Glossary and Vocabulary for Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra 實相般若波羅蜜經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 純一無雜清淨圓滿
2 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 純一無雜清淨圓滿
3 42 清淨 qīngjìng concise 純一無雜清淨圓滿
4 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 純一無雜清淨圓滿
5 42 清淨 qīngjìng pure and clean 純一無雜清淨圓滿
6 42 清淨 qīngjìng purity 純一無雜清淨圓滿
7 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 純一無雜清淨圓滿
8 38 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
9 38 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
10 38 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
11 38 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
12 38 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
13 38 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
14 38 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
15 38 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
16 38 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
17 38 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
18 38 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
19 38 shuō to instruct 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
20 37 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊在大眾中
21 37 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊在大眾中
22 37 to go back; to return 若復有人能日日中
23 37 to resume; to restart 若復有人能日日中
24 37 to do in detail 若復有人能日日中
25 37 to restore 若復有人能日日中
26 37 to respond; to reply to 若復有人能日日中
27 37 Fu; Return 若復有人能日日中
28 37 to retaliate; to reciprocate 若復有人能日日中
29 37 to avoid forced labor or tax 若復有人能日日中
30 37 Fu 若復有人能日日中
31 37 doubled; to overlapping; folded 若復有人能日日中
32 37 a lined garment with doubled thickness 若復有人能日日中
33 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
34 36 děi to want to; to need to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
35 36 děi must; ought to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
36 36 de 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
37 36 de infix potential marker 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
38 36 to result in 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
39 36 to be proper; to fit; to suit 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
40 36 to be satisfied 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
41 36 to be finished 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
42 36 děi satisfying 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
43 36 to contract 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
44 36 to hear 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
45 36 to have; there is 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
46 36 marks time passed 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
47 36 obtain; attain; prāpta 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
48 34 xìng gender 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
49 34 xìng nature; disposition 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
50 34 xìng grammatical gender 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
51 34 xìng a property; a quality 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
52 34 xìng life; destiny 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
53 34 xìng sexual desire 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
54 34 xìng scope 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
55 34 xìng nature 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
56 31 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
57 31 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
58 29 一切 yīqiè temporary 降伏一切魔菩薩
59 29 一切 yīqiè the same 降伏一切魔菩薩
60 23 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊在大眾中
61 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊在大眾中
62 23 波羅蜜 bōluómì jack fruit 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
63 23 波羅蜜 bōluómì paramita 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
64 23 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
65 23 實相般若 shíxiàng bōrě prajna of true reality 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
66 21 wéi to act as; to serve 佛為說法
67 21 wéi to change into; to become 佛為說法
68 21 wéi to be; is 佛為說法
69 21 wéi to do 佛為說法
70 21 wèi to support; to help 佛為說法
71 21 wéi to govern 佛為說法
72 21 wèi to be; bhū 佛為說法
73 19 rén person; people; a human being 是人所有煩惱障
74 19 rén Kangxi radical 9 是人所有煩惱障
75 19 rén a kind of person 是人所有煩惱障
76 19 rén everybody 是人所有煩惱障
77 19 rén adult 是人所有煩惱障
78 19 rén somebody; others 是人所有煩惱障
79 19 rén an upright person 是人所有煩惱障
80 19 rén person; manuṣya 是人所有煩惱障
81 18 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
82 18 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
83 18 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
84 18 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以善成就一切如來金剛正智之所建立
85 16 to go; to 種種殊特超於三界灌頂寶冠
86 16 to rely on; to depend on 種種殊特超於三界灌頂寶冠
87 16 Yu 種種殊特超於三界灌頂寶冠
88 16 a crow 種種殊特超於三界灌頂寶冠
89 16 金剛 jīngāng a diamond 以善成就一切如來金剛正智之所建立
90 16 金剛 jīngāng King Kong 以善成就一切如來金剛正智之所建立
91 16 金剛 jīngāng a hard object 以善成就一切如來金剛正智之所建立
92 16 金剛 jīngāng gorilla 以善成就一切如來金剛正智之所建立
93 16 金剛 jīngāng diamond 以善成就一切如來金剛正智之所建立
94 16 金剛 jīngāng vajra 以善成就一切如來金剛正智之所建立
95 16 to use; to grasp 以善成就一切如來金剛正智之所建立
96 16 to rely on 以善成就一切如來金剛正智之所建立
97 16 to regard 以善成就一切如來金剛正智之所建立
98 16 to be able to 以善成就一切如來金剛正智之所建立
99 16 to order; to command 以善成就一切如來金剛正智之所建立
100 16 used after a verb 以善成就一切如來金剛正智之所建立
101 16 a reason; a cause 以善成就一切如來金剛正智之所建立
102 16 Israel 以善成就一切如來金剛正智之所建立
103 16 Yi 以善成就一切如來金剛正智之所建立
104 16 use; yogena 以善成就一切如來金剛正智之所建立
105 16 如來 rúlái Tathagata 乃至當獲諸佛如來金剛之身
106 16 如來 Rúlái Tathagata 乃至當獲諸佛如來金剛之身
107 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 乃至當獲諸佛如來金剛之身
108 16 suǒ a few; various; some 以善成就一切如來金剛正智之所建立
109 16 suǒ a place; a location 以善成就一切如來金剛正智之所建立
110 16 suǒ indicates a passive voice 以善成就一切如來金剛正智之所建立
111 16 suǒ an ordinal number 以善成就一切如來金剛正智之所建立
112 16 suǒ meaning 以善成就一切如來金剛正智之所建立
113 16 suǒ garrison 以善成就一切如來金剛正智之所建立
114 16 suǒ place; pradeśa 以善成就一切如來金剛正智之所建立
115 15 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 愛清淨位是菩薩位
116 15 yuē to speak; to say 爾時如來即說呪曰
117 15 yuē Kangxi radical 73 爾時如來即說呪曰
118 15 yuē to be called 爾時如來即說呪曰
119 15 yuē said; ukta 爾時如來即說呪曰
120 15 wèi position; location; place 愛清淨位是菩薩位
121 15 wèi bit 愛清淨位是菩薩位
122 15 wèi a seat 愛清淨位是菩薩位
123 15 wèi a post 愛清淨位是菩薩位
124 15 wèi a rank; status 愛清淨位是菩薩位
125 15 wèi a throne 愛清淨位是菩薩位
126 15 wèi Wei 愛清淨位是菩薩位
127 15 wèi the standard form of an object 愛清淨位是菩薩位
128 15 wèi a polite form of address 愛清淨位是菩薩位
129 15 wèi at; located at 愛清淨位是菩薩位
130 15 wèi to arrange 愛清淨位是菩薩位
131 15 wèi to remain standing; avasthā 愛清淨位是菩薩位
132 15 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
133 14 Kangxi radical 49 所作功業皆已究竟
134 14 to bring to an end; to stop 所作功業皆已究竟
135 14 to complete 所作功業皆已究竟
136 14 to demote; to dismiss 所作功業皆已究竟
137 14 to recover from an illness 所作功業皆已究竟
138 14 former; pūrvaka 所作功業皆已究竟
139 14 to cry out; to shout 長呼
140 14 to breath out; to exhale 長呼
141 14 to praise 長呼
142 14 to regard as 長呼
143 14 to call; to beckon 長呼
144 14 to call by name; to refer to 長呼
145 14 hu 長呼
146 14 Hu 長呼
147 14 to call; āhūta 長呼
148 14 ho 長呼
149 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
150 14 zhòu charm; spell; incantation 爾時如來即說呪曰
151 14 zhòu a curse 爾時如來即說呪曰
152 14 zhòu urging; adjure 爾時如來即說呪曰
153 14 zhòu mantra 爾時如來即說呪曰
154 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 假令其人殺害三界一切眾生
155 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 假令其人殺害三界一切眾生
156 13 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 即般若波羅蜜清淨
157 13 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 即般若波羅蜜清淨
158 12 to enter 復以一切如來入廣大轉輪相
159 12 Kangxi radical 11 復以一切如來入廣大轉輪相
160 12 radical 復以一切如來入廣大轉輪相
161 12 income 復以一切如來入廣大轉輪相
162 12 to conform with 復以一切如來入廣大轉輪相
163 12 to descend 復以一切如來入廣大轉輪相
164 12 the entering tone 復以一切如來入廣大轉輪相
165 12 to pay 復以一切如來入廣大轉輪相
166 12 to join 復以一切如來入廣大轉輪相
167 12 entering; praveśa 復以一切如來入廣大轉輪相
168 12 entered; attained; āpanna 復以一切如來入廣大轉輪相
169 12 xiàng to observe; to assess 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
170 12 xiàng appearance; portrait; picture 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
171 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
172 12 xiàng to aid; to help 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
173 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
174 12 xiàng a sign; a mark; appearance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
175 12 xiāng alternately; in turn 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
176 12 xiāng Xiang 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
177 12 xiāng form substance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
178 12 xiāng to express 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
179 12 xiàng to choose 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
180 12 xiāng Xiang 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
181 12 xiāng an ancient musical instrument 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
182 12 xiāng the seventh lunar month 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
183 12 xiāng to compare 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
184 12 xiàng to divine 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
185 12 xiàng to administer 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
186 12 xiàng helper for a blind person 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
187 12 xiāng rhythm [music] 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
188 12 xiāng the upper frets of a pipa 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
189 12 xiāng coralwood 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
190 12 xiàng ministry 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
191 12 xiàng to supplement; to enhance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
192 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
193 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
194 12 xiàng sign; mark; liṅga 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
195 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
196 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 前後圍繞供養恭敬
197 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 前後圍繞供養恭敬
198 12 供養 gòngyǎng offering 前後圍繞供養恭敬
199 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 前後圍繞供養恭敬
200 11 zhǎng to grow; to develop 長呼
201 11 cháng long 長呼
202 11 zhǎng Kangxi radical 168 長呼
203 11 zhàng extra; surplus; remainder 長呼
204 11 cháng length; distance 長呼
205 11 cháng distant 長呼
206 11 cháng tall 長呼
207 11 cháng to be excellent; to be correct; to be good at 長呼
208 11 zhàng to be powerful and prosperous 長呼
209 11 cháng deep 長呼
210 11 cháng good aspects; strong points 長呼
211 11 cháng Chang 長呼
212 11 cháng speciality 長呼
213 11 zhǎng old 長呼
214 11 zhǎng to be born 長呼
215 11 zhǎng older; eldest; senior 長呼
216 11 zhǎng to respect; to hold in esteem 長呼
217 11 zhǎng to be a leader 長呼
218 11 zhǎng Zhang 長呼
219 11 zhǎng to increase; to boost 長呼
220 11 zhǎng older; senior 長呼
221 11 cháng long 長呼
222 11 金剛手 jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
223 11 Kangxi radical 71 三世平等常無動壞
224 11 to not have; without 三世平等常無動壞
225 11 mo 三世平等常無動壞
226 11 to not have 三世平等常無動壞
227 11 Wu 三世平等常無動壞
228 11 mo 三世平等常無動壞
229 11 平等性 píngděng xìng universal nature 即於現身得一切法平等性金剛三昧
230 10 néng can; able 若復有人能日日中
231 10 néng ability; capacity 若復有人能日日中
232 10 néng a mythical bear-like beast 若復有人能日日中
233 10 néng energy 若復有人能日日中
234 10 néng function; use 若復有人能日日中
235 10 néng talent 若復有人能日日中
236 10 néng expert at 若復有人能日日中
237 10 néng to be in harmony 若復有人能日日中
238 10 néng to tend to; to care for 若復有人能日日中
239 10 néng to reach; to arrive at 若復有人能日日中
240 10 néng to be able; śak 若復有人能日日中
241 10 néng skilful; pravīṇa 若復有人能日日中
242 10 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩
243 10 wén to hear 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
244 10 wén Wen 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
245 10 wén sniff at; to smell 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
246 10 wén to be widely known 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
247 10 wén to confirm; to accept 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
248 10 wén information 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
249 10 wèn famous; well known 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
250 10 wén knowledge; learning 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
251 10 wèn popularity; prestige; reputation 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
252 10 wén to question 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
253 10 wén heard; śruta 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
254 10 wén hearing; śruti 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
255 9 平等 píngděng be equal in social status 三世平等常無動壞
256 9 平等 píngděng equal 三世平等常無動壞
257 9 平等 píngděng equality 三世平等常無動壞
258 9 平等 píngděng equal; without partiality 三世平等常無動壞
259 9 究竟 jiūjìng outcome; result 所作功業皆已究竟
260 9 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 所作功業皆已究竟
261 9 究竟 jiūjìng to complete; to finish 所作功業皆已究竟
262 9 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 所作功業皆已究竟
263 9 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩言
264 9 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩言
265 9 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩言
266 9 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩言
267 9 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩言
268 9 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩言
269 9 yán to regard as 告金剛手菩薩言
270 9 yán to act as 告金剛手菩薩言
271 9 yán word; vacana 告金剛手菩薩言
272 9 yán speak; vad 告金剛手菩薩言
273 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 乃至當獲諸佛如來金剛之身
274 9 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩言
275 9 gào to request 告金剛手菩薩言
276 9 gào to report; to inform 告金剛手菩薩言
277 9 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩言
278 9 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩言
279 9 gào to reach 告金剛手菩薩言
280 9 gào an announcement 告金剛手菩薩言
281 9 gào a party 告金剛手菩薩言
282 9 gào a vacation 告金剛手菩薩言
283 9 gào Gao 告金剛手菩薩言
284 9 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩言
285 8 戲論 xì lùn mental proliferation 貪無戲論性
286 8 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca 貪無戲論性
287 8 shēn human body; torso 三業堅固猶如金剛普光明身
288 8 shēn Kangxi radical 158 三業堅固猶如金剛普光明身
289 8 shēn self 三業堅固猶如金剛普光明身
290 8 shēn life 三業堅固猶如金剛普光明身
291 8 shēn an object 三業堅固猶如金剛普光明身
292 8 shēn a lifetime 三業堅固猶如金剛普光明身
293 8 shēn moral character 三業堅固猶如金剛普光明身
294 8 shēn status; identity; position 三業堅固猶如金剛普光明身
295 8 shēn pregnancy 三業堅固猶如金剛普光明身
296 8 juān India 三業堅固猶如金剛普光明身
297 8 shēn body; kāya 三業堅固猶如金剛普光明身
298 7 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 當於一切法門而得自在遊戲快樂
299 7 自在 zìzài Carefree 當於一切法門而得自在遊戲快樂
300 7 自在 zìzài perfect ease 當於一切法門而得自在遊戲快樂
301 7 自在 zìzài Isvara 當於一切法門而得自在遊戲快樂
302 7 自在 zìzài self mastery; vaśitā 當於一切法門而得自在遊戲快樂
303 7 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 受持讀誦思惟修習
304 7 思惟 sīwéi thinking; tought 受持讀誦思惟修習
305 7 思惟 sīwéi Contemplate 受持讀誦思惟修習
306 7 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 受持讀誦思惟修習
307 7 Kangxi radical 132 極重諸罪皆自消滅
308 7 Zi 極重諸罪皆自消滅
309 7 a nose 極重諸罪皆自消滅
310 7 the beginning; the start 極重諸罪皆自消滅
311 7 origin 極重諸罪皆自消滅
312 7 to employ; to use 極重諸罪皆自消滅
313 7 to be 極重諸罪皆自消滅
314 7 self; soul; ātman 極重諸罪皆自消滅
315 7 to be near by; to be close to 即般若波羅蜜清淨
316 7 at that time 即般若波羅蜜清淨
317 7 to be exactly the same as; to be thus 即般若波羅蜜清淨
318 7 supposed; so-called 即般若波羅蜜清淨
319 7 to arrive at; to ascend 即般若波羅蜜清淨
320 7 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk; a wheel; a rotor 為諸菩薩說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門
321 7 big; huge; large 以一切如來大善巧方便相
322 7 Kangxi radical 37 以一切如來大善巧方便相
323 7 great; major; important 以一切如來大善巧方便相
324 7 size 以一切如來大善巧方便相
325 7 old 以一切如來大善巧方便相
326 7 oldest; earliest 以一切如來大善巧方便相
327 7 adult 以一切如來大善巧方便相
328 7 dài an important person 以一切如來大善巧方便相
329 7 senior 以一切如來大善巧方便相
330 7 an element 以一切如來大善巧方便相
331 7 great; mahā 以一切如來大善巧方便相
332 7 zhī to know 應知是人即得超於一切惡道
333 7 zhī to comprehend 應知是人即得超於一切惡道
334 7 zhī to inform; to tell 應知是人即得超於一切惡道
335 7 zhī to administer 應知是人即得超於一切惡道
336 7 zhī to distinguish; to discern 應知是人即得超於一切惡道
337 7 zhī to be close friends 應知是人即得超於一切惡道
338 7 zhī to feel; to sense; to perceive 應知是人即得超於一切惡道
339 7 zhī to receive; to entertain 應知是人即得超於一切惡道
340 7 zhī knowledge 應知是人即得超於一切惡道
341 7 zhī consciousness; perception 應知是人即得超於一切惡道
342 7 zhī a close friend 應知是人即得超於一切惡道
343 7 zhì wisdom 應知是人即得超於一切惡道
344 7 zhì Zhi 應知是人即得超於一切惡道
345 7 zhī Understanding 應知是人即得超於一切惡道
346 7 zhī know; jña 應知是人即得超於一切惡道
347 7 zhī to go 以善成就一切如來金剛正智之所建立
348 7 zhī to arrive; to go 以善成就一切如來金剛正智之所建立
349 7 zhī is 以善成就一切如來金剛正智之所建立
350 7 zhī to use 以善成就一切如來金剛正智之所建立
351 7 zhī Zhi 以善成就一切如來金剛正智之所建立
352 7 三界 Sān Jiè Three Realms 種種殊特超於三界灌頂寶冠
353 7 三界 sān Jiè The Three Realms 種種殊特超於三界灌頂寶冠
354 7 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 令一切得諸法實性故
355 7 調伏 tiáofú to subdue 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
356 7 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
357 7 chēn to glare at in anger 瞋無戲論性
358 7 chēn to be angry 瞋無戲論性
359 7 chēn aversion; hatred; hostility; anger; dveṣa 瞋無戲論性
360 7 chēn malice; vyāpāda 瞋無戲論性
361 7 chēn wroth; krodha 瞋無戲論性
362 6 大菩提 dà pútí great enlightenment; supreme bodhi 大菩提堅固性如金剛故
363 6 guǎng wide; large; vast 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
364 6 guǎng Kangxi radical 53 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
365 6 ān a hut 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
366 6 guǎng a large building structure with no walls 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
367 6 guǎng many; numerous; common 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
368 6 guǎng to extend; to expand 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
369 6 guǎng width; breadth; extent 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
370 6 guǎng broad-minded; generous 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
371 6 guǎng Guangzhou 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
372 6 guàng a unit of east-west distance 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
373 6 guàng a unit of 15 chariots 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
374 6 kuàng barren 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
375 6 guǎng Extensive 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
376 6 guǎng vaipulya; vast; extended 為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門
377 6 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
378 6 yìn India 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
379 6 yìn a mudra; a hand gesture 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
380 6 yìn a seal; a stamp 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
381 6 yìn to tally 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
382 6 yìn a vestige; a trace 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
383 6 yìn Yin 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
384 6 yìn to leave a track or trace 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
385 6 yìn mudra 為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門
386 6 自性 zìxìng Self-Nature 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
387 6 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
388 6 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
389 6 受持讀誦 shòuchí dúsòng receive and recite 受持讀誦思惟修習
390 6 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
391 6 zhōng middle 爾時世尊在大眾中
392 6 zhōng medium; medium sized 爾時世尊在大眾中
393 6 zhōng China 爾時世尊在大眾中
394 6 zhòng to hit the mark 爾時世尊在大眾中
395 6 zhōng midday 爾時世尊在大眾中
396 6 zhōng inside 爾時世尊在大眾中
397 6 zhōng during 爾時世尊在大眾中
398 6 zhōng Zhong 爾時世尊在大眾中
399 6 zhōng intermediary 爾時世尊在大眾中
400 6 zhōng half 爾時世尊在大眾中
401 6 zhòng to reach; to attain 爾時世尊在大眾中
402 6 zhòng to suffer; to infect 爾時世尊在大眾中
403 6 zhòng to obtain 爾時世尊在大眾中
404 6 zhòng to pass an exam 爾時世尊在大眾中
405 6 zhōng middle 爾時世尊在大眾中
406 5 眾生 zhòngshēng all living things 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
407 5 眾生 zhòngshēng living things other than people 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
408 5 眾生 zhòngshēng sentient beings 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
409 5 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
410 5 lìng to make; to cause to be; to lead 隨眾生心悉令滿足
411 5 lìng to issue a command 隨眾生心悉令滿足
412 5 lìng rules of behavior; customs 隨眾生心悉令滿足
413 5 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 隨眾生心悉令滿足
414 5 lìng a season 隨眾生心悉令滿足
415 5 lìng respected; good reputation 隨眾生心悉令滿足
416 5 lìng good 隨眾生心悉令滿足
417 5 lìng pretentious 隨眾生心悉令滿足
418 5 lìng a transcending state of existence 隨眾生心悉令滿足
419 5 lìng a commander 隨眾生心悉令滿足
420 5 lìng a commanding quality; an impressive character 隨眾生心悉令滿足
421 5 lìng lyrics 隨眾生心悉令滿足
422 5 lìng Ling 隨眾生心悉令滿足
423 5 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 隨眾生心悉令滿足
424 5 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 以一切如來大善巧方便相
425 5 第一 dì yī first 咸共歎美吉祥第一
426 5 第一 dì yī foremost; first 咸共歎美吉祥第一
427 5 第一 dì yī first; prathama 咸共歎美吉祥第一
428 5 第一 dì yī foremost; parama 咸共歎美吉祥第一
429 5 世間 shìjiān world; the human world 一切世間貪性清淨
430 5 世間 shìjiān world 一切世間貪性清淨
431 5 世間 shìjiān world; loka 一切世間貪性清淨
432 5 jiāo to teach; to educate; to instruct 若自書若教人書
433 5 jiào a school of thought; a sect 若自書若教人書
434 5 jiào to make; to cause 若自書若教人書
435 5 jiào religion 若自書若教人書
436 5 jiào instruction; a teaching 若自書若教人書
437 5 jiào Jiao 若自書若教人書
438 5 jiào a directive; an order 若自書若教人書
439 5 jiào to urge; to incite 若自書若教人書
440 5 jiào to pass on; to convey 若自書若教人書
441 5 jiào etiquette 若自書若教人書
442 5 jiāo teaching; śāsana 若自書若教人書
443 5 one 純一無雜清淨圓滿
444 5 Kangxi radical 1 純一無雜清淨圓滿
445 5 pure; concentrated 純一無雜清淨圓滿
446 5 first 純一無雜清淨圓滿
447 5 the same 純一無雜清淨圓滿
448 5 sole; single 純一無雜清淨圓滿
449 5 a very small amount 純一無雜清淨圓滿
450 5 Yi 純一無雜清淨圓滿
451 5 other 純一無雜清淨圓滿
452 5 to unify 純一無雜清淨圓滿
453 5 accidentally; coincidentally 純一無雜清淨圓滿
454 5 abruptly; suddenly 純一無雜清淨圓滿
455 5 one; eka 純一無雜清淨圓滿
456 5 to leave; to depart; to go away; to part 復以一切如來永離戲論相
457 5 a mythical bird 復以一切如來永離戲論相
458 5 li; one of the eight divinatory trigrams 復以一切如來永離戲論相
459 5 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 復以一切如來永離戲論相
460 5 chī a dragon with horns not yet grown 復以一切如來永離戲論相
461 5 a mountain ash 復以一切如來永離戲論相
462 5 vanilla; a vanilla-like herb 復以一切如來永離戲論相
463 5 to be scattered; to be separated 復以一切如來永離戲論相
464 5 to cut off 復以一切如來永離戲論相
465 5 to violate; to be contrary to 復以一切如來永離戲論相
466 5 to be distant from 復以一切如來永離戲論相
467 5 two 復以一切如來永離戲論相
468 5 to array; to align 復以一切如來永離戲論相
469 5 to pass through; to experience 復以一切如來永離戲論相
470 5 transcendence 復以一切如來永離戲論相
471 5 to avoid; to abstain from; viramaṇa 復以一切如來永離戲論相
472 5 jìn to the greatest extent; utmost 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
473 5 jìn perfect; flawless 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
474 5 jìn to give priority to; to do one's utmost 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
475 5 jìn to vanish 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
476 5 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
477 5 jìn to die 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
478 5 jìn exhaustion; kṣaya 復以一切如來無量無邊際究竟盡相
479 5 děng et cetera; and so on 如是等菩薩摩訶薩而為上首
480 5 děng to wait 如是等菩薩摩訶薩而為上首
481 5 děng to be equal 如是等菩薩摩訶薩而為上首
482 5 děng degree; level 如是等菩薩摩訶薩而為上首
483 5 děng to compare 如是等菩薩摩訶薩而為上首
484 5 děng same; equal; sama 如是等菩薩摩訶薩而為上首
485 5 business; industry 一切法業用性故
486 5 activity; actions 一切法業用性故
487 5 order; sequence 一切法業用性故
488 5 to continue 一切法業用性故
489 5 to start; to create 一切法業用性故
490 5 karma 一切法業用性故
491 5 hereditary trade; legacy 一切法業用性故
492 5 a course of study; training 一切法業用性故
493 5 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 一切法業用性故
494 5 an estate; a property 一切法業用性故
495 5 an achievement 一切法業用性故
496 5 to engage in 一切法業用性故
497 5 Ye 一切法業用性故
498 5 a horizontal board 一切法業用性故
499 5 an occupation 一切法業用性故
500 5 a kind of musical instrument 一切法業用性故

Frequencies of all Words

Top 826

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 49 old; ancient; former; past 何以故
3 49 reason; cause; purpose 何以故
4 49 to die 何以故
5 49 so; therefore; hence 何以故
6 49 original 何以故
7 49 accident; happening; instance 何以故
8 49 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 49 something in the past 何以故
10 49 deceased; dead 何以故
11 49 still; yet 何以故
12 49 therefore; tasmāt 何以故
13 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 純一無雜清淨圓滿
14 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 純一無雜清淨圓滿
15 42 清淨 qīngjìng concise 純一無雜清淨圓滿
16 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 純一無雜清淨圓滿
17 42 清淨 qīngjìng pure and clean 純一無雜清淨圓滿
18 42 清淨 qīngjìng purity 純一無雜清淨圓滿
19 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 純一無雜清淨圓滿
20 38 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
21 38 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
22 38 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
23 38 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
24 38 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
25 38 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
26 38 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
27 38 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
28 38 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
29 38 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
30 38 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
31 38 shuō to instruct 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
32 37 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊在大眾中
33 37 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊在大眾中
34 37 again; more; repeatedly 若復有人能日日中
35 37 to go back; to return 若復有人能日日中
36 37 to resume; to restart 若復有人能日日中
37 37 to do in detail 若復有人能日日中
38 37 to restore 若復有人能日日中
39 37 to respond; to reply to 若復有人能日日中
40 37 after all; and then 若復有人能日日中
41 37 even if; although 若復有人能日日中
42 37 Fu; Return 若復有人能日日中
43 37 to retaliate; to reciprocate 若復有人能日日中
44 37 to avoid forced labor or tax 若復有人能日日中
45 37 particle without meaing 若復有人能日日中
46 37 Fu 若復有人能日日中
47 37 repeated; again 若復有人能日日中
48 37 doubled; to overlapping; folded 若復有人能日日中
49 37 a lined garment with doubled thickness 若復有人能日日中
50 37 again; punar 若復有人能日日中
51 36 de potential marker 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
52 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
53 36 děi must; ought to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
54 36 děi to want to; to need to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
55 36 děi must; ought to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
56 36 de 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
57 36 de infix potential marker 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
58 36 to result in 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
59 36 to be proper; to fit; to suit 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
60 36 to be satisfied 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
61 36 to be finished 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
62 36 de result of degree 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
63 36 de marks completion of an action 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
64 36 děi satisfying 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
65 36 to contract 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
66 36 marks permission or possibility 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
67 36 expressing frustration 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
68 36 to hear 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
69 36 to have; there is 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
70 36 marks time passed 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
71 36 obtain; attain; prāpta 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
72 34 xìng gender 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
73 34 xìng suffix corresponding to -ness 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
74 34 xìng nature; disposition 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
75 34 xìng a suffix corresponding to -ness 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
76 34 xìng grammatical gender 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
77 34 xìng a property; a quality 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
78 34 xìng life; destiny 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
79 34 xìng sexual desire 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
80 34 xìng scope 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
81 34 xìng nature 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
82 34 shì is; are; am; to be 愛清淨位是菩薩位
83 34 shì is exactly 愛清淨位是菩薩位
84 34 shì is suitable; is in contrast 愛清淨位是菩薩位
85 34 shì this; that; those 愛清淨位是菩薩位
86 34 shì really; certainly 愛清淨位是菩薩位
87 34 shì correct; yes; affirmative 愛清淨位是菩薩位
88 34 shì true 愛清淨位是菩薩位
89 34 shì is; has; exists 愛清淨位是菩薩位
90 34 shì used between repetitions of a word 愛清淨位是菩薩位
91 34 shì a matter; an affair 愛清淨位是菩薩位
92 34 shì Shi 愛清淨位是菩薩位
93 34 shì is; bhū 愛清淨位是菩薩位
94 34 shì this; idam 愛清淨位是菩薩位
95 31 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
96 31 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
97 29 一切 yīqiè all; every; everything 降伏一切魔菩薩
98 29 一切 yīqiè temporary 降伏一切魔菩薩
99 29 一切 yīqiè the same 降伏一切魔菩薩
100 29 一切 yīqiè generally 降伏一切魔菩薩
101 29 一切 yīqiè all, everything 降伏一切魔菩薩
102 29 一切 yīqiè all; sarva 降伏一切魔菩薩
103 24 ruò to seem; to be like; as 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
104 24 ruò seemingly 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
105 24 ruò if 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
106 24 ruò you 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
107 24 ruò this; that 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
108 24 ruò and; or 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
109 24 ruò as for; pertaining to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
110 24 pomegranite 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
111 24 ruò to choose 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
112 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
113 24 ruò thus 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
114 24 ruò pollia 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
115 24 ruò Ruo 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
116 24 ruò only then 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
117 24 ja 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
118 24 jñā 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
119 24 ruò if; yadi 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
120 23 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊在大眾中
121 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊在大眾中
122 23 波羅蜜 bōluómì jack fruit 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
123 23 波羅蜜 bōluómì paramita 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
124 23 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
125 23 實相般若 shíxiàng bōrě prajna of true reality 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
126 21 wèi for; to 佛為說法
127 21 wèi because of 佛為說法
128 21 wéi to act as; to serve 佛為說法
129 21 wéi to change into; to become 佛為說法
130 21 wéi to be; is 佛為說法
131 21 wéi to do 佛為說法
132 21 wèi for 佛為說法
133 21 wèi because of; for; to 佛為說法
134 21 wèi to 佛為說法
135 21 wéi in a passive construction 佛為說法
136 21 wéi forming a rehetorical question 佛為說法
137 21 wéi forming an adverb 佛為說法
138 21 wéi to add emphasis 佛為說法
139 21 wèi to support; to help 佛為說法
140 21 wéi to govern 佛為說法
141 21 wèi to be; bhū 佛為說法
142 20 this; these 爾時世尊說此法門已
143 20 in this way 爾時世尊說此法門已
144 20 otherwise; but; however; so 爾時世尊說此法門已
145 20 at this time; now; here 爾時世尊說此法門已
146 20 this; here; etad 爾時世尊說此法門已
147 19 rén person; people; a human being 是人所有煩惱障
148 19 rén Kangxi radical 9 是人所有煩惱障
149 19 rén a kind of person 是人所有煩惱障
150 19 rén everybody 是人所有煩惱障
151 19 rén adult 是人所有煩惱障
152 19 rén somebody; others 是人所有煩惱障
153 19 rén an upright person 是人所有煩惱障
154 19 rén person; manuṣya 是人所有煩惱障
155 18 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
156 18 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
157 18 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
158 18 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以善成就一切如來金剛正智之所建立
159 16 in; at 種種殊特超於三界灌頂寶冠
160 16 in; at 種種殊特超於三界灌頂寶冠
161 16 in; at; to; from 種種殊特超於三界灌頂寶冠
162 16 to go; to 種種殊特超於三界灌頂寶冠
163 16 to rely on; to depend on 種種殊特超於三界灌頂寶冠
164 16 to go to; to arrive at 種種殊特超於三界灌頂寶冠
165 16 from 種種殊特超於三界灌頂寶冠
166 16 give 種種殊特超於三界灌頂寶冠
167 16 oppposing 種種殊特超於三界灌頂寶冠
168 16 and 種種殊特超於三界灌頂寶冠
169 16 compared to 種種殊特超於三界灌頂寶冠
170 16 by 種種殊特超於三界灌頂寶冠
171 16 and; as well as 種種殊特超於三界灌頂寶冠
172 16 for 種種殊特超於三界灌頂寶冠
173 16 Yu 種種殊特超於三界灌頂寶冠
174 16 a crow 種種殊特超於三界灌頂寶冠
175 16 whew; wow 種種殊特超於三界灌頂寶冠
176 16 near to; antike 種種殊特超於三界灌頂寶冠
177 16 金剛 jīngāng a diamond 以善成就一切如來金剛正智之所建立
178 16 金剛 jīngāng King Kong 以善成就一切如來金剛正智之所建立
179 16 金剛 jīngāng a hard object 以善成就一切如來金剛正智之所建立
180 16 金剛 jīngāng gorilla 以善成就一切如來金剛正智之所建立
181 16 金剛 jīngāng diamond 以善成就一切如來金剛正智之所建立
182 16 金剛 jīngāng vajra 以善成就一切如來金剛正智之所建立
183 16 so as to; in order to 以善成就一切如來金剛正智之所建立
184 16 to use; to regard as 以善成就一切如來金剛正智之所建立
185 16 to use; to grasp 以善成就一切如來金剛正智之所建立
186 16 according to 以善成就一切如來金剛正智之所建立
187 16 because of 以善成就一切如來金剛正智之所建立
188 16 on a certain date 以善成就一切如來金剛正智之所建立
189 16 and; as well as 以善成就一切如來金剛正智之所建立
190 16 to rely on 以善成就一切如來金剛正智之所建立
191 16 to regard 以善成就一切如來金剛正智之所建立
192 16 to be able to 以善成就一切如來金剛正智之所建立
193 16 to order; to command 以善成就一切如來金剛正智之所建立
194 16 further; moreover 以善成就一切如來金剛正智之所建立
195 16 used after a verb 以善成就一切如來金剛正智之所建立
196 16 very 以善成就一切如來金剛正智之所建立
197 16 already 以善成就一切如來金剛正智之所建立
198 16 increasingly 以善成就一切如來金剛正智之所建立
199 16 a reason; a cause 以善成就一切如來金剛正智之所建立
200 16 Israel 以善成就一切如來金剛正智之所建立
201 16 Yi 以善成就一切如來金剛正智之所建立
202 16 use; yogena 以善成就一切如來金剛正智之所建立
203 16 如來 rúlái Tathagata 乃至當獲諸佛如來金剛之身
204 16 如來 Rúlái Tathagata 乃至當獲諸佛如來金剛之身
205 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 乃至當獲諸佛如來金剛之身
206 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 以善成就一切如來金剛正智之所建立
207 16 suǒ an office; an institute 以善成就一切如來金剛正智之所建立
208 16 suǒ introduces a relative clause 以善成就一切如來金剛正智之所建立
209 16 suǒ it 以善成就一切如來金剛正智之所建立
210 16 suǒ if; supposing 以善成就一切如來金剛正智之所建立
211 16 suǒ a few; various; some 以善成就一切如來金剛正智之所建立
212 16 suǒ a place; a location 以善成就一切如來金剛正智之所建立
213 16 suǒ indicates a passive voice 以善成就一切如來金剛正智之所建立
214 16 suǒ that which 以善成就一切如來金剛正智之所建立
215 16 suǒ an ordinal number 以善成就一切如來金剛正智之所建立
216 16 suǒ meaning 以善成就一切如來金剛正智之所建立
217 16 suǒ garrison 以善成就一切如來金剛正智之所建立
218 16 suǒ place; pradeśa 以善成就一切如來金剛正智之所建立
219 16 suǒ that which; yad 以善成就一切如來金剛正智之所建立
220 15 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 愛清淨位是菩薩位
221 15 yuē to speak; to say 爾時如來即說呪曰
222 15 yuē Kangxi radical 73 爾時如來即說呪曰
223 15 yuē to be called 爾時如來即說呪曰
224 15 yuē particle without meaning 爾時如來即說呪曰
225 15 yuē said; ukta 爾時如來即說呪曰
226 15 wèi position; location; place 愛清淨位是菩薩位
227 15 wèi measure word for people 愛清淨位是菩薩位
228 15 wèi bit 愛清淨位是菩薩位
229 15 wèi a seat 愛清淨位是菩薩位
230 15 wèi a post 愛清淨位是菩薩位
231 15 wèi a rank; status 愛清淨位是菩薩位
232 15 wèi a throne 愛清淨位是菩薩位
233 15 wèi Wei 愛清淨位是菩薩位
234 15 wèi the standard form of an object 愛清淨位是菩薩位
235 15 wèi a polite form of address 愛清淨位是菩薩位
236 15 wèi at; located at 愛清淨位是菩薩位
237 15 wèi to arrange 愛清淨位是菩薩位
238 15 wèi to remain standing; avasthā 愛清淨位是菩薩位
239 15 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門
240 14 already 所作功業皆已究竟
241 14 Kangxi radical 49 所作功業皆已究竟
242 14 from 所作功業皆已究竟
243 14 to bring to an end; to stop 所作功業皆已究竟
244 14 final aspectual particle 所作功業皆已究竟
245 14 afterwards; thereafter 所作功業皆已究竟
246 14 too; very; excessively 所作功業皆已究竟
247 14 to complete 所作功業皆已究竟
248 14 to demote; to dismiss 所作功業皆已究竟
249 14 to recover from an illness 所作功業皆已究竟
250 14 certainly 所作功業皆已究竟
251 14 an interjection of surprise 所作功業皆已究竟
252 14 this 所作功業皆已究竟
253 14 former; pūrvaka 所作功業皆已究竟
254 14 former; pūrvaka 所作功業皆已究竟
255 14 to cry out; to shout 長呼
256 14 to breath out; to exhale 長呼
257 14 to praise 長呼
258 14 to regard as 長呼
259 14 to call; to beckon 長呼
260 14 to call by name; to refer to 長呼
261 14 sigh 長呼
262 14 hu 長呼
263 14 Hu 長呼
264 14 to call; āhūta 長呼
265 14 ho 長呼
266 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
267 14 zhòu charm; spell; incantation 爾時如來即說呪曰
268 14 zhòu a curse 爾時如來即說呪曰
269 14 zhòu urging; adjure 爾時如來即說呪曰
270 14 zhòu mantra 爾時如來即說呪曰
271 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 假令其人殺害三界一切眾生
272 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 假令其人殺害三界一切眾生
273 13 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 即般若波羅蜜清淨
274 13 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 即般若波羅蜜清淨
275 12 to enter 復以一切如來入廣大轉輪相
276 12 Kangxi radical 11 復以一切如來入廣大轉輪相
277 12 radical 復以一切如來入廣大轉輪相
278 12 income 復以一切如來入廣大轉輪相
279 12 to conform with 復以一切如來入廣大轉輪相
280 12 to descend 復以一切如來入廣大轉輪相
281 12 the entering tone 復以一切如來入廣大轉輪相
282 12 to pay 復以一切如來入廣大轉輪相
283 12 to join 復以一切如來入廣大轉輪相
284 12 entering; praveśa 復以一切如來入廣大轉輪相
285 12 entered; attained; āpanna 復以一切如來入廣大轉輪相
286 12 xiāng each other; one another; mutually 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
287 12 xiàng to observe; to assess 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
288 12 xiàng appearance; portrait; picture 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
289 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
290 12 xiàng to aid; to help 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
291 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
292 12 xiàng a sign; a mark; appearance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
293 12 xiāng alternately; in turn 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
294 12 xiāng Xiang 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
295 12 xiāng form substance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
296 12 xiāng to express 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
297 12 xiàng to choose 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
298 12 xiāng Xiang 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
299 12 xiāng an ancient musical instrument 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
300 12 xiāng the seventh lunar month 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
301 12 xiāng to compare 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
302 12 xiàng to divine 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
303 12 xiàng to administer 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
304 12 xiàng helper for a blind person 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
305 12 xiāng rhythm [music] 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
306 12 xiāng the upper frets of a pipa 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
307 12 xiāng coralwood 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
308 12 xiàng ministry 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
309 12 xiàng to supplement; to enhance 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
310 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
311 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
312 12 xiàng sign; mark; liṅga 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
313 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相
314 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 前後圍繞供養恭敬
315 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 前後圍繞供養恭敬
316 12 供養 gòngyǎng offering 前後圍繞供養恭敬
317 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 前後圍繞供養恭敬
318 11 zhǎng director; chief; head; elder 長呼
319 11 zhǎng to grow; to develop 長呼
320 11 cháng long 長呼
321 11 zhǎng Kangxi radical 168 長呼
322 11 zhàng extra; surplus; remainder 長呼
323 11 cháng length; distance 長呼
324 11 cháng distant 長呼
325 11 cháng tall 長呼
326 11 cháng to be excellent; to be correct; to be good at 長呼
327 11 zhàng to be powerful and prosperous 長呼
328 11 cháng deep 長呼
329 11 cháng good aspects; strong points 長呼
330 11 cháng Chang 長呼
331 11 cháng forever; eternal; always; permanent 長呼
332 11 cháng eternally 長呼
333 11 cháng speciality 長呼
334 11 zhǎng old 長呼
335 11 zhǎng to be born 長呼
336 11 zhǎng older; eldest; senior 長呼
337 11 zhǎng to respect; to hold in esteem 長呼
338 11 zhǎng to be a leader 長呼
339 11 zhǎng Zhang 長呼
340 11 zhǎng to increase; to boost 長呼
341 11 zhǎng older; senior 長呼
342 11 cháng long 長呼
343 11 金剛手 jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
344 11 no 三世平等常無動壞
345 11 Kangxi radical 71 三世平等常無動壞
346 11 to not have; without 三世平等常無動壞
347 11 has not yet 三世平等常無動壞
348 11 mo 三世平等常無動壞
349 11 do not 三世平等常無動壞
350 11 not; -less; un- 三世平等常無動壞
351 11 regardless of 三世平等常無動壞
352 11 to not have 三世平等常無動壞
353 11 um 三世平等常無動壞
354 11 Wu 三世平等常無動壞
355 11 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 三世平等常無動壞
356 11 not; non- 三世平等常無動壞
357 11 mo 三世平等常無動壞
358 11 平等性 píngděng xìng universal nature 即於現身得一切法平等性金剛三昧
359 11 有人 yǒurén a person; anyone; someone 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
360 10 néng can; able 若復有人能日日中
361 10 néng ability; capacity 若復有人能日日中
362 10 néng a mythical bear-like beast 若復有人能日日中
363 10 néng energy 若復有人能日日中
364 10 néng function; use 若復有人能日日中
365 10 néng may; should; permitted to 若復有人能日日中
366 10 néng talent 若復有人能日日中
367 10 néng expert at 若復有人能日日中
368 10 néng to be in harmony 若復有人能日日中
369 10 néng to tend to; to care for 若復有人能日日中
370 10 néng to reach; to arrive at 若復有人能日日中
371 10 néng as long as; only 若復有人能日日中
372 10 néng even if 若復有人能日日中
373 10 néng but 若復有人能日日中
374 10 néng in this way 若復有人能日日中
375 10 néng to be able; śak 若復有人能日日中
376 10 néng skilful; pravīṇa 若復有人能日日中
377 10 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩
378 10 wén to hear 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
379 10 wén Wen 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
380 10 wén sniff at; to smell 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
381 10 wén to be widely known 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
382 10 wén to confirm; to accept 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
383 10 wén information 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
384 10 wèn famous; well known 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
385 10 wén knowledge; learning 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
386 10 wèn popularity; prestige; reputation 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
387 10 wén to question 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
388 10 wén heard; śruta 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
389 10 wén hearing; śruti 若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門
390 9 平等 píngděng be equal in social status 三世平等常無動壞
391 9 平等 píngděng equal 三世平等常無動壞
392 9 平等 píngděng equality 三世平等常無動壞
393 9 平等 píngděng equal; without partiality 三世平等常無動壞
394 9 究竟 jiūjìng after all; actually; in the end 所作功業皆已究竟
395 9 究竟 jiūjìng outcome; result 所作功業皆已究竟
396 9 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 所作功業皆已究竟
397 9 究竟 jiūjìng to complete; to finish 所作功業皆已究竟
398 9 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 所作功業皆已究竟
399 9 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩言
400 9 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩言
401 9 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩言
402 9 yán a particle with no meaning 告金剛手菩薩言
403 9 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩言
404 9 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩言
405 9 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩言
406 9 yán to regard as 告金剛手菩薩言
407 9 yán to act as 告金剛手菩薩言
408 9 yán word; vacana 告金剛手菩薩言
409 9 yán speak; vad 告金剛手菩薩言
410 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 乃至當獲諸佛如來金剛之身
411 9 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩言
412 9 gào to request 告金剛手菩薩言
413 9 gào to report; to inform 告金剛手菩薩言
414 9 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩言
415 9 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩言
416 9 gào to reach 告金剛手菩薩言
417 9 gào an announcement 告金剛手菩薩言
418 9 gào a party 告金剛手菩薩言
419 9 gào a vacation 告金剛手菩薩言
420 9 gào Gao 告金剛手菩薩言
421 9 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩言
422 8 jiē all; each and every; in all cases 所作功業皆已究竟
423 8 jiē same; equally 所作功業皆已究竟
424 8 jiē all; sarva 所作功業皆已究竟
425 8 戲論 xì lùn mental proliferation 貪無戲論性
426 8 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca 貪無戲論性
427 8 shēn human body; torso 三業堅固猶如金剛普光明身
428 8 shēn Kangxi radical 158 三業堅固猶如金剛普光明身
429 8 shēn measure word for clothes 三業堅固猶如金剛普光明身
430 8 shēn self 三業堅固猶如金剛普光明身
431 8 shēn life 三業堅固猶如金剛普光明身
432 8 shēn an object 三業堅固猶如金剛普光明身
433 8 shēn a lifetime 三業堅固猶如金剛普光明身
434 8 shēn personally 三業堅固猶如金剛普光明身
435 8 shēn moral character 三業堅固猶如金剛普光明身
436 8 shēn status; identity; position 三業堅固猶如金剛普光明身
437 8 shēn pregnancy 三業堅固猶如金剛普光明身
438 8 juān India 三業堅固猶如金剛普光明身
439 8 shēn body; kāya 三業堅固猶如金剛普光明身
440 7 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 當於一切法門而得自在遊戲快樂
441 7 自在 zìzài Carefree 當於一切法門而得自在遊戲快樂
442 7 自在 zìzài perfect ease 當於一切法門而得自在遊戲快樂
443 7 自在 zìzài Isvara 當於一切法門而得自在遊戲快樂
444 7 自在 zìzài self mastery; vaśitā 當於一切法門而得自在遊戲快樂
445 7 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 受持讀誦思惟修習
446 7 思惟 sīwéi thinking; tought 受持讀誦思惟修習
447 7 思惟 sīwéi Contemplate 受持讀誦思惟修習
448 7 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 受持讀誦思惟修習
449 7 naturally; of course; certainly 極重諸罪皆自消滅
450 7 from; since 極重諸罪皆自消滅
451 7 self; oneself; itself 極重諸罪皆自消滅
452 7 Kangxi radical 132 極重諸罪皆自消滅
453 7 Zi 極重諸罪皆自消滅
454 7 a nose 極重諸罪皆自消滅
455 7 the beginning; the start 極重諸罪皆自消滅
456 7 origin 極重諸罪皆自消滅
457 7 originally 極重諸罪皆自消滅
458 7 still; to remain 極重諸罪皆自消滅
459 7 in person; personally 極重諸罪皆自消滅
460 7 in addition; besides 極重諸罪皆自消滅
461 7 if; even if 極重諸罪皆自消滅
462 7 but 極重諸罪皆自消滅
463 7 because 極重諸罪皆自消滅
464 7 to employ; to use 極重諸罪皆自消滅
465 7 to be 極重諸罪皆自消滅
466 7 own; one's own; oneself 極重諸罪皆自消滅
467 7 self; soul; ātman 極重諸罪皆自消滅
468 7 promptly; right away; immediately 即般若波羅蜜清淨
469 7 to be near by; to be close to 即般若波羅蜜清淨
470 7 at that time 即般若波羅蜜清淨
471 7 to be exactly the same as; to be thus 即般若波羅蜜清淨
472 7 supposed; so-called 即般若波羅蜜清淨
473 7 if; but 即般若波羅蜜清淨
474 7 to arrive at; to ascend 即般若波羅蜜清淨
475 7 then; following 即般若波羅蜜清淨
476 7 so; just so; eva 即般若波羅蜜清淨
477 7 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk; a wheel; a rotor 為諸菩薩說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門
478 7 dāng to be; to act as; to serve as 當於一切法門而得自在遊戲快樂
479 7 dāng at or in the very same; be apposite 當於一切法門而得自在遊戲快樂
480 7 dāng dang (sound of a bell) 當於一切法門而得自在遊戲快樂
481 7 dāng to face 當於一切法門而得自在遊戲快樂
482 7 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當於一切法門而得自在遊戲快樂
483 7 dāng to manage; to host 當於一切法門而得自在遊戲快樂
484 7 dāng should 當於一切法門而得自在遊戲快樂
485 7 dāng to treat; to regard as 當於一切法門而得自在遊戲快樂
486 7 dǎng to think 當於一切法門而得自在遊戲快樂
487 7 dàng suitable; correspond to 當於一切法門而得自在遊戲快樂
488 7 dǎng to be equal 當於一切法門而得自在遊戲快樂
489 7 dàng that 當於一切法門而得自在遊戲快樂
490 7 dāng an end; top 當於一切法門而得自在遊戲快樂
491 7 dàng clang; jingle 當於一切法門而得自在遊戲快樂
492 7 dāng to judge 當於一切法門而得自在遊戲快樂
493 7 dǎng to bear on one's shoulder 當於一切法門而得自在遊戲快樂
494 7 dàng the same 當於一切法門而得自在遊戲快樂
495 7 dàng to pawn 當於一切法門而得自在遊戲快樂
496 7 dàng to fail [an exam] 當於一切法門而得自在遊戲快樂
497 7 dàng a trap 當於一切法門而得自在遊戲快樂
498 7 dàng a pawned item 當於一切法門而得自在遊戲快樂
499 7 dāng will be; bhaviṣyati 當於一切法門而得自在遊戲快樂
500 7 big; huge; large 以一切如來大善巧方便相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
again; punar
obtain; attain; prāpta
xìng nature
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
乐清 樂清 108 Yueqing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
菩提流志 112 Bodhiruci
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
实相般若波罗蜜经 實相般若波羅蜜經 115 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天魔波旬 116 Mara Pisuna
天竺 116 India; Indian subcontinent
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
有顶天 有頂天 121 Akanistha
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
智印 122 Wisdom Mudra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 116.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
初中后 初中後 99 the three divisions of a day
幢幡 99 a hanging banner
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
广说 廣說 103 to explain; to teach
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙色 109 wonderful form
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩尼 109 mani; jewel
那由他 110 a nayuta
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等性 112 universal nature
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
群生 113 all living beings
人非人 114 kijnara; human or non-human being
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
深妙 115 profound; deep and subtle
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
实相般若 實相般若 115 prajna of true reality
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四天 115 four kinds of heaven
诵念 誦念 115 recite repeatedly; svādyāya
宿命智 115 knowledge of past lives
莎诃 莎訶 115 svāhā
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
五欲 五慾 119 the five desires
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
信受奉行 120 to receive and practice
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无量 一切法無量 121 unlimitedness of all dharmas
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲界 121 realm of desire
瑜伽自在 121 yoga mastery
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正智 122 correct understanding; wisdom
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
罪障 122 the barrier of sin
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara