Glossary and Vocabulary for Twelve Gate Treatise 《十二門論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 285 shēng to be born / to give birth 為先有而生
2 134 guǒ a result / a consequence 觀有果無果門第二
3 130 zuò to do 觀作門第十
4 92 kōng empty / void / hollow 是故我今但解釋空
5 91 xiān first 為先有而生
6 91 zhōng middle 時中既無
7 72 can / may / permissible 如因可然故說有然
8 70 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說曰
9 68 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 此五陰滅更不生餘五陰
10 68 shí time / a period of time 時中既無
11 56 shì matter / thing / item 事無不盡
12 55 néng can / able 則能忘造次於兩玄
13 54 method / way 重推無性之法
14 53 zhī to know 既知有無
15 52 不可得 bù kě dé unobtainable 皆亦如是不可得
16 49 bitterness / bitter flavor 又能滅除眾生大苦
17 48 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 此五陰滅更不生餘五陰
18 40 zhù to dwell / to live / to reside 生住為有變異
19 40 to break / to ruin / to destroy 我今不但破一事
20 39 zhòng many / numerous 總眾枝之大數也
21 38 děng et cetera / and so on 我愍此等欲令開悟
22 37 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 故不得自在
23 35 wèi Eighth earthly branch 玄陸之未希也哉
24 35 píng bottle / vase / pitcher 故有瓶生
25 33 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 觀因緣門第一
26 33 yuán fate / predestined affinity 觀緣門第三
27 32 àn to shut a door 如為照闇中瓶故然燈
28 32 wèi to call 通達無滯故謂之門
29 32 yán to speak / to say / said 我初言略解
30 32 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 是故有為
31 31 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生之所生
32 31 不成 bùchéng unsuccessful 生法不成
33 30 xìng gender 觀性門第八
34 28 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 觀有相無相門第五
35 28 無常 wúcháng irregular 變易無常從緣而有
36 28 huài bad / spoiled / broken / defective 或根壞故不可知
37 27 名為 míngwèi to be called 何故名為摩訶衍
38 26 dēng a lamp / a lantern 如燈然時
39 25 thing / matter 凡物先因後果故
40 25 shí real / true 推而會之實自無性
41 24 無有 wú yǒu there is not 四緣廣略皆無有果
42 24 to leave / to depart / to go away / to part 應離諸緣而有果
43 24 guān to look at / to watch / to observe 觀因緣門第一
44 24 門第 méndì family status 觀因緣門第一
45 23 one 觀因緣門第一
46 22 答曰 dá yuē to reply 答曰
47 22 本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka 生於彼本生
48 22 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 直是佛語尚不可盡
49 22 問曰 wèn yuē to ask 問曰
50 22 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 有無無生
51 21 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無無生
52 21 zhào to illuminate / to shine 如為照闇中瓶故然燈
53 21 èr two 觀有果無果門第二
54 21 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 又以此乘能盡一切諸法邊底
55 20 不能 bù néng cannot / must not / should not 雖尋經文不能通達
56 20 different / other 為在異法
57 20 無為 wúwèi to let things take their own course 當知無為涅槃法亦空
58 20 Buddha / Awakened One 諸佛最大
59 20 作者 zuòzhě author / writer / composer 如是作者不得有所作
60 20 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 若一切法皆常
61 19 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 有為法尚空
62 18 mén door / gate / doorway / gateway 通達無滯故謂之門
63 18 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 當知無為涅槃法亦空
64 18 chù a place / location / a spot / a point 同處不有
65 18 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若生法成者
66 18 jīn today / modern / present / current / this / now 今當略解摩訶衍義
67 18 hòu after / later 遇哉後之學者
68 17 extra / surplus / remainder 餘皆應爾
69 17 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 如是內外諸法皆從眾緣生
70 16 應有 yīng yǒu proper / deserved 未生不應有異
71 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 末世眾生薄福鈍根
72 15 yòng to use / to apply 猶敢用誠虛關
73 14 一時 yīshí a period of time / a while 因果即一時共生
74 14 shòu to suffer / to be subjected to
75 14 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 觀因果門第九
76 14 rén person / people / a human being 人功等和合
77 14 to reach 無為及我皆空
78 13 dié to repeat / to duplicate 故有疊生
79 13 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 此推三相
80 13 big / great / huge / large / major 諸佛最大
81 13 shí knowledge / understanding 叡以鄙倍之淺識
82 13 type of rush 若以蒲故有席者
83 12 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 陶師等和合
84 12 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 無為法亦空
85 12 guò to cross / to go over / to pass 若是有為有何過
86 12 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 是即無自性
87 12 jiàn to see 而實不可見
88 11 tuī to push / to shove 推而會之實自無性
89 11 共生 gòngshēng symbiosis 因果即一時共生
90 11 horse 則牛以馬性有
91 11 four 觀相門第四
92 11 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 眾緣所生法
93 11 biàn to change / to alter 即應因中先有變
94 11 fēn to separate / to divide into parts 大分深義
95 10 ài to love
96 10 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 推而會之實自無性
97 10 萬物 wànwù all living things 萬物各有有為相
98 10 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 是則無窮
99 10 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 則為是自在天作
100 10 不從 bùcóng not following / not joining 何故不從非緣生
101 10 jìn to the greatest extent / utmost 既推無作必盡其因
102 9 meaning / sense 并目品義題之於首
103 9 mud 如泥團
104 9 相異 xiāngyì different 或相異可相
105 9 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 若泥中無瓶相者
106 9 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 是故當知一切有為法皆空
107 9 to reply / to answer 佛默然不答
108 9 a human or animal body 是故席不應以蒲為體
109 9 a banquet 若以蒲故有席者
110 9 zài in / at 為在一法
111 9 coarse / rough 而瓶等果麁應可得
112 9 hemp / flax 如須油者要從麻取
113 9 to arise / to get up 生為有起
114 9 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered 緣中若無果
115 9 xīn heart 畢趣心於佛地
116 8 無故 wú gù unconditioned 因無故
117 8 知者 zhī zhě the wise 近而不可知者
118 8 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 今當略解摩訶衍義
119 8 niú an ox / a cow / a bull 馳白牛以南迴
120 8 shī teacher 陶師等和合
121 8 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 若法自性無
122 8 tóng like / same / similar 同處不有
123 8 xíng to walk / to move
124 8 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 為一心中有
125 7 qiú to request 則不應求因中若先有果
126 7 第三 dì sān third 第三手生
127 7 lǎo old / aged / elderly / aging
128 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 故以為門
129 7 shā sand / gravel / pebbles 不笮於沙
130 7 wéi to disobey / to violate / to defy 未生共相違故
131 7 相違 xiāngwéi to maintain a distance 是二作相亦相違
132 7 應作 yīngzuò a manifestation 如作已不應作
133 7 clothes / clothing 若謂如眾衣皆有相
134 7 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 酥等外因緣生法
135 7 dìng to decide 若未生定有者
136 7 shǎo few 或少分是相餘是可相
137 7 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 第一義諦
138 7 shàng top / a high position 上推因
139 7 zhàng to separate 障故不可知
140 7 thin / slender 若瓶細故不可得者
141 6 第二 dì èr second 應有第二頭
142 6 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 因五陰
143 6 十二 shí èr twelve 觀生門第十二
144 6 eight 觀性門第八
145 6 reason / logic / truth 變異處推求則無得理
146 6 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths 則無四聖諦
147 6 nán difficult / arduous / hard 應作是難
148 6 to cover / to shield / to screen / to conceal 自蔽亦蔽彼
149 6 jiě to loosen / to unfasten / to untie 今當略解摩訶衍義
150 6 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 世諦
151 6 不見 bújiàn to not see 以未變故不見
152 6 chē a vehicle 如車與載為因
153 6 不知 bùzhī do not know 口爽不知味
154 6 住處 zhùchù residence / dwelling 但是住處
155 6 wén to hear 聾不聞聲
156 6 sān three 觀緣門第三
157 5 desire 欲以窮其源
158 5 to take / to get / to fetch
159 5 jīng to go through / to experience 如經說
160 5 táo Tao 陶師等和合
161 5 不自在 bù zì zài not in perfect ease 是緣不自在
162 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂親近善人
163 5 shēng sound 奏希聲於宇內
164 5 能破 néngpò refutation 若燈然時能破闇
165 5 wài outside 二者外
166 5 fán ordinary / common 凡物先因後果故
167 5 yóu oil / fat / grease / lard 如須油者要從麻取
168 5 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise 十二門論品目
169 5 qián front 前法已滅次第生
170 5 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 觀三時門第十一
171 5 更生 gèngshēng to be reborn / to be regenerated 今生已復應更生
172 5 child / son 如牛子還是牛
173 5 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 以是邪見故
174 5 suí to follow 隨所從生法
175 5 hair 香則不發
176 5 lüè plan / strategy 四緣廣略皆無有果
177 5 xìn to believe / to trust 如信者有三相
178 5 tóu head 應有第二頭
179 5 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 苦樂
180 5 gōng merit 則忘功於造化
181 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 是故汝喻非也
182 5 生相 shēng xiāng attribute of arising 生未生相違故
183 5 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 離生
184 5 無得 wú dé Non-Attainment 變異處推求則無得理
185 5 變異 biànyì to change / to transform 生住為有變異
186 5 yuǎn far / distant 或有遠而不可知
187 5 chéng to mount / to climb onto 是乘能至
188 4 lái to come 二者相來相是相
189 4 nèi inside / interior 一者內
190 4 gēn origin / cause / basis 或根壞故不可知
191 4 chù to touch / to feel
192 4 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 作者分別有因果
193 4 推求 tuīqiú to inquire / to ascertain 變異處推求則無得理
194 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 如因弟子有師
195 4 to die 如生時無死
196 4 wèn to ask 裸形迦葉問佛
197 4 變法 biànfǎ to reform / to revise the law 變法即是果者
198 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 鼻塞不聞香
199 4 jìn nearby 如物或有近而不可知
200 4 一心 yīxīn wholeheartedly 為在一心中
201 4 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 則無解脫
202 4 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達無滯故謂之門
203 4 定性 dìngxìng a fixed nature 若諸法有定性
204 4 abdomen / stomach / belly 腹大
205 4 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 則忘功於造化
206 4 苦行 kǔxíng to practice ascetism 行諸苦行
207 4 shèng to beat / to win / to conquer 勝故不可知
208 4 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 作法別異
209 4 shǒu hand 第三手生
210 4 四緣 sìyuán the four conditions 四緣廣略皆無有果
211 4 zhǒng kind / type 滅種種因緣皆空
212 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 好醜皆神所作
213 4 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 緣緣增上緣
214 4 世間 shìjiān world / the human world 此處然燈應破一切世間闇
215 4 niàn to read aloud / to recite 能念故名念
216 4 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice 亦無四沙門果
217 4 chuí to hang / to suspend / to droop
218 4 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅中間住為用
219 4 míng bright / brilliant 此明四相亦非
220 4 soil / ground / land 又如治地
221 4 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 緣緣增上緣
222 3 hǎo good 好醜皆神所作
223 3 不受 bùshòu to not accept 故不受此難
224 3 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya 因緣次第緣
225 3 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 是十二因緣法實自無生
226 3 devoid of content / void / false / empty / vain 理極於虛位
227 3 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 復行苦行
228 3 差別 chābié a difference / a distinction 未生有何差別
229 3 kāi to open 開出者之由路
230 3 然燈 rándēng Dipankara 如為照闇中瓶故然燈
231 3 xiàng figure / image / appearance 如象有雙牙
232 3 ěr ear 庶以此心開疾進之路耳
233 3 a device / a tool / a utensil / an implement 又如酪器
234 3 máo hair / fur / feathers 尾端有毛
235 3 性相 xìngxiāng inherent attributes 性相違者
236 3 方便 fāngbiàn convenient 而眾生方便各有所作
237 3 zhèng upright / straight 作十二門以正之
238 3 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空故
239 3 二者 èrzhě the two / both 二者外
240 3 因故 yīngù for some reason 果因故
241 3 xuán profound / mysterious / subtle 則能忘造次於兩玄
242 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如微塵等不現
243 3 increase / benefit 豈其能益也
244 3 chǒu ugly 好醜皆神所作
245 3 sàng to lose / to die 則喪我於二際
246 3 tuán group / organization / society 如泥團
247 3 five 觀有相無相門第五
248 3 lìng to make / to cause to be / to lead 我愍此等欲令開悟
249 3 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無住
250 3 fāng square / quadrilateral / one side 復知曜靈之方盛
251 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 始可以幾乎實矣
252 3 seven 觀有無門第七
253 3 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者內
254 3 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 況復解釋演散其義
255 3 zhèng proof 證滅
256 3 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
257 3 sēng a monk 僧亦無
258 3 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 若無我則無我所
259 3 liù six 觀一異門第六
260 3 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空故
261 3 三事 sānshì three things 三事空故
262 3 七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings 通自體七法共生
263 3 無罪 wúzuì innocent / not guilty 無罪無福
264 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 因中未生時果應可見
265 3 road / path / way 開出者之由路
266 3 飲食 yǐn shí food and drink 飲食等
267 3 míng dark 則虛實兩冥
268 3 good fortune / happiness / luck 無罪無福
269 3 border / boundar / juncture 則喪我於二際
270 3 初生 chūshēng newborn / nascent / primary 初生毒蟲
271 3 narrow 不笮於沙
272 3 wěi tail 尾端有毛
273 3 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 中說
274 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂空也
275 3 實有 shí yǒu Absolute Reality 而實有住
276 3 二種 èr zhǒng two kinds 眾緣所生法有二種
277 3 變故 biàngù an accident 以未變故不見
278 3 一異 yī yì one and many 觀一異門第六
279 3 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 二法俱無相
280 3 不及 bù jí not as good as / inferior to 燈若不及闇
281 3 shēn human body / torso 身頑不知觸
282 3 interesting 有或趣之乖
283 3 tōng to go through / to open 通自體七法共生
284 3 有法 yǒufǎ something that exists 是故有法不應生
285 3 法名 fǎmíng Dharma name 無生法名涅槃
286 3 qióng poor / destitute / impoverished 欲以窮其源
287 3 quán a bamboo fish trap 然則喪我在乎落筌
288 2 shuǐ water
289 2 color 如盲不見色
290 2 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 如是則不定
291 2 本來 běnlái original 五陰本來自空
292 2 二諦 èrdì the two truths 有二諦
293 2 因相 yīnxiāng causation 因相壞
294 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 摩訶衍無量無邊不可稱數
295 2 來者 láizhě future things 若餘處來者則不從因緣生
296 2 ancient barbarian tribes 殊致之不夷
297 2 zhǐ to point 如指不能自觸
298 2 細微 xìwēi slight / subtle / tiny / minute / fine / subtle / sensitive 細微故不可知者
299 2 nài a fruit tree / a crab-apple 梨以柰性有
300 2 非一 fēi yī not unified / not the same 非一時亦不可得
301 2 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care 攝持是住相
302 2 yuán source / origin 欲以窮其源
303 2 to go 去住
304 2 第五 dì wǔ fifth 更無第五緣
305 2 常有 cháng yǒu frequently occurring 因中常有故
306 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 修梵行福報是亦應空
307 2 左右 zuǒyòu approximately 左右不相因
308 2 gain / advantage / benefit 他利
309 2 to resemble / to similar to to 萬法所因似各有性
310 2 飛鳥 fēiniǎo bird 生諸飛鳥
311 2 guāi obedient / well-behaved 有或趣之乖
312 2 to gather / to collect 則無因緣生法集聖諦
313 2 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering 則無集諦
314 2 住相 zhùxiāng sthiti / abiding 攝持是住相
315 2 臥具 wòjù bedding 亦能照餘臥具等物
316 2 俱空 jū kōng both self and all things are empty 可相俱空
317 2 luǒ to be naked / to be nude 裸形迦葉問佛
318 2 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna 是以龍樹菩薩
319 2 preface / introduction 十二門論序
320 2 多心 duōxīn oversensitive / suspicious 為在多心中
321 2 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 無所障礙
322 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 道場之要軌也
323 2 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 若說一時因如燈明
324 2 十一 shíyī eleven 觀三時門第十一
325 2 人天 réntiān the six realms / all living things 生諸人天
326 2 shí food / food and drink 離食有食
327 2 huì can / be able to 推而會之實自無性
328 2 具足 jùzú complete / full / perfect 具足六波羅蜜
329 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 摩訶衍無量無邊不可稱數
330 2 jiǔ nine 觀因果門第九
331 2 gǎn bold / brave 猶敢用誠虛關
332 2 an item 并目品義題之於首
333 2 shè to absorb / to assimilate 口業故色陰所攝
334 2 shāo to burn 燒已不應燒
335 2 xún to search / to look for / to seek 故尋三時無作而以為門
336 2 為生 wéishēng to make a living 誰為生者
337 2 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供
338 2 殊致 shūzhì different / unusual scene 有殊致之迹
339 2 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering 則無苦諦
340 2 心中 xīnzhōng in mind 為眾心中有
341 2 mǐn to destroy / to eliminate 乖趣之不泯
342 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 故名大乘
343 2 yào to want / to wish for 道場之要軌也
344 2 to enter 當以十二門入於空義
345 2 福業 fúyè virtuous actions 若福業因緣故於眾生中大
346 2 離苦 líkǔ to transcend suffering 離苦無我能作苦者
347 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 得皆待時而發
348 2 bottom / base / end 又以此乘能盡一切諸法邊底
349 2 牛角 niújiǎo bull horn / cow horn 如牛角一時生
350 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 為在一法
351 2 shí a rock / a stone 石中亦無瓶
352 2 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it 則無至苦滅道
353 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 如是可知無相衣可取
354 2 guǎng wide / large / vast 四緣廣略皆無有果
355 2 世俗 shìsú secular / worldly / profane 則壞世俗法
356 2 jīn gold 又如金釧
357 2 power / force / strength 若謂燈雖不到闇而力能破闇者
358 2 shù numerous / various 庶日用之有宜
359 2 有性 yǒuxìng having the nature 萬法所因似各有性
360 2 zǒng general / total / overall / chief 總眾枝之大數也
361 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 無罪福果報
362 2 不一 bùyī different 不一不異
363 2 lào Chinese cream / cheese 又如酪器
364 2 dào way / road / path 如正見是道相
365 2 business / industry 若起身業
366 2 Tu 則眾塗扶疏
367 2 duān to carry 尾端有毛
368 2 轉變 zhuǎnbiàn to change / to transform 轉變是老相
369 2 zēng to hate / to detest / to abhor 有憎
370 2 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra 中論
371 2 huǒ fire / flame
372 2 無識 wú shí devoid of consciousness 離所用識更無識
373 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小遠應可得
374 2 shǐ beginning / start 始可以幾乎實矣
375 2 罪福 zuìfú offense and merit 則罪福果報皆悉斷滅
376 2 大德 dàdé most virtuous 維習安大德提供
377 2 ān calm / still / quiet / peaceful 即百化以安歸
378 2 jiǎo foot 四脚麁圓
379 2 空義 kōngyì an unrealistic theory 當以十二門入於空義
380 2 a flaky pastry 故有酥生
381 2 shéng rope / string / cord 轉繩
382 2 zào to make / to build / to manufacture 作為有造
383 2 因時 yīnshí the circumstances of time 先因時則無有因
384 2 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 則無三寶
385 2 xiū to decorate / to embellish 修梵行福報是亦應空
386 2 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 裸形迦葉問佛
387 2 苦滅聖諦 kǔ miè shèng dì the noble truth of the extinction of suffering 則無苦滅聖諦
388 2 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命滅是死相
389 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉繩
390 2 zhēn real / true / genuine 真可謂運虛刃於無間
391 2 guī to go back / to return 整歸駕於道場
392 2 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births 各各先因而後生
393 2 pear 梨以柰性有
394 2 lùn to comment / to discuss 論之者
395 2 作為 zuòwéi conduct / actions 作為有造
396 2 無身 wúshēn no-body 以無身故
397 2 何須 xīn xiāng why should / there is no need 何須復作
398 2 xíng appearance 裸形迦葉問佛
399 2 說破 shuōpò to lay bare (actual facts, secrets etc) / to reveal 若我說破
400 2 shí ten 觀作門第十
401 2 諸緣 zhū yuán karmic conditions 云何名為諸緣
402 2 zhì sluggish / stagnant 通達無滯故謂之門
403 2 口業 kǒu yè verbal karma 若起口業
404 2 spine / back / ridge
405 2 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 則無苦聖諦
406 2 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 世間法皆亦無
407 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 如佛說滅愛名涅槃
408 2 liǎng two 則虛實兩冥
409 2 緣法 yuánfǎ causes and conditions 緣法實無生
410 2 biān side / boundary / edge / margin 又以此乘能盡一切諸法邊底
411 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 亦應但供養自在天則滅苦得樂
412 2 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 大士之憂也
413 2 niǎo bird 如鳥飛虛空高翔遠逝
414 2 名相 míngxiāng a famous prime minister 是名相與可相異
415 2 虛空 xūkōng empty space 虛空
416 2 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作差別
417 2 to doubt / to disbelieve 則墮同疑因
418 2 今生 jīnshēng this life 今生已復應更生
419 2 後果 hòuguǒ consequences / aftermath 凡物先因後果故
420 2 善惡 shàn è good and evil 善惡
421 1 dīng Ding
422 1 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 何用變化作萬物如小兒戲
423 1 以南 yǐnán south 馳白牛以南迴
424 1 六入 liù rù the six sense organs / sadayatana 六入
425 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 又欲光闡如來無上大法
426 1 求生 qiú shēng seeking rebirth 是三種求生不可得
427 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 滅是無為無漏法
428 1 二門 èrmén two gates / two teachings 若二門中無
429 1 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 得常令四事成就
430 1 zōng school / sect 希懷宗極
431 1 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 如阿毘曇中說
432 1 可取 kěqǔ desirable / worth having 如是可知無相衣可取
433 1 zòu to present / to offer 奏希聲於宇內
434 1 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 名為甚深第一義
435 1 huà to make into / to change into / to transform 即百化以安歸
436 1 一體 yītǐ one body / an integral whole 席一體
437 1 dòu bean / pea
438 1 chún lip 脣麁
439 1 四事 sìshì the four necessities 得常令四事成就
440 1 唯一 wéiyī only / sole 唯一衣無相
441 1 法成 Fǎ Chéng Fa Cheng 更無第三法成相可相
442 1 說法 shuō fǎ a statement / wording 如先說法生時通自體七法共生
443 1 相成 xiāngchéng to work together to achieve a goal 有為法不以相成
444 1 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 具足六波羅蜜
445 1 to think / consider / to ponder 思序而申之
446 1 開悟 kāiwù to become enlightened / to have an awakening 我愍此等欲令開悟
447 1 眼中 yǎnzhōng in one's eyes 如眼中藥
448 1 zhī to weave 織師等和合
449 1 zhí straight 直是佛語尚不可盡
450 1 分為 fēnwéi to subdivide 或可相少分為相
451 1 kuáng insane / mad 心狂不知實
452 1 三生 sān shēng three lives / three rebirths 是三生皆不成
453 1 滅種 mièzhǒng to commit genocide / to become extinct / extinction of a race 滅種種因緣皆空
454 1 馬可 mǎkě Marco 更無有馬可以相相
455 1 名色 míng sè name and form 名色
456 1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 若諸法空無性
457 1 日用 rìyòng of everyday use 庶日用之有宜
458 1 father 如子愛父
459 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝敬仰之至
460 1 yīn sound / noise 如有鍾鼓音
461 1 shū to remove obstructions 則眾塗扶疏
462 1 錯亂 cuòluàn in disorder 是則錯亂
463 1 變化 biànhuà to change 何用變化作萬物如小兒戲
464 1 生物 shēngwù living creatures and plants / forms of life 不能生物
465 1 敬仰 jìngyǎng to revere / to esteem 不勝敬仰之至
466 1 機杼 jīzhù a loom 機杼
467 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第三生生已生第四生
468 1 yáo to shake 鑽搖
469 1 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings 隨可度眾生故作是說
470 1 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 佛告諸比丘
471 1 大利 dàlì great advantage / great benefit 與大利益事
472 1 斷滅 duànmiè annihilate 則罪福果報皆悉斷滅
473 1 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity 生生法應生本生
474 1 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple 上三門推因緣無生
475 1 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 真可謂運虛刃於無間
476 1 book / volume
477 1 外緣 wài yuán external causes 當知外緣等法皆亦如是
478 1 wèi position / location / place 理極於虛位
479 1 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 畢趣心於佛地
480 1 jǐng neck / throat 頸細
481 1 to join / to combine 不與生合故
482 1 變易 biànyì change 變易無常從緣而有
483 1 pǐn product / goods / thing 并目品義題之於首
484 1 disease / sickness / ailment 庶以此心開疾進之路耳
485 1 使 shǐ to make / to cause 使作者亦不得有所作
486 1 luán luan 真得振和鸞於北冥
487 1 rabbit / hare 兔馬等角不生而生
488 1 共相 gòng xiāng common phase 未生共相違故
489 1 bái white 馳白牛以南迴
490 1 鼻塞 bí sè a blocked nose 鼻塞不聞香
491 1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 樂親近善人
492 1 qiǎn shallow 叡以鄙倍之淺識
493 1 yuē to speak / to say 說曰
494 1 四問 sì wèn Four Questions of the Buddha / the four questions asked of the Buddha 如是四問
495 1 chóng an invertebrate / a worm 即生諸腹行蟲
496 1 生理 shēnglǐ physiology 是中無有生理
497 1 空也 kōngyě Kūya 所謂空也
498 1 樂行 lèxíng to indulge in debauchery 樂行布施
499 1 shore / land / continent 玄陸之未希也哉
500 1 rèn edged tool / cutlery / knife edge 真可謂運虛刃於無間

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 285 shēng to be born / to give birth 為先有而生
2 249 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 通達無滯故謂之門
3 245 shì is / are / am / to be 蓋是實相之折中
4 242 ruò to seem / to be like / as 若一理之不盡
5 234 yǒu is / are / to exist 觀有果無果門第二
6 202 no 通達無滯故謂之門
7 192 xiāng each other / one another / mutually 觀相門第四
8 168 also / too 此明四相亦非
9 149 yīn because 萬法所因似各有性
10 137 otherwise / but / however 則非性也
11 135 not / no 不一不異
12 134 guǒ a result / a consequence 觀有果無果門第二
13 130 zuò to do 觀作門第十
14 122 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 誰為生者
15 100 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 推而會之實自無性
16 96 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故略解摩訶衍義
17 94 such as / for example / for instance 又如
18 92 kōng empty / void / hollow 是故我今但解釋空
19 91 xiān first 為先有而生
20 91 zhōng middle 時中既無
21 75 何以 héyǐ why 何以故
22 72 yīng should / ought 餘皆應爾
23 72 can / may / permissible 如因可然故說有然
24 70 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說曰
25 68 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 此五陰滅更不生餘五陰
26 68 shí time / a period of time 時中既無
27 64 wèi for / to 為先有而生
28 63 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
29 62 不然 bùrán or else / otherwise / if not 而實不然
30 60 naturally / of course / certainly 推而會之實自無性
31 59 so as to / in order to 以之為門
32 56 shì matter / thing / item 事無不盡
33 55 如是 rúshì thus / so 夫如是者慧
34 55 néng can / able 則能忘造次於兩玄
35 54 method / way 重推無性之法
36 53 zhī to know 既知有無
37 52 不可得 bù kě dé unobtainable 皆亦如是不可得
38 51 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 萬法所因似各有性
39 50 he / him 他性亦無
40 50 cóng from 變易無常從緣而有
41 49 bitterness / bitter flavor 又能滅除眾生大苦
42 49 jiē all / each and every / in all cases 四緣廣略皆無有果
43 48 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 此五陰滅更不生餘五陰
44 48 already / afterwards 先分共心滅已
45 40 zhù to dwell / to live / to reside 生住為有變異
46 40 to break / to ruin / to destroy 我今不但破一事
47 39 zhòng many / numerous 總眾枝之大數也
48 38 zhī him / her / them / that 推而會之實自無性
49 38 děng et cetera / and so on 我愍此等欲令開悟
50 37 in / at 事盡於有無
51 37 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 故不得自在
52 36 I / me / my 則喪我於二際
53 35 wèi Eighth earthly branch 玄陸之未希也哉
54 35 you / thou 是故汝說因中先有果而生者
55 35 fēi not / non- / un- 上推三相非相
56 35 píng bottle / vase / pitcher 故有瓶生
57 33 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 觀因緣門第一
58 33 yuán fate / predestined affinity 觀緣門第三
59 32 àn to shut a door 如為照闇中瓶故然燈
60 32 wèi to call 通達無滯故謂之門
61 32 yán to speak / to say / said 我初言略解
62 32 promptly / right away / immediately 即推有相無相
63 32 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 是故有為
64 32 míng measure word for people 故名大乘
65 31 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生之所生
66 31 dāng to be / to act as / to serve as 今當略解摩訶衍義
67 31 不成 bùchéng unsuccessful 生法不成
68 30 xìng gender 觀性門第八
69 29 云何 yúnhé why 云何有是法
70 28 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 觀有相無相門第五
71 28 de potential marker 真得振和鸞於北冥
72 28 無常 wúcháng irregular 變易無常從緣而有
73 28 huài bad / spoiled / broken / defective 或根壞故不可知
74 27 名為 míngwèi to be called 何故名為摩訶衍
75 27 what / where / which 有何義利
76 26 dēng a lamp / a lantern 如燈然時
77 26 that / those 以有此法故彼法得生
78 25 yòu again / also 又推其性
79 25 thing / matter 凡物先因後果故
80 25 shí real / true 推而會之實自無性
81 25 and 與大利益事
82 24 無有 wú yǒu there is not 四緣廣略皆無有果
83 24 to leave / to depart / to go away / to part 應離諸緣而有果
84 24 guān to look at / to watch / to observe 觀因緣門第一
85 24 門第 méndì family status 觀因緣門第一
86 23 one 觀因緣門第一
87 22 答曰 dá yuē to reply 答曰
88 22 本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka 生於彼本生
89 22 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 直是佛語尚不可盡
90 22 問曰 wèn yuē to ask 問曰
91 22 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 有無無生
92 21 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 有無無生
93 21 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得言以蒲故有席
94 21 zhào to illuminate / to shine 如為照闇中瓶故然燈
95 21 èr two 觀有果無果門第二
96 21 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 又以此乘能盡一切諸法邊底
97 20 不能 bù néng cannot / must not / should not 雖尋經文不能通達
98 20 gèng more / even more 更無有法可說為我
99 20 different / other 為在異法
100 20 無為 wúwèi to let things take their own course 當知無為涅槃法亦空
101 20 Buddha / Awakened One 諸佛最大
102 20 作者 zuòzhě author / writer / composer 如是作者不得有所作
103 20 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 若一切法皆常
104 19 cháng always / ever / often / frequently / constantly 則為是常
105 19 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 有為法尚空
106 19 this / these 此推緣
107 18 mén door / gate / doorway / gateway 通達無滯故謂之門
108 18 huò or / either / else 有或趣之乖
109 18 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 當知無為涅槃法亦空
110 18 chù a place / location / a spot / a point 同處不有
111 18 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若生法成者
112 18 jīn today / modern / present / current / this / now 今當略解摩訶衍義
113 18 hòu after / later 遇哉後之學者
114 17 extra / surplus / remainder 餘皆應爾
115 17 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 如是內外諸法皆從眾緣生
116 16 entirely / without exception 二俱不然
117 16 final interogative 即非是無性耶
118 16 應有 yīng yǒu proper / deserved 未生不應有異
119 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 末世眾生薄福鈍根
120 15 chū to go out 開出者之由路
121 15 yòng to use / to apply 猶敢用誠虛關
122 15 zhū all / many / various 是十方三世諸佛甚深法藏
123 14 一時 yīshí a period of time / a while 因果即一時共生
124 14 一切 yīqiè all / every / everything 又以此乘能盡一切諸法邊底
125 14 shòu to suffer / to be subjected to
126 14 again / more / repeatedly 復知曜靈之方盛
127 14 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 觀因果門第九
128 14 rén person / people / a human being 人功等和合
129 14 to reach 無為及我皆空
130 13 dié to repeat / to duplicate 故有疊生
131 13 三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa 此推三相
132 13 big / great / huge / large / major 諸佛最大
133 13 shí knowledge / understanding 叡以鄙倍之淺識
134 13 type of rush 若以蒲故有席者
135 12 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 陶師等和合
136 12 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 無為法亦空
137 12 strand / thread 又如縷繩
138 12 guò to cross / to go over / to pass 若是有為有何過
139 12 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 是即無自性
140 12 jiàn to see 而實不可見
141 11 tuī to push / to shove 推而會之實自無性
142 11 共生 gòngshēng symbiosis 因果即一時共生
143 11 horse 則牛以馬性有
144 11 four 觀相門第四
145 11 shéi who / whoever 誰為生者
146 11 生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas 眾緣所生法
147 11 suī although / even though 雖尋經文不能通達
148 11 biàn to change / to alter 即應因中先有變
149 11 fēn to separate / to divide into parts 大分深義
150 10 ài to love
151 10 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 推而會之實自無性
152 10 萬物 wànwù all living things 萬物各有有為相
153 10 ěr thus / so / like that 餘皆應爾
154 10 rán correct / right / certainly 則眾異紛然
155 10 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 是則無窮
156 10 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 則為是自在天作
157 10 不從 bùcóng not following / not joining 何故不從非緣生
158 10 jìn to the greatest extent / utmost 既推無作必盡其因
159 9 meaning / sense 并目品義題之於首
160 9 mud 如泥團
161 9 何故 hégù what reason 何故名為摩訶衍
162 9 also / too 則非性也
163 9 相異 xiāngyì different 或相異可相
164 9 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 若泥中無瓶相者
165 9 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 是故當知一切有為法皆空
166 9 to reply / to answer 佛默然不答
167 9 a human or animal body 是故席不應以蒲為體
168 9 dàn but / yet / however 是故我今但解釋空
169 9 a banquet 若以蒲故有席者
170 9 gòng together 先分共心滅已
171 9 zài in / at 為在一法
172 9 each 萬法所因似各有性
173 9 coarse / rough 而瓶等果麁應可得
174 9 hemp / flax 如須油者要從麻取
175 9 to arise / to get up 生為有起
176 9 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered 緣中若無果
177 9 xīn heart 畢趣心於佛地
178 8 無故 wú gù unconditioned 因無故
179 8 already / since 三相既無
180 8 知者 zhī zhě the wise 近而不可知者
181 8 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 今當略解摩訶衍義
182 8 niú an ox / a cow / a bull 馳白牛以南迴
183 8 his / hers / its / theirs 又推其性
184 8 shī teacher 陶師等和合
185 8 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 若法自性無
186 8 tóng like / same / similar 同處不有
187 8 xíng to walk / to move
188 8 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 為一心中有
189 7 qiú to request 則不應求因中若先有果
190 7 第三 dì sān third 第三手生
191 7 畢竟 bìjìng after all / all in all 則果畢竟不可得
192 7 lǎo old / aged / elderly / aging
193 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 故以為門
194 7 shā sand / gravel / pebbles 不笮於沙
195 7 wéi to disobey / to violate / to defy 未生共相違故
196 7 相違 xiāngwéi to maintain a distance 是二作相亦相違
197 7 應作 yīngzuò a manifestation 如作已不應作
198 7 未有 wèiyǒu is not / has never been 若未有緣會
199 7 clothes / clothing 若謂如眾衣皆有相
200 7 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 酥等外因緣生法
201 7 dìng to decide 若未生定有者
202 7 shǎo few 或少分是相餘是可相
203 7 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 第一義諦
204 7 shàng top / a high position 上推因
205 7 zhàng to separate 障故不可知
206 7 thin / slender 若瓶細故不可得者
207 6 第二 dì èr second 應有第二頭
208 6 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 因五陰
209 6 十二 shí èr twelve 觀生門第十二
210 6 eight 觀性門第八
211 6 reason / logic / truth 變異處推求則無得理
212 6 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths 則無四聖諦
213 6 nán difficult / arduous / hard 應作是難
214 6 to cover / to shield / to screen / to conceal 自蔽亦蔽彼
215 6 jiě to loosen / to unfasten / to untie 今當略解摩訶衍義
216 6 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 世諦
217 6 不見 bújiàn to not see 以未變故不見
218 6 chē a vehicle 如車與載為因
219 6 不知 bùzhī do not know 口爽不知味
220 6 zhì to / until 不勝敬仰之至
221 6 住處 zhùchù residence / dwelling 但是住處
222 6 wén to hear 聾不聞聲
223 6 sān three 觀緣門第三
224 5 desire 欲以窮其源
225 5 to take / to get / to fetch
226 5 jīng to go through / to experience 如經說
227 5 táo Tao 陶師等和合
228 5 不自在 bù zì zài not in perfect ease 是緣不自在
229 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂親近善人
230 5 shēng sound 奏希聲於宇內
231 5 能破 néngpò refutation 若燈然時能破闇
232 5 wài outside 二者外
233 5 fán ordinary / common 凡物先因後果故
234 5 yóu oil / fat / grease / lard 如須油者要從麻取
235 5 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise 十二門論品目
236 5 qián front 前法已滅次第生
237 5 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 觀三時門第十一
238 5 shàng still / yet / to value 直是佛語尚不可盡
239 5 更生 gèngshēng to be reborn / to be regenerated 今生已復應更生
240 5 child / son 如牛子還是牛
241 5 chū at first / at the beginning / initially 我初言略解
242 5 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 以是邪見故
243 5 suí to follow 隨所從生法
244 5 hair 香則不發
245 5 lüè plan / strategy 四緣廣略皆無有果
246 5 xìn to believe / to trust 如信者有三相
247 5 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是義故
248 5 tóu head 應有第二頭
249 5 hái also / in addition / more 還生於生生
250 5 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 苦樂
251 5 gōng merit 則忘功於造化
252 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 是故汝喻非也
253 5 生相 shēng xiāng attribute of arising 生未生相違故
254 5 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 離生
255 5 無得 wú dé Non-Attainment 變異處推求則無得理
256 5 變異 biànyì to change / to transform 生住為有變異
257 5 yuǎn far / distant 或有遠而不可知
258 5 chéng to mount / to climb onto 是乘能至
259 4 lái to come 二者相來相是相
260 4 nèi inside / interior 一者內
261 4 gēn origin / cause / basis 或根壞故不可知
262 4 chù to touch / to feel
263 4 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 作者分別有因果
264 4 何況 hékuàng much less / let alone 何況我耶
265 4 何處 héchǔ whence / where 他性何處更有法
266 4 推求 tuīqiú to inquire / to ascertain 變異處推求則無得理
267 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 如因弟子有師
268 4 to die 如生時無死
269 4 wèn to ask 裸形迦葉問佛
270 4 變法 biànfǎ to reform / to revise the law 變法即是果者
271 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 鼻塞不聞香
272 4 jìn nearby 如物或有近而不可知
273 4 extremely / very 理極於虛位
274 4 一心 yīxīn wholeheartedly 為在一心中
275 4 necessary / must 如須油者要從麻取
276 4 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 則無解脫
277 4 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達無滯故謂之門
278 4 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 如是作者不得有所作
279 4 定性 dìngxìng a fixed nature 若諸法有定性
280 4 abdomen / stomach / belly 腹大
281 4 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 則忘功於造化
282 4 苦行 kǔxíng to practice ascetism 行諸苦行
283 4 shèng to beat / to win / to conquer 勝故不可知
284 4 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 作法別異
285 4 shǒu hand 第三手生
286 4 四緣 sìyuán the four conditions 四緣廣略皆無有果
287 4 zhǒng kind / type 滅種種因緣皆空
288 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 好醜皆神所作
289 4 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 緣緣增上緣
290 4 世間 shìjiān world / the human world 此處然燈應破一切世間闇
291 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 破闇乃名照
292 4 niàn to read aloud / to recite 能念故名念
293 4 一一 yīyī one by one / one after another 則一一物應生一切物
294 4 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice 亦無四沙門果
295 4 chuí to hang / to suspend / to droop
296 4 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 生滅中間住為用
297 4 míng bright / brilliant 此明四相亦非
298 4 soil / ground / land 又如治地
299 4 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 緣緣增上緣
300 3 hǎo good 好醜皆神所作
301 3 不受 bùshòu to not accept 故不受此難
302 3 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya 因緣次第緣
303 3 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 是十二因緣法實自無生
304 3 devoid of content / void / false / empty / vain 理極於虛位
305 3 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 復行苦行
306 3 差別 chābié a difference / a distinction 未生有何差別
307 3 無法 wúfǎ unable / incapable 滅則無法
308 3 kāi to open 開出者之由路
309 3 然燈 rándēng Dipankara 如為照闇中瓶故然燈
310 3 xiàng figure / image / appearance 如象有雙牙
311 3 ěr ear 庶以此心開疾進之路耳
312 3 a device / a tool / a utensil / an implement 又如酪器
313 3 則是 zéshì only 苦則是眾緣作
314 3 máo hair / fur / feathers 尾端有毛
315 3 性相 xìngxiāng inherent attributes 性相違者
316 3 方便 fāngbiàn convenient 而眾生方便各有所作
317 3 zhèng upright / straight 作十二門以正之
318 3 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空故
319 3 二者 èrzhě the two / both 二者外
320 3 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 或心不住故不可知
321 3 因故 yīngù for some reason 果因故
322 3 xuán profound / mysterious / subtle 則能忘造次於兩玄
323 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如微塵等不現
324 3 increase / benefit 豈其能益也
325 3 chǒu ugly 好醜皆神所作
326 3 sàng to lose / to die 則喪我於二際
327 3 tuán group / organization / society 如泥團
328 3 final particle 始可以幾乎實矣
329 3 five 觀有相無相門第五
330 3 lìng to make / to cause to be / to lead 我愍此等欲令開悟
331 3 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無住
332 3 fāng square / quadrilateral / one side 復知曜靈之方盛
333 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 始可以幾乎實矣
334 3 seven 觀有無門第七
335 3 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者內
336 3 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 況復解釋演散其義
337 3 zhèng proof 證滅
338 3 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
339 3 sēng a monk 僧亦無
340 3 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 若無我則無我所
341 3 liù six 觀一異門第六
342 3 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空故
343 3 三事 sānshì three things 三事空故
344 3 七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings 通自體七法共生
345 3 無罪 wúzuì innocent / not guilty 無罪無福
346 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 因中未生時果應可見
347 3 road / path / way 開出者之由路
348 3 rare / infrequent / precious 奏希聲於宇內
349 3 飲食 yǐn shí food and drink 飲食等
350 3 míng dark 則虛實兩冥
351 3 good fortune / happiness / luck 無罪無福
352 3 border / boundar / juncture 則喪我於二際
353 3 初生 chūshēng newborn / nascent / primary 初生毒蟲
354 3 narrow 不笮於沙
355 3 wěi tail 尾端有毛
356 3 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 中說
357 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂空也
358 3 實有 shí yǒu Absolute Reality 而實有住
359 3 二種 èr zhǒng two kinds 眾緣所生法有二種
360 3 變故 biàngù an accident 以未變故不見
361 3 一異 yī yì one and many 觀一異門第六
362 3 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 二法俱無相
363 3 le completion of an action 可了時名果
364 3 不及 bù jí not as good as / inferior to 燈若不及闇
365 3 shēn human body / torso 身頑不知觸
366 3 interesting 有或趣之乖
367 3 tōng to go through / to open 通自體七法共生
368 3 有法 yǒufǎ something that exists 是故有法不應生
369 3 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 如是種種因緣相
370 3 法名 fǎmíng Dharma name 無生法名涅槃
371 3 qióng poor / destitute / impoverished 欲以窮其源
372 3 quán a bamboo fish trap 然則喪我在乎落筌
373 2 shuǐ water
374 2 color 如盲不見色
375 2 向者 xiàngzhě in the past / formerly 向者
376 2 為何 wèihé why 燈為何所照
377 2 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 如是則不定
378 2 本來 běnlái original 五陰本來自空
379 2 二諦 èrdì the two truths 有二諦
380 2 因相 yīnxiāng causation 因相壞
381 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 摩訶衍無量無邊不可稱數
382 2 來者 láizhě future things 若餘處來者則不從因緣生
383 2 ancient barbarian tribes 殊致之不夷
384 2 zhǐ to point 如指不能自觸
385 2 因而 yīnér therefore / as a result / thus 各各先因而後生
386 2 細微 xìwēi slight / subtle / tiny / minute / fine / subtle / sensitive 細微故不可知者
387 2 nài a fruit tree / a crab-apple 梨以柰性有
388 2 非一 fēi yī not unified / not the same 非一時亦不可得
389 2 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care 攝持是住相
390 2 yuán source / origin 欲以窮其源
391 2 應是 yīngshì should 生不應是有為者
392 2 to go 去住
393 2 第五 dì wǔ fifth 更無第五緣
394 2 常有 cháng yǒu frequently occurring 因中常有故
395 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 修梵行福報是亦應空
396 2 左右 zuǒyòu approximately 左右不相因
397 2 gain / advantage / benefit 他利
398 2 to resemble / to similar to to 萬法所因似各有性
399 2 飛鳥 fēiniǎo bird 生諸飛鳥
400 2 guāi obedient / well-behaved 有或趣之乖
401 2 to gather / to collect 則無因緣生法集聖諦
402 2 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering 則無集諦
403 2 住相 zhùxiāng sthiti / abiding 攝持是住相
404 2 臥具 wòjù bedding 亦能照餘臥具等物
405 2 俱空 jū kōng both self and all things are empty 可相俱空
406 2 luǒ to be naked / to be nude 裸形迦葉問佛
407 2 幾乎 jīhū almost / nearly / practically 始可以幾乎實矣
408 2 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna 是以龍樹菩薩
409 2 preface / introduction 十二門論序
410 2 多心 duōxīn oversensitive / suspicious 為在多心中
411 2 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 無所障礙
412 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 道場之要軌也
413 2 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 若說一時因如燈明
414 2 十一 shíyī eleven 觀三時門第十一
415 2 人天 réntiān the six realms / all living things 生諸人天
416 2 shí food / food and drink 離食有食
417 2 huì can / be able to 推而會之實自無性
418 2 具足 jùzú complete / full / perfect 具足六波羅蜜
419 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 摩訶衍無量無邊不可稱數
420 2 jiǔ nine 觀因果門第九
421 2 gǎn bold / brave 猶敢用誠虛關
422 2 an item 并目品義題之於首
423 2 shè to absorb / to assimilate 口業故色陰所攝
424 2 shāo to burn 燒已不應燒
425 2 xún to search / to look for / to seek 故尋三時無作而以為門
426 2 kuàng moreover / how much the more 況才之美者乎
427 2 為生 wéishēng to make a living 誰為生者
428 2 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供
429 2 以此 yǐcǐ hence 庶以此心開疾進之路耳
430 2 殊致 shūzhì different / unusual scene 有殊致之迹
431 2 zāi exclamatory particle 遇哉後之學者
432 2 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering 則無苦諦
433 2 心中 xīnzhōng in mind 為眾心中有
434 2 若是 ruòshì if 若是有為法相者
435 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 聞笑知有人
436 2 mǐn to destroy / to eliminate 乖趣之不泯
437 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 故名大乘
438 2 yào to want / to wish for 道場之要軌也
439 2 to enter 當以十二門入於空義
440 2 福業 fúyè virtuous actions 若福業因緣故於眾生中大
441 2 離苦 líkǔ to transcend suffering 離苦無我能作苦者
442 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 得皆待時而發
443 2 bottom / base / end 又以此乘能盡一切諸法邊底
444 2 牛角 niújiǎo bull horn / cow horn 如牛角一時生
445 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 為在一法
446 2 shí a rock / a stone 石中亦無瓶
447 2 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it 則無至苦滅道
448 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 如是可知無相衣可取
449 2 guǎng wide / large / vast 四緣廣略皆無有果
450 2 世俗 shìsú secular / worldly / profane 則壞世俗法
451 2 jīn gold 又如金釧
452 2 power / force / strength 若謂燈雖不到闇而力能破闇者
453 2 shù numerous / various 庶日用之有宜
454 2 有性 yǒuxìng having the nature 萬法所因似各有性
455 2 zǒng general / total / overall / chief 總眾枝之大數也
456 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 無罪福果報
457 2 不一 bùyī different 不一不異
458 2 lào Chinese cream / cheese 又如酪器
459 2 dào way / road / path 如正見是道相
460 2 business / industry 若起身業
461 2 Tu 則眾塗扶疏
462 2 duān to carry 尾端有毛
463 2 轉變 zhuǎnbiàn to change / to transform 轉變是老相
464 2 zēng to hate / to detest / to abhor 有憎
465 2 bié do not / must not 作法別異
466 2 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra 中論
467 2 huǒ fire / flame
468 2 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 以角
469 2 無識 wú shí devoid of consciousness 離所用識更無識
470 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小遠應可得
471 2 shǐ beginning / start 始可以幾乎實矣
472 2 罪福 zuìfú offense and merit 則罪福果報皆悉斷滅
473 2 大德 dàdé most virtuous 維習安大德提供
474 2 ān calm / still / quiet / peaceful 即百化以安歸
475 2 亦復 yìfù also 又我亦復空
476 2 jiǎo foot 四脚麁圓
477 2 空義 kōngyì an unrealistic theory 當以十二門入於空義
478 2 a flaky pastry 故有酥生
479 2 shéng rope / string / cord 轉繩
480 2 expresses question or doubt 筌忘存乎遺寄
481 2 zào to make / to build / to manufacture 作為有造
482 2 因時 yīnshí the circumstances of time 先因時則無有因
483 2 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 則無三寶
484 2 不到 bùdào unexpectedly 若不到闇不應言破闇
485 2 xiū to decorate / to embellish 修梵行福報是亦應空
486 2 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 裸形迦葉問佛
487 2 苦滅聖諦 kǔ miè shèng dì the noble truth of the extinction of suffering 則無苦滅聖諦
488 2 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命滅是死相
489 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉繩
490 2 zhēn real / true / genuine 真可謂運虛刃於無間
491 2 guī to go back / to return 整歸駕於道場
492 2 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births 各各先因而後生
493 2 pear 梨以柰性有
494 2 lùn to comment / to discuss 論之者
495 2 作為 zuòwéi conduct / actions 作為有造
496 2 無身 wúshēn no-body 以無身故
497 2 何須 xīn xiāng why should / there is no need 何須復作
498 2 xíng appearance 裸形迦葉問佛
499 2 說破 shuōpò to lay bare (actual facts, secrets etc) / to reveal 若我說破
500 2 shí ten 觀作門第十

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shēng birth
re
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
 1. yīn
 2. yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
koan / kōan / gong'an
 1. guǒ
 2. guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
Thus
 1. kōng
 2. kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
波罗 波羅 Bōluó Baltic
般若经 般若經 Bōrě Jīng Prajnaparamita Sutras
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
得大势 得大勢 Dédàshì Mahāsthāmaprāpta
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
空也 kōngyě Kūya
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nāgārjuna
 2. Nagarjuna
马可 馬可 mǎkě Marco
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 317.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
bào indirect effect / judgement / retribution
薄福 báofú little merit
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
bi
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不自在 bù zì zài not in perfect ease
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不住 bùzhù not dwelling
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
chéng Sincerity
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
an element
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大士 dàshì a bodhisattva / mahāsattva
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
di
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
弟子 dìzi disciple
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二空 èr kōng two types of emptiness
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二谛 二諦 èrdì the two truths
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法名 fǎmíng Dharma name
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
非常 fēicháng impermanent / transient
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
佛什深法 佛甚深法 fó shénshēn fǎ profound nature of the buddhas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
a fly whisk
福报 福報 fúbào a blessed reward
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
共生 gòngshēng coexistence
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果极 果極 guǒ jí stage of reward / stage of attainment
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
hǎo Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
和合众 和合眾 héhé zhòng saṃgha / monastic gathering
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
huà to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
集谛 集諦 jí dì the truth of the cause of suffering / the noble truth of the cause of suffering
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
俱空 jū kōng both self and all things are empty
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦灭圣谛 苦滅聖諦 kǔ miè shèng dì the noble truth of the extinction of suffering
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六法 liùfǎ the six contemplations
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
měi Beauty
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
灭道 滅道 mièdào extinction of suffering and the path to it
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
能破 néngpò refutation
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
pǐn chapter / varga
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
求生 qiú shēng seeking rebirth
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
form / matter
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善人 shànrén a wholesome person / a good person
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
shēn body / kāya
深义 深義 shēn yì profound meaning
shēng birth
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生相 shēng xiāng attribute of arising
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
实有 實有 shí yǒu in reality there is
十八界 shíbājiè eighteen realms
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世俗 shìsú Secular
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
shòu feelings / sensations
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四问 四問 sì wèn Four Questions of the Buddha / the four questions asked of the Buddha
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四事 sìshì the four necessities
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
an evil state of existence
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无故 無故 wú gù unconditioned
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无行 無行 wúxíng Non-Action
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
latent tendencies / predisposition
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
karma / kamma / karmic deeds / actions
业因 業因 yèyīn karmic conditions
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一异 一異 yī yì one and many
一法 yīfǎ one dharma / one thing
义利 義利 yìlì a beneficial meaning
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yìng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一生 yīshēng all one's life
一体 一體 yītǐ single substance
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
有性 yǒuxìng having the nature
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Origin
yuán Perfect
缘法 緣法 yuánfǎ causes and conditions
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
缘缘 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
缘中 緣中 yuánzhōng the place at which the mind is centered
yuè Joy
造化 zàohuà Creation
koan / kōan / gong'an
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
障碍 障礙 zhàngài hindrance
zhe to attach / to grasp
zhēn True
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
自相 zì xiāng individual characteristics
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪福 zuìfú offense and merit