take effect 錯也
420 2 優婆夷 yōupóyí upasika 復次阿難比丘默然至優婆夷眾中
421 2 優婆夷 yōupóyí upasika; a female lay Buddhist 復次阿難比丘默然至優婆夷眾中
422 2 見者 jiànzhě observer; draṣṭṛ 其有見者皆悉歡喜
423 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如父子
424 2 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如父子
425 2 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如父子
426 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
427 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
428 2 to go; to 意者宋藏於此
429 2 to rely on; to depend on 意者宋藏於此
430 2 Yu 意者宋藏於此
431 2 a crow 意者宋藏於此
432 2 qīn relatives 見皆歡喜如子親父
433 2 qīn intimate 見皆歡喜如子親父
434 2 qīn a bride 見皆歡喜如子親父
435 2 qīn parents 見皆歡喜如子親父
436 2 qīn marriage 見皆歡喜如子親父
437 2 qīn someone intimately connected to 見皆歡喜如子親父
438 2 qīn friendship 見皆歡喜如子親父
439 2 qīn Qin 見皆歡喜如子親父
440 2 qīn to be close to 見皆歡喜如子親父
441 2 qīn to love 見皆歡喜如子親父
442 2 qīn to kiss 見皆歡喜如子親父
443 2 qīn related [by blood] 見皆歡喜如子親父
444 2 qìng relatives by marriage 見皆歡喜如子親父
445 2 qīn a hazelnut tree 見皆歡喜如子親父
446 2 qīn intimately acquainted; jñāti 見皆歡喜如子親父
447 2 遊行 yóuxíng to march; to parade; to demonstrate 轉輪聖王住不遊行
448 2 遊行 yóuxíng to wander, travel 轉輪聖王住不遊行
449 2 遊行 yóuxíng wandering; travelling 轉輪聖王住不遊行
450 2 to go back; to return 或復轉輪聖王遊人民間
451 2 to resume; to restart 或復轉輪聖王遊人民間
452 2 to do in detail 或復轉輪聖王遊人民間
453 2 to restore 或復轉輪聖王遊人民間
454 2 to respond; to reply to 或復轉輪聖王遊人民間
455 2 Fu; Return 或復轉輪聖王遊人民間
456 2 to retaliate; to reciprocate 或復轉輪聖王遊人民間
457 2 to avoid forced labor or tax 或復轉輪聖王遊人民間
458 2 Fu 或復轉輪聖王遊人民間
459 2 doubled; to overlapping; folded 或復轉輪聖王遊人民間
460 2 a lined garment with doubled thickness 或復轉輪聖王遊人民間
461 2 to see; to observe; to witness 時人民類其有覩者皆得歡喜
462 2 see; darśana 時人民類其有覩者皆得歡喜
463 2 jiāo to teach; to educate; to instruct 彼轉輪聖王教勅人民
464 2 jiào a school of thought; a sect 彼轉輪聖王教勅人民
465 2 jiào to make; to cause 彼轉輪聖王教勅人民
466 2 jiào religion 彼轉輪聖王教勅人民
467 2 jiào instruction; a teaching 彼轉輪聖王教勅人民
468 2 jiào Jiao 彼轉輪聖王教勅人民
469 2 jiào a directive; an order 彼轉輪聖王教勅人民
470 2 jiào to urge; to incite 彼轉輪聖王教勅人民
471 2 jiào to pass on; to convey 彼轉輪聖王教勅人民
472 2 jiào etiquette 彼轉輪聖王教勅人民
473 2 jiāo teaching; śāsana 彼轉輪聖王教勅人民
474 1 zhǔ owner 譯主諸藏皆同
475 1 zhǔ principal; main; primary 譯主諸藏皆同
476 1 zhǔ master 譯主諸藏皆同
477 1 zhǔ host 譯主諸藏皆同
478 1 zhǔ to manage; to lead 譯主諸藏皆同
479 1 zhǔ to decide; to advocate 譯主諸藏皆同
480 1 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 譯主諸藏皆同
481 1 zhǔ to signify; to indicate 譯主諸藏皆同
482 1 zhǔ oneself 譯主諸藏皆同
483 1 zhǔ a person; a party 譯主諸藏皆同
484 1 zhǔ God; the Lord 譯主諸藏皆同
485 1 zhǔ lord; ruler; chief 譯主諸藏皆同
486 1 zhǔ an ancestral tablet 譯主諸藏皆同
487 1 zhǔ princess 譯主諸藏皆同
488 1 zhǔ chairperson 譯主諸藏皆同
489 1 zhǔ fundamental 譯主諸藏皆同
490 1 zhǔ Zhu 譯主諸藏皆同
491 1 zhù to pour 譯主諸藏皆同
492 1 zhǔ host; svamin 譯主諸藏皆同
493 1 zhǔ abbot 譯主諸藏皆同
494 1 舍衛城 shèwèi chéng Sravasti; Savatthi 婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園
495 1 xiào school 張文明大德二校
496 1 jiào to compare; to collate; to proofread 張文明大德二校
497 1 jiào fetters 張文明大德二校
498 1 jiào to consider 張文明大德二校
499 1 jiào railing; an enclosure for animals 張文明大德二校
500 1 jiào a proof 張文明大德二校

Frequencies of all Words

Top 798

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 17 阿難 Ānán Ananda 阿難比丘亦有四未曾有法
2 17 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難比丘亦有四未曾有法
3 16 four 轉輪聖王有此四未曾有法
4 16 note a musical scale 轉輪聖王有此四未曾有法
5 16 fourth 轉輪聖王有此四未曾有法
6 16 Si 轉輪聖王有此四未曾有法
7 16 four; catur 轉輪聖王有此四未曾有法
8 15 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng wáng Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王有此四未曾有法
9 13 未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass 轉輪聖王有此四未曾有法
10 12 yǒu is; are; to exist 轉輪聖王有此四未曾有法
11 12 yǒu to have; to possess 轉輪聖王有此四未曾有法
12 12 yǒu indicates an estimate 轉輪聖王有此四未曾有法
13 12 yǒu indicates a large quantity 轉輪聖王有此四未曾有法
14 12 yǒu indicates an affirmative response 轉輪聖王有此四未曾有法
15 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 轉輪聖王有此四未曾有法
16 12 yǒu used to compare two things 轉輪聖王有此四未曾有法
17 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 轉輪聖王有此四未曾有法
18 12 yǒu used before the names of dynasties 轉輪聖王有此四未曾有法
19 12 yǒu a certain thing; what exists 轉輪聖王有此四未曾有法
20 12 yǒu multiple of ten and ... 轉輪聖王有此四未曾有法
21 12 yǒu abundant 轉輪聖王有此四未曾有法
22 12 yǒu purposeful 轉輪聖王有此四未曾有法
23 12 yǒu You 轉輪聖王有此四未曾有法
24 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 轉輪聖王有此四未曾有法
25 12 yǒu becoming; bhava 轉輪聖王有此四未曾有法
26 12 jiē all; each and every; in all cases 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
27 12 jiē same; equally 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
28 12 jiē all; sarva 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
29 12 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 阿難比丘亦有四未曾有法
30 12 比丘 bǐqiū bhiksu 阿難比丘亦有四未曾有法
31 12 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 阿難比丘亦有四未曾有法
32 11 this; these 轉輪聖王有此四未曾有法
33 11 in this way 轉輪聖王有此四未曾有法
34 11 otherwise; but; however; so 轉輪聖王有此四未曾有法
35 11 at this time; now; here 轉輪聖王有此四未曾有法
36 11 this; here; etad 轉輪聖王有此四未曾有法
37 11 歡喜 huānxǐ joyful 見皆歡喜如子親父
38 11 歡喜 huānxǐ to like 見皆歡喜如子親父
39 11 歡喜 huānxǐ joy 見皆歡喜如子親父
40 11 歡喜 huānxǐ joy; prīti 見皆歡喜如子親父
41 11 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 見皆歡喜如子親父
42 11 歡喜 huānxǐ Nandi 見皆歡喜如子親父
43 10 shì is; are; am; to be 是謂轉輪聖王初未曾有法
44 10 shì is exactly 是謂轉輪聖王初未曾有法
45 10 shì is suitable; is in contrast 是謂轉輪聖王初未曾有法
46 10 shì this; that; those 是謂轉輪聖王初未曾有法
47 10 shì really; certainly 是謂轉輪聖王初未曾有法
48 10 shì correct; yes; affirmative 是謂轉輪聖王初未曾有法
49 10 shì true 是謂轉輪聖王初未曾有法
50 10 shì is; has; exists 是謂轉輪聖王初未曾有法
51 10 shì used between repetitions of a word 是謂轉輪聖王初未曾有法
52 10 shì a matter; an affair 是謂轉輪聖王初未曾有法
53 10 shì Shi 是謂轉輪聖王初未曾有法
54 10 shì is; bhū 是謂轉輪聖王初未曾有法
55 10 shì this; idam 是謂轉輪聖王初未曾有法
56 10 that; those 彼轉輪聖王與人民說法
57 10 another; the other 彼轉輪聖王與人民說法
58 10 that; tad 彼轉輪聖王與人民說法
59 9 wèi for; to 云何為四
60 9 wèi because of 云何為四
61 9 wéi to act as; to serve 云何為四
62 9 wéi to change into; to become 云何為四
63 9 wéi to be; is 云何為四
64 9 wéi to do 云何為四
65 9 wèi for 云何為四
66 9 wèi because of; for; to 云何為四
67 9 wèi to 云何為四
68 9 wéi in a passive construction 云何為四
69 9 wéi forming a rehetorical question 云何為四
70 9 wéi forming an adverb 云何為四
71 9 wéi to add emphasis 云何為四
72 9 wèi to support; to help 云何為四
73 9 wéi to govern 云何為四
74 9 wèi to be; bhū 云何為四
75 8 wèi to call 是謂轉輪聖王初未曾有法
76 8 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 是謂轉輪聖王初未曾有法
77 8 wèi to speak to; to address 是謂轉輪聖王初未曾有法
78 8 wèi to treat as; to regard as 是謂轉輪聖王初未曾有法
79 8 wèi introducing a condition situation 是謂轉輪聖王初未曾有法
80 8 wèi to speak to; to address 是謂轉輪聖王初未曾有法
81 8 wèi to think 是謂轉輪聖王初未曾有法
82 8 wèi for; is to be 是謂轉輪聖王初未曾有法
83 8 wèi to make; to cause 是謂轉輪聖王初未曾有法
84 8 wèi and 是謂轉輪聖王初未曾有法
85 8 wèi principle; reason 是謂轉輪聖王初未曾有法
86 8 wèi Wei 是謂轉輪聖王初未曾有法
87 8 wèi which; what; yad 是謂轉輪聖王初未曾有法
88 8 wèi to say; iti 是謂轉輪聖王初未曾有法
89 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 時人民類其有覩者皆得歡喜
90 8 zhě that 時人民類其有覩者皆得歡喜
91 8 zhě nominalizing function word 時人民類其有覩者皆得歡喜
92 8 zhě used to mark a definition 時人民類其有覩者皆得歡喜
93 8 zhě used to mark a pause 時人民類其有覩者皆得歡喜
94 8 zhě topic marker; that; it 時人民類其有覩者皆得歡喜
95 8 zhuó according to 時人民類其有覩者皆得歡喜
96 8 zhě ca 時人民類其有覩者皆得歡喜
97 8 未曾有經 wèi céng yǒu jīng Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing 佛說四未曾有經
98 7 說法 shuō fǎ a statement; wording 彼轉輪聖王與人民說法
99 7 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 彼轉輪聖王與人民說法
100 7 說法 shuō fǎ words from the heart 彼轉輪聖王與人民說法
101 7 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 彼轉輪聖王與人民說法
102 7 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 彼轉輪聖王與人民說法
103 7 wén to hear 聞如是
104 7 wén Wen 聞如是
105 7 wén sniff at; to smell 聞如是
106 7 wén to be widely known 聞如是
107 7 wén to confirm; to accept 聞如是
108 7 wén information 聞如是
109 7 wèn famous; well known 聞如是
110 7 wén knowledge; learning 聞如是
111 7 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
112 7 wén to question 聞如是
113 7 wén heard; śruta 聞如是
114 7 wén hearing; śruti 聞如是
115 7 ruò to seem; to be like; as 若為此事者長夜獲福無窮極
116 7 ruò seemingly 若為此事者長夜獲福無窮極
117 7 ruò if 若為此事者長夜獲福無窮極
118 7 ruò you 若為此事者長夜獲福無窮極
119 7 ruò this; that 若為此事者長夜獲福無窮極
120 7 ruò and; or 若為此事者長夜獲福無窮極
121 7 ruò as for; pertaining to 若為此事者長夜獲福無窮極
122 7 pomegranite 若為此事者長夜獲福無窮極
123 7 ruò to choose 若為此事者長夜獲福無窮極
124 7 ruò to agree; to accord with; to conform to 若為此事者長夜獲福無窮極
125 7 ruò thus 若為此事者長夜獲福無窮極
126 7 ruò pollia 若為此事者長夜獲福無窮極
127 7 ruò Ruo 若為此事者長夜獲福無窮極
128 7 ruò only then 若為此事者長夜獲福無窮極
129 7 ja 若為此事者長夜獲福無窮極
130 7 jñā 若為此事者長夜獲福無窮極
131 7 ruò if; yadi 若為此事者長夜獲福無窮極
132 7 his; hers; its; theirs 時人民類其有覩者皆得歡喜
133 7 to add emphasis 時人民類其有覩者皆得歡喜
134 7 used when asking a question in reply to a question 時人民類其有覩者皆得歡喜
135 7 used when making a request or giving an order 時人民類其有覩者皆得歡喜
136 7 he; her; it; them 時人民類其有覩者皆得歡喜
137 7 probably; likely 時人民類其有覩者皆得歡喜
138 7 will 時人民類其有覩者皆得歡喜
139 7 may 時人民類其有覩者皆得歡喜
140 7 if 時人民類其有覩者皆得歡喜
141 7 or 時人民類其有覩者皆得歡喜
142 7 Qi 時人民類其有覩者皆得歡喜
143 7 he; her; it; saḥ; sā; tad 時人民類其有覩者皆得歡喜
144 7 to know; to learn about; to comprehend 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
145 7 all; entire 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
146 7 detailed 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
147 7 to elaborate; to expound 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
148 7 to exhaust; to use up 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
149 7 strongly 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
150 7 Xi 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
151 7 all; kṛtsna 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
152 7 人民 rénmín the people 愛敬人民未曾有瞋怒向之
153 7 人民 rénmín common people 愛敬人民未曾有瞋怒向之
154 7 人民 rénmín people; janā 愛敬人民未曾有瞋怒向之
155 7 jīng to go through; to experience 右一經
156 7 jīng a sutra; a scripture 右一經
157 7 jīng warp 右一經
158 7 jīng longitude 右一經
159 7 jīng often; regularly; frequently 右一經
160 7 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 右一經
161 7 jīng a woman's period 右一經
162 7 jīng to bear; to endure 右一經
163 7 jīng to hang; to die by hanging 右一經
164 7 jīng classics 右一經
165 7 jīng to be frugal; to save 右一經
166 7 jīng a classic; a scripture; canon 右一經
167 7 jīng a standard; a norm 右一經
168 7 jīng a section of a Confucian work 右一經
169 7 jīng to measure 右一經
170 7 jīng human pulse 右一經
171 7 jīng menstruation; a woman's period 右一經
172 7 jīng sutra; discourse 右一經
173 6 shí time; a point or period of time 時人民類其有覩者皆得歡喜
174 6 shí a season; a quarter of a year 時人民類其有覩者皆得歡喜
175 6 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時人民類其有覩者皆得歡喜
176 6 shí at that time 時人民類其有覩者皆得歡喜
177 6 shí fashionable 時人民類其有覩者皆得歡喜
178 6 shí fate; destiny; luck 時人民類其有覩者皆得歡喜
179 6 shí occasion; opportunity; chance 時人民類其有覩者皆得歡喜
180 6 shí tense 時人民類其有覩者皆得歡喜
181 6 shí particular; special 時人民類其有覩者皆得歡喜
182 6 shí to plant; to cultivate 時人民類其有覩者皆得歡喜
183 6 shí hour (measure word) 時人民類其有覩者皆得歡喜
184 6 shí an era; a dynasty 時人民類其有覩者皆得歡喜
185 6 shí time [abstract] 時人民類其有覩者皆得歡喜
186 6 shí seasonal 時人民類其有覩者皆得歡喜
187 6 shí frequently; often 時人民類其有覩者皆得歡喜
188 6 shí occasionally; sometimes 時人民類其有覩者皆得歡喜
189 6 shí on time 時人民類其有覩者皆得歡喜
190 6 shí this; that 時人民類其有覩者皆得歡喜
191 6 shí to wait upon 時人民類其有覩者皆得歡喜
192 6 shí hour 時人民類其有覩者皆得歡喜
193 6 shí appropriate; proper; timely 時人民類其有覩者皆得歡喜
194 6 shí Shi 時人民類其有覩者皆得歡喜
195 6 shí a present; currentlt 時人民類其有覩者皆得歡喜
196 6 shí time; kāla 時人民類其有覩者皆得歡喜
197 6 shí at that time; samaya 時人民類其有覩者皆得歡喜
198 6 shí then; atha 時人民類其有覩者皆得歡喜
199 6 厭足 yànzú to satisfy; to be satisfied 無有厭足
200 6 also; too 即是也
201 6 a final modal particle indicating certainy or decision 即是也
202 6 either 即是也
203 6 even 即是也
204 6 used to soften the tone 即是也
205 6 used for emphasis 即是也
206 6 used to mark contrast 即是也
207 6 used to mark compromise 即是也
208 6 ya 即是也
209 5 zhī him; her; them; that 愛敬人民未曾有瞋怒向之
210 5 zhī used between a modifier and a word to form a word group 愛敬人民未曾有瞋怒向之
211 5 zhī to go 愛敬人民未曾有瞋怒向之
212 5 zhī this; that 愛敬人民未曾有瞋怒向之
213 5 zhī genetive marker 愛敬人民未曾有瞋怒向之
214 5 zhī it 愛敬人民未曾有瞋怒向之
215 5 zhī in 愛敬人民未曾有瞋怒向之
216 5 zhī all 愛敬人民未曾有瞋怒向之
217 5 zhī and 愛敬人民未曾有瞋怒向之
218 5 zhī however 愛敬人民未曾有瞋怒向之
219 5 zhī if 愛敬人民未曾有瞋怒向之
220 5 zhī then 愛敬人民未曾有瞋怒向之
221 5 zhī to arrive; to go 愛敬人民未曾有瞋怒向之
222 5 zhī is 愛敬人民未曾有瞋怒向之
223 5 zhī to use 愛敬人民未曾有瞋怒向之
224 5 zhī Zhi 愛敬人民未曾有瞋怒向之
225 5 to translate; to interpret 西晉三藏竺法護譯
226 5 to explain 西晉三藏竺法護譯
227 5 to decode; to encode 西晉三藏竺法護譯
228 5 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而國
229 5 ér Kangxi radical 126 而國
230 5 ér you 而國
231 5 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而國
232 5 ér right away; then 而國
233 5 ér but; yet; however; while; nevertheless 而國
234 5 ér if; in case; in the event that 而國
235 5 ér therefore; as a result; thus 而國
236 5 ér how can it be that? 而國
237 5 ér so as to 而國
238 5 ér only then 而國
239 5 ér as if; to seem like 而國
240 5 néng can; able 而國
241 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而國
242 5 ér me 而國
243 5 ér to arrive; up to 而國
244 5 ér possessive 而國
245 5 ér and; ca 而國
246 5 zhòng many; numerous 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
247 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
248 5 zhòng general; common; public 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
249 5 zhòng many; all; sarva 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
250 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸比丘聞阿難所說無厭足
251 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸比丘聞阿難所說無厭足
252 5 shuì to persuade 諸比丘聞阿難所說無厭足
253 5 shuō to teach; to recite; to explain 諸比丘聞阿難所說無厭足
254 5 shuō a doctrine; a theory 諸比丘聞阿難所說無厭足
255 5 shuō to claim; to assert 諸比丘聞阿難所說無厭足
256 5 shuō allocution 諸比丘聞阿難所說無厭足
257 5 shuō to criticize; to scold 諸比丘聞阿難所說無厭足
258 5 shuō to indicate; to refer to 諸比丘聞阿難所說無厭足
259 5 shuō speach; vāda 諸比丘聞阿難所說無厭足
260 5 shuō to speak; bhāṣate 諸比丘聞阿難所說無厭足
261 5 shuō to instruct 諸比丘聞阿難所說無厭足
262 4 zhì to; until 阿難比丘若至比丘眾中
263 4 zhì Kangxi radical 133 阿難比丘若至比丘眾中
264 4 zhì extremely; very; most 阿難比丘若至比丘眾中
265 4 zhì to arrive 阿難比丘若至比丘眾中
266 4 zhì approach; upagama 阿難比丘若至比丘眾中
267 4 lèi kind; type; class; category 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
268 4 lèi similar; like 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
269 4 lèi kind; type; class; category 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
270 4 lèi class in a programming language 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
271 4 lèi reason; logic 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
272 4 lèi example; model 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
273 4 lèi Lei 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
274 4 lèi approximately 轉輪聖王為人民類皆悉愛念
275 4 no 若為此事長夜受苦亦無休息
276 4 Kangxi radical 71 若為此事長夜受苦亦無休息
277 4 to not have; without 若為此事長夜受苦亦無休息
278 4 has not yet 若為此事長夜受苦亦無休息
279 4 mo 若為此事長夜受苦亦無休息
280 4 do not 若為此事長夜受苦亦無休息
281 4 not; -less; un- 若為此事長夜受苦亦無休息
282 4 regardless of 若為此事長夜受苦亦無休息
283 4 to not have 若為此事長夜受苦亦無休息
284 4 um 若為此事長夜受苦亦無休息
285 4 Wu 若為此事長夜受苦亦無休息
286 4 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 若為此事長夜受苦亦無休息
287 4 not; non- 若為此事長夜受苦亦無休息
288 4 mo 若為此事長夜受苦亦無休息
289 4 函中 hán zhōng within the box 函中
290 4 zhōng middle 阿難比丘若至比丘眾中
291 4 zhōng medium; medium sized 阿難比丘若至比丘眾中
292 4 zhōng China 阿難比丘若至比丘眾中
293 4 zhòng to hit the mark 阿難比丘若至比丘眾中
294 4 zhōng in; amongst 阿難比丘若至比丘眾中
295 4 zhōng midday 阿難比丘若至比丘眾中
296 4 zhōng inside 阿難比丘若至比丘眾中
297 4 zhōng during 阿難比丘若至比丘眾中
298 4 zhōng Zhong 阿難比丘若至比丘眾中
299 4 zhōng intermediary 阿難比丘若至比丘眾中
300 4 zhōng half 阿難比丘若至比丘眾中
301 4 zhōng just right; suitably 阿難比丘若至比丘眾中
302 4 zhōng while 阿難比丘若至比丘眾中
303 4 zhòng to reach; to attain 阿難比丘若至比丘眾中
304 4 zhòng to suffer; to infect 阿難比丘若至比丘眾中
305 4 zhòng to obtain 阿難比丘若至比丘眾中
306 4 zhòng to pass an exam 阿難比丘若至比丘眾中
307 4 zhōng middle 阿難比丘若至比丘眾中
308 4 míng measure word for people 經名
309 4 míng fame; renown; reputation 經名
310 4 míng a name; personal name; designation 經名
311 4 míng rank; position 經名
312 4 míng an excuse 經名
313 4 míng life 經名
314 4 míng to name; to call 經名
315 4 míng to express; to describe 經名
316 4 míng to be called; to have the name 經名
317 4 míng to own; to possess 經名
318 4 míng famous; renowned 經名
319 4 míng moral 經名
320 4 míng name; naman 經名
321 4 míng fame; renown; yasas 經名
322 4 jiàn to see 見皆歡喜如子親父
323 4 jiàn opinion; view; understanding 見皆歡喜如子親父
324 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見皆歡喜如子親父
325 4 jiàn refer to; for details see 見皆歡喜如子親父
326 4 jiàn passive marker 見皆歡喜如子親父
327 4 jiàn to listen to 見皆歡喜如子親父
328 4 jiàn to meet 見皆歡喜如子親父
329 4 jiàn to receive (a guest) 見皆歡喜如子親父
330 4 jiàn let me; kindly 見皆歡喜如子親父
331 4 jiàn Jian 見皆歡喜如子親父
332 4 xiàn to appear 見皆歡喜如子親父
333 4 xiàn to introduce 見皆歡喜如子親父
334 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見皆歡喜如子親父
335 4 jiàn seeing; observing; darśana 見皆歡喜如子親父
336 4 one 譬如父有一子
337 4 Kangxi radical 1 譬如父有一子
338 4 as soon as; all at once 譬如父有一子
339 4 pure; concentrated 譬如父有一子
340 4 whole; all 譬如父有一子
341 4 first 譬如父有一子
342 4 the same 譬如父有一子
343 4 each 譬如父有一子
344 4 certain 譬如父有一子
345 4 throughout 譬如父有一子
346 4 used in between a reduplicated verb 譬如父有一子
347 4 sole; single 譬如父有一子
348 4 a very small amount 譬如父有一子
349 4 Yi 譬如父有一子
350 4 other 譬如父有一子
351 4 to unify 譬如父有一子
352 4 accidentally; coincidentally 譬如父有一子
353 4 abruptly; suddenly 譬如父有一子
354 4 or 譬如父有一子
355 4 one; eka 譬如父有一子
356 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸比丘聞阿難所說無厭足
357 4 suǒ an office; an institute 諸比丘聞阿難所說無厭足
358 4 suǒ introduces a relative clause 諸比丘聞阿難所說無厭足
359 4 suǒ it 諸比丘聞阿難所說無厭足
360 4 suǒ if; supposing 諸比丘聞阿難所說無厭足
361 4 suǒ a few; various; some 諸比丘聞阿難所說無厭足
362 4 suǒ a place; a location 諸比丘聞阿難所說無厭足
363 4 suǒ indicates a passive voice 諸比丘聞阿難所說無厭足
364 4 suǒ that which 諸比丘聞阿難所說無厭足
365 4 suǒ an ordinal number 諸比丘聞阿難所說無厭足
366 4 suǒ meaning 諸比丘聞阿難所說無厭足
367 4 suǒ garrison 諸比丘聞阿難所說無厭足
368 4 suǒ place; pradeśa 諸比丘聞阿難所說無厭足
369 4 suǒ that which; yad 諸比丘聞阿難所說無厭足
370 4 諸比丘 zhū bǐqiū monks 世尊告諸比丘
371 3 無有 wú yǒu there is not 無有厭足
372 3 無有 wú yǒu non-existence 無有厭足
373 3 èr two 是謂轉輪聖王二未曾有法
374 3 èr Kangxi radical 7 是謂轉輪聖王二未曾有法
375 3 èr second 是謂轉輪聖王二未曾有法
376 3 èr twice; double; di- 是謂轉輪聖王二未曾有法
377 3 èr another; the other 是謂轉輪聖王二未曾有法
378 3 èr more than one kind 是謂轉輪聖王二未曾有法
379 3 èr two; dvā; dvi 是謂轉輪聖王二未曾有法
380 3 èr both; dvaya 是謂轉輪聖王二未曾有法
381 3 letter; symbol; character 然一經始末無四字之義
382 3 Zi 然一經始末無四字之義
383 3 to love 然一經始末無四字之義
384 3 to teach; to educate 然一經始末無四字之義
385 3 to be allowed to marry 然一經始末無四字之義
386 3 courtesy name; style name; scholarly or literary name 然一經始末無四字之義
387 3 diction; wording 然一經始末無四字之義
388 3 handwriting 然一經始末無四字之義
389 3 calligraphy; a work of calligraphy 然一經始末無四字之義
390 3 a written pledge; a letter; a contract 然一經始末無四字之義
391 3 a font; a calligraphic style 然一經始末無四字之義
392 3 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 然一經始末無四字之義
393 3 also; too 若為此事長夜受苦亦無休息
394 3 but 若為此事長夜受苦亦無休息
395 3 this; he; she 若為此事長夜受苦亦無休息
396 3 although; even though 若為此事長夜受苦亦無休息
397 3 already 若為此事長夜受苦亦無休息
398 3 particle with no meaning 若為此事長夜受苦亦無休息
399 3 Yi 若為此事長夜受苦亦無休息
400 3 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
401 3 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
402 3 de potential marker 時人民類其有覩者皆得歡喜
403 3 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 時人民類其有覩者皆得歡喜
404 3 děi must; ought to 時人民類其有覩者皆得歡喜
405 3 děi to want to; to need to 時人民類其有覩者皆得歡喜
406 3 děi must; ought to 時人民類其有覩者皆得歡喜
407 3 de 時人民類其有覩者皆得歡喜
408 3 de infix potential marker 時人民類其有覩者皆得歡喜
409 3 to result in 時人民類其有覩者皆得歡喜
410 3 to be proper; to fit; to suit 時人民類其有覩者皆得歡喜
411 3 to be satisfied 時人民類其有覩者皆得歡喜
412 3 to be finished 時人民類其有覩者皆得歡喜
413 3 de result of degree 時人民類其有覩者皆得歡喜
414 3 de marks completion of an action 時人民類其有覩者皆得歡喜
415 3 děi satisfying 時人民類其有覩者皆得歡喜
416 3 to contract 時人民類其有覩者皆得歡喜
417 3 marks permission or possibility 時人民類其有覩者皆得歡喜
418 3 expressing frustration 時人民類其有覩者皆得歡喜
419 3 to hear 時人民類其有覩者皆得歡喜
420 3 to have; there is 時人民類其有覩者皆得歡喜
421 3 marks time passed 時人民類其有覩者皆得歡喜
422 3 obtain; attain; prāpta 時人民類其有覩者皆得歡喜
423 3 huǐ to destroy
424 3 huǐ to destroy
425 3 huǐ to defame; to slander
426 3 huǐ to harm one's health through excessive mourning
427 3 huǐ to destroy; kṣip
428 3 huǐ defamation; nindā
429 3 sòng Song dynasty 宋兩本文義全同
430 3 sòng Song 宋兩本文義全同
431 3 sòng Liu Song Dynasty 宋兩本文義全同
432 3 默然 mòrán silent; speechless 若阿難比丘默然至比丘尼眾中
433 3 優婆塞 yōupósāi upasaka 若復阿難默然至優婆塞處
434 3 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 若復阿難默然至優婆塞處
435 3 shī to lose 後漢失譯人名
436 3 shī to violate; to go against the norm 後漢失譯人名
437 3 shī to fail; to miss out 後漢失譯人名
438 3 shī to be lost 後漢失譯人名
439 3 shī to make a mistake 後漢失譯人名
440 3 shī to let go of 後漢失譯人名
441 3 shī loss; nāśa 後漢失譯人名
442 3 如是 rúshì thus; so 聞如是
443 3 如是 rúshì thus, so 聞如是
444 3 如是 rúshì thus; evam 聞如是
445 3 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
446 3 shì matter; thing; item 此事可為
447 3 shì to serve 此事可為
448 3 shì a government post 此事可為
449 3 shì duty; post; work 此事可為
450 3 shì occupation 此事可為
451 3 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 此事可為
452 3 shì an accident 此事可為
453 3 shì to attend 此事可為
454 3 shì an allusion 此事可為
455 3 shì a condition; a state; a situation 此事可為
456 3 shì to engage in 此事可為
457 3 shì to enslave 此事可為
458 3 shì to pursue 此事可為
459 3 shì to administer 此事可為
460 3 shì to appoint 此事可為
461 3 shì a piece 此事可為
462 3 shì thing; phenomena 此事可為
463 3 shì actions; karma 此事可為
464 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說四未曾有法經
465 3 丹本 dānběn Khitan Canon 此丹本經
466 3 cáng to hide 譯主諸藏皆同
467 3 zàng canon; a collection of scriptures 譯主諸藏皆同
468 3 cáng to store 譯主諸藏皆同
469 3 zàng Tibet 譯主諸藏皆同
470 3 zàng a treasure 譯主諸藏皆同
471 3 zàng a store 譯主諸藏皆同
472 3 zāng Zang 譯主諸藏皆同
473 3 zāng good 譯主諸藏皆同
474 3 zāng a male slave 譯主諸藏皆同
475 3 zāng booty 譯主諸藏皆同
476 3 zàng an internal organ 譯主諸藏皆同
477 3 zàng to bury 譯主諸藏皆同
478 3 zàng piṭaka; canon 譯主諸藏皆同
479 3 zàng garba; matrix; embryo 譯主諸藏皆同
480 3 zàng kośa; kosa 譯主諸藏皆同
481 3 zàng alaya; dwelling; residence 譯主諸藏皆同
482 2 長夜 chángyè long dark night 若為此事者長夜獲福無窮極
483 2 長夜 chángyè death 若為此事者長夜獲福無窮極
484 2 長夜 chángyè a long period of misery and oppression 若為此事者長夜獲福無窮極
485 2 長夜 chángyè long dark night; dīrgharātram 若為此事者長夜獲福無窮極
486 2 jīn today; present; now 今撿之丹本
487 2 jīn Jin 今撿之丹本
488 2 jīn modern 今撿之丹本
489 2 jīn now; adhunā 今撿之丹本
490 2 father 譬如父有一子
491 2 Kangxi radical 88 譬如父有一子
492 2 a male of an older generation 譬如父有一子
493 2 a polite form of address for an older male 譬如父有一子
494 2 worker 譬如父有一子
495 2 father; pitṛ 譬如父有一子
496 2 meaning; sense 宋兩本文義全同
497 2 justice; right action; righteousness 宋兩本文義全同
498 2 artificial; man-made; fake 宋兩本文義全同
499 2 chivalry; generosity 宋兩本文義全同
500 2 just; righteous 宋兩本文義全同

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
four; catur
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng wáng Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
jiē all; sarva
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
this; here; etad
欢喜 歡喜
 1. huānxǐ
 2. huānxǐ
 3. huānxǐ
 4. huānxǐ
 1. joy
 2. joy; prīti
 3. Ānanda; Ananda
 4. Nandi
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
丹本 100 Khitan Canon
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四未曾有法经 四未曾有法經 115 Si Weicengyou Fa Jing
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
小乘 120 Hinayana
增一阿含 122 Ekottara Āgama
竺法护 竺法護 122 Dharmaraksa
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 12.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
八难 八難 98 eight difficulties
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
诸比丘 諸比丘 122 monks