Glossary and Vocabulary for Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 佛說大乘莊嚴寶王經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 324 ér Kangxi radical 126 而白佛言
2 324 ér as if; to seem like 而白佛言
3 324 néng can; able 而白佛言
4 324 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言
5 324 ér to arrive; up to 而白佛言
6 247 self 世尊我今云何
7 247 [my] dear 世尊我今云何
8 247 Wo 世尊我今云何
9 247 self; atman; attan 世尊我今云何
10 247 ga 世尊我今云何
11 234 to go; to 我當於彼諸如來處
12 234 to rely on; to depend on 我當於彼諸如來處
13 234 Yu 我當於彼諸如來處
14 234 a crow 我當於彼諸如來處
15 216 shí time; a point or period of time 世時
16 216 shí a season; a quarter of a year 世時
17 216 shí one of the 12 two-hour periods of the day 世時
18 216 shí fashionable 世時
19 216 shí fate; destiny; luck 世時
20 216 shí occasion; opportunity; chance 世時
21 216 shí tense 世時
22 216 shí particular; special 世時
23 216 shí to plant; to cultivate 世時
24 216 shí an era; a dynasty 世時
25 216 shí time [abstract] 世時
26 216 shí seasonal 世時
27 216 shí to wait upon 世時
28 216 shí hour 世時
29 216 shí appropriate; proper; timely 世時
30 216 shí Shi 世時
31 216 shí a present; currentlt 世時
32 216 shí time; kāla 世時
33 216 shí at that time; samaya 世時
34 158 yán to speak; to say; said 而白佛言
35 158 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言
36 158 yán Kangxi radical 149 而白佛言
37 158 yán phrase; sentence 而白佛言
38 158 yán a word; a syllable 而白佛言
39 158 yán a theory; a doctrine 而白佛言
40 158 yán to regard as 而白佛言
41 158 yán to act as 而白佛言
42 158 yán word; vacana 而白佛言
43 158 yán speak; vad 而白佛言
44 156 zhī to go 之物悉皆成熟
45 156 zhī to arrive; to go 之物悉皆成熟
46 156 zhī is 之物悉皆成熟
47 156 zhī to use 之物悉皆成熟
48 156 zhī Zhi 之物悉皆成熟
49 151 wéi to act as; to serve 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
50 151 wéi to change into; to become 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
51 151 wéi to be; is 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
52 151 wéi to do 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
53 151 wèi to support; to help 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
54 151 wéi to govern 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
55 151 wèi to be; bhū 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
56 140 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是世
57 130 善男子 shàn nánzi good men 善男子我念過去
58 130 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子我念過去
59 129 Qi 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
60 127 female; feminine 女擁從
61 127 female 女擁從
62 127 Kangxi radical 38 女擁從
63 127 to marry off a daughter 女擁從
64 127 daughter 女擁從
65 127 soft; feminine 女擁從
66 127 the Maiden lunar lodging 女擁從
67 127 woman; nārī 女擁從
68 127 daughter; duhitṛ 女擁從
69 125 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得是六字大明陀羅尼
70 125 děi to want to; to need to 得是六字大明陀羅尼
71 125 děi must; ought to 得是六字大明陀羅尼
72 125 de 得是六字大明陀羅尼
73 125 de infix potential marker 得是六字大明陀羅尼
74 125 to result in 得是六字大明陀羅尼
75 125 to be proper; to fit; to suit 得是六字大明陀羅尼
76 125 to be satisfied 得是六字大明陀羅尼
77 125 to be finished 得是六字大明陀羅尼
78 125 děi satisfying 得是六字大明陀羅尼
79 125 to contract 得是六字大明陀羅尼
80 125 to hear 得是六字大明陀羅尼
81 125 to have; there is 得是六字大明陀羅尼
82 125 marks time passed 得是六字大明陀羅尼
83 125 obtain; attain; prāpta 得是六字大明陀羅尼
84 102 to use; to grasp 以四大洲
85 102 to rely on 以四大洲
86 102 to regard 以四大洲
87 102 to be able to 以四大洲
88 102 to order; to command 以四大洲
89 102 used after a verb 以四大洲
90 102 a reason; a cause 以四大洲
91 102 Israel 以四大洲
92 102 Yi 以四大洲
93 102 use; yogena 以四大洲
94 100 suǒ a few; various; some 來所
95 100 suǒ a place; a location 來所
96 100 suǒ indicates a passive voice 來所
97 100 suǒ an ordinal number 來所
98 100 suǒ meaning 來所
99 100 suǒ garrison 來所
100 100 suǒ place; pradeśa 來所
101 96 shēn human body; torso 是身相
102 96 shēn Kangxi radical 158 是身相
103 96 shēn self 是身相
104 96 shēn life 是身相
105 96 shēn an object 是身相
106 96 shēn a lifetime 是身相
107 96 shēn moral character 是身相
108 96 shēn status; identity; position 是身相
109 96 shēn pregnancy 是身相
110 96 juān India 是身相
111 96 shēn body; kāya 是身相
112 94 jīn today; present; now 世尊我今云何
113 94 jīn Jin 世尊我今云何
114 94 jīn modern 世尊我今云何
115 94 jīn now; adhunā 世尊我今云何
116 94 Kangxi radical 49 到已頂禮佛足
117 94 to bring to an end; to stop 到已頂禮佛足
118 94 to complete 到已頂禮佛足
119 94 to demote; to dismiss 到已頂禮佛足
120 94 to recover from an illness 到已頂禮佛足
121 94 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
122 92 to go back; to return 而還復彼蓮華上世
123 92 to resume; to restart 而還復彼蓮華上世
124 92 to do in detail 而還復彼蓮華上世
125 92 to restore 而還復彼蓮華上世
126 92 to respond; to reply to 而還復彼蓮華上世
127 92 Fu; Return 而還復彼蓮華上世
128 92 to retaliate; to reciprocate 而還復彼蓮華上世
129 92 to avoid forced labor or tax 而還復彼蓮華上世
130 92 Fu 而還復彼蓮華上世
131 92 doubled; to overlapping; folded 而還復彼蓮華上世
132 92 a lined garment with doubled thickness 而還復彼蓮華上世
133 91 zhě ca 若得彼者不可思議
134 90 wáng Wang 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
135 90 wáng a king 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
136 90 wáng Kangxi radical 96 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
137 90 wàng to be king; to rule 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
138 90 wáng a prince; a duke 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
139 90 wáng grand; great 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
140 90 wáng to treat with the ceremony due to a king 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
141 90 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
142 90 wáng the head of a group or gang 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
143 90 wáng the biggest or best of a group 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
144 90 wáng king; best of a kind; rāja 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
145 89 zhōng middle 滿中七寶布施以為書寫
146 89 zhōng medium; medium sized 滿中七寶布施以為書寫
147 89 zhōng China 滿中七寶布施以為書寫
148 89 zhòng to hit the mark 滿中七寶布施以為書寫
149 89 zhōng midday 滿中七寶布施以為書寫
150 89 zhōng inside 滿中七寶布施以為書寫
151 89 zhōng during 滿中七寶布施以為書寫
152 89 zhōng Zhong 滿中七寶布施以為書寫
153 89 zhōng intermediary 滿中七寶布施以為書寫
154 89 zhōng half 滿中七寶布施以為書寫
155 89 zhòng to reach; to attain 滿中七寶布施以為書寫
156 89 zhòng to suffer; to infect 滿中七寶布施以為書寫
157 89 zhòng to obtain 滿中七寶布施以為書寫
158 89 zhòng to pass an exam 滿中七寶布施以為書寫
159 89 zhōng middle 滿中七寶布施以為書寫
160 85 rén person; people; a human being 人應與不應與外道異見
161 85 rén Kangxi radical 9 人應與不應與外道異見
162 85 rén a kind of person 人應與不應與外道異見
163 85 rén everybody 人應與不應與外道異見
164 85 rén adult 人應與不應與外道異見
165 85 rén somebody; others 人應與不應與外道異見
166 85 rén an upright person 人應與不應與外道異見
167 85 rén person; manuṣya 人應與不應與外道異見
168 84 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 當得三摩地
169 82 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 告觀自在菩薩摩訶薩言
170 81 gào to tell; to say; said; told 爾時佛告除蓋障菩薩言
171 81 gào to request 爾時佛告除蓋障菩薩言
172 81 gào to report; to inform 爾時佛告除蓋障菩薩言
173 81 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時佛告除蓋障菩薩言
174 81 gào to accuse; to sue 爾時佛告除蓋障菩薩言
175 81 gào to reach 爾時佛告除蓋障菩薩言
176 81 gào an announcement 爾時佛告除蓋障菩薩言
177 81 gào a party 爾時佛告除蓋障菩薩言
178 81 gào a vacation 爾時佛告除蓋障菩薩言
179 81 gào Gao 爾時佛告除蓋障菩薩言
180 81 gào to tell; jalp 爾時佛告除蓋障菩薩言
181 79 fu 焰母那河嚩芻
182 79 va 焰母那河嚩芻
183 78 bǎo a treasure; a valuable item 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
184 78 bǎo treasured; cherished 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
185 78 bǎo a jewel; gem 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
186 78 bǎo precious 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
187 78 bǎo noble 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
188 78 bǎo an imperial seal 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
189 78 bǎo a unit of currency 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
190 78 bǎo Bao 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
191 78 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
192 78 bǎo jewel; gem; mani 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
193 77 jiàn to see 入解脫門見涅盤地
194 77 jiàn opinion; view; understanding 入解脫門見涅盤地
195 77 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 入解脫門見涅盤地
196 77 jiàn refer to; for details see 入解脫門見涅盤地
197 77 jiàn to listen to 入解脫門見涅盤地
198 77 jiàn to meet 入解脫門見涅盤地
199 77 jiàn to receive (a guest) 入解脫門見涅盤地
200 77 jiàn let me; kindly 入解脫門見涅盤地
201 77 jiàn Jian 入解脫門見涅盤地
202 77 xiàn to appear 入解脫門見涅盤地
203 77 xiàn to introduce 入解脫門見涅盤地
204 77 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 入解脫門見涅盤地
205 77 jiàn seeing; observing; darśana 入解脫門見涅盤地
206 75 yàn elegant; handsome 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
207 75 yàn learned 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
208 75 yìng to answer; to respond 時彼如來應正等覺言
209 75 yìng to confirm; to verify 時彼如來應正等覺言
210 75 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 時彼如來應正等覺言
211 75 yìng to accept 時彼如來應正等覺言
212 75 yìng to permit; to allow 時彼如來應正等覺言
213 75 yìng to echo 時彼如來應正等覺言
214 75 yìng to handle; to deal with 時彼如來應正等覺言
215 75 yìng Ying 時彼如來應正等覺言
216 75 to attain; to reach 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
217 75 Da 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
218 75 intelligent proficient 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
219 75 to be open; to be connected 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
220 75 to realize; to complete; to accomplish 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
221 75 to display; to manifest 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
222 75 to tell; to inform; to say 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
223 75 illustrious; influential; prestigious 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
224 75 everlasting; constant; unchanging 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
225 75 generous; magnanimous 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
226 75 arbitrary; freely come and go 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
227 75 dha 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
228 73 Ru River 善男子汝去勿應悲泣
229 73 Ru 善男子汝去勿應悲泣
230 73 bǎi one hundred 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
231 73 bǎi many 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
232 73 bǎi Bai 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
233 73 bǎi all 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
234 73 bǎi hundred; śata 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
235 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
236 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
237 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
238 72 miào wonderful; fantastic 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
239 72 miào clever 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
240 72 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
241 72 miào fine; delicate 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
242 72 miào young 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
243 72 miào interesting 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
244 72 miào profound reasoning 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
245 72 miào Miao 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
246 72 miào Wonderful 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
247 72 miào wonderful; beautiful; suksma 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
248 72 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊我今云何
249 72 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊我今云何
250 71 liù six 得是六字大明陀羅尼
251 71 liù sixth 得是六字大明陀羅尼
252 71 liù a note on the Gongche scale 得是六字大明陀羅尼
253 71 liù six; ṣaṭ 得是六字大明陀羅尼
254 70 děng et cetera; and so on 植種種穀麥等物
255 70 děng to wait 植種種穀麥等物
256 70 děng to be equal 植種種穀麥等物
257 70 děng degree; level 植種種穀麥等物
258 70 děng to compare 植種種穀麥等物
259 70 děng same; equal; sama 植種種穀麥等物
260 68 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 即說此六字大明陀羅尼
261 68 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 即說此六字大明陀羅尼
262 68 shuì to persuade 即說此六字大明陀羅尼
263 68 shuō to teach; to recite; to explain 即說此六字大明陀羅尼
264 68 shuō a doctrine; a theory 即說此六字大明陀羅尼
265 68 shuō to claim; to assert 即說此六字大明陀羅尼
266 68 shuō allocution 即說此六字大明陀羅尼
267 68 shuō to criticize; to scold 即說此六字大明陀羅尼
268 68 shuō to indicate; to refer to 即說此六字大明陀羅尼
269 68 shuō speach; vāda 即說此六字大明陀羅尼
270 68 shuō to speak; bhāṣate 即說此六字大明陀羅尼
271 68 shuō to instruct 即說此六字大明陀羅尼
272 68 yòu Kangxi radical 29 善男子又如大海
273 68 letter; symbol; character 得是六字大明陀羅尼
274 68 Zi 得是六字大明陀羅尼
275 68 to love 得是六字大明陀羅尼
276 68 to teach; to educate 得是六字大明陀羅尼
277 68 to be allowed to marry 得是六字大明陀羅尼
278 68 courtesy name; style name; scholarly or literary name 得是六字大明陀羅尼
279 68 diction; wording 得是六字大明陀羅尼
280 68 handwriting 得是六字大明陀羅尼
281 68 calligraphy; a work of calligraphy 得是六字大明陀羅尼
282 68 a written pledge; a letter; a contract 得是六字大明陀羅尼
283 68 a font; a calligraphic style 得是六字大明陀羅尼
284 68 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 得是六字大明陀羅尼
285 67 shǔ to count 善男子所有微塵我能數其數量
286 67 shù a number; an amount 善男子所有微塵我能數其數量
287 67 shù mathenatics 善男子所有微塵我能數其數量
288 67 shù an ancient calculating method 善男子所有微塵我能數其數量
289 67 shù several; a few 善男子所有微塵我能數其數量
290 67 shǔ to allow; to permit 善男子所有微塵我能數其數量
291 67 shǔ to be equal; to compare to 善男子所有微塵我能數其數量
292 67 shù numerology; divination by numbers 善男子所有微塵我能數其數量
293 67 shù a skill; an art 善男子所有微塵我能數其數量
294 67 shù luck; fate 善男子所有微塵我能數其數量
295 67 shù a rule 善男子所有微塵我能數其數量
296 67 shù legal system 善男子所有微塵我能數其數量
297 67 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 善男子所有微塵我能數其數量
298 67 fine; detailed; dense 善男子所有微塵我能數其數量
299 67 prayer beads 善男子所有微塵我能數其數量
300 67 shǔ number; saṃkhyā 善男子所有微塵我能數其數量
301 66 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
302 66 xiàn at present 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
303 66 xiàn existing at the present time 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
304 66 xiàn cash 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
305 66 xiàn to manifest; prādur 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
306 66 xiàn to manifest; prādur 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
307 66 xiàn the present time 現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地
308 65 大明 dàmíng the sun 得是六字大明陀羅尼
309 65 大明 dàmíng the moon 得是六字大明陀羅尼
310 65 大明 dàmíng Da Ming 得是六字大明陀羅尼
311 65 大明 dàmíng Da Ming reign 得是六字大明陀羅尼
312 65 大明 dàmíng Ming dynasty 得是六字大明陀羅尼
313 65 大明 dàmíng mantra; vidya 得是六字大明陀羅尼
314 65 如來 rúlái Tathagata 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
315 65 如來 Rúlái Tathagata 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
316 65 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
317 64 néng can; able 善男子所有微塵我能數其數量
318 64 néng ability; capacity 善男子所有微塵我能數其數量
319 64 néng a mythical bear-like beast 善男子所有微塵我能數其數量
320 64 néng energy 善男子所有微塵我能數其數量
321 64 néng function; use 善男子所有微塵我能數其數量
322 64 néng talent 善男子所有微塵我能數其數量
323 64 néng expert at 善男子所有微塵我能數其數量
324 64 néng to be in harmony 善男子所有微塵我能數其數量
325 64 néng to tend to; to care for 善男子所有微塵我能數其數量
326 64 néng to reach; to arrive at 善男子所有微塵我能數其數量
327 64 néng to be able; śak 善男子所有微塵我能數其數量
328 64 néng skilful; pravīṇa 善男子所有微塵我能數其數量
329 63 緊那囉 jǐnnàluó kimnara 彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人及
330 62 soil; ground; land 入解脫門見涅盤地
331 62 floor 入解脫門見涅盤地
332 62 the earth 入解脫門見涅盤地
333 62 fields 入解脫門見涅盤地
334 62 a place 入解脫門見涅盤地
335 62 a situation; a position 入解脫門見涅盤地
336 62 background 入解脫門見涅盤地
337 62 terrain 入解脫門見涅盤地
338 62 a territory; a region 入解脫門見涅盤地
339 62 used after a distance measure 入解脫門見涅盤地
340 62 coming from the same clan 入解脫門見涅盤地
341 62 earth; pṛthivī 入解脫門見涅盤地
342 62 stage; ground; level; bhumi 入解脫門見涅盤地
343 58 big; huge; large 治踐俱畢都成大
344 58 Kangxi radical 37 治踐俱畢都成大
345 58 great; major; important 治踐俱畢都成大
346 58 size 治踐俱畢都成大
347 58 old 治踐俱畢都成大
348 58 oldest; earliest 治踐俱畢都成大
349 58 adult 治踐俱畢都成大
350 58 dài an important person 治踐俱畢都成大
351 58 senior 治踐俱畢都成大
352 58 an element 治踐俱畢都成大
353 58 great; mahā 治踐俱畢都成大
354 58 有情 yǒuqíng having feelings for 大洲所有四足有情
355 58 有情 yǒuqíng friends with 大洲所有四足有情
356 58 有情 yǒuqíng having emotional appeal 大洲所有四足有情
357 58 有情 yǒuqíng sentient being 大洲所有四足有情
358 58 有情 yǒuqíng sentient beings 大洲所有四足有情
359 57 摩訶薩 móhēsà mahasattva 告觀自在菩薩摩訶薩言
360 57 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 告觀自在菩薩摩訶薩言
361 56 shàng top; a high position 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
362 56 shang top; the position on or above something 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
363 56 shàng to go up; to go forward 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
364 56 shàng shang 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
365 56 shàng previous; last 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
366 56 shàng high; higher 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
367 56 shàng advanced 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
368 56 shàng a monarch; a sovereign 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
369 56 shàng time 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
370 56 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
371 56 shàng far 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
372 56 shàng big; as big as 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
373 56 shàng abundant; plentiful 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
374 56 shàng to report 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
375 56 shàng to offer 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
376 56 shàng to go on stage 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
377 56 shàng to take office; to assume a post 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
378 56 shàng to install; to erect 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
379 56 shàng to suffer; to sustain 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
380 56 shàng to burn 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
381 56 shàng to remember 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
382 56 shàng to add 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
383 56 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
384 56 shàng to meet 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
385 56 shàng falling then rising (4th) tone 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
386 56 shang used after a verb indicating a result 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
387 56 shàng a musical note 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
388 56 shàng higher, superior; uttara 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
389 54 lái to come 來所
390 54 lái please 來所
391 54 lái used to substitute for another verb 來所
392 54 lái used between two word groups to express purpose and effect 來所
393 54 lái wheat 來所
394 54 lái next; future 來所
395 54 lái a simple complement of direction 來所
396 54 lái to occur; to arise 來所
397 54 lái to earn 來所
398 54 lái to come; āgata 來所
399 53 to enter 入解脫門見涅盤地
400 53 Kangxi radical 11 入解脫門見涅盤地
401 53 radical 入解脫門見涅盤地
402 53 income 入解脫門見涅盤地
403 53 to conform with 入解脫門見涅盤地
404 53 to descend 入解脫門見涅盤地
405 53 the entering tone 入解脫門見涅盤地
406 53 to pay 入解脫門見涅盤地
407 53 to join 入解脫門見涅盤地
408 53 entering; praveśa 入解脫門見涅盤地
409 53 entered; attained; āpanna 入解脫門見涅盤地
410 52 tiān day 在於一處經天一
411 52 tiān heaven 在於一處經天一
412 52 tiān nature 在於一處經天一
413 52 tiān sky 在於一處經天一
414 52 tiān weather 在於一處經天一
415 52 tiān father; husband 在於一處經天一
416 52 tiān a necessity 在於一處經天一
417 52 tiān season 在於一處經天一
418 52 tiān destiny 在於一處經天一
419 52 tiān very high; sky high [prices] 在於一處經天一
420 52 tiān a deva; a god 在於一處經天一
421 52 tiān Heaven 在於一處經天一
422 52 one 我能數其一一數量
423 52 Kangxi radical 1 我能數其一一數量
424 52 pure; concentrated 我能數其一一數量
425 52 first 我能數其一一數量
426 52 the same 我能數其一一數量
427 52 sole; single 我能數其一一數量
428 52 a very small amount 我能數其一一數量
429 52 Yi 我能數其一一數量
430 52 other 我能數其一一數量
431 52 to unify 我能數其一一數量
432 52 accidentally; coincidentally 我能數其一一數量
433 52 abruptly; suddenly 我能數其一一數量
434 52 one; eka 我能數其一一數量
435 51 huá Chinese 復有種種妙華
436 51 huá illustrious; splendid 復有種種妙華
437 51 huā a flower 復有種種妙華
438 51 huā to flower 復有種種妙華
439 51 huá China 復有種種妙華
440 51 huá empty; flowery 復有種種妙華
441 51 huá brilliance; luster 復有種種妙華
442 51 huá elegance; beauty 復有種種妙華
443 51 huā a flower 復有種種妙華
444 51 huá extravagant; wasteful; flashy 復有種種妙華
445 51 huá makeup; face powder 復有種種妙華
446 51 huá flourishing 復有種種妙華
447 51 huá a corona 復有種種妙華
448 51 huá years; time 復有種種妙華
449 51 huá your 復有種種妙華
450 51 huá essence; best part 復有種種妙華
451 51 huá grey 復有種種妙華
452 51 huà Hua 復有種種妙華
453 51 huá literary talent 復有種種妙華
454 51 huá literary talent 復有種種妙華
455 51 huá an article; a document 復有種種妙華
456 51 huá flower; puṣpa 復有種種妙華
457 49 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 白如月色種種寶莊嚴
458 49 莊嚴 zhuāngyán Dignity 白如月色種種寶莊嚴
459 49 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 白如月色種種寶莊嚴
460 49 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 白如月色種種寶莊嚴
461 45 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 植種種穀麥等物
462 45 種種 zhǒng zhǒng various forms 植種種穀麥等物
463 44 chù a place; location; a spot; a point 我當於彼諸如來處
464 44 chǔ to reside; to live; to dwell 我當於彼諸如來處
465 44 chù an office; a department; a bureau 我當於彼諸如來處
466 44 chù a part; an aspect 我當於彼諸如來處
467 44 chǔ to be in; to be in a position of 我當於彼諸如來處
468 44 chǔ to get along with 我當於彼諸如來處
469 44 chǔ to deal with; to manage 我當於彼諸如來處
470 44 chǔ to punish; to sentence 我當於彼諸如來處
471 44 chǔ to stop; to pause 我當於彼諸如來處
472 44 chǔ to be associated with 我當於彼諸如來處
473 44 chǔ to situate; to fix a place for 我當於彼諸如來處
474 44 chǔ to occupy; to control 我當於彼諸如來處
475 44 chù circumstances; situation 我當於彼諸如來處
476 44 chù an occasion; a time 我當於彼諸如來處
477 44 chù position; sthāna 我當於彼諸如來處
478 44 method; way 善男子此法微妙加行觀智一
479 44 France 善男子此法微妙加行觀智一
480 44 the law; rules; regulations 善男子此法微妙加行觀智一
481 44 the teachings of the Buddha; Dharma 善男子此法微妙加行觀智一
482 44 a standard; a norm 善男子此法微妙加行觀智一
483 44 an institution 善男子此法微妙加行觀智一
484 44 to emulate 善男子此法微妙加行觀智一
485 44 magic; a magic trick 善男子此法微妙加行觀智一
486 44 punishment 善男子此法微妙加行觀智一
487 44 Fa 善男子此法微妙加行觀智一
488 44 a precedent 善男子此法微妙加行觀智一
489 44 a classification of some kinds of Han texts 善男子此法微妙加行觀智一
490 44 relating to a ceremony or rite 善男子此法微妙加行觀智一
491 44 Dharma 善男子此法微妙加行觀智一
492 44 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 善男子此法微妙加行觀智一
493 44 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 善男子此法微妙加行觀智一
494 44 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 善男子此法微妙加行觀智一
495 44 quality; characteristic 善男子此法微妙加行觀智一
496 43 Kangxi radical 71 貯積脂麻盈滿其中而無
497 43 to not have; without 貯積脂麻盈滿其中而無
498 43 mo 貯積脂麻盈滿其中而無
499 43 to not have 貯積脂麻盈滿其中而無
500 43 Wu 貯積脂麻盈滿其中而無

Frequencies of all Words

Top 970

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 324 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而白佛言
2 324 ér Kangxi radical 126 而白佛言
3 324 ér you 而白佛言
4 324 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而白佛言
5 324 ér right away; then 而白佛言
6 324 ér but; yet; however; while; nevertheless 而白佛言
7 324 ér if; in case; in the event that 而白佛言
8 324 ér therefore; as a result; thus 而白佛言
9 324 ér how can it be that? 而白佛言
10 324 ér so as to 而白佛言
11 324 ér only then 而白佛言
12 324 ér as if; to seem like 而白佛言
13 324 néng can; able 而白佛言
14 324 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言
15 324 ér me 而白佛言
16 324 ér to arrive; up to 而白佛言
17 324 ér possessive 而白佛言
18 324 ér and; ca 而白佛言
19 252 shì is; are; am; to be 得是六字大明陀羅尼
20 252 shì is exactly 得是六字大明陀羅尼
21 252 shì is suitable; is in contrast 得是六字大明陀羅尼
22 252 shì this; that; those 得是六字大明陀羅尼
23 252 shì really; certainly 得是六字大明陀羅尼
24 252 shì correct; yes; affirmative 得是六字大明陀羅尼
25 252 shì true 得是六字大明陀羅尼
26 252 shì is; has; exists 得是六字大明陀羅尼
27 252 shì used between repetitions of a word 得是六字大明陀羅尼
28 252 shì a matter; an affair 得是六字大明陀羅尼
29 252 shì Shi 得是六字大明陀羅尼
30 252 shì is; bhū 得是六字大明陀羅尼
31 252 shì this; idam 得是六字大明陀羅尼
32 251 that; those 若得彼者不可思議
33 251 another; the other 若得彼者不可思議
34 251 that; tad 若得彼者不可思議
35 247 I; me; my 世尊我今云何
36 247 self 世尊我今云何
37 247 we; our 世尊我今云何
38 247 [my] dear 世尊我今云何
39 247 Wo 世尊我今云何
40 247 self; atman; attan 世尊我今云何
41 247 ga 世尊我今云何
42 247 I; aham 世尊我今云何
43 234 in; at 我當於彼諸如來處
44 234 in; at 我當於彼諸如來處
45 234 in; at; to; from 我當於彼諸如來處
46 234 to go; to 我當於彼諸如來處
47 234 to rely on; to depend on 我當於彼諸如來處
48 234 to go to; to arrive at 我當於彼諸如來處
49 234 from 我當於彼諸如來處
50 234 give 我當於彼諸如來處
51 234 oppposing 我當於彼諸如來處
52 234 and 我當於彼諸如來處
53 234 compared to 我當於彼諸如來處
54 234 by 我當於彼諸如來處
55 234 and; as well as 我當於彼諸如來處
56 234 for 我當於彼諸如來處
57 234 Yu 我當於彼諸如來處
58 234 a crow 我當於彼諸如來處
59 234 whew; wow 我當於彼諸如來處
60 234 near to; antike 我當於彼諸如來處
61 216 shí time; a point or period of time 世時
62 216 shí a season; a quarter of a year 世時
63 216 shí one of the 12 two-hour periods of the day 世時
64 216 shí at that time 世時
65 216 shí fashionable 世時
66 216 shí fate; destiny; luck 世時
67 216 shí occasion; opportunity; chance 世時
68 216 shí tense 世時
69 216 shí particular; special 世時
70 216 shí to plant; to cultivate 世時
71 216 shí hour (measure word) 世時
72 216 shí an era; a dynasty 世時
73 216 shí time [abstract] 世時
74 216 shí seasonal 世時
75 216 shí frequently; often 世時
76 216 shí occasionally; sometimes 世時
77 216 shí on time 世時
78 216 shí this; that 世時
79 216 shí to wait upon 世時
80 216 shí hour 世時
81 216 shí appropriate; proper; timely 世時
82 216 shí Shi 世時
83 216 shí a present; currentlt 世時
84 216 shí time; kāla 世時
85 216 shí at that time; samaya 世時
86 216 shí then; atha 世時
87 195 yǒu is; are; to exist 時世有
88 195 yǒu to have; to possess 時世有
89 195 yǒu indicates an estimate 時世有
90 195 yǒu indicates a large quantity 時世有
91 195 yǒu indicates an affirmative response 時世有
92 195 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時世有
93 195 yǒu used to compare two things 時世有
94 195 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時世有
95 195 yǒu used before the names of dynasties 時世有
96 195 yǒu a certain thing; what exists 時世有
97 195 yǒu multiple of ten and ... 時世有
98 195 yǒu abundant 時世有
99 195 yǒu purposeful 時世有
100 195 yǒu You 時世有
101 195 yǒu 1. existence; 2. becoming 時世有
102 195 yǒu becoming; bhava 時世有
103 158 yán to speak; to say; said 而白佛言
104 158 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言
105 158 yán Kangxi radical 149 而白佛言
106 158 yán a particle with no meaning 而白佛言
107 158 yán phrase; sentence 而白佛言
108 158 yán a word; a syllable 而白佛言
109 158 yán a theory; a doctrine 而白佛言
110 158 yán to regard as 而白佛言
111 158 yán to act as 而白佛言
112 158 yán word; vacana 而白佛言
113 158 yán speak; vad 而白佛言
114 156 zhī him; her; them; that 之物悉皆成熟
115 156 zhī used between a modifier and a word to form a word group 之物悉皆成熟
116 156 zhī to go 之物悉皆成熟
117 156 zhī this; that 之物悉皆成熟
118 156 zhī genetive marker 之物悉皆成熟
119 156 zhī it 之物悉皆成熟
120 156 zhī in 之物悉皆成熟
121 156 zhī all 之物悉皆成熟
122 156 zhī and 之物悉皆成熟
123 156 zhī however 之物悉皆成熟
124 156 zhī if 之物悉皆成熟
125 156 zhī then 之物悉皆成熟
126 156 zhī to arrive; to go 之物悉皆成熟
127 156 zhī is 之物悉皆成熟
128 156 zhī to use 之物悉皆成熟
129 156 zhī Zhi 之物悉皆成熟
130 151 wèi for; to 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
131 151 wèi because of 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
132 151 wéi to act as; to serve 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
133 151 wéi to change into; to become 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
134 151 wéi to be; is 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
135 151 wéi to do 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
136 151 wèi for 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
137 151 wèi because of; for; to 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
138 151 wèi to 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
139 151 wéi in a passive construction 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
140 151 wéi forming a rehetorical question 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
141 151 wéi forming an adverb 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
142 151 wéi to add emphasis 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
143 151 wèi to support; to help 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
144 151 wéi to govern 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
145 151 wèi to be; bhū 刺身血以為墨剝皮為紙析骨為筆
146 140 如是 rúshì thus; so 如是世
147 140 如是 rúshì thus, so 如是世
148 140 如是 rúshì thus; evam 如是世
149 140 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是世
150 130 善男子 shàn nánzi good men 善男子我念過去
151 130 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子我念過去
152 129 his; hers; its; theirs 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
153 129 to add emphasis 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
154 129 used when asking a question in reply to a question 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
155 129 used when making a request or giving an order 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
156 129 he; her; it; them 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
157 129 probably; likely 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
158 129 will 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
159 129 may 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
160 129 if 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
161 129 or 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
162 129 Qi 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
163 129 he; her; it; saḥ; sā; tad 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
164 127 this; these 為於此故我今疲困
165 127 in this way 為於此故我今疲困
166 127 otherwise; but; however; so 為於此故我今疲困
167 127 at this time; now; here 為於此故我今疲困
168 127 this; here; etad 為於此故我今疲困
169 127 female; feminine 女擁從
170 127 female 女擁從
171 127 Kangxi radical 38 女擁從
172 127 to marry off a daughter 女擁從
173 127 daughter 女擁從
174 127 you; thou 女擁從
175 127 soft; feminine 女擁從
176 127 the Maiden lunar lodging 女擁從
177 127 you 女擁從
178 127 woman; nārī 女擁從
179 127 daughter; duhitṛ 女擁從
180 125 de potential marker 得是六字大明陀羅尼
181 125 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得是六字大明陀羅尼
182 125 děi must; ought to 得是六字大明陀羅尼
183 125 děi to want to; to need to 得是六字大明陀羅尼
184 125 děi must; ought to 得是六字大明陀羅尼
185 125 de 得是六字大明陀羅尼
186 125 de infix potential marker 得是六字大明陀羅尼
187 125 to result in 得是六字大明陀羅尼
188 125 to be proper; to fit; to suit 得是六字大明陀羅尼
189 125 to be satisfied 得是六字大明陀羅尼
190 125 to be finished 得是六字大明陀羅尼
191 125 de result of degree 得是六字大明陀羅尼
192 125 de marks completion of an action 得是六字大明陀羅尼
193 125 děi satisfying 得是六字大明陀羅尼
194 125 to contract 得是六字大明陀羅尼
195 125 marks permission or possibility 得是六字大明陀羅尼
196 125 expressing frustration 得是六字大明陀羅尼
197 125 to hear 得是六字大明陀羅尼
198 125 to have; there is 得是六字大明陀羅尼
199 125 marks time passed 得是六字大明陀羅尼
200 125 obtain; attain; prāpta 得是六字大明陀羅尼
201 108 zhū all; many; various 破壞五趣輪迴淨諸地獄
202 108 zhū Zhu 破壞五趣輪迴淨諸地獄
203 108 zhū all; members of the class 破壞五趣輪迴淨諸地獄
204 108 zhū interrogative particle 破壞五趣輪迴淨諸地獄
205 108 zhū him; her; them; it 破壞五趣輪迴淨諸地獄
206 108 zhū of; in 破壞五趣輪迴淨諸地獄
207 108 zhū all; many; sarva 破壞五趣輪迴淨諸地獄
208 102 so as to; in order to 以四大洲
209 102 to use; to regard as 以四大洲
210 102 to use; to grasp 以四大洲
211 102 according to 以四大洲
212 102 because of 以四大洲
213 102 on a certain date 以四大洲
214 102 and; as well as 以四大洲
215 102 to rely on 以四大洲
216 102 to regard 以四大洲
217 102 to be able to 以四大洲
218 102 to order; to command 以四大洲
219 102 further; moreover 以四大洲
220 102 used after a verb 以四大洲
221 102 very 以四大洲
222 102 already 以四大洲
223 102 increasingly 以四大洲
224 102 a reason; a cause 以四大洲
225 102 Israel 以四大洲
226 102 Yi 以四大洲
227 102 use; yogena 以四大洲
228 100 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 來所
229 100 suǒ an office; an institute 來所
230 100 suǒ introduces a relative clause 來所
231 100 suǒ it 來所
232 100 suǒ if; supposing 來所
233 100 suǒ a few; various; some 來所
234 100 suǒ a place; a location 來所
235 100 suǒ indicates a passive voice 來所
236 100 suǒ that which 來所
237 100 suǒ an ordinal number 來所
238 100 suǒ meaning 來所
239 100 suǒ garrison 來所
240 100 suǒ place; pradeśa 來所
241 100 suǒ that which; yad 來所
242 99 such as; for example; for instance 尊重如我父母
243 99 if 尊重如我父母
244 99 in accordance with 尊重如我父母
245 99 to be appropriate; should; with regard to 尊重如我父母
246 99 this 尊重如我父母
247 99 it is so; it is thus; can be compared with 尊重如我父母
248 99 to go to 尊重如我父母
249 99 to meet 尊重如我父母
250 99 to appear; to seem; to be like 尊重如我父母
251 99 at least as good as 尊重如我父母
252 99 and 尊重如我父母
253 99 or 尊重如我父母
254 99 but 尊重如我父母
255 99 then 尊重如我父母
256 99 naturally 尊重如我父母
257 99 expresses a question or doubt 尊重如我父母
258 99 you 尊重如我父母
259 99 the second lunar month 尊重如我父母
260 99 in; at 尊重如我父母
261 99 Ru 尊重如我父母
262 99 Thus 尊重如我父母
263 99 thus; tathā 尊重如我父母
264 99 like; iva 尊重如我父母
265 99 suchness; tathatā 尊重如我父母
266 96 shēn human body; torso 是身相
267 96 shēn Kangxi radical 158 是身相
268 96 shēn measure word for clothes 是身相
269 96 shēn self 是身相
270 96 shēn life 是身相
271 96 shēn an object 是身相
272 96 shēn a lifetime 是身相
273 96 shēn personally 是身相
274 96 shēn moral character 是身相
275 96 shēn status; identity; position 是身相
276 96 shēn pregnancy 是身相
277 96 juān India 是身相
278 96 shēn body; kāya 是身相
279 94 jīn today; present; now 世尊我今云何
280 94 jīn Jin 世尊我今云何
281 94 jīn modern 世尊我今云何
282 94 jīn now; adhunā 世尊我今云何
283 94 already 到已頂禮佛足
284 94 Kangxi radical 49 到已頂禮佛足
285 94 from 到已頂禮佛足
286 94 to bring to an end; to stop 到已頂禮佛足
287 94 final aspectual particle 到已頂禮佛足
288 94 afterwards; thereafter 到已頂禮佛足
289 94 too; very; excessively 到已頂禮佛足
290 94 to complete 到已頂禮佛足
291 94 to demote; to dismiss 到已頂禮佛足
292 94 to recover from an illness 到已頂禮佛足
293 94 certainly 到已頂禮佛足
294 94 an interjection of surprise 到已頂禮佛足
295 94 this 到已頂禮佛足
296 94 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
297 94 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
298 92 again; more; repeatedly 而還復彼蓮華上世
299 92 to go back; to return 而還復彼蓮華上世
300 92 to resume; to restart 而還復彼蓮華上世
301 92 to do in detail 而還復彼蓮華上世
302 92 to restore 而還復彼蓮華上世
303 92 to respond; to reply to 而還復彼蓮華上世
304 92 after all; and then 而還復彼蓮華上世
305 92 even if; although 而還復彼蓮華上世
306 92 Fu; Return 而還復彼蓮華上世
307 92 to retaliate; to reciprocate 而還復彼蓮華上世
308 92 to avoid forced labor or tax 而還復彼蓮華上世
309 92 particle without meaing 而還復彼蓮華上世
310 92 Fu 而還復彼蓮華上世
311 92 repeated; again 而還復彼蓮華上世
312 92 doubled; to overlapping; folded 而還復彼蓮華上世
313 92 a lined garment with doubled thickness 而還復彼蓮華上世
314 92 again; punar 而還復彼蓮華上世
315 91 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若得彼者不可思議
316 91 zhě that 若得彼者不可思議
317 91 zhě nominalizing function word 若得彼者不可思議
318 91 zhě used to mark a definition 若得彼者不可思議
319 91 zhě used to mark a pause 若得彼者不可思議
320 91 zhě topic marker; that; it 若得彼者不可思議
321 91 zhuó according to 若得彼者不可思議
322 91 zhě ca 若得彼者不可思議
323 90 wáng Wang 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
324 90 wáng a king 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
325 90 wáng Kangxi radical 96 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
326 90 wàng to be king; to rule 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
327 90 wáng a prince; a duke 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
328 90 wáng grand; great 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
329 90 wáng to treat with the ceremony due to a king 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
330 90 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
331 90 wáng the head of a group or gang 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
332 90 wáng the biggest or best of a group 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
333 90 wáng king; best of a kind; rāja 彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證
334 89 zhōng middle 滿中七寶布施以為書寫
335 89 zhōng medium; medium sized 滿中七寶布施以為書寫
336 89 zhōng China 滿中七寶布施以為書寫
337 89 zhòng to hit the mark 滿中七寶布施以為書寫
338 89 zhōng in; amongst 滿中七寶布施以為書寫
339 89 zhōng midday 滿中七寶布施以為書寫
340 89 zhōng inside 滿中七寶布施以為書寫
341 89 zhōng during 滿中七寶布施以為書寫
342 89 zhōng Zhong 滿中七寶布施以為書寫
343 89 zhōng intermediary 滿中七寶布施以為書寫
344 89 zhōng half 滿中七寶布施以為書寫
345 89 zhōng just right; suitably 滿中七寶布施以為書寫
346 89 zhōng while 滿中七寶布施以為書寫
347 89 zhòng to reach; to attain 滿中七寶布施以為書寫
348 89 zhòng to suffer; to infect 滿中七寶布施以為書寫
349 89 zhòng to obtain 滿中七寶布施以為書寫
350 89 zhòng to pass an exam 滿中七寶布施以為書寫
351 89 zhōng middle 滿中七寶布施以為書寫
352 85 rén person; people; a human being 人應與不應與外道異見
353 85 rén Kangxi radical 9 人應與不應與外道異見
354 85 rén a kind of person 人應與不應與外道異見
355 85 rén everybody 人應與不應與外道異見
356 85 rén adult 人應與不應與外道異見
357 85 rén somebody; others 人應與不應與外道異見
358 85 rén an upright person 人應與不應與外道異見
359 85 rén person; manuṣya 人應與不應與外道異見
360 84 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 當得三摩地
361 82 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 告觀自在菩薩摩訶薩言
362 81 gào to tell; to say; said; told 爾時佛告除蓋障菩薩言
363 81 gào to request 爾時佛告除蓋障菩薩言
364 81 gào to report; to inform 爾時佛告除蓋障菩薩言
365 81 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時佛告除蓋障菩薩言
366 81 gào to accuse; to sue 爾時佛告除蓋障菩薩言
367 81 gào to reach 爾時佛告除蓋障菩薩言
368 81 gào an announcement 爾時佛告除蓋障菩薩言
369 81 gào a party 爾時佛告除蓋障菩薩言
370 81 gào a vacation 爾時佛告除蓋障菩薩言
371 81 gào Gao 爾時佛告除蓋障菩薩言
372 81 gào to tell; jalp 爾時佛告除蓋障菩薩言
373 79 fu 焰母那河嚩芻
374 79 va 焰母那河嚩芻
375 78 bǎo a treasure; a valuable item 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
376 78 bǎo treasured; cherished 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
377 78 bǎo a jewel; gem 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
378 78 bǎo precious 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
379 78 bǎo noble 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
380 78 bǎo an imperial seal 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
381 78 bǎo a unit of currency 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
382 78 bǎo Bao 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
383 78 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
384 78 bǎo jewel; gem; mani 名寶上如來應供正遍知明行足善逝世
385 77 jiàn to see 入解脫門見涅盤地
386 77 jiàn opinion; view; understanding 入解脫門見涅盤地
387 77 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 入解脫門見涅盤地
388 77 jiàn refer to; for details see 入解脫門見涅盤地
389 77 jiàn passive marker 入解脫門見涅盤地
390 77 jiàn to listen to 入解脫門見涅盤地
391 77 jiàn to meet 入解脫門見涅盤地
392 77 jiàn to receive (a guest) 入解脫門見涅盤地
393 77 jiàn let me; kindly 入解脫門見涅盤地
394 77 jiàn Jian 入解脫門見涅盤地
395 77 xiàn to appear 入解脫門見涅盤地
396 77 xiàn to introduce 入解脫門見涅盤地
397 77 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 入解脫門見涅盤地
398 77 jiàn seeing; observing; darśana 入解脫門見涅盤地
399 75 yàn elegant; handsome 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
400 75 yàn learned 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
401 75 yīng should; ought 時彼如來應正等覺言
402 75 yìng to answer; to respond 時彼如來應正等覺言
403 75 yìng to confirm; to verify 時彼如來應正等覺言
404 75 yīng soon; immediately 時彼如來應正等覺言
405 75 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 時彼如來應正等覺言
406 75 yìng to accept 時彼如來應正等覺言
407 75 yīng or; either 時彼如來應正等覺言
408 75 yìng to permit; to allow 時彼如來應正等覺言
409 75 yìng to echo 時彼如來應正等覺言
410 75 yìng to handle; to deal with 時彼如來應正等覺言
411 75 yìng Ying 時彼如來應正等覺言
412 75 yīng suitable; yukta 時彼如來應正等覺言
413 75 to attain; to reach 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
414 75 Da 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
415 75 intelligent proficient 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
416 75 to be open; to be connected 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
417 75 to realize; to complete; to accomplish 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
418 75 to display; to manifest 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
419 75 to tell; to inform; to say 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
420 75 illustrious; influential; prestigious 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
421 75 everlasting; constant; unchanging 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
422 75 generous; magnanimous 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
423 75 commonly; everywhere 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
424 75 arbitrary; freely come and go 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
425 75 dha 天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人
426 73 you; thou 善男子汝去勿應悲泣
427 73 Ru River 善男子汝去勿應悲泣
428 73 Ru 善男子汝去勿應悲泣
429 73 you; tvam; bhavat 善男子汝去勿應悲泣
430 73 bǎi one hundred 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
431 73 bǎi many 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
432 73 bǎi Bai 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
433 73 bǎi all 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
434 73 bǎi hundred; śata 我供養無數百千萬俱胝那庾多如來
435 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
436 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
437 72 菩薩 púsà bodhisattva 薩之位彼菩薩眾所有功德
438 72 miào wonderful; fantastic 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
439 72 miào clever 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
440 72 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
441 72 miào fine; delicate 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
442 72 miào young 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
443 72 miào interesting 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
444 72 miào profound reasoning 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
445 72 miào Miao 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
446 72 miào Wonderful 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
447 72 miào wonderful; beautiful; suksma 妙足平滿三摩地入諸方便三摩地
448 72 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊我今云何
449 72 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊我今云何
450 71 liù six 得是六字大明陀羅尼
451 71 liù sixth 得是六字大明陀羅尼
452 71 liù a note on the Gongche scale 得是六字大明陀羅尼
453 71 liù six; ṣaṭ 得是六字大明陀羅尼
454 70 děng et cetera; and so on 植種種穀麥等物
455 70 děng to wait 植種種穀麥等物
456 70 děng degree; kind 植種種穀麥等物
457 70 děng plural 植種種穀麥等物
458 70 děng to be equal 植種種穀麥等物
459 70 děng degree; level 植種種穀麥等物
460 70 děng to compare 植種種穀麥等物
461 70 děng same; equal; sama 植種種穀麥等物
462 68 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 即說此六字大明陀羅尼
463 68 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 即說此六字大明陀羅尼
464 68 shuì to persuade 即說此六字大明陀羅尼
465 68 shuō to teach; to recite; to explain 即說此六字大明陀羅尼
466 68 shuō a doctrine; a theory 即說此六字大明陀羅尼
467 68 shuō to claim; to assert 即說此六字大明陀羅尼
468 68 shuō allocution 即說此六字大明陀羅尼
469 68 shuō to criticize; to scold 即說此六字大明陀羅尼
470 68 shuō to indicate; to refer to 即說此六字大明陀羅尼
471 68 shuō speach; vāda 即說此六字大明陀羅尼
472 68 shuō to speak; bhāṣate 即說此六字大明陀羅尼
473 68 shuō to instruct 即說此六字大明陀羅尼
474 68 yòu again; also 善男子又如大海
475 68 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 善男子又如大海
476 68 yòu Kangxi radical 29 善男子又如大海
477 68 yòu and 善男子又如大海
478 68 yòu furthermore 善男子又如大海
479 68 yòu in addition 善男子又如大海
480 68 yòu but 善男子又如大海
481 68 yòu again; also; moreover; punar 善男子又如大海
482 68 letter; symbol; character 得是六字大明陀羅尼
483 68 Zi 得是六字大明陀羅尼
484 68 to love 得是六字大明陀羅尼
485 68 to teach; to educate 得是六字大明陀羅尼
486 68 to be allowed to marry 得是六字大明陀羅尼
487 68 courtesy name; style name; scholarly or literary name 得是六字大明陀羅尼
488 68 diction; wording 得是六字大明陀羅尼
489 68 handwriting 得是六字大明陀羅尼
490 68 calligraphy; a work of calligraphy 得是六字大明陀羅尼
491 68 a written pledge; a letter; a contract 得是六字大明陀羅尼
492 68 a font; a calligraphic style 得是六字大明陀羅尼
493 68 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 得是六字大明陀羅尼
494 67 ruò to seem; to be like; as 若得彼者不可思議
495 67 ruò seemingly 若得彼者不可思議
496 67 ruò if 若得彼者不可思議
497 67 ruò you 若得彼者不可思議
498 67 ruò this; that 若得彼者不可思議
499 67 ruò and; or 若得彼者不可思議
500 67 ruò as for; pertaining to 若得彼者不可思議

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ér and; ca
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
that; tad
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
near to; antike
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
wèi to be; bhū
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
百劫 98 Baijie
跋难陀 跋難陀 98
 1. Upananda
 2. Upananda
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝手 寶手 98 Ratnapani
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
波斯 66 Persia
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大阿鼻 100 Great Avici
大辩才 大辯才 100 Sarasvati Devi; Saraswati
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大功德 100 Laksmi
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大乘庄严宝王经 大乘莊嚴寶王經 100 The Mahayana Sublime Treasure King Sutra; Karandavyuha Sutra
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
等活地狱 等活地獄 100 Samjiva Hell
地天 100 Prthivi; Earth Deva
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地最胜 地最勝 100 Gautama; Gotama
多罗 多羅 100 Tara
多闻天王 多聞天王 100 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
佛说大乘庄严宝王经 佛說大乘莊嚴寶王經 102 Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra; Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
给孤独 給孤獨 103 Anathapindada
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
黑绳地狱 黑繩地獄 104 Kalasutra Hell
黑绳 黑繩 104 Kalasutra Hell
火天 104 Agni
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金刚面 金剛面 106 Vajrāṅkuśa
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
殑伽河 106 Ganges River
金星 74 Venus
久保 106 Kubo
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
莲华手 蓮華手 108 Padmapani
林园 林園 108 Linyuan
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
裸形外道 108 acelaka; a clothless ascetic cult
没驮 沒馱 109 Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙德 109 Wonderful Virtue
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
那罗延 那羅延 110 Narayana
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
南赡部洲 南贍部洲 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
难陀 難陀 110 Nanda
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
频那夜迦 頻那夜迦 112 Vinayaka
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆罗门教 婆羅門教 112 Brahmanism
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
千叶 千葉 113 Chiba
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
惹烂驮啰国 惹爛馱囉國 114 Jālaṃdhara; Jālandhara
日天 114 Surya; Aditya
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
圣天 聖天 115
 1. Shōden
 2. āryadeva
生死轮迴 生死輪迴 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
施一切无畏 施一切無畏 115
 1. to give non-fear to all
 2. Sarvasattvabhayamdada
世主 115 Lord of the world; Brahmā
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
时婆 時婆 115 jīvaka
式弃佛 式棄佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
守门者 守門者 115 guardian diety
水天 115 Varuna
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
莎底 115 Svati
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天息灾 天息災 116 Devasantika; Tian Xi Zai
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天水 116 Tianshui
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁城 鐵城 116 Wall of Iron
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
五趣 119 Five Realms
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
相如 120 Xiangru
仙人住处 仙人住處 120 āśramapada
西天 120 India; Indian continent
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
阎魔 閻魔 121 Yama
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
勇施菩萨 勇施菩薩 121 Pradānaśūra bodhisattva
月天 121 Candra
月天子 121 Regent of the Moon
月氏 121 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
执金刚菩萨 執金剛菩薩 122 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
只陀林 祇陀林 122
 1. Jetavana
 2. Jetavana
中印度 122 Central India
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
周一 週一 122 Monday
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 412.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
八功德水 98 water with eight merits
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
宝地 寶地 98 jeweled land
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必应 必應 98 must
变现 變現 98 to conjure
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
必当 必當 98 must
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不坏信 不壞信 98
 1. unbreakable faith
 2. perfect faith
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不来 不來 98 not coming
不退地 98 the ground of non-regression
不空索 98 unerring lasso; amoghapasa
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
瞋毒 99 the poison of anger
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to recite
初发心 初發心 99 initial determination
除愈 99 to heal and recover completely
初地 99 the first ground
慈心 99 compassion; a compassionate mind
村营 村營 99 village; grāma
矬陋 99 ugly; stupid; kuṇṭhaka
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大身 100 great body; mahakaya
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
道中 100 on the path
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大勤勇 100 greatly zealous and bold; mahāvīra
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大仙 100 a great sage; maharsi
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
地大 100 earth; earth element
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
誐噜拏 誐嚕拏 195 garuda
二三 195 six non-Buddhist philosophers
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法爱 法愛 102 love of the Dharma
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法僧 102 a monk who recites mantras
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法座 102 Dharma seat
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
讽颂 諷頌 102 gatha; detached verse
佛部 102 Buddha division
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷具 102 a mat for sitting on
嚩啰拏 嚩囉拏 102 varna
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
告众人言 告眾人言 103 he says to those men
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观行 觀行 103 contemplation and action
广说 廣說 103 to explain; to teach
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 fruition; the result of karma
果证 果證 103 realized attainment
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
惛沈 104 lethargy; gloominess
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦陵 106 kalavinka; kalaviṅka
见大 見大 106 the element of visibility
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
劫波树 劫波樹 106 a kalpa tree
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
金轮宝 金輪寶 106 cakra-ratna
金地 106 Buddhist temple
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净妙 淨妙 106 pure and subtle
紧那啰 緊那囉 106 kimnara
救一切 106 saviour of all beings
救世者 106 protector; guardian of the world
救脱 救脫 106 salvation
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第一 106 scroll 1
矩母那 106 kumuda
矩母那华 矩母那華 106 kumuda
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
课诵 課誦 107 Buddhist liturgy
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
来迎 來迎 108 coming to greet
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗门 羅門 108 Brahman
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
盲冥 109 blind and in darkness
曼拏攞 109 mandala
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙月 109 sucandra
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
名曰 109 to be named; to be called
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
那啰 那囉 110 nara; man
曩谟 曩謨 110 namo
曩莫 110 namo; to pay respect to; homage
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
那庾多 110 nayuta; a huge number
拏枳儞 110 dakini
能持 110 ability to uphold the precepts
能破 110 refutation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
尼干 尼乾 110 nirgrantha
女宝 女寶 110 precious maiden
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
频伽 頻伽 112 kalavinka; kalaviṅka
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
求不得苦 113 Not Getting What One Wants; suffering due to not getting what we want
求法 113 to seek the Dharma
群生 113 all living beings
去者 113 a goer; gamika
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人王 114 king; nṛpa
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三七日 115 twenty one days; trisaptāha
三衣 115 the three robes of monk
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
深法 115 a profound truth
身受 115 the sense of touch; physical perception
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
生身 115 the physical body of a Buddha
生天 115 highest rebirth
圣观自在 聖觀自在 115 Sacred Avalokitesvara
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
身入 115 the sense of touch
什深 甚深 115 very profound; what is deep
施波罗蜜 施波羅蜜 115 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
时众 時眾 115 present company
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸利沙树 尸利沙樹 115 acacia tree
施食 115
 1. Food Bestowal
 2. to give food
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
施愿 施願 115 to granting wishes; varada
师子之座 師子之座 115 throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
数珠 數珠 115 prayer beads; rosary
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四句偈 115 a four line gatha
死苦 115 death
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
窣堵波 115 a stupa
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随惑 隨惑 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśā
索诃 索訶 115 saha
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
天冠 116 deva crown
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天众 天眾 116 devas
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
铁橛 鐵橛 116 an iron spike
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
我愚 119 the ignorance of self; the illusion of a permanent self
五大 119 the five elements
无得 無得 119 Non-Attainment
无门 無門 119 Non-Existing Gate
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无始 無始 119 without beginning
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
希法 120 future dharmas
贤瓶 賢瓶 120 mani vase
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
香华 香華 120 incense and flowers
相轮 相輪 120 stacked rings; wheel
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
小王 120 minor kings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心法 120 mental objects
信受 120 to believe and accept
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
虚空界 虛空界 120 visible space
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业感 業感 121 karma and the result of karma
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业受 業受 121 karmic lifespan
一法 121 one dharma; one thing
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
异见 異見 121 different view
一食 121 one meal
一匝 121 to make a full circle
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一百八 121 one hundred and eight
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
音声 音聲 121 sound; noise
因位 121 causative stage; causative position
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优昙钵罗 優曇鉢羅 121 udumbara
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
怨憎会苦 怨憎會苦 121 suffering due to closeness to loathsome people
浴池 121 a bath; a pool
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
踰缮那 踰繕那 121 yojana
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
赞歎 讚歎 122 praise
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
真常 122
 1. true constant
 2. Zhen Chang
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证得 證得 122 realize; prāpti
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众园 眾園 122 saṃghārāma; Buddhist temple
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
庄严劫 莊嚴劫 122 vyuha kalpa; the past kalpa
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
拄杖 122 staff; walking staff
紫磨金 122 polished rose gold
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪障 122 the barrier of sin
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
坐卧具 坐臥具 122 a mat for sitting and sleeping on