Glossary and Vocabulary for Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》, Scroll 8

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 36 guǒ a result / a consequence 是果已
2 35 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 前詣尊者阿難所
3 33 good fortune / happiness / luck 獲如是福力
4 31 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 由修福故獲如是
5 24 shēng to be born / to give birth 開發福門令生尊重
6 23 děng et cetera / and so on 臣惟淨等奉
7 22 zhōng middle 我今願於尊者法中清淨出家
8 20 shèng to beat / to win / to conquer 福者有勝威力
9 19 zhòng many / numerous 眾見是事已
10 19 jīn today / modern / present / current / this / now 我今願於尊者法中清淨出家
11 18 shí time / a point or period of time 是時
12 16 clothes / clothing 一衣脫已一衣旋復自然出現
13 14 happy / glad / cheerful / joyful 欲求富樂及功德
14 14 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 具足戒成苾芻相
15 14 zuò to do 作是白言
16 13 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 前詣尊者阿難所
17 13 金色 jīnsè gold 金色童子於生死過失心極厭離
18 13 shì matter / thing / item 眾見是事已
19 12 miào wonderful / fantastic 其所積衣殊妙無
20 12 tool / device / utensil / equipment / instrument 自身極具殊勝大福威力
21 12 xiū to decorate / to embellish 於尊者所誓修梵行
22 12 suí to follow 汝等隨應欲受用者恣其所取
23 12 xīn heart 金色童子於生死過失心極厭離
24 12 廣大 guǎngdà vast / extensive 作如是廣大威神福事
25 12 yán to speak / to say / said 咸作是言
26 11 to know / to learn about / to comprehend 德力而悉殊特
27 11 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 汝等隨應欲受用者恣其所取
28 11 desire 汝等隨應欲受用者恣其所取
29 11 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 若於人中樂欲得
30 10 néng can / able
31 9 wén to hear 出言聞者皆信順
32 9 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 歿已得生於天中
33 9 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 具足戒成苾芻相
34 9 huò to reap / to harvest 獲如是福力
35 9 威神 Wēishén Anubhāva 作如是廣大威神福事
36 9 method / way 我今願於尊者法中清淨出家
37 9 zhèng proof 證阿羅漢果
38 8 guǎng wide / large / vast 脫已還生其數廣多
39 8 shòu to suffer / to be subjected to
40 8 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 我今願於尊者法中清淨出家
41 8 yǒng brave / courageous 聞勇戾大臣先於園中
42 8 power / force / strength 獲如是福力
43 8 big / great / huge / large / major 在會一切大
44 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 所獲成就眾福門
45 8 to bend / to violate / to go against 聞勇戾大臣先於園中
46 7 rén person / people / a human being 人各二衣施以被體
47 7 大臣 dàchén chancellor / minister 聞勇戾大臣先於園中
48 7 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
49 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 所共集會一切大眾
50 7 tuō to take off 即時脫自身所著衣持用淨
51 7 zēng to increase / to add to / to augment 發起增勝悲愍心
52 7 xián salty / briny 咸作是言
53 7 wáng Wang 往詣王
54 7 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 欲求富樂及功德
55 7 guāng light 臚卿光梵大師賜紫沙門
56 7 shēn human body / torso 金色尊者以自神力踊身虛空
57 6 yuè pleased 善和圓滿適悅心
58 6 to arise / to get up 彼彼隨起思念時
59 6 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一切功德普莊嚴
60 6 爾時 ěr shí at that time 爾時
61 6 qiān one thousand 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
62 6 shì a generation 若於此世或他世
63 6 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 我今願於尊者法中清淨出家
64 6 strange / unusual / uncanny 奇哉
65 6 rich / wealthy 欲求富樂及功德
66 6 to assemble / to meet together 尊者阿難之前積而成聚
67 6 to reach 欲求富樂及功德
68 6 idea 開悅意目普觀瞻
69 6 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 汝以真實加
70 6 huì can / be able to 在會一切大
71 6 shū different / special / unusual 其所積衣殊妙無
72 6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 異口同音說伽陀曰
73 6 huā Hua 又復雨諸天中妙花
74 6 zūn to honor / to respect 圓成正等正覺尊
75 5 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時
76 5 圓成 yuán chéng complete perfection 修何勝行得圓成
77 5 dìng to decide 一切獲得定無疑
78 5 yuán won / yuan 眷屬圓具不破壞
79 5 to store 尊者阿難之前積而成聚
80 5 無數 wúshù countless / innumerable 無數財寶悉豐盈
81 5 qián front 前詣尊者阿難所
82 4 wēi prestige / majesty 彼金色尊者高處空中威光焰
83 4 niàn to read aloud 即作是念
84 4 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 證阿羅漢果
85 4 jiàn to see 乃見
86 4 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃至棄屍林中
87 4 gào to tell / to say / said / told 觀視近臣而告
88 4 gain / advantage / benefit 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
89 4 zhǔ owner 長者居士及商主
90 4 色相 sèxiāng coloration / hue 色相謙恭眾殊勝
91 4 威力 wēilì might / formidable power 自身極具殊勝大福威力
92 4 樂欲 lè yù the desire for joy 是諸人眾隨樂欲心
93 4 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所積衣殊妙無
94 4 歡喜 huānxǐ joyful 開明廣大歡喜言
95 4 jìn to the greatest extent / utmost 然其福命有所盡限
96 4 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譯經三藏朝散大夫試鴻
97 4 xìn to believe / to trust 出言聞者皆信順
98 4 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 開發福門令生尊重
99 4 lìng to make / to cause to be / to lead 開發福門令生尊重
100 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 一切功德普莊嚴
101 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 而應獲得天眼智
102 4 汝等 rǔ děng you all 汝等隨應欲受用者恣其所取
103 4 妙樂 miàolè sublime joy 愛盡妙樂復增勝
104 4 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 今我所得
105 4 具足 jùzú complete / full / perfect 所得具足天無異
106 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 彼所生無我我所
107 4 yuàn to hope / to wish / to desire 我今願於尊者法中清淨出家
108 4 mén door / gate / doorway / gateway 開發福門令生尊重
109 3 自然 zìrán nature 一衣脫已一衣旋復自然出現
110 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 大釋師子淨教中
111 3 to criticize 既生疑念乃相議言
112 3 shī corpse 乃至棄屍林中
113 3 liàng a quantity / an amount 人中壽量數決定
114 3 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 輕安如故
115 3 mìng life 然其福命有所盡限
116 3 zhī to know 諸人當知
117 3 kōng empty / void / hollow 向空諦誠瞻仰
118 3 tán sandalwood / Indian sandalwood 又如閻浮檀金焰赫
119 3 shě to give 得樂寂靜捨念成
120 3 yuán garden / orchard 天中歡喜妙園苑
121 3 希有 xīyǒu uncommon 希有
122 3 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 財寶受用悉無窮
123 3 zhǒng kind / type 不種自然能廣成
124 3 yòng to use / to apply 隨意所用覆身支
125 3 to cover 返覆觀瞻其光益麗
126 3 to go to / to arrive / to reach 前詣尊者阿難所
127 3 xuán to revolve 一衣脫已一衣旋復自然出現
128 3 past / former times 我昔因修少福故
129 3 lín a wood / a forest / a grove 乃至棄屍林中
130 3 zài in / at 在會一切大
131 3 bitterness / bitter flavor 汝等厭離於諸苦
132 3 hair 所發語言人愛樂
133 3 驚異 jīngyì amazed / astonished 心生驚異
134 3 tóng like / same / similar 同彼天主大威光
135 3 to lift / to hold up / to raise
136 3 bǎi one hundred 王之臣佐及無數百千人眾俱生恚怒
137 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得具足天無異
138 3 shì to match 善和圓滿適悅心
139 3 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 普遍一切街衢巷中
140 3 nán difficult / arduous / hard 珍財富樂數難量
141 3 shī the practice of selfless giving / dāna
142 3 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing 金色童子因緣經卷第八
143 3 shǔ to count 脫已還生其數廣多
144 3 bào newspaper 如斯之報
145 3 zhòng heavy 令生信重
146 3 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 自身極具殊勝大福威力
147 3 qiú to request 諸有求成於樂果
148 3 Germany 德力而悉殊特
149 3 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 又如閻浮檀金焰赫
150 3 痛苦 tòngkǔ pain / suffering 痛苦逼身不能制止
151 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 妻妾子息等眷屬
152 3 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮雙足
153 2 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 以宿命智諦觀先世相續業因
154 2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起增勝悲愍心
155 2 打擊 dǎjī to hit / to strike 劇嫌恚眾共打擊
156 2 zuò to sit 退坐一面
157 2 yàn flame / blaze 又如閻浮檀金焰赫
158 2 瞻仰 zhānyǎng to look up at 向空諦誠瞻仰
159 2 lèi kind / type / class / category 婆羅門等眾類人
160 2 jiǎn to deduct / to subtract 久固無減復周圓
161 2 間斷 disconnected / interrupted / suspended 於須臾間斷諸煩惱
162 2 往昔 wǎngxī in the past 應由往昔造諸福因
163 2 應當 yīngdāng should / ought to 應當速修諸福因
164 2 欲界 yù jiè realm of desire 欲界種種勝上事
165 2 chì imperial decree 勅曰
166 2 force / compel / force 痛苦逼身不能制止
167 2 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 為具天眼智邪
168 2 使 shǐ to make / to cause 使棄置
169 2 如故 rúgù like an old friend 輕安如故
170 2 fèng to offer / to present 臣惟淨等奉
171 2 to take / to get / to fetch 汝等隨應欲受用者恣其所取
172 2 xiān first 時金色尊者即以此衣先奉父母
173 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢羅花
174 2 chēng to call / to address 人中受用稱悅心
175 2 yuē to speak / to say 異口同音說伽陀曰
176 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 於尊者所誓修梵行
177 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 曾無苦惱無缺減
178 2 shàng top / a high position 欲界種種勝上事
179 2 a thoroughfare 普遍一切街衢巷中
180 2 shì to vow / to pledge / to swear 於尊者所誓修梵行
181 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 所共集會一切大眾
182 2 可愛 kěài cute / lovely 因福能宣可愛語
183 2 tiān day 所得具足天無異
184 2 fàng to put / to place 即時放捨不復執持
185 2 具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 具足戒成苾芻相
186 2 an item 怡目合掌
187 2 xiāo to melt / to fuse 令此勇戾大臣身諸痛苦悉得銷散
188 2 jiù to save / to rescue 起救護心救我此苦
189 2 光明 guāngmíng bright 光明晃曜如初生日
190 2 世間 shìjiān world / the human world 守護世間四天王
191 2 shòu old age / long life 人中壽量數決定
192 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 馥郁猶如旃檀香
193 2 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 開發福門令生尊重
194 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 久固無減復周圓
195 2 Buddha / Awakened One 所有諸佛聲聞眾
196 2 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu 爾時國主阿闍世王
197 2 生日 shēngrì birthday 光明晃曜如初生日
198 2 愛樂 ài lè love and joy 所發語言人愛樂
199 2 jīn gold 又如閻浮檀金焰赫
200 2 chén minister / statesman / official 臣惟淨等奉
201 2 jiē street / road / thoroughfare 普遍一切街衢巷中
202 2 普施 pǔshī to give universally 如是普施
203 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 現受果報極廣大
204 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 異口同音說伽陀曰
205 2 mother 告白其父母已
206 2 zhān to look at 咸共瞻覩
207 2 財寶 cái bǎo money and valuables 財寶受用悉無窮
208 2 speed 應當速修諸福因
209 2 xíng to walk / to move 此為久修戒禁行邪
210 2 shāng commerce / trade 長者居士及商主
211 2 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 頂禮雙足
212 2 shì to look at / to see 觀視近臣而告
213 2 zhāo to beckon / to hail 此修何因果招如是
214 2 帝釋天 Dìshì Tiān Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 受用常同帝釋天
215 2 huàng to to sway / to shake 光明晃曜如初生日
216 2 bright / radiant / shining 又如閻浮檀金焰赫
217 2 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 得值毘婆尸如來
218 2 rain
219 2 tuó steep bank 所食飯等蘇陀味
220 2 special / unique / distinguished 德力而悉殊特
221 2 制止 zhìzhǐ to curb / to put a stop to / to stop / to check / to limit 痛苦逼身不能制止
222 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 而應不能得
223 2 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
224 2 to gather / to collect 即得福樂咸臻集
225 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 經歷多千俱胝生
226 2 shēn deep 生深固之心
227 2 bēn to run fast / to flee 競共馳走奔逐執取
228 2 白言 bái yán to say 作是白言
229 2 信樂 xìn lè joy of believing 乃於如來清淨教中深生信樂
230 2 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 妙音普遍諸方處
231 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 次第禮足
232 2 邊際 biānjì bounds 其邊際
233 2 數百 shù bǎi several hundred 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
234 2 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 咸皆驚異發生最上希奇之心
235 2 寂靜 jìjìng quiet 得樂寂靜捨念成
236 2 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 以神力故
237 2 soil / ground / land 修定行者居定地
238 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 人聞已
239 2 數量 shùliàng quantity 數量廣大積而成聚
240 2 國主 guózhǔ monarch / emperor 爾時國主阿闍世王
241 2 執持 zhíchí to hold firmly 是時多人既執持已
242 2 a human or animal body 人各二衣施以被體
243 2 chéng honesty / sincerity 向空諦誠瞻仰
244 2 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru 若欲北俱盧洲生
245 2 諸天 zhūtiān devas 所有梵眾等諸天
246 2 pleased / happy 怡如海波相
247 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執往殞棄其命
248 2 increase / benefit 返覆觀瞻其光益麗
249 2 大師 dàshī venerable master / great master / master 臚卿光梵大師賜紫沙門
250 2 zào to make / to build / to manufacture 應由往昔造諸福因
251 2 yào glorious 光明晃曜如初生日
252 2 to see / to observe / to witness 咸共瞻覩
253 2 一天 yītiān one day 一天增勝於一天
254 2 jiǔ old 此為久修戒禁行邪
255 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 為具天眼智邪
256 2 truth / satya 向空諦誠瞻仰
257 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我今宣說如是義
258 2 yǒng to leap / to jump 金色尊者以自神力踊身虛空
259 2 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
260 2 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 地中受用天福因
261 2 jìng clean 即時脫自身所著衣持用淨
262 2 教授 jiàoshòu professor 尊者阿難即為教授出家之法
263 2 dialect / language / speech 因福能宣可愛語
264 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 此為久修戒禁行邪
265 2 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王及小王
266 2 希奇 xīqí rare / strange 富樂功德等希奇
267 2 出現 chūxiàn to appear 一衣脫已一衣旋復自然出現
268 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如金山吉祥熾盛
269 2 一面 yīmiàn one side 退坐一面
270 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 於須臾間斷諸煩惱
271 2 xiàng lane / alley 普遍一切街衢巷中
272 2 yǔn to perish / to die 執往殞棄其命
273 2 最上 zuìshàng supreme 咸皆驚異發生最上希奇之心
274 2 prosperous / splendid
275 2 厭離 yànlí to give up in disgust 金色童子於生死過失心極厭離
276 2 虛空 xūkōng empty space 金色尊者以自神力踊身虛空
277 2 卷第八 juǎn dì bā scroll 8 金色童子因緣經卷第八
278 2 恚怒 huìnù to hate / to be in a rage 聞已悖然極生恚怒
279 2 顯明 xiǎnmíng to reveal, make known 亦復顯明自福
280 2 residence / dwelling 修定行者居定地
281 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 圓成勝妙福威神
282 2 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 常同天女戲園中
283 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 脫已還生其數廣多
284 2 童子 tóngzǐ boy 金色童子於生死過失心極厭離
285 2 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 尊者阿難即為教授出家之法
286 2 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 猶如金山吉祥熾盛
287 2 須臾 xūyú a moment 於須臾間斷諸煩惱
288 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如是數數旋脫旋現
289 2 one 一衣脫已一衣旋復自然出現
290 2 sufficient / enough 次第禮足
291 1 厭棄 yànqì to spurn / to reject 眾所厭棄命將殞謝
292 1 迦尸 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
293 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 得證緣覺菩提果
294 1 開悟 kāiwù to become enlightened / to have an awakening 會中見諦開悟
295 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 我等若能知所修因如實作
296 1 高聲 gāoshēng aloud / loud / loudly 高聲唱言
297 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 如其次第廣敷揚
298 1 妻妾 qīqiè a wife or concubine 妻妾子息等眷屬
299 1 其父 qí fù his father 告白其父母已
300 1 罪惡 zuì è sin / evil 金色童子本無過咎搆成罪惡
301 1 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 歸命頂禮金色
302 1 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶衣奏天妙樂
303 1 運神 yùnshén to concentrate / to think what you're doing 即運神力自空而還棄屍林中
304 1 豐饒 fēngráo rich and fertile 人中受用得豐饒
305 1 尊崇 zūnchóng to respect / to revere / to admire / to honor / to venerate 人主尊崇勝福增
306 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 普為一切城中大眾無數種
307 1 願力 yuànlì the power of a vow 我由往昔願力故
308 1 diào to drop down
309 1 業因 yèyīn karmic conditions 以宿命智諦觀先世相續業因
310 1 答言 dá yán to reply 尊者答言
311 1 shí food / food and drink 所食飯等蘇陀味
312 1 jià price
313 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 時金色尊者即以此衣先奉父母
314 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 遍王舍城街衢巷中
315 1 先世 xiānshì ancestry 以宿命智諦觀先世相續業因
316 1 歸向 guīxiàng to turn toward 或有歸向佛者
317 1 大福 dàfú Dafu 自身極具殊勝大福威力
318 1 近事 jìnshì disciple / lay person 乃至盡壽而為近事
319 1 to wish 隨所悕望妙欲樂
320 1 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 因福能生淨信心
321 1 殺害 shāhài to kill / to murder 將令殺害而
322 1 種類 zhǒnglèi kind / genus / type / category / variety / species / sort / class 普為大眾隨其種類如應說法
323 1 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等眾類人
324 1 Soviet Union 所食飯等蘇陀味
325 1 妓女 jìnǚ prostitute 妓女眷屬福所招
326 1 旃檀 zhāntán sandalwood 馥郁猶如旃檀香
327 1 一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood] 我即一切皆成就
328 1 meaning / sense 我今宣說如是義
329 1 to be jealous of 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
330 1 勝行 shèngxíng distinguished actions 修何勝行得圓成
331 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 得證緣覺菩提果
332 1 歿 to end / to die 歿已得生於天中
333 1 勢力 shìli power / influence / force 壽命色相勢力等
334 1 請問 qǐngwèn may I ask 我等今時宜應請問
335 1 合掌 hézhǎng to join palms 怡目合掌
336 1 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 因福故獲大名稱
337 1 zuǒ to assist / to accompany 王之臣佐及無數百千人眾俱生恚怒
338 1 jìng to contend / to vie / to compete 競共馳走奔逐執取
339 1 xiàn boundary / limit 然其福命有所盡限
340 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 即時脫自身所著衣持用淨
341 1 jiè to quit 此為久修戒禁行邪
342 1 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 此極惡人造斯惡行
343 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 王審其
344 1 大夫 dàifu doctor 譯經三藏朝散大夫試鴻
345 1 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 汝等諦聽我所說
346 1 to fear / be afraid of / to dread 懼死懷怖舉身顫
347 1 無價 wújià invaluable / priceless 即彼無價廣大妙衣
348 1 第一 dì yī first 各具第一勝功德
349 1 to look after / to attend to 尊者阿難即當顧視阿闍世王
350 1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 一切七寶等成就
351 1 往詣 wǎngyì go towards 往詣王
352 1 且止 qiězhǐ stop 汝等且止
353 1 六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm 我昔曾生六欲天
354 1 無缺 wúquē whole 曾無苦惱無缺減
355 1 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 轉輪王等最極尊
356 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在受用欲界中
357 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 捷辯記念悉具足
358 1 泰然 tàirán calm 普使一切在會大眾身意泰然
359 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 伸供養
360 1 如意 rúyì satisfactory 天中受用悉如意
361 1 無漏 wúlòu having no passion or delusion 已證無漏涅槃樂
362 1 馳走 chí zǒu to run away 競共馳走奔逐執取
363 1 shùn to obey 出言聞者皆信順
364 1 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 一切阿修羅王眾
365 1 guī to go back / to return 無主無救無歸
366 1 誓願 shìyuàn to have unyielding will 發大誓願作諸福事
367 1 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 彼金色尊者高處空中威光焰
368 1 隨心 suíxīn to follow one's heart 受諸富樂廣隨心
369 1 wàng to gaze / to look towards 隨所悕望妙欲樂
370 1 日照 rìzhào sunshine 彼日照商主并其妻室於此
371 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 即起趨前忙然奔走
372 1 財富 cáifù wealth / riches 珍財富樂數難量
373 1 to take 奔拏利迦花
374 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
375 1 zhī to support 隨意所用覆身支
376 1 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求富樂及功德
377 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 龍王勝報如天子
378 1 shě to give 舍大城
379 1 to be slow of speech 鉢訥摩花
380 1 諦觀 dìguān to observe closely 以宿命智諦觀先世相續業因
381 1 家族 jiāzú a household / a clan 此生家族極廣大
382 1 時宜 shíyí what is appropriate for the time 我等今時宜應請問
383 1 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 出現種種神變
384 1 無主 wú zhǔ impermanence 無主無救無歸
385 1 天花 tiānhuā a ceiling 種種天花
386 1 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 此修何因果招如是
387 1 bái white 意白尊者言
388 1 得證 dezhèng to obtain a proof / Q.E.D. 得證緣覺菩提果
389 1 wèi taste / flavor 所食飯等蘇陀味
390 1 fàn Sanskrit 臚卿光梵大師賜紫沙門
391 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 時勇戾大臣隨從於王
392 1 wéi dangerous / precarious 勇戾大臣以其危逼涕泣
393 1 zhù to dwell / to live / to reside 蒙益如應而住
394 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 隨意適悅而無礙
395 1 記念 jìniàn to commemorate / to remember 捷辯記念悉具足
396 1 guò to cross / to go over / to pass 金色童子本無過咎搆成罪惡
397 1 告語 gàoyǔ to inform / to tell 我當告語國主大王
398 1 種族 zhǒngzú race 高勝種族德莊嚴
399 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 衣服珍寶等樂具
400 1 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 即於世尊大師清淨教法至誠尊重
401 1 利樂 lì lè blessing and joy 金色尊者廣起利樂一切眾
402 1 qīng minister / high officer 臚卿光梵大師賜紫沙門
403 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 最勝無量無比喻
404 1 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 會中或有證須陀洹果者
405 1 lái to come 亦不還復來此間
406 1 drama / play / show / opera 劇嫌恚眾共打擊
407 1 數數 shǔshù to count / to reckon 如是數數旋脫旋現
408 1 觀瞻 guānzhān to observe the appearance / to view from the outside 返覆觀瞻其光益麗
409 1 belly / skin 臚卿光梵大師賜紫沙門
410 1 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 所有種種天王等
411 1 to indulge oneself / to be unrestrained 汝等隨應欲受用者恣其所取
412 1 shēng to ascend / to go up 昇舉
413 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 金色童子於生死過失心極厭離
414 1 高處 gāochù high place / elevation 彼金色尊者高處空中威光焰
415 1 熾盛 chìshèng to burn in flames 猶如金山吉祥熾盛
416 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 此為久修戒禁行邪
417 1 生天 shēng tiān highest rebirth 修勝福故得生天
418 1 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
419 1 huì anger / rage 劇嫌恚眾共打擊
420 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 勿應致
421 1 小王 xiǎo wáng minor kings 轉輪聖王及小王
422 1 百劫 bǎijié Baijie 於百劫中勤修習
423 1 歡悅 huānyuè happiness / joy 見者咸生歡悅意
424 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 復有無數百千天人
425 1 謙恭 qiāngōng polite and modest 色相謙恭眾殊勝
426 1 大勝 dàshèng to defeat decisively / to win decisively / great victory / triumph 尊者所具大勝福
427 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 善和圓滿適悅心
428 1 zhào to illuminate / to shine 如初生日光明照觸
429 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 得聞如是昔未曾有無限量不思
430 1 to translate / to interpret 詔譯
431 1 shí ten 天中十種勝功德
432 1 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 最勝無量無比喻
433 1 妙色 miào sè wonderful form 閻浮檀金妙色衣
434 1 妻室 qīshì wife 彼日照商主并其妻室於此
435 1 行者 xíngzhě practitioner 修定行者居定地
436 1 喜樂 xǐlè joy 獲得離生喜樂門
437 1 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus 口出優鉢羅花香
438 1 proper / suitable / appropriate 我今宜應為
439 1 gòu to reach 金色童子本無過咎搆成罪惡
440 1 豐盈 fēngyíng well-rounded / plump 無數財寶悉豐盈
441 1 fāng square / quadrilateral / one side 妙音普遍諸方處
442 1 安居 ānjū to settle down / to live peacefully 變化宮殿妙安居
443 1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 所有諸佛聲聞眾
444 1 教法 jiàofǎ a creed / a doctrine / teachings / a teaching method 即於世尊大師清淨教法至誠尊重
445 1 wǎng to go (in a direction) 執往殞棄其命
446 1 過失 guòshī defect / fault 金色童子於生死過失心極厭離
447 1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 周遍充滿棄屍林中
448 1 天福 tiānfú good fortune granted by heaven 地中受用天福因
449 1 huái bosom / breast 懼死懷怖舉身顫
450 1 如火 rúhuǒ fiery 心目迷亂如火所焚
451 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
452 1 自力 zìlì one's own power 欲隨自力能而行布施
453 1 jiù to punish / to chastise / to blame 金色童子本無過咎搆成罪惡
454 1 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land 開悅意目普觀瞻
455 1 奔走 bēnzǒu to run / to rush about / to be on the go 即起趨前忙然奔走
456 1 大正 Dàzhèng Taishō / Taisho 時彼尊者大正士
457 1 zhōu Zhou Dynasty 久固無減復周圓
458 1 kāi to open 開悅意目普觀瞻
459 1 告勅 gàochì an imperial order 忽聞如是王告勅已
460 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 所得具足天無異
461 1 ài to love 愛盡妙樂復增勝
462 1 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 已證無漏涅槃樂
463 1 淨施 jìng shī pure charity 淨施尊者阿難等諸苾芻眾
464 1 修習 xiūxí to practice / to cultivate 於百劫中勤修習
465 1 人身 rénshēn human body 速令此人身諸痛苦悉得輕安
466 1 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 圓成正等正覺尊
467 1 異口同音 yì kǒu tóng yīn different people speaking in one voice 異口同音說伽陀曰
468 1 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 我實於彼不起微細損害之意
469 1 book / volume
470 1 其事 qí shì that thing / this thing 其事如是
471 1 見諦 jiàndì realization of the truth 會中見諦開悟
472 1 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala 最勝毘沙門天等
473 1 knee 數量廣大積至于膝
474 1 疑念 yíniàn doubt 既生疑念乃相議言
475 1 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 一切獲得定無疑
476 1 毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha 得值毘婆尸如來
477 1 xūn to smoke / to cure 其香勝妙眾普熏
478 1 童女 tóngnǚ virgin female 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
479 1 èr two 人各二衣施以被體
480 1 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 人中受報無間斷
481 1 大城 dà chéng great city 舍大城
482 1 穀米 gǔmǐ grains 所有田苗穀米等
483 1 shǎo few 我昔因修少福故
484 1 經歷 jīnglì experience 經歷多千俱胝生
485 1 shì to test / to try / to experiment 譯經三藏朝散大夫試鴻
486 1 勤力 qínlì hardworking / diligent 所得不假勤力營
487 1 開示 kāishì to express / to indicate 顯明開示汝諸人
488 1 不假 bùjià not needing help 所得不假勤力營
489 1 to apply / to smear 如其次第廣敷揚
490 1 質多羅 zhìduōluó multi-colored 毘摩質多羅王等
491 1 sūn Sun 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
492 1 近臣 jìnchén a member of a monarch's inner ministerial circle 觀視近臣而告
493 1 大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign 受諸福樂大自在
494 1 cháo to face 譯經三藏朝散大夫試鴻
495 1 chù to touch / to feel 如初生日光明照觸
496 1 宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives 以宿命智諦觀先世相續業因
497 1 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 眷屬圓具不破壞
498 1 美容 měiróng to improve one's appearance / to make oneself more attractive / to beautify 美容盛年眾殊妙
499 1 微細 wēixì very small 我實於彼不起微細損害之意
500 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 彼彼隨起思念時

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 46 that / those 即彼無價廣大妙衣
2 41 yǒu is / are / to exist
3 37 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以神力故
4 36 guǒ a result / a consequence 是果已
5 35 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 前詣尊者阿難所
6 35 yóu follow / from / it is for...to 應由往昔造諸福因
7 33 good fortune / happiness / luck 獲如是福力
8 32 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 前詣尊者阿難所
9 31 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 由修福故獲如是
10 31 zhū all / many / various 於須臾間斷諸煩惱
11 31 in / at 金色童子於生死過失心極厭離
12 26 shì is / are / am / to be 作是白言
13 24 shēng to be born / to give birth 開發福門令生尊重
14 23 already / afterwards 告白其父母已
15 23 I / me / my 我今願於尊者法中清淨出家
16 23 děng et cetera / and so on 臣惟淨等奉
17 22 zhōng middle 我今願於尊者法中清淨出家
18 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 福者有勝威力
19 20 shèng to beat / to win / to conquer 福者有勝威力
20 19 zhòng many / numerous 眾見是事已
21 19 jīn today / modern / present / current / this / now 我今願於尊者法中清淨出家
22 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 尊者阿難之前積而成聚
23 18 shí time / a point or period of time 是時
24 17 de potential marker 今我所得
25 17 this / these 若此尊者所脫之衣
26 16 clothes / clothing 一衣脫已一衣旋復自然出現
27 16 一切 yīqiè all / every / everything 在會一切大
28 15 yīng should / ought 應由往昔造諸福因
29 14 happy / glad / cheerful / joyful 欲求富樂及功德
30 14 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 具足戒成苾芻相
31 14 his / hers / its / theirs 然其福命有所盡限
32 14 zuò to do 作是白言
33 13 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 前詣尊者阿難所
34 13 金色 jīnsè gold 金色童子於生死過失心極厭離
35 13 shì matter / thing / item 眾見是事已
36 13 promptly / right away / immediately 即作是念
37 13 如是 rúshì thus / so 獲如是福力
38 12 ruò to seem / to be like / as 若此尊者所脫之衣
39 12 miào wonderful / fantastic 其所積衣殊妙無
40 12 tool / device / utensil / equipment / instrument 自身極具殊勝大福威力
41 12 zhī him / her / them / that 尊者阿難即為教授出家之法
42 12 xiū to decorate / to embellish 於尊者所誓修梵行
43 12 suí to follow 汝等隨應欲受用者恣其所取
44 12 xīn heart 金色童子於生死過失心極厭離
45 12 廣大 guǎngdà vast / extensive 作如是廣大威神福事
46 12 yán to speak / to say / said 咸作是言
47 11 to know / to learn about / to comprehend 德力而悉殊特
48 11 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 汝等隨應欲受用者恣其所取
49 11 desire 汝等隨應欲受用者恣其所取
50 11 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 若於人中樂欲得
51 10 so as to / in order to 以宿命智諦觀先世相續業因
52 10 néng can / able
53 10 yīn because 應由往昔造諸福因
54 9 wén to hear 出言聞者皆信順
55 9 天中 tiānzhōng in the middle of the sky 歿已得生於天中
56 9 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 具足戒成苾芻相
57 9 huò to reap / to harvest 獲如是福力
58 9 such as / for example / for instance 又如閻浮檀金焰赫
59 9 威神 Wēishén Anubhāva 作如是廣大威神福事
60 9 method / way 我今願於尊者法中清淨出家
61 9 zhèng proof 證阿羅漢果
62 9 extremely / very 金色童子於生死過失心極厭離
63 9 wèi for / to 我今宜應為
64 8 guǎng wide / large / vast 脫已還生其數廣多
65 8 again / more / repeatedly 一衣脫已一衣旋復自然出現
66 8 shòu to suffer / to be subjected to
67 8 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 我今願於尊者法中清淨出家
68 8 yǒng brave / courageous 聞勇戾大臣先於園中
69 8 power / force / strength 獲如是福力
70 8 big / great / huge / large / major 在會一切大
71 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 所獲成就眾福門
72 8 not / no 眷屬圓具不破壞
73 8 to bend / to violate / to go against 聞勇戾大臣先於園中
74 7 rén person / people / a human being 人各二衣施以被體
75 7 大臣 dàchén chancellor / minister 聞勇戾大臣先於園中
76 7 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
77 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 所共集會一切大眾
78 7 tuō to take off 即時脫自身所著衣持用淨
79 7 zēng to increase / to add to / to augment 發起增勝悲愍心
80 7 xián salty / briny 咸作是言
81 7 jiē all / each and every / in all cases 出言聞者皆信順
82 7 wáng Wang 往詣王
83 7 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 欲求富樂及功德
84 7 guāng light 臚卿光梵大師賜紫沙門
85 7 shēn human body / torso 金色尊者以自神力踊身虛空
86 6 yuè pleased 善和圓滿適悅心
87 6 to arise / to get up 彼彼隨起思念時
88 6 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一切功德普莊嚴
89 6 爾時 ěr shí at that time 爾時
90 6 qiān one thousand 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
91 6 shì a generation 若於此世或他世
92 6 no 其所積衣殊妙無
93 6 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 我今願於尊者法中清淨出家
94 6 strange / unusual / uncanny 奇哉
95 6 rich / wealthy 欲求富樂及功德
96 6 to assemble / to meet together 尊者阿難之前積而成聚
97 6 to reach 欲求富樂及功德
98 6 rán correct / right / certainly 然其福命有所盡限
99 6 乃至 nǎizhì and even 乃至成
100 6 idea 開悅意目普觀瞻
101 6 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 汝以真實加
102 6 huì can / be able to 在會一切大
103 6 shū different / special / unusual 其所積衣殊妙無
104 6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 異口同音說伽陀曰
105 6 zāi exclamatory particle 奇哉
106 6 huā Hua 又復雨諸天中妙花
107 6 zūn to honor / to respect 圓成正等正覺尊
108 6 dāng to be / to act as / to serve as 諸人當知
109 5 also / too 而亦不盡
110 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃見
111 5 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時
112 5 圓成 yuán chéng complete perfection 修何勝行得圓成
113 5 dìng to decide 一切獲得定無疑
114 5 huò or / either / else 若於此世或他世
115 5 yòu again / also 又如閻浮檀金焰赫
116 5 yuán won / yuan 眷屬圓具不破壞
117 5 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種受用歡喜增
118 5 to store 尊者阿難之前積而成聚
119 5 無數 wúshù countless / innumerable 無數財寶悉豐盈
120 5 qián front 前詣尊者阿難所
121 5 naturally / of course / certainly 亦復顯明自福
122 5 xiāng each other / one another / mutually 具足戒成苾芻相
123 4 you / thou 顯明開示汝諸人
124 4 wēi prestige / majesty 彼金色尊者高處空中威光焰
125 4 niàn to read aloud 即作是念
126 4 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 證阿羅漢果
127 4 jiàn to see 乃見
128 4 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃至棄屍林中
129 4 each 人各二衣施以被體
130 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 人中常得眾所欽
131 4 gào to tell / to say / said / told 觀視近臣而告
132 4 gain / advantage / benefit 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
133 4 zhǔ owner 長者居士及商主
134 4 色相 sèxiāng coloration / hue 色相謙恭眾殊勝
135 4 威力 wēilì might / formidable power 自身極具殊勝大福威力
136 4 樂欲 lè yù the desire for joy 是諸人眾隨樂欲心
137 4 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所積衣殊妙無
138 4 歡喜 huānxǐ joyful 開明廣大歡喜言
139 4 所有 suǒyǒu all 所有田苗穀米等
140 4 jìn to the greatest extent / utmost 然其福命有所盡限
141 4 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譯經三藏朝散大夫試鴻
142 4 xìn to believe / to trust 出言聞者皆信順
143 4 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 開發福門令生尊重
144 4 gòng together 所共集會一切大眾
145 4 lìng to make / to cause to be / to lead 開發福門令生尊重
146 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 一切功德普莊嚴
147 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 而應獲得天眼智
148 4 汝等 rǔ děng you all 汝等隨應欲受用者恣其所取
149 4 妙樂 miàolè sublime joy 愛盡妙樂復增勝
150 4 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 今我所得
151 4 具足 jùzú complete / full / perfect 所得具足天無異
152 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 彼所生無我我所
153 4 yuàn to hope / to wish / to desire 我今願於尊者法中清淨出家
154 4 mén door / gate / doorway / gateway 開發福門令生尊重
155 3 自然 zìrán nature 一衣脫已一衣旋復自然出現
156 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 大釋師子淨教中
157 3 to criticize 既生疑念乃相議言
158 3 shī corpse 乃至棄屍林中
159 3 liàng a quantity / an amount 人中壽量數決定
160 3 輕安 qīng ān calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi 輕安如故
161 3 entirely / without exception 俱作是念
162 3 mìng life 然其福命有所盡限
163 3 zhī to know 諸人當知
164 3 zuì most / extremely / exceedingly 最勝毘沙門天等
165 3 kōng empty / void / hollow 向空諦誠瞻仰
166 3 tán sandalwood / Indian sandalwood 又如閻浮檀金焰赫
167 3 shě to give 得樂寂靜捨念成
168 3 yuán garden / orchard 天中歡喜妙園苑
169 3 希有 xīyǒu uncommon 希有
170 3 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 財寶受用悉無窮
171 3 zhǒng kind / type 不種自然能廣成
172 3 yòng to use / to apply 隨意所用覆身支
173 3 to cover 返覆觀瞻其光益麗
174 3 to go to / to arrive / to reach 前詣尊者阿難所
175 3 xuán to revolve 一衣脫已一衣旋復自然出現
176 3 past / former times 我昔因修少福故
177 3 lín a wood / a forest / a grove 乃至棄屍林中
178 3 zài in / at 在會一切大
179 3 bitterness / bitter flavor 汝等厭離於諸苦
180 3 hair 所發語言人愛樂
181 3 he / him 若於此世或他世
182 3 驚異 jīngyì amazed / astonished 心生驚異
183 3 tóng like / same / similar 同彼天主大威光
184 3 to lift / to hold up / to raise
185 3 bǎi one hundred 王之臣佐及無數百千人眾俱生恚怒
186 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得具足天無異
187 3 shì to match 善和圓滿適悅心
188 3 hái also / in addition / more 脫已還生其數廣多
189 3 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 普遍一切街衢巷中
190 3 nán difficult / arduous / hard 珍財富樂數難量
191 3 shī the practice of selfless giving / dāna
192 3 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing 金色童子因緣經卷第八
193 3 shǔ to count 脫已還生其數廣多
194 3 bào newspaper 如斯之報
195 3 zhòng heavy 令生信重
196 3 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 自身極具殊勝大福威力
197 3 亦復 yìfù also 亦復顯明自福
198 3 qiú to request 諸有求成於樂果
199 3 Germany 德力而悉殊特
200 3 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 又如閻浮檀金焰赫
201 3 痛苦 tòngkǔ pain / suffering 痛苦逼身不能制止
202 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 妻妾子息等眷屬
203 3 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮雙足
204 2 suī although / even though 我今雖
205 2 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 以宿命智諦觀先世相續業因
206 2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起增勝悲愍心
207 2 打擊 dǎjī to hit / to strike 劇嫌恚眾共打擊
208 2 zuò to sit 退坐一面
209 2 yàn flame / blaze 又如閻浮檀金焰赫
210 2 瞻仰 zhānyǎng to look up at 向空諦誠瞻仰
211 2 lèi kind / type / class / category 婆羅門等眾類人
212 2 jiǎn to deduct / to subtract 久固無減復周圓
213 2 在在 zàizài everywhere 在在生中常所隨
214 2 間斷 disconnected / interrupted / suspended 於須臾間斷諸煩惱
215 2 往昔 wǎngxī in the past 應由往昔造諸福因
216 2 應當 yīngdāng should / ought to 應當速修諸福因
217 2 欲界 yù jiè realm of desire 欲界種種勝上事
218 2 chì imperial decree 勅曰
219 2 force / compel / force 痛苦逼身不能制止
220 2 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 為具天眼智邪
221 2 使 shǐ to make / to cause 使棄置
222 2 zhe indicates that an action is continuing 脫自所著金色
223 2 如故 rúgù like an old friend 輕安如故
224 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後以衣
225 2 fèng to offer / to present 臣惟淨等奉
226 2 to take / to get / to fetch 汝等隨應欲受用者恣其所取
227 2 xiān first 時金色尊者即以此衣先奉父母
228 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢羅花
229 2 chēng to call / to address 人中受用稱悅心
230 2 yuē to speak / to say 異口同音說伽陀曰
231 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 於尊者所誓修梵行
232 2 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 曾無苦惱無缺減
233 2 shàng top / a high position 欲界種種勝上事
234 2 a thoroughfare 普遍一切街衢巷中
235 2 shì to vow / to pledge / to swear 於尊者所誓修梵行
236 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 所共集會一切大眾
237 2 可愛 kěài cute / lovely 因福能宣可愛語
238 2 tiān day 所得具足天無異
239 2 次第 cìdì one after another 次第禮足
240 2 fàng to put / to place 即時放捨不復執持
241 2 具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 具足戒成苾芻相
242 2 an item 怡目合掌
243 2 xiāo to melt / to fuse 令此勇戾大臣身諸痛苦悉得銷散
244 2 jiù to save / to rescue 起救護心救我此苦
245 2 光明 guāngmíng bright 光明晃曜如初生日
246 2 世間 shìjiān world / the human world 守護世間四天王
247 2 shòu old age / long life 人中壽量數決定
248 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 馥郁猶如旃檀香
249 2 隨意 suíyì as one wishes 隨意所用覆身支
250 2 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 開發福門令生尊重
251 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 久固無減復周圓
252 2 多人 duōrén Multi-user [software] 廣多人眾
253 2 Buddha / Awakened One 所有諸佛聲聞眾
254 2 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu 爾時國主阿闍世王
255 2 生日 shēngrì birthday 光明晃曜如初生日
256 2 愛樂 ài lè love and joy 所發語言人愛樂
257 2 jīn gold 又如閻浮檀金焰赫
258 2 chén minister / statesman / official 臣惟淨等奉
259 2 jiē street / road / thoroughfare 普遍一切街衢巷中
260 2 普施 pǔshī to give universally 如是普施
261 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 現受果報極廣大
262 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 異口同音說伽陀曰
263 2 mother 告白其父母已
264 2 zhān to look at 咸共瞻覩
265 2 財寶 cái bǎo money and valuables 財寶受用悉無窮
266 2 speed 應當速修諸福因
267 2 xíng to walk / to move 此為久修戒禁行邪
268 2 shāng commerce / trade 長者居士及商主
269 2 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 頂禮雙足
270 2 shì to look at / to see 觀視近臣而告
271 2 zhāo to beckon / to hail 此修何因果招如是
272 2 céng once / already / former / previously 我昔曾生六欲天
273 2 帝釋天 Dìshì Tiān Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 受用常同帝釋天
274 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 自身極具殊勝大福威力
275 2 huàng to to sway / to shake 光明晃曜如初生日
276 2 bright / radiant / shining 又如閻浮檀金焰赫
277 2 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 得值毘婆尸如來
278 2 rain
279 2 tuó steep bank 所食飯等蘇陀味
280 2 special / unique / distinguished 德力而悉殊特
281 2 制止 zhìzhǐ to curb / to put a stop to / to stop / to check / to limit 痛苦逼身不能制止
282 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 而應不能得
283 2 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
284 2 to gather / to collect 即得福樂咸臻集
285 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 經歷多千俱胝生
286 2 shēn deep 生深固之心
287 2 bēn to run fast / to flee 競共馳走奔逐執取
288 2 白言 bái yán to say 作是白言
289 2 信樂 xìn lè joy of believing 乃於如來清淨教中深生信樂
290 2 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 妙音普遍諸方處
291 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 次第禮足
292 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 相續不斷
293 2 邊際 biānjì bounds 其邊際
294 2 數百 shù bǎi several hundred 於剎那間乃有無數百千人眾廣大
295 2 發生 fāshēng to happen / to occur / to take place 咸皆驚異發生最上希奇之心
296 2 寂靜 jìjìng quiet 得樂寂靜捨念成
297 2 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 以神力故
298 2 soil / ground / land 修定行者居定地
299 2 already / since 既生疑念乃相議言
300 2 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 人聞已
301 2 數量 shùliàng quantity 數量廣大積而成聚
302 2 國主 guózhǔ monarch / emperor 爾時國主阿闍世王
303 2 執持 zhíchí to hold firmly 是時多人既執持已
304 2 a human or animal body 人各二衣施以被體
305 2 chéng honesty / sincerity 向空諦誠瞻仰
306 2 如初 rúchū as before / as ever 光明晃曜如初生日
307 2 what / where / which 此修何因果招如是
308 2 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru 若欲北俱盧洲生
309 2 諸天 zhūtiān devas 所有梵眾等諸天
310 2 我等 wǒděng we 我等若能知所修因如實作
311 2 pleased / happy 怡如海波相
312 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執往殞棄其命
313 2 increase / benefit 返覆觀瞻其光益麗
314 2 大師 dàshī venerable master / great master / master 臚卿光梵大師賜紫沙門
315 2 zào to make / to build / to manufacture 應由往昔造諸福因
316 2 yào glorious 光明晃曜如初生日
317 2 to see / to observe / to witness 咸共瞻覩
318 2 一天 yītiān one day 一天增勝於一天
319 2 jiǔ old 此為久修戒禁行邪
320 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 為具天眼智邪
321 2 truth / satya 向空諦誠瞻仰
322 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我今宣說如是義
323 2 yǒng to leap / to jump 金色尊者以自神力踊身虛空
324 2 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
325 2 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 地中受用天福因
326 2 jìng clean 即時脫自身所著衣持用淨
327 2 教授 jiàoshòu professor 尊者阿難即為教授出家之法
328 2 周遍 zhōubiàn everywhere 身諸分位廣周遍
329 2 xiàng towards / to 向空諦誠瞻仰
330 2 dialect / language / speech 因福能宣可愛語
331 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 此為久修戒禁行邪
332 2 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王及小王
333 2 希奇 xīqí rare / strange 富樂功德等希奇
334 2 出現 chūxiàn to appear 一衣脫已一衣旋復自然出現
335 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如金山吉祥熾盛
336 2 一面 yīmiàn one side 退坐一面
337 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 於須臾間斷諸煩惱
338 2 xiàng lane / alley 普遍一切街衢巷中
339 2 yǔn to perish / to die 執往殞棄其命
340 2 最上 zuìshàng supreme 咸皆驚異發生最上希奇之心
341 2 prosperous / splendid
342 2 this 特若斯
343 2 厭離 yànlí to give up in disgust 金色童子於生死過失心極厭離
344 2 虛空 xūkōng empty space 金色尊者以自神力踊身虛空
345 2 卷第八 juǎn dì bā scroll 8 金色童子因緣經卷第八
346 2 恚怒 huìnù to hate / to be in a rage 聞已悖然極生恚怒
347 2 顯明 xiǎnmíng to reveal, make known 亦復顯明自福
348 2 residence / dwelling 修定行者居定地
349 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 圓成勝妙福威神
350 2 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 常同天女戲園中
351 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 脫已還生其數廣多
352 2 童子 tóngzǐ boy 金色童子於生死過失心極厭離
353 2 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 尊者阿難即為教授出家之法
354 2 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 猶如金山吉祥熾盛
355 2 須臾 xūyú a moment 於須臾間斷諸煩惱
356 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如是數數旋脫旋現
357 2 one 一衣脫已一衣旋復自然出現
358 2 ā prefix to names of people 前告尊者阿
359 2 sufficient / enough 次第禮足
360 1 厭棄 yànqì to spurn / to reject 眾所厭棄命將殞謝
361 1 mutually 時諸人眾互言議已
362 1 迦尸 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
363 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 得證緣覺菩提果
364 1 開悟 kāiwù to become enlightened / to have an awakening 會中見諦開悟
365 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 我等若能知所修因如實作
366 1 高聲 gāoshēng aloud / loud / loudly 高聲唱言
367 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 如其次第廣敷揚
368 1 妻妾 qīqiè a wife or concubine 妻妾子息等眷屬
369 1 其父 qí fù his father 告白其父母已
370 1 罪惡 zuì è sin / evil 金色童子本無過咎搆成罪惡
371 1 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 歸命頂禮金色
372 1 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶衣奏天妙樂
373 1 運神 yùnshén to concentrate / to think what you're doing 即運神力自空而還棄屍林中
374 1 豐饒 fēngráo rich and fertile 人中受用得豐饒
375 1 尊崇 zūnchóng to respect / to revere / to admire / to honor / to venerate 人主尊崇勝福增
376 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 普為一切城中大眾無數種
377 1 願力 yuànlì the power of a vow 我由往昔願力故
378 1 diào to drop down
379 1 業因 yèyīn karmic conditions 以宿命智諦觀先世相續業因
380 1 復有 fùyǒu moreover / once again 復有無數百千天人
381 1 答言 dá yán to reply 尊者答言
382 1 shí food / food and drink 所食飯等蘇陀味
383 1 jià price
384 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 時金色尊者即以此衣先奉父母
385 1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 遍王舍城街衢巷中
386 1 先世 xiānshì ancestry 以宿命智諦觀先世相續業因
387 1 歸向 guīxiàng to turn toward 或有歸向佛者
388 1 大福 dàfú Dafu 自身極具殊勝大福威力
389 1 近事 jìnshì disciple / lay person 乃至盡壽而為近事
390 1 to wish 隨所悕望妙欲樂
391 1 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 因福能生淨信心
392 1 殺害 shāhài to kill / to murder 將令殺害而
393 1 and 善和圓滿適悅心
394 1 種類 zhǒnglèi kind / genus / type / category / variety / species / sort / class 普為大眾隨其種類如應說法
395 1 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等眾類人
396 1 Soviet Union 所食飯等蘇陀味
397 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口出優鉢羅花香
398 1 妓女 jìnǚ prostitute 妓女眷屬福所招
399 1 旃檀 zhāntán sandalwood 馥郁猶如旃檀香
400 1 一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood] 我即一切皆成就
401 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 數量廣大積至于膝
402 1 bìng and / furthermore / also 彼日照商主并其妻室於此
403 1 meaning / sense 我今宣說如是義
404 1 to be jealous of 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利
405 1 雖然 suīrán although / even though 我今所感事雖然
406 1 勝行 shèngxíng distinguished actions 修何勝行得圓成
407 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 得證緣覺菩提果
408 1 歿 to end / to die 歿已得生於天中
409 1 勢力 shìli power / influence / force 壽命色相勢力等
410 1 請問 qǐngwèn may I ask 我等今時宜應請問
411 1 合掌 hézhǎng to join palms 怡目合掌
412 1 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 因福故獲大名稱
413 1 zuǒ to assist / to accompany 王之臣佐及無數百千人眾俱生恚怒
414 1 jìng to contend / to vie / to compete 競共馳走奔逐執取
415 1 xiàn boundary / limit 然其福命有所盡限
416 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 即時脫自身所著衣持用淨
417 1 jiè to quit 此為久修戒禁行邪
418 1 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 此極惡人造斯惡行
419 1 wéi only / solely / alone 惟願尊者
420 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 王審其
421 1 大夫 dàifu doctor 譯經三藏朝散大夫試鴻
422 1 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 汝等諦聽我所說
423 1 to fear / be afraid of / to dread 懼死懷怖舉身顫
424 1 無價 wújià invaluable / priceless 即彼無價廣大妙衣
425 1 第一 dì yī first 各具第一勝功德
426 1 to look after / to attend to 尊者阿難即當顧視阿闍世王
427 1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 一切七寶等成就
428 1 往詣 wǎngyì go towards 往詣王
429 1 rare / infrequent / precious
430 1 且止 qiězhǐ stop 汝等且止
431 1 六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm 我昔曾生六欲天
432 1 無缺 wúquē whole 曾無苦惱無缺減
433 1 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 轉輪王等最極尊
434 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在受用欲界中
435 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 捷辯記念悉具足
436 1 泰然 tàirán calm 普使一切在會大眾身意泰然
437 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 伸供養
438 1 如意 rúyì satisfactory 天中受用悉如意
439 1 無漏 wúlòu having no passion or delusion 已證無漏涅槃樂
440 1 馳走 chí zǒu to run away 競共馳走奔逐執取
441 1 shùn to obey 出言聞者皆信順
442 1 即如 jírú such as 我即如其尊
443 1 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 一切阿修羅王眾
444 1 guī to go back / to return 無主無救無歸
445 1 誓願 shìyuàn to have unyielding will 發大誓願作諸福事
446 1 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 彼金色尊者高處空中威光焰
447 1 隨心 suíxīn to follow one's heart 受諸富樂廣隨心
448 1 wàng to gaze / to look towards 隨所悕望妙欲樂
449 1 日照 rìzhào sunshine 彼日照商主并其妻室於此
450 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 即起趨前忙然奔走
451 1 財富 cáifù wealth / riches 珍財富樂數難量
452 1 to take 奔拏利迦花
453 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
454 1 zhī to support 隨意所用覆身支
455 1 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求富樂及功德
456 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 龍王勝報如天子
457 1 shě to give 舍大城
458 1 to be slow of speech 鉢訥摩花
459 1 諦觀 dìguān to observe closely 以宿命智諦觀先世相續業因
460 1 家族 jiāzú a household / a clan 此生家族極廣大
461 1 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 我今只度於此生
462 1 時宜 shíyí what is appropriate for the time 我等今時宜應請問
463 1 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 出現種種神變
464 1 無主 wú zhǔ impermanence 無主無救無歸
465 1 天花 tiānhuā a ceiling 種種天花
466 1 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 此修何因果招如是
467 1 bái white 意白尊者言
468 1 得證 dezhèng to obtain a proof / Q.E.D. 得證緣覺菩提果
469 1 wèi taste / flavor 所食飯等蘇陀味
470 1 fàn Sanskrit 臚卿光梵大師賜紫沙門
471 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 時勇戾大臣隨從於王
472 1 wéi dangerous / precarious 勇戾大臣以其危逼涕泣
473 1 zhù to dwell / to live / to reside 蒙益如應而住
474 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 隨意適悅而無礙
475 1 記念 jìniàn to commemorate / to remember 捷辯記念悉具足
476 1 guò to cross / to go over / to pass 金色童子本無過咎搆成罪惡
477 1 告語 gàoyǔ to inform / to tell 我當告語國主大王
478 1 種族 zhǒngzú race 高勝種族德莊嚴
479 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 衣服珍寶等樂具
480 1 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 即於世尊大師清淨教法至誠尊重
481 1 利樂 lì lè blessing and joy 金色尊者廣起利樂一切眾
482 1 qīng minister / high officer 臚卿光梵大師賜紫沙門
483 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 最勝無量無比喻
484 1 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 會中或有證須陀洹果者
485 1 畢竟 bìjìng after all / all in all 畢竟廣大勝成就
486 1 lái to come 亦不還復來此間
487 1 drama / play / show / opera 劇嫌恚眾共打擊
488 1 數數 shǔshù to count / to reckon 如是數數旋脫旋現
489 1 觀瞻 guānzhān to observe the appearance / to view from the outside 返覆觀瞻其光益麗
490 1 belly / skin 臚卿光梵大師賜紫沙門
491 1 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 所有種種天王等
492 1 to indulge oneself / to be unrestrained 汝等隨應欲受用者恣其所取
493 1 shēng to ascend / to go up 昇舉
494 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 金色童子於生死過失心極厭離
495 1 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 然其福命有所盡限
496 1 高處 gāochù high place / elevation 彼金色尊者高處空中威光焰
497 1 熾盛 chìshèng to burn in flames 猶如金山吉祥熾盛
498 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 此為久修戒禁行邪
499 1 生天 shēng tiān highest rebirth 修勝福故得生天
500 1 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. guǒ
 2. guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
shēng birth
self / ātman / attan
一切 yīqiè all, everything
yìng to accept
Joy
chéng Become

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
百劫 bǎijié Baijie
北俱卢洲 北俱盧洲 běi jū Lú zhōu Uttarakuru
城中 chéngzhōng Chengzhong
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
大正 Dàzhèng Taishō / Taisho
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵众 梵眾 Fànzhòng brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
光胜 光勝 guāngshèng Kōshō / Kūya
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
金色童子因缘经 金色童子因緣經 jīnsè tóngzǐ yīnyuán jīng Suvarṇavarṇāvadāna / Jinse Tongzi Yinyuan Jing
六欲天 Liù Yù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善妙 shànmiào
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
惟净 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing
威神 Wēishén Anubhāva
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
自在主 zìzàizhǔ Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 229.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
安居 ānjū Abiding Peacefully
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
biàn everywhere fragrant / paricitra
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
chéng Sincerity
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
驰走 馳走 chí zǒu to run away
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
an element
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大王 dàwáng great king / mahārāja
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
truth / satya
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
分位 fēnwèi time and position
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
告白 gàobái Proclamation
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Harmony
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā jia
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教授 jiàoshòu Professor
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
劫波树 劫波樹 jiébō shù a kalpa tree
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净施 淨施 jìng shī pure charity
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
金山 jīnshān golden mountain
近事 jìnshì disciple / lay person
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
妙喜 miàoxǐ Miaoxi / Dahui Zonggao / Zonggao
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
to rub a monk's head for taking a vow
all women
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
毘摩 pímó dharma
普观 普觀 pǔ guān contemplation of oneself reborn in the Pure Land
普遍 pǔbiàn universal
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
谦恭 謙恭 qiāngōng Modest and Respectful
且止 qiězhǐ stop
qín diligence / perseverance / vīrya
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
clinging / grasping /upādāna
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
shí Real
shì meaning / phenomena
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
shì Buddhism
世间 世間 shìjiān world
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
受用 shòuyòng Benefit
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. volition / cetanā
 2. Think
宿业 宿業 sù yè past karma
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命智 sùmìngzhì knowledge of past lives
所得 suǒdé acquire
tán dana / the practice of giving / generosity
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天福 tiānfú Heavenly Blessing
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
往诣 往詣 wǎngyì go towards
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
to calm oneself
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
小王 xiǎo wáng minor kings
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
业因 業因 yèyīn karmic conditions
Righteousness
manas / mind / mentation
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
一切 yīqiè all, everything
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
yòng yong / function / application
yǒng Courage
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuàn a vow
yuán Perfect
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
zhāo a monastic compound
zhèng realization / adhigama
正等正觉 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhī Understanding
执持 執持 zhíchí to hold firmly
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
zhuó to attach / to grasp
自力 zìlì one's own power
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
尊重 zūnzhòng respect