Glossary and Vocabulary for Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 佛華嚴入如來德智不思議境界經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
2 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
3 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
4 54 luó baby talk 奢利弗多囉
5 54 luō to nag 奢利弗多囉
6 54 luó ra 奢利弗多囉
7 41 bǎi one hundred 共六十二百千比丘
8 41 bǎi many 共六十二百千比丘
9 41 bǎi Bai 共六十二百千比丘
10 41 bǎi all 共六十二百千比丘
11 41 bǎi hundred; śata 共六十二百千比丘
12 38 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 隋云善實
13 38 shàn happy 隋云善實
14 38 shàn good 隋云善實
15 38 shàn kind-hearted 隋云善實
16 38 shàn to be skilled at something 隋云善實
17 38 shàn familiar 隋云善實
18 38 shàn to repair 隋云善實
19 38 shàn to admire 隋云善實
20 38 shàn to praise 隋云善實
21 38 shàn Shan 隋云善實
22 38 shàn kusala; virtuous 隋云善實
23 35 俱致 jūzhì koti; one hundred million; a very large number 有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩
24 34 to go; to 於諸所行具足覺慧
25 34 to rely on; to depend on 於諸所行具足覺慧
26 34 Yu 於諸所行具足覺慧
27 34 a crow 於諸所行具足覺慧
28 32 zhī to know 知其從家而出欲向出家
29 32 zhī to comprehend 知其從家而出欲向出家
30 32 zhī to inform; to tell 知其從家而出欲向出家
31 32 zhī to administer 知其從家而出欲向出家
32 32 zhī to distinguish; to discern 知其從家而出欲向出家
33 32 zhī to be close friends 知其從家而出欲向出家
34 32 zhī to feel; to sense; to perceive 知其從家而出欲向出家
35 32 zhī to receive; to entertain 知其從家而出欲向出家
36 32 zhī knowledge 知其從家而出欲向出家
37 32 zhī consciousness; perception 知其從家而出欲向出家
38 32 zhī a close friend 知其從家而出欲向出家
39 32 zhì wisdom 知其從家而出欲向出家
40 32 zhì Zhi 知其從家而出欲向出家
41 32 zhī Understanding 知其從家而出欲向出家
42 32 zhī know; jña 知其從家而出欲向出家
43 30 suǒ a few; various; some 遊佛所遊
44 30 suǒ a place; a location 遊佛所遊
45 30 suǒ indicates a passive voice 遊佛所遊
46 30 suǒ an ordinal number 遊佛所遊
47 30 suǒ meaning 遊佛所遊
48 30 suǒ garrison 遊佛所遊
49 30 suǒ place; pradeśa 遊佛所遊
50 30 zhōng middle 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
51 30 zhōng medium; medium sized 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
52 30 zhōng China 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
53 30 zhòng to hit the mark 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
54 30 zhōng midday 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
55 30 zhōng inside 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
56 30 zhōng during 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
57 30 zhōng Zhong 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
58 30 zhōng intermediary 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
59 30 zhōng half 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
60 30 zhòng to reach; to attain 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
61 30 zhòng to suffer; to infect 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
62 30 zhòng to obtain 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
63 30 zhòng to pass an exam 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
64 30 zhōng middle 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
65 28 示現 shìxiàn Manifestation 如無功用無分別色身形類威儀示現
66 28 示現 shìxiàn to manifest 如無功用無分別色身形類威儀示現
67 28 示現 shìxiàn to manifest; to display 如無功用無分別色身形類威儀示現
68 26 to rub 降伏摩囉菩薩
69 26 to approach; to press in 降伏摩囉菩薩
70 26 to sharpen; to grind 降伏摩囉菩薩
71 26 to obliterate; to erase 降伏摩囉菩薩
72 26 to compare notes; to learn by interaction 降伏摩囉菩薩
73 26 friction 降伏摩囉菩薩
74 26 ma 降伏摩囉菩薩
75 26 Māyā 降伏摩囉菩薩
76 26 wéi to act as; to serve 為欲禮覲供養親事聽法
77 26 wéi to change into; to become 為欲禮覲供養親事聽法
78 26 wéi to be; is 為欲禮覲供養親事聽法
79 26 wéi to do 為欲禮覲供養親事聽法
80 26 wèi to support; to help 為欲禮覲供養親事聽法
81 26 wéi to govern 為欲禮覲供養親事聽法
82 26 wèi to be; bhū 為欲禮覲供養親事聽法
83 24 shēn human body; torso 其身遍諸世界
84 24 shēn Kangxi radical 158 其身遍諸世界
85 24 shēn self 其身遍諸世界
86 24 shēn life 其身遍諸世界
87 24 shēn an object 其身遍諸世界
88 24 shēn a lifetime 其身遍諸世界
89 24 shēn moral character 其身遍諸世界
90 24 shēn status; identity; position 其身遍諸世界
91 24 shēn pregnancy 其身遍諸世界
92 24 juān India 其身遍諸世界
93 24 shēn body; kāya 其身遍諸世界
94 23 color 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
95 23 form; matter 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
96 23 shǎi dice 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
97 23 Kangxi radical 139 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
98 23 countenance 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
99 23 scene; sight 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
100 23 feminine charm; female beauty 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
101 23 kind; type 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
102 23 quality 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
103 23 to be angry 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
104 23 to seek; to search for 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
105 23 lust; sexual desire 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
106 23 form; rupa 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
107 22 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 皆說普智智無有退意
108 22 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 皆說普智智無有退意
109 22 shuì to persuade 皆說普智智無有退意
110 22 shuō to teach; to recite; to explain 皆說普智智無有退意
111 22 shuō a doctrine; a theory 皆說普智智無有退意
112 22 shuō to claim; to assert 皆說普智智無有退意
113 22 shuō allocution 皆說普智智無有退意
114 22 shuō to criticize; to scold 皆說普智智無有退意
115 22 shuō to indicate; to refer to 皆說普智智無有退意
116 22 shuō speach; vāda 皆說普智智無有退意
117 22 shuō to speak; bhāṣate 皆說普智智無有退意
118 21 zhì wisdom; knowledge; understanding 諸法智中無有疑惑
119 21 zhì care; prudence 諸法智中無有疑惑
120 21 zhì Zhi 諸法智中無有疑惑
121 21 zhì clever 諸法智中無有疑惑
122 21 zhì Wisdom 諸法智中無有疑惑
123 21 zhì jnana; knowing 諸法智中無有疑惑
124 20 gain; advantage; benefit 奢利弗多囉
125 20 profit 奢利弗多囉
126 20 sharp 奢利弗多囉
127 20 to benefit; to serve 奢利弗多囉
128 20 Li 奢利弗多囉
129 20 to be useful 奢利弗多囉
130 20 smooth; without a hitch 奢利弗多囉
131 20 benefit; hita 奢利弗多囉
132 20 to enter 皆入諸法自性行
133 20 Kangxi radical 11 皆入諸法自性行
134 20 radical 皆入諸法自性行
135 20 income 皆入諸法自性行
136 20 to conform with 皆入諸法自性行
137 20 to descend 皆入諸法自性行
138 20 the entering tone 皆入諸法自性行
139 20 to pay 皆入諸法自性行
140 20 to join 皆入諸法自性行
141 20 entering; praveśa 皆入諸法自性行
142 19 desire 欲令成熟思惟方便行
143 19 to desire; to wish 欲令成熟思惟方便行
144 19 to desire; to intend 欲令成熟思惟方便行
145 19 lust 欲令成熟思惟方便行
146 19 desire; intention; wish; kāma 欲令成熟思惟方便行
147 19 one
148 19 Kangxi radical 1
149 19 pure; concentrated
150 19 first
151 19 the same
152 19 sole; single
153 19 a very small amount
154 19 Yi
155 19 other
156 19 to unify
157 19 accidentally; coincidentally
158 19 abruptly; suddenly
159 19 one; eka
160 18 to go to; to arrive; to reach 方便詣菩提場
161 18 an achievement; an accomplishment 方便詣菩提場
162 18 to visit 方便詣菩提場
163 18 purposeful 方便詣菩提場
164 18 jiā ka 迦底耶夜那
165 18 jiā ka 迦底耶夜那
166 18 眾生 zhòngshēng all living things 皆隨化度眾生
167 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 皆隨化度眾生
168 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 皆隨化度眾生
169 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 皆隨化度眾生
170 17 xiàng direction 向無相法
171 17 xiàng to face 向無相法
172 17 xiàng previous; former; earlier 向無相法
173 17 xiàng a north facing window 向無相法
174 17 xiàng a trend 向無相法
175 17 xiàng Xiang 向無相法
176 17 xiàng Xiang 向無相法
177 17 xiàng to move towards 向無相法
178 17 xiàng to respect; to admire; to look up to 向無相法
179 17 xiàng to favor; to be partial to 向無相法
180 17 xiàng to approximate 向無相法
181 17 xiàng presuming 向無相法
182 17 xiàng to attack 向無相法
183 17 xiàng echo 向無相法
184 17 xiàng to make clear 向無相法
185 17 xiàng facing towards; abhimukha 向無相法
186 17 如來 rúlái Tathagata 盡到無差別如來解脫智
187 17 如來 Rúlái Tathagata 盡到無差別如來解脫智
188 17 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 盡到無差別如來解脫智
189 17 Buddha; Awakened One 遊佛所遊
190 17 relating to Buddhism 遊佛所遊
191 17 a statue or image of a Buddha 遊佛所遊
192 17 a Buddhist text 遊佛所遊
193 17 to touch; to stroke 遊佛所遊
194 17 Buddha 遊佛所遊
195 17 Buddha; Awakened One 遊佛所遊
196 17 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 其身遍諸世界
197 17 世界 shìjiè the earth 其身遍諸世界
198 17 世界 shìjiè a domain; a realm 其身遍諸世界
199 17 世界 shìjiè the human world 其身遍諸世界
200 17 世界 shìjiè the conditions in the world 其身遍諸世界
201 17 世界 shìjiè world 其身遍諸世界
202 17 世界 shìjiè a world; lokadhatu 其身遍諸世界
203 17 big; huge; large 大速行菩薩
204 17 Kangxi radical 37 大速行菩薩
205 17 great; major; important 大速行菩薩
206 17 size 大速行菩薩
207 17 old 大速行菩薩
208 17 oldest; earliest 大速行菩薩
209 17 adult 大速行菩薩
210 17 dài an important person 大速行菩薩
211 17 senior 大速行菩薩
212 17 an element 大速行菩薩
213 17 great; mahā 大速行菩薩
214 16 曼殊 mànshū mañju; beautiful; lovely; charming 曼殊尸利童子菩薩
215 16 曼殊 mànshū Manjusri 曼殊尸利童子菩薩
216 16 曼殊 mànshū Manshu 曼殊尸利童子菩薩
217 16 zhòng many; numerous 復與大菩薩眾
218 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 復與大菩薩眾
219 16 zhòng general; common; public 復與大菩薩眾
220 16 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普無毀處
221 16 Prussia 普無毀處
222 16 Pu 普無毀處
223 16 equally; impartially; universal; samanta 普無毀處
224 16 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
225 16 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
226 16 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
227 16 shī corpse 曼殊尸利童子菩薩
228 16 shī Kangxi radical 44 曼殊尸利童子菩薩
229 16 shī shi 曼殊尸利童子菩薩
230 16 shī sila; commitment to not doing harm 曼殊尸利童子菩薩
231 16 shī corpse; kuṇapa 曼殊尸利童子菩薩
232 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
233 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
234 15 děng et cetera; and so on 等入境界
235 15 děng to wait 等入境界
236 15 děng to be equal 等入境界
237 15 děng degree; level 等入境界
238 15 děng to compare 等入境界
239 15 zhù to dwell; to live; to reside 住不思處
240 15 zhù to stop; to halt 住不思處
241 15 zhù to retain; to remain 住不思處
242 15 zhù to lodge at [temporarily] 住不思處
243 15 zhù verb complement 住不思處
244 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 住不思處
245 15 grandmother 黎婆多
246 15 old woman 黎婆多
247 15 bha 黎婆多
248 15 xíng to walk 得至無二佛行最勝彼岸
249 15 xíng capable; competent 得至無二佛行最勝彼岸
250 15 háng profession 得至無二佛行最勝彼岸
251 15 xíng Kangxi radical 144 得至無二佛行最勝彼岸
252 15 xíng to travel 得至無二佛行最勝彼岸
253 15 xìng actions; conduct 得至無二佛行最勝彼岸
254 15 xíng to do; to act; to practice 得至無二佛行最勝彼岸
255 15 xíng all right; OK; okay 得至無二佛行最勝彼岸
256 15 háng horizontal line 得至無二佛行最勝彼岸
257 15 héng virtuous deeds 得至無二佛行最勝彼岸
258 15 hàng a line of trees 得至無二佛行最勝彼岸
259 15 hàng bold; steadfast 得至無二佛行最勝彼岸
260 15 xíng to move 得至無二佛行最勝彼岸
261 15 xíng to put into effect; to implement 得至無二佛行最勝彼岸
262 15 xíng travel 得至無二佛行最勝彼岸
263 15 xíng to circulate 得至無二佛行最勝彼岸
264 15 xíng running script; running script 得至無二佛行最勝彼岸
265 15 xíng temporary 得至無二佛行最勝彼岸
266 15 háng rank; order 得至無二佛行最勝彼岸
267 15 háng a business; a shop 得至無二佛行最勝彼岸
268 15 xíng to depart; to leave 得至無二佛行最勝彼岸
269 15 xíng to experience 得至無二佛行最勝彼岸
270 15 xíng path; way 得至無二佛行最勝彼岸
271 15 xíng xing; ballad 得至無二佛行最勝彼岸
272 15 xíng Xing 得至無二佛行最勝彼岸
273 15 xíng Practice 得至無二佛行最勝彼岸
274 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 得至無二佛行最勝彼岸
275 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 得至無二佛行最勝彼岸
276 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 為欲禮覲供養親事聽法
277 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 為欲禮覲供養親事聽法
278 14 供養 gòngyǎng offering 為欲禮覲供養親事聽法
279 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 為欲禮覲供養親事聽法
280 14 Kangxi radical 71 普無毀處
281 14 to not have; without 普無毀處
282 14 mo 普無毀處
283 14 to not have 普無毀處
284 14 Wu 普無毀處
285 14 mo 普無毀處
286 14 method; way 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
287 14 France 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
288 14 the law; rules; regulations 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
289 14 the teachings of the Buddha; Dharma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
290 14 a standard; a norm 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
291 14 an institution 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
292 14 to emulate 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
293 14 magic; a magic trick 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
294 14 punishment 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
295 14 Fa 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
296 14 a precedent 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
297 14 a classification of some kinds of Han texts 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
298 14 relating to a ceremony or rite 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
299 14 Dharma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
300 14 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
301 14 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
302 14 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
303 14 quality; characteristic 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
304 14 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 為欲禮覲供養親事聽法
305 14 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 為欲禮覲供養親事聽法
306 14 a ritual; a ceremony; a rite 為欲禮覲供養親事聽法
307 14 a present; a gift 為欲禮覲供養親事聽法
308 14 a bow 為欲禮覲供養親事聽法
309 14 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 為欲禮覲供養親事聽法
310 14 Li 為欲禮覲供養親事聽法
311 14 to give an offering in a religious ceremony 為欲禮覲供養親事聽法
312 14 to respect; to revere 為欲禮覲供養親事聽法
313 14 jǐn to have imperial audience 為欲禮覲供養親事聽法
314 14 jǐn to make an official call 為欲禮覲供養親事聽法
315 14 jǐn na 為欲禮覲供養親事聽法
316 14 jiā ka; gha; ga 伽留荼
317 14 jiā gha 伽留荼
318 14 jiā ga 伽留荼
319 14 親事 qīnshi marriage 為欲禮覲供養親事聽法
320 14 親事 qīnshì to take care of something personally 為欲禮覲供養親事聽法
321 14 to go back; to return 復共六十百千比丘尼
322 14 to resume; to restart 復共六十百千比丘尼
323 14 to do in detail 復共六十百千比丘尼
324 14 to restore 復共六十百千比丘尼
325 14 to respond; to reply to 復共六十百千比丘尼
326 14 Fu; Return 復共六十百千比丘尼
327 14 to retaliate; to reciprocate 復共六十百千比丘尼
328 14 to avoid forced labor or tax 復共六十百千比丘尼
329 14 Fu 復共六十百千比丘尼
330 14 doubled; to overlapping; folded 復共六十百千比丘尼
331 14 a lined garment with doubled thickness 復共六十百千比丘尼
332 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得至諸佛平等
333 13 děi to want to; to need to 得至諸佛平等
334 13 děi must; ought to 得至諸佛平等
335 13 de 得至諸佛平等
336 13 de infix potential marker 得至諸佛平等
337 13 to result in 得至諸佛平等
338 13 to be proper; to fit; to suit 得至諸佛平等
339 13 to be satisfied 得至諸佛平等
340 13 to be finished 得至諸佛平等
341 13 děi satisfying 得至諸佛平等
342 13 to contract 得至諸佛平等
343 13 to hear 得至諸佛平等
344 13 to have; there is 得至諸佛平等
345 13 marks time passed 得至諸佛平等
346 13 obtain; attain; prāpta 得至諸佛平等
347 13 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 化度諸眾生界
348 12 zhě ca 舊名舍利弗者
349 12 idea 皆說普智智無有退意
350 12 Italy (abbreviation) 皆說普智智無有退意
351 12 a wish; a desire; intention 皆說普智智無有退意
352 12 mood; feeling 皆說普智智無有退意
353 12 will; willpower; determination 皆說普智智無有退意
354 12 bearing; spirit 皆說普智智無有退意
355 12 to think of; to long for; to miss 皆說普智智無有退意
356 12 to anticipate; to expect 皆說普智智無有退意
357 12 to doubt; to suspect 皆說普智智無有退意
358 12 meaning 皆說普智智無有退意
359 12 a suggestion; a hint 皆說普智智無有退意
360 12 an understanding; a point of view 皆說普智智無有退意
361 12 Yi 皆說普智智無有退意
362 12 manas; mind; mentation 皆說普智智無有退意
363 12 無數 wúshù countless; innumerable 皆善以一身入三摩地於無量無數身起
364 12 無數 wúshù extremely many 皆善以一身入三摩地於無量無數身起
365 12 liú to leave something; to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve 阿泥留馱
366 12 liú to stop; to halt 阿泥留馱
367 12 liú standing by; adhiṣṭhāna 阿泥留馱
368 11 具足 jùzú Purāṇa 於諸所行具足覺慧
369 11 具足 jùzú Completeness 於諸所行具足覺慧
370 11 具足 jùzú complete; accomplished 於諸所行具足覺慧
371 11 shě to give 舍迦囉
372 11 shě to give up; to abandon 舍迦囉
373 11 shě a house; a home; an abode 舍迦囉
374 11 shè my 舍迦囉
375 11 shě equanimity 舍迦囉
376 11 shè my house 舍迦囉
377 11 shě to to shoot; to fire; to launch 舍迦囉
378 11 shè to leave 舍迦囉
379 11 shě She 舍迦囉
380 11 shè disciple 舍迦囉
381 11 shè a barn; a pen 舍迦囉
382 11 shè to reside 舍迦囉
383 11 shè to stop; to halt; to cease 舍迦囉
384 11 shè to find a place for; to arrange 舍迦囉
385 11 shě Give 舍迦囉
386 11 shě equanimity; upeksa 舍迦囉
387 11 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 婆囉訶摩
388 11 ha 婆囉訶摩
389 11 yùn to be pregnant 普孕菩薩
390 11 yùn to train; to groom 普孕菩薩
391 11 yùn to contain; to include 普孕菩薩
392 11 qiān one thousand 共六十二百千比丘
393 11 qiān many; numerous; countless 共六十二百千比丘
394 11 qiān a cheat; swindler 共六十二百千比丘
395 11 shēng to be born; to give birth 皆於一心生時
396 11 shēng to live 皆於一心生時
397 11 shēng raw 皆於一心生時
398 11 shēng a student 皆於一心生時
399 11 shēng life 皆於一心生時
400 11 shēng to produce; to give rise 皆於一心生時
401 11 shēng alive 皆於一心生時
402 11 shēng a lifetime 皆於一心生時
403 11 shēng to initiate; to become 皆於一心生時
404 11 shēng to grow 皆於一心生時
405 11 shēng unfamiliar 皆於一心生時
406 11 shēng not experienced 皆於一心生時
407 11 shēng hard; stiff; strong 皆於一心生時
408 11 shēng having academic or professional knowledge 皆於一心生時
409 11 shēng a male role in traditional theatre 皆於一心生時
410 11 shēng gender 皆於一心生時
411 11 shēng to develop; to grow 皆於一心生時
412 11 shēng to set up 皆於一心生時
413 11 shēng a prostitute 皆於一心生時
414 11 shēng a captive 皆於一心生時
415 11 shēng a gentleman 皆於一心生時
416 11 shēng Kangxi radical 100 皆於一心生時
417 11 shēng unripe 皆於一心生時
418 11 shēng nature 皆於一心生時
419 11 shēng to inherit; to succeed 皆於一心生時
420 11 shēng destiny 皆於一心生時
421 11 shēng birth 皆於一心生時
422 11 zhǔ owner 大眾主菩薩
423 11 zhǔ principal; main; primary 大眾主菩薩
424 11 zhǔ master 大眾主菩薩
425 11 zhǔ host 大眾主菩薩
426 11 zhǔ to manage; to lead 大眾主菩薩
427 11 zhǔ to decide; to advocate 大眾主菩薩
428 11 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 大眾主菩薩
429 11 zhǔ to signify; to indicate 大眾主菩薩
430 11 zhǔ oneself 大眾主菩薩
431 11 zhǔ a person; a party 大眾主菩薩
432 11 zhǔ God; the Lord 大眾主菩薩
433 11 zhǔ lord; ruler; chief 大眾主菩薩
434 11 zhǔ an ancestral tablet 大眾主菩薩
435 11 zhǔ princess 大眾主菩薩
436 11 zhǔ chairperson 大眾主菩薩
437 11 zhǔ fundamental 大眾主菩薩
438 11 zhǔ Zhu 大眾主菩薩
439 11 zhù to pour 大眾主菩薩
440 11 zhǔ host; svamin 大眾主菩薩
441 11 zhǔ abbot 大眾主菩薩
442 10 infix potential marker 住不思處
443 10 jué to awake 平等證覺
444 10 jiào sleep 平等證覺
445 10 jué to realize 平等證覺
446 10 jué to know; to understand; to sense; to perceive 平等證覺
447 10 jué to enlighten; to inspire 平等證覺
448 10 jué perception; feeling 平等證覺
449 10 jué a person with foresight 平等證覺
450 10 jué Awaken 平等證覺
451 10 jué bodhi; enlightenment; awakening 平等證覺
452 10 xiū to decorate; to embellish 修浮帝
453 10 xiū to study; to cultivate 修浮帝
454 10 xiū to repair 修浮帝
455 10 xiū long; slender 修浮帝
456 10 xiū to write; to compile 修浮帝
457 10 xiū to build; to construct; to shape 修浮帝
458 10 xiū to practice 修浮帝
459 10 xiū to cut 修浮帝
460 10 xiū virtuous; wholesome 修浮帝
461 10 xiū a virtuous person 修浮帝
462 10 xiū Xiu 修浮帝
463 10 xiū to unknot 修浮帝
464 10 xiū to prepare; to put in order 修浮帝
465 10 xiū excellent 修浮帝
466 10 xiū to perform [a ceremony] 修浮帝
467 10 xiū Cultivation 修浮帝
468 10 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修浮帝
469 10 xiū pratipanna; spiritual practice 修浮帝
470 10 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩
471 10 不可說 bù kě shuō inexplicable 有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩
472 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩
473 10 平等 píngděng be equal in social status 平等證覺
474 10 平等 píngděng equal 平等證覺
475 10 平等 píngděng equal; without partiality 平等證覺
476 10 平等 píngděng equality 平等證覺
477 9 舊名 jiùmíng former name 舊名舍利弗者
478 9 ā to groan 阿泥留馱
479 9 ā a 阿泥留馱
480 9 ē to flatter 阿泥留馱
481 9 ē river bank 阿泥留馱
482 9 ē beam; pillar 阿泥留馱
483 9 ē a hillslope; a mound 阿泥留馱
484 9 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿泥留馱
485 9 ē E 阿泥留馱
486 9 ē to depend on 阿泥留馱
487 9 ē e 阿泥留馱
488 9 ē a buttress 阿泥留馱
489 9 ē be partial to 阿泥留馱
490 9 ē thick silk 阿泥留馱
491 9 ē e 阿泥留馱
492 9 化度 huà dù convert and liberate; teach and save 皆隨化度眾生
493 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 得至諸佛平等
494 9 tiān day 若天
495 9 tiān heaven 若天
496 9 tiān nature 若天
497 9 tiān sky 若天
498 9 tiān weather 若天
499 9 tiān father; husband 若天
500 9 tiān a necessity 若天

Frequencies of all Words

Top 838

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 yǒu is; are; to exist 有六十二百千比丘
2 73 yǒu to have; to possess 有六十二百千比丘
3 73 yǒu indicates an estimate 有六十二百千比丘
4 73 yǒu indicates a large quantity 有六十二百千比丘
5 73 yǒu indicates an affirmative response 有六十二百千比丘
6 73 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有六十二百千比丘
7 73 yǒu used to compare two things 有六十二百千比丘
8 73 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有六十二百千比丘
9 73 yǒu used before the names of dynasties 有六十二百千比丘
10 73 yǒu a certain thing; what exists 有六十二百千比丘
11 73 yǒu multiple of ten and ... 有六十二百千比丘
12 73 yǒu abundant 有六十二百千比丘
13 73 yǒu purposeful 有六十二百千比丘
14 73 yǒu You 有六十二百千比丘
15 73 yǒu 1. existence; 2. becoming 有六十二百千比丘
16 73 yǒu becoming; bhava 有六十二百千比丘
17 72 jiē all; each and every; in all cases 皆遊一法
18 72 jiē same; equally 皆遊一法
19 72 jiē all; sarva 皆遊一法
20 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
21 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
22 69 菩薩 púsà bodhisattva 普日菩薩
23 63 huò or; either; else 或有天人
24 63 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有天人
25 63 huò some; someone 或有天人
26 63 míngnián suddenly 或有天人
27 63 huò or; vā 或有天人
28 54 luó an exclamatory final particle 奢利弗多囉
29 54 luó baby talk 奢利弗多囉
30 54 luō to nag 奢利弗多囉
31 54 luó ra 奢利弗多囉
32 41 bǎi one hundred 共六十二百千比丘
33 41 bǎi many 共六十二百千比丘
34 41 bǎi Bai 共六十二百千比丘
35 41 bǎi all 共六十二百千比丘
36 41 bǎi hundred; śata 共六十二百千比丘
37 38 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 隋云善實
38 38 shàn happy 隋云善實
39 38 shàn good 隋云善實
40 38 shàn kind-hearted 隋云善實
41 38 shàn to be skilled at something 隋云善實
42 38 shàn familiar 隋云善實
43 38 shàn to repair 隋云善實
44 38 shàn to admire 隋云善實
45 38 shàn to praise 隋云善實
46 38 shàn numerous; frequent; easy 隋云善實
47 38 shàn Shan 隋云善實
48 38 shàn kusala; virtuous 隋云善實
49 35 俱致 jūzhì koti; one hundred million; a very large number 有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩
50 35 zhū all; many; various 其身遍諸世界
51 35 zhū Zhu 其身遍諸世界
52 35 zhū all; members of the class 其身遍諸世界
53 35 zhū interrogative particle 其身遍諸世界
54 35 zhū him; her; them; it 其身遍諸世界
55 35 zhū of; in 其身遍諸世界
56 35 zhū all; many; sarva 其身遍諸世界
57 34 in; at 於諸所行具足覺慧
58 34 in; at 於諸所行具足覺慧
59 34 in; at; to; from 於諸所行具足覺慧
60 34 to go; to 於諸所行具足覺慧
61 34 to rely on; to depend on 於諸所行具足覺慧
62 34 to go to; to arrive at 於諸所行具足覺慧
63 34 from 於諸所行具足覺慧
64 34 give 於諸所行具足覺慧
65 34 oppposing 於諸所行具足覺慧
66 34 and 於諸所行具足覺慧
67 34 compared to 於諸所行具足覺慧
68 34 by 於諸所行具足覺慧
69 34 and; as well as 於諸所行具足覺慧
70 34 for 於諸所行具足覺慧
71 34 Yu 於諸所行具足覺慧
72 34 a crow 於諸所行具足覺慧
73 34 whew; wow 於諸所行具足覺慧
74 34 near to; antike 於諸所行具足覺慧
75 32 zhī to know 知其從家而出欲向出家
76 32 zhī to comprehend 知其從家而出欲向出家
77 32 zhī to inform; to tell 知其從家而出欲向出家
78 32 zhī to administer 知其從家而出欲向出家
79 32 zhī to distinguish; to discern 知其從家而出欲向出家
80 32 zhī to be close friends 知其從家而出欲向出家
81 32 zhī to feel; to sense; to perceive 知其從家而出欲向出家
82 32 zhī to receive; to entertain 知其從家而出欲向出家
83 32 zhī knowledge 知其從家而出欲向出家
84 32 zhī consciousness; perception 知其從家而出欲向出家
85 32 zhī a close friend 知其從家而出欲向出家
86 32 zhì wisdom 知其從家而出欲向出家
87 32 zhì Zhi 知其從家而出欲向出家
88 32 zhī Understanding 知其從家而出欲向出家
89 32 zhī know; jña 知其從家而出欲向出家
90 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遊佛所遊
91 30 suǒ an office; an institute 遊佛所遊
92 30 suǒ introduces a relative clause 遊佛所遊
93 30 suǒ it 遊佛所遊
94 30 suǒ if; supposing 遊佛所遊
95 30 suǒ a few; various; some 遊佛所遊
96 30 suǒ a place; a location 遊佛所遊
97 30 suǒ indicates a passive voice 遊佛所遊
98 30 suǒ that which 遊佛所遊
99 30 suǒ an ordinal number 遊佛所遊
100 30 suǒ meaning 遊佛所遊
101 30 suǒ garrison 遊佛所遊
102 30 suǒ place; pradeśa 遊佛所遊
103 30 suǒ that which; yad 遊佛所遊
104 30 zhōng middle 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
105 30 zhōng medium; medium sized 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
106 30 zhōng China 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
107 30 zhòng to hit the mark 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
108 30 zhōng in; amongst 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
109 30 zhōng midday 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
110 30 zhōng inside 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
111 30 zhōng during 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
112 30 zhōng Zhong 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
113 30 zhōng intermediary 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
114 30 zhōng half 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
115 30 zhōng just right; suitably 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
116 30 zhōng while 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
117 30 zhòng to reach; to attain 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
118 30 zhòng to suffer; to infect 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
119 30 zhòng to obtain 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
120 30 zhòng to pass an exam 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
121 30 zhōng middle 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
122 28 示現 shìxiàn Manifestation 如無功用無分別色身形類威儀示現
123 28 示現 shìxiàn to manifest 如無功用無分別色身形類威儀示現
124 28 示現 shìxiàn to manifest; to display 如無功用無分別色身形類威儀示現
125 26 to rub 降伏摩囉菩薩
126 26 to approach; to press in 降伏摩囉菩薩
127 26 to sharpen; to grind 降伏摩囉菩薩
128 26 to obliterate; to erase 降伏摩囉菩薩
129 26 to compare notes; to learn by interaction 降伏摩囉菩薩
130 26 friction 降伏摩囉菩薩
131 26 ma 降伏摩囉菩薩
132 26 Māyā 降伏摩囉菩薩
133 26 wèi for; to 為欲禮覲供養親事聽法
134 26 wèi because of 為欲禮覲供養親事聽法
135 26 wéi to act as; to serve 為欲禮覲供養親事聽法
136 26 wéi to change into; to become 為欲禮覲供養親事聽法
137 26 wéi to be; is 為欲禮覲供養親事聽法
138 26 wéi to do 為欲禮覲供養親事聽法
139 26 wèi for 為欲禮覲供養親事聽法
140 26 wèi because of; for; to 為欲禮覲供養親事聽法
141 26 wèi to 為欲禮覲供養親事聽法
142 26 wéi in a passive construction 為欲禮覲供養親事聽法
143 26 wéi forming a rehetorical question 為欲禮覲供養親事聽法
144 26 wéi forming an adverb 為欲禮覲供養親事聽法
145 26 wéi to add emphasis 為欲禮覲供養親事聽法
146 26 wèi to support; to help 為欲禮覲供養親事聽法
147 26 wéi to govern 為欲禮覲供養親事聽法
148 26 wèi to be; bhū 為欲禮覲供養親事聽法
149 24 shēn human body; torso 其身遍諸世界
150 24 shēn Kangxi radical 158 其身遍諸世界
151 24 shēn measure word for clothes 其身遍諸世界
152 24 shēn self 其身遍諸世界
153 24 shēn life 其身遍諸世界
154 24 shēn an object 其身遍諸世界
155 24 shēn a lifetime 其身遍諸世界
156 24 shēn personally 其身遍諸世界
157 24 shēn moral character 其身遍諸世界
158 24 shēn status; identity; position 其身遍諸世界
159 24 shēn pregnancy 其身遍諸世界
160 24 juān India 其身遍諸世界
161 24 shēn body; kāya 其身遍諸世界
162 23 color 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
163 23 form; matter 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
164 23 shǎi dice 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
165 23 Kangxi radical 139 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
166 23 countenance 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
167 23 scene; sight 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
168 23 feminine charm; female beauty 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
169 23 kind; type 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
170 23 quality 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
171 23 to be angry 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
172 23 to seek; to search for 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
173 23 lust; sexual desire 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
174 23 form; rupa 皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼
175 22 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 皆說普智智無有退意
176 22 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 皆說普智智無有退意
177 22 shuì to persuade 皆說普智智無有退意
178 22 shuō to teach; to recite; to explain 皆說普智智無有退意
179 22 shuō a doctrine; a theory 皆說普智智無有退意
180 22 shuō to claim; to assert 皆說普智智無有退意
181 22 shuō allocution 皆說普智智無有退意
182 22 shuō to criticize; to scold 皆說普智智無有退意
183 22 shuō to indicate; to refer to 皆說普智智無有退意
184 22 shuō speach; vāda 皆說普智智無有退意
185 22 shuō to speak; bhāṣate 皆說普智智無有退意
186 21 zhì wisdom; knowledge; understanding 諸法智中無有疑惑
187 21 zhì care; prudence 諸法智中無有疑惑
188 21 zhì Zhi 諸法智中無有疑惑
189 21 zhì clever 諸法智中無有疑惑
190 21 zhì Wisdom 諸法智中無有疑惑
191 21 zhì jnana; knowing 諸法智中無有疑惑
192 20 gain; advantage; benefit 奢利弗多囉
193 20 profit 奢利弗多囉
194 20 sharp 奢利弗多囉
195 20 to benefit; to serve 奢利弗多囉
196 20 Li 奢利弗多囉
197 20 to be useful 奢利弗多囉
198 20 smooth; without a hitch 奢利弗多囉
199 20 benefit; hita 奢利弗多囉
200 20 to enter 皆入諸法自性行
201 20 Kangxi radical 11 皆入諸法自性行
202 20 radical 皆入諸法自性行
203 20 income 皆入諸法自性行
204 20 to conform with 皆入諸法自性行
205 20 to descend 皆入諸法自性行
206 20 the entering tone 皆入諸法自性行
207 20 to pay 皆入諸法自性行
208 20 to join 皆入諸法自性行
209 20 entering; praveśa 皆入諸法自性行
210 20 that; those 彼謂
211 20 another; the other 彼謂
212 20 that; tad 彼謂
213 19 desire 欲令成熟思惟方便行
214 19 to desire; to wish 欲令成熟思惟方便行
215 19 almost; nearly; about to occur 欲令成熟思惟方便行
216 19 to desire; to intend 欲令成熟思惟方便行
217 19 lust 欲令成熟思惟方便行
218 19 desire; intention; wish; kāma 欲令成熟思惟方便行
219 19 one
220 19 Kangxi radical 1
221 19 as soon as; all at once
222 19 pure; concentrated
223 19 whole; all
224 19 first
225 19 the same
226 19 each
227 19 certain
228 19 throughout
229 19 used in between a reduplicated verb
230 19 sole; single
231 19 a very small amount
232 19 Yi
233 19 other
234 19 to unify
235 19 accidentally; coincidentally
236 19 abruptly; suddenly
237 19 or
238 19 one; eka
239 19 如是 rúshì thus; so 如是為首
240 19 如是 rúshì thus, so 如是為首
241 19 如是 rúshì thus; evam 如是為首
242 19 如是 rúshì thus; evam 如是為首
243 18 to go to; to arrive; to reach 方便詣菩提場
244 18 an achievement; an accomplishment 方便詣菩提場
245 18 to visit 方便詣菩提場
246 18 purposeful 方便詣菩提場
247 18 jiā ka 迦底耶夜那
248 18 jiā ka 迦底耶夜那
249 18 眾生 zhòngshēng all living things 皆隨化度眾生
250 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 皆隨化度眾生
251 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 皆隨化度眾生
252 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 皆隨化度眾生
253 17 xiàng towards; to 向無相法
254 17 xiàng direction 向無相法
255 17 xiàng to face 向無相法
256 17 xiàng previous; former; earlier 向無相法
257 17 xiàng formerly 向無相法
258 17 xiàng a north facing window 向無相法
259 17 xiàng a trend 向無相法
260 17 xiàng Xiang 向無相法
261 17 xiàng Xiang 向無相法
262 17 xiàng to move towards 向無相法
263 17 xiàng to respect; to admire; to look up to 向無相法
264 17 xiàng to favor; to be partial to 向無相法
265 17 xiàng always 向無相法
266 17 xiàng just now; a moment ago 向無相法
267 17 xiàng to approximate 向無相法
268 17 xiàng presuming 向無相法
269 17 xiàng to attack 向無相法
270 17 xiàng echo 向無相法
271 17 xiàng to make clear 向無相法
272 17 xiàng facing towards; abhimukha 向無相法
273 17 如來 rúlái Tathagata 盡到無差別如來解脫智
274 17 如來 Rúlái Tathagata 盡到無差別如來解脫智
275 17 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 盡到無差別如來解脫智
276 17 Buddha; Awakened One 遊佛所遊
277 17 relating to Buddhism 遊佛所遊
278 17 a statue or image of a Buddha 遊佛所遊
279 17 a Buddhist text 遊佛所遊
280 17 to touch; to stroke 遊佛所遊
281 17 Buddha 遊佛所遊
282 17 Buddha; Awakened One 遊佛所遊
283 17 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 其身遍諸世界
284 17 世界 shìjiè the earth 其身遍諸世界
285 17 世界 shìjiè a domain; a realm 其身遍諸世界
286 17 世界 shìjiè the human world 其身遍諸世界
287 17 世界 shìjiè the conditions in the world 其身遍諸世界
288 17 世界 shìjiè world 其身遍諸世界
289 17 世界 shìjiè a world; lokadhatu 其身遍諸世界
290 17 big; huge; large 大速行菩薩
291 17 Kangxi radical 37 大速行菩薩
292 17 great; major; important 大速行菩薩
293 17 size 大速行菩薩
294 17 old 大速行菩薩
295 17 greatly; very 大速行菩薩
296 17 oldest; earliest 大速行菩薩
297 17 adult 大速行菩薩
298 17 tài greatest; grand 大速行菩薩
299 17 dài an important person 大速行菩薩
300 17 senior 大速行菩薩
301 17 approximately 大速行菩薩
302 17 tài greatest; grand 大速行菩薩
303 17 an element 大速行菩薩
304 17 great; mahā 大速行菩薩
305 16 曼殊 mànshū mañju; beautiful; lovely; charming 曼殊尸利童子菩薩
306 16 曼殊 mànshū Manjusri 曼殊尸利童子菩薩
307 16 曼殊 mànshū Manshu 曼殊尸利童子菩薩
308 16 zhòng many; numerous 復與大菩薩眾
309 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 復與大菩薩眾
310 16 zhòng general; common; public 復與大菩薩眾
311 16 zhòng many; all; sarva 復與大菩薩眾
312 16 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普無毀處
313 16 Prussia 普無毀處
314 16 Pu 普無毀處
315 16 equally; impartially; universal; samanta 普無毀處
316 16 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
317 16 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
318 16 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 或有鞞琉璃夜摩尼寶色
319 16 shī corpse 曼殊尸利童子菩薩
320 16 shī Kangxi radical 44 曼殊尸利童子菩薩
321 16 shī shi 曼殊尸利童子菩薩
322 16 shī sila; commitment to not doing harm 曼殊尸利童子菩薩
323 16 shī corpse; kuṇapa 曼殊尸利童子菩薩
324 15 ruò to seem; to be like; as 諸眾生若卵生
325 15 ruò seemingly 諸眾生若卵生
326 15 ruò if 諸眾生若卵生
327 15 ruò you 諸眾生若卵生
328 15 ruò this; that 諸眾生若卵生
329 15 ruò and; or 諸眾生若卵生
330 15 ruò as for; pertaining to 諸眾生若卵生
331 15 pomegranite 諸眾生若卵生
332 15 ruò to choose 諸眾生若卵生
333 15 ruò to agree; to accord with; to conform to 諸眾生若卵生
334 15 ruò thus 諸眾生若卵生
335 15 ruò pollia 諸眾生若卵生
336 15 ruò Ruo 諸眾生若卵生
337 15 ruò only then 諸眾生若卵生
338 15 ja 諸眾生若卵生
339 15 jñā 諸眾生若卵生
340 15 ruò if; yadi 諸眾生若卵生
341 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
342 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
343 15 děng et cetera; and so on 等入境界
344 15 děng to wait 等入境界
345 15 děng degree; kind 等入境界
346 15 děng plural 等入境界
347 15 děng to be equal 等入境界
348 15 děng degree; level 等入境界
349 15 děng to compare 等入境界
350 15 zhù to dwell; to live; to reside 住不思處
351 15 zhù to stop; to halt 住不思處
352 15 zhù to retain; to remain 住不思處
353 15 zhù to lodge at [temporarily] 住不思處
354 15 zhù firmly; securely 住不思處
355 15 zhù verb complement 住不思處
356 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 住不思處
357 15 grandmother 黎婆多
358 15 old woman 黎婆多
359 15 bha 黎婆多
360 15 xíng to walk 得至無二佛行最勝彼岸
361 15 xíng capable; competent 得至無二佛行最勝彼岸
362 15 háng profession 得至無二佛行最勝彼岸
363 15 háng line; row 得至無二佛行最勝彼岸
364 15 xíng Kangxi radical 144 得至無二佛行最勝彼岸
365 15 xíng to travel 得至無二佛行最勝彼岸
366 15 xìng actions; conduct 得至無二佛行最勝彼岸
367 15 xíng to do; to act; to practice 得至無二佛行最勝彼岸
368 15 xíng all right; OK; okay 得至無二佛行最勝彼岸
369 15 háng horizontal line 得至無二佛行最勝彼岸
370 15 héng virtuous deeds 得至無二佛行最勝彼岸
371 15 hàng a line of trees 得至無二佛行最勝彼岸
372 15 hàng bold; steadfast 得至無二佛行最勝彼岸
373 15 xíng to move 得至無二佛行最勝彼岸
374 15 xíng to put into effect; to implement 得至無二佛行最勝彼岸
375 15 xíng travel 得至無二佛行最勝彼岸
376 15 xíng to circulate 得至無二佛行最勝彼岸
377 15 xíng running script; running script 得至無二佛行最勝彼岸
378 15 xíng temporary 得至無二佛行最勝彼岸
379 15 xíng soon 得至無二佛行最勝彼岸
380 15 háng rank; order 得至無二佛行最勝彼岸
381 15 háng a business; a shop 得至無二佛行最勝彼岸
382 15 xíng to depart; to leave 得至無二佛行最勝彼岸
383 15 xíng to experience 得至無二佛行最勝彼岸
384 15 xíng path; way 得至無二佛行最勝彼岸
385 15 xíng xing; ballad 得至無二佛行最勝彼岸
386 15 xíng a round [of drinks] 得至無二佛行最勝彼岸
387 15 xíng Xing 得至無二佛行最勝彼岸
388 15 xíng moreover; also 得至無二佛行最勝彼岸
389 15 xíng Practice 得至無二佛行最勝彼岸
390 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 得至無二佛行最勝彼岸
391 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 得至無二佛行最勝彼岸
392 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 為欲禮覲供養親事聽法
393 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 為欲禮覲供養親事聽法
394 14 供養 gòngyǎng offering 為欲禮覲供養親事聽法
395 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 為欲禮覲供養親事聽法
396 14 no 普無毀處
397 14 Kangxi radical 71 普無毀處
398 14 to not have; without 普無毀處
399 14 has not yet 普無毀處
400 14 mo 普無毀處
401 14 do not 普無毀處
402 14 not; -less; un- 普無毀處
403 14 regardless of 普無毀處
404 14 to not have 普無毀處
405 14 um 普無毀處
406 14 Wu 普無毀處
407 14 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 普無毀處
408 14 not; non- 普無毀處
409 14 mo 普無毀處
410 14 method; way 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
411 14 France 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
412 14 the law; rules; regulations 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
413 14 the teachings of the Buddha; Dharma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
414 14 a standard; a norm 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
415 14 an institution 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
416 14 to emulate 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
417 14 magic; a magic trick 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
418 14 punishment 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
419 14 Fa 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
420 14 a precedent 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
421 14 a classification of some kinds of Han texts 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
422 14 relating to a ceremony or rite 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
423 14 Dharma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
424 14 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
425 14 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
426 14 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
427 14 quality; characteristic 遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中
428 14 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 為欲禮覲供養親事聽法
429 14 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 為欲禮覲供養親事聽法
430 14 a ritual; a ceremony; a rite 為欲禮覲供養親事聽法
431 14 a present; a gift 為欲禮覲供養親事聽法
432 14 a bow 為欲禮覲供養親事聽法
433 14 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 為欲禮覲供養親事聽法
434 14 Li 為欲禮覲供養親事聽法
435 14 to give an offering in a religious ceremony 為欲禮覲供養親事聽法
436 14 to respect; to revere 為欲禮覲供養親事聽法
437 14 jǐn to have imperial audience 為欲禮覲供養親事聽法
438 14 jǐn to make an official call 為欲禮覲供養親事聽法
439 14 jǐn na 為欲禮覲供養親事聽法
440 14 jiā ka; gha; ga 伽留荼
441 14 jiā gha 伽留荼
442 14 jiā ga 伽留荼
443 14 親事 qīnshi marriage 為欲禮覲供養親事聽法
444 14 親事 qīnshì to take care of something personally 為欲禮覲供養親事聽法
445 14 again; more; repeatedly 復共六十百千比丘尼
446 14 to go back; to return 復共六十百千比丘尼
447 14 to resume; to restart 復共六十百千比丘尼
448 14 to do in detail 復共六十百千比丘尼
449 14 to restore 復共六十百千比丘尼
450 14 to respond; to reply to 復共六十百千比丘尼
451 14 after all; and then 復共六十百千比丘尼
452 14 even if; although 復共六十百千比丘尼
453 14 Fu; Return 復共六十百千比丘尼
454 14 to retaliate; to reciprocate 復共六十百千比丘尼
455 14 to avoid forced labor or tax 復共六十百千比丘尼
456 14 particle without meaing 復共六十百千比丘尼
457 14 Fu 復共六十百千比丘尼
458 14 repeated; again 復共六十百千比丘尼
459 14 doubled; to overlapping; folded 復共六十百千比丘尼
460 14 a lined garment with doubled thickness 復共六十百千比丘尼
461 14 again; punar 復共六十百千比丘尼
462 13 de potential marker 得至諸佛平等
463 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得至諸佛平等
464 13 děi must; ought to 得至諸佛平等
465 13 děi to want to; to need to 得至諸佛平等
466 13 děi must; ought to 得至諸佛平等
467 13 de 得至諸佛平等
468 13 de infix potential marker 得至諸佛平等
469 13 to result in 得至諸佛平等
470 13 to be proper; to fit; to suit 得至諸佛平等
471 13 to be satisfied 得至諸佛平等
472 13 to be finished 得至諸佛平等
473 13 de result of degree 得至諸佛平等
474 13 de marks completion of an action 得至諸佛平等
475 13 děi satisfying 得至諸佛平等
476 13 to contract 得至諸佛平等
477 13 marks permission or possibility 得至諸佛平等
478 13 expressing frustration 得至諸佛平等
479 13 to hear 得至諸佛平等
480 13 to have; there is 得至諸佛平等
481 13 marks time passed 得至諸佛平等
482 13 obtain; attain; prāpta 得至諸佛平等
483 13 this; these 來集此世界中
484 13 in this way 來集此世界中
485 13 otherwise; but; however; so 來集此世界中
486 13 at this time; now; here 來集此世界中
487 13 this; here; etad 來集此世界中
488 13 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 化度諸眾生界
489 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 舊名舍利弗者
490 12 zhě that 舊名舍利弗者
491 12 zhě nominalizing function word 舊名舍利弗者
492 12 zhě used to mark a definition 舊名舍利弗者
493 12 zhě used to mark a pause 舊名舍利弗者
494 12 zhě topic marker; that; it 舊名舍利弗者
495 12 zhuó according to 舊名舍利弗者
496 12 zhě ca 舊名舍利弗者
497 12 idea 皆說普智智無有退意
498 12 Italy (abbreviation) 皆說普智智無有退意
499 12 a wish; a desire; intention 皆說普智智無有退意
500 12 mood; feeling 皆說普智智無有退意

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
jiē all; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
huò or; vā
luó ra
bǎi hundred; śata
shàn kusala; virtuous
俱致 jūzhì koti; one hundred million; a very large number
zhū all; many; sarva
near to; antike

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
北方 98 The North
波斯 66 Persia
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大勢至菩萨 大勢至菩薩 100 Mahāsthāma; Mahāsthāmaprāpta
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天宫 兜率天宮 100 Palace of the Tuṣita Heaven
兜率多天 100 Tusita
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛华严入如来德智不思议境界经 佛華嚴入如來德智不思議境界經 102 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra; Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing
浮帝 102 Subhuti
富楼那 富樓那 102 Purna; Punna
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
海意菩萨 海意菩薩 104 sāgaramati; sāgaramati Bodhisattva; Haiyi Pusa
憍梵波提 106 Gavampati
伽傍簸帝 106 Gavampati
伽耶迦叶 伽耶迦葉 106 Gayā-kāśyapa
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
劫宾那 劫賓那 106 Kapphiṇa
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
莲华手菩萨 蓮華手菩薩 108 Padmapani bodhisattva
108 Liao
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
满慈子 滿慈子 109 [Purna] Maitrāyaṇīputra
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
毛伽利耶夜那 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃俱絺罗 摩訶俱絺羅 109 Kauṣṭhila; Mahākauṣṭhila; koṭṭhita; Mahākoṭṭhita
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
难陀 難陀 110 Nanda
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
牛主 110 Lord of Cows; Gavampati
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
鸜鹆子 鸜鵒子 113 Sariputra; Śariputra; Sariputta
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
如东 如東 114 Rudong
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
若那 114 Ruo Na
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 83 Shanhua
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
83 Sui Dynasty
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
天竺 116 India; Indian subcontinent
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
雪山 120 Himalayan Mountains
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 137.

Simplified Traditional Pinyin English
阿兰拏 阿蘭拏 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍净 遍淨 98 all-encompassing purity
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波头摩 波頭摩 98 padma
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
道中 100 on the path
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二行 195 two kinds of spiritual practice
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法行 102 to practice the Dharma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
梵本 102 a Sanskrit text
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
功德无量 功德無量 103 boundless merit
观察众生界 觀察眾生界 103 observation of the realms of beings
广果 廣果 103 without fruit
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧那啰 緊那囉 106 kimnara
觉意 覺意 106 bodhyanga
觉者 覺者 106 awakened one
俱致 106 koti; one hundred million; a very large number
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那由多 110 a nayuta
槃陀 112 a unit of length equal to twenty eight elbow lengths
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
劝请 勸請 113 to request; to implore
人非人 114 kijnara; human or non-human being
日月光 114 Sun, Moon, and Light
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三句 115 three questions
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
山王 115 the highest peak
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
少净 少淨 115 limited purity
胜愿 勝願 115 spureme vow
身入 115 the sense of touch
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
首楞伽摩 115 śūraṅgama; heroic; resolute
所行 115 actions; practice
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
未来世 未來世 119 times to come; the future
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量净 無量淨 119 boundless purity
無想 119 no notion
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
信根 120 faith; the root of faith
行入 120 entrance by practice
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
虚空界 虛空界 120 visible space
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有海 121 sea of existence
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
踰阇那 踰闍那 121 yojana
支帝 122 caitya
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
中善 122 admirable in the middle
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror