Glossary and Vocabulary for Mohe Bore Chao Jing 摩訶般若鈔經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 608 wéi to act as; to serve 云何為空所作不貪
2 608 wéi to change into; to become 云何為空所作不貪
3 608 wéi to be; is 云何為空所作不貪
4 608 wéi to do 云何為空所作不貪
5 608 wèi to support; to help 云何為空所作不貪
6 608 wéi to govern 云何為空所作不貪
7 608 wèi to be; bhū 云何為空所作不貪
8 601 zhě ca 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
9 472 infix potential marker 於法中而不作證
10 432 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提白佛言
11 432 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提白佛言
12 410 suǒ a few; various; some 云何為空所作不貪
13 410 suǒ a place; a location 云何為空所作不貪
14 410 suǒ indicates a passive voice 云何為空所作不貪
15 410 suǒ an ordinal number 云何為空所作不貪
16 410 suǒ meaning 云何為空所作不貪
17 410 suǒ garrison 云何為空所作不貪
18 410 suǒ place; pradeśa 云何為空所作不貪
19 402 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 以從般若波羅蜜得護
20 402 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 以從般若波羅蜜得護
21 360 Qi 其時心不念三昧因緣
22 347 Yi 於法亦為無所見
23 322 Kangxi radical 71 於法亦為無所見
24 322 to not have; without 於法亦為無所見
25 322 mo 於法亦為無所見
26 322 to not have 於法亦為無所見
27 322 Wu 於法亦為無所見
28 322 mo 於法亦為無所見
29 321 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
30 312 sān three 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
31 312 sān third 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
32 312 sān more than two 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
33 312 sān very few 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
34 312 sān San 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
35 312 sān three; tri 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
36 312 sān sa 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
37 312 sān three kinds; trividha 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
38 309 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
39 309 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
40 309 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
41 309 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
42 309 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
43 309 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
44 309 yán to regard as 須菩提白佛言
45 309 yán to act as 須菩提白佛言
46 309 yán word; vacana 須菩提白佛言
47 309 yán speak; vad 須菩提白佛言
48 277 zhī to go 過諸垢濁魔之所部
49 277 zhī to arrive; to go 過諸垢濁魔之所部
50 277 zhī is 過諸垢濁魔之所部
51 277 zhī to use 過諸垢濁魔之所部
52 277 zhī Zhi 過諸垢濁魔之所部
53 259 zuò to do 云何為空所作不貪
54 259 zuò to act as; to serve as 云何為空所作不貪
55 259 zuò to start 云何為空所作不貪
56 259 zuò a writing; a work 云何為空所作不貪
57 259 zuò to dress as; to be disguised as 云何為空所作不貪
58 259 zuō to create; to make 云何為空所作不貪
59 259 zuō a workshop 云何為空所作不貪
60 259 zuō to write; to compose 云何為空所作不貪
61 259 zuò to rise 云何為空所作不貪
62 259 zuò to be aroused 云何為空所作不貪
63 259 zuò activity; action; undertaking 云何為空所作不貪
64 259 zuò to regard as 云何為空所作不貪
65 259 zuò action; kāraṇa 云何為空所作不貪
66 238 rén person; people; a human being 譬如人若勇若捍能却敵者
67 238 rén Kangxi radical 9 譬如人若勇若捍能却敵者
68 238 rén a kind of person 譬如人若勇若捍能却敵者
69 238 rén everybody 譬如人若勇若捍能却敵者
70 238 rén adult 譬如人若勇若捍能却敵者
71 238 rén somebody; others 譬如人若勇若捍能却敵者
72 238 rén an upright person 譬如人若勇若捍能却敵者
73 238 rén person; manuṣya 譬如人若勇若捍能却敵者
74 229 to go; to 於法亦為無所見
75 229 to rely on; to depend on 於法亦為無所見
76 229 Yu 於法亦為無所見
77 229 a crow 於法亦為無所見
78 226 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以從般若波羅蜜得護
79 226 děi to want to; to need to 以從般若波羅蜜得護
80 226 děi must; ought to 以從般若波羅蜜得護
81 226 de 以從般若波羅蜜得護
82 226 de infix potential marker 以從般若波羅蜜得護
83 226 to result in 以從般若波羅蜜得護
84 226 to be proper; to fit; to suit 以從般若波羅蜜得護
85 226 to be satisfied 以從般若波羅蜜得護
86 226 to be finished 以從般若波羅蜜得護
87 226 děi satisfying 以從般若波羅蜜得護
88 226 to contract 以從般若波羅蜜得護
89 226 to hear 以從般若波羅蜜得護
90 226 to have; there is 以從般若波羅蜜得護
91 226 marks time passed 以從般若波羅蜜得護
92 226 obtain; attain; prāpta 以從般若波羅蜜得護
93 193 method; way 於法亦為無所見
94 193 France 於法亦為無所見
95 193 the law; rules; regulations 於法亦為無所見
96 193 the teachings of the Buddha; Dharma 於法亦為無所見
97 193 a standard; a norm 於法亦為無所見
98 193 an institution 於法亦為無所見
99 193 to emulate 於法亦為無所見
100 193 magic; a magic trick 於法亦為無所見
101 193 punishment 於法亦為無所見
102 193 Fa 於法亦為無所見
103 193 a precedent 於法亦為無所見
104 193 a classification of some kinds of Han texts 於法亦為無所見
105 193 relating to a ceremony or rite 於法亦為無所見
106 193 Dharma 於法亦為無所見
107 193 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於法亦為無所見
108 193 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於法亦為無所見
109 193 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於法亦為無所見
110 193 quality; characteristic 於法亦為無所見
111 189 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods 天中天從本行是安隱
112 174 zhōng middle 於法中而不作證
113 174 zhōng medium; medium sized 於法中而不作證
114 174 zhōng China 於法中而不作證
115 174 zhòng to hit the mark 於法中而不作證
116 174 zhōng midday 於法中而不作證
117 174 zhōng inside 於法中而不作證
118 174 zhōng during 於法中而不作證
119 174 zhōng Zhong 於法中而不作證
120 174 zhōng intermediary 於法中而不作證
121 174 zhōng half 於法中而不作證
122 174 zhòng to reach; to attain 於法中而不作證
123 174 zhòng to suffer; to infect 於法中而不作證
124 174 zhòng to obtain 於法中而不作證
125 174 zhòng to pass an exam 於法中而不作證
126 174 zhōng middle 於法中而不作證
127 164 xíng to walk 作是行時
128 164 xíng capable; competent 作是行時
129 164 háng profession 作是行時
130 164 xíng Kangxi radical 144 作是行時
131 164 xíng to travel 作是行時
132 164 xìng actions; conduct 作是行時
133 164 xíng to do; to act; to practice 作是行時
134 164 xíng all right; OK; okay 作是行時
135 164 háng horizontal line 作是行時
136 164 héng virtuous deeds 作是行時
137 164 hàng a line of trees 作是行時
138 164 hàng bold; steadfast 作是行時
139 164 xíng to move 作是行時
140 164 xíng to put into effect; to implement 作是行時
141 164 xíng travel 作是行時
142 164 xíng to circulate 作是行時
143 164 xíng running script; running script 作是行時
144 164 xíng temporary 作是行時
145 164 háng rank; order 作是行時
146 164 háng a business; a shop 作是行時
147 164 xíng to depart; to leave 作是行時
148 164 xíng to experience 作是行時
149 164 xíng path; way 作是行時
150 164 xíng xing; ballad 作是行時
151 164 xíng Xing 作是行時
152 164 xíng Practice 作是行時
153 164 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 作是行時
154 164 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 作是行時
155 160 ye 云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶
156 160 ya 云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶
157 152 a herb; an aromatic plant 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
158 152 a herb 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
159 151 niàn to read aloud 其時心不念三昧因緣
160 151 niàn to remember; to expect 其時心不念三昧因緣
161 151 niàn to miss 其時心不念三昧因緣
162 151 niàn to consider 其時心不念三昧因緣
163 151 niàn to recite; to chant 其時心不念三昧因緣
164 151 niàn to show affection for 其時心不念三昧因緣
165 151 niàn a thought; an idea 其時心不念三昧因緣
166 151 niàn twenty 其時心不念三昧因緣
167 151 niàn memory 其時心不念三昧因緣
168 151 niàn an instant 其時心不念三昧因緣
169 151 niàn Nian 其時心不念三昧因緣
170 151 niàn mindfulness; smrti 其時心不念三昧因緣
171 151 niàn a thought; citta 其時心不念三昧因緣
172 149 阿耨多羅 ānòuduōluó anuttara; unsurpassed; supreme 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
173 149 xué to study; to learn 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
174 149 xué to imitate 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
175 149 xué a school; an academy 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
176 149 xué to understand 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
177 149 xué learning; acquired knowledge 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
178 149 xué learned 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
179 149 xué student; learning; śikṣā 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
180 149 xué a learner 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
181 138 Kangxi radical 132 其人便自安其父母妻子言
182 138 Zi 其人便自安其父母妻子言
183 138 a nose 其人便自安其父母妻子言
184 138 the beginning; the start 其人便自安其父母妻子言
185 138 origin 其人便自安其父母妻子言
186 138 to employ; to use 其人便自安其父母妻子言
187 138 to be 其人便自安其父母妻子言
188 138 self; soul; ātman 其人便自安其父母妻子言
189 133 zhī to know 得所知
190 133 zhī to comprehend 得所知
191 133 zhī to inform; to tell 得所知
192 133 zhī to administer 得所知
193 133 zhī to distinguish; to discern 得所知
194 133 zhī to be close friends 得所知
195 133 zhī to feel; to sense; to perceive 得所知
196 133 zhī to receive; to entertain 得所知
197 133 zhī knowledge 得所知
198 133 zhī consciousness; perception 得所知
199 133 zhī a close friend 得所知
200 133 zhì wisdom 得所知
201 133 zhì Zhi 得所知
202 133 zhī Understanding 得所知
203 133 zhī know; jña 得所知
204 131 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
205 131 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
206 131 cóng to follow 以從般若波羅蜜得護
207 131 cóng to comply; to submit; to defer 以從般若波羅蜜得護
208 131 cóng to participate in something 以從般若波羅蜜得護
209 131 cóng to use a certain method or principle 以從般若波羅蜜得護
210 131 cóng something secondary 以從般若波羅蜜得護
211 131 cóng remote relatives 以從般若波羅蜜得護
212 131 cóng secondary 以從般若波羅蜜得護
213 131 cóng to go on; to advance 以從般若波羅蜜得護
214 131 cōng at ease; informal 以從般若波羅蜜得護
215 131 zòng a follower; a supporter 以從般若波羅蜜得護
216 131 zòng to release 以從般若波羅蜜得護
217 131 zòng perpendicular; longitudinal 以從般若波羅蜜得護
218 130 無有 wú yǒu there is not 皆得完具亦無有惡
219 130 無有 wú yǒu non-existence 皆得完具亦無有惡
220 129 self 呼為有我
221 129 [my] dear 呼為有我
222 129 Wo 呼為有我
223 129 self; atman; attan 呼為有我
224 129 ga 呼為有我
225 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
226 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
227 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
228 126 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 舍利弗白佛言
229 124 to know; to learn about; to comprehend 悉索五曉
230 124 detailed 悉索五曉
231 124 to elaborate; to expound 悉索五曉
232 124 to exhaust; to use up 悉索五曉
233 124 strongly 悉索五曉
234 124 Xi 悉索五曉
235 124 all; kṛtsna 悉索五曉
236 124 Buddha; Awakened One 佛所說者
237 124 relating to Buddhism 佛所說者
238 124 a statue or image of a Buddha 佛所說者
239 124 a Buddhist text 佛所說者
240 124 to touch; to stroke 佛所說者
241 124 Buddha 佛所說者
242 124 Buddha; Awakened One 佛所說者
243 122 to use; to grasp 以無所貪是即為觀
244 122 to rely on 以無所貪是即為觀
245 122 to regard 以無所貪是即為觀
246 122 to be able to 以無所貪是即為觀
247 122 to order; to command 以無所貪是即為觀
248 122 used after a verb 以無所貪是即為觀
249 122 a reason; a cause 以無所貪是即為觀
250 122 Israel 以無所貪是即為觀
251 122 Yi 以無所貪是即為觀
252 122 use; yogena 以無所貪是即為觀
253 119 desire 欲向是時而不證不貪
254 119 to desire; to wish 欲向是時而不證不貪
255 119 to desire; to intend 欲向是時而不證不貪
256 119 lust 欲向是時而不證不貪
257 119 desire; intention; wish; kāma 欲向是時而不證不貪
258 119 chí to grasp; to hold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
259 119 chí to resist; to oppose 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
260 119 chí to uphold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
261 119 chí to sustain; to keep; to uphold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
262 119 chí to administer; to manage 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
263 119 chí to control 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
264 119 chí to be cautious 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
265 119 chí to remember 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
266 119 chí to assist 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
267 119 chí with; using 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
268 119 chí dhara 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
269 117 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛所說者
270 117 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛所說者
271 117 shuì to persuade 佛所說者
272 117 shuō to teach; to recite; to explain 佛所說者
273 117 shuō a doctrine; a theory 佛所說者
274 117 shuō to claim; to assert 佛所說者
275 117 shuō allocution 佛所說者
276 117 shuō to criticize; to scold 佛所說者
277 117 shuō to indicate; to refer to 佛所說者
278 117 shuō speach; vāda 佛所說者
279 117 shuō to speak; bhāṣate 佛所說者
280 117 shuō to instruct 佛所說者
281 116 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
282 115 color 觀色空
283 115 form; matter 觀色空
284 115 shǎi dice 觀色空
285 115 Kangxi radical 139 觀色空
286 115 countenance 觀色空
287 115 scene; sight 觀色空
288 115 feminine charm; female beauty 觀色空
289 115 kind; type 觀色空
290 115 quality 觀色空
291 115 to be angry 觀色空
292 115 to seek; to search for 觀色空
293 115 lust; sexual desire 觀色空
294 115 form; rupa 觀色空
295 110 ér Kangxi radical 126 於法中而不作證
296 110 ér as if; to seem like 於法中而不作證
297 110 néng can; able 於法中而不作證
298 110 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於法中而不作證
299 110 ér to arrive; up to 於法中而不作證
300 110 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
301 109 怛薩阿竭 dásà'ājié Tathagata 如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之所說法
302 105 běn to be one's own 爾時為不失菩薩本法
303 105 běn origin; source; root; foundation; basis 爾時為不失菩薩本法
304 105 běn the roots of a plant 爾時為不失菩薩本法
305 105 běn capital 爾時為不失菩薩本法
306 105 běn main; central; primary 爾時為不失菩薩本法
307 105 běn according to 爾時為不失菩薩本法
308 105 běn a version; an edition 爾時為不失菩薩本法
309 105 běn a memorial [presented to the emperor] 爾時為不失菩薩本法
310 105 běn a book 爾時為不失菩薩本法
311 105 běn trunk of a tree 爾時為不失菩薩本法
312 105 běn to investigate the root of 爾時為不失菩薩本法
313 105 běn a manuscript for a play 爾時為不失菩薩本法
314 105 běn Ben 爾時為不失菩薩本法
315 105 běn root; origin; mula 爾時為不失菩薩本法
316 105 běn becoming, being, existing; bhava 爾時為不失菩薩本法
317 105 běn former; previous; pūrva 爾時為不失菩薩本法
318 104 xīn heart [organ] 其時心不念三昧因緣
319 104 xīn Kangxi radical 61 其時心不念三昧因緣
320 104 xīn mind; consciousness 其時心不念三昧因緣
321 104 xīn the center; the core; the middle 其時心不念三昧因緣
322 104 xīn one of the 28 star constellations 其時心不念三昧因緣
323 104 xīn heart 其時心不念三昧因緣
324 104 xīn emotion 其時心不念三昧因緣
325 104 xīn intention; consideration 其時心不念三昧因緣
326 104 xīn disposition; temperament 其時心不念三昧因緣
327 104 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其時心不念三昧因緣
328 103 拘翼 jūyì Kausambi 佛語拘翼
329 100 yòng to use; to apply 用無所不曉
330 100 yòng Kangxi radical 101 用無所不曉
331 100 yòng to eat 用無所不曉
332 100 yòng to spend 用無所不曉
333 100 yòng expense 用無所不曉
334 100 yòng a use; usage 用無所不曉
335 100 yòng to need; must 用無所不曉
336 100 yòng useful; practical 用無所不曉
337 100 yòng to use up; to use all of something 用無所不曉
338 100 yòng to work (an animal) 用無所不曉
339 100 yòng to appoint 用無所不曉
340 100 yòng to administer; to manager 用無所不曉
341 100 yòng to control 用無所不曉
342 100 yòng to access 用無所不曉
343 100 yòng Yong 用無所不曉
344 100 yòng yong; function; application 用無所不曉
345 100 yòng efficacy; kāritra 用無所不曉
346 99 善男子 shàn nánzi good men 善男子
347 99 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
348 99 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第十三
349 99 shí knowledge; understanding 觀痛痒思想生死識空
350 99 shí to know; to be familiar with 觀痛痒思想生死識空
351 99 zhì to record 觀痛痒思想生死識空
352 99 shí thought; cognition 觀痛痒思想生死識空
353 99 shí to understand 觀痛痒思想生死識空
354 99 shí experience; common sense 觀痛痒思想生死識空
355 99 shí a good friend 觀痛痒思想生死識空
356 99 zhì to remember; to memorize 觀痛痒思想生死識空
357 99 zhì a label; a mark 觀痛痒思想生死識空
358 99 zhì an inscription 觀痛痒思想生死識空
359 99 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 觀痛痒思想生死識空
360 94 便 biàn convenient; handy; easy 其人便自安其父母妻子言
361 94 便 biàn advantageous 其人便自安其父母妻子言
362 94 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 其人便自安其父母妻子言
363 94 便 pián fat; obese 其人便自安其父母妻子言
364 94 便 biàn to make easy 其人便自安其父母妻子言
365 94 便 biàn an unearned advantage 其人便自安其父母妻子言
366 94 便 biàn ordinary; plain 其人便自安其父母妻子言
367 94 便 biàn in passing 其人便自安其父母妻子言
368 94 便 biàn informal 其人便自安其父母妻子言
369 94 便 biàn appropriate; suitable 其人便自安其父母妻子言
370 94 便 biàn an advantageous occasion 其人便自安其父母妻子言
371 94 便 biàn stool 其人便自安其父母妻子言
372 94 便 pián quiet; quiet and comfortable 其人便自安其父母妻子言
373 94 便 biàn proficient; skilled 其人便自安其父母妻子言
374 94 便 pián shrewd; slick; good with words 其人便自安其父母妻子言
375 93 善女人 shàn nǚrén good women 善女人聞般若波羅蜜書持學者
376 93 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人聞般若波羅蜜書持學者
377 92 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 亦不與香
378 92 xiāng incense 亦不與香
379 92 xiāng Kangxi radical 186 亦不與香
380 92 xiāng fragrance; scent 亦不與香
381 92 xiāng a female 亦不與香
382 92 xiāng Xiang 亦不與香
383 92 xiāng to kiss 亦不與香
384 92 xiāng feminine 亦不與香
385 92 xiāng incense 亦不與香
386 92 xiāng fragrance; gandha 亦不與香
387 91 佛語 fó yǔ Buddha Talk 佛語須菩提
388 91 佛語 fó yǔ buddhavacana; the words of the Buddha 佛語須菩提
389 90 薩芸若 sàyúnruò omniscience; sarvajna 即離薩芸若大遠
390 88 zhù to dwell; to live; to reside 心住於般若波羅蜜者
391 88 zhù to stop; to halt 心住於般若波羅蜜者
392 88 zhù to retain; to remain 心住於般若波羅蜜者
393 88 zhù to lodge at [temporarily] 心住於般若波羅蜜者
394 88 zhù verb complement 心住於般若波羅蜜者
395 88 zhù attaching; abiding; dwelling on 心住於般若波羅蜜者
396 85 suí to follow 便復隨形言
397 85 suí to listen to 便復隨形言
398 85 suí to submit to; to comply with 便復隨形言
399 85 suí to be obsequious 便復隨形言
400 85 suí 17th hexagram 便復隨形言
401 85 suí let somebody do what they like 便復隨形言
402 85 suí to resemble; to look like 便復隨形言
403 84 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 見不可計人
404 84 不可 bù kě improbable 見不可計人
405 82 shí time; a point or period of time 其時心不念三昧因緣
406 82 shí a season; a quarter of a year 其時心不念三昧因緣
407 82 shí one of the 12 two-hour periods of the day 其時心不念三昧因緣
408 82 shí fashionable 其時心不念三昧因緣
409 82 shí fate; destiny; luck 其時心不念三昧因緣
410 82 shí occasion; opportunity; chance 其時心不念三昧因緣
411 82 shí tense 其時心不念三昧因緣
412 82 shí particular; special 其時心不念三昧因緣
413 82 shí to plant; to cultivate 其時心不念三昧因緣
414 82 shí an era; a dynasty 其時心不念三昧因緣
415 82 shí time [abstract] 其時心不念三昧因緣
416 82 shí seasonal 其時心不念三昧因緣
417 82 shí to wait upon 其時心不念三昧因緣
418 82 shí hour 其時心不念三昧因緣
419 82 shí appropriate; proper; timely 其時心不念三昧因緣
420 82 shí Shi 其時心不念三昧因緣
421 82 shí a present; currentlt 其時心不念三昧因緣
422 82 shí time; kāla 其時心不念三昧因緣
423 82 shí at that time; samaya 其時心不念三昧因緣
424 81 to give 從是所得轉分布與人
425 81 to accompany 從是所得轉分布與人
426 81 to particate in 從是所得轉分布與人
427 81 of the same kind 從是所得轉分布與人
428 81 to help 從是所得轉分布與人
429 81 for 從是所得轉分布與人
430 81 dialect; language; speech 說是語時
431 81 to speak; to tell 說是語時
432 81 verse; writing 說是語時
433 81 to speak; to tell 說是語時
434 81 proverbs; common sayings; old expressions 說是語時
435 81 a signal 說是語時
436 81 to chirp; to tweet 說是語時
437 81 words; discourse; vac 說是語時
438 80 生死 shēngsǐ life and death; life or death 觀痛痒思想生死識空
439 80 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 觀痛痒思想生死識空
440 80 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 觀痛痒思想生死識空
441 79 to be near by; to be close to 不作證觀即無所貪
442 79 at that time 不作證觀即無所貪
443 79 to be exactly the same as; to be thus 不作證觀即無所貪
444 79 supposed; so-called 不作證觀即無所貪
445 79 to arrive at; to ascend 不作證觀即無所貪
446 78 Kangxi radical 49 是人已來久遠
447 78 to bring to an end; to stop 是人已來久遠
448 78 to complete 是人已來久遠
449 78 to demote; to dismiss 是人已來久遠
450 78 to recover from an illness 是人已來久遠
451 78 former; pūrvaka 是人已來久遠
452 78 to go back; to return 復以一箭中前
453 78 to resume; to restart 復以一箭中前
454 78 to do in detail 復以一箭中前
455 78 to restore 復以一箭中前
456 78 to respond; to reply to 復以一箭中前
457 78 Fu; Return 復以一箭中前
458 78 to retaliate; to reciprocate 復以一箭中前
459 78 to avoid forced labor or tax 復以一箭中前
460 78 Fu 復以一箭中前
461 78 doubled; to overlapping; folded 復以一箭中前
462 78 a lined garment with doubled thickness 復以一箭中前
463 77 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 知其相為清淨
464 77 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 知其相為清淨
465 77 清淨 qīngjìng concise 知其相為清淨
466 77 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 知其相為清淨
467 77 清淨 qīngjìng pure and clean 知其相為清淨
468 77 清淨 qīngjìng purity 知其相為清淨
469 77 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 知其相為清淨
470 75 功德 gōngdé achievements and virtue 所作功德法甚深
471 75 功德 gōngdé merit 所作功德法甚深
472 75 功德 gōngdé quality; guṇa 所作功德法甚深
473 75 功德 gōngdé merit; puṇya 所作功德法甚深
474 72 good fortune; happiness; luck 其福寧多不
475 72 Fujian 其福寧多不
476 72 wine and meat used in ceremonial offerings 其福寧多不
477 72 Fortune 其福寧多不
478 72 merit; blessing; punya 其福寧多不
479 72 fortune; blessing; svasti 其福寧多不
480 71 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 是輩菩薩供養過去五百佛已
481 71 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 是輩菩薩供養過去五百佛已
482 71 供養 gòngyǎng offering 是輩菩薩供養過去五百佛已
483 71 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 是輩菩薩供養過去五百佛已
484 70 kōng empty; void; hollow 守空品第十
485 70 kòng free time 守空品第十
486 70 kòng to empty; to clean out 守空品第十
487 70 kōng the sky; the air 守空品第十
488 70 kōng in vain; for nothing 守空品第十
489 70 kòng vacant; unoccupied 守空品第十
490 70 kòng empty space 守空品第十
491 70 kōng without substance 守空品第十
492 70 kōng to not have 守空品第十
493 70 kòng opportunity; chance 守空品第十
494 70 kōng vast and high 守空品第十
495 70 kōng impractical; ficticious 守空品第十
496 70 kòng blank 守空品第十
497 70 kòng expansive 守空品第十
498 70 kòng lacking 守空品第十
499 70 kōng plain; nothing else 守空品第十
500 70 kōng Emptiness 守空品第十

Frequencies of all Words

Top 961

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 839 shì is; are; am; to be 作是觀者為一心
2 839 shì is exactly 作是觀者為一心
3 839 shì is suitable; is in contrast 作是觀者為一心
4 839 shì this; that; those 作是觀者為一心
5 839 shì really; certainly 作是觀者為一心
6 839 shì correct; yes; affirmative 作是觀者為一心
7 839 shì true 作是觀者為一心
8 839 shì is; has; exists 作是觀者為一心
9 839 shì used between repetitions of a word 作是觀者為一心
10 839 shì a matter; an affair 作是觀者為一心
11 839 shì Shi 作是觀者為一心
12 839 shì is; bhū 作是觀者為一心
13 839 shì this; idam 作是觀者為一心
14 608 wèi for; to 云何為空所作不貪
15 608 wèi because of 云何為空所作不貪
16 608 wéi to act as; to serve 云何為空所作不貪
17 608 wéi to change into; to become 云何為空所作不貪
18 608 wéi to be; is 云何為空所作不貪
19 608 wéi to do 云何為空所作不貪
20 608 wèi for 云何為空所作不貪
21 608 wèi because of; for; to 云何為空所作不貪
22 608 wèi to 云何為空所作不貪
23 608 wéi in a passive construction 云何為空所作不貪
24 608 wéi forming a rehetorical question 云何為空所作不貪
25 608 wéi forming an adverb 云何為空所作不貪
26 608 wéi to add emphasis 云何為空所作不貪
27 608 wèi to support; to help 云何為空所作不貪
28 608 wéi to govern 云何為空所作不貪
29 608 wèi to be; bhū 云何為空所作不貪
30 601 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
31 601 zhě that 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
32 601 zhě nominalizing function word 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
33 601 zhě used to mark a definition 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
34 601 zhě used to mark a pause 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
35 601 zhě topic marker; that; it 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
36 601 zhuó according to 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
37 601 zhě ca 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
38 472 not; no 於法中而不作證
39 472 expresses that a certain condition cannot be acheived 於法中而不作證
40 472 as a correlative 於法中而不作證
41 472 no (answering a question) 於法中而不作證
42 472 forms a negative adjective from a noun 於法中而不作證
43 472 at the end of a sentence to form a question 於法中而不作證
44 472 to form a yes or no question 於法中而不作證
45 472 infix potential marker 於法中而不作證
46 472 no; na 於法中而不作證
47 432 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提白佛言
48 432 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提白佛言
49 410 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 云何為空所作不貪
50 410 suǒ an office; an institute 云何為空所作不貪
51 410 suǒ introduces a relative clause 云何為空所作不貪
52 410 suǒ it 云何為空所作不貪
53 410 suǒ if; supposing 云何為空所作不貪
54 410 suǒ a few; various; some 云何為空所作不貪
55 410 suǒ a place; a location 云何為空所作不貪
56 410 suǒ indicates a passive voice 云何為空所作不貪
57 410 suǒ that which 云何為空所作不貪
58 410 suǒ an ordinal number 云何為空所作不貪
59 410 suǒ meaning 云何為空所作不貪
60 410 suǒ garrison 云何為空所作不貪
61 410 suǒ place; pradeśa 云何為空所作不貪
62 410 suǒ that which; yad 云何為空所作不貪
63 402 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 以從般若波羅蜜得護
64 402 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 以從般若波羅蜜得護
65 360 his; hers; its; theirs 其時心不念三昧因緣
66 360 to add emphasis 其時心不念三昧因緣
67 360 used when asking a question in reply to a question 其時心不念三昧因緣
68 360 used when making a request or giving an order 其時心不念三昧因緣
69 360 he; her; it; them 其時心不念三昧因緣
70 360 probably; likely 其時心不念三昧因緣
71 360 will 其時心不念三昧因緣
72 360 may 其時心不念三昧因緣
73 360 if 其時心不念三昧因緣
74 360 or 其時心不念三昧因緣
75 360 Qi 其時心不念三昧因緣
76 360 he; her; it; saḥ; sā; tad 其時心不念三昧因緣
77 347 also; too 於法亦為無所見
78 347 but 於法亦為無所見
79 347 this; he; she 於法亦為無所見
80 347 although; even though 於法亦為無所見
81 347 already 於法亦為無所見
82 347 particle with no meaning 於法亦為無所見
83 347 Yi 於法亦為無所見
84 322 no 於法亦為無所見
85 322 Kangxi radical 71 於法亦為無所見
86 322 to not have; without 於法亦為無所見
87 322 has not yet 於法亦為無所見
88 322 mo 於法亦為無所見
89 322 do not 於法亦為無所見
90 322 not; -less; un- 於法亦為無所見
91 322 regardless of 於法亦為無所見
92 322 to not have 於法亦為無所見
93 322 um 於法亦為無所見
94 322 Wu 於法亦為無所見
95 322 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 於法亦為無所見
96 322 not; non- 於法亦為無所見
97 322 mo 於法亦為無所見
98 321 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者
99 312 sān three 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
100 312 sān third 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
101 312 sān more than two 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
102 312 sān very few 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
103 312 sān repeatedly 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
104 312 sān San 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
105 312 sān three; tri 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
106 312 sān sa 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
107 312 sān three kinds; trividha 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
108 311 ruò to seem; to be like; as 譬如人若勇若捍能却敵者
109 311 ruò seemingly 譬如人若勇若捍能却敵者
110 311 ruò if 譬如人若勇若捍能却敵者
111 311 ruò you 譬如人若勇若捍能却敵者
112 311 ruò this; that 譬如人若勇若捍能却敵者
113 311 ruò and; or 譬如人若勇若捍能却敵者
114 311 ruò as for; pertaining to 譬如人若勇若捍能却敵者
115 311 pomegranite 譬如人若勇若捍能却敵者
116 311 ruò to choose 譬如人若勇若捍能却敵者
117 311 ruò to agree; to accord with; to conform to 譬如人若勇若捍能却敵者
118 311 ruò thus 譬如人若勇若捍能却敵者
119 311 ruò pollia 譬如人若勇若捍能却敵者
120 311 ruò Ruo 譬如人若勇若捍能却敵者
121 311 ruò only then 譬如人若勇若捍能却敵者
122 311 ja 譬如人若勇若捍能却敵者
123 311 jñā 譬如人若勇若捍能却敵者
124 311 ruò if; yadi 譬如人若勇若捍能却敵者
125 309 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
126 309 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
127 309 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
128 309 yán a particle with no meaning 須菩提白佛言
129 309 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
130 309 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
131 309 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
132 309 yán to regard as 須菩提白佛言
133 309 yán to act as 須菩提白佛言
134 309 yán word; vacana 須菩提白佛言
135 309 yán speak; vad 須菩提白佛言
136 277 zhī him; her; them; that 過諸垢濁魔之所部
137 277 zhī used between a modifier and a word to form a word group 過諸垢濁魔之所部
138 277 zhī to go 過諸垢濁魔之所部
139 277 zhī this; that 過諸垢濁魔之所部
140 277 zhī genetive marker 過諸垢濁魔之所部
141 277 zhī it 過諸垢濁魔之所部
142 277 zhī in 過諸垢濁魔之所部
143 277 zhī all 過諸垢濁魔之所部
144 277 zhī and 過諸垢濁魔之所部
145 277 zhī however 過諸垢濁魔之所部
146 277 zhī if 過諸垢濁魔之所部
147 277 zhī then 過諸垢濁魔之所部
148 277 zhī to arrive; to go 過諸垢濁魔之所部
149 277 zhī is 過諸垢濁魔之所部
150 277 zhī to use 過諸垢濁魔之所部
151 277 zhī Zhi 過諸垢濁魔之所部
152 259 zuò to do 云何為空所作不貪
153 259 zuò to act as; to serve as 云何為空所作不貪
154 259 zuò to start 云何為空所作不貪
155 259 zuò a writing; a work 云何為空所作不貪
156 259 zuò to dress as; to be disguised as 云何為空所作不貪
157 259 zuō to create; to make 云何為空所作不貪
158 259 zuō a workshop 云何為空所作不貪
159 259 zuō to write; to compose 云何為空所作不貪
160 259 zuò to rise 云何為空所作不貪
161 259 zuò to be aroused 云何為空所作不貪
162 259 zuò activity; action; undertaking 云何為空所作不貪
163 259 zuò to regard as 云何為空所作不貪
164 259 zuò action; kāraṇa 云何為空所作不貪
165 242 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
166 242 old; ancient; former; past 何以故
167 242 reason; cause; purpose 何以故
168 242 to die 何以故
169 242 so; therefore; hence 何以故
170 242 original 何以故
171 242 accident; happening; instance 何以故
172 242 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
173 242 something in the past 何以故
174 242 deceased; dead 何以故
175 242 still; yet 何以故
176 242 therefore; tasmāt 何以故
177 238 rén person; people; a human being 譬如人若勇若捍能却敵者
178 238 rén Kangxi radical 9 譬如人若勇若捍能却敵者
179 238 rén a kind of person 譬如人若勇若捍能却敵者
180 238 rén everybody 譬如人若勇若捍能却敵者
181 238 rén adult 譬如人若勇若捍能却敵者
182 238 rén somebody; others 譬如人若勇若捍能却敵者
183 238 rén an upright person 譬如人若勇若捍能却敵者
184 238 rén person; manuṣya 譬如人若勇若捍能却敵者
185 229 in; at 於法亦為無所見
186 229 in; at 於法亦為無所見
187 229 in; at; to; from 於法亦為無所見
188 229 to go; to 於法亦為無所見
189 229 to rely on; to depend on 於法亦為無所見
190 229 to go to; to arrive at 於法亦為無所見
191 229 from 於法亦為無所見
192 229 give 於法亦為無所見
193 229 oppposing 於法亦為無所見
194 229 and 於法亦為無所見
195 229 compared to 於法亦為無所見
196 229 by 於法亦為無所見
197 229 and; as well as 於法亦為無所見
198 229 for 於法亦為無所見
199 229 Yu 於法亦為無所見
200 229 a crow 於法亦為無所見
201 229 whew; wow 於法亦為無所見
202 229 near to; antike 於法亦為無所見
203 226 de potential marker 以從般若波羅蜜得護
204 226 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以從般若波羅蜜得護
205 226 děi must; ought to 以從般若波羅蜜得護
206 226 děi to want to; to need to 以從般若波羅蜜得護
207 226 děi must; ought to 以從般若波羅蜜得護
208 226 de 以從般若波羅蜜得護
209 226 de infix potential marker 以從般若波羅蜜得護
210 226 to result in 以從般若波羅蜜得護
211 226 to be proper; to fit; to suit 以從般若波羅蜜得護
212 226 to be satisfied 以從般若波羅蜜得護
213 226 to be finished 以從般若波羅蜜得護
214 226 de result of degree 以從般若波羅蜜得護
215 226 de marks completion of an action 以從般若波羅蜜得護
216 226 děi satisfying 以從般若波羅蜜得護
217 226 to contract 以從般若波羅蜜得護
218 226 marks permission or possibility 以從般若波羅蜜得護
219 226 expressing frustration 以從般若波羅蜜得護
220 226 to hear 以從般若波羅蜜得護
221 226 to have; there is 以從般若波羅蜜得護
222 226 marks time passed 以從般若波羅蜜得護
223 226 obtain; attain; prāpta 以從般若波羅蜜得護
224 204 dāng to be; to act as; to serve as 今當俱出是難之中
225 204 dāng at or in the very same; be apposite 今當俱出是難之中
226 204 dāng dang (sound of a bell) 今當俱出是難之中
227 204 dāng to face 今當俱出是難之中
228 204 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 今當俱出是難之中
229 204 dāng to manage; to host 今當俱出是難之中
230 204 dāng should 今當俱出是難之中
231 204 dāng to treat; to regard as 今當俱出是難之中
232 204 dǎng to think 今當俱出是難之中
233 204 dàng suitable; correspond to 今當俱出是難之中
234 204 dǎng to be equal 今當俱出是難之中
235 204 dàng that 今當俱出是難之中
236 204 dāng an end; top 今當俱出是難之中
237 204 dàng clang; jingle 今當俱出是難之中
238 204 dāng to judge 今當俱出是難之中
239 204 dǎng to bear on one's shoulder 今當俱出是難之中
240 204 dàng the same 今當俱出是難之中
241 204 dàng to pawn 今當俱出是難之中
242 204 dàng to fail [an exam] 今當俱出是難之中
243 204 dàng a trap 今當俱出是難之中
244 204 dàng a pawned item 今當俱出是難之中
245 204 dāng will be; bhaviṣyati 今當俱出是難之中
246 193 method; way 於法亦為無所見
247 193 France 於法亦為無所見
248 193 the law; rules; regulations 於法亦為無所見
249 193 the teachings of the Buddha; Dharma 於法亦為無所見
250 193 a standard; a norm 於法亦為無所見
251 193 an institution 於法亦為無所見
252 193 to emulate 於法亦為無所見
253 193 magic; a magic trick 於法亦為無所見
254 193 punishment 於法亦為無所見
255 193 Fa 於法亦為無所見
256 193 a precedent 於法亦為無所見
257 193 a classification of some kinds of Han texts 於法亦為無所見
258 193 relating to a ceremony or rite 於法亦為無所見
259 193 Dharma 於法亦為無所見
260 193 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於法亦為無所見
261 193 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於法亦為無所見
262 193 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於法亦為無所見
263 193 quality; characteristic 於法亦為無所見
264 189 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods 天中天從本行是安隱
265 174 zhōng middle 於法中而不作證
266 174 zhōng medium; medium sized 於法中而不作證
267 174 zhōng China 於法中而不作證
268 174 zhòng to hit the mark 於法中而不作證
269 174 zhōng in; amongst 於法中而不作證
270 174 zhōng midday 於法中而不作證
271 174 zhōng inside 於法中而不作證
272 174 zhōng during 於法中而不作證
273 174 zhōng Zhong 於法中而不作證
274 174 zhōng intermediary 於法中而不作證
275 174 zhōng half 於法中而不作證
276 174 zhōng just right; suitably 於法中而不作證
277 174 zhōng while 於法中而不作證
278 174 zhòng to reach; to attain 於法中而不作證
279 174 zhòng to suffer; to infect 於法中而不作證
280 174 zhòng to obtain 於法中而不作證
281 174 zhòng to pass an exam 於法中而不作證
282 174 zhōng middle 於法中而不作證
283 171 yǒu is; are; to exist 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
284 171 yǒu to have; to possess 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
285 171 yǒu indicates an estimate 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
286 171 yǒu indicates a large quantity 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
287 171 yǒu indicates an affirmative response 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
288 171 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
289 171 yǒu used to compare two things 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
290 171 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
291 171 yǒu used before the names of dynasties 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
292 171 yǒu a certain thing; what exists 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
293 171 yǒu multiple of ten and ... 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
294 171 yǒu abundant 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
295 171 yǒu purposeful 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
296 171 yǒu You 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
297 171 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
298 171 yǒu becoming; bhava 若有他事與父母妻子俱過大劇難之中
299 164 xíng to walk 作是行時
300 164 xíng capable; competent 作是行時
301 164 háng profession 作是行時
302 164 háng line; row 作是行時
303 164 xíng Kangxi radical 144 作是行時
304 164 xíng to travel 作是行時
305 164 xìng actions; conduct 作是行時
306 164 xíng to do; to act; to practice 作是行時
307 164 xíng all right; OK; okay 作是行時
308 164 háng horizontal line 作是行時
309 164 héng virtuous deeds 作是行時
310 164 hàng a line of trees 作是行時
311 164 hàng bold; steadfast 作是行時
312 164 xíng to move 作是行時
313 164 xíng to put into effect; to implement 作是行時
314 164 xíng travel 作是行時
315 164 xíng to circulate 作是行時
316 164 xíng running script; running script 作是行時
317 164 xíng temporary 作是行時
318 164 xíng soon 作是行時
319 164 háng rank; order 作是行時
320 164 háng a business; a shop 作是行時
321 164 xíng to depart; to leave 作是行時
322 164 xíng to experience 作是行時
323 164 xíng path; way 作是行時
324 164 xíng xing; ballad 作是行時
325 164 xíng a round [of drinks] 作是行時
326 164 xíng Xing 作是行時
327 164 xíng moreover; also 作是行時
328 164 xíng Practice 作是行時
329 164 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 作是行時
330 164 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 作是行時
331 160 final interogative 云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶
332 160 ye 云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶
333 160 ya 云何菩薩摩訶薩於三昧不以空作證耶
334 153 such as; for example; for instance 如所觀
335 153 if 如所觀
336 153 in accordance with 如所觀
337 153 to be appropriate; should; with regard to 如所觀
338 153 this 如所觀
339 153 it is so; it is thus; can be compared with 如所觀
340 153 to go to 如所觀
341 153 to meet 如所觀
342 153 to appear; to seem; to be like 如所觀
343 153 at least as good as 如所觀
344 153 and 如所觀
345 153 or 如所觀
346 153 but 如所觀
347 153 then 如所觀
348 153 naturally 如所觀
349 153 expresses a question or doubt 如所觀
350 153 you 如所觀
351 153 the second lunar month 如所觀
352 153 in; at 如所觀
353 153 Ru 如所觀
354 153 Thus 如所觀
355 153 thus; tathā 如所觀
356 153 like; iva 如所觀
357 153 suchness; tathatā 如所觀
358 152 a herb; an aromatic plant 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
359 152 a herb 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
360 151 niàn to read aloud 其時心不念三昧因緣
361 151 niàn to remember; to expect 其時心不念三昧因緣
362 151 niàn to miss 其時心不念三昧因緣
363 151 niàn to consider 其時心不念三昧因緣
364 151 niàn to recite; to chant 其時心不念三昧因緣
365 151 niàn to show affection for 其時心不念三昧因緣
366 151 niàn a thought; an idea 其時心不念三昧因緣
367 151 niàn twenty 其時心不念三昧因緣
368 151 niàn memory 其時心不念三昧因緣
369 151 niàn an instant 其時心不念三昧因緣
370 151 niàn Nian 其時心不念三昧因緣
371 151 niàn mindfulness; smrti 其時心不念三昧因緣
372 151 niàn a thought; citta 其時心不念三昧因緣
373 149 阿耨多羅 ānòuduōluó anuttara; unsurpassed; supreme 悉逮得阿耨多羅三耶三菩
374 149 xué to study; to learn 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
375 149 xué a discipline; a branch of study 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
376 149 xué to imitate 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
377 149 xué a school; an academy 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
378 149 xué to understand 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
379 149 xué learning; acquired knowledge 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
380 149 xué a doctrine 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
381 149 xué learned 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
382 149 xué student; learning; śikṣā 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
383 149 xué a learner 菩薩摩訶薩實慊苦作是學
384 138 naturally; of course; certainly 其人便自安其父母妻子言
385 138 from; since 其人便自安其父母妻子言
386 138 self; oneself; itself 其人便自安其父母妻子言
387 138 Kangxi radical 132 其人便自安其父母妻子言
388 138 Zi 其人便自安其父母妻子言
389 138 a nose 其人便自安其父母妻子言
390 138 the beginning; the start 其人便自安其父母妻子言
391 138 origin 其人便自安其父母妻子言
392 138 originally 其人便自安其父母妻子言
393 138 still; to remain 其人便自安其父母妻子言
394 138 in person; personally 其人便自安其父母妻子言
395 138 in addition; besides 其人便自安其父母妻子言
396 138 if; even if 其人便自安其父母妻子言
397 138 but 其人便自安其父母妻子言
398 138 because 其人便自安其父母妻子言
399 138 to employ; to use 其人便自安其父母妻子言
400 138 to be 其人便自安其父母妻子言
401 138 own; one's own; oneself 其人便自安其父母妻子言
402 138 self; soul; ātman 其人便自安其父母妻子言
403 133 zhī to know 得所知
404 133 zhī to comprehend 得所知
405 133 zhī to inform; to tell 得所知
406 133 zhī to administer 得所知
407 133 zhī to distinguish; to discern 得所知
408 133 zhī to be close friends 得所知
409 133 zhī to feel; to sense; to perceive 得所知
410 133 zhī to receive; to entertain 得所知
411 133 zhī knowledge 得所知
412 133 zhī consciousness; perception 得所知
413 133 zhī a close friend 得所知
414 133 zhì wisdom 得所知
415 133 zhì Zhi 得所知
416 133 zhī Understanding 得所知
417 133 zhī know; jña 得所知
418 131 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
419 131 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
420 131 cóng from 以從般若波羅蜜得護
421 131 cóng to follow 以從般若波羅蜜得護
422 131 cóng past; through 以從般若波羅蜜得護
423 131 cóng to comply; to submit; to defer 以從般若波羅蜜得護
424 131 cóng to participate in something 以從般若波羅蜜得護
425 131 cóng to use a certain method or principle 以從般若波羅蜜得護
426 131 cóng usually 以從般若波羅蜜得護
427 131 cóng something secondary 以從般若波羅蜜得護
428 131 cóng remote relatives 以從般若波羅蜜得護
429 131 cóng secondary 以從般若波羅蜜得護
430 131 cóng to go on; to advance 以從般若波羅蜜得護
431 131 cōng at ease; informal 以從般若波羅蜜得護
432 131 zòng a follower; a supporter 以從般若波羅蜜得護
433 131 zòng to release 以從般若波羅蜜得護
434 131 zòng perpendicular; longitudinal 以從般若波羅蜜得護
435 131 cóng receiving; upādāya 以從般若波羅蜜得護
436 130 無有 wú yǒu there is not 皆得完具亦無有惡
437 130 無有 wú yǒu non-existence 皆得完具亦無有惡
438 129 I; me; my 呼為有我
439 129 self 呼為有我
440 129 we; our 呼為有我
441 129 [my] dear 呼為有我
442 129 Wo 呼為有我
443 129 self; atman; attan 呼為有我
444 129 ga 呼為有我
445 129 I; aham 呼為有我
446 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
447 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
448 129 菩薩 púsà bodhisattva 爾時為不失菩薩本法
449 126 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 舍利弗白佛言
450 124 to know; to learn about; to comprehend 悉索五曉
451 124 all; entire 悉索五曉
452 124 detailed 悉索五曉
453 124 to elaborate; to expound 悉索五曉
454 124 to exhaust; to use up 悉索五曉
455 124 strongly 悉索五曉
456 124 Xi 悉索五曉
457 124 all; kṛtsna 悉索五曉
458 124 Buddha; Awakened One 佛所說者
459 124 relating to Buddhism 佛所說者
460 124 a statue or image of a Buddha 佛所說者
461 124 a Buddhist text 佛所說者
462 124 to touch; to stroke 佛所說者
463 124 Buddha 佛所說者
464 124 Buddha; Awakened One 佛所說者
465 122 so as to; in order to 以無所貪是即為觀
466 122 to use; to regard as 以無所貪是即為觀
467 122 to use; to grasp 以無所貪是即為觀
468 122 according to 以無所貪是即為觀
469 122 because of 以無所貪是即為觀
470 122 on a certain date 以無所貪是即為觀
471 122 and; as well as 以無所貪是即為觀
472 122 to rely on 以無所貪是即為觀
473 122 to regard 以無所貪是即為觀
474 122 to be able to 以無所貪是即為觀
475 122 to order; to command 以無所貪是即為觀
476 122 further; moreover 以無所貪是即為觀
477 122 used after a verb 以無所貪是即為觀
478 122 very 以無所貪是即為觀
479 122 already 以無所貪是即為觀
480 122 increasingly 以無所貪是即為觀
481 122 a reason; a cause 以無所貪是即為觀
482 122 Israel 以無所貪是即為觀
483 122 Yi 以無所貪是即為觀
484 122 use; yogena 以無所貪是即為觀
485 119 desire 欲向是時而不證不貪
486 119 to desire; to wish 欲向是時而不證不貪
487 119 almost; nearly; about to occur 欲向是時而不證不貪
488 119 to desire; to intend 欲向是時而不證不貪
489 119 lust 欲向是時而不證不貪
490 119 desire; intention; wish; kāma 欲向是時而不證不貪
491 119 chí to grasp; to hold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
492 119 chí to resist; to oppose 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
493 119 chí to uphold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
494 119 chí to sustain; to keep; to uphold 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
495 119 chí to administer; to manage 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
496 119 chí to control 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
497 119 chí to be cautious 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
498 119 chí to remember 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
499 119 chí to assist 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人
500 119 chí with; using 是時菩薩摩訶薩持慈心悉施於人

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
wèi to be; bhū
zhě ca
no; na
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
般泥洹 98 Parinirvāṇa
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
波罗尼蜜 波羅尼蜜 98 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
波斯匿 98 King Prasenajit; Pasenadi
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
大功德 100 Laksmi
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
怛萨阿竭 怛薩阿竭 100 Tathagata
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜术天 兜術天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵富楼天 梵富樓天 102 Brahma-purohita; Ministers of Brahmā
梵迦夷天 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵摩三钵 梵摩三鉢 102 Mahābrahmā
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法实 法實 102 Dharmasatya
分耨文陀尼弗 102 bālapṛthagjana
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
104 Huan river
金华 金華 106 Jinhua
拘翼 106 Kausambi
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
罗阅只 羅閱祇 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃般若钞经 摩訶般若鈔經 109 Mohe Bore Chao Jing
摩诃梵 摩訶梵 109 Mahābrahmā
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 109 Mahakatyayana; Katyayana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 109 Mahakausthila
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩罗 摩羅 109 Māra
摩首 109 Subhakrtsna
魔天 109 Māra
那提 110
 1. Nādikā; Nātika; Jātika
 2. nadī
能忍 110 able to endure; sahā
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
泥曰 110 Nirvana; Nibbāna
112
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
前秦 81 Former Qin
揵陀 113 Gandhara
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
僧那 115 Sengna
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
世祖 115 Shi Zu
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
书经 書經 83 Book of History
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
昙摩蜱 曇摩蜱 116 Dharmapriya
天宝 天寶 116 Tianbao
天等 116 Tiandeng
天会 天會 116
 1. Tianhui
 2. Tianhui
天竺 116 India; Indian subcontinent
提和竭罗 提和竭羅 116 Dipankara
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无德 無德 119 Shan Zhao; Fenyang Wude
相如 120 Xiangru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
伊沙天 121 Iṣa-deva
有若 121 You Ruo
正使 122 Chief Envoy
至大 122 Zhida reign
中说 中說 122 Zhong Shuo
中都 122 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
中天 122 Central North India
竺佛念 90 Zhu Fonian; Fo Nian
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自贡 自貢 122 Zigong
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 287.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿那含道 196 anāgāmin path
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿惟越致菩萨 阿惟越致菩薩 196 irreversible bodhisattva
阿惟越致地 196 avaivartya-bhūmi; stage of non-retrogression
阿须伦 阿須倫 196 asura
八大 98 eight great
白佛 98 to address the Buddha
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
倍复 倍復 98 many times more than
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
必当 必當 98 must
比丘僧 98 monastic community
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不可称 不可稱 98 unequalled
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅悅 禪悅 99 Chan delight; meditative joy
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持诵 持誦 99 to chant; to recite
初发心 初發心 99 initial determination
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
除愈 99 to heal and recover completely
幢幡 99 a hanging banner
床卧 床臥 99 bed; resting place
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大空 100 the great void
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
地上 100 above the ground
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二道 195 the two paths
恶师 惡師 195 a bad friend; a bad teacher
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法如 102 dharma nature
非道 102 heterodox views
非心 102 without thought; acitta
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛十八事不同 102 avenikabuddhadharmaa
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福生 102 fortunate rebirth
共会 共會 103
 1. occuring together
 2. regularly done
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
华香 華香 104 incense and flowers
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻人 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
化作 104 to produce; to conjure
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
迦留罗 迦留羅 106 garuda
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
经法 經法 106 canonical teachings
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净洁 淨潔 106 pure
伎乐 伎樂 106 music
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空法 107 to regard all things as empty
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离诸着 離諸著 108 abandoning all those points of attachment
了知 108 to understand clearly
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
能所 110 ability to transform and transformable
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
泥犁 110 hell; niraya
沤惒拘舍罗 漚惒拘舍羅 197 upāya-kauśalya; skill in means
沤和拘舍罗 漚和拘舍羅 197 upāya-kauśalya; skill in means
品第一 112 Chapter One
譬如工射之人 112 it is as with a master of archery
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
千佛 113 thousand Buddhas
勤苦 113 devoted and suffering
去者 113 a goer; gamika
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如法 114 In Accord With
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如梦 如夢 114 like in a dream
三道 115
 1. three paths
 2. three realms
三德 115
 1. three virtues
 2. three modes of nature; three guṇas
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三合十二法伦 三合十二法輪 115 tri-parivarta-dvā-daśākāra
三千 115 three thousand-fold
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三耶三佛 115 samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
萨芸若 薩芸若 115 omniscience; sarvajna
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
深法 115 a profound truth
身受 115 the sense of touch; physical perception
生法 115 sentient beings and dharmas
生天 115 highest rebirth
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜者 勝者 115 victor; jina
什深 甚深 115 very profound; what is deep
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
施者 115 giver
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
识住 識住 115 the bases of consciousness
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
十善 115 the ten virtues
受法 115 to receive the Dharma
受想 115 sensation and perception
受决 受決 115 a prophecy
首陀 115 sudra; shudra; slave class
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四部弟子 115 fourfold assembly of disciples
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四重 115 four grave prohibitions
四辈 四輩 115 four grades; four groups
四事 115 the four necessities
四天下 115 the four continents
诵念 誦念 115 recite repeatedly; svādyāya
所以者何 115 Why is that?
所作已办 所作已辦 115 their work done
所持 115 adhisthana; empowerment
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天华 天華 116 divine flowers
天中天 116 god of the gods
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
涂身 塗身 116 to annoint
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微妙色 119 unmatched colors
威神之力 119 might; formidable power
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无得 無得 119 Non-Attainment
五逆恶 五逆惡 119 pañca-ānantarya-karma; five heinous crimes
无身 無身 119 no-body
无实 無實 119 not ultimately real
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
五旬 119 five supernatural powers
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无愿三昧 無願三昧 119 samādhi of no desire
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
下语 下語 120 zhuoyu; annotation; capping phrase
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心法 120 mental objects
新学菩萨 新學菩薩 120 new bodhisattvas
心作 120 karmic activity of the mind
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行一 120 equivalence of all forms of practice
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
一匝 121 to make a full circle
异法 異法 121 a counter example
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
婬欲 121 sexual desire
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无所从来 一切法無所從來 121 all things have no coming into existence
有想 121 having apperception
有相 121 having form
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
欲界 121 realm of desire
怨家 121 an enemy
阅叉 閱叉 121 yaksa
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
终不横死 終不橫死 122 They will not die a violent death.
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法不可得 諸法不可得 122 no dharma can be seized
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
自生 122 self origination
作佛 122 to become a Buddha
作善 122 to do good deeds