Glossary and Vocabulary for Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》, Scroll 5

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 81 shí time / a point or period of time 作記死時施
2 61 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 并將苾芻所有衣鉢
3 57 yuē to speak / to say 第七子攝頌曰
4 51 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
5 46 rén person / people / a human being
6 34 clothes / clothing 外道覆認衣
7 31 zuò to do 作記死時施
8 28 shí food / food and drink
9 27 jīn today / modern / present / current / this / now 我今平安
10 23 fēn to separate / to divide into parts 父命遂即分三
11 22 lái to come 群賊商侶不來
12 21 gào to tell / to say / said / told 擊鼓宣令普告國
13 21 yán to speak / to say / said 王言
14 21 白佛 bái fó to address the Buddha 以緣白佛
15 20 yuán fate / predestined affinity 以緣白佛
16 20 chù a place / location / a spot / a point 往賊營處曠野林中
17 19 one 有一長者
18 19 desire 凡在家者命欲終
19 18 lìng to make / to cause to be / to lead 擊鼓宣令普告國
20 18 wáng Wang 為憍薩羅國勝光大王說
21 18 Buddha / Awakened One 爾時佛在王舍城住竹林園
22 17 zéi thief 悉皆給與被賊之人
23 16 to take / to get / to fetch 諸外道輩亦取自
24 16 èr two 二國中間屯營而住
25 16 child / son 第七子攝頌曰
26 16 bào newspaper 芻報曰
27 15 can / may / permissible 仁可歸去
28 15 應作 yīngzuò a manifestation 我所有財應作三分
29 14 xiān first 於此國界先多交易
30 14 xíng to walk / to move 得法獨應行
31 14 to reach 財及赤石染服
32 14 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 如世尊說
33 13 five 有五種親友
34 13 便 biàn convenient / handy / easy 賊便遙見知無護者
35 13 wén to hear 既聞王喚
36 13 jià price 應二三酬價
37 13 jiàn to see 賊便遙見知無護者
38 12 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩像供養
39 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為憍薩羅國勝光大王說
40 12 長者 zhǎngzhě the elderly 并摩揭陀國長者
41 12 qián front
42 12 cái money / wealth / riches / valuables 并所盜財將來見
43 11 sòng to praise / to laud / to acclaim 第七子攝頌曰
44 11 大會 dàhuì general assembly / convention 大會草稕居
45 11 fān a banner / a scroll / an ensign 知欲造何幡
46 11 zuì crime / sin / vice 如獨往者得越法罪
47 11 guǒ a result / a consequence 美果新熟仁應惠我
48 11 father 父命遂即分三
49 11 to go 從者去
50 11 shè to absorb / to assimilate 第七子攝頌曰
51 10 rén a kernel / a pit 仁可歸去
52 10 zhù to dwell / to live / to reside 爾時佛在王舍城住竹林園
53 10 děng et cetera / and so on 居士婆羅門等過百
54 10 zhǒng kind / type 有五種親友
55 10 tóng like / same / similar 緣處同前
56 10 zhǔ owner 時摩揭陀主影
57 10 to strike / to hit / to beat 有鬪打者
58 10 zhōng middle 於大眾中制立嚴教
59 10 shī the practice of selfless giving / dāna 作記死時施
60 10 zhòng many / numerous 子眾
61 10 ministry / department 是時大將部領四兵
62 9 shēng to be born / to give birth 勿生疑慮
63 9 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 於三寶中而興供養
64 9 thing / matter 捨兵戈分所得物
65 9 mǎi to buy / to purchase 不高下買衣
66 9 wǎng to go (in a direction) 相隨而往憍薩羅國
67 9 shàn to support / to provide aid 我今欲作贍部影像
68 9 hòu after / later 芻後至王所
69 8 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca 有犯者得惡作罪
70 8 jiā house / home / residence 所有家資庫藏財物
71 8 zhí straight 今可還直
72 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 菩薩像供養
73 8 temple / monastery / vihāra 至寺內遂即身亡
74 8 chóu to toast 應二三酬價
75 8 proper / suitable / appropriate
76 8 day of the month / a certain day 父亡之日先有遺言
77 8 yuán garden / orchard 爾時佛在王舍城住竹林園
78 8 zài in / at 爾時佛在王舍城住竹林園
79 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 於大眾中制立嚴教
80 7 fàn to commit crime / to violate 若有犯者驅令出國
81 7 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 是我僧伽胝
82 7 答曰 dá yuē to reply 答曰
83 7 爾時 ěr shí at that time 爾時佛在王舍城住竹林園
84 7 tīng to listen 如斯五種聽許收用
85 7 sēng a monk 此是僧脚敧
86 7 female / feminine 娶妻未久誕生一女
87 7 shì matter / thing / item 一分屬吾以供葬事
88 7 俗人 súrén common people / laity 於俗人處賒買他衣
89 7 chí to grasp / to hold 持衣即來
90 7 to die 作記死時施
91 7 shè to set up / to establish 設無憐愛終
92 6 shòu to suffer / to be subjected to 既受財已
93 6 jiè border / boundary 到彼界已
94 6 lín a wood / a forest / a grove 往賊營處曠野林中
95 6 qǐng to ask / to inquire 請已
96 6 guest / visitor 有眾多客苾芻
97 6 影像 yǐngxiàng an image 我今欲作贍部影像
98 6 xián salty / briny 咸悉逃竄
99 6 to join / to combine 不知誰應合
100 6 a drum 擊鼓宣令普告國
101 6 to gather / to collect 尼眾集已
102 6 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 今欲作磨香塗香拭佛手足
103 6 method / way 聽苾芻尼從眾乞法
104 6 big / great / huge / large / major 汝是大賊
105 6 chà to differ 果樹差修理
106 6 suí to follow 相隨而往憍薩羅國
107 6 luó Luo 佛在室羅伐城
108 6 大王 dàwáng king 勝大王
109 6 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 於善法律情希出家
110 6 suì to comply with / to follow along 遂與八萬諸天
111 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼眾集已
112 6 undulations 二十迦利沙波拏
113 6 苾芻尼 bìchúní a nun 時苾芻尼具以上事白諸
114 5 二十 èrshí twenty 二十迦利沙波拏
115 5 sān three 父命遂即分三
116 5 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 并將苾芻所有衣鉢
117 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 擊鼓宣令普告國
118 5 to remember / to memorize / to bear in mind 作記死時施
119 5 zhòu daytime 向晝日遊處
120 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 於此國界先多交易
121 5 shē to buy or sell on credit 賒取他衣去
122 5 wèi Eighth earthly branch 娶妻未久誕生一
123 5 qún a crowd / a flock / a group 爾時群賊
124 5 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 結界證耕人
125 5 zuò to sit 禮雙足已退坐一面
126 5 zūn to honor / to respect 時世尊
127 5 banner / flag 復許五種旗
128 5 fragrant 時諸苾
129 5 淨人 jìn grén a server 無淨人自行
130 5 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda 時鄔波難陀來至其所
131 5 chú hay / fodder 芻後至王所
132 5 某甲 mǒujiǎ a certain person 我苾芻尼某甲
133 5 zhī to know 賊便遙見知無護者
134 5 shōu to receive / to accept 收所盜財
135 5 rèn to recognize / to know / to understand 外道覆認衣
136 5 衣物 yīwù clothing 并將所認衣物隨來
137 5 suì age 今逢儉歲飲
138 5 wèi to call 互相謂曰
139 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 差守園之人令其修理
140 5 to beg / to request 聽苾芻尼從眾乞法
141 5 mìng life 命長子曰
142 5 外道 wàidào non-Buddhist 外道覆認衣
143 5 給孤獨長者 Jǐgūdú Zhǎngzhě Anāthapiṇḍada 給孤獨長者來至佛所
144 4 jīng to go through / to experience 少年經
145 4 交易 jiāoyì business transaction / deal 於此國界先多交易
146 4 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 此是大王先以千株菴沒羅樹施
147 4 néng can / able 我今無力能濟二人
148 4 jiǎn frugal / economical 飢儉乞求難得
149 4 qiú to request 應使求寂
150 4 gōng to present to / to supply / to provide 一分屬吾以供葬事
151 4 不知 bùzhī do not know 不知云何
152 4 jiǔ old 娶妻未久誕生一
153 4 to take 二十迦利沙波拏
154 4 住處 zhùchù residence / dwelling 持至住處受
155 4 mài to sell 為當賣衣
156 4 qián to carry 敷座席鳴揵稚
157 4 to allow / to permit 如斯五種聽許收用
158 4 身亡 shēnwáng to die 其出家子聞父身亡
159 4 xiǎo small / tiny / insignificant 小賊
160 4 shì a city 及為他和市
161 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 定是彼人故為鬪亂
162 4 jìng clean 為紐結或墨點淨
163 4 wèn to ask 二人共問鄔波難陀
164 4 biān side / boundary / edge / margin 乞於親族邊作往還住止羯磨
165 4 親友 qīnyǒu friends and relatives 有五種親友
166 4 jié to bond / to tie / to bind 為紐結或墨點淨
167 4 shā sand / gravel / pebbles 二十迦利沙波拏
168 4 jiù old / ancient 來告舊人曰
169 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 吉祥大眾食
170 4 chōng to fill / to be full / to supply 此是汝分用充家
171 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 為吉祥事并設供養
172 4 迦利 Jiālì Karli / Karla Caves 二十迦利沙波拏
173 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 因致紛諍
174 4 zhì infantile / young 敷座席鳴揵稚
175 4 zhōng end / finish / conclusion 會合終別離
176 4 設供 shègōng to lay out offerings / to give offerings 為吉祥事并設供養
177 4 羯磨 jiémó karma 乞於親族邊作往還住止羯磨
178 4 xuān clamor / noise 觀時莫諠戲
179 4 shēn human body / torso 其妻身死更娶後妻
180 4 míng to cry / to chirp (of birds) 戰鼓纔鳴群賊驚懾
181 4 to stand 於大眾中制立嚴教
182 4 第二 dì èr second 其第二子為母所苦
183 4 extra / surplus / remainder 及餘記驗方乃持之
184 4 shì a generation 如世
185 4 shě to give 便於他日復將一伴來詣父舍
186 4 to ferry 爾於今者云何濟命
187 4 tranquil 應使求寂
188 4 huì can / be able to
189 4 nào to make noise / to disturb / to quarrel 若諠鬧者
190 4 往還 wǎnghuán there and back 而作往還
191 4 hungry 飢儉乞求難得
192 4 xīn new / fresh / modern 美果新熟仁應惠我
193 4 zhùn \N 大會草稕居
194 4 shí ten 汝十迦利沙波拏
195 3 高下 gāoxià high and low / up and down 不高下買衣
196 3 huàn to call 應喚彼外道
197 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 因致紛諍
198 3 jiǎn simple / terse / succinct 蟲者簡却
199 3 傘蓋 sǎngài a canopy 作傘蓋旗幡
200 3 luàn chaotic / disorderly 定是彼人故為鬪亂
201 3 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala 為憍薩羅國勝光大王說
202 3 bái white 時苾芻尼具以上事白諸
203 3 bǎi one hundred 居士婆羅門等過百
204 3 alone / independent / single / sole 得法獨應行
205 3 xīn heart 時有攀緣心
206 3 難得 nándé difficult to obtain 飢儉乞求難得
207 3 bitterness / bitter flavor 其第二子為母所苦
208 3 to happen upon / to meet with by chance 其父後時遇遭重病
209 3 shù tree 此菴沒羅林是誰園樹
210 3 在家 zàijiā lay person / laity 凡在家者命欲終
211 3 勝光王 shèngguāng wáng King Prasenajit 投勝光王
212 3 上座 shàngzuò sthavira / elder 時乞法尼先從上座次第禮
213 3 zhǐ to stop / to halt 乞於親族邊作往還住止羯磨
214 3 gěi to give 人及將行者而為給施
215 3 hurried / worried 卿可急往捕捉群賊
216 3 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者得意
217 3 聽者 tīngzhě listener / member of audience 佛若聽者
218 3 guǎng wide / large / vast 薩時廣作供養
219 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時乞法尼先從上座次第禮
220 3 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者
221 3 yòng to use / to apply 此是汝分用充家
222 3 fán ordinary / common 凡在家者命欲終
223 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 三者眾家病藥
224 3 dào to rob / to steal 并所盜財將來見
225 3 shāng commerce / trade 商主告其伴曰
226 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 白二准此應作
227 3 qīn relatives 大眾為作與諸俗親往還羯磨竟
228 3 liǎng two 兩共哀號問訊既終
229 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 大眾應差守護園人
230 3 主人 zhǔrén master / host 主人報曰
231 3 dào to arrive 到彼界已
232 3 shě to give 捨兵戈分所得物
233 3 cǎo grass / straw / herbs 大會草稕居
234 3 niàn to read aloud 苾芻念曰
235 3 花鬘 huāmán headdress 菩薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾
236 3 zāo to come across / to meet with / to encounter 或遭殘害
237 3 tuó steep bank 陀大會
238 3 yuàn to hope / to wish / to desire 願尼僧
239 3 大鼓 dàgǔ bass drum 集僧鳴大鼓
240 3 人間 rénjiān the human world / the world 出家已遊歷人間
241 3 尼陀那 nítuónà causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 根本說一切有部尼陀那卷第五
242 3 four 四種不應分
243 3 qiān one thousand 千數
244 3 què a watchtower / a guard tower 因斯闕食
245 3 修理 xiūlǐ to repair / to maintain / to overhaul / to fix 果樹差修理
246 3 shǔ to belong to / be subordinate to 此屬外
247 3 to go to / to arrive / to reach 便於他日復將一伴來詣父舍
248 3 xīng to flourish / to be popular 於三寶中而興供養
249 3 to know / to learn about / to comprehend 咸悉逃竄
250 3 guān to look at / to watch / to observe 觀時莫諠戲
251 3 nèi inside / interior 至寺內遂即身亡
252 3 親族 qīnzú relatives / members of the same family, clan, tribe etc 乞於親族邊作往還住止羯磨
253 3 nián year
254 3 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 并作諸瓔珞
255 3 四十 sì shí forty 直四十迦利沙波拏
256 3 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
257 3 shú cooked 枝葉滋榮果實豐熟
258 3 二者 èrzhě the two / both 二者心喜
259 2 ān calm / still / quiet / peaceful 時守園人遂安籬柵
260 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 時一苾芻人間遊行隨緣施化
261 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 所有家資庫藏財物
262 2 chéng to mount / to climb onto 菩薩時乘輿出入或乘御車
263 2 residence / dwelling 處而居
264 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖女
265 2 suǒ to search / to inquire 索衣直
266 2 善來 shànlái Svāgata / Sāgata 善來
267 2 wealth / capital / money / expenses 所有家資庫藏財物
268 2 問曰 wèn yuē to ask 來即前問曰
269 2 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 或復生擒
270 2 yuè month 薜舍佉月生
271 2 行化 xíng huà to travel and teach 向者立要如轉輪王行化於世
272 2 kōng empty / void / hollow 寺內皆空
273 2 收取 shōuqǔ to receive / to collect 如是施財並宜收取
274 2 六眾苾芻 liù zhòng bìchú group of six monastics 時六眾苾芻
275 2 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 善來具壽
276 2 hǎo good 好者持
277 2 何所 hésuǒ where / what place 某甲苾芻今何所在
278 2 yǐng an image / a reflection 時摩揭陀主影
279 2 誕生 dànshēng to be born / birth 娶妻未久誕生一
280 2 tiě iron 鐵竿隨意所
281 2 授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 諸有病者及授事人
282 2 dìng to decide
283 2 to adjoin / to border 時頻毘娑羅王
284 2 rèn to bear / to undertake 汝之本物各任
285 2 作佛 zuò fó to become a Buddha 世尊我欲為作贍部影像作佛
286 2 eight 遂與八萬諸天
287 2 fàng to put / to place
288 2 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王曰
289 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 亦於國界作其嚴制
290 2 鼓樂 gǔyuè to play music 奏諸鼓樂廣設供養
291 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 於眾首前合掌恭敬蹲踞而住
292 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士婆羅門等過百
293 2 to punish / to penalize 何故行罰
294 2 láo to toil 為解勞
295 2 幢幡 chuángfān a hanging banner 供了去幢幡
296 2 根本說一切有部 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù Mūlasarvāstivāda 根本說一切有部尼陀那卷第五
297 2 雲集 yún jí to gather / to converge / to swarm 菩薩大會供養四方人眾悉皆雲集行路辛
298 2 jiǎo foot 此是僧脚敧
299 2 gēng to plow / to till 結界證耕人
300 2 摩揭陀國 Mójiētuó Guó Magadha 并摩揭陀國長者
301 2 zhé sides of chariot for weapons 不得有人輒為竊盜
302 2 火力 huǒlì thermal power 若火力微應取熟者
303 2 幾歲 jǐ suì how old are you? 世尊為菩薩時經於幾歲而除
304 2 娶妻 qǔqī to take a wife / to get married (man) 娶妻未久誕生一
305 2 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 立要契如轉輪王者
306 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 設會雖竟人猶不散
307 2 night 晝開門夜閉
308 2 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 仁等豈非
309 2 竊盜 qièdào to steal 不得有人輒為竊盜
310 2 shī corpse 詣彼屍林
311 2 to lift / to hold up / to raise 彼親友為收舉已
312 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 時諸苾芻不依大小
313 2 飲食 yǐn shí food and drink 若無飲食不能存濟
314 2 varied / complex / not simple 不得諠雜
315 2 四方 sì fāng all sides 一者四方僧物
316 2 自取 zìqǔ to help oneself 自取不應食
317 2 yáo distant / remote 賊便遙見知無護者
318 2 自行 zìxíng voluntary / autonomous 無淨人自行
319 2 yào to want / to wish for 立要契如轉輪王者
320 2 zuò seat 為座置尊儀
321 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 於大眾中制立嚴教
322 2 yún cloud 衣主復云
323 2 shī teacher 此是軌範師分
324 2 一面 yīmiàn one side 禮雙足已退坐一面
325 2 眾多 zhòngduō numerous 有眾多客苾芻
326 2 to agree / to get along well with somebody 立要契如轉輪王者
327 2 商人 shāngrén merchant / businessman 諸商人
328 2 財物 cái wù money and goods / property 所有家資庫藏財物
329 2 獨行 dúxíng solitary 世尊不許一女獨行
330 2 卷第五 juǎn dì wǔ scroll 5 根本說一切有部尼陀那卷第五
331 2 to cover 外道覆認衣
332 2 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 應二三酬價
333 2 果樹 guǒshù fruit tree 果樹差修理
334 2 dialect / language / speech 說是語已遂即命終
335 2 qíng feeling / emotion / mood 於善法律情希出家
336 2 齒木 chǐmù a piece of wood used for cleaning teeth 忘遺衣物并齒木土屑
337 2 guì expensive / costly / valuable 於俗人處賒取貴衣
338 2 xiōng elder brother 到兄所孔懷相見
339 2 此處 cǐ chù this place / here 已於此處先結小界
340 2 a drama / a play / a show 觀時莫諠戲
341 2 zào to make / to build / to manufacture 知欲造何幡
342 2 供給 gōngjǐ to furnish / to provide 須供給
343 2 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 菴沒羅果分與眾僧
344 2 yàn to examine / to test / to check 仁於衣物有記驗不
345 2 時眾 shí zhòng present company 時眾人等見此希奇生
346 2 開門 kāimén to open a door 晝開門夜閉
347 2 chuī to blow /to puff 應可吹螺
348 2 jūn army / military 勇力軍眾象馬車步
349 2 月日 yuèrì a month 菩薩生時是何月日
350 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 時苾芻尼具以上事白諸
351 2 將來 jiānglái the future 并所盜財將來見
352 2 Qu 薜舍佉月生
353 2 to shut / to close 晝開門夜閉
354 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 應隨現前所有之物可充衣價
355 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 復至豐時即不應往
356 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 二國中間屯營而住
357 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 為解勞
358 2 乞食 qǐshí to beg for food 巡門乞食漸至父家
359 2 liù six 香臺五六年
360 2 popular / common 既長大便捨俗累
361 2 得意 déyì to get one's wish 言談得意同
362 2 摧折 cuīzhé to break / to snap 遂致摧折而便荒穢
363 2 病人 bìngrén a patient / a sick person / the sick 二者於病人及瞻病
364 2 shì Ficus pumila 薜舍佉月生
365 2 zhì to place / to lay out 為座置尊儀
366 2 shì to release / to set free 兩皆釋
367 2 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
368 2 給與 gěiyǔ to give 悉皆給與被賊之人
369 2 to arise / to get up 遂起疑心即往白佛
370 2 死後 sǐhòu after death / posthumous 死後當與此非法財
371 2 luó spiral shell / snail / a conch shell 應可吹螺
372 2 寺中 sìzhōng within a temple 寺中告諸人曰
373 2 shèng to beat / to win / to conquer 勝大王
374 2 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 禮雙足已退坐一面
375 2 chóng an invertebrate / a worm 其果有蟲
376 2 教師 jiàoshī teacher / teachers 是親教師分
377 2 荒穢 huānghuì overgrown / grown wild 遂致摧折而便荒穢
378 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 爾時佛在王舍城住竹林園
379 2 wife 其妻身死更娶後妻
380 2 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 時頻毘娑羅王
381 2 大德 dàdé most virtuous 大德尼僧伽聽
382 2 美好 měihǎo beautiful 簡取美好菴沒羅果
383 2 生人 shēngrén a stranger 我是小興生人
384 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
385 2 自選 zìxuǎn to choose by oneself / free to choose / optional / self-service 時六眾苾芻自選好者令授而食
386 2 bàn partner / companion / comrade 商主告其伴曰
387 2 mén door / gate / doorway / gateway 巡門乞食漸至父家
388 2 shǒu head 於眾首前合掌恭敬蹲踞而住
389 2 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa 頂髻
390 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者四方僧物
391 2 to strike / to hit / to beat 擊鼓宣令普告國
392 2 菴沒羅林 ānméiluó lín Āmrapāli-ārāma 根菴沒羅林施與僧伽
393 2 亡人 wángrén a fugitive 亡人之分誰
394 2 輪王 lúnwáng wheel turning king 輪王如
395 2 軌範 guǐfàn a standard / a criterion 此是軌範師分
396 2 xún to patrol / to make one's rounds 巡門乞食漸至父家
397 2 guò to cross / to go over / to pass 居士婆羅門等過百
398 2 生日 shēngrì birthday 舍佉月日月圓時是我生日
399 2 塗香 túxiāng to annoint 塗香及車輿
400 2 竿 gān a bamboo pole 鐵竿隨意所
401 2 看守 kānshǒu to guard / to watch over 不令看守
402 2 乞求 qǐqiú to beg 飢儉乞求難得
403 2 xiǎn dangerous 彼諸群賊總集險林
404 2 to enter 既入寺已
405 2 便於 biànyú to be easy / to be convenient 便於
406 2 huò to reap / to harvest 若多獲珍寶
407 2 第三 dì sān third 第三亦如是說
408 1 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 既聞已二皆與罪
409 1 chì imperial decree 時勝光王勅大將軍名毘盧
410 1 dàn to eat 令他授與皆自噉食
411 1 Wu 鄔波
412 1 不悅 bùyuè displeased 父聞斯語慘然不悅
413 1 huì favor / benefit / blessing / kindness 美果新熟仁應惠我
414 1 shī to lose 或時食竟更有人來失其
415 1 不在 bùzài not here 世尊不在即無上事
416 1 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切大眾以吉祥事恭敬供養
417 1 zhuāng a village 如是種種莊飾之具
418 1 出入 chūrù to go out and come in 菩薩時乘輿出入或乘御車
419 1 wēi small / tiny 若火力微應取熟者
420 1 紛擾 fēnrǎo turmoil / unrest / disturbance 時諸苾芻猶自紛擾
421 1 huái bosom / breast 到兄所孔懷相見
422 1 無力 wúlì powerless / lacking strength 我今無力能濟二人
423 1 平安 píng ān safe and sound / peaceful 我今平安
424 1 to finish / to complete / to exhaust 淨人求寂事畢還來
425 1 果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect 果熟現前分
426 1 第五 dì wǔ fifth 第五子攝頌曰
427 1 qīng minister / high officer 卿可急往捕捉群賊
428 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 為菩薩時常持傘蓋隨從幡
429 1 mud 以諸香泥花鬘燒香末香
430 1 lóng dragon 龍幡
431 1 走向 zǒuxiàng a trend / a direction 咸悉走向憍薩羅國
432 1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師義淨奉
433 1 樹葉 shùyè tree leaf 應以樹葉蓋覆
434 1 shēn to extend 各申道理
435 1 páng by side of / beside / near / close 苾芻不應在傍看住
436 1 嚴整 yánzhěng (of troops) in neat formation / (fig.) orderly 有威肅眾皆嚴整
437 1 合掌 hézhǎng to join palms 於眾首前合掌恭敬蹲踞而住
438 1 táo to escape / to run away / to flee
439 1 不出 bùchū not transcending 爾若在家不出家者
440 1 tàn to sigh 便自歎曰
441 1 六大 liù dà six elements 六大都城並皆雲集
442 1 乃是 nǎishì nevertheless 仁等乃是大
443 1 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 時遠近咸集
444 1 將軍 jiāngjūn a general 爾時將軍既遙見賊
445 1 買價 mǎijià buying price 其買價
446 1 第十 dì shí tenth 第十子攝頌曰
447 1 車輿 chēyú a vehicle 塗香及車輿
448 1 基金會 jījīnhuì foundation / endowment 伽耶山基金會提供
449 1 我國 wǒ guó my country / my land 於我國中不得
450 1 jiàn to recommend / to elect 由斯席薦並皆闕少
451 1 to apply / to smear 敷座席鳴揵稚
452 1 摩揭陀 Mójiētuó Magadha 時摩揭陀主影
453 1 揭路荼 jiēlùtú a garuda 揭路荼幡
454 1 róng glory / honor 枝葉滋榮果實豐熟
455 1 to rush out of a den / to rustle 二者窣覩波
456 1 shòu to teach 時六眾苾芻自選好者令授而食
457 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 若多獲珍寶
458 1 měi beautiful 美果新熟仁應惠我
459 1 證人 zhèngrén a witness 言有證人
460 1 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment 此之住處極妙莊嚴
461 1 歡喜 huānxǐ joyful 長者見已生大歡喜
462 1 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說妙法得見諦已
463 1 chuàn green jade 唯除脚玔耳璫
464 1 jié festival / a special day 四者若得新穀新果及新節歲
465 1 分所 fēnsuǒ branch (of a company etc) 捨兵戈分所得物
466 1 fēn to be in disorder / scattered / tangled 因致紛諍
467 1 國中 guózhōng junior high school 二國中間屯營而住
468 1 kàn to see / to look 苾芻不應在傍看住
469 1 證見 zhèngjiàn to testify / to confirm 便以苾芻為證見者
470 1 自然 zìrán nature 時眾見已自然散去
471 1 少年 shàonián a juvenile / youngster 少年經
472 1 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 止其無益
473 1 féng to encounter / to meet by chance 今逢儉歲飲
474 1 人我 rénwǒ personality / human soul 人我處賒取衣來
475 1 xián saliva 高聲諠戲口出涎唾灒污其果
476 1 疑慮 yílǜ hesitation / misgivings / doubt 勿生疑慮
477 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 此貨物中無我衣鉢
478 1 分屬 fēnshǔ classification 一分屬吾以供葬事
479 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 應審觀
480 1 道路 dàolù a road / a path 至此疲於道路
481 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 說是語已遂即命終
482 1 shè to afraid / be feared / to fear 戰鼓纔鳴群賊驚懾
483 1 長大 zhǎngdà to grow up 既長大便捨俗累
484 1 消息 xiāoxi news / information 時彼衣主既聞消息
485 1 經行 jīngxíng to practice something previously studied 房中及經行等處
486 1 gēn origin / cause / basis 根菴沒羅林施與僧伽
487 1 之一 zhīyī one of 餘之一分與出家子
488 1 chán Chan / Zen 釋本禪法師提供新式標點
489 1 jiǔ nine 九人合得
490 1 dào way / road / path
491 1 to marry / to take a wife 其妻身死更娶後妻
492 1 fáng a room 房中及經行等處
493 1 business / industry
494 1 zhàng to separate 障生善
495 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 釋本禪法師提供新式標點
496 1 樹根 shùgēn a tree root 於樹根下而嚼齒木
497 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘遺衣物并齒木土屑
498 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 菩薩大會供養四方人眾悉皆雲集行路辛
499 1 先有 xiānyǒu prior / preexisting 父亡之日先有遺言
500 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 財及赤石染服

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 81 shí time / a point or period of time 作記死時施
2 61 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 并將苾芻所有衣鉢
3 59 yīng should / ought 得法獨應行
4 57 yuē to speak / to say 第七子攝頌曰
5 51 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
6 48 wèi for / to 不得有人輒為竊盜
7 47 zhū all / many / various 諸商人
8 46 rén person / people / a human being
9 45 I / me / my 我今平安
10 44 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有犯者驅令出國
11 38 in / at 於大眾中制立嚴教
12 37 already / afterwards 聞說妙法得見諦已
13 35 this / these 於此國界先多交易
14 34 clothes / clothing 外道覆認衣
15 34 yǒu is / are / to exist 有五種親友
16 33 ruò to seem / to be like / as 若有犯者驅令出國
17 32 not / no 群賊商侶不來
18 31 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 二國中間屯營而住
19 31 zuò to do 作記死時施
20 28 shí food / food and drink
21 27 jīn today / modern / present / current / this / now 我今平安
22 27 his / hers / its / theirs 亦於國界作其嚴制
23 25 shì is / are / am / to be
24 24 zhī him / her / them / that 悉皆給與被賊之人
25 23 fēn to separate / to divide into parts 父命遂即分三
26 22 lái to come 群賊商侶不來
27 22 that / those 到彼界已
28 22 so as to / in order to 以緣白佛
29 22 de potential marker 聞說妙法得見諦已
30 21 gào to tell / to say / said / told 擊鼓宣令普告國
31 21 yán to speak / to say / said 王言
32 21 白佛 bái fó to address the Buddha 以緣白佛
33 20 yuán fate / predestined affinity 以緣白佛
34 20 chù a place / location / a spot / a point 往賊營處曠野林中
35 19 one 有一長者
36 19 and 遂與八萬諸天
37 19 zhì to / until 還至王所啟大王曰
38 19 desire 凡在家者命欲終
39 19 no 賊便遙見知無護者
40 18 lìng to make / to cause to be / to lead 擊鼓宣令普告國
41 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 既到王所
42 18 such as / for example / for instance 如有犯者斷其命根
43 18 wáng Wang 為憍薩羅國勝光大王說
44 18 Buddha / Awakened One 爾時佛在王舍城住竹林園
45 17 zéi thief 悉皆給與被賊之人
46 16 to take / to get / to fetch 諸外道輩亦取自
47 16 èr two 二國中間屯營而住
48 16 already / since 既到王所
49 16 child / son 第七子攝頌曰
50 16 bào newspaper 芻報曰
51 15 can / may / permissible 仁可歸去
52 15 應作 yīngzuò a manifestation 我所有財應作三分
53 14 xiān first 於此國界先多交易
54 14 xíng to walk / to move 得法獨應行
55 14 to reach 財及赤石染服
56 14 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 如世尊說
57 13 five 有五種親友
58 13 便 biàn convenient / handy / easy 賊便遙見知無護者
59 13 wén to hear 既聞王喚
60 13 bìng and / furthermore / also 并摩揭陀國長者
61 13 jià price 應二三酬價
62 13 jiàn to see 賊便遙見知無護者
63 12 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩像供養
64 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為憍薩羅國勝光大王說
65 12 長者 zhǎngzhě the elderly 并摩揭陀國長者
66 12 qián front
67 12 cái money / wealth / riches / valuables 并所盜財將來見
68 11 如是 rúshì thus / so 如是施財並宜收取
69 11 huò or / either / else 或有奔
70 11 sòng to praise / to laud / to acclaim 第七子攝頌曰
71 11 jiē all / each and every / in all cases 積聚皆消散
72 11 大會 dàhuì general assembly / convention 大會草稕居
73 11 fān a banner / a scroll / an ensign 知欲造何幡
74 11 zuì crime / sin / vice 如獨往者得越法罪
75 11 guǒ a result / a consequence 美果新熟仁應惠我
76 11 father 父命遂即分三
77 11 to go 從者去
78 11 shè to absorb / to assimilate 第七子攝頌曰
79 10 rén a kernel / a pit 仁可歸去
80 10 zhù to dwell / to live / to reside 爾時佛在王舍城住竹林園
81 10 děng et cetera / and so on 居士婆羅門等過百
82 10 gòng together 便共劫奪
83 10 zhǒng kind / type 有五種親友
84 10 tóng like / same / similar 緣處同前
85 10 zhǔ owner 時摩揭陀主影
86 10 to strike / to hit / to beat 有鬪打者
87 10 zhōng middle 於大眾中制立嚴教
88 10 shī the practice of selfless giving / dāna 作記死時施
89 10 zhòng many / numerous 子眾
90 10 ministry / department 是時大將部領四兵
91 9 shēng to be born / to give birth 勿生疑慮
92 9 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 於三寶中而興供養
93 9 thing / matter 捨兵戈分所得物
94 9 promptly / right away / immediately 持衣即來
95 9 again / more / repeatedly 便於他日復將一伴來詣父舍
96 9 mǎi to buy / to purchase 不高下買衣
97 9 wǎng to go (in a direction) 相隨而往憍薩羅國
98 9 shàn to support / to provide aid 我今欲作贍部影像
99 9 hòu after / later 芻後至王所
100 8 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca 有犯者得惡作罪
101 8 jiā house / home / residence 所有家資庫藏財物
102 8 zhí straight 今可還直
103 8 he / him 強認他衣
104 8 隨意 suíyì as one wishes 往親族家隨意而食
105 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 菩薩像供養
106 8 temple / monastery / vihāra 至寺內遂即身亡
107 8 chóu to toast 應二三酬價
108 8 proper / suitable / appropriate
109 8 jiāng will / shall (future tense) 將去
110 8 day of the month / a certain day 父亡之日先有遺言
111 8 yuán garden / orchard 爾時佛在王舍城住竹林園
112 8 zài in / at 爾時佛在王舍城住竹林園
113 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 於大眾中制立嚴教
114 7 fàn to commit crime / to violate 若有犯者驅令出國
115 7 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 是我僧伽胝
116 7 所有 suǒyǒu all 所有家資庫藏財物
117 7 答曰 dá yuē to reply 答曰
118 7 爾時 ěr shí at that time 爾時佛在王舍城住竹林園
119 7 tīng to listen 如斯五種聽許收用
120 7 naturally / of course / certainly 諸外道輩亦取自
121 7 云何 yúnhé why 不知云何
122 7 dāng to be / to act as / to serve as 大王當知
123 7 sēng a monk 此是僧脚敧
124 7 female / feminine 娶妻未久誕生一女
125 7 also / too 亦於國界作其嚴制
126 7 hái also / in addition / more 還至王所啟大王曰
127 7 shì matter / thing / item 一分屬吾以供葬事
128 7 俗人 súrén common people / laity 於俗人處賒買他衣
129 7 this 父聞斯語慘然不悅
130 7 chí to grasp / to hold 持衣即來
131 7 bèi by 悉皆給與被賊之人
132 7 to die 作記死時施
133 7 shè to set up / to establish 設無憐愛終
134 6 shòu to suffer / to be subjected to 既受財已
135 6 jiè border / boundary 到彼界已
136 6 lín a wood / a forest / a grove 往賊營處曠野林中
137 6 qǐng to ask / to inquire 請已
138 6 guest / visitor 有眾多客苾芻
139 6 影像 yǐngxiàng an image 我今欲作贍部影像
140 6 xián salty / briny 咸悉逃竄
141 6 to join / to combine 不知誰應合
142 6 a drum 擊鼓宣令普告國
143 6 to gather / to collect 尼眾集已
144 6 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 今欲作磨香塗香拭佛手足
145 6 method / way 聽苾芻尼從眾乞法
146 6 big / great / huge / large / major 汝是大賊
147 6 chà to differ 果樹差修理
148 6 suí to follow 相隨而往憍薩羅國
149 6 luó Luo 佛在室羅伐城
150 6 大王 dàwáng king 勝大王
151 6 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 於善法律情希出家
152 6 suì to comply with / to follow along 遂與八萬諸天
153 6 you / thou 汝之本物各任
154 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼眾集已
155 6 undulations 二十迦利沙波拏
156 6 苾芻尼 bìchúní a nun 時苾芻尼具以上事白諸
157 5 二十 èrshí twenty 二十迦利沙波拏
158 5 sān three 父命遂即分三
159 5 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 并將苾芻所有衣鉢
160 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 擊鼓宣令普告國
161 5 to remember / to memorize / to bear in mind 作記死時施
162 5 zhòu daytime 向晝日遊處
163 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 於此國界先多交易
164 5 shē to buy or sell on credit 賒取他衣去
165 5 wèi Eighth earthly branch 娶妻未久誕生一
166 5 suī although / even though 雖經辛苦亦不充
167 5 qún a crowd / a flock / a group 爾時群賊
168 5 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 結界證耕人
169 5 zuò to sit 禮雙足已退坐一面
170 5 zūn to honor / to respect 時世尊
171 5 banner / flag 復許五種旗
172 5 fragrant 時諸苾
173 5 淨人 jìn grén a server 無淨人自行
174 5 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda 時鄔波難陀來至其所
175 5 gèng more / even more 其妻身死更娶後妻
176 5 chú hay / fodder 芻後至王所
177 5 cóng from 從今已往每日可來家中受食
178 5 某甲 mǒujiǎ a certain person 我苾芻尼某甲
179 5 zhī to know 賊便遙見知無護者
180 5 shōu to receive / to accept 收所盜財
181 5 我等 wǒděng we 我等
182 5 rèn to recognize / to know / to understand 外道覆認衣
183 5 衣物 yīwù clothing 并將所認衣物隨來
184 5 suì age 今逢儉歲飲
185 5 wèi to call 互相謂曰
186 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 差守園之人令其修理
187 5 to beg / to request 聽苾芻尼從眾乞法
188 5 mìng life 命長子曰
189 5 外道 wàidào non-Buddhist 外道覆認衣
190 5 給孤獨長者 Jǐgūdú Zhǎngzhě Anāthapiṇḍada 給孤獨長者來至佛所
191 4 jīng to go through / to experience 少年經
192 4 交易 jiāoyì business transaction / deal 於此國界先多交易
193 4 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 此是大王先以千株菴沒羅樹施
194 4 néng can / able 我今無力能濟二人
195 4 jiǎn frugal / economical 飢儉乞求難得
196 4 entirely / without exception 時彼二人相牽俱至王
197 4 qiú to request 應使求寂
198 4 gōng to present to / to supply / to provide 一分屬吾以供葬事
199 4 不知 bùzhī do not know 不知云何
200 4 jiǔ old 娶妻未久誕生一
201 4 to take 二十迦利沙波拏
202 4 住處 zhùchù residence / dwelling 持至住處受
203 4 each 汝之本物各任
204 4 méi not have 此是大王先以千株菴沒羅樹施
205 4 mài to sell 為當賣衣
206 4 qián to carry 敷座席鳴揵稚
207 4 to allow / to permit 如斯五種聽許收用
208 4 身亡 shēnwáng to die 其出家子聞父身亡
209 4 xiǎo small / tiny / insignificant 小賊
210 4 shì a city 及為他和市
211 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 定是彼人故為鬪亂
212 4 jìng clean 為紐結或墨點淨
213 4 wèn to ask 二人共問鄔波難陀
214 4 biān side / boundary / edge / margin 乞於親族邊作往還住止羯磨
215 4 what / where / which 仁何得食
216 4 親友 qīnyǒu friends and relatives 有五種親友
217 4 jié to bond / to tie / to bind 為紐結或墨點淨
218 4 shā sand / gravel / pebbles 二十迦利沙波拏
219 4 jiù old / ancient 來告舊人曰
220 4 yīn because 因致紛諍
221 4 bìng and / furthermore / also 如是施財並宜收取
222 4 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 吉祥大眾食
223 4 chōng to fill / to be full / to supply 此是汝分用充家
224 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 為吉祥事并設供養
225 4 迦利 Jiālì Karli / Karla Caves 二十迦利沙波拏
226 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 因致紛諍
227 4 zhì infantile / young 敷座席鳴揵稚
228 4 zhōng end / finish / conclusion 會合終別離
229 4 xiāng each other / one another / mutually 相隨而往憍薩羅國
230 4 設供 shègōng to lay out offerings / to give offerings 為吉祥事并設供養
231 4 羯磨 jiémó karma 乞於親族邊作往還住止羯磨
232 4 xuān clamor / noise 觀時莫諠戲
233 4 shēn human body / torso 其妻身死更娶後妻
234 4 míng to cry / to chirp (of birds) 戰鼓纔鳴群賊驚懾
235 4 and 及為他和市
236 4 jìng actually / in the end 大眾為作與諸俗親往還羯磨竟
237 4 互相 hùxiāng each other / mutually 互相謂曰
238 4 to stand 於大眾中制立嚴教
239 4 第二 dì èr second 其第二子為母所苦
240 4 běn measure word for books 汝之本物各任
241 4 extra / surplus / remainder 及餘記驗方乃持之
242 4 shì a generation 如世
243 4 shě to give 便於他日復將一伴來詣父舍
244 4 to ferry 爾於今者云何濟命
245 4 遂即 suìjí unexpectedly 父命遂即分三
246 4 tranquil 應使求寂
247 4 huì can / be able to
248 4 nào to make noise / to disturb / to quarrel 若諠鬧者
249 4 duàn absolutely / decidedly 如有犯者斷其命根
250 4 往還 wǎnghuán there and back 而作往還
251 4 hungry 飢儉乞求難得
252 4 xīn new / fresh / modern 美果新熟仁應惠我
253 4 zhùn \N 大會草稕居
254 4 shí ten 汝十迦利沙波拏
255 3 高下 gāoxià high and low / up and down 不高下買衣
256 3 huàn to call 應喚彼外道
257 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 因致紛諍
258 3 有人 yǒurén a person / anyone / someone 不得有人輒為竊盜
259 3 乃至 nǎizhì and even 乃至苾
260 3 jiǎn simple / terse / succinct 蟲者簡却
261 3 傘蓋 sǎngài a canopy 作傘蓋旗幡
262 3 luàn chaotic / disorderly 定是彼人故為鬪亂
263 3 què but / yet / however / while / nevertheless 時諸苾芻還將本衣却付
264 3 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala 為憍薩羅國勝光大王說
265 3 bái white 時苾芻尼具以上事白諸
266 3 bǎi one hundred 居士婆羅門等過百
267 3 alone / independent / single / sole 得法獨應行
268 3 xīn heart 時有攀緣心
269 3 難得 nándé difficult to obtain 飢儉乞求難得
270 3 bitterness / bitter flavor 其第二子為母所苦
271 3 to happen upon / to meet with by chance 其父後時遇遭重病
272 3 shù tree 此菴沒羅林是誰園樹
273 3 xiàng towards / to 遣向
274 3 在家 zàijiā lay person / laity 凡在家者命欲終
275 3 yóu follow / from / it is for...to 今由
276 3 勝光王 shèngguāng wáng King Prasenajit 投勝光王
277 3 上座 shàngzuò sthavira / elder 時乞法尼先從上座次第禮
278 3 zhǐ to stop / to halt 乞於親族邊作往還住止羯磨
279 3 gěi to give 人及將行者而為給施
280 3 hurried / worried 卿可急往捕捉群賊
281 3 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者得意
282 3 聽者 tīngzhě listener / member of audience 佛若聽者
283 3 guǎng wide / large / vast 薩時廣作供養
284 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時乞法尼先從上座次第禮
285 3 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者
286 3 yòng to use / to apply 此是汝分用充家
287 3 fán ordinary / common 凡在家者命欲終
288 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 三者眾家病藥
289 3 dào to rob / to steal 并所盜財將來見
290 3 chú except / besides 唯除脚玔耳璫
291 3 shāng commerce / trade 商主告其伴曰
292 3 zhǔn a rule / a guideline / a standard 白二准此應作
293 3 qīn relatives 大眾為作與諸俗親往還羯磨竟
294 3 liǎng two 兩共哀號問訊既終
295 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 大眾應差守護園人
296 3 主人 zhǔrén master / host 主人報曰
297 3 dào to arrive 到彼界已
298 3 shě to give 捨兵戈分所得物
299 3 cǎo grass / straw / herbs 大會草稕居
300 3 niàn to read aloud 苾芻念曰
301 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得有人輒為竊盜
302 3 花鬘 huāmán headdress 菩薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾
303 3 zāo to come across / to meet with / to encounter 或遭殘害
304 3 tuó steep bank 陀大會
305 3 yuàn to hope / to wish / to desire 願尼僧
306 3 le completion of an action 苾芻食了應收草稕舉
307 3 yóu also / as if / still 猶尚不聞
308 3 大鼓 dàgǔ bass drum 集僧鳴大鼓
309 3 shéi who / whoever 此菴沒羅林是誰園樹
310 3 人間 rénjiān the human world / the world 出家已遊歷人間
311 3 尼陀那 nítuónà causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 根本說一切有部尼陀那卷第五
312 3 four 四種不應分
313 3 qiān one thousand 千數
314 3 què a watchtower / a guard tower 因斯闕食
315 3 修理 xiūlǐ to repair / to maintain / to overhaul / to fix 果樹差修理
316 3 shǔ to belong to / be subordinate to 此屬外
317 3 to go to / to arrive / to reach 便於他日復將一伴來詣父舍
318 3 xīng to flourish / to be popular 於三寶中而興供養
319 3 悉皆 xījiē all 悉皆給與被賊之人
320 3 rán correct / right / certainly 然諸聖者曾不修理
321 3 yuè more 如獨往者得越法罪
322 3 to know / to learn about / to comprehend 咸悉逃竄
323 3 guān to look at / to watch / to observe 觀時莫諠戲
324 3 nèi inside / interior 至寺內遂即身亡
325 3 親族 qīnzú relatives / members of the same family, clan, tribe etc 乞於親族邊作往還住止羯磨
326 3 ěr thus / so / like that 爾於今者云何濟命
327 3 nián year
328 3 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 并作諸瓔珞
329 3 四十 sì shí forty 直四十迦利沙波拏
330 3 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
331 3 shú cooked 枝葉滋榮果實豐熟
332 3 二者 èrzhě the two / both 二者心喜
333 2 ān calm / still / quiet / peaceful 時守園人遂安籬柵
334 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 時一苾芻人間遊行隨緣施化
335 2 庫藏 kùcáng to store / to have something in storage 所有家資庫藏財物
336 2 bié do not / must not 更別差人應早食
337 2 chéng to mount / to climb onto 菩薩時乘輿出入或乘御車
338 2 residence / dwelling 處而居
339 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 聖女
340 2 suǒ to search / to inquire 索衣直
341 2 善來 shànlái Svāgata / Sāgata 善來
342 2 wealth / capital / money / expenses 所有家資庫藏財物
343 2 問曰 wèn yuē to ask 來即前問曰
344 2 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 或復生擒
345 2 xià next 於樹根下而嚼齒木
346 2 yuè month 薜舍佉月生
347 2 行化 xíng huà to travel and teach 向者立要如轉輪王行化於世
348 2 kōng empty / void / hollow 寺內皆空
349 2 收取 shōuqǔ to receive / to collect 如是施財並宜收取
350 2 六眾苾芻 liù zhòng bìchú group of six monastics 時六眾苾芻
351 2 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 善來具壽
352 2 hǎo good 好者持
353 2 何所 hésuǒ where / what place 某甲苾芻今何所在
354 2 yǐng an image / a reflection 時摩揭陀主影
355 2 誕生 dànshēng to be born / birth 娶妻未久誕生一
356 2 tiě iron 鐵竿隨意所
357 2 授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 諸有病者及授事人
358 2 dìng to decide
359 2 to adjoin / to border 時頻毘娑羅王
360 2 rèn to bear / to undertake 汝之本物各任
361 2 作佛 zuò fó to become a Buddha 世尊我欲為作贍部影像作佛
362 2 eight 遂與八萬諸天
363 2 fàng to put / to place
364 2 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王曰
365 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 亦於國界作其嚴制
366 2 鼓樂 gǔyuè to play music 奏諸鼓樂廣設供養
367 2 do not 觀時莫諠戲
368 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 於眾首前合掌恭敬蹲踞而住
369 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士婆羅門等過百
370 2 to punish / to penalize 何故行罰
371 2 láo to toil 為解勞
372 2 幢幡 chuángfān a hanging banner 供了去幢幡
373 2 根本說一切有部 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù Mūlasarvāstivāda 根本說一切有部尼陀那卷第五
374 2 雲集 yún jí to gather / to converge / to swarm 菩薩大會供養四方人眾悉皆雲集行路辛
375 2 wěi yes 唯願聽許
376 2 jiǎo foot 此是僧脚敧
377 2 gēng to plow / to till 結界證耕人
378 2 摩揭陀國 Mójiētuó Guó Magadha 并摩揭陀國長者
379 2 zhé sides of chariot for weapons 不得有人輒為竊盜
380 2 火力 huǒlì thermal power 若火力微應取熟者
381 2 幾歲 jǐ suì how old are you? 世尊為菩薩時經於幾歲而除
382 2 娶妻 qǔqī to take a wife / to get married (man) 娶妻未久誕生一
383 2 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 立要契如轉輪王者
384 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 設會雖竟人猶不散
385 2 night 晝開門夜閉
386 2 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 仁等豈非
387 2 竊盜 qièdào to steal 不得有人輒為竊盜
388 2 shī corpse 詣彼屍林
389 2 to lift / to hold up / to raise 彼親友為收舉已
390 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 時諸苾芻不依大小
391 2 飲食 yǐn shí food and drink 若無飲食不能存濟
392 2 varied / complex / not simple 不得諠雜
393 2 四方 sì fāng all sides 一者四方僧物
394 2 自取 zìqǔ to help oneself 自取不應食
395 2 yáo distant / remote 賊便遙見知無護者
396 2 自行 zìxíng voluntary / autonomous 無淨人自行
397 2 yào to want / to wish for 立要契如轉輪王者
398 2 yòu again / also 又問第二
399 2 zuò seat 為座置尊儀
400 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 於大眾中制立嚴教
401 2 cái just / not until 戰鼓纔鳴群賊驚懾
402 2 yún cloud 衣主復云
403 2 shī teacher 此是軌範師分
404 2 一面 yīmiàn one side 禮雙足已退坐一面
405 2 眾多 zhòngduō numerous 有眾多客苾芻
406 2 to agree / to get along well with somebody 立要契如轉輪王者
407 2 商人 shāngrén merchant / businessman 諸商人
408 2 財物 cái wù money and goods / property 所有家資庫藏財物
409 2 獨行 dúxíng solitary 世尊不許一女獨行
410 2 卷第五 juǎn dì wǔ scroll 5 根本說一切有部尼陀那卷第五
411 2 pín frequently / repeatedly 時頻毘娑羅王
412 2 to cover 外道覆認衣
413 2 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 應二三酬價
414 2 果樹 guǒshù fruit tree 果樹差修理
415 2 dialect / language / speech 說是語已遂即命終
416 2 qíng feeling / emotion / mood 於善法律情希出家
417 2 齒木 chǐmù a piece of wood used for cleaning teeth 忘遺衣物并齒木土屑
418 2 guì expensive / costly / valuable 於俗人處賒取貴衣
419 2 xiōng elder brother 到兄所孔懷相見
420 2 此處 cǐ chù this place / here 已於此處先結小界
421 2 a drama / a play / a show 觀時莫諠戲
422 2 zào to make / to build / to manufacture 知欲造何幡
423 2 供給 gōngjǐ to furnish / to provide 須供給
424 2 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 菴沒羅果分與眾僧
425 2 yàn to examine / to test / to check 仁於衣物有記驗不
426 2 時眾 shí zhòng present company 時眾人等見此希奇生
427 2 開門 kāimén to open a door 晝開門夜閉
428 2 zhe indicates that an action is continuing 世尊為菩薩時著諸
429 2 chuī to blow /to puff 應可吹螺
430 2 jūn army / military 勇力軍眾象馬車步
431 2 月日 yuèrì a month 菩薩生時是何月日
432 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 時苾芻尼具以上事白諸
433 2 將來 jiānglái the future 并所盜財將來見
434 2 final interogative 後耶
435 2 Qu 薜舍佉月生
436 2 to shut / to close 晝開門夜閉
437 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 應隨現前所有之物可充衣價
438 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 復至豐時即不應往
439 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 二國中間屯營而住
440 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 為解勞
441 2 乞食 qǐshí to beg for food 巡門乞食漸至父家
442 2 亦復 yìfù also 亦復不應於交易處輒論貴賤如和市法
443 2 liù six 香臺五六年
444 2 popular / common 既長大便捨俗累
445 2 得意 déyì to get one's wish 言談得意同
446 2 摧折 cuīzhé to break / to snap 遂致摧折而便荒穢
447 2 病人 bìngrén a patient / a sick person / the sick 二者於病人及瞻病
448 2 shì Ficus pumila 薜舍佉月生
449 2 zhì to place / to lay out 為座置尊儀
450 2 如何 rúhé how / what way / what 如何釋子欺誑於人
451 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 能愍者願哀愍故
452 2 shì to release / to set free 兩皆釋
453 2 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
454 2 給與 gěiyǔ to give 悉皆給與被賊之人
455 2 zhǎng director / chief / head / elder 打三下已即便長打
456 2 to arise / to get up 遂起疑心即往白佛
457 2 死後 sǐhòu after death / posthumous 死後當與此非法財
458 2 luó spiral shell / snail / a conch shell 應可吹螺
459 2 寺中 sìzhōng within a temple 寺中告諸人曰
460 2 shèng to beat / to win / to conquer 勝大王
461 2 雙足 shuāng zú both feet / two-legged 禮雙足已退坐一面
462 2 chóng an invertebrate / a worm 其果有蟲
463 2 教師 jiàoshī teacher / teachers 是親教師分
464 2 tái unit 香臺五六年
465 2 荒穢 huānghuì overgrown / grown wild 遂致摧折而便荒穢
466 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 爾時佛在王舍城住竹林園
467 2 do not 勿生疑慮
468 2 wife 其妻身死更娶後妻
469 2 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 時頻毘娑羅王
470 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 二國中間屯營而住
471 2 大德 dàdé most virtuous 大德尼僧伽聽
472 2 美好 měihǎo beautiful 簡取美好菴沒羅果
473 2 生人 shēngrén a stranger 我是小興生人
474 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
475 2 自選 zìxuǎn to choose by oneself / free to choose / optional / self-service 時六眾苾芻自選好者令授而食
476 2 bàn partner / companion / comrade 商主告其伴曰
477 2 mén door / gate / doorway / gateway 巡門乞食漸至父家
478 2 shǒu head 於眾首前合掌恭敬蹲踞而住
479 2 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa 頂髻
480 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者四方僧物
481 2 to strike / to hit / to beat 擊鼓宣令普告國
482 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 及餘記驗方乃持之
483 2 菴沒羅林 ānméiluó lín Āmrapāli-ārāma 根菴沒羅林施與僧伽
484 2 亡人 wángrén a fugitive 亡人之分誰
485 2 輪王 lúnwáng wheel turning king 輪王如
486 2 軌範 guǐfàn a standard / a criterion 此是軌範師分
487 2 xún to patrol / to make one's rounds 巡門乞食漸至父家
488 2 guò to cross / to go over / to pass 居士婆羅門等過百
489 2 生日 shēngrì birthday 舍佉月日月圓時是我生日
490 2 塗香 túxiāng to annoint 塗香及車輿
491 2 竿 gān a bamboo pole 鐵竿隨意所
492 2 看守 kānshǒu to guard / to watch over 不令看守
493 2 乞求 qǐqiú to beg 飢儉乞求難得
494 2 xiǎn dangerous 彼諸群賊總集險林
495 2 to enter 既入寺已
496 2 便於 biànyú to be easy / to be convenient 便於
497 2 huò to reap / to harvest 若多獲珍寶
498 2 第三 dì sān third 第三亦如是說
499 1 I 一分屬吾以供葬事
500 1 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 既聞已二皆與罪

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
yìng to accept
佛言
 1. Fó yán
 2. Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
rén Human Realm
self / ātman / attan
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
白佛 bái fó to address the Buddha
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
desire / intention / interest / aspiration

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
菴没罗林 菴沒羅林 ānméiluó lín Āmrapāli-ārāma
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
根本说一切有部 根本說一切有部 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù Mūlasarvāstivāda
根本说一切有部尼陀那目得迦 根本說一切有部尼陀那目得迦 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù nítuónà mù de jiā Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā / Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia
迦利 Jiālì Karli / Karla Caves
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
伽耶山 jiāyéshān Gayā
给孤独长者 給孤獨長者 Jǐgūdú Zhǎngzhě
 1. Anāthapiṇḍada
 2. Anāthapiṇḍada
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
摩揭陀国 摩揭陀國 Mójiētuó Guó Magadha
毘卢 毘盧 pílú Vairocana
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七众 七眾 qī zhòng sevenfold assembly
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三藏法师义净 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
胜光王 勝光王 shèngguāng wáng King Prasenajit
时众 時眾 shí zhòng present company
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
Wu
邬波难陀 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
庄严寺 莊嚴寺 Zhuāngyán Sì Zhangyan Temple

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 203.

Simplified Traditional Pinyin English
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 bìchúní
 1. a nun
 2. a nun
cháng eternal / nitya
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
an element
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大王 dàwáng great king / mahārāja
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
尔时 爾時 ěr shí at that time
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
fán an ordinary person
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛手 fó shǒu Buddha's Hands
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gēng Cultivate
gōng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果分 guǒfēn effect / reward
果熟 guǒshú vipāka / the result of karma / indirect effect
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Merge
Harmony
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì Kindness
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
揭路荼 jiēlùtú a garuda
羯磨 jiémó karma
积聚 積聚 jījù accumulation
净人 淨人 jìn grén a server
jīng a sutra / a sūtra
jīng contacts
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
经行 經行 jīngxíng walking meditation
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
Joy
transcendence
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
六大 liù dà six elements
六众 六眾 liù zhòng group of six monastics
六众苾刍 六眾苾芻 liù zhòng bìchú group of six monastics
lóng nāga / serpent / dragon
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
monastic discipline / vinaya
měi Beauty
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
命根 mìnggēn the effort to preserve life
all women
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
尼陀那 nítuónà causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
牛王 niúwáng king of bulls
平安 píng ān Safety and Peace
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
qíng sentience / cognition
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
kh
clinging / grasping /upādāna
取果 qǔ guǒ a producing seed / producing fruit
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人相 rén xiāng the notion of a person
人间 人間 rénjiān human world
人我 rénwǒ personality / human soul
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧物 sēng wù property of the monastic community
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上座 shàngzuò sthavira / elder
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shēn body / kāya
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
shì Buddhism
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì loka / a world
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
shòu feelings / sensations
受食 shòushí one who receives food
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
temple / monastery / vihāra
四兵 sì bīng four divisions of troups
寺中 sìzhōng within a temple
sòng 1. ode; 2. praise
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
涂香 塗香 túxiāng to annoint
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
邬波斯迦 鄔波斯迦 wūbōsījiā a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 wūbōsuǒjiā upasaka / upasika / a male lay Buddhist
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
to calm oneself
Joy
xiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行化 xíng huà to travel and teach
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xuān to teach / to instruct
yán a garland / an adornment / avataṃsa
yǎng Nurture
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
在家 zàijiā lay person / laity
zhe to attach / to grasp
zhèng realization / adhigama
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
自相 zì xiāng individual characteristics
Contented
作佛 zuò fó to become a Buddha