Glossary and Vocabulary for Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing) 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 257 fēi Kangxi radical 175 非下
2 257 fēi wrong; bad; untruthful 非下
3 257 fēi different 非下
4 257 fēi to not be; to not have 非下
5 257 fēi to violate; to be contrary to 非下
6 257 fēi Africa 非下
7 257 fēi to slander 非下
8 257 fěi to avoid 非下
9 257 fēi must 非下
10 257 fēi an error 非下
11 257 fēi a problem; a question 非下
12 257 fēi evil 非下
13 241 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
14 190 zhě ca 如來者
15 169 Kangxi radical 71 非無
16 169 to not have; without 非無
17 169 mo 非無
18 169 to not have 非無
19 169 Wu 非無
20 169 mo 非無
21 142 infix potential marker 彼心心數法畢竟不顛倒
22 136 如來 rúlái Tathagata 如來者
23 136 如來 Rúlái Tathagata 如來者
24 136 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來者
25 95 yán to speak; to say; said 言如來者
26 95 yán language; talk; words; utterance; speech 言如來者
27 95 yán Kangxi radical 149 言如來者
28 95 yán phrase; sentence 言如來者
29 95 yán a word; a syllable 言如來者
30 95 yán a theory; a doctrine 言如來者
31 95 yán to regard as 言如來者
32 95 yán to act as 言如來者
33 95 yán speech; vāc 言如來者
34 95 yán speak; vad 言如來者
35 92 method; way 彼法不能相違
36 92 France 彼法不能相違
37 92 the law; rules; regulations 彼法不能相違
38 92 the teachings of the Buddha; Dharma 彼法不能相違
39 92 a standard; a norm 彼法不能相違
40 92 an institution 彼法不能相違
41 92 to emulate 彼法不能相違
42 92 magic; a magic trick 彼法不能相違
43 92 punishment 彼法不能相違
44 92 Fa 彼法不能相違
45 92 a precedent 彼法不能相違
46 92 a classification of some kinds of Han texts 彼法不能相違
47 92 relating to a ceremony or rite 彼法不能相違
48 92 Dharma 彼法不能相違
49 92 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼法不能相違
50 92 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼法不能相違
51 92 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼法不能相違
52 92 quality; characteristic 彼法不能相違
53 84 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 名為空不可盡相
54 84 不可 bù kě improbable 名為空不可盡相
55 83 眾生 zhòngshēng all living things 無眾生名足迹
56 83 眾生 zhòngshēng living things other than people 無眾生名足迹
57 83 眾生 zhòngshēng sentient beings 無眾生名足迹
58 83 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 無眾生名足迹
59 81 一切 yīqiè temporary 彼滅一切染
60 81 一切 yīqiè the same 彼滅一切染
61 75 ér Kangxi radical 126 而自性清淨心不染
62 75 ér as if; to seem like 而自性清淨心不染
63 75 néng can; able 而自性清淨心不染
64 75 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自性清淨心不染
65 75 ér to arrive; up to 而自性清淨心不染
66 74 to leave; to depart; to go away; to part 離分別
67 74 a mythical bird 離分別
68 74 li; one of the eight divinatory trigrams 離分別
69 74 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離分別
70 74 chī a dragon with horns not yet grown 離分別
71 74 a mountain ash 離分別
72 74 vanilla; a vanilla-like herb 離分別
73 74 to be scattered; to be separated 離分別
74 74 to cut off 離分別
75 74 to violate; to be contrary to 離分別
76 74 to be distant from 離分別
77 74 two 離分別
78 74 to array; to align 離分別
79 74 to pass through; to experience 離分別
80 74 transcendence 離分別
81 71 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩生於正念
82 71 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩生於正念
83 71 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩生於正念
84 69 míng fame; renown; reputation 名覺一切法空
85 69 míng a name; personal name; designation 名覺一切法空
86 69 míng rank; position 名覺一切法空
87 69 míng an excuse 名覺一切法空
88 69 míng life 名覺一切法空
89 69 míng to name; to call 名覺一切法空
90 69 míng to express; to describe 名覺一切法空
91 69 míng to be called; to have the name 名覺一切法空
92 69 míng to own; to possess 名覺一切法空
93 69 míng famous; renowned 名覺一切法空
94 69 míng moral 名覺一切法空
95 69 míng name; naman 名覺一切法空
96 69 míng fame; renown; yasas 名覺一切法空
97 64 to go; to 於一切法無差別義
98 64 to rely on; to depend on 於一切法無差別義
99 64 Yu 於一切法無差別義
100 64 a crow 於一切法無差別義
101 63 zhōng middle 非中
102 63 zhōng medium; medium sized 非中
103 63 zhōng China 非中
104 63 zhòng to hit the mark 非中
105 63 zhōng midday 非中
106 63 zhōng inside 非中
107 63 zhōng during 非中
108 63 zhōng Zhong 非中
109 63 zhōng intermediary 非中
110 63 zhōng half 非中
111 63 zhòng to reach; to attain 非中
112 63 zhòng to suffer; to infect 非中
113 63 zhòng to obtain 非中
114 63 zhòng to pass an exam 非中
115 63 zhōng middle 非中
116 62 wéi to act as; to serve 彼處非有為
117 62 wéi to change into; to become 彼處非有為
118 62 wéi to be; is 彼處非有為
119 62 wéi to do 彼處非有為
120 62 wèi to support; to help 彼處非有為
121 62 wéi to govern 彼處非有為
122 62 名為 míngwèi to be called 名為法身
123 57 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 如來不生
124 57 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 如來不生
125 57 xīn heart [organ] 若畢竟心不顛倒者
126 57 xīn Kangxi radical 61 若畢竟心不顛倒者
127 57 xīn mind; consciousness 若畢竟心不顛倒者
128 57 xīn the center; the core; the middle 若畢竟心不顛倒者
129 57 xīn one of the 28 star constellations 若畢竟心不顛倒者
130 57 xīn heart 若畢竟心不顛倒者
131 57 xīn emotion 若畢竟心不顛倒者
132 57 xīn intention; consideration 若畢竟心不顛倒者
133 57 xīn disposition; temperament 若畢竟心不顛倒者
134 57 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 若畢竟心不顛倒者
135 57 one 而一
136 57 Kangxi radical 1 而一
137 57 pure; concentrated 而一
138 57 first 而一
139 57 the same 而一
140 57 sole; single 而一
141 57 a very small amount 而一
142 57 Yi 而一
143 57 other 而一
144 57 to unify 而一
145 57 accidentally; coincidentally 而一
146 57 abruptly; suddenly 而一
147 57 one; eka 而一
148 55 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 無言說
149 55 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 無言說
150 55 shuì to persuade 無言說
151 55 shuō to teach; to recite; to explain 無言說
152 55 shuō a doctrine; a theory 無言說
153 55 shuō to claim; to assert 無言說
154 55 shuō allocution 無言說
155 55 shuō to criticize; to scold 無言說
156 55 shuō to indicate; to refer to 無言說
157 55 shuō speach; vāda 無言說
158 55 shuō to speak; bhāṣate 無言說
159 54 suǒ a few; various; some 彼依法轉所轉義
160 54 suǒ a place; a location 彼依法轉所轉義
161 54 suǒ indicates a passive voice 彼依法轉所轉義
162 54 suǒ an ordinal number 彼依法轉所轉義
163 54 suǒ meaning 彼依法轉所轉義
164 54 suǒ garrison 彼依法轉所轉義
165 54 suǒ place; pradeśa 彼依法轉所轉義
166 52 to depend on; to lean on 依因緣生一切法故
167 52 to comply with; to follow 依因緣生一切法故
168 52 to help 依因緣生一切法故
169 52 flourishing 依因緣生一切法故
170 52 lovable 依因緣生一切法故
171 52 upadhi / bonds; substratum 依因緣生一切法故
172 51 to use; to grasp 以覺一切法空故
173 51 to rely on 以覺一切法空故
174 51 to regard 以覺一切法空故
175 51 to be able to 以覺一切法空故
176 51 to order; to command 以覺一切法空故
177 51 used after a verb 以覺一切法空故
178 51 a reason; a cause 以覺一切法空故
179 51 Israel 以覺一切法空故
180 51 Yi 以覺一切法空故
181 51 use; yogena 以覺一切法空故
182 49 菩提 pútí bodhi; enlightenment 覺一切法空者名為菩提
183 49 菩提 pútí bodhi 覺一切法空者名為菩提
184 49 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 覺一切法空者名為菩提
185 49 平等 píngděng be equal in social status 空平等一切法際
186 49 平等 píngděng equal 空平等一切法際
187 49 平等 píngděng equal; without partiality 空平等一切法際
188 49 平等 píngděng equality 空平等一切法際
189 48 děng et cetera; and so on 行等
190 48 děng to wait 行等
191 48 děng to be equal 行等
192 48 děng degree; level 行等
193 48 děng to compare 行等
194 48 to go back; to return 若復有菩薩信此法門
195 48 to resume; to restart 若復有菩薩信此法門
196 48 to do in detail 若復有菩薩信此法門
197 48 to restore 若復有菩薩信此法門
198 48 to respond; to reply to 若復有菩薩信此法門
199 48 Fu; Return 若復有菩薩信此法門
200 48 to retaliate; to reciprocate 若復有菩薩信此法門
201 48 to avoid forced labor or tax 若復有菩薩信此法門
202 48 Fu 若復有菩薩信此法門
203 48 doubled; to overlapping; folded 若復有菩薩信此法門
204 48 a lined garment with doubled thickness 若復有菩薩信此法門
205 47 jiàn to see 若如是見
206 47 jiàn opinion; view; understanding 若如是見
207 47 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若如是見
208 47 jiàn refer to; for details see 若如是見
209 47 jiàn to appear 若如是見
210 47 jiàn to meet 若如是見
211 47 jiàn to receive (a guest) 若如是見
212 47 jiàn let me; kindly 若如是見
213 47 jiàn Jian 若如是見
214 47 xiàn to appear 若如是見
215 47 xiàn to introduce 若如是見
216 47 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若如是見
217 47 功德 gōngdé achievements and virtue 此菩薩功德尚多於前
218 47 功德 gōngdé merit 此菩薩功德尚多於前
219 47 功德 gōngdé merit 此菩薩功德尚多於前
220 47 功德 gōngdé puṇya; puñña 此菩薩功德尚多於前
221 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼行者能得如實
222 43 děi to want to; to need to 彼行者能得如實
223 43 děi must; ought to 彼行者能得如實
224 43 de 彼行者能得如實
225 43 de infix potential marker 彼行者能得如實
226 43 to result in 彼行者能得如實
227 43 to be proper; to fit; to suit 彼行者能得如實
228 43 to be satisfied 彼行者能得如實
229 43 to be finished 彼行者能得如實
230 43 děi satisfying 彼行者能得如實
231 43 to contract 彼行者能得如實
232 43 to hear 彼行者能得如實
233 43 to have; there is 彼行者能得如實
234 43 marks time passed 彼行者能得如實
235 43 obtain; attain; prāpta 彼行者能得如實
236 43 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 空平等一切法際
237 43 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 空平等一切法際
238 42 guān to look at; to watch; to observe 不觀
239 42 guàn Taoist monastery; monastery 不觀
240 42 guān to display; to show; to make visible 不觀
241 42 guān Guan 不觀
242 42 guān appearance; looks 不觀
243 42 guān a sight; a view; a vista 不觀
244 42 guān a concept; a viewpoint; a perspective 不觀
245 42 guān to appreciate; to enjoy; to admire 不觀
246 42 guàn an announcement 不觀
247 42 guàn a high tower; a watchtower 不觀
248 42 guān Surview 不觀
249 42 guān Observe 不觀
250 42 guàn insight; vipasyana; vipassana 不觀
251 42 guān mindfulness; contemplation; smrti 不觀
252 42 guān recollection; anusmrti 不觀
253 42 guān viewing; avaloka 不觀
254 40 zhù to dwell; to live; to reside 是平等住
255 40 zhù to stop; to halt 是平等住
256 40 zhù to retain; to remain 是平等住
257 40 zhù to lodge at [temporarily] 是平等住
258 40 zhù verb complement 是平等住
259 40 zhù attaching; abiding; dwelling on 是平等住
260 40 wén to hear 不聞聲名為無觀
261 40 wén Wen 不聞聲名為無觀
262 40 wén sniff at; to smell 不聞聲名為無觀
263 40 wén to be widely known 不聞聲名為無觀
264 40 wén to confirm; to accept 不聞聲名為無觀
265 40 wén information 不聞聲名為無觀
266 40 wèn famous; well known 不聞聲名為無觀
267 40 wén knowledge; learning 不聞聲名為無觀
268 40 wèn popularity; prestige; reputation 不聞聲名為無觀
269 40 wén to question 不聞聲名為無觀
270 40 wén hearing; śruti 不聞聲名為無觀
271 38 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心自性清淨故
272 38 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心自性清淨故
273 38 清淨 qīngjìng concise 心自性清淨故
274 38 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心自性清淨故
275 38 清淨 qīngjìng pure and clean 心自性清淨故
276 38 清淨 qīngjìng purity 心自性清淨故
277 38 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心自性清淨故
278 38 xíng to walk 名為行
279 38 xíng capable; competent 名為行
280 38 háng profession 名為行
281 38 xíng Kangxi radical 144 名為行
282 38 xíng to travel 名為行
283 38 xìng actions; conduct 名為行
284 38 xíng to do; to act; to practice 名為行
285 38 xíng all right; OK; okay 名為行
286 38 háng horizontal line 名為行
287 38 héng virtuous deeds 名為行
288 38 hàng a line of trees 名為行
289 38 hàng bold; steadfast 名為行
290 38 xíng to move 名為行
291 38 xíng to put into effect; to implement 名為行
292 38 xíng travel 名為行
293 38 xíng to circulate 名為行
294 38 xíng running script; running script 名為行
295 38 xíng temporary 名為行
296 38 háng rank; order 名為行
297 38 háng a business; a shop 名為行
298 38 xíng to depart; to leave 名為行
299 38 xíng to experience 名為行
300 38 xíng path; way 名為行
301 38 xíng xing; ballad 名為行
302 38 xíng Xing 名為行
303 38 xíng Practice 名為行
304 38 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 名為行
305 38 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 名為行
306 37 yìng to answer; to respond
307 37 yìng to confirm; to verify
308 37 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
309 37 yìng to accept
310 37 yìng to permit; to allow
311 37 yìng to echo
312 37 yìng to handle; to deal with
313 37 yìng Ying
314 37 to take; to get; to fetch 無取
315 37 to obtain 無取
316 37 to choose; to select 無取
317 37 to catch; to seize; to capture 無取
318 37 to accept; to receive 無取
319 37 to seek 無取
320 37 to take a bride 無取
321 37 Qu 無取
322 37 clinging; grasping; upādāna 無取
323 36 虛空 xūkōng empty space 實者即是虛空
324 36 虛空 xūkōng the sky; space 實者即是虛空
325 36 虛空 xūkōng vast emptiness 實者即是虛空
326 36 虛空 xūkōng Void 實者即是虛空
327 36 虛空 xūkōng the sky; gagana 實者即是虛空
328 36 虛空 xūkōng empty space; kha 實者即是虛空
329 36 self 名為我
330 36 [my] dear 名為我
331 36 Wo 名為我
332 36 self; atman; attan 名為我
333 36 ga 名為我
334 35 不滅 bùmiè not being extinguished 不滅
335 35 不滅 bùmiè not being wiped out; surviving 不滅
336 34 kōng empty; void; hollow 名為空不可盡相
337 34 kòng free time 名為空不可盡相
338 34 kòng to empty; to clean out 名為空不可盡相
339 34 kōng the sky; the air 名為空不可盡相
340 34 kōng in vain; for nothing 名為空不可盡相
341 34 kòng vacant; unoccupied 名為空不可盡相
342 34 kòng empty space 名為空不可盡相
343 34 kōng without substance 名為空不可盡相
344 34 kōng to not have 名為空不可盡相
345 34 kòng opportunity; chance 名為空不可盡相
346 34 kōng vast and high 名為空不可盡相
347 34 kōng impractical; ficticious 名為空不可盡相
348 34 kòng blank 名為空不可盡相
349 34 kòng expansive 名為空不可盡相
350 34 kòng lacking 名為空不可盡相
351 34 kōng plain; nothing else 名為空不可盡相
352 34 kōng Emptiness 名為空不可盡相
353 34 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 名為空不可盡相
354 34 fēn to separate; to divide into parts 歌羅千分不及一
355 34 fēn a part; a section; a division; a portion 歌羅千分不及一
356 34 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 歌羅千分不及一
357 34 fēn to differentiate; to distinguish 歌羅千分不及一
358 34 fēn a fraction 歌羅千分不及一
359 34 fēn to express as a fraction 歌羅千分不及一
360 34 fēn one tenth 歌羅千分不及一
361 34 fèn a component; an ingredient 歌羅千分不及一
362 34 fèn the limit of an obligation 歌羅千分不及一
363 34 fèn affection; goodwill 歌羅千分不及一
364 34 fèn a role; a responsibility 歌羅千分不及一
365 34 fēn equinox 歌羅千分不及一
366 34 fèn a characteristic 歌羅千分不及一
367 34 fèn to assume; to deduce 歌羅千分不及一
368 34 fēn to share 歌羅千分不及一
369 34 fēn branch [office] 歌羅千分不及一
370 34 fēn clear; distinct 歌羅千分不及一
371 34 fēn a difference 歌羅千分不及一
372 34 fēn a score 歌羅千分不及一
373 34 fèn identity 歌羅千分不及一
374 34 fèn a part; a portion 歌羅千分不及一
375 34 fēn part; avayava 歌羅千分不及一
376 34 jìng clean 彼清淨非淨
377 34 jìng no surplus; net 彼清淨非淨
378 34 jìng pure 彼清淨非淨
379 34 jìng tranquil 彼清淨非淨
380 34 jìng cold 彼清淨非淨
381 34 jìng to wash; to clense 彼清淨非淨
382 34 jìng role of hero 彼清淨非淨
383 34 jìng to remove sexual desire 彼清淨非淨
384 34 jìng bright and clean; luminous 彼清淨非淨
385 34 jìng clean; pure 彼清淨非淨
386 34 jìng cleanse 彼清淨非淨
387 34 jìng cleanse 彼清淨非淨
388 34 jìng Pure 彼清淨非淨
389 34 jìng vyavadāna; purification; cleansing 彼清淨非淨
390 34 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 彼清淨非淨
391 34 jìng viśuddhi; purity 彼清淨非淨
392 34 ka 一一菩薩各以飲食
393 33 諸天 zhū tiān devas 彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣
394 32 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛虛空相
395 32 無相 wúxiāng Formless 無相
396 32 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
397 31 to reach 知眾生及識智
398 31 to attain 知眾生及識智
399 31 to understand 知眾生及識智
400 31 able to be compared to; to catch up with 知眾生及識智
401 31 to be involved with; to associate with 知眾生及識智
402 31 passing of a feudal title from elder to younger brother 知眾生及識智
403 31 and; ca; api 知眾生及識智
404 31 bǎi one hundred 百千分不及一
405 31 bǎi many 百千分不及一
406 31 bǎi Bai 百千分不及一
407 31 bǎi all 百千分不及一
408 31 bǎi hundred; sata 百千分不及一
409 31 shēng to be born; to give birth 彼不在生
410 31 shēng to live 彼不在生
411 31 shēng raw 彼不在生
412 31 shēng a student 彼不在生
413 31 shēng life 彼不在生
414 31 shēng to produce; to give rise 彼不在生
415 31 shēng alive 彼不在生
416 31 shēng a lifetime 彼不在生
417 31 shēng to initiate; to become 彼不在生
418 31 shēng to grow 彼不在生
419 31 shēng unfamiliar 彼不在生
420 31 shēng not experienced 彼不在生
421 31 shēng hard; stiff; strong 彼不在生
422 31 shēng having academic or professional knowledge 彼不在生
423 31 shēng a male role in traditional theatre 彼不在生
424 31 shēng gender 彼不在生
425 31 shēng to develop; to grow 彼不在生
426 31 shēng to set up 彼不在生
427 31 shēng a prostitute 彼不在生
428 31 shēng a captive 彼不在生
429 31 shēng a gentleman 彼不在生
430 31 shēng Kangxi radical 100 彼不在生
431 31 shēng unripe 彼不在生
432 31 shēng nature 彼不在生
433 31 shēng to inherit; to succeed 彼不在生
434 31 shēng destiny 彼不在生
435 31 shēng birth 彼不在生
436 30 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 不見諸法名為不可依
437 30 zhī to know 常不可知處際
438 30 zhī to comprehend 常不可知處際
439 30 zhī to inform; to tell 常不可知處際
440 30 zhī to administer 常不可知處際
441 30 zhī to distinguish; to discern 常不可知處際
442 30 zhī to be close friends 常不可知處際
443 30 zhī to feel; to sense; to perceive 常不可知處際
444 30 zhī to receive; to entertain 常不可知處際
445 30 zhī knowledge 常不可知處際
446 30 zhī consciousness; perception 常不可知處際
447 30 zhī a close friend 常不可知處際
448 30 zhì wisdom 常不可知處際
449 30 zhì Zhi 常不可知處際
450 30 zhī Understanding 常不可知處際
451 30 zhī know; jña 常不可知處際
452 30 Yi 亦名寂靜
453 29 不見 bújiàn to not see 而彼真如不見彼
454 29 不見 bújiàn to not meet 而彼真如不見彼
455 29 不見 bújiàn to disappear 而彼真如不見彼
456 29 idea 無心意
457 29 Italy (abbreviation) 無心意
458 29 a wish; a desire; intention 無心意
459 29 mood; feeling 無心意
460 29 will; willpower; determination 無心意
461 29 bearing; spirit 無心意
462 29 to think of; to long for; to miss 無心意
463 29 to anticipate; to expect 無心意
464 29 to doubt; to suspect 無心意
465 29 meaning 無心意
466 29 a suggestion; a hint 無心意
467 29 an understanding; a point of view 無心意
468 29 Yi 無心意
469 29 manas; mind; mentation 無心意
470 29 big; huge; large 如來度大漂流
471 29 Kangxi radical 37 如來度大漂流
472 29 great; major; important 如來度大漂流
473 29 size 如來度大漂流
474 29 old 如來度大漂流
475 29 oldest; earliest 如來度大漂流
476 29 adult 如來度大漂流
477 29 dài an important person 如來度大漂流
478 29 senior 如來度大漂流
479 29 an element 如來度大漂流
480 29 great; mahā 如來度大漂流
481 28 yīn cause; reason 淨因中者
482 28 yīn to accord with 淨因中者
483 28 yīn to follow 淨因中者
484 28 yīn to rely on 淨因中者
485 28 yīn via; through 淨因中者
486 28 yīn to continue 淨因中者
487 28 yīn to receive 淨因中者
488 28 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 淨因中者
489 28 yīn to seize an opportunity 淨因中者
490 28 yīn to be like 淨因中者
491 28 yīn a standrd; a criterion 淨因中者
492 28 yīn cause; hetu 淨因中者
493 28 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利言
494 28 relating to Buddhism 佛告文殊師利言
495 28 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利言
496 28 a Buddhist text 佛告文殊師利言
497 28 to touch; to stroke 佛告文殊師利言
498 28 Buddha 佛告文殊師利言
499 28 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利言
500 28 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 一切樂具奉施供養恒河沙阿僧祇佛國土微塵數等諸佛如來及諸菩薩

Frequencies of all Words

Top 956

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 257 fēi not; non-; un- 非下
2 257 fēi Kangxi radical 175 非下
3 257 fēi wrong; bad; untruthful 非下
4 257 fēi different 非下
5 257 fēi to not be; to not have 非下
6 257 fēi to violate; to be contrary to 非下
7 257 fēi Africa 非下
8 257 fēi to slander 非下
9 257 fěi to avoid 非下
10 257 fēi must 非下
11 257 fēi an error 非下
12 257 fēi a problem; a question 非下
13 257 fēi evil 非下
14 257 fēi besides; except; unless 非下
15 241 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
16 190 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如來者
17 190 zhě that 如來者
18 190 zhě nominalizing function word 如來者
19 190 zhě used to mark a definition 如來者
20 190 zhě used to mark a pause 如來者
21 190 zhě topic marker; that; it 如來者
22 190 zhuó according to 如來者
23 190 zhě ca 如來者
24 169 no 非無
25 169 Kangxi radical 71 非無
26 169 to not have; without 非無
27 169 has not yet 非無
28 169 mo 非無
29 169 do not 非無
30 169 not; -less; un- 非無
31 169 regardless of 非無
32 169 to not have 非無
33 169 um 非無
34 169 Wu 非無
35 169 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 非無
36 169 not; non- 非無
37 169 mo 非無
38 160 that; those 彼無心定住
39 160 another; the other 彼無心定住
40 160 that; tad 彼無心定住
41 142 not; no 彼心心數法畢竟不顛倒
42 142 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼心心數法畢竟不顛倒
43 142 as a correlative 彼心心數法畢竟不顛倒
44 142 no (answering a question) 彼心心數法畢竟不顛倒
45 142 forms a negative adjective from a noun 彼心心數法畢竟不顛倒
46 142 at the end of a sentence to form a question 彼心心數法畢竟不顛倒
47 142 to form a yes or no question 彼心心數法畢竟不顛倒
48 142 infix potential marker 彼心心數法畢竟不顛倒
49 142 no; na 彼心心數法畢竟不顛倒
50 136 如來 rúlái Tathagata 如來者
51 136 如來 Rúlái Tathagata 如來者
52 136 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來者
53 104 ruò to seem; to be like; as 若如是見
54 104 ruò seemingly 若如是見
55 104 ruò if 若如是見
56 104 ruò you 若如是見
57 104 ruò this; that 若如是見
58 104 ruò and; or 若如是見
59 104 ruò as for; pertaining to 若如是見
60 104 pomegranite 若如是見
61 104 ruò to choose 若如是見
62 104 ruò to agree; to accord with; to conform to 若如是見
63 104 ruò thus 若如是見
64 104 ruò pollia 若如是見
65 104 ruò Ruo 若如是見
66 104 ruò only then 若如是見
67 104 ja 若如是見
68 104 jñā 若如是見
69 95 yán to speak; to say; said 言如來者
70 95 yán language; talk; words; utterance; speech 言如來者
71 95 yán Kangxi radical 149 言如來者
72 95 yán a particle with no meaning 言如來者
73 95 yán phrase; sentence 言如來者
74 95 yán a word; a syllable 言如來者
75 95 yán a theory; a doctrine 言如來者
76 95 yán to regard as 言如來者
77 95 yán to act as 言如來者
78 95 yán speech; vāc 言如來者
79 95 yán speak; vad 言如來者
80 92 method; way 彼法不能相違
81 92 France 彼法不能相違
82 92 the law; rules; regulations 彼法不能相違
83 92 the teachings of the Buddha; Dharma 彼法不能相違
84 92 a standard; a norm 彼法不能相違
85 92 an institution 彼法不能相違
86 92 to emulate 彼法不能相違
87 92 magic; a magic trick 彼法不能相違
88 92 punishment 彼法不能相違
89 92 Fa 彼法不能相違
90 92 a precedent 彼法不能相違
91 92 a classification of some kinds of Han texts 彼法不能相違
92 92 relating to a ceremony or rite 彼法不能相違
93 92 Dharma 彼法不能相違
94 92 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼法不能相違
95 92 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼法不能相違
96 92 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼法不能相違
97 92 quality; characteristic 彼法不能相違
98 90 如是 rúshì thus; so 如是
99 90 如是 rúshì thus, so 如是
100 84 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 名為空不可盡相
101 84 不可 bù kě improbable 名為空不可盡相
102 84 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
103 84 old; ancient; former; past 何以故
104 84 reason; cause; purpose 何以故
105 84 to die 何以故
106 84 so; therefore; hence 何以故
107 84 original 何以故
108 84 accident; happening; instance 何以故
109 84 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
110 84 something in the past 何以故
111 84 deceased; dead 何以故
112 84 still; yet 何以故
113 83 眾生 zhòngshēng all living things 無眾生名足迹
114 83 眾生 zhòngshēng living things other than people 無眾生名足迹
115 83 眾生 zhòngshēng sentient beings 無眾生名足迹
116 83 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 無眾生名足迹
117 81 一切 yīqiè all; every; everything 彼滅一切染
118 81 一切 yīqiè temporary 彼滅一切染
119 81 一切 yīqiè the same 彼滅一切染
120 81 一切 yīqiè generally 彼滅一切染
121 81 一切 yīqiè all, everything 彼滅一切染
122 81 一切 yīqiè all; sarva 彼滅一切染
123 80 yǒu is; are; to exist 若非有
124 80 yǒu to have; to possess 若非有
125 80 yǒu indicates an estimate 若非有
126 80 yǒu indicates a large quantity 若非有
127 80 yǒu indicates an affirmative response 若非有
128 80 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若非有
129 80 yǒu used to compare two things 若非有
130 80 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若非有
131 80 yǒu used before the names of dynasties 若非有
132 80 yǒu a certain thing; what exists 若非有
133 80 yǒu multiple of ten and ... 若非有
134 80 yǒu abundant 若非有
135 80 yǒu purposeful 若非有
136 80 yǒu You 若非有
137 80 yǒu 1. existence; 2. becoming 若非有
138 80 yǒu becoming; bhava 若非有
139 75 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而自性清淨心不染
140 75 ér Kangxi radical 126 而自性清淨心不染
141 75 ér you 而自性清淨心不染
142 75 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而自性清淨心不染
143 75 ér right away; then 而自性清淨心不染
144 75 ér but; yet; however; while; nevertheless 而自性清淨心不染
145 75 ér if; in case; in the event that 而自性清淨心不染
146 75 ér therefore; as a result; thus 而自性清淨心不染
147 75 ér how can it be that? 而自性清淨心不染
148 75 ér so as to 而自性清淨心不染
149 75 ér only then 而自性清淨心不染
150 75 ér as if; to seem like 而自性清淨心不染
151 75 néng can; able 而自性清淨心不染
152 75 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自性清淨心不染
153 75 ér me 而自性清淨心不染
154 75 ér to arrive; up to 而自性清淨心不染
155 75 ér possessive 而自性清淨心不染
156 74 to leave; to depart; to go away; to part 離分別
157 74 a mythical bird 離分別
158 74 li; one of the eight divinatory trigrams 離分別
159 74 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離分別
160 74 chī a dragon with horns not yet grown 離分別
161 74 a mountain ash 離分別
162 74 vanilla; a vanilla-like herb 離分別
163 74 to be scattered; to be separated 離分別
164 74 to cut off 離分別
165 74 to violate; to be contrary to 離分別
166 74 to be distant from 離分別
167 74 two 離分別
168 74 to array; to align 離分別
169 74 to pass through; to experience 離分別
170 74 transcendence 離分別
171 71 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩生於正念
172 71 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩生於正念
173 71 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩生於正念
174 69 míng measure word for people 名覺一切法空
175 69 míng fame; renown; reputation 名覺一切法空
176 69 míng a name; personal name; designation 名覺一切法空
177 69 míng rank; position 名覺一切法空
178 69 míng an excuse 名覺一切法空
179 69 míng life 名覺一切法空
180 69 míng to name; to call 名覺一切法空
181 69 míng to express; to describe 名覺一切法空
182 69 míng to be called; to have the name 名覺一切法空
183 69 míng to own; to possess 名覺一切法空
184 69 míng famous; renowned 名覺一切法空
185 69 míng moral 名覺一切法空
186 69 míng name; naman 名覺一切法空
187 69 míng fame; renown; yasas 名覺一切法空
188 64 zhū all; many; various 是諸聖人境界
189 64 zhū Zhu 是諸聖人境界
190 64 zhū all; members of the class 是諸聖人境界
191 64 zhū interrogative particle 是諸聖人境界
192 64 zhū him; her; them; it 是諸聖人境界
193 64 zhū of; in 是諸聖人境界
194 64 zhū all; many; sarva 是諸聖人境界
195 64 in; at 於一切法無差別義
196 64 in; at 於一切法無差別義
197 64 in; at; to; from 於一切法無差別義
198 64 to go; to 於一切法無差別義
199 64 to rely on; to depend on 於一切法無差別義
200 64 to go to; to arrive at 於一切法無差別義
201 64 from 於一切法無差別義
202 64 give 於一切法無差別義
203 64 oppposing 於一切法無差別義
204 64 and 於一切法無差別義
205 64 compared to 於一切法無差別義
206 64 by 於一切法無差別義
207 64 and; as well as 於一切法無差別義
208 64 for 於一切法無差別義
209 64 Yu 於一切法無差別義
210 64 a crow 於一切法無差別義
211 64 whew; wow 於一切法無差別義
212 64 shì is; are; am; to be 是一切法平等
213 64 shì is exactly 是一切法平等
214 64 shì is suitable; is in contrast 是一切法平等
215 64 shì this; that; those 是一切法平等
216 64 shì really; certainly 是一切法平等
217 64 shì correct; yes; affirmative 是一切法平等
218 64 shì true 是一切法平等
219 64 shì is; has; exists 是一切法平等
220 64 shì used between repetitions of a word 是一切法平等
221 64 shì a matter; an affair 是一切法平等
222 64 shì Shi 是一切法平等
223 64 shì is; bhū 是一切法平等
224 64 shì this; idam 是一切法平等
225 63 zhōng middle 非中
226 63 zhōng medium; medium sized 非中
227 63 zhōng China 非中
228 63 zhòng to hit the mark 非中
229 63 zhōng in; amongst 非中
230 63 zhōng midday 非中
231 63 zhōng inside 非中
232 63 zhōng during 非中
233 63 zhōng Zhong 非中
234 63 zhōng intermediary 非中
235 63 zhōng half 非中
236 63 zhōng just right; suitably 非中
237 63 zhōng while 非中
238 63 zhòng to reach; to attain 非中
239 63 zhòng to suffer; to infect 非中
240 63 zhòng to obtain 非中
241 63 zhòng to pass an exam 非中
242 63 zhōng middle 非中
243 62 wèi for; to 彼處非有為
244 62 wèi because of 彼處非有為
245 62 wéi to act as; to serve 彼處非有為
246 62 wéi to change into; to become 彼處非有為
247 62 wéi to be; is 彼處非有為
248 62 wéi to do 彼處非有為
249 62 wèi for 彼處非有為
250 62 wèi because of; for; to 彼處非有為
251 62 wèi to 彼處非有為
252 62 wéi in a passive construction 彼處非有為
253 62 wéi forming a rehetorical question 彼處非有為
254 62 wéi forming an adverb 彼處非有為
255 62 wéi to add emphasis 彼處非有為
256 62 wèi to support; to help 彼處非有為
257 62 wéi to govern 彼處非有為
258 62 名為 míngwèi to be called 名為法身
259 59 this; these 以何法對治能滅此煩惱
260 59 in this way 以何法對治能滅此煩惱
261 59 otherwise; but; however; so 以何法對治能滅此煩惱
262 59 at this time; now; here 以何法對治能滅此煩惱
263 59 this; here; etad 以何法對治能滅此煩惱
264 57 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 如來不生
265 57 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 如來不生
266 57 xīn heart [organ] 若畢竟心不顛倒者
267 57 xīn Kangxi radical 61 若畢竟心不顛倒者
268 57 xīn mind; consciousness 若畢竟心不顛倒者
269 57 xīn the center; the core; the middle 若畢竟心不顛倒者
270 57 xīn one of the 28 star constellations 若畢竟心不顛倒者
271 57 xīn heart 若畢竟心不顛倒者
272 57 xīn emotion 若畢竟心不顛倒者
273 57 xīn intention; consideration 若畢竟心不顛倒者
274 57 xīn disposition; temperament 若畢竟心不顛倒者
275 57 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 若畢竟心不顛倒者
276 57 one 而一
277 57 Kangxi radical 1 而一
278 57 as soon as; all at once 而一
279 57 pure; concentrated 而一
280 57 whole; all 而一
281 57 first 而一
282 57 the same 而一
283 57 each 而一
284 57 certain 而一
285 57 throughout 而一
286 57 used in between a reduplicated verb 而一
287 57 sole; single 而一
288 57 a very small amount 而一
289 57 Yi 而一
290 57 other 而一
291 57 to unify 而一
292 57 accidentally; coincidentally 而一
293 57 abruptly; suddenly 而一
294 57 or 而一
295 57 one; eka 而一
296 56 such as; for example; for instance 彼即真如
297 56 if 彼即真如
298 56 in accordance with 彼即真如
299 56 to be appropriate; should; with regard to 彼即真如
300 56 this 彼即真如
301 56 it is so; it is thus; can be compared with 彼即真如
302 56 to go to 彼即真如
303 56 to meet 彼即真如
304 56 to appear; to seem; to be like 彼即真如
305 56 at least as good as 彼即真如
306 56 and 彼即真如
307 56 or 彼即真如
308 56 but 彼即真如
309 56 then 彼即真如
310 56 naturally 彼即真如
311 56 expresses a question or doubt 彼即真如
312 56 you 彼即真如
313 56 the second lunar month 彼即真如
314 56 in; at 彼即真如
315 56 Ru 彼即真如
316 56 Thus 彼即真如
317 56 thus; tathā 彼即真如
318 56 like; iva 彼即真如
319 55 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 無言說
320 55 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 無言說
321 55 shuì to persuade 無言說
322 55 shuō to teach; to recite; to explain 無言說
323 55 shuō a doctrine; a theory 無言說
324 55 shuō to claim; to assert 無言說
325 55 shuō allocution 無言說
326 55 shuō to criticize; to scold 無言說
327 55 shuō to indicate; to refer to 無言說
328 55 shuō speach; vāda 無言說
329 55 shuō to speak; bhāṣate 無言說
330 54 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 彼依法轉所轉義
331 54 suǒ an office; an institute 彼依法轉所轉義
332 54 suǒ introduces a relative clause 彼依法轉所轉義
333 54 suǒ it 彼依法轉所轉義
334 54 suǒ if; supposing 彼依法轉所轉義
335 54 suǒ a few; various; some 彼依法轉所轉義
336 54 suǒ a place; a location 彼依法轉所轉義
337 54 suǒ indicates a passive voice 彼依法轉所轉義
338 54 suǒ that which 彼依法轉所轉義
339 54 suǒ an ordinal number 彼依法轉所轉義
340 54 suǒ meaning 彼依法轉所轉義
341 54 suǒ garrison 彼依法轉所轉義
342 54 suǒ place; pradeśa 彼依法轉所轉義
343 54 suǒ that which; yad 彼依法轉所轉義
344 52 according to 依因緣生一切法故
345 52 to depend on; to lean on 依因緣生一切法故
346 52 to comply with; to follow 依因緣生一切法故
347 52 to help 依因緣生一切法故
348 52 flourishing 依因緣生一切法故
349 52 lovable 依因緣生一切法故
350 52 upadhi / bonds; substratum 依因緣生一切法故
351 51 so as to; in order to 以覺一切法空故
352 51 to use; to regard as 以覺一切法空故
353 51 to use; to grasp 以覺一切法空故
354 51 according to 以覺一切法空故
355 51 because of 以覺一切法空故
356 51 on a certain date 以覺一切法空故
357 51 and; as well as 以覺一切法空故
358 51 to rely on 以覺一切法空故
359 51 to regard 以覺一切法空故
360 51 to be able to 以覺一切法空故
361 51 to order; to command 以覺一切法空故
362 51 further; moreover 以覺一切法空故
363 51 used after a verb 以覺一切法空故
364 51 very 以覺一切法空故
365 51 already 以覺一切法空故
366 51 increasingly 以覺一切法空故
367 51 a reason; a cause 以覺一切法空故
368 51 Israel 以覺一切法空故
369 51 Yi 以覺一切法空故
370 51 use; yogena 以覺一切法空故
371 49 菩提 pútí bodhi; enlightenment 覺一切法空者名為菩提
372 49 菩提 pútí bodhi 覺一切法空者名為菩提
373 49 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 覺一切法空者名為菩提
374 49 平等 píngděng be equal in social status 空平等一切法際
375 49 平等 píngděng equal 空平等一切法際
376 49 平等 píngděng equal; without partiality 空平等一切法際
377 49 平等 píngděng equality 空平等一切法際
378 49 即是 jíshì namely; exactly 即是不動
379 49 即是 jíshì such as; in this way 即是不動
380 49 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是不動
381 48 děng et cetera; and so on 行等
382 48 děng to wait 行等
383 48 děng degree; kind 行等
384 48 děng plural 行等
385 48 děng to be equal 行等
386 48 děng degree; level 行等
387 48 děng to compare 行等
388 48 again; more; repeatedly 若復有菩薩信此法門
389 48 to go back; to return 若復有菩薩信此法門
390 48 to resume; to restart 若復有菩薩信此法門
391 48 to do in detail 若復有菩薩信此法門
392 48 to restore 若復有菩薩信此法門
393 48 to respond; to reply to 若復有菩薩信此法門
394 48 after all; and then 若復有菩薩信此法門
395 48 even if; although 若復有菩薩信此法門
396 48 Fu; Return 若復有菩薩信此法門
397 48 to retaliate; to reciprocate 若復有菩薩信此法門
398 48 to avoid forced labor or tax 若復有菩薩信此法門
399 48 particle without meaing 若復有菩薩信此法門
400 48 Fu 若復有菩薩信此法門
401 48 repeated; again 若復有菩薩信此法門
402 48 doubled; to overlapping; folded 若復有菩薩信此法門
403 48 a lined garment with doubled thickness 若復有菩薩信此法門
404 48 again; punar 若復有菩薩信此法門
405 47 jiàn to see 若如是見
406 47 jiàn opinion; view; understanding 若如是見
407 47 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若如是見
408 47 jiàn refer to; for details see 若如是見
409 47 jiàn to appear 若如是見
410 47 jiàn passive marker 若如是見
411 47 jiàn to meet 若如是見
412 47 jiàn to receive (a guest) 若如是見
413 47 jiàn let me; kindly 若如是見
414 47 jiàn Jian 若如是見
415 47 xiàn to appear 若如是見
416 47 xiàn to introduce 若如是見
417 47 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若如是見
418 47 功德 gōngdé achievements and virtue 此菩薩功德尚多於前
419 47 功德 gōngdé merit 此菩薩功德尚多於前
420 47 功德 gōngdé merit 此菩薩功德尚多於前
421 47 功德 gōngdé puṇya; puñña 此菩薩功德尚多於前
422 43 de potential marker 彼行者能得如實
423 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼行者能得如實
424 43 děi must; ought to 彼行者能得如實
425 43 děi to want to; to need to 彼行者能得如實
426 43 děi must; ought to 彼行者能得如實
427 43 de 彼行者能得如實
428 43 de infix potential marker 彼行者能得如實
429 43 to result in 彼行者能得如實
430 43 to be proper; to fit; to suit 彼行者能得如實
431 43 to be satisfied 彼行者能得如實
432 43 to be finished 彼行者能得如實
433 43 de result of degree 彼行者能得如實
434 43 de marks completion of an action 彼行者能得如實
435 43 děi satisfying 彼行者能得如實
436 43 to contract 彼行者能得如實
437 43 marks permission or possibility 彼行者能得如實
438 43 expressing frustration 彼行者能得如實
439 43 to hear 彼行者能得如實
440 43 to have; there is 彼行者能得如實
441 43 marks time passed 彼行者能得如實
442 43 obtain; attain; prāpta 彼行者能得如實
443 43 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 空平等一切法際
444 43 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 空平等一切法際
445 42 guān to look at; to watch; to observe 不觀
446 42 guàn Taoist monastery; monastery 不觀
447 42 guān to display; to show; to make visible 不觀
448 42 guān Guan 不觀
449 42 guān appearance; looks 不觀
450 42 guān a sight; a view; a vista 不觀
451 42 guān a concept; a viewpoint; a perspective 不觀
452 42 guān to appreciate; to enjoy; to admire 不觀
453 42 guàn an announcement 不觀
454 42 guàn a high tower; a watchtower 不觀
455 42 guān Surview 不觀
456 42 guān Observe 不觀
457 42 guàn insight; vipasyana; vipassana 不觀
458 42 guān mindfulness; contemplation; smrti 不觀
459 42 guān recollection; anusmrti 不觀
460 42 guān viewing; avaloka 不觀
461 40 zhù to dwell; to live; to reside 是平等住
462 40 zhù to stop; to halt 是平等住
463 40 zhù to retain; to remain 是平等住
464 40 zhù to lodge at [temporarily] 是平等住
465 40 zhù firmly; securely 是平等住
466 40 zhù verb complement 是平等住
467 40 zhù attaching; abiding; dwelling on 是平等住
468 40 不及 bùjí not as good as; inferior to 前功德百分不及一
469 40 不及 bùjí not enough time 前功德百分不及一
470 40 不及 bùjí insufficient 前功德百分不及一
471 40 wén to hear 不聞聲名為無觀
472 40 wén Wen 不聞聲名為無觀
473 40 wén sniff at; to smell 不聞聲名為無觀
474 40 wén to be widely known 不聞聲名為無觀
475 40 wén to confirm; to accept 不聞聲名為無觀
476 40 wén information 不聞聲名為無觀
477 40 wèn famous; well known 不聞聲名為無觀
478 40 wén knowledge; learning 不聞聲名為無觀
479 40 wèn popularity; prestige; reputation 不聞聲名為無觀
480 40 wén to question 不聞聲名為無觀
481 40 wén hearing; śruti 不聞聲名為無觀
482 38 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心自性清淨故
483 38 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心自性清淨故
484 38 清淨 qīngjìng concise 心自性清淨故
485 38 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心自性清淨故
486 38 清淨 qīngjìng pure and clean 心自性清淨故
487 38 清淨 qīngjìng purity 心自性清淨故
488 38 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心自性清淨故
489 38 xíng to walk 名為行
490 38 xíng capable; competent 名為行
491 38 háng profession 名為行
492 38 háng line; row 名為行
493 38 xíng Kangxi radical 144 名為行
494 38 xíng to travel 名為行
495 38 xìng actions; conduct 名為行
496 38 xíng to do; to act; to practice 名為行
497 38 xíng all right; OK; okay 名為行
498 38 háng horizontal line 名為行
499 38 héng virtuous deeds 名為行
500 38 hàng a line of trees 名為行

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
zhě ca
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
that; tad
no; na
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. ja
 2. jñā
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
如是 rúshì thus, so

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿若 196 Ājñāta
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法云 法雲 102 Fa Yun
法常 102 Damei Fachang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
净名 淨名 106 Vimalakirti
觉如 覺如 106 Kakunyo
108 Liao
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来庄严智慧光明入一切佛境界经 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 82 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing)
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧企耶 115 Sāṃkhya
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
沙陀 115 Shatuo
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
昙摩流支 曇摩流支 116 Bodhiruci; Dharmaruci
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天竺 116 the Indian subcontinent
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
有顶 有頂 121 Akanistha
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
中天 122 Central North India
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在主 122 Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 341.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八大 98 eight great
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
宝地 寶地 98 jeweled land
宝树庄严 寶樹莊嚴 98 adorned with jewel trees
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
遍照十方无量世界 遍照十方無量世界 98 illuminated countless worlds in all directions
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退地 98 the ground of non-regression
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不了义 不了義 98 neyārtha; provisional; conventional
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
幢幡 99 a hanging banner
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
次复 次復 99 afterwards; then
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
逮得己利 100 having attained their goals
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法行 102 to practice the Dharma
法住智 102 Dharma-Abiding Wisdom
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
高座 103 a high seat; a pulpit
功德无量 功德無量 103 boundless merit
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后际 後際 104 a later time
华藏 華藏 104 lotus-treasury
华香 華香 104 incense and flowers
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见相 見相 106 perceiving the subject
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
戒取 106 attachment to heterodox teachings
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
觉者 覺者 106 awakened one
客尘 客塵 107 external taint
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐说辩才 樂說辯才 108 joyfully taught the Dharma with eloquence
离念 離念 108 transcends conception
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
离诸念 離諸念 108 transending conception
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了义 了義 108 nītārtha; definitive
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六念 108 the six contemplations
六入 108 the six sense objects
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
尼犍 110 nirgrantha
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提分 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提无相 菩提無相 112 enlightenment has no appearance
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净心 清淨心 113 pure mind
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
入不二法门 入不二法門 114 entering the gate of nonduality
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
散华 散華 115 scatters flowers
色界 115 realm of form; rupadhatu
色心 115 form and the formless
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善念 115 Virtuous Thoughts
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
身见 身見 115 views of a self
身界 115 ashes or relics after cremation
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十八界 115 eighteen realms
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实语 實語 115 true words
师子座 師子座 115 lion's throne
水界 115 water; water realm; water element
说净 說淨 115 explained to be pure
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四句偈 115 a four line gatha
四漏 115 the four outflows; the four āsravas
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四取 115 four types of clinging
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天华 天華 116 divine flowers
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体空 體空 116 the emptiness of substance
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
涂香 塗香 116 to annoint
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无所得 無所得 119 nothing to be attained
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲境 119 objects of the five desires
无云 無雲 119 without clouds
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
见漏 見漏 119 dṛṣṭyāsrava; contaminant of views
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无体 無體 119 without essence
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现相 現相 120 world of objects
香界 120 a Buddhist temple
邪定聚 120 destined to be evil
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信忍 120 firm belief
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
行苦 120 suffering as a consequence of action
信力 120 the power of faith; śraddhābala
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
阎浮那提金 閻浮那提金 121 Jambu-river gold
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
一偈 121 one gatha; a single gatha
异见 異見 121 different view
一一各 121 each one at a time; pratyeka
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
意识界 意識界 121 realm of consciousness
一一方 121 ekaikasyam disi
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
欲漏 121 kāmāsrava; sense desire; desire for sensuality
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
藏殿 122 sutra repository hall
真语 真語 122 true words
证净 證淨 122 attainment of pure wisdom
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
证智 證智 122 experiential knowledge; realization; adhigamavābodha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
直心 122
 1. a straightforward mind
 2. Direct
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
斫迦婆罗 斫迦婆羅 122 cakra; wheel
资生 資生 122 the necessities of life
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
最胜 最勝 122 jina; conqueror